You are on page 1of 11

http://forum.yu-budizam.com/theravada/gunaratana-meditacija-za-pocetnike/15/?

PHPSSS!"#c5$5%ebf%&'(('&))f1c))cba&de*1(1
http://+++.be,p-atni,eminar,kiradovi.com/PS!H./.0!12/3cenje-za-vreme-,pavanja.htm
http://+++.be,p-atni,eminar,kiradovi.com/PS!H./.0!12/4aucna-tumacenja-,nova.htm
http://+++.be,p-atni,eminar,kiradovi.com/PS!H./.0!12/Snovi-i-njihovo-tumacenje.htm
TRANSLATOR
Najpopularnije
Oblasti
o P5!5."2
7io-ogija
ko-ogija
8izika
0eo-ogija
Hemija
.bnov-jivi izvori energije
9S/2 3:; 2;93/24
3niverzum
o "53<9:.
2rheo-ogija
konomija
tno-ogija/2ntropo-ogija
8i-ozofija
P,iho-ogija
Socio-ogija
Spiritua-no,t
)(1)
3=94.S9
o 9H4!;2/9H4./.0!1
!nternet tehno-ogije
Primenjene nauke
o !4.:2>!1
o S=/ !"1
o ?"52:/1
Prirodno -e@enje
o ="!2
o ".A4/.2"
25H!:2
75.1 1B
75.1 15
75.1 1&
75.1 1$
75.1 1)
75.1 11
75.1 1(
75.1 *
75.1 '
75.1 %
75.1 B
75.1 5
75.1 &
75.1 )
o 3ncategorized
o 75.1 1%
o 75.1 1'
o P5"S92:/1241 ;41!02
o Promo
o S2"5C21 75.1:2
Kako pobediti glavobolju kineskom masaom?
"atum po,tav-janja:Aed 1an ()D )(1$
Pie dr! Nataa Kosti"
=oderna zapadna medicina ,matra da je g-avobo-ja prouzrokovana Etetnim faktorima koji
uti@u na nerveD krvne ,udove i moFdane membrane. 4a bazi ovih faktoraD raz-ikujemo
funkciona-ni i organ,ki tip g-avobo-je. 9radiciona-na kine,ka medicina ,matra da je pojava
g-avobo-je povezana ,a iz-oFenoEGu ,po-jaEnjim patogenim faktorima HvetarD h-adnoGaD
,uvoGaD v-agaD vruGina i vatraI i unutraEnjom povreJenoEGu emocijama Hrado,tD -jutnjaD brigaD
zamiE-jeno,tD tugaD ,trahD iznenaJenjeI.
:etar u kombinaciji ,a h-adnim i-i top-im okruFenjem remeti rad mozgaD do-azi do
hiperaktivno,ti jetrinog Kang-aD Eto ,-abi funkciju bubregaD tako da vita-na energija Li i krv
ne mogu da ,e popnu do mozga i nahrane ga. Svi ovi faktori zajedno mogu dove,ti do
g-avobo-je.

3obi@ajeni k-ini@ki ,imptomi g-avobo-je ,u bo- u g-avi ,a jakom ,enzacijom i vrtog-avicomD
bo- je -oka-izovan i-i ,e MEetaND a prate ga zapuEen no,D zimogroF-jivo,tD temperaturaD crveni-o
-ica i uEiju i-i b-edi-o -ica. 7o- ,e obi@no najviEe o,eGa u prede-u @e-aD ,-epoo@nicaD poti-jka i-i
na vrhu g-ave.
.,novni principi -e@enja g-avobo-je kine,kom ma,aFom ,u izbegavanje vetra i promajeD
otk-anjanje b-okada u energijiD hranjenje krvi i zau,tav-janje bo-a. <to ,e kine,ke ma,aFe u
borbi protiv g-avobo-je ti@eD u na,tavku Gemo opi,ati neko-iko jedno,tavnih manipu-acija:
Pacijent ,edi. "oktor ,a oba pa-ca ma,ira na gore i na do-e HguranjemI duF oba meridijana
mokraGne beEike H,-ika 1I u prede-u vrata $-& minutaD kombinujuGi
,a


slika # $eridijan mokra"ne beike koji je simetri%an sa obe strane ki%me


priti,kanjem aku-ta@aka 8engchi H0 )( na ,-ici )ID 8engfu H0: 1B na ,-ici $I i 9ianzhu H7/
1(D ,-ika &I.Slika & aku'ta%ka (eng)*i +, &-.
Slika / aku'ta%ka (eng0u

Slika 1 aku'ta%ka Tian2*u

). 4akon toga ma,ira obe ta@ke 8engchi H0 )( na ,-ici )I i oba meridijana mokraGne beEike H,-ika 1I od
vrha na do-e &-5 puta.
$. Pacijent ,edi. "oktor ma,ira pa-cima napred O nazad od ta@ke Kintang HP-H4 $D ,-ika 5I duF prednje
-inije ko,e do 9ou+ei HS9 'D ,-ika BI i 9aiyang HP-H4 5D ,-ika 5I $-& minutaD kombinujuGi ,a
priti,kanjem ta@aka Kintang HP-H4 $D ,-ika 5ID 9aiyang HP-H4 5D ,-ika 5I i 7aihui H0: )(D ,-ika %I.
.nda ,a 5 pr,tiju krene od vrha g-ave ka ta@ki 8engchi H0 )(D ,-ika )I i ,a $ pr,ta napred i nazad od
vrata do ta@ke "azhui H0: 1&D ,-ika 'I &-5 puta.Slika 3 aku'ta%ke 4intang i Tai5ang

Slika 6 aku'ta%ka Tou7eiSlika 8 aku'ta%ka 9ai*ui

Slika : aku'ta%ka ;a2*ui

&. Pacijent ,edi ,a i,prav-jenom ki@momD a doktor ,toji iza njega i obema rukama ma,ira ta@ku 1ianjing H0
)1D ,-ika *I i oko-nje miEiGe 5-1( puta.
Slika < aku'ta%ka =ianjing tj! ,'&#


7o-ovi u prednjem de-u g-ave na,taju u,-ed pato-oEkih promena na Kangming meridijanimaD
Eto je naj@eEGe izazvano bo-eEGu o@ijuD no,a i gr-a i-i anemijom. 3 ovim ,-u@ajevimaD pored
gore navedenih manipu-acijaD moFe ,e primeniti i ,-edeGe: aI Etipanje i uvrtanje koFe i miEiGa
oko ta@ke Kintang HP-H4 $D ,-ika 5I pa-cem i kaFipr,tomD pri @emu ,e koFa uEtine i pu,ti
naizmeni@no )( puta. bI pa-cem i-i donjim de-om d-ana ma,irati ta@ku Hegu H/! &D ,-ika 1(I u
trajanju od 1-$ minuta.


Slika #- aku'ta%ka >egu

=igrena na,taje kao po,-edica pato-oEkih promena Shaoyang maridijana Hkana-a Fu@ne ke,eID
koje ,u @e,to uzrok i bo-ovima u uhuD zubobo-ji i-i gineko-oEkim ,metnjama. .,novne
manipu-acije ,e mogu proEiriti i ,-edeGim metodama: aI tr-janjem obe ,trane g-ave kao da
me,ite u trajanju $-5 minuta Q bI priti,kanjem ta@ke "adun H/5 1D ,-ika 11I u trajanju od 1
min Hpriti,ak noktom jakI.
Slika ## aku'ta%ka ;adun
0-avobo-ja u temenu je po,-edica pato-oEkih promena na centra-noj arteriji i na meridijanu
jetre 1ueyin koji kreGe od ,topa-a. .ve pato-oEke promene ,u uzrokovane funkciona-nim
obo-jenjima nerava kao Eto ,u neura,tenija i neuroza. .,novna ma,aFa u ovom ,-u@aju je: aI
priti,kati i brzo u krug me,iti pa-cem ta@ku 7aihui H0: )(D ,-ika %I u trajanju od 1 minutQ bI
priti,kati i brzo u krug me,iti pa-cem i-i rubom d-ana ta@ku 9aiyang HP-H4 5D ,-ika 5I.

0-avobo-ja u zadnjem de-u g-ave je po,-edica pato-oEkih promena meridijana 9aiyangD Eto je
obi@no izazvano hipertenzijom i obo-jenjima vratnih prE-jenova. =a,aFa je ,-edeGa: aI
horizonta-no tr-jati zadnji deo vrata jednim d-anom dok ,e ne o,eti top-otaQ bI priti,katiD me,iti
u krug i trzati Htrzanje je pokret gde ,e & pr,ta ,em pa-ca ,tave na ta@ku koja ,e tretiraD pa-ac ,e
po,tavi tako da bude o,-onac i onda ,e & pr,ta trzaju kao da ,viramo Fi@ani in,trumentI ta@ku
Aeizhong H7-&(D ,-ika 1)I u trajanju 1-$ minuta.
Slika #& aku'ta%ka ?ei2*ong

7o- u ce-oj g-avi je uzrokovan ug-avnom cerebra-nom arterio,k-erozom i-i potre,om mozga.
S-edeGe metode ,e mogu primenjivati pored veG gore navedenih: aI priti,kati i tr-jati ta@ku
9ongtian H7/ %D ,-ika 1$I ce-im d-anom dok ,e u toj ta@ki ne o,eti top-otaQ


Slika #/ aku'ta%ka Tongtian
bI gnje@iti u -omiti uEne Eko-jke ,vim pr,tima obe rukeD kombinovano ,a izv-a@enjem donjeg
de-a uEiju dok ne po,tanu top-i.
Pode-ite @-anak:
u 75.1 1BD Prirodno -e@enje
R .S4.:24 >4925 ?2 ;.S=./.<; S93"!1 4!;./2 9S/2 3 7.052"3
R?na@ajan korak u o,tvarivanju 9e,-inog ,na o ,ka-arnim ta-a,imaS S
=oFete o,taviti komentarD i-i povratni -ink ,a vaEeg ,ajta.