You are on page 1of 6

1

1 Konstrukcija steznog alata za operaciju buenjaKonstruisati stezni alat za operaciju buenja otvora na radnom predmetu
prikazanom na slici 1.1 ako je materijal radnog predmeta elik za cementaciju .1120
i ako bi se njegovo oslanjanje izvrilo na prizme.

d = 15 mm, d
1
= 10 mm, D = 230,06 mm,
l
1
= 46 mm, l
2
= 23 mm, L = 11,50,05 mm, h
1
= 15 mm

= 120 - ugao nagiba radnih povrina prizme,


2
1 , 0
2

s
mm dubina rezanja sjeiva burgije,

K
S
= 2350 MPa specifini otpor rezanja,

= 116 - ugao vrha burgije,

= 0,2 koeficijent trenja izmeu radnog predmeta i prizme.
Slika 1.1


Potrebno je:
a) odrediti greku baziranja,
b) izraunati silu stezanja,
c) izabrati oblik, dimenzije i nain izrade tijela alata,
d) nacrtati radionike crtee elemenata za oslanjanje i elemenata steznog
ureaja,
e) nacrtati sklopni crte steznog alata.
2

1.1 Odreivanje greke baziranja

Greka baziranja je:Gdje je:

= 0,1 ukupna tolerancija prenika zaobljenog dijela


mm

S obzirom da je greka baziranja manja od zahtijevane tolerancije dimenzije L,

mm < = 0,08 mm, moemo tvrditi da e otvori biti izraeni bez


pojave karta.


3

1.2 Izraunavanje sile stezanja i potisne sile

Nain oslanjanja radnog predmeta na prizme prikazan je na slici 1.2.

Slika 1.2Sa slike 1.2 vidimo da je sila stezanja:

[N] normalna sila na jednom mjestu oslanjanja


sila trenja na jednom mjestu oslanjanjaRadni predmet se oslanja na 4 mjesta, na kojima se javljaju 4 sile trenja koje
mogu da sprijee vertikalno pomjeranje radnog predmeta.

Dakle njihov odnos je:

[N]

Slika 1.3 Burgija u zahvatu sa materijalom, s
otporima F
2
i F
3


4

Ukupna sila koja djeluje u vertikalnom pravcu je:

[N]

Prilikom buenja javlja se glavni otpor rezanja F
1
:

[N]

Otpor prodiranja sjeiva F
2
obino je jednak glavnom otporu rezanja:

[N]

Otpor pomonog kretanja F
3
odreujemo po izrazu:

[N]


[N]

[N]

[N]

[N]

Ako za stezanje izaberemo vijak M10 tipa III s rukohvatom L = 120 mm
(tabela 3.5) sa srednjim prenikom d
m
= 10,863 mm i korak navoja h = 1,75 mm,
potrebna potisna sila na kraju rukohvata je:[N]
Gdje je:Pa je sada:

Sa sigurnou moemo rei da e radni predmet biti ukruen.

5

1.3 Izbor oblika, dimenzija i naina izrade tijela steznog alata

Oblik i dimenzije steznog alata zavise od oblika i dimenzija radnog predmeta,
te obrade koju treba vriti. Da bi radni predmet imao pravilan poloaj u steznom alatu
u odnosu na rezni alat (burgija), osim prizmi za oslanjanje koristimo i epove
upresovane u horizontalnu plou tijela steznog alata (pozicija 3 i 4). Za pravilno
voenje reznog alata koristimo voicu za burgije (pozicija 5).

Dakle tijelo steznog alata ima zadatak da objedini sve ove elemente, tj. elemente za
oslanjanje (prizme i epove), elemente steznog ureaja i voicu burgije.
Budui da je oblik steznog alata nestandardan i ako predpostavimo da emo
izraditi samo jedan alat ili nekoliko njih, onda je alat najpogodnije izraivati od
konstrukcionog ekila zavarivanjem (sklopni crte).

Posmatrajui sklopni crte steznog alata, uoavajui funkciju pojedinih
segmenata, moemo konstatovati da je najkritinije mjesto na steznom alatu ustvari
nosa vijka ureaja za stezanje (sklopni crte, pozicija 8).

Dimenzije i optereenje nosaa vijka zavarenog za horizontalni dio steznog alata su
prikazani na slici 1.4h = 12 mm
b = 40 mm
a = 2 mm
l = 16 mm


Slika 1.4 Dimenzije i optereenje zavarenog nosaa
6

Zbog toga emo izvriti provjeru nosaa vijka na savijanje, pod djelovanjem sile Fs
du ose vijka. Nosa vijka zavaren je za horizontalnu plou tijela alata, te provjeru na
savijanje vrimo prema izrazu:
[MPa]

Maximalni moment savijanja e biti:

[Nmm]

l = 16 mm usvojena duinaNmm

Aksijalni otporni moment poprenog presjeka vara e biti:

[mm
3
]

Moment inercije zavara:

()

()

()

()

mm
4


Najudaljenije vlakno:

mm

Pa je sada:

mm
3


Konano je:

MPa

Dozvoljeni napon savijanja vara je:

[MPa]

b = 0,65 faktor smanjenja vrstoe u zavarenom djelu
b
1
= 0,9 faktor kvaliteta vara

Dozvoljeni napon savijanja materijala je:


MPa


MPa


Dakle var zadovoljava uslove optereenja.