1

PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS
Aiveli i studimeve BACHELOR Departamenti JURIDIK Jiti akademik 2011/2012
LËADA HISTORIA E SHTETIT DHE E SË DRE1TËS
Jiti I
Semestri I
Statusi i
lëndës
E obliguar Kodi EC1S kredi 6
Ligjerata Ushtrime
1avët mësimore 15 Orët mësimore
2 2
Metodologjia e mësimit Ligjerata, ushtrime, punime seminarike, konsultime, teste, raste studimi, detyra
Konsultime Nje ore para dhe nje ore pas ligjeratave
e-mail dr.asllankrasniqi¡hotmail.com
Mësimdhënësi Dr.sc. Asllan Krasniqi
tel. O44-138-918
e-mail
Asistenti
tel.
Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e studentit
Qellimi i saj eshte njohja dhe pajisja e studenteve me kulturen e
domosdoshme juridike te historise se institucioneve dhe te
historise se shtetit dhe se Drejtes. Kjo behet e mundur nepermjet
pershkrimit dhe analizes se institucioneve politike, te studiuara ne
lidhje te ngushte me realitetin shoqeror. Kjo lende e shtrin
studimin e saj ne nje vije te gjate kohore nga antikiteti deri ne
periudhen bashkekohore duke bere nje veshtrim krahasues.
Moduli i pare (historia e institucioneve-shtetit) ndahet ne kater
pjese, nisur nga kuIijte me te pergjithshem kohore te zhvillimit te
institucioneve si: antikiteti, mesjeta, periudha moderne, periudha
bashkekohore. Moduli i dyte (historia e shtetit shqiptar)
perqendrohet ne zhvillimin e institucioneve sipas periudhave
kohore ne menyre kronologjike qe nga shteti dhe e drejta
skllavopronare ne Iliri deri ne periudhen bashkekohore, duke bere
nje veshtrim krahasues. Prej leksioneve nga Historia e se drejtes i
presim qe studentet pas perIundimit te ketij kursi do te perIitojne
kulture te pergjithshme juridike e ne veçanti kulture juridiko-
historike, te kuptojne proceset e zhvillimit te se drejtes dhe
ligjshmerite e zhvillimit te saj qe nga krijimi i saj e deri ne ditet e
sotme dhe ligjshmerite e ketij procesi. Te kuptojne se zhvillimi i
se drejtes ka nje trend pozitiv te ngritjes dhe se e drejta e nje
periudhe historike te mevonshme eshte gjithhere me progresive
dhe me e zhvilluar se ajo e periudhes se meparshme.
Njohuritë:
Te mirat qe vijne nga kjo lende do te jene se studentet, pas
perIundimit te kursit do te kuptojne se ligjet gjithhere (andaj edhe
ne ditet e sotme) duhet te jene shprehje e marredhenieve
ekzistuese shoqerore, ekonomike, kulturore dhe politike te nje
shoqerie te caktuar, andaj, ata neser, si eksperte te se drejtes, do t`i
kene parasysh keto njohuri dhe pritet nga ata te jene ligj-shkrues
dhe hartues te mire te akteve te pergjithshme normative por
gjithashtu edhe zbatues te mire te tyre.
Aftësitë:
Pas perIundimit te ketij kursi (lende) studenti do te jete ne gjendje
qe:
* Te Iormoj pikepamjet baze per shtetin dhe te drejten, si dhe
raportet midis tyre.
* Te analizoj lindjen e shteteve dhe te se drejtes
* Te kuptoj konceptin e procesit te zhvillimit te se drejtes dhe
ligjshmerite e zhvillimit te saj
* Te kuptoj esencen e sundimit te ligjit dhe rendesine e rendit
juridik Iunksional, rendesine e mjeteve juridike dhe rendesine e
garantimit te sigurise juridike.
* Te analizoj burimet e se drejtes.
Metodologjia për realizimin e temave mësimore:
Prezantimi i temes mesimore ne Power Point ( studentet mund ta shkarkojne ate pas çdo ligjerate nga Web Iaqja e Iakultetit)
Rast studimi apo detyre ( per oren e ushtrimeve) lidhur me temen e ligjeruar
Perseritja e temes paraprake nga grupi i caktuar i studenteve, analiza dhe diskutime
Kushtet për realizimin e temës mësimore:
Salla e pajisur me kompjutere dhe projektor
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në º) :
Vlerësimi në º Nota përfundimtare
91-100 10 (dhjete)
81-90 9 (nente)
71-80 8 (tete)
61-70 7 (shtate)
51-60 6 (gjashte)
Punimi seminarik 0-10°
Testi I 0-15 °
Testi II 0-15°
Provimi perIundimtar 0- 50°
Pjesemarrja ne ushtrime 0 - 5°
Puna grupore ne detyra dhe raste studimi 0- 5°
0-50 5 (pese)
2
Obligimet e studentit:
Ligjërata Ushtrime
Vijimi i ligjeratave
Pjesemarrja aktive ne diskutime gjate ligjeratave
Punimi seminarik
Pjesemarrja ne teste
Provimi perIundimtar
Pjesemarrja ne ushtrime
Puna grupore ne raste studimi dhe detyra
Pjesemarrja ne diskutime lidhur me rastet e studimit
Ngarkesa e studentit për lëndën
Aktiviteti Orë Ditë/1avë Gjithsej
Ligjerata 2 15 30
Ushtrime 2 15 30
Pune praktike - - -
Kontakte me mesimdhenesit/konsultimet 0.5-1 10 10
Ushtrime ne terren - - -
Kolokviume, seminare 2 10 20
Detyra te shtepise - - -
Koha e studimit vetanak 1.5 30 45
Pergatitja perIundimtare per provim 3 8 25
Koha e kaluar ne vleresim (teste, kuiz, provim Iinal, etj.) 2 6 12
Projektet, prezentimet, etj. 2 6 10
Vërejtje: 1 ECTS kredi ÷ 30 ore angazhim, p.sh. nese lenda i ka 6 ECTS
kredi studenti duhet te kete angazhim gjate semestrit 180 ore
Ngarkesa totale: 180
Ligjerata Ushtrime
1
a
v
a
Tema Orët Tema Orët
Tema. Hyrje. Ajohje reciproke me studentët, njohje me
kursin e këndës.
Tema: Hyrje. Ajohje reciproke me studentët,
njohje me kursin e këndës:
1.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2001, I. 1-31;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
3
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 1-31;
-Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
2
1ema: Lënda dhe metodat e studimit të historisë së të
drejtës,
-Burimet dhe monumentet furidiko-historike,
- Periodi:imi i historisè tè sè dreftès.
1ema: Lënda dhe metodat e studimit të historisë
së të drejtës,
- Burimet dhe monumentet furidiko-historike,
- Periodi:imi i historisè tè sè dreftès.
2.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I. 1; Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
3
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 1;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes
2
1ema: Historia e së drejtës në kohën e skllavërisë, në
shtetet e Lindjes së Lashtë Egjipt dhe Babiloni.
-Rregullimi shteteror,
- Shtresat shoqerore dhe burimet tjera juridike,
- Burimet e së drejtës-kodi i Hammurabit,
- E drejta sendore,
- E drejta e detyrueshme,
- E drejta martesore dhe Iamiljare,
- E drejta trashegimore,
- E drejta penale,
- E drejta Gjyqesia dhe procedurat gjyqesore.
1ema: Historia e së drejtës në kohën e skllavërisë,
në shtetet e Lindjes së Lashtë Egjipt dhe Babiloni.
-Rregullimi shteteror,
- Shtresat shoqerore dhe burimet tjera juridike,
- Burimet e së drejtës-kodi i Hammurabit,
- E drejta sendore,
- E drejta e detyrueshme,
- E drejta martesore dhe Iamiljare,
- E drejta trashegimore,
- E drejta penale,
- E drejta Gjyqesia dhe procedurat
gjyqesore.
3.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I. 32;
-Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
3
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 32;
-Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes
2
4. Tema: Historia e së drejtë në shtetet skllavopronare
perëndimore në Athinës dhe Spartës
- Rregullimi shteteror,
- Karakteristikat dhe mjetet themelore te se
drejtes,
- E drejta sendore,
- E drejta e detyrimeve,
3 Tema: Historia e së drejtë në shtetet
skllavopronare perëndimore në
Athinës dhe Spartës
- Rregullimi shteteror,
- Karakteristikat dhe mjetet themelore te
se drejtes,
- E drejta sendore,
2
3
- E drejta martesore dhe Iamiljare,
- E drejta trashegimore,
- Gjyqesia dhe procedurat gjyqesore
- E drejta e detyrimeve,
- E drejta martesore dhe Iamiljare,
- E drejta trashegimore,
- Gjyqesia dhe procedurat gjyqesore
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I. 67-101;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 67-101;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
Tema: Historia e së drejtës në periudhën e
feudalizmit-shteti i Frankëve dhe kalifatin Arab
- Rregullimi shteteror,
- E drejta burimet e së drejtës:
- E drejta sendore,
- E drejta detyrueshme,
- E drejta Iamiljare,
- E drejta trashegimore
- E drejta penale
- Organizimi gjyqesor-procedura gjyqesore
- Kalifati Arab,
- Marredheniet Ieudale dhe shtresat
shoqerore,
- Rregullimi shteteror.
Tema: Historia e së drejtës në periudhën e
feudalizmit-shteti i Frankëve dhe kalifatin Arab
- Rregullimi shteteror,
- E drejta burimet e së drejtës:
- E drejta sendore,
- E drejta detyrueshme,
- E drejta Iamiljare,
- E drejta trashegimore
- E drejta penale
- Organizimi gjyqesor-procedura
gjyqesore
- Kalifati Arab,
- Marredheniet Ieudale dhe shtresat
shoqerore,
- Rregullimi shteteror.
5.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I. 103-131;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
3
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 103-131;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
2
Tema: Historia e së drejtës në Bizant-Burimet e së
drejtës
- Rregullimi shteteror,
Burimet e së drejtës:
- E drejta sendore,
- E drejta e detyrimeve,
- E drejta e trashegueshme,
- E drejta penale.
- Gjyqesia dhe procedurat gjyqesore,
Pèrgatitfe pèr testin e parè
Tema: Historia e së drejtës në Bizant-Burimet e
së drejtës
- Rregullimi shteteror,
Burimet e së drejtës:
- E drejta sendore,
- E drejta e detyrimeve,
- E drejta e trashegueshme,
- E drejta penale.
- Gjyqesia dhe procedurat gjyqesore,
Pèrgatitfe pèr testin e parè
6.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I. 131-146;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
3
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 131-146;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
2
Tema: Testi i parè Tema: Testi i parè 7.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I.1-146;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
3
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I.1-146;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes
2
Tema: Historia e së drejtës në Francën feudale
- Veshtrim historik,
- Shtresat shoqerore dhe pozita e tyre
juridike-organizimi i pushtetit shteteror,
- Jështrim historik i burimeve të së drejtës:
- E drejta zakonore,
- E drejta e recituar romake,
- E drejta kanonike,
- E drejta mbreterore,
- E drejta sendore,
- E drejta penale,
- Sistemi i denimeve,
- Organizimi i gjyqesise.
- Procedura gjyqesore,
.
Tema: Historia e së drejtës në Francën feudale
- Veshtrim historik,
- Shtresat shoqerore dhe pozita e tyre
juridike-organizimi i pushtetit
shteteror,
- Jështrim historik i burimeve të së
drejtës:
- E drejta zakonore,
- E drejta e recituar romake,
- E drejta kanonike,
- E drejta mbreterore,
- E drejta sendore,
- E drejta penale,
- Sistemi i denimeve,
- Organizimi i gjyqesise.
- Procedura gjyqesore,
.
8.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I. 146-175;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
3
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 146-175;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
2
9. Tema: Historia e së drejtës në feudalizmin e zhvilluara
Vështrim historik mbi:
- Shtresat shoqerore dhe pozita e tyre
3 Tema: Historia e së drejtës në feudalizmin e
zhvilluara
Vështrim historik mbi:
2
4
juridike,
- Rregullimi shteteror,
- E drejta kanonike,
- Burimet e se drejtes kanonike,
- Burimet e veçanta kanonike te kishes
katolike, asaj ortodokse dhe romako-
katolike,
Shteti dhe e drejta në perandorinë osmane,
- E drejta e sheriatit,
- Shollat juridike,
- E drejta laiko-shteterore,
- E drejta zakonore,
- E drejta martesore,
- E drejta trashegimore,
- E drejta penale,
- E drejta e luItes.
- Shtresat shoqerore dhe pozita e tyre
juridike,
- Rregullimi shteteror,
- E drejta kanonike,
- Burimet e se drejtes kanonike,
- Burimet e veçanta kanonike te
kishes katolike, asaj ortodokse dhe
romako-katolike,
Shteti dhe e drejta në perandorinë
osmane,
- E drejta e sheriatit,
- Shollat juridike,
- E drejta laiko-shteterore,
- E drejta zakonore,
- E drejta martesore,
- E drejta trashegimore,
- E drejta penale,
- E drejta e luItes.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I. 175-228;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 175-228;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
Historia e së drejtës liberale dhe bashkëkohore
Vështrim historik mbi:
- Kuptimi dhe lindja e shtetit liberal,
- Karakteristikat themelore te shtetit dhe
shoqerise liberale, periodizimi, rregullimi
shteteror,
- Karakteristikat e pergjithshme te se drejtes
liberale dhe bashkekohore,
- Burimet e së drejtës:
- Ligjet,
- Dekretligjet,
- Praktika gjyqesore,
- E drejta civile,
- E drejta penale,
- Gjyqesia dhe procedurat gjyqesore.
.
Tema: Historia e së drejtës liberale dhe
bashkëkohore
Vështrim historik mbi:
- Kuptimi dhe lindja e shtetit liberal,
- Karakteristikat themelore te shtetit
dhe shoqerise liberale, periodizimi,
rregullimi shteteror,
- Karakteristikat e pergjithshme te se
drejtes liberale dhe bashkekohore,
- Burimet e së drejtës:
- Ligjet,
- Dekretligjet,
- Praktika gjyqesore,
- E drejta civile,
- E drejta penale,
- Gjyqesia dhe procedurat gjyqesore..
10.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I. 229-264;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
3
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 229-264;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
2
Tema: Historia e së drejtës liberale dhe bashkëkohore-
Historia e së drejtës në Angli
- Veshtrim i zhvillimit historik te Anglise,
rregullimi shteteror,
- E drejta ne Angli, karakteristikat dhe burimet
e saj
- Sistemi i drejtesise,
- Karakteristiket themelore te degeve kryesore
te se drejtes.
Tema: Historia e së drejtës liberale dhe
bashkëkohore-Historia e së drejtës në Angli
- Veshtrim i zhvillimit historik te
Anglise, rregullimi shteteror,
- E drejta ne Angli, karakteristikat dhe
burimet e saj
- Sistemi i drejtesise,
- Karakteristiket themelore te degeve
kryesore te se drejtes.
11.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I. 264-308;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
3
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 264-308;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
2
Shtete e Bashkuara të Amerikës
Historia e së drejtës në SHBA, karakteristikat e
përgjithshme dhe burimet e saj
- Historiku i zhvillimit te shtetit deri ne
shpalljen e pavaresise dhe pas saj, rregullimi shteteror
dhe kushtetues i saj,
- E drejta ne SHBA-gjykata supreme,
- Karakteristikat themelore te se drejtes.
Tema: Shtete e Bashkuara të Amerikës
Historia e së drejtës në SHBA, karakteristikat e
përgjithshme dhe burimet e saj
- Historiku i zhvillimit te shtetit deri ne
shpalljen e pavaresise dhe pas saj, rregullimi
shteteror dhe kushtetues i saj,
- E drejta ne SHBA-gjykata supreme,
- Karakteristikat themelore te se drejtes.
12.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I. 309-350;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes
3
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 309-350;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes
2
13. Tema: Zhvillimi i shtetit juridik në Francë gjatë
periudhës para vitit 1789-1914/15,
Vështrim historik mbi shtetin dhe të drejtë
3 Tema: Zhvillimi i shtetit juridik në Francë gjatë
periudhës para vitit 1789-1914/15,
Vështrim historik mbi shtetin dhe të
2
5
në Francë
- Konventa kushtetuese,
- Karakteristikat e jetes politike ne France,
- E drejta ne France dhe karakteristikat e
pergjithshme te saj,
- Organizimi i gjyqesorit dhe procedurat
gjyqesore.
drejtë në Francë
- Konventa kushtetuese,
- Karakteristikat e jetes politike ne
France,
- E drejta ne France dhe
karakteristikat e pergjithshme te saj,
- Organizimi i gjyqesorit dhe
procedurat gjyqesore.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I. 350-394;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 350-394;
- Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes
Tema: Zhvillimi i shtetit juridik në Gjermani, A.-
Hungari e Rusi
- Zhvillimi historik i Gjermanisë deri me
bashkim dhe pas saj
- E drejta gjermane dhe karakteristikat e saj,
- Kodi civil gjerman,
Austro-Hungaria
- Veshtrim historik,
- Rregullimi shteteror,
- E drejta Austro-Hungareze.
Rusia
- Zhvillim i shkurter historik-rregullimi
shteteror,
- E drejta ne shtetin Rus-Sovjetik.,
Tema: Zhvillimi i shtetit juridik në Gjermani,
A.-Hungari e Rusi
- Zhvillimi historik i Gjermanisë deri
me bashkim dhe pas saj
- E drejta gjermane dhe karakteristikat
e saj,
- Kodi civil gjerman,
Austro-Hungaria
- Veshtrim historik,
- Rregullimi shteteror,
- E drejta Austro-Hungareze.
Rusia
- Zhvillim i shkurter historik-rregullimi
shteteror,
- E drejta ne shtetin Rus-Sovjetik.,
14.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I. 394-425;
- Literature tjeter qe percaktohet nga mesimdhenesi
3
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 394-425;
- Literature tjeter qe percaktohet nga mesimdhenesi
2
Tema: Testi i dyte Tema: Testi i dyte 15.
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia
shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine
2002, I. 146-425;
Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes
3
Literatura: Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu,
historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i
Prishtines, Prishtine 2002, I. 146-425.
Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes.
2
LITERATURA:
Literatura bazë:
Literatura: -Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia shtetit dhe e se drejtes, Universiteti i Prishtines, Prishtine 2002, I. 1-425.
-Makete e pergaditur nga ligjeruesi i lendes
Literatura shtesë:
1. 1. Dr.sc. Osman Ismaili, Fillet e se Drejtes. Universiteti i Prishtines, Prishtine 2007.
2. 2. Grup autoresh, Historia e Shteti dhe se Drejtes ne Shqiperi, LUARASI, Tirane, 2007.
3. 3. ProI.Dr. SeIko Kurtovic: Opca povijest prava i drazava,libri I, Zagreb, 2005.
4. 4. ProI.Dr. SeIko Kurtovic: poca povijets prava i drzava, libri II, Zagreb, 2005.
5. 5. ProI.Dr. SeIko Kurtovic, Hrestomatija opce povjesit prave i drzave, libri I, Zagreb, 2005.
6. 6. ProI.Dr. SeIko Kurtovic: Hrestomatija opce povjesit prave i drzave, libri II, ZgaReb, 2005.
7. 7. ProI.Dr. SeIko Kurtovic: Studije i clanci iz Oce povijesti prava I drzava, libri I-III.,Zagreb, 2002.
- Literature tjeter bashkekohore qe percaktohet nga mesimdhenesi ne momentin e mesimdhenies
VËRE1T1E:
Pèr çdo temè mèsimore, studentèt do tè pafisen me materiale tè nevofshme nè gfuhèn shqipe.
Nè fund tè çdo ore mèsimore, grupet e caktuara tè studentève do tè anga:hohen me detyrè apo rast studimi lidhur me temèn e
ligfèruar. Re:ultatet e arritura nga afo detyrè, grupet e studentève duhet ti pre:antofè dhe t´i diskutofnè ato nè orèn e
ushtrimeve.
Vërejtje për studentin:
Para se gjithash, studenti duhet te jete i ndergjegjshem dhe te respektoje institucionin dhe rregullat shkollore
Duhet te respektoje orarin e ligjeratave , ushtrimeve dhe te jete i vemendshem ne oren mesimore
Ështe i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit ne teste dhe provim
Gjate hartimit te punimeve seminarike, studenti duhet ti permbahet udhezimeve te dhena nga mesimdhenesi per realizimin
hulumtues dhe teknik te punimit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful