You are on page 1of 1

CERTAME LITERARIO

"DA DAS LETRAS 2014"


OEQUIPODENORMALIZACINEDINAMIZACINLINGSTICAEA
BIBLIOTECAdoIESdeMelide,convocanoCertameLiterario
DadasLetras

BASES

1.PoderparticiparnoCertamecalqueraalumnooualumnadoCentro.
2.Establcenseasseguintesmodalidadesdeparticipacin:
a. Poesa.
b. Prosa.
c. Ensaio.
d. Traballosderecuperacinesalvagardadamemoriacomunitaria.
3. Especificamente, entenderase a efectos do Certame que os traballos de
recuperacin e salvagarda da memoria comunitaria son aqueles que dalgn
modo recuperan, para salvala do esquecemento, a memoria de formas de vida,
traballoscomunitarios,tradicins,costumes...dasxeracinspasadas.
4.Asobraspresentadasdebernestarescritasenlinguagalega.
5.Aextensineostemasdostraballosapresentarsonlibres.
6.Oxuradoestarcompostoporrepresentantesdoalumnado,doprofesoradoe
dopersoalnondocentedoCentro.
7. Os traballos, nos que se farn constar os datos do/a autor/a, debern
presentarsenaConserxeradoCentroantesdo25demaiode2014.
8.OspremiossernentregadosduranteacelebracindoCorremelide2014.

Equipo de Normalizacin
Lingstica
IES MELIDE
20132014