PENERAPAN KBAT DALAM PEDAGOGI MATEMATIK

Persediaan mengajar
Tahun : 4
Bidang : Sukatan dan Geometri
Tajuk : Isipadu Cecair
Standard Kandungan : Operasi Bergabung
Objektif Pengajaran : enambah dan meno!ak me!ibatkan isipadu cecair tanpa
penukaran unit"
FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI
Persediaan
urid menuang air #ang te!ah disukat
o!eh guru dan men#atakan bacaann#a"
$" seorang murid menuangkan
air ke da!am bikar"
%" urid men#atakan isispadu
air tersebut"
Imaginasi
enambah dan meno!ak isipadu
cecair

$" Guru men#ediakan % boto!
air #ang ber!ainan isipadu dan
sebuah jag air #ang kosong"
%" urid menuangkan air satu
persatu daripada kedua&dua
bekas ke da!am jag dan
men#atakan isipadun#a"
'" urid menge!uarkan %
ca(an air daripada jag
tersebut dan men#atakan baki
#ang tingga!"
PENERAPAN KBAT DALAM PEDAGOGI MATEMATIK
4" Bersoa! ja(ab akti)iti
tersebut"
Perkembangan
urid me!akukan akti)iti :
*Permainan+
da!am kumpu!an ber!ima"
$" Setiap kumpu!an diberikan %
boto! air berisipadu ,--m! . jag.
dan span"
%" Secara&bergi!ir&gi!ir. urid /
dan urid B akan menuangkan
air ke da!am jag"
'" urid seterusn#a akan
memasukkan air ke da!am
boto! menggunakan span
secara bergi!ir&gi!ir da!am
tempoh masa % minit"
4" encari isipadu air da!am
jag #ang masih tingga! dan
isipadu air da!am boto!"
4" Kumpu!an #ang mempun#ai
isipadu air #ang pa!ing ban#ak
di da!am boto! dikira sebagai
pemenang"
Tindakan en#e!esaikan !embaran kerja #ang
disediakan"
0a(ab soa!an berikut :
PENERAPAN KBAT DALAM PEDAGOGI MATEMATIK
Sani ada %4-m! air teh manaka!a Sam ada seban#ak
'%-m! air teh" 0ohari pu!a ada $1-m! kurang daripada
Sam" Berapakah isipadu air teh. da!am m!. mereka bertiga
2
3mak membeka!kan %,-m! air sirap kepada 4atimah"
4atimah cuma minum seban#ak $'-m!" Kemudian.
4atimah membe!i pu!a air sirap di kantin seban#ak 1-m!
!agi" Berapakah isipadu air sirap. da!am m!. #ang 4atimah
ada sekarang 2
'4 %4'm! 5 6 %--m! 7 $ %$,m! 8