You are on page 1of 6

szombat, 2014. május 3.

0/5 oldalKató István
Az Úr menedék a
nyomorúság idején
Náh1:7JóazÚr!Menedékanyomorúságidején,gondjavana
hozzáfol yamodókra.
Kató István
2014.05.03.


szombat, 2014. május 3.

1/5 oldalAz Úr menedék a nyomorúság idején
Náh1:7 JóazÚr!Menedékanyomorúság
idején,gondjavanahozzáfol yamodókra.
Gyakran érezzük magunkat nyomorúságban. S a nyomorúság mindenkinek mást jelent.
Nagyon sokan vannak, akik a családi otthon teremtése céljából összeadva minden pénzüket, s még a
rokonság segítségét is úgy tapasztalják, hogy az a pénz, amivel rendelkeznek nem elég arra, hogy
házat építsenek, lakást vegyenek. Elhatározzák, hogy hitelt vesznek fel. A bank természetesen
fedezetet, biztosítékot követel, mert biztonságban akarja tudni a pénzét, vagyis számít arra, hogy az
adós a hitelt vissza fogja fizetni. A biztosíték a megvásárolt ingatlan, jelzálogot jegyeztetnek rá. Ez azt
jelenti, hogy ha az adós nem tudja fizetni a kölcsönét, akkor az ingatlan tulajdonjoga a bankra száll.
Az elhatározáskor, a hitelfelvételkor az adós jól fizető állással rendelkezik, s nem okoz gondot a
törlesztő részleteket fizetni. De aztán jön a nyomorúság! A munkahely megszűnik, a deviza értéke
változik, a törlesztő részlet nő. Milyen sokan vannak, akik azt várják, hogy valaki ebből a helyzetből
kiszabadítja őket.
Van-e hová menekülni ebből a helyzetből? Ki fogja kiszabadítani őket?
Szabadítóra akkor van szükségünk, amikor tarthatatlanná válik a helyzet. Amikor van jó
munkahelyünk, jó fizetéssel, egészségünk, szép családunk, vajon gondol-e valaki arra, hogy segítségre
van szükségünk? Nyilván nem, mert nem kell a segítség.
De abban a helyzetben, amikor kicsúszik a talaj az ember lába alól, a legateistább ember is felsóhajt:
Istenem segíts.
Olvasunk az Igében egy özvegyasszonyról, aki a fiával élt, s éhezett. Figyeljük csak:
1Kir 17:12 Az pedig monda: Él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem,
csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most
egy kis fát szedegetek, és haza megyek, és megkészítem azt magamnak és az én
fiamnak, hogy megegyük és azután meghaljunk.
Sok embernek mi a kilátása? Még egy hét, ha addig nem történik valami, akkor megyünk és
meghalunk. Nyomorúság, s várunk valakire, aki csodát tesz, aki megoldja a problémát.
Vagy nézzük ugyanennek az özvegyasszonynak az életében a következő nyomorúságot (tudjátok, a baj
nem jár egyedül): Meghalni látszik a gyermeke. S a nyomorúságból Illésnek az Istene szabadítja meg.
1Kir 17:24 És monda az asszony Illésnek: Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy,
és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon: igazság.
Van egy házaspár Izraelben Az asszony nevének jelentése >én gyönyörűségem<, a férfié pedig
>akinek Isten a királya<. Szülei ezeket a neveket adták nekik. Eltelik durván harminc esztendő, s
ennek a házaspárnak született két gyermeke ilyen neveket kap, hogy >betegeskedés< és >sorvadás<.

szombat, 2014. május 3.

2/5 oldalA két fiú is megházasodik, s rövid időn belül meg is halnak. Mi ez a helyzet az özvegyek életében,
mint nyomorúság? S szükséges a szabadítás.
S ezek a történetek csupán csak az élet nyomorúságai. Azok a nyomorúságok, amelyekről az
elszenvedői nem tehetnek.
S mi van azokkal az emberekkel, akik tettlegességükkel aktívan hozzájárultak ahhoz, hogy
nyomorúságba kerüljenek.
Mi lesz azoknak az embereknek a sorsa, aki nem előre megfontolt szándékkal gyilkol? Úgy is
fogalmazhatunk, hogy gondatlanul?
A Biblia megengedi a vérbosszút a rokonnak. Mehet, hajtóvadászatot indíthat a gyilkos után, s
megölheti. A gyilkos vére nem terheli a vérbosszuló rokon lelkét.
Azt lehet mondani, hogy elég nagy nyomorúságban van a gyilkos nem?
Van-e pártfogója, segítsége ennek a gyilkos embernek?
Náh 1:7 Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.
Ki nyújt menedéket az ő számára? Lenyúl a Mindenható, s kiemeli a Földről, hogy a vérbosszuló
rokon ne érhesse utol? Majdnem.
Igénk: Józsué 20,1-9
Szeretnék néhány igazságot kiemelni az olvasott szakaszból
1. A bűnös menekülése nem kilátástalan. Van hová menekülni, mert a Mindenható gondoskodott
menedékről
2. A bűnös vallja be bűnét, s megmenekül.
3. A főpap halála után szabad a gyilkos.
A Mindenható gondoskodott menekülési helyekről
Az első emberpár bűnesetét követően maga a Mindenható öltöztette őket bőr ruhákba, elfedve ezzel
kiszolgáltatott helyzetüket.
A közel-keleti éhínség alatt József volt az, akit a Mindenható „helyzetbe hozott”, hogy hozzá
menekülhessen mindenki, aki éhes.
A pusztában vándorolva, amikor a mérges kígyók megmarták az embereket, a Mindenható parancsára
Mózes érckígyót készíttetett.
4Móz 21:7 Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: Vétkeztünk, mert az Úr ellen
és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat! És
imádkozott Mózes a népért.

szombat, 2014. május 3.

3/5 oldal4Móz 21:8 Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Csinálj egy rézkígyót, és tűzd rá egy
póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra.
4Móz 21:9 Mózes tehát csinált egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart
valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt.
S lehetne sorolni a helyzeteket, amikor a nyomorúságban felkiáltva, hozzá menekülve szabadulásban
volt részük. Azzal bátorít a Mindenható:
Jóel 2:32 (3,5) De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion
hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek
meg, akiket elhív az Úr.
Ezekről a menekülési pontokról a Mindenható előre gondoskodott, s ezek holléte, s megléte nem titok.
Előre pontosan megmondta az Úr:
Ézs 35:8 És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át
rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;
Ezekhez a városokhoz út vezetett, a nyomorúságban lévő odamehetett, ha az úton nem érte utol a
vérbosszuló rokon, akkor volt esélye megmenekülni.
Miért fontos ez a hely? Miért fontos a Mindenhatónak ez a rendelkezése? Milyen jellemére utal ez a
törvény?
Ezék 18:23 Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az Úr -,
hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.

1Tim 2:3 Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt,
1Tim 2:4 aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság
megismerésére.
A mi Istenünk akarja a szabadulást, akarja az ember üdvösségét. Honnan tudjuk ezt? Ő rendelkezett
felőle.
Nem igaz az az állítás, tanítás, hogy az Isten előtt vannak eleve kárhozatra ítélt emberek. Ő mindenki
üdvösségét akarja.
A bűnvallás szabadulást eredményez
Figyeljük meg a történetet:
Józs 20:4 Ha valaki egy ilyen városba menekül, álljon meg a városkapu bejáratánál,
beszélje el ügyét a város véneinek füle hallatára. Azok pedig fogadják be maguk közé
a városba, adjanak neki helyet, és lakjék köztük.
Ott van a menedékváros kapujában. Megtette az utat tettének színhelyétől a kapuig, sarkában az
üldöző vérbosszúért lihegő rokon. Sikerült a kapuig eljutni. Kimondja a vétkét: Ezt tettem, eljöttem
(menekültem) idáig! Mentsetek meg!

szombat, 2014. május 3.

4/5 oldalMi történik? A vének meghallgatják. Tanácskoznak. Méltó a megmentésre, vagy inkább halált
érdemel… Szavaznak. 6:1 arányban úgy döntenek, hogy mehet vissza, had érje utol a jogos sorsa.
Nem, nem küldik vissza. Nem jogszerűség van, hanem kegyelem. A város vénei befogadják a városba,
menedéket adnak neki. Olyan ez, mint amikor diplomáciai mentességet adnak valakinek, aki betér a
nagykövetségre.
A bűnös betér az Isten királyságának nagykövetségére, megvallja vétkét, s politikai menedékjogot kap.
Mi a folytatás?
Józs 20:5 Ha azután üldözi őt a vérbosszuló, ne szolgáltassák ki neki a gyilkost, mert
akaratán kívül ölte meg embertársát, hiszen nem gyűlölte őt azelőtt.
Várjuk a főpap halálát!
Józs 20:6 Lakjék abban a városban mindaddig, amíg a közösség elé nem áll
ítélethozatalra, vagy amíg meg nem hal az a főpap, aki abban az időben lesz
szolgálatban. Akkor ismét visszatérhet a gyilkos a maga városába és házába; abba a
városba, amelyből elmenekült.
Mi a főpap szerepe? Ő a közbenjáró az ítélő igazságos Isten és a bűnös ember között. Ő kér kegyelmet
a számunkra, az ő halála adja az amnesztiát.
Zsid 9:19 Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot
elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és
meghintette a könyvet és utána az egész népet,
Zsid 9:20 e szavakkal: "Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt
számotokra."
Zsid 9:21 Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort és az istentisztelet minden
eszközét is.
Zsid 9:22 A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása
nélkül nincs bűnbocsánat.
Zsid 9:23 Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg,
magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal.
Zsid 9:24 Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus,
hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk.
Zsid 9:25 Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap
megy be évenként a szentélybe más vérével,
Zsid 9:26 mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban
egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
Zsid 9:27 És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig
ítélet következik,
Zsid 9:28 úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor
majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.
A főpap halálával bűnök bocsánata van. Jézus Krisztus egyszeri halálával bűnök teljes és végérvényes
bocsánata van.

szombat, 2014. május 3.

5/5 oldalHogyan szabadulok meg tehát?
Futok a menedékemhez. Kihez? Jézus Krisztushoz. Jesua HaMassiah, azaz Isten a Szabadító. Ő a
menedékünk. Rohanok hozzá, mint akinek ez az utolsó menedéke, s valóban az. Megvallom neki, nem
titkolom, s nem szépítem bűneimet, s mentesülök a bűn jogkövetkezményétől. A bűn
jogkövetkezménye pedig a halál a Róm 6,23 alapján. Az életemet kegyelemből kapom tőle ajándékba.
Ámen.