You are on page 1of 3

ISHRANA BILJAKA U RASADNICIMA (I parcijala)

DA/NE
1. Tlo je najznaajniji prirodni resurs cijelog ovjeanstva DA
2. Tlo se arateri!e plodno!"u# dina$io$ i sposo%no!"u zadovoljavanja potre%a %iljaa
DA
&. 'a rast %iljaa %itni su (atori) zrani apacitet# poroznost# te$peratura# p*...
DA
+. , (or$iranju tla ogro$nu ulogu i$a vegetacija DA
-. .linovito/pjesovito tlo sadr0i +-1 $in.$at.# -1 org.$at.# 2-1 vode i 2-1 zraa
DA
D23,NITI 4E5ENI6,
7. 2la!ano$ di(uzijo$ u %iljni organiza$ se unose) voda i minerali.
8. 9oda je potre%na %iljci za slijede"a etiri procesa) (otosintezu# transpiraciju# %u%renje#
transport $aterija...
:. ;ivu (azu/eda(on ine) bakterije# aktinomicete# gljivice# nematode# miko/ mezo/ makro/ flora i
fauna<<
=. Na planeti 'e$lji) 86.7% svi> ze$lji!ta ne zadovoljava sve potre%e tla.
1?. 'a 2+#2 svi> stresova %iljaa odgovorna je) loa struktura tla.
11. 3jesovita tla odliuje niza sadr0aj gline i neadevatan apacitet) vode.
12. 9odo$ natopljena tla odliuje sla%a snad%jevenost) zrakom.
1&. 4aspodjela >ranjivi> ele$enata u %iljci zavisi od %iljnog organa# vrste i starosti#
opsrpljenosti tla >ranjivi$a# vodo$ i drugi$ vanjsi$ i unutra!nji$ (atori$a rasta i razvita.
1+. Na poetu vegetacijse sezone najvi!e se od ele$enata usvaja) N# P i K.
1-. @tarenje$ %ilje oncentracija Ag# 6a# An se) poveava.
329E'ATI 32BA29E
17. 1. vrsta (aza tla C stijene i $inerali
2. voda C tena (aza tla
&. eda(on C $iroorganiz$i
18. 1. proarioti C (otolitoautotro(i
2. euarioti C >eterotro(i
&. oriste gotovu >ranu C gljive
1:. 1.$isotro(i C oriste insete i vare i> ao dopunu u is>rani
2. ausotro(i C oriste tano odreDene organse $aterije
1=. 1. $utualiza$ C li!ajevi
2. o$ensaliza$ C pau i %ilja
NAE42BATI
2?. Na%rojati tipove endotro(ne $iorize) 1) argusularna# 2) erioidna# &) or>idejsa
21. Eendotro(a $ioriza u%raja tri varijateta) 1) ar%otoidna 2) $onotipsa &) etendo$ioriza
22. Nitri(iacija se odvija u tli$a gdje) %aterije a$onija preraDuju u nitrate i nitrite.
2&. Denitri(iacija je proces u oje$ se) nitrati i nitriti iz tla vra"aju u at$os(eru u o%liu N.
2+. @a (iziolo!og stanovi!ta sve parazitse %ilje djeli$o na) 1) >aloparazite 2) >e$iparazite
&)epiparazite
2-. 3otajnica ( Fatrea sGua$aeia) parazitira na orijenu) gr$lja i listopadnog drve"a.
27. Tlo se sastoji od + (aze) vrste# tene# gasovite# 0ivi organiz$i.
28. *e$ijsa svojstva tla odliuju slijede"e oso%ine) 1) p* vrijednost 2)
2:. *ladna tla odliuju slijede"e oso%ine) 1) nisa deo$pozicija 2) nisa stopa respiracije
orijena &) nisa stopa unosa nutritijenata.
2=. Naupljanja pojedini> ele$enata su) /u vauoli) nitrati# u >loroplasti$a) Ag# "elijso$ zidu
E.
&?. Naon spaljivanja organse $aterije u pepelu zaostaju slijede"i ele$enti) 6# *# 2# N i @.
&1. Horisni$ (%ene(icijalni$) ele$enti$a pripadaju) Na# Al# @i# Ti# 9# 6o# @e# Fa# 6e.
&2. Eio>e$ijse (uncije $ineralni> ele$enata su slijede"e)
Azot/ proteini# nuleinse iseline# >loroplast
Ios(or/ energetia $eta%oliz$a
Halcij/ centralana la$ela
Eaar/ sinteza ausina za izdu0ivanje "elija
Aoli%den/ nitrat redutaza
&&. Eilja $ineralne nutritijenete uzi$a na tri naina)
1) pute$ listova
2) pute$ orijena
&) uz po$o" $iorizni> gljiva
&+. .rupi tosini> ele$enata pripadaju) 6r# 6d# ,# *g# 3%# As.