Dena, 7 de maio de 2014.

Ola a todos e todas!
Nesta ocasión diríxome AO PROF!ORADO A"#$NADO DO
NO!O %N&RO.
%omo sa'edes, o ()i*o de Dinami+ación de %ontos do cole ela'ora todos
os anos )n,a serie de -ideocontos con contos da .i'lioteca Raticonto. Pois
'en, ()ería in/ormar0os de ()e o c)rso *asado a mestra %)ca ti0o a xenial
idea de asi1nar a cada )n destes contos )n códi1o 2R con enlace ao se)
0ideoconto. Pre*aro)nos, o ()i*o de .i'lioteca /ixo a montaxe coa mi3a
imaxe e *e14molos, a modo de eti()eta, nos li'ros corres*ondentes. Así, *or
exem*lo, ()en le0e en *r5stamo 6O A*al*ador7 *oder4 ler o li'ro e tam5n
0er o 0ideoconto coa ax)da d)n mó'il o) ta'let con lector de códi1os 2R
*o35ndoo so're esta eti()eta8
Pon o móbil sobre este código e atoparás unha sorpresa!
Ratibicos con sabor a queixo!
(9)
así cos casi 20 0ideocontos ()e le0an ela'orado xa con moito es/or+o os
nosos com*a3eiros e com*a3eiras, *ara dis/r)te de todos e todas. 9RA:A!
A &ODO! "! "A!!
s*ero ()e 0os a1rade esta *ro*osta!
Rati'icos de;