ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

«ΚΟΡΥΦΗ» - ΑΡΙΔΑΙΑ

9/4/2014

1. Τι ρόλο παίζει ηο ονειρικό ζηοιτείο ζηην αθήγηζη; Υπάρτοσν
ζηοιτεία ζηο διήγημα ποσ μας μεηαθέροσν διαδοτικά από ηον
κόζμο ηοσ ονείροσ ζηον κόζμο ηης πραγμαηικόηηηας;
2. Πώς λειηοσργεί ζηην σπόθεζη ηοσ διηγήμαηος η αναθορά ζηην
προζωπική ιζηορία ηοσ παηέρα Σιζώη;

Κυριακίδου Ελένη

σελ. 1

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. «ΚΟΡΥΦΗ» - ΑΡΙΔΑΙΑ

9/4/2014

απαληεζεηο
1.Τν δηήγεκα αλαθέξεηαη ζην όλεηξν, πνπ έδεζε ν αθεγεηήο, ζην θύκα, ηε ζέαζε
δειαδή ηνπ γπκλνύ ζώκαηνο ηεο Μνζρνύιαο θη ακέζσο θαηόπηλ ηελ επαθή κε ην
ζεζπέζην ζώκα ηεο θνπέιαο, ζηα πιαίζηα ηεο δηάζσζήο ηεο. Η κεηάβαζε επνκέλσο
ηεο αθήγεζεο ζηνλ θόζκν ηνπ νλείξνπ γίλεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο ζηηγκέο πνπ ν
ήξσαο παξαηεξεί ζε εθζηαηηθή θαηάζηαζε ηελ νκνξθηά ηνπ ζώκαηνο ηεο θνπέιαο,
θαζώο θαη ζηηο ζύληνκεο ζηηγκέο πνπ αηζζάλεηαη ην γπκλό ηεο ζώκα επάλσ ηνπ, όηαλ
πξνζπαζεί λα ηε κεηαθέξεη ζηελ αθηή.
Η πεξηγξαθή ηεο Μνζρνύιαο πνπ θνιπκπά ακέξηκλε, δίλεηαη από ηνλ ζπγγξαθέα κε
εμαηξεηηθή πνηεηηθόηεηα θη απνηειεί επί ηεο νπζίαο ην θεληξηθό ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ,
ππό ηελ έλλνηα πσο καο απνθαιύπηεη ην «όλεηξν» ηνπ λεαξνύ αθεγεηή. Η
παξαηήξεζε ηεο Μνζρνύιαο, ζα κπνξνύζε λα παξαηαζεί από ηνλ έθζακβν λεαξό επ’
αόξηζηνλ, αιιά ηνλ επαλαθέξεη ζηνλ θόζκν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ην βέιαζκα ηεο
θαηζίθαο-Μνζρνύιαο θαη ε μαθληθή ζπλεηδεηνπνίεζε από ηνλ ήξσα πσο ην
αγαπεκέλν ηνπ δών κπνξεί λα θηλδπλεύεη.
Σηα πιαίζηα ηνπ νλείξνπ ηνπ αθεγεηή καο δίλεηαη θαη ε αλεπαλάιεπηε αίζζεζε πνπ
είρε ν λεαξόο θαζώο έλησζε επάλσ ηνπ ην ζώκα ηεο θνπέιαο, ηελ ώξα πνπ ηελ έζσδε
από βέβαην πληγκό. Η κεηάβαζε, όκσο, από ηελ νλεηξηθή γηα ηνλ ήξσα εκπεηξία ηεο
δηάζσζεο, ζηνλ θόζκν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, γίλεηαη απόηνκα, θαζώο ν ήξσαο πεξλά
ζην παξόλ ηεο αθήγεζεο θαη σο ελήιηθαο πιένλ καο πιεξνθνξεί απιά θαη
απνζηαζηνπνηεκέλα πσο ε θνπέια επέδεζε.
Πέξαλ, πάλησο, από ηηο ζηηγκέο πνπ ν αθεγεηήο βηώλεη ην όλεηξν ζην θύκα, ε
αθήγεζε πεξηιακβάλεη θη άιιεο επηκέξνπο ζηηγκέο όπνπ ε πνηεηηθόηεηα ηεο
πεξηγξαθήο καο απνκαθξύλεη από ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη καο παξαζύξεη ζ’ έλαλ
θόζκν νλεηξηθήο νκνξθηάο. Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, ν λεαξόο παξαηεξεί ηελ νκνξθηά
ηνπ γηαινύ θαη ηνπ έξρεηαη ε επηζπκία λα θνιπκπήζεη, έρνπκε εμαίζηεο πεξηγξαθέο
από ηνλ ζπγγξαθέα, νη νπνίεο όρη κόλν ηνλίδνπλ ηελ νκνξθηά ηνπ λεζηνύ, αιιά
πξνεηνηκάδνπλ θαη γηα ηελ θνξύθσζε ηνπ δηεγήκαηνο, κηαο θαη ν ρώξνο πνπ κε ηόζε
επηκέιεηα πεξηγξάθεη ν ζπγγξαθέαο είλαη ν ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα πέζεη ζύληνκα λα
θνιπκπήζεη θαη ε Μνζρνύια, είλαη ν ρώξνο δειαδή ζηνλ νπνίν ν λεαξόο ήξσαο ζα
κπνξέζεη λα ζαπκάζεη ηελ νκνξθηά ηνπ θνξκηνύ ηεο.
«…Μίαλ εζπέξαλ, θαζώο είρα θαηεβάζεη ηα γίδηα κνπ θάησ εηο ηνλ αηγηαιόλ,
αλάκεζα εηο ηνπο βξάρνπο, όπνπ εζρεκάηηδε ρηιίνπο γιαθπξνύο θνιπίζθνπο θαη
αγθαιίηζεο ην θύκα…», «Δεμηά από ηνλ κέγαλ θπξηόλ βξάρνλ κνπ, εζρεκαηίδεην
κηθξόλ άληξνλ ζαιάζζηνλ, ζηξσκέλνλ κε άζπξα θξπζηαιινεηδή θνρύιηα θαη ιακπξά
πνηθηιόρξσκα ραιίθηα, πνπ εθαίλεην πσο ην είρνλ επηξεπίζεη θαη ζηνιίζεη αη λύκθαη
ησλ ζαιαζζσλ».
Ο λεαξόο παξαηεξεί θαη ζαπκάδεη ηελ νκνξθηά ηνπ γηαινύ θη ακέζσο πέθηεη λα
θνιπκπήζεη, αηζζαλόκελνο αλείπσηε γιύθα θαη καγεία, ζηνηρεία πνπ καο
παξαπέκπνπλ ζηελ νλεηξηθή αηκόζθαηξα ηνπ δηεγήκαηνο. Η αλεζπρία ηνπ όκσο γηα
ηελ αζθάιεηα ηνπ θνπαδηνύ, ζα ηνλ αλαγθάζεη λα βγεη από ηε ζάιαζζα θη ελώ ζα
εηνηκάδεηαη λα απνκαθξπλζεί έλαο πιαηαγηζκόο ζα ηνλ μαθληάζεη θαη ζα ηνλ
επαλαθέξεη ζηνλ θόζκν ηνπ νλείξνπ. Η Μνζρνύια έρεη πέζεη γπκλή ζηε ζάιαζζα.

Κυριακίδου Ελένη

σελ. 2

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. «ΚΟΡΥΦΗ» - ΑΡΙΔΑΙΑ

9/4/2014

2. Ο παηέξαο Σηζώεο πνπ αλαθέξεηαη σο ην πξόζσπν πνπ έκαζε ηα πξώηα γξάκκαηα
ζηνλ λεαξό αθεγεηή θαη άζθεζε κηα πξώηε επίδξαζε ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ, έρεη
κηα ελδηαθέξνπζα πξνζσπηθή ηζηνξία, ε νπνία ελέρεη αλαινγίεο κε ηελ ηζηνξία ηνπ
λεαξνύ όπσο απηή ζα απνθαιπθζεί ζηαδηαθά.
Ο παηέξαο Σηζώεο ζηα ρξόληα ηεο επαλάζηαζεο ήηαλ κνλαρόο θαη είρε εξσηεπηεί κηα
Τνπξθνπνύια, ηελ νπνία θαη παληξεύηεθε. Σηελ πνξεία όκσο ζπλεηδεηνπνίεζε πσο
είρε αζεηήζεη ηελ ππόζρεζή ηνπ λα αθνζησζεί ζην Θεό θη έηζη επέζηξεςε σο κνλαρόο
ζηελ Ιεξά Μνλή ηνπ Επαγγειηζκνύ ζηε Σθηάζν, όπνπ έθιαςε γηα ην ακάξηεκά ηνπ
θαη θαηόξζσζε λα ζώζεη ηελ ςπρή ηνπ.
Η πνξεία πνπ αθνινπζεί ε δσή ηνπ παηέξα Σηζώε βξίζθεη αλαινγίεο κε ηε δσή ηνπ
ήξσα, θαζώο θαη νη δύν μεθηλνύλ κε κηα δσή αγλόηεηαο θαη θαηόπηλ έξρνληαη
αληηκέησπνη κε ηνλ πεηξαζκό. Κη ελώ ν παηέξαο Σηζώεο ζα ελδώζεη ζηνλ πεηξαζκό,
αιιά ζα θαηνξζώζεη λα επηζηξέςεη ζηε κνλαζηηθή δσή, ν λεαξόο ζα θαηαπηέζεη ηα
εξσηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, αθήλνληάο ηα λα θπξηαξρήζνπλ ζηε ζθέςε ηνπ θαη λα
ηνλ απνηξέςνπλ ηειηθά από ηε ζσηεξία. Ο ήξσαο δελ ζα κπνξέζεη λα αθνζησζεί ζην
Θεό, θαζώο ζεσξεί όηη ν πεηξαζκόο ζα ζηέθεη δηαξθώο εκπόδην ζην δξόκν ηνπ, θαη
θαηαιήγεη έηζη λα δεη κηα δσή θαηαπίεζεο ζ’ έλα δηθεγνξηθό γξαθείν, όπνπ
αζθπθηηά.

Κυριακίδου Ελένη

σελ. 3