Bahagian A

Soalan Objektif: Bumi, bulan dan matahari
1.Rajah 1 menunjukkan peredaran bumi mengelilingi matahari.

Apakah Q dan R?
Q R
A Buruj Orbit
B Axis Buruj
C Orbit Paksi
D Axis Butuj

2.Jadual 1 menunjukkan waktu matahari terbenam di empat Bandar, P, Q, R dan
S.
Bandar P Q R S
Waktu matahari terbenam 6.30pm 7.05pm 6.45pm 5.50pm
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang maklumat dalam Jadual
1.
I. Bandar Q terletak paling jauh ke barat.
II. Matahari terbit paling awal di bandar S.
III. Matahari terbenam paling lewat di bandar R.
IV. Terbit dan terbenamnya matahari adalah akibat putaran bumi dan
paksinya.
R Q
2.1.2 Tahap 1
2.1.1 Tahap 2
A. I dan II C.I, II dan III
B. II dan IV D.I, II dan IV
3.Apakah inferens yang boleh dibuat daripada maklumat di atas?
A. Matahari terbit dan terbenam setiap hari.
B. Kejadian siang dan malam di barat.
C. Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur.
D. Matahari dan bumi berbentuk bulat.

4. Berapakah lama masa yang diambil bulan untuk membuat satu pusingan
lengkap mengelilingi bumi.
A. 12 jam B.24 jam
C. 28 hari D.48 hari

5. Rajah 2 menunjukkan sebatang pokok di taman.

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan kedudukan bayang-bayangnya
pada 9.00am?
 Matahari terbit di timur dan terbenam di barat.
 Kedudukan bayang-bayang objek berubah dari barat ke timur
sepanjang hari.
 Bahagian timur bumi menerima cahaya matahari lebih awal
daripada bahagian barat.
Rajah 2
2.1.6 Tahap 3
2.1.3 Tahap 1
2.1.7 Tahap 4
A
C
B
D
6. Antara berikut, yang manakah menunjukkan urutan yang betul bagi panjang
dan kedudukan bayang-bayang suatu pokok?
A

B

C

D


7. Berikut ialah pergerakan bumi dan bulan yang berlainan serta masa yang
diambil untuk melengkapkan setiap pergerakan. Pasangan manakah tidak betul?
Pergerakan Tempoh
A Bumi melengkapkan satu putaran pada paksinya 24 jam
2.1.4 Tahap 1
2.1.6 Tahap 3
B Bumi membuat satu peredaran lengkap mengelilingi
matahari.
1 tahun
C Bulan melengkapkan satu putaran pada paksinya. 27.5 hari
D Bulan melengkapakan satu peredaran mengelilingi
matahari.
365 hari8. Mengapakah bulan tidak kelihatan terang pada waktu siang.
A. Bulan hanya mengeluarkan cahaya pada waktu malam.
B. Cahaya matahari terlalu terang.
C. Cahaya dari bulan tidak sampai ke bumi.
D. kedudkan bulan terlalu jauh dari matahari.

9. Rajah 3 menunjukkan arah bayang-bayang pada masa yang berlainan dalam
satu hari.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian ini?
A. Bumi beredar mengelilingi matahari.
B. Bayang-bayang terbentuk apabila matahari bergerak merentasi langit.
C. Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur.
D. Bumi berputar pada paksinya dari timur ke barat.

Rajah 3
2.2.3 Tahap 2
2.1.4 Tahap 2
10. Asri mendapati bahawa pada waktu tertentu dalam sehari bayang-bayngnya
hampir tidak kelihatan walaupun dia berada di tempat yang lapang apabila
sinaran matahari adalah kuat.
Pernyataan manakah yang menerangkan pengalaman Asri?
A. Matahari berada ke arah timur Asri.
B. Matahari berada ke arah barat Asri.
C. Matahari berada tegak di atas Asri.
D. Cahaya matahari terpantul daripada Asri.
11. Carta palang dalam Rajah 4 menunjukkan perubahan panjang bayang-
bayang.

Berdasarkan carta palang tersebut, apakah corak perubahan panjang bayang-
bayang dari waktu tengah hari hingga waktu senja?
A. Tiada perubahan
B. Panjangnya bertambah
C. Panjangnya berkurang
D. Bertambah lebar

12. Rajah 5 menunjukkan kedudukan matahari dan bumi.
Rajah 4
2.1.6 Tahap 3
2.1.6 Tahap 1

Pernyataan manakah yang betul?
A. Bahagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang.
B. Seluruh bumi mengalami waktu siang.
C. Bahagian bumi yang membelakangi matahari mengalami waktu siang.
D. Bahagian bumi yang mengahdap matahari mengalami waktu malam.13. Rajah 6 menunjukkan dua tempat yang berlainan, X dan Y di bumi.

Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan waktu yang betul X dan Y.
X Y
A 12.00 a.m. 12.00 p.m.
B 5.00 p.m. 5.00 a.m.
C 12.00 p.m. 12.00 a.m.
D 5.00 a.m. 5.00 p.m.

Rajah 5
Matahari Bumi
Rajah 6
X
Y
2.2.1 Tahap 1
2.2.1 Tahap 2
14. Rajah 7 menunjukkan satu tempat P di bumi.

Antara aktiviti yang berikut, manakah yang berkemungkinan sedang dilakukan di
P?
A C
B
D
15. Anis berada di sekolah pada pukul jam 8 pagi. Apakah aktiviti yang paling
mungkin dilakukannya pada 12 jam kemudian?
A. Berenang
B. Makan Malam
C. Tidur
D. Bersihkan rumah

16. Rajah 8 menunjukkan kedudukan matahari, bumi dan bulan.
Rajah 7
2.2.2 Tahap 6
2.2.3 Tahap 3

Apakah yang menyebabkan bentuk bulan kelihatan berubah-ubah di bumi dari
masa ke masa?
A. Peredaran bumi mengelilingi matahari.
B. Peredaran bulan mengelilingi bumi.
C. Putaran bulan pada paksinya.
D. Putaran bumi pada paksinya.

17. Rajah 9 menunjukkan matahari, bumi dan bulan.

Bulan kelihatan terang di lokasi Q. Yang manakah menerangkan pemerhatian ini?
A. Matahari menyinari cahayanya ke arah Q.
B. Bulan mengeluarkan cahaya.
C. Cahaya dari matahari tidak cukup terang di Q.
D. Bulan memantulkan cahaya dari matahari ke Q.
18. Rajah 10 menunjukkan tiga objek yang digunakan oleh seorang murid untuk
menunjukkan pantulan cahaya matahari dari bulan.

Rajah 8
Rajah 9
Bulan
Bumi
Matahari
Q
Rajah 10
2.1.5 Tahap 2
2.3.2 Tahap 2
2.3.1 Tahap 1
Apakah yang diwakili oleh P, Q dan R.
P Q R
A Matahari Bulan Bumi
B Bumi Bulan Matahari
C Matahari Bumi Bulan
D Bulan Matahari Bumi

19.Fasa bulan manakah yang menunjukkan bentuk bulan yang sebenar?
A. Anak bulan
B. Bulan separa
C. Bulan sabit
D. Bulan purnama

20. Antara fasa bulan yang berikut, manakah yang salah dipadankan dengan
bentuk bulan?
Fasa bulan Bentuk bulan
A Anak bulan

B Bulan sabit

C Bulan separa

D Bulan purnama

21. Langit pada waktu malam akan kelihatan paling cerah dengan kemunculan?
A. Anak bulan
B. Bulan purnama
C. Bulan sabit
2.3.3 Tahap 1
2.3.3 Tahap 1
2.3.3 Tahap 1
D. Bulan separa

22.Rajah 11 menunjukkan kedudukan bulan yang berlainan semasa beredar
mengelilingi bumi.

Berdasarkan Rajah 11, fasa-fasa bulan manakah yang boleh dilihat di P,Q, R?
P Q R
AB
CD

23. Antara yang berikut, manakah menunjukkan urutan fasa bulan yang betul?
Rajah 11
P Q
R

P

Q

R

S
A. R Q S P
B. R P S Q
C. R P Q S
D. R S Q P

24. Rajah 12 menunjukkan fasa-fasa bulan yang berlainan.


W

X

Y

Z
Urutan fasa-fasa bulan yang manakah betul?
A. X Z Y W
B. W Y Z X
C. X W Z Y
D. Z X Y W

25. Apakah fasa bulan yang diperhatikan di bumi apabila matahari, bulan dan
bumi berada di satu garis lurus.

A
C
B
D
2.3.3 Tahap 3
2.3.3 Tahap 1
2.3.3 Tahap 1
Skema Jawapan:
Soalan Jawapan
1 C
2 D
3 C
4 C
5 B
6 D
7 D
8 B
9 C
10 C
11 B
12 A
13 C
14 D
15 B
16 B
17 D
18 A
19 D
20 A
21 B
22 B
23 D
24 A
25 C

(25 soalan×2 markah= 50 markah)

Bahagian B
Soalan Subjektif: Bumi, bulan dan matahari
1) Mei Mei sedang menjalankan satu penyiasatan. Dia meletakkan sebatang
kayu sepanjang 50cm di tengah padang seperti yang ditunjukkan pada
Rajah 1.1. Dia memerhatikan perubahan panjang bayang-bayang kayu
tersebut dari pagi hingga ke petang.
Jadual 1.2 menunjukkan keputusan penyiasatan ini.

Masa 8.00 pagi 10.00 pagi
12.00
tengah hari
2.00 petang 4.00 petang
Panjang
bayang-
bayang
(cm)
100 50 0 50 100
Jadual 1.2
a) Apakah corak perubahan panjang bayang-bayang dari pagi hingga
ke petang?
___________________________________________________________
(3 markah)
b) Ramalkan panjang bayang-bayang pada jam 6.00 petang.
___________________________________________________________
Rajah 1.1
(3 markah)
c) Apakah yang dapat kamu katakan tentang panjang bayang-bayang
pada jam 12.00 tengah hari.
Matahari betul-betul berada ______________________ di atas
kayu.
(3 markah)
d) Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di
1(c).
Tiada _______________________________ bayang-bayang
terbentuk pada jam 12.00 tengah hari.
(3 markah)

2) Qistina menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kejadian siang dan
malam. Dia menyusun radas seperti yang ditunjukkan pada rajah 3. Pada
permukaan glob, dia menandakan dua titik, X dan Y.

Rajah 2.1
a) Apakah pemerhatian yang dapat kamu buat tentang kedudukan titik
X dan titik Y?
Kawasan X mengalami ____________________, manakala
kawasan Y mengalami ____________________.
(8 markah)
b) Berikan sebab(inferens) untuk jawapan kamu di 2(a).
Titik X _____________________ lampu suluh manakala titik
Y_____________________ lampu suluh.
(8 markah)
c) Berdasarkan Rajah 2.1, nyatakan apa yang diwakili oleh…
i) lampu suluh;
______________________________________________________
ii) glob
______________________________________________________
(6 markah)
3) Rajah 3.1 menunjukkan saiz fasa-fasa bulan yang diperhatikan dalam
tempoh sebulan mengikut Takwin Qamari.

Hari 1 4 8 11 15 21 23 27
Saiz
Bulan

Rajah 3.1
a) Apakah tujuan penyiasatan ini?
___________________________________________________________
(2 markah)
b) Nyatakan corak perubahan saiz fasa-fasa bulan sepanjang tempoh
penyiasatan ini.
___________________________________________________________
(2 markah)
c) Apakah yang menyebabkan kejadian fasa bulan?
___________________________________________________________
(2 markah)
d) Berdasarkan Takwim Qamari, nyatakan bila fasa bulan yang berikut
boleh dilihat.
i) Anak Bulan: ______________________________________
(3 markah)
ii) Bulan Pernama: ___________________________________
(3 markah)
e) Nyatakan tempoh masa antara fasa anak bulan dengan fasa anak
bulan yang berikutnya.
___________________________________________________________
(4 markah)
Skema Jawapan:
1 (a) Berkurang dan kemudian bertambah.
(3 markah)
(b) 150cm
(3 markah)
(c) Matahari betul-betul tegak di atas kayu.
(3 markah)
(d) Tiada bayang-bayang terbentuk pada jam 12.00 tengah hari.
(3 markah)
2 (a) Kawasan X mengalami waktu siang, manakala kawasan Y
mengalami waktu malam.
(8 markah)
(b) Titik X menghadap ke arah lampu suluh, manakala titik Y
membelakangi lampu suluh.
(8 markah)
(c) i. Matahari
ii. Bumi
(6 markah)
3 (a) Menyiasat perubahan saiz Bulan dalam tempoh sebulan
mengikut Takwim Qamari.
(2 markah)
(b) Saiz Bulan bertambah dan kemudian berkurang.
(2 markah)
(c) Perubahan saiz Bulan disebabkan oleh kawasan permukaan
Bulan yang berlainan memantulkan cahaya matahari ke
Bumi semasa peredaran mengelilingi Bumi.
(2 markah)
(d) i. 1st/hb
(3 markah)
ii. 15th/hb
(3 markah)
(e) 27 ½ hari.
(4 markah)