You are on page 1of 5

BAB I

PENDAHULUAN
Pemikiran-pemikiran para filosof dari pada ajaran dan wahyu dari Allah sehingga anyak
ajaran Islam yang !iddak mereka akui karena menyelisihi akal menuru! prasangka
mereka Beri"ara perpe"ahan uma! Islam !idak ada hais-haisnya# karena !erus
menerus !erjadi perpe"ahan dan penyempalan mulai dengan mun"ulnya khowarij dan
syiah kemudian mun"ullah sa!u kelompok lain yang erkedok dan erlindung diawah
syiar akal dan keeasan erfikir# sa!u syiar yang menipu dan mengelauhi orang-orang
yang !idak menger!i agaimana Islam !elah menempa!kan akal pada porsi yang enar$
sehingga anyak kaum muslimin yang !erpuruk dan !erjerumus masuk pemikiran
kelompok ini$ akhirnya !erpe"ahlah dan erpalinglah kaum muslimin dari agamanya
yang !elah diajarkan %asulullah dan para shahaa!-shahaa!nya$ Akia! dari hal i!u
ermun"ulanlah keidahan-keidahan yang semakin anyak dikalangan kaum muslimin
sehingga melemahkan kekua!an dan kesa!uan mereka ser!a memerikan gamaran
yang !idak enar !erhadap ajaran Islam# ahkan dalam kelompok ini !erdapa! hal-hal
yang sanga! erahaya agi Islam yai!u mereka leih mendahulukan akal dan
&leh karena i!u sudah menjadi kewajian agi seorang muslim un!uk menaseha!i
saudaranya agar !idak !erjerumus kedalam pemikiran kelompok ini yai!u kelompok
'u(!a)ilah yang pengaruh penyimpangannya masih sanga! !erasa sampai saa! ini dan
masih dikemangkan oleh para kolonialis kris!en dan yahudi dalam menghan"urkan
kekua!an kaum muslimin dan persa!uannya$
Bermun"ulanlah pada era dewasa ini pemikiran mu(!a)ilah dengan nama-nama yang
yang "ukup menggeli!ik dan mengelauhi orang yang mema"anya# mereka
menamainya dengan A*laniyah$$$ 'odernisasi pemikiran$ +es!ernasi dan sekulerisme
ser!a nama-nama lainnya yang mereka ua! un!uk menarik dan mendukung apa yang
mereka anggap enar dari pemkiran i!u dalam rangka usaha mereka menyusupkan dan
menyearkan pemahaman dan pemikiran ini$ &leh karena i!u perlu diahas asal
pemikiran ini agar dike!ahui penyimpangan dan penyempalannya dari Islam# maka
dalam pemahasan kali ini diagi menjadi eerapa pokok pemahasan
BAB II
PE'BAHA,AN
A$ 'un"ulnya golongan a!au kelompok 'u-!a)ilah
,ejarah mun"ulnya aliran mu-!a)ilah oleh para kelompok pemuja dan aliran mu-!a)ilah
!erseu! mun"ul di ko!a Bashrah .Ira*/ pada aad ke 0 Hijriyah# !ahun 123 4 112 H#
!epa!nya pada masa pemerin!ahan khalifah Adul 'alik Bin 'arwan dan khalifah
Hisyam Bin Adul 'alik$ Pelopornya adalah seorang penduduk Bashrah man!an murid
Al-Hasan Al-Bashri yang ernama +ashil in A!ha- Al-'akh)umi Al-5ho))al#
kemun"ulan ini adalah karena +asil in A!ha( erpendapa! ahwa muslim erdosa
esar ukan mukmin dan ukan kafir yang erar!i ia fasik$ Imam Hasan al-Bashri
erpendapa! mukmin erdosa esar masih ers!a!us mukmin$ Inilah awal kemun"ulan
paham ini dikarenakan perselisihan !erseu! an!ar murid dan 5uru# dan akhirnya
golongan mu-!a)ilah pun dinisahkan kepadanya$ ,ehingga kelompok 'u-!a)ilah
semakin erkemang dengan sekian anyak sek!enya$ kemudian para dedengko!
mereka mendalami uku-uku filsafa! yang anyak !ersear di masa khalifah Al-
'akmun$ 'aka sejak saa! i!ulah manhaj mereka enar-enar diwarnai oleh manhaj ahli
kalam .yang erorien!asi pada akal dan men"ampakkan dalil-dalil dari Al 6ur-an dan As
,unnah/$
,e"ara harfiah ka!a 'u-!a)ilah erasal dari I-!a)ala yang erar!i erisah a!au
memisahkan diri# yang erar!i juga menjauh a!au menjauhkan diri se"ara !eknis# is!ilah
'u-!a)ilah menunjuk ada dua golongan$
5olongan per!ama# .diseu! 'u-!a)ilah I/ mun"ul seagai respon poli!ik murni$ 5olongan
ini !umuh seahai kaum ne!ral poli!ik# khususnya dalam ar!i ersikap lunak dalam
menangani per!en!angan an!ara Ali in Ai 7hali dan lawan-lawannya# !eru!ama
'uawiyah# Aisyah# dan Adullah in 8uair$ 'enuru! penulis# golongan inilah yang mula-
mula diseu! kaum 'u-!a)ilah karena mereka menjauhkan diri dari per!ikaian masalah
khilafah$ 9elompok ini ersifa! ne!ral poli!ik !anpa s!igma !eologis seper!i yang ada pada
kaum 'u-!a)ilah yang !umuh dikemudian hari$
5olongan kedua# .diseu! 'u-!a)ilah II/ mun"ul seagai respon persoalan !eologis yang
erkemang di kalangan 9hawarij dan 'ur-jiah akia! adanya peris!iwa !ahkim$
5olongan ini mun"ul karena mereka ereda pendapa! dengan golongan 9hawarij dan
'ur-jiah !en!ang pemerian s!a!us kafir kepada yang erua! dosa esar$ 'u-!a)ilah II
inilah yang akan dikaji dalam a ini yang sejarah kemun"ulannya memiliki anyak
:ersi$
B$ Beerapa ;ersi 7en!ang Nama 'u-!a)ilah
Beerapa :ersi !en!ang pemerian nama 'u-!a)ilah kepada golongan kedua ini
erpusa! pada peris!iwa yang !erjadi an!ara wasil in a!a ser!a !emannya# Amr in Uaid#
dan hasan Al-Basri di asrah$ 9e!ika wasil mengiku!i pelajaran yang dierikan oleh
Hasan Al Basri di masjid Basrah$# da!anglah seseorang yang er!anya mengenai
pendapa! Hasan Al Basri !en!ang orang yang erdosa esar$ 9e!ika Hasan Al Basri
masih erpikir# hasil mengemukakan pendapa!nya dengan menga!akan <,aya
erpendapa! ahwa orang yang erua! dosa esar ukanlah mukmin dan ukan pula
kafir# !e!api erada pada posisi dian!ara keduanya# !idak mukmin dan !idak kafir$=
9emudian wasil menjauhkan diri dari Hasan Al Basri dan pergi ke !empa! lain di
lingkungan mesjid$ Di sana wasil mengulangi pendapa!nya di hadapan para
pengiku!nya$ Dengan adanya peris!iwa ini# Hasan Al Basri erka!a> <+asil menjauhkan
diri dari ki!a .i-!a)aala anna/$= 'enuru! Asy-,yahras!ani# kelompok yang memisahkan diri
dari peris!iwa inilah yang diseu! kaum 'u-!a)ilah$
;ersi lain dikemukakan oleh Al-Baghdadi$ Ia menga!akan ahwa +asil dan !emannya#
Amr in Uaid in Ba# diusir oleh Hasan Al Basri dari majelisnya karena adanya
per!ikaian dian!ara mereka !en!ang masalah *adar dan orang yang erdosa esar$
9eduanya menjauhkan diri dari Hasan Al Basri dan erpendapa! ahwa orang yang
erdosa esar i!u !idak mukmin dan !idak pula kafir$ &leh karena i!u golongan ini
dinamakan 'u-!a)ilah$
;ersi lain dikemukakan 7asy 9ura 8adah yang menya!akan ahwa 6a!adah in
Da-mah pada sua!u hari masuk mesjid Basrah dan ergaung dengan majelis Amr in
Uaid yang disangkanya adalah majlis Hasan Al Basri$ ,e!elah menge!ahuinya ahwa
majelis !erseu! ukan majelis Hasan Al Basri# ia erdiri dan meninggalkan !empa!
samil erka!a# <ini kaum 'u-!a)ilah$= ,ejak i!ulah kaum !erseu! dinamakan 'u-!a)ilah$
Al-'as-udi memerikan ke!erangan !en!ang asal-usul kemun"ulan 'u-!a)ilah !anpa
menyangku!-pau!kan dengan peris!iwa an!ara +asil dan Hasan Al Basri$ 'ereka dieri
nama 'u-!a)ilah# ka!anya# karena erpendapa! ahwa orang yang erdosa ukanlah
mukmin dan ukan pula kafir# !e!api menduduki !empa! dian!ara kafir dan mukmin .al-
manjilah ain al-manjila!ain/$ Dalam ar!ian mereka memer s!a!us orang yang erua!
dosa esar i!u jauh dari golongan mukmin dan kafir$
?$ Ajaran yang Diajarkan oleh 5olongan 'u-!a)ilah
Ada eerapa ajaran yang di ajarkan oleh golongan 'u-!a)ilah yai!u misalnya> Al 4 @adl
.9eadilan/$ Aang mereka maksud dengan keadilan adalah keyakinan ahwasanya
keaikan i!u da!ang dari Allah# sedangkan$ Dalilnya kejelekan da!ang dari makhluk dan
di luar kehendak .masyi-ah/ Allah adalah firman Allah > <Dan Allah !idak suka !erhadap
kerusakan$= .Al-Ba*arah> 023/ <Dan Dia !idak meridhai kekafiran agi hama-Nya=$ .A)-
8umar>B/ 'enuru! mereka kesukaan dan keinginan merupakan kesa!uan yang !idak isa
dipisahkan$ ,ehingga mus!ahil ila Allah !idak suka !erhadap kejelekan# kemudian
menghendaki a!au menginginkan un!uk !erjadi .men!a*dirkannya/ oleh karena i!u
merekan menamakan diri mereka dengan nama Ahlul @Adl a!au Al 4 @Adliyyah$ Al-+a-du
+al-+a-id$ Aang mereka maksud dengan landasan ini adalah ahwa waji agi Allah
un!uk memenuhi janji-Nya .al-wa-d/ agi pelaku keaikan agar dimasukkan ke dalam Al-
Cannah# dan melaksanakan an"aman-Nya .al-wa-id/ agi pelaku dosa esar .walaupun
di awah syirik/ agar dimasukkan ke dalam An-Naar# kekal aadi di dalamnya# dan !idak
oleh agi Allah un!uk menyelisihinya$ 9arena inilah mereka diseu! dengan +a-idiyyah$
9aum mu(!a)ilah adalah golongan yang memawa persoalan-persoalan !eologi yang
leih mendalam dan ersifa! filosofis daripada persoalan-persoalan yang diawa kaum
khawarij dan murji(ah$ dalam pemahasan # mereka anyak memakai akal sehingga
mereka mendapa! nama Dkaum rasionalis IslamD$
Aliran mu(!a)ilah merupakan aliran !eologi Islam yang !eresar dan !er!ua# aliran ini !elah
memainkan peranan pen!ing dalam sejarah pemikiran dunia Islam$ &rang yang ingin
mempelajari filsafa! Islam sesungguhnya dan yang erhuungan dengan agama dan
sejarah Islam# haruslah menggali uku-uku yang dikarang oleh orang-orang mu(!a)ilah#
ukan oleh mereka yang la)im diseu! filosof-filosof Islam$
Aliran 'u(!a)ilah lahir kurang leih pada permulaan aad per!ama hijrah di ko!a Basrah
.Irak/# pusa! ilmu dan peradaan dikala i!u# !empa! peraduaan aneka keudayaan asing
dan per!emuan erma"am-ma"am agama$ Pada wak!u i!u anyak orang-orang yang
menghan"urkan Islam dari segi a*idah# aik mereka yang menamakan dirinya Islam
maupun !idak$
BAB III
9E,I'PULAN
,e"ara harfiah 'u-!a)ilah adalah erasal dari I-!a)ala yang erar!i erpisah$ Aliran
'u-!a)iliyah .memisahkan diri/ mun"ul di asra# irak pada aad 0 H$ 9elahirannya
ermula dari !indakan +asil in A!ha .B22-B32 '/ erpisah dari gurunya Imam Hasan al-
Bashri karena peredaan pendapa!$ +asil in A!ha erpendapa! ahwa muslim erdosa
esar ukan mukmin ukan kafir yang erar!i ia fasik
Imam Hasan al-Bashri erpendapa! mukmin erdosa esar aliran 'u-!a)ilah yang
menolak pandangan-pandangan kedua aliran di a!as$ Bagi 'u-!a)ilah orang yang
erdosa esar !idaklah kafir# !e!api ukan pula mukmin$ 'ereka menyeu! orang
demikian dengan is!ilah al-man)ilah ain al-man)ila!ain .posisi di an!ara dua posisi/$
Aliran ini leih ersifa! rasional ahkan lieral dalam eragama$
Aliran 'u-!a)ilah yang er"orak rasional dan "enderung lieral ini mendapa! !an!angan
keras dari kelompok !radisonal Islam# !eru!ama golongan Hamali# pengiku! ma)ha In
Hamal$ ,epeninggal al-'a-mun pada masa Dinas!i Aasiyah !ahun EFF '$# syi-ar
'u-!a)ilah erkurang# ahkan erujung pada dia!alkannya seagai ma)ha resmi
negara oleh 9halifah al-'u!awwakil pada !ahun E3G '$
Perlawanan !erhadap 'u-!a)ilah pun !e!ap erlangsung$ 'ereka .yang menen!ang/
kemudian memen!uk aliran !eologi !radisional yang digagas oleh Au al-Hasan al-
Asy-ari .HF3 '/ yang semula seorang 'u-!a)ilah$ Aliran ini leih dikenal dengan al-
Asy-ariah$
Di ,amarkand mun"ul pula penen!ang 'u-!a)ilah yang dimo!ori oleh Au 'ansyur
'uhammad al-'a!uridi .w$HII '/$ aliran ini dikenal dengan !eologi al-'a!uridiah$ Aliran
ini !idak se!radisional al-Asy-ariah !e!api juga !idak selieral 'u-!a)ilah$