Gmail - பாைத 32

Page 1 of 7

Gowri Kirubanandan <tkgowri@gmail.com> 

பாைத 32
1 message
tkgowri@gmail.com <tkgowri@gmail.com>
To: tkgowri@gmail.com

Tue, Jun 8, 2010 at 6:45 PM

tkgowri@gmail.com sent you the following story from Thinnai (http://www.thinnai.com/):
Sunday June 6, 2010 
பாைத 32
By ெத
கி யதன ேலாசனாராண தமிழாக ெகௗ கி
email id

பாந"த#

tkgowri@gmail.com

நா
க வ&'(
%
வ ேபா) அமா, அ+பா, மிெஸ- ராம# ம./ அவ0ைடய
கணவ எ
க0காக எதி3பா3) ெகா4 "தா3க. அ+பா வாசலிேலேய
எதி3ெகா4' சாரதிைய அ#5ட# உேள அைழ)8 ெச#றா3. அ#/ மிெஸராம# தபதிய எ
க0ட# ேச3") சா+ப&டா3க. :8 ;ட வட யாத
அள<( பசியாக இ ") அமா சாரதி(+ பதமான உண< வைககைள
தயாக8 ெச>தி "தா. சா+ப'ேபா) அவ?(+ பகதிேலேய அம3")ெகா4'
பா3)+ பா3) பமாற8 ெச>தா.
அமாவ# மனதி -திரமாக இட ப)வ&ட சாரதிைய க4டா எ# மனதி
ெபாறாைம ம@ 4' தைலAகிய). சா+ப&' த பற( அமா<, ராம#
தபதிய கிளப வ&டா3க. சாரதி ெர-& எ') ெகாவத.காக B(+
ேபா>வ&டா#. அவ?காக எ
க வ& ,
%
மிெஸ- ராம# வ& 
%
தனCயாக
அைறக ஒ)க+ப& "தன. அவ# எ
ேக ேவ4'மானா த
கி
ெகாணவத.( வசதியாக இ கE எ#/ அமா இ"த ஏ.பா' ெச>தா.
அமாைவG, ராம# தபதியைரG கிள+ப இறகிவ&' த#?ைடய ேவைலG 
)ெகா4' மாைல ஐ")மண ஆ(ேபா) அ+பா தி ப வ"தா3.
மாைலயான) அமாவ# ஆைணய#ப சாரதி அ?+பய சிவ+5 நிற ஜைக
எபரா>ட 5டைவ¨G, அத.( ெம&8 ஆக பள< அண") ெகா4ேட#. டா3
கல3 உைடக என( ெகாKச ;ட பகா). எ+ெபாLதாவ) அண"த
ெகா4டா ஏேதா உ/)வ)ேபா இைடKலாக இ (. எ+ேபா ைல& கல3
5டைவ( மா/ேவா எ#/ தவ+ேப#.
ஆனா எ# க ைத அமா ஒ நா0 ஏ./ ெகா4டதி ைல. "மஞச கல"த
ெவ4ைம நிற உ#?ைடய). பளC8ெச#/ ெதயE எ#றா டா3 கல3தா#
உ'தE" எ#/ அ)+ ேபவா.
அ#/ மதிய கிள+5(+ ேபா( # எ# அ கி வ") "மாைலய இ"த+
5டைவைய க&ெகா" எ#/ சாரதி அ?+பய "த 5டைவைய க& ம@ )
ைவதா.
"மம@ ! டா3 ெர&! க& ெகா4டா அக வ வ)ேபா இ (" எ#/ 
EEேத#.
அமா எ#ைன &ெட+ப)ேபா பா3தா. (ரைல தாNதிெகா4'
"ைபதியேபா ேபசாேத. ெசா#னைத ெச>. மா ெசா#னைதேய ெசா லி
ெகா4' எ# ேகாபைத கிளறாேத" எ#/ ெசா லிவ&' ேபா>வ&டா.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u... 12/19/2011

நா# ெசா#ன 5டைவையதாேன உ'தி ெகா4' இ கிறா>?" "ஊ. "ம/பG யா ?" எ8ச ட# §ேட#. ந% ேபாக.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u./வ&டா பற( அமாைவ https://mail.Gmail ."தலி 8சரைத ைவ) ெகா4 "த ேபா) தி நாக மாமி உேள எ&+ பா3) ெகா4ேட "உ க0(+ ேபா# வ"தி (" எ#றா." ேபாைன ைவ) வ&டா. தலி அ+பாவ# சமத ெப. அவ3க0ைடய வ "ேதாபைல அ?பவ)வ&' வ"தி கிேற#. ப) நா&க ெமல&U அவ3க வ& % த கிவ&' வ"தி கிேற#. கி Sண# இ"த ஊ ( வ"தா மயாைதகாக. ேபாகாேத. கி Sணைன வ&'( % அைழதாக ேவ4'.டாதா?" "இ+ெபாLதா? யா)." ேபாைன ைவ)வ&டா#.டா). "ஆண# (ரலா?" அ+பா< சாரதிG வ&ேலேய இ கிறா3க. நா#. "என( எ#ன ெதG? யாேரா ஆEைடய (ர .பாைத 32 Page 2 of 7 அமா ேபான திைசையேய பா3) ெகா4 "ேத#." ஒ நிமிட இ வ (மிைடேய ெமௗன நிலவய). ஆ/மண அக ஐ") நிமிட க இ (ேபா) அமாவடமி ") ேபா# வ"த). நாைள( ஒ தைர ச"திகE. நாைள( நா# ெசா#ன ேநரைத மற") வடாேத. அ+ெபாL)தா# எL") ெகா4டா# எ#/.'? ேவகமாக+ பயற கி கீ ேழ வ"ேத#.. தி &'தன ெச>) வ&ட)ேபா தைல(னCவாக இ "த).. "யா ?" "நா#தா#. "என( ெதயா).. "சா ம@ னா! உ#ைன -ட3+ ெச>) வ&ேடனா?" மன+3வமாக ம#னC+5 ேக&ப)ேபா இ "த) அவ# (ர . அைழக&'மா.ற)ட# . அ"த நிமிட கைத ெதா க+ ேபா&' ெகா4டா மாைல ஆன) அமா ெசா#ன) ேபாலேவ தயாராேன#. க அலப+ ேபாய +பதாக< ெசா#ேன#. கியமான வஷய ேபசE. "ம@ னா! ரய ( இ#? ேநர இ கிற)." "அமா இ ைலயா? ப#ேன யா ?" வ &ெட#/ தி பேன#. 12/19/2011 ." பத. ஆனா ேபா# ெச>த) உ க அமா இ ைல. ேவ4டா. என( ஏேனா ெராப அவமானமாக. நிைலக4ணாய# # நி#றப . "சாரதி எL") வ&டானா? காப சா+ப&டானா?" எ#/ வசாதா. "ம@ னா!" நயமான (ரலி யாேரா அைழதா3க." "ஏ# பசியாக இ கிறாயா?" "ஆமா. ேவ/ யா3 என(+ ேபா# ெச>ய . "எ#ன வஷய?" ைதயமாக ேக&ேட#. சீவைர எ') "ஹேலா" எ#ேற#. ஆறைர மண( வ"தா ேபா)" எ#றா." "என( தKசாT ெகாKச ேவைல இ கிற). அ+பா வ& % இ கிறா3. ேவ4'ெம#றா அ'த வார ம/பG வ கிேற#." "ந ல காய ெச>தா>. "ச மமி." "ந% ெரயாகிவ&டா> இ ைலயா. எ#? ேராஷ தைலAகிய). எ"த வஷயமாக இ "தா எ#?ைடய அப+பராயைத ெவளCய ெசா#னா அமா<( அ) ைபதியகாரதனமாக ேதா#/. எ#ன நட"தா ச...றி பா3ைவய&ேட#.. நா# ெகாKச ேநர அ+பேய நி#/ வ&ேட#." "ேவ4டா ேவ4டா. ேபகிறாயா?" "ஊஹ¤.google. "பரவாய ைல." "அைத இ+ேபா ேபானC ெசா ல." "ஊஹ¤." மாமிய# (ரலி ச"ேதக எ&+ பா3த).ட எ க வ&'( % வா எ#/ அைழக யாத நிைலய இ கிேற#. "அவசர ஒ#/ இ ைல. ந ல ேவைளயாக அ கி யா இ ைல." "கி Sணா!" "ஆமா.

" "ம)Yத# இ#/ ெப கZ ( ேபாய +பதாக ெசா#னா#. உ க0( ெதGமா?" அ+பா சேரெல#/ நிமி3") பா3தா3. அ+பா ம/பG ேப+ப :Nகிவ&டா3.சி ெச>த பற( ேக&க "த) எ#னா . "உ க0( ெதGமா?" எதைனேயா ய." "அவகாச ெகா'+பத. "ெதG. இ#/ ேபாக யா) ேபாலி ( எ#/ ெசா#னா#. "சாரதி (ளC) ெகா4 கிறா#" எ#ேற#. பைழய ப லவதா#.காக வ"தானா..ய அமா இவ3களCட இVவள< கனமாக ஏ# இ க ேவ4'? எ"த காலதிேலேயா க ) ேவ. "ஆமா. அ)< ம) ெராப வ.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u.Gmail . ஆறைரமண( ெதாட ( எ#/ ெசா லிய கிறா3கேள ஒழிய ேநரேதா' ஆரப) வ'வா3களா எ#ன? அதி ெப4க சப"த+ப&ட நிகN8சி இ ைலயா?" அ+பா சி) ெகா4ேட ெசா#னா3./ைம ஏ." அ+பா ேப+பரால கைத மைற)ெகா4ேட ெசா#னா3." "இ#/ மதிய ந% க அவைன ச"தித%3களா?" அ+பா தைலைய அைசதா3. அ)ச./ வ"தா#. உ க அமாைவ கிள+ப இற கிவ&ட பற( அதைன ேநர எ ேக ேபாேன# எ#/ நிைனதா>? கி Sணைன+ பா3கதா#. ஆனா மதிய ச"திதேபா) ஏேதா கியமான ேவைல வ") வ&டதாக<. "டாX!" "எ#ன ம@ னா?" "கி Sண# இ"த ஊ ( வ"தி கிறா#. "இ#? ேநரதா# இ கிறேத.( ஒ+5 ெகா4டாரா?" "பதிைன") நா&க ெகா'தி கிறா3. ந% அவைன எ ேக பா3தா>? ெசா லேவ இ ைலேய?" "ஏ3ேபா3& . உன( எ+ப ெதG?" வாயைட)+ ேபானவ ேபா பா3ேத#. "கி Sண# எத. அேத வைல( தாேன வா கி ெகாவதாக<.5/தி ேக&' ெகா4ட பற(. அபாபா வா&ைச+ பா3) ெகா4டா3. நிலைத வா க 5) பா3&X வ"தி +பதாக<. "5திதாக ஒ#/மி ைல. "ஆமா. வழிய?+ப ேபாய "தா# ேபா ." என( திXெர#/ நிைன<( வ"த).ப&டா அைத மனதி ைவ) ெகா4' பைகைய ெகா4டாடதா# ேவ4'மா? கால)ட# சில ேவ4டாத நிைன<கைள மற") வ'வ)தாேன ம?ஷத#ைம( அைடயாள! ேவகமாக அ+பாவ# அைற( Wைழ"ேத#." "எ#ன வைலயா?" "ஒ#றைர ல&ச.. அVவள< சாதாரணமாக ேபகிறவட திXெர#/ கி Sணைன+ ப. அ"த நிலதி# யஜமானC. அ+பா ஏ." "ம)Yத# யா டாX?" "கி SணனC# ந4ப#. ேந. 12/19/2011 . வ. இ"த வ&'( % எதைன ேப3 வ") ேபா> ெகா4' இ கிறா3க? அ+ப வ கிறவ3க எ ேலா எ க0( ெந கமானவா3களா எ#ன? ப45 எ#ற ெபய பரம வேராதியட . அவ ைடய ேபாைக+ பா3தா உைரயாடைல https://mail. "ஆமா அ"த நில அVவள< ெப/. அவ?ைடய சித+பாவ# நிலைததா# கி Sண# (தைக( எ') ெகா4 கிறா#.காக இ"த ஊ ( வ"தானா? அைத+ப. இ#/ மாைல ஊ (+ ேபா> வ'வதாக ெசா#னா#.ட சி)+ ேபச.google." "ஒ#றைர ல&சமா!" க4கைள அகல வ)+ பா3ேத#.கனேவ ெரயாகி எ க0காக காதி +ப)ேபா ேப+பைர 5ர& ெகா4 "தா3.றி உ களCட ஏதாவ) ெசா#னானா?" எ#/ ேக&ேட#. எ#ைன+ பா3த) ேப+பைர பகதி ைவ)வ&' "சாரதி ெரயாகிவ&டானா? கிளபலாமா?" எ#றா3.க+ ேபாவதாக< த"தி ெகா'தாரா.பாைத 32 Page 3 of 7 சமாளC) வடலா.றி எ+ப ேபவ) எ#/ 5யவ ைல. அதாவ) ம)YதனC# சித+பா. ெகாKச அவகாச ெகா'க8 ெசா லிG ேக&பத.

எ#ன எ#ப)ேபா பா3தா3. இதி அ+பா இVவள< ேகாப ெகாள ேவ4ய அவசிய எ#னெவ#/ என(+ 5யவ ைல. "ராஜி( பா3தி ( மா+பைளைய நா? பா3ேத#. ராஜிய# தி மண அ'த மாத நடக+ ேபாகிறதா./ெகா4' கி SணனCட த#?ைடய ம/+ைப ெதவக+ ேபாவதாக கத எLதிய கிறா. ஆனா அவ3 கடனாக த வத.ட ெசா லவ ைல.ட இ லாம ெச>ய+ ேபாகிறா>. ஒ#றைர லடச! கி ஷண# எ கி ") ெகா4' வ வா#? அ+பாவட ேக& +பானா? கி Sண# எ#ைன+ பா3த ேபா) அ+பாைவ ச"திததாக ேப8வாகி . அதனா ைதயமாக உைரயாடைல ேம ந%ேத#. உகிர:3தியாக இ "த அவ ைடய ேதா. எ#/ேம வராத அள<( அ+பா<( ேகாப வ") வ&ட). அ+ப8 ெச>வதி கி Sண?( உட#பா' இ ைல.பாைத 32 Page 4 of 7 ந%க வ பாத)ேபா ெதா#றிய). ைகய காலணா இ ைல./பவ?ட# வாNைகைய+ பகி3") ெகாவ) கSட இ ைலயா?" "எ#ன ெசா ல வ கிறா>?" "ஆமா டாX! என( ஏேனா அ"த மா+பைளைய ெகாKச.. "நிலைத தவர கி Sண# ேவற வஷய ஏதாவ) ெசா#னானா?" "ெசா#னா#. இ ைல. அைத வா கினா தாேன வா க ேவ4'ெம#ற பவாத. "எத. அவ3 க சிவ")வ&ட). அதனா இ"த தி மண நடகா).ற மா3 எ#றா பரவாய ைல. எ+ேபா. "ப#ேன எ கி ") பண 5ர&ட+ ேபாகிறா#?" "அ)தா# என( ெதயவ ைல." "எ#ன)? அ+பா வ &ெட#/ எL")ெகா4டா3." "டாX!" ெச லமாக சிE கிேன#." நா. "டாX! கி Sண# உ களCட பண உதவ ஏதாவ) ேக&டானா?" அ+பா நிமி3") பா3தா3. ஆனா அ+பாவட என( உைம இ (. 12/19/2011 . எ) ேவ4'மானா அவட ேக&க .. க4க அனC+ பழ5களாக ெஜாலிதன. ராஜி அ"த தி மணைத ம/)வ&' எ#ன ெச>ய+ ேபாகிறாளா? இ ேக வ") இ +பாளாமா? உ#னா அவ0( எ"த உதவ https://mail.காக இ+ப8 ெச>தா>? இ) ம&' பலி)வ&டா கி Sண# ம/பG ந கைத+ பா3+பானா? உ க அமா அவ3க0ைடய உறைவேய )4) வ&டா.ய த"திர இ (. நிலைத வா கி மக ெபய ஜி-ட3 ெச>) த வாரா. ந%யானா காேலாபைன . அமாவட என( பய அதிக." "வாNைகய ேதா. நானாக கட# த வதாக ெசா#ன ேபா) சமதிகவ ைல. "அவனா? எ#ைனயா? ஊஹ¤.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u. ஏேனா ெதயவ ைல. ராஜிைய அ"த தி மணதிலி ") த+பக ைவத) ந ல காய இ ைலயா? அவ0( நா# ெச>த ந#ைம இ ைலயா? அ+பாவ# (ர கனமாக ஒலித). ேமைஜம@ ) ஒேர இடதி நிைல)வ&ட அவ ைடய பா3ைவயலி ") அவ ைடய மன இ ேக இ ைல எ#/ 5"த).ட இ க மா&ேட#. அ"த ." ேகாபமாக ெசா#னா3. அVவள< ெபய ெராகைத அவ?( கடனாக யா3 த வா3க? அ+பேய த"தா அ ேகG இேத பர8ைனைய எதி3ெகாள ேவ4ய (.( சமதிகவ ைலயா.google.றைத+ பா3) மிர4' ேபானவளாக ஓர ப#னா ைவேத#. அவைன+ ேபா#ற பவாதமான ஆசாமிைய எ ேகG பா3ததி ைல. ராஜிG நா# ெசா#னைத ஏ.Gmail . எ#ன ெச>ய+ ேபாகிறாேனா ெதயவ ைல./வ&டாரதி .ட பகவ ைல. ஆனா பாவதிேலG (ர ( ேச&ைடகைள+ ப#ப.றைதவட (ண கிய ம@ னா. வ கால மாமனாட ேக&பாேனா எ#னேவா?" ""தய# த"ைதயடமா?" "ஆமா.காலிய# ப#னா சா>")ெகா4ேட அ+பா ெசா#னா3. அ"த நில எ#றா அவ?( உய3. பா3க (ர ( ேபா இ +பா#. அ"த வஷயைத ரகசியமாக ைவக ேவ4ய அவசிய எ#ன? திXெர#/ என( ஒ ச"ேதக வ"த)." "ேதா. அமா ேலசாக கைத ளCதா ேபா).

ட இ லாதப( ெச>) 54ணய க& ெகா4' வ&டயா?" "ஆனா டாX. கி Sண# ெசா#னப ேக&' வ&# % ெகௗரவைத நிைலநா&' எ#/ எLத+ ேபாகிேற#. அ+பா< ேகாபைத க&'+ப'தி ெகாள ய. Aகிவா+ ேபா&ட)ேபா தி'கி&' தி ப+ பா3ேத#.(+ பற( அவ எ#ன ெச>ய+ ேபாகிறா? அவ0( எ#ன உதவ ெச>ய G உ#னா ? அவைள அைழ) வ") இ"த வ& % அைடகல தர+ ேபாகிறாயா? இ ைல ேவ/ இட பா3) தி மண ெச>) ைவக+ ேபாகிறாயா? உ#னா எ#ன ெச>) வட G எ#/ அவைள கி Sண?( எதிராக தி +பவ&டா>? அத..ற இ ைலயா? தி மணைத ம/)வ' எ#/ ந% அவைள A4வ&டா>.பா'கைள கSட+ப&' ெச>த பற( அ"த தி மண உ# காரணமாக நி#/வ&ட) எ#/ ெத"தா கி Sண# எ#ன ெச>வா# ெதGமா? உ#ைன ஒ#/ ெசா ல மா&டா#. இVவள< இயலாைமயான நிைலய நா# எ#/ேம இ "ததி ைல.( அ+பா சமாளC) ெகா4' வ&டா3. கிள5ேவாமா?" அ+பா வா&ைச+ பா3) ெகா4ேட ெசா#னா3. நா?ச எ)< ேபச யாம ெமௗனமாக இ ") வ&ேடா. 12/19/2011 . ந% உேள வரலா.Gmail .( எVவள< தைல(னCவாக இ (ேமா உன( ெதGமா?" "டாX!" "கத எL)வத. "தலி இ கி ") ேபா>வ'." வழிகளC ழ#ற க4ணைர % க&'+ப'த ய.. ைபதியகாரதனமாக நட") ெகாளாேத எ#/..(+ பற( அவ3க எதி3ெகாள ேவ4ய பர8ைனகைள+ ப. இ ைல." ெபா)வாக ெசா லிவ&' வ &ெட#/ அைறைய வ&' ெவளCேயறிேன#." "இதி நா# ெச>த தவ/ எ#ன டாX?" அLைக அடகிய (ரலி ேக&ேட#. எ#னா தாமதமாகிவ&டதா?" எ#/ ேக&' ெகா4ேட சாரதி உேள வ"தா#. "நா? ெர. கைடசிய அ"த ெகா'+பைன .( #னா எ#னCட ஒ வா3ைதயாவ) ேக&டாயா? உ#ைன ெமல&U ( அ?+ப ைவத) எ#?ைடய &டாதன. "ம#னCகE. எ#ைனG மாறி மாறி பா3தா#.ரததி அவ கLதி :#/ 8 வLப பா3) ெகாள8 ெசா லி கி Sண?( கத எL)கிேற#. இ+ப எ லா நட") ெகாள .3த ேததி < ெச>த பற( க யாண நி#/வ&டா அ"த+ ப&கா& அ"த ('பதி. 5யாதவ# ேபா அ+பாைவG.. அ+பா< ச. இதைன ஏ.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u.சி ெச>) ெகா4ேட ெசா#ேன#. "இேதா வ") வ'கிேற#. அத.. நா# அவ3க0( எ"த உதவG ெச>ய யாம ேபானா ஏேதா க4ணா பா3) தி +தி ப&' ெகாகிேற#. நமிடமி ") ஆயர ைம ெதாைல< தளCய +பா#. "இ ைல . வரவர ம@ னா சி#ன (ழ"ைதைய+ ேபா ச4தன ெச>கிறா." சாரதிG வா&ைச+ பா3தா#.(+ பற(? அத. அVவள<தா#.google. ப) நிமிட க கழி) எ#ைனைய அைறய ம/பG க அலப ேலசாக https://mail. ராஜி( வ +ப இ "தா இ லாவ&டா (றித .றி ெகாKசமாவ) ேயாசி)+ பா3தாயா?" வாயைட)+ ேபானவளாக க4கைள வ) அ+பேய பா3) ெகா4 "ேத#. அ) ம&'ேம இ ைல. இ#ேற ராஜி( கத எL)கிேற#.டா)#? எ8ச) ெகா4 "ேத#. "சா. அவ0 ம/)வ'வதாக ஒ+5ெகா4டா. "தவ/ எ#னெவ#/ ேக&கிறாயா? உலக ெதயாத அ+பாவ+ ெப4ண# மனதி ேவ4டாத ஆைசகைள வைத+ப) ம#னCக யாத (.. /வ ட# எ#னCட ஏேதா ெசா ல வ"த சாரதி எ# கைத+ பா3த) அ+பேய நி#/ வ&டா#.சி ெச>வ)ேபா அ+பேய நி#/ வ&டா3. ராஜிய# தி மண நடகாதா? எ+ப நடகாேதா நா? பா3)வ'கிேற#. நா# உ கைள -ட3+ ெச>) வ&ேட# ேபாலி (" எ#/ ெசா லி ெகா4ேட தி ப+ ேபானா#. அத...பாைத 32 Page 5 of 7 ெச>ய G? .

அபா ெசா(ன உ ைமதா( எ() ஒ நிமிட ேதா(றினா9 அ த நிமிஷ ேராஷ தைல N கிய. Lடேவ சாரதி இ 8ேபா எப சாதியப ? இத வஷயதி" அபா என 8 ெகாMச Lட உதவ ெச+ய மாடா எ() இேபா F! வட. சாரதி எ(ேம" ப வேபா" அகி" அம ெகா டா(. Cேடஜி48 அகி" /த" வ!ைசய" அபா 8 சாரதி 8 ந வ" அம ெகா த நா( அமாவ( ெசா4ெபாழிைவ கவனமாக ேககவ"ைல. அபா ெசா(ன திப திப எ( காகள<" எதிெராலி ெகா த. அ>வள உ4சாகமாக. :):)பாக இதா. உைடகைள மா4றி ெகா க"மK ப த என 8 ெராப ேநர N க வரவ"ைல. அ() இர நா#க வ 8 வேபா ெராப ேநரமாகவட. எ(னா" எ ெச+ய /யாதா? ஏ( /யா? அபா நிைனபேபா" நா( ஒ() வா+* ெசா" வரா#கைன இ"ைல எ() நிOப க ேபாகிேற(. நிகE*சி ெதாட#கிவட. அமா வரேவ4Fைரைய வழ#கிவ ெப கள<( உ!ைமகைள ப4றி0.. மாபைள சா கா!" உகா ெகா உ#க$ காக காதி கிறாக.இ#ேக அைழ வ அவைள காபா4ற ேபாகிறாயா? உ(னா" எ(ன உதவ ெச+ய /0 எ() அப எIதினா+?' அபாவ( 8ர" எ(ைன L 8 நி4க ைவ ேகவ ேகபேபா" இத. எேபாடாபா இ#கிந4 ெவள<ேய)ேவா எ() தவ ெகா ேத(. "அபா.Gmail . என 8 /4றி9 சபத இ"லாத வஷய எ(பேபா" /கைத ைவ ெகா ேட(. நா( கா!" ஏ)ேபா அவ( ஓர க ணா" எ(ைன ப!சீலிப எ( கவனதிலி தபவ"ைல. கா 8 உகாேத(. 'திமணைத ம)வ எ(ன ெச+ய ேபாகிறாளா? ந. "க#கிரா:ேலஷ(C" எ(). அபா ஏ4கனேவ ைரவ# சீ" அமதிதா. நக உகார ேவ எ() ேதா(றினா9 ப ைப கதி :மாயேத(. ேப ைக எ ெகா ைஹஹ-" ெசைப மா ெகா ஓட/ நைட0மாக கீ ேழ வேத(. ந"ல எ ணட(. https://mail. எ(ைன பாத கதைவ திற ப ெகா டா(. அவகள<" ஓ! ெப மணக எ( அகி" வ "0 ஆ ல கி" எ(). நாைள 8 கி?ணைன சதி க ேவ . ஆனா" நா( அப எ ெச+யவ"ைல. சாரதி என காக காதிப ேபா" கா!( ப( கத அகி" நி(றிதா(. ஏ4கனேவ சில பர/கக வதிதாக. ராஜிய( ந ைமைய கதி நா( ெச+த கா!ய என ேக சவாலாக மாறிவட. 12/19/2011 . என 8 இF ெகாளவ"ைல. திHெர() சைபய" எIபய ைகதட"கள<( ஒலிைய ேக அமாவ( ேப*: /வட எ() F! ெகா ேட(. வ 8 வ ேசதேம எ"ேலா 8 8 ைந ெசா"லிவ எ( அைற 8 வவேட(.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u./பாைத 32 Page 6 of 7 பட ேபா ெகா த ேபா திநாக மாமி உேள எ பாதா. அவக$ ெக(ன ெத!0? நா( தன<ைம காக தவ ெகா / மK அமதிப ேபா" உகாதி கிேற( எ().. :ததிரைத ப4றி0 அைரமண ேநர த#8தைடய"லாம" ெசா4ெபாழி ஆ4றினா. இ(@ ஏேதேதா ெசா(னாக. நா#க ேபா+* ேசத ேபா அமா ெவள<யேலேய நி() ெகா தா. சாதாரணமாக இதா" ெவகப ெகா ேடா அ"ல /)வ9டேனா "தா# C" எ() ெசா"லD. ேநரமாகி வடதா" எ() எ*ச!வ ேபா+வடா. வால யகளாக அ#8 இ#8 :4றி ெகா த இள ெப கள<" ஓ!வ எ(ைன ெபாறாைம0ட( பா ெகா தாக. அமா அபா இவ ேச சாரதிைய த#க$ைடய வ#கால மாபைளயாக அவக$ 8 அறி/கப தி ைவதாக. அத ேநரதி" அமாைவ பா 8ேபா இ>வள க?டப உைழத ம@ஷி இவதானா எ(ற சேதக யா 8ேம வ. பற8 யா யாேரா ேபசினாக.

/பாைத 32 Page 7 of 7 எ(னாேல0 சாதி க /0.Gmail . /தலி" கி?ணைன* சதி க ேவ ..com https://mail. அ ெராப / கிய.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u. 12/19/2011 .. Copyright thinnai. இவகள<ட எ ேபச ேதைவய"ைல.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful