1

SISTEM PENGURUSAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH (SPPBS)


MANUAL PENGGUNA
BAGI GURU MATA PELAJARAN
SEKOLAH RENDAH
Kemaskini 20 Mei 2013
2

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SENARAI KANDUNGAN

BIL ISI KANDUNGAN MUKA
SURAT
1 Pengenalan 3
2 Keterangan Umum SPPBS 3
3 Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4
3.1 Laman Utama Sistem 4
3.2 Login 4
3.3 Kemaskini Profil 5
3.4 3.4 Laman Utama Guru Mata Pelajaran 7
3.5 Murid
3.5.1 Daftar Mata Pelajaran 8-10
3.6 Kemasukan Prestasi 11-12
3.6.1 Mengikut murid 11
3.6.2 Mengikut evidens 12-13
3.7 Laporan
3.7.1 Senarai Murid 14
3.7.2 Senarai Murid Tiada Prestasi 15
3.7.3 Laporan Prestasi Murid 16
3.8 Cetakan 17
3.8.1 Senarai Murid – Guru Kelas 17
3.8.2 Senarai Prestasi Kumulatif Semua Murid Mengiku Kelas – Guru
Kelas
18
3.8.3 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) 19
3.8.4 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Kumulatif) 20
3.8.5 Pernyataan Pelaporan Kumulatif Murid (Semua MP) – Guru Kelas 21
3.9 Pengguna
3.9.1 Kemaskini Profil 22
3.10 Bantuan
3.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 23
3.11 Keluar 23
3

1. PENGENALAN

Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi
murid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Sistem ini dibangunkan
secara atas talian.

2. KETERANGAN UMUM SPPBS

Secara umumnya, berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru
matapelajaran.SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata
Pelajaran. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih di sebelah kiri skrin. Senarai
menu tersebut ialah :

a. Login
b. Laman Utama
c. Murid
i. Daftar Mata pelajaran
d. Kemasukan Prestasi
i. Mengikut Murid
ii. Mengikut Evidens
e. Laporan
i. Senarai Murid
ii. Senarai Murid Tiada Prestasi
iii. Laporan Presatasi
f. Cetakan
g. Pengguna
i. Kemaskini Profil
h. Bantuan
i. Pegawai Yang Boleh Dihubungi
i. Keluar


4

3. PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH

3.1 LAMAN UTAMA SISTEM
Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem
Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). Untuk memasuki sistem ini, pengguna Guru
Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.

3.2 LOGINGuru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan.
Setelah itu, klik butang <Masuk> bagi tujuan pengesahan pengguna sistem.

Klik untuk ke
laman
Guru Mata
Pelajaran

2. Klik butang masuk 1. Masukkan nama login dan
Kata laluan
5

Skrin Nama Login Dan Kata Laluan Yang Tidak Sepadan


Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah, skrin dan paparan mesej seperti di
atas akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan
bagi tujuan pengesahan sekali lagi. Sekiranya pengesahan berjaya, skrin pengemaskinian maklumat
pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran.3.3 KEMASKINI PROFIL


Menu sistem yang dipaparkan pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. Guru
Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru bertujuan untuk melindungi data dalam
sistem.1. Masukkan kata laluan
2. Tekan butang kemaskini

6

Skrin Kata Laluan Baru Yang Tidak Sepadan

Sekiranya kata laluan baru tidak sepadan seperti yang diberikan, maka skrin yang mempunyai mesej
di bawah akan dipaparkan.
Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama, kata laluan baru dan
ulangan kata laluan baru. Kata laluan baru dan ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu
sepadan.
Klik butang OK
untuk seterusnya
7

3.4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN

Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru
Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang
boleh dicapai oleh pengguna Guru Mata Pelajaran.


8

3.5 MURID

3.5.1 DAFTAR MATA PELAJARAN


Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar
Mata Pelajaran>. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu
memilih darjah, kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan ke atas muridnya. Kemudian,
tekan butang <Cari>.


2. Klik butang cari
1. Guru buat pilihan
darjah,kelas
dan mata pelajaran
9
Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di
bawah. Guru perlu memilih murid yang diajarnya daripada senarai murid dengan menanda (√).
Setelah pilihan murid dilakukan, tekan butang <Daftar>.1. Guru pilih murid yang
hendak didaftarkan
2. Setelah selesai membuat
Pilihan, klik butang daftar

10
Mesej seperti di bawah akan dipaparkan menandakan murid telah didaftarkan dengan mata
pelajaran yang diajar oleh guru. Tanda () daripada TERANG akan bertukar PUDAR yang bermaksud
murid telah didaftarkan.


1. Tanda ' ' yang PUDAR
bermaksud murid telah
didaftarkan
11

3.6 KEMASUKAN PRESTASI

3.6.1 MENGIKUT MURID

Apabila menu <Kemasukan Prestasi> diklik, guru perlu memilih sama ada melaksanakan kemasukan
prestasi <Mengikut Murid> atau <Mengikut Evidens>. Sekiranya Guru Mata Pelajaran memilih
kemasukan prestasi <Mengikut Murid>, skrin di bawah akan dipaparkan. Guru MP perlu memilih
tahun taksiran, bulan, tahun, kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. Kemudian,
tekan butang <Cari>.
Guru boleh memilih murid yang dikehendaki untuk memasukkan prestasinya berdasarkan senarai di
bawah. Guru hanya perlu klik pada untuk ke paparan seterusnya.

12

Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar
beserta kod band atau prestasi bagi setiap mata pelajaran yang diambil murid. Tandakan (√) pada
prestasi yang telah dicapai oleh murid. Setelah menanda (√), tekan butang <Simpan>.3.6.2 MENGIKUT EVIDENS

Sekiranya guru memilih untuk melakukan kemasukan prestasi <Mengikut Evidens>, paparan seperti
di bawah akan dipaparkan.

2. Klik butang simpan
1. Tandakan ' ' pada
petak yang dipilih.

13

Guru perlu memilih tahun taksiran, bulan, tahun, kelas, mata pelajaran, band, deskriptor dan
evidens seterusnya klik butang <Cari>.

Klik disini untuk
menanda semua petak


Klik butang simpan setelah selesai
melaksanakan kemasukan prestasi
Tandakan ' ' pada petak yang
dipilih.
14

3.7 LAPORAN

3.7.1 SENARAI MURID

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Senarai
Murid>. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata
pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.

Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini,
klik pada gambar .
Klik untuk kemaskini
prestasi murid

15

3.7.2 SENARAI MURID TIADA PRESTASI

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid
Tiada Prestasi>. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata
pelajaran yang dikehendaki, kemudian klik butang <Cari>.
Senarai semua murid yang tiada pretasi mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan
seperti di bawah. Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin mengemaskini prestasi murid, klik pada
gambar .Klik ikon untuk
kemaskini prestasi
murid
2. Klik butang cari
1. Guru pilih tahun, bulan, darjah
Kelas dan mata pelajaran
16

3.7.3 LAPORAN PRESTASI MURID

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Laporan
Prestasi Murid>. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun, darjah, kelas dan mata
pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.


Di bawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid.1. Pilih butiran
Yang dikehendaki
2. Klik butang
cari

17

3.8 CETAKAN

Apabila menu <Cetakan> diklik, skrin di bawah akan dipaparkan.

3.8.1 SENARAI MURID – GURU KELAS

Guru boleh mencetak senarai nama murid di dalam kelas yang diajar dengan klik pada
<CETAKAN><SENARAI MURID>. Guru perlu pilih <Tahun> dan <Kelas> kemudian klik pada <Cari>.
Senarai murid akan dipaparkan dalam format pdf. seperti di bawah.


Klik untuk pilihan
cetakan


18

3.8.2 SENARAI PRESTASI KUMULATIF SEMUA MURID MENGIKUT KELAS – GURU KELAS

Guru perlu pilih <Tahun Taksiran> <Tahun> <Kelas> dan <Mata Pelajaran>, seterusnya klik <Cari>
seperti yang dipaparkan pada rajah di bawah.


Senarai prestasi kumulatif murid akan dipaparkan di dalam format pdf.


19

3.8.3 PENYATAAN PELAPORAN PRESTASI MURID (FORMATIF)

Sekiranya cetakan Penyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih, skrin di bawah akan
dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata pelajaran
yang ingin dimasukkan prestasinya. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan
prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. MyKid murid. Kemudian,
tekan butang <Cari>.

Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.


Klik butang
Cari
Pilih butiran
Yang dikehendaki

20

3.8.4 PENYATAAN PELAPORAN PRESTASI MURID (KUMULATIF)

Sekiranya cetakan Penyataan Pelaporan Prestasi Murid (Kumulatif), skrin di bawah akan dipaparkan. Guru
Mata Pelajaran perlu memilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan
prestasinya. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara
perseorangan melalui kemasukan no. MyKid murid. Kemudian, tekan butang <Cari>.Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.

Pilih butiran
Yang dikehendaki
Klik <Cari>

21

3.8.5 PERNYATAAN PELAPORAN KUMULATIF MURID (SEMUA MP) – GURU KELAS

Sekiranya cetakan Penyataan Pelaporan Kumulatif Murid (Semua MP), skrin di bawah akan dipaparkan.
Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun taksiran, tahun, dan kelas yang ingin dimasukkan prestasinya.
Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara
perseorangan melalui kemasukan no. MyKid murid. Kemudian, tekan butang <Cari>.

Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.
Pilih butiran
Yang dikehendaki
Klik <Cari>
22

3.9 PENGGUNA

3.9.1 KEMASKINI PROFIL

Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran
boleh membuat kemaskini kata laluan.Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik, skrin di bawah akan dipaparkan. Pengguna Guru
Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu.

2. Klik butang kemaskini
1. Masukkan kata laluan
23


3.10 BANTUAN

3.10.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>, kemudian klik pada sub menu <Pegawai
Dihubungi>. Paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan
dipaparkan.


3.11 KELUAR


Apabila menu <Keluar> diklik, Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang
boleh dilakukan di dalam sistem. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan
memasukkan Nama Login dan Kata Laluan sekiranya hendak memasuki sistem.Sign up to vote on this title
UsefulNot useful