CONTRATO DA U.A.B.

EU..................................................................
COMPROMÉTOME A SER UNHA U.A.B. (Unidade
de Asistencia en Biblioteca) baixo as seguintes
condicións:
1.Ser U.A:B. o curso completo.

2.Se algún día ( que me toque ) non podo ir
, intento buscar outro axudante.

3.

Cumprir as
biblioteca.

normas

das

U.A.B.

4.Difundir as actividades da biblioteca .

Chapela, a ………………………….. de Outubro do 2009

da

Asinado : .................................................................................