You are on page 1of 1

ZATITA

Za sve one koji ele znati kako se zatiti od negativnih energija evo nekoliko savjeta:
1. Uvijek prije izlaska iz vlastitoga doma, zatraiti zatit od strane vodi!a, "oga, an#ela,
Issa...koga god najvie osje$ate i kome najvie vjerjete.
%. Zamislite kako se oko vas nalazi svijetloplavi &alon koji je na oko 1 metar od vaeg tijela.
'n $e vas tititi (a. %)* sata tako da &i &ilo do&ro da ga iznova vizalizirate oko se&e.
*. +oristite AU,A)-'.A pomandere koji se&i sadre energije &oja, za!inskih &ilja i
energije kristala. 'ni s kreirani pravo zato da &i zatitili ili o!istili va ar.
/. 'sjetite ili provjerite s vaim is(jeliteljem da li je vaa ara (jelovita odnosno da nije
ote$ena. 'te$enja mog nastati slijed okova, trami, &olesti ili dgoro!nog izlaganja
stres i negativnim energijama. Ako jest, tom sl!aj prepor!am (vjetne esen(ije za
0krpanje0 are.
1olaskom k$i prepor!am da !inite sljede$e:
1. Tiranje ili kpka. 2oda je izvrstan !ista! negativnih energija.
Ako ste se odl!ili za kpk, stavite vod gorski kristal i ak morske soli. +ada osjetite da
vam je dovoljno, pstite vod i ostanite dok ne iste!e vizaliziraj$i kako s njom odlazi i sve
negativno iz vas.
%. etnja. 3oveite se sa Zemljom i zamolite da sva negativna energija koj ste pokpili
is(ri kroz vaa stopala Zemlj.
*. Upalite mirisni tapi$ ili eteri!no lje koje $e &iti vaoj &lizini i svojom energijom o!istiti
va ar.
/. +oristite Ara)-oma pomander za !i$enje Are.
4. 'dmorite, spavajte, meditirajte. to god osje$ate da moe povratiti va energij.
-vatko neka koristi ono to m najvie odgovara. 2jerojatnost je da $ete svaki dan koristiti
drg metod ovisno o vaem raspoloenj.
Tako#er savjetjem da stan imate mal k$n 5ontan ili par zdjeli(a s vodom te jedan do
dva gorska kristala. 2oda i kristal pomo$i $e da energija vaem prostor ostane
ravnoteena a voda tako#er pomae dama iz dhovnog svijeta da lake o&avljaj svoje
zadatke naoj &lizini.
Zahvaljjem svima na komentarima na j!eranji post i vaim prijedlozima. 2jerjem da
svatko od vas ima svoj metod za koje vjerjem da &i ih drgi vrlo rado !li.