NAMA : …………………………………………

KELAS : …………………………………………
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK PANGLIMA ABDULLAH
PETI SURAT 114, 91308 SEMPORNA, SABAH

UJIAN TOPIKAL 1
PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 4
MAC 2014
MASA: I JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan struktur.
2. Anda dikehendaki menjawab semua soalan.
3. Jawapan mestilah berlandaskan nilai-nilai moral yang tersenarai dalam sukatan
pelajaran Pendidikan Moral.
4. Jawapan anda hendaklah dijawab dalam ruangan yang disediakan dalam kertas
soalan ini.
Disediakan oleh: Disemak Oleh: Disahkan oleh:

__________________ __________________ _________________
En. Gong Wee Kien Cik Lim Chew Ha En. Mohd. Nazri B. Jusoh
Guru Pendidikan Moral Ketua Panitia Ketua Bidang
Tingkatan 4 & 5 Pendidikan Moral Kemanusiaan
SULIT 1225/1

2

1. Berikut berkaitan dengan masalah sosial remaja.
(a) Nyatakan dua nilai yang harus diamalkan oleh remaja.
i. _________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
[2 markah]
(b) Berikan definisi nilai di 1 (a).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[2 markah]
(c) Nyatakan tiga cara remaja dapat mengelakkan diri daripada terjebak dalam kegiatan
yang tidak sihat.
i. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
[3 markah]
(d) Berikan dua aktiviti yang dapat dianjurkan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan
pelajar daripada terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat.
i. __________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________
[2 markah]
(e) Berikan satu contoh perbuatan yang sumbang.
_______________________________________________________________________
[1 markah]
Bahagian A
Remaja harus ada keupayaan menjaga diri daripada tingkah laku yang tidak sihat
dan kegiatan yang tidak berfaedah seperti perbuatan sumbang, berbohong,
mencuri, mengugut, dan berlumba haram.
SULIT 1225/1

3

2. Berikut berkaitan dengan perancangan aktiviti harian.
(a) Nyatakan dua nilai yang diamalkan oleh Yi Ling.
i. _________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
[2 markah]
(b) Berikan maksud bagi nilai yang dinyatakan di 1(a).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]

(c) Nyatakan tiga kepentingan menguruskan masa secara berhemah.
i. _________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________
[3 markah]
(d) Nyatakan tiga elemen perancangan pengurusan masa yang perlu dilakukan oleh
pelajar.

i. __________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________
[3 markah]

Yi Ling mempunyai matlamat hidup dan amat teliti dalam membuat perancangan aktiviti
harian. Yi Ling bijak merancang masa demi mengelakkan diri daripada terlibat dalam
perkara yang sia-sia.

SULIT 1225/1

4

3. Berikut berkaitan dengan seorang pelajar, Emilia yang telah melanjutkan pelajarannya
di perantauan.


(a) Berikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh Emilia semasa berada di perantauan.
i. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
[4 markah]
(b) Nyatakan tiga cara mengamalkan pertuturan dan tingkah laku yang mulia semasa
berada di perantauan.
i. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
[3 markah]
(c) Nyatakan tiga akibat jika amalan di atas tidak dijaga.
i. __________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________
[3 markah]

Emilia, pelajar Malaysia lepasan SPM berada jauh di perantauan. Dia telah melanjutkan
pelajarannya di perantauan
SULIT 1225/1

5

4.


(a) Nyatakan satu nilai yang berkaitan dengan rajah di atas. Berikan maksudnya.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
(b) Nyatakan tiga cara rakyat Malaysia menghormati adat resam masyarakat berbilang
kaum.
i. _________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________
[3 markah]
(c) Ramalkan tiga kesan yang mungkin timbul sekiranya rakyat negara ini tidak
mengamalkan nilai seperti yang dinyatakan di atas.
i. _________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________
[3 markah]
(d) Cadangkan dua aktiviti yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk
menyatupadukan rakyat berbilang kaum.
i. _________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
[2 markah]
Aspek yang harus dihormati oleh rakyat berbilang kaum di Malaysia
Makanan Pakaian Kepercayaan
Kertas Soalan Tamat

SULIT 1225/1

6

Skema Pemarkahan (Ujian Topikal Mac 2014 Tingkatan 4)
Soalan Nilai Markah Penerangan/Contoh Markah
1. (a)

1. (b)


(c)- Harga diri
- Rasional
- Mematuhi peraturan
dan undang-undang
1
1


Max.
2m


- Keupayaan dan keyakinan diri
agar mampu memulia dan
menjaga maruah diri dalam
kehidupan.
- Boleh berfikir berdasarkan
alasan dan bukti yang nyata dan
dapat mengambil tindakan
berasaskan pertimbangan yang
wajar.
- Menerima dan mematuhi
peraturan dan undang-undang
yang telah ditentukan tanpa
mengira sesiapa dan di mana
seseorang itu berada.

- Menyertai aktiviti yang
berfaedah.
- Berpegang teguh pada ajaran
agama.
- Mengikut nasihat ibu bapa.
- Mematuhi peraturan dan
undang-undang.
*mana-mana isi lain yang relevan1


1
1
Max. 2m
1

1

1
1

Max. 2m
SULIT 1225/1

7

(d)


(d)
- Aktiviti sukan

- Aktiviti lawatan sambil belajar

- Aktiviti kerja amal

- Pameran.

- Ceramah

- Seks luar nikah

- Mencabul kehormatan orang
lain.

- Pelacuran

- Berzina
1
1

1
1
1
Max. 2m
1
1

1
1
Max. 2m


SULIT 1225/1

8

Soalan Nilai Markah Penerangan/Contoh Markah
2. (a)


(b)(c)


- Bertanggungjawab
- Harga diri
- Rasional
1
1
1
Max.
2m

- Kesanggupan diri seseorang
untuk memikul dan
melaksanakan tugas serta
kewajipan dengan sempurna
- Keupayaan dan keyakinan diri
agar mampu memulia dan
menjaga maruah diri dalam
kehidupan.
- Boleh berfikir berdasarkan
alasan dan bukti yang nyata serta
dapat mengambil tindakan
berasakan pertimbangan yang
wajar.

- Menjalankan segala aktiviti yang
dirancang dengan teratur dalam
masa yang ditetapkan.
- Dapat mengelakkan kerja
tertangguh.
- Masa terluang akan dapat disi
dengan pelbagai aktiviti
berfaedah.
- Mendisplinkan diri.
- Mengelakkan pembaziran masa.


1
11

1
Max. 4m

1


1

1


1
1
Max. 3m
SULIT 1225/1

9

(d) - Perancangan untuk belajar
mengikut jadual yang
ditetapkan.
- Perancangan untuk aktiviti
kokurikulum di sekolah.
- Perancangan untuk
keluarga/contohnya pergi
melancong bersama-sama
keluarga.
- Perancangan untuk diri, iaitu
melakukan aktiviti yang
digemari (hobi).
1


1

11
Max. 3m
SULIT 1225/1

10

Soalan Nilai Markah Penerangan/Contoh Markah
3. (a)


(b)
(c)


- Hemah tinggi
- Harga diri
- Kesederhanaan
- Rasional
- Cinta akan negara
1
1
1
1
1


Max.
2m

- Emilia perlu beradab
sopan/berbudi pekerti mulia
dalam pergaulan seharian
semasa di perantauan.
- Emilia perlu menjaga
/memuliakan maruah diri semasa
berada di perantauan.
- Bersikap tidak keterlaluan/tanpa
mengabaikan kepentingan diri
dan orang lain.
- Boleh berfikir/bertindak wajar.
- Perasaan sayang/bangga kepada
negara/meletakkan kepentingan
negara melebihi kepentingan diri

- Tingkah laku dan pertuturan
yang sopan.
- Tidak menyinggung perasaan
orang lain.
- Ramah-tamah dalam layanan
tanpa mengira status.
- Tidak menjatuhkan maruah
diri/keluarga/negara.

- Dipulau oleh rakan.
- Dipandang rendah oleh orang
lain.
- Menjatuhkan imej.

1
1

1


1
1


Max. 2m
1

1

1

1
Max. 3m

1
1
1
Max. 3m


SULIT 1225/1

11

Soalan Nilai Markah Penerangan/contoh Markah
4.(a)

(b)

(c)

(d)
- Toleransi 1 - Kesanggupan bertolak ansur,
sabar, dan mengawal diri bagi
mengelakkan berlakunya
pertelingkahan dan perselisihan
faham demi kesejahteraan hidup.

- Menyediakan makanan yang
sesuai untuk semua kaum dalam
majlis.
- Berpakaian kemas dan sopan.
- Tidak mempersenda pakaian
tradisi kaum lain.
- Tidak menghina/mencaci
kepercayaan orang lain.
- Menghormati hak orang lain.

- Mewujudkan prasangka antara
kaum.
- Mengakibatkan
pergaduhan/rusuhan antara
kaum.
- Keselamatan negara terancam.
- Negara kita mudah dijajah oleh
kuasa luar.
- Aktiviti pembangunan negara
terjejas.

- Aktiviti sukan/Pertandingan
permainan tradisional
- Aktiviti kebudayaan
- Aktiviti gotong-royong
- Majlis rumah terbuka
- Program kongsi raya
1

1


1
1

1

1
Max.3m

1

1

1
1

1
Max. 3m
1
1
1
1
1
Max. 2m
SULIT 1225/1

12