BAB 9 : MIGRASI

Pengenalan
1. Migrasi penduduk melibatkan ___________________ atau ____________________seseorang dari sesuatu
tempat ke tempat yang lain.
2. Terdapat dua jenis migrasi, _______________ dan __________________.
3. Migrasi dalaman melibatkan perpindahan penduduk di antara kawasan-kawasan
_____________________________________
4. Migrasi antarabangsa melibatkan penghijrahan penduduk dari satu __________________
______________________________________
Migrasi Penduduk Malaysia
1. Terdapat beberapa jenis migrasi dalaman di egara Malaysia!
a" ______________________________ # 11.$%
b" ______________________________ # 4.&%
'" ______________________________ # ().*%
d" ______________________________ # 1+.*%
2. egeri yang paling banyak migran pada tahun 2&&& ialah __________________,(& $41 orang" diikuti oleh
___________________ ,31 **2 orang", -ulau -inang ,2$ )3* orang" dan .edah ,22 *3& orang".
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Penduduk
Migrasi Penduduk dari uar Bandar ke Bandar
1. -eratus penduduk /andar meningkat daripada *&.)% kepada (1.+% di antara tahun 1$$1 hingga 2&&1.
2. Migrasi luar /andar melibatkan pergerakan penduduk ke bandar bagi men'ari
________________________________________________________________________
3. .ebanyakan penduduk berpindah ke bandar, bandar raya dan kawasan ______________.
4. 0aktor-1aktor yang menggalakkan jenis migrasi penduduk ini ialah !!!!!!!!!!!" !!!!!!!!!!!!!!!!"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" !!!!!!!!!!!!!!!!
pendidikan" keluarga dan #en$ana alam%
*. 2i egara Malaysia, migrasi __________________________ banyak berlaku selepas negara men'apai
kemerdekaan.
(. _____________________ membolehkan kerajaan dengan pelbagai dasarnya membangunkan negara
dengan mengadakan pelbagai insenti1 pelaburan asing.
). -elabur asing mendirikan banyak kilang dan hal ini menambahkan ____________________ dan
menggalakkan perpindahan penduduk ke bandar.
+. -erkembangan bandar-bandar utama di negara Malaysia telah mewujudkan
___________________________dalam pelbagai bidang ekonomi.
$. /anyak peluang pekerjaan wujud wujud dalam sektor _________________, pelan'ongan dan
___________________, perniagaan, ___________________, pembinaan dan pentadbiran di bandar-

bandar utama seperti ______________, _________________ dan 3poh.
1&. 4al ini menyebabkan penduduk luar bandar berpindah ke bandar bagi mendapatkan peluang pekerjaan
dengan kadar ________________________.
11. .egiatan ekonomi terutamanya ______________di kawasan luar bandar adalah terhad.
12. .adar upah yang dberikan adalah _____________ dan tidak tetap.
13. /andar raya 5hah 6lam, 7eorgetown dan 8ohor /ahru juga ber1ungsi sebagai
__________________________ dan ini menambahkan peluang pekerjaan.
14. -enubuhan pusat pentadbiran di ________________ telah menggalakkan perpindahan penduduk ke pusat
/andar yang baru.
1*. 2i kawasan bandar, banyak terdapat institusi pendidikan ____________ dan ___________--.
1(. -enduduk dari luar bandar khususnya golongan remaja berpindah ke bandar untuk melanjutkan pengajian
mereka menetap di situ kerana terdapat banyak peluang pekerjaan yang baik.
1). 2i kawasan luar bandar terutama di kawasan pedalaman kurang kemudahan asas seperti seperti bekalan
____________, bekalan ________________, kemudahan pengangkutan dan perhubungan.
1+. 2i /andar-bandar pula terdapat banyak kemudahan _________________, _____________________ yang
baik, pelbagai pusat rekreasi dan pusat beli-belah.
Migrasi Penduduk dari uar Bandar ke uar Bandar
1. Migrasi penduduk dari kawasan luar bandar ke luar bandar merupakan pergerakan yang berlaku antara
negeri atau dalam negeri.
2. -ergerakan jenis ini biasanya dikaitkan dengan pembukaan tanah ran'angan oleh pihak kerajaan, khusus
melalui _______________.
3. Tujuannya bagi mengurangkan ________________ dan meningkatkan _______________ penduduk luar
bandar.
4. 4asil ran'angan pembangunan tanah ini, berlakulah migrasi penduduk se'ara besar-besaran di kawasan
luar bandar ke kawasan pembukaan tanah tersebut.
*. Menjelang tahun 1$$2, 09:26 telah membuka 4)+ skim yang merangkumi +$) 143 hektar tanah dan
mewakili 1(% daripada kawasan pertanian egara.
(. 8umlah keluarga yang dipindahkan ialah 11) 4$1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful