Tema Lucrare Acustica 2014

FIZICA CONSTRUCTIILOR – partea a 2-a SEM 8 - an 4 - 2013 - 2014

LUCRARE PRACTICA - PROTECTIE ACUSTICA + SALA AUDITIE

(predare: vineri 16.05.2014 ora 11:30-13:30)

Lucrarea nu este un proiect ci un studiu – eseu aplicativ care combină două aspecte
distincte: protecție acustică și acustica spațiilor de auditie.
Se va alege o porţiune de clădire publică: învățământ (școală, grădiniță, învățământ
superior), cultură, birouri, spațiile publice de la parter – mezanin ale unui hotel (de
preferat proiectul de hotel din anul curent), dintr-un proiect de școală propriu, în
suprafaţă de cca 200 m
2
(două nivele succesive şi o secţiune locală), astfel încât să se
poata exemplifica grafic studiul realizat.
Porțiunea aleasă (zona de studiu) va cuprinde și cel puțin o sală de audiție (conferințe,
sedințe, clasă, amfiteatru, polivalentă, teatru etc.)
Nu sunt admise (nu vor fi judecate și nu vor primi notă) lucrările ce tratează spații
de cazare sau locuințe.

1 - PROTECTIA ACUSTICA
Se va studia modul de realizare a protecţiei acustice prin partiul arhitectural, prin
insonorizare, precum şi prin izolare la zgomot aerian şi la zgomot de impact.
1.a. Se va alege un spațiu din zona de studiu (altul decât sala de audiție) pentru
care se vor propune soluții de reducere a nivelului de zgomot prin insonorizare.
Se va calcula reducerea nivelului de zgomot, în urma introducerii unor finisaje
fonoabsorbante în spațiul respectiv (comparație situația inițială – situația
propusă).
1.b. Pentru toate spațiile din zona de studiu se vor propune alcătuiri ale elementelor
de închidere și compartimentare care să răspundă cerințelor de protecție
acustică (3 alcătuiri diferite pentru zgomot aerian, cel puțin una pentru zgomot
de impact).
Pentru alegerea unor alcătuiri de pereţi sau planşee se pot utiliza informaţiile din
documentarea oferită pe site-ul UAUIM, sau orice prospecte și informații de firme, cu
indicarea sursei.

2 - STUDIUL SALII DE AUDITIE
2.a. Se va realiza un studiu simplificat (manual) al reflexiilor sonore utile, în plan şi
în secţiune (sc 1/100)
2.b. Se va propune durata de reverberație recomandată și se vor face calcule
simplificate de optimizare a duratei de reverberaţie, (iniţială şi propusă) folosind
tabelul de calcul xls cu lista de alcături fonoabsorbante furnizate ca
documentație (site UAUIM). Se pot utiliza şi alte date de documentare cu
condiția precizării surselor
2.c. Se vor indica în piesele desenate poziţiile finisajelor - tratamente
fonoabsorbante, obligatoriu şi prin numerele de ordine din tabelul xls (se pot
utiliza piesele desenate din studiul reflexiilor).

Lucrarea va conține:
1. Protecție acustică
1.a. Memoriu – max. 1 pag. cu evidențierea măsurilor de protecție realizate prin
partiu, justificarea spațiilor propuse pentru insonorizare, finisajele
fonoabsorbante utilizate în aceste spații şi caracteristicile alcătuirilor alese
pentru protecția acustică
1.b. Calculul reducerii nivelului de zgomot (tabel xls cu absorbţia totală iniţială şi
finală, sau coeficienţii medii de absorbtie iniţial şi final, la 1000 Hz)
1.c. Două planuri A3 – numai cu informațiile cerute (fără finisaje, suprafețe etc.) ce
vor conține:
- indicarea spaţiilor propuse pentru insonorizare
- indici de izolare propuşi pentru compartimentări (cel puţin trei cazuri
diferite) şi schiţele alcătuirilor (schițe de principiu, la o scară convenabilă,
nu detalii de execuție a unor zone particulare din clădire)
- Indicaţii privind golurile (uși, ferestre) din aceste compartimentări (indici de
izolare acceptabili, cu 10-15 dB sub indicii compartimentărilor respective)
1.d. O planşă cu secțiunea conținând indicaţii privind izolarea la zgomot aerian şi
de impact a planşeelor, cu schiţe de principiu ale alcătuirilor
2. Spațiul de audiție
1.a. Calculul duratei de reverberatie iniţiale fără tratamente acustice deci
considerand finisaje obisnuite (tabel xls)
1.b. Calculul – optimizarea duratei de reverberaţie, cu indicarea T propusă şi
numerotarea finisajelor luate în calcul (tabel xls). Acceptabile valori +/- 20% faţă
de valoarea recomandată.
1.c. Plan şi două secţiuni (1/100) cu indicarea sumară a reflexiilor in plan si sectia
longitudinala (numai propunerea finală)
1.d. Memoriu 1 pag. cuprinzând:
- elementele urmărite prin studiul geometric
- modul de alegere a duratei de reverberaţie recomandate
- măsurile de evitare a greșelilor acustice
- justificarea poziţiei tratamentelor acustice

PREZENTARE:
Dosar de piese scrise si desenate A4 – A3 - CAPSATE, NEPLIATE, FARA FOLIE DE
PROTECTIE şi în ordinea punctajului de mai sus.
Se vor utiliza numai versiunile 2014 ale fișierelor, disponibile pe site-ul UAUIM:
http://www.uauim.ro/departamente/st/discipline/FC2/

La notare va fi apreciată în mod special respectarea tuturor indicațiilor din temă,
privind atât forma cât și conținutul lucrării.
Nota acestei lucrări va avea în media finală o pondere de 30%.
Această lucrare nu se poate reface decât în anul universitar următor, indiferent de
motiv.

Este obligatorie predarea în prealabil a temei de studiu propuse, la cursul din data
de 17.04.2014, sub forma a 1-2 planșe format A3 (sau A4, după caz) cu reprezentarea
în planuri și secțiune a porțiunii din clădirea proiectată la atelier ce conține spațiile alese
pentru studiu, la o scara convenabilă (1:200 preferabil). In lipsa predării temei de
studiu lucrarea nu va fi notată.


apr.2014

conf.dr.arh. Radu PANĂ
prof.dr.arh. Marius SMIGELSCHI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful