P. 1
psk t5

psk t5

|Views: 0|Likes:
Published by nurafzi
soklan
soklan

More info:

Published by: nurafzi on May 07, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2015

pdf

text

original

Nama:……………………………….

Tingkatan 5:……………
TINGKATAN LIMA
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
(I JAM)
Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak.
Arahan: Kertas ini mengandungi 3 bahagian iaitu:
Bahagian A: Soalan Obekti! "#$ %arkah&
Bahagian B: Sistem 'emerit "($ %arkah&
Bahagian ): Soalan Struktur "($ %arkah&
*a+ab semua soalan
Bahagian A: Soalan Obekti! , #$ %arkah
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan a+apan iaitu A. B. ) dan '. /ilih a+apan 0ang paling
sesuai.
1 1ukun negara telah diis0tiharkan oleh 2ang di-/ertuan Agong keempat 3333333333333333
A 34 Ogos 455$. B 34 Ogos 45#$.
C 34 Ogos 456$. D 34 Ogos 457$.
2 Apakah maksud perkataan daulat dalam bahasa Arab8
A 9ila0ah. B Negeri.
C Sempadan. D Kampung.
3

Kedaulatan :ndang-undang
/rinsip 1ukun Negara di atas merupakan prinsip 0ang ke berapa8
A /ertama B Kedua
C Ketiga D Keempat
4 Apakah peranan %alis ;erakan Negara "%A;<1AN& selepas tragedi 43 %ei 45#58
A %emulihkan keamanan negara..
B %emaukan ekonomi negara.
C %eningkatkan tara! hidup rak0at.
D %emperkembangkan bidang sains dan teknologi.
4=7
5
Ali memandu dengan berhemah di
alan ra0a.
Apakah prinsip 1ukun Negara 0ang berkaitan dengan pen0ataan di atas8
A Keperca0aan kepada Tuhan. B Kesopanan dan Kesusilaan.
C Kesetiaan kepada 1aa dan Negara. D Keluhuran /erlembagaan.
6 Apakah prinsip kedua dalam 1ukun Negara8
A Keperca0aan kepada Tuhan. B Kedaulatan :ndang-undang.
C Kesetiaan kepada 1aa dan Negara. D Keluhuran /erlembagaan.
7
• >deologi kebangsaan %ala0sia.
• %emupuk perpaduan negara
/en0ataan di atas meruuk kepada 33333333333333333333
A 9a+asan ($($ B 1ukun Negara
C 'asar /embangunan Nasional D 'asar Sosial Negara
8

Apakah prinsip 1ukun Negara 0ang berkaitan dengan pen0ataan di atas8
A Kedaulatan undang-undang. B Kesopanan dan Kesusilaan.
C Kesetiaan kepada 1aa dan Negara. D Keluhuran /erlembagaan.
9

/en0ataan di atas meruuka kepada 3333333333333333333
A %encipta mas0arakat 0ang adil. B %embentuk satu sikap 0ang liberal.
C %embina mas0arakat 0ang progresi!. D %embentuk negara 0ang sainti!ik dan dinamik.
10


Apakah prinsip 1ukun Negara 0ang berkaitan dengan pen0ataan di atas8
A Keperca0aan kepada Tuhan. B Kesetiaan kepada 1aa dan Negara.
C Kesopanan dan Kesusilaan. D Kedaulatan undang-undang.
(=7
11 Apakah kepentingan prinsip 1ukun Negara 0ang ketiga iaitu keluhuran perlembagaan8
A %elahirkan mas0arakat 0ang kukuh agama.
B %enamin keadilan dan keamanan negara.
• %empertahankan kemuliaan perlembagaan
• :ndang-undang tertinggi 0ang luhur dan suci
%as0arakat bebas mengamalkan agama. adat resam
dan kebuda0aan masing-masing.
• Teras penting ialah disiplin diri dan harga diri.
• %e+uudkan sebuah mas0arakat pen0a0ang
C %embentuk mas0arakat 0ang berbudi bahasa.
D %engekalkan kemauan ekonomi negara.
12 Apakah tuuan pembentukan *abatan /erpaduan Negara ? >ntegrasi Nasional "*/N>N&8
A %emupuk dan menerapkan nilai-nilai moral ke arah pembentukan satu bangsa %ala0sia 0ang mau.
B %elahirkan mas0arakat 0ang berdikari dan mampu bersaing di persada antarabangsa.
C %embentuk mas0arakat celik >T 0ang berupa0a menghadapi era globalisasi.
D %enamin perpaduan rak0at dan integrasi nasional selaras dengan dasar-dasar keraaan berlandaskan
/erlembagaan /ersekutuan dan 1ukun Negara.
13 Sekiran0a generasi muda sekarang mengabaikan ati diri dalam usaha melengkapkan diri sebagai
pe+aris negara. apakah akibatn0a8
A %udah terpengaruh oleh anasir-anasir ahat.
B %udah mempengaruhi rakan lain untuk memaukan negara.
C Boleh memupuk perse!ahaman dan persaudaraan.
D %ampu menggerakkan ekonomi negara ke arah kecemerlangan.
14 Siapakah pe+aris negara8
A 9arganegara masa depan.
B 9arganegara 0ang bertanggunga+ab meneraui kepimpinan negara pada masa depan.
C 9arganegara 0ang menganggotai pasukan keselamatan negara.
D 9arganegara akan datang 0ang akan menikmati kea0aan negara.
15 >lmu pengetahuan pe+aris negara 0ang berbentuk 33333mampu membantu dalam pembangunan
negara.
A cemerlang B ino@ati!
C dinamik D sistematik
16 Antara berikut. 0ang manakah bukan merupakan ilmu 0ang penting untuk dimiliki oleh pe+aris negara8
A Sihir. B Bioteknologi.
C K-ekonomi. D Teknologi maklumat.
17 Sebagai pe+aris negara. murid-murid perlu diterapkan dengan nilai-nilai murni demi menana
kecemerlangan bakal pemimpin 0ang
A berhati batu. B beri+a bersih.
C ber!ikiran keanak-anakan. D gila kuasa.
18 %eningkatkan dan memupuk buda0a berino@ati! dan kreati! bermaksud memberi perhatian dalam bidang
A penulisan. B kemanusiaan.
C sains dan teknologi. D sukan.
3=7
19 Apabila seseorang indi@idu menguasai kemahiran dari segi sosial. dia
A men0endiri apabila berada di malis makan malam.
B senang berbual dengan kenalan baru.
C suka men0ibuk tentang hal peribadi orang lain.
D memperoleh ban0ak ilmu.
20 Antara 0ang berikut. manakah merupakan cara generasi muda meningkatkan kemahiran diri untuk
me+arisi negara pada masa depan8
A %en0ertai akti@iti sukan dengan giat.
B %empelaari lebih daripada satu bahasa.
C Berbincang tentang kera sekolah dengan rakan sekolah.
D %enghadiri kelas tuis0en pagi dan malam.
21 Antara berikut. 0ang manakah berkaitan dengan nilai murni toleransi8
A Su Ain berasa terganggu dengan sikap irann0a 0ang suka bercakap dengan kuat pada +aktu subuh.
B Aman tidak suka dengan rakan 0ang duduk di sebelahn0a 0ang suka berbual kosong.
C 1ose memberi masa 0ang cukup untuk adikn0a 0ang selalu le+at untuk bersiap sebelum pergi
Ke sesuatu malis.
D <ncik 1ama memandu dengan lau kerana kesuntukan masa.
22 Tanpa eleman 333333333333. identiti sesuatu bangsa akan mudah dihakis oleh pengaruh negati!
sehingga harga diri bangsa tersebut akan tercemar.
A ati diri B kerohanian
C kemahiran D nilai
23 /e+aris negara 0ang ber!ikiran 3333333333333333dapat menamin sesuatu masalah mampu diselesaikan
dengan baik.
A cetek B sempit
C optimistik D analitikal
24 /ada tahun ($$7 ini . %ala0sia sedang melalui 1ancangan %ala0sia "1%K& 0ang ke berapa8
A 1%K ketuuh B 1%K kelapan
C 1%K kesembilan D 1%K kesepuluh
25 Tun 'r %ahathir %ohamad telah memba+a %ala0sia kepada ambang pembangunan 0ang dikagumi
oleh keban0akan negara-negara iran ketika beliau menadi /erdana %enteri %ala0sia. Kesan
pentadbiran 0ang mengagumkan itu. beliau diberi gelaran sebagai
A Bapa Kemerdekaan. B Bapa /erpaduan.
C Bapa /embangunan. D Bapa /emodenan.
26 Antara matlamat %isi Nasional ialah melahirkan mas0arakat 0ang perca0a kepada Tuhan dan berakhlak
mulia serta terpui. >ni selaras dengan prinsip 1ukun Negara 0ang
A pertama dan kedua. B ketiga dan kelima.
C kedua dan keempat. D pertama dan kelima.
B=7
27 ;lobalisasi bermaksud
A !enomena dunia tanpa sempadan.
B naik turunn0a pasaran saham antarabangsa.
C trans!ormasi sosial.
D perdagangan berasaskan ekonomi modal asing.
28 Antara berikut. 0ang manakah uni@ersiti 0ang ditubuhkan oleh /etronas8
A :ni@ersiti Teknologi /etronas. B :ni@ersiti Sains /etronas.
C :ni@ersiti /en0elidikan /etronas. D :ni@ersiti /embangunan /etronas.
29 333333333333 meruuk kepada harga barangan 0ang melambung kerana bertambahn0a kuasa beli.
A >n!lasi B <konomi
C K- ekonomi D ;lobalisasi
30 O/<) merupakan singkatan bagi
A /ertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
B /ertubuhan Negara-negara >slam.
C /ertubuhan Negara-negara /engeksport /etroleum.
D /ertubuhan Negara-negara Koman+el.
5=7
BAAGIAN B: S>ST<% '<%<1>T " ($ %A1KAC&
4. N0atakan hukuman dan sisten demerit 0ang dikenakan ke atas kesalahan berikut " mengikut peraturan
sekolah ini&.
Kod Salah laku Tindakan %arkah 'emerit
44( %encuri
44# %embuli=pelancoan
334 1ambut panang "ber!es0en. ber+arna&
BB( Ae+at sekolah
554 Berkelakuan kasar terhadap guru
55B Berbahasa kesat=ibunda
#=7
Bahagian ): Soalan Struktur ,"($ %arkah&
Keraaan berusaha untuk memastikan keamanan 0ang berkekalan melalui semangat
muhibah. kerasama. dan perpaduan kaum dengan melantik sebuah a+atan kuasa bagi
membentuk ideologi kebangsaan. >deologi ini menadi asas. panduan. dan pegangan
negara serta rak0at 0ang berbilang kaum. >deologi ini dikenal sebagai 1ukun Negara.

1 N0atakan obekti! penggubalan 1ukun Negara.
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
" 5 markah&
2 Aima prinsip 1ukun Negara dapat membangkitkan semangat kenegaraan. Bincangkan.
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
" 5 markah&
6=7
3
Salah satu cabaran globalisasi ialah cabaran terhadap aspek sosial buda0a. ;olongan
remaa kini ban0ak mengamalkan buda0a hidup barat:
Berikan lima contoh berdasarkan pen0ataan berikut.
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
" 5 markah&
4 /e+aris negara harus melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran serta ati diri 0ang kukuh. Curaikan.
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
" 5 markah&
7=7
SK<%A *A9A/AN /<N'>'>KAN S>D>K 'AN K<9A1;AN<;A1AAN T>N;KATAN 5
/</<1>KSAAN AKC>1 TAC:N ($$5
/enggubal soalan:
BACA;>AN A: SOAAAN OB*<KT>E -#$ %A1KAC
4. ) 4#.A
(. B 46.B
3. ' 47.)
B. A 45.B
5. B ($.B
#. ) (4.)
6. B ((.A
7. ' (3.'
5. B (B. )
4$. ) (5. '
44. ) (#. '
4(. ' (6. A
43. A (7. A
4B. B (5. A
45. B 3$.)
BACA;>AN B: S>ST<% '<%<1>T- ($ %A1KAC
Kod Salah laku Tindakan %arkah 'emerit
44( %encuri • 'irotan
• Aapor pada polis
• 'igantung
sekolah
($
44# %embuli=pelancoan • 'irotan
• Aapor pada polis
• 'igantung
sekolah
($
334 1ambut panang "ber!es0en. ber+arna& • 'igunting
rambut
• 'enda 1% 3.$$
• 'ihantar pulang
ke rumah
(
BB( Ae+at sekolah • Slip le+at diberi.
• 3 kali le+at-
'irotan
(
554 Berkelakuan kasar terhadap guru • 'irotan 4$
55B Berbahasa kesat=ibunda • Amaran
• 'enda 1% 5.$$
5
5
BACA;>AN ): SOAAAN ST1:KT:1 , ($ %A1KAC
4a. , me+uudkan perpaduan antara kaum 0ang lebih teguh.
- mengekalkan cara hidup 0ang demokratik.
- %embentuk mas0arakat 0ang adil dengan agihan keka0aan negara saksama.
- %enentukan sikap terbuka terhadap tradisi buda0a 0ang ka0a dan pelbagai.
- %embina mas0arakat 0ang progresi! melalui sains dan teknologi.
(- semangat dan !alsa!ah 1ukun Negara penting bagi me+uudkan perpaduan. keharmonian dan kemauan
rak0at dan negara %ala0sia.
-berpegang teguh kepada prinsip 1ukun Negara dapat melahirkan mas0arakat %ala0sia 0ang bersatu padu.
kukuh dan ber+iba+a mengekalkan kedaulatan negara.
-1ukun Negara menerapkan amalan menghormati pelbagai buda0a dan agama mas0arakat %ala0sia.
-/egangan prinsip 1ukun Negara membolehkan rak0at %ala0sia hidup aman. damai dan harmoni.
-1ukun Negara dapat menerapkan semangat kenegaraan dan me+uudkan rak0at 0ang beri+a patriotik serta
cintakan negara.
3- mesti menguasai ilmu dan kemahiran.
-mesti menghargai ilmu pengetahuan.
-mengamalkan konsep pembelaaran sepanang ha0at.
- ino@ati! dan kreati!.
-melengkapkan diri dari segi ati diri iaitu mendaulatkan Bahasa %ala0sia. men0okong cita-cita negara.
bangga terhadap pencapaian negara. serta senang hidup dalam situasi pelbagai kaum. agama dan buda0a.
-mengamalkan nilai-nilai murni seperti bersatu padu. kerasama. toleransi. kerainan dan sebagain0a.

4$

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->