You are on page 1of 2

GLAGOLSKA VREMENA-ISPIT ZNANJA IZ HRVATSKOG JEZIKA ZA

11. MJESEC
IME I PREZIME:_____________________NADNEVAK:_____________
PALJIVO PROITAJ SVAKI ZADATAK. PUNO SREE U RADU!
1. Zaokrui glagole.
gledati

film

plesati
stvari
govoriti
ljuljaka
igrati

obeati

kazalite

crvene

sutra

itati

majka

baciti

drvena

misliti

pisati

2. Dopuni tablicu
prolo vrijeme

sadanje vrijeme

budue vrijeme

GLEDAO SAM
PJEVAJU
ITAT E
RADIMO
SPAVAO SAM
VOLIM
II U
ETAM

3. Svaka reenica napisana je u jednom glagolskom vremenu. Tu istu

reenicu napii u buduem vremenu.


Mama je kupovala salatu.
_________________________________________________________________________________

Djeak voli koarku.


_________________________________________________________________________________

Ana ide u obilazak grada.


________________________________________________________________________________

4. Napisane reenice su u sadanjem vremenu. Prepii ih u prolomu


vremenu.
Ivana i Goran gledaju pueve u djedovu vrtu.
_________________________________________________________________________________

Vlatka mi poklanja Mars okoladicu.


_________________________________________________________________________________

Mama kupuje arobnu biljenicu.


_________________________________________________________________________________