De RC-transformator als model voor een HFT-opslingering

jwr47
uit: RB Archief JWR 1998-2002 - de CAD/CAE Ontwerpen
De HFT-opslingering
HFT
1
Hoogfrequente handel is een methode om te speculeren op valuta- en aandelenkoersen
waarbij in eer korte tijd !minder dan een seconde" owel gekocht als verkocht wordt# $oor binnen
een fractie van een seconde te kopen% te verkopen en meteen weer te kopen% kunnen met kleine
koersverschillen grote winsten gemaakt worden# &lhoewel met HFT vooral ook koersen voor
edelmetalen omlaag gedrukt worden% is de methode ook in gebruik om aandelenkoersen op te
krikken#
'ij de HFT-handel komt het erop aan de koop- en verkooptransacties precies op tijd met de juiste
fase en hoeveelheden te doseren# $atelfde idee ligt ook ten grondslag aan de ()-transformator#
$oor de juiste keue van de onderdelen versterken meerdere golfcomponenten elkaars bijdragen en
stuwen de golf aan de uitgang tot een hogere amplitude dan het ingangssignaal# *r vindt dus een
signaalversterking plaats% maar dee versterking gaat ten koste van het signaalvermogen#
+ok het werken met HFT kost voor het manipuleren energie% die elders moet worden opgebracht#
'ij het manipuleren van de goudprijs moeten er elders ongetwijfeld kosten worden gecompenseerd#
$ee kosten moeten door de belastingbetaler of de klanten worden opgebracht% terwijl de winsten
naar de opdrachtgever overgemaakt worden#
+nlangs heeft een medewerker van 'erkshire Hathawa, !)harlie -unger" de HFT-handel en HFT-
handelaars in drastische bewoordingen veroordeeld. /het ijn net ratten in de korenkamer0
1
# Hij
vermeldt ook% dat HFT /de rest van de beschaafde wereld geen goed doet0#
2arren 'uffett voegt daaraan toe% dat het /meer volume% maar geen liquiditeit oplevert0
3
# 'ij het
leen van nadelen% die slechst een miniem voordeel opleveren% herinnerde ik mij de
elektronicaschakeling% die ten koste van een groot vermogen een miniem versterkingsvoordeeltje
oplevert. de ()-transformator#
De RC-transformator
$e HFT-methode herinnert mij dus aan een schakeling uit de elektronica% de ()-transformator%
waarmee men uitsluitend met weerstanden en condensatoren een opslingering kan bewerkstelligen#
$estijds heb ik een een ()-transformator ontworpen% om een 45 H sinussignaal met een factor
1%16 te versterken !fig# 1"# *r is gebruik gemaakt van de -icrocap simulator#
$e sinusgenerator heet in dee schakeling '(+7 en is op 45 H gefi8eerd met de
modeldefinitie. #-+$*9 '(+7 :;7 !F<45"# ;ndien men verder niets aangeeft% neemt de
-icrocap-simulator een standaard amplitude van 1 = aan#
;n de transi>ntanal,se ien wij bij een tijdsbereik van 155 ms% dat de uitgangssinus op )4 inderdaad
opgeslingerd wordt# $e &)-anal,se bewijst% dat het ma8imum inderdaad bij 45 H ligt# Ter
illustratie kan men het beste een frequentiebereik van 45 tot ?5 H kieen#
1 Hih-fre!uenc" tr#din
1 )harlie -unger :lams HFT. @The, &re 9ike (ats ;n & Aranar,@
3 @;tBs not a liquidit, provider# ;t ma, create more volume but thatBs not the same as being a liquidit, provider%@
!geciteerd door )harlie -unger"
-erkwaardigerwije verlangt de simulator in het veld frequentiebereik eerst de hoogste en dan de
laagste frequentie# $e juiste definitie luidt. ?5%45# $e curve uit de dee &)-anal,se is in fig# 1
weergegeven#
$e transi>ntanal,se geeft de sinus van 45 H als tijdsfunctie weer% terwijl de &)-anal,se de
uitgangsspanning als functie van de frequentie afbeeldt#
$e verlieen van de schakeling worden aangeduid door de vrij hoge uitgangsimpedantie ten
opichte van de relatief lage ingangsimpedantie# $e geringe opslingering kost veel ingangsenergie
en levert weinig uitgangsenergie op#
Fig# 1 ()-transformator met opslingering
Fig# 1 &)-anal,se van de ()-transformator met opslingering van 1%3