SIGURNI KORACI MALOG

PINGVINA
ZAPLOVITE U SVET RAČUNARA I SLOBODNOG
SOFTVERA
POTPUNO OPTIMIZOVANO ZA UBUNTU LINUX OPERATIVNI SISTEM
prvo izdanje
Autorsa prava ! "#$$ Projetni ti% e&etronse nji'e( Nea prava su zadr)ana(
Ovaj rad je izdat pod &i*en*o% +Pripisivanje zajedni,o' stvara&a-tva . /ozvo&a za
istovetno de&jenje 0(#1( /a vidite pri%era ove &i*en*e posetite
2ttp344*reative*o%%ons(or'4&i*enses4567n*7sa40(#48 i&i po-a&jite pis%o na adresu3 +9reative
9o%%ons8 $:$ Se*ond Street8 Suite 0##8 San ;ran*is*o8 9a&i<ornia8 =>$#?8 USA1(
@nji'u +Si'urni ora*i %a&o' pin'vina Zap&ovite u svet ra,unara i s&o5odno' so<tvera
Potpuno opti%izovano za U5untu LinuA operativni siste%1 %o)ete preuzeti 5ez nov,ane
nadonade sa adrese3
2ttp344<oru%(u5untu7rs(or'4T2read7BCDEF7GFHIJKDLM7N7OKML7PFQNRFPF7D7OIJSJTRJE7OJULKMPF
/opu-ta%o va%8 -tavi-e8 o2ra5ruje%o vas da raspode&ite pri%era ove nji'e va-i% o&e'a%a8
prijate&ji%a8 porodi*i i svi%a oni%a oji za istu %o'u 5iti zainteresovani(
Sadržaj
VPred'ovor prvo% izdanju((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $
VWLAVA $ ;unda%enta&ni 2ardverso7so<tversi prin*ipi ra,unarso' siste%a((((((((((((((((((((((((((("
V$ Uvod((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0
X$($ Ra,unar i&i o%pjuter(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0
X$(" Raz&ia iz%eYu podata i in<or%a*ije((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0
V" Istorijsi razvoj ra,unara(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0
X"($ O&a-avanje pro*esa ra,unanja pri%eno% raz&i,iti2 %etoda((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((>
X"(" Me2ani,i a&u&atori(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >
Z"("($ Pasa&ov a&u&ator((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?
Z"("(" Arit%o%etar((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?
X"(0 Auto%atse %a-ine(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( [
Z"(0($ Ana&iti,a %a-ina((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( [
Z"(0(" E&etro%e2ani,a %a-ina sa 5roja,i%a(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((\
X"(> E&etro%e2ani,i ra,unari(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( \
X"(? E&etronsi di'ita&ni ra,unari((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =
Z"(?($ Prva 'enera*ija ra,unara(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($#
Z"(?(" /ru'a 'enera*ija ra,unara((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($$
Z"(?(0 Tre]a 'enera*ija ra,unara(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($$
Z"(?(> ^etvrta 'enera*ija ra,unara((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($$
X"([ Superra,unari((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $$
X"(: Li,ni ra,unari(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $"
V0 Brojni siste%i(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $"
X0($ /eadni 5rojni siste%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $"
X0(" Binarni 5rojni siste%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $0
X0(0 Ota&ni 5rojni siste%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $0
X0(> _esadeadni 5rojni siste%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $0
V> Bu&ova a&'e5ra((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $>
X>($ Lo'i,o sa5iranje . ILI opera*ija(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($>
X>(" Lo'i,o %no)enje . I opera*ija((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($?
X>(0 @o%p&e%ent `Ne'a*ijaa . NE opera*ija((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($?
V? Pro*es re-avanja zadataa na ra,unaru((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($[
V[ Ra,unarsi siste%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $[
X[($ Me%orija((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $:
X[(" U&azni ureYaji(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $:
X[(0 Iz&azni ureYaji(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $\
X[(> Pro*esor(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $\
V: _ardversa strutura persona&ni2 ra,unara((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($\
X:($ @u]i-te persona&no' ra,unara((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $\
Z:($($ Mati,na p&o,a((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "#
b:($($($ Miropro*esor((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "$
b:($($(" Ra% %e%orija(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ""
b:($($(0 Ro% %e%orija((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ""
Z:($(" Wra<i,a arti*a(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ""
Z:($(0 _ard dis(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "0
b:($(0($ Or'aniza*ija podataa na 2ard disu(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("0
b:($(0(" Pripre%a 2ard disa za rad(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((">
Z:($(> cedini*a opti,o' disa((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ">
b:($(>($ Opti,i disovi((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "\
Z:($(? Napajanje((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "\
X:(" Tastatura((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0#
X:(0 @o%pjutersi %i-(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0$
X:(> Monitor((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0"
X:(? Zvu,ni*i(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0>
V\ Inter<ejs o%andne &inije(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0[
X\($ Lo'i,a stanja tastature(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0\
V= Wra<i,i orisni,i inter<ejs((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0\
X=($ Lo'i,a stanja o%pjuterso' %i-a((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((>#
a
V$# Operativni siste%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >#
VWLAVA " Insta&a*ija U5untu LinuA operativno' siste%a(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((>"
V$$ Linus((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >0
X$$($ Linus distri5u*ije((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >>
Z$$($($ U5untu((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >>
b$$($($($ Izdanja U5untu LinuA operativno' siste%a(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((>>
V$" @ao do]i do insta&a*ije operativno' siste%a U5untu LinuA $#(#>(0 LTS((((((((((((((((((((((((((((>?
X$"($ der it((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >?
X$"(" Napravite sa%i svoju insta&a*iju((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((>?
Z$"("($ Preuzi%anje insta&a*ije sa interneta(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((>?
b$"("($($ Raz&ia iz%eYu 0"75itni2 i [>75itni2 operativni2 siste%a((((((((((((((((((((((((((((((>\
Z$"("(" Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u operativno% siste%u Mi*roso<t
eindofs((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >=
Z$"("(0 Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a odnosno 5uta5i&no' USB7a u operativno%
siste%u Mi*roso<t eindofs((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ??
b$"("(0($ Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((??
b$"("(0(" Prav&jenje 5uta5i&no' USB7a(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((([$
Z$"("(> Provera ispravnosti narezano' 5uta5i&no' 9/4/V/7a((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((([[
b$"("(>($ Pode-avanje ureYaja sa oji2 se podi)e operativni siste%(((((((((((((((((((((((((((([[
V$0 @ori-]enje operativno' siste%a U5untu LinuA $#(#>(0 LTS u &ajv %odu(((((((((((((((((((((((((((((:#
V$> Pripre%a ra,unara pre insta&iranja novo' operativno' siste%a((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((:0
X$>($ Prav&jenje rezervne opije svi2 va%a va)ni2 podataa sa 2ard disa(((((((((((((((((((((((((:0
X$>(" Parti*ionisanje 2ard disa(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((:0
Z$>("($ Parti*ionisanje 2ard disa novo' ra,unara na o%e ]e 5iti insta&irana dva
operativna siste%a8 Mi*roso<t eindofs i U5untu LinuA $#(#>(0 LTS(((((((((((((((((((((((((((((((((:?
Z$>("(" Parti*ionisanje 2ard disa novo' ra,unara na o%e ]e 5iti insta&iran sa%o
operativni siste% U5untu LinuA $#(#>(0 LTS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((=[
Z$>("(0 Parti*ionisanje 2ard disa ra,unara na o%e ve] postoji operativni siste%
Mi*roso<t eindofs8 a pored nje'a se )e&i insta&irati i operativni siste% U5untu LinuA
$#(#>(0 LTS((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =:
Z$>("(> S&u,aj ada jedan ra,unar i%a vi-e 2ard disova(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((=\
b$>("(>($ _ard disovi zavise jedan od dru'o'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((=\
b$>("(>(" _ard disovi su %eYuso5no nezavisni(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((=\
V$? Insta&a*ija operativno' siste%a U5untu LinuA $#(#>(0 LTS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((==
VWLAVA 0 Osnovni ora*i u novo% U5untu LinuA operativno% siste%u(((((((((((((((((((((((((((((((((($$=
V$[ @orisni,i inter<ejs operativno' siste%a U5untu LinuA $#(#>(0 LTS(((((((((((((((((((((((((((((((((($"#
X$[($ Wra<i,i orisni,i inter<ejs(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($"#
Z$[($($ Wra<i,i orisni,i inter<ejs U5untu Radne povr-ine(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($"$
X$[(" Inter<ejs o%andne &inije((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($"$
V$: Manipu&a*ija prozori%a(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $"0
X$:($ Zatvaranje4%ini%iziranje4%asi%iziranje prozora((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($">
X$:(" Proizvo&jna pro%ena ve&i,ine prozora(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($"?
X$:(0 Proizvo&jna pro%ena po&o)aja prozora na eranu(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($"\
X$:(> Pre%e-tanje prozora na raz&i,ite Radne povr-ine(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($"=
X$:(? Manipu&a*ija sa vi-e istovre%eno otvoreni2 prozora na Radnoj povr-ini((((((((((((((((((($0#
V$\ ;aj& %enad)er((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $0"
X$\($ @retanje roz <o&dere((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $00
X$\(" Otvaranje4zatvaranje <aj&ova4<o&dera((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($0>
X$\(0 Prav&jenje8 pro%ena i%ena8 opiranje8 pre%e-tanje i 5risanje <aj&ova odnosno
<o&dera((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $0[
V$= Test editor((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $>[
X$=($ Pro%ena rasporeda tastature(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($?:
V"# So<tverso is&ju,ivanje4restartovanje ra,unara i za&ju,avanje4ot&ju,avanje erana((((($["
V"$ Ra,unarse %re)e(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $[>
X"$($ Internet((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $[?
Z"$($($ Ve5((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $[?
V"" Za-to je veo%a orisno da va- ra,unar 5ude pri&ju,en na internet do oristite
U5untu LinuA $#(#>(0 LTS operativni siste%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($[[
X""($ Povezivanje ra,unara na internet ori-]enje% 5e)i,no' USB %ode%a((((((((((((((((((((($[[
Z""($($ Prav&jenje nove internet one*ije(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($[:
5
Z""($(" Preidanje i uspostav&janje internet veze((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($:"
V"0 Pode-avanje so<tversi2 rizni*a(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($:0
V"> Proveravanje dostupnosti v&asni,i2 drajvera za insta&a*iju((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($\#
V"? U5untu so<tversi *entar(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $\$
X"?($ Insta&iranje ap&ia*ioni2 pro'ra%a(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($\"
Z"?($($ Insta&iranje v&asni,i2 odea i dru'i2 v&asni,i2 so<tversi2 paeta
neop2odni2 za potpun audio7video7'ra<i,i do)iv&jaj na U5untu LinuA operativno%
siste%u((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $\[
X"?(" Brisanje ap&ia*ioni2 pro'ra%a((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($\\
V"[ Reproduovanje audio i video <aj&ova((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($=#
V": Nad'&edanje rada ra,unarso' siste%a((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((($="
V"\ @rstarenje ve5o%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $=>
V"= Pro%ena jezia za orisni,i inter<ejs sa a%eri,o' en'&eso' `USAa na srpsi jezi((((((($=:
V0# Za2va&ni*e saradni*i%a u rea&iza*iji projeta(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("#"
V0$ Po'ovor(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "#0
VRe,ni %anje poznati2 re,i i izraza((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "#>
VLiteratura(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "#?
*
Predgovor rvo! "#da$j%
Ova nji'a je na%enjena svi%a oni%a oji )e&e da stenu osnovna znanja iz o5&asti
ra,unara8 s&o5odno' so<tvera i U5untu LinuA operativno' siste%a( /ovo&jno je sa%o da i%aju
pristup ra,unaru8 ovu nji'u u e&etronso% o5&iu ispred se5e8 da u%eju da ,itaju i pi-u8 i da
že&e da %'e
(
(
Ova nji'a predstav&ja rezu&tat jedno' projeta o'a sa% na sopstvenu ini*ijativu &i,no
porenuo( ^&anovi projetno' ti%a su svoji% re*enzija%a pro5ni2 verzija projeta i
onstrutivni% pred&ozi%a u tou izrade projeta8 zna,ajno doprine&i po5o&j-anju va&iteta ove
e&etronse nji'e
`ga
i u to i%e i% se svi%a najisrenije za2va&juje%( ^itav projeat se odvijao
tao -to su ,&anovi projetno' ti%a saraYiva&i is&ju,ivo pute% interneta8 u po,etu ori-]enje%
siste%a privatni2 porua na U5untu <oru%u Sr5ije8 a asnije i otvoreno% o%unia*ijo% u
novoj te%i taoYe na U5untu <oru%u Sr5ije(
Projeat i%a za *i&j da pozitivno uti,e na unapreYenje znanja iz o5&asti ra,unara od svi2
,ita&a*a nji'e8 a prvenstveno je na%enjen apso&utni% po,etni*i%a u o5&asti ra,unarstva(
/a&e8 oni%a oji ne%aju niavo predznanje iz o5&asti ra,unarstva8 oji niada nisu ni i%a&i
ra,unar `a sada su 'a prvi put upi&ia8 i na raju8 oni%a oji niada nisu ni ,u&i za ra,unare8 pa
su se odjedno% `iz ,ista %iraa8 susre&i sa nji%a `5i&o da su i2 do5i&i na po&on8 i&i i%aju tu sre]u
da i2 od dato' trenuta povre%eno oristea( `/ati trenuta predstav&ja onaj trenuta ada je
data oso5a ,u&a8 i&i po,e&a da ,ita projeat u o5&iu e&etronse nji'ea( /a&e8 to je *i&jna 'rupa
,ita&a*a ove nji'e8 5ez o5zira o&io ti ,itao*i i%aju 'odina8 5itno je sa%o da znaju da ,itaju i
pi-u8 i da )e&e da zap&ove u svet o%pjutera(
Projeat nije za%i-&jen ao uputstvo oje u najra]i% i nedvos%is&eni% *rta%a o5ja-njava
onretan pro5&e%8 pa 'a tao ne%ojte ni pos%atrati(
U ovoj e&etronsoj njizi su u ve&ioj %eri ori-]eni 2iper&inovi8 ao 5i razu%evanje
sadr)ine nji'e 5i&o -to &a-e( _iper&inove `o oji%a ]e asnije 5iti vi-e re,ia8 %o)ete da
s2vatite ao spe*i<i,ne +odso,ne dase1 po%o]u oji2 +sa,ete1 sa jedno' na dru'i raj ove
e&etronse nji'e8 i&i na neu adresu na internetu( _iper&in o5i,no predstav&ja test oji je
podvu,en p&avo% 5ojo%8 %ada i ne %ora da 5ude tao( @ada dovedete ursor na taj podvu,eni
test8 ursor ]e se iz o5&ia stre&i*e8 pretvoriti u o5&i desne -ae sa svi% sup&jeni% prsti%a8
osi% a)iprsta oji je ispru)en8 pa tada %o)ete &inuti na taj podvu,en test8 naon ,e'a ]ete
5iti +od5a,eni1 na unapred zadatu &oa*iju(
Oto5ra "#$$( 'odine A&esandar Stanisav&jevi]
$ Ova nji'a predstav&ja o%patnu *e&inu( Naj5o&je ju je ,itati te ada se i%a dovo&jno vre%ena8 u oru)enju potpune %otivisanosti
za razu%evanje% 5azi,ni2 prin*ipa ra,unarstva ao naue u u)e% s%is&u(
$
GLAVA ( F%$da!e$)a&$" *ardver+,o-+o.)ver+,"
r"$/"" ra'%$ar+,og +"+)e!a
"
( Uvod
Ra,unar je %a-ina8
`ga
naprav&jena da vr-i o5radu in<or%a*ija za unapred predviYene svr2e(
Tao po%o]u dana-nji2 ra,unara %o)ete da s&u-ate %uziu8 '&edate <i&%ove8 rstarite
interneto%( Sve ovo -to sa% naveo se %o)e raditi sa%o adevatno% o5rado% in<or%a*ija(
Ra,unaro% uprav&ja ,ove8 tao -to %u zadaje u&azne podate8 oje ra,unar o5raYuje8 a
zati% i2 vra]a nazad ,oveu8 u o5&iu iz&azni2 podataa i&i in<or%a*ija(
(0( Ra'%$ar "&" ,o!j%)er
U te2ni,oj &iteraturi8 i u na-e% 'ovorno% jeziu sre]u se dva ravnopravna ter%ina3
ra'%$ar i ,o!j%)er( To do&azi odat&e -to na na-e% jeziu ne postoje &in'visti,e odredni*e
oje raz&iuju sadr)aje oji se u en'&eso% 'ovorno% podru,ju podrazu%evaju pod ter%ini%a
t2e *a&*u&ation i t2e *o%putation( Ovi% ter%ini%a se stvara jasna raz&ia iz%eYu pro*esa i
ureYaja oji o5av&jaju ra,unse opera*ije . t2e *a&*u&ation i oji o5av&jaju o5radu in<or%a*ija .
t2e *o%putation( Ter%in *o%putation je o,i'&edno -ire' zna,enja( O,i'&edno je da je iz ter%ina
t2e *o%putation izvedena re, *o%puter8 odnosno o%pjuter(
Bez o5zira na pret2odno navedeno8 u oviru ove nji'e ]e ravnopravno 5iti ori-]eni
ter%ini ra,unar i o%pjuter8 pri ,e%u se uve %is&i na ureYaje i pro*ese oji se odnose na
o5radu in<or%a*ija(
(01 Ra#&",a "#!e2% oda),a " "$.or!a/"je
Poj%ovi oda)a, h"i i "$.or!a/"ja h0i se ,esto poistove]uju8 pa je sto'a veo%a va)no
uo,iti raz&iu iz%eYu nji2( @ada a)e% +deset18 prvo -to ]ete po%is&iti je 5roj deset( /a&e8 re,
deset8 oja predstav&ja 5roj deset8 je o5i,an podata( @ada a)e% +deset ,asova18 vi od %ene
do5ijate in<or%a*iju o&io je sati( /a&e8 in<or%a*ija je -iri poja% od podata( In<or%a*ija je
zapravo podata8 oji i%a neo pose5no zna,enje( Nasuprot to%e8 podata `u o5&iu 5rojaa8 i%a
univerza&no zna,enje8 jer ]e svao'a prvo aso*irati na to da se radi o 5roju(
1 I+)or"j+," ra#voj ra'%$ara
Ra,unari oje danas poznajete su veo%a %o]ne %a-ine( ^esto to&io %o]ne da nji2ovi
orisni*i uop-te ne%aju predstavu -ta 5i sve sa nji%a %o'&i da urade( /anas s%o do-&i u tavu
situa*iju zato -to su ra,unari svuda8 u svaoj s<eri &judse de&atnosti i ao tavi8 oni su
naprav&jeni da i2 %o)e oristiti 5i&o o8 5ez o5zira da &i zna i&i ne zna pro'ra%iranje8 odnosno8
5ez o5zira da &i poznaje i&i ne8 ,itavu o5&ast ra,unarstva na najni)e% nivou(
O5&ast ra,unarstva na najni)e% nivou predstav&ja ,itavu nau,nu dis*ip&inu za ,ije
izu,avanje su neop2odna odreYena predznanja iz dru'i2 nau,ni2 o5&asti( Z5o' svoje ve&ie
s&o)enosti8 o5&ast ra,unarstva na najni)e% nivou ]e u ovoj njizi 5iti data sa%o u najra]i%
*rta%a8 pri ,e%u ]u se %asi%a&no potruditi da one 5udu razu%&jive za sve ,itao*e nji'e(
/ana-nji ra,unari se prvenstveno oriste za reproduovanje %uzie i <i&%ova8 rstarenje
interneto%8 o5radu testa8 zvua8 s&ia8 i s&i,no( MeYuti%8 tre5a&o je da proYe vi-e od 2i&jadu
'odina da 5i se do-&o do ra,unara ave danas poznajete(
Sve je po,e&o ono' trenuta ada je ,oveu posta&o dosadno da iznova i iznova izvr-ava u
'&avi raznorazne %ate%ati,e opera*ije( Tada se do-&o na ideju da 5i veo%a orisno 5i&o da se
pro*es ra,unanja auto%atizuje i da 'a ne izvr-ava diretno ,ove8 ve] %a-ina( cer ao -to
znate8 ,ove je s&on 're-a%a8 naro,ito pri&io% izvr-avanja pos&ova oji su isuvi-e %onotoni
0
h>i8 h?i(
10( O&a,3ava$je ro/e+a ra'%$a$ja r"!e$o! ra#&"'")"*
!e)oda
Pro/e+ ra'%$a$ja je za)iveo u periodu ada je po,e&a raz%ena do5ara i tr'ovina( ^ove
je tada oristio prste na rua%a8 ao 5i ne-to izra,unao( MeYuti%8 ao je i%ao sa%o deset
prstiju8 u5rzo je do-ao do pro5&e%a( /a&e8 postavi&o se jedno osnovno pitanje8 a to je ao
%e%orisati izra,unato i nastaviti zati% ta%o 'de se sta&o a prito% ne napraviti 're-u( `@ada je
,ove 5rojao i sti'ao do deset8 %orao je da zapa%ti da je sti'ao ve] jedno% do deset a onda je
nastavio ponovo od jedan pa sa5irao sa pret2odni%8 i tao u ru'( Pro5&e% je 5io -to nije
%o'ao sa potre5no% ta,no-]u da zapa%ti ta,an 5roj tavi2 *i&usaa( Zato je ,ove po,eo
trajno da %e%ori-e ono -to je izra,unao u '&avi ao asnije ne 5i s&u,ajno napravio neu
're-u8 jer ao -to znate8 i na%a se de-ava da ne-to &ao za5oravi%o(
Tao je nastao jedan od prvi2 ureYaja za %e%orisanje podataa nazvan ,"% `en'&( juipua
h[i( Sastojao se od jedno' '&avno' u)eta na o%e je 5i&o povezano jo- neo&io u)adi( Na
svao% od ti2 u)adi su vezivani ,vorovi oji su si%5o&i,i predstav&ja&i 5rojeve(
S&ia "($($ @ipu
A4a,%+ `en'&( a5a*usa8 oji se taoYe %o)e nazvati oviro% za ra,unanje `en'&( *ountin'
<ra%ea8 je a&at za ra,unanje8 ori-]en prvenstveno u de&ovi%a Azije za o5av&janje arit%eti,i2
opera*ija( Mo)e%o 'a zvati i ra,una&ja( S%atra se da je a5aus nastao >### 'odina pre nove
ere u @ini( /anas8 a5ausi su ,esto izraYeni ao ovir od 5a%5usovo' drveta8 sa &izni%
per&a%a na )i*a%a( A5aus je ori-]en u %no'i% de&ovi%a sveta8 a i danas se oristi u nei%
ze%&ja%a h:i(
S&ia "($(" @inesi a5aus
101 Me*a$"'," ,a&,%&a)or"
Too% istorijso' razvoja savre%eni2 ra,unara8 veo%a je 5itno spo%enuti i %e2ani,e
a&u&atore( Ovi a&u&atori su se svojevre%eno oristi&i za o5av&janje %ate%ati,i2 opera*ija8 a
'&avna arateristia `po ojoj su i do5i&i i%ea8 je ta da je nji%a potpuno uprav&jao ,ove( /a&e8
,ove je svojo% te&esno% sna'o% poretao raznorazne ru,i*e na tavoj %e2ani,oj %a-ini8
>
sve u *i&ju da doYe do re-enja postav&jene %ate%ati,e opera*ije( Bez ,ovea8 ove se %a-ine
nisu %o'&e pri%eniti niao8 odnosno8 ,ove je 5io neza%en&jiva spona za nji2ov uspe-an rad(
1010( Pa+,a&ov ,a&,%&a)or
B&ez Pasa& `B&aise Pas*a&a8 poznati %ate%ati,ar8 teo&o' i nau,ni8 iz%is&io je %e2ani,i
a&u&ator $[>"( 'odine( Os%is&io 'a je do je pou-avao da po%o'ne svo%e o*u oji je i%ao
zadata reor'aniza*ije poresi2 pri2oda u <ran*usoj porajini Wornja Nor%andija( Ovaj
%e2ani,i a&u&ator se prvo zvao Ar")!e)"',a !a3"$a8 zati% Pa+,a&ov ,a&,%&a)or8 i na
raju Pa+,a&"$a( On je arit%eti,e opera*ije sa5iranja i oduzi%anja radio diretno8 do je
arit%eti,e opera*ije %no)enja i de&jenja radio indiretno8 odnosno sa ponav&janje%( `@ada
sa5irate re*i%o > 5roja od oji2 su svi "8 to ]ete veo%a &ao uraditi na s&ede]i na,in3
"k"k"k"l\( @ada %no)ite dva 5roja od oji2 je jedan " a dru'i >8 to %o)ete uraditi diretno u
'&avi ao "A>l\8 a %o)ete uraditi i indiretno ori-]enje% sa%o arit%eti,e opera*ije sa5iranja
i to na dva na,ina( Prvi na,in je dva puta uzastopno sa5irati 5roj > sa sa%i% so5o%8 >k>l\8 a
dru'i na,in je ,etiri puta uzastopno sa5irati 5roj " sa sa%i% so5o%8 "k"k"k"l\a( Me2aniza%
%a-ine se zasnivao na zup,ani*i%a8 a&i je tava onstru*ija predstav&ja&a ve&ii pro5&e% u to
vre%e( Proizvodnja ovave %a-ine nije %o'&a da za)ivi8 pre sve'a z5o' to'a -to su rajnji
orisni*i s%atra&i da je suvi-e o%p&iovana h\i(
S&ia "("($($ Pasa&ina
10101 Ar")!o!e)ar
Oo $\"#( 'odine ^ar&s _avijer To%as `92ar&es Xavier T2o%as de 9o&%ara8 stvorio je prvi
uspe-ni %e2ani,i a&u&ator oji je do)iveo -irou pri%enu i proizvodio se u %asovnoj
proizvodnji( Ovaj %e2ani,i a&u&ator je opera*ije sa5iranja i oduzi%anja izvodio diretno8 do
je za opera*ije %no)enja i de&jenja oristio u'raYen au%u&ator( `Ovde se ne %is&i na
au%u&ator za auto%o5i&8 ve] na ureYaj oji s&u)i za privre%eno saup&janje8 odnosno
au%u&a*iju podataaa(
S&ia "("("($ Arit%o%etar
?
/u'o vre%ena je unapreYivan ao 5i -to 5o&je i&i e<iasnije radio( MeYuti%8 sva ta
unapreYenja nisu dove&a do to'a da se ,oveova <izi,a ativnost u radu ove %a-ine u znatnoj
%eri izostavi8 odnosno ,ove je i da&je 5io taj oji je poretao %a-inu i diretno zavisio od
njeno' uspe-no' rada h=i(
Naon ovo' perioda se po,e&o raz%i-&jati u dru'o% s%eru8 a to je ao za%eniti ,oveovu
poreta,u <izi,u i u%nu sna'u oja je neop2odna za uspe-an rad %a-ine8 ne,i% dru'i%(
/a&e8 osnovni *i&j je 5io -to vi-e s%anjiti diretni ,oveov uti*aj na rad %a-ine a %a-inu pustiti
da sa%a radi nezavisno od ,ovea( Ovi% ideja%a su na-iroo otvorena vrata jednoj novoj
`danas o'ro%noja8 s<eri &judse de&atnosti8 oja se zove auto%atiza*ija pro*esa(
105 A%)o!a)+,e !a3"$e
En'&esi %ate%ati,ar8 <i&ozo< i in)enjer %e2anie8 ^ar&s Bej5id) `92ar&es Ba55a'ea8 je
5rojni% istra)ivanji%a do-ao do za&ju,a da se du'a,a ra,unanja rea&izuju zapravo nizo%
opera*ija oje se neprestano ponav&jaju8 pa je do-ao na ideju da tave opera*ije uvede u
auto%atizovani pro*esni *i&us( On je po,eo da razvija auto%atsu %a-inu za izra,unavanje
%ate%ati,i2 opera*ija oju je nazvao d".ere$/"ja&$a !a3"$a h$#i(
S&ia "(0($ /i<eren*ija&na %a-ina iz &ondonso' %uzeja naua
Ova %a-ina je i%a&a ve&ia o'rani,enja u po'&edu -iroe pri%ene8 a&i je ona predstav&ja&a
zna,ajan napreda u istoriji razvoja ra,unarstva( Bej5id) je na usavr-avanju ove %a-ine radio
,itavi2 deset 'odina8 a&i je onda iz'u5io interesovanje za nju8 jer je do-ao na novu ideju oju je
nazvao ana&iti,a %a-ina(
1050( A$a&")"',a !a3"$a
Izuzetno va)an ora u istoriji razvoja ra,unara8 predstav&ja a$a&")"',a !a3"$a h$$i( Ona
je naprav&jena ao %e2ani,i o%pjuter op-te na%ene a prvi ju je os%is&io ^ar&s Bej5id)(
Ana&iti,a %a-ina8 naprav&jena tao da i%a u'raYenu arit%eti,u jedini*u8 ontro&u toa
arit%eti,i2 opera*ija u o5&iu us&ovno' 'rananja i pet&ji i inte'risanu %e%oriju8 predstav&ja
prvi o%p&etan Tjurin'ov `en'&( Turin'7*o%p&etea8 %ode& ra,unara op-te na%ene(
^ar&s Bej5id) je os%is&io da ova %a-ina 5ude auto%atsi %e2ani,i di'ita&ni ra,unar op-te
na%ene8 pro'ra%si ontro&isan8 a&i niada nije 5io u stanju da o%p&etira nijednu svoju %a-inu
z5o' nesu'&asi*a sa nadreYeni% &judi%a oji su <inansira&i ,itav projeat(
Za projeat ana&iti,e %a-ine se veo%a zainteresova&a Ada Bajron `Au'usta Ada @in'8
9ountess o< Love&a*e8 roYena Au'usta Ada B6rona h$"i8 %ate%ati,ar i nau,ni8 ]i en'&eso'
pesnia &orda Bajrona( Ona je upozna&a ^ar&sa Bej5id)a i ,esto 5i&a u&ju,ena u nje'ov projeat
ana&iti,e %a-ine8 <inansijsi i u%no( I%a&a je %no'o pred&o'a u vezi ana&iti,e %a-ine od oji2
je najzna,ajniji 5io onaj u vezi rada sa *i&usi%a( Tao 5i se nared5e pro'ra%a izvr-ava&e po
[
pozivu a ne is&ju,ivo oni% redos&edo% oji% su date( TaoYe je pred&o)i&a re-enje za
izra,unavanje Bernu&ijevi2 5rojeva ori-]enje% ove %a-ine( Ovaj pred&o' se s%atra prvi%
pro'ra%o% za ra,unar8 a Ada Bajron prvi% pro'ra%ero%( U njenu ,ast je i jedan pro'ra%si
jezi op-te na%ene do5io i%e Ada(
S&ia "(0($($ Mode& ana&iti,e %a-ine u &ondonso% %uzeju naua
^ar&s Bej5id) je uporno radio na p&anovi%a svoje ana&iti,e %a-ine iao nije i%ao
<inansijsu podr-u za izvoYenje ,itavo' projeta( Iao ana&iti,a %a-ina niada nije
o%p&etirana8 deta&jno% ana&izo% nje'ovi2 *rte)a se do-&o do za&ju,a da je ona 'otovo
identi,na dana-nji% ra,unari%a8 -to se ti,e njeni2 &o'i,i2 o%ponenata(
U&az `pro'ra%i i poda*ia8 je pros&eYivan do %a-ine pute% 5u-eni2 arti*a( Za iz&az8 %a-ina
5i oristi&a -ta%pa,8 p&oter rivi2 &inija i zvono( Ma-ina 5i taoYe 5i&a u stanju da sa%a pi-e
5rojeve po arti*a%a8 ao 5i asnije %o'&a da i2 ,ita( Me%orija je tre5a&o da 5ude u stanju da
%e%ori-e 2i&jadu pedeseto*i<reni2 5rojeva `oo "#8: @Ba( Arit%eti,a jedini*a8 odnosno %&in8 5i
tre5a&o da o5av&ja sve ,etiri arit%eti,e opera*ije8 p&us poreYenja i op*iono vadratni oren(
Poput *entra&no' pro*esora u %oderno% ra,unaru8 %&in 5i se oristio za o5radu podataa pri
,e%u 5i i%ao u'raYene interne pro*edure
`ga
8 ao 5i %o'ao da izvr-i i nee s&o)enije instru*ije
oje pro'ra%er nanadno %o)e da zada(
Pro'ra%si jezi naprav&jen od strane orisnia8 je 5io s&i,an %oderni% ase%5&er
`ga
pro'ra%si% jezi*i%a( Pet&je i us&ovna 'rananja u pro'ra%u je 5i&o %o'u]e izvesti8 pa 5i ovao
za%i-&jen jezi 5io Tjurin' o%p&etan8 %no'o pre sa%o' Tjurin'ovo' on*epta( @ori-]ena su tri
raz&i,ita tipa 5u-eni2 arti*a3 jedan za arit%eti,e opera*ije8 jedan za nu%eri,e onstante i
jedan za u,itavanje i s&adi-tenje opera*ija8 prenos 5rojeva iz %e%orije do arit%eti,e jedini*e i
nazad( Postoja&a su tri raz&i,ita ,ita,a za tri vrste arti*a(
S&ia "(0($(" /ve vrste 5u-eni2 arti*a ori-]eni2 za pro'ra%iranje %a-ine( U prvo% p&anu su operativne arte za unos
instru*ija8 a u pozadini pro%en&jive arte za unos podataa
Za%isao ^ar&sa Bej5id)a nije rea&izovana too% nje'ovo' )ivota8 a&i je ova %a-ina asnije
naprav&jena u %uzejse svr2e i <un*ionisa&a je 5a- onao ao je to i ^ar&s Bej5id) predvideo(
:
10501 E&e,)ro!e*a$"',a !a3"$a +a 4roja'"!a
_er%an _o&erit `_er%an _o&&erit2a h$0i8 je 5io a%eri,i statisti,ar oji je razvio
e&e,)ro!e*a$"',% !a3"$% +a 4roja'"!a 5aziranu na 5u-eni% arti*a%a za 5rzu statisti,u
o5radu %i&iona podataa( On je %e2aniza% za ovu %a-inu razvio tao -to je oristio prin*ip
preida,a u zatvoreno% e&etri,no% o&u
`ga
( U&o'u preida,a su u ovo%e s&u,aju i'ra&e 5u-ene
arti*e( Bu-ene arti*e su razdvaja&e e&etri,no o&o8 a na %esti%a na oji%a su 5i&e rupi*e na
arti*a%a e&asti,na i'&i*a 5i roz nji2 dodirnu&a pod&o'u `zatvori&a preida,a i na taj na,in
privre%eno zatvori&a e&etri,no o&o8 ,i%e je ativiran od'ovaraju]i 5roja,(
Rezu&tati popisa stanovni-tva Sjedinjeni2 A%eri,i2 /r)ava8 izvr-eno' $\\#( 'odine8 5i&i su
poznati te naon seda% 'odina8 5ez o5zira -to je na statisti,oj o5radi podataa u,estvova&o
vi-e od $### zapos&eni2( Tao su rezu&tati popisa8 naon zavr-ene o5rade ve] 5i&i zastare&i( Tada
se predviYa&o da ]e za statisti,u o5radu podataa nastupaju]e' popisa stanovni-tva u $\=#(
'odini 5iti potre5no ,itavi2 $" 'odina8 odnosno8 rezu&tati popisa ne]e 5iti poznati ni naon
po,eta s&ede]e' popisa( Z5o' to'a je dr)ava raspisa&a onurs za idejno re-enje ovo'
pro5&e%a( Na onursu je po5edio _er%an _o&erit sa svojo% e&etro%e2ani,o% %a-ino% sa
5roja,i%a( Upotre5o% ove %a-ine rezu&tati popisa su 5i&i poznati ve] naon %ese* dana pos&e
zavr-eta popisa(
S&ia "(0("($ E&etro%e2ani,a %a-ina sa 5roja,i%a
Ovo se idejno re-enje pro,u&o -iro% tada-nje' sveta ao vr&o e<iasno( _er%an _o&erit je
osnovao svoju <ir%u Ta5u&atin' Ma*2ine 9o%pan68 oja je proizvodi&a %a-ine i arti*e i pru)a&a
us&u'e v&ada%a -iro% sveta( Ova <ir%a je sa jo- ,etiri <ir%e $=$$( 'odine8 <or%ira&a zajedni,u
<ir%u 9o%putin' Ta5u&atin' Re*ordin' 9o%pan6( $=">( 'odine naziv <ir%e je pro%enjen u
Internationa& Business Ma*2ines 9orporation `IBMa(
106 E&e,)ro!e*a$"'," ra'%$ar"
@onrad 9uze `@onrad Ernst Otto Zusea je 5io ne%a,i 'raYevinsi in)enjer i pionir u razvoju
o%pjutera( Nje'ov najve]i uspe2 je 5io prvi <un*iona&ni pro'ra%si ontro&isan Tjurin'7
o%p&etan o%pjuter8 Z0 h$>i8 oji je postao <un*iona&an u %aju $=>$( 'odine( To je 5io
e&etro%e2ani,i o%pjuter i prva pro'ra%a5i&na8 potpuno auto%atizovana8 ra,unarsa %a-ina
na svetu( Z0 je sadr)ao "### re&eja8 radio je sa re,i%a du)ine "" 5ita `5it je sra]eni*a od
en'&esi2 re,i 4"nar6 di'i)8 -to zna,i 5inarna *i<raa8 na <reven*iji ? . $# _z( Pro'ra%si md i
poda*i8 5i&i su s%e-teni na 5u-enoj <i&%soj tra*i(
\
S&ia "(>($ Zuse Z0 iz&o)en u %uzeju u Min2enu
U ra,unarsoj teoriji8 siste% %anipu&a*ije poda*i%a8 sa ta,no utvrYeni% pravi&i%a8 je
Tj%r"$g ,o!&e)a$ i&i ra'%$ar+," %$"ver#a&a$8 ao i sa%o ao se %o)e isoristiti za
si%u&a*iju 5i&o oje ra,unse <un*ije oja je re-iva h":i8 h"\i8 h0=i(
7arvard Mar, I h$?i8 je e&etro%e2ani,i ra,unar8 reiran od strane _auard Ajena
`_ofard _at2afa6 Aiena uz po%o] <ir%e IBM( Bio je zasnovan na e&etro%a'netni%
re&eji%a
`ga
( Radio je sa dvadeseto*i<reni% 5rojevi%a 5rzino% od tri opera*ije u seundi( U
%e%orijsoj jedini*i je %o'&o da se us&adi-ti [# 5rojeva( Ma-ina je 5i&a veo%a '&o%azna `$[
%etara du'a,a i "8> %etara -iroaa( Pri&io% jedne de%onstra*ije %a-ina je presta&a da radi(
Raz&o' je 5i&a 5u5a-va5a oja je u-&a u %a-inu i napravi&a rata spoj( Odat&e poti,e i ter%in za
're-e u pro'ra%i%a . 4ag `en'&( 4%ga( Ovaj ter%in je uve&a Wrejs _uper `Wra*e Murra6
_oppera(
S&ia "(>(" cedna strana _arvard7IBM Mar I
108 E&e,)ro$+," d"g")a&$" ra'%$ar"
ENIAC `en'&( E&e*troni* Nu%eri*a& Inte'rator And Co%putera h$[i8 je prvi e&etronsi
ra,unar op-te na%ene( Izvodio je opera*ije e&etronso% 5rzino% `oo 2i&jadu puta 5r)e ne'o
Mar Ia( Pro'ra%iran je da izvr-ava opera*ije u&ju,ivanje% i is&ju,ivanje% preida,a i
pre&e%&jivanje% )i*a8 -to je traja&o i po neo&io dana ada je ra,unar tre5a&o repro'ra%irati za
re-avanje novo' pro5&e%a( Wa5aritne di%enzije su %u 5i&e "8>A#8=A0# %etara8 a te)io je oo
": tona(
Nje'ova prva ra,unanja su 5i&a ori-]ena za projetovanje 5a&isti,o' i ato%so' oru)ja8 a
ori-]en je i za prvu ra,unarsu pro'nozu vre%ena(
=
S&ia "(?($ Pro'ra%eri Beti nan /)enin's `Bett6 cean cennin'sa8 &evo8 i ;rans Bi&as `;ran*es Bi&asa8 desno8 rade za
'&avni% ontro&ni% pane&o% Eniaa na Mura E&etrote2ni,o% <au&tetu `Moore S*2oo& o< E&e*tri*a& En'ineerin'a
EDVAC `en'&( E&e*troni* Dis*rete Varia5&e Auto%ati* Co%putera h$:i8 je jedan od
najraniji2 e&etronsi2 ra,unara( Za raz&iu od svo' pret2odnia8 oji je poznat ao ENIA98
zasnivao se na 4"$ar$o! a ne na de,ad$o! 5rojno% siste%u( Veo%a va)an on*ept od ove
%a-ine je 5io us&adi-tenje pro'ra%a po o%e %a-ina radi8 u %e%oriju( /o to' vre%ena su se
poda*i sa oji%a je %a-ina radi&a i pro'ra% po o%e je radi&a8 unosi&i odvojeno u %e%oriju(
Ovaj on*ept je os%is&io /)on <on Noj%an `Mar'ittai Neu%ann canos Lajosa h$=i( Prin*ip
pro'ra%iranja ra,unara8 zasnovan na ovo% on*eptu se zadr)ao sve do dana-nji2 dana( Ova
%a-ina je tre5a&o da i%a sa%o desetinu o%ponenata od oji2 je 5io sastav&jen ENIA98 a da
i%a sto puta ve]u %e%oriju( Ra,unar je iz'raYen tao da i%a 5inarnu arit%etiu sa
auto%atsi% sa5iranje%8 oduzi%anje%8 %no)enje% i de&jenje% i auto%atso% provero%
rezu&tata8 sa apa*iteto% %e%orije od $### re,i8 svaa po >> 5ita( @asnije je %e%orija
utvrYena na $#"> re,i8 -to zna,i da je ona iznosi&a uupno ?8? i&o5ajta(
S&ia "(?(" E/VA9 insta&iran u &a5oratoriji za 5a&isti,a izra,unavanja
Naon pedeseti2 'odina dvadeseto' vea8 nastavi&a su se po5o&j-anja u ra,unarsoj
te2no&o'iji( Ra,unari proizvedeni pos&e ovo' perioda su &asi<iovani u 'enera*ije(
1080( Prva ge$era/"ja ra'%$ara
Osnovna arateristia prve 'enera*ije ra,unara je 5i&a ori-]enje vauu%si2 *evi
`ga
ao
ativni2 e&e%enata( Me%orija je 5i&a u o5&iu %a'netni2 traa i do5o-a( Ra,unari ove
'enera*ije su 5i&i veo%a supi i posedova&e su i2 sa%o ve&ie <ir%e( Nji%a su uprav&ja&i
spe*ija&no o5u,eni pro'ra%eri( Predstavni ove 'enera*ije ra,unara je ENIA9(
$#
10801 Dr%ga ge$era/"ja ra'%$ara
Ova 'enera*ija ra,unara je arateristi,na po to%e -to se od nji2 prvi put oriste
tranzistori
`ga
( U po,etu su ra,unari ove 'enera*ije 5i&i o%5ina*ija e&etronsi2 *evi i
tranzistora a asnije se proizvode sa%o sa tranzistori%a( Predstavni ove 'enera*ije ra,unara
je ra,unar <ir%e IBM serije :#$(
10805 Tre9a ge$era/"ja ra'%$ara
@od ra,unara ove 'enera*ije se oriste inte'risana o&a
`ga
odnosno ,ipovi( Zna,ajno su i%
s%anjene di%enzije a&i su %o'u]nosti i 5rzine rada pove]ane( Predstavni ra,unara tre]e
'enera*ije je ra,unar <ir%e IBM serije 0[#( Tavi ra,unari se nazivaju %ini ra,unari( UvoYenje
inte'risani2 o&a i inte'risani2 o&a sa visoi% stepeno% inte'ra*ije LSI `en'&( Lar'e S*a&e
Inte'rationa8 o%o'u]i&o je proizvodnju ,ipova sa 2i&jada%a tranzistora( Broj ativni2
o%ponenata u ra,unaru narastao je sa $#### na vi-e od po&a %i&iona( Nisa *ena8 visoa
pouzdanost8 %a&e di%enzije i 5rzina izvoYenja opera*ija ovi2 ,ipova su veo%a unapredi&i razvoj
%inira,unara(
10806 Če)vr)a ge$era/"ja ra'%$ara
Za nji2 je najzna,ajnija pojava %iropro*esora `inte'risano o&o sa %iro e&e%enti%a na
si&i*iju%si% p&o,i*a%aa( Ovo inte'risano o&o arateri-e veo%a ve&ii stepen inte'ra*ije VLSI
`en'&( Ver6 Lar'e S*a&e Inte'rationa(
Oo prve tri 'enera*ije ra,unara nije 5i&o nes&a'anja( Pos&e tre]e 'enera*ije je 5i&o %no'o
po5o&j-anja( Iao nei s%atraju da su dana-nji ra,unari peta8 pa ,a i -esta 'enera*ija8 ve]ina
se s&a)e da se zapravo radi o ,etvrtoj 'enera*iji(
10: S%erra'%$ar"
S%erra'%$ar" h$\i8 su ra,unari oji su projetovani da izvr-avaju nu%eri,a
izra,unavanja najve]o% %o'u]o% 5rzino% oju nude pos&ednja e&etronsa ra,unarsa
te2no&o'ija i ar2itetura( Na%enjeni su pre sve'a za nau,no7te2ni,e prora,une 'de postoji
potre5a za izra,unavanje% veo%a ve&io' 5roja ra,unsi2 opera*ija8 pri ,e%u je vre%e
nji2ovo' izvr-avanja riti,an <ator8 odnosno potre5no je da se opera*ije izvr-e za -to ra]i
vre%ensi period( Pri%enjuju se i za si%u&a*iju <izi,i2 pro*esa ao -to su si%u&a*ija &eta
aviona8 si%u&a*ija aerotune&a itd( TaoYe se pri%enjuju i u vojne svr2e(
Ovi se ra,unari proizvode u %a&o% 5roju8 pre sve'a z5o' o'rani,eno' podru,ja nji2ove
pri%ene8 a zati% i supo' te2no&o-o' pro*esa nji2ove proizvodnje ao i veo%a za2tevni2
us&ova neop2odni2 za nji2ovu pravi&nu esp&oata*iju8 odnosno ori-]enje(
$$
S&ia "([($ B&ue Wene4P supero%pjuter u Ar'on Na*iona&noj &a5oratoriji `Ar'onne Nationa& La5orator6a
10; L"'$" ra'%$ar"
L"'$" ra'%$ar i&i PC `,ita se PiSia8 `en'&( Persona& Co%putera8 h"#i8 h"$i8 je ra,unar
na%enjen za &i,nu upotre5u jedno' orisnia `u jedno% trenutua8 nezavisno od %esta
upotre5e `npr( od u]e i&i na pos&ua( @od nas se oristi i ter%in +Per+o$a&$" ra'%$ar1(
Odredni*a +&i,ni ra,unar1 se odnosi prvenstveno na po,etnu i osnovnu na%enu ra,unara
pre ne'o na nje'ovu rea&nu upotre5u( /ana-nji savre%eni &i,ni ra,unari o%o'u]uju
vi-eorisni,i rad8 tao da isti &i,ni ra,unar %o)e oristiti vi-e oso5a8 nezavisno jedna od dru'e8
u raz&i,iti% vre%ensi% interva&i%a(
Istorijsi razvoj &i,ni2 ra,unara se ovde ne]e raz%atrati( Bitno je sa%o napo%enuti da je
nji2ov na'&i razvoj otpo,eo naon -to je naprav&jen %iropro*esor i naon -to je u%no'o%e
o&a-ana nji2ova upotre5a uvoYenje% 'ra<i,o' orisni,o' inter<ejsa(
5 Broj$" +"+)e!"
Broj$" +"+)e! predstav&ja ovir u o%e se8 po odreYeni% pravi&i%a8 4rojev" predstav&jaju
nu%era&i%a(
N%!era& je zna i&i 'rupa znaova oji predstav&jaju 5roj( Nu%era& nije isto -to i 5roj ao
-to nije isto re, i ono -to re, predstav&ja( Zna*i +$$18 +jedanaest1 i +XI1 su raz&i,iti nu%era&i8 a&i
predstav&jaju isti 5roj h""i(
C".re predstav&jaju ta,no de<inisani sup znaova ,ijo% se o%5ina*ijo% ispisuju 5rojevi u
od'ovaraju]e% 5rojno% siste%u( Svaa *i<ra %o)e istovre%eno predstav&jati od'ovaraju]i 5roj8
a&i je veo%a 5itno da znate da svai 5roj ne %o)e istovre%eno da predstav&ja od'ovaraju]u
*i<ru z5o' to'a -to se nei 5rojevi zapisuju sa%o uz po%o] jedne *i<re8 a dru'i su pa8
o%5ina*ija vi-e *i<ara(
U zavisnosti od iz5ora nu%era&a8 %o'u se raz%atrati razni 5rojni siste%i(
50( De,ad$" 4roj$" +"+)e!
De,ad$" 4roj$" +"+)e! h"0i8 je pozi*ioni 5rojni siste% sa osnovo% jl$#( Ne'ativni
5rojevi se ozna,avaju predznao% +718 a predzna +k1 za pozitivne 5rojeve se o5i,no
izostav&ja( U ovo% 5rojno% siste%u se oristi deset *i<ara3 #8 $8 "8 08 >8 ?8 [8 :8 \8 i =( Svai 5roj
se %o)e predstaviti ao z5ir esponenata 5roja $#( Na pri%er8 5roj $"0 se %o)e predstaviti ao
z5ir3
$"
0A$#
#
k "A$#
$
k $A$#
"
l 0A$ k "A$# k $A$## l 0 k "# k $## l $"0
501 B"$ar$" 4roj$" +"+)e!
B"$ar$" 4roj$" +"+)e! h">i8 je pozi*ioni 5rojni siste% sa osnovo% jl"( U ovo% 5rojno%
siste%u se oriste sa%o dve *i<re3 # i $( Svai 5inarni 5roj se %o)e predstaviti ao z5ir
esponenata 5roja "( Na pri%er8 5inarni 5roj $$$$#$$ se %o)e predstaviti ao z5ir3
$A"
#
k $A"
$
k #A"
"
k $A"
0
k $A"
>
k $A"
?
k $A"
[
l
l $A$ k $A" k #A> k $A\ k $A$[ k $A0" k $A[>
l $ k" k # k \ k $[ k 0" k[>
l $"0
,i%e s%o do5i&i eviva&entan `jednaa 5roj u deadno% 5rojno% siste%u( /a&e8 ovi%
postupo% s%o izvr-i&i onverziju `pretvaranjea 5roja $"0 iz 5inarno' u deadni 5rojni siste%(
Binarni 5rojni siste% je svoju '&avnu pri%enu na-ao u ra,unarstvu( Ve&ia ve]ina %oderni2
ra,unara oristi 4"$ar$% &og",%8 odnosno sve podate zapisuje i interpretira u si%5o&i,o%
o5&iu jedini*a i nu&a( @a)e% si%5o&i,o%8 zato -to se ne radi 5uva&no o znaovi%a +$1 i +#1
ve] o ne,e%u dru'o%e o ,e%u ]e asnije 5iti vi-e re,i( Znaovi +$1 i +#1 se oriste sa%o iz
raz&o'a -to su nedvos%is&eno razu%&jivi za ,ovea(
505 O,)a&$" 4roj$" +"+)e!
O,)a&$" 4roj$" +"+)e! h"?i8 je pozi*ioni 5rojni siste% sa osnovo% jl\( U ovo% 5rojno%
siste%u se oristi \ *i<ara3 #8 $8 "8 08 >8 ?8 [8 i :8 oje i%aju iste 5rojne vrednosti ao i u
deadno% 5rojno% siste%u( Svai ota&ni 5roj se %o)e predstaviti ao z5ir esponenata 5roja
\( Na pri%er8 ota&ni 5roj $:0 se %o)e predstaviti ao z5ir3
0A\
#
k :A\
$
k $A\
"
l
l 0 k ?[ k [>
l $"0
,i%e s%o do5i&i eviva&entan 5roj u deadno% 5rojno% siste%u( /a&e8 ovi% postupo% s%o
izvr-i&i onverziju 5roja $"0 iz ota&no' u deadni 5rojni siste%(
506 7e,+ade,ad$" 4roj$" +"+)e!
7e,+ade,ad$" 4roj$" +"+)e! h"[i8 je 5rojni siste% sa osnovo% jl$[( U ovo% 5rojno%
siste%u se oristi $[ raz&i,iti2 znaova za *i<re3 #8 $8 "8 08 >8 ?8 [8 :8 \8 =8 A8 B8 98 /8 E i ;( Svai
2esadeadni 5roj se %o)e predstaviti ao z5ir esponenata 5roja $[( Na pri%er8 2esadeadni
5roj :B se %o)e predstaviti ao z5ir3
BA$[
#
k :A$[
$
l
l $$A$[
#
k :A$[
$
l$$A$ k :A$[
l $$ k $$"
l $"0
,i%e s%o do5i&i eviva&entan 5roj u deadno% 5rojno% siste%u( /a&e8 ovi% postupo% s%o
$0
izvr-i&i onverziju 5roja $"0 iz 2esadeadno' u deadni 5rojni siste%(
Save) (< U dati% pri%eri%a onverzije 5rojeva iz jedno' u dru'i 5rojni siste%8 ori-]ena
je %ate%ati,a opera*ija +)ee$ova$je( Ona ovde ne]e 5iti iz&a'ana8 a oni%a oji ne
znaju ao se ova %ate%ati,a opera*ija izvodi preporu,uje% da pro,itaju &iteraturu h"=i(
Za razu%evanje rada ra,unara je od ru*ija&ne va)nosti poznavanje 5inarno' 5rojno'
siste%a8 a&i sa% na-ao za s2odno da o5jasni% i osta&e8 naj,e-]e ori-]ene8 5rojne siste%e(
6 B%&ova a&ge4ra
B%&ova a&ge4ra je deo %ate%ati,e &o'ie . a&'e5arsa strutura oja sa)i%a
osnovu opera*ija ILI8 I8 i NE8 ao i sup teorijsi2 opera*ija ao -to su unija8 prese i
o%p&e%ent( Bu&ova a&'e5ra je do5i&a i%e po tvor*u /)ord)u Bu&u `Weor'e Boo&ea8
en'&eso% %ate%ati,aru( Bu&ova a&'e5ra je8 osi% ao deo apstratne a&'e5re8 izuzetno
uti*ajna ao !a)e!a)"'," )e!e&j ra'%$ar+,"* $a%,a h0#i8 h0$i8 h0"i8 h00i8 h0>i8 h0?i(
60( Log"',o +a4"ra$je = ILI oera/"ja
Za veo%a &ao razu%evanje &o'i,e opera*ije ILI8 oristi]e%o jedan i&ustrativan pri%er iz
svaodnevno' )ivota( Potre5no je pre]i put iz po&azne ta,e `oju ]e%o nazvati starta u rajnju
ta,u `oju ]e%o nazvati *i&ja8 pri ,e%u postoje " puta `put $ i put "a8 i dve us&ovne prepree na
nji%a8 a to su %ostovi A i B( Nije 5itno da &i idete pute% $ i&i pute% "8 ve] je 5itno da sti'nete
do *i&ja( Uo&io %ost postoji %o)ete pre]i preo nje'a na dru'u o5a&u8 a uo&io ne postoji ne
%o)ete(
S&ia >($($ I&ustrativna -e%a &o'i,o' sa5iranja
A k B l 9
Ta5e&a >($($ Ta5&i*a &o'i,o' sa5iranja nad dva operanda
A B 9
# # #
# $ $
$ # $
$ $ $
$>
U pret2odnoj ta5e&i su date sve %o'u]e &o'i,e situa*ije i&ustrativno' pri%era oji je
pret2odno opisan i dat na s&i*i >($($( _orizonta&na `vodoravnaa po&ja u ta5e&i predstav&jaju vrste8
a vertia&na `uspravnaa po&ja u ta5e&i predstav&jaju o&one( U prvoj vrsti ta5e&e `'&edano
odoz'ore na do&ea su dati redo% &o'i,o stanje %osta A8 &o'i,o stanje %osta B8 i &o'i,o stanje
ispunjenosti zadata8 a to je pre&aza puta iz ta,e start u ta,u *i&j8 98 i ovi si%5o&i de<ini-u
zna,enje ,itave od'ovaraju]e o&one u oji%a se na&aze( W&edano sa &eva na desno8 svi si%5o&i
oji se na&aze u prvoj o&oni8 a ispod s&ova A8 predstav&jaju &o'i,a stanja %osta A8 svi si%5o&i
oji se na&aze u dru'oj o&oni8 a ispod s&ova B8 predstav&jaju &o'i,a stanja %osta B8 i na raju8
svi si%5o&i oji se na&aze u tre]oj o&oni8 a ispod s&ova 98 predstav&jaju &o'i,a stanja rajnje
ta,e na putu oja se zove *i&j( Uo&io ste sti'&i u ta,u *i&j8 9 predstav&ja &o'i,o +$18 a uo&io
niste8 9 predstav&ja &o'i,o +#1( Osta&e vrste predstav&jaju sve %o'u]e &o'i,e situa*ije
navedeno' i&ustrativno' pri%era(
Sada %o)ete razu%eti za-to se &o'i,o sa5iranje zove ILI opera*ija( Zato -to nije 5itno da &i
idete pute% $ i&i pute% "( Bitno je sa%o da sti'nete do *i&ja(
601 Log"',o !$ože$je = I oera/"ja
Za veo%a &ao razu%evanje &o'i,e opera*ije I8 oristi]e%o veo%a s&i,an pri%er
pret2odno% sa%o -to ne]e postojati dva puta ve] sa%o jedan put( /a&e8 ovde je situa*ija
jednozna,na8 odnosno8 %o)ete sti]i do *i&ja sa%o ao postoje o5a %osta(
S&ia >("($ I&ustrativna -e%a &o'i,o' %no)enja
A A B l 9
Ta5e&a >("($ Ta5&i*a &o'i,o' %no)enja nad dva operanda
A B 9
# # #
# $ #
$ # #
$ $ $
Sada %o)ete razu%eti za-to se &o'i,o %no)enje zove I opera*ija( Zato -to je 5itno da o5a
us&ova 5udu zadovo&jena `da postoje o5a %ostaa8 ao 5iste sti'&i do *i&ja(
605 Ko!&e!e$) >Nega/"ja? = NE oera/"ja
Ova &o'i,a opera*ija je veo%a &aa za razu%evanje( Postoje sa%o dva tvrYenja3 ta,no i
neta,no( TvrYenje +ta,no1 ]e%o ozna,iti si%5o&i,o% oznao% +$1 a tvrYenje +neta,no1
si%5o&i,o% oznao% +#1( Ne'a*ija je suprotnost od ono'a -to se ne'ira( /a&e8 o%p&e%ent
od ta,no je neta,no8 a o%p&e%ent od neta,no je ta,no(
$?
Ta5e&a >(0($ Ta5&i*a &o'i,e NE opera*ije nad jedni% operando%
A B
# $
$ #
8 Pro/e+ re3ava$ja #ada)a,a $a ra'%$ar%
Ra,unar je %a-ina oja auto%atsi8 5ez interven*ije ,ovea8 izvr-ava niz arit%eti,i2 i
dru'i2 opera*ija( @od %e2ani,i2 a&u&atora su svojevre%eno8 5i&e auto%atizovane
arit%eti,e opera*ije sa5iranja8 oduzi%anja8 %no)enja i de&jenja8 pri ,e%u je ,ove od&u,ivao
ada ]e se oja opera*ija izvr-iti( @od dana-nji2 ra,unara se auto%atizuje ,itav pro*es
ra'%$a$ja8 pri ,e%u taj pro*es %o)e i%ati `us&ovno re,enoa8 neo'rani,eni 5roj opera*ija( Ovaj
pro*es ra,unanja se od dana-nji2 ra,unara de<ini-e rogra!o!( Svaa nared5a u pro'ra%u
se zove "$+)r%,/"ja( Pro*es izrade pro'ra%a se zove rogra!"ra$je8 a &judi oji pi-u
pro'ra%e se zovu rogra!er"(
@ao i pri&io% re-avanja 5i&o o' zadata iz svaodnevno' )ivota8 i pri&io% re-avanja
zadata na ra,unaru8 neop2odno je sprovesti od'ovaraju]u pripre%u( Pripre%a o5u2vata3
$a /e<inisanje &o'i,o' postupa za re-avanje zadata `a&'orita%a8
"a Pisanje pro'ra%a na osnovu a&'orit%a u neo% od pro'ra%si2 jezia i
0a PrevoYenje napisano' pro'ra%a u %a-insi md(
A&gor")a! h0[i8 h0\i8 je ona,na i pre*izno de<inisana pro*edura8 niz do5ro de<inisani2
pravi&a ojo% se u&azne vrednosti trans<or%i-u u iz&azne8 i&i se opisuje izvr-avanje neo'
postupa( Arapsi %ate%ati,ar Mu2a%ed A& _orez%i `M62a%%ad i5n7Mosa a&7@2fpriz%ia h0:i8
je pre*izno8 ora po ora8 opisao ,etiri osnovne ra,unse opera*ije i po nje%u je postupa za
do5ijanje re-enja na osnovu u&azni2 podataa do5io i%e a&'orita%( Svai zadata sadr)i
podate na osnovu oji2 se ra,unanje% do&azi do rezu&tata( Ovi poda*i se zovu %&a#$" oda/"8
a re-enje zadata u o5&iu rezu&tata predstav&ja "#&a#$e oda),e(
Naon -to je sastav&jen a&'orita%8 potre5no je na osnovu nje'a napisati pro'ra% u neo%
od pro'ra%si2 jezia( Progra!+," je#"/" h>#i8 se oriste da o&a-aju o%unia*iju sa
ra,unaro% pri&io% or'anizovanja i %anipu&a*ije in<or%a*ija%a8 a&i i da pre*izno izraze
a&'orit%e(
Progra! zapisan u neo% od pro'ra%si2 jezia je nerazu%&jiv za ra,unare i ao taav ne
%o)e 5iti izvr-en( Ra,unari razu%eju sa%o !a3"$+," je#", h>$i( Ma-insi jezi je najni)i jezi
ra,unara( Zasnovan je na sa%o dva &o'i,a stanja( Za ,ovea je naj&a-e da ta stanja razu%e
ao *i<re 5inarno' 5rojno' siste%a( U %ate%ati,oj nota*iji ova se stanja de<ini-u *i<ra%a +#1 i
+$18 do se u te2ni,oj nota*iji ova stanja de<ini-u ve&i,ino% nee <izi,e pro%en&jive( Re*i%o8
nisa naponsa vrednost od'ovara si%5o&u +#18 a visoa si%5o&u +$1( Pro'ra% napisan na
ovo% jeziu se zove !a3"$+," rogra!( /a&e8 neop2odno je napisani pro'ra% prevesti u
%a-insi m d (
Zadata se na ra,unaru re-ava izvr-avanje% %a-inso' pro'ra%a( Naon -to je zadata
re-en8 ra,unar uz po%o] instru*ija8 prevodi to re-enje u iz&azni rezu&tat razu%&jiv za orisnia
ra,unara(
: Ra'%$ar+," +"+)e!
Ra'%$ar+," +"+)e! ,ine dve osnovne o%ponente8 a to su 2ardver `en'&( 2ardfarea h>>i8
h>?i8 i so<tver `en'&( so<tfarea h>"i8 h>0i( _ardver i so<tver ra,unara su %eYuso5no povezani i
ne %o'u <un*ionisati nezavisno( _ardver predstav&ja sve <izi,e de&ove ra,unara a so<tver
predstav&ja sve pro'ra%e oji se %o'u oristiti na ra,unaru( So<tver se de&i u dve osnovne
'rupe a to su siste%si so<tver i ap&ia*ioni so<tver( S"+)e!+," +o.)ver o5u2vata sve one
$[
pro'ra%e oji su neop2odni za rad ra,unarso' siste%a a a&",a/"o$" >,or"+$"',"? +o.)ver8
o5u2vata sve one pro'ra%e oji s&u)e za onretno re-avanje pro5&e%a orisnia ra,unara(
S&ia [($ B&o -e%a ra,unara
Na pret2odnoj s&i*i je priazana uop-tena 5&o -e%a ra,unara( Iz%eYu svae <un*iona&ne
*e&ine stoje po dve stre&i*e suprotno orijentisane oje si%5o&izuju dvos%ernu o%unia*iju
iz%eYu nji2(
B&o -e%o% su ovde predstav&jene sa%o &ju,ne o%ponente ra,unarso' siste%a u
jedno% apstratno% `za%i-&jeno%a o5&iu( 9i&j ove 5&o -e%e je da se razu%e ao se odvija
o%unia*ija `proto podataa i in<or%a*ijaa8 u ra,unarso% siste%u(
:0( Me!or"ja
@ao -to je ve] re,eno8 ra,unar re-ava zadate izvr-avanje% pro'ra%a( Pro'ra% se zajedno
sa poda*i%a neop2odni% za nje'ovo izvr-enje s%e-ta u %e%oriju ra,unara(
Me!or"ja ra'%$ara %o)e 5iti r"!ar$a i +e,%$dar$a(
Pr"!ar$a !e!or"ja h[>i8 je %e%orija oja je diretno dostupna pro*esoru ra,unara a
oristi se za privre%eno pa%]enje podataa i instru*ija oje ra,unar u to% trenutu izvr-ava8
pa se zato i od&iuje izuzetno ve&io% 5rzino%( Sastoji se iz 5ista5i&ni2 %e%orijsi2 e&e%enata8
odnosno e&etronsi2 o&a( Svao e&etronso o&o %o)e i%ati sa%o dva sta5i&na stanja8 oja
]e%o `pre%a ranije% do'ovorua8 si%5o&i,i nazvati +#1 i +$1( Ovava e&etronsa o&a oja
%o'u i%ati sa%o dva sta5i&na stanja se u di'ita&noj e&etroni*i h?:i8 zovu 5ista5i&na o&a `en'&(
<&ip7<&opa h?\i8 h[0i( Po-to je o&i,ina in<or%a*ija oja %o)e da se us&adi-ti u jedno% ovavo%
e&etronso% o&u veo%a %a&a `sve'a jedan 5ita8 vr-i se nji2ovo udru)ivanje u 'rupe `re'istre
h?=ia8 oje su naj,e-]e du)ine od \ 5ita( Wrupa od \ 5ita se zo5e 4aj) `en'&( 56tea( @ao
pri%arne %e%orije oriste se Ra% i Ro% %e%orije(
Kaa/")e) !e!or"je ra'%$ara se o5i,no izra)ava 5roje% 5ajtova oje ona poseduje(
Tao se 'rupa od $#"> `"
$#
5ajtaa ozna,ava sa $ @iB `jedan i5i5ajta8 'rupa od $#"> i5i5ajta sa
$ MiB `jedan %e5i5ajta8 'rupa od $#"> %e5i5ajta sa $ WiB `jedan 'i5i5ajta8 itd( Ovavo
ozna,avanje se vr-i po standardu za 5inarne pre<ise h[#i8 a&i je od nas odo%a]ena upotre5a
po SI siste%u h[$i8 'de se vr-i pri5&i)no zaoru)ivanje sa osnovo% 5roja $#( Tao se 'rupa od
$### 5ajta `-to je pri5&i)no jednao $#"> 5ajtaa8 ozna,ava sa $ @B `jedan i&o5ajta8 'rupa od
$### i&o5ajta sa $ MB `jedan %e'a5ajta8 'rupa od $### %e'a5ajta sa $ WB `jedan 'i'a5ajta8
itd( Ba- z5o' ove +%a&e1 raz&ie je i uveden standard za 5inarne pre<ise a&i se on sa%o
de&i%i,no i pri%enjuje h["i(
Se,%$dar$a !e!or"ja h[?i8 je %e%orija ojoj pro*esor indiretno `posrednoa pristupa
pute% pri%arne %e%orije( S&u)i za pa%]enje podataa veo%a ve&io' o5i%a8 pa je z5o' to'a i
znatno sporija od pri%arne %e%orije( Najpoznatija seundarna %e%orija je 2ard dis8 a pored
nje'a poznati su i opti,i disovi(
:01 U&a#$" %re2aj"
U&a#$" %re2aj" s&u)e za uno-enje podataa u ra,unar( Tipi,an u&azni ureYaj od
persona&ni2 o%pjutera je tastatura8 a pored nje se danas veo%a %no'o oristi i o%pjutersi
%i-( Pored nji28 %o'u se oristiti jo- i sener8 'ra<i,a ta5&a8 itd(
$:
:05 I#&a#$" %re2aj"
I#&a#$" %re2aj" s&u)e za saop-tavanje rezu&tata o5rade podataa `in<or%a*ijaa8 orisniu
ra,unara( Tipi,an iz&azni ureYaj od persona&ni2 ra,unara je %onitor( Pored %onitora8 veo%a
,esto se oristi i -ta%pa,( Mada8 ada %a&o raz%is&ite8 i zvu,ni*i predstav&jaju iz&azni ureYaj jer
preo nji2 s&u-ate %uziu oja je za vas in<or%a*ija u o5&iu zvua8 a za ra,unar8 sa%o rezu&tat
o5rade spe*i<i,ni2 podataa(
:06 Pro/e+or
Pro/e+or predstav&ja ureYaj oji uprav&ja rado% ,itavo' ra,unara( Za pro*esor %o)e%o
re]i da je on +%oza1 ra,unara( Sastoji se od dve jedini*e3
$a Arit%eti,o &o'i,e jedini*e `en'&( Arit2%eti* Lo'i* Unita i
"a Uprav&ja,e jedini*e `en'&( 9ontro& Unita(
Ar")!e)"',o &og"',a jed"$"/a je naprav&jena da %o)e da izvr-ava osnovne arit%eti,e
opera*ije `sa5iranje8 oduzi%anje8 %no)enje i de&jenjea8 ao i osnovne &o'i,e opera*ije `I8 ILI i
NEa(
Urav&ja',a jed"$"/a uprav&ja too% izvr-avanja zadataa na ra,unaru8 tao -to na
osnovu pro'ra%a oji se izvr-ava 'eneri-e uprav&ja,e si'na&e oji%a re'u&i-e rad *e&oupno'
ra,unarso' siste%a8 a sve u *i&ju uspe-ne rea&iza*ije zadata h>[i8 h>:i(
; 7ardver+,a +)r%,)%ra er+o$a&$"* ra'%$ara
/ana-nji persona&ni ra,unari se8 us&ovno re,eno8 sastoje iz u]i-ta i u&azno7iz&azni2 ureYaja
povezani2 na nje'a(
;0( K%9"3)e er+o$a&$og ra'%$ara
K%9"3)e er+o$a&$og ra'%$ara h[[i8 h[:i8 je deo ra,unara u o%e se na&aze nje'ovi
najva)niji de&ovi ao -to su3 %ati,na p&o,a8 napajanje8 2ard disovi8 opti,i disovi8 itd(
Proizvode se u %no'o raz&i,iti2 ve&i,ina i <or%ata( /anas se najvi-e oristi ATX <or%at8 %ada se
'enera&no8 u]i-ta pri&a'oYavaju ve&i,ini %ati,ne p&o,e oje postoje u ATX8 %ATX i osta&i%
<or%ati%a(
S&ia :($($ ATX u]i-te +Wi'a56te Te*2no&o'6 0/ Mer*ur6 ;u&&7Tofer1 izdvojeno od ostata ra,unarso' siste%a
Na pret2odnoj s&i*i je priazano u]i-te ra,unara izdvojeno od ostata ra,unarso'
$\
siste%a8 -to zna,i da je u]i-te prazno8 odnosno u nje%u nisu u5a,eni %ati,na p&o,a8 2ard
dis8 jedini*e opti,i2 disova i osta&i sastavni e&e%enti ra,unarso' siste%a(
@ada se u u]i-te postave i pove)u osta&i e&e%enti ra,unarso' siste%a8 nje'ov spo&ja-nji
iz'&ed se %a&o %enja8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia :($(" Prednja i zadnja strana s&op&jeno' u]i-ta ra,unara
Na svao% u]i-tu ra,unara i to o5i,no na nje'ovoj prednjoj strani `poneada i na 'ornjoj
strania8 postoje dva du'%eta( cedno du'%e s&u)i za u&ju,ivanje ra,unara a dru'o za
restartovanje ra,unara(
S&ia :($(0 /u'%ad za u&ju,ivanje4is&ju,ivanje i restartovanje ra,unara8 i indiatori rada ra,unara i 2ard disa
Le'enda sa pret2odne s&ie3
$a /u'%e za u&ju,ivanje4is&ju,ivanje ra,unara8
"a /u'%e za restartovanje ra,unara8
0a Indiator rada ra,unara i
>a Indiator rada 2ard disa(
/u'%e za u&ju,ivanje4is&ju,ivanje ra,unara se u'&avno% oristi sa%o za u&ju,ivanje
ra,unara8 do se is&ju,ivanje ra,unara izvodi u'&avno% +o.)ver+," `pri&io% ori-]enja
operativno' siste%a8 zadavanje% odreYene o%ande od strane orisnia ra,unaraa( /a 5iste
u&ju,i&i ra,unar potre5no je da pritisnete i od%a2 zati% pustite du'%e za
$=
u&ju,ivanje4is&ju,ivanje ra,unara8 uo&io je ra,unar pre to'a 5io is&ju,en( Uo&io )e&ite
2ardversi da is&ju,ite ra,unar potre5no je da pritisnete i dr)ite tao pritisnuto du'%e za
u&ju,ivanje4is&ju,ivanje ra,unara otpri&ie pet seundi8 naon ,e'a ]e se ra,unar is&ju,iti8 pa
%o)ete da pustite du'%e( Ovaj pro*es se zove *ardver+,o ga3e$je ra'%$ara(
Re+)ar)ova$je ra'%$ara je pro*es ada se ponovo u,itava ,itav so<tversi siste%(
O5i,no se restartovanje ra,unara radi ada operativni siste% za5&oira i ne postoji dru'i na,in
da nastavite da&je sa rado%( Postoji +o.)ver+,o re+)ar)ova$je ra'%$ara i *ardver+,o
re+)ar)ova$je ra'%$ara( So<tverso restartovanje ra,unara se izvodi iz sa%o' operativno'
siste%a zadavanje% odreYene o%ande od strane orisnia ra,unara( /a 5iste 2ardversi
restartova&i ra,unar potre5no je da pritisnete i od%a2 zati% i pustite du'%e za restartovanje
ra,unara(
Na osnovu ovo'a %o)e%o da a)e%o da ova du'%ad rade na uz&aznoj ivi*i &o'i,o'
i%pu&sa( `Lo'i,i i%pu&si ]e 5iti o5ja-njeni %a&o asnije u testua(
Indiator rada ra,unara je u o5&iu ze&ene svet&e]e diode oja nepreidno svet&i za vre%e
rada ra,unara i ti%e si'na&izira da ra,unar radi8 odnosno da je pod napono%
`ga
(
Indiator rada 2ard disa je u o5&iu *rvene svet&e]e trep]u]e diode( Ova dioda povre%eno
treperi ada 2ard dis nije puno optere]en8 odnosno nepreidno svet&i ada je 2ard dis pod
ve&ii% optere]enje%(
U ovo% pri%eru8 svet&osni indiatori su ze&ene i *rvene 5oje8 %ada8 'enera&no '&edano8
%o'u 5iti i u dru'i% 5oja%a8 u zavisnosti od to'a oje se u]i-te pos%atra(
;0(0( Ma)"'$a &o'a
Ma)"'$a i&i o+$ov$a &o'a je najva)nija -ta%pana p&o,a
`ga
u ra,unaru( Na njoj se na&aze
%iropro*esor8 %e%orija8 %a'istra&a8 ao i vi-e onetora u oje se +u5adaju1 dru'e -ta%pane
p&o,e sa odreYeni% <un*ija%a `zvu,na8 'ra<i,a8 TV i %re)na arti*a8 %ode%8 Ra% %e%orija
itd(a( Mati,na p&o,a s&u)i za o5jedinjavanje i o%unia*iju de&ova ra,unara8 pa znatno uti,e na
per<or%anse ,itavo' ra,unara h[\i8 h[=i(
S&ia :($($($ ;oA*onn ATX %ati,na p&o,a
"#
Le'enda sa pret2odne s&ie3
$a SATA pri&ju,a8
"a I/E pri&ju,a8
0a BIOS ,ip8
>a cu)ni %ost8
?a 9MOS 5aterija8
[a Inte'risani 'ra<i,i pro*esor8
:a P9I pri&ju,a8
\a Inte'risani audio ,ip8
=a Inte'risani Eternet ,ip8
$#a P9I EApress pri&ju,a8
$$a Pri&ju,*i za u&azno4iz&azne ureYaje3 PS4" %i-8 tastaturu8 serijsi port8 para&e&ni port8
%onitor8 ;irefire8 USB8 Eternet8 zvu,nie8
$"a Pri&ju,a za %ontiranje %iropro*esora8
$0a Pri&ju,a za %ontiranje 2&adnjaa i u&era %iropro*esora
$>a Pri&ju,a za povezivanje u&era %iropro*esora u e&etri,no o&o8
$?a Pri&ju,a za %e%oriju8
$[a Super u&azno4iz&azni ,ip8
$:a Pri&ju,a za napajanje %ati,ne p&o,e i
$\a Pri&ju,a za <&opi ureYaj(
Save) (< O5ja-njavanje svao' e&e%enta %ati,ne p&o,e iz&azi iz ovira ove nji'e(
Uo&io vas %ati,na p&o,a deta&jnije interesuje ne'o -to je ovde napisano8 pro,itajte
dopunsu &iteraturu(
;0(0(0( M",roro/e+or
M",roro/e+or je inte'ra&no o&o h>=i( U po,etu su se %iropro*esori%a s%atra&i i
pro*esori oji su se sastoja&i od %no-tva inte'ra&ni2 o&a8 a&i je danas op-tepri2va]eno da su
sadr)ani u jedno% jedino% inte'ra&no% o&u( Miropro*esor predstav&ja *entra&ni ureYaj
ra,unara oji uprav&ja pro*eso% o5rade podataa i uzaja%no% o%unia*ijo% svi2 osta&i2
de&ova ra,unara( Najva)nija arateristia %iropro*esora jeste nje'ova 5rzina h?#i8 h?$i8 h?"i(
S&ia :($($($($ Miropro*esor Inte& \#>\[/X" orenut &i*e% `&evoa i na&i,je% `desnoa pre%a na%a8 izdvojen od ostata
ra,unarso' siste%a
Brzina %iropro*esora se izra)ava u jedini*i MIPS `en'&( Mi&ion Instru*tions Per Se*onda
h?0i8 odnosno u %i&ioni%a instru*ija u jednoj seundi( Instru*ija %o)e 5iti8 re*i%o8 &o'i,o
sa5iranje dva 5roja( MeYuti%8 5rzina %iropro*esora izra)ena u Mipsovi%a nije verodostojna
stvarnoj 5rzini %iropro*esora8 zato -to je 5rzina %iropro*esora s&o)ena ve&i,ina oja zavisi od
vi-e para%etara8 ao -to su3 du)ina pro*esorse re,i8 ,asovni i interni e-(
/u)ina pro*esorse re,i h?>i8 predstav&ja 5roj 5itova oji se jednovre%eno `istovre%enoa8
prenose i o5raYuju unutar %iropro*esora( /anas su atue&ni [>75itni %iropro*esori(
^asovni `en'&( *&o*a h??i8 je e&etronso o&o oje 'eneri-e i%pu&se oji%a se ini*iraju
"$
opera*ije %iropro*esora( /ana-nji %iropro*esori rade na u,estanosti reda W_z `'i'a2er*aa8
-to predstav&ja %i&ijarde i%pu&sa u jednoj seundi vre%ena(
Interni e- h?[i8 je &oa&na %e%orija %iropro*esora oja pre%o-]ava ve&iu raz&iu u 5rzini
iz%eYu %iropro*esora i operativne %e%orije(
@o%unia*ija iz%eYu %iropro*esora i osta&i2 de&ova ra,unarso' siste%a se o5av&ja
ana&i%a oji se zovu %a'istra&e `en'&( 5usa(
;0(0(01 Ra! !e!or"ja
Ra! `en'&( RAM od Rando% A**ess Me%or6a !e!or"ja h:#i8 je %e%orija u oju orisni
%o)e da upisuje podate i da i2 ,ita( U tou rada ra,unara u njoj se na&aze pro'ra% i poda*i sa
oji%a ra,unar radi( Po is&ju,enju ra,unara sadr)aj ove %e%orije se 'u5i( Ova %e%orija se u
vidu arti*a pri&ju,uje na %ati,nu p&o,u u pose5no naprav&jene pri&ju,e za tu na%enu(
S&ia :($($("($ Iz'&ed dva %odu&a Ra% %e%orije izdvojeni2 od ostata ra,unarso' siste%a
;0(0(05 Ro! !e!or"ja
Ro! `en'&( ROM od Read On&6 Me%or6a !e!or"ja h>\i8 je %e%orija oja %o)e sa%o da
se ,ita( Njen sadr)aj se ne 'u5i po is&ju,enju ra,unara( @oristi se za s&adi-tenje podataa oji
su neop2odni za izvr-avanje instru*ija oje se veo%a ,esto oriste(
;0(01 Gra."',a ,ar)"/a
Gra."',a ,ar)"/a h:$i8 h:"i8 je o%ponenta ra,unara na%enjena za o5radu di'ita&ni2
podataa i priaz in<or%a*ija na iz&azni% ureYaji%a8 ao -to je %onitor( /a&e8 'ra<i,a arti*a
o%o'u]uje priaz s&ie na eranu %onitora( Naj,e-]e se oristi za o5radu 'ra<i,i2 podataa pa
je veo%a va)na o%ponenta ra,unarso' siste%a pri&io% i'ranja 0/ i'ara( TaoYe i'ra veo%a
va)nu u&o'u i pri&io% pro<esiona&ne upotre5e persona&no' ra,unara za video o5radu8 o5radu
s&ia8 o%pjuterso 0/ %ode&ovanje8 i tao da&je(
S&ia :($("($ Wra<i,a arta We;or*e :\##WT %are NVI/IA
""
Pri&ju,uje se na %ati,nu p&o,u u predviYeni pri&ju,a8 a na se5i poseduje pose5an
pri&ju,a u oji se pri&ju,uje %onitor ra,unara(
;0(05 7ard d"+,
Tvrd" i&i 'vr+)" d"+, `en'&( 2ard dis . *ard d"+,a8 je vrsta seundarne %e%orije( Poda*i
se na nje%u sni%aju %a'netni% pute%8 u on*entri,ni% ru'ovi%a `*i&indri%aa8 na povr-ini
tvrdi2 oru'&i2 p&o,a `disovaa(
S&ia :($(0($ Unutra-njost 2ard disa
Prvi 2ard disovi su 5i&i apa*iteta oo par i&o5ajta( Vre%eno% se te2no&o'ija proizvodnje
2ard disova usavr-ava&a8 pa su tao dana-nji 2ard disovi apa*iteta reda $ tera5ajta(
O5i,no se oriste interni 2ard disovi oji se na&aze unutar u]i-ta i povezani su diretno sa
%ati,no% p&o,o%( Postoje dva na,ina za nji2ovo povezivanje sa %ati,no% p&o,o%8 a to su
PATA i SATA( PATA postoji u neo&io razvojni2 izdanja ao -to su PATA008 PATA$##8 PATA$00(
TaoYe8 i SATA i%a svoja razvojna izdanja SATA$8 SATA" i SATA0 h:0i8 h:>i(
Save) (< Ne'de ]ete za oznau 2ard disa videti _// i&i 2dd8 -to je sra]eni*a od 2ard
dis ureYaj `en'&( 7ard Dis Drivea(
;0(050( Orga$"#a/"ja oda)a,a $a *ard d"+,%
Poda*i se sni%aju na jednu i&i o5e povr-ine svae p&o,e `disaa8 u on*entri,ni%
ru'ovi%a( cedan taav ru' `na jednoj povr-inia se naziva staza8 tra' i&i traa(
S&ia :($(0($($ Strutura podataa na jednoj p&o,i `disua 2ard disa
"0
Le'enda sa pret2odne s&ie3
Aa staza8 tra' i&i traa8
Ba 'eo%etrijsi setor8
9a &inijsi setor i
/a &aster `en'&( *&ustera(
Sup svi2 staza jednae uda&jenosti od *entra rota*ije `pa ti% i pre,niaa na svi%
disovi%a 2ard disa se naziva *i&indar(
Weo%etrijsi setori su za%i-&jene povr-ine na p&o,a%a 2ard disa oji2 i%a vi-e8 i sve su
jednae po povr-ini(
Linijsi setor je deo staze oji predstav&ja naj%anju jedini*u za pristup 2ard disu(
Uo5i,ajena du)ina setora je ?$" 5ajtova8 ne ra,unaju]i dodatne podate za pozi*ioniranje8
ontro&u i ore*iju 're-aa(
@&aster predstav&ja sup vi-e setora i pri%enjuje se ao %e%orijsa jedini*a na raz&i,iti%
tipovi%a <aj& siste%a h:?i8 h:[i8 h::i8 h:\i(
;0(0501 Pr"re!a *ard d"+,a #a rad
Pr"re!a *ard d"+,a #a rad o5u2vata s&ede]e postupe3
$a <or%atiranje niso' nivoa `en'&( Lof7&eve& <or%attin'a8
"a pode&a 2ard disa na parti*ije i
0a <or%atiranje visoo' nivoa `en'&( _i'27&eve& <or%attin'a(
;or%atiranje niso' nivoa naj,e-]e izvodi sa% proizvoYa, 2ard disa i ono i%a u&o'u da
osposo5i 2ard dis ao 5i on %o'ao neo%etano da o%uni*ira sa osta&i% de&ovi%a
ra,unarso' siste%a( Pri ovo%e se vr-i prav&jenje setora pri ,e%u je svai ve&i,ine ?$"
5ajtova(
Pode&a 2ard disa na parti*ije je pro*es pisanja podataa po 2ard disu8 ao 5i %u asnije
neo%etano %o'ao pristupiti 5i&o oji operativni siste%( Pri to%e se za svau parti*iju oja se
)e&i reirati 5ira tip <aj& siste%a( Veo%a popu&aran s&o5odan pro'ra% za parti*ionisanje 2ard
disa je WParted `Gno%e Par)ition Editora8 oji oristi zapravo WNU Parted u pozadini(
;or%atiranje visoo' nivoa je pro*es prav&jenja prazne parti*ije u odreYeno% <aj& siste%u
sa insta&iranje% 5ut setora `en'&( 5oot se*tora(
But setor s&u)i da se u nje%u s%este poda*i neop2odni za startovanje operativno'
siste%a h:=i8 h\#i8 h\$i8 h\"i(
;0(06 @ed"$"/a o)"',og d"+,a
@ed"$"/e o)"',og d"+,a su ureYaji oji vr-e ,itanje podataa sa opti,i2 disova8 i&i
zapisivanje `taozvano rezanjea8 podataa na nji2( Zovu se jo- i 9/ drajv8 /V/ drajv `en'&( 9/
drive8 /V/ drivea8 itd(8 u zavisnosti od naziva opti,i2 %ediju%a sa oji%a %o'u da rade h\0i(
Upis i ,itanje podataa se ostvaruju po%o]u &aserso' zraa( Pri&io% upisivanja podataa na
opti,i dis `rezanjaa8 potre5na je ve&ia o&i,ina sna'e &aserso' zraa neop2odna da
za'revanje% izazove pro%enu opti,i2 arateristia disa( Na ovaj na,in se stvaraju
udu5&jenja veo%a %a&i2 di%enzija oja predstav&jaju zapisane podate( Pri&io% ,itanja
podataa sa disa potre5na je znatno %anja sna'a &aserso' zraa jer sada nije potre5no
%enjati opti,u struturu disa8 ve] sa%o pro,itati podate sa nje'a(
">
S&ia :($(>($ cedini*a opti,o' disa
Na pret2odnoj s&i*i je priazan iz'&ed jedini*e opti,o' disa oja stoji u prostoru izdvojena
od ostata ra,unarso' siste%a8 odnosno8 iz'&ed jedini*e opti,o' disa oja jo- uve nije
povezana sa %ati,no% p&o,o% i napajanje% i nije stav&jena u u]i-te ra,unara(
@ada se jedini*a opti,o' disa pove)e sa ostato% ra,unarso' siste%a i stavi u u]i-te
ra,unara8 %o)e se videti sa%o njen prednji deo8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia :($(>(" Vid&jivi deo jedini*e opti,o' disa ada je ona povezana sa ra,unaro%
Le'enda sa pret2odne s&ie3
$a cedini*a opti,o' disa8
"a /eo u]i-ta8
0a ;ioa jedini*e opti,o' disa8
>a La%pi*a oja si'na&izira rad jedini*e opti,o' disa8
?a /u'%e za otvaranje4zatvaranje vrata jedini*e opti,o' disa i
[a /u'%e za prinudno otvaranje vrata jedini*e opti,o' disa(
La%pi*a oja si'na&izira rad jedini*e opti,o' disa svet&i na rato od%a2 naon
u&ju,ivanja ra,unara8 ,i%e se ini*ija&izuje njeno prisustvo u ra,unarso% siste%u( O5i,no je
ze&ene 5oje( TaoYe svet&i na rato i pri&io% otvaranja i zatvaranja vrata jedini*e opti,o'
disa ao i pri&io% ,itanja podataa sa disa i pisanja podataa po disu(
@ada naon u&ju,ivanja ra,unara pritisne%o du'%e za otvaranje4zatvaranje vrata jedini*e
opti,o' disa <ioa ]e se otvoriti( Raz%otri]e%o sada %a&o deta&jnije ,itav ovaj pro*es '&edano
iz u'&a &o'ie(
/u'%e za otvaranje4zatvaranje <ioe jedini*e opti,o' disa i%a dva sta5i&na stanja3
$a Prvo sta5i&no stanje8 oje ]e%o si%5o&i,i nazvati +#18 je stanje ada du'%e nije
pritisnuto i
"a /ru'o sta5i&no stanje8 oje ]e%o si%5o&i,i nazvati +$18 je stanje ada je du'%e
pritisnuto(
Ova se sta5i&na stanja %o'u priazati u vidu vre%enso' dija'ra%a ao na narednoj s&i*i8
pod pretpostavo% da traju u vre%ensi% interva&i%a jednae du)ine(
"?
S&ia :($(>(0 Vre%ensi dija'ra% &o'i,i2 stanja
Na pret2odnoj s&i*i je priazan vre%ensi dija'ra% &o'i,i2 stanja +#1 i +$1 u zavisnosti od
vre%ena( Na 2orizonta&noj osi `2orizonta&na &inija sa stre&i*o% na svo%e desno% rajua8 je
priazano vre%e `ta8 oje je izde&jeno na jednae vre%ense interva&e vre%ensi% trenu*i%a
od t
#
do t
?
( Na vertia&noj osi `uspravna &inija sa stre&i*o% na svo%e 'ornje% rajua8 je
si%5o&i,i priazana vrednost nee <izi,e pro%en&jive `u ovo% s&u,aju Aa sa si%5o&i,o%
oznao% +#1 ada je i vrednost te <izi,e pro%en&jive jednaa nu&i8 odnosno sa si%5o&i,o%
oznao% +$1 ada ta <izi,a pro%en&jiva i%a ta,no de<inisanu vrednost( Vre%ensi dija'ra% se
,ita na s&ede]i na,in( @re]e se od nu&e8 odnosno od ta,e presea 2orizonta&ne i vertia&ne ose8
a zati% se prati pode5&jana &inija `u o5&iu stepeni*aa od svo' po,eta `ta,a #a do svo' raja
`oji se na&azi ne'de iza trenuta t
?
a( Uo&io za%is&i%o da se ova pode5&jana &inija sastoji iz
de5e&i2 ta,aa `qa8 tada se za svau tu ta,u na pode5&janoj &iniji %o)e pro,itati o&io iznosi
njena vrednost na 2orizonta&noj i vertia&noj osi( Na pri%er8 ta,a A `oja je na vre%enso%
dija'ra%u vidno izdvojena i uve]anaa i%a vrednost t
$
na 2orizonta&noj osi8 odnosno vrednost
+$1 na vertia&noj osi(
U svao% vre%enso% trenutu se %enja vrednost nee <izi,e ve&i,ine iz stanja u o%e je
ona jednaa nu&i `prati,no ne postojia8 pa s%o ovo stanje si%5o&i,i nazva&i &o'i,o% +#18 u
stanje u o%e je ona jednaa neoj ona,noj vrednosti8 pa s%o ovo stanje si%5o&i,i nazva&i
&o'i,o% +$18 i o5rnuto( Ova pro%ena sa +#1 na +$1 i o5rnuto se odvija %unjevito% 5rzino%8 pa
s%o vre%ensi interva& za oji se ova pro%ena vr-i idea&izovano sve&i na nu&u( Z5o' to'a su
pro%ene na'&e i z5o' to'a i nastaje ova pode5&jana &inija u vidu stepeni*a(
Ao za%is&i%o da stanje ada du'%e za otvaranje4zatvaranje <ioe jedini*e opti,o' disa
nije pritisnuto8 od'ovara &o'i,oj +#18 a stanje ada je du'%e za otvaranje4zatvaranje <ioe
jedini*e opti,o' disa pritisnuto8 od'ovara &o'i,oj +$18 %o)e%o da za&ju,i%o s&ede]e( ;ioa
se otvara4zatvara `u zavisnosti od to'a da &i je pret2odno 5i&a zatvorena i&i otvorenaa8 5a- u
trenutu ada s%o pritisnu&i du'%e( Uo&io pritisne%o8 a zati% 5rzo otpusti%o du'%e8 <ioa
]e se otvoriti4zatvoriti( Uo&io pritisne%o i nepreidno izvesno vre%e dr)i%o pritisnuto du'%e8
<ioa ]e se otvoriti4zatvoriti8 5ez o5zira o&io du'o dr)a&i pritisnuto du'%e8 i 5ez o5zira ada 'a
otpusti&i( /a&e8 %o)e%o da za&ju,i%o da se <ioa ativira u trenutu pritisa du'%eta( Ovaj
trenuta od'ovara po,etnoj ivi*i +stepenia1 na vre%enso% dija'ra%u &o'i,i2 stanja
priazano% na pret2odnoj s&i*i( Ovavi2 +stepenia1 i%a vi-e na pret2odnoj s&i*i8 tao da se
po,etne ivi*e +stepenia1 na&aze u trenu*i%a t
$
8 t
0
i t
?
( Mo)e%o da a)e%o da se <ioa jedini*e
opti,o' disa ativira na %#&a#$oj "v"/" &og"',og "!%&+a(
Mo)da je ovo deta&jisanje oo du'%eta za otvaranje4zatvaranje <ioe jedini*e opti,o'
disa 5i&o za%orno8 a&i ]e nje'ovo razu%evanje svaao 5iti od oristi pri&io% raz%atranja
rada u&azni2 ureYaja8 a naro,ito o%pjuterso' %i-a(
Budite oprezni ada otvarate <iou jedini*e opti,o' disa da niava preprea ne stoji na
njeno% putu8 jer se <ioa %o)e i po&o%iti ao pri&io% otvaranja udari u neu prepreu(
"[
S&ia :($(>(> Otvorena <ioa jedini*e opti,o' disa
S&ia :($(>(? Otvorena <ioa jedini*e opti,o' disa sa pravi&no postav&jeni% diso% u njoj
S&ia :($(>([ Otvorena <ioa jedini*e opti,o' disa sa pravi&no postav&jeni% %a&i% diso% u njoj
Na pret2odni% s&ia%a je poazana <ioa jedini*e opti,o' disa ada je prazna8 i ada je u
njoj stav&jen ve&ii `oji se naj,e-]e i oristia8 odnosno %a&i dis( Mo)ete uo,iti da i za ve&ii i za
%a&i dis u <io*i jedini*e opti,o' disa postoji ta,no de<inisano &e)i-te u o%e se dis %ora
na]i8 tao da tre5ate da vodite ra,una da uve ispravno postavite dis u nje'ovo &e)i-te pre
ne'o -to zatvorite <iou jedini*e opti,o' disa(
":
;0(060( O)"'," d"+,ov"
O)"'," d"+,ov" su opti,i %ediju%i za s&adi-tenje di'ita&ni2 podataa h\>i( Nasta&i su
ao te)nja da se us&adi-ti tonsi zapis visoo' va&iteta i ve&io' vre%ena trajanja u di'ita&no%
o5&iu( Prvo je nastao o%pat dis8 i&i sra]eno CD `en'&( Co%pa*t Dis*a( @apa*itet 9/7a
danas iznosi :## MB( Pored o%pat disova danas postoje i DVD disovi `en'&( Di'ita&
Versati&e Dis*a8 ,iji je apa*itet o5i,no >8: WB8 B&u7rej disovi `en'&( B&ue7ra6 /is*a h\[i8 ,iji
apa*itet %o)e 5iti i $## WB i 7D DVD disovi `en'&( 7i'2 Densit6 /V/8 7i'27de<inition /V/8
7i'2 De<inition Di'ita& Video Dis*a h\?i8 ,iji je apa*itet reda 0# WB( @od nas se danas naj,e-]e
oriste /V/ disovi z5o' veo%a povo&jno' odnosa iz%eYu *ene i apa*iteta raspo&o)ivo'
%e%orijso' prostora(
S&ia :($(>($($ Strana /V/ disa na ojoj su s%e-teni poda*i
Na pret2odnoj s&i*i je priazan narezan /V/ dis( Poda*i su s%e-teni na -iroo% prstenu
ozna,eno% 5roje% $8 a preosta&i prazan prostor je na uso% prstenu ozna,eno% 5roje% "(
Uo&io na prstenu na o%e se na&aze poda*i pri%etite raz&i,ite nijanse 5oje `vi-e prstena
raz&i,iti2 nijansi 5ojea8 zna,i da 5rzina rezanja nije 5i&a onstantna `sta&naa8 ve] je varira&a u
tou pro*esa rezanja( Varija*ije 5rzine rezanja se %o'u de-avati uo&io je o%pjuter
preoptere]en do traje pro*es rezanja disa8 pa je preporu,&jivo da pri&io% rezanja disa sve
osta&e orisni,e pro'ra%e zatvorite i ti%e rasteretite ra,unarsi siste%(
Z5o' svoje struture i ,itave te2no&o'ije ,itanja i pisanja podataa8 preporu,&jivo je da
opti,e disove ,uvate ao 5i oni -to du)e traja&i( To zna,i da se povr-ina opti,o' disa na
ojoj se na&aze poda*i tre5a ,uvati od o're5otina8 pra-ine i 5i&o avi2 %e2ani,i2 o-te]enja(
;0(08 Naaja$je
@ed"$"/a $aaja$ja `en'&( Pofer Supp&6 Unita8 napaja e&etri,no% ener'ijo% ,itav
ra,unarsi siste% h\:i(
S&ia :($(?($ cedini*a napajanja izdvojena od ostata ra,unarso' siste%a
Napajanja se8 iz%eYu osta&o'8 %o'u &asi<iovati pre%a %asi%a&noj iz&aznoj snazi( Tao
postoje napajanja za iz&azno% sna'o% od ?## e `vatia8 oja se najvi-e pri%enjuju8 napajanja sa
iz&azno% sna'o% od 0## e za o5i,ne neza2tevne u]ne ra,unare8 ao i napajanja sa iz&azno%
sna'o% do $>## e za veo%a za2tevne u]ne ra,unare(
"\
S&ia :($(?(" Zadnja strana napajanja '&edano sa zadnje strane u]i-ta ra,unara sa )ensi% `$a odnosno %u-i% `"a
pri&ju,o% za e&etri,ni provodni
/a 5iste poveza&i ra,unar sa e&etri,no% ener'ijo% potre5no je da e&etri,ni%
provodnio% o'a ste do5i&i uz ra,unar `oji je priazan na narednoj s&i*ia8 pove)ete napajanje
ra,unara sa izvoro% e&etri,ne ener'ije `o5i,no je to uti,ni*a u zidu va-e' stanaa(
S&ia :($(?(0 E&etri,ni provodni za povezivanje ra,unara sa e&etri,no% ener'ijo%
@raj $ e&etri,no' provodnia u&ju,ujete u strujnu uti,ni*u8 a dru'i raj e&etri,no'
provodnia `oji %o)e 5iti )ensi "8 i&i %u-i 0a8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i8
povezujete sa od'ovaraju]i% pri&ju,o% na zadnjoj strani napajanja ra,unara( Uo&io na
zadnjoj strani napajanja va-e' ra,unara postoji sa%o %u-i pri&ju,a nje'a ]ete spojiti sa
)ensi% pri&ju,o% e&etri,no' provodnia( Uo&io na zadnjoj strani napajanja va-e' ra,unara
postoji sa%o )ensi pri&ju,a nje'a ]ete spojiti sa %u-i% pri&ju,o% e&etri,no' provodnia(
Uo&io na zadnjoj strani napajanja va-e' ra,unara postoje i )ensi i %u-i pri&ju,a8 %o)ete
da 5irate e&etri,ni provodni sa oji% ]ete povezati ra,unar sa e&etri,no% ener'ijo% u
zavisnosti od to'a da &i i%a %u-i i&i )ensi pri&ju,a na svo%e raju(
Nea napajanja poseduju na se5i i preida, za u&ju,ivanje4is&ju,ivanje napajanja8 ao -to
je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia :($(?(> Preida, napajanja8 po&o)aj is&ju,eno na s&i*i &evo8 i po&o)aj u&ju,eno na s&i*i desno
"=
;01 Ta+)a)%ra
Ta+)a)%ra je peri<erni u&azni ureYaj ra,unarso' siste%a naprav&jen po uzoru na pisa]u
%a-inu( Predstav&ja pri%arni ureYaj za o%unia*iju sa ra,unaro% u s%eru od orisnia a
ra,unaru( S&u)i ao za unos testa8 5rojeva i znaova8 tao i za ontro&u opera*ija oje ra,unar
izvr-ava h\\i8 h\=i(
S&ia :("($ ;izi,i iz'&ed tastature
;izi,i8 tastatura je sup tastera sa u'ravirani% i&i od-ta%pani% s&ovi%a8 5rojevi%a8
znaovi%a i&i <un*ija%a( U ve]ini s&u,ajeva pritisa na taster prouzrouje ispisivanje jedno'
si%5o&a( Ipa8 da 5i se do5i&i nei si%5o&i potre5no je pritisnuti i dr)ati vi-e tastera istovre%eno
i&i u odreYeno% redos&edu( Pritiso% na nee od tastera ne do5ija se niaav si%5o&8 ve] se oni
oriste za odreYene opera*ije na sa%oj tastaturi(
S&ia :("(" Standardni a%eri,i en'&esi reERTs raspored tastera na tastaturi
Tastatura se sa ra,unaro% povezuje preo standardno' PS4" i&i USB pri&ju,a(
0#
S&ia :("(0 PS4" pri&ju,*i za tastaturu8 )ensi `&evoa i %u-i `desnoa
Uo&io va-a tastatura i%a PS4" pri&ju,a8 ao -to je priazano na pret2odnoj s&i*i desno8
potre5no je da taj pri&ju,a spojite sa PS4" pri&ju,o% na va-oj %ati,noj p&o,i8 sa zadnje
strane u]i-ta ra,unara oji iz'&eda ao na pret2odnoj s&i*i &evo( Vodite ra,una da pri&io%
spajanja pri&ju,aa pravi&no orenete pri&ju,a na raju provodnia tastature( Zarezi na
pri&ju,*i%a ]e va% po%o]i da se &a-e orijenti-ete( TaoYe8 vodite ra,una da spojite %u-i
pri&ju,a od tastature sa )ensi% pri&ju,o% taoYe za tastaturu8 ao se ne 5i desi&o da
pove)ete tastaturu sa pri&ju,o% za o%pjuterso' %i-a( nensi pri&ju,a za tastaturu oji se
na&azi sa zadnje strane va-e' u]i-ta8 je po standardu8 o5avezno &ju5i,aste 5oje8 do %u-i
pri&ju,a od va-e tastature ne %ora uve da 5ude &ju5i,aste 5oje8 ve] %o)e 5iti i u neoj
dru'oj 5oji( /a&e8 u to% s&u,aju8 ne%ojte se z5uniti uo&io spajate raz&i,ite 5oje8 ve] sa%o
vodite ra,una da %u-i pri&ju,a iz tastature `oji ne %ora da 5ude &ju5i,aste 5ojea8 spojite sa
)ensi% pri&ju,o% taoYe za tastaturu `oji je o5avezno &ju5i,aste 5ojea(
Uo&io va-a tastatura i%a USB pri&ju,a8 ao na narednoj s&i*i desno8 potre5no je da je
pove)ete sa va-i% ra,unaro% preo 5i&o o' s&o5odno' USB pri&ju,a na va-e% u]i-tu
ra,unara8 ao na narednoj s&i*i &evo( I tada %orate da vodite ra,una da pravi&no orenete
pri&ju,a(
S&ia :("(> USB pri&ju,*i8 dva )ensa `&evoa i %u-i `desnoa
;05 Ko!j%)er+," !"3
K%r+or `'ra<i,ia8 je %esto ozna,eno stre&i*o% i&i nei% dru'i% aratero% oje poazuje
'de ]e se s&ede]i u&azni podata i&i s&ovo pojaviti na eranu %onitora ra,unara h="i(
S&ia :(0($ Tipi,ni ursor u o5&iu stre&i*e
Po&o)aj ursora se %o)e %enjati po%o]u tastera za ontro&u ursora na tastaturi( MeYuti%8
danas je -iroo zastup&jena pro%ena po&o)aja ursora pute% o%pjuterso' %i-a(
Ko!j%)er+," !"3 se postav&ja na o%pjuterso% sto&u od%a2 pored tastature i diretno
pretvara po%eranje rue `,i%e po%era%o o%pjuterso' %i-aa8 u po%eranje ursora na
eranu %onitora(
0$
S&ia :(0(" @o%pjutersi %i- sa dva tastera8 &evi% tastero% `$a8 desni% tastero% `"a8 i to,i]e% `0a
Pri&io% po%eranja o%pjuterso' %i-a8 ra,unar preida sve trenutne ativnosti i isto'
trenuta se po%era i ursor po eranu %onitora na osnovu putanje %i-a( Ve]i prioritet u
izvr-avanju pro*esa od o%pjuterso' %i-a i%aju sa%o tastatura i sat rea&no' vre%ena(
@o%pjutersi %i- se sa ra,unaro% povezuje preo standardno' PS4" i&i USB pri&ju,a h=#i8
h=$i(
S&ia :(0(0 PS4" pri&ju,*i za o%pjuterso' %i-a8 )ensi `&evoa i %u-i `desnoa
Povezivanje o%pjuterso' %i-a se odvija isto ao i povezivanje tastature8 sa%o -to se
ovde tre5a povezati ze&ena sa ze&eno% 5ojo%( Uo&io pa8 posedujete o%pjuterso' %i-a oji
i%a USB pri&ju,a8 sa ra,unaro% ]ete 'a povezati na isti na,in na oji se povezuje USB
tastatura8 a oji je pret2odno opisan( TaoYe8 i ovde se %o)e desiti da %u-i pri&ju,a iz
o%pjuterso' %i-a nije ze&ene 5oje ao )ensi pri&ju,a za o%pjuterso' %i-a sa zadnje
strane va-e' u]i-ta( U to% s&u,aju8 vodite ra,una da %u-i pri&ju,a iz o%pjuterso' %i-a
`oji ne %ora o5avezno da 5ude ze&ene 5ojea8 pove)ete sa )ensi% pri&ju,o% taoYe za
o%pjuterso' %i-a `oji je o5avezno ze&ene 5ojea(
;06 Mo$")or
Mo$")or je iz&azni ureYaj ra,unarso' siste%a oji s&u)i za priazivanje testua&ni2 i
'ra<i,i2 podataa( Pored tastature i %i-a8 on predstav&ja najva)niji ureYaj za neposrednu
o%unia*iju iz%eYu ra,unara i orisnia( S&ia se na eranu %onitora do5ija o5rado% iz&azni2
podataa pos&ati2 sa 'ra<i,e arti*e ra,unara h=0i8 h=>i(
0"
S&ia :(>($ L9/ %onitor
/a 5i se %onitor povezao sa ostato% ra,unarso' siste%a potre5no je povezati pravi&no
dva e&etri,na provodnia( cedan e&etri,ni provodni s&u)i za povezivanje %onitora sa izvoro%
e&etri,ne ener'ije `o5i,no je to e&etri,na uti,ni*a u va-e% stanua8 a dru'i e&etri,ni provodni
s&u)i za povezivanje 'ra<i,e arti*e i %onitora(
S&ia :(>(" Pri&ju,*i 'ra<i,e arti*e na zadnjoj strani u]i-ta ra,unara8 )ensi VWA pri&ju,a `$a i )ensi /VI pri&ju,a
`"a8 i tv iz&az `0a
S&ia :(>(0 Mu-i VWA pri&ju,a `&evoa i %u-i /VI pri&ju,a `desnoa
/a 5iste pravi&no poveza&i %onitor sa 'ra<i,o% arti*o%8 potre5no je da spojite %u-i sa
)ensi% VWA pri&ju,o% `uo&io i%ate %onitor sa VWA pri&ju,o%a8 odnosno %u-i sa
)ensi% /VI pri&ju,o% h==i `uo&io i%ate %onitor sa /VI pri&ju,o%a(
Uo&io pa i%ate %onitor sa VWA pri&ju,o%8 a va-a 'ra<i,a arti*a i%a sa%o /VI
pri&ju,a8 potre5an va% je adapter oji /VI pri&ju,a sa va-e 'ra<i,e arti*e pretvara u VWA
pri&ju,a(
00
S&ia :(>(> /VI pre%a VWA adapter
;08 Zv%'$"/"
Zv%'$"/" spadaju u iz&azne ureYaje ra,unarso' siste%a oji s&u)e za reproduovanje
zvua( O5i,no se oriste dva destop zvu,nia pri ,e%u se na jedno% od zvu,nia na&azi
ontro&ni pane&8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia :(?($ Iz'&ed destop zvu,nia8 &evi 5ez ontro&no' pane&a i desni sa ontro&ni% pane&o%
Iz zvu,nia sa ontro&ni% pane&o% iz&aze tri e&etri,na provodnia8 ao -to je to i priazano
na narednoj s&i*i(
S&ia :(?(" Mu-i pri&ju,*i na rajevi%a e&etri,ni2 provodnia oji iz&aze iz zvu,nia sa ontro&ni% pane&o%
0>
Le'enda sa pret2odne s&ie3
$a Mu-i pri&ju,a za spajanje zvu,nia sa ontro&ni% pane&o% sa )ensi% audio
pri&ju,o% na %ati,noj p&o,i8
"a Mu-i pri&ju,a za spajanje zvu,nia sa ontro&ni% pane&o% sa dru'i% zvu,nio% 5ez
ontro&no' pane&a i
0a Mu-i pri&ju,a za u&ju,ivanje zvu,nia sa ontro&ni% pane&o% u izvor e&etri,ne
ener'ije(
/a 5iste poveza&i zvu,nie sa ostato% ra,unarso' siste%a8 potre5no je da uradite
s&ede]e( Pove)ite prvo %u-i pri&ju,a za spajanje zvu,nia sa ontro&ni% pane&o% sa dru'i%
zvu,nio% 5ez ontro&no' pane&a `oji je priazan na pret2odnoj s&i*ia8 sa )ensi% pri&ju,o%
na zvu,niu 5ez ontro&no' pane&a8 oji je priazan na narednoj s&i*i(
S&ia :(?(0 nensi pri&ju,a na zvu,niu 5ez ontro&no' pane&a
Zati% je potre5no da pove)ete %u-i pri&ju,a za spajanje '&avno' zvu,nia sa )ensi%
audio pri&ju,o% na %ati,noj p&o,i8 sa ta,no odreYeni% )ensi% audio pri&ju,o% na %ati,noj
p&o,i `oji se na&azi sa zadnje strane u]i-ta ra,unaraa(
S&ia :(?(> nensi audio pri&ju,*i na %ati,noj p&o,i '&edano sa zadnje strane u]i-ta ra,unara
Na pret2odnoj s&i*i su poazani svi )ensi audio pri&ju,*i oje poseduje %ati,na p&o,a
ori-]ena u ovo% pri%eru( U prvoj vrsti8 '&edano sa &eva na desno su redo%3 )ensi pri&ju,a
za %iro<on `Mi*a8 )ensi pri&ju,a za audio iz&az `Line Outa i )ensi pri&ju,a za audio u&az
`Line Ina( Pri&ju,*i iz prve vrste se oriste za dvoana&ni audio si'na&8 aav i oriste destop
zvu,ni*i( U dru'oj vrsti su )ensi pri&ju,*i oji se oriste za vi-eana&ne zvu,nie8 ao -to su
?($ zvu,ni*i8 :($ zvu,ni*i itd(
U ovo% r"!er%8 potre5no je spojiti %u-i pri&ju,a za spajanje zvu,nia sa ontro&ni%
pane&o% sa )ensi% audio pri&ju,o% na %ati,noj p&o,i8 sa )ensi% pri&ju,o% za audio iz&az
`Line Outa( Pri%eti]ete da je potre5no spojiti ze&enu sa ze&enu 5ojo%( U va-e% s&u,aju se %o)e
desiti da 5oje na pri&ju,*i%a nisu iste ao u ovo% pri%eru8 a&i znajte da ao oristite destop
zvu,nie8 %orate da spojite 5a- %u-i pri&ju,a za spajanje zvu,nia sa ontro&ni% pane&o%
sa )ensi% audio pri&ju,o% na %ati,noj p&o,i8 sa )ensi% pri&ju,o% za audio iz&az `Line
Outa( Uo&io ne znate oji je pri&ju,a na va-oj %ati,noj p&o,i zapravo Line Out pri&ju,a8
pro,itajte dou%enta*iju va-e %ati,ne p&o,e u papirno% i&i e&etronso% o5&iu(
I na raju8 potre5no je da %u-i pri&ju,a za u&ju,ivanje zvu,nia sa ontro&ni% pane&o%
u izvor e&etri,ne ener'ije8 u&ju,ite u izvor e&etri,ne ener'ije(
Sada ada ste poveza&i destop zvu,nie ao tre5a8 raz%otri]e%o i ao se nji%a
uprav&ja( Na zvu,niu sa ontro&ni% pane&o% se sa prednje strane na&aze uprav&ja,a du'%ad
za ontro&u rada zvu,nia8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
0?
S&ia :(?(? @o%andni pane& na prednjoj strani zvu,nia
Le'enda sa pret2odne s&ie3
$a /u'%e za u&ju,ivanje4is&ju,ivanje zvu,nia8
"a /u'%e za ontro&u ja,ine zvua o'a proizvode zvu,ni*i8
0a Indiator rada zvu,nia i
>a nensi pri&ju,a za s&u-a&i*e(
/u'%e za u&ju,ivanje4is&ju,ivanje zvu,nia i%a dva sta5i&na stanja( Prvo sta5i&no stanje
je ada je ovo du'%e u&ju,eno8 a dru'o ada je ovo du'%e is&ju,eno( U&ju,ivanje zvu,nia
se odvija na uz&aznoj ivi*i &o'i,o' i%pu&sa8 a is&ju,ivanje zvu,nia se odvija na si&aznoj ivi*i
&o'i,o' i%pu&sa(
/u'%e za ontro&u ja,ine zvua o'a proizvode zvu,ni*i %o)e da se ore]e u s%eru
aza&je na satu `ada se zvu poja,avaa8 i u s%eru suprotno% od s%era aza&je na satu `ada
se zvu uti-avaa(
Indiator rada zvu,nia u o5&iu svet&e]e diode si'na&izira da &i su zvu,ni*i u&ju,eni i&i
is&ju,eni( Ova dioda svet&i ada su zvu,ni*i u&ju,eni8 odnosno ne svet&i ada su zvu,ni*i
is&ju,eni(
nensi pri&ju,a za s&u-a&i*e se oristi da se pove)u s&u-a&i*e na ra,unarsi siste% ao 5i
se zvu s&u-ao preo nji28 a ne preo zvu,nia(
A I$)er.ej+ ,o!a$d$e &"$"je
I$)er.ej+ ,o!a$d$e &"$"je8 i&i sra]eno CLI `en'&( Co%%and7Line Inter<a*ea8 h=?i8 h=[i8 je
%e2aniza% za intera*iju orisnia sa operativni% siste%o% i&i nei% dru'i% so<tvero%
ra,unara8 oji podrazu%eva uno-enje o%andi za izvoYenje spe*i<i,ni2 zadataa is&ju,ivo
pute% tastature(
@on*ept inter<ejsa o%andne &inije je nastao ada su te&eprinterse %a-ine po,e&e da 5udu
povezivane na ra,unare too% pedeseti2 'odina dvadeseto' vea8 -to je o%o'u]i&o
interativniji rad u poreYenju sa 5e, pro*esiranje% oje je oristi&o te2no&o'iju 5u-eni2 arti*a(
0[
S&ia \($ Sadr)aj Ter%ina&a na jednoj od verzija /)entu Linusa `en'&( Wentoo LinuAa
/a&e8 od inter<ejsa o%andne &inije postoji sa%o test na eranu8 odnosno ne%a s&ia(
Ovaav orisni,i inter<ejs je 5io i jedini orisni,i inter<ejs ,itavo' operativno' siste%a sve do
se persona&ni ra,unari nisu veo%a razvi&i i po,e&i %asovno da se pri%enjuju( Tada je inter<ejs
o%andne &inije predstav&jao prepreu da&je% razvoju operativni2 siste%a8 u s%is&u da oni 5udu
-to &a-i za upotre5u rajnji% orisni*i%a ra,unara( Zato se do-&o na ideju 'ra<i,o' orisni,o'
inter<ejsa oji je prijate&jsi nastrojen pre%a svi% orisni*i%a ra,unara8 5ez o5zira da &i su oni
po,etni*i i&i napredni orisni*i ra,unara(
0:
A0( Log"',a +)a$ja )a+)a)%re
Poznavanje rada tastature sa aspeta &o'ie je veo%a va)no8 jer je tastatura osnovni
ureYaj za o%unia*iju orisnia sa ra,unaro% oji i%a ve]i prioritet od o%pjuterso' %i-a(
Svai taster na tastaturi i%a dva sta5i&na stanja( Lo'i,o stanje ada je nei taster pritisnut
]e%o8 po do'ovoru8 nazvati +$18 a &o'i,o stanje ada nei taster nije pritisnut ]e%o nazvati
+#1( Svai taster na tastaturi se ativira na uz&aznoj ivi*i &o'i,o' i%pu&sa( Ovde jedan &o'i,i
i%pu&s predstav&ja interva& u o%e s%o pritisnu&i nei taster na tastaturi a od%a2 zati%
`'otovo isto' trenutaa 'a otpusti&i(
Na tastaturi je %o'u]e istovre%eno pritisnuti vi-e tastera ao 5i se rea&izovao ta,no
)e&jeni pro*es( Pro*es %o)e 5iti rea&izovan o%5ina*ijo% dva i&i vi-e tastera( U s&u,aju
o%5ina*ije dva tastera8 prvo se pritisa prvi taster u o%5ina*iji tastera i dr)i tao pritisnut
`naon ,e'a se ni-ta ne de-ava8 jer pro*esor ,ea da se pritisne dru'i taster ao 5i znao oji
pro*es da izvr-ia8 a zati% se pritisa dru'i taster8 pri ,e%u se isto' trenuta ada je pritisnut
dru'i taster izvr-ava )e&jeni pro*es8 pa je potre5no od%a2 naon pritisa dru'o' tastera8 u
o%5ina*iji tastera8 otpustiti o5a tastera8 ao se pro*es ne 5i 5ez potre5e ponav&jao( U s&u,aju
o%5ina*ije vi-e tastera svi tasteri `osi% pos&ednje' u o%5ina*iji tasteraa8 se dr)e pritisnuti8 a
zati% se pritisa i pos&ednji taster u o%5ina*iji tastera8 naon ,e'a se od%a2 otpu-taju svi
tasteri u o%5ina*iji tastera(
Pritisa odreYeno' tastera ativira pret2odno de<inisani pro*es za taj taster(
Ovde ]e%o usvojiti jedan $edvo+!"+&e$ dogovor u vezi tastature8 oji ]e u da&je% testu
uve va)iti3
$a @ada a)e% r")"+$")e )a+)er B"!e )a+)eraC to zna,i da tre5ate da pritisnete i
od%a2 zati% pustite od'ovaraju]i taster na tastaturi ,ije je i%e dato( /a&e +i%e tastera1
od'ovara nazivu tastera oji je ispisan na sa%o% tasteru na va-oj tastaturi( Izuzeta od ovo'
pravi&a je taster +Spa*e1 na o%e ni-ta ne pi-e( Taster +Spa*e1 je najve]i taster na va-oj
tastaturi i stoji u zadnjoj vrsti `'&edano od 'ore pre%a do&ea a u'&avno% s&u)i8 iz%eYu osta&o'8
da 5i se napravio raz%a iz%eYu dve re,i pri&io% u*anja testa na ra,unaru8
"a @ada a)e% r")"+$")e " drž")e )a+)er B"!e )a+)eraC to zna,i da tre5ate da
pritisnete i dr)ite tao pritisnut odreYeni taster ,ije je i%e dato i
0a @ada a)e% o)%+)")e +ve )a+)ere to zna,i da istovre%eno otpustite sve tastere oji
su trenutno pritisnuti `otpu-tanje svi2 tastera se naj,e-]e radi pri&io% zadavanja nee
o%ande ori-]enje% o%5ina*ije vi-e tasteraa8 u trenutu pritisa pos&ednje' tastera u
o%5ina*iji tastera(
D Gra."'," ,or"+$"'," "$)er.ej+
Gra."'," ,or"+$"'," "$)er.ej+8 sra]eno GUI `en'&( Grap2i*a& User Inter<a*ea8 h=:i8 h=\i8 je
tip orisni,o' oru)enja oje oristi ioni*e8 vizue&ne indiatore8 i&i spe*ija&ne 'ra<i,e
e&e%ente `en'&( fid'etsa8 u%esto o5i,ni2 testua&ni2 %enija i&i ru,no' uno-enja o%andi(
Ioni*e se ,esto upotre5&javaju zajedno sa testo% i&i oznaa%a ao 5i potpuno priaza&e
in<or%a*ije i radnje dostupne orisniu ra,unara(
Neada je 'ra<i,i orisni,i inter<ejs iz'&edao ao -to je to priazano na narednoj s&i*i(
0\
S&ia =($ Iz'&ed cunis `en'&( UniAa Radne povr-i `en'&( /estopa sa porenuti% X eindof S6ste% 'ra<i,i% orisni,i%
inter<ejso% rani2 $==#7ti2 'odina
/anas je 'ra<i,i orisni,i inter<ejs u puno% sjaju i sa 'otovo neo'rani,eni%
%o'u]nosti%a za pri&a'oYavanje rajnje% orisniu ra,unara8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia =(" Radna povr-ina @/E P&az%a /estop `@/E P&as%a /estopa 'ra<i,o' orisni,o' inter<ejsa
0=
D0( Log"',a +)a$ja ,o!j%)er+,og !"3a
@o%pjutersi %i- je svoju ve&iu popu&arnost steao naon pojav&jivanja 'ra<i,o'
orisni,o' inter<ejsa i %asovne proizvodnje i pri%ene persona&ni2 ra,unara(
@orisno je poznavati prin*ip rada o%pjuterso' %i-a sa aspeta &o'ie ao 5i rad na
ra,unaru 5io -to u'odniji i ao 5i se %o'u]nost za nastana 're-e pri ori-]enju isto' sve&a
na nu&u(
Svai taster o%pjuterso' %i-a `&evi taster8 desni taster i to,i]a8 i%a dva sta5i&na stanja(
Sta5i&no stanje ada je taster pritisnut8 ]e%o `po do'ovorua8 si%5o&i,i nazvati +$18 a stanje
ada je taster otpu-ten `nije pritisnuta8 ]e%o `po do'ovorua8 si%5o&i,i nazvati +#1(
Bitno je da znate da &evi taster o%pjuterso' %i-a ativira pro*ese o5i,no na si&aznoj ivi*i
&o'i,o' i%pu&sa( U zavisnosti od pro*esa8 ativa*ija pro*esa se u reti% s&u,ajevi%a %o)e
izvesti i na uz&aznoj ivi*i &o'i,o' i%pu&sa(
/esni taster o%pjuterso' %i-a8 u najve]e% 5roju s&u,ajeva8 ativira pro*ese na uz&aznoj
ivi*i &o'i,o' i%pu&sa(
To,i] se %o)e oretati u s%eru napred od va-e rue8 i u s%eru nazad a va-oj ru*i(
Ovavo oretanje to,i]a se naj,e-]e oristi za vertia&no pre&istavanje sadr)aja na %onitoru
`naj,e-]e internet strana i e&etronsi2 nji'aa( TaoYe8 pritiso% na to,i] u s%eru a pod&ozi8
posti)e%o +tre]i &i1 po%o]u o%pjuterso' %i-a( Ovaj +tre]i &i1 ativira pro*ese8 u
najve]e% 5roju s&u,ajeva8 na si&aznoj ivi*i &o'i,o' i%pu&sa(
TaoYe8 za ativa*iju nei2 pro*esa se oristi dup&i &i8 i&i dvo&i &evo' tastera
o%pjuterso' %i-a(
Ovde ]e%o usvojiti jedan $edvo+!"+&e$ dogovor u vezi o%pjuterso' %i-a8 oji ]e u
da&je% testu uve va)iti3
$a @ada a)e% ,&", `,&",$")ea8 %is&i% na to da tre5ate da pritisnete i isto' trenuta
otpustite &evi taster o%pjuterso' %i-a8
"a @ada a)e% d%&" ,&", `dvo,&",a8 %is&i% na to da tre5ate da pritisnete i od%a2 zati%
otpustite &evi taster o%pjuterso' %i-a8 a zati% ovu radnju jo- jedno% ponovite u -to ra]e%
vre%enso% rou `%anje% od jedne seundea8 vode]i ra,una da prito% uop-te ne po%erite
o%pjuterso' %i-a po pod&ozi8
0a @ada a)e% de+$" ,&",8 %is&i% na to da tre5ate da pritisnete i od%a2 zati% otpustite
desni taster o%pjuterso' %i-a8
>a @ada a)e% r")"+$")e )o',"9 `r")"+$")e +,ro&8 od en'&( s*ro&&a8 %is&i% na to da
tre5ate da pritisnete i od%a2 zati% otpustite to,i] o%pjuterso' %i-a8
?a @ada a)e% +,ro&%j)e $aredE$a#ad8 %is&i% na to da tre5ate da zaotr&jate to,i]
%i-a u s%eru od va-e rue4a va-oj ru*i i
[a @ada a)e% ,&",$")e `vezano za sve pret2odne s&u,ajevea $a odre2e$o !e+)o $a
e,ra$% va3eg !o$")ora oje ]e nedvos%is&eno 5iti de<inisano8 to zna,i da tre5ate prvo da
po%erate %i-a po pod&ozi i prito%8 '&edaju]i u eran va-e' %onitora pratite retanje ursora
po eranu8 a zati%8 ada dovedete ursor na pret2odno zadato %esto8 ne po%eraju]i vi-e
%i-a8 ona,no &inete(
(F Oera)"v$" +"+)e!
Oera)"v$" +"+)e! sra]eno OS `en'&( Operatin' S6ste%a h$##i8 h$#$i8 je sup pro'ra%a
i rutina od'ovoran za ontro&u i uprav&janje ureYaji%a i ra,unarsi% o%ponenta%a ao i za
o5av&janje osnovni2 siste%si2 radnji( Operativni siste% o5jedinjuje u *e&inu raznorodne de&ove
ra,unarso' siste%a i sariva od rajnje' orisnia deta&je <un*ionisanja ovi2 de&ova(
Operativni siste% stvara za orisnia radno oru)enje oje ruuje pro*esi%a i datotea%a
`<aj&ovi%aa8 u%esto 5itovi%a8 5ajtovi%a i 5&oovi%a(
Ve]ina operativni2 siste%a do&azi sa ap&ia*ijo% oja o5ez5eYuje orisni,i inter<ejs za
ruovanje operativni% siste%o%8 ao -to su interpreter o%andne &inije i 'ra<i,i orisni,i
inter<ejs(
Prvo5itni ra,unari nisu i%a&i operativni siste%8 ,i%e je orisni ra,unara 5io u %o'u]nosti
da apso&utno uprav&ja ,itavi% 2ardvero% ra,unara 5ez iavi2 preprea( Pro'ra%e su tada
>#
ru,no unosi&i i poreta&i operatori( @ada su razvijeni pro'ra%i za u,itavanje i poretanje dru'i2
pro'ra%a &o'i,no je 5i&o da tavi pro'ra%i do5iju naziv po ono%e ,iji posao o5av&jaju(
Prvi% ra,unaro% ]e%o s%atrati onaj e&etronsi ra,unar oji se zasnivao na ;on
Noj%anovoj ar2iteturi8 od o'a je pro'ra% zajedno sa poda*i%a oji su %u potre5ni s%e-ten
u %e%oriju ra,unara( Auto%atiza*ija pri%ene %ediju%a za s&adi-tenje svi2 ovi2 podataa je
dove&a do razvoja operativni2 siste%a(
/anas se poja% +operativni siste%1 odnosi na sav so<tver potre5an orisniu za
uprav&janje siste%o% i poretanje svi2 pro'ra%a oji %o'u raditi na to% siste%u(
>$
GLAVA 1 I$+)a&a/"ja U4%$)% L"$%G oera)"v$og
+"+)e!a
>"
(( L"$%,+
L"$%,+ je dvojai poja% h$#"i8 oji se oristi da ozna,i &inus operativni siste%8 oji spada
u najpoznatije pri%ere +&o4od$og +o.)vera razvijano' pute% o)vore$og ,oda8 a&i i sa%o
je#gro to' operativno' siste%a(
S&o4od$" +o.)ver h$#0i8 ao 'a de<ini-e Zadu)5ina za s&o5odni so<tver8 je so<tver oji se
%o)e oristiti8 u%no)avati8 prou,avati8 %enjati i distri5uirati da&je8 5ez o'rani,enja( S&o5oda od
tavi2 o'rani,enja je u sredi-tu on*epta +s&o5odno' so<tvera18 tao da suprotnost s&o5odno%
so<tveru ,ini v&asni,i so<tver8 a ne so<tver oji se prodaje radi zarade8 ao -to je o%er*ija&ni
so<tver(
So.)ver o)vore$og ,oda h$#>i8 je so<tver ,iji je izvorni md `pro'ra% napisan u neo% od
pro'ra%si2 jeziaa8 o5jav&jen pod &i*en*o% oja orisni*i%a dozvo&java da prou,avaju8 prave
iz%ene i unapreYuju so<tver8 ao i da 'a redistri5uiraju da&je u iz%enjeno% i&i neiz%enjeno%
o5&iu(
@e#gro oera)"v$og +"+)e!a i&i ,er$e& h$#?i8 je so<tver oji uprav&ja pristupo%
orisni,i2 pro'ra%a 2ardveru ra,unara i so<tversi% resursi%a( To podrazu%eva do5ijanje
pro*esorso' vre%ena8 pristupanje %e%oriji8 ,itanje i pisanje po disovi%a8 povezivanje u
%re)e8 intera*iju sa ter%ina&i%a i&i 'ra<i,i% orisni,i% inter<ejso% `oru)enje%a8 i tao
da&je(
Linus je nastao ao aade%si projeat Linusa Torva&dsa `Linus Torva&dsa po,eto%
devedeseti2 'odina pro-&o' vea8 do je jo- uve studirao in<or%atiu na Univerzitetu u
_e&siniju8 ;insa( Linus je o%p&etan svoj rad8 &inus `jez'roa8 o5javio na Internetu8 'de su
pro'ra%eri i in)enjeri iz *e&o' sveta %o'&i da se pridru)e razvoju(
Istorija razvoja jez'ra &inusa je uso povezana sa istorijo% razvoja WNU7a8 istanuto'
projeta s&o5odno' so<tvera o'a vodi Ri,ard Sta&%an `Ri*2ard Sta&&%ana( Projeat WNU je
zapo,et $=\0( 'odine sa *i&je% razvoja o%p&etno' operativno' siste%a na&i cunisu `en'&(
UniAa8 u&ju,uju]i razvojne a&ate i orisni,e pro'ra%e8 u *e&osti od s&o5odno' so<tvera( /o
izdavanja prve verzije &inus jez'ra8 WNU projeat je napravio sve neop2odne o%ponente ovo'
siste%a osi% jez'ra( Linus Torva&ds i dru'i rani pro'ra%eri &inusa pri&a'odi&i su svoje jez'ro
tao da ono radi sa WNU o%ponenta%a i pro'ra%i%a orisni,o' oru)enja da 5i napravi&i u
potpunosti <un*iona&an operativni siste%( Tao je nastao WNU4Linus `en'&( WNU4LinuAa
operativni siste%(
Linus jez'ro i operativni siste% su &i*en*irani pod WNU7ovo% op-to% javno% &i*en*o%8
sra]eno WOcL `en'&( WNU WPL od WNU Genera& Pu5&i* Li*ensea h$#[i(
Pin'vin Tus `en'&( TuAa8 je %asota &inusa(
S&ia $$($ Pin'vin Tus `TuAa8 zvani,na %asota &inusa
>0
((0( L"$%,+ d"+)r"4%/"je
Poja% +Linus distri5u*ija1 h$#:i8 se odnosi na verziju cuniso&io' operativno' siste%a za
ra,unare8 oja sadr)i ve]inu so<tvera pri%ereno' za WNU operativni siste%8 Linus erne& i
dru'e pro'ra%e(
Razvijeno je vi-e verzija &inus distri5u*ija8 %eYu oji%a su najpopu&arnije S&aver `en'&(
S&a*farea8 /e5ian `en'&( /e5iana8 Red _et `en'&( Red _ata8 SuSE `en'&( SuSEa8 Mandriva `en'&(
Mandrivaa8 U5untu `en'&( U5untua i /)entu `en'&( Wentooa(
((0(0( U4%$)%
U4%$)% je &inus distri5u*ija h$#\i8 sa najve]i% 5roje% orisnia( Baziran je na distri5u*iji
/e5ian( U5untu najvi-e pa)nje posve]uje &ao]i ori-]enja8 s&o5odi od iavi2 o'rani,enja8
redovno% o5jav&jivanju novi2 izdanja i &ao]i insta&a*ije( U5untu sponzori-e privatna o%panija
ju)noa<ri,o' 5iznis%ena Mara dat&vorta `Mar Ri*2ard S2utt&efort2a8 @anonia& `9anoni*a&a(
Naziv distri5u*ije poti,e od a<ri,e ideo&o'ije +u5untu18 oja zna,i +2u%anost pre%a dru'i%a1(
((0(0(0( I#da$ja U4%$)% L"$%G oera)"v$og +"+)e!a
U5untu izdanja iz&aze na svai2 [ %ese*i8 pri ,e%u se za oznau izdanja `verziju U5untu
LinuA operativno' siste%aa8 oristi %ese* i 'odina ada je izdanje o5jav&jeno( Prvo izdanje
U5untu LinuA operativno' siste%a je U5untu >($# i o5jav&jeno je "#($#("##>( 'odine( Svao
,etvrto izdanje pored osnovne oznae oja se odnosi na 'odinu i %ese* ada je o5jav&jeno i%a i
oznau LTS od Lon' Ter% Support8 -to zna,i da za ova izdanja @anonia& pru)a du'o'odi-nju
te2ni,u podr-u `0 'odine za destop8 odnosno ? 'odina za server izdanjaa( Za izdanja oja
nisu LTS @anonia& pru)a te2ni,u podr-u u trajanju od naj%anje 'odinu dana8 a do sada su
ova izdanja i%a&a te2ni,u podr-u 5ar do iz&asa s&ede]e' LTS izdanja( U5untu izdanji%a se
taoYe daju odni `-i<rovania nazivi u vidu dve re,i oje po,inju isti% s&ovo%8 pri ,e%u prva re,
predstav&ja pridev a dru'a i%e )ivotinje na oju se pridev odnosi( Sa izuzeto% prva dva
izdanja8 odna i%ena idu a5e*edni% redo% -to o%o'u]ava veo%a &a uvid u to oje je izdanje
U5untu LinuA operativno' siste%a novije(
U5untu LinuA $#(#> LTS Lu*id L6nA `Svet&i Risa je tre]e LTS izdanje U5untu LinuA
operativno' siste%a izdato "=(#>("#$#( 'odine( Ta,a izdanja `Point Re&easesa su izdanja oja
predstav&jaju nado'raYena postoje]a izdanja u oji%a su isprav&jene sve 're-e oje su do to'
trenuta uo,ene( Tao je trenutno atue&no izdanje U5untu LinuA $#(#>(0 LTS Lu*id L6nA oje je
izdato "$(#:("#$$( 'odine h$$>i(
Pre ne'o -to zvani,no izaYe nea verzija U5untu LinuA operativno' siste%a izdaju se a&<a
verzije i 5eta verzije najnovije' izdanja U5untu LinuA operativno' siste%a( A&<a verzije su
na%enjene rajnji% entuzijasti%a i &judi%a oji su zadu)eni da izvr-e testiranje novo'
operativno' siste%a a sve u *i&ju prona&a)enja eventua&ni2 're-aa `5a'ovaa( A&<a verzije `po
pravi&ua sadr)e dosta 5a'ova( Beta verzije predstav&jaju pro5ne verzije najnovije' izdanja
U5untu LinuA operativno' siste%a u oji%a su %no'e 're-e isprav&jene8 pa rajnji orisni*i
%o'u ispro5ati i ove verzije u *i&ju prona&a)enja eventua&no neotriveni2 5a'ova(
Nao!e$a (< Apso&utni% po,etni*i%a uop-te ne preporu,uje% ori-]enje a&<a i 5eta
verzija U5untu LinuA operativno' siste%a(
>>
(1 Ka,o do9" do "$+)a&a/"je oera)"v$og +"+)e!a
U4%$)% L"$%G (F0F605 LTS
/o svoje insta&a*ije operativno' siste%a U5untu LinuA $#(#>(0 LTS odno' naziva Lu*id
L6nA %o)ete do]i na jedan od s&ede]i2 na,ina3
$a der it i
"a Napravite sa%i svoju insta&a*iju(
Pret2odno navedeni na,ini ]e deta&jno 5iti o5ja-njeni u testu oji s&edi(
(10( Her ")
U5untu der it `U5untu S2are ita8 je a*ija oju je porenu&a zajedni*a U5untu orisnia
Sr5ije sa *i&je% u5&a)avanja pos&edi*a oje &o-i *arinsi propisi u na-oj ze%&ji uzrouju8 a oji se
o'&edaju u ne%o'u]nosti 5esp&atne isporue paovanja sa U5untu operativni% siste%o%(
Su-tina a*ije je stvaranje %re)e orisnia oji %o'u stajati na raspo&a'anju -to ve]e%
5roju zainteresovani2 za na5avu U5untu paovanja( ^&anovi zajedni*e oji trenutno stoje na
raspo&a'anju su na spisu8 razvrstani po 'radovi%a( Su-tina jeste u povezivanju &judi iz isti2
sredina8 ao 5i se s%anji&i po-tansi tro-ovi8 a orisni*i 5r)e do&azi&i do %ediju%a(
ne&jeno' orisnia je %o'u]e ontatirati pute% privatne porue8 za -ta je potre5no
re'istrovati se na <oru%u( Naon re'istra*ije %o)ete prona]i orisnia od o'a ]ete zatra)iti
U5untu(
(101 Narav")e +a!" +voj% "$+)a&a/"j%
/a 5iste sa%i napravi&i svoju insta&a*iju operativno' siste%a U5untu LinuA $#(#>(0 LTS8
potre5no je da uradite s&ede]e3
$a Preuz%ite sa interneta insta&a*iju u o5&iu iso <aj&a8
"a Proverite ispravnost preuzeto' iso <aj&a8
0a Napravite 5uta5i&ni 9/4/V/ odnosno USB i
>a Proverite ispravnost narezano' 5uta5i&no' 9/4/V/7a(
Pret2odni ora*i su deta&jno o5ja-njeni u testu oji s&edi(
(1010( Pre%#"!a$je "$+)a&a/"je +a "$)er$e)a
Insta&a*iju ]ete preuzeti sa interneta u o5&iu iso <aj&a oji se na&azi na adresi3
2ttp344re&eases(u5untu(*o%4$#(#>4( @ada odete na po%enutu adresu8 &inite na +PC >I$)e&
GA:? de+,)o CD1 2iper&in8 uo&io )e&ite 0"75itnu verziju operativno' siste%a8 odnosno na
+:6-4") PC >AMD:6? de+,)o CD1 2iper&in8 uo&io )e&ite [>75itnu verziju operativno'
siste%a( Pre ne'o -to renete da preuzi%ate [>75itnu verziju operativno' siste%a8 5udite
si'urni da va- ra,unar podr)ava rad sa [>75itni% operativni% siste%i%a( TaoYe8 trenutno
U5untu LinuA $#(#>(0 LTS nije najnovija verzija U5untu LinuA operativno' siste%a( Najnoviju
verziju U5untu LinuA operativno' siste%a %o)ete na]i na adresi3
2ttp344fff(u5untu(*o%4destop4'et7u5untu4dofn&oad( Po)e&jno je da i%ate 5rzu internet
one*iju ada preuzi%ate sa interneta insta&a*iju u o5&iu iso <aj&a8 jer je ve&i,ina <aj&a reda
[##t:## MB `dia&7ap internet ne do&azi u o5zira(
Sada ada ste preuze&i iso <aj& potre5no je najpre da proverite nje'ovu ispravnost(
>?
Nao!e$a (< Po)e&jno je da iso <aj& preuz%ete preo torenta ao 5iste iz5e'&i nje'ovu
proveru8 a ujedno i doprine&i rastere]enju servera sa oji2 se <aj& preuzi%a( TaoYe8 vodite
ra,una o s&ede]e%3
$a uo&io )e&ite 0"75itnu verziju operativno' siste%a preuz%ite torent pod nazivo%
u5untu7$#(#>(07destop7i0\[(iso(torrent i
"a uo&io )e&ite [>75itnu verziju operativno' siste%a preuz%ite torent pod nazivo%
u5untu7$#(#>(07destop7a%d[>(iso(torrent(
Naon to'a ]e se auto%atsi porenuti va-a torent ap&ia*ija `uo&io je i%ate insta&iranu
na va-e% Mi*roso<t eindofs operativno% siste%ua8 pa %o)ete preuzeti dati iso <aj&(
Uo&io na va-e% Mi*roso<t eindofs operativno% siste%u ne%ate insta&iranu nijednu
torent ap&ia*iju potre5no je da prvo insta&irate torent ap&ia*iju ao 5iste preuze&i iso <aj&
preo torenta( Potre5no je da preuz%ete sa interneta 5esp&atni i pro'ra% otvoreno' oda
jBittorent( Idite na adresu 2ttp344fff(j5ittorrent(or'4dofn&oad(p2p a zati% &inite na
od'ovaraju]i &in za preuzi%anje insta&a*ije pro'ra%a u se*iji Vindovs "### 4 XP 4 Vista 4 :(
Naon -to ste preuze&i insta&a*iju pro'ra%a jBittorent sa interneta8 potre5no je da ovaj
pro'ra% i insta&irate( Najpre preinite vezu sa interneto%(
Nao!e$a 1< Podrazu%eva se da ste preinu&i vezu sa interneto% pre po,eta pro*esa
o<&ajn insta&iranja 5i&o o' pro'ra%a u Mi*roso<t eindofs operativno% siste%u a oji je
po%enut u ovoj njizi(
Lo*irajte sada preuzetu insta&a*iju pro'ra%a jBittorent sa interneta u va-e% <aj&
%enad)eru8 a zati% porenite insta&a*iju( To ]ete uraditi tao -to ]ete porenuti preuzeti (eAe
<aj& tao -to ]ete &inuti na nje'a jedno% i&i dva puta ` sve u zavisnosti od to'a da &i je na
va-e% Mi*roso<t eindofs operativno% siste%u pode-eno da se <o&deri otvaraju dup&i% i&i
jedni% &io% %i-aa ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("($($ Postupa insta&iranja torent ap&ia*ije jBittorent8 ora $
Naon to'a ]e vas insta&er pro'ra%a upitati da &i )e&ite da pro%enite nea pode-avanja
pro'ra%a( Podrazu%evana pode-avanja su sasvi% dovo&jna8 tao da nije potre5no da i-ta
%enjate ve] sa%o &inite na du'%e NeG)8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("($(" Postupa insta&iranja torent ap&ia*ije jBittorent8 ora "
>[
Zati% ]e vas insta&er upitati na ojoj &oa*iji na va-e% 2ard disu )e&ite da insta&irate
pro'ra%( Podrazu%evana &oa*ija je sasvi% pri2vat&jiva pa ne%ojte ovde ni-ta da %enjate ve]
sa%o &inite na du'%e I$+)a&&8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("($(0 Postupa insta&iranja torent ap&ia*ije jBittorent8 ora 0
Za neo&io trenutaa ]ete do5iti o5ave-tenje da je insta&a*ija uspe-no o5av&jena( @&inite
sada na du'%e C&o+e8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("($(> Postupa insta&iranja torent ap&ia*ije jBittorent8 ora >
Uspostavite sada vezu sa interneto% a zati% &inite na 2iper&in oji vodi do )e&jeno'
torenta `Napo%ena $ u ovo% po'&av&jua( Naon -to ste &inu&i na )e&jeni 2iper&in oji vodi do
torent <aj&a neop2odno' za preuzi%anje insta&a*ije do5i]ete pitanje da &i )e&ite da otvorite ovaj
torent <aj& po%o]u pret2odno insta&irane torent ap&ia*ije jBittorent8 i&i )e&ite da sa,uvate ovaj
torent <aj& na va-e% 2ard disu8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("($(? Preuzi%anje insta&a*ije U5untu LinuA operativno' siste%a u o5&iu iso <aj&a preo torenta8 ora $
>:
Ostavite iza5ranu op*iju +Open fit2 jBittorrent `de<au&ta18 a zati% &inite na du'%e OK8
ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i(
Naon to'a ]ete 5iti o5ave-teni da je jBittorent zapravo pro'ra% za raz%enu <aj&ova i da
]e <aj& o'a preuzi%ate 5iti dostupan i dru'i%a na internetu za preuzi%anje( Pri2vatite ove
us&ove tao -to ]ete &inuti na du'%e I Agree8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("($([ Preuzi%anje insta&a*ije U5untu LinuA operativno' siste%a u o5&iu iso <aj&a preo torenta8 ora "
Naon to'a ]e se otvoriti jBittorent ap&ia*ija i otpo,e]e preuzi%anje )e&jeno' iso <aj&a8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("($(: Preuzi%anje insta&a*ije U5untu LinuA operativno' siste%a u o5&iu iso <aj&a preo torenta8 ora 0
Naon -to iso <aj& 5ude preuzet sa interneta do5i]ete o5ave-tenje o to%e( Podrazu%evana
&oa*ija na va-e% 2ard disu na o%e se sni%aju <aj&ovi4<o&deri oji se preuzi%aju preo torenta
uz po%o] jBittorent ap&ia*ije je
C:\Documents and Settings\Korisničko_ime\Downloads
pa na ovoj &oa*iji %o)ete i prona]i preuzeti iso <aj&(
(1010(0( Ra#&",a "#!e2% 51-4")$"* " :6-4")$"* oera)"v$"* +"+)e!a
Operativni siste% predstav&ja so<tver oji je pisan za ta,no de<inisanu ate'oriju 2ardvera(
Tao postoje so<tveri oji %o'u raditi na ve&io% 5roju ate'orija 2ardvera8 a&i taoYe postoje i
so<tveri oji na odreYeni% ate'orija%a 2ardvera jednostavno ne %o'u raditi( Ovde ]e%o
raz%atrati sa%o jednu od ate'orija 2ardvera8 a to je da &i je 2ardversa ar2itetura 0"75itna i&i
[>75itna(
@ada se a)e da je ar2itetura ra,unara 0"75itna4[>75itna to se odnosi na o&i,inu 5itova
oji %o'u jednovre%eno `u jedno% tatu ,asovniaa8 5iti prene-eni iz%eYu raz&i,iti2
o%ponenti ra,unarso' siste%a8 o%unia*ioni% ana&i%a8 odnosno %a'istra&a%a( Lo'i,no je
>\
da za&ju,ite da se vi-e podataa %o)e preneti uo&io se oristi [>75itna 2ardversa
ar2itetura jer se jednovre%eno %o'u preneti odjedno% [> 5ita8 za raz&iu od 0" 5ita o&io 5i
se jednovre%eno prene&o ori-]enje% 0"75itne 2ardverse ar2iteture( Po%is&i]ete da je [>7
5itna 2ardversa ar2itetura dup&o 5r)a od 0"75itne 2ardverse ar2iteture %eYuti%8 setite se
da ra,unarsi siste% ,ine 2ardver i so<tver8 pa tao 2ardver 5ez so<tvera ne %o)e da radi8 pa je
i so<tversa ar2itetura veo%a uti*ajna na 5rzinu izvr-avanja pro*esa( /a&e8 do&azi%o do
poj%a [>75itna so<tversa ar2itetura(
Pri%er [>75itne so<tverse ar2iteture je [>75itni operativni siste%( /a&e8 [>75itni
operativni siste% je so<tver oji je pisan is&ju,ivo za [>75itnu ate'oriju 2ardvera( Razvoje%
[>75itni2 operativni2 siste%a do&azi se i do razvoja [>75itni2 ap&ia*ioni2 pro'ra%a( MeYuti%8
razvoj [>75itni2 ap&ia*ioni2 pro'ra%a ne %o)e u ve&ioj %eri da prati na'&i razvoj [>75itni2
2ardversi2 ar2itetura ra,unara( Z5o' to'a do&azi%o u situa*iju da [>75itni ap&ia*ioni
pro'ra%i zapravo ne oriste sve 2ardverse resurse oji su i% pru)eni8 ve] i2 sa%o oriste
de&i%i,no8 nasuprot to%e da tro-e %no'o vi-e %e%orije u odnosu na eviva&entne 0"75itne
ap&ia*ione pro'ra%e( /a&e8 %o)e%o da za&ju,i%o da so<tversa industrija jo- uve nije to&io
uznapredova&a ao 5i njeni [>75itni ap&ia*ioni pro'ra%i oristi&i pune poten*ija&e [>75itni2
2ardversi2 on<i'ura*ija( To dovodi do to'a da nei [>75itni ap&ia*ioni pro'ra%i sporije rade u
odnosu na eviva&entne 0"75itne ap&ia*ione pro'ra%e( Budu]nost svaao predstav&jaju [>7
5itni ap&ia*ioni pro'ra%i8 pri ,e%u se orisni*i%a preporu,uje da sa%i oda5eru da &i ]e
oristiti [>75itne i&i 0"75itne operativne siste%e8 odnosno [>75itne i&i 0"75itne ap&ia*ione
pro'ra%e h$$0i(
Nao!e$a (< Na 0"75itnoj 2ardversoj ar2iteturi se %o)e insta&irati sa%o 0"75itni
operativni siste%8 do se na [>75itnoj 2ardversoj ar2iteturi %o)e insta&irati i 0"75itni i
[>75itni operativni siste%(
Nao!e$a 1< Na 0"75itno% operativno% siste%u se %o'u insta&irati sa%o 0"75itni
ap&ia*ioni pro'ra%i8 do se na [>75itno% operativno% siste%u %o'u insta&irati i 0"75itni
i [>75itni ap&ia*ioni pro'ra%i(
Nao!e$a 5< TaoYe8 0"75itni operativni siste%i %o'u da oriste sa%o do > WB Ra%
%e%orije8 pa uo&io je va-a 2ardversa on<i'ura*ija [>75itna i i%ate vi-e od > WB Ra%
%e%orije8 u to% s&u,aju se preporu,uje da insta&irate i [>75itni operativni siste%(
(10101 Provera "+rav$o+)" re%#e)og "+o .aj&a % oera)"v$o! +"+)e!%
M"/ro+o.) I"$doJ+
Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a se vr-i na s&ede]i na,in( Potre5no je prvo da
preuz%ete sa interneta einM/?Su%8 5esp&atni pro'ra% za veri<ia*iju( Naon -to &inete na
pret2odno dati 2iper&in8 otvori]e se va- podrazu%evani internet pretra)iva, sa sadr)aje% ao
-to je to priazano na narednoj s&i*i(
>=
S&ia $"("("($ Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $
Sada je potre5no da &inete na +DoJ$&oad I"$MD8S%!1 2iper&in8 da 5iste preuze&i
ovaj pro'ra% sa interneta8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Naon -to &inete na
dati 2iper&in va- internet pretra)iva, ]e vas pitati da &i )e&ite da sni%ite dati <aj&8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("("(" Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora "
@&inite na du'%e Save F"&e8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Naon ovo'a8
va- internet pretra)iva, ]e vas pitati 'de )e&ite da sa,uvate dati <aj&8 `uo&io je u sa%i%
pode-avanji%a internet pretra)iva,a tao pode-enoa8 ao -to je to priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("("(0 Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora 0
@ada odredite &oa*iju na va-e% 2ard disu8 na ojoj )e&ite da sa,uvate dati <aj&8 &inite na
du'%e Save8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Naon to'a ]e se pojaviti prozor
va-e' internet pretra)iva,a oji ]e va% poazivati to preuzi%anja dato' <aj&a sa interneta u
vidu si%5o&i,e &inije oja re]e od &evo' a desno% raju to' prozora8 i nestaje ada
preuzi%anje 5ude 'otovo8 a zati% priazuje i%e <aj&a8 ve&i,inu preuzeto' <aj&a8 adresu sa oje je
<aj& preuzet i vre%e ada je <aj& preuzet8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
?#
S&ia $"("("(> Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora >
Nao!e$a (< Uo&io vas va- internet pretra)iva, ne pita 'de )e&ite da sa,uvate dati
<aj&8 zna,i da je u pode-avanji%a internet pretra)iva,a pode-en <o&der u o%e ]e se
,uvati preuzeti poda*i sa interneta( Podrazu%evani <o&der za preuzete podate sa
interneta je
C:\Documents and Settings\Korisničko_ime\Downloads
%ada %o)e 5iti i 5i&o oji dru'i8 uo&io je orisni ru,no unosio ova pode-avanja(
Sada je potre5no da otvorite va- <aj& %enad)er8 `odnosno eindofs EAp&orer i&i M6
9o%putera8 i &o*irate preuzeti <aj&8 a zati% 'a i porenete dup&i% &io% na nje'a `i&i jedni%
&io%8 sve u zavisnosti od to'a da &i je na va-e% Mi*roso<t eindofs operativno% siste%u
pode-eno da se <o&deri otvaraju dup&i% i&i jedni% &io% %i-aa8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $"("("(? Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora ?
Na ovaj na,in se pore]e insta&a*ija pro'ra%a einM/?Su% u operativno% siste%u
Mi*roso<t eindofs( Naon -to ste ovi% pute% porenu&i insta&a*iju dato' pro'ra%a8 do5ijate
o5ave-tenje o &i*en*i pro'ra%a8 sa pitanje% da &i )e&ite i&i ne )e&ite da pri2vatite &i*en*u pod
ojo% je pro'ra% izdat8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("("([ Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora [
@&inite na du'%e I Agree ao 5iste pri2vati&i &i*en*u pod ojo% je pro'ra% izdat8 ao -to
je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Naon to'a ]e vas insta&er
`ga
pro'ra%a pitati da &i )e&ite da
podesite dopunse op*ije pro'ra%a8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
?$
S&ia $"("("(: Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora :
Podrazu%evana pode-avanja su sasvi% pri2vat&jiva8 pa ne%ojte ni-ta da %enjate8 ve]
sa%o &inite na du'%e NeG) K8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Naon to'a ]e
vas insta&er pitati na ojoj &oa*iji na va-e% 2ard disu )e&ite da insta&irate dati pro'ra%8 ao
-to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("("(\ Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora \
Podrazu%evana &oa*ija je sasvi% pri2vat&jiva8 pa ne%ojte ni-ta da %enjate ve] sa%o
&inite na du'%e I$+)a&&8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i8 ,i%e ]e otpo,eti pro*es
insta&iranja dato' pro'ra%a( Naon -to insta&a*ija pro'ra%a 5ude zavr-ena do5i]ete
o5ave-tenje o to%e8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("("(= Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora =
/a&e8 sada je dati pro'ra% insta&iran na va-e% Mi*roso<t eindofs operativno% siste%u8
pa %o)ete zatvoriti prozor insta&era tao -to ]ete &inuti na du'%e C&o+e8 ao -to je to i
priazano na pret2odnoj s&i*i( Za&ju,no sa ovi% orao%8 insta&a*ija pro'ra%a za proveru
preuzeto' iso <aj&a je 'otova8 pa %o)ete pristupiti i sa%oj proveri preuzeto' iso <aj&a( To ]ete
uraditi na s&ede]i na,in( Lo*irajte preuzeti iso <aj& u va-e% <aj& %enad)eru8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
?"
S&ia $"("("($# Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $#
Naon -to ste &o*ira&i preuzeti iso <aj&8 &inite desni% &io% na nje'a( Zati%8 u %eniju oji
]e se pojaviti8 dovedite ursor %i-a na test Se$d To8 naon ,e'a ]e se sa desne strane
postoje]e' %enija pojaviti jo- jedan %eni( Pov&a,ite zati% %i-a pravo u desnu stranu sve do
se ursor ne pozi*ionira iznad testa Co!re++ed >#"ed? Fo&der8 a onda pov&a,ite %i-a
pravo do&e sve do se ursor ne pozi*ionira iznad testa J"$Md8S%!8 a zati% &inite na taj
test8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Naon to'a je potre5no da sa,eate neo&io
trenutaa8 pos&e ,e'a ]e se pojaviti prozor pro'ra%a sa izra,unato% su%o%8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("("($$ Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $$
Sada je potre5no da opirate od'ovaraju]u ispravnu su%u diretno sa U5untu sajta8
odnosno sa adrese U5untu_as2es8 ao -to je to priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("("($" Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $"
@ada &o*irate od'ovaraju]i iso <aj& u o&oni sa desne strane `u ovo% s&u,aju to je u5untu7
$#(#>(07destop7i0\[(isoa8 potre5no je da opirate su%u oja je priazana u istoj vrsti u o&oni
sa &eve strane8 tao -to ]ete od%a2 ispred prvo' znaa u su%i `'&edano sa &eve stranea8
?0
&inuti i dr)ati &evi taster %i-a8 a zati% dr)e]i pritisnut &evi taster %i-a pov&a,iti %i-a pravo u
desnu stranu sve do se ursor `oji ]e u ovo% postupu 5iti u o5&iu uspravne *rti*e8 a ne u
o5&iu stre&i*ea8 ne pozi*ionira od%a2 iza zadnje' znaa u su%i8 naon ,e'a tre5ate da
otpustite &evi taster %i-a( Naon to'a ]e su%a 5iti vidno ozna,ena `u ovo% s&u,aju p&avo%
5ojo%a( @&inite sada 5i&o 'de na tu ozna,enu su%u desni% tastero% %i-a8 a zati% u %eniju
oji ]e se pojaviti &inite na CoL8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Sada ada ste
opira&i ispravnu su%u8 potre5no je da je uporedite sa va-o% izra,unato% su%o%8 ao -to je to
i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("("($0 Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $0
@&inite desni% tastero% %i-a ne'de u oviru 5e&o' pravou'aonia ispod testa
+9o%pare18 a zati% u %eniju oji ]e se pojaviti &inite na Pa+)e8 ao -to je to i priazano na
pret2odnoj s&i*i( Zati% ]e u dato% 5e&o% pravou'aoniu 5iti upisana ispravna su%a oju ste
preopira&i diretno sa U5untu sajta8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("("($> Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $>
Sada je potre5no da proverite da &i su va-a izra,unata su%a i ispravna su%a oju ste
preopira&i diretno sa U5untu sajta identi,ne( To ]ete uraditi tao -to ]ete &inuti na du'%e
Co!are `oje se na&azi iz%eYu du'%adi 9a&*u&ate i EAita8 ao -to je to i priazano na
pret2odnoj s&i*i( Zati% ]ete do5iti o5ave-tenje o rezu&tatu provere8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $"("("($? Provera ispravnosti preuzeto' iso <aj&a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $?
Rezu&tat provere a)e3 +M/? 92e* Su%s are t2e sa%e(18 -to zna,i da je va- preuzeti iso
<aj& ispravan8 pa %o)ete da nastavite da&je da napravite 5uta5i&nu verziju va-e' operativno'
siste%a U5untu LinuA $#(#>(0 LTS( To %o)ete uraditi tao -to ]ete napraviti 5uta5i&ni 9/4/V/ i&i
5uta5i&ni USB( @&inite na du'%e OK8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i8 a zati% i
zatvorite pro'ra% einM/?Su% za proveru su%a(
Uo&io provera a)e da ne-to nije u redu8 %orate ponovo preuzeti iso <aj& i ponoviti
pret2odne orae(
?>
Nao!e$a 1< co- jedno% da ponovi%( Nije potre5no proveravati preuzeti iso <aj& uo&io
se isti preuzi%a preo torenta(
(10105 Prav&je$je 4%)a4"&$og CDEDVD-a od$o+$o 4%)a4"&$og USB-a %
oera)"v$o! +"+)e!% M"/ro+o.) I"$doJ+
(101050( Prav&je$je 4%)a4"&$og CDEDVD-a
Potre5an va% je pre sve'a jedan prazan 9/ i&i /V/ dis8 nije 5itno( U s&u,aju da se
oprede&ite za /V/ prednost je ta da ]e pro*es u,itavanja podataa a sa%i% ti% i pro*es
insta&a*ije 5iti 5r)i8 a&i 5udite si'urni da ra,unar na o%e )e&ite da oristite4insta&irate U5untu
LinuA $#(#>(0 LTS i%a ,ita, /V/ disova( Uo&io to nije s&u,aj oda5erite o5i,an 9/(
Nao!e$a (< Pri&io% rezanja 5uta5i&no' 9/4/V/7a oristite %a&e 5rzine rezanja `>t$#A
za 9/ disove8 odnosno "t>A za /V/ disovea(
Potre5no je da preuz%ete i insta&irate 5esp&atni i pro'ra% otvoreno' oda8 In<raRe*order(
To ]ete uraditi na s&ede]i na,in( Ispratite 2iper&in oji ]e vas odvesti na zvani,nu internet
strani*u pro'ra%a In<raRe*order( @ada odete na po%enutu adresu potre5no je da &inete na
2iper&in sa testo% +DoJ$&oad+18 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($($ Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $
Naon to'a ]e se otvoriti nova strani*a u ojoj je potre5no da &inete na 2iper&in sa
testo% +/ofn&oad18 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($(" Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora "
Zati% ]e vas va- internet pretra)iva, pitati 'de )e&ite da sa,uvate dati <aj&8 a vi %u
odredite ta,nu &oa*iju8 pa 'a zati% i sa,uvajte( Porenite zati% sa,uvani <aj& `ir#?"(eAe8
uo&io 'a niste dru,ije nazva&i pri&io% postupa nje'ovo' preuzi%anja sa internetaa8 naon
,e'a ]e otpo,eti pro*es insta&a*ije dato' pro'ra%a( Prvo ]ete 5iti upitani na o% jeziu )e&ite
da vas insta&er vodi roz pro*es insta&a*ije8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
??
S&ia $"("(0($(0 Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora 0
Podrazu%evano je pode-en en'&esi jezi8 a&i va% savetuje% da pro%enite na srpsi jezi(
To ]ete uraditi tao -to ]ete &inuti na stre&i*u us%erenu na do&e oja se na&azi u p&avo%
vadrati]u od%a2 iza re,i +En'&is218 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Naon to'a ]e
se pojaviti %eni sa ponuYeni% jezi*i%a8 pa je potre5no sro&ovanje% %i-a da naYete i &inete
na Ser4"a$ La)"$ `srpsi &atini*aa8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($(> Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora >
Zati%8 ada ste oda5ra&i srpsi jezi8 &inite na du'%e OK8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($(? Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora ?
Naon to'a ]e va% insta&er po)e&eti do5rodo-&i*u( Pritisnite na du'%e Nared K8 ao -to
je to i priazano na narednoj s&i*i(
?[
S&ia $"("(0($([ Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora [
Zati% ]ete 5iti upoznati sa &i*en*o% pod ojo% je dati pro'ra% izdat i tra)i]e se od vas da
pri2vatite &i*en*u uo&io )e&ite da oristite dati pro'ra%( Pritisnite na du'%e Pr"*va)a!8 ao
-to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($(: Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora :
Poto% ]ete 5iti upitani aav tip insta&a*ije )e&ite( Podrazu%evano je oda5ran .%&& tip
insta&a*ije8 pa nea tao i ostane( @&inite sa%o na du'%e Nared K8 ao -to je to i priazano
na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($(\ Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora \
Zati% ]ete 5iti upitani na oju &oa*iju na va-e% 2ard disu )e&ite da insta&irate dati
pro'ra%( Nea ostane ono -to je podrazu%evano oda5rano( @&inite sa%o na du'%e
I$+)a&"raj8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
?:
S&ia $"("(0($(= Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora =
Zati% ]e otpo,eti pro*es insta&a*ije ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($($# Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $#
Za neo&io trenutaa insta&a*ija ]e 5iti zavr-ena pa ]ete do5iti o5ave-tenje o to%e(
@&inite zati% na du'%e Za)vor"8 ao 5iste zatvori&i prozor insta&era8 ao -to je to i priazano
na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($($$ Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $$
Sada je potre5no da porenete pro'ra% In<raRe*order o'a ste upravo insta&ira&i( Ioni*u
za poretanje pro'ra%a ]ete na]i na &oa*iji na ojoj ste podesi&i da se pro'ra% insta&ira(
@&inite dva puta `i&i jedno%a8 na datu ioni*u da 5iste porenu&i pro'ra%8 ao -to je to
priazano na narednoj s&i*i(
?\
S&ia $"("(0($($" Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $"
Naon to'a ]e se otvoriti pro'ra% In<raRe*order8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($($0 Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $0
U5a*ite sada prazan 9/4/V/ u 9/4/V/ drajv8 u zavisnosti od to'a da &i i%ate 9/4/V/
reza,8 i u zavisnosti od to'a da &i )e&ite da napravite 5uta5i&ni 9/ odnosno /V/ dis( Zati%
&inite na %eni A,/"je8 a poto% u padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti &inite na Rež"
+&",%0008 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($($> Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $>
Zati% ]e se otvoriti prozor u o%e tre5ate da &o*irate preuzeti iso <aj&8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
?=
S&ia $"("(0($($? Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $?
@&inite na %a&i p&avi vadrati] sa stre&i*o% us%ereno% na do&e `oji se na&azi u oviru
5e&o' pravou'aonia8 a od%a2 iza testa +Loo in31a8 ao 5iste na-&i &oa*iju na oju ste sni%i&i
preuzeti iso <aj&8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Zati%8 ada ste na-&i preuzeti iso
<aj&8 ozna,ite 'a tao -to ]ete &inuti na nje'a8 a zati% &inite na du'%e Oe$8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($($[ Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $[
Otvori]e se prozor u o%e tre5ate da de<ini-ete ureYaj oji ]e se oristiti za pro*es rezanja8
ao i 5rzinu rezanja8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($($: Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $:
O preporu,eni% 5rzina%a rezanja je ve] pisano8 a&i nije na od%et da ponovi% jo- jedno%(
[#
/a&e8 uo&io re)ete 5uta5i&ni 9/ podesite 5rzinu rezanja na \A8 a uo&io re)ete 5uta5i&ni /V/
podesite 5rzinu rezanja na >A( Pritisnite zati% na du'%e OK8 ao -to je to i priazano na
pret2odnoj s&i*i( Naon ovo'a otpo,inje pro*es rezanja 5uta5i&no' disa8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($($\ Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $\
Naon neo&io %inuta ]e se zavr-iti pro*es rezanja 5uta5i&no' disa8 pa ]ete 5iti
o5ave-teni o to%e8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0($($= Prav&jenje 5uta5i&no' 9/4/V/7a u OS7u Mi*roso<t eindofs8 ora $=
@&inite zati% na du'%e Po)vrd"8 zatvorite pro'ra% In<raRe*order8 i uz%ite va-u novu
insta&a*iju operativno' siste%a U5untu LinuA(
Sada8 ada ste nareza&i va- 5uta5i&ni 9/4/V/ potre5no je da proverite nje'ovu ispravnost(
(1010501 Prav&je$je 4%)a4"&$og USB-a
/a 5iste napravi&i 5uta5i&ni USB <&e- u OS7u Mi*roso<t eindofs potre5no je da uradite
s&ede]e( U5a*ite u USB pri&ju,a va-e' ra,unara USB %e%orijsi %odu& `<&e-a na o%e i%ate
naj%anje " WB s&o5odno' prostora( Preuz%ite sa interneta 5esp&atan i pro'ra% otvoreno' oda
za prav&jenje 5uta5i&no' USB <&e-a8 Universa& USB Insta&&er(
Idite na adresu 2ttp344fff(pendrive&inuA(*o%( @&inite zati% na 2iper&in +U$"ver+a& USB
I$+)a&&er1 `oji se na&azi pri vr2u novootvorene stranea8 a zati% u novoj strani oja ]e se
otvoriti sro&ujte %a&o na do&e a zati% &inite na du'%e DOINLOAD U$"ver+a& USB
I$+)a&&er `oje je vidno priazanoa( @&inite na du'%e R%$ u prozoru oji ]e se zati% pojaviti8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
[$
S&ia $"("(0("($ Prav&jenje 5uta5i&no' USB7a8 ora $
Uo&io se pojavi si'urnosni prozor8 ponovo &inite na du'%e R%$8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0("(" Prav&jenje 5uta5i&no' USB7a8 ora "
Naon to'a se otvara insta&er pro'ra%a Universa& USB Insta&&er( Sada je potre5no da
pri2vatite &i*en*u pod ojo% je dati pro'ra% izdat( @&inite na du'%e I Agree8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0("(0 Prav&jenje 5uta5i&no' USB7a8 ora 0
Sada je potre5no da ozna,ite Linus distri5u*iju iz padaju]e &iste za oju )e&ite da
napravite svoju insta&a*iju pute% 5uta5i&no' USB <&e-a( Ozna,ite U4%$)% (F0F60M8 iz padaju]e
&iste8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
["
S&ia $"("(0("(> Prav&jenje 5uta5i&no' USB7a8 ora >
Zati% ]e va% 5iti ponuYeno da preuz%ete insta&a*iju oda5rane Linus distri5u*ije sa
interneta u o5&iu iso <aj&a8 a&i ao ste vi ve] preuze&i insta&a*iju u o5&iu iso <aj&a $e!oj)e da
,eirate op*iju +/ofn&oad t2e iso `Optiona&a(18 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0("(? Prav&jenje 5uta5i&no' USB7a8 ora ?
Sada je potre5no da &inete na du'%e BroJ+e8 ao 5iste &o*ira&i insta&a*iju U5untu
LinuA operativno' siste%a u o5&iu preuzeto' iso <aj&a8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj
s&i*i(
Ozna,ite preuzeti iso <aj&8 a zati% &inite na du'%e Oe$8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
[0
S&ia $"("(0("([ Prav&jenje 5uta5i&no' USB7a8 ora [
Ozna,ite sada va- USB <&e- %e%orijsi %odu& iz padaju]e &iste8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0("(: Prav&jenje 5uta5i&no' USB7a8 ora :
Nao!e$a (< Vodite ra,una da ozna,ite s&ovo oje predstav&ja ta,no va- USB <&e-
%e%orijsi %odu&8 ao ne 5iste 're-o% o5risa&i ,itav Mi*roso<t eindofs operativni
siste%8 i&i 5i&o oju dru'u parti*iju sa poda*i%a( Zato va% preporu,uje% da niao ne
,eirate op*iju +S2of a&& /rives `USE eIT_ 9AUTIONa18 jer ]e tao 5iti priazane sve parti*ije
na va-e% 2ard disu i svi povezani USB <&e- %e%orijsi %odu&i( @ada ova op*ija nije ,eirana8
priazuju se sa%o povezani USB <&e- %e%orijsi %odu&i8 ,i%e se verovatno]a da ]ete da
napravite 're-u drasti,no s%anjuje( S&ovo pod oji% je ozna,en va- %e%orisjsi %odu&
%o)ete videti od%a2 naon -to otvorite M6 9o%puter( U ovo% s&u,aju to je s&ovo _(
Naon -to ozna,ite va- USB <&e- %e%orijsi %odu&8 5i]e va% ponuYene jo- nee op*ije8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
[>
S&ia $"("(0("(\ Prav&jenje 5uta5i&no' USB7a8 ora \
^eirajte op*iju +Ie J"&& .or!a) 7<N Dr"ve a+ Fa)5118 ,i%e ]e *eo sadr)aj sa USB <&e-a
5iti o4r"+a$8 pa ]e se na raju na nje%u na&aziti sa%o insta&a*ija va-e' novo' U5untu LinuA
operativno' siste%a( Zati% &inite na du'%e Crea)e8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj
s&i*i(
Naon to'a ]e se pojaviti prozor u o%e ]e 5iti priazano oje ]e se opera*ije u ovo%
postupu prav&jenja 5uta5i&no' USB <&e-a izvr-iti( TaoYe ]ete 5iti upitani da &i ste apso&utno
si'urni da je oda5rani ureYaj za prav&jenje insta&a*ije 5a- va- USB %e%orijsi %odu&8 ao -to je
to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(0("(= Prav&jenje 5uta5i&no' USB7a8 ora =
Uo&io ste apso&utno si'urni da je oda5rani ureYaj `u ovo% s&u,aju _3a8 5a- va- USB
%e%orijsi %odu& &inite na du'%e Oe+8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i(
Naon ovo'a otpo,inje pro*es prav&jenja 5uta5i&no' USB <&e-a( Sa,eajte sada neo&io
%inuta do ovaj pro*es traje( Naon zavr-eta pro*esa do5i]ete o5ave-tenje da je uspe-no
naprav&jena va-a nova insta&a*ija U5untu LinuA operativno' siste%a u o5&iu 5uta5i&no' USB
<&e-a8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
[?
S&ia $"("(0("($# Prav&jenje 5uta5i&no' USB7a8 ora $#
@&inite zati% na du'%e C&o+e8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i(
Ovi%e je zavr-en postupa prav&jenja 5uta5i&no' USB <&e-a(
Nao!e$a 1< Nije potre5no proveravati ispravnost 5uta5i&no' USB <&e-a(
(10106 Provera "+rav$o+)" $are#a$og 4%)a4"&$og CDEDVD-a
Ispravnost narezano' 5uta5i&no' 9/4/V/ disa se %ora proveriti8 jer se u pro*esu
narezivanja isto' %o'u potrasti nee 're-e `us&ed nesavr-enosti sa%e te2no&o'ije pisanja
podataa po disua8 oje va% %o'u asnije zadati %no'o pro5&e%a(
Save) (< Ne%ojte niao presaati postupa provere narezano' 5uta5i&no' 9/4/V/7a(
Provera ispravnosti narezano' 5uta5i&no' 9/4/V/ disa se vr-i pri&io% 5utovanja
ra,unara sa dato' 9/4/V/ disa( /a&e8 potre5no je sada da znate ao podesiti ra,unar da se
5utuje sa 9/4/V/ disa( Naredni ora*i 'ovore upravo o to%e(
(101060( Pode3ava$je %re2aja +a ,oj"* +e od"že oera)"v$" +"+)e!
Noviji o%pjuteri dopu-taju da se redos&ed 5utovanja podesi 5ez u&asa u Bios `en'&( BIOS8
od Basi* Input Output S6ste%a( Sa%o o5ratite pa)nju8 od%a2 naon u&ju,ivanja ra,unara
pri&io% ini*ija&no' 5utovanja8 ada se prepoznaju3 va-a Ra% %e%orija8 opti,i ureYaji8
povezani prenosivi %ediju%i i 2ard dis8 oji taster tre5a da pritisnete da 5iste u-&i u Boo)
Me$%( @ada uYete8 sa%o podesite da se prvo 5utuje 9/7ROM(
MeYuti% uo&io se stava Boot Menu ne pojavi8 %orate u]i u Bios i podesiti redos&ed
5utovanja( Naredni ora*i 'ovore o to%e ao u]i u Bios i zati% u nje%u podesiti redos&ed
5utovanja(
➔ @ao u]i u Bios
/a 5iste u-&i u Bios potre5no je da pritisnete od'ovaraju]i taster na tastaturi od%a2 naon
u&ju,ivanja ra,unara8 pri&io% ini*ija&no' 5utovanja( O5i,no je to taster De&e)e8 %ada %o)e
[[
5iti i ESC8 F(8 F18 F(F8 F(18 I$+8 zati% o%5ina*ija tastera C)r& E+/8 A&) E+/8 C)r& A&) E+/8
C)r& A&) E$)er8 i&i pa nei dru'i taster( U svao% s&u,aju do5ro o5ratite pa)nju na poruu na
eranu oja ]e va% uazati oji taster i&i o%5ina*iju tastera tre5ate da pritisnete( Uo&io va%
je ra,unar izuzetno 5rz8 pa ne sti'nete ni da vidite eran ini*ija&no' 5utovanja8 orisno je da
i%ate dou%enta*iju %ati,ne p&o,e u papirnoj verziji 'de ]ete na]i uputstvo ao u]i u Bios8
odnosno oji taster i&i o%5ina*iju tastera je potre5no za to pritisnuti( Uo&io ne%ate
dou%enta*iju %orate je na]i na internetu `Mot2er5oard User Manua&a( Mo)e se desiti da se od
vas tra)i -i<ra `en'&( passforda da 5iste u-&i u Bios8 pa uo&io je ne znate zatra)ite je od
ad%inistratora ra,unara(
➔ Pode-avanje redos&eda 5utovanja u Biosu `en'&( Boot devi*e priorit6a
@ada uYete u Bios 5udite veo%a oprezni i ne ,a,ajte ni-ta jer %o)ete u%no'o%e u'roziti
sta5i&nost va-e' ra,unarso' siste%a8 ve] sa%o podesite redos&ed 5utovanja na na,in ao ]u
va% sada o5jasniti( @oriste]i stre&i*e na tastaturi za 'ore8 do&e8 &evo i desno naYite stavu Boo)
i pritiso% na E$)er otvorite je( U novo% %eniju oji ]e se pojaviti naYite stavu Boo) Dev"/e
Pr"or")L i&i Boo) SeP%e$/e( Otvorite je i podesite da se prvo 5utuje 9/7ROM( Sni%ite pro%ene
i izaYite `Save u EAita( O5i,no se za pro*es sni%anja pro%ena u Biosu i iz&aza iz nje'a oristi
pre,i*a na tastaturi F(F( Naon -to pritisnete taster F(F pojavi]e se porua +Save to 9MOS
and eAitv1 Pritisnite zati% taster O na tastaturi ,i%e se s&a)ete da ]e pro%ene 5iti sa,uvane i
da ]ete iza]i iz Biosa8 `s je sra]eno od ses -to u prevodu sa en'&eso' na srpsi jezi zna,i
/aa( Uo&io pa %is&ite da ne-to niste podesi&i ao tre5a8 pritisnite N na tastaturi ,i%e ]ete
ostati u Biosu ao 5iste une&i pravi&ne iz%ene `N je sra]eno od No -to u prevodu sa en'&eso'
na srpsi jezi zna,i Nea(
Nao!e$a (< @ada a)e% 5utujte ra,unar sa 5uta5i&no' 9/4/V/ disa8 odnosno
5uta5i&no' USB <&e-a8 to zna,i da pret2odno tre5ate da podesite da prvi ureYaj za
5utovanje 5ude 9/4/V/ drajv8 odnosno USB pri&ju,a8 zati% u5a*ite pret2odno
naprav&jeni 5uta5i&ni 9/4/V/ dis u 9/4/V/ drajv8 odnosno 5uta5i&ni USB <&e- u USB
pri&ju,a8 a zati% restartujete ra,unar8 i sa,eate da&ja uputstva(
`Uo&io ste da&e do-&i do insta&a*ije pute% der it nastavite da&je sa ,itanje% i &inite
ovde( Uo&io nije tao8 zane%arite ovaj test u za'radi i nastavite da&je da ,itate(a
Sada8 ada ste podesi&i da se va- ra,unar 5utuje sa 9/4/V/ disa %o)ete pristupiti proveri
va-e' narezano' 5uta5i&no' 9/4/V/ disa( Uo&io je va- ra,unar is&ju,en8 u&ju,ite 'a(
Stavite zati% va- narezani 5uta5i&ni 9/4/V/ dis u 9/4/V/ drajv va-e' ra,unara i restartujte
ra,unar( @ada se pojavi tastatura i ,ove,u&ja na dnu erana8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i8 pritisnite taster Sa/e na tastaturi(
[:
S&ia $"("(>($ Iz'&ed erana pri&io% 5utovanja sa 9/4/V/7a
Naon pritisa tastera Sa/e pojavi]e se %eni za iz5or jezia8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $"("(>(" Oda5ir jezia za orisni,i inter<ejs
Ovde je potre5no oda5rati jezi za priaz %enija( Oda5ir vr-ite po%o]u stre&i*a za 'ore8
do&e8 &evo i desno na va-oj tastaturi( Preporu,uje% va% da oda5erete en'&esi jezi( @ada
ozna,ite +En'&is21 pritisnite taster E$)er( Naon to'a ]e se pojaviti U5untu 5ut %eni8 ao -to je
to i priazano na narednoj s&i*i(
[\
S&ia $"("(>(0 U5untu 5ut %eni
U do5ijeno% %eniju8 pritiso% stre&i*a na tastaturi za 'ore8 do&e8 oda5erite stavu +92e*
dis* <or de<e*ts1( Zati% pritisnite E$)er( Naon ovo'a otpo,inje pro*es provere narezano'
9/4/V/ disa8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $"("(>(> Pro*es provere narezano' 9/4/V/ disa
Sa,eajte sada %a&o do traje pro*es provere( @ada se pro*es provere zavr-i do5ijate
o5ave-tenje o rezu&tatu provere8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
[=
S&ia $"("(>(? O5ave-tenje o zavr-etu provere i njeno% rezu&tatu
/o5ijate o5ave-tenje o zavr-etu pro*esa provere i njeno% rezu&tatu( U ovo% s&u,aju
narezani 9/4/V/ je ispravan8 5ez ijedne naYene 're-e( Pritisnite zati% 5i&o oji taster na
tastaturi da 5iste restartova&i ra,unar(
Nao!e$a (< Uo&io provera poa)e 5i&o ave 're-e8 %orate ponovo narezati
5uta5i&ni 9/4/V/8 a zati% ponoviti postupa provere sve do do5ijanja pozitivno'
rezu&tata(
(5 Kor"39e$je oera)"v$og +"+)e!a U4%$)% L"$%G
(F0F605 LTS % &ajv !od%
/a 5iste sada oristi&i U5untu u &ajv %odu `en'&( &ive %odea8 potre5no je da prvo 5utujete
ra,unar sa va-e' 5uta5i&no' 9/4/V/ disa odnosno 5uta5i&no' USB <&e-a(
Nao!e$a (< Uo&io ste napravi&i 5uta5i&ni USB <&e- potre5no je da podesite da se
ra,unar 5utuje sa nje'a8 a ne sa 9/7ROM7a(
To ]ete uraditi tao -to ]ete u5a*iti va- 5uta5i&ni 9/4/V/ dis odnosno 5uta5i&ni USB <&e- u
9/4/V/ ,ita, odnosno USB pri&ju,a na va-e% ra,unaru8 a zati% restartovati ra,unar( S&ede]e
-to ]ete da vidite je si%5o&i,i priaz u,itavanja operativno' siste%a8 ao -to je to i priazano
na narednoj s&i*i(
:#
S&ia $0($ Iz'&ed erana pri podizanju U5untua
Naon to'a se8 za neo&io trenutaa8 pojav&juje eran do5rodo-&i*e8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $0(" Prozor do5rodo-&i*e oji va% nudi %o'u]nosti da pro5ate U5untu u &ajv %odu i&i insta&irate U5untu na va-
2ard dis
Uo&io &inete na du'%e TrL U4%$)% (F0F605 LTS oristi]ete U5untu u &ajv8 odnosno
)ivo% %odu( Naravno8 u %eniju sa &eve strane %o)ete oda5rati srpsi jezi i &io% na
Pro4aj)e U4%$)% (F0F605 LTS oristiti U5untu u &ajv %odu( Pri&io% oda5ira srpso' jezia
ne]e sve 5iti na srpso% jeziu ada uYete8 ve] ]e sa%o vre%e8 datu% i raspored tastature 5iti
pode-eni na srpsi jezi8 zato -to se na insta&a*iono% disu ne na&azi o%p&etna jezi,a
podr-a( Evo ao iz'&edaju po,etni erani ada oda5erete en'&esi odnosno srpsi jezi u &ajv
%odu(
:$
S&ia $0(0 Iz'&ed erana u &ajv %odu sa oda5rani% en'&esi% jezio%
S&ia $0(> Iz'&ed erana u &ajv %odu sa oda5rani% srpsi% jezio%
Sada ada ste u &ajv %odu %o)ete da vidite ao siste% radi(
Mora% napo%enuti da se sve pro%ene oje napravite u siste%u pri&io% nje'ovo'
ori-]enja u &ajv %odu auto%atsi 'u5e pri&io% restartovanja ra,unara( Zna,i8 ada
restartujete ra,unar i ponovo uYete u &ajv %od sve ]e 5iti ao na 'ornji% s&ia%a( Zato je do5ro
da uo&io ne-to 5itno radite u &ajv %odu prvo te va)ne pro%ene sa,uvate na neo%
prenosno% %e%orijso% %ediju%u8 pa te onda u'asite ra,unar(
TaoYe8 u &ajv %odu8 sa'&asno U5untu <i&ozo<iji8 ne %o)ete oristiti 5i&o oje %u&ti%edija&ne
<aj&ove `audio i videoa8 ve] sa%o one za ,iji rad su neop2odni s&o5odni ode*i( S&o5odni ode*i
se na&aze na insta&a*iono% 9/4/V/ disu odnosno USB <&e-u( Naravno8 ada insta&irate
operativni siste% U5untu LinuA $#(#>(0 LTS na va-e% 2ard disu8 %o)ete nanadno insta&irati i
preosta&e nes&o5odne odee(
Testiranje operativno' siste%a u &ajv %odu je veo%a orisno ada se )e&i proveriti
o%pati5i&nost novo' operativno' siste%a sa postoje]i% 2ardvero% ra,unara(
Uo&io ste zadovo&jni novi% operativni% siste%o% i sada 5iste )e&e&i i da 'a insta&irate
nastavite da&je da ,itate(
:"
(6 Pr"re!a ra'%$ara re "$+)a&"ra$ja $ovog oera)"v$og
+"+)e!a
Na sa%o% po,etu %orate pripre%iti ra,unar da 5iste na nje%u insta&ira&i nov operativni
siste%( Ta pripre%a se sastoji u s&ede]e%3
$a Prav&jenje rezervne opije svi2 va%a va)ni2 podataa sa 2ard disa i
"a Parti*ionisanje 2ard disa(
(60( Prav&je$je re#erv$e ,o"je +v"* va!a važ$"* oda)a,a
+a *ard d"+,a
Ao ste ,vrsto re-i&i da insta&irate operativni siste% U5untu LinuA $#(#>(0 LTS naj5o&je 5i
5i&o da prvo sa,uvate sve 5itne podate sa va-e' 2ard disa odnosno da uradite 5eap `en'&(
5a*upa( To ]ete uraditi tao -to ]ete sve va-e 5itne podate preopirati na prenosne
%ediju%e3 narezati na disove `9/ i&i /V/a8 preopirati na prenosne USB <&e- %e%orije i&i
esterni USB 2ard dis( Niad se ne zna -ta sve %o)e po]i po z&u u tou insta&a*ije novo'
operativno' siste%a8 pa ao 5iste rizi od 'u5ita dra'o*eni2 podataa sve&i na %ini%u%8
preporu,uje% va% da ovaj ora ne presa,ete( Naravno8 uo&io ste te upi&i o%pjuter8 2ard
dis je prazan8 pa ovaj ora %o)ete preso,iti(
(601 Par)"/"o$"+a$je *ard d"+,a
Postoje pri%arne `en'&( pri%ar6a8 pro-irene `en'&( eAtendeda i &o'i,e `en'&( &o'i*a&a
parti*ije( S&ede]a o'rani,enja se 5ezus&ovno %oraju po-tovati(
Ogra$"'e$je (<
cedan 2ard dis %o)e da i%a3
$a Najvi-e > pri%arne parti*ije8
"a Najvi-e $ pro-irenu parti*iju8
0a Najvi-e 0 pri%arne parti*ije uo&io postoji pro-irena parti*ija i
>a Vi-e &o'i,i2 parti*ija u oviru pro-irene parti*ije(
Ogra$"'e$je 1<
Znajte da su va% za operativni siste% U5untu LinuA $#(#>(0 LTS potre5ne tri parti*ije3
$a Rut parti*ija `en'&( root partitiona8 oja se ozna,ava sa + 4 18 a njen <aj& siste% `en'&(
;i&e S6ste%a je eAt>8
"a _o% parti*ija `en'&( 2o%e partitiona8 oja se ozna,ava sa + 42o%e 18 a njen <aj& siste%
je taoYe eAt> i
0a Svap parti*ija `en'&( sfap partitiona8 oja se ozna,ava sa + sfap 18 a njen <aj& siste% je
&inuA7sfap(
:0
Save) (< Postoji i izuzeta od dru'e ta,e o'rani,enja "( Nai%e8 ne %orate praviti
+42o%e1 parti*iju uo&io to ne )e&ite8 a&i va% preporu,uje% da je ipa napravite8 jer ]ete
na njoj ,uvati sve va%a va)ne podate8 oji se ne]e iz'u5iti ni ada u 5udu]nosti
insta&irate noviju verziju operativno' siste%a U5untu LinuA8 a postoje]u verziju $#(#>(0
o5ri-ete8 uo&io naravno8 pri to%e pazite -ta radite(
Save) 1< dto se ti,e ve&i,ine parti*ija8 sasvi% je dovo&jno da +41 parti*ija i%a "# WB
`%ini%u% je "8[ WBa8 +sfap1 parti*ija tre5a 5iti dup&o ve]a od ve&i,ine va-e Ra%
%e%orije `uo&io je ona ve&i,ine do $ WBa8 i&i iste ve&i,ine ao i ve&i,ina va-e Ra%
%e%orije `uo&io je ona ve]a od $ WBa8 a -to se ti,e +42o%e1 parti*ije8 iz5or je va-(
Nao!e$a (< Sva ova o'rani,enja dopu-taju da na jedno% 2ard disu i%ate vi-e
operativni2 siste%a( Bitno je taoYe da znate da se operativni siste% Mi*roso<t eindofs
%ora insta&irati na pri%arnoj parti*iji8 do operativni siste% WNU4LinuA ne%a to
o'rani,enje(
Nao!e$a 1< Budite izuzetno oprezni ada radite parti*ionisanjew
/a 5iste pode&i&i 2ard dis na parti*ije porenite U5untu LinuA $#(#>(0 LTS u &ajv %odu(
@&inite sada na 'ornje% pane&u na SL+)e!gAd!"$"+)ra)"o$gGPar)ed8 ao -to je to
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($ Poretanje pro'ra%a za parti*ionisanje 2ard disa8 WParted Partition Editor
Naon -to ste &inu&i na GPar)ed sa,eajte %a&o8 i za neo&io trenutaa ]e se otvoriti
pro'ra% WParted Partition Editor8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
:>
S&ia $>("(" @orisni,i inter<ejs pro'ra%a WParted Partition Editor
Na pret2odnoj s&i*i je dat r"!er struture parti*ija na jedno% 2ard disu( U 'ornje%
desno% u'&u iza s&i,i*e 2ard disa priazana je putanja do 2ard disa `4dev4sdaa i raspo&o)iva
ve&i,ina ,itavo' 2ard disa `u ovo% s&u,aju $$$(:= WiBa( Ispod te s&i,i*e je po *e&oj -irini prozora
'ra<i,i predstav&jena strutura parti*ija na 2ard disu u o5&iu uovireni2 5e&i2 pravou'aonia(
Ispod 'ra<i,e struture je i ta5e&arna strutura parti*ija na 2ard disu(
/eta&jnije o5ja-njenje pret2odne s&ie3
U svao% uovireno% pravou'aoniu stoji putanja do parti*ije `na pri%er 4dev4sda$a a
ispod nje ve&i,ina parti*ije `u ovo% s&u,aju 0?(## WiBa( Boja ojo% je svai pravou'aoni o5ojen
predstav&ja tip <aj& siste%a(
dto se ti,e ta5e&arno' priaza8 vrste predstav&jaju parti*ije8 a o&one predstav&jaju
in<or%a*ije o nji%a( Te in<or%a*ije su redo%3 ;i&e S6ste% `tip <aj& siste%a na datoj parti*ijia8
Mount Point `ta,a a,enja8 odnosno %ontiranja date parti*ijea8 La5e& `i%e parti*ijea8 Size
`ve&i,ina parti*ijea8 Used `zauzeti prostor na parti*ijia i Unused `s&o5odni prostor na parti*ijia(
Zadnja vrsta `una&&o*ateda8 predstav&ja nea&o*irani prostor na 2ard disu oji jo- nije
<or%atiran(
Da&je +e daj% red&o#" .or!"ra$ja ar)"/"ja ,od ra#&"'")"* +")%a/"ja % ,oj"!a +e
!ože)e $a9"Q a ,oje 9e)e .or!"ra)" $a o+$ov% re)*od$o da)"* ogra$"'e$ja " da&je
da)"* ,o$,re)$"* r"!era .or!"ra$ja o)re4$"* ar)"/"ja0
(6010( Par)"/"o$"+a$je *ard d"+,a $ovog ra'%$ara $a ,o!e 9e 4")"
"$+)a&"ra$a dva oera)"v$a +"+)e!aQ M"/ro+o.) I"$doJ+ " U4%$)% L"$%G
(F0F605 LTS
Uo&io je8 da&e8 va- ra,unar nov8 pri ,e%u na nje%u nije pret2odno insta&iran nijedan
operativni siste%8 to zna,i da je va- 2ard dis prazan( Ostaje na% sa%o da vidi%o i da &i jeste
i&i nije8 2ard dis pret2odno parti*ionisan(
U&ju,ite va- ra,unar8 podi'nite U5untu u &ajv %odu8 a zati% otvorite pro'ra% WParted
Partition Editor8 na na,in ao je to pret2odno u testu o5ja-njeno(
Uo&io je 2ard dis pret2odno parti*ionisan8 WParted Partition Editor ]e poazati oje sve
:?
parti*ije na nje%u postoje8 ao -to je to priazano u pri%eri%a na pret2odno poazanoj s&i*i
$>("(" i narednoj s&i*i $>("($($(
S&ia $>("($($ Pri%er parti*ija pret2odno parti*ionisano' 2ard disa
@od vas ]e se strutura parti*ija svaao raz&iovati u odnosu na pret2odno poazana dva
pri%era( Morate uo,iti da na s&i*i $>("(" za putanju do 2ard disa stoji +4dev4sda18 a na s&i*i
$>("($($ za putanju do 2ard disa stoji +4dev4sd51( To je zato -to su na ra,unarsi siste%
istovre%eno povezana dva 2ard disa( Prvi 2ard dis je +4dev4sda18 a dru'i 2ard dis je
+4dev4sd51( U s&u,aju ada 5i na ra,unarsi siste% 5io povezan i tre]i 2ard dis8 putanja do
nje'a 5i 5i&a +4dev4sd*18 i tao da&je(
Sada je potre5no da o5ri-ete sve parti*ije oje postoje na va-e% 2ard disu( To ]ete uraditi
na s&ede]i na,in( Uo&io iza putanje do parti*ije8 u oviru ta5e&arno' priaza parti*ija8 stoji
&ju,8 `ao u s&u,aju parti*ije 4dev4sd5$ sa pret2odne s&iea8 zna,i da je ta parti*ija %ontirana za
operativni siste% i&i %auntovana `en'&( %ounta( Pre ne'o -to pristupite 5risanju te parti*ije8
potre5no je da je prvo de%ontirate( To ]ete uraditi tao -to ]ete &inuti desni% tastero% %i-a
na datu parti*iju `u oviru pravou'aonia oji% je ona si%5o&i,i priazana i oji je u ovo%
s&u,aju uoviren ze&eno% 5ojo%a a zati%8 u oviru %enija oji ]e se pojaviti &inite na
U$!o%$)8 ao -to je to priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(" /e%ontiranje )e&jene parti*ije oja je pret2odno 5i&a %ontirana
:[
Naon to'a8 data parti*ija ]e se de%ontirati pa ]e se i &ju, iz'u5iti8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(0 Si%5o&i,i priaz de%ontirane parti*ije
Sada8 ada je parti*ija +4dev4sd5$1 de%ontirana8 %o)ete je o5risati( To ]ete uraditi tao -to
]ete &inuti desni% tastero% %i-a ne'de u oviru pravou'aonia uovireno' ze&eno% 5ojo%8
a zati%8 u oviru %enija oji ]e se pojaviti &inite na De&e)e8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(> Pro*es 5risanja )e&jene parti*ije8 ora $
Naon to'a8 %orate da &inete na du'%e A&L8 ao 5iste potvrdi&i da )e&ite da o5ri-ete
parti*iju8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
::
S&ia $>("($(? Pro*es 5risanja )e&jene parti*ije8 ora "
Zati% ]ete do5iti jedno upozorenje8 'de ]ete 5iti upitani da &i zaista )e&ite da izvr-ite
zadatu opera*iju sa o5ave-tenje% da 5i&o ave pro%ene u oviru parti*ije %o'u dovesti do
'u5ita svi2 podataa sa nje8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($([ Zadnje upozorenje pre izvr-enja zadate opera*ije
Pri%eti]ete da je du'%e Ca$/e& o5ojeno narand)asto% 5ojo% -to zna,i da ono
predstav&ja podrazu%evani od'ovor( @ao ste vi si'urni da )e&ite da o5ri-ete parti*iju sa%o
&inite da du'%e A&L( Zati% ]e parti*ija 5iti o5risana8 a vi ]ete do5iti o5ave-tenje da su sve
opera*ije uspe-no o5av&jene8 ao na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(: O5ave-tenje da su sve opera*ije uspe-no o5av&jene
@&inite zati% na du'%e C&o+e8 naon ,e'a ]ete u'&edati novonasta&o stanje pos&e 5risanja
parti*ije8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
:\
S&ia $>("($(\ Novonasta&o stanje parti*ija na 2ard disu
Pri%eti]ete na pret2odnoj s&i*i da sada postoji sa%o jedan ve&ii sivi pravou'aoni oji
uop-te nije uoviren i u o%e pi-e +una&&o*ated18 -to zna,i da su sve parti*ije sa 2ard disa
o5risane pa sada na nje%u postoji sa%o nea&o*irani prostor( Uo&io je pa8 va- 2ard dis
pret2odno i%ao vi-e parti*ija8 postupa 5risanja parti*ija %orate ponoviti za svau od ti2
parti*ija ao 5iste o5risa&i sve parti*ije i do-&i u stanje ada vi-e nijedna parti*ija na va-e%
2ard disu ne postoji8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i(
Naravno8 %o)e se desiti da na va-e% 2ard disu prvo5itno nije postoja&a nijedna parti*ija8
ve] sa%o nea&o*irani prostor8 `ao na s&i*i $>("($(\a8 pa tada ne tre5ate ni-ta da 5ri-ete8 ve]
od%a2 pristupate pro*esu prav&jenja potre5ni2 parti*ija( Postupa prav&jenja parti*ija je opisan
u testu oji s&edi(
`Uo&io ste dovde do-&i tao -to ste pret2odno 5i&i preus%ereni sa ta,e $>("("8 nastavite
da&je 'de ste sta&i tao -to ]ete &inuti ovde8 a uo&io nije tao zane%arite ovaj *e&oupan
test u za'radia(
Sada8 ada na va-e% 2ard disu vi-e ne postoji nijedna parti*ija8 %o)ete pristupiti
prav&jenju svi2 potre5ni2 parti*ija za va-a dva nova operativna siste%a8 ao -to je to i
priazano u r"!er% ,oj" +&ed"(
/a 5iste napravi&i novu parti*iju8 &inite desni% tastero% %i-a na sivi pravou'aoni `oji
predstav&ja nea&o*irani prostora8 a zati% u oviru %enija oji ]e se pojaviti &inite na NeJ8 ao
-to je to i priazano na narednoj s&i*i(
:=
S&ia $>("($(= Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora $
Zati% ]e se pojaviti prozor +9reate Nef Partition18 ao -to je to i priazano na narednoj
s&i*i(
S&ia $>("($($# Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora "
U oviru ovo' prozora `oji je priazan na pret2odnoj s&i*ia se na&aze sva pode-avanja
vezana za prav&jenje nove parti*ije( U po&ju +;ree spa*e pre*edin' `MiBa1 stoji s&o5odni prostor
na 2ard disu pre po,eta nove parti*ije( Po-to na 2ard disu ne postoji nijedna parti*ija u
ovo% po&ju stoji $ MiB( Ne %o)e da stoji # MiB jer prva parti*ija ne %o)e da rene od sa%o'
po,eta 2ard disa( U po&ju +Nef size `MiBa18 se unosi ve&i,ina nove parti*ije u MiB( U po&ju
+;ree spa*e <o&&ofin' `MiBa18 stoji preosta&i s&o5odni `nea&o*irania prostor na 2ard disu( U po&ju
+A&i'n to318 se vr-i pode-avanje u oji% jedini*a%a ]e se %eriti ve&i,ina parti*ije i osta&e %ere(
U ovo% s&u,aju8 podrazu%evano je oda5rano da jedini*a 5ude %e5i5ajt( U po&ju +9reate as318
se vr-i pode-avanje tipa nove parti*ije `pri%arna8 pro-irena i&i &o'i,aa( U po&ju +;i&e s6ste%318
se 5ira tip <aj& siste%a nove parti*ije8 a u po&ju +La5e&318 naziv nove parti*ije(
Za tip <aj& siste%a nove parti*ije8 oda5erite $).+8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
\#
S&ia $>("($($$ Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora 0
Uu*ajte zati%8 u po&ju +Nef size `MiBa18 ve&i,inu nove parti*ije u %e5i5ajti%a8 u po&ju
+9reate as318 oda5erite Pr"!arL Par)")"o$8 `Pri%arna Parti*ijaa8 a u po&ju +La5e&318 %o)ete8 a i
ne %orate8 da uu*ate si%5o&i,o i%e va-e nove parti*ije( @ada ste sve podesi&i ao tre5a8
&inite na du'%e Add ao -to je to priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($($" Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora >
Naon to'a8 %orate potvrditi da )e&ite da napravite novu parti*iju &io% na du'%e A&L8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
\$
S&ia $>("($($0 Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora ?
Zati% ]ete 5iti upitani da &i ste si'urni da )e&ite da napravite ovaj ora8 jer svai rad sa
parti*ija%a pod&e)e 'u5itu svi2 podataa sa 2ard disa( Od'ovorite potvrdno tao -to ]ete
&inuti na du'%e A&L8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($($> Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora [
Naon to'a ]e 5iti priazano o5ave-tenje da su sve opera*ije uspe-no o5av&jene( @&inite
zati% na du'%e C&o+e ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($($? Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora :
Zati% ]e 5iti priazano novonasta&o stanje parti*ija na va-e% 2ard disu8 ao -to je to
priazano na narednoj s&i*i(
\"
S&ia $>("($($[ Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora \
Ovi%e ste napravi&i parti*iju na ojoj ]e 5iti insta&iran Mi*roso<t eindofs operativni siste% i
ta parti*ija ]e se u novoinsta&irano% Mi*roso<t eindofs operativno% siste%u zvati 9 parti*ija(
Po-to je veo%a po)e&jno da u operativno% siste%u Mi*roso<t eindofs postoji zase5na parti*ija
za podate `oja ]e se u operativno% siste%u Mi*roso<t eindofs zvati / parti*ijaa8 u naredni%
ora*i%a ]e 5iti o5ja-njen i postupa njeno' prav&jenja(
/a 5iste napravi&i novu parti*iju oja ]e s&u)iti is&ju,ivo za s&adi-tenje podataa u
operativno% siste%u Mi*roso<t eindofs8 &inite desni% tastero% %i-a na sivi pravou'aoni
`oji predstav&ja nea&o*irani prostora8 a zati% u oviru %enija oji ]e se pojaviti &inite na NeJ8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($($: Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora =
U oviru prozora +9reate Nef Partition1 oji ]e se pojaviti8 podesite )e&jenu ve&i,inu
parti*ije8 tip parti*ije Pr"!arL Par)")"o$ `pri%arnaa8 tip <aj& siste%a nove parti*ije $).+ i
si%5o&i,o i%e parti*ije `&a5e&a8 a zati% ada podesite sve ao tre5a &inite na du'%e Add
\0
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($($\ Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora $#
Naon to'a8 %orate potvrditi da )e&ite da napravite novu parti*iju &io% na du'%e A&L8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($($= Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora $$
Zati% ]ete 5iti upitani da &i ste si'urni da )e&ite da napravite ovaj ora8 jer svai rad sa
parti*ija%a pod&e)e 'u5itu svi2 podataa sa 2ard disa( Od'ovorite potvrdno tao -to ]ete
&inuti na du'%e A&L8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($("# Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora $"
Naon to'a ]e 5iti priazano o5ave-tenje da su sve opera*ije uspe-no o5av&jene( @&inite
zati% na du'%e C&o+e ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
\>
S&ia $>("($("$ Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora $0
Zati% ]e 5iti priazano novonasta&o stanje parti*ija na va-e% 2ard disu8 ao -to je to
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($("" Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora $>
Naon ovo' oraa8 naprav&jene su sve parti*ije neop2odne za insta&a*iju i rad novo'
Mi*roso<t eindofs operativno' siste%a( Vodite ra,una o to%e o&io ]ete napraviti da 5ude
ve&ia 9 parti*ija na oju ]ete asnije insta&irati nei od Mi*roso<t eindofs operativni2 siste%a8
u zavisnosti od to'a oju ta,no verziju Mi*roso<t eindofs operativno' siste%a )e&ite da
insta&irate( Ovo je8 ponav&ja%8 sa%o o,a#$" r"!er8 pa se ne%ojte voditi ve&i,ina%a parti*ija
oje su u ovo% pri%eru date8 ve] +a!o+)a&$o de."$"3")e ve&"'"$e va3"* ar)"/"ja(
Sada je potre5no napraviti sve parti*ije oje su neop2odne za rad U5untu LinuA
operativno' siste%a(
Prvo tre5ate da napravite jednu pro-irenu parti*iju od /e&o,%$og reo+)a&og
$ea&o/"ra$og ro+)ora $a va3e! *ard d"+,%( /a 5iste to uradi&i8 &inite desni% tastero%
%i-a na sivi pravou'aoni `oji predstav&ja nea&o*irani prostora8 a zati% u oviru %enija oji ]e
se pojaviti &inite na NeJ8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
\?
S&ia $>("($("0 Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora $?
U oviru prozora +9reate Nef Partition1 oji ]e se pojaviti8 podesite tip parti*ije EG)e$ded
`pri%arnaa8 a zati% ada podesite sve ao tre5a &inite na du'%e Add ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($("> Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora $[
@ao -to se i vidi u ovo% pri%eru8 uupan nea&o*iran prostor je iznosio :?0 MiB8 pa to&io
iznosi i ve&i,ina pro-irene parti*ije oju )e&i%o da napravi%o(
Naon to'a8 %orate potvrditi da )e&ite da napravite novu parti*iju &io% na du'%e A&L8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
\[
S&ia $>("($("? Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora $:
Zati% ]ete 5iti upitani da &i ste si'urni da )e&ite da napravite ovaj ora8 jer svai rad sa
parti*ija%a pod&e)e 'u5itu svi2 podataa sa 2ard disa( Od'ovorite potvrdno tao -to ]ete
&inuti na du'%e A&L8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($("[ Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora $\
Naon to'a ]e 5iti priazano o5ave-tenje da su sve opera*ije uspe-no o5av&jene( @&inite
zati% na du'%e C&o+e ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(": Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora $=
Zati% ]e 5iti priazano novonasta&o stanje parti*ija na va-e% 2ard disu8 ao -to je to
priazano na narednoj s&i*i(
\:
S&ia $>("($("\ Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora "#
Sada je potre5no da u oviru pro-irene parti*ije napravite +Ja &o'i,u parti*iju( /a 5iste
to uradi&i8 &inite desni% tastero% %i-a na sivi pravou'aoni `oji predstav&ja nea&o*irani
prostora8 a zati% u oviru %enija oji ]e se pojaviti &inite na NeJ8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $>("($("= Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora "$
U oviru prozora +9reate Nef Partition1 oji ]e se pojaviti8 podesite )e&jenu ve&i,inu
parti*ije i tip <aj& siste%a nove parti*ije &"$%G-+Ja8 a zati% ada podesite sve ao tre5a
&inite na du'%e Add ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
\\
S&ia $>("($(0# Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora ""
Naon to'a8 %orate potvrditi da )e&ite da napravite novu parti*iju &io% na du'%e A&L8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(0$ Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora "0
Zati% ]ete 5iti upitani da &i ste si'urni da )e&ite da napravite ovaj ora8 jer svai rad sa
parti*ija%a pod&e)e 'u5itu svi2 podataa sa 2ard disa( Od'ovorite potvrdno tao -to ]ete
&inuti na du'%e A&L8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(0" Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora ">
Naon to'a ]e 5iti priazano o5ave-tenje da su sve opera*ije uspe-no o5av&jene( @&inite
zati% na du'%e C&o+e ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
\=
S&ia $>("($(00 Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora "?
Zati% ]e 5iti priazano novonasta&o stanje parti*ija na va-e% 2ard disu8 ao -to je to
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(0> Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora "[
Sada je potre5no da u oviru pro-irene parti*ije napravite novu &o'i,u parti*iju oja ]e
predstav&jati rut8 odnosno +41 parti*iju8 na ojoj ]e 5iti insta&iran novi U5untu LinuA operativni
siste%(
/a 5iste to uradi&i8 &inite desni% tastero% %i-a na sivi pravou'aoni `oji predstav&ja
nea&o*irani prostora8 a zati% u oviru %enija oji ]e se pojaviti &inite na NeJ8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
=#
S&ia $>("($(0? Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora ":
U oviru prozora +9reate Nef Partition1 oji ]e se pojaviti8 podesite )e&jenu ve&i,inu
parti*ije i tip <aj& siste%a nove parti*ije eG)68 a zati% ada podesite sve ao tre5a &inite na
du'%e Add ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(0[ Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora "\
Naon to'a8 %orate potvrditi da )e&ite da napravite novu parti*iju &io% na du'%e A&L8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
=$
S&ia $>("($(0: Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora "=
Zati% ]ete 5iti upitani da &i ste si'urni da )e&ite da napravite ovaj ora8 jer svai rad sa
parti*ija%a pod&e)e 'u5itu svi2 podataa sa 2ard disa( Od'ovorite potvrdno tao -to ]ete
&inuti na du'%e A&L8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(0\ Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora 0#
Naon to'a ]e 5iti priazano o5ave-tenje da su sve opera*ije uspe-no o5av&jene( @&inite
zati% na du'%e C&o+e ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(0= Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora 0$
Zati% ]e 5iti priazano novonasta&o stanje parti*ija na va-e% 2ard disu8 ao -to je to
priazano na narednoj s&i*i(
="
S&ia $>("($(># Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora 0"
I na raju8 potre5no je da napravite jo- jednu &o'i,u parti*iju od *e&oupno' preosta&o'
nea&o*irano' prostora na va-e% 2ard disu8 oja ]e predstav&jati parti*iju za va- &i,ni <o&der
`<as*i&ua8 odnosno +42o%e1 parti*iju(
/a 5iste to uradi&i8 &inite desni% tastero% %i-a na sivi pravou'aoni `oji predstav&ja
nea&o*irani prostora8 a zati% u oviru %enija oji ]e se pojaviti &inite na NeJ8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(>$ Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora 00
U oviru prozora +9reate Nef Partition1 oji ]e se pojaviti8 podesite tip <aj& siste%a nove
parti*ije eG)68 a zati% ada podesite sve ao tre5a &inite na du'%e Add ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
=0
S&ia $>("($(>" Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora 0>
Naon to'a8 %orate potvrditi da )e&ite da napravite novu parti*iju &io% na du'%e A&L8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(>0 Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora 0?
Zati% ]ete 5iti upitani da &i ste si'urni da )e&ite da napravite ovaj ora8 jer svai rad sa
parti*ija%a pod&e)e 'u5itu svi2 podataa sa 2ard disa( Od'ovorite potvrdno tao -to ]ete
&inuti na du'%e A&L8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(>> Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora 0[
Naon to'a ]e 5iti priazano o5ave-tenje da su sve opera*ije uspe-no o5av&jene( @&inite
zati% na du'%e C&o+e ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
=>
S&ia $>("($(>? Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora 0:
Zati% ]e 5iti priazano novonasta&o stanje parti*ija na va-e% 2ard disu8 ao -to je to
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $>("($(>[ Pri%er prav&jenja potre5ni2 parti*ija za dva operativna siste%a8 ora 0\
Ovi%e je #avr3e$ poazni pri%er prav&jenja svi2 potre5ni2 parti*ija neop2odni2 za
insta&a*iju dva operativna siste%a Mi*roso<t eindofs i U5untu LinuA $#(#>(0 LTS na jedno%
2ard disu novo' ra,unara(
Nao!e$a (< @ada zavr-ite sa prav&jenje% parti*ija8 pod o5avezno8 prvo insta&irajte OS
Mi*roso<t eindofs `za ,ije insta&iranje ovde ne postoji o5ja-njenje jer je to siste%
zatvoreno' oda i o%er*ija&ni so<tvera8 a te onda preYite na insta&a*iju OS7a U5untu
LinuA $#(#>(0 LTS(
Nao!e$a 1< Pret2odno opisani pri%er parti*ionisanja u *e&osti va)i i u situa*iji ada se
i%a stari ra,unar `stari 2ard disa8 a )e&i se renuti8 da tao a)e%8 od nu&e8 odnosno )e&i
se o5risati ,itav 2ard dis( U ovo% s&u,aju je veo!a važ$o da uradite 4e,a svi2 va%a
va)ni2 podataa sa 2ard disa `oji je o5ja-njen u ta,i $0($a pre ne'o -to zapo,nete pro*es
parti*ionisanja 2ard disa8 odnosno8 pre ne'o -to o5ri-ete ,itav 2ard dis `5risanje% svi2
parti*ija oje se na nje%u na&azea(
Nao!e$a 5< Ne %orate praviti 42o%e parti*iju uo&io )e&ite da va% / parti*ija oju ste
napravi&i za Mi*roso<t eindofs operativni siste%8 s&u)i za s&adi-tenje podataa u oviru
o5a operativna siste%a( `Iz Linusa se %o)e pristupiti Vindovsu8 a o5rnuto ne va)ia(
=?
Nao!e$a 6< @ada napravite potre5ne parti*ije zapa%tite nji2ova i%ena8 i&i jo- 5o&je8
zapi-ite i2( `Pri%er3 4 parti*ija %i je +4dev4sd5[1x 42o%e parti*ija %i je 4dev4sd5:a(
Nao!e$a 8< Pret2odno opisani postupa prav&jenja parti*ija zadovo&java sve potre5e
za insta&iranje% 5i&o oje verzije Mi*roso<t eindofs operativno' siste%a oja je novija od
verzije XP `u&ju,uju]i i ovu verzijua8 ao i 5i&o oje verzije U5untu LinuA operativno'
siste%a novije od verzije $#(#>(0 LTS `u&ju,uju]i i ovu verzijua(
Raz%otri]e%o sada %a&o raspored novonasta&i2 parti*ija( Uo&io %a&o 5o&je po'&edate
'ra<i,i priaz novonaprav&jeni2 parti*ija `idu]i od &eva na desnoa8 i&i jo- 5o&je8 ta5e&arni priaz
novonaprav&jeni2 parti*ija `idu]i od 'ore pre%a do&ea8 %o)ete da za&ju,ite da su one pravi&no
rasporeYene `prva je ispred dru'e8 dru'a iza prve a ispred tre]e8 tre]a iza dru'e a ispred pete8 i
tao da&jea( Ovaj raspored parti*ija se si%5o&i,i %o)e predstaviti u s&ede]e% o5&iu3
+d4(Q +d41Q +d45 R+d48Q +d4:Q +d4;K
Brojevi od $ do > su rezervisani za pri%arne parti*ije8 a po-to ste napravi&i " pri%arne i
jednu pro-irenu parti*iju8 osta&a je %o'u]nost da se napravi jo- jedna pri%arna parti*ija( Po-to
niste napravi&i tre]u pri%arnu parti*iju u si%5o&i,o% priazu `oji je pret2odno navedena8
ni'de ne postoji 5roj >( Brojevi od ? pa na da&je su rezervisani za &o'i,e parti*ije8 i radi &a-e'
razu%evanja8 u pret2odno priazano% si%5o&i,o% pri%eru8 postav&jeni su iz%eYu za'rada(
Veo%a je po)e&jno da parti*ije na 2ard disu 5udu pravi&no rasporeYene8 jer po%e-an
raspored %o)e `a i ne %oraa da prouzrouje asnije pro5&e%e(
@ada a)e% po%e-an raspored %is&i% na to da parti*ije nisu &epo s&o)ene8 ao na pri%er
ovao3
+d4(Q +d41Q +d46Q +d45 R+d48Q +d4:Q +d4;K
Vidi se da parti*ije sd50 i sd5> tre5aju da za%ene %esta ao 5i raspored 5io pravi&an(
(60101 Par)"/"o$"+a$je *ard d"+,a $ovog ra'%$ara $a ,o!e 9e 4")"
"$+)a&"ra$ +a!o oera)"v$" +"+)e! U4%$)% L"$%G (F0F605 LTS
Ovaj s&u,aj je %a&o jednostavniji u odnosu na pret2odno opisani ada se )e&e insta&irati dva
operativna siste%a `operativni siste% Mi*roso<t eindofs i operativni siste% U5untu LinuA
$#(#>(0 LTSa na jedno% 2ard disu novo' ra,unara( Pro*es prav&jenja potre5ni2 parti*ija u
pro'ra%u WParted Partition Editor je identi,an ao -to je to poazano u pret2odnoj ta,i
`$>("($a( Ovde ]u va% sa%o napo%enuti na -ta sve tre5ate da vodite ra,una8 a vi ]ete8 ,itaju]i
pret2odnu ta,u `$>("($a sa%osta&no izvr-iti parti*ionisanje va-e' 2ard disa(
Morate prvo do]i u situa*iju da na va-e% 2ard disu ne postoji nijedna parti*ija8 odnosno8
%orate o5risati ,itav 2ard dis( Ovaj *e&oupan postupa je deta&jno o5ja-njen na sa%o%e
po,etu pret2odne ta,e `$>("($a(
Sada8 ada ste o5risa&i sve parti*ije sa va-e' 2ard disa8 %o)ete pristupiti prav&jenju svi2
potre5ni2 parti*ija za va- novi operativni siste% U5untu LinuA $#(#>(0 LTS(
Prvo se %orate podsetiti o'rani,enja oja su data na po,etu ta,e $>("(
Zati% %o)ete pristupiti prav&jenju potre5ni2 +sfap18 +root1 i +42o%e1 parti*ija( Postoji
%no'o na,ina da napravite ove tri parti*ije po-to uop-te nije 5itno da &i su one pri%arne i&i
&o'i,e( Vodite sa%o ra,una o pravi&no% rasporedu parti*ija na 2ard disu8 ao -to je to %a&o
ranije o5ja-njeno(
Na pri%er8 %o)ete prvo preo *e&o' 2ard disa napraviti jednu pro-irenu parti*iju8 a zati%
u oviru nje i tri &o'i,e parti*ije8 redo% +sfap18 +root1 i +42o%e1( Uo&io )e&ite 5a- na ovaj
na,in da izvr-ite parti*ionisanje 2ard disa8 sa%o pratite pret2odno dati pri%er za
parti*ionisanje 2ard disa u oviru ta,e $>("($ od trenuta ada se zapo,inje prav&jenje
potre5ni2 parti*ija za U5untu LinuA operativni siste%8 i&i jednostavno &inite ovde(
=[
Nao!e$a (< Pret2odno opisani pri%er parti*ionisanja u *e&osti va)i i u situa*iji ada se
i%a stari ra,unar `stari 2ard disa8 a )e&i se renuti8 da tao a)e%8 od nu&e8 odnosno )e&i
se o5risati ,itav 2ard dis( U ovo% s&u,aju je veo!a važ$o da uradite 4e,a svi2 va%a
va)ni2 podataa sa 2ard disa `oji je o5ja-njen u ta,i $>($a pre ne'o -to zapo,nete pro*es
parti*ionisanja 2ard disa8 odnosno8 pre ne'o -to o5ri-ete ,itav 2ard dis `5risanje% svi2
parti*ija oje se na nje%u na&azea(
(60105 Par)"/"o$"+a$je *ard d"+,a ra'%$ara $a ,o!e ve9 o+)oj"
oera)"v$" +"+)e! M"/ro+o.) I"$doJ+Q a ored $jega +e že&" "$+)a&"ra)" "
oera)"v$" +"+)e! U4%$)% L"$%G (F0F605 LTS
Nao!e$a (< dto se ti,e ovo' s&u,aja8 doda)$" ore# nije na od%et( Vodite ra,una da
ne o5ri-ete parti*iju na ojoj se na&azi operativni siste% Mi*roso<t eindofs8 jer ]ete 'a
tao o5risati( O5avezno uradite 5eap svi2 va%a va)ni2 podataa sa 2ard disa i veo!a
až&j"vo prou,ite ovo uputstvo(
/a&je parti*ionisanje u%no'o%e zavisi od postoje]e' rasporeda parti*ija na va-e% 2ard
disu( Uo&io i%ate insta&iran operativni siste% Mi*roso<t eindofs XP u ve]ini s&u,ajeva ]e
postojati jedna pri%arna parti*ija `na ojoj je i insta&iran operativni siste% Mi*roso<t eindofs
XP8 odnosno 9 parti*ijaa i jedna pro-irena parti*ija u oviru oje se na&azi jedna &o'i,a parti*ija
`oja predstav&ja parti*iju za podate i&i / parti*ijua8 %ada i ne %ora da 5ude tao( TaoYe8 u
s&u,aju da jeste tao8 %o)e se desiti da u oviru pro-irene parti*ije jo- uve postoji nea&o*irani
prostor( Uo&io postoji taav nea&o*irani prostor %orate da vidite o&io je ve&ii taj nea&o*irani
prostor8 sa *i&je% da od to' nea&o*irano' prostora napravite &o'i,e +root1 i +sfap1 parti*ije za
U5untu LinuA8 po-to +42o%e1 parti*ija nije neop2odna8 a&i je svaao po)e&jna( /a&e8 sve zavisi
od to'a o&io iznosi s&o5odni nea&o*irani prostor u oviru pro-irene parti*ije8 i o&io je va%a
s&o5odno' prostora potre5no( O potre5ni% ve&i,ina%a parti*ija za U5untu LinuA je pret2odno
pisano( Uo&io je nea&o*irani prostor nedovo&jan za prav&jenje potre5ni2 parti*ija za U5untu
LinuA8 %orate uraditi s&ede]e( @ao prvo8 uYite u va- Mi*roso<t eindofs operativni siste% i
uradite de<ra'%enta*iju va-e / parti*ije( Zati%8 ponovo podi'nite U5untu u &ajv %odu8 otvorite
WParted Partition Editor8 a zati% s%anjite &o'i,u / parti*iju o&io je to %o'u]e8 a o&io je i
neop2odno da 5i ste od novonasta&o' s&o5odno' nea&o*irano' prostora napravi&i potre5ne
parti*ije za U5untu LinuA( Uo&io je novonasta&i s&o5odni prostor nedovo&jan za prav&jenje
potre5ni2 parti*ija za U5untu LinuA8 %o)ete da o5ri-ete sve parti*ije8 a da va% ostane sa%o
pri%arna parti*ija na ojoj je insta&iran operativni siste% Mi*roso<t eindofs XP `9 parti*ijaa( To
]ete uraditi na s&ede]i na,in( UYite prvo u va- Mi*roso<t eindofs XP operativni siste% i uradite
de<ra'%enta*iju 9 parti*ije8 a zati% startujte U5untu u &ajv %odu i otvorite WParted Partition
Editor( O5ri-ite zati% sve parti*ije o+"! siste%se 9 parti*ije na ojoj je insta&iran va- Mi*roso<t
eindofs XP operativni siste%( Naon to'a8 o&io to %o'u]nosti dozvo&javaju8 s%anjite %a&o
siste%su 9 parti*iju( Zati%8 od novonasta&o' nea&o*irano' prostora8 napravite / parti*iju za
podate u oviru Mi*roso<t eindofs XP operativno' siste%a8 a zati% i potre5ne parti*ije za
U5untu LinuA operativni siste%(
Save) (< Pri sve%u ovo%e %orate voditi ra,una da ne pore%etite raspored parti*ija(
dto se ti,e operativno' siste%a Mi*roso<t eindofs : situa*ija je jo- o%p&iovanija8 jer u
pro*esu insta&a*ije operativni siste% Mi*roso<t eindofs : pored siste%se8 pravi i dopunsu
parti*iju za oparava operativno' siste%a(
Save) 1< @ao -to vidite8 ovo je veo%a o%p&iovan s&u,aj pa 'a %o3)e $e
reor%'%je! a+o&%)$"! o'e)$"/"!a( Naj5o&ja i najsi'urnija varijanta je da ao
2o]ete na ovaj na,in da napravite potre5ne parti*ije za U5untu LinuA8 to uradite uz
a+"+)e$/"j% "+,%+$og ,or"+$",a(
=:
(60106 S&%'aj ,ada jeda$ ra'%$ar "!a v"3e *ard d"+,ova
U s&u,aju da i%ate ra,unar sa vi-e 2ard disova %o'u]e je insta&irati operativni siste% na
5i&o o%e od ti2 2ard disova(
Bitno je da znate i to8 da se u to% s&u,aju %ora de<inisati redos&ed `prioriteta 5utovanja
pojedini2 2ard disova u Biosu `en'&( _ard /is Boot Priorit6a8 jer ]e se u to% po'&edu podizati
But Loader `en'&( Boot Loadera ono' 2ard disa oji je prvi po prioritetu(
Operativni siste% Mi*roso<t eindofs i%a svoj But Loader oji %o)e da vidi sa%o Mi*roso<t
eindofs operativne siste%e( Operativni siste% U5untu LinuA i%a svoj Wru5 `en'&( WRUBa But
Loader oji %o)e da vidi raz&i,ite Linus distri5u*ije8 ao i Mi*roso<t eindofs operativne
siste%e(
Uo&io )e&ite da insta&irate operativni siste% U5untu LinuA $#(#>(0 LTS na 2ard disu na
o%e se ne na&azi nei od Mi*roso<t eindofs operativni2 siste%a8 %o'u]e su dve situa*ije3
$a _ard disovi zavise jedan od dru'o' i
"a _ard disovi su %eYuso5no nezavisni(
(601060( 7ard d"+,ov" #av"+e jeda$ od dr%gog
@ada 2ard disovi zavise jedan od dru'o' oni su %eYuso5no povezani i ne %o'u
sa%osta&no raditi( U to% s&u,aju na jedno% od 2ard disova ne postoji But Loader pa ao se iz
Biosa za2teva 5utovanje 5a- sa nje'a do 5utovanja ne]e do]i( Z5o' to'a se %ora oti]i ponovo
u Bios i podesiti da prvi za 5utovanje 5ude 2ard dis na o%e se na&azi But Loader(
Pr"!er< Na 2dd7# je nei od Mi*roso<t eindofs operativni2 siste%a i Wru5 But Loader8 a
na 2dd7$ U5untu LinuA 5ez But Loadera( Ao se za2teva 5utovanje sa 2dd7# po%o]u Wru5a
%o)ete oda5rati oji ]e siste% da se 5utuje( Ao se za2teva 5utovanje sa 2dd7$ nijedan siste%
ne]e %o]i da se podi'ne(
(6010601 7ard d"+,ov" +% !e2%+o4$o $e#av"+$"
@ada su 2ard disovi nezavisni oni u su-tini %o'u nezavisno raditi( U to% s&u,aju8 na
svao% 2ard disu se na&azi o5avezno po jedan But Loader8 pa su oni nezavisni jer se sa
svao' %o)e podi]i )e&jeni operativni siste%(
Pr"!er< Na 2dd7# je nei od Mi*roso<t eindofs operativni2 siste%a i nje'ov But Loader8 a
na 2dd7$ je U5untu LinuA i Wru5 But Loader( Ao se za2teva 5utovanje sa 2dd7# %o)ete u]i
sa%o u trenutno insta&irani Mi*roso<t eindofs operativni siste%8 a ao se za2teva 5utovanje sa
2dd7$ %o)ete 5irati 'de ]ete(
Preporu,uje% va% da pri%enjujete uve dru'u situa*iju `2ard disovi su %eYuso5no
nezavisnia8 jer je ona po'odnija sa aspeta si'urnosti( Nai%e8 ao jedan 2ard dis ota)e8 uve
%o)ete 5ez pro5&e%a nastaviti da oristite dru'i(
Pri%eti]ete da ove dve situa*ije zavise sa%o od to'a 'de se na&azi Wru5 But Loader( U
testu ]e 5iti na'&a-en trenuta ada tre5a voditi ra,una na o% 2ard disu postaviti Wru5 But
Loader8 pa ne%ojte jo- uve 5rinuti o to%e(
Sada ada znate oje su sve %o'u]e situa*ije u s&u,aju da va- ra,unar i%a vi-e 2ard
disova8 na osnovu pret2odno dati2 o'rani,enja i pri%era parti*ionisanja 2ard disa8 napravite
sve parti*ije oje su va% potre5ne na va-i% 2ard disovi%a(
=\
(8 I$+)a&a/"ja oera)"v$og +"+)e!a U4%$)% L"$%G
(F0F605 LTS
Uvod$a $ao!e$a (< Postupa parti*ionisanja 2ard disa %o)e da se radi i iz insta&era
operativno' siste%a U5untu LinuA $#(#>(0 LTS8 a&i s%atra% da se postupa
parti*ionisanja &a-e s2vata na na,in ao sa% 'ore o5jasnio8 po%o]u WParteda(
Uvod$a $ao!e$a 1< Uo&io je va- ra,unar pri&ju,en na internet8 one%o'u]ite
internet one*iju8 tao -to ]ete 2ardversi% pute% is&ju,iti internet( To zna,i da <izi,i
odvojite od ra,unarso' siste%a sve ureYaje oji se oriste za uspostav&janje veze sa
interneto%( O internetu8 i povezivanju na internet8 ]e 5&a'ovre%eno 5iti pisano(
/a&e8 sada8 ada je va- 2ard dis parti*ionisan onao ao to va%a od'ovara %o)ete
renuti u postupa insta&a*ije(
TaoYe8 ovde je dat sa%o r"!er insta&a*ije za spe*i<i,no naprav&jene parti*ije `oje nisu
identi,ne pret2odno opisano% pri%eru prav&jenja parti*ija u ta,i $>("($a( /a&e8 ne%ojte
o5ra]ati pa)nju na onretne nazive i ve&i,ine parti*ija u ovo% pri%eru8 jer ]e se oni svaao
raz&iovati u odnosu na va- s&u,aj( Trudite se sa%o da s2vatite postupne orae oji su u ovo%
pri%eru dati(
Uo&io se na&azite trenutno u U5untu &ajv %odu8 &inite dvaput na ioni*u I$+)a&&
U4%$)% (F0F605 LTS `I$+)a&"raj)e U4%$)% (F0F605 LTSa8 a uo&io to nije s&u,aj 5utujte
ra,unar sa va-e' 5uta5i&no' 9/4/V/ disa odnosno USB <&e-a i &inite zati% na du'%e I$+)a&&
U4%$)% (F0F605 LTS `I$+)a&"raj)e U4%$)% (F0F605 LTSa8 ao -to je to priazano na narednoj
s&i*i(
S&ia $?($ Pri%er postupa insta&a*ije8 ora $
Save) ( < Oda5erite en'&esi jezi za insta&a*iju jer ]ete tao nau,iti ne-to novo8 uo&io
ne znate en'&esi jezi8 i iz5e]i nee sitne pro5&e%e oji se %o'u pojaviti naon
insta&a*ije uo&io 5iste je sprove&i na srpso% jeziu( Uputstvo ]e 5iti dato sa iza5rani%
en'&esi% jezio% za insta&a*iju sa uporedni% srpsi% ter%ini%a( U svao% s&u,aju %o)ete
podesiti i naon insta&a*ije da va% siste% radi na srpso% jeziu `-to ]e asnije 5iti
o5ja-njenoa(
Naon to'a se pojav&juje s&ede]i prozor3
==
S&ia $?(" Pri%er postupa insta&a*ije8 ora "
Na pret2odnoj s&i*i se na&azi s&ioviti priaz dru'o' oraa u postupu insta&a*ije
operativno' siste%a U5untu LinuA $#(#>(0 LTS( U ovo% orau je potre5no da de<ini-ete
vre%ensu zonu u ojoj se <izi,i na&azite( U oviru po&ja +Re'ion31 oda5erite iz padaju]e &iste
E%roe `odnosno Evropaa8 tao -to ]ete prvo &inuti na sivi vadrat iza re,i +Europe1 `u o%e
se na&azi stre&i*a us%erena na do&e8 oja ozna,ava da osi% Europe postoji jo- op*ijaa8 naon
,e'a ]e se pojaviti padaju]a &ista svi2 re'iona sveta8 pa je sro&ovanje% %i-a potre5no da
naYete8 a zati% i &inete na E%roe( Zati%8 u oviru po&ja +Ti%e Zone31 potre5no je na isti
na,in da oda5erete Ser4"a T"!e(
Zati% &inite na du'%e ForJard `Nareda( Pojavi]e se s&ede]i eran3
S&ia $?(0 Pri%er postupa insta&a*ije8 ora 0
Ovde je potre5no da de<ini-ete raspored tastera na va-oj tastaturi iz5oro% neo' od
ponuYeni2 rasporeda tastature `odnosno &ejautaa( Podrazu%evano ]e va% 5iti preporu,en
a%eri,i raspored tastature8 odnosno u oviru +Su''ested option31 ]e stajati +USA1( Uo&io
pa8 )e&ite nei dru'i raspored tastature8 %o)ete &inuti na 5e&i ru)i] ispred +92oose 6our
ofn31 ,i%e ]ete dati do znanja insta&eru da ne )e&ite podrazu%evani a%eri,i raspored
tastature8 ve] nei dru'i8 pa ]e u po&ji%a ispod stave +92oose 6our ofn31 sada 5iti %o'u]e da
sro&ovanje% naYete raspored tastature oji va% od'ovara8 a &io% na nje'a 'a jednostavno i
iza5erete( U 5e&o% pravou'aoniu ispod +sou *an t6pe into t2is 5oA to test 6our nef e65oard
&a6out(1 %o)ete da otu*ate nei test ao 5i se diretno uveri&i da ste iza5ra&i 5a- onaj
$##
raspored tastature oji ste )e&e&i da iza5erete(
Nao!e$a (< Iza5rani raspored tastature u ovo% orau insta&a*ije ]e 5iti
podrazu%evani raspored tastature i u naredni% ora*i%a insta&a*ije8 ao i naon
zavr-ene insta&a*ije u sve)e insta&irano% operativno% siste%u U5untu LinuA $#(#>(0 LTS8
pa je veo%a po)e&jno da zapa%tite oji ste raspored tastature iza5ra&i(
Save) 1< Preporu,uje% va% da ostavite podrazu%evani a%eri,i `USAa raspored
tastature8 jer ]e asnije u njizi 5iti o5ja-njeno ao se ovaj raspored proizvo&jno %enja(
Naon -to ste iza5ra&i od'ovaraju]i raspored tastature8 &inite na du'%e ForJard
`Nareda( Pojavi]e se s&ede]i eran3
S&ia $?(> Pri%er postupa insta&a*ije8 ora >
U ovo% orau insta&a*ije8 insta&er ]e prepoznati sve pret2odno naprav&jene parti*ije na
va-e% 2ard disu `i&i 2ard disovi%a8 uo&io i%ate vi-e od jedno' 2ard disaa8 ao i to da &i va-
ra,unar i%a i&i ne%a pret2odno insta&iran nei operativni siste% na nje%u8 i u s&adu sa ti%e8
ponudi]e va% neo&io op*ija 'de %o)ete da insta&irate va- novi operativni siste% U5untu
LinuA $#(#>(0 LTS( Te op*ije se na&aze pod stavo% +e2ere do 6ou fant to put U5untu $#(#>(0
LTSv1(
Prva op*ija +Insta&& t2e% side 56 side8 *2oosin' 5etfeen t2e% ea*2 startup1 o%o'u]ava
da se novi operativni siste% U5untu LinuA $#(#>(0 LTS insta&ira pored postoje]e' operativno'
siste%a `i&i postoje]i2 operativni2 siste%a8 uo&io i2 pret2odno i%a dva i&i vi-ea8 pri ,e%u ]e se
naon zavr-ene insta&a*ije 5irati u oji se operativni siste% )e&i u]i8 svao' puta ada se
u&ju,uje ra,unar(
$#$
/ru'a op*ija +Erase and use entire dis1 o%o'u]ava da se *eo 2ard dis o5ri-e8 pa da se
zati% insta&ira sa%o operativni siste% U5untu LinuA $#(#>(0 LTS(
Prve dve op*ije ne]e 5iti raz%atrane u ovoj njizi(
/a&e8 oda5erite op*iju Se/".L ar)")"o$+ !a$%a&&L `adva$/eda `R%'$o odre2"va$je
ar)"/"ja `Nared$oaa8 tao -to ]ete &inuti na 5e&i ru)i] ispred testa +Spe*i<6 partitions
%anua&&6 `advan*eda18 a zati% &inite na du'%e ForJard `Nareda( Pojavi]e se s&ede]i
eran8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $?(? Pri%er postupa insta&a*ije8 ora ?($
Na ovoj s&i*i su priazane sve parti*ije oje se trenutno na&aze na va-e% 2ard disu
`uzi%aju]i u o5zir i iz%ene oje ste vr-i&i u pro'ra%u WParteda( Ozna,ite sada va-u +sfap1
parti*iju tao -to ]ete &inuti na vrstu u ojoj se ona na&azi `re&i s%o da i% zapa%tite i%ena8
ta,nije &oa*ijua8 pa &inite na du'%e C*a$ge `I#!e$"a(
Nao!e$a 1< Uo&io ste za5oravi&i i%ena parti*ija %o)ete i2 prepoznati i po nji2ovoj
ve&i,ini i tipu <aj& siste%a(
Nao!e$a 5< Ve&i,inu parti*ija ste ve] de<inisa&i u WPartedu pa u oviru te stave ni-ta
ne dirajte(
Pojav&juje se s&ede]a s&ia3
$#"
S&ia $?([ Pri%er postupa insta&a*ije8 ora ?("
U ovo% prozoru pod stavo% +Use as1 `+@oristiti ao1a oda5erite +Ja area( ^eirajte
op*iju +;or%at partition1 `+;or%atiraj parti*iju1a8 uo&io je ova op*ija dostupna8 a zati% &inite
na du'%e OK(
Pojavi]e se s&ede]i eran8 ao -to je to priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $?(: Pri%er postupa insta&a*ije8 ora ?(0
Sada je potre5no8 na isti na,in ao i %a&opre8 da ozna,ite va-u +42o%e1 parti*iju8 a zati%
&inete na du'%e C*a$ge `I#!e$"a( Pojav&juje se s&ede]i eran ao -to je to priazano na
narednoj s&i*i(
$#0
S&ia $?(\ Pri%er postupa insta&a*ije8 ora ?(>
U ovo% prozoru8 pod stavo% +Use as31 `+@oristiti ao31a8 oda5erite EG)6 jo%r$a&"$g ."&e
+L+)e!( ^eirajte op*iju +;or%at partition31 `+;or%atiraj parti*iju31a8 uo&io je ovo jedina
Linus distri5u*ija oja ]e orisni,u <as*i&u `&i,nu <as*i&u orisnia te Linus distri5u*ijea8
s%estiti na +42o%e1 parti*iju8 odnosno ne%ojte je ,eirati8 uo&io nea `pret2odno insta&iranaa
Linus distri5u*ija ve] oristi datu parti*iju ao %esto na o%e se na&azi &i,na <as*i&a4&i,ne
<as*i&e orisnia te Linus distri5u*ije8 da je ne 5iste postupo% <or%atiranja i o5risa&i( /a&e8
iz 'ore napisano'8 %o)ete da za&ju,ite da se na jednoj parti*iji na 2ard disu %o'u na&aziti
orisni,e <as*i&e raz&i,iti2 Linus distri5u*ija8 ao i vi-e orisni,i2 <as*i&i `a ti%e i vi-e
orisniaa jedne Linus distri5u*ije( Us&ov je taj8 da orisni,a i%ena na ti% distri5u*ija%a i u
oviru ti2 distri5u*ija 5udu raz&i,ita jedna od dru'i2( Pod stavo% +Mount point31 oda5erite
E*o!e iz padaju]e &iste8 a zati% &inite na du'%e OK(
Zati% ]e se pojaviti eran ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $?(= Pri%er postupa insta&a*ije8 ora ?(?
$#>
Sada je potre5no8 na isti na,in ao i %a&opre8 da ozna,ite va-u +41 parti*iju8 a zati%
&inete na du'%e C*a$ge `I#!e$"a( Pojav&juje se s&ede]i eran ao -to je to priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $?($# Pri%er postupa insta&a*ije8 ora ?([
U ovo% prozoru8 pod stavo% +Use as31 `+@oristiti ao31a8 oda5erite EG)6 jo%r$a&"$g ."&e
+L+)e!( ^eirajte op*iju +;or%at partition31 `+;or%atiraj parti*iju31a8 a pod stavo% +Mount
point31 `+Ta,a a,enja31a8 oda5erite E iz padaju]e &iste( @&inite zati% na du'%e OK(
Nao!e$a #a ,or"+$",e ,oj" že&e da "!aj% v"3e L"$%,+ d"+)r"4%/"ja $a jed$o!
ra'%$ar%< cednu +Ja parti*iju %o'u da oriste sve Linus distri5u*ije na jedno%
ra,unaru( cednu E*o!e parti*iju taoYe %o'u da oriste sve Linus distri5u*ije na jedno%
ra,unaru8 pod us&ovo% da su orisni,a i%ena na nji%a raz&i,ita jedna od dru'i2 `,i%e ]e i
orisni,e <as*i&e raz&i,iti2 Linus distri5u*ija 5iti i%enovane raz&i,iti% i%eni%a8 a opet8 sve
zajedno ]e 5iti s%e-tene unutar E*o!e parti*ijea( cednu E parti*iju8 odnosno siste%su parti*iju8
%o)e da oristi sa%o jedna Linus distri5u*ija da na njoj s%esti operativni siste% u pro*esu
insta&a*ije isto'( Morate taoYe voditi ra,una o to%e po%o]u oje Linus distri5u*ije ]ete
insta&irati Wru5 But Loader8 jer se %o)e desiti da starija verzija Wru5 But Loadera ne %o)e da
prepozna najnovije Linus distri5u*ije( Zato je naj5o&je da Wru5 But Loader insta&irate po%o]u
trenutno najnovije Linus distri5u*ije8 a uo&io naon to'a 5udete insta&ira&i na isto% ra,unaru
neu stariju Linus distri5u*iju `oja i%a stariju verziju Wru5 But Loaderaa8 jednostavno
ne%ojte insta&irati Wru5 But Loader u postupu njene insta&a*ije8 naon ,e'a ]e nastaviti sa
rado% postoje]i Wru5 But Loader( Naravno8 postoje i dru'i But Loaderi oji se ne zovu Wru58 pa
se preporu,uje da se do4ro "$.or!"3e)e o to%e oja verzija oji2 But Loadera podr)ava oje
Linus distri5u*ije( Uo&io se u pro*esu insta&a*ije nee od Linus distri5u*ija ne insta&ira But
Loader te Linus distri5u*ije8 potre5no je8 da se8 naon zavr-eta pro*esa insta&a*ije8 ode u
Linus distri5u*iju ,iji je But Loader ativan8 a zati% da se8 od'ovaraju]o% o%ando%8 osve)i
&ista Linus distri5u*ija na to% ra,unaru8 ao 5i sve one 5i&e dostupne u postupu iz5ora
od%a2 naon u&ju,ivanja ra,unara(
Save) 1< Apso&utni% po,etni*i%a %o3)e $e reor%'%je! da insta&iraju vi-e od jedne
Linus distri5u*ije na jedno% ra,unaru8 a taoYe i% preporu,uje% da za tu jednu Linus
distri5u*iju oju )e&e insta&irati oda5eru 5a- U5untu LinuA( Uo&io ipa )e&e da i%aju vi-e
Linus distri5u*ija na jedno% ra,unaru nea zatra)e po%o] od isusni2 orisnia(
Naon ovo'a su sve parti*ije pode-ene8 pa je s&ede]e -to ]ete videti priaz svi2 parti*ija sa
pro%ena%a oje ste pret2odno une&i8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$#?
S&ia $?($$ Pri%er postupa insta&a*ije8 ora ?(:
Sada jo- jedno% do4ro og&edaj)e da &i ste &epo podesi&i parti*ije za insta&a*iju novo'
operativno' siste%a8 pa ada ste se uveri&i da je tao8 &inite na du'%e ForJard `Nareda8
ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Pojavi]e se eran ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $?($" Pri%er postupa insta&a*ije8 ora [
$#[
Ovde je potre5no da u po&ju +e2at is 6our na%ev1 `+@ao se zovetev1a upi-ete va-e pravo
i%e( U po&ju +e2at na%e do 6ou fant to use to &o' in1 `+@oje i%e )e&ite da oristite da 5iste se
prijavi&i na nov operativni siste%1a8 potre5no je da upi-ete va-e orisni,o i%e8 pri ,e%u ]e se
isto tao zvati i va-a orisni,a <as*i&a oja ]e 5iti reirana u postupu insta&a*ije( Ispod stave
+92oose a passford to eep 6our a**ount sa<e(1 postoje dva pravou'aonia( U prvo%
pravou'aoniu `'&edano sa &eva na desnoa8 potre5no je da uu*ate orisni,u -i<ru8 a zati% je
potre5no da istu tu -i<ru ponovo uu*ate i u dru'o% pravou'aoniu( U po&ju +e2at is t2e na%e
o< t2is *o%puter1 ]e 5iti upisano i%e va-e' o%pjutera oje je isto ao i va-e orisni,o i%e(
Uo&io pa8 ne )e&ite da se va- o%pjuter zove ao i va-e orisni,o i%e8 %o)ete i%e va-e'
o%pjutera proizvo&jno i pro%eniti( I na raju8 podrazu%evano je pode-ena op*ija +Rejuire %6
passford to &o' in1 `-to zna,i da ]ete uve %orati da u*ate -i<ru ada u&ju,ujete ra,unar8
odnosno ada se prijav&jujete na U5untu LinuA operativni siste%a8 pa va% savetuje% da tao i
ostavite(
Nao!e$a 6< di<ra %ora postojati pa je do5ro upa%titew
Nao!e$a 8< Ne%ojte da oristite taster Ta4 za pre&aza iz prvo' u dru'o po&je u o%e
se unosi orisni,a -i<ra8 jer u ovo% s&u,aju pritisa na taster Ta5 ]e prouzroovati
'enerisanje aratera u postoje]e% po&ju za unos8 a ne pre&aza ursora tastature u
naredno po&je( Za pozi*ioniranje ursora tastature iz jedno' u dru'o po&je za unos oristite
o%pjuterso' %i-a8 tao -to ]ete jednostavno &inuti ne'de u oviru )e&jeno' po&ja u o%e
te na%eravate da otu*ate ne-to(
Sada8 ada ste sve podesi&i ao -to je 'ore navedeno8 %o)ete da &inete na du'%e
ForJard `Nareda( Pojavi]e se eran ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$#:
S&ia $?($0 Pri%er postupa insta&a*ije8 ora :
Ovde se nudi %o'u]nost da se uvezu orisni,a pode-avanja iz dru'i2 operativni2
siste%a( Ne]e postojati nijedna stava ao op*ija za uvoz8 u situa*ija%a ada3
$a Pret2odno nije insta&irana nijedna Linus distri5u*ija na va-e% ra,unaru i
"a @orisni,o i%e u trenutnoj Linus distri5u*iji oju insta&irate se raz&iuje od svi2 osta&i2
orisni,i2 i%ena na osta&i% Linus distri5u*ija%a oje i%ate insta&irane na va-e% ra,unaru(
@&inite zati% na du'%e ForJard `Nareda( Pojavi]e se eran ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
$#\
S&ia $?($> Pri%er postupa insta&a*ije8 ora \
Ovde je priazan prozor oji o5ave-tava orisnia za ra,unaro% da je insta&er spre%an da
rene u pro*es insta&a*ije novo' operativno' siste%a sa pret2odno odreYeni% pode-avanji%a
oja su redo% navedena u oviru 5e&o' pravou'aonia( /a&e8 ovo je #ad$j" )re$%)a, ada je
jo- uve %o'u]e da ispravite ne-to uo&io ste po're-i&i( /o5ro po'&edajte ao ste podesi&i
oje ]e parti*ije da 5udu <or%atirane i ao ]e 5iti <or%atirane `u o% <aj& siste%ua( Uo&io
%is&ite da ne-to niste &epo podesi&i8 s&o5odno se %o)ete vratiti jedan ora `i&i vi-e oraaa
unazad8 tao -to ]ete &inuti na du'%e Ba/, `Na#ada( Uo&io pa8 %is&ite da ste sve &epo
podesi&i8 &inite sada na du'%e Adva$/ed000 `Nared$o000a( Otvori]e se novi prozor8 ao -to
je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $?($? Pri%er postupa insta&a*ije8 ora \($
Ovde va% se pru)a %o'u]nost da de<ini-ete da &i 2o]ete i&i ne]ete da insta&irate Wru5 But
$#=
Loader Linus distri5u*ije oju trenutno insta&irate8 ao i to 'de ]ete da 'a insta&irate( Uo&io
pret2odno ne%ate insta&iranu nijednu Linus distri5u*iju na ra,unaru8 o4ave#$o ostavite
,eiranu op*iju +Insta&& Boot Loader1 `ao -to je i podrazu%evano 5i&o pode-enoa( U oviru
stave +Netfor ProA61 ne%ojte ni-ta da upisujete( `Ina,e8 u oviru te stave se prave
pode-avanja ao 5i se ra,unar povezao na internet8 a zati% jo- u tou postupa insta&a*ije
preuzeo sa interneta najnovije nado'radnje operativno' siste%aa( Za &oa*iju na ojoj ]ete
insta&irati Wru5 But Loader ostavite podrazu%evano +4dev4sda1(
Nao!e$a #a ,or"+$",e '"j" ra'%$ar "!a v"3e od jed$og *ard d"+,a< Vodite ovde
ra,una na o% 2ard disu ]ete insta&irati Wru5 But Loader ao 5i va% 2ard disovi 5i&i
nezavisni( ne&jeni 2ard dis 5irate iz padaju]e' %enija oji se na&azi ispod +/evi*e <or
5oot &oader insta&&ation31( Uo&io ne dirate ni-ta8 Wru5 But Loader ]e se auto%atsi insta&irati
na prvo% 2ard disu `4dev4sdaa(
Sada &inite na du'%e OK( Ponovo ]e se pojaviti eran ao -to je to i priazano na s&i*i
$?($>( co- jedno%8 za svai s&u,aj8 rover")e da &" +)e +ve do4ro ode+"&"8 pa ada ste se
uveri&i da je tao8 &inite na du'%e I$+)a&&( Sada otpo,inje pro*es insta&iranja novo'
operativno' siste%a( U tou ovo' pro*esa ]ete u rati% *rta%a 5iti upoznati sa novi%
operativni% siste%o%8 roz s&ie i test oji iste s&ie o5ja-njava8 ao -to je to i priazano na
naredni% s&ia%a(
S&ia $?($[ Pri%er postupa insta&a*ije8 rato upoznavanje sa novi% operativni% siste%o%8 $
$$#
S&ia $?($: Pri%er postupa insta&a*ije8 rato upoznavanje sa novi% operativni% siste%o%8 "
S&ia $?($\ Pri%er postupa insta&a*ije8 rato upoznavanje sa novi% operativni% siste%o%8 0
$$$
S&ia $?($= Pri%er postupa insta&a*ije8 rato upoznavanje sa novi% operativni% siste%o%8 >
S&ia $?("# Pri%er postupa insta&a*ije8 rato upoznavanje sa novi% operativni% siste%o%8 ?
$$"
S&ia $?("$ Pri%er postupa insta&a*ije8 rato upoznavanje sa novi% operativni% siste%o%8 [
S&ia $?("" Pri%er postupa insta&a*ije8 rato upoznavanje sa novi% operativni% siste%o%8 :
$$0
S&ia $?("0 Pri%er postupa insta&a*ije8 rato upoznavanje sa novi% operativni% siste%o%8 \
S&ia $?("> Pri%er postupa insta&a*ije8 rato upoznavanje sa novi% operativni% siste%o%8 =
$$>
S&ia $?("? Pri%er postupa insta&a*ije8 rato upoznavanje sa novi% operativni% siste%o%8 $#
S&ia $?("[ Pri%er postupa insta&a*ije8 rato upoznavanje sa novi% operativni% siste%o%8 $$
S&ia $?(": O5ave-tenje da je insta&a*ija novo' operativno' siste%a uspe-no o5av&jena
$$?
Sada &inite na du'%e Re+)ar) $oJ `Re+)ar)%j +adaa8 ao -to je to i priazano na
pret2odnoj s&i*i8 naon ,e'a se otvara 9/4/V/ drajv i tra)i se od vas da izvadite 9/4/V/ i
pritisnete E$)er( U s&u,aju da ste insta&a*iju vr-i&i sa USB7a tra)i]e se da izvadite USB iz USB
pri&ju,a i pritisnete E$)er8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $?("\ Za2tev za potvrdu da je insta&a*ioni 9/4/V/ odnosno USB izvaYen iz jedini*e opti,o' disa odnosno
is&ju,en iz USB pri&ju,a
Naon to'a8 uo&io pored insta&irano' operativno' siste%a U5untu LinuA $#(#>(0 LTS ve]
i%ate na 2ard disu operativni siste% Mi*roso<t eindofs8 pojavi]e se Wru5 But Loader ao na
idu]oj s&i*i(
S&ia $?("= Oda5ir operativno' siste%a u oji )e&i%o da uYe%o po%o]u Wru5 But Loadera
$$[
Uo&io ni-ta ne dirate za $# seundi ]e po,eti da se startuje operativni siste% U5untu
LinuA $#(#>(0 LTS(
Uo&io8 pa8 i%ate sa%o operativni siste% U5untu LinuA $#(#>(0 LTS na 2ard disu8 on ]e
se startovati a eran Wru5 But Loadera `oji je priazan na pret2odnoj s&i*ia8 se ne]e ni pojaviti(
Naon -to ste uspe-no insta&ira&i operativni siste% U5untu LinuA $#(#>(0 LTS i restartova&i
ra,unar8 operativni siste% ]e auto%atsi po,eti da se u,itava `odnosno8 potre5no je u Wru5u
oda5rati 5a- nje'ovo u,itavanje u s&u,aju da i%ate jo- nei operativni siste% i&i Linus
distri5u*iju na ra,unaru8 uo&io ve] nije tao pode-enoa8 i s&ede]e -to ]ete videti je eran za
prijav&jivanje orisnia na operativni siste% `jer sa% vas pret2odno u pro*esu insta&a*ije
savetovao da ne u&ju,ujete auto%atso prijav&jivanjea8 ao -to je to i priazano na narednoj
s&i*i(
S&ia $?(0# Eran za prijav&jivanje orisnia na operativni siste%
@&inite na va-e i%e `oje ste zada&i u pro*esu insta&a*ijea8 i&i jednostavno pritisnite taster
E$)er naon -to ste ozna,i&i va-e i%e tasteri%a za 'ore i do&e8 ao -to je to i priazano na
pret2odnoj s&i*i8 naon ,e'a ]e se pojaviti 5e&i pravou'aoni ispod va-e' i%ena u o%e je
potre5no da uu*ate va-u -i<ru `oju ste taoYe de<inisa&i u pro*esu insta&a*ijea8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $?(0# Identi<ia*ija orisnia pute% orisni,e -i<re
Vodite ra,una da oda5erete onaj raspored tastature o'a ste oda5ra&i i pri&io% pro*esa
$$:
insta&a*ije( Raspored tastature je priazan u dnu erana na pret2odnoj s&i*i( Uo&io ste u
pro*esu insta&a*ije ostavi&i podrazu%evani a%eri,i `en'&( USAa8 raspored tastature8 ne tre5ate
ni-ta da %enjate8 ve] sa%o uu*ajte va-u -i<ru( Vodite ra,una da pravi&no uu*ate va-u -i<ru(
di<ra %ora 5iti identi,na onoj oju ste de<inisa&i u pro*esu insta&a*ije( @ada ste uu*a&i va-u -i<ru
&inite na du'%e Log I$8 i&i jednostavno pritisnite taster E$)er8 ao -to je to i priazano na
pret2odnoj s&i*i( Naon to'a ]ete za neo&io trenutaa u'&edati eran ao na narednoj s&i*i(
S&ia $?(0$ Iz'&ed sve)e insta&irano' operativno' siste%a U5untu LinuA $#(#>(0 LTS
Operativni siste% U5untu LinuA je pored standardno' na,ina insta&iranja na 2ard disu `oji
je upravo o5ja-njena %o'u]e insta&irati i na s&ede]a dva na,ina
$a @ori-]enje% eindofs insta&era ada U5untu LinuA insta&irate u postoje]e%
operativno% siste%u Mi*roso<t eindofs preo eu5i7ja i
"a @ori-]enje% Virtua&ne %a-ine(
Ovi na,ini insta&a*ije ne]e 5iti raz%atrani u oviru ove nji'e(
$$\
GLAVA 5 O+$ov$" ,ora/" % $ovo! U4%$)% L"$%G
oera)"v$o! +"+)e!%
$$=
(: Kor"+$"'," "$)er.ej+ oera)"v$og +"+)e!a U4%$)%
L"$%G (F0F605 LTS
@orisni,i inter<ejs operativno' siste%a U5untu LinuA $#(#>(0 LTS je os%i-&jen tao da
%asi%a&no o&a-a intera*iju orisnia sa operativni% siste%o%( /ostupan je ao 'ra<i,i
orisni,i inter<ejs i ao inter<ejs o%andne &inije( Najvi-e se pri%enjuje 'ra<i,i orisni,i
inter<ejs za veo%a ve&ii 5roj ap&ia*ija unutar operativno' siste%a( MeYuti%8 za nee
ap&ia*ije uop-te ne postoji 'ra<i,i orisni,i inter<ejs8 pa se one pore]u ori-]enje%
inter<ejsa o%andne &inije( Sa dru'e strane8 i ap&ia*ije za oje postoji 'ra<i,i orisni,i
inter<ejs se %o'u poretati `i nji%a se %o)e uprav&jatia ori-]enje% inter<ejsa o%andne &inije( I
jedan i dru'i orisni,i inter<ejs i%aju svoje prednosti i svoje nedostate( U ovoj njizi ]e
a*enat 5iti stav&jen na 'ra<i,i orisni,i inter<ejs8 %ada ne]e izostati ni osnovna o5ja-njenja
vezana za inter<ejs o%andne &inije(
(:0( Gra."'," ,or"+$"'," "$)er.ej+
Wra<i,i orisni,i inter<ejs je u o5&iu unapred de<inisani2 s&ioviti2 priaza trenutno
dostupni2 a*ija oje orisni ra,unara u dato% trenutu %o)e da izvede( U zavisnosti od to'a
-ta trenutno radite na va-e% U5untu LinuA operativno% siste%u8 raz&iova]e se i 'ra<i,i
orisni,i inter<ejs( @ao 5i se %asi%a&no o&a-a&o ori-]enje operativno' siste%a8 s&ioviti
priazi 'ra<i,o' orisni,o' inter<ejsa su 'rupisani u raz&i,ite ate'orije( Tao postoji ve&ia
ate'orija oju ,ine prozori( Prozori predstav&jaju vadratne i&i pravou'aone ovire8 unutar oji2
se na&aze razne %o'u]nosti za uprav&janje pro*esi%a na ra,unaru8 od oni2 najosnovniji2 za
zatvaranje prozora8 do oni2 o%p&iovaniji2 za poretanje ,itavo' pro'ra%a `i&i supa
pro'ra%aa( Zati% postoji ate'orija padaju]i2 %enija8 'de iz5oro% jedne op*ije do5ijate jo-
neo&io podop*ija8 pri ,e%u %o)ete da iza5erete sa%o jednu( /a&je postoji i ate'orija
o5ave-tenja8 'de vas operativni siste% u vidu isa,u]i2 porua na eranu o5ave-tava -ta 5i
prouzroovao &i na neu o%andu i pre ne'o -to tu o%andu `&ia i izvr-ite( Ovo su sa%o
nee od naj,e-]e ori-]eni2 ate'orija 'ra<i,o' orisni,o' inter<ejsa( Zadr)a]e%o se
trenutno na 'ra<i,o% orisni,o% inter<ejsu oji se do5ija od%a2 naon prijav&jivanja na
operativni siste%8 i %o'u]nosti%a oje on pru)a(
U5untu LinuA $#(#>(0 LTS podrazu%evano oristi Wno% za 'ra<i,i orisni,i inter<ejs(
Projeat Wno% `en'&( Wno%e Proje*ta h$$?i8 h$$[i8 je %eYunarodna te)nja da se napravi
ra,unarsa p&at<or%a jednostavna za ori-]enje od strane pro'ra%era s&o5odno' so<tvera(
Wno% je s&u)5eno radno oru)enje projeta WNU8 a naziv je sra]eni*a od GNU Netfor O5je*t
Mode& Environ%ent(
Pre%a s&u)5enoj ve5 strani*i8 Wno% projeat nudi dve stvari3 Wno% destop oru)enje8
jednostavno i priv&a,no orisni*i%a i Wno% pro'ra%ersi ti% oji je zadu)en za razvijanje
sa%o' Wno% oru)enja i prav&jenje ap&ia*ija( Wno% projeat naro,ito isti,e jednostavnost8
orisnost i stvari oje +sa%o rade1( /ru'i *i&jevi projeta su3
• S&o5oda 7 napraviti destop oru)enje oje ]e uve 5iti 5esp&atno8 sa izvorni% odo%
oji je svi%a dostupan(
• Loa&iza*ija 7 prevoYenje oru)enja na razne jezie(
• Or'aniza*ija 7 re'u&arni to izdavanja novi2 verzija i dis*ip&inirana strutura zajedni*e(
• Podr-a 7 5i&o aav na,in podr-e o%panija%a4or'aniza*ija%a4pojedin*i%a oji
oriste Wno%(
Na U5untu LinuA operativno% siste%u8 za raz&iu od dru'i2 operativni2 siste%a8 orisniu
je dozvo&jeno da oda5ere oji od ponuYeni2 'ra<i,i2 orisni,i2 inter<ejsa )e&i da oristi( Nei
od 'ra<i,i2 orisni,i2 inter<ejsa i&i 5o&je re,eno destop oru)enja `en'&( Destop
Environ%ent8 /Ea su @/E8 X;9E i LX/E( Ao orisni )e&i da istovre%eno na svo% U5untu LinuA
operativno% siste%u i%a vi-e raz&i,iti2 destop oru)enja `pored podrazu%evano' Wno%
destop oru)enjaa8 on to %o)e da uradi tao -to ]e insta&irati )e&jeno destop oru)enje(
$"#
Naon to'a se )e&jeno destop oru)enje 5ira pri&io% prijav&jivanja na U5untu LinuA operativni
siste%( U ovoj njizi ne]e 5iti raz%atrana insta&a*ija dodatni2 destop oru)enja( Za dodatne
in<or%a*ije u vezi @/E8 X;9E i LX/E destop oru)enja po'&edajte &iteraturu h$"=i8 h$0#i i
h$0$i(
Nao!e$a (< Apso&utni% po,etni*i%a ne preporu,uje% insta&a*iju dodatni2 destop
oru)enja( U s&u,aju da )e&e da oriste sa%o @/E8 X;9E i LX/E destop oru)enje
preporu,io 5i2 i% da u startu insta&iraju @u5untu8 Isu5untu odnosno Lu5untu LinuA
distri5u*iju jer su od ovi2 LinuA distri5u*ija podrazu%evana destop oru)enja @/E8 X;9E
odnosno LX/E8 ao -to je na U5untu podrazu%evano destop oru)enje Wno%(
Nao!e$a 1< Pre ne'o -to pristupite pro*esu insta&iranja neo' destop oru)enja na
postoje]e% U5untu LinuA operativno% siste%u8 do5ro se in<or%i-ite o postupu nje'ove
insta&a*ije(
(:0(0( Gra."'," ,or"+$"'," "$)er.ej+ U4%$)% Rad$e ovr3"$e
Naon -to ste se prijavi&i na operativni siste%8 u'&eda]ete eran ao na narednoj s&i*i(
S&ia $[($($($ Iz'&ed 'ra<i,o' orisni,o' inter<ejsa od%a2 naon prijav&jivanja na operativni siste%
Sve ovo -to vidite na pret2odnoj s&i*i predstav&ja 'ra<i,i orisni,i inter<ejs U5untu Radne
povr-ine( Uo,i]ete dve trae po *e&oj -irini erana8 jednu na sa%o% vr2u erana8 a dru'u na
sa%o% dnu erana( Te trae se zovu pane&i( Wornja traa predstav&ja 'ornji pane&8 a donja traa
predstav&ja donji pane&( Iz%eYu ti2 traa se na&azi Radna povr-8 odnosno /estop(
(:01 I$)er.ej+ ,o!a$d$e &"$"je
Inter<ejs o%andne &inije se oristi u oviru sa%o' 'ra<i,o' orisni,o' inter<ejsa
ori-]enje% Ter%ina&a( /a 5iste otvori&i Ter%ina& &inite na %eni A&"/a)"o$+ u 'ornje%
&evo% u'&u na 'ornje% pane&u( Zati% u padaju]e% %eniju oji ]e se otvoriti dovedite ursor na
A//e++or"e+8 a zati% u novonasta&o% padaju]e% %eniju &inite na Ter!"$a&8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
$"$
S&ia $[("($ Poretanje Ter%ina&a
Naon to'a ]e se otvoriti prozor Ter%ina&a8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $[("(" Wno% Ter%ina&
Uo,avate da u oviru prozora Ter%ina&a postoji sa%o ispisan test 5e&e 5oje na jedno5ojnoj
pozadini( /a&e8 ovde se o%unia*ija orisnia sa operativni% siste%o% o5av&ja is&ju,ivo
pute% testa( Sada ]e%o na jedno% pri%eru poazati ao se zadaje o%anda u Ter%ina&u(
Uu*ajte u Ter%ina&u s&ede]u o%andu3
sudo fdisk -l
Naon to'a pritisnite taster E$)er( Sada je potre5no da uu*ate va-u orisni,u -i<ru(
Otu*ajte va-u orisni,u -i<ru i ne o5ra]ajte pa)nju -to se u prozoru Ter%ina&a ni-ta ne
pojav&juje( @ada otu*ate -i<ru pritisnite taster E$)er( Naon to'a8 uo&io ste ispravno une&i
orisni,u -i<ru8 do5i]ete rezu&tat tra)ene o%ande8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$""
S&ia $[("(0 Pri%er izvr-ene o%ande u Ter%ina&u
@onretno8 ova o%anda s&u)i da se do5iju in<or%a*ije o svi% trenutni% parti*ija%a na
va-e% 2ard disu8 odnosno 2ard disovi%a `uo&io i2 i%ate dva i&i vi-ea(
Nao!e$a (< Stro'o o5ratite pa)nju -ta u*ate pri&io% unosa o%ande i orisni,e
-i<re u Ter%ina&u(
(; Ma$"%&a/"ja ro#or"!a
/a 5iste otvori&i prozor Nauti&usa &inite na %eni P&a/e+ na 'ornje% pane&u8 a zati%8 u
padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti8 &inite na 7o!e Fo&der8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
$"0
S&ia $:($ Otvaranje prozora Nauti&usa
Naon to'a ]e se otvoriti prozor Nauti&usa8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $:(" Prozor Nauti&usa
(;0( Za)vara$jeE!"$"!"#"ra$jeE!a,+"!"#"ra$je ro#ora
U &evo% 'ornje% u'&u prozora Nauti&usa se na&aze du'%ad za zatvaranje8 %ini%iziranje i
%asi%iziranje prozora `'&edano sa &eva na desnoa8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$">
S&ia $:($($ /u'%ad za zatvaranje8 %ini%iziranje i %asi%iziranje prozora
@&inite sada na du'%e za %ini%iziranje prozora( Prozor Nauti&usa ]e se spustiti na donji
pane&8 i 5i]e priazan u vidu jedno' pravou'aonia sa ispisani% testo% u nje%u `oji opisno
predstav&ja o avo% se prozoru radia8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $:($(" Mini%iziran prozor u donje% pane&u
@&inite sada na taj pravou'aoni8 naon ,e'a ]e se Nauti&us ponovo vratiti u vidu prozora
na Radnoj povr-ini( @&inite sada na du'%e za %asi%iziranje prozora8 naon ,e'a ]e se prozor
Nauti&usa ra-iriti preo *e&o' erana8 tao da ]e pored nje'a na eranu ostati vid&jivi jo- sa%o
'ornji i donji pane&( MeYuti%8 pri%eti]ete da se sada jedno du'%e `u 'rupi du'%adi u &evo%
'ornje% u'&u prozora Nauti&usaa8 pro%eni&o8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $:($(0 /u'%ad za zatvaranje8 %ini%iziranje i de%asi%iziranje prozora
Ovo tre]e du'%e `'&edano sa &eva na desnoa8 je du'%e za de%asi%iziranje prozora8
odnosno za vra]anje prozora na pret2odnu ve&i,inu pre ne'o -to je on ra-iren preo *e&o'
erana(
/a 5iste zatvori&i prozor Nauti&usa8 &inite na du'%e C&o+e `prvo du'%e na pret2odnoj
s&i*ia(
Prozore %o)ete zatvoriti na jo- jedan na,in( @&inite desni% &io% na za'&av&je prozora
Nauti&usa `oje se na&azi na vr2u prozora Nauti&usa8 u za%i-&jeno% pravou'aoniu du) ,itave
-irine prozora8 a po visini ao je ispisano i%e prozorax u ovo% s&u,aju
a&e,+a$dar%4%$)%(FF6&)+ - F"&e BroJ+era8 a zati% u %eniju oji ]e se pojaviti &inite na
C&o+e8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $:($(> Zatvaranje prozora &io% na op*iju 9&ose iz padaju]e' %enija desno' &ia u oviru za'&av&ja prozora
TaoYe8 prozore %o)ete ra-iriti preo *e&o' erana8 odnosno %asi%izirati i28 i vratiti na
prvo5itnu ve&i,inu8 odnosno de%asi%izirati i28 tao -to ]ete dva puta &inuti na za'&av&je
prozora8 i&i oda5rati op*iju M"$"!"#e odnosno MaG"!"#e iz padaju]e' %enija desno' &ia na
za'&av&je prozora(
Nei prozori nisu predviYeni da 5udu priazani preo *e&o' erana8 pa se ne%ojte ,uditi
uo&io u za'&av&ju prozora izostane du'%e za %asi%iziranje4de%asi%iziranje prozora(
Naravno8 od tavi2 prozora ne postoji %o'u]nost %asi%iziranja4de%asi%iziranja ni pute%
o%ande dup&o' &ia na za'&av&je prozora(
$"?
(;01 Pro"#vo&j$a ro!e$a ve&"'"$e ro#ora
Prozoru %o)ete proizvo&jno da pro%enite ve&i,inu `uo&io on pret2odno nije %asi%iziran8
odnosno preo *e&o' erana8 i uo&io i%a dopu-tenu tu %o'u]nosta( To ]ete uraditi na s&ede]i
na,in( /ovedite ursor %i-a na desnu ivi*u prozora8 i to 5a- na sa%u ivi*u prozora( U to%
trenutu ]e se ursor %i-a pro%eniti u o5&i stre&i*e oja je us%erena u prav*u %o'u]e
pro%ene ve&i,ine prozora8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $:("($ Pro%ena ursora u o5&i stre&i*e us%erene u desnu stranu oja dodiruje uspravnu &iniju8 ao zna da
%o)ete pristupiti pro%eni ve&i,ine prozora u 2orizonta&no% prav*u
Sada ada je ursor pro%enio o5&i8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i8 ne
po%eraju]i %i-a8 &inite i dr)ite pritisnut &evi taster %i-a8 a zati% pov&a,ite %i-a &evo7desno(
Vide]ete da se is*rtao jedan pravou'aoni sa 5e&i% ivi*a%a oji si%5o&i,i predstav&ja novu
ve&i,inu prozora u dato% trenutu8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$"[
S&ia $:("(" Si%5o&i,i priaz nove ve&i,ine prozora u dato% trenutu
Uo&io ste zadovo&jni novo% ve&i,ino% prozora `ve]o% i&i %anjo% od prvo5itnea8 otpustite
sada &evi taster %i-a8 i prozor ]e popri%iti ve&i,inu oja je 5i&a si%5o&i,i priazana u vidu
pravou'aonia sa 5e&i% ivi*a%a(
Na ovaj na,in %o)ete da priYete ursoro% %i-a na 5i&o oju ivi*u prozora8 a zati% %u
%enjate ve&i,inu( MeYuti%8 tao posti)ete pro%enu ve&i,ine prozora sa%o u jedno% prav*u(
Uo&io )e&ite da odjedno% %enjate ve&i,inu prozora u o5a prav*a `i 2orizonta&no% i
vertia&no%a8 dovedite ursor %i-a na donji desni u'ao prozora8 i to 5a- na sa% u'ao prozora8
ao 5i se ursor pro%enio u o5&i stre&i*e8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $:("(0 Pro%ena ursora u o5&i stre&i*e us%erene u donju desnu stranu oja dodiruje 2orizonta&nu i uspravnu &iniju
u ta,i nji2ovo' presea8 ao zna da %o)ete pristupiti pro%eni ve&i,ine prozora u svi% `%eYuso5no para&e&ni%a8
2orizonta&ni%8 vertia&ni%8 severozapad7ju'oisto8 i severoisto7ju'ozapad prav*i%a
Sada ada je ursor pro%enio o5&i8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i8 ne
po%eraju]i %i-a8 &inite i dr)ite pritisnut &evi taster %i-a8 a zati% pov&a,ite %i-a po eranu(
Vide]ete da se is*rtao jedan pravou'aoni sa 5e&i% ivi*a%a8 oji si%5o&i,i predstav&ja novu
ve&i,inu prozora u dato% trenutu8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$":
S&ia $:("(> Si%5o&i,i priaz nove ve&i,ine prozora u dato% trenutu
Uo&io ste zadovo&jni novo% ve&i,ino% prozora `ve]o% i&i %anjo% od prvo5itnea8 otpustite
sada &evi taster %i-a8 i prozor ]e popri%iti ve&i,inu oja je 5i&a si%5o&i,i priazana u vidu
pravou'aonia sa 5e&i% ivi*a%a(
Na ovaj na,in %o)ete da priYete ursoro% %i-a 5i&o o% u'&u prozora8 a zati% %u %enjati
ve&i,inu(
TaoYe8 prozoru %o)ete da pro%enite ve&i,inu na jo- jedan na,in( @&inite desni% &io%
na za'&av&je prozora8 a zati% u padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti &inite na Re+"#e( Naon
to'a8 pro%ena ve&i,ine prozora ]e 5iti %o'u]a u ono% prav*u8 u o%e prvo 5udete po%eri&i
%i-a naon -to ste &inu&i na Resize(
U s&u,aju da u oviru jedno' prozora postoji vi-e in<or%a*ija oje ne %o'u 5iti priazane
odjedno% unutar 'rani*a to' prozora8 pojavi]e se 2orizonta&ni8 odnosno vertia&ni &iza,8 i&i i
jedan i dru'i &iza,( Otvorite prozor Nauti&usa i s%anjite 'a do te %ere da se pojave i
2orizonta&ni i vertia&ni &iza,8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $:("(? S%anjen prozor Nauti&usa da 5i se vide&i &iza,i
Le'enda sa pret2odne s&ie3
$a /va vertia&na &iza,a i
"a cedan 2orizonta&an &iza,(
$"\
/a 5iste vide&i sada ostata sadr)aja prozora8 %orate da po%erite od'ovaraju]i &iza,(
@&iza, po%erate tao -to &inete na nje'a a zati%8 dr)e]i pritisnut &evi taster %i-a8 po%erate
%i-a &evo7desno4'ore7do&e u zavisnosti od to'a da &i ste &inu&i na 2orizonta&ni4vertia&ni &iza,(
U s&u,aju vertia&no' &iza,a8 &iza, %o)ete da po%erate i sro&ovanje% %i-a( /a&e8 ada
sro&ujete napred4nazad od'ovaraju]i vertia&ni &iza, ]e se po%erati 'ore4do&e( Uo&io ste
pret2odno ursor %i-a postavi&i na sivu o5&ast ispod re,i P&a/e+S8 po%era]e se &evi vertia&ni
&iza,8 a uo&io ste ursor %i-a pret2odno postvi&i ne'de u oviru 5e&o' pravou'aonia unutar
Nauti&usa8 po%era]e se desni vertia&ni &iza,(
Proizvo&jnu pro%enu ve&i,ine ativno' prozora oji nije %asi%iziran %o)ete izvr-iti i
oriste]i pre,i*u uz po%o] tastature i %i-a( /r)ite pritisnute &evi taster A&) na tastaturi i srednji
taster %i-a `to,i]a8 a zati% po%erajte %i-a8 ,i%e ]ete %enjati i ve&i,inu prozora( @ada ste
zadovo&jni novo% ve&i,ino% prozora8 jednostavno otpustite tastere(
(;05 Pro"#vo&j$a ro!e$a o&ožaja ro#ora $a e,ra$%
Prozoru oji nije postav&jen preo *e&o' erana `%asi%izirana8 %o)ete veo%a &ao da
pro%enite po&o)aj na eranu( To ]ete uraditi na s&ede]i na,in( Otvorite prvo prozor Nauti&usa8
na na,in ao je to pret2odno o5ja-njeno( Zati% &inite ne'de na za'&av&je prozora8 i dr)ite
tao pritisnut &evi taster %i-a( Pri%eti]ete da se sada ursor pro%enio iz o5&ia stre&i*e8 u o5&i
desne -ae sa sup&jeni% prsti%a8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $:(0($ Po%eranje prozora &io% na za'&av&je prozora
/o dr)ite tao pritisnut &evi taster %i-a8 po%erajte %i-a8 pri ,e%u ]e se po%erati i *eo
prozor po eranu( @ada 5udete zadovo&jni novi% po&o)aje% prozora na eranu8 otpustite &evi
taster %i-a8 naon ,e'a ]e se ursor %i-a ponovo vratiti u standardni o5&i stre&i*e(
TaoYe8 prozor %o)ete proizvo&jno da po%erate po eranu i tao -to ]ete prvo desni%
tastero% %i-a &inuti na za'&av&je prozora8 a zati% u padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti
&inuti na op*iju Move8 naon ,e'a ]e se ursor %i-a ponovo pro%eniti u o5&i desne -ae sa
sup&jeni% prsti%a8 sa%o -to ]e sada 5iti pozi*ioniran u sa%o% *entru to' prozora( Zati%
%o)ete po%erati %i-a ao 5iste po%era&i prozor po eranu( @ada 5udete zadovo&jni novi%
po&o)aje% prozora na eranu8 &inite jo- jedno% da 5iste ostavi&i prozor na )e&jeno% %estu(
Mo'u]e je da ativno% prozoru `oji pret2odno nije %asi%izirana8 pro%enite po&o)aj na
eranu i oriste]i pre,i*u uz po%o] tastature i %i-a( /r)ite pritisnute &evi taster A&) na tastaturi
i &evi taster %i-a8 a zati% po%erajte %i-a8 ,i%e ]ete po%erati i prozor po eranu( @ada ste
zadovo&jni novi% po&o)aje% prozora na eranu8 jednostavno otpustite tastere(
$"=
(;06 Pre!e3)a$je ro#ora $a ra#&"'")e Rad$e ovr3"$e
Otvorite prozor Nauti&usa( /e%asi%izirajte 'a uo&io je %asi%iziran( Prozor %o)ete sa
jedne na dru'u Radnu povr-inu da po%erite tao -to ]ete &inuti desni% &io% na za'&av&je
prozora8 a zati% u padaju]e% %eniju oda5rati Move )o Ior,+a/e &e.) `za po%eranje na
prvu4dru'u4tre]u Radnu povr-inu8 uo&io se trenutno na&azite na dru'oj4tre]oj4,etvrtoj Radnoj
povr-inia8 Move )o Ior,+a/e r"g*) `za po%eranje na dru'u4tre]u4,etvrtu Radnu povr-inu8
uo&io se trenutno na&azite na prvoj4dru'oj4tre]oj Radnoj povr-inia8 i&i u oviru pod%enija Move
)o A$o)*er Ior,+a/e oda5rati neu od Radni2 povr-ina na oju )e&ite pre%estiti prozor
`oja je raz&i,ita od one na ojoj se prozor trenutno na&azia8 ao -to je to i priazano na narednoj
s&i*i(
S&ia $:(>($ Pre%e-tanje prozora na dru'u Radnu povr-inu iz5oro% op*ija %enija desno' &ia na za'&av&je prozora
Uo&io ste prozor pre%esti&i na dru'u Radnu povr-inu &inite na dru'i pravou'aoni u
donje% desno% u'&u erana na donje% pane&u8 ao 5iste se pre5a*i&i na dru'u Radnu
povr-inu i vide&i prozor oji je na njoj pre5a,en8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $:(>(" Pro%ena Radne povr-ine &io% na pravou'aoni `oji si%5o&i,i predstav&ja Radnu povr-inua u desno%
de&u donje' pane&a
Sada8 ada se na&azite na dru'oj Radnoj povr-ini8 vide]ete prozor o'a ste %a&opre
pre%esti&i sa pret2odne Radne povr-ine na ojoj ste se na&azi&i(
Pre%e-tanje prozora na raz&i,ite Radne povr-ine se vr-i da 5i se sa,uva&a do5ra
pre'&ednost na eranu uo&io i%ate vi-e prozora oji su istovre%eno otvoreni i priazani na
eranu(
(;08 Ma$"%&a/"ja +a v"3e "+)ovre!e$o o)vore$"* ro#ora $a
Rad$oj ovr3"$"
Otvorite redo% s&ede]e prozore3 7o!e Fo&der8 De+,)o8 Do/%!e$)+ i M%+"/8 iz5oro%
%enija P&a/e+ na 'ornje% pane&u8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$0#
S&ia $:(?($ Vi-e istovre%eno otvoreni2 prozora na jednoj Radnoj povr-ini
@&inite sada na du'%e za sarivanje4otrivanje prozora na Radnoj povr-ini u &evo%
donje% u'&u erana8 ao 5iste odjedno% %ini%izira&i sve otvorene prozore8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $:(?(" /u'%e za sarivanje4otrivanje prozora na Radnoj povr-ini u po&o)aju ada su prozori otriveni
@&inite ponovo na isto to du'%e8 ao 5iste vrati&i odjedno% sve prozore u prvo5itan
po&o)aj8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $:(?(0 /u'%e za sarivanje4otrivanje prozora na Radnoj povr-ini u po&o)aju ada su prozori sariveni
U jedno% trenutu %o)e da 5ude ativan sa%o jedan prozor( Prozor oji je ativan se
na&azi iznad svi2 osta&i2 otvoreni2 prozora na eranu8 tao da sa%o nje%u %o)ete diretno
pristupiti( Osta&i prozori oji se na&aze na eranu su neativni8 odnosno nji%a ne %o)ete
diretno pristupiti8 jer i2 je prerio ativni prozor( /a 5i neativan prozor postao ativan8
%orate da &inete ne'de u oviru nje'a na Radnoj povr-ini8 i&i %o)ete da &inete na nei od
pravou'aonia na donje% pane&u oji si%5o&i,i predstav&jaju sve otvorene prozore na toj
Radnoj povr-ini(
Za 5rzu i pre'&ednu pro%enu prozora sa neativni2 na ativne8 oristite pre,i*u sa
tastature A&) Ta4( /a&e8 pritisnite taster A&)8 a zati% pritisajte ono&io puta taster Ta4 o&io
je potre5no da naYete )e&jeni prozor8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$0$
S&ia $:(?(> Brza pro%ena statusa prozora sa neativni2 na ativne ori-]enje% A&t Ta5 pre,i*e sa tastature
@ada ste oda5ra&i )e&jeni prozor8 otpustite o5a tastera8 naon ,e'a ]e iza5rani prozor
postati ativan(
(A Faj& !e$adžer
;aj& %enad)er va% o%o'u]ava da %anipu&i-ete <aj&ovi%a i <o&deri%a( U U5untu LinuAu
$#(#>(0 LTS se oristi Nauti&us <aj& %enad)er `en'&( Nauti&us <i&e %ana'era( /a 5iste otvori&i
Nauti&us &inite na %eni P&a/e+ na 'ornje% pane&u8 a zati% u padaju]e% %eniju oji ]e se
pojaviti8 &inite na 7o!e Fo&der( Naon to'a ]e se otvoriti Nauti&us sa priazani% sadr)aje%
va-e &i,ne <as*i&e8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\($ Nauti&us <aj& %enad)er
$0"
(A0( Kre)a$je ,ro# .o&dere
U oviru 5e&o' pravou'aonia oji se na&azi unutar Nauti&usa8 uo,i]ete s&ede]e
diretoriju%e3 De+,)o8 Do/%!e$)+8 DoJ$&oad+8 M%+"/8 P"/)%re+8 P%4&"/8 Te!&a)e+8
V"deo+ i EGa!&e+8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( /a 5iste otvori&i nei
diretoriju% &inite dva puta na nje'a( Re*i%o8 &inite dva puta na diretoriju% EGa!&e+(
Prozor Nauti&usa ]e naon to'a iz'&edati 5a- ao -to je i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\($($ Sadr)aj <o&dera EAa%p&es
Uo,i]ete dva diretoriju%a3 &o'os i U5untuy;reey9u&tureyS2of*ase i neo&io datotea(
Osi% -to se sadr)aj prozora Nauti&usa u oviru 5e&o' pravou'aonia pro%enio `naon -to ste
dva puta &inu&i na diretoriju% EAa%p&esa8 pri%eti]ete jo- jednu raz&iu unutar prozora
Nauti&usa( Pro%enio se sadr)aj &oa*ijso' po&ja `Lo*ation Bara( Pre ne'o -to ste otvori&i
diretoriju% EAa%p&es &oa*ijso po&je je iz'&eda&o ao -to je to priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\($(" Loa*ijso po&je &i,ne <as*i&e
Naon -to ste otvori&i <o&der EAa%p&es &oa*ijso po&je je iz'&eda&o ao -to je to priazano
na narednoj s&i*i(
S&ia $\($(0 Loa*ijso po&je EAa%p&es <o&dera
/a&e8 prizna]ete8 raz&ia postoji( Ta raz&ia se o'&eda u ta,noj adresi oja priazuje 'de se
na&azi dati <aj& odnosno <o&der( /a 5iste veo%a &ao vide&i na ojoj se ta,no adresi na&azi <o&der
EAa%p&es8 stisnite sada o%5ina*iju tastera C)r& i L( Loa*ijso po&je ]e se sada pro%eniti8 i
poaza]e va% ta,nu adresu na ojoj se na&azi <o&der o'a ste otvori&i8 ao -to je to priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $\($(> Ta,na adresa <o&dera EAa%p&es
/a 5iste vrati&i pret2odni iz'&ed &oa*ijso' po&ja8 pritisnite taster E+/( Sada &inite na
du'%e Ba/,8 ao 5iste se vrati&i na pret2odnu &oa*iju na ojoj ste 5i&i `a to je &i,na <as*i&aa8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$00
S&ia $\($(? /u'%e za vra]anje unazad unutar Nauti&usa
Sada &inite na du'%e ForJard8 ao 5iste oti-&i na napred pose]enu <as*i&u `a to je
<as*i&a EAa%p&esa8 ao -to je to priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\($([ /u'%e za vra]anje unapred unutar Nauti&usa
@&inite sada ponovo na du'%e Ba/,8 ao 5iste se vrati&i u va-u &i,nu <as*i&u8 a poto%
&inite dva puta na <o&der M%+"/( Zati% stisnite o%5ina*iju tastera C)r& i L( Po'&edajte
sadr)inu &oa*ijso' po&ja( Ono iz'&eda ovao `de&i%i,no iz%enjeno u zavisnosti od va-e'
orisni,o' i%enaa3
/home/aleksandarubuntu1!lts/"usic
@&inite sada na du'%e U8 ao -to je to priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\($(: /u'%e za vra]anje na 'ore unutar Nauti&usa
Loa*ijso po&je ]e sada iz'&edati ao -to je to priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\($(\ Loa*ijso po&je za zapa%]eni% adresa%a oje su pret2odno pose]ivane unutar Nauti&usa
/a&e8 iz'u5i]e se 5e&i pravou'aoni na %estu &oa*ijso' po&ja8 a pojavi]e se dva
du'%eta a&e,+a$dar%4%$)%(FF6&)+ `u ovo% s&u,ajua i M%+"/( Ovi%e Nauti&us pa%ti oje ste
adrese pose]iva&i8 tao da %o)ete ponovo da odete u <o&der M%+"/8 jednostavni% &io% na
du'%e M%+"/ unutar &oa*ijso' po&ja(
/o se jo- uve na&azite u &i,noj <as*i&i8 a pre ne'o -to ste pritisnu&i du'%e Musi* oje se
na&azi unutar &oa*ijso' po&ja8 pritisnite sada ponovo o%5ina*iju tastera C)r& i L( Po'&edajte
sadr)inu &oa*ijso' po&ja( Ono ]e iz'&edati ovao3
/home/aleksandarubuntu1!lts
/a&e8 ori-]enje% du'%eta U8 oti-&i ste za jednu pozi*iju 'ore8 u 2ijerar2ijsoj struturi
<o&dera( Sada razu%ete raz&iu iz%eYu ativnosti oje se odvijaju ori-]enje% du'%eta U i
du'%adi Ba/, i ForJard( /u'%e U vas vra]a za jedan ora na 'ore u 2ijerar2ijsoj
struturi <o&dera do vas du'%ad Ba/, i ForJard vra]aju na pret2odnu odnosno napred
pose]enu &oa*iju 5ez o5zira na raz&iu u nji2ovoj 2ijerar2ijsoj struturi(
(A01 O)vara$jeE#a)vara$je .aj&ovaE.o&dera
O)vara$je .aj&ovaE.o&dera se %o)e izvr-iti na neo&io na,ina( Prvi na,in `oji je
posredno o5ja-njen u pret2odno% testua8 je da dva puta &inete na )e&jeni <aj&4<o&der unutar
Nauti&usa(
/ru'i na,in je da &inete desni% &io% na nei <aj&4<o&der o'a )e&ite otvoriti8 a zati% u
padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti &inete na Oe$8 ao -to je to i priazano na narednoj
s&i*i(
$0>
S&ia $\("($ Otvaranje <aj&a4<o&dera iz5oro% op*ije Open iz %enija desno' &ia
Pri%eti]ete da u dnu prozora pi-e o5ja-njenje za a*iju oja ]e us&editi uo&io pritisnete na
Open( Ovaj deo Nauti&usa se zove statusna traa8 i u njoj se ispisuju in<or%a*ije oje orisniu
o&a-avaju rad u Nauti&usu tao -to 'a 5&a'ovre%eno o5ave-tavaju o a*ija%a oje 5i us&edi&e
uo&io se ativira nea o%anda( U ovo% s&u,aju8 o%anda oju )e&i%o da ativira%o je Open8
`ao 5is%o otvori&i <o&dera8 pa u statusnoj tra*i pi-e3 zOpen t2e se&e*ted ite% in t2is findofz
`zOtvori iza5ranu <as*i&u u ovo% prozoruza(
Tre]i na,in da otvorite <aj&4<o&der je da 'a prvo se&etujete( Se&e*iju `oda5ira <aj&a4<o&dera
%o)ete da uradite tao -to ]ete &inuti na )e&jeni <aj&4<o&der i&i tao -to ]ete )e&jeni <aj&4<o&der
oda5rati pritisanje% tastera za &evo8 'ore8 do&e i desno( Naravno8 pre to'a %orate da otvorite
Nauti&us( Naon -to <aj&4<o&der 5ude se&etovan8 on ]e postati osen,en8 ao -to je to i priazano
na narednoj s&i*i(
S&ia $\("(" Iza5ran `se&etovana <o&der
Sada ada ste se&etova&i )e&jeni <aj&4<o&der8 pritisnite taster E$)er8 naon ,e'a ]e se on i
otvoriti(
Prozor Nauti&usa %o)ete zatvoriti ao i svai dru'i prozor na na,ine oji su ve] o5ja-njeni(
TaoYe8 prozor Nauti&usa %o)ete zatvoriti na s&ede]a dva na,ina( Prvi na,in je da &inete
na %eni F"&e8 a zati% u padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti8 &inete na C&o+e8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
$0?
S&ia $\("(0 Zatvaranje prozora &io% na op*iju 9&ose iz padaju]e' %enija '&avno' %enija Edit
Pri%eti]ete da na pret2odnoj s&i*i pored 9&ose pi-e 9tr&ke( Ovo je pre,i*a na tastaturi oja
izvr-ava istu o%andu( /a&e8 dru'i na,in da zatvorite prozor Nauti&usa je da uu*ate
o%5ina*iju tastera C)r& i I(
(A05 Prav&je$jeQ ro!e$a "!e$aQ ,o"ra$jeQ re!e3)a$je "
4r"+a$je .aj&ova od$o+$o .o&dera
Otvorite va-u &i,nu <as*i&u( /a 5iste $arav"&" $ov" .o&der8 &inite desni% tastero% %i-a
ne'de u oviru 5e&e povr-ine prozora Nauti&usa8 i to 5a- na 5e&u povr-inu `ne na nei od
<aj&ova4<o&deraa( U %eniju oji ]e se pojaviti8 &inite na Crea)e Fo&der8 ao -to je to i priazano
na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0($ Prav&jenje novo' <o&dera iz5oro% op*ije 9reate ;o&der iz padaju]e' %enija desno' &ia na 5e&u povr-inu
prozora
Naon to'a ]e se u oviru prozora Nauti&usa pojaviti novi <o&der oji ]e se zvati zuntit&ed
<o&derz8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i8 sa auto%atsi se&etovani% i%eno%8
odnosno8 sa %o'u]no-]u da se i%e <o&dera od%a2 de<ini-e( Uo&io )e&ite da date novo%
<o&deru neo &o'i,o i%e8 u,inite to tao -to ]ete 'a otu*ati o%5ina*ijo% tastera na tastaturi(
U ovo% pri%eru ]e%o novo% <o&deru dati i%e z@reirany<o&dery$z(
$0[
S&ia $\(0(" Otvorena %o'u]nost za davanje &o'i,o' i%ena novoreirano% <o&deru
Naon -to ste otu*a&i i%e novo' <o&dera8 &inite ne'de na 5e&u povr-inu na ostatu 5e&o'
pravou'aonia unutar prozora Nauti&usa8 i&i sa%o pritisnite taster E$)er8 ao 5i novoreirani
<o&der do5io i%e oje ste %u zada&i8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0(0 Uu*ano novo i%e novoreirano% <o&deru
Uo&io naon zadavanja i%ena novo% <o&deru &inete ne'de na 5e&u povr-inu8 novi <o&der
]e do5iti i%e oje ste %u zada&i8 a&i nijedan <o&der ne]e 5iti se&etovan8 pa uo&io sada )e&ite
da otvorite <o&der o'a ste %a&opre napravi&i8 %orate da tra)ite 'de se on na&azi unutar prozora
Nauti&usa( MeYuti%8 uo&io naon zadavanja i%ena novo% <o&deru pritisnete taster E$)er8
novoreirani <o&der ]e auto%atsi 5iti se&etovan8 pa 'a veo%a &ao %o)ete otvoriti `5ez
potre5e da 'a tra)ite u prozoru Nauti&usaa8 tao -to ]ete jo- jedno% pritisnuti taster E$)er(
/a 5iste ro!e$"&" "!e neo% <o&deru8 &inite desni% &io% na nje'a `u ovo% pri%eru
na @reirany<o&dery$a8 a zati%8 u %eniju oji ]e se pojaviti8 &inite na Re$a!e0008 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0(> Pro%ena i%ena <o&dera iz5oro% op*ije Rena%e iz %enija desno' &ia na )e&jeni <o&der
Naon to'a ]e staro i%e <o&dera ve] 5iti se&etovano8 pa %o)ete od%a2 da uu*ate novo
i%e <o&dera( U ovo% s&u,aju8 stavite da novo i%e <o&dera 5ude3 zMojaytestua&naydou%entaz8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0(? Uu*ano novo i%e <o&deru o%e se i%e )e&i pro%eniti
@ada ste uu*a&i novo i%e <o&dera8 &inite ne'de na 5e&u povr-inu prozora Nauti&usa8 ao
$0:
5iste potvrdi&i iz5or i%ena(
;aj&u4<o&deru %o)ete pro%eniti i%e na jo- dva na,ina( Prvo %orate se&etovati <aj&4<o&der
o%e )e&ite pro%eniti i%e( Naon to'a &inite na %eni Ed")8 a zati% u padaju]e% %eniju oji
]e se pojaviti8 &inite na Re$a!e0008 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0([ Pro%ena i%ena <o&dera iz5oro% op*ije Rena%e iz padaju]e' %enija '&avno' %enija Edit
Naon to'a je potre5no da uu*ate )e&jeno i%e a zati% potvrdite iz5or &io% na 5e&u
povr-inu8 i&i pritiso% na taster E$)er(
TaoYe8 <aj&u4<o&deru %o)ete pro%eniti i%e tao -to ]ete prvo se&etovati )e&jeni <aj&4<o&der8
a zati% pritisnuti taster F1 na tastaturi8 naon ,e'a %o)ete uu*ati novo i%e( Naon to'a je
potre5no da potvrdite iz5or8 tao -to ]ete &inuti ne'de na 5e&u povr-inu8 i&i pritisnuti taster
E$)er(
/a 5iste ,o"ra&" pret2odno naprav&jeni <o&der MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a u <o&der
Do/%!e$)+ `oji se taoYe na&azi u va-oj &i,noj <as*i&ia8 potre5no je da uradite s&ede]e(
@&inite desni% tastero% %i-a na <o&der MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a8 a zati% u %eniju oji
]e se pojaviti8 &inite na CoL8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0(: @opiranje <o&dera oda5iro% op*ije 9op6 iz padaju]e' %enija desno' &ia na <o&der oji se )e&i opirati
$0\
Zati% otvorite <o&der u o%e )e&ite da na&epite <o&der MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a(
Nea to 5ude <o&der Do/%!e$)+ u va-oj &i,noj <as*i&i( /a&e8 otvorite <o&der Do/%!e$)+8 a
zati% &inite desni% &io% ne'de na 5e&u povr-inu8 pa u %eniju oji ]e se pojaviti &inite na
Pa+)e8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0(\ Na&ep&jivanje pret2odno opirano' <o&dera iz5oro% op*ije Paste iz padaju]e' %enija desno' &ia na 5e&u
povr-inu prozora Nauti&usa
Naon to'a ]e se u <o&deru Do/%!e$)+ pojaviti opija <o&dera
MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a( /a&e8 sada i%ate dva ista <o&dera oji se zovu
MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a na dva %esta na va-e% 2ard disu `jedan je u va-oj &i,noj
<as*i&i8 a dru'i unutar <o&dera /o*u%entsa( Na ovaj na,in ste napravi&i rezervnu opiju <o&dera
Mojaytestua&naydou%enta(
TaoYe8 <aj&4<o&der %o)ete opirati na jo- dva na,ina( Prvo je potre5no da se&etujete )e&jeni
<aj&4<o&der( Naon to'a 'a %o)ete opirati tao -to ]ete &inuti na %eni Ed")8 a zadi% u
padaju]e% %eniju na CoL8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$0=
S&ia $\(0(= @opiranje pret2odno se&etovano' <o&dera oda5iro% op*ije 9op6 iz padaju]e' %enija '&avno' %enija Edit
TaoYe8 se&etovani <aj&4<o&der %o)ete opirati tao -to ]ete `naon -to ste se&etova&i
)e&jeni <aj&4<o&dera8 pritisnuti o%5ina*iju tastera C)r& i C(
Se&etovani <aj&4<o&der o'a ste pret2odno opira&i8 %o)ete da na&epite taoYe na jo- dva
na,ina( Prvo se pozi*ionirajte na %esto 'de )e&ite da na&epite <aj&4<o&der a zati% &inite na
%eni Ed")8 a zati% u padaju]e% %eniju na Pa+)e8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0($# Na&ep&jivanje pret2odno opirano' <o&dera oda5iro% op*ije Paste iz padaju]e' %enija '&avno' %enija Edit
TaoYe8 se&etovani <aj&4<o&der o'a ste pret2odno opira&i8 %o)ete da na&epite na )e&jeno
%esto tao -to ]ete se prvo pozi*ionirati na to %esto8 a zati% pritisnuti o%5ina*iju tastera
C)r& i V(
$>#
Uo&io ve] nije otvorena8 otvorite va-u &i,nu <as*i&u( Sada otvorite <o&der /o*u%ents oji
se unutar nje na&azi( Sada je potre5no da o5ri-ete rezervnu opiju <o&dera
Mojaytestua&naydou%enta oju ste %a&opre napravi&i( To ]ete uraditi na s&ede]i na,in( @&inite
desni% &io% na <o&der MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a8 a zati% u %eniju oji ]e se pojaviti8
&inite na Move )o Tra+*8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0($$ Brisanje <o&dera `pre%e-tanje% u orpu za otpatea8 oda5iro% op*ije Move to Tras2 iz padaju]e' %enija
desno' &ia na )e&jeni <o&der
Naon to'a ]e <o&der MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a 5iti pre%e-ten u orpu za otpate8
odnosno Tra+*(
;aj&4<o&der %o)ete o5risati `pre%e-tanje% u orpu za otpatea i tao -to ]ete 'a prvo
se&etovati8 a zati% pritisnuti taster De&e)e na tastaturi(
Otvorite sada orpu za otpate8 tao -to ]ete &inuti na ioni*u orpe za otpate u donje%
desno% u'&u erana8 na donje% pane&u8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0($" Otvaranje orpe za otpate `Tras2a8 &io% na ioni*u u donje% desno% u'&u erana
Naon to'a ]e se otvoriti sadr)aj orpe za otpate u novo% prozoru Nauti&usa8 ao -to je to
i priazano na narednoj s&i*i(
$>$
S&ia $\(0($0 Priaz sadr)aja orpe za otpate u Nauti&usu
Pri%e]ujete da u orpi za otpate stoji sa%o <o&der Mojaytestua&naydou%enta( To je zato
-to ste sa%o nje'a o5risa&i( Uo&io ste %o)da po're-i&i8 pa niste ni tre5a&i da 5ri-ete <o&der
Mojaytestua&naydou%enta8 %o)ete da 'a vratite na %esto sa o'a je o5risan na s&ede]i
na,in( @&inite desni% &io% na <o&der MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a8 `oji se na&azi u orpi
za otpatea8 a zati% u %eniju oji ]e se pojaviti8 &inite na Re+)ore8 ao -to je to i priazano
na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0($> Vra]anje o5risano' <o&dera iz orpe za otpate na nje'ovu prvo5itnu &oa*iju `pre 5risanjaa8 oda5iro%
op*ije Restore iz %enija desno' &ia na )e&jeni <o&der
Na ovaj na,in ]e <o&der Mojaytestua&naydou%enta 5iti vra]en natra' u <o&der /o*u%ents8
a orpa za otpate ]e ponovo 5iti prazna(
TaoYe8 )e&jeni <aj&4<o&der oji je o5risan i na&azi se u orpi za otpate8 %o)ete da vratite
natra' na %esto sa o'a je o5risan tao -to ]ete uraditi s&ede]e( Otvorite orpu za otpate8 a
zati% se&etujte )e&jeni <aj&4<o&der( @&inite zati% na %eni Ed")8 a zati% u padaju]e% %eniju oji
]e se pojaviti8 &inite na Re+)ore8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$>"
S&ia $\(0($? Vra]anje o5risano' <o&dera iz orpe za otpate na nje'ovu prvo5itnu &oa*iju `pre 5risanjaa8 oda5iro%
op*ije Restore iz padaju]e' %enija '&avno' %enija Edit
Uo&io )e&ite da zauve o5ri-ete <o&der Mojaytestua&naydou%enta to %o)ete uraditi na
dva na,ina( Naon -to ste o5risa&i <o&der MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a oji se na&azio u
<o&deru Do/%!e$)+ `tao -to ste 'a pos&a&i u orpu za otpate8 na nei od na,ina oji je 'ore
o5ja-njena8 uradite s&ede]e( Otvorite orpu za otpate a zati% &inite desni% &io% na <o&der
MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a8 pa u padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti8 &inite na De&e)e
Per!a$e$)&L8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0($[ Bespovratno 5risanje )e&jeno' <o&dera oda5iro% op*ije /e&ete Per%anent&6 iz padaju]e' %enija desno'
&ia na )e&jeni <o&der
Naon to'a ]e se pojaviti upozorenje oje ]e vas upitati da &i ste zaista si'urni da zauve
$>0
)e&ite da o5ri-ete <o&der MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a8 ao -to je to i priazano na narednoj
s&i*i(
S&ia $\(0($: Pos&ednje upozorenje 5re neopozivo' 5risanja <o&dera
@&inite na du'%e De&e)e8 ao 5iste #a%ve, o5risa&i <o&der
MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a(
Uo&io u orpi za otpate i%ate vi-e <aj&ova4<o&dera8 oje ste pret2odno o5risa&i8 pa 5iste
sada )e&e&i da i2 sve odjedno% o5ri-ete to %o)ete da uradite tao -to ]ete da ispraznite orpu
za otpate( @orpu za otpate %o)ete da ispraznite na dva na,ina( Prvi na,in je da prvo otvorite
orpu za otpate8 a zati% &inete na du'%e E!)L Tra+*8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $\(0($\ Postupa pra)njenja orpe za otpate ada je ona otvorena u prozoru Nauti&usa
Naon to'a ]e se pojaviti upozorenje 'de ]ete 5iti upitani da &i ste zaista si'urni da )e&ite
#a%ve, da "#4r"3e)e sve <aj&ove4<o&dere oji se na&aze u orpi za otpate( TaoYe ]e va% 5iti
pred&o)eno da jo- uve %o)ete )e&jene <aj&ove4<o&dere iz orpe zauve da o5ri-ete pojedina,no8
jedan po jedan( Uo&io ste se predo%is&i&i8 &inite na du'%e Ca$/e&8 a u protivno%8 &inite
na du'%e E!)L Tra+*8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0($= Pos&ednje upozorenje pred po,eta pro*esa pra)njenja i 5espovratno' 5risanja sadr)aja orpe za otpate
/ru'i na,in je da diretno ispraznite orpu za otpate 5ez njeno' otvaranja u Nauti&usu( To
$>>
]ete uraditi tao -to ]ete &inuti desni% &io% na orpu za otpate u desno% donje% u'&u
erana na donje% pane&u8 a zati% u %eniju oji ]e se pojaviti &inuti na E!)L Tra+*8 ao -to
je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0($= Postupa diretno' pra)njenja orpe za otpate 5ez njeno' pret2odno' otvaranja
Naon to'a ]e va% iza]i upozorenje o to%e da &i ste zaista si'urni da )e&ite #a%ve, da
"#4r"3e)e sve <aj&ove4<o&dere oji se na&aze u orpi za otpate( @&inite na du'%e E!)L Tra+*8
uo&io ste si'urni8 odnosno na du'%e Ca$/e&8 uo&io ste se u %eYuvre%enu predo%is&i&i(
/ru'i na,in da diretno zauve o5ri-ete )e&jeni <aj&4<o&der 5ez nje'ovo' s&anja u orpu za
otpate je s&ede]i( Se&etujte )e&jeni <aj&4<o&der o'a )e&ite da o5ri-ete zauve8 a zati% pritisnite
o%5ina*iju tastera S*".) i De&e)e( Naon ovo'a ]e se ponovo pojaviti upozorenje oje ]e vas
upitati da &i ste zaista si'urni da zauve )e&ite da o5ri-ete )e&jeni <aj&4<o&der8 ao -to je to i
%a&opre 5io s&u,aj8 pa uo&io ste si'urni u to8 sa%o &inite na du'%e De&e)e8 ao -to je to i
%a&opre priazano(
Uo&io ste do sada prati&i pret2odno date orae8 %ora&i 5iste da i%ate ori'ina& <o&dera
MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a u va-oj &i,noj <as*i&i( Uo&io nije tao8 napravite ovaav jedan
<o&der u va-oj &i,noj <as*i&i( U <o&deru Do/%!e$)+ se vi-e ne na&azi <o&der
MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a8 jer ste 'a u pret2odni% ora*i%a ve] o5risa&i( /a&e8 sada je
potre5no da pre%estite <o&der MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a oji se trenutno na&azi u va-oj
&i,noj <as*i&i8 u <o&der Do/%!e$)+( To ]ete uraditi na s&ede]i na,in( Potre5no je prvo da ise,ete
<o&der MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a oji se na&azi u va-oj &i,noj <as*i&i( @&inite desni%
&io% na <o&der MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a8 a zati% u %eniju oji ]e se pojaviti &inite na
C%)8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $\(0($\ Se,enje )e&jeno' <o&dera oda5iro% op*ije 9ut iz padaju]e' %enija desno' &ia na )e&jeni <o&der
Naon to'a otvorite <o&der Do/%!e$)+ `oji se na&azi u va-oj &i,noj <as*i&ia i na&epite
<o&der MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a8 na nei od na,ina oji su pret2odno o5ja-njeni(
;aj&4<o&der %o)ete da ise,ete na jo- dva na,ina( Prvi je da to uradite tao -to ]ete &inuti
na %eni Ed")8 a zati% u padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti &inuti na C%)8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
$>?
S&ia $\(0($= Se,enje se&etovano' <o&dera oda5iro% op*ije 9ut iz padaju]e' %enija '&avno' %enija Edit
/ru'i na,in je da prvo se&etujete )e&jeni <aj&4<o&der8 a zati% pritisnete o%5ina*iju tastera
C)r& i M(
Nao!e$a (< ;aj&8 dou%ent i&i datotea8 predstav&ja i%enovani sup podataa
s%e-teni2 na neo% %e%orijso% %ediju%u h$$:i(
Nao!e$a 1< ;o&der8 <as*i&a i&i diretoriju%8 predstav&ja i%enovani sup podataa
s%e-teni2 na neo% %e%orijso% %ediju%u oji %o)e da sadr)i <aj&ove i&i dru'e <o&dere
h$$\i(
(D Te,+) ed")or
Test editor `en'&( TeAt editora8 je pro'ra% oji se oristi za ureYivanje o5i,ni2 testua&ni2
<aj&ova h$$=i( Test editori se ,esto isporu,uju u sastavu operativno' siste%a i&i paeta za
razvoj so<tvera8 ao 5i se isoristi&i za pro%enu on<i'ura*ioni2 <aj&ova i pro'ra%iranje
izvorno' oda neo' pro'ra%a(
U5untu LinuA $#(#>(0 LTS ao pro'ra% za ureYivanje testa oristi Wedit `en'&( Wedita(
/izajniran ao ureYiva, testa op-te na%ene8 Wedit na'&a-ava jednostavnost i &ao]u upotre5e
h$"#i(
/a 5iste otvori&i Wedit &inite na %eni A&"/a)"o$+ na 'ornje% pane&u8 a zati% dovedite
ursor %i-a na pod%eni A//e++or"e+8 pa u novo% %eniju oji ]e se pojaviti8 &inite na ged")
TeG) Ed")or8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$>[
S&ia $=($ Poretanje pro'ra%a Wedit
Zati% ]e se otvoriti prozor pro'ra%a Wedit8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $=(" Otvoren prozor pro'ra%a Wedit
Pri%eti]ete da u prozoru Wedita postoje dva ursora u o5&iu vertia&ni2 &inija( Prvi ursor8
oji je pozi*ioniran u &evo% 'ornje% de&u 5e&e povr-ine prozora Wedita8 je ursor tastature8 i na
to% %estu 'de se ursor tastature na&azi8 5i]e upisan s&ede]i arater naon pritisa neo'
tastera na tastaturi( /a&e8 uo&io po,nete ne-to da pi-ete8 test ]e po,eti da se ispisuje od
%esta na o%e se na&azi ursor tastature( /ru'i ursor je ursor o%pjuterso' %i-a oji je
de&i%i,no popri%io o5&i ursora tastature( On postoji iz raz&o'a &a-e' pozi*ioniranja ursora
tastature pute% o%pjuterso' %i-a(
Napi-ite s&ede]i test unutar Wedita3 zOvo je %oja prva re*eni*a ispisana na novo% U5untu
LinuA operativno% siste%uz8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$>:
S&ia $=(0 Ispisivanje testa u pro'ra%u Wedit8 $
Ve&io s&ovo %o)ete da upi-ete na dva na,ina( Uo&io u&ju,ite 9aps Lo* `oji je
pret2odno 5io is&ju,ena8 tao -to ]ete pritisnuti taster Ca+ Lo/,8 sva s&ova oja 5udete pisa&i
]e 5iti ve&ia( /a&e8 prvi na,in da napi-ete ve&io s&ovo zOz je da prvo u&ju,ite 9aps Lo*8
otu*ate s&ovo O8 a zati% ponovo is&ju,ite 9aps Lo* `tao -to ]ete jo- jedno% &inuti na
taster Ca+ Lo/,a8 ao 5i s&ede]e s&ovo oje )e&ite da napi-ete `u ovo% s&u,aju zvza 5i&o %a&o(
/ru'i na,in je da oristite o%5ina*iju tastera S*".) i neo' s&ova( @ada dr)ite pritisnut taster
S*".) a zati% pritisnete i taster O8 a naon to'a otpustite o5a tastera8 napisa]ete ve&io4%a&o
s&ovo O8 u zavisnosti od to'a da &i je pret2odno 5io is&ju,en4u&ju,en 9aps Lo*( /a 5iste vide&i
da &i je trenutno is&ju,en4u&ju,en 9aps Lo* po'&edajte da &i ne svet&i4svet&i dioda na tastaturi
pored oje pi-e 9aps Lo*( TaoYe8 da vas podseti%8 da se raz%a pi-e pritiso% na taster
Sa/e na tastaturi8 a 5risanje aratera se vr-i pritiso% tastera UBa/,+a/e na tastaturi(
Mo)e se desiti da na va-oj tastaturi na ovo% tasteru ne pi-e UBa/,+a/e8 ve] sa%o U( U
svao% s&u,aju8 znajte da se taster za 5risanje aratera na&azi %a&o iznad tastera E$)er(
/a 5iste nastavi&i da pi-ete u novo% redu8 pritisnite sada taster E$)er( Naon to'a ]e
ursor tastature 5iti pozi*ioniran na po,etu reda8 a ispod testa o'a ste %a&opre napisa&i8 ao
-to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$>\
S&ia $=(> Ispisivanje testa u pro'ra%u Wedit8 "
Sada pritisnite taster Ta4 ao 5iste %a&o uvu&i test prve re,eni*e u novo% redu8 a zati%
otu*ajte s&ede]i test3 zOvo je %oja dru'a re*eni*a ispisana na novo% U5untu LinuA
operativno% siste%uz8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $=(? Ispisivanje testa u pro'ra%u Wedit8 0
Sada je potre5no da sni%ite ovaj test o'a ste napisa&i u jedan testua&ni <aj&( @&inite na
du'%e Save8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$>=
S&ia $=([ Sni%anje napisano' testa u jedan testua&ni <aj&8 ora $
Naon to'a ]e se pojaviti s&ede]i prozor8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $=(: Sni%anje napisano' testa u jedan testua&ni <aj&8 ora "
@&inite sada na %a&i zna p&us8 ao 5iste odredi&i ta,no %esto na 2ard disu na o%e
]ete sni%iti dati testua&ni dou%ent8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i(
Naon to'a ]e se prozor pove]ati8 ,i%e ]ete do5iti %o'u]nost da na pre'&edan na,in
oda5erete <o&der 'de ]ete sni%iti testua&ni <aj&8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$?#
S&ia $=(\ Sni%anje napisano' testa u jedan testua&ni <aj&8 ora 0
@&inite sada dva puta na <o&der Do/%!e$)+ `oji se na&azi u o&oni Na%ea8 a zati% &inite
dva puta na <o&der MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a `o'a ste pret2odno ve] napravi&ia( Ovi%e
ste de<inisa&i odredi-nu putanju `&oa*iju na 2ard disua8 na ojoj )e&ite da sni%ite dati
testua&ni <aj&( Sada ada ste odredi&i &oa*iju na ojoj )e&ite da sni%ite dati testua&ni <aj&8
potre5no je da date i%e to% novo% testua&no% <aj&u( U po&ju Na!e< uu*ajte3
zMojyprviytestua&niydou%entz8 a zati% &inite na du'%e Save8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $=(= Sni%anje napisano' testa u jedan testua&ni <aj&8 ora >
Naon to'a je va- dou%ent sni%&jen pod i%eno% Mojyprviytestua&niydou%ent i
s%e-ten na &oa*iji3
$?$
/home/korisnicko_ime/Documents/"o#a_tekstualna_dokumenta
/a&e8 naon -to ste sni%i&i va- prvi testua&ni <aj&8 ponovo ]e postati ativan prozor
Wedita8 pa %o)ete jo- ne-to da napi-ete( MeYuti%8 zatvorite sada Wedit( Otvorite zati%
Nauti&us i idite na &oa*iju
/home/korisnicko_ime/Documents/"o#a_tekstualna_dokumenta
U to% <o&deru ]e stajati testua&ni dou%ent o'a ste %a&opre sni%i&i8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $=($# Sni%&jeni testua&ni dou%ent u prozoru Nauti&usa
Otvorite sada ovaj testua&ni dou%ent( @&inite ursoro% %i-a iza zadnje re,eni*e oju
ste napisa&i u Weditu( Pritisnite sada dva puta taster E$)er8 ao 5iste ostavi&i *eo jedan red
prazan i po,e&i da pi-ete u naredno% redu( Napi-ite sada s&ede]u re,eni*u3 zUnete su iz%ene u
postoje*e% testua&no% <aj&u8 pa je potre5no te iz%ene i sa*uvatiz8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
$?"
S&ia $=($$ Sni%anje iz%ena u teu]e% testua&no% dou%entu
/a&e8 pri%eti]ete da sada pri&io% pritisa na du'%e Save niste 5i&i upitani 'de )e&ite da
sni%ite dou%ent8 zato -to ste otvori&i i %enja&i postoje]i dou%ent(
Uu*ajte sada jo- jednu re,eni*u( Nea ona '&asi3 zOvo su iz%ene oje su potre5ne za
prav&jenje novo' testua&no' dou%enta na novoj &oa*iji na 2ard disuz8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $=($" Prav&jenje novo' testua&no' dou%enta iz%ena%a postoje]e'8 ora $
Sada &inite na %eni F"&e8 pa u padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti &inite na Save a+8
ao -to je to priazano na narednoj s&i*i(
$?0
S&ia $=($0 Prav&jenje novo' testua&no' dou%enta iz%ena%a postoje]e'8 ora "
Oda5erite da se taj novi dou%ent `o'a ste napravi&i de&o% oriste]i staria8 na&azi u va-oj
&i,noj <as*i&i8 i da se zove3 zMojyprviytestua&niydou%enty$z8 a zati% &inite na du'%e Save8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $=($> Prav&jenje novo' testua&no' dou%enta iz%ena%a postoje]e'8 ora 0
/a&e8 sada u va-oj &i,noj <as*i&i postoje dva testua&na dou%enta oje ste vi &i,no
napravi&i i oji se na&aze na raz&i,iti% &oa*ija%a( Testua&ni <aj&
Mojyprviytestua&niydou%enty$ se na&azi na &oa*iji3
/home/korisnicko_ime
a testua&ni dou%ent Mojyprviytestua&niydou%ent se na&azi na &oa*iji
/home/Documents/"o#a_tekstualna_dokumenta
$?>
Otvorite sada testua&ni <aj& Mojyprviytestua&niydou%ent( Napi-ite u nje%u s&ede]i test3
zOvo je test o'a je potre5no preopirati u postoje*i testua&ni dou%ent
Mojyprviytestua&niydou%enty$ oji se na&azi u &i*noj <as*i&iz8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $=($? @opiranje testa iz jedno' u dru'i postoje]i dou%ent8 $
Sada je potre5no da ozna,ite *e&u zadnju re,eni*u ao 5iste je preopira&i( Ozna,avanje
zadnje re,eni*e %o)ete da uradite na vi-e na,ina( Uverite se prvo da ursor tastature stoji iza
zadnje' aratera u re,eni*i oju )e&ite da ozna,ite( U ovo% s&u,aju to je arater ta,a( Prvi
na,in je da pritisnete taster S*".) i dr)e]i tao pritisnut taster S*".) pritisajte taster za
po%eranje u &evo `taster sa stre&i*o% us%ereno% u &evu stranu u 'rupi od ,etiri tastera za
po%eranje na &evo8 desno8 'ore i do&ea( Vide]ete da ao pritisate taster za &evo8 se&etovani
test do5ija 5oju( @ada 5udete se&etova&i *e&u re,eni*u8 otpustite o5a tastera( /ru'i na,in je
da jednostavni% poreto% %i-a se&etujete )e&jenu re,eni*u( To ]ete uraditi na s&ede]i na,in(
/ovedite ursor %i-a iza zadnje' aratera u re,eni*i oju )e&ite da ozna,ite( Zati%8 ne
po%eraju]i %i-a8 pritisnite &evi taster %i-a i dr)e]i &evi taster %i-a pritisnuto'8 po%erajte %i-a
prvo &evo8 a zati% i 'ore8 sve do ne ozna,ite *e&u re,eni*u( Sada ada ste ozna,i&i zadnju
re,eni*u potre5no je da je opirate( To ]ete uraditi na s&ede]i na,in( @&inite desni% &io%
ne'de u oviru se&etovano' testa8 a zati% u padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti8 &inite na
CoL8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$??
S&ia $=($[ @opiranje testa iz jedno' u dru'i postoje]i dou%ent8 "
TaoYe8 se&etovani test %o)ete opirati iz5oro% op*ije CoL iz padaju]e' %enija Ed")8 i&i
jednostavno% o%5ina*ijo% tastera C)r& i C(
Sada ada ste opira&i se&etovani test8 potre5no je da 'a na&epite unutar testua&no'
<aj&a Mojyprviytestua&niydou%enty$8 i to na nje'ovo% raju( Otvorite testua&ni <aj&
Mojyprviytestua&niydou%enty$( Pozi*ionirajte ursor %i-a na nje'ovo% sa%o% raju8 a zati%
&inite desni% &io%( U padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti &inite na Pa+)e8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $=($: @opiranje testa iz jedno' u dru'i postoje]i dou%ent8 0
$?[
TaoYe8 iza5rani test %o)ete da na&epite iz5oro% op*ije Pa+)e8 iz padaju]e' %enija Ed")8
i&i o%5ina*ijo% tastera C)r& i V(
Naon to'a ]e se na raju testua&no' <aj&a Mojyprviytestua&niydou%enty$ na]i re,eni*a
oju ste preopira&i iz testua&no' <aj&a Mojyprviytestua&niydou%ent8 ao -to je to i priazano
na narednoj s&i*i(
S&ia $=($\ @opiranje testa iz jedno' u dru'i postoje]i dou%ent8 >
Pri%eti]ete da su o5a testua&na <aj&a sada otvorena u isto% prozoru Wedita8 a&i su
priazana u pose5ni% jezi,*i%a `odnosno ta5ovi%a8 od en'&( ta5a( /a&e8 jednostavni% &io%
na jezi,a %o)ete %enjati ativnost raz&i,iti% testua&ni% <aj&ovi%a(
Na isti na,in %o)ete i pre%e-tati se&etovani test iz jedno' u dru'i testua&ni <aj&8 sa%o
-to ]ete tada oda5rati op*iju C%) u%esto op*ije CoL8 ao -to je to poazano u nei% od
pret2odni2 pri%era(
Uo&io 2o]ete da se&etujete odjedno% sve aratere u jedno% testua&no% <aj&u8 to ]ete
uraditi tao -to ]ete u padaju]e% %eniju Ed")8 oda5rati op*iju Se&e/) A&&8 i&i jednostavno
pritisnuti o%5ina*iju tastera C)r& i A( Isti prin*ipi va)e i od se&etovanja svi2 <aj&ova4<o&dera u
prozoru Nauti&usa( Uo&io pa8 2o]ete da se&etujete sa%o pojedine <aj&ove4<o&dere unutar
prozora Nauti&usa8 to %o)ete uraditi tao -to ]ete dr)ati taster C)r& a zati% &io% %i-a
oda5rati )e&jene <aj&ove4<o&dere(
(D0( Pro!e$a ra+oreda )a+)a)%re
Pri%eti&i ste da s%o do sada oristi&i sa%o podrazu%evani a%eri,i `USAa raspored
tastature( Sada ]ete videti ao se dodaju novi rasporedi tastature iz 'rupe svi2 rasporeda
tastature8 i ao se vr-i iz%ena iz%eYu postav&jeni2 rasporeda tastature(
@&inite na %eni SL+)e!8 na 'ornje% pane&u8 zati% dovedite ursor na Pre.ere$/e+8 pa u
padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti &inite na KeL4oard8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
$?:
S&ia $=($($ Poretanje pro'ra%a za pode-avanje tastature
@&inite zati% na arti*u LaLo%)+ u prozoru oji ]e se pojaviti8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia $=($(" Iz5or arti*e La6outs u prozoru pro'ra%a za pode-avanje tastature
@&inite sada na du'%e Add8 naon ,e'a ]e se pojaviti novi prozor8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
$?\
S&ia $=($(0 Prozor za iz5or rasporeda tastature sa vizue&no priazani% trenutno oda5rani% rasporedo% tastature u
*i&ju o&a-avanja iz5ora
Sada &inite na sivi pravou'aoni sa %a&o% stre&i*o% us%ereno% na do&e na svo%e
desno% raju u o%e sada pi-e A<'2anistan8 a oji se na&azi iza re,i 9ountr63 8 ao 5iste
oda5ra&i ze%&ju po ojoj ]ete da naYete )e&jeni raspored tastature( Pojavi]e se &ista svi2 ze%a&ja
sveta a5e*edno s&o)eni2( Po%erajte %i-a na do&e8 i&i jednostavno sro&ujte na do&e ao 5iste
prona-&i Ser5ia `Sr5ijaa( @&inite sada na Ser4"a8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $=($(> Su)avanje %o'u]nosti za iz5or tastature na osnovu oda5rane ze%&je u ojoj se dati raspored tastature i
oristi
Zati% na isti na,in iza5erite varijantu Ser4"a La)"$8 za srpsi &atini,ni raspored tastature8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$?=
S&ia $=($(? Iz5or )e&jeno' rasporeda tastature
Ispod ovi2 op*ija za iz5or se na&azi Privju `en'&( Previefa prozor8 oji o%o'u]ava da vidite
ao iz'&eda raspored tastature oji ste oda5ra&i( @&inite sada na du'%e Add8 ao 5iste
potvrdi&i iz5or srpso' &atini,no' rasporeda tastature8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $=($([ Potvrda iz5ora )e&jeno' rasporeda tastature
Pri%eti]ete sada da se na 'ornje% pane&u pojavi&a jedna ioni*a na ojoj pi-e USA8 ao -to
je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $=($(: Priaz trenutno ativno' a%eri,o' rasporeda tastature na 'ornje% pane&u
@&inite na test USA8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Naon -to ste &inu&i8
vi-e ne]e pisati USA8 ve] SRB8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$[#
S&ia $=($(\ Priaz trenutno ativno' srpso' &atini,no' rasporeda tastature na 'ornje% pane&u
Na ovaj na,in ste izvr-i&i pro%enu sa a%eri,o' na srpsi &atini,ni raspored tastature( /a
5iste proveri&i da &i pro%ena rasporeda tastature <un*ioni-e ao tre5a8 otvorite jedan od
postoje]a dva testua&na dou%enta oje ste pret2odno napravi&i8 i naon -to ste podesi&i
srpsi &atini,ni raspored tastature pro5ajte da upi-ete nei test8 ao 5iste se uveri&i da je
srpsi &atini,ni raspored tastature u&ju,en( Naj&a-e ]ete izvr-iti ontro&u uo&io uu*ate
srpsa &atini,na s&ova -8 Y8 ,8 ]8 i )(
TaoYe %o)ete dodati i srpsi ]iri&i,ni raspored tastature tao -to ]ete za varijantu oda5rati
Ser4"a(
Uo&io ste ovao uradi&i8 sada i%ate tri rasporeda tastature8 a%eri,i8 srpsi &atini,ni i
srpsi ]iri&i,ni( Pro%enu iz%eYu postav&jeni2 rasporeda tastature vr-ite &io% na ioni*u
rasporeda na 'ornje% pane&u8 ao -to je to %a&opre o5ja-njeno(
U situa*ija%a ada pi-ete nei dou%ent i ada je potre5no ,esto da %enjate raspored
tastature8 prizna]ete da je %a&o za%orno da sta&no %i-e% %enjate raspored tastature( Zato se
%o)e podesiti da se pro%ena iz%eYu pode-eni2 rasporeda tastature vr-i diretno o%anda%a
sa tastature( /a&e8 potre5no je sada da podesite pre,i*u na tastaturi oja ]e s&u)iti za 5rzu
pro%enu iz%eYu postav&jeni2 rasporeda tastature( Otvorite ponovo
SL+)e!gPre.ere$/e+gKeL4oard i &inite na arti*u LaLo%)+( @&inite sada na du'%e
O)"o$+8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $=($(= Pode-avanje pre,i*e na tastaturi za 5rzu pro%enu iz%eYu pode-eni2 rasporeda tastature8 ora $
U novo% prozoru oji ]e se pojaviti8 &inite na zna p&us ispred re,i KeL>+? )o /*a$ge
&aLo%)8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$[$
S&ia $=($($# Pode-avanje pre,i*e na tastaturi za 5rzu pro%enu iz%eYu pode-eni2 rasporeda tastature8 ora "
Podrazu%evano je ,eirana pre,i*a A&)VS*".)8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i8
pa ao va% ona ne od'ovara8 de,eirajte je a zati% ,eirajte onu oju va% od'ovara( Mo'u]e
je da ,eirate i vi-e pre,i*a odjedno%8 a&i va% to ne preporu,uje% da radite jer ]ete tao sa%o
stvoriti nepotre5nu za5unu( Zati%8 ada podesite ao va% od'ovara8 &inite na du'%e
C&o+e8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia $=($($$ Pode-avanje pre,i*e na tastaturi za 5rzu pro%enu iz%eYu pode-eni2 rasporeda tastature8 ora 0
1F So.)ver+,o "+,&j%'"va$jeEre+)ar)ova$je ra'%$ara "
#a,&j%'ava$jeEo),&j%'ava$je e,ra$a
/a 5iste so<tversi u'asi&i va- ra,unar prvo &inite na du'%e za 'a-enje ra,unara u
desno% 'ornje% u'&u na 'ornje% pane&u8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$["
S&ia "#($ /u'%e za 'a-enje ra,unara
Zati%8 u padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti8 &inite na S*%) DoJ$0008 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "#(" So<tverso is&ju,ivanje ra,unara &io% na op*iju S2ut /ofn(((
Zati% ]ete 5iti upitani da &i zaista )e&ite da zatvorite sve pro'ra%e i u'asite ra,unar8 ao
-to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "#(0 PotvrYivanje iz5ora is&ju,ivanja ra,unara
Pre ne'o -to u'asite ra,unar8 sa,uvajte sve iz%ene u pro'ra%i%a sa oji%a ste radi&i8 a
zati% zatvorite sve pro'ra%e( U s&u,aju da nei pro'ra% sa oji% ste radi&i ostane otvoren8 on
]e prinudno 5iti zatvoren pri&io% pro*esa 'a-enja ra,unara8 pa ]e se iz'u5iti i sve eventua&ne
iz%ene oje ste u to% pro'ra%u pret2odno na,ini&i( /a&e8 uo&io zaista )e&ite da u'asite
ra,unar8 &inite ponovo na du'%e S2ut /ofn8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i8 i
ra,unar ]e se u5rzo i u'asiti(
Uo&io )e&ite da so<tversi restartujete ra,unar8 &inite prvo na du'%e za 'a-enje
ra,unara u desno% 'ornje% u'&u na 'ornje% pane&u8 a zati% &inite na Re+)ar)0008 ao -to je
to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "#(> So<tverso restartovanje ra,unara &io% na op*iju Restart(((
Ponovo ]ete 5iti upitani da &i zaista )e&ite da zatvorite sve pro'ra%e i restartujete ra,unar8
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$[0
S&ia "#(? PotvrYivanje iz5ora restartovanja ra,unara
Pre ne'o -to restartujete ra,unar8 sa,uvajte sve iz%ene u pro'ra%i%a sa oji%a ste radi&i8
a zati% zatvorite sve pro'ra%e( Naon to'a8 uo&io zaista )e&ite da so<tversi restartujete
ra,unar8 &inite na du'%e Re+)ar)8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i(
/a za&ju,ate eran8 &inite prvo na du'%e za 'a-enje ra,unara u desno% 'ornje% u'&u
na 'ornje% pane&u8 a zati% &inite na Lo/, S/ree$8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "#([ Za&ju,avanje erana &io% na op*iju Lo* S*reen
Naon to'a ]e eran %onitora sa%o sroz po*rneti( /a 5iste ot&ju,a&i sada eran8
po%erite %i-a8 i&i pritisnite 5i&o oji taster na tastaturi( Sada ]ete 5iti upitani za va-u orisni,u
-i<ru ao 5i operativni siste% utvrdio da ste 5a- vi ponovo se&i za ra,unar( Uu*ajte va-u
orisni,u -i<ru8 a zati% &inite na du'%e U$&o/,8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "#(: Ot&ju,avanje erana naon unosa orisni,e -i<re
O5ratite pa)nju oji je raspored tastature u&ju,en( Mora 5iti u&ju,en onaj raspored
tastature oji je podrazu%evani8 odnosno onaj o'a ste de<inisa&i u postupu insta&a*ije
operativno' siste%a( Uo&io nije tao8 pro%enite raspored tastature &io% na postoje]i `oji je
priazan iza po&ja za unos -i<rea8 i&i pre,i*o% na tastaturi ao ste je pret2odno de<inisa&i(
Za&ju,avanje erana je orisna op*ija oja va% o%o'u]ava da 5ez5edno napustite
ra,unar na rato vre%e 5ez 5ojazni da ]e neo napraviti nee iz%ene na siste%u u
vre%enso% periodu ada vas ne%a za ra,unaro%( Naravno8 sa%o vi %orate da znate va-u
orisni,u -i<ru(
1( Ra'%$ar+,e !reže
Ra,unarsa %re)a je poja% oji se odnosi na ra,unare i dru'e ureYaje oji su %eYuso5no
povezani8 a u svr2u %eYuso5ne o%unia*ije i raz%ene podataa h$"$i(
$[>
Ra,unarse %re)e se %o'u pode&iti na raz&i,ite na,ine8 u zavisnosti od3
$a Povr-ine oju poriva ra,unarsa %re)a8
"a Na,ina povezivanja ra,unara u %re)i `Topo&o'ija %re)ea i
0a Te2no&o'ije prenosa podataa iz%eYu ra,unara u %re)i(
U zavisnosti od povr-ine oju poriva ra,unarsa %re)a8 ra,unarse %re)e se %o'u
pode&iti na3
$a Loa&ne ra,unarse %re)e LAN `en'&( Lo*a& Area Netfora i
"a Re'iona&ne ra,unarse %re)e eAN `en'&( Iide Area Netfora(
Loa&nu ra,unarsu %re)u ,ini sup ra,unara oji su povezani na re&ativno %a&o%
prostoru8 ao -to su an*e&arija8 vi-e an*e&arija i&i z'rada h$""i(
Re'iona&na ra,unarsa %re)a je ra,unarsa %re)a oja poriva -ire podru,je 7 'rada8
re'iona i&i dr)ave h$"0i(
Topo&o'ija ra,unarse %re)e predstav&ja na,in8 vrstu i struturu povezivanja ra,unara u
ra,unarse %re)e( Nee od topo&o'ija ra,unarsi2 %re)a su topo&o'ija zvezde8 topo&o'ija
prstena i topo&o'ija %a'istra&e h$">i(
Na osnovu te2no&o'ije prenosa podataa iz%eYu ra,unara u %re)i ra,unarse %re)e %o'u
5iti )i,ane i 5e)i,ne(
1(0( I$)er$e)
Internet je svetsi siste% u%re)eni2 ra,unarsi2 %re)a oji je trans<or%isao na,in na oji
<un*ioni-u o%unia*ioni siste%i( Po,e*i Interneta se ve)u za stvaranje ARPANET7a8 $=[=(
'odine8 %re)e ra,unara pod ontro&o% Ministarstva od5rane SA/7a( /anas8 internet povezuje
%i&ijarde ra,unara -iro% sveta na jedan ne2ijerar2ijsi na,in( Internet je proizvod spoja
%ediju%a8 ra,unara i te&eo%unia*ija h$"?i(
Bez o5zira na na,in povezivanja ra,unara na '&o5a&nu ra,unarsu %re)u `interneta8 svai
ra,unar %o)e o%uni*irati sa 5i&o oji% dru'i% ra,unaro% povezani% na internet( /a 5i se ovo
o5ez5edi&o8 %oraju da 5udu ispunjena dva us&ova3
$a Svai ra,unar na internetu %ora i%ati svoju jedinstvenu adresu i
"a Za %eYuso5nu o%unia*iju pute% interneta8 ra,unari %oraju oristiti internet
protoo&(
1(0(0( Ve4
eee od en'&( Ior&d Iide Ie58 e08 i&i jednostavno Ve5 od en'&( ee58 je siste%
%eYuso5no povezani28 2ipertestovani2 dou%enata8 oji se na&aze na internetu( Sa
5rauzero% `Ve5 pretra)iva,e%a8 se orisni*i re]u po ve5 strani*a%a oje o5i,no sadr)e test8
s&ie8 a&i i dru'e vrste %ediju%a8 ao -to su zvu i video8 iz%eYu osta&i2( Ovaj poja% se ,esto
oristi ao sinoni% za internet8 a u stvari ozna,ava sa%o jednu od us&u'a oje o%o'u]ava
internet h$"[i(
$[?
11 Za3)o je veo!a ,or"+$o da va3 ra'%$ar 4%de
r",&j%'e$ $a "$)er$e) do, ,or"+)")e U4%$)% L"$%G
(F0F605 LTS oera)"v$" +"+)e!
@ao -to je ve] re,eno8 operativni siste% U5untu LinuA spada u 'rupu s&o5odni2 so<tvera i
so<tvera otvoreno' oda( To zna,i8 da izvorno% odu %o)e pristupiti 5i&o o i po potre5i 'a
%enjati( Ova %o'u]nost je8 iz%eYu osta&i28 veo%a zna,ajna8 jer na taj na,in operativni siste%
U5untu LinuA iz dana u dan postaje sve 5o&ji i 5o&ji( Verovatno se pitate ao je to %o'u]e( @ao
-to i sa%i znate8 ni-ta na svetu nije apso&utno idea&no8 pa tao ni operativni siste% U5untu
LinuA( Iz dana u dan se jav&jaju nove 're-e u pro'ra%i%a8 odnosno 5a'ovi8 a&i taoYe se ti isti
5a'ovi iz dana u dan i ot&anjaju( U5untu pro'ra%eri8 i pro'ra%eri do5re vo&je -iro% sveta8
svaodnevno rade na re-avanju prijav&jeni2 5a'ova( Naon -to je 5a' re-en8 i odo5ren od
strane ov&a-]eni2 U5untu pro'ra%era ao taav8 auto%atsi se na internet postav&ja re-enje
uo,eno' 5a'a u vidu si'urnosni2 nado'radnji operativno' siste%a i&i ap&ia*ioni2 pro'ra%a(
@ao orisni U5untu LinuA operativno' siste%a8 %o)ete i sa%i prijaviti nei 5a'8 uo&io 'a
uo,ite8 i ti%e doprineti sveo5u2vatno% unapreYivanju U5untu LinuA operativno' siste%a(
U5untu LinuA operativni siste% sve paete pro'ra%a i nji2ove od'ovaraju]e nado'radnje8
pov&a,i sa interneta8 iz U5untu so<tversi2 rizni*a(
Zato je 5itno da i%ate internet one*iju ao 5iste va- U5untu LinuA operativni siste%
sta&no odr)ava&i nado'raYeni% u tou sa vre%eno%(
TaoYe se i svi ap&ia*ioni pro'ra%i insta&iraju pute% interneta preuzi%anje% insta&a*ioni2
paeta iz U5untu rizni*a8 a&i ]e o to%e vi-e re,i 5iti %a&o asnije(
Uo&io su va% prva aso*ija*ija na internet o%pjutersi virusi8 ne%ate raz&o'a za 5ri'u(
@o%pjutersi virusi su zapravo -tetni pro'ra%i8 a&i je o'ro%na ve]ina nji2 pisana upravo za
Mi*roso<t eindofs operativni siste%8 pa va% ti isti virusi u U5untu LinuA operativno% siste%u
uop-te ne %o'u predstav&jati pro5&e%( To ne zna,i da za U5untu LinuA uop-te nisu pisani virusi(
Postoje i virusi pisani za U5untu LinuA operativni siste%8 a&i je nji2ov 5roj jao %a&i8 i oni va%
`ao prose,no% orisniu ra,unaraa te-o %o'u naneti -tetu8 sa o5ziro% na prin*ip
<un*ionisanja ,itavo' U5untu LinuA operativno' siste%a( /a&e8 jedno% re,ju8 na U5untu
LinuA operativno% siste%u8 va%a8 ao prose,no% orisniu ra,unara8 nije ni potre5an antivirus
pro'ra%( Vas -titi sa% U5untu LinuA operativni siste%8 i orisni,a -i<ra oju sa%o vi znate(
110( Pove#"va$je ra'%$ara $a "$)er$e) ,or"39e$je! 4ež"'$og
USB !ode!a
/a 5i ra,unar %o'ao da raz%enjuje podate sa dru'i% ra,unaro% na %re)i8 potre5no je
da postoje3
$a @o%unia*ioni ureYaj8
"a @o%unia*ioni %ediju% i
0a @o%unia*ioni so<tver
@o%unia*ioni ureYaj je naj,e-]e dodata u o5&iu arti*e i&i pri&ju,no' ureYaja oji se
povezuje sa ra,unarsi% siste%o%8 a na nje'a se zati% povezuje o%unia*ioni %ediju%( I%a
zadata da usa'&asi ra,unare oji se povezuju i da podate oji se prenose iz%eYu ra,unara
pretvori iz o5&ia u o%e su oni pret2odno 5i&i s%e-teni u ra,unaru `di'ita&ni poda*ia8 u o5&i
po'odan za transport podataa pute% o%unia*ioni2 %ediju%a `ana&o'ni poda*ia( Poda*i
pri%&jeni na dru'oj strani se %oraju ponovo vratiti u di'ita&ni o5&i ao 5i 5i&i ,it&jivi za ra,unar(
UreYaj oji vr-i onverziju ana&o'ni2 u di'ita&ne si'na&e `i o5rnutoa8 zove se %ode% `en'&(
%ode% od Modu&ator De!odu&atora(
@o%unia*ioni %ediju% s&u)i za %eYuso5no povezivanje ra,unara( Brzina prenosa
podataa iz%eYu dva ra,unara se %eri 5roje% preneti2 5itova u seundi( @o%unia*ioni
%ediju%i se de&e na3
$[[
$a ni,ane `)i*e8 opti,a v&anaa i
"a Be)i,ne `radio ta&asi8 %irota&asi(((a(
Be)i,ni o%unia*ioni %ediju%i se oriste ada se <inansijsi ne isp&ati postav&jati )i,ane
o%unia*ione %ediju%e us&ed nepristupa,nosti 'eo'ra<so' terena na o%e se isti i
postav&jaju(
@o%unia*ioni so<tver ,ine pro'ra%i oji o%o'u]avaju o%unia*iju dva ra,unara
ori-]enje% o%unia*iono' ureYaja i o%unia*iono' %ediju%a( /e&e se na3
$a /rajvere i
"a Ap&ia*ione pro'ra%e(
/rajveri o%o'u]uju neo%etan rad o%unia*iono' ureYaja8 odnosno uprav&jaju nje'ovi%
rado%(
Ap&ia*ioni pro'ra%i se oriste ao 5i orisni*i%a ra,unara o%o'u]i&i veo%a &au
o%unia*iju sa dru'i% ra,unari%a na %re)i(
U ovoj njizi ]e 5iti o5ja-njen na,in povezivanja na internet ori-]enje% 5e)i,no' USB
%ode%a8 oji se na internet povezuje oriste]i ao o%unia*ioni %ediju%8 iz%eYu osta&o'8
-iroopojasnu 5e)i,nu %re)u( diroopojasnu 5e)i,nu %re)u8 i us&u'e -iroopojasno' 5e)i,no'
interneta pru)aju operateri %o5i&ne te&e<onije `u da&je% testu internet provajderia8 %ada i ne
%ora uve da 5ude tao( @ao %ode% ]e 5iti ori-]en _UAeEI Mo5i&e Broad5and E$?0(
Naravno8 u s&u,aju da i%ate nei dru'i 5e)i,ni USB %ode%8 postupa je potpuno isti(
110(0( Prav&je$je $ove "$)er$e) ,o$e,/"je
Pre ne'o -to renete u pro*es prav&jenja nove internet one*ije8 potre5no je da insta&irate
dva pro'ra%a ao 5i va- 5e)i,ni %ode% ispravno radio na sve)e insta&irano% U5untu LinuA
$#(#>(0 LTS operativno% siste%u( /a 5iste ove pro'ra%e insta&ira&i8 potre5no je da prvo
preuz%ete nji2ove insta&a*ione paete sa interneta na ra,unaru oji je ve] povezan na internet8
a zati% te insta&a*ione paete sa,uvate na neo% prenosno% %e%orijso% %ediju%u8 ao
5iste i2 insta&ira&i na svo% U5untu LinuA operativno% siste%u oji jo- uve nije povezan na
internet( Morate preuzeti so<tversi paet us57%odesfit*27datay"#$##$":7$ya&&(de5 sa adrese
2ttp344u5untu(%irror(ife5(*a44poo&4universe4u4us57%odesfit*27data4us57%odesfit*27
datay"#$##$":7$ya&&(de5 i so<tversi paet us57%odesfit*2y$($(#7"ya%d[>(de5 sa adrese
2ttp344u5untu(%irror(ife5(*a44poo&4universe4u4us57%odesfit*24us57%odesfit*2y$($(#7
"ya%d[>(de5 `uo&io ste insta&ira&i [>75itnu verziju U5untu LinuA operativno' siste%aa8
odnosno us57%odesfit*2y$($(#7"yi0\[(de5 sa adrese
2ttp344u5untu(%irror(ife5(*a44poo&4universe4u4us57%odesfit*24us57%odesfit*2y$($(#7
"yi0\[(de5 `uo&io ste insta&ira&i 0"75itnu verziju U5untu LinuA operativno' siste%aa( Uo&io
i%ate pro5&e%a sa 'ore ostav&jeni% &inovi%a8 pou-ajte da oda5erete nei dru'i server za
preuzi%anje( Lista servera za preuzi%anje paeta us57%odesfit*27datay"#$##$":7$ya&&(de5 je
na adresi 2ttp344pa*a'es(u5untu(*o%4&u*id4a&&4us57%odesfit*27data4dofn&oad8 za us57
%odesfit*2y$($(#7"ya%d[>(de5 na adresi 2ttp344pa*a'es(u5untu(*o%4&u*id4a%d[>4us57
%odesfit*24dofn&oad8 do je za us57%odesfit*2y$($(#7"yi0\[(de5 &ista servera na adresi
2ttp344pa*a'es(u5untu(*o%4&u*id4i0\[4us57%odesfit*24dofn&oad(
Sada ada ste preuze&i ova dva paeta potre5no je da i2 insta&irate na svo% ra,unaru( To
]ete uraditi na s&ede]i na,in( Lo*irajte prvo preuzeti so<tversi paet us57%odesfit*27
datay"#$##$":7$ya&&(de5 u prozoru Nauti&usa8 a zati% porenite nje'ovu insta&a*iju8 tao -to
]ete dva puta &inuti na nje'a( Naon to'a ]e se pojaviti s&ede]i prozor8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
$[:
S&ia ""($($($ O<&ajn pro*es insta&iranja so<tverso' paeta us57%odesfit*27datay"#$##$":7$ya&&(de58 ora $
@&inite sada na du'%e I$+)a&& Pa/,age8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i( Naon
to'a ]e otpo,eti pro*es insta&a*ije( @ada se insta&a*ija zavr-i8 do5i]ete o5ave-tenje da je
insta&a*ija novo' so<tverso' paeta zavr-ena8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia ""($($(" O<&ajn pro*es insta&iranja so<tverso' paeta us57%odesfit*27datay"#$##$":7$ya&&(de58 ora "
@&inite sada na du'%e C&o+e8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Zatvorite zati%
prozor insta&era8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia ""($($(0 O<&ajn pro*es insta&iranja so<tverso' paeta us57%odesfit*27datay"#$##$":7$ya&&(de58 ora 0
Na isti na,in8 zati%8 insta&irajte i so<tversi paet us57%odesfit*2y$($(#7"ya%d[>(de5 u
s&u,aju da i%ate [>75itnu verziju U5untu LinuA operativno' siste%a8 odnosno us57
%odesfit*2y$($(#7"yi0\[(de5 u s&u,aju 0"75itne verzije(
Sada ada ste insta&ira&i ova dva so<tversa paeta8 restartujte ra,unar(
$[\
Nao!e$a (< @ada a)e% is&ju,ite ra,unar8 i&i restartujte ra,unar8 to zna,i da tre5ate
so<tversi da is&ju,ite odnosno restartujete ra,unar8 osi% uo&io nije dru,ije re,eno(
@ada se nei so<tversi paet insta&ira na neo% ra,unaru na o%e ne postoji internet
one*ija8 a)e se da je to pro*es o<&ajn insta&iranja( Suprotan ter%in je on&ajn insta&iranje( Ovo
je 5io izuzeta8 ada ste so<tversi paet insta&ira&i pret2odni% preuzi%anje% 'otovo'
insta&a*iono' paeta sa interneta( Nada&je ]ete sve pro'ra%e insta&irati is&ju,ivo diretno sa
interneta8 jer ]ete tao %o'u]nost za nastana 're-e pri&io% insta&iranja neo' so<tverso'
paeta svesti na %ini%u%(
Nao!e$a 1< U s&u,aju da i%ate insta&irane verzije $#($#x $$(#>x i&i $$($# U5untu LinuA
operativno' siste%a8 nije potre5no da insta&irate us57%odesfit*2 paete8 jer su oni ve]
pret2odno insta&irani u pro*esu insta&iranja sa%o' operativno' siste%a(
Uverite se da je u va- 5e)i,ni USB %ode% stav&jena SIM arti*a8 a zati% u5a*ite va-
5e)i,ni %ode% u nei od USB pri&ju,aa na va-e% u]i-tu ra,unara( Sa,eajte sada neo&io
trenutaa( Uo&io se na Radnoj povr-ini pojavi nea ioni*a8 ne%ojte o5ra]ati pa)nju na to(
@&inite zati% na ioni*u Menad)era %re)e na 'ornje% pane&u8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia ""($($(> Prav&jenje nove internet one*ije8 ora $
Zati%8 u padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti8 &inite na NeJ Mo4"&e Broad4a$d >GSM?
/o$$e/)"o$0008 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia ""($($(? Prav&jenje nove internet one*ije8 ora "
U novo% prozoru oji ]e se pojaviti8 &inite na du'%e ForJard8 ao -to je to i priazano
na narednoj s&i*i(
$[=
S&ia ""($($([ Prav&jenje nove internet one*ije8 ora 0
U &isti svi2 dr)ava sveta8 sro&ovanje% %i-a pronaYite dr)avu u ojoj se na&azite i oda5erite
je &io% na nju8 a zati% &inite na du'%e ForJard8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia ""($($(: Prav&jenje nove internet one*ije8 ora >
Oda5erite sada va-e' internet provajdera a zati% &inite na du'%e ForJard8 ao -to je
to i priazano na narednoj s&i*i(
$:#
S&ia ""($($(\ Prav&jenje nove internet one*ije8 ora ?
Sada ponovo &inite na du'%e ForJard8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia ""($($(= Prav&jenje nove internet one*ije8 ora [
Potvrdite sada iz5or tao -to ]ete &inuti na du'%e A&L8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
$:$
S&ia ""($($($# Prav&jenje nove internet one*ije8 ora :
Sada ]e Menad)er %re)e pou-ati da uspostavi vezu sa interneto%8 pa ]e se i nje'ova
ioni*a pro%eniti u o5&i on*entri,ni2 ru)ni2 &uova oji naiz%eni,no svet&e8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia ""($($($$ Ioni*a si%5o&i,i priazuje da Menad)er %re)e pou-ava da uspostavi vezu sa interneto%
Za neo&io trenutaa `uo&io ne 5ude 5i&o niavi2 pro5&e%aa8 do5i]ete o5ave-tenje da je
veza sa interneto% uspostav&jena8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia ""($($($" O5ave-tenje da je uspostav&jena veza sa interneto%
Sa%i% ti% ]e se i ioni*a %enad)era veze pro%eniti u o5&i uspravni2 para&e&ni2 *rti*a8
ao -to je zna za ja,inu %re)e na va-e% %o5i&no% te&e<onu8 ao -to je to i priazano na
pret2odnoj s&i*i(
110(01 Pre,"da$je " %+o+)av&ja$je "$)er$e) ve#e
/a preinete internet vezu &inite na ioni*u Menad)era %re)e8 a zati% u padaju]e%
%eniju &inite na D"+/o$$e/)8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$:"
S&ia ""($("($ Preidanje veze sa interneto%
Naon to'a ]ete do5iti o5ave-tenje da je veza preinuta8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia ""($("(" O5ave-tenje da je veza sa interneto% preinuta
/a ponovo uspostavite vezu8 &inite na ioni*u Menad)era %re)e8 a zati% &inite na
one*iju oju ste pret2odno napravi&i8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia ""($("(0 Povezivanje na internet ori-]enje% postoje]e internet one*ije
Nao!e$a (< Pode-avanje nove internet one*ije za jedan %ode% se radi sa%o
jedno%( Naon to'a sa%o oristite ve] naprav&jenu one*iju 5ez potre5e da pravite
novu(
Nao!e$a 1< Pret2odno opisani na,in pode-avanja internet one*ije8 povezivanja na
internet i preidanja internet veze8 u potpunosti je identi,an i ada se ao o%unia*ioni
ureYaj `u%esto USB 5e)i,no' %ode%aa oristi 5i&o oji %o5i&ni te&e<on oji i%a
%o'u]nost povezivanja sa o%pjutero% pute% USB veze i %o'u]nost povezivanja na internet
ori-]enje% "W i&i 0W %re)e( TaoYe8 %o5i&ni te&e<on %ora i%ati %o'u]nost da u ovo% s&u,aju
i'ra u&o'u %ode%a(
15 Pode3ava$je +o.)ver+,"* r"#$"/a
Uspostavite internet vezu( Otvorite zati% SL+)e!gAd!"$"+)ra)"o$gSo.)Jare So%r/e+(
Od vas ]e 5iti zatra)ena orisni,a -i<ra ao 5i siste% utvrdio da 5a- vi sedite za ra,unaro%
jer pro'ra% o'a )e&ite da otvorite o%o'u]ava izvr-avanje ad%inistratorsi2 pos&ova(
Ad%inistrator va-e' ra,unara ste sa%o vi jer sa%o vi znate va-u orisni,u -i<ru( Uu*ajte va-u
orisni,u -i<ru a zati% &inite na du'%e OK8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$:0
S&ia "0($ Identi<iovanje orisnia pute% nje'ove orisni,e -i<re radi izvr-enja ad%inistratorsi2 pos&ova
Naon to'a ]e se pojaviti prozor So.)Jare So%r/e+ ao -to je to i priazano na narednoj
s&i*i(
S&ia "0(" Pode-avanje so<tversi2 rizni*a8 $
U po&ju DoJ$&oad .ro!< oda5erite Ma"$ +erver8 a zati% &inite na arti*u Uda)e+8 ao
-to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Prozor ]e sada iz'&edati ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
$:>
S&ia "0(0 Pode-avanje so<tversi2 rizni*a8 "
U oviru stave U4%$)% %da)e+ ne%ojte ni-ta da %enjate8 ve] sve ostavite tavo avo
jeste( U oviru stave A%)o!a)"/ %da)e+ %o)ete da podesite u oji% ]e vre%ensi%
interva&i%a operativni siste% proveravati dostupnost novi2 so<tversi2 paeta za nado'radnju8
pri ,e%u %o)ete iza5rati Da"&L `jedno% dnevnoa8 EverL )Jo daL+ `jedno% u dva danaa8
Iee,&L `jedno% nede&jnoa i&i EverL )Jo Jee,+ `jedno% u dve nede&jea( TaoYe8 %o)ete da
is&ju,ite auto%atsu proveru dostupnosti novi2 so<tversi2 paeta za nado'radnju uo&io
de,eirate op*iju C*e/, .or %da)e+( TaoYe ]e va% 5iti ponuYene op*ije u vezi auto%atso'
preuzi%anja so<tversi2 paeta sa interneta i auto%atso' insta&iranja pronaYeni2 so<tversi2
paeta za nado'radnju8 pri ,e%u %o)ete oda5rati sa%o jednu op*iju( Uo&io oda5erete op*iju
I$+)a&& +e/%r")L %da)e+ J")*o%) /o$."r!a)"o$ operativni siste% ]e auto%atsi proveravati
dostupnost novi2 so<tversi2 paeta za nado'radnju8 auto%atsi preuzi%ati pronaYene
so<tverse paete sa interneta a zati% i2 auto%atsi i insta&irati8 5ez pitanja da %u vi uve
dajete odo5renje za to( Uo&io oda5erete op*iju DoJ$&oad a&& %da)e+ "$ )*e 4a/,gro%$d8
operativni siste% ]e auto%atsi proveravati dostupnost novi2 so<tversi2 paeta za
nado'radnju8 auto%atsi preuzi%ati pronaYene so<tverse paete sa interneta a zati% ]e vas
pitati da &i )e&ite te so<tverse paete i da insta&irate( I na raju8 uo&io oda5erete op*iju O$&L
$o)".L a4o%) ava"&a4&e %da)e+8 operativni siste% ]e auto%atsi proveravati sa%o
dostupnost novi2 so<tversi2 paeta za nado'radnju8 pa ]e vas o5avestiti uo&io ijedan
so<tversi paet za nado'radnju naYe8 a u protivno% ne]ete do5iti niavo o5ave-tenje( U po&ju
Re&ea+e %grade+ %o)ete oda5rati da &i )e&ite da vas operativni siste% o5ave-tava o
dostupnosti novo' izdanja operativno' siste%a( Uo&io oda5erete Never8 operativni siste%
vas niada ne]e o5ave-tavati o dostupnosti novo' izdanja operativno' siste%a( Uo&io
oda5erete Nor!a& re&ea+e+8 operativni siste% ]e vas o5ave-tavati o dostupnosti novo'
sta5i&no' izdanja operativno' siste%a oje iz&azi na svai2 [ %ese*i( I na raju8 uo&io
oda5erete Lo$g )er! +%or) re&ea+e+ o$&L8 operativni siste% ]e vas o5ave-tavati sa%o o
dostupnosti novo' sta5i&no' LTS izdanja operativno' siste%a sa du'o'odi-njo% podr-o%8 oje
iz&azi na svae " 'odine( @ao operativni siste% U5untu LinuA $#(#> LTS i%a te2ni,u podr-u
do apri&a "#$0( 'odine8 a s&ede]e LTS izdanje `$"(#>a iz&azi u apri&u "#$"( 'odine8 i ao
p&anira% jo- du'o da oristi% ovo izdanje U5untu LinuA operativno' siste%a podesi]u da %e
operativni siste% niada ne o5ave-tava o dostupnosti novi2 izdanja operativno' siste%a(
Podesi]u taoYe8 da operativni siste% jedno% dnevno proverava dostupnost novi2 so<tversi2
paeta za nado'radnju i da %e sa%o o5ave-tava o to%e( Vi podesite ao va%a od'ovara(
@&inite zati% na du'%e C&o+e8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Pojavi]e se s&ede]i
prozor8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$:?
S&ia "0(> Osve)avanje &iste dostupni2 so<tversi2 paeta za nado'radnju
Sada je potre5no da se osve)i &ista dostupni2 so<tversi2 paeta za nado'radnju( @&inite
na du'%e Re&oad8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Naon to'a ]e po,eti da se
osve)ava &ista dostupni2 so<tversi2 paeta za nado'radnju i taj pro*es ]e u zavisnosti od
5rzine va-e internet one*ije trajati ra]e i&i du)e( @od %ene je %a&o du)e trajao `us&ed spore
internet one*ijea8 pa sa% uspeo da za5e&e)i% ovaj pro*es ao -to je to i priazano na
naredni% s&ia%a(
S&ia "0(? Preuzi%anje &iste dostupni2 so<tversi2 paeta za nado'radnju sa interneta8 $
S&ia "0([ Preuzi%anje &iste dostupni2 so<tversi2 paeta za nado'radnju sa interneta8 "
@ada se osve)i &ista dostupni2 so<tversi2 paeta za nado'radnju8 pojavi]e se prozor
Menad)era a)uriranja sa &isto% ti2 paeta8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$:[
S&ia "0(: Menad)er a)uriranja8 sa ponuYeni% so<tversi% paeti%a za nado'radnju
TaoYe ]e u po&ju DoJ$&oad +"#e 5iti priazana ve&i,ina svi2 iza5rani2 so<tversi2 paeta
oji se )e&e preuzeti sa interneta a zati% i insta&irati( Podrazu%evano su svi so<tversi paeti za
nado'radnju oji su pronaYeni auto%atsi ,eirani pa va% preporu,uje% da ni-ta ne
de,eirate ve] sa%o &inete na du'%e I$+)a&& Uda)e+8 ao -to je to i priazano na
pret2odnoj s&i*i(
Sada je potre5no da uu*ate va-u orisni,u -i<ru jer je neop2odno izvr-avanje
ad%inistratorsi2 pos&ova( Naon -to ste uu*a&i va-u orisni,u -i<ru i potvrdi&i unos8 otpo,e]e
pro*es a)uriranja pret2odno iza5rani2 so<tversi2 paeta za a)uriranje( Prvo ]e svi so<tversi
paeti 5iti preuzeti sa interneta8 ao -to je to i priazano na s&ede]oj s&i*i(
$::
S&ia "0(\ Preuzi%anje insta&a*ioni2 <aj&ova se&etovani2 so<tversi2 paeta za nado'radnju
Naon -to su svi insta&a*ioni paeti preuzeti sa interneta8 otpo,e]e pro*es insta&iranja isti28
ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "0(= Pro*es insta&iranja preuzeti2 so<tversi2 paeta sa interneta
Naon zavr-eta insta&a*ije svi2 so<tversi2 paeta do5i]ete o5ave-tenje da je `u ovo%
s&u,ajua8 potre5no da restartujete va- ra,unar ao 5i iz%ene 5i&e pri2va]ene8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
Nao!e$a (< Pro*es restartovanja ra,unara u *i&ju pri2vatanja iz%ena na operativno%
siste%u do oji2 je do-&o pri&io% nado'radnje so<tversi2 paeta8 se ne izvodi pri svaoj
nado'radnji8 ve] sa%o pri nado'radnji oni2 so<tversi2 paeta ,ije se novije verzije ne
%o'u ativirati 5ez nji2ovo' ponovno' poretanja oje se posti)e restartovanje% ra,unara(
$:\
S&ia "0($# Za2tev za restartovanje% ra,unara8 ao 5i se zavr-i&a nado'radnja siste%a
Pri%eti]ete da je podrazu%evano se&etovano du'%e Re+)ar) La)er( To je zato -to va%
operativni siste% preporu,uje da prvo sa,uvate sve -to ste pret2odno radi&i na ra,unaru pa te
onda restartujete ra,unar( @&inite na du'%e Re+)ar) La)er8 ao -to je to i priazano na
pret2odnoj s&i*i( Sni%ite sve iz%ene oje ste na,ini&i do ste pret2odno radi&i za ra,unaro%8
zatvorite sve orisni,e pro'ra%e8 a zati% restartujte ra,unar( Pri%eti]ete da je sada du'%e za
'a-enje ra,unara *rvene 5oje8 ao 5i vas o5avesti&o da je neop2odno da se izvr-i nei pro*es
`u ovo% s&u,aju restartovanje ra,unaraa( @&inite sada na du'%e za 'a-enje ra,unara8 a zati%
&inite na Re+)ar) ReP%"red0008 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "0($$ Neop2odno restartovanje ra,unara
Naon -to ste restartova&i ra,unar8 uspostavite prvo vezu sa interneto%( Sada pou-ajte da
ru,no nado'radite va- operativni siste%( Otvorite SL+)e!gAd!"$"+)ra)"o$gUda)e
Ma$ager( Otvori]e se prozor Menad)era a)uriranja( @&inite na du'%e C*e/,8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i( Naon neo&io trenutaa ]ete do5iti o5ave-tenje da je va-
operativni siste% u orau sa vre%eno%8 odnosno nado'raYen i&i zap tu dejtz od en'&( up7to7
date(
S&ia "0($" Prozor Menad)era ad)uriranja sa o5ave-tenje% da je operativni siste% nado'raYen
So<tversi paeti %o'u 5iti dostupni iz so<tversi2 rizni*a tre]e strane i iz &i,ni2 paeta
ar2iva8 isto ao -to su dostupni i iz podrazu%evani2 U5untu so<tversi2 rizni*a( /a 5i so<tversi
paeti 5i&i dostupni iz so<tversi2 rizni*a tre]e strane i iz &i,ni2 paeta ar2iva potre5no je da
dodate )e&jene izvore so<tversi2 paeta u postoje]u &istu izvora so<tversi2 paeta odnosno
$:=
so<tversi2 rizni*a( Za vi-e deta&ja po'&edajte &iteraturu h$":i8 h$"\i(
Nao!e$a 1< Apso&utni% po,etni*i%a ne preporu,uje% dodavanje dopunsi2
so<tversi2 rizni*a( Podrazu%evane U5untu rizni*e su sasvi% dovo&jne za sve so<tverse
paete oji su neop2odni prose,no% orisniu ra,unara(
16 Proverava$je do+)%$o+)" v&a+$"',"* drajvera #a
"$+)a&a/"j%
/rajveri su pro'ra%i oji uprav&jaju od'ovaraju]i% 2ardversi% e&e%enti%a ra,unarso'
siste%a( Naon insta&a*ije U5untu LinuA operativno' siste%a vi oristite sa%o s&o5odne
drajvere( MeYuti%8 po&itia pos&ovanja nei2 <ir%i oje proizvode 2ardverse o%ponente je
tava da one za svoje najnovije proizvode jo- uve ne izdaju s&o5odne drajvere za Linus
operativne siste%e ve] i%aju u ponudi sa%o v&asni,e drajvere( V&asni,e drajvere oje izdaju
te <ir%e testiraju U5untu pro'ra%eri8 a zati% izdaju o*enu o nji2ovo% va&itetu i preporue o
to%e da &i se oni %o'u oristiti( Uo&io je da&e8 va-a 2ardversa on<i'ura*ija novije' datu%a8
sasvi% je si'urno da ]e 5iti dostupan nei v&asni,i drajver za insta&iranje( Proveru dostupnosti
v&asni,i2 drajvera ]e auto%atsi izvr-iti sa% operativni siste% `do je povezan na interneta8
uo&io za ti%e 5ude 5i&o potre5e8 a&i ne 5i 5i&o z'ore da vidite ao se to ru,no radi(
/a proverite dostupnost v&asni,i2 drajvera za insta&iranje otvorite
SL+)e!gAd!"$"+)ra)"o$g7ardJare Dr"ver+( Naon to'a ]e siste% po,eti da proverava
dostupnost v&asni,i2 drajvera za insta&iranje8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia ">($ Operativni siste% vr-i proveru dostupnosti v&asni,i2 drajvera za insta&a*iju
Zati% ]e iz5a*iti rezu&tat provere8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$\#
S&ia ">(" Rezu&tat provere dostupnosti v&asni,i2 drajvera za insta&a*iju
U ovo% s&u,aju8 %oj ra,unar je veo%a star8 pa zato nije naYen nijedan v&asni,i drajver za
insta&a*iju8 jer 2ardverse o%ponente %o'a ra,unara vi-e nisu podr)ane za izdavanje
v&asni,i2 drajvera od strane nji2ovi2 proizvoYa,a( Uo&io u va-e% s&u,aju 5udu pronaYeni
nei dostupni v&asni,i drajveri za insta&a*iju8 nji2ov spisa `sa preporua%a od ov&a-]eni2
U5untu pro'ra%era8 i&i 5ez nji2a8 ]e 5iti priazan u prozoru sa pret2odne s&ie( Mo)e se desiti da
postoje vi-e dostupni2 v&asni,i2 drajvera za jednu 2ardversu o%ponentu va-e' ra,unarso'
siste%a `re*i%o 'ra<i,u arti*ua( U to% s&u,aju prvo tre5ate pou-ati da insta&irate onaj
drajver oji je preporu,en od strane ov&a-]eni2 U5untu pro'ra%era( /ovo&jno je sa%o da
ozna,ite )e&jeni drajver sa &iste a zati% &inete na du'%e A/)"va)e )*"+ dr"ver oje ]e 5iti
priazano na pret2odnoj s&i*i( Uo&io preporu,eni drajver ne radi ao tre5a8 on se %ora
o5risati8 a zati% se %o)e pou-ati insta&irati dru'i ponu]eni drajver sa &iste(
Save) (< /a&e8 u s&u,aju da preporu,eni drajver ne radi ao tre5a zatra)ite po%o]
isusno' orisnia(
18 U4%$)% +o.)ver+," /e$)ar
U5untu so<tversi *entar je ap&ia*ioni pro'ra% oji va% na veo%a jednostavan na,in
o%o'u]ava izvr-avanje ad%inistratorsi2 pos&ova nad so<tversi% paeti%a ao -to su re*i%o8
insta&iranje i 5risanje `deinsta&iranjea so<tversi2 paeta( /a otvorite U5untu so<tversi *entar
&inite na A&"/a)"o$+gU4%$)% So.)Jare Ce$)er( Naon to'a ]e se otvoriti prozor U5untu
so<tverso' *entra8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$\$
S&ia "?($ U5untu so<tversi *entar
Ovde su svi so<tversi paeti spre%ni za insta&iranje i razdvojeni po ate'orija%a ao 5i
orisni*i veo%a &ao na-&i onaj so<tversi paet oji i2 interesuje( Svi so<tversi paeti se
insta&iraju diretno sa interneta8 iz so<tversi2 rizni*a(
/a 5iste vide&i oji su so<tversi paeti trenutno insta&irani na va-e% U5untu LinuA
operativno% siste%u8 &inite na arti*u I$+)a&&ed So.)Jare8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia "?(" Lista insta&irani2 so<tversi2 paeta
@&inite sada ponovo na arti*u Ge) So.)Jare `oja se na&azi iznad arti*e Insta&&ed
So<tfarea ao 5i prozor U5untu so<tverso' *entra iz'&edao 5a- onao ao ada ste 'a otvori&i(
180( I$+)a&"ra$je a&",a/"o$"* rogra!a
Svi ap&ia*ioni pro'ra%i se %o'u insta&irati ori-]enje% U5untu so<tverso' *entra( Sada
]e%o na jedno% pri%eru poazati ao se insta&ira ap&ia*ioni pro'ra% ori-]enje% U5untu
so<tverso' *entra( Otvorite U5untu so<tversi *entar `uo&io pret2odno ve] nije otvorena8 a
zati% &inite na ioni*u Ga!e+8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$\"
S&ia "?($($ Oda5ir so<tverse ate'orije I'ri*e `Wa%esa
Naon to'a8 &inite na ioni*u P%##&e+8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "?($(" Oda5ir podate'orije Strate'ija `Puzz&esa u oviru '&avne ate'orije ap&ia*ioni2 pro'ra%a I'ri*e `Wa%esa
Zati% &inite na i'ri*u Ber%+,L8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "?($(0 Iz5or odreYeno' ap&ia*iono' pro'ra%a8 u ovo% s&u,aju Berusi `Berus6a
@&inite sada na du'%e More I$.o ao 5iste pro,ita&i dodatne in<or%a*ije o ap&ia*iono%
$\0
pro'ra%u o'a )e&ite da insta&irate `u ovo% s&u,aju jedne strate'ijse i'ri*ea8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "?($(> Mo'u]nost do5ijanja dodatni2 in<or%a*ija o iz5rano% ap&ia*iono% pro'ra%u &io% na du'%e More In<o
Naon to'a ]ete %o]i da pro,itate sve dostupne in<or%a*ije vezane za taj ap&ia*ioni
pro'ra%8 a uo&io one za vas nisu dovo&jne8 dodatne in<or%a*ije o to% ap&ia*iono% pro'ra%u
%o)ete prona]i na zvani,no% Ve5 sajtu to' ap&ia*iono' pro'ra%a8 pri ,e%u ]e va% taoYe
5iti dostupan &in do to' Ve5 sajta `en'&( ee5sitea8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "?($(? /odatne in<or%a*ije vezane za iza5rani ap&ia*ioni pro'ra%
@&inite sada na du'%e I$+)a&& - Free8 ao 5iste insta&ira&i ap&ia*ioni pro'ra% Ber%+,L8
ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Sada ]ete 5iti upitani za va-u orisni,u -i<ru(
Uu*ajte va-u orisni,u -i<ru i potvrdite unos( Naon to'a ]e otpo,eti pro*es insta&iranja
iza5rano' ap&ia*iono' pro'ra%a8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "?($([ Pro*es insta&iranja oda5rano' ap&ia*iono' pro'ra%a
Prvo ]e sa interneta 5iti preuzet insta&a*ioni paet8 ao -to je to i priazano na narednoj
s&i*i( /a vidite deta&jnije pro*es insta&iranja ap&ia*iono' pro'ra%a Ber%+,L8 &inite na arti*u
I$ Progre++ >(?8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$\>
S&ia "?($(: Preuzi%anje potre5ni2 insta&a*ioni2 paeta sa interneta8 ao 5i oni od%a2 naon preuzi%anja 5i&i i
insta&irani
Naon -to insta&a*ioni paeti 5udu preuzeti sa interneta otpo,e]e i pro*es nji2ovo'
insta&iranja8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "?($(\ Insta&iranje pret2odno preuzeti2 so<tversi2 paeta sa interneta
Naon -to je zavr-en pro*es insta&a*ije8 &inite ponovo na arti*u Ge) So.)Jare8 naon
,e'a ]ete do5iti o5ave-tenje da je ap&ia*ioni pro'ra% Berus6 insta&iran8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
$\?
S&ia "?($(= O5ave-tenje da je iza5rani ap&ia*ioni pro'ra% insta&iran
Nao!e$a (< Za insta&iranje jedno' ap&ia*iono' pro'ra%a `u ovo% s&u,aju i'ri*e
Berus6a8 neada je potre5no vi-e od jedno' so<tverso' paeta8 pa je zato u pisanju
ori-]ena %no)ina ove i%eni*e(
Nao!e$a 1< U jedno% trenutu se %o)e izvr-avati pro*es insta&iranja sa%o jedno'
ap&ia*iono' pro'ra%a( Uo&io porenete postupa insta&iranja dru'o' ap&ia*iono'
pro'ra%a do jo- uve traje postupa insta&iranja prvo' ap&ia*iono' pro'ra%a8 dru'i
ap&ia*ioni pro'ra% ]e 5iti stav&jen na &istu ,eanja i pro*es nje'ovo' insta&iranja ]e otpo,eti
te po zavr-etu pro*esa insta&iranja prvo' ap&ia*iono' pro'ra%a(
Save) (< Uo&io unapred znate i%e so<tverso' paeta o'a )e&ite da insta&irate8 ne
%orate 'a tra)iti po ate'orija%a8 ve] u po&ju za pretra'u sa%o unesite nje'ovo i%e8 pa
naon -to se )e&jeni so<tversi paet pojavi u rezu&tati%a pretra'e8 %o)ete 'a insta&irati
na isti na,in ao -to ste %a&opre insta&ira&i i'ri*u Berus6(
180(0( I$+)a&"ra$je v&a+$"',"* ,ode,a " dr%g"* v&a+$"',"* +o.)ver+,"*
a,e)a $eo*od$"* #a o)%$ a%d"o-v"deo-gra."'," dož"v&jaj $a U4%$)%
L"$%G oera)"v$o! +"+)e!%
Otvorite U5untu so<tversi *entar( U po&ju za pretra'u uu*ajte %4%$)%-re+)r)"/)ed-
eG)ra+8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i8 a zati% pritisnite E$)er(
$\[
S&ia "?($($($ Rezu&tati pretra'e u U5untu so<tverso% *entru za upit u5untu7restri*ted7eAtras
/a saznate vi-e o ovo% supu pro'ra%a8 &inite na du'%e More I$.o8 ao -to je to i
priazano na pret2odnoj s&i*i( @&inite zati% na du'%e I$+)a&& - Free8 ao 5iste insta&ira&i ovaj
so<tversi paet8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "?($($(" /odatne in<or%a*ije o iza5rano% supu pro'ra%a
Unesite zati% va-u orisni,u -i<ru i potvrdite unos8 naon ,e'a ]e pro*es insta&iranja
)e&jeno' supa pro'ra%a otpo,eti(
Za ovaj sup pro'ra%a va% je potre5no oo $># MB internet protoa(
Naon -to su svi insta&a*ioni paeti preuzeti sa interneta otpo,e]e pro*es insta&a*ije isti2(
Pojavi]e se s&ede]i prozor8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$\:
S&ia "?($($(0 Li*en*a pod ojo% je odreYeni sup so<tversi2 paeta izdat
Potre5no je da pri2vatite &i*en*u pod ojo% je dati sup so<tversi2 paeta izdat8 ao 5i
on %o'ao 5iti insta&iran na va-e% ra,unaru8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Naon
-to ste pro,ita&i &i*en*u8 ,eirajte op*iju Do Lo% a//e) )*e EULA &"/e$+e agre!e$)8 a zati%
&inite na du'%e ForJard8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "?($($(> Pri2vatanje &i*en*e
1801 Br"+a$je a&",a/"o$"* rogra!a
Otvorite U5untu so<tversi *entar( U po&ju za pretra'u uu*ajte Ber%+,L8 a zati% pritisnite
E$)er8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$\\
S&ia "?("($ Se&e*ija ap&ia*iono' pro'ra%a oji se )e&i o5risati
Ozna,ite sada ap&ia*ioni pro'ra% Ber%+,L8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i8 a
zati% &inite na du'%e Re!ove8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "?("(" Brisanje iza5rano' ap&ia*iono' pro'ra%a &io% na du'%e Re%ove
Tra)i]e se unos va-e orisni,e -i<re jer je potre5no izvr-avanje ad%inistratorsi2 pos&ova(
Uu*ajte va-u orisni,u -i<ru a zati% potvrdite unos( Za neo&io trenutaa ap&ia*ioni
pro'ra% ]e 5iti o5risan `deinsta&irana8 pa ]e sada ponovo 5iti dostupna %o'u]nost za nje'ovo
insta&iranje8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$\=
S&ia "?("(0 /ostupnost isto' ap&ia*iono' pro'ra%a za ponovnu insta&a*iju
U s&u,aju ponovno' insta&iranja isto' pro'ra%a o'a ste %a&opre o5risa&i `de"$+)a&"ra&"a8
a)e se da ste uradi&i re"$+)a&a/"j% ap&ia*iono' pro'ra%a Berus6(
1: Rerod%,ova$je a%d"o " v"deo .aj&ova
/a reproduujete audio <aj&8 otvorite va-u Li,nu <as*i&u u prozoru Nauti&usa8 a zati%
otvorite <o&der EGa!&e+8 i na raju otvorite <o&der U4%$)%TFreeTC%&)%reTS*oJ/a+e8 ao -to
je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "[($ cedan audio i jedan video <aj& u prozoru Nauti&usa
@&inite sada dva puta na <aj& Fr%+)ra)"o$B&%e+-Co&"$Ro++0oga( Naon to'a ]e se pojaviti
jedan novi prozor8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$=#
S&ia "[(" Reproduovanje audio <aj&a
Pri%eti]ete da se ne-to de-ava u to% prozoru8 a&i jo- uve ni-ta ne]ete ,uti( To je zato -to
je naon insta&a*ije operativno' siste%a zvu u siste%u podrazu%evano is&ju,en `%utirana(
/a u&ju,ite zvu8 &inite na ioni*u zvu,nia na 'ornje% pane&u8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia "[(0 Ioni*a zvu,nia na 'ornje% pane&u
Zati%8 u padaju]e% %eniju oji ]e se pojaviti8 &inite na U$!%)e8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "[(> U&ju,ivanje zvua oji je pret2odno 5io is&ju,en `%utirana
Naon to'a ]ete ,uti pes%u oju ste %a&opre pusti&i8 naravno8 uo&io ste pret2odno
u&ju,i&i zvu,nie i poja,a&i i2(
Zatvorite sada prozor oji va% je pustio pes%u8 a zati% u jo- uve otvoreno% prozoru
Nauti&usa &inite dva puta na dru'i <aj&8 U4%$)%&+7%!a$")L0ogv( Naon to'a ]e po,eti da se
e%ituje audio7video zapis u isto% prozoru u o%e ste %a&opre s&u-a&i pes%u8 ao -to je to i
priazano na narednoj s&i*i(
$=$
S&ia "[(? Reproduovanje audio7video <aj&a
1; Nadg&eda$je rada ra'%$ar+,og +"+)e!a
/a vidite ao va- ra,unarsi siste% radi8 otvorite SL+)e!gAd!"$"+)ra)"o$g SL+)e!
!o$")or( Otvori]e se prozor ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia ":($ Prozor Siste% %onitora `S6ste% %onitora
U oviru po&ja CPU 7"+)orL poazuje se trenutni rad va-e' %iropro*esora8 ao i istorija
nje'ovo' rada u vre%enso% interva&u od [# seundi( /a&e8 u ovo% po&ju je priazano
optere]enje %iropro*esora u pro*enti%a `{a8 pri ,e%u # pro*enata od'ovara trenutu ada
%iropro*esor uop-te nije optere]en8 a $## pro*enata od'ovara trenutu ada je
%iropro*esor %asi%a&no optere]en(
U oviru po&ja Me!orL a$d SJa 7"+)orL8 priazano je zauze]e va-e Ra% %e%orije i
prostora na Svap parti*iji(
U oviru po&ja Ne)Jor, 7"+)orL priazane su3 5rzina s&anja podataa od vas a internetu
`i&i neoj dru'oj ra,unarsoj %re)ia8 oja je ozna,ena sa Se$d"$g8 i 5rzina pri%anja podataa
$="
od interneta `i&i nee dru'e ra,unarse %re)ea8 a va%a oja je ozna,ena sa Re/e"v"$g(
@&inite sada na arti*u SL+)e!8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Zati% ]e
prozor iz'&edati ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia ":(" In<or%a*ije o ra,unarso% siste%u
Ovde se vidi i%e va-e' ra,unara8 ao i poda*i o operativno% siste%u oji oristite( U
oviru stave 7ardJare na&aze se in<or%a*ije o va-i% 2ardversi% o%ponenta%a ra,unara8
%iropro*esoru i Ra% %e%oriji8 a u oviru stave SL+)e! +)a)%+ preosta&i prazan prostor na
va-e% 2ard disu od ono' prostora o'a ste rezervisa&i za U5untu LinuA operativni siste%
pri&io% parti*ionisanja i insta&a*ije(
/a deta&jnije vidite s&o5odan prostor na 2ard disu za svau parti*iju oju oristi U5untu
LinuA operativni siste%8 &inite na arti*u F"&e SL+)e!+8 ao -to je to i priazano na narednoj
s&i*i(
S&ia ":(0 In<or%a*ije o zauzetosti parti*ija 2ard disa oje oristi dat U5untu LinuA operativni siste%
$=0
1A Kr+)are$je ve4o!
@rstarenje ve5o% je poja% oji se vezuje za pro*es pose]ivanja raz&i,iti2 ve5 &oa*ija u
jedno% vre%enso% interva&u( Ve5 &oa*ija oja se pose]uje %o)e 5iti *i&jana8 jer orisni
unapred )e&i da ode 5a- na tu ve5 &oa*iju( MeYuti%8 ve5 &oa*ija oju orisni pose]uje %o)e
5iti i s&u,ajna `orisni nije i%ao prvo5itnu na%eru da 5a- tu ve5 &oa*iju posetia8 tao -to nju
'eneri-e 2iper&in o'a je orisni pret2odno oda5rao( Na jednoj ve5 strani %o'u8 a i ne %oraju
da postoje 2iper&inovi do dru'i2 ve5 strana( Upravo se to pose]ivanje raz&i,iti2 ve5 strana
`*i&jano i&i s&u,ajnoa u jedno% vre%enso% interva&u zove rstarenje ve5o%( @orisni zapravo
<izi,i sedi ispred svo' ra,unara8 a virtua&no %o)e 5iti na 5i&o ojoj ve5 adresi oja postoji( Za
rstarenje ve5o% se oristi pro'ra% oji se zove Ve5 pretra)iva,( Postoji %no'o Ve5
pretra)iva,a a na U5untu LinuA operativno% siste%u je podrazu%evano insta&iran ;ajer<os
Ve5 pretra)iva,(
Potre5no je8 pre sve'a8 da uspostavite internet vezu8 na na,in ao -to je to pret2odno
o5ja-njeno( /a otvorite ;ajer<os ve5 pretra)iva, &inite na nje'ovu ioni*u na 'ornje%
pane&u8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "\($ Otvaranje ;ajer<os Ve5 pretra)iva,a &io% na nje'ovu ioni*u na 'ornje% pane&u
Za neo&io trenutaa ]e se otvoriti ;ajer<os ve5 pretra)iva,8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia "\(" ;ajer<os Ve5 pretra)iva,
Pri%eti]ete ursor tastature oji se naiz%eni,no pojav&juje i 'u5i u isti% vre%ensi%
interva&i%a8 unutar 5e&o' pravou'aonia za unos testa8 a ispred du'%eta Sear*2( Uu*ajte
sada u to% po&ju re, z2iper&inz8 a zati% &inite na du'%e Sear/*8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
$=>
S&ia "\(0 Pretra)ivanje Ve5a ori-]enje% Woo'&e %otora za pretra'u Ve5a8 za &ju,nu re, +2iper&in1
Ovi% postupo% vi pretra)ujete ve5 na osnovu &ju,ne re,i z2iper&inz8 oriste]i pri to%e
Woo'&e ao %otor za pretra'u ve5a( Naon -to ste &inu&i na du'%e Sear*28 za neo&io
trenutaa ]ete do5iti rezu&tate pretra'e za &ju,nu re, z2iper&inz8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia "\(> Rezu&tati pretra'e Ve5a na osnovu zadate &ju,ne re,i
@&inite sada na dru'i po redu rezu&tat pretra'e8 odnosno na 2iper&in sa testo%
7"er&"$, - V","ed"ja8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( Naon to'a ]ete 5iti
preus%ereni na ve5 stranu na ojoj su data o5ja-njenja o 2iper&inu8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
$=?
S&ia "\(? Ve5 strana otvorena u novo% jezi,u ;ajer<osa posredno do5ijena ori-]enje% rezu&tata pretra'e
Pri%eti]ete %o)da da je ova ve5 strana otvorena u novo% jezi,u va-e' ;ajer<os ve5
pretra)iva,a( Sro&ovanje% %i-a %o)ete da pro,itate sav test oji je ispisan na ovoj ve5
strani( @ada ste sve pro,ita&i8 %o)ete da zatvorite ovaj jezi,a tao -to ]ete &inuti na du'%e
C&o+e na to% jezi,u8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj s&i*i( /a otvorite novi jezi,a8
&inite sada na du'%e sa ze&eni% znao% p&us na se5i8 ao -to je to i priazano na narednoj
s&i*i(
S&ia "\([ Otvaranje novo' prazno' jezi,a u ;jer<os Ve5 pretra)iva,u
Sada ]e se ursor tastature podrazu%evano na&aziti u &oa*ijso% po&ju8 i 5i]e od%a2
spre%an za unos aratera sa tastature( Otu*ajte unutar &oa*ijso' po&ja s&ede]i test
z2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4_iper&inz8 a zati% &inite na ze&enu stre&i*u8 i&i jednostavno
pritisnite taster E$)er8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "\(: 9i&jano pose]ivanje Ve5 strani*e uno-enje% njene ta,ne adrese u &oa*ijso% po&ju ;ajer<os Ve5
pretra)iva,a
Za neo&io trenutaa ]e se otvoriti ve5 strana oju ste %a&opre poseti&i oriste]i rezu&tate
pretra'e za &ju,nu re, z2iper&inz( /a&e8 ori-]enje% %otora za pretra'u8 a uz po%o] &ju,ne
re,i z2iper&inz8 vi ste posredno poseti&i &oa&izovanu Viipedijinu strani*u na srpso% jeziu na
ojoj je o5ja-njeno -ta je to 2iper&in( U dru'o% s&u,aju8 vi ste neposredno `znaju]i pret2odno
ta,nu adresu na ojoj se data ve5 strana na&azia poseti&i &oa&izovanu Viipedijinu strani*u na
srpso% jeziu na ojoj je o5ja-njeno -ta je to 2iper&in( Ovo su o,i'&edni pri%eri s&u,ajno' i
*i&jano' pose]ivanja ve5 strana(
Za dodatnu po%o] u vezi pro'ra%a Mozi&a ;ajer<os8 posetite s&ede]u ve5 stranu3
2ttp344support(%ozi&&a(*o%4sr79sRL42o%e(
$=[
1D Pro!e$a je#",a #a ,or"+$"'," "$)er.ej+ +a
a!er"',og e$g&e+,og >USA? $a +r+," je#",
Potre5no je8 pre sve'a8 da uspostavite internet vezu na na,in ao -to je to pret2odno
o5ja-njeno( Otvorite zati% SL+)e!gAd!"$"+)ra)"o$gLa$g%age S%or)( Uo&io ste
pri&io% insta&a*ije U5untu LinuA operativno' siste%a oda5ra&i preporu,eni USA raspored
tastature8 sada ]e vas operativni siste% o5avestiti da su dostupni jo- nei &oa&izovani jezi,i
paeti za insta&a*iju( @&inite na du'%e Re!"$d Me La)er8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia "=($ O5ave-tenje da jezi,a podr-a nije o%p&etno insta&irana i da su dostupni novi jezi,i paeti za insta&a*iju
@&inite sada na du'%e I$+)a&& E Re!ove La$g%age+0008 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia "=(" Oda5ir op*ije za insta&iranje i&i 5risanje jezi,i2 paeta
Naon to'a ]e se pojaviti prozor u o%e tre5ate sro&ovanje% %i-a da naYete +r+," je#",
>Ser4"a$?8 a zati% 'a i ,eirate za insta&a*iju( /a pri2vatite iz5or &inite sada na du'%e
A&L C*a$ge+8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
$=:
S&ia "=(0 Pri2vatanje iza5rano' srpso' jezi,o' paeta za insta&a*iju
Sada je potre5no da uu*ate va-u orisni,u -i<ru zato -to se za2teva izvr-avanje
ad%inistratorsi2 pos&ova( Naon -to unesete va-u orisni,u -i<ru i potvrdite unos8 otpo,e]e
pro*es preuzi%anja potre5ni2 so<tversi2 paeta sa interneta8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia "=(> Pro*es preuzi%anja neop2odni2 jezi,i2 so<tversi2 paeta sa interneta
Naon -to svi so<tversi paeti 5udu preuzeti sa interneta8 otpo,e]e pro*es nji2ove
insta&a*ije na va-e% ra,unaru8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "=(? Pro*es insta&a*ije preuzeti2 jezi,i2 so<tversi2 paeta sa interneta
$=\
Sada je potre5no da oda5erete srpsi jezi za podrazu%evani jezi orisni,o' inter<ejsa
va-e' U5untu LinuA operativno' siste%a( Sro&ovanje% %i-a naYite +r+," >Sr4"ja?8 ao -to je
to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "=([ PronaYen srpsi jezi,i so<tversi paet u &isti dostupni2 jezi,i2 so<tversi2 paeta
Zati% prevu,ite taj iz5or +r+," >Sr4"ja? sroz 'ore na vr28 ao 5i to 5io prvi iz5or za
jezi orisni,o' inter<ejsa8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "=(: Pode-avanje podrazu%evano' jezia nje'ovi% prev&a,enje% na vr2 &iste
@&inite sada na du'%e A&L SL+)e!-I"de0008 ao 5i oda5rani jezi 5io ori-]en i
pri&io% u&ju,ivanja ra,unara i prijav&jivanja na operativni siste%8 ao -to je to i priazano na
narednoj s&i*i(
S&ia "=(\ Pri2vatanje iz5rano' jezia ao podrazu%evani jezi za *eo siste%
$==
Ponovo unesite va-u orisni,u -i<ru8 a zati% potvrdite unos jer je neop2odno izvr-avanje
ad%inistratorsi2 pos&ova( @&inite sada na arti*u TeG)8 ao -to je to i priazano na narednoj
s&i*i(
S&ia "=(= Oda5ir srpso' jezia ao podrazu%evano' za priaz 5rojeva8 datu%a i va&ute
U padaju]oj &isti oda5erite +r+," >Sr4"ja?8 ao 5i 5rojevi8 datu% i va&uta 5i&i &oa&izovani
na srpsi jezi8 a zati% &inite na du'%e A&L SL+)e!-I"de0008 ao 5i oda5rani jezi 5io
ori-]en i pri&io% u&ju,ivanja ra,unara i prijav&jivanja na operativni siste%8 ao -to je to i
priazano na pret2odnoj s&i*i( Mo)e se desiti da se od vas ponovo tra)i orisni,a -i<ra8 pa je u
to% s&u,aju unesite i potvrdite iz5or( Naon to'a zatvorite sve pret2odno otvorene pro'ra%e i
restartujte ra,unar ao 5i pro%ena jezia orisni,o' inter<ejsa 5i&a pri2va]ena(
@ada se ponovo prijavite na operativni siste% pojavi]e se prozor u o%e ]ete 5iti
o5ave-teni da ste se prijavi&i na siste% sa u&ju,eni% srpsi% jezio%8 pa ]e sto'a 5iti
otvorena %o'u]nost da operativni siste% pro%eni i%ena iz&istani2 <as*i&i taoYe na srpsi
jezi( ^eirajte op*iju Ne ")aj !e ovo o$ovo8 a zati% &inite na du'%e Pro!e$" "!e$a
$a +r+,"8 ao -to je to i priazano na narednoj s&i*i(
S&ia "=($# Pro%ena i%ena standardni2 <as*i&i na srpsi jezi
O5ratite pa)nju da ]e se u va-oj &i,noj <as*i&i sada na&aziti sve podrazu%evane <as*i&e sa
i%eni%a na srpso% jeziu8 a&i ]e taoYe postojati i jedna <as*i&a sa i%eno% na en'&eso%
jeziu( To je <as*i&a Do/%!e$)+( Operativni siste% je zadr)ao ovu <as*i&u zato -to ona
pret2odno nije 5i&a prazna( Setite se da ste u njoj napravi&i <as*i&u
"##
MojaT)e,+)%a&$aTdo,%!e$)a8 u ojoj ste sni%i&i svoj prvi testua&ni dou%ent( Mo)ete `a i
ne %oratea da pre%estite sadr)aj <as*i&e /o*u%ents u eviva&entnu praznu <as*i&u sa
nazivo% na srpso% jeziu /ou%enta8 a zati% <as*i&u /o*u%ents `oja je sada praznaa i
o5ri-ete(
Naravno8 uo&io ne )e&ite da %enjate i%ena standardni2 <as*i&i na srpsi jezi8
jednostavno &inite na du'%e Zadrž" +)ara "!e$a8 ao -to je to i priazano na pret2odnoj
s&i*i(
"#$
5F Za*va&$"/e +arad$"/"!a % rea&"#a/"j" roje,)a
ne&i% ovo% pri&io% da spo%ene% sve one &jude oji su svoji% doprinoso% po%o'&i
uspe-nu rea&iza*iju ovo' projeta( Svai nji2ov o%entar8 pred&o' i doprinos projetu8 %eni8
ao autoru ove e&etronse nji'e8 %no'o su zna,i&i8 jer su %i dosta po%o'&i da napravi% ovu
e&etronsu nji'u da iz'&eda ovava ava jeste8 i ovi% pute% )e&i% da i% se svi%a
najisrenije za2va&i% na po%o]i oju su %i pru)i&i(
Za2va&juje% se /ra'anu `dra'an==a8 Radau `radaa i /)oniu Pro%isu `pro%isa8 zvani,ni%
,&anovi%a projetno' ti%a8 oji su %i %no'o po%a'a&i od sa%o' po,eta ovo' projeta
re*enzija%a pro5ni2 verzija i %no'i% usputni% pred&ozi%a i o%entari%a u *i&ju unapreYenja
sadr)aja ove e&etronse nji'e8 oji su %i puno zna,i&i8 jer su predstav&ja&i izvesne putoaze po
oji%a se re]e% u tou rea&iza*ije projeta(
Za2va&juje% se Nenadu Lazi]u `Lazi*2a8 oji %i je dosta po%o'ao8 tao -to je na sopstveni
pred&o' uradio o%p&etno ureYenje ori*a ove nji'e( TaoYe je svoji% onstrutivni%
pro<esiona&ni% pred&ozi%a u%no'o%e doprineo vizue&no% unapreYenju ove e&etronse nji'e(
Za2va&juje% se Uro-u `urosa8 oji %i je pred sa% po,eta ovo' projeta reao oji2
s%erni*a da se dr)i%8 na -ta najvi-e da o5rati% pa)nju8 oje izvore s%e% da oristi%8 i jo-
dosta osnovni2 in<or%a*ija oje su neop2odne za rea&iza*iju jedno' ovavo' projeta( TaoYe
%i je po%o'ao i re*enzijo% zadnje pro5ne verzije projeta(
Za2va&juje% se /a&i5oru |uri]u `/dp5<a8 oji %i je na sopstvenu ini*ijativu uazao na nee
osnovne prin*ipe transrip*ije8 pa sa% se zato potrudio da transri5uje% -to vi-e strani2 re,i u
]iri&i,noj verziji ove e&etronse nji'e(
Za2va&juje% se Woranu Rai]u `'orana8 oji %i je dosta po%o'ao u tou rea&izovanja
projeta re-avanje% usputni2 pro5&e%a na oje sa% nai-ao u pro'ra%u Li5re O<is(
Za2va&juje% se Bojanu Bo'danovi]u `5oj*ea8 oji %i je re*enzijo% zadnje pro5ne verzije
projeta dao dosta onstrutivni2 pred&o'a za unapreYenje va&iteta nji'e8 pri ,e%u sa%
ve]inu ti2 pred&o'a uva)io pri&io% izdavanja prve 5eta verzije nji'e(
"#"
5( Pogovor
Mo)da ]ete se zapitati8 sada na raju ada ste pro,ita&i ovu e&etronsu nji'u8 za-to sa%
je uop-te napisao8 i ave oristi i%a% od to'a( Od'ovori]u va% na to %o'u]e pitanje( @nji'u
sa% napisao iz ve&ie )e&je da po%o'ne% svi%a oni%a oji i%aju veo%a %a&o predznanje iz
o5&asti ra,unarstva `i&i 'a uop-te ne%ajua8 a )e&e&i 5i da u,e i da se usavr-avaju u ovoj o5&astix
iz )e&je da na ovaj na,in da% svoj doprinos zajedni*i orisnia s&o5odno' so<tvera uop-te8 jer
sa% i s}% ,&an zajedni*e orisnia s&o5odno' so<tvera i ao taav sa% uve do5io po%o] od
,&anova zajedni*e ada 'od %i je po%o] tre5a&a8 i iz )e&je da %asi%a&no o&a-a% apso&utni%
po,etni*i%a u svetu ra,unara u&aza u svet s&o5odno' so<tvera(
Svet s&o5odno' so<tvera je svet oji nudi o'ro%ne %o'u]nosti oni%a oji )e&e da izu,avaju
ra,unarstvo ao nauu( Budite s&o5odni da sa%osta&no izu,avate ra,unarstvo i date svoj
doprinos zajedni*i orisnia s&o5odno' so<tvera( Budite s&o5odni da napravite svoj ra,unarsi
siste%( @ao 2ardver %o)ete oristiti -ta va% padne na pa%et8 a za so<tver %o)ete oristiti
postoje]a re-enja s&o5odno' so<tvera i&i i2 eventua&no pri&a'oditi svoji% potre5a%a( Iz5or je na
va%a8 a 'rani*e postaju sve da&je ao ste vi sve od&u,niji da napredujete u svetu ra,unara i
s&o5odno' so<tvera(
A&esandar Stanisav&jevi]
oto5ra "#$$( 'odine
"#0
Re'$", !a$je o#$a)"* re'" " "#ra#a
A
a+e!4&er = si%5o&i,i pro'ra%si jezi nastao ao rezu&tat te)nje da se o&a-a
pro'ra%iranje oje je do tada 5i&o izuzetno te-o ori-]enje% %a-inso' jezia
`~a
V
va,%%!+,a /ev = *ev u ojoj ne%a vazdu2a a oja s&u)i da naiz%eni,no otvara i zatvara
e&etri,no o&o u ta,no de<inisani% vre%ensi% trenu*i%a
`~a
E
e&e,)ro!ag$e)$" re&ej = ureYaj oji s&u)i za zatvaranje i otvaranje e&etri,no' o&a u
)e&jeni% trenu*i%a vre%ena
`~a
e&e,)ro$+,a ,$j"ga = nji'a oja se ,ita o5i,no sa erana va-e' %onitora ra,unara8 i&i sa
dru'i2 e&etronsi2 ureYaja oji%a je i prevas2odna na%ena priazivanje nji'a u e&etronso%
o5&iu
`~a
Z
#a)vore$o e&e,)r"'$o ,o&o = e&etri,no o&o oje je povezano sa izvoro% e&etri,ne
enr'ije pa roz nje'a %o)e da proti,e e&etri,na ener'ija
`~a
I
"$+)a&er = pro'ra% oji vas vodi roz pro*es insta&a*ije neo' pro'ra%a
`~a
"$)egr"+a$o ,o&o = s&o)eno e&etri,no o&o sastav&jeno od %no-tva e&e%enata `u'&avno%
tranzistoraa o5jedinjeno na jedinstvenoj pod&ozi i spre%no za u'radnju u s&o)enije siste%e8 a&i
ao jedinstvena o%ponenta
`~a
h$$"i
M
!a3"$a = sup de&ova povezani2 u jednu &o'i,u *e&inu sa *i&je% izvoYenja odreYene
opera*ije
`~a
h$$#i
P
od $ao$o! = ada je nei e&etri,ni ureYaj pri&ju,en u izvor e&etri,ne ener'ije on je
tada postao sastavni deo e&etri,no' o&a8 pa se za taav ureYaj u to% s&u,aju8 a)e da je pod
napono%
`~a
ro/ed%ra = ta,no de<inisani na,in za re-avanje neo' onretno' pro5&e%a
`~a
T
)ra$#"+)or = e&etronsi e&e%ent oji se8 iz%eYu osta&o'8 oristi za naiz%eni,no otvaranje i
zatvaranje e&etri,no' o&a u ta,no de<inisani% vre%ensi% trenu*i%a
`~a
h$$$i
H
3)a!a$a &o'a = povezuje e&etronse o%ponente ra,unara sa *i&je% da o%o'u]i
neo%etanu o%unia*iju iz%eYu nji2
`~a
h$#=i
"#>
L")era)%ra
Prvo izdanje
h$i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii49o%puter
h"i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Podata
h0i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4In<or%a*ija
h>i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Istorijayra,unara
h?i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4_istor6yo<y*o%putin'y2ardfare
h[i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4ruipu
h:i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4A5a*us
h\i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Pas*a&ina
h=i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Arit2%o%eter
h$#i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4/i<<eren*ey%a*2ine
h$$i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Ana&6ti*a&yEn'ine
h$"i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4AdayB6ron
h$0i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4_er%any_o&&erit2
h$>i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Z0y`*o%putera
h$?i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4_arvardyMaryI
h$[i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4ENIA9
h$:i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4E/VA9
h$\i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Super*o%puters
h$=i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4/)ony<onyNoj%an
h"#i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Persona&niyra,unar
h"$i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Persona&y*o%puters
h""i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Nu%era&
h"0i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4/eadniysiste%
h">i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Binarniysiste%
h"?i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Ota&niysiste%
h"[i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4_esadeadniysiste%
h":i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Turin'y*o%p&eteness
h"\i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Turin'y%a*2ine
h"=i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Stepenovanje
h0#i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Bu&ovaya&'e5ra
h0$i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Boo&eanya&'e5ra
h0"i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Boo&eanya&'e5ray`&o'i*a
h00i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Tfo7e&e%entyBoo&eanya&'e5ra
h0>i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii49o%p&eteyBoo&eanya&'e5ra
h0?i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4/)ord)yBu&
h0[i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4A&'orita%
h0:i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Mu2a%edyA&y_orez%i
h0\i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4A&'orit2%
h0=i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Tjurin'ovay%a-ina
h>#i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Pro'ra%siyjezi
h>$i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Ma-insiyjezi
h>"i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4So<tver
h>0i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii49o%puteryso<tfare
h>>i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4_ardver
h>?i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii49o%putery2ardfare
h>[i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Ar2iteturay`ra,unarstvoa
h>:i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii49o%puteryar*2ite*ture
h>\i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Read7on&6y%e%or6
h>=i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Inte'ra&noyo&o
h?#i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Pro*esor
h?$i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Miropro*esor
h?"i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Mi*ropro*essor
h?0i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4MIPS
h?>i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4eordy`*o%puteryar*2ite*turea
h??i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii49PUy*&o*
"#?
h?[i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii49PUy*a*2e
h?:i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4/i'ita&naye&etronia
h?\i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4;&ip7<&opy`e&e*troni*sa
h?=i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Re'istary`ra,unarstvoa
h[#i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4IE9y[##":7"
h[$i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Bity`ra,unarstvoa
h["i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4NeodreYenostyu%no)aayjedini*eyo&i,ineypodataa
h[0i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4;&ipy<&op
h[>i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Pri%arnay%e%orija
h[?i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Seundarnay%e%orija
h[[i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Ra,unarsoyu]i-te
h[:i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii49o%putery*ase
h[\i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Mati,nayp&o,a
h[=i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Mot2er5oard
h:#i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4RAMy`%e%orijaa
h:$i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Wra<i,ayarti*a
h:"i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Wrap2i*sy*ard
h:0i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4_ardydis
h:>i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4_ardydisydrive
h:?i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii496&inder72ead7se*tor
h:[i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4B&o*y`dataystora'ea
h::i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4/isyse*tor
h:\i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Tra*y`disydrivea
h:=i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4/isy<or%attin'
h\#i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4WNUyParted
h\$i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Bootyse*tor
h\"i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4MasteryBootyRe*ord
h\0i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii49/4/V/ydrive
h\>i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4/V/y,ita,
h\?i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4_/y/V/
h\[i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4B&u7ra6
h\:i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii49o%puterypoferysupp&6
h\\i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Tastatura
h\=i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii49o%puterye65oard
h=#i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4PS4"y*onne*tor
h=$i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4USB
h="i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4@ursor
h=0i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Monitor
h=>i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii49o%putery%onitor
h=?i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4@o%andnay&inija
h=[i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii49o%%and7&ineyinter<a*e
h=:i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Wra<i,iyorisni,iyinter<ejs
h=\i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Wrap2i*a&yuseryinter<a*e
h==i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4/VIy*onne*tor
h$##i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Operativniysiste%
h$#$i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Operatin'ys6ste%
h$#"i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Linus
h$#0i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4S&o5odniyso<tver
h$#>i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4So<tveryotvoreno'yoda
h$#?i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4cez'royoperativno'ysiste%a
h$#[i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4WNUyWPL
h$#:i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Linusydistri5u*ija
h$#\i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4U5untu
h$#=i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4dta%panayp&o,a
h$$#i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Ma-ina
h$$$i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Tranzistor
h$$"i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Inte'risanoyo&o
h$$0i 2ttp344<oru%(u5untu7rs(or'4T2read7/a7&i7je7pote5no7insta&irati7U5untu7[>75itv
pidl$:#?[[•pid$:#?[[
h$$>i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Listyo<yU5untuyre&eases
"#[
h$$?i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Wno%
h$$[i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4WNOME
h$$:i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4/atotea
h$$\i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4/iretoriju%
h$$=i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4TeAtyeditor
h$"#i 2ttp344en(fiipedia(or'4fii4Wedit
h$"$i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Ra,unarsey%re)e
h$""i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Loa&nay%re)a
h$"0i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4eAN
h$">i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Mre)neytopo&o'ije
h$"?i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4Internet
h$"[i 2ttp344sr(fiipedia(or'4fii4eff
h$":i 2ttps3442e&p(u5untu(*o%4$#(#>4add7app&i*ations494addin'7repos(2t%&
h$"\i 2ttp344fii(u5untu7rs(or'4U5untuyrizni*e
h$"=i 2ttp344fff(de(or'
h$0#i 2ttp344fff(A<*e(or'
h$0$i 2ttp344&Ade(or'
"#: