GHID PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI

ÎN ATENŢIA CANDIDATULUI
• Citiţi mai întâi întregul ghid pentru instructaj
• Autobiografia se scrie personal de către candidat, citeţ, în mod citeţ, cu cerneală/pastă albastră, pe
hârtie albă format A4, pe ambele părţi, lăsând o margine de 2,5 cm în partea stângă – pe faţa foii şi
2,5 cm în partea dreaptă pe verso foii, pentru îndosaiere, lizibil, fără ştersături.
• La rude, numele şi prenumele se scrie după cel actual, cu litere majuscule, iar datele personale se vor
lua din documentele oficiale (carte de identitate, certificate de naştere, etc), nu se admit date fictive;
• La persoanele de sex feminin căsătorite, după numele şi prenumele actual se trece numele anterior
căsătoriei;
• Denumirea: liceelor, societăţilor comerciale, instituţiilor etc. se vor scrie complet fără prescurtări;
• Redactaţi autobiografia ca în exemplul şi forma de mai jos, adaptând-o însă la perioada şi datele
dumneavoastră şi ale rudelor, luând din acest exemplu numai ce vă corespunde dumneavoastră şi
rudelor apropiate.


EXEMPLU

AUTOBIOGRAFIE

1. Mă numesc _____________________, fost(ă) , fiul(fiica) lui_______________ şi
______________, născut(ă) la data de_________, în comuna/oraşul_____________, judeţul___________,
de cetăţenie_______________, de _______________, absolvent(ă) a liceului ___________________ sau a
facultăţii (se va arăta ultimile studii absolvite sau pe care le urmaţi) de profesie ______________,
încadrat(ă) la ________________, în funcţia de ________________, serviciul militar
îndeplinit(neândeplinit), necăsătorit(ă)(căsătorit(ă)), nu am copii (am ____ copii), nu cunosc limbi străine
sau cunosc satisfăcător(bine, foarte bine) limba ____________________, domiciliat (ă) în satul
____________. comuna____________, oraşul _____________, str. __________________ , nr. ___, bl. ___,
sc.___, apt.___, judeţul ___________________________, numărul telefonului de la domiciliu este
_____________________, iar de la serviciu ______________, mobil__________________.

Domiciliile anterioare pe perioade (dacă aţi avut).
NOTĂ: În continuare scrieţi autobiografia dumneavoastră pe perioade de
activitate, în mod cronologic şi detaliat începând cu clasa a I-a şi până în prezent (şcoli, cursuri, armată,
locuri de muncă) şi societăţile în care aţi lucrat şi în ce funcţiei (profesie). Pentru fiecare perioadă vor fi
indicate 2-3 persoane care vă cunosc activitatea, indicându-le în acest sens locurile de muncă actuale.

Din anul ____ până în anul _____ am urmat 8 clase la şcoala generală nr. _______din satul
________, comuna ____________, oraşul ___________, judeţul_____________, apoi am urmat cursurile
(şcoală profesională) liceului de profil (metalurgic, energetic, mecanic, agroindustrial, etc.) din localitatea
(oraşul)___________, judeţul ____________, pe care le-am absolvit în anul ____, cu diplomă de
bacalaureat.
Din această şcoală mă cunosc următoarele persoane: (arătaţi 2-3 persoane ca în exemplul de mai
jos): Ionescu Vasile – profesor de matematică, diriginte, Gheorghiu Ion - profesor de geografie şi Munteanu
Maria – profesor de limba franceză.
După absolvirea liceului am fost m-am încadrat la societatea comercială _____________, unde
am lucrat ca _____________ până la data de ______________când am fost încorporat militar(numai dacă
este cazul) şi am fost cunoscut de către (arătaţi 2-3 persoane din societatea unde aţi lucrat care pot da relaţii
despre dumneavoastră).


La data de _____________ am fost încorporat militar la U.M. nr. ____, arma__________, din
____________, de unde la data de _____________, am fost trecut în rezervă cu gradul de ______________.
Din armată mă cunosc (specificaţi 2- 3 cadre militare care vă cunosc şi pot da relaţii despre
dumneavoastră).
După trecerea în rezervă, la data de __________________, m-am încadrat la Societatea
comercială___________, în funcţia de _______________, unde lucrez şi în prezent, sau la data de
___________, m-am transferat la Societatea Comercială _____________, unde lucrez în prezent, arătând
pentru fiecare perioadă de activitatea în parte, inclusiv de la ultimul loc de muncă căte 2-3 persoane şi
funcţia acestora.
Din anul ______, am urmat/urmez cursurile (serale/fără frecvenţă/I.D.) ale facultăţii (şcoală
postliceală, etc.)din oraşul ______________, în prezent fiind student în anul ______ şi sunt cunoscut de
către (indicaţi 2-3 profesori care pot da relaţii despre dumneavoastră).

Notă: Arătaţi în autobiografie, dacă aţi repetat sau aţi întrerupt vreun an şcolar şi motivul.
Dacă după terminarea liceului (facultăţii) nu v-aţi încadrat imediat în muncă arătaţi ce aţi făcut în
această perioadă sau în perioadele în care nu aţi fost încadrat.
De la domiciliul actual mă cunosc (arătaţi 2-3 persoane indicându-le ocupaţia şi adresa).
Nu am fost arestat, judecat sau condamnat (dacă da, când şi pentru ce faptă) şi nu mă aflu în curs
de cercetare pentru vreo faptă penală săvârşită cu intenţie/culpă (dacă da, pentru ce faptă).

Starea sănătăţii mele este bună(în anul ______am suferit de _____, iar în prezent mă simt foarte
bine).
Nu am teren agricol, animale, conturi în bancă, în ţară, sau în afară şi nu sunt acţionar sau
coproprietar (dacă aveţi unde anume).
Se vor arăta deplasările pe care le-aţi făcut în străinătate, motivul- în interes de serviciu sau
personal – în ce ţări, perioada.

Notă: În continuare se va face referiri la următoarele rude: tata. mama, fraţii şi surorile în ordinea
descrescătoare a vârstei.

2. Date despre rude:
(ex.) IONESCU IOAN, tata , fiul lui _____________ şi al ___________, născut la data de
___________, în comuna (oraşul), ____________ judeţul _________, domiciliat în satul _______, comuna
(oraşul) _____________, strada ______________, bl. ___, sc. ___, apt. ___, judeţul ___________, de
naţionalitate şi cetăţenie română, posedă ca studii (liceul, facultatea, etc.) de profesie _____________,
încadrat la Societatea Comercială ___________din localitatea (oraşul) _______________.
Numărul de telefon_____________

IONESCU ANA, mama, fostă Vasiliu, fiica lui ___________şi al _______născută la data
de___________în_______________judeţul __________de naţionalitate şi cetăţenie _____________,
posedă ca studii (liceul, facultatea, etc.) de profesie _____________, încadrată la Societatea Comercială
___________din localitatea (oraşul) _______________ domiciliată cu soţul sau când este cazul în
satul________, comuna ____________, bl. ____, sc.____, apt.____judeţul _________.
Numărul de telefon_____________

IONESCU VASILE, frate, fiul lui ____________ şi __________, născut la data de _______,
în comuna (oraşul) ____________, judeţul ______________, domiciliat în comuna (oraşul)
______________strada __________, bl. ___sc.___, ap.__
judeţul_____________,are ca studii ______________, serviciul militar îndeplinit la U.M. nr. __________
din___________eliberat cu gradul de ________, căsătorit(necăsătorit), nu are copii (are copii) de confesiune
religioasă ______________, de profesie ___________, încadrat la Societatea Comercială ______________.


NOTĂ:
a) În acelaşi mod se vor menţiona toţi fraţii şi surorile dumneavoastră.
b) Candidaţii căsătoriţi vor trece în continuare soţia, copiii, în ordinea descrescândă, părinţii,
fraţii şi surorile soţiei, în ordine descrescândă a vârstei ca în cazul părinţilor, fraţilor şi surorilor
dumneavoastră.
c) De asemnea, în continuare, după trecerea tuturor rudelor indicate, este necesar să menţionaţi
dacă aveţi rude judecate sau condamnate, când şi pentru ce fapte, sau dacă aveţi rude în străinătate, după
exemplul de mai jos:
Nu am rude cu antecedente penale (dacă aveţi arătaţi totuşi), cu excepţia lui ______________
(socru, soacră, frate, etc.), care în anul ________ a fost condamnat la _____ ani închisoare
pentru__________(se descrie în ce a constat fapta).
Autobiografia se încheie cu menţiunea:
Aceasta îmi este autobiografia pe care o dau şi semnez asumându-mi răspunderea exactităţii
tuturor datelor.


DATA SEMNATURA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful