You are on page 1of 3

PONAVLJANJE PONAVLJANJE

1. Uz svaku kraticu napii njezin potpuni naziv pisanim 1. Uz svaku kraticu napii njezin potpuni naziv pisanim
slovima. slovima.
M! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#$ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #$ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
%V """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %V """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
&'M """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &'M """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
(# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
()i# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ()i# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
*A+ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *A+ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
,. Pove-i pravilno za.ane kratice s nji/ovim punim nazivom. ,. Pove-i pravilno za.ane kratice s nji/ovim punim nazivom.
%E +oma0a tvornica ru1lja %E +oma0a tvornica ru1lja
O2 vornica olovaka %a3re1 O* vornica olovaka %a3re1
#N& %a3re1a4ki elektri4ni tramvaj #N& %a3re1a4ki elektri4ni tramvaj
+( Osnovna kola +( Osnovna kola
O% #rvatsko naro.no kazalite O% #rvatsko naro.no kazalite
,. %a svaki vie4lani naziv napii kraticu. 5. %a svaki vie4lani naziv napii kraticu.
#rvatska vojska """""""""""""""" #rvatska vojska """""""""""""""""
Matica /rvatska """""""""""""""" Matica /rvatska """""""""""""""""
#rvatska aka.emija znanosti i umjetnosti """""""""""""""" #rvatska aka.emija znanosti i umjetnosti """""""""""""""
#rvatska ra.io televizija """"""""""""""""" #rvatska ra.io televizija """"""""""""""""
6. U re4enicama ozna4i upravni 3ovor. Pazi na re4eni4ne znakove. 6. U re4enicama ozna4i upravni 3ovor. Pazi na re4eni4ne znakove
(e4enice prepii pisanim slovima u 1ilje-nicu. re4enice prepii pisanim slovima u 1ilje-nicu.
o4no sam 4uo kako je.na ra.nica na traci 3ovori .ru3oj *i3urno o4no sam 4uo kako je.na ra.nica na traci 3ovori .ru3oj *i3urno
ne0e pro0i ni .va mjeseca7 a ova stvar4ica vie ne0e 1iti najnovija ne0e pro0i ni .va mjeseca7 a ova stvar4ica vie ne0e 1iti najnovija
na tr-itu. ko 0e 3a on.a jo /tjeti8 na tr-itu. ko 0e 3a on.a jo /tjeti8
o4no je to to ka-e re4e .ru3a o4no je to to ka-e re4e .ru3a
Malo zatim 4ujem prijazan -enski 3las &upila 1i/ mo1itel. Mo-ete Malo zatim 4ujem prijazan -enski 3las &upila 1i/ mo1itel. Mo-ete
li mi preporu4iti neki mo1itel li mi preporu4iti neki mo1itel
Morat 0u pri4ekati i slje.e0u priliku razmiljao je mo1itel Morat 0u pri4ekati i slje.e0u priliku razmiljao je mo1itel
&akav vam je ono tamo pitala je -ena &akav vam je ono tamo pitala je -ena
Ovaj tu s nevjericom 0e 3ospo.in Ljevak Ovaj tu s nevjericom 0e 3ospo.in Ljevak
Pa .a re4e -ena iz3le.a mi simpati4no Pa .a re4e -ena iz3le.a mi simpati4no
+oma0a za.a0a +oma0a za.a0a
1. Podcrtaj kratice u tekstu. 1. Podcrtaj kratice u tekstu.
$ivim u (#. 9lavni 3ra. (# je %a3re1. Polazim O2 'zi.ora $ivim u (#. 9lavni 3ra. (# je %a3re1. Polazim O2 'zi.ora
&rnjavo3a. '.em u 4etvrti razre.. Na putu .o kole prolazim &rnjavo3a. '.em u 4etvrti razre.. Na putu .o kole prolazim
pore. z3ra.e #N&:a. &a. me tata ne mo-e o.vesti u kolu pore. z3ra.e #N&:a. &a. me tata ne mo-e o.vesti u kolu
automo1ilom koristim se %E:om. a.a si;em na stanici ispre. automo1ilom koristim se %E:om. a.a si;em na stanici ispre.
z3ra.e MUO:a i .alje nastavljam pjeke. Moja 1aka -ivi u z3ra.e MUO:a i .alje nastavljam pjeke. Moja 1aka -ivi u
3ra.u !akovcu. O1i4no je posjetim je.nom mjese4no 3ra.u !akovcu. O1i4no je posjetim je.nom mjese4no
koriste0i uslu3e #$:a. U 3ra.u !akovcu 3lavni izvor zara.e koriste0i uslu3e #$:a. U 3ra.u !akovcu 3lavni izvor zara.e
lokalno3 stanovnitva je M!. Mama 4esto kupuje nji/ovu ro1u lokalno3 stanovnitva je M!. Mama 4esto kupuje nji/ovu ro1u
jer je kvalitetna. jer je kvalitetna.
2. Prepii reenice u biljenicu koristei se kraticama. 2. Prepii reenice u biljenicu koristei se kraticama.
)aka Jana krenula je u su1otnju kupovinu. Na tr-nici tre1a )aka Jana krenula je u su1otnju kupovinu. Na tr-nici tre1a
kupiti 1 kilo3ram krumpira7 1 kilo3ram pinata i zelenu salatu. kupiti 1 kilo3ram krumpira7 1 kilo3ram pinata i zelenu salatu.
re1a kupiti i ,< .eka3rama sira7 , litre mlijeka7 , .ecilitra re1a kupiti i ,< .eka3rama sira7 , litre mlijeka7 , .ecilitra
mineralne vo.e7 = 3rama maslaca7 , metra ukrasno3 papira mineralne vo.e7 = 3rama maslaca7 , metra ukrasno3 papira
i ukrasnu traku irine 6 centimetra. U 1> sati i 5< minuta i.e i ukrasnu traku irine 6 centimetra. U 1> sati i 5< minuta i.e
na ro;en.ansku proslavu ko. svoje prijateljice *lavke u na ro;en.ansku proslavu ko. svoje prijateljice *lavke u
Ulicu ja1lanova 1roj 1=. Ulicu ja1lanova 1roj 1=.