Universitatea Babeş – Bolyai

Facultatea de Istorie şi Filosofie
Specializarea Istoria Artei
Experienţa artei între sibolic şi ludic!
"erspectiva lui #ans$%eor& %adaer
Student ' (r)ciun *iruna Ana
Anul II+ linia ro,n)
(lu- – .apoca+ /012
3n aceast) lucrare voi ur)ri c,teva din punctele de vedere dezvoltate de filosoful
&eran #ans$%eor& %adaer în studiul s)u aplu intitulat 4Actualitatea fruosului!
Arta ca -oc+ sibol şi s)rb)toare5! Autorul pleac) de la constatarea sipl) a unei
diferenţe existente între experienţele istorice ale faptului artistic+ concretizate în opere
care şi$au c,şti&at de-a un statut aparte pe teritoriul culturii înalte+ şi experienţele actuale
ale artei+ caracterizate f)r) îndoial) de o anuit) distanţ) – c)utat)+ de ulte ori – faţ) de
canonul clasic! Este vorba despre ceea ce %adaer nueşte 4discordia dintre arta ca
reli&ie a culturii+ pe de o parte+ şi arta ca provocare lansat) de artistul odern+ pe de alt)
parte5
1
! (eea ce este înc) ai interesant este faptul c) noi+ receptorii forelor şi
curentelor artistice+ sunte desc6işi în od concoitent c)tre eleentele clasice+
failiare ale artei şi c)tre experientele conteporane ale ei! (u alte cuvinte+ în ciuda
distanţei rearcabile existente între sculptura antic) &reac) şi sculptura conteporan)+
între uzica lui Bac6 şi încerc)rile copozitorilor de ast)zi+ p)re a fi dispuşi s)
îbr)ţiş) esa-ul artistic în abele lui anifest)ri! *ai ult+ ave capacitatea de a
topi diferenţa de orizont între trecut şi prezent+ între diensiunea tradiţional) şi cea
odern)+ nou)!
7up) %adaer+ explicaţia acestui fapt trebuie &)sit) în corelaţiile dintre trei
concepte esenţiale+ anue joc+ simbol şi sărbătoare+ totul îns) fiind -udecat pe un
fundaent oferit de ideea efortului interpretativ' 4arta+ indiferent în ce for)+ în aceea a
unor tradiţii obiectuale şi failiare ori în aceea a lipsei de tradiţii+ a 8nonfailiarului9 de
ast)zi+ ne pretinde+ în fiecare caz+ o unc) de construcţie5
/
! 3n sintez)+ -ocul d)
posibilitatea creaţiei+ a pl)suirii+ rezultat) dintr$un anuit prisos ludic+ destul de
eni&atic+ dar care pentru %adaer însean) o caracteristic) tipic) a fiinţei uane!
Sibolul ne aduce în i-locul uncii de construcţie $ 4în realitate+ sibolul constituie o
obli&aţie a construcţiei5
2
$ pentru c)+ aşa cu stau lucrurile şi din punct de vedere
etiolo&ic+ trebuie s) uni ceea ce a fost desp)rţit+ trebuie s) reface ceea ce a fost
îp)rţit în dou)+ re&)sind unitatea între&ului ori&inar! *unca de construcţie la care ne
obli&) sibolul ec6ivaleaz) cu o c)utare a senificaţiilor operei şi autorului+ la care
1 #ans$%eor& %adaer+ 4Actualitatea fruosului! Arta ca -oc+ sibol şi s)rb)toare5+ în Actualitatea
frumosului+ Editura "oliro+ Iaşi+ /000+ p! :;!
/ Ibide+ p! 10<!
2 Ibide+ p! 1/0!
ad)u&) propriul nostru înţeles
=
! 3nţele&erea şi satisfacţia estetic) înc6id cercul desc6is
de -ocul creativ iniţial al autorului+ iar înţele&erea individual) a unui esa- artistic – ar
trebui s) spune+ dup) %adaer+ tr)irea esa-ului – devine coplet) atunci c,nd asist)
la o s)rb)toare a operei de art)+ la o couniune autentic) produs) de esa-! S)rb)toarea
însean) îplinirea -ocului reprezent)rii şi recunoaşterii+ arc,nd experienţa unui tip
aparte – un tip al s)rb)torii+ diferit de durata obişnuit)+ de rutin)! Experienţa adev)rului
artistic devine+ prin celebrarea s)rb)torilor+ o experienţ) îp)rt)şit) cu ceilalţi+ şi nu doar
o pl)cere individual)! Fruuseţea resiţit) personal devine acu liant social+ counitar+
piatr) de susţinere pentru solidaritatea dintre oaeni! .u este de irare+ în acest sens+ c)
autorul citeaz) drept exeple de s)rb)toare artistic) teatrul antic &recesc şi c,nt)rile
&re&oriene!
(onfor perspectivei lui #ans$%eor& %adaer+ editaţia asupra artei trebuie s)
ia în seaa abele variante+ at,t 4area art) a trecutului+ a tradiţiei+ şi arta odernit)ţii –
ce nu i se opune+ dar care şi$a 6r)nit propriile forţe şi ipulsuri din arta precedent)! >
pri) preis) e aceea c) a,ndou) trebuie înţelese ca art) şi c) ele er& îpreun)5
?
!
Aceast) precizare este iportant)+ întruc,t ne arat) faptul c) relaţia dintre vec6ile fore
ale artei şi noile fore nu este identificat)+ de autorul &eran+ ca fiind una de ruptur)
total)+ ci de continuitate coplex)+ o continuitate arcat) de o distanţ) interpretativ)
anue+ de o rediscutare a forelor vec6i şi c6iar de o înstr)inare! "ictura lui (ezanne+
poezia eretic) sau inovaţiile ar6itecturale ale secolului @@ au scandalizat şi îi pot
scandaliza în continuare pe adepţii artei tradiţionale Ao art) a trecutului+ cu spune
autorulB+ dar analiza lor arat) c) aceste experiente se construiesc+ p,n) la ur)+ tot în
ar&inea forelor tradiţionale+ care r),n punctul de referinţ)! Cot la fel+ un şla&)r
conteporan nu ar trebui eliinat de la bun început din discuţie+ pentru siplul fapt c)
iese cu totul din canonul uzical cult construit în -urul lui *ozart sau Bac6! "retenţia sa
de valoare artistic) trebuie exainat) cu o ai are atenţie+ şi c6iar cu ai ult)
profunzie! "entru %adaer+ 4viaţa noastr) zilnic) este o continu) preublare prin
concoitenţa trecutului şi viitorului! S) poţi ubla astfel+ cu acest orizont al unui viitor
desc6is şi al unui trecut irepetabil – iat) esenţa a ceea ce nui 8spirit9!D!!!E Ea nu ne
ipune doar conştientizarea odului în care o continuitate ai profund) lea&) liba-e
= Uberto Eco+ Limitele interpretării+ Editura "ontica+ (onstanţa+ 1FF:+ pp! /?$/;
? #ans$%eor& %adaer+ op! (it!+ p! <1!
forale trecute de ruptura foral) a prezentului! Este un nou ipuls social în exi&enţa
artistului odern! Este o atitudine îpotriva reli&iei bur&6eye a culturii şi a
cereonialului savur)rii specific acesteia5
:
!
(eea ce #ans$%eor& %adaer reţine din înţelesul antic &rec al terenului de art)
este diferenţa dintre faptul de producere şi opera îns)şi! Efortul creatorului Aeşteşu&ar+
o politic+ actor sau pictorB se concretizeaz) într$un obiect care+ în oentul des)v,rşirii
sale+ c,şti&) independenţ)+ autonoie+ libertate! "rodusul artei nu r),ne+ astfel+ doar
4proprietatea5 exclusiv) a unui individ sau a unui &rup de persoane+ ci devine+ în calitatea
sa de oper) de art)+ un bun al counit)ţii' 4conceptul de oper) triite+ aşadar+ la o sfer) a
utiliz)rii coune şi+ prin aceasta+ la o înţele&ere coun)+ la o counicare în înţele&ere5
<
!
"e l,n&) aceast) idee valoroas)+ antic6itatea &reac) a l)sat oştenire epocilor care au
urat un odel estetic de pri) însen)tate – teoria iitaţiei $ + dar şi accentul asupra
conceptului de fruos! Cocai de aici se construieşte expresia artă frumoasă sau arte
frumoase, %adaer insist,nd asupra caracterului ontolo&ic al fruuseţii+ care nu trebuie
în nici un caz privit) în sensul ei decorativ Aeroare pe care ulţi cititori conteporani o
pot faceB! 7up) cu se ştie+ idealul clasic &rec cuprindea cele dou) concepte esenţiale+
binele şi frumosul+ abele preluate într$un sens ontolo&ic tare! *ai ult+ %adaer
observ) o oarecare sietrie între descrierea antic) &receasc) a fruuseţii şi perspectiva
ult ai t,rzie a lui Gant+ confor c)reia îplinirea fruosului nu presupune o relaţie
cu vreun scop Afruuseţea este+ astfel+ o finalitate f)r) scopB! 3n acest sens+ autorul
noteaz) c) fruuseţea 4este un fel de c6ez)şie c)+ în pofida dezordinii realului+ a
iperfecţiunilor+ r)ut)ţilor+ str,b)t)ţilor şi a confuziilor sale funeste+ adev)rul nu se
&)seşte la o dep)rtare inaccesibil)+ ci ne iese în înt,pinare! Funcţia ontolo&ic) a
fruosului este de a înc6ide pr)pastia dintre ideal şi real5
;
! 3n plus+ conteplarea estetic)+
c)utarea fruosului reprezint) nu doar o activitate printre altele+ ci reprezint) un
in&redient fundaental al condinţiei uane şi al situ)rii noastre faţ) de luea fizic) şi
cea social)! Experienţa artei devine o experienţ) a adev)rului+ desc6iz,nd conştiinţa
counit)ţii şi a fiec)rui individ c)tre un orizont al libert)ţii! 3n acelaşi tip+ experienţa
: Ibide+ pp! <1$</!
< Ibide+ p! <?!
; Ibide+ p! <F!
artei este o surs) de sens
F
+ un r)spuns priit la întrebarea despre teeiurile fericirii
noastre! Fruuseţea oferit) de experienţa operei de art) însean)+ în cele din ur)+ un
adaos de senificaţie pentru privitor!
Intrarea în scen) a conceptului de -oc este corelat) de %adaer cu ideea unei
coport)ri lipsite de scop+ în care raţiunea uan) îşi deseneaz) propriile ei re&uli!
Exeplul tipic pentru aceasta îl constituie c6iar -ocurile copiilor! (opiii se -oac) serios+
adic) iau -ocul în serios+ f)r) a$i asocia un scop anue în afara -ocului însuşi! Hocul este
un scop în sine+ iar înc) de la v,rste foarte ici copiii au intuiţia cre)rii libere+ arbitrare a
re&ulilor Aşi c6iar a sc6ib)rii re&ulilor în tipul -ocului+ uneoriB! %adaer noteaz) c)
4funcţia reprezent)rii prin -oc nu const) at,t în faptul c) finalul nu este unul aleatoriu+ c,t
în acela c) işcarea de -oc este deterinat) în cutare sau cutare od! Hocul este deci+ la
ura urelor+ o autoreprezentare a işc)rii de -oc! 3i în&)dui s) adau&' o aseenea
deterinare a işc)rii de -oc însean) totodat) c) actul ludic pretinde totdeauna o
participare la -oc5
10
! Aşadar+ prin -oc ni se desc6ide orizontul particip)rii şi+ într$o
işcare concoitent)+ orizontul counic)rii şi al înţele&erii! 3n cazul în care ne afl) în
postura de observator al unui copil care bate in&ea Aneştiind+ poate care sunt re&ulile pe
care copilul le$a creat sau pe care le respect) îpreun) cu ceilalţi+ sau dac) a creat aşa
cevaB+ este ai dificil s) înţele&e teza cu c) în calitatea noastr) de observator practic
particip) activ la desf)şurarea -ocului copilului! 7ar în cazul vizion)rii unui spectacol
de teatru+ în cazul particip)rii la un concert sau al vernisa-ului unei expoziţii+ coponenta
participativ) ne apare ca evident)+ neprobleatic)! 7e fapt+ viaţa operei de art) depinde
în od direct de &radul de participare+ de counicare a unui public oarecare cu
respectiva oper)! Altinteri+ discut) fie despre o oper) intrat) în penubr)+ fie+ în cazul
cel ai trist+ despre o oper) de art) care a disp)rut+ l)s,nd locul unui siplu obiect Aun
tablou uitat într$un depozit+ de exepluB!
*ai ult+ experienţa operei de art) presupune o dubl) desc6idere! "e de o parte+
fiecare act artistic este unic+ în ciuda unor eleente structurale coune' c6iar dac)
F .evoia noastr) de sens este foarte bine rezuat) de Hean$Iuc .ancy+ Uitarea filosofiei+ (asa ()rţii de
Jtiinţ)+ (lu-$.apoca+ f!a!+ p! ?1' 4Koinţa de prezentare nu înceteaz) s) provoace revenirea sensului –
esenţa cu sens a sensului+ senificaţia – în cunoaştere+ în istorie+ în unc)+ în stat+ în counitate+ în
etic)+ în drept+ c6iar şi în art) şi în credinţ)+ pentru c) aceast) voinţ) este presupoziţia sensului' trebuie
s) existe senificaţie+ adic) nu trebuie ca Ideile s) fie vide şi nici experienţa s) fie un 6aos5!
10 Ibide+ p! ;F!
partitura Simfoniei a cincea este una sin&ur)+ fiecare redare a uzicii lui Beet6oven
reprezint) o perforanţ) ireductibil)+ şi traduce un act interpretativ al diri-orului şi+ în
plan secund+ al orc6estrei! Ia fel se înt,pl) şi cu textul poetic Arecitat în diferite
contexte şi ipostazeB sau cu cel draatic Aontat ai fidel sau+ din contr)+ ai în r)sp)rul
autoruluiL la liit) se &)sesc re&izorii pentru care textul draatic este ai cur,nd un
pretext al unui experient personal+ nu ai puţin autentic îns) – un posibil exeplu+
Silviu "urc)reteB! "e de alt) parte+ opera de art)+ aşa cu observ) %adaer+ se bucur) de
un anuit spaţiu de -oc+ pe care îl desc6ide în faţa receptorului s)u Aprivitor+ auditor+
cititorB+ care poate iniţia construcţia unui deers interpretativ! 3ns) ai apare înc) un
aspect' de ulte ori nu conştientiz) diferenţa dintre actul de a perfora şi 4textul5 aflat
la baza actului artistic! 3n cuvintele lui %adaer+ 4tocai nondistincţia între felul
particular în care o oper) este reprodus) şi identitatea operei aflat) în spatele acestei
reproduceri constituie experienţa artistic)! Ji lucrul acesta nu e valabil nuai pentru
artele reproductive şi pentru edierea pe care o conţin5
11
!
Spaţiul de -oc al operei invit) aşadar la interpretare! Interpretarea presupune+ din
punct de vedere operaţional+ identificarea+ descifrarea şi decodarea sibolurilor pe care o
oper) le pune în scen)! 7e aseenea+ a interpreta însean) a desf)şura una sau alta
dintre posibilit)ţile oferite de opera îns)şi! Aceast) desf)şurare a posibilit)ţilor oferite de
c)tre spaţiul de -oc nu trebuie dat) deoparte atunci c,nd se pune problea pretenţiei de
adev)r! 7in contra+ aşa cu este cazul şi cu discursul reli&ios+ trebuie s) privi lucrurile
pe fundalul libert)ţii de ale&ere în c)utarea sensului' 4în orice )rturie artistic) este vestit
ceva+ este cunoscut şi recunoscut ceva! (eea ce e le&at de o aseenea recunoaştere
sea)n) întotdeauna cu un fel de uiire+ cu o irare şi aproape cu o spai)+ pentru c)
aşa ceva s$a înt,plat ori pentru c) unor oaeni le$a reuşit aşa ceva5
1/
!
Un pas iportant în ar&uentarea lui #ans$%eor& %adaer este le&at de definiţia
sibolului! %adaer crede c) este ai util s) defini sibolul pornind de la etiolo&ie
– anue dou) p)rţi separate ale aceluiaşi obiect+ care prin reunire recreeaz) obiectul
iniţial – dec,t în aniera actual)+ în care sibolul este un tip de sen printre altele şi+ ca
orice sen+ este un obiect care st) pentru altceva+ triite la altceva dec,t la el însuşi Aîn
11 Ibide+ p! F:!
1/ #ans$%eor& %adaer+ 4Experienţa estetic) şi cea reli&ioas)5+ în Actualitatea frumosului+ Editura
"oliro+ Iaşi+ /000+ p! 1=/!
stilul în care porubelul alb este sibol al p)cii+ triite la referinţa 4pace5B! %,ndit în
sens tradiţional+ sibolul nu este doar un ediator între dou) entit)ţi+ ci este prezenţ)! El
nu a-ut) la recunoaşterea unui alt lucru+ ci este el însuşi recunoaştere şi parte a unei
realit)ţi+ a unui adev)r! Experienţa sibolic)+ crede autorul &eran+ nu este o experienţ)
a unui substitut+ ci o experienţ) a unei fiinţe autentice+ a unei p)rţi dintr$un obiect ce se
poate reîntre&i! .u este doar un instruent+ ci o proisiune!
(onceput astfel+ sibolul devine o prezenţă+ şi nu un înlocuitor al unui eleent
absent! Accesul la senificaţiile sibolului trece prin recunoaşterea sibolului ca
sibol+ a sibolului ca viaţ) deplin)! 3n terenii preferaţi de %adaer+ 4sibolicul nu
doar triite la senificaţie+ ci o face s) fie prezent)! El reprezint) senificaţie5
12
!
Facticitatea operei de art) desc6ide orizontul ai ultor senificaţiipe care interpretul le
poate experienta+ pe de o parte+ şi conţine o putere de convin&ere şi de sc6ibare
extraordinar)+ pe de alta! (red c) acesta este sensul în care %adaer foloseşte conceptul
de răsturnare' prin faptul de a fi aici+ de tr)i experienţa estetic) respectiv)+ eu ) ofer
unei forţe ipresionante+ pe care nu o pot i&nora cu uşurinţ)! Experienţa artistic)
autentic) îi produce un şoc+ r)sturn,ndu$i 6)rţile cate&oriale sau ierar6iile personale+
ale&erile de viaţ) sau valorile! Acest lucru însean) în acelaşi tip c) ) expun unui
risc' riscul de a fi pus în situaţia s) îi reconturez propria identitate! Acest risc include+ în
od si&ur+ şi tulburarea eoţional) profund)+ p,n) la r)scolirea sentientelor sau p,n) la
situaţia în care tr)iesc un nou sentient+ lipezit doar în ura experienţei artistice!
"elicule precu La vita e bella+ Lista lui Schindler sau Saving Private Rzan provoac) nu
doar efecte co&nitive sau afective obişnuite+ ci c6iar tulbur)ri psi6osoatice! Absurdul
condiţiei uane în priul caz+ dialectica cruzie pur)$erois solidar în cel de$al doilea+
reprezentarea naturalist) a orţii soldaţilor în r)zboi în cel de$al treilea sunt resiţite
direct+ ca o lovitur) în plin! (a spectatori ai actului sibolic+ ca participanţi la opera de
art)+ sunte 4lipsiţi de ap)rare în faţa puterii cov,rşitoare a unei opere care ne convin&e!
Esenţa sibolicului sau a ceea ce e de natur) sibolic) const) tocai în faptul c) nu se
refer) la un ţel senificativ+ ce poate fi atins pe cale intelectual)+ ci îşi conţine propria
senificaţie5
1=
! Experienţa artistic) nu ne privile&iaz) o înt,lnire explicativ) cu conceptul
de durere sau cu cel de oarte+ în exeplele sus aintiteL din contr)+ filele respective
12 #ans$%eor& %adaer+ 4Actualitatea fruosului! Arta ca -oc+ sibol şi s)rb)toare5+ p! 10/!
1= Ibide+ p! 10<
aduc o parte de suferinţ)+ o parte a orţii în direct+ şi ne pun în contact cu ea! Ia fel+ dar
într$un alt re&istru+ o p,nz) ipresionist) este o parte+ şi nu doar un sen+ al fruuseţii
naturii! Experienţa artistic) este aşadar+ prin -ocul creaţiei şi al interpret)rii+ o încercare
constant) de re&)sire a -u)t)ţilor disparate+ a fra&entelor îndep)rtate unul de cel)lalt!
Este vorba de o c)l)torie în care finalul ar putea fi ceea ce #ans$%eor& %adaer nueşte
un între& mntuitor!
7iensiunea sibolic) a artei+ crede &,nditorul &eran+ iplic) şi o odificare
de rit+ o odificare a teporalit)ţii experienţei noastre! 7up) %adaer+ reprezentarea
artistic) conţine un înden la recunoaştere şi asentient+ dar şi la zăbovire! (e poate
însena aceast) z)bovireM (red c) cel ai uşor de ilustrat este situaţia în care expunerea
la opera de art) ne face s) ieşi din firescul riticit)ţii zilnice+ obişnuite! Atunci c,nd
citi cu pasiune o capodoper)+ ne surprinde adeseori în situaţia de a 4uita5 s) ai
face lucrurile+ necesare de altfel+ pe care le$a fi f)cut altinteri! *ai ult+ puterea de
convin&ere a artei ne deterin) s) p)str) în centrul conştiinţei noastre date şi problee
ficţionale pentru o lun&) perioad) de tip+ c6iar dac) ipactul lor concret în viaţa
noastr) este deocadat) liitat!
(el de$al treilea teren $ s)rb)toare $ înc6ide cercul propus de %adaer! Esenţa
s)rb)torii const)+ în priul r,nd+ în ideea de couniune! A s)rb)tori însean) a eliina
starea de izolare a unui individ faţ) de cel)lalt+ însean) a oferi tuturor o anuit)
experienţ)+ şi nu este vorba doar despre o le&itiitate de tip politic a accesului liber+ ci de
o solidaritate autentic) a fiinţelor uane+ unite în spirit! "rin tradiţie+ s)rb)torile
arc6eaz)+ ca puncte de 6otar+ desf)şurarea firului teporal! 3n acelaşi tip îns)+ vreea
s)rb)torii aduce cu sine o euforie &reu de e&alat+ dat) de ritual şi de cereonie! Cipul
s)rb)torii este un tip dens+ al preaplinului de experienţ)+ diferit de tipul obişnuit+ tip
4&ol5+ care trebuie înc)rcat cu activit)ţi! (iclicitatea s)rb)torilor este nu doar un reper+ ci
o potenţare a relaţiei aşteptare$îplinire pe care o experienteaz) indivizii şi
counit)ţile! S)rb)toarea particip)rii la un spectacol de teatru+ de exeplu+ ne aduce în
situaţia de a tr)i efectiv tipul propriu al operei+ cu deterin)rile sale speciale! 3n
cuvintele lui %adaer+ 4în tr)irea artei+ ni se cere s) înv)ţ) de la opera artistic) o
odalitate specific) de a z)bovi! Este o înt,rziere ce se caracterizeaz)+ evident+ prin aceea
c) nu devine plictisitoare! (u c,t ne an&a-) şi z)bovi ai ult+ cu at,t opera apare
ai &r)itoare+ ai variat)+ ai bo&at)! Esenţa experienţei teporale a artei este aceea c)
înv)ţ) s) înt,rzie! "oate c) aceast) este replica finit)+ acordat) nou)+ la ceea ce se
c6ea) eternitate5
1?
!
%,ndirea lui %adaer reuneşte aşadar cele trei instanţe A-ocul+ sibolicul+
s)rb)toareaB ca fiind esenţe constitutive ale unei tradiţii a operei de art)+ tradiţie înţeleas)
at,t ca producere+ c,t şi ca interpretare! El investeşte în toate experienţele artistice
autentice+ fie c) este vorba despre opere clasice sau construcţii conteporane! 7esi&ur+
pentru %adaer este iportant) topirea orizonturilor+ posibilitatea ca+ într$un fel+
înţele&erea unei opere clasice s) fie la înde,na noastr)+ a celor care tr)i ast)zi+ astfel
înc,t enorele diferenţe de istorie+ obiceiuri sau structuri sociale Atoate+ probabil+
influente în elaborarea şi viaţa opereiB s) poat) fi copensate prin efortul interpretativ!
Acest eleent al concepţiei &adaeriene i se pare în acelaşi tip eroic+ dar şi riscant!
"ute cu adev)rat s) copens)M "ierre Bourdieu nota c) pro&raul &adaerian
iplic) o validitate transistoric)
1:
+ ceea ce este cel puţin discutabil c,nd ne &,ndi la
situaţii precu un act -uridic+ un punct de vedere teolo&ic sau c6iar înţele&erea unei opere
de art)! "robabil c)+ pentru a p)stra intenţia lui %adaer+ ar trebui s) înţele&e acest
concept al validit)ţii transistorice ai de&rab) ca o validitate AautenticitateB a experienţei+
dec,t ca pe un plus co&nitiv+ adic) exact aşa cu se înt,pl) în cazul s)rb)torii+ care îi
ofer) participantului sentientul deplin)t)ţii existenţiale+ fie c) vorbi despre un o din
secolul @KIII+ @I@ sau @@I!
Biblio&rafie
1? Ibide+ p! 11<!
1: "ierre Bourdieu+ Regulile artei! "eneza #i structura cmpului literar+ Editura ANC+ Bucureşti+ /01/+ pp!
2;F$2F1!
Bourdieu+ "ierre+ Regulile artei! "eneza #i structura cmpului literar+ Editura ANC+
Bucureşti+ /01/L
Eco+ Uberto+ Limitele interpretării+ Editura "ontica+ (onstanţa+ 1FF:L
%adaer+ #ans$%eor&+ 4Actualitatea fruosului! Arta ca -oc+ sibol şi s)rb)toare5+ în
Actualitatea frumosului+ Editura "oliro+ Iaşi+ /000L
%adaer+ #ans$%eor&+ 4Experienţa estetic) şi cea reli&ioas)5+ în Actualitatea frumosului+
Editura "oliro+ Iaşi+ /000L
.ancy+ Hean$Iuc+ Uitarea filosofiei+ (asa ()rţii de Jtiinţ)+ (lu-$.apoca+ f!a!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful