You are on page 1of 1

PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN PENCAPAIAN MURID ( PPM ) 2010

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA MATA AIR


PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS /
SUMBER
TOV ETR INDIKATOR
PENCAPAIAN
MATH IS
SIMPLE
(Pemulihan)
Meningkatkan
peratus murid
menguasai fakta
asas Matematik
kepada 88%
1. Ketua Panitia
Matematik
2. Guru
Matematik
Januari -
Mei
RM !.!! "
Panitia 12"2
(#!%)
21"2
(88%)
Peratus murid
dalam
menguasai fakta
asas matematik
MATH IS
FUN
(Pengukuhan)
Meningkatkan
peratus murid
men$apai gred
minimum %
dalam
Matematik
kepada 8#%
1. Ketua Panitia
Matematik
2. Guru
Matematik
Ma$ - &g's RM (!.!! "
)*u*apa
murid ("18
(#!%)
1+"18
(8#%)
Peratus murid
men$apai gred %
dalam
Matematik
MATH IS
THERAPY
(Penga,aan)
Meningkatkan
peratus murid
,ang *erupa,a
mengaplikasikan
pengetahuan
Matematik
dalam
pen,elesaian
masalah kepada
(!%
1. Ketua Panitia
Matematik
2. Guru
Matematik
Jun - &g's RM (!.!! "
P)-G
#"1!
(#!%)
("1!
((!%)
Peratus murid
,ang dapat
mengaplikasikan
pengetahuan
Matematik
dalam
pen,elesaian
masalah
Pr'gram M./0 )1 1)MP23 dan M./0 )1 456 untuk semua $al'n ,ang di*ahagikan kepada dua kumpulan mengikut
ke*'lehan
Pr'gram M./0 )1 /03R.P7 untuk kumpulan target $emerlang