P. 1
פרק ז' פסקה 13 יסודות השלום .27

פרק ז' פסקה 13 יסודות השלום .27

|Views: 2|Likes:
Published by Mati Shemoelof

More info:

Published by: Mati Shemoelof on May 05, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2015

pdf

text

original

קרפ ז : הרשע שולש הקספ תואמצע תכסמ 6 .

םולשה תודוסי דומע
בורימנמ ןתנ יבר , וליפת יטוקיל ת
( ח " ב , נ הליפת " ג ) ע ןמחנ וברו ורומ תרות יפ ל
בלסרבמ

" ה ךינפלמ ןוצר יהי ' א - או וניהול - יהול
וניתובא , םימד תוכיפשו תומחלמ לטבתש
םלועה ןמ , אלפנו לודג םולש ךישמתו
םלועב , דוע אשי אלו " אלו ברח יוג לא יוג
המחלמ דוע ודמלי " , ריכי קר לכ ועדיו ו
ותמאל תמאה לבת יבשוי , ונאב אל רשא
סח תקולחמו ביר ליבשב םלועה הזל
םולשו , רוטנקו האנקו האנש ליבשב אלו
םולשו סח םימד תוכיפשו , םלועל ונאב קר
חצנל ךרבתת ךתוא תעדלו ריכהל ידכ ."
* * *
תבש תלבק רודיס ךותמ , רזג ץוביק :
ולש םולשהש ךלמ םולשה ןודא
ב םולש םיש לארשי ךמע ןי
םלוע יאב לכ ןיב םולשה הברתיו
ןוחצינו תורחת האנק האנש םוש היהי אלו
לודג םולשו הבהא היהי קר ורבחל דחא ןיב
ורבח תבהאב עדי דחא לכו ונלוכ ןיב
דחי ץבקתהלו דעוויהל לכונש דע
הז םע הז רבדנו ורבח םע דחא לכ
תמאה הזל הז ריבסנו
וה אללא – ִ מ ומַ ל ַ ס א ּ תְ נ ִ א ומַ ל ַ ס א ּ קְ נ
( םיהלא – םולשה ךממו םולש התא )
םולשב ונכרב םולשה ןודא
ןמא .וידחי וכליה םולשו קדצ ?
ישארב שרדמ ח הבר ת , ה
א " ןומיס ר : בקה אבש העשב " ןושארה םדא תא תארבל ה ,
םיתיכ םיתיכ תרשה יכאלמ ושענ , תורובח תורובחו , םהמ
ארבי לא םירמוא , ארבי םירמוא םהמו , הה " ד ( םילהת ,
פ " ה ; אי ' " ) וקשנ םולשו קדצ ושגפנ תמאו דסח " , דסח
רמוא : םידסח למוג אוהש ארבי , רמוא תמאו : ארבי לא
ש ולוכש םירק , רמוא קדצ : תוקדצ השוע אוהש ארבי , םולש
רמוא : הטטק הילוכד ארבי לא , בקה השע המ " ה ? תמא לטנ
הה ץראל וכילשהו " ד ( לאינד , ח ' " ) הצרא תמא ךלשתו " ,
ינפל תרשה יכאלמ ורמא בקה " ה : התא המ םימלועה ןובר
הייסכיטלא סיסכת הזבמ
=( תמתוח , למס ) ךלש ,
ץראה ןמ תמא הלעת ,
ה אדה ביתכד או ( םילהת ,
פ " ה ; בי ' " ) חמצת ץראמ תמא ."
והפדרו םולש שקב
ה הבר םירבד שרדמ , וט

והמ " והפדרו םולש שקב ( " םילהת , ל " ד ; וט ' ) ? היהש ריאמ יברב השעמ
וכו שרודו בשוי ' רנה האצמו תבש ליל היהש התיבל השא התוא הכלה
הבכש הלש , הלעב הל רמא : וישכע דע תייה ןכיה ? ול הרמא : תעמוש
שרוד ריאמ יברל יתייה . ןציל שיאה ותוא היהו , הל רמא : ןיא ךכו ךכב
ריאמ יבר לש וינפב יקורתו יכלתש דע יתיבל תסנכנ תא . הל האצי
ותיבמ , ריאמ יבר לע בוטל רוכז והילא הלגנ . ול רמא : ךליבשב ירה
התיבמ השאה האצי , השעמה היה ךאיה והילא ועידוה . יבר השע המ
ריאמ ? שרדמה תיבב ול בשיו ךלה
לודגה . ב ללפתהל השא התוא הא , הארו
קספתמ ומצע השעו התוא , שוחלל עדוי ימ רמא
ןיעל ? שוחלל יתאב ינא השא התוא ול הרמא ,
וינפב הקקר , א " ל : יתקקר ירה ךילעבל ירמא
ריאמ יבר לש וינפב . א " ל : ךילעבל יצרתה יכל .
םולש לש וחוכ אוה לודג המכ האר ...
קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה לע ושוריפב הליפתה רודיס
[ תידומלתה הרמאה לע " םלועב םולש םיברמ םימכח ידימלת ( " ס תוכרב " ע ד " א :]
יוביר לש ךרעה ידי לע אקווד םא יכ םלועל אוביש רשפא יא יתימאה םולשה יכ
םולשה . שה לש יובירה אוה םול , תוטישה לכו םידדצה לכ וארתיש , ךיא וררבתיו
םוקמ םהל שי םלוכ , וכרע יפל דחא לכ , ונינעו ומוקמ ... . לכ ץוביק ידי לע קרש
םיטרפה לכו םיקלחה , תונוש תוארנה תועדה לכו , םיקולחה תועוצקמה לכו ,
קדצהו תמאה רוא הארי םדי לע אקווד , ה תעדו ' ותבהאו ותארי , תרות רואו
תמא .
קוק ןהכה קחצי םהרבא , א היאר תלוע שוריפ םע הלפת רדס ,' כשת םילשורי " ב , מע ' ש " ל .


היעשי , מ " ה ; ז ' - ח '
ה ׁ שֹ ע ך ׁ שֹ ח א ֵ רֹ ובו רֹ וא ר ֵ צֹ וי
ה י ִ נ ֲ א ע ּ ר א ֵ רֹ ובו םֹ ול ּ ש ' ה ׁ שֹ ע
ֵ א לּ כ הׁ ל : לַ ע ַ מ ִ מ םִ י ַ מ ּ ש ופי ִ ע ְ ר ַ ה
ץ ׁ ר ׁ א ח ַ ת ְ פ ִ ת ק ׁ ד ׁ צ ול ְ ז ִ י םי ִ ק ּ ח ְ שו
ד ַ חַ י ַ חי ִ מ ְ צ ַ ת ה ּ ק ּ ד ְ צו ע ַ שׁ י ור ְ פִ י ְ ו
ה י ִ נ ֲ א ' וי ִ תא ּ ר ְ ב :

תודוסי לע תתתשומ אהת
תוריחה , קדצה םולשהו
לש םנוזח רואל יאיבנ
לארשי


ר רמא ' לש ומשש םולשה אוה לודג עשוהי
םולש ארקנ אוה ךורב שודקה , ארקיו רמאנש
ה ול ' םולש .
ולא דובכה אסכ ינפל תושמשמ תודמ העבש
ןה . המכח . טפשמו קדצ . דסח . םימחרו . תמא .

ע דס תוכרב ילבב דומלת " א
אנינח יבר רמא רזעלא יבר רמא : ידימלת
םלועב םולש םיברמ םימכח , רמאנש
( נ והיעשי " ד " ) ה ידומל ךינב לכו ' ברו םולש
ךינב " , ךינוב אלא ךינב ירקת לא .
( םיליהת טיק " ) ךתרות יבהאל בר םולש
לושכמ ומל ןיאו " , ( כק םילהת " ב " ) יהי
ךיתונמראב הולש ךליחב םולש " , ( םילהת
כק " ב " ) םולש אנ הרבדא יערו יחא ןעמל
ךב " , ( בכק םיליהת " ) ה תיב ןעמל ' וניהלא
ךל בוט השקבא " , ( טכ םיליהת " ) ה ' ומעל זע
ה ןתי ' םולשב ומע תא ךרבי ."


םולש
ןב ןולימ הדוהי : א . חוטבו בוט בצמ
לבסו עגנ אלל [ תארוה רקיע תאז
הלימה ... אלא המחלממ םולש ןיאו
הלימה ישומישמ דחא ]... Well-
being . ב . שיא ןיב םיבוט םיסחי
שיאל Peace .
יקציבר רזעיבא
ירבעה חנומה " םולש " ןמ ינושלה ורוקמב רזגנ " םלש " , לארשי תורפסב ךרכנו
ב " תומלש " תונושה היתוניחב לע . לש יטילופה בצמל תלבגומ הניא ותארוה
הביאו המחלמ רדעה , ןודמו הבירמ רדעה לש יתרבחה בצמל וא . איה
םינוש םירושימ ינפ לע תטשפתמ – םיכורב םייסיפ םיאנתב לחה , ךרע ךרד
ירסומ , תיהולא הדימו ימסוק ןורקעל דעו .

יקציבר רזעיבא , " םולש " , וננמזב תידוהיה תוברתה ןוקיסקל ( א ' א ' פו ןהכ ' םיכרוע רולפ־סדנמ ) ת " א 6891 ,
מע ' 384 .

קרפ ז : הרשע שולש הקספ תואמצע תכסמ 6 . םולשה תודוסי דומע

הליגמב םולש
הקספ 3 :
... ותוברתו וקשמ לע טילשה ךלוהו לדג בושי ומיקהו , םולש רחוש ומצע לע ןגמו , לכל המדיקה תכרב איבמ
תיתכלממ תואמצעל ושפנ אשונו ץראה יבשות .
הקספ 8 :
מחלמב אולמ תא ץראב ירבעה בושיה םרת הינשה םלועה ת - תומואה קבאמל וקלח םולשו תוריח תורחושה דגנ
יצאנה עשרה תוחוכ , תירב ידסיימ םימעה םע תונמהל תוכזה תא ול הנק יתמחלמה וצמאמבו וילייח םדבו
תודחואמה תומואה .
הקספ 61 :
םיארוק ונא - תפקתה ךותב םג - םישדח הז ונילע תכרענה םימדה - לארשי תנידמ יבשות יברעה םעה ינבל
לע רומשל םולש לכב המיאתמ תוגיצנ דוסי לעו הוושו האלמ תוחרזא דוסי לע הנידמה ןינבב םקלח לוטילו
היתודסומ , םיעובקהו םיינמזה .
הקספ 61 :
םיטישומ ונא םולש די ןהימעו תונכשה תונידמה לכל הבוט תונכשו , הרזעו הלועפ ףותישל םהל םיארוקו
ה וצראב יאמצעה ירבעה םעה םע תידד . חרזמה תמדיקל ףתושמ ץמאמב הקלח םורתל הנכומ לארשי תנידמ
ולוכ ןוכיתה .

תפסות ןוזחל םולשה
הדוהי יחימע ( הלודג הולש : תובושתו תולאש , לשת " ה )

תֹוב ָ רֲ ח ַ ה תותִ כ ר ַ חא קי ִ ס ְ פ ַ הְ ל אל
םי ִ ת ִ אְ ל , קי ִ ס ְ פ ַ הְ ל אל ! ת ּ תַ כְ ל ךי ִ ש ְ מ ַ הְ ל
ְ ו הָ ני ִ גְ נ יּ ל ְ כ ם ֶ ה ּ מ תֹושֲ עַ ל .

ה ָ מ ָ חְ ל ִ מ בוש תֹושֲ עַ ל הֶ צ ְ ר ִ י ֶ ש י ִ מ
ה ָ דֹובֲ ע ָ ה יּ ל ְ כ ך ֶ ר ֶ ד רֹ ז ֲ חַ ל ך ּ ר ָ ט ְ צִ י .

הנשוש לכ / הדלז

ּ כ ש ל ֹ ו ַ ש ּ נ ִ ה ה ִ א אי י
ׁ ש ַ ה ל ּ ש ֹ ול ַ ה ם מ ְ ב ּ ט ח ,
םֹ ול ּ שַ ה ַ ה ִ נ ְ צ ִ ח י .

ְ ב ּ כ ש ל ֹ ו ַ ש ּ נ ִ מ ה ְ ת ג ֹ ו ׁ ר ׁ ר ת
ִ צ פ ֹ ו ַ ס ר ִ פ ִ רי תי
ׁ ש ְ ש ּ מ ה " ְ ו ִ כ ְ ת ות ."

ְ ו ִ נ ְ ד ׁ מ ה
ֹ כ ּ ק ה ֹ ור ב
ֹ וא ַ ה ר הּ נ ַ שֹ וש ,
בֹ ור ּ ק הֹ כ
ִ נ ֹ וחי ּ ח ה ,
בֹ ור ּ ק הֹ כ
ׁ ש ׁ ק ׁ ה ט ּ ע ִ ל םי ,
בֹ ור ּ ק הֹ כ
ֹ וא ֹ ות ִ א י -
ַ ק ִ ס ח ּ רי ה
ַ ו ֲ ח ֵ צ ׁ א ה ּ י ת ּ ה ם ֵ א ש .


תולאש :
םינוש םיטביהו תונוש תויועמשמ םולש גשומל :
םהמ וליאל תואמצעה תליגמ יחסנמ םכתעדל ונוויכ ?
םירחאה תורוקמב יוטיב ידיל םיאב םהמ וליא ?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->