You are on page 1of 1

TAREFAS DAS U.A.B.

1. FALO BAIXIÑO e recórdolle aos demais que están


na biblioteca).

2. COLOCO OS LIBROS no seu sitio.

3. SEPARO os libros estragados.

4. COIDO a biblioteca e mantéñoa en orden.


5. RECOMENDO ou aconsello lecturas a outr@s
colegas ou aos mais pequenos.

6. RECOLLO uns minutos antes de tocar o timbre.

You might also like