7Day Daily owif;pm 0kdif;awmfom;rsm;u wifqufxm;aom txl;tcsyfykd 16 rsufESmukd arwÅmvufaqmif xnhfoGif;ay;xm;ygonf

http://www.7daynewsjournal.com

ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ
ျပႆနာ
ေအာင္သူရ ၊ခန္႔ထက္
လက္ရွိ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္
ေပးသည့္မူ၀ါဒမွာ ခရီးသြားလုပ္
ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဟန္႔အ
တားပင္ျဖစ္ေနၿပီး ခရီးသြားကုမၸ
ဏီမ်ားကုိ လိမ္ခုိင္းေနသည္ႏွင့္
တူေၾကာင္း ေ၀ဖန္ၾကသည္။
အခ်ပ္ပုိ A2

ေလာင္းရိပ္ေအာက္ကဗဟုိဘဏ္
ထင္သေလာက္မလုပ္ႏုိင္ေသး
သိမ့္သိမ့္စုိး၊ ျပည္သိမ္း
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ သီး
သန္႔ရပ္တည္လာသည္မွာ ကုိးလ
ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အားလုံးေမွ်ာ္
လင့ထ
္ ားသည့အ
္ တုင
ိ ္း ဘဏ္လပ
ု ္
ငန္း၊ ေငြေၾကးက႑တုအ
႔ ိ တြက္ သိ
သာေသာ ေအာင္ျမင္မက
ႈ ုိမေဆာင္
ၾကဥ္းႏုိင္ေသးေပ။
ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ဖ်က္အားအျပင္းဆုံး ၂၀၀၈ခုႏွစ္ နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း တုိက္ခတ္အၿပီး အပ်က္အစီးပုံအနီးတြင္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ထုိင္ေနေသာ သားအမိႏွစ္ဦး

ဓာတ္ပုံ−ခင္ေမာင္၀င္း/ေအအက္ဖ္ပီ

နာဂစ္ေပးတဲ့ ဒဏ္ရာ အခုထိမက်က္ေသးဘူး
ထြန္းခုိင္

ႀကိမ္ေခ်ာင္းႀကီး ေက်းရြာ

စကား၀ုင
ိ ္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ေလာ
ထိပတ
္ န္းသတင္းအျဖစ္ ေနရာယူ
ေနသည္က ညညရြာထိပ္ နားတြင္
သရဲေျခာက္သည္ဆသ
ုိ ည့္ သတင္း

ပင္ျဖစ္သည္။

ညည ျဖတ္သြားျဖတ္လာ

လုပ္ၾကသူမ်ား၊ ရြာထိပ္တြင္ ည
အိပရ
္ ပ္နားေလ့ရသ
ွိ ည့္ ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္အေစာင္မ
့ ်ားကုိ ေျခာက္လန
ွ ႔္
ခဲသ
့ ည္ဆသ
ုိ ည့္ သတင္းမ်ားသည္

ရြာထဲက စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ မပါ
မျဖစ္ဆိုသေလာက္ပင္။

နာဂစ္နဲ႔

လြ န္ ခဲ့ သ ည့္ ေျခာက္ႏွ စ္ က သူ တို ႔

ေမးခြန္းႏွစ္ခု

ရြာတြင္ လူေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္

ေမာင္ထြန္းလြင္ (မိုးေလဝသ)

အသက္ေ သဆံုး ခဲ့ သ ည့္ နာဂစ္

စာမ်က္ႏွာ ၂၀

သည္ေျခာက္လန
ွ မ
႔္ မ
ႈ ်ားသည္

စာမ်က္ႏွာ ၁၃

ကြယလ
္ န
ြ သ
္ ြားခဲၿ့ ပီး မကြၽတ္မလြတ ္

ေနေရးအခက္ေၾကာင့္
အသက္ႏွင့္လဲ
ထြက္ေပါက္ရွာေသာအခါ

ျဖစ္ေနသူမ်ားက ေျခာက္လွန္႔

ေအာင္သစ္လြင္

ဆိုင္ကလုန္း မုန္တုိင္းအတြင္း

ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားအခ်ိဳ႕
က ယံုၾကည္လ်က္ရိွသည္။
အခ်ပ္ပုိ A3

လူေသႏႈန္းျမင့အ
္ ျမန္လမ္း ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာအကူအညီအလဲြမသံုးရန္လို
ေအးျမတ္သူ၊ မိုးညိဳ
အေမရိကန္၊ဂ်ပန္ႏင
ွ ကိ
့္ ရ
ု ီးယားႏိင
ု င
္ တ
ံ မ
႔ ို အကူ

အညီမ်ားေပးရန္သေဘာတူညမ
ီ မ
ႈ ်ားရရွထ
ိ ားသည့ရန္
္ ကန
ု −
္ မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီးမွာမူယေန႔အခ်ိနအ
္ ထိ၎တိထ
႔ ု မွ
ံ ရရွိေသာအကူအညီမ်ားျဖင့ ္
ထင္သာျမင္သာသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးမလုပ္ႏုိင္ေသးေပ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ထင္သာျမင္သာရွိေနသည္က ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား တုိးပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာ ၆

အိ မ္ ငွားခမေပးႏို င္ေ သာေၾကာင့္
ေပးရမည့္ေန႔တြင္ ကုိယ့္ကုိယ္
ကုိယ္ႀကိဳးဆဲြခ်၍ သတ္ေသသည့္
ျဖစ္ စ ဥ္ မွာ ယခုႏွ စ္ ဆ န္း ပုိ င္း အ
တြင္း ႏွစ္မႈရိွသြားၿပီျဖစ္သည္။

ထုိ ႔ အျပင္ အိ မ္ ငွားချပႆ

နာျဖင့္ပင္ လင္မယားခ်င္းစကား
မ်ားကာ ရထားေအာက္ေျပး၀င္၍
သတ္ေသမႈမ်ိဳးလည္း ရိွခဲ့သည္။
စာမ်ကႏွာ ၂

2

Home

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ေနေရးအခက္ေၾကာင့္ အသက္ႏွင့္လဲ ထြက္ေပါက္ရွာေသာအခါ
ေအာင္သစ္လြင္
ု င္ ငံ တြ င္ ေက်ာခ်စရာ
ျမန္မာ ႏိေနရာ
တစ္ေ နရာ အ

ေၾ ကာ င့္ ရ က္ေ စ့ သ ည့္ေ န ႔ တြ င္

ငွားခေစ်းႏႈ န္း မ်ားသည္ စား၀တ္

ဖက္ သ တ္ အႏုိ င္ ပုိ င္း ထားသည့္

ကုယ
ိ က
့္ ယ
ုိ က
္ ယ
ုိ ႀ္ ကိဳးဆဲခ
ြ ်၍ သတ္

ေနေရးအတြက္ နိစၥဓူ၀ ႐ုန္းကန္

အိမ္လခ ေပးေခ်ႏုိင္ရန္အတြက္

ေသသည့္အမႈမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အ

လႈ ပ္ ရွားေနရသည့္ အေျခခံ လူ

အခက္အခဲေပါင္းစံုရိွေနသည္။

တြင္း သိသာထင္ရွားေသာ အမႈ

တန္းစားမ်ားအတြက္ အဓိက၀န္

‘‘ပုက
ိ ဆ
္ မ
ံ ရိွေတာ့လည္း အိမ ္

တြ က္ အိ မ္ ငွားခမေပးႏုိ င္ေ သာ

ႏွစမ
္ ရ
ႈ သ
ိွ ြားၿပီျဖစ္သည္။ ထုအ
႔ိ ျပင္

ထု ပ္ ၀ န္ ပိုးျဖစ္ေ နသည္ ။ ေန႔ စ ဥ္

ငွားဘ၀နဲ ႔ နပန္း လံုးေနရတာ။

ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္မိမိ အဆံုးစီရင္

အိမ္ငွားချပႆနာျဖင့္ပင္ လင္မ

၀င္ေ ငြ ၏ ရာခုိ င္ႏႈ န္း အမ်ားစု မွာ

ထမင္းတစ္လုတ္စားရေတာ္ၿပီဆို

သြားမႈမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အိမ္

ယားခ်င္း စကားမ်ားကာ ေမာင္း

အျခားအေရးအားလံုးတြင္ သံုးရ

ၿပီး အိမ္ငွားခကုိ အလ်ဥ္မီေအာင္

ပုိင္ရွင္အား အိမ္ခန္းငွားခေပးရန္

ႏွင္လာသည့္ ရထားေအာက္ေျပး

ေသာ ေငြစုစုေပါင္းထက္ ေနေရး

ေပးေနရတာေပါ့ ။ မေပးႏုိ င္ ရ င္

သတ္မွတ္ရက္ ျပည့္သည့္ေန႔တြင္

၀င္ ၍ ေသဆံုး မႈ မ်ိဳးလည္း ရိွ ခဲ့

တစ္ ခု တ ည္း တြ င္ အသံုးျပဳေနရ

ဆင္းေပးရမွာေလ’’ ဟု ေတာင္ဒဂံု

အိ မ္ ငွားေနထုိ င္ သ ည့္ အသက္

ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

သည္။

ၿမိဳ ႕နယ္ (၁၀၆) ရပ္ ကြ က္ ၿမိဳ င္

(၇၂) ႏွစ္အရြယ္ အဘုိးဦးလွေရႊ

ရဲတပ္ဖ႕ဲြ မွ ရဲအရာရိတ
ွ စ္ဦးက ေျပာ

တန္းသာ (၂) လမ္းေန ေဒၚႀကိဳင္

(နာမည္ေျပာင္း)တစ္ေယာက္ အမ
ိ ္

သည္။

ဆင္းေပးရမယ္ လုိ ႔ အိ မ္ ရွ င္ က

ႀကိဳင္ကေျပာသည္။

ငွားခ မတတ္ႏုိင္ေတာ့၍ ေနအိမ ္

‘‘ေသမႈေသခင္းဖြင့္တဲ့ အမႈ

ေျပာၿပီးေနာက္ေန႔မွာ အဘက သူ႔

ထုပတ
္ န္းတြငဆ
္ ြဲ ႀကိဳးခ်ကာ ကုယ
ိ ့္

တခ်ဳိ႕ကုိ အေသးစိတ္ စစ္ၾကည့္

ကုိ ယ္ သူ ဆြဲ ႀ ကိဳးခ်သတ္ေ သသြား

မိသားစု၀င္ငါးေယာက္ရိွၿပီး အိမ္

ကုိ ယ္ ကုိ ယ္ အဆံုး စီ ရ င္ မႈ တ စ္ ခု

ေတာ့ စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္း

တာ’’ ဟု ေတာင္ဒဂံၿု မိဳ႕နယ္ (၁၀၆)

ေဆးသုတ္သည့္အလုပ္လုပ္ကုိင္

ေတာင္ ဒဂံၿု မိဳ႕နယ္ ၁၀၆ ရပ္ကက
ြ ္

ၿပီး နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ႔ ထြ က္ေ ပါက္

ရပ္ ကြ က္ တြ င္ ေနထုိ င္ေ သာေသ

ေနသည့္ ေယာက်္ားျဖစ္သ၏
ူ တစ္

‘‘အိမလ
္ ခမေပးႏုင
ိ ္ေတာ့ရင္

ေဒၚႀကိဳ င္ ႀ ကိဳ င္ တုိ ႔ အိ မ္ တြ င္

တြ င္ ဧ ၿပီ ၁၈ ရက္ က ျဖစ္ ပြားခဲ့

ရွာ ၾကတာ။ လာေနတဲ့ ရထား

ဆံုး သူ အဘိုး အုိႏွ င့္ အိ မ္ နီး ခ်င္း

ေန႔၀င္ေငြ ၇,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ လံု

သည္။

ေအာက္ေျပး၀င္ၿပီး ေသဆံုးမႈမ်ိဳး

ကုိျမေမာင္ကေျပာပါသည္။

ေလာက္ေ အာင္ သံုး စြဲေ နရျခင္း

ထုိေသဆံုးမႈသည္ အိမင
္ ွားခ

ေတြျ ဖစ္ လာေတာ့ အထက္ ဌာန

အိမရ
္ င
ွ က
္ ပံမ
ု န
ွ အ
္ တုင
ိ ္းေျပာ

ျဖစ္သည္။ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ငွားေန

မေပးႏုင
ိ ္ေသာေၾကာင့္ ကိယ
ု က
့္ ယ
ုိ ္

ေတြန႔ဲ သီးသန္အ
႔ စည္းအေ၀းထုင
ိ ္

ဆုိ သ တိေ ပးသြားျခင္း ျဖစ္ေ သာ္

သည့္ အလ်ား ၁၀ ေပ၊ အနံ ေပ

ကုိ ယ္ သ တ္ေ သမႈ ပထမဆံုး အ

ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ-ရပ္ကက
ြ ္ေတြန႔ဲ

လည္း ေပးစရာ ေငြမရိွ၊ ေနစရာ

၂၀ ရိွေသာ သြပမ
္ ိုးပ်ဥ္ေထာင္အမ
ိ ္

ႀကိ မ္ မ ဟု တ္ ပါ။ ၂၀၁၄ ႏွ စ္ ဦး

ထိ စ ပ္ေ နတဲ့ ရထားလမ္းေတြ ကုိ

အိမမ
္ ရွိေသာ တစ္ကယ
ို တ
္ ည္း ေန

မွာ တစ္လလွ်င္ ေလးေသာင္းက်ပ္

ပုိင္းက သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္

သံဆန္ခါ ကာေပးဖုိ႔နဲ႔ ပညာေပး

သက္ႀကီးရြယ္အို အဘ ဦးလွေရႊ

အိမ္ငွားခမွာ တစ္လလွ်င္ ျမန္မာ

လည္း အဘုိးအိတ
ု စ္ေယာက္ အိမ္

စာေစာင္ က ပ္ ဖုိ ႔ေ တြ အေကာင္

ကေတာ့ တမလြ န္ က မေသခ်ာ

ေငြ က် ပ္ တ စ္ေ သာ င္း ခဲြျ ဖ စ္ ၿ ပီး

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ (၁၀၆) ရပ္ကြက္တြင္

ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ငွားခမေပးႏုင
ိ ၍
္ ဆဲႀြ ကိဳးခ်ေသဆံုး

အထည္ေဖာ္သြားမယ္’’ဟု အဆိပ
ု ါ

ေသာ ေနရာသုိ ႔ လည္း ပင္း ႀကိဳး

၎ေနထိင
ု ရ
္ ာအိမမ
္ ွာလည္း ဆယ္

အိ မ္ ငွားေနထို င္ သူ မ်ားစြာ ရိွ ၿ ပီး

မႈျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ရဲအရာရိွကေျပာသည္။

ကြင္းစြပလ
္ ်က္ထြကသ
္ ြားခဲသ
့ ည္။

ေပခန္႔သာက်ယ္သည့္ ယိုင္လုလု

၎တုိ႔တြင္လည္း အိမ္ပုိင္မရိွသူ

ေျခာက္ လ စာ ပုိ က္ ဆံ မ ရိွ လို ႔ ဆဲြ

တဲအိမ္ျဖစ္ပါသည္။

မ်ားအား ေစ်းကြက္ထဲတြင္ တစ္

ႀကိဳးေလးသြားေရာင္းၿပီး ေပးခဲ့ရ

အိ မ္ ငွား ခ မေ ပးႏို င္ေ သာ

လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ အိမ ္

ဦး လွေ ရႊေ ပးရန္ မ ရိွ ခဲ့ သ ည့္

ဦးလွေရႊေနထုင
ိ ခ
္ ရ
ဲ့ ာ ေတာင္

ျဖင့္ ေျခာက္ လ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ကာ
‘‘အိမင
္ ွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တန
ု ္းက

3

Home

Vol.13, No.8  April 30 , 2014
တာ။ ဒီ ဘ က္ မွာ အလု ပ္ အ ကုိ င္

ပြဲ ခံေ နႏုိ င္ျ ခ င္း ၏ အ ဓိ က အ

တစ္ႏွစ္လွ်င္ တုိက္ခန္းေပါင္း ႏွစ္

ေရးယူ မ ယ္ ဆို တဲ့ အ ပုိ င္း လည္း ရိွ

သည္။

အတြင္းရိွ ကားပစၥည္းစက္႐ံုတြင္

လည္းရွားတယ္။ သြားေရး၊ လာ

ေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေနသည္။

ေသာင္း လုိ အ ပ္ေ သာ္ လ ည္း အ

ေနတာပဲ။ အိမ္ပုိင္၀ယ္လိုသူေတြ

လက္ရအ
ိွ စိုးရေခါင္းအခဲဆံုး

အလုပလ
္ ပ
ု ္ေနၿပီး သား၏ လစာကု ိ

ေရးလည္း ခက္ တ ယ္ ။ ဒါေပမဲ့

ေငြေ ၾ ကး အေ တာ္ အ သ င့္

ခန္း ၇၀၀၀ သာ တည္ေဆာက္ႏင
ုိ ္

ကုိ ခုိင္မာတဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ၿပီး

ျဖ စ္ေ န သ ည့္ က်ဴးျ ပႆ နာ မွာ

မွီခိုေနရကာ နာဂစ္အၿပီး ေျခာက္

အိ မ္ ငွားခနည္း နည္း သက္ သာတဲ့

တတ္ႏုိင္သူမ်ားက ေျမလြတ္မ်ား

သည္ ။ ႏုိ င္ ငံေ ရးအေျပာင္း အလဲ

ကာလရွည္ေငြသြင္းခြင့္ေပးလုိက္

လည္း တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြျပႆနာ

ႏွစ္ၾကာသည္အထိ အိမ္ပုိင္မ၀ယ္

ေနရာ လုိက္ေရြးေနရတာ။ ဒီမွာ

၀ယ္ ၍ ေစ်းေပါေပါႏွ င့္ ရေသာ

ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ရင္ အေတာ္အသင့္ေျပလည္သြား

ႏွင့္ ေနထုိင္မႈအတြက္ အိမ္ၿခံေျမ

ေသးဘဲ ငွား၍ပင္ မေနႏုိင္ေသး

ေစ်းျမင့္လာရင္ ေနာက္ထပ္ တစ္

သစ္ အေဟာင္း မ်ားျဖင့္ ၁၀ ေပ

အဆမတန္ျမင္တ
့ က္ေနရာ အမ်ား

ပါလိမ့္မယ္’’ဟုဆိုသည္။

ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းက

ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေနရာရွာ ရမွာ ပဲ ’ ’ဟု ၎ကေျပာ

(သုိ႔) ေပ ၂၀ ခန္႔က်ယ္သည့္ အိမ္

စုျ ဖစ္ သ ည့္ အေျခခံ လူ တ န္း စား

မုိး ရာသီ ၌ ထီးျပင္ ကာ ေႏြ

တုိ က္ ႐ုိ က္ သ က္ ဆုိ င္ေ န သ ည္ ။

သည္။

မ်ား ၿပီးစလြယ္ေဆာက္၍ အိမင
္ ွား

မွာ အိ မ္ ပုိ င္ ၀ ယ္ႏုိ င္ ရ န္ အလွ မ္း

ႏွင့္ ေဆာင္းရာသီ၌ ဖိနပ္ျပင္သည့္

က်ဴးဟုနာမည္မေက်ာ္ခင္ မူလအ

သည့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ အေျပာင္းအ

‘ ‘ အိ မ္ ငွား သံ သ ရာ ဘ ယ္

သူလက္ထဲ လဲႊထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး

ေ၀းသြားၿပီး ငွားသည့္ေ စ်းကြ က္

အလုပလ
္ ပ
ု က
္ ာ အၾကမ္းဖ်င္းတစ္

စက အိမ္ေျခမဲမ
့ ်ားသည္ နာဂစ္ကဲ့

လဲ ကာလတြ င္ အစိုး ရအေနျဖင့္

ေလာက္ရည
ွ ္ေနၿပီလဆ
ဲ ရ
ုိ င္ ရြာက

အိမ္အမ်ားစုမွာ ေဆာက္လက္စ

ဘက္ သုိ ႔ သာ ဦး တည္ သြားေသာ

ရက္ ၀ င္ေ ငြ ေလးေထာင္ က်ပ္ ရ

သုိ႔ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္

ေနာက္ တ စ္ ႀ ကိ မ္ ေရြးေကာက္ ပဲြ

အမ်ဳိးေတြ နဲ ႔ေ တာင္ ေဆြ ခ န္း မ်ိဳး

မွာ ပင္ ေနထို င္ လုိ သူ မ်ားက စာ

ေၾကာင့္ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားအႀကိဳက္

ေသာ ဦး တင့္ စိ န္ က လည္း ၎

မ်ားေၾကာင့္ မူလေနရပ္ကုိ ေက်ာ

အတြက္ အလုပ္႐ႈပ္ေနသည့္ အ

ခန္းျပတ္တအ
ဲ့ ထိပ။ဲ ကိယ
ု ္ေတြက

ခ်ဳပ္ထားၿပီးျဖစ္ေနသည္။

ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

မိ သားစု အ တြ က္ အဓိ က အခက္

ခုိ င္း ကာ စီး ပြားေရးၿမိဳ ႕ေတာ္ သို ႔

ျပင္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ား

ဟုိေရာက္လုိက္၊ ဒီေရာက္လုိက္

‘‘အားနည္းေနတဲ့ လူမမာကုိ

အခဲမွာေနေရးဟု ေျပာသည္။ ၎

ေျခခ်လာသူမ်ားျဖစ္သည္။ နာဂစ္

အနက္ မွ အိ မ္ ၿ ခံေျမျပႆနာကို

‘‘ငွားခ်င္ တဲ့ သူ က အဆမ

စိ န္ေ ခၚမႈ မ်ားႏွ င့္ ျပည့္ေ န

ျဖစ္ေ နတာေလ။ ရြာ ကလူေ တြ

တန္မ်ားေနတယ္။ အိမ္ရွင္နဲ႔ အိမ္

ေဆးသြင္းေပးဖို႔ လုိအပ္သလိုပဲ။

ကုိယ္တုိင္လည္း အသက္ (၆၀)

ေအာက္ ျပားျပားေမွာက္ကာ ရန္

လည္း ေမ့ေလ်ာ့ေနဟန္ရိွသည္။

ဘယ္လုိ လုပရ
္ ွာႏုင
ိ ္ေတာ့မလဲ’’ဟု

ငွားအခ်ိဳးအစားက မမွ် ဘူး ။ ဒါ

အိမပ
္ င
ုိ ္ မ၀ယ္ႏင
ုိ တ
္ သ
ဲ့ ူေတြကုိ အ

ႏွ စ္ ရိွ ၿ ပီျ ဖစ္ ၿ ပီး အလု ပ္ မ ရိွေ သာ

ကု န္ ၿ မိဳ ႕သုိ ႔ ေရာက္ လာၾကေသာ

အိမပ
္ င
ုိ မ
္ ရိွေသးသည့္ အိမင
္ ွားေန

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ တစ္ႏစ
ွ ္

ေၾကာင့္ အိမရ
္ င
ွ ္ေတြ ေျပာတဲ့ ေစ်း

စိးု ရပုင
ိ း္ ကေနထိေရာက္တ့ဲေထာက္

အခ်ိ န္ မ်ား၌ အိ မ္ေ ဆးသု တ္ အ

လူ ဦးေရအမ်ားစု မွာ ရန္ ကု န္ ၿ မိဳ ႕

ထုိင္သူမ်ားက အိမ္ငွားခ လစဥ္

ေနခဲ့ၿပီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊ

ေပးေနရတာ။ ဒီ အေျခအေနကုိ

ပံ့မႈေတြ လုပ္ေပးသင့္တယ္။ လူ

လု ပ္ လု ပ္ သ ည့္ သားမက္ျ ဖစ္ သူ

ေတာ္တင
ြ ္ ႏွစက
္ ာလၾကာျမင္သ
့ ည္ ့

ေပးႏုိင္ရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကိဳးစား

လင္ပန္းစက္မႈဇုန္ အနီး ၁၅ ရပ္

အစိုး ရက စီ မံ ခ်က္ တ စ္ ခု အေန

အမ်ားစု က အိ မ္ ရာ အာဟာရ

၏ ၀င္ေငြကုိသာ မွီခိုေနရသူျဖစ္

အထိ အေျခမက်ေသးဘဲ အိမ္ရာ

ေနရသလို ေဒၚျမဦးတုလ
႔ိ ို နီးစပ္ရာ

ကြက္သုိ႔ ေျပာင္းလာသူ ဦးလြန္း

နဲ႔အလ်င္အျမန္ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္

ျပတ္ေနၾကတယ္’’ ဟု ဦးျမင့္ေဆြ

သည္။

မဲ့ (သုိ႔) အိမ္ငွားဘ၀ႏွင့္ပင္ ႐ုန္း

ေျမလြတ္တြင္ နားလည္မႈျဖင့္ ေန

ျမင့္က ေျပာသည္။

တယ္’’ဟု ေတာင္ဒဂံၿု မိဳ႕နယ္မွ စူပါ

ကဆိုသည္။

ကန္ေနေသးသည္။

ထုင
ိ ္ေနရသူမ်ားကေတာ့ စား၀တ္

အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငွားေနတဲ့ အိမ္ပဲ။

ေနေရးကုိ ေသေရးရွင္ေရး တမွ်

ၿပီး ေျမေနရာ က်ယ္၀န္းေသာ ျမန္

မန္ေနဂ်ာ ဦးစန္းေအာင္က ေျပာ

ပြားေရးလု ပ္ င န္း ရွ င္ မ်ားက တန္

တစ္လကို ႏွစ္ေသာင္းေပးရတယ္။

ရဲေ တာ့ လို ႔ ျဖစ္ ခ်င္ ရာျဖစ္ ဆုိ ၿ ပီး

ေန႔စဥ္႐ုန္းကန္ေနရေပဦးမည္။

မာႏုိ င္ ငံ တြ င္ ေျမဧရိ ယာႏွ င့္ မွ်

သည္။

ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား အ

ေရနဲ ႔ မီး က ကုိ ယ့္ ဘာသာကုိ ယ္

ရန္ကုန္ကုိ ထြက္လာခဲ့တာ။ အခု

တေသာ လူ ဦးေရရိွေ သာ္ လ ည္း

ၿမိဳ ႕ရြာႏွ င့္ အိုး အိ မ္ ဖြံ ႕ ၿဖိဳးမႈ

ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ္လည္း

ဖန္ တီး ရတာ။ ေနလည္း ျပင္း ၊

ေတာ့လည္း ဘ၀ေပးက ျဖစ္ခ်င္

ဦးလွေရႊကေတာ့ အိမလ
္ ခေပးရန္

အလု ပ္ အ ကုို င္ အ ခြ င့္ အ လမ္းေပါ

ဦးစီးဌာန အၿငိမ္းစား ၫႊနၾ္ ကားေရး

အရစ္က်ေပးရန္ သတ္မွတ္ထား

အလုပ္ကလည္း ပါးေတာ့ အျပင္

တုိင္းကုိ ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ ရပ္ကြက္

ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမရိသ
ွ ည့္ အဆံုး

သည္ ဟု ယူဆၾကကာ စီးပြားေရး

မွဴး ဦးျမင့္ေဆြက အစိုးရသစ္၏

သည့္ အခ်ိနက
္ ာလမွာ တုိေတာင္း

မထြ က္ႏုိ င္ ဘဲ သားမက္ မ်က္ႏွာ

လူႀကီးရဲ႕ေထာက္ခခ
ံ ်က္န႔ဲ ေနရၿပီး

အဖန္ ငါးရာ၊ ငါးကမၻာဆုိသည့္

ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္သို႔ ေဒသအႏွံ႔မွ

စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆို

လြန္းေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းေသာ

ရိပ္၊ မ်က္ႏွာကဲ ၾကည့္ၿပီး ထမင္း

ေျပာင္း ဆိုေျပာင္းေပးရမွာေလ’’

၀ဋ္ေႂကြးကုပ
ိ င္ မေၾကာက္ရ႕ြံ ေတာ့

စု ၿ ပံဳေရာက္ ရေ
ွိ နၾကသည္ ။ ရိေ
ွ န

သည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တင
ြ ္ အိမ္

စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္း ဒုိင္း

စားေနရတာ’’ဟု ေနပူပူေအာက္

ဟု ေတာင္ ဒ ဂံု ၿ မိဳ ႕နယ္ ၁၇ ရပ္

ပဲ တမလြ န္ ကုိ ေရြး ခ်ယ္ သြားခဲ့

သည့္ အေဆာက္အအံု အိမရ
္ ာႏွင့္

ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအပုိင္းပါ ကပ္ပါမလာ

မြန္းအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္

ေျမနိ မ့္ေ နရာတစ္ ခု တြ င္ တည္

ကြ က္ ရိွ စက္ မႈ ဇု န္ေျမကြ က္ တြ င္

သည္။

လူဦးေရမွာ မွ်တမႈမရိွဘဲ အိမ္ရာ

ဘဲ ေနာက္ က် က်န္ေ နေၾကာင္း

ငန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးျမသာက ေျပာ

ေဆာ က္ ထား သ ည့္

တဲထုိးေနထုင
ိ သ
္ ူ ေဒၚျမဦးကေျပာ

နည္း ပါးေနျခင္း က အိ မ္ ငွားေစ်း

သံုးသပ္သည္။ ရန္ကန
ု ၿ္ မိဳ႕တြင္ တုိး

ၾကားသည္။

ခန္သ
႔ ာ က်ယ္သည့္ အိမက
္ ုိ လက္

ၾကားသည္။

သက္တြင္ စိတ္ေရာ၊ ကုိယ္ပါ နာ

ကြက္တြင္ အိမ္ပုိင္ရွင္တုိ႔ ေအာင္

တက္ေ နေသာ လူ ဦးေရေၾကာင့္

ညိႇဳးၫႊန္ျပရင္း ဦးတင့္စိန္က ဆုိ

က်င္ေနပါလိမ့္မည္။ ။

လူဦးေရ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ရ ိွ

လက္ ရိွ တြ င္ အစိုး ရႏွ င့္ စီး

‘‘စာခ်ဳပ္အတုင
ိ ္းမေပးရင္ အ

‘‘ဟုိမွာ ယိုင္ေနတဲ့ အိမ္က

၁၀ ေပ

‘‘နာဂစ္ၿပီးကတည္းက မေန

ေဒၚျမဦး၏ သားက စက္မဇ
ႈ န
ု ္

အသက္ (၇၂) ႏွစ္အရြယ္

သူ ၏ ေနာက္ ဆံုး ထြ က္

4

Home

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ျမန္မာစာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဘယ္အဆင့္မွာရပ္တည္မလဲ
ေအးသူစံ

ႏွစ္စဥ္ ေမလ ၃ ရက္သည္

ျဖင့္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရပါ

ပိင
ု န
္ က္က်ဴးလြနမ
္ ၊ႈ အသေရဖ်က္
မႈတ႔ျို ဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ခ
ုိ ရ
ံ ၿပီး ေထာင္
သံုး လ က် ခံ ခဲ့ ရေ သာ သ တ င္း

‘‘ျမန္ မာစာနယ္ ဇ င္း အဆင့္

သတင္း မီ ဒီ ယာဥပေဒတြ င္

သတင္းေထာက္ မ်ားက အစိုး ရ

ကမၻာစ
့ ာနယ္ဇင္းလြတလ
္ ပ္ခင
ြ ့္ေန႔

တက္တယ္ဆိုတာက ေျမာက္ကို

ျဖစ္သည္။ ပိုေကာင္းေသာအနာ

ရီး ယား က ပို ဆုိး လာ လို ႔ျ ဖ စ္ႏုိ င္

ဂတ္အတြက္ မီဒယ
ီ ာလြတလ
္ ပ္ခင
ြ ့္

သလုိ တစ္ခါတေလ ႐ုရွား၊ တူနီး

လိုအပ္သည္ဟု ေဆာင္ပုဒ္ထုတ္

ရွား၊ ယူကရိန္း၊ အီဂ်စ္တမ
႔ို ွာ တစ္

ျပန္ထားေသာ ေမလ ၃ ရက္တြင္

ခု ခုျ ဖစ္ တာနဲ ႔ အဆင့္ သ တ္ မွ တ္

ျမန္မာအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား

ခ်က္ေတြက အလုလ
ို ိုေနရင္းတက္

၏ စာ န ယ္ ဇ င္း လြ တ္ လ ပ္ ခြ င့္

သြားတာပဲ။ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုနဲ႔ဆက္

အဆင့္ ကို သ တ္ မွ တ္ ထု တ္ျ ပန္ ဦး

စပ္ ၿ ပီး ခ်ိ န္ ထုိး ၾကည့္ တဲ့ အ တြ က္

မည္ျဖစ္သည္။

အ ဆ င့္ က တ စ္ သ မ တ္ တ ည္း

ျမန္ မာႏို င္ ငံ တြ င္ ပု ဂၢ လိ က

ဘယ္ေတာ့မမ
ွ ရွိႏင
ို ဘ
္ ူး’’ဟု ဒီဗဘ
ီ ီ

ေန႔စဥ္ထတ
ု သ
္ တင္းစာမ်ား၊ တိင
ု ္း

သတင္းဌာနမွ Planning Editor

ရ င္း သား အေျ ချ ပဳ မီ ဒီ ယာ မ်ား

ဦးသန္းဝင္းထြဋ္ကေျပာသည္။

ထု တ္ေ ဝခြ င့္ ရ လာသည္ ။ ယခင္

အစိုးရလက္ထက္က တိထ
႔ု ခ
ိ င
ြ မ
့္ ရ

အဆင့္ ၁၃ တက္လာေသာ ျမန္မာ

ခဲသ
့ ည္သ
့ တင္းႏွငဓ
့္ ာတ္ပမ
ံု ်ားေဖာ္

ႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔အထိ သတင္း

ျပခြငရ
့္ လာသည္။ စာေပစိစစ္ေရး

ေထာက္မ်ားကိအ
ု ေၾကာင္းျပခ်က္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏင
ွ ့္ အစိုးရအဖြ႕ဲ

ျမန္မာသတင္းေထာက္ေတြအေန

ေျခာက္ ရာေက်ာ္ အသတ္ ခံ ရ

ကိုမျဖတ္သန္းရဘဲ ထုတ္ေဝခြင့္ရ

မေပး၊ ဖမ္းဝရမ္းမပါဘဲ အာဏာ

ျဖစ္သည္။ သတင္းေထာက္မ်ားကို

နဲ႔ သတင္းရပိင
ု ခ
္ င
ြ က
့္ ို သိဖလ
႔ို သ
ို လို

သည္။ ေတာ္ဝင္မသ
ိ ားစုကိုေဝဖန္

ေနသည္ ။ ယင္း အေျခအေနမ်ား

ပိင
ု မ
္ ်ားက ဖမ္းဆီးေနဆဲျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးတရားစြဆ
ဲ ုိေထာင္ခ်ေနသူ

တည္ဆဲဥပေဒေတြကလ
ို ည္း ေလ့

သည့္ အ တြ က္ ထုိ င္း သတင္း စာ

ေၾ ကာ င့္ ျ မ န္ မာ က စာ န ယ္ ဇ င္း

၂၄ နာရီ ထ က္ ေက်ာ္ လြ န္ ၿ ပီး

မ်ားမွာလည္း ၎လက္ေအာက္ရွိ

လာထားရမယ္ ’ ’ဟု ျမန္ မာႏို င္ ငံ

ဆရာတစ္ဦး ေထာင္ဆယ္ႏွစ္က်

လြ တ္ လ ပ္ ခြ င့္ အျပည့္ ရ ခဲ့ ပါၿပီ

အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိမိသားစုႏွင့္

အ စိုး ရ အု ပ္ ခ်ဳ ပ္ေ ရး ယႏၲ ရား မွ

သ တ င္း စာ ဆ ရာ အ သ င္း မွ

သြားသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုေဝဖန္

လား။

မဆက္ သြယဘ
္ ဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားဆဲ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ဦးသီဟေစာကေျပာသည္။

သည္အ
့ တြက္ ပါကစၥတန္သတင္း

ျဖစ္သည္။

စာႏွ စ္ေ စာင္ ထု တ္ေ ဝခြ င့္ ယာယီ

ေဝဖန္သံုးသပ္ခင
ြ ရ
့္ ႐ံုျဖင့္ အတိက
ု ္

သ တ င္း လြ တ္ လ ပ္ ခြ င့္ေ ပး

ေလေ လ သ တ င္းေ ထာ က္ေ တြ

တင္ေနသည့္ ယခုဆယ္ႏစ
ွ အ
္ တြင္း

ရပ္ဆုိင္းခံထားရသည္။

အခံကိုစာမ်က္ႏွာေပၚတင္ခြင့္ရ႐ံု

ထား သ ည္ ဟု ေျ ပာ သူ မ်ား မွာ

အဖမ္းခံရ၊ အသတ္ခရ
ံ ေလေလပဲ။

ကမၻာ တစ္ ဝ န္း တြ င္ ဂ်ာနယ္ လ စ္

ျမန္ မာႏို င္ ငံ တြ င္ အစိုး ရကို

ဖန္တီးၿပီး ေထာင္ခ်၍ရေၾကာင္း

ေထာက္မခိုင္ကေျပာခဲ့သည္။

ၿပီလား။

တစ္ေယာက္ကို ဇာတ္လမ္းတစ္ခု

အဖြဲ ႕ တာဝန္ ရွိ သူ မ်ားထံေ မးျမန္း
ခြငရ
့္ သ
ွိ ည္။ မေျဖႏိင
ု ္ေၾကာင္းျငင္း
ဆိုပါက သတင္းေထာက္က ဝတၱ
ရားေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိ
ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

သို ႔ေ သာ္ မီ ဒီ ယာ အ ကာ

အကြယက
္ ို သတင္းေထာက္ကမရ
ဘဲ အစိုးရအပါအဝင္သတင္းရင္း
ျမစ္အခ်ဳိ႕က တည္ဆဥ
ဲ ပေဒအကာ
အ ကြ ယ္ မ်ား ကို ယူ ၍ သ တ င္း
ေထာက္မ်ားကိတ
ု ရားစြဆ
ဲ ဖ
ုိ မ္းဆီး
ေထာင္ခ်ေနၾကသည္။

ကမၻာ့ မီ ဒီ ယာလြ တ္ လ ပ္ ခြ င့္
ဓာတ္ပုံ−အားမာန္

သတင္းစာ၊ဂ်ာနယ္ဖတ္႐ႈေနသူမ်ားကုိေတြ႕ရစဥ္

‘‘သတင္းလြတလ
္ ပ္ခင
ြ ရ
့္ လ
ွိ ာ

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကိုျမႇင့္

ျမန္ မာႏို င္ ငံ တြ င္ လ ည္း လူ

ကမၻာက စိတဝ
္ င္စားေနသည္ ့

ျမန္မာကို လူတိုင္းကေစာင့္ၾကည့္
ေနခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ား
စ ည္း လံုး ညီၫြတ္ ရ န္ လို အပ္ ၿ ပီး
ျမန္ မာကို မီ ဒီ ယာလြ တ္ လ ပ္ ခြ င့္
အဆင့္ သတ္မွတ္မည့္အဖြဲ႕အ
စည္းမ်ားကိုယ္တုိင္ ႏိုင္ငံတြင္း
အေျခအေနမွနက
္ သ
ုိ ဖ
ိ လ
႔ို ိုေၾကာင္း
Eleven Media အယ္ဒီတာခ်ဳပ္
ဦးေဝၿဖိဳးကေျပာသည္။
စာမ်က္ႏွာ ၈

Vol.13, No.8  April 30 , 2014
ညီညီေဇာ္
‘‘သေဝထိုး ကႀကီး ယပင့္ေရးခ်
ေရွ႕ထိုးေက်ာ္
ကႀကီး ယရစ္ေ ရးခ်

တတိယအရြယ္မွာ ဝလံုးေရး

တတ္ေျမာက္္ေရး လႈပ္ရွားမႈျမင္
ကြင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄
ခုႏစ
ွ ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မစ
ွ တင္ကာ တုင
ိ ္း
ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၉ ၿမိဳ႕နယ္မွ စာ
မတတ္ သူေ လးေသာင္းေက်ာ္ ကို

ဝစၥႏွ စ္ လံုး

တကၠသလ
ို ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း

ေပါက္ၾကား’’

သူေလးေထာင္ေက်ာ္၊တကၠသလ
ို ္
ေက်ာ္ၾကား

ဆရာ၊ ဆရာမေလးရာေက်ာ္ျဖင့္

အသက္ (၂၀)ဝန္းက်င္ အမ်ဳိး

စာသင္ဝိုင္းမ်ားဖြဲ႕ကာ သင္ၾကား

သမီးငယ္ေလးက အထက္ပါ အ

ေပးေနရာ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္သည္

တုိင္း စာတုိင္ေပးတုိင္း ဓမၼာ႐ံုသ

လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။

မံတလင္းေပၚတြင္ ထိုင္ေနေသာ

စဥ့္ကိုင္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး စာသင္

အသက္(၆၀)ေက်ာ္ အမ်ဳိးသမီး

ဝို င္းႏွ စ္ ရာရွိ ၿ ပီး

ႀကီးမ်ားက အားရပါးရလုက
ိ ဆ
္ ေ
ို န

စာသင္သား ၁၀ ဦးဝန္းက်င္ရွိ

သည္။ ညီညည
ီ ာညာေတာ့မဟုတ။္

သည္။ လုပ္အားေပးတကၠသိုလ္

အသံက်ယ္တသ
ဲ့ က
ူ က်ယ္၊ တုိးသူ

ေက်ာင္းသူေလးမ်ားက ရြာရွိရပ္

ကတိုး စာလံုးေပါင္းေတြ တလြဲ

ကြ က္ အု ပ္ ခ်ဳ ပ္ေ ရး မွဴး အိ မ္ တြ င္

တေခ်ာ္။ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးက

ျဖစ္ေစ၊ အနည္းငယ္ တတ္ႏိုင္

တစ္ဖြဲ႕လံုးကို စာခ်ၿပီးေတာ့ ထုိင္

သည့္ ရြာခံအိမ္တြင္ျဖစ္ေစ ေန

ေနတဲ့သူေတြထဲက

အမ်ဳိးသမီး

ထုိင္ကာ စာသင္ေပးေနျခင္းျဖစ္

ႀကီးကို လွမ္းၾကည္ရ
့ င္း စကားတစ္

သည္။ ဆရာမမ်ား၏ ေကြၽးေမြး
စရိတက
္ ို တည္းခိသ
ု ည္အ
့ မ
ိ မ
္ ်ားက

ခြန္းေျပာလုိက္သည္။

တစ္ ဝို င္း လွ် င္

‘‘ကဲ အဘြား ေဒၚၾကည္ဆုိ

ဓာတ္ပံု - ညီညီေဇာ္

တာဝန္ယူၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း

ၾကည့္ပါဦး’’

အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးသင္ေပးေသာ

ေဒၚလွၾကည္ကိုၾကည့္ရင္း အမ်ဳိး

ေဘးကထိုင္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီး

အထက္ပါျမင္ကြင္းေလးမွာ

ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦးလွ်င္ တစ္

အ သ က္ ( ၆ ၆ )ႏွ စ္ ရွိ ၿ ပီျ ဖ စ္

ေက်ာက္သင္ပန
ု ္းႀကီးေပၚကစာကို

သမီးငယ္ေလး တစ္ခ်က္ၿပံဳးလုက
ိ ္

ႀကီးေတြကို တစ္ေယာက္ခ်င္းစာ

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘယ္လင္းရြာ

ရက္က်ပ္သံုးေထာင္ပံ့ပိုးေပးထား

ေသာ ေဒၚလွၾကည္တစ္ေယာက္

ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ျပန္ဆုိျပသည္။

မိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဒၚလွၾကည္

လံုးေပါင္းကာ ရြတဆ
္ ိုေစခဲသ
့ ည္။

လယ္ရွိ ဓမၼာ႐ံုေပၚက အေျခခံစာ

သည္။

စာမ်က္ႏွာ (၁၄)သို႔

6

Life

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

လူေသႏႈန္းျမင့အ
္ ျမန္လမ္း ႏိငု င္ တ

ေအးျမတ္သူ၊ မိုးညိဳ
ရန္ကန
ု ္ ရက္သတၱတစ္ပတ္လွ်င္
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ အ
နည္းဆံုး လူသံုးဦးႏွင့္အထက္ အ

ငွက္ေပ်ာဖူးစပါးလင္ခ်က္

ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ငွက္ေပ်ာဖူးအခ်ဥ္ခ်က္ေလး ခ်က္ထားပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာဖူးကုိ စပါးလင္နဲ႔ သက္

သက္လြတ္ခ်က္တဲ့ သာမညေတာင္က စတိုင္ကုိ မွီျငမ္းခ်က္ျပဳတ္ထားတာပါ။

၀ုိက္ဖီကေတာ့ သက္သတ္လြတ္မဟုတ္ဘဲ ပုစြန္ေျခာက္ကေလးနဲ႔ ခ်က္ထားပါတယ္။

ငွက္ေပ်ာဖူးကုိ အၾကမ္းေတြ ခြာ၊ အတြင္းထဲက အသားႏုႏုကုိ ခပ္ပါးပါးလွီး၊ မန္က်ည္းေရ ၁၀ မိနစ္

ေလာက္ စိမ္ထားပါ။ မွ်င္ငါးပိ၊ ပုစြန္ေျခာက္ကုိ စပါးလင္နဲ႔ ေရာေထာင္း၊ လွီးထားတဲ့ ငွက္ေပ်ာဖူးနဲ႔
နယ္၊ ေရေလးထည့္ၿပီး မီးဖိုေပၚတင္၊ လံုးခ်က္ခ်က္ပါ။ ေရကုိေတာ့ ငွက္ေပ်ာဖူးႏူးအိေအာင္ ေရလို
သေလာက္ ထည့္ခ်က္လိုက္ၿပီး ေရစပ္စပ္ေလးနဲ႔ ခ်ပါမယ္။ စပါးလင္နံ႔ေလးသင္းေနတဲ့ ငွက္ေပ်ာဖူး
ဟင္းတစ္ခြက္ကုိ အရသာေတြ႕လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

သက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့ ္
ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမ
ႀကီးကို

ႏုိ င္ ငံတကာအကူအညီ

ျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ အစိုးရက
ျပင္ဆင္ေနေသာ္လည္း ယေန႔အ
ခ်ိနထ
္ ိ ထင္သာျမင္သာေသာ လမ္း
အဆင့္ျမႇငတ
့္ င္မမ
ႈ ်ား မရွိေသးေပ။

ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္

ရန္ကုန္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္
ေနျပည္ေတာ္၊ ထိမ
ု တ
ွ စ္ဆင့္ ယဥ္
ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၲေလးသို႔ စစ္
အစိုးရလက္ထက္က ေျခာက္ႏွစ္
ႏွင့္ ႏွစလ
္ ၾကာ ေဖာက္လပ
ု ခ
္ သ
ဲ့ ည့ ္
အျမန္လမ္းမႀကီးမွာ ဦးသိန္းစိန္ အ
စိုးရလက္ထက္တြင္ တစ္ႏင
ို င
္ လ
ံ ံုး
အတုိင္းအတာျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက

သည့္ အဆိုပါ အျမန္လမ္းပိုင္း

လမ္းအားလံုးတြင္ ယာဥ္တက
ို မ
္ ႈႏင
ွ ့္

မွာမူ ယေန႔အခ်ိနအ
္ ထိ ၎တိထ
႔ ု ံ မွ

အေပ်ာက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည့္

လူ အေ သ အေ ပ်ာ က္ အ မ်ား ဆံုး

ရရွိေသာ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ထင္

အဆိုပါလမ္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က

စံခ်ိနတ
္ င္ လ်က္ရွိေနသည့္ လမ္းမ

သာျမင္သာသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား

ႀကီးတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

လဲမႈမ်ဳိး သိသိသာသာ မလုပ္ႏိုင္

ျမန္ မာႏို င္ ငံ သို ႔

ေသးေၾကာင္း ယင္း လမ္းပိင
ု ္းအား

ယင္းလမ္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ

ယားႏိင
ု င
္ တ
ံ မ
႔ို ွ အကူအညီမ်ားေပး

မၾကာခဏ အသံုးျပဳသူမ်ားက ေ၀

တစ္သန္းခဲြ ကူညီရန္ ႏွစ္ဖက္အ

ရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိထား

ဖန္သည္။

စိုးရသေဘာတူညီခဲ့သည္။

အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏင
ွ ့္ ကိရ
ု ီး

ယာဥ္တိုက္မႈႏွင့္ လူအေသ

လာေရာက္ စ ဥ္

7

Life

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ကာအကူအညီ အလဲြမသံုးရန္လို
သေဘာတူညီခဲ့သည္။

တန္နည္းပညာအကူအညီမ်ားကို

အကူအညီေပးရန္ တတိယ

စတင္ရရွိထားၿပီး အျမန္လမ္းႏွင့္

ေျမာက္ႏင
ို င
္ အ
ံ ျဖစ္ ကိရ
ု ီးယားႏုင
ိ င
္ ံ

ပတ္သက္သည့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာ

KOICA ကလည္း အကူအညီအ

ရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာ

ခ်ဳိ႕ေပးရန္ ကနဦးသေဘာတူညမ
ီ ႈ

ေရာက္ပခ
႔ို ်သင္ၾကားေပးမႈမ်ား ျပဳ

ရရွိထားည္။

လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး

အျမန္လမ္းမႀကီး အဆင့္

၀န္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကား

ျမႇင့္တင္ေရး အကူအညီမ်ားေပး

ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာ

ရန္ စတင္တင
ို ္းတာ စမ္းသပ္သည့္

သည္။

ႏုိင္ငံမွာ ဂ်ပန္ျဖစ္ၿပီး ကြင္းဆင္း

တိုင္းတာ စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ အ

အညီမ်ား ရရွိၿပီးေနာက္ လုိအပ္

ျမန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္၏ ၁၉ ရာ

သည့္ စက္ယႏၲရားႏွင့္ ေငြေၾကးအ

ခိုင္ႏႈန္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား

ကူအညီမ်ားလည္း ဆက္လက္ပံ့

ရွၿိ ပီး ေျခာက္ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းမွာ အေသး

ပိုးရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိသည္ကို

ထိုကဲ့သို႔ နည္းပညာအကူ

စိတ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္

သိရွိထားေၾကာင္း ၎က ဆက္

ေၾကာင္း စစ္တမ္းက ေထာက္ျပ

လက္ေျပာသည္။

သည္။ ထိေ
႔ု ၾကာင့္ အကူအညီေပး

ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရထံသို႔ ၂၀၁၄

ေလးလမ္းသြား ျပဳလုပ္ထားရာမွ

ေဖေဖာ္၀ါရီလက ျပန္လည္တင္ျပ

အနာဂတ္တြင္ ရွစ္လမ္းသြားအ

ထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း JICA (ဂ်ပန္

ျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ အေမရိကန္ႏင
ို င
္ က

အျပည္ျ ပည္ ဆို င္ ရာ

ပူးေပါင္း

ပင္ အကူအညီေပးရန္ သေဘာတူ

ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး

ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ)မွ ဌာ

ညီမႈအခ်ဳိ႕ပင္ ရရွိထားေၾကာင္း

ေအဂ်င္စီ JICA ကလည္း ယင္း

ေနကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ မက္ဆက
ူ ာဟန္

သတင္းရရွိသည္။

အျမန္လမ္းအတြက္ နည္းပညာ

ဂ်င္းက ေျပာသည္။

ပိင
ု ္းဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္ ေခ်းေငြအကူအညီ

ထို႔အတူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ

သက္၍ ကမၻာထ
့ ပ
ိ တ
္ န္းႏိင
ု င
္ သ
ံ ံုးခု

အခ်ဳိ ႕ေပးရန္

USaid က ေဒၚလာ တစ္သန္းခဲြ

က အကူအညီေပးရန္ စီစဥ္ေန

ဓာတ္ပုံ-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ထုိ႔ျပင္

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္

ၿပီး ခဲ့ သ ည့္ႏွ စ္ က

ထို ႔ အျပင္

အျမန္ လ မ္း ကို

ထိုသို႔နည္းပညာႏွင့္

ပတ္

ခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာပင္ ဧၿပီ

ႏိင
ု ္ေၾကာင္း အျမန္လမ္းအထူးစီမံ

ရာအလြန္တည့္မတ္ၿပီး အေကြ႕

လအထိ ေလးလအတြင္း အျမန္

ကိန္းမွ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီးက

အေကာက္မ်ားကလည္း မၾကာ

လမ္းတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ

ေျပာသည္။

ခဏေပၚလာတတ္သျဖင့္ ယာဥ္

၁၆၀ ေက်ာ္ လူ ၆၆ ဦး ေသဆံုး

အျမန္လမ္းယာဥ္တက
ို မ
္ မ
ႈ ်ား

ေမာင္းမ်ားဘက္မွ လမ္းႏွင့္ပတ္

ခဲ့သည္။

တြင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အိပ္ငိုက္

သက္သည့္ အမွတ္သေကၤတမ်ား

ျမင့္

ျခင္း၊ သတ္မတ
ွ က
္ လ
ီ ို ၁၀၀ ထက္

ကို မွတ္သားရန္ လက္ရွိလမ္း စ

တက္ေနသည့္ အျမန္လမ္းမွာ ၿပီး

ပိမ
ု ိုေမာင္းႏွင္ျခင္း ေပါ့ဆျခင္းမ်ား

နစ္ေၾကာင့္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း

ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး

ေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး လမ္း၏ အား

ေျပာသည္။

တြင္ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့

နည္းခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိ

သည္။ ၂၀၁၄ ႏွစ္စမွ ေလးလအ

ေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္

ေတာ့ ဘယ္နားမွာ အေကြ႕ဘယ္

ႏွ စ္ စ ဥ္ေ သဆံုး မႈႏႈ န္း

‘‘လမ္းပံုစံေတြက

ဆင္တူ

ၾကာတြင္ ၆၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့

ႀကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး

လိုပံုစံရွိတယ္ဆိုတာ မွတ္ဖို႔ခက္

ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က

ဦးသန္းေဌးက ဧၿပီ ၂၅ ရက္က အ

တယ္။ ယာဥ္ေမာင္းေတြက ကြၽမ္း

ထက္၂၀၁၄ မွာ လူေသဆံုးမႈပို

ျမန္လမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးျပဳလုပ္

က်င္လာရင္ လမ္းေတြရဲ႕ အမွတ္

မ်ားမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာ

အသားေတြနဲ႔ ေမာင္းရတာ။ ဒါ

ၾကားခဲ့သည္။

ေပမဲ့ အျမန္လမ္းမွာ မွတ္ဖို႔ခက္

‘‘ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ႏစ
ွ န
္ ယ
႔ဲ ဥ
ွ ရ
္ င္ အျမန္

ထို႔ေၾကာင့္

ကားမ်ားအား

တယ္’’ ဟု အေ၀းေျပးယာဥ္ေမာင္း

လမ္းက ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲ

တာဆိလ
ု ႔ို လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခရီး

ေမာင္းႏွင္ရာတြင္လည္း အမွနတ

တစ္ဦးက သူ၏ အခက္အခဲကို

သည္ေတြ ခဏေလာက္နားလို႔ရ

ကယ္

ေျပာျပသည္။

မယ့္ သန္႔စင္ခန္းေတြပဲ တိုးလာ

ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း

တယ္’’ ဟု ေရႊစင္စၾကာ ယာဥ္

နားလည္သည့္သူမ်ားသာ ယာဥ္

ငံတကာမွ ရရွိထားသည့္ နည္း

လို င္း မွ

အေတြ ႕ အႀကံဳျပည့္ ၀ ၿပီး

လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ႏုိင္

ေမာင္းလိင
ု စ
္ င္ကို ကညနက ထုတ ္

ပညာ၊ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား

သူ ၏အျမင္ကို ေျပာသည္။

ေပးမွသာ ယခုလို အျမန္လမ္းတြင္

ကို အက်ဳိးရွိစြာျဖင့္ စနစ္တက်

ျဖစ္ပြားေနသည့္ ယာဥ္မေတာ္တ

သံုးစဲြႏိုင္ပါက အျမန္လမ္း၏ လံု

ယာဥ္ေ မာင္း တစ္ ဦး က

အျ မ န္ လ မ္း တ စ္ေ လွ်ာ က္

တြင္ အေရးေပၚ ကတ္စနစ္သုးံ

ဆမႈမ်ဳိး ေလ်ာ့ပါးသြား ႏိင
ု ္ေၾကာင္း

ၿခံဳစိတ္ခ်မႈအပိုင္းမွာ ယခုထက္

ဖုန္းမ်ား၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၊ အိမ္

၎က ဆိုသည္။

ပိုမိုျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕

သာမ်ား၊ ေလထိုးကြၽတ္ဖာဆိုင္

ျပစီမံကိန္းပညာရွင္ ဦး၀င္းျမင့္က

မ်ား၊ ေရွးဦးသူနာျပဳစခန္းမ်ား အ

ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳေမာင္းႏွင္ေနရ

သံုးသပ္သည္။

ရွိန္ပိုေမာင္းသည့္ ယာဥ္မ်ားအား

သည့္

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ လမ္းအား
သူ မ်ားကမူ

လမ္း တစ္

‘‘အကူအညီရထားတယ္ဆို

မွတ္သားဖမ္းဆီးသည့္ စနစ္မ်ား

ေလွ်ာက္ တြ င္

ျမင္ ကြ င္း အား

ရင္လည္း သံုးတဲ့ေနရာနဲ႔ သံုးတဲ့

တပ္ဆင္ထားမႈမွာမူ ယခုႏွစ္တြင္

ေျပာင္းလဲေစမည့္ ပံစ
ု မ
ံ ်ဳိးမရွိျခင္း၊

ေငြ မွန္ဖို႔ပဲလိုတယ္’’ ဟု ၎က

ပို မို မ်ားျပားတိုး ခ်ဲ ႕ လု ပ္ ကို င္ လာ

လမ္းမွာ တည္မ
့ တ္လြန္းသည့္ ေန

သံုးသပ္သည္။

8

Home

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

2014 {NyD 30 rS ar 6&ufxd
rdk;av0oESihf ZvaA'cefYrSef;csuf

လႊႊတ္ေတာ္လက္က်န္သက္တမ္းတြင္ ဥပေဒ ၂၀၀ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္မလြယ္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပင
ို ္းနဲ႔ ကပၸလပ
ီ င္လယ္ျပင္

ေတာင္ပင
ို ္းတိမ
႔ု ွာ တိမအ
္ သင္အ
့ တင္မ
့ ွ တိမထ
္ ထ
ူ ပ္ႏင
ုိ ၿ္ ပီး က်န္ဘဂၤလား

ပင္လယ္ေအာ္န႔ဲ ကပၸလပ
ီ င္လယ္ျပင္ေျမာက္ပင
ို ္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ တိမ္

အနည္းငယ္ျဖစ္ထန
ြ ္းႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕ေတာင္
ပိုင္းနဲ႔ ယင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းတြင္

ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း တစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာႏုိင္ပါ
တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလုံးရွိ ေဒသမ်ားအတြင္းသို႔ ေရေငြ႕ပါ၀င္
ေသာ ေလမ်ား ဆက္လက္၀င္ေရာက္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။
ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

ျမန္မာ့ကမ္း႐ုိးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြနပ
္ င္လယ္ျပင္မွာ လႈင
ိ ္းအနည္းငယ္

ရွိႏင
ုိ ၿ္ ပီး ရခုင
ိ က
္ မ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြနပ
္ င္လယ္ျပင္မွာ လႈင
ိ ္းအျမင့္ ၂ ေပ

ခန္႔မွ ၃ ေပခန္႔ရွိႏွင့္ က်န္ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လႈိင္းအျမင့္ ၁ ေပခန္႔

ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအေျခအေန

မေကြးတုင
ိ ္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုင
ိ ္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကင
ို ္းတုင
ိ ္းေဒ

သႀကီး၊ ပဲခူးတုင
ိ ္းေဒသႀကီးတုတ
႔ိ င
ြ ္ ေန႔အပူခ်ိနမ
္ ်ားဟာ ၄၀-၄၃ ဒီဂရီစင္

တီဂရိတ္ခန္႔၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းေဒသႀကီး၊
ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္

နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတုိ႔တြင္ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားဟာ ၃၅-၃၉

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ဒီ ဂ ရီ စ င္ တီ ဂ ရိ တ္ ခ န္ ႔ ၊ တနသၤာ ရီ တုိ င္းေဒသႀကီး ၊ ကယားျပည္ န ယ္ ၊
ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ၃၁-၃၄ ဒီဂရီစင္

တီဂရိတ္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အၫႊန္းကိန္း အျမင္ဆ
့ ုံးတန္ဖိုးျဖစ္ေသာ လြန္

ကဲအဆင့္ရွိသည့္ ၁၁ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနေသာ တန္ဖိုးမ်ား ျမန္မာတစ္

ႏုင
ိ င
္ လ
ံ ုံး က်ေရာက္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ၁၄ ဒသမ
၅-၁၅ ဒသမ ၀ ၊ ထား၀ယ္ ၁၄ ဒသမ ၀ -၁၄ ဒသမ ၅၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၁၃

ဒသမ ၅- ၁၄ ဒသမ ၀၊ ရန္ကန
ု ္ ၁၃ ဒသမ ၅-၁၄ ဒသမ ၅ ၊ ေနျပည္ေတာ္

၁၂ ဒသမ ၅-၁၃ ဒသမ ၅ ၊ မေကြး ၁၃ ဒသမ ၀-၁၄ ဒသမ ၀၊ မႏၲေလး

၁၂ ဒသမ ၅ - ၁၃ ဒသမ ၀ နဲ႔ ျမစ္ႀကီးနား ၁၁ ဒသမ ၅ - ၁၁ ဒသမ
၈ တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။
မိုးတိမ္ေတာင္အေျခအေန

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလုံးတြင္ ေန

ရာကြကၿ္ ပီး မြန္းလဲည
ြ ေနပုင
ိ ္းအခ်ိနမ
္ ်ားတြင္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား ျဖစ္ေပၚ

ႏုိင္ပါတယ္။

မုိးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၁ ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ ၆ ရက္၊ ပဲခူးတုိင္း

ေဒသႀကီး ၃ ရက္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ၂ ရက္၊ ကယားျပည္နယ္

၅ ရက္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၃ ရက္၊ မြန္ျပည္နယ္ ၄ ရက္ ခန္႔ျဖစ္ပါတယ္။

ရြာရန္ရာႏႈန္း ၆၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊

ပဲခူးတုင
ိ ္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္ေတာင္ပင
ို ္းနဲ႔ ရခိင
ု ္ျပည္
နယ္တတ
႔ ို င
ြ ္ တိမအ
္ နည္းငယ္ ျဖစ္ထန
ြ ္းႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္။ က်န္တစ္ျပည္လုံးတြင္
အမ်ားအားျဖင့္ သာယာႏုိင္ပါတယ္။

စာမ်ာက္ႏွာ(၄)မွ

ျမန္မာစာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဘယ္အဆင့္မွာရပ္တည္မလဲ

‘ ‘ မီ ဒီ ယာ သ မားေ တြ ဟာ

သတင္းစာတိုက္ေတြကို

ေမလ

အရင္ကထက္ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရ

၃ ရက္မွာ သတင္းေထာက္ေတြ

တယ္။ ဒီေတာ့ အားလံုးက ကိုယ့္

ေဆာင္ ရ န္ေ ရွာ င္ ရ န္ အ ခ်က္ေ တြ

ထိမမ
ွ ဟုတဘ
္ ဲ အေျခအေနမွနက
္ ို

စုထားတဲ့စာအုပ္ေလးေတြျဖန္႔ေဝ

ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ႔ အမွန္တရားဘက္ကရပ္

မွာျဖစ္တယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

တည္တင္ျပရင္ ကမၻာကလည္းသိ

နယ္ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ သတင္း

မွာပဲ။ မီဒယ
ီ ာသမားကို လုပခ
္ ်င္ရာ

ေထာက္ကတ္ျပ၍ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြ

လုပ္လို႔ရတဲ့တည္ဆဲဥပေဒေတြရွိ

ညႇစ္ၿပီး

ေနသေရြ႕ မီဒီယာသမားေတြ အ

လပ္ခြင့္ကိုထိပါးသည့္ သတင္း

ေရးယူခံေနရဦးမွာ’’

ေထာက္အခ်ဳိ႕ ရွေ
ိ နျခင္းမွာ သတင္း

အစိုးရက မီဒီယာသမားတို႔

ေလာကနာမည္ပ်ကေ
္ စသည္။ယင္း

ကို ႏွိပ္ကြပ္ေနခ်ိန္တြင္ မီဒီယာ

ေၾကာင့္ နယ္သတင္းေထာက္မ်ား

သမားမ်ားကလည္း က်င့္ဝတ္ႏွင့္

ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး မီဒီယာက်င့္ဝတ္

ပေရာ္ ဖ က္ ရွ င္ န ယ္ ပီ ပီ သ သရပ္

စံႏႈန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ႀကီးရွစ္ၿမိဳ႕တြင္

တည္ရန္လုိေၾကာင္း စာနယ္ဇင္း

ေကာင္စက
ီ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား ျပဳလုပ ္

အမ်ားျပည္သူ၏လြတ္

ေကာင္စီ ယာယီအတြင္းေရးမွဴး

ေပးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ဦးေက်ာ္မင္းေဆြကေျပာသည္။

‘‘ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာရင္

အဖမ္းခံရ၊ ေထာင္ခ်ခံမွသာ ဆႏၵ

တျခားကို အျပစ္တင္တာထက္

ေဖာ္ထတ
ု ျ္ ခင္း၊ ေၾကညာခ်က္ထတ
ု ္

ႀကိဳတင္ကာကြယတ
္ ာ အေကာင္း

ျပန္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ မီဒီယာ

ဆံုးပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္စက
ီ နယ္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို သြယ္ဝိုက္လုပ္

သတင္းေထာက္ေ တြ အ ပါအဝင္

ေဆာင္ေ နသည့္ အ စိုး ရတာဝန္ ရွိ

သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္

ခက္ ခဲႏုိ င္ သ ည္ ဟု

ဥပေဒအသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္

ရန္ကုန္၊ဧၿပီ-၂၈

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အၫႊန္းကိန္းအေျခအေန

ဆင္ ရ န္ မွာ

အိျဖဴလြင္၊ မင္းဟိန္းေက်ာ္

လႊတ္

စိစစ္ရန္ ျပင္ပမွ ပညာရွင္မ်ား ပါ

သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏

ဝင္သည့္ ေကာ္မတီႏွစ္ရပ္သည္

စီမံခန္႔ခြဲမႈကလည္း အဓိကက်ၿပီး

ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္တင
ြ ္ ျပင္

ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သံုး

ေကာ္မရွင္မ်ားက ျပင္ဆင္ရန္ စိ

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက လုပ္ႏုိင္ေျခရွိ

ဆင္ရန္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဥပေဒ

သပ္ၾကသည္။

စစ္ အ ႀကံျ ပဳထားသည့္

ရန္သာလုိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု

ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ ရွိေနေသးေသာ္

‘‘ဥပေဒမရွဘ
ိ ဲနဲ႔ ဥပေဒအလြဲ

ေပါင္း ၂၀၀ ခန္က
႔ ုိ ဝန္ႀကီးဌာန အ

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး

လည္း ယခုလႊတ္ေတာ္၏ အလုပ္

ေတြနဲ႔ ဆက္သြားဖုိ႔က ဘယ္လုိမွ

ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီးစီးေန

ခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာသည္။

လုပ္ႏုိင္မည့္ သက္တမ္းမွာ တစ္

မျဖစ္ႏုိင္ဘူးေလ။ ၿပီးေတာ့ေရာ

ၿပီ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ခြဲခန္႔သာ က်န္ရွိသည္။

ဥပေဒဆုိတာ အေရအတြက္မွာပဲ

သည့္ လႊတ္ေတာ္မရွဘ
ိ ဲ အုပခ
္ ်ဳပ္ခဲ့

ဥပေဒ

အဆိုပါေကာ္မတီႏွစ္ရပ္အ

ရာစုႏွစ္ဝက္နီးပါး ဥပေဒျပဳ

မိမလ
ိ တ
ႊ ္ေတာ္သက္တမ္းအ

ၾကည္လ
့ မ
႔ုိ ရဘူး။ အရည္အခ်င္းမွာ

ေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား အဓိက

သည့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္

တြင္း၌ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ပယ္

လည္း ၾကည္ရ
့ မယ္’’ဟု ဥပေဒမ်ား

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ ဥပ

၌ လႊတ္ေတာ္ျပန္လည္အသက္

ဖ်က္ျခင္း မျပဳႏုင
ိ လ
္ ွ်င္ တာဝန္ေက်

ျပင္ဆင္ရန္ အေရးတႀကီးလုိအပ္

ေဒျပဳေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒ

ဝင္လာသည့္ အခ်ိနမ
္ ွ ယေန႔အထိ

မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စ ု

ပံုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ

ပညာရပ္မ်ားႏွင့္အညီ အဓိပၸာယ္

သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ဥပေဒ

လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း

ေရးရာႏွင့္ အထူးကိစရ
ၥ ပ္မ်ား ေလ့

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ဆီေလ်ာ္မႈရွိ

ေပါင္း ၉၈ ခုကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း

က ေျပာၾကားလုိက္သည့္အတြက္

လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မ

ေစရန္ အႀကံျပဳျခင္း၊ တည္ဆဲ

အတည္ျ ပဳႏုိ င္ခဲ့သည္။

ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေရးကို

ရွငအ
္ ဖြ႕ဲ ဝင္ျဖစ္သည့္ တရားလႊတ္

ဥပေဒမ်ားအား ေခတ္ႏင
ွ ့္ေလ်ာ္ညီ

လႊတ္ေတာ္တင
ြ ္ ေဆြးေႏြးဆဲဥပေဒ

ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္လာရန္ ရွိေနသည္။

ေတာ္ေ ရွ ႕ေန

မႈ ရွ၊ိ မရွိ စသည္က
့ စ
ိ ရ
ၥ ပ္မ်ား စိစစ္

၅၄ ခုရွိသည္။

ေျပာသည္။

ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား

ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း တည္ဆဲ

ေဆာင္ရြက္သည္။

ဥပေဒ ၂၀၀ ခန္႔ကုိ ျပန္လည္ျပင္

သားလႊတ္ေတာ္တတ
႔ ို င
ြ ္ ဥပေဒမ်ား

သူမ်ားႏွင့္ ထိပတ
္ က
ို ္ ေတြ႕ဆုမ
ံ ည္ ့

လူႀကီးမသိဘဲ မေျဖႏုင
ိ ဟ
္ ု တာဝန္ရ ွိ

ဖြယ္ရွိေသာ ျမန္မာ့မီဒီယာ လြတ္

သို႔ေသာ္ က်န္ရွိသည့္ လႊတ္

ဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲ ထားၿပီး

အင္

အားႀကီး မီ ဒီ ယာသမားမ်ားပါဝင္
ေသာအဖြ႕ဲ တစ္ဖ႕ြဲ ရွရ
ိ န္လိုေၾကာင္း
ေဆာင္းပါးရွင္ ဇာဂနာက အႀကံျပဳ
သည္။

‘ ‘ မီ ဒီ ယာ လြ တ္ လ ပ္ ခြ င့္ ကို

အစိုးရကေပးမွရတာမျဖစ္ေစခ်င္
ဘူး။ အစိုးရဘက္မွာ မီဒီယာနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ဗ်ဴဟာတစ္ခခ
ု ု အၿမဲ
ရွိေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တက
႔ို စိတ္
ခံစားမႈန႔ဲ ကိယ
ု လ
့္ တ
ူ စ္ခခ
ု ုျဖစ္မွ ထ
ေအာ္တယ္။ ဒါမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အ
စိုးရလုိပဲ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း ဗ်ဴ
ဟာနဲစ
႔ နစ္တက် ျပင္ဆင္ထားေစ
ခ်င္တယ္။ အစိုးရက အခုမီဒီယာ
သမားေတြကနားရြ
ုိ
ကတ
္ ေ
ံ တြးဆြတ ္
ေနတာ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ႏို င္ ငံေ တာ္

လွ်ဳိ ႕ဝွ က္ ခ်က္

ေပါက္ၾကားမႈ အက္ဥပေဒျဖင့္ ဓာ
တုလက္နက္စက္႐အ
ံု ေၾကာင္း ေရး
ခဲေ
့ သာ ယူနတီသတင္းေထာက္
မ်ား သမၼတ႐ံုးၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္
တရားစြဲဆိုခံေနရသည္။ အမ်ား
ျပည္သူႏင
ွ ့္ သက္ဆင
ုိ ္ေသာ အစိုးရ
႐ံုးကုိ သတင္းဝင္ယူရာ အထက္

ဦး သန္းေမာင္ က

ျပည္သလ
႔ူ တ
ႊ ္ေတာ္ႏင
ွ ့္ အမ်ိဳး

သူမ်ားကျငင္းဆိၿု ပီး ႐ုပသ
္ ႐
ံ က
ို က
္ ူး
မိျခင္းေၾကာင့္ ပိင
ု န
္ က္က်ဴးလြနမ
္ ၊ႈ
ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈတို႔ျဖင့္ ဒီဗီ
ဘီသတင္းေထာက္ကို မေကြးၿမိဳ႕
နယ္ပညာေရးမွဴးက တရားစြဲ၍
ေထာင္တစ္ႏွစ္က်သြားသည္။

တရားေရးမ႑ိဳင္ ျခစားမႈ

အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေရးထား
ေသာ Eleven ဂ်ာနယ္ပါေဆာင္း
ပါးေၾကာင့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး၏အိမ္
သို ႔

သြားေရာက္ သ တင္း ရယူ ခဲ့

သည့္ Eleven သတင္းေထာက္
မခိုင္ကုိ ၎ေရွ႕ေနက ပိုင္နက္
က်ဴးလြနမ
္ ၊ႈ အသေရဖ်က္မတ
ႈ ႔ျို ဖင့္
တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး ေထာင္သံုးလက်
ခံခဲ့ရသည္။

ဖမ္း ဆီးေထာင္ ခ်မႈ မ်ားျဖင့္

တစ္စထက္တစ္စ ၿခိမ္းေျခာက္ခံ
လာရေသာ မီဒီယာသမားမ်ား အ
တြက္ ဥပေဒအကာအကြယ္ရရန္
ႏွင့္ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္အတြက္

ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ရန္မာွ

လပ္ခြင့္ကို ယင္းညီလာခံက ဝိုင္း
ဝန္းအေျဖရွာမည္ျဖစ္သည္။

သတင္း ယူ မ ည့္

သတင္း

ေထာက္ကို မေက်နပ္လွ်င္ အခ်ိန္ မ
ေရြးပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ဝတၱရား
ေႏွာင္ယ
့ က
ွ မ
္ တ
ႈ ျ႔ ုိဖင့္တရားစြဲ ေထာင္
ခ်ႏုင
ိ ္ေၾကာင္း အစိုးရက နည္းေပး
လမ္းျပ ျပဳလုပ္ေနရာေရာက္ၿပီး
ျပည္သထ
ူ သ
ံ ပ
႔ို ါ ကူးစက္သြားပါက
မီဒယ
ီ ာေလာကအတြက္အႏၲရာယ္
တစ္ရပ္ဟု ႐ႈျမင္လာၾကသည္။

ႏို င္ ငံ တ ည္ ၿ ငိ မ္ေ ရးအတြ က္

မီဒီယာဥပေဒမ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္
မည့္ အ ခ်က္ မ်ားပါဝင္ေ နဦး မည္
ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကား
ထားသည့္

ျမန္မာ့မီဒီယာလြတ္

လပ္ခြင့္အဆင့္ေလ်ာ့က်သြား မ
လား၊ တုိးတက္လာမလားဆို သည္
မွာ လာမည့္ေမလ ၃ ရက္တြင္
အေျဖေပၚေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ

ႏုိင္ငံတကာမွ လႊတ္ေတာ္
အခ်ပ္ပိုစာမ်က္ႏွာ (A4) သုိ႔

ေရးသားေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ အသေရ
ဖ်က္မႈျဖင့္ ျမန္မာတိုင္းမ္သတင္း
ေထာက္ကို တရားစြဲဆို၊ သတင္း
ေထာက္က ဒဏ္ေငြတစ္ေသာင္း
ေပးေဆာင္ခဲ့ရ။

- လြိဳင္ေကာ္မွေရွ႕ေနတစ္

ဦးက Eleven သတင္းေထာက္အား
ပိင
ု န
္ က္က်ဴးလြနမ
္ ၊ႈ အသေရဖ်က္
မႈတို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆို၊ ေငြဒဏ္ ခ်
မွတႏ
္ င
ို ေ
္ သာျပစ္မမ
ႈ ်ားကို တရားသူ
ႀကီးက ေထာင္ဒဏ္သးုံ လခ်မွတခ
္ ။့ဲ

က

- မေကြးတိုင္းပညာေရးမွဴး
ဒီ ဗီ ဘီ သ တင္းေထာက္ႏွ င့္

ေက်ာင္း သားမိ ဘ ကို

ဝတၱ ရား

ေႏွာင္ယ
့ က
ွ မ
္ ၊ႈ ပိင
ု န
္ က္က်ဴးလြနမ
္ ႈ
တို ႔ျ ဖင့္

တရားစဲြ ဆို ၊

သတင္း

ေထာက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘတို႔
ေထာင္တစ္ႏွစ္စီက်ခံေနရ။

- အၿငိမ္းစားဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး

တစ္ဦးက သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမ
မ်ားအေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည့္

အစိးု ရသစ္လက္ထက္တရား

TheLadyဂ်ာနယ္မသ
ွ တင္း ေထာက္

စြဲဆိုခံခဲ့ရေသာ သတင္းေထာက္

မီက်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ႏွငအ
့္ ယ္ဒတ
ီ ာ၊ လယ္သမားမ်ားကိ ု

အမႈအခ်ဳိ႕

ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္

မီဒီယာညီလာခံတစ္ရပ္ကို မၾကာ
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ အ

ခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရႏိုင္

- လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီး

ဌာနက ၎တိဌ
႔ု ာနဆိင
ု ရ
္ ာသတင္း

တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆုိထား

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာထိေတြ႕သူမ်ား မ်က္ခြံအေရျပားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္

ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္
ဆုိးက်ဳိးအမ်ားဆံုးႀကံဳရေသာ
အာရွ ငါးႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာပါ၀င္
၀န္ ႀ ကီး ဌာန

ရဲေနာင္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၆

ဓာတ္ပံု - နစ္ကီ

ေနအပူရွိန္ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ ထီးေဆာင္းကာ သြားလာေနသူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

သက္ေရာက္မရ
ႈ ွိႏင
ို ္ေၾကာင္း၊ ယင္း

ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ UV-B ခရမ္း

ေၾကာင္ ့ ယာယီအျမင္အာ႐ံေ
ု ပ်ာက္

ခ ရ မ္း လြ န္ေ ရာ င္ျ ခ ည္ မ်ား

က ကင္ဆာေရာဂါကို ေအာက္

လြ န္ေ ရာင္ျ ခည္ သ ည္

ပို ၍ အႏၲ

ဆံုးမႈျဖစ္ေစသည့္မ်က္ၾကည္လႊာ

(UV)ႏွင့္ထိေတြ႕ျခင္းသည္ ခႏၶာ

မ်က္ခြံမ်ား၊ မ်က္လံုးေထာင့္မ်ား

ရာယ္ ရွိ ၿ ပီး

မ်က္ ၾ ကည္ လႊာႏွ င့္

ေနေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစႏုိင္

ကို ယ္ အ တြ က္

အႏၲ ရာယ္ ရွိႏုိ င္

ႏွင့္ မ်က္ခံုးေအာက္မ်ားတြင္ေတြ႕

မ်က္ ဆ န္ တြ င္း မွ န္ ဘီ လူး မ်ားကို

သည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ား

သည္ကို လူအမ်ားစုသိၾကေသာ္

ႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ပတ္ဝန္း

ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။

သည္ မ်က္ စိ အျမင္ အာ႐ံု ခံ လႊာ မွ

လည္း ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္သည္

က်င္ ထိ န္း သိ မ္းေရးေအဂ်င္ စီ က

မက္က်ဴလာေနရာပ်က္ယြင္းျခင္း

မ်က္စိႏွင့္ အျမင္အာ႐ံု ပ်က္စီး

ေတြ႕ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္ဟု Prevent Blind-

(အထူး သျဖင့္

ေစႏုိင္ေၾကာင္းကိုမူ လူအမ်ားစု

ness သုေတသနအဖြဲ႕အႀကီးအ

မ်က္ စိ အ တြ င္း တိ မ္ေ ရာဂါအခ်ဳိ ႕

ေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္

သတိမမူမိေၾကာင္း အေမရိကန္

ကဲ ဟက္ဖ္အာပါရီက ေျပာၾကား

ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ UV-B ႏွင့္

အိမအ
္ ျပင္ထက
ြ လ
္ ွ်င္ မ်က္လံုးမ်ား

သုေ တသနပညာရွ င္ မ်ားကေျပာ

သည္။

ေခတၱမွ်ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ မ်က္

အားခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ထိ

ၾကားသည္။

ခရမ္း လြ န္ေ ရာင္ျ ခည္ အ မ်ဳိး

ၾကည္လႊာ ေနေလာင္ျခင္းျဖစ္ေစ

ေတြ႕ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ အလြန္

အေရျပား၌ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ား

အစား UV-A မ်က္စိအတြင္းသို႔

ႏုိင္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္

အေရးႀကီးသည္ဟု မစၥတာပါရီ

ဆံုး ကင္ဆာေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္

ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ မ်က္စိအျမင္

ေသာမ်က္စအ
ိ ကာအကြယမ
္ ပါဘဲ

ကေျပာၾကားသည္။

သည့္ basal cell carcinoma

အာ႐ံု ခံ လႊာ ၏အစိ တ္ အ ပို င္းျဖစ္

အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ႏွင္းေလွ်ာစီး

သည္ မ်က္ခြံမ်ားအေပၚ အက်ဳိး

ေသာ မက္က်ဴလာကို အနာတရ

ျခင္း၊ ကမ္းေျခ၌ ေနထိုင္ျခင္းတို႔

ခ်ီကာဂို၊ ဧၿပီ-၂၅

ခ ရ မ္း လြ န္ေ ရာ င္ျ ခ ည္ မ်ား
UV-မ်ား)သည္

ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အဓိကအ

—Ref: UPI

ၫႊ န္ ၾ ကားေရးမွဴး

တစ္ဦးကေျပာၾကား သည္။

အာရွေဒသတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါ

ေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးအမ်ားဆံုးခံစား

ကုိယ္အပူခ်ိန္တက္ျခင္း၊ ေခါင္း

ေနရေသာ ထိပဆ
္ ံုးငါးႏုင
ိ င
္ စ
ံ ာရင္း

ကုိက္ျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္၍ ဖ်ားျခင္း၊

တြင္ ျမန္မာပါ၀င္ေနသည္ဟု ကမၻာ ့

ေခါင္းမူး၍ ေအာ့အန္ျခင္းစသည့္

က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲ ႀကီး (WHO) က

လကၡဏာမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားႏုင
ိ ၿ္ ပီး

ဧၿပီ ၂၅ ရက္ ကမၻာ့ ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါ

နီးစပ္ရာေဆး႐ံ၊ု ေဆးခန္းသု႔ိ သြား

ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္

ေရာက္ျပသသင့္သည္ဟု အေထြ

ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္ေဒါက္တာ

စည္သူကေျပာသည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၏ ဆိုးက်ိဳး

ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားပါက

အမ်ားဆံုးခံစားရေသာ အာရွႏင
ုိ င
္ ံ

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္

မဲ

မ်ား၌ အိႏိၵယက ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊

ေခါင္ေ ဒသတြ င္း

ျမန္မာႏုိင္ငံက ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္

သည့္ ထုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီ

ႏုိ င္ ငံ မ်ားျဖစ္

အင္ဒုိနီးရွားက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအ

ယက္နမ္၊ လာအုိစသည့္ ႏုိင္ငံ

ထိ ရိွသည္ဟုဆုိသည္။

မ်ားတြင္ အာတီမီစင္နင္း(Arte-

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း

misinin) ေဆးယဥ္ပါးသည့္ ေဆး

၃၃၀ အနက္ ၂၈၄ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ငွက ္

ယဥ္ပါးငွက္ဖ်ားပုိး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံမႈ

ဖ်ားေရာဂါကူးစက္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ စုိးရိမ္

ျဖစ္ ပြားေနၿပီး

ဖြယ္ရာအေျခအေနရိွၿပီး လူဦးေရ

ယခင္က ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါအတြက္

သန္း ၂၀ ခန္႔မွာ ေရာဂါကူးစက္

အာတီစူနိတ္(Artesunate) ေဆး

ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္အဆင့္တြင္

တစ္ မ်ိဳးတည္းေသာက္ သံုးျခင္း မွ

ျမန္ မာႏို င္ ငံ တြ င္

ရိွေနသည္။ ထို႔အျပင္ ငွက္ဖ်ား

လူ တ စ္ ဦး အတြ က္

ေရာဂါပုိးကူးစက္ခရ
ံ သူ ေလးသိန္း

ေသာက္သံုးရမည့္ အရည္အေသြး

ေက်ာ္ရိွသည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ျပည့္ ACTs ေဆးမ်ားကုိ ပဒုမၼာ

ကမၻာင
့ က
ွ ဖ
္ ်ားေရာဂါအစီရင္ခစ
ံ ာ

တံဆပ
ိ က
္ ပ္ကာ ေဆးယဥ္ပါး ငွက္

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖ်ားေရာဂါထိ န္း ခ်ဳပ္ေ ရးအတြ က္

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

‘‘ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါဆုတ
ိ ာ ျခင္

ကုက
ိ လ
္ ႔ျုိ ဖစ္တာ။ တခ်ိဳ႕အရပ္ ေဒ

ႏႈ န္းျပည့္

ငွ က္ ဖ်ားေ ရာ ဂါေ ၾ ကာ င့္

သေတြမွာက ငွက္ေပ်ာသီးစားလိ ု႔

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း လူေပါင္း

ျဖစ္တာ၊ စမ္းေရေသာက္လုိ႔ ျဖစ္

ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး

တာဆိုၿပီး လြဲမွားတဲ့ အယူအဆ

၎တိအ
႔ု နက္ ေလးသိန္းေက်ာ္မွာ

ေတြကရိွေနတုန္းပဲ။ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ႕ဲ

ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား

လူဦးေရ တစ္၀က္ေလာက္က ငွက ္

ျဖစ္သည္ဟု ဧၿပီ ၂၅ရက္ တြငထ
္ တ
ု ္

ဖ်ားေရာဂါကူးစက္ႏင
ုိ တ
္ ဲ့ အေျခအ

ျပန္ေသာ ကမၻာက
့ ်န္းမာေရးအဖဲြ႕

ေနမွာ ရိတ
ွ ယ္လ႔ို ခန္မ
႔ န
ွ ္းခ်က္ေတြ

ႀကီး၏ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထား

ကလည္းရိတ
ွ ယ္’’ဟု က်န္းမာေရး

သည္။

10

Health

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ခဲြစိတ္ခန္း ၁၀ ခန္းပါ ငါးထပ္အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္
ရဲေနာင္
ငါး

တည္လာပါမယ္’’ ဟု အေရးေပၚ

ဆို င္း ငံ့ ခဲ့ ၿ ပီး

ရန္ ကု န္ျ ပည္ သူ ႔ေ ဆး႐ံု ႀ ကီး တြ င္

ထပ္ေဆာင္သစ္မွာ ပထမထပ္ၿပီး

ႏွင့္ ျပင္ပလူနာဌာနမွ ေဆး႐ံုအုပ္

ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ကုန္က်မည့္

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ခဲြစိတ္ခန္း

စီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ေအာက္

ေဒါက္တာ ပပက ေျပာသည္။

ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွ က်ပ္ေငြ သန္းငါး

၁၀ ခန္းပါ၀င္ေသာ ငါးထပ္ အ

တိုဘာတြင္ အလံုးစံုၿပီးစီးမည္ဟု

ခုတင္ ၁၅၀၀ ဆံ့ ရန္ကုန္

ေထာင္ကို ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးအ

ေဆာက္ အ အံု ကို

ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ လူနာဦး

တြက္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆး

‘‘ခဲစ
ြ တ
ိ ခ
္ န္းေတြကုိ အေဆာက္

ေရသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ႏွင့္

႐ံုႀကီးအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ျပဳ

ရရွိသည္။

အအံတ
ု စ္ခတ
ု ည္းမွာ စုစစ
ု ည္းစည္း

ႏႈင
ိ ္းယွဥလ
္ ွ်င္ ႏွစဆ
္ ေက်ာ္မ်ားျပား

ျပင္မမ
ြ ္းမံေရးေကာ္မတီကို ၂၀၁၃

ထားတဲ့ အ တြ က္

လာေၾကာင္း သိရသည္။

တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ဥကၠ႒အျဖစ္ႏင
ွ ့္ အၿငိမ္းစားေဆး႐ံု

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၈

ထပ္ မံ တ ည္

ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း
ယခင္က ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ခဲြ

ေဆာက္ လု ပ္ လ်က္ ရွိေ သာ

ဆရာ၀န္ေ တြ

ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး အဆင့္

ယင္းေဆး႐ံု မ်ား

စိတ္ခန္း ခုနစ္ခုသာရွိခဲ့ရာမွ ယခု

ေရာ၊ လူနာေတြအတြက္ပါ ပိုၿပီး

ငါး ထပ္ေဆာင္တင
ြ ္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာအ

ေတာ့ ေကာင္းမြနလ
္ ာမယ္။ အေရ

ျမႇ င့္တင္ ရန္

ေနျပည္ေတာ္တြင္

အုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊

ဆင့္မီ ခဲြစိတ္ခန္း ၁၀ ခန္း ထပ္မံ

အတြ က္ က လည္း

ပို မ်ားတဲ့ အ

ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္

လႊတ္ေတာ္ကယ
ို စ
္ ားလွယမ
္ ်ားျဖင့္

တည္ေ ဆာက္ ခဲ့ျ ခင္းျဖစ္ သ ည္ ။

တြက္ ေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုပဲ ဦး

ခုတင္ငါးရာဆံ့ ေဆး႐ံုေလး႐ံုကို

ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု - နစ္ကီ

ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္
တိုင္းရင္းေဆးေသတၱာ သံုးေသာင္း
ျဖန္႔ေ၀မည္
က်န္းမာေရးကုစားႏိင
ု ္ျခင္း၊ အေျခ

ယမင္း
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၈

ခံေရာဂါမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔

ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံေက်းလက္ က်န္း

တက္ေရာက္၍ ေဆးကုသစရိတ္

မာေရးဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေက်း

မ်ား သက္သာျခင္း၊ ခရီးစရိတ္အ

ရြာမ်ား၌ ျမန္မာ့႐ိုးရာ တိုင္းရင္း

ကုန္အက် သက္သာျခင္းစသည့္

ေဆး အေျခခံထတ
ု လ
္ ပ
ု ထ
္ ားေသာ

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာမည္

ေဆးေသတၱာသံုးေသာင္းကို ယခု

ျဖစ္သည္။

ႏွစအ
္ တြင္း ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိင
ု ရ
္ န္စစ
ီ ဥ္

လ်က္ရွိေၾကာင္း နိပြန္ေဖာင္ေဒး

ေဆးရဖို ႔ ဆို တာက

‘‘ေတာမွာ အေနာက္တိုင္း
ေတာ္ေ တာ္

ရွင္းမွ သတင္းရရွိသည္။

ခက္ခဲတယ္။ ရျပန္ေတာ့လည္း

အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို က်န္း

စစ္၊ မစစ္ဆိုတာ မေျပာႏုိင္ဘူး။

မာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နိပြန္ေဖာင္

ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုေဆးေသတၱာေတြ

ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္

အသံုးျပဳႏိင
ု ဖ
္ အ
႔ို တြက
္ ရြာေတြမွာ

သြားမည္ျဖစ္ကာ ေဆးေပးေ၀ရာ

ရွတ
ိ ဲသ
့ ူေတြထဲက တစ္ရြာကို တစ္

၌ ပထမအႀကိမ္တြင္ အခမဲ့ေပး

ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ သင္တန္းေပးၿပီး

သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳရန္ ေဆး

မိမိတို႔က်န္းမာေရးအတြက္ ျပန္

ကုန္ခ်ိန္တြင္ သံုးစဲြသည့္ေဆး အ

လည္အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္လို႔ ရည္

တြက္သက္သာေသာအခေၾကးေငြ

ရြ ယ္ ထားပါတယ္ ’ ’

ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ေသတၱာျဖန္႔ေ၀သည့္ အစီအစဥ္

ဟု

ေဆး

‘‘ႏို င္ ငံေ တာ္ သ မၼ တ ႀကီး က

စတင္လပ
ု ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည့္ က်န္းမာ

လည္းဒီေဆးေသတၱာေတြကို ေက်း

ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းရင္းေဆး

ရြာအႏွံ႔ျဖန႔္ေ၀ေပးႏုိင္ဖို႔ ေတာင္း

ဦးစီးဌာန အၿငိမ္းစား ၫႊန္ၾကား

ဆိုထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္အ

ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ တင္ၫန
ြ က
႔္

တြင္းမွာ အေရအတြက္ သံုးေသာင္း

ေျပာသည္။

ေလာက္ ျဖန္႔ေပးႏုင
ိ ဖ
္ ႔ို က်န္းမာေရး

၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္ေန

ေသတၱာထဲ၌ ျမန္မာ့႐ိုးရာ တိုင္း

ၾကပါတယ္’’ ဟု နိပန
ြ ္ေဖာင္ေဒးရွင္း

ရင္းေဆးမ်ားျဖစ္ေ သာ

အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာ

ေဆး၊ ငန္းေဆး၊ ေခ်ာင္းဆိုးေလ

Shuichi Ohno က ေျပာသည္။

ပြေပ်ာက္ေဆး၊ စကၡဳပါလေဆး

အဆို ပါ

တို င္း ရင္းေဆး
ႏြ ယ္ ခ်ဳိ

ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္

စေသာ တိုင္းရင္းေဆးခုနစ္မ်ဳိးအ

မ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေဆး

ျပင္ ပတ္တီး၊ အနာမရင္းေဆး၊

ေသတၱာမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္

အပူခ်ိန္တိုင္း သာမိုမီတာႏွင့္ အ

ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရႏွင့္

ျခားအေျခခံလိုအပ္ေသာ

ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးစသည့္

ပစၥည္းမ်ား ပါရွိသည္။

ေဆး

က်န္းမာေရးဆုင
ိ ရ
္ ာမ်ား သင္ၾကား

ပညာေပးႏိင
ု ္ေရး စီမခ
ံ ်က္အား ေရး

ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းခဲြ

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

ဆဲြေနေၾကာင္း သိရသည္။

နီးပါးရွိေနကာ ေဆးေသတၱာတစ္

ယခုကဲ့သို႔ ေက်းရြာမ်ားတြင္

ခုလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂

ေဆးေသတၱာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း

ေဒၚလာ (ျမန္မာေငြျဖင့္ က်ပ္

ႏွင့္ က်န္းမာေရးအရ လက္လွမ္း

၁၂,၀၀၀) တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း သ

မမီေသာ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား

တင္းရရွိသည္။

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ရာသီဥတုပူလြန္းသျဖင့္ ၾကက္ၿခံမ်ားကို ေရဖ်န္းေပးေနရ
မ်ဳိးမင္းဦး
မံုရြာ၊ ဧၿပီ- ၂၆

ျမင္တ
့ က္လာသျဖင့္ ၾကက္ေမြးျမဴ
ေရးၿခံမ်ားတြင္ အပူဒဏ္ကာကြယ္
ရ န္ ေ ရ ဖ် န္းေ ပးေ န ရေ ၾ ကာ င္း
ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ထံမွ သိရွိရသည္။
‘‘အပူခ်ိနက
္ ျမင့္ေတာ့ ၾကက္

ဥ ဥႏႈ န္းေ တြ က် တ ယ္ ။ အေ သ
အေ ပ်ာ က္ေ တာ့ န ည္း န ည္း ရွိ
တယ္ ။ ေန႔ အ ပူ ခ်ိ န္ျ မင့္ တ တ္ တဲ့
ကာလမွာ ၾကက္ၿခံေတြကို ေရဖ်န္း
ေတာ့ ၾကက္ေ တြ အ ပူ ဒ ဏ္ ကာ

ဓာတ္ပံု − မ်ဳိးမင္းဦး

ကြ ယ္ေ ပး သ လိုျ ဖ စ္ တဲ့ အ တြ က္
ၾကက္ေသတာေတာ့ ပံမ
ု န
ွ ္ႏစ
ွ ္ေတြ

ငံုးၿခံေတြကေတာ့ ေရမဖ်န္းပါဘူး’’

လု ပ္ င န္း မ်ားကို ပါ ေစာင့္ ၾ ကည့္

ျမင့္တက္လာသျဖင့္ ဧၿပီလဆန္း

ထက္ေလ်ာ့တယ္’’ဟု မံရ
ု ြာၿမိဳ႕နယ္

ဟု မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္၊ ငံုးေမြးျမဴ

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေမြး

ပိုင္းမွစကာ လုပ္ငန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ထေနာင္းဝန္းစံျပေက်းရြာေဒသခံ

ေရးအထူးဇုနႀ္ ကီးၾကပ္မေ
ႈ ကာ္မတီ

ျမဴေရးလု ပ္ င န္း ရွ င္ မ်ားက ေျပာ

ႏွင့္ ဥစားၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ား

ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္

ဥကၠ ႒ ဦး ခင္ေ မာင္ ဝ င္း က ေျပာ

သည္။ မံုရြာေဈးကြက္တြင္ ၾကက္

တြ င္ ၾကက္ အ ႀကီး မ်ား နည္း ပါး

ဦးက ေျပာသည္။

သည္။

ဥတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ႏစ
ွ ္ေထာင့ ္

ျခင္းေၾကာင့္ မတ္ လ အတြ င္း က

မံရ
ု ြာၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ဧၿပီလကုန ္

ခု န စ္ ရာႏႈ န္းျဖင့္ အေရာင္း အဝယ္

ၾကက္ သားတစ္ ပိႆာလွ် င္ သံုး

ၾကက္ၿခံေတြကေတာ့ ၿခံအမိုးေတြ

ကာလ၌ အပူ ရွိ န္ သိ သိ သာသာ

ျဖ စ္ ခဲ့ ၿ ပီး အ ပူ ရွိ န္ျ မ င့္ တ က္ မႈ

ေထာင္ခ
့ န
ု စ္ရာသာရွခ
ိ ရ
ဲ့ ာမွ ဧၿပီလ

ကို ေရဖ်န္းတယ္။ တခ်ဳိ႕ၿခံထဲမွာ

ျမင္တ
့ က္လာသျဖင့္ ၾကက္၊ ငံုးေမြး

ေၾကာင့္ ၾကက္ဥ အထြက္ႏန
ႈ ္း ထက္

ကုနတ
္ င
ြ ္ က်ပ္ေလးေထာင္ခ
့ န
ု စ္ရာ

ေရဖ်န္းေတာ့ ေရခိုးေရေငြ ႕ေတြ

ျမဴေရးၿခံ မ်ားတြ င္ အပူ ဒ ဏ္ ကာ

ဝက္ခန္႔ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

မွ က်ပ္ငါးေထာင္ဝန္းက်င္အထိ

ေၾကာင့္ ၾကက္ေ တြ က်န္း မာေရး

ကြယ္ေ ရးလု ပ္ င န္း မ်ားသာမက

ေဈး ျမင္တ
့ က္သြားေၾကာင္းၾကက္

ထိ ခုိ က္ တာေတြျ ဖစ္ႏုိ င္ ပါတယ္ ။

ဇီ ဝေ ရာ ဂါ ကူး စ က္ မႈ မ ရွိေ စေ ရး

လု ပ္ င န္း မ်ားတြ င္ အပူ ရွိ န္ စ တင္

‘‘အပူ ဒ ဏ္ေ လ်ာ့ က်ေအာင္

မ်ဳိးမင္းဦး

မံု ရြာ ၿမိဳ ႕အနီး တစ္ ဝို က္ တြ င္

ဧၿပီလကုနမ
္ စ
ွ ကာ ေန႔အပူခ်ိနမ
္ ်ား

မံရု ြာသစ္ပါးလႊာစက္႐အ
ုံ လုပသ
္ မားမ်ား
လုပ္ခတိုးေပးေရးေတာင္းဆုိ

အသားတုိးၾကက္ေမြးျမဴေရး

သားေရာင္းသူမ်ားက ေျပာသည္။

ဧၿပီ ၂၅ ရက္ညေနတြင္

မံုရြာ၊ ဧၿပီ- ၂၆

အ လု ပ္ သ မားၫႊ န္ ၾ ကား မႈ ဦး စီး

မံရ
ု ြာၿမိဳ႕၊ အုိးဘုိေထာင္ ရပ္ကြက္၊

ဌာန ဦးစီးအရာရိွ ဦးေအာင္ဆန္း

ေရႊေျမလမ္းေပၚရိွ J.L.P သစ္ပါး

ျမင့္၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား

လႊာ စက္ ႐ံု တြ င္

စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရိ ွ

တာ၀န္ ထ မ္း

ေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား စု

ဦးခ်စ္ေပါ၊ J.L.P သစ္ပါးလႊာ

ေပါင္း၍ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ႏင
ွ ့္ ၂၅ ရက္

စက္႐ံုတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္

မ်ားက လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ပတ္

သမားကုိယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦး

သက္၍ ေတာင္းဆိခ
ု ဲ့ေၾကာင္း စက္

တို႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး လစာႏႈနး္ ထား

႐ံု၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။

မ်ားညိႏ
ႇ င
ိႈ း္ ခဲေ
့ ၾကာင္း သိရရ
ွိ သည္။

ေဆြးေႏြးရာတြင္ ညဆုင
ိ း္ အတြက္

‘‘လုပ္ခလစာနဲ႔ ပတ္သက္

ၿပီး ဧၿပီ ၂၄ ရက္မွာ ၀န္ထမ္းအင္

တနဂၤေႏြေန႔တိင
ု း္ ေန႔စားခက်ပ္

အားတစ္ရာခန္႔ ေတာင္းဆုိဖုိ႔ စု

ႏွစေ
္ ထာင္င
့ ါးရာ၊ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး

ေ၀းခဲ့တယ္။ စက္႐ံုတာ၀န္ရိွသူ

အနိ မ့္ ဆံုး လု ပ္ ခေငြ တ စ္ လ လွ် င္

ေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြ လုပ္ခလစာ

က် ပ္ တ စ္ သိ န္း ငါးေ သာ င္း ၀ န္း

နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းခဲ့ေပမယ့္

က်င္၊ သစ္ပါးလႊာ ျပဳျပင္ခေစ်းႏႈန္း

မေျပလည္ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဧၿပီ

တစ္ခ်ပ္လွ်င္ ၂၃ က်ပ္မွ ၂၆ က်ပ္

၂၅ ရက္မွာ အလုပ္သမားၫႊန္

သို႔ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

ၾကားမႈဦးစီးဌာနတာ၀န္ရိွသူေတြ၊

ခ်က္မ်ားကိုပဏာမညိႏ
ႇ င
ိႈ း္ သေဘာ

စက္႐ံုတာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႔ အလုပ္

တူခသ
့ဲ ည္။

သမားကုိယ္စားလွယ္ေတြ သံုးပြင့္

ယင္း ညိႏ
ႇ ိႈငး္ ခ်က္ မ်ားကုိ

ဆိုင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ဒီစက္႐ံု

စက္႐အ
ံု တြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္

မွာ ၀န္ထမ္းအင္အား ၅၀၀ ေက်ာ္ရိွ

ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံ ု

တယ္’’ဟု J.L.P သစ္ပါးလႊာစက္႐ ုံ

၍ဧၿပီ ၂၆ ရက္တြင္ သေဘာတူ

တြ င္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ

ညီခ်က္ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အလုပသ
္ မားတစ္ဥးီ ကေျပာသည္။

သိရိွရသည္။

တနသၤာရီတြင္ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ပထမဆံုးေတြ႕ဆံု
စိုးမုိးေအာင္
ထား၀ယ္၊ ဧၿပီ-၂၆

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူမႈ

အက်ိဳးျပဳ

တုိ င္း ရင္း သား

လူ

ငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြကုိ တနသၤာရီ

တစ္၀န္း အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား

ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖဲြ႕

ကုန၊္ ရခုင
ို ၊္ ကခ်င္ဗဒ
ု ဘ
ၶ ာသာ လူ

သဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕မ်ားမွ အင္အား

ကရင္ျပည္နယ္ လိႈင္းဘဲြ႕ၿမိဳ႕နယ္၊

လုပေ
္ ဆာင္ေနေသာ

(DDA) တု႔ိ ပူးေပါင္း၍ ထား၀ယ္မွ

ငယ္အဖဲ႕ြ ၊ မဇိၥ်မႏွလံုးသား၊ က်ိဳင္း

၃၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မဲဆမိတ္ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်င္းပ
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တုိငး္ ရင္း

သား လူငယ္မ်ားၾကား ရင္းႏွီးမႈရယူ

မုိင္ ၂၀ ေက်ာ္ေ၀းေသာ ကလံုး

တံု၊ မဲဇာျမစ္၀ွမ္း၊ ေတာင္ဇလပ္

ခ်ိ တ္ ဆ က္ႏုိ င္ ရ န္

ထာေက်းရြာ၊ ဓမၼရကိၡတေက်ာင္း

အဖြဲ ႕ ၊

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ တစ္ႏွစ္တစ္

သည္ စတင္တည္ေထာင္စဥ္ ၂၀၀၈

(၆)

ႀကိ မ္

မဂၤ လာလူ င ယ္ အ ဖဲြ ႕ႏွ င့္

အဆိုပါ

ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကုိ

ကလ်ာဏမိတေ
ၱ ဖာင္ေဒးရွငး္

တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပထမဆံုး

ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ

တြင္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္က က်င္းပခဲ့

ထား၀ယ္ လူ င ယ္ မိ တ္ သ ဟာယ

ႀကိမ္ျဖင့္

အျဖစ္

ကလံုးထာေက်းရြာတြင္

လူမႈအက်ိဳးျပဳတုိင္းရင္းသား လူ

ေၾကာင္း

အဆိုပါ

အဖဲြ႕မ်ားအပါအ၀င္ အနယ္နယ္

(နတ္မေတာင္)၊ အေလာင္းေတာ္

ခုႏွစ္က အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုသာ

က်င္းပခဲ့သည္။ ကလ်ာဏမိတၱ

ငယ္မ်ားေတြ႕ဆံပ
ု ြဲႏင
ွ ့္ ညီလာခံကုိ

ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား၊

အရပ္ရပ္မွ ၃၂ အဖဲြ႕ႏွင့္ ေဒသခံ

ကႆပအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ အင္း

ျဖစ္ခၿဲ့ ပီး ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ေဖာင္ေဒး

ေဖာင္ေဒးရွင္းကဦးေဆာင္၍ ႏုင
ိ င
္ ံ

ထား၀ယ္လူငယ္ မိတ္သဟာယ၊

သီလရွင္မ်ား၊ ကရင္အဖဲြ႕၊ ရန္

အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒ

ေလးကန္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္

ရွင္းအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

သိရသည္။

မုဒံု၊

ကန္ပက္လက္

12

Article

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚက ေအာက္ခ်င္းငွက္တို႔ အိမ္မျပန္ႏုိင္ၾကေသးပါ
ကိုစိုင္း

ခ်င္းျပည္ န ယ္ တြ င္ လူ င ယ္ မ်ား
တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုနည္းလာ
သည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ရြာမ်ားတြင္
နာေရးကိစၥမ်ဳိးကိုပင္ လူႀကီးမ်ား
ကသာ အစအဆံုးလုပက
္ င
ို ္ေနၾက
သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တရ
႔ုိ ြာမွာ လူတစ္

ဦးေသလိ႔ျု မႇဳပ္မယ္ဆရ
ုိ င္ ေျမက်င္း
တူး မယ့္ေ နရာမွာ လူ ႀ ကီးေတြ ပဲ
လုပက
္ င
ုိ ေ
္ နၾကရတယ္။ အေလာင္း
ထမ္း တဲ့ေ နရာမွာ လည္း လူ ႀ ကီး
ေတြပဲ ထမ္းၿပီးပိၾ႔ု ကရတယ္။ ရြာမွာ
အဲဒီေလာက္ေတာင္ လူငယ္ေတြ
ရွားလာၿပီ ’ ’ဟု လႊ တ္ေ တာ္ ကို ယ္
စားလွယ္ ဦးစတီဗင္သာဘိတ္က
ခ်င္းျပည္ န ယ္ အ တြင္း လူ င ယ္
မ်ားရွားပါးလာမႈႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၍
ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္ န ယ္ ၏ အက်ယ္

အဝန္းသည္ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္
မိင
ု ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ႏင
ွ အ
့္ ေရွ႕ႏွင့္
အေနာက္အက်ယ္ဆံုးေနရာတြင္
မုိင္တစ္ရာႏွင့္ အက်ဥ္းဆံုးေနရာ
တြင္ မုိင္ ၃၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

ခ်င္းျပည္ န ယ္ တြ င္ ၁၉၇၄

ေနာက္ပင
ုိ ္း မၾကာခဏေကာက္ယူ

ဓာတ္ပုံ- ကိုစိုင္း

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ နိစၥဓူ၀လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသူတစ္ဦး

ထားေသာစာရင္း အရ လူ ဦးေရ

တည္ရွိေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္

ယခုေခတ္ေငြေၾကးျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္

ရွား ကဲ့ သုိ ႔ႏုိ င္ ငံ မ်ဳိး အ ပါ အ ဝ င္

မီးရရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထုအ
႔ိ ျပင္

ဦးထန္းပယ္က ေျပာသည္။

မ်ားစြာေျပာင္းလဲမမ
ႈ ရွဘ
ိ ဲ ငါးသိန္း

ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္ေစာင္းမ်ား

ပါက သိန္းဆယ္ဂဏန္းပတ္ဝန္း

ႏုိ င္ ငံ ရ ပ္ျ ခားတုိ င္းျပည္ အ ရပ္ ရ ပ္

ျပည္နယ္အတြင္း က်န္ရစ္သူ မိ

ေက်ာ္ေ နထုိ င္ သ ည္ ။ ခ်င္းျပည္

တြင္ တည္ေဆာက္ေနထုင
ိ ၾ္ ကျခင္း

က်င္တင
ြ သ
္ ာရွသ
ိ ည္ဟု ခ်င္းတုင
ိ ္း

သို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္

သားစု တ စ္ စု စားေလာက္ ႐ံု တ င္

ေတြ ကို စံု စံု လ င္ လ င္ေ တြ ႕ ခ် င္

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရြာက အမ်ဳိး

နယ္ အ တြ င္းေနထုိ င္ေ သာ လူ ဦး

ျဖစ္ သ ည္ ။ ထို ကဲ့ သို ႔ လူေ နအိ မ္

ရင္းသားတုိ႔က ဆုိၾကသည္။

ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မက က်န္ ရ စ္ သ ည့္ မိ သားစု မွ

တယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္ကိုလုိက္

ေရစာရင္းကို ဧၿပီအတြင္းက သန္း

တည္ေ ဆာက္ ရ န္ ပ င္ ေျမကြ က္

‘‘စဥ္းစားၾကည္ေ
့ လ၊ လမ္းပန္း

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏမ
ွ မ်ား ဘြ႕ဲ ရသည္

သြား။ အဲ ဒီ မွာ ဆုိ ရ င္ အမ်ဳိးေတြ

ေခါင္ စာရင္းေကာက္ ယူ ရာတြ င္

လပ္က်ယ္က်ယ္ ရွားပါးေသာ ခ်င္း

ေတာ င္ ယာေ တာ မ်ား အ တြ င္း

ဆက္သြယ္ေရး ဒီေလာက္ခက္ခဲ

အထိ ပညာသင္ၾကားႏုင
ိ ၾ္ ကသည္။

အားလံုး တစ္ စု တ စ္ စ ည္း တည္း

လည္း လူဦးေရငါးသိန္းေက်ာ္သာ

ျပည္နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ဳိးမႈအေန

ႂကြက္အုပ္လုိက္ဝင္ေရာက္မဖ်က္

တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အခုဆုိရင္

သို ႔ေ သာ္ ျပည္ န ယ္ အ တြ ငး္

စံစ
ု လ
ံု င္လင္နဲ႔ ေတြ႕ရမယ္။ ရြာမွာ

ေနထို င္ သ ည္ ။ ခ်င္းျပည္ န ယ္ ၏

ျဖင္လ
့ ည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ

ဆီး မီ အခ်ိ န္ ထိ မိ သားစု တ စ္ စု

သြပ္မိုးေဖြးေဖြးေတြကို ကားလမ္း

က်န္ ရ စ္ေ သာ မိ သားစု မွ ပညာ

ေတာ့ အမ်ဳိးေတြတျဖည္းျဖည္းမရွိ

လူ ဦးေ ရ စာ ရ င္း မေျ ပာ င္း လဲ ဘဲ

မ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။

စားေလာက္႐ပ
ံု မာဏသာ။ ေတာင္

ေပၚကေန လွ မ္းျမင္ေ နရတယ္ ။

တတ္ ဘြဲ ႕ ရလူ င ယ္ မ်ားအတြ က္

ေတာ့ ဘူး ’ ’ ဟု ေ က်ာ င္း ဆ ရာ

ပံုမွန္အတုိင္းရွိေနျခင္းသည္ ခ်င္း

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္

ယာအတြင္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ

ဒါက ေတာင္ယာကထြကတ
္ ဲ့ သီးႏွံ

ျပည္ န ယ္ အ တြ င္း အစိုး ရမွေ ပး

ဦးထန္းပယ္က ေျပာသည္။ ထုိကဲ့

တုိင္းရင္းသားေတြ ဘယ္ေပ်ာက္

သည္ ဆုိ ရာဝယ္ ေတာင္ေ စာင္း

သီးႏွံပင္မ်ားကို ႂကြက္မ်ားအုပ္လုိ

ေရာင္းခ်ရလို႔ ဝယ္ေနႏိုင္တယ္လို႔

ေသာ အလု ပ္ အ ကို င္ႏွ င့္ လစာ

သိ႔ု ျဖစ္ရသည္မွာလည္း မိမိေဒသ

ကုန္ၿပီလဲဟု ေမးေနဟန္။

ေနရာ တစ္ေ နရာကို တစ္ႏွ စ္

က္ ဝ င္ေ ရာက္ ဖ်က္ ဆီး ၾကေသာ

မထင္န႔ေ
ဲ နာ္။ အဲဒလ
ီ ို သာမန္ျပည္

သည္ မိသားစုတစ္စအ
ု ဖိ႔ု ေလာက္

အတြ င္း အလု ပ္ အ ကို င္ မ ရိွျ ခင္း

ရွ င္း လင္း ၿပီး တစ္ လ က္ မေက်ာ္

အခါ ခ်င္းတုင
ိ ္းရင္းသားတု႔ိ ေန႔စဥ္

သူေ တြ မေျပာနဲ ႔ ၊ ကြ ၽ န္ေ တာ့္ လို

ငျခင္းမရွိေပ။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံအတြင္း

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းတုင
ိ ္းရင္း

သြင္ျပင္မွာ ေျမာက္ဘက္တင
ြ ္ ေပ

ေက်ာ္ သာရွိေ သာ ေျမဆီ ပါးပါး

စားသံုးေနရသည့္ ေျပာင္းဖူးျပဳတ္

လႊ တ္ေ တာ္ ကို ယ္ စား လွ ယ္ တ စ္

ရွိ အလု ပ္ ရႏုိ င္ေ သာ ေနရာမ်ား

သားတုိ႔က ဆိုၾကသည္။

ေပါင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ျမင့္သည့္

ေလးေပၚတြ င္ ေျပာင္း ဖူး ၊ ဝဥ၊

အုိုးသည္ တစ္ ရ က္ႏွ စ္ႏွ ပ္ စားေန

ေယာက္ေတာင္ ရတဲ့လစာနဲ႔ အခု

တြင္ သြားေရာက္လပ
ု က
္ င
ို ၾ္ ကျခင္း

ေတာင္တန္းႏွင့္ ေတာင္ဘက္တင
ြ ္

ေကာ္ ဖီ ၊ ပန္း သီး ၊ လက္ ဖ က္ ၊

ရာမွာ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႏွပ္သာ

လိုေနထိုင္ႏုိင္တယ္ထင္သလား။

ျဖင့္လည္း ျပည္နယ္အတြင္း က်န္

ကလည္း ေတာင္ယာစိက
ု ရ
္ တယ္။

ေပေပါင္း တစ္ေ သာင္းေက်ာ္ျ မင့္

ေထာပတ္ ၊ လိေ မၼာ္ သီး ၊ ေဂၚဖီ

မီး ဖိုေ ခ်ာင္ မီးျမင္ ရ သည့္ အေျခ

ႏုိ င္ ငံျ ခားမွာေရာက္ေ နတဲ့ သား

ရစ္မသ
ိ ားစု စားေသာက္ေနႏိင
ု ရ
္ န္

မေ လး ရွားေ ရာ က္ေ တာ့ လ ည္း

သည့္ ေတာင္ကန
ု ္းမ်ားက ေတာင္

ထုပ္ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအစရွိသည့္

အေနျဖစ္ေတာ့သည္။

သမီး၊ ေဆြမ်ဳိးေတြက ေထာက္ပံ့

လံုေလာက္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပး

စို က္ ပ်ဳိးေရးလု ပ္ င န္း မွာ လု ပ္ ရ

တန္း တစ္ ခုႏွ င့္ တ စ္ ခု အစီ အ စဥ္

သီးႏွံ မ်ား ကို သံုးႏွ စ္ တာ ကာ လ

ထုိ ကဲ့ သို ႔ ဝမ္းေရးအတြ က္

ေနလုိ႔သာ တုိက္နဲ႔၊ ကားနဲ႔ေနႏုိင္

ႏုိ င္ လားဆို လွ် င္ မိ မိ ဝ မ္းေရပင္

တယ္။ ဒါေပမဲ့ မေလးရွားမွာ တစ္

မက်စြာ တည္ရွိေနသည္။

စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ သံုးႏွစ္ျပည့္ၿပီး

ခက္ခက္ခခ
ဲ ဲ ႐ုန္းကန္ေနၾကရေသာ

ေနတယ္’’ဟု ဟားခါးၿမိဳ႕ မဲဆႏၵ

အႏုိ င္ႏုိ င္ျ ဖစ္ သ ည္ ဟု ခ်င္း တုိ င္း

ရက္လုပ္ခေငြက ကြၽန္ေတာ္ ေန

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေျမမ်က္ႏွာ

ယင္းေငြေ ၾကးသည္ လ ည္း

‘‘ခ်င္းျပည္ န ယ္ မွာေနတု န္း

အဆိုပါအျမင့္ေပရွိ ေတာင္

စိက
ု ပ
္ ်ဳိးေျမမ်ားကုိေတာ့ ပစ္ထားခဲ့

ခ်င္းတုိင္းရင္းသားတို႔အဖို႔ လြန္ခဲ့

နယ္ မွ ျပည္ သူ ႔ လႊ တ္ေ တာ္ ကို ယ္

ရင္းသား လူငယ္မ်ားက ေျပာၾက

စရိတ္၊ စားစရိတ္ႏုတ္ၿပီးရင္ တစ္

တ န္း မ်ား ၏ အ လ ယ္ တြ င္ေ တာ့

ၾကရၿပီးေနာက္ ထ ပ္ စို က္ ပ်ဳိးေျမ

ေသာ ဆ ယ္ စုႏွ စ္ေ က်ာ္ ကာ လ

စားလွယ္ ဦးစတီဗင္သာဘိတ္က

သည္။

လကိုငါးသိန္းေလာက္ေတာ့ အိမ္

အျမင့္ေ ပေျခာက္ေ ထာင္ေ က်ာ္ ရွိ

အသစ္တစ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕စိက
ု ္

အတြငး္ မွစတင္၍ မိသားစုတစ္စု

ေျပာသည္။

ခ် င္းျ ပ ည္ န ယ္ မွ တ စ္ ဆ င့္

ျပန္ပို႔ႏုိင္တယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ

ေတာင္တန္းမ်ားေပါမ်ားၿပီး ခ်င္း

ပ်ဳိး ၾကရသည္ ။ ထို ကဲ့ သို ႔ ခက္

သြပမ
္ ိုး၊ အုတက
္ ာ တုက
ိ အ
္ ျမင္မ
့ ်ား

မေလးရွားလိုႏုိ င္ ငံ မ်ဳိး တြ င္

ႏုိ င္ ငံ ရ ပ္ျ ခားသို ႔ ေရႊ ႕ေျပာင္း သြား

ေတာင္ယာလုပ္တုန္းက တစ္ႏွစ္

တုိင္းရင္းသားတုိ႔ေနထုိင္ၾကသည့္

ခက္ ခဲ ခဲ ပင္ ပ န္း ႀကီး စြာ စုိက္ပ်ဳိး ရ

ျဖင့္ ေနထိုင္ႏုိင္ၿပီး ေက်ာင္းေန

စိက
ု ပ
္ ်ဳိးေရးလုပင
္ န္းတစ္ခအ
ု တြင္း

ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနမႈသည္ ယခင္

လံုး ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္မွ ရတဲ့ေငြ

ေဒသမ်ားမွာ ပင္ လ ယ္ေ ရမ်က္

ေသာ ေတာင္ယာထြ က္ သီးႏွံ မ်ား

အ ရြ ယ္ ကေ လး င ယ္ မ်ား ဘြဲ ႕ ရ

ဝင္ေ ရာက္ လု ပ္ ကို င္ ပါက လု ပ္

ႏွစမ
္ ်ားစြာကပင္ သြားလာလုပက
္ င
ုိ ္

ေၾကးက မိသားစု စားေလာက္႐ံုပဲ

ႏွာျပင္အထက္ အနိမ့္ဆံုးတည္ရွိ

သည္ လမ္း ပန္း ဆက္ သြ ယ္ေ ရး

အထိ ပညာသင္ၾကားႏုင
ိ ရ
္ န္ နည္း

ကို င္ သူ ၏ စားစရိ တ္ ၊ ေနစရိ တ္

ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လြန္

ရတယ္ ။ အခု မေလးရွားကေန

ေနေသာ အျမင့္ေပသည္ ေပေလး

ခက္ ခဲျ ခင္းေၾကာင့္ ေဈးကြ က္ ထဲ

လ မ္း တ စ္ ခု ကို ရွာေ ဖြေ တြ ႕ ရွိ ခဲ့

အၿပီး မိ မိ အိ မ္ ကို တစ္ လ လွ် င္

ခဲ့ေ သာ ၁ ၀ စုႏွ စ္ တ စ္ ခုေ က်ာ္

အေမရိကန္ေရာက္ေတာ့ အေမရိ

ေထာင္ေက်ာ္ျဖစ္သည္။

အ ခ်ိ န္ မီ မေ ရာ က္ႏို င္ေ တာ့ ဘဲ

သည္။ ယင္းနည္းလမ္းသည္ ခ်င္း

ေလးသိန္းမွ ငါးသိန္းအထက္ပ႔ေ
ို ပး

မွစတင္၍ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတုိင္းျပည္

ကန္မွာေရာက္တဲ့ကာလ တစ္ႏွစ္

ေတာင္ကန
ု း္ ေတာင္တန္းမ်ား

လမ္း ခရီး တြင္ ပ်က္ စီး ကု န္ ၾ က

ျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္

ႏုိ င္ သ ည္ ။ ႏုိ င္ ငံ ရ ပ္ျ ခား ေရာက္

မ်ားတြ င္ သြားေရာက္ လု ပ္ ကို င္

မျပည့္ေသးဘူး။ အိမက
္ လ
ို ည္း ေငြ

ေပါမ်ားေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္

သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းတုိင္းရင္း

နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္

လူငယ္မ်ား၏ စုစုေပါင္းလွဴဒါန္းမႈ

လိုသူ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ပိုမိုေပါ

ပို႔ႏုိင္တယ္။ ရြာကဘုရားေက်ာင္း

ေျမျပန္ ႔ က်ယ္ က်ယ္ ဟူ ၍ မရိွေ ပ။

သားတစ္ ဦး ၏ ေတာင္ ယာလု ပ္

နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လုပခ
္ လစာ

ျဖင့္ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္

မ်ားလာခဲ့သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္

ေဆာက္ ဖို ႔ လ ည္း ေငြ လွဴ ဒါန္းႏုိ င္

လက္ ရွိ ခ်င္းျပည္ န ယ္ အ တြင္း

င န္း ခြ င္ မွ ႏွ စ္ စ ဥ္ ရ ရွိေ ငြ သ ည္

ျမ င့္ မား စြာ ရ ရွိေ နေ သာ မေ လး

စက္႐ံုမ်ားျဖင့္ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္

ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းဆရာ

တယ္။

စာမ်က္ႏွာ(၁၉) သို႔

13

Article

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ေလာင္းရိပ္ေအာက္က ဗဟုိဘဏ္ ထင္သေလာက္ မလုပ္ႏုိင္ေသး
သိမ့္သိမ့္စုိး၊ ျပည္သိမ္း
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ကို
ဘ႑ာအခြနဝ
္ န္ႀကီးဌာနမွသီးသန္႔
ခြဲထုတ္လိုက္မႈသည္ အခ်ိန္အား
ျဖင့္

ကုိး လၾကာျမင့္ သြားၿပီျ ဖစ္

ေသာ္ လ ည္း

ဗဟို ဘ ဏ္ ၏ စြ မ္း

ေဆာင္မမ
ႈ ်ားမွာ အားရဖြယရ
္ ာမရွ ိ
ေသးေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ဘဏ္
လုပင
္ န္း နယ္ပယ္တတ
႔ုိ င
ြ ္ ေဝဖန္မ ႈ
မ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ကို ၿပီး

ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္က
ဘ႑ာေရးဝန္ ႀ ကီး ဌာန

လက္

ေအာက္မွ ခြဲထုတ္၍ သီးသန္႔ရပ္
တည္ခြင့္ျပဳကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းမွ
တာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ်ားကိလ
ု ည္း ဒုဝန္ႀကီး
မ်ားႏွင့္ အဆင့္တူခန္႔အပ္ၿပီး တာ
ဝန္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

‘‘ဗဟို ဘ ဏ္ ကို

သီးျခားခြဲ

ထုတ္ခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္
လင့္တာ ဘဏ္စနစ္နဲ႔ ေငြေရး
ေၾကးေရးစနစ္ေတြ ပုိဖြံ႕ၿဖိဳးလာ
မယ္ထင္တာ။ အခုထိေတာ့ ဘာမွ
တက္မလာေသးဘူး။
ဘဏ္ေ တြ လ ည္း

ႏုိင္ငံျခား

ျပည္ တြ င္း ကို

ေရာက္မလာေသးဘူး’’ဟု Farmer
Phoyarzer အေထြေထြအက်ိဳး
ေဆာင္ ကုမၸဏီမွ မန္ေနးဂ်င္း
ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက
ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တင
ြ ္းစီးပြားေရးလုပင
္ န္း

မ်ား၏ ၉၀ ရာခုင
ိ ္ႏန
ႈ ္းေက်ာ္မွာ အ
ေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခု
အခ်ိန္ထိ ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြယ ူ
ရန္ ခက္ခဲေနေသးသည္။

ဗဟိဘ
ု ဏ္ဘက္မွ ယခုကသ
ဲ့ ႔ို

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေန
ရျခင္းသည္ ကြၽမ္းက်င္ဝန္ထမ္း
နည္းပါးျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပ
ေဒမ်ား မထြက္လာေသးျခင္းတို႔
ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏင
ုိ ္ေၾကာင္း ဗဟိဘ
ု ဏ္
ဒုဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးသန္းလြင္က
ေထာက္ျပေျပာသည္။

‘‘ဗဟိုဘဏ္ကုိ ေျပာလာၾက

တယ္ဆတ
ုိ ာက သူတဘ
႔ို ဏ္က ပြင ့္
လင္းျမင္သာမႈ နည္းတာေတြရယ္၊
ေစ်းကြက္ကို နားမလည္ဘူး ျဖစ္
ေနတာေတြေၾကာင့္ ပါတယ္’’ဟု
ဦးသန္းလြင္က သံုးသပ္သည္။

‘‘ဗဟိုဘဏ္ကို အခုတာဝန္

ေပးလုိက္တဲ့ လူအမ်ားစုက လူ
သစ္ေတြပဲဆိုေတာ့ အေျခအေန
အရ ေႏွးသြားတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္’’
ဟု CB ဘဏ္မွ အႀကီးတန္းအရာ
ရွိတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ထိအ
႔ု ျပင္ ဗဟိဘ
ု ဏ္က အား

လံုးေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ့စီး
ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အကူအညီမ်ား
စြာ မေပးႏုိင္ေသးျခင္းမွာ ဗဟို
ဘဏ္ နည္းဥပေဒႏွင့္ တိက်ေသာ

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မရွိေသး၍ဟု
လည္း သံုးသပ္ၾကသည္။

လြ တ္ လ ပ္ေ သာ

အဖြဲ ႕ အ

စည္း ျဖစ္သြားေသာ္လည္း ဗဟုိ

တာေတြေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၿပီး ေမွ်ာ္

၍ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို အျမန္ဆံုး

ကိုကိုေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ေသာ အႀကီးတန္းအရာရိွတစ္ဦး

လင့္ခ်က္ေတြကို ေပၚလြင္ေအာင္

လု ပ္ ကုိ င္ေ ပးရန္

က ဆုိသည္။

မသိရေသးသလို ျဖစ္ေနတာ’’ဟု

သည္။ ဘဏ္တိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပး

ဘဏ္မ်ားဖြင့္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾက

ဗဟိုဘဏ္ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္း

ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ျပည္

ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက

ယူ မႈ ပုိ င္း တြ င္

ဘဏ္အမ်ားစုကမူ ႏုင
ိ င
္ ံျခားဘဏ္

ေဆာင္ရက
ြ ္ႏင
ို ခ
္ ဲ့ျခင္းႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ ံျခား

ေမွ်ာ္ လ င့္ေ န

ဖြ င့္ ခြ င့္ေ ပးေရးတို ႔ျ ဖစ္

လုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ားက ႏုင
ိ င
္ ံျခား

၎အခ်က္မ်ားမွာ FEC သိမ္း
ေကာင္း မြ န္ စြာ

ဘဏ္သည္ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားတြင္

ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ

တြ င္း ၌

ယခင္က တစ္ရက္တည္းျဖင့္ ခြင့္

စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက သံုး

သည္။

မ်ား လာေရာက္ဖင
ြ လ
့္ စ
ွ မ
္ ည္ကို စိုး

ေငြေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္း

ျပဳခ်က္က်ေသာ လုပင
္ န္းမ်ားတြင္

သပ္သည္။

ရိမ္ေနၾကသည္။

ခ်ဳပ္လာႏုိင္ျခင္းတုိ႔သည္ ထင္သာ
ျမင္သာရွိေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္

ႏုိ င္ ငံ တ ကာဘဏ္ မ်ားတြ င္

ပင္ တစ္ပတ္ခန္႔ ေစာင့္ဆုိင္းရ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေႏွာင့္

ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား၏ အတုိးႏႈန္းမွာ

ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ

ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိလာေၾကာင္း

ေႏွးေနသည္ဟု ဗဟိုဘဏ္အေပၚ

အမ်ားဆံုး ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဝန္းက်င္

ျခားဘဏ္မ်ား ဖြင့္လွစ္မႈႏွင့္ပတ္

မ်ားဟု ဆုိသည္။

အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

သံုးသပ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟိ ု

သာရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း

သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တိက်

ထုိ႔အျပင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ

ဗဟုဘ
ိ ဏ္သည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ

ဘဏ္မွ အႀကီးတန္းအရာရွက
ိ ို ေမး

ရွငမ
္ ်ားအေနျဖင့္ ယွဥၿ္ ပိဳင္ရန္ ခက္

ေသခ်ာေသာ မူဝါဒမ်ားကို ပုဂၢလိ

မႈကိုလည္း သင့္တင့္ေသာ အေျခ

တြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္

ျမန္းရာတြင္ ‘‘အခုလပ
ု ္ေနတာေတြ

ခဲေနေၾကာင္းလည္း လုပ္ငန္းရွင္

ကဘဏ္မ်ားအား အသိမေပးျခင္း၊

အေနတစ္ရပ္ထိ

တည္ေထာင္ၿပီး အိႏိၵယဘဏ္ ရီ

က အရင္လုိ တစ္ခ်က္လႊတ္ အာ

မ်ားက ေျပာသည္။

မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးမည္

လုပ္ထားႏုိင္သလုိ ဘဏ္အတိုး

ဇက္၏ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲလုပ္ငန္း

ဏာနဲ႔ မဟုတ္ေတာ့ ၾကာတာေတြ

ကို မသိေသးျခင္းတု႔ေ
ိ ၾကာင့္ စိုးရိမ္

ႏႈ န္း မ်ားႏွ င့္

မ်ားကို

ရွိခ်င္ရွိမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘဏ္လုပ္

ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေနေသာ္လည္း

ရမည္လား၊ ႀကိဳဆုိရမည္လားဆုိ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား

၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ ျမန္မာ

ငန္းဆုိင္ရာနဲ႔

ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ အ

သည္ကို မသိေသးေၾကာင္း အာရွ

ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာ

ႏုင
ိ င
္ ဘ
ံ ဏ္အက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း

လုပင
္ န္းအတြက္ ပုိေကာင္းမယ္လ႔ုိ

ေဆာက္အအံု၊ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား

စိမ္းလန္းမႈဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ

သည္။

ကာ ဗဟိဘ
ု ဏ္လပ
ု င
္ န္းမ်ားကို အ

ယံုၾကည္ပါတယ္’’ဟု ဆုိသည္။

အာမခံရယူၿပီး အတိုးႏႈန္းအေန

တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျဖင့္ တစ္ႏစ
ွ လ
္ ွ်င္ ၁၃ ရာခုင
ိ ္ႏန
ႈ ္းျဖင့ ္

လႊဲေျပာင္း ယူ ခဲ့ သ ည္ ။

ေငြေရးေၾကးေရး

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတြင္

ႏုိ င္ ငံျ ခားဘဏ္ မ်ား

ျပည္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳ

ပတ္ သ က္ ၍ လည္း
ျပဳလုပ္ထားႏုိင္

ဗဟိဘ
ု ဏ္ပင
ြ လ
့္ င္းျမင္သာမႈ

နည္းေနသည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္

အာဆီယံအသိုက္အဝန္းအတြင္း

ေခ်းသည္။

တြင္း၌ လာေရာက္ဖင
ြ လ
့္ ာမည္ဆို

ပတ္သက္၍လည္း ၎က ‘‘ဗဟို

ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀

ဝင္ေရာက္လုိက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္ပမွ

ျပည္

ပါက ေငြေပးေငြယူကိစၥမ်ား အ

ဘဏ္က အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မယ္

ေက်ာ္ လုပက
္ င
ုိ ခ
္ သ
ဲ့ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ

လု ပ္ င န္း ရွ င္ မ်ားႏွ င့္

တြင္း၌ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ပါ

ဆင္ေျပလာၿပီး ျမန္မာ့ကုန္သြယ္

ဆိတ
ု ာကို ထုတ္ေျပာလုက
ိ ရ
္ င္ ေစ်း

မႈတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေန႔

လုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ား ယွဥၿ္ ပိဳင္လပ
ု က
္ င
ုိ ္

က အာမခံပစၥည္းမလုိေသာ စီမံ

ေရးလုပင
္ န္းမ်ား ပုမ
ိ လ
ုိ ယ
ြ က
္ သ
ူ ည့္

ကြက္ထဲမွာ ဒုကၡေရာက္သြားႏုိင္

ခ်င္းညခ်င္းျပဳလုပ၍
္ မရႏုင
ိ ဘ
္ ဲ အ

ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ကိန္းေခ်းေငြမ်ားကုိ ျပည္တြင္း၌

အေျခအေနျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေသာ

တယ္။ ဗဟုိဘဏ္က ေငြေၾကး

ခ်ိနယ
္ ရ
ူ န္ လုအ
ိ ပ္ေနမည္ကို အမ်ား

အျခားေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံ

ေခ်းယူႏင
ုိ မ
္ ည္ဟု လုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ား

ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတာင္း

ဆုိင္ရာကို လုပ္ေနရတာဆုိေတာ့

ျပည္သူ သိၿပီးေသာ အခ်က္ျဖစ္

အမ်ားစုသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြ

က ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ထုိ႔

ဆိုေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကုနသ
္ ည္

အရာရာကုိေတာ့ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာ

မည္ဟုလည္း ေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ

ေၾကးပမာဏမ်ားစြာကို သူတို႔၏

ေၾကာင့္ ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ ခြင့္

စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒

စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ

ဗဟုိ ဘ ဏ္ တာဝန္ ရွိ သူ တ စ္ ဦး က

ႏုိင္ငံအတြင္း ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြ

ျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျမန္ဆန္စြာလုပက
္ င
ုိ ္

ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာၾကား

ဘူး’’ဟု ဆုသ
ိ ည္။ ဗဟိဘ
ု ဏ္လက္

တံု႔ျပန္ေျပာဆိုသည္။

မ်ားစြာျဖင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္

ရန္ လိအ
ု ပ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရး

သည္။

ရွိ လု ပ္ေ ဆာင္ေ နသည္ မ်ားသည္

‘‘ဗဟိဘ
ု ဏ္က လက္ရအ
ွိ ခ်ိန္

ႏွံၾကမည္ဟု ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ဗဟိဘ
ု ဏ္အေနျဖင့္ သီးျခား

အေျခခံက်ေသာ အေျခအေနမ်ား

ထိ တခ်ိဳ႕အရာေတြမွာ ဘ႑ာေရး

ရွင္မ်ားက ယူဆထားၾကသည့္အ

ပု ဂၢ လိ က

ရပ္တည္ခြင့္ ရရွိၿပီးေနာက္တြင္

သာ ရွိေနေသးၿပီး ဆက္လက္ လုပ္

ဗဟိုဘဏ္သည္ ဗဟိုထိန္း

ျပည္ တြ င္း

ႏုိ င္ ငံျ ခားဘဏ္ မ်ား

‘‘ျပည္ တြ င္း က

ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္

တြက္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

ဘဏ္ေတြ အက်ပ္ေတြ႕မွာကို ကာ

လက္ရွိကာလအထိ အခ်က္ေလး

ေဆာင္ရန္မွာလည္း မ်ားစြာက်န္ရွိ

မွာ ရွိေနေသးတာရယ္၊ လက္ရွိ

ကလည္း ေခ်းေငြမ်ားစြာရရွိေရးကုိ

ကြယမ
္ လား၊ တုင
ိ ္းျပည္စီးပြားေရး

ခ်က္ကုိ ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအ

ေနေသးေၾကာင္း ၎ကဝန္ခံေျပာ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့သူေတြ

ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ဒုကၡေရာက္မွာကို ေရြးမလား။ ဗဟိ ု

ထားတစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္

ၾကားသည္။ ။

ေျပာႏုင
ိ ဆ
္ ုိႏင
ုိ ္ နည္းတာေတြ၊ အဲဒီ

ဘဏ္အေနနဲ႔ ဒါကို စဥ္းစားဖို႔လုိ

ထားႏုိင္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို

ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳနည္း

ရွငမ
္ ်ားက ဗဟိဘ
ု ဏ္ႏင
ွ ့္ ပတ္သက္

တယ္’’ဟု ေတာ္ဝင္မိသားစု ဦး

ဘဏ္တင
ြ ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန

ျပည္တင
ြ ္း စီးပြားေရးလုပင
္ န္း

ဗဟို

14

Regional

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

စာမ်က္ႏွာ (၅)မွ

လွၾကည္က ဆုပ
ိ ါသည္။ ေနာက္ၿပီး

လုပ္အားေပးဆရာမေလးမ်ားက

တြက္ ငယ္တန
ု ္းကေတာ့ ထူးၿပီး မခံ

သင္တန္းကို တက္တက္ႂကြႂကြ

စားမိခၾဲ့ က။ သိ႔ေ
ု သာ္ သူတ႔ေ
ို နသည္ ့

တက္ေလ့ရသ
ွိ ည့္ အသက္(၄၃)ႏွစ္

ေခတ္စားေနသည့္ ကိရ
ု ီးယားကား

ဆုပ
ိ ါသည္။ ‘‘ရြာက အေမႀကီးေတြ

ေတာမရြာ ဘက္ကတ
ို ကၠသလ
ို ႀ္ ကီး

ရွိ ေဒၚကုလားမဆုသ
ိ တ
ူ စ္ေယာက္

ၾကည့္ၿပီဆို စာမဖတ္တတ္ေတာ့

ကို စာသင္ေပးရင္း စီးပြားေရး အ

ေရာက္ လာေတာ့ ေဒၚတင္ေလးတု႔ ိ

လည္းရွပ
ိ ါေသးသည္။ သူကက်ပန္း

သူ မ်ားရယ္ ၍

ဆင္မေျပတဲၾ့ ကားက ေက်ာင္းထား

သင္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေန႔ခင္း (သုိ႔

ညီအစ္မ ခံစားခ်က္ေတြရွိလာပါ

အလုပ္လုပ္သူမို႔ အခ်ိန္မွန္မလာ

စာတန္းထိုးဖတ္ေပးသူ ကေလး

ေပးခဲတ
့ ဲ့ အိမက
္ မိဘေတြကို ေက်း

စာ တ တ္ေျ မာ က္ေ ရး လႈ ပ္ ရွား မႈ

မဟုတ္)ညဦးပိုင္းတြင္

သည္။

ႏုိင္။ အတန္းမွာ သူလာရင္ ပိုရယ္

ေတြကလည္းၾကာေတာ့

ဇူးတင္မိတယ္’’ဟု လုပ္အားေပး

သည္ အရင္အစိုးရေခတ္အဆက္

ပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ရပ္ကြကဓ
္ မၼာ

ငယ္ငယ္တန
ု ္းက ကစားေဖာ္

ရသည္။ ဘာလိလ
႔ု ဆ
ဲ ိုေတာ့ ေဒၚကု

ရွည။္ အကုနအ
္ စင္ ဖတ္မျပေတာ့

ေက်ာင္းသူ မနႏၵာစိးု က ဆုပ
ိ ါသည္။

ဆက္ လိ မ္ ခဲ့ သ ည္ ကို

ဝန္ ခံျ ခင္း

႐ံုမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

ကစားဖက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲက

လားမက စာလုက
ိ ဆ
္ လ
ုိ ်င္တအား

ဇာတ္လမ္းပိင
ု ္း သိပန
္ ားမလည္ဟု

လည္းျဖစ္သည္။ နအဖ (ႏုိင္ငံ

အိမမ
္ ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးေနျခင္း

အခ်ဳိ႕ေက်ာက္ဆည္ တကၠသိုလ္

ေအာ္၍ျဖစ္သည္။ ‘‘သူက စာကို

သင္တန္းတက္ေနသူ အမ်ဳိးသမီး

ေတာ့ သင္သူကလည္းေၾကာက္၊

တတိယအရြယ္မွာ ဝလံုးေရး

တစ္ န ည္း ဆို ရ လွ် င္ အေျခခံ

အေျခခံ

လုိ က္ မ ရယ္ႏုိ င္ ။
စိတ္မ

စသင္ခါက ရက္ေတြတန
ု ္းက

ေတာ္ေ အး ခ် မ္း သာ ယာေ ရးႏွ င့္

ျဖစ္သည္။ သင္တန္းလာတက္ၾက

ႀကီးမ်ားက ဆိုပါသည္။

သင္ယသ
ူ က
ူ လည္းလန္။႔ အဆင္မွ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ) လက္ထက္

သည့္လူေတြက အဝတ္ေလွ်ာ္သူ၊

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္စီကိုယ္စီ

ေျပပါ့မလား ကိုယ္စီကုိယ္စီေတြး

တြင္ လူတင
ုိ ္းစာတတ္ေျမာက္ေရး

အနင္းအႏွိပ္လုပ္သူ၊ မန္က်ည္း

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္

ပူခဲ့ၾကသည္။ ရက္ေတြၾကာလာ

စီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားေၾကာင့္ လူတင
ုိ ္းနီးပါး

ရြက္ခူးေရာင္းသူ၊ ထမင္းခ်က္သူ

ေတြကယ
ို စ
္ ရ
ီ ၾွိ ကေသာ္လည္း တစ္

ေတာ့ ထိုအပူေတြ ေလ်ာ့က်လာ

စာတတ္ေျမာက္ကာ သက္ႀကီးစာ

စံုလို႔။ ဘယ္လင္းရြာက ေဒၚႏွင္း

ရက္ သံုးနာရီရေအာင္ ေပးကာ

သည္။ စာလာသင္ၾကသည့္ အ

တတ္ေျမာက္ႏႈန္းမွာပင္ ၉ ဒသမ

ေအးတစ္ေ ယာက္

တက္ၾကသည္။ စာသင္ခ်ိန္ မ

ေဒၚႀကီးေတြ၊ အဘြားအိုေတြက

၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနၿပီဟု ယခင္

တက္မည္ဆုိေတာ့ သားသမီးေတြ

ေရာက္ မီ

သင္တန္းလာၿပီဆုိ ဆရာမေလး

အစိုးရက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေၾက

က တားသည္။ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္

စရာရွိတာ အကုန္လုပ္ထားခဲ့ၾက

ေတြစားဖိ႔ု သူတအ
႔ုိ မ
ိ က
္ ရွတ
ိ ာေလး

ညာခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ လက္

က ကဲ့ရဲ႕ခံရမည္စိုး၍ျဖစ္သည္။

သည္။ လယ္ထဲဆင္းသူေတြက

ေတြ ဆီးယိုတို႔၊ လက္ဖက္သုပ္တုိ႔

ေတြ႕တြင္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ဝန္း၌ ေက်ာင္း

‘‘အစကေတာ့ ရွက္တာေပါ့။ အိမ္

လည္း စာသင္ခ်ိန္အမီ အေရာက္

ယူလာတာမ်ဳိးေတြ ရွိလာသည္။

သိ႔ု မေရာက္ဖူးသူ၊ စာလံုးဝမတတ္

က ကေလးေတြကလည္း အေမက

ျပန္ လာၾကသည္ ။

အခ်ိ န္ မွ န္

လုပ္အားေပး ဆရာမ တကၠသိုလ္

သူအေျမာက္အျမားရွိေနသည္။

အသက္ႀကီးလွၿပီ မရွက္ဘူးလား

ေရာက္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားၾက

ေက်ာင္းသူေလးမ်ားကလည္း မုန႔္

ႀကီးမွာ ပါေမာကၡေတြအျဖစ္ ျပန္

အက်ယ္ႀကီး ေအာ္တာ။ မွားေန

ဒီ သ င္ တ န္း

ခ်က္ျ ပဳတ္ေ လွ်ာ္ ဖြ ပ္

လုပအ
္ ားေပးၾကမည့္ ေက်ာင္း

ေပါ့။ ရွကဘ
္ ူးေအ ငါ တတ္ခ်င္လ႔ ုိ

ပါေသးသည္။ ‘‘သင္ခန္းစာေတြ

ျပန္ဝယ္ေကြၽးျပန္ပါေသးသည္။

သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဆရာ၊

တက္တာလို႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ခု

လြ တ္ သြားမွာ စိုး တယ္ ။

ဆရာမ်ားက လုပ္အားေပးမသြား

ေတာ့ ကိယ
ု ့္ အေပါင္းအသင္းေတြ

ေနာက္ေကာက္က်မွာလည္း စိုး

အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္

မီ တစ္ရက္တြင္ မွာစရာရွိတာ

နဲဆ
႔ ုိေတာ့ ေပ်ာ္တယ္။ဆရာမေလး

တယ္ေလ’’ဟု ဉာဏ္ေကြ႕ရြာမွ

ရွားမႈမွာ ေမလ ၁၅ ရက္တင
ြ ္ ၿပီးဆံုး

ေတြ မွာၾကားခဲ့ၾကသည္။ တည္းခို

ေတြနလ
႔ ဲ ည္း ေပ်ာ္တယ္’’ဟု ေျပာျပ

အသက္(၅၃)ႏွစအ
္ ရြယ္ ေဒၚေအး

ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္း

သူ မ်ား

ဧၿပီ ၁ ရက္က စတင္ခသ
ဲ့ ည့္

သည့္အိမ္ ေဝယ်ာဝစၥမ်ား ဝင္

သည္။

ၾကင္က ေျပာပါသည္။

ကာလတစ္ လ ခန္ ႔ ရွိ ခဲ့ ၿ ပီျ ဖစ္ေ သာ္

ေရာ က္ ကူ ညီ လု ပ္ ကို င္ေ ပး ရ န္ ၊

လည္း သင္တန္းအခ်ိန္တုိင္းလူစံု

မိမိသင္ျပေပးမည့္ ေက်းရြာ၌ ၎

အရြယ္ ေဒၚၾကင္ဥက်ေတာ့ ေဒၚ

ေတာမရြာက အသက္ (၅၀)

သိ႔ေ
ု သာ္ စိတ္ေဆာင္လသ
႔ုိ ာ

သင္ယူေနရေပသိ အသက္အရြယ္

ေနတာမ်ဳိးေတာ့ မ ဟု တ္ ။

ေလး

ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားအျဖစ္

ႏွင္းေအးႏွင့္ ေျပာင္းျပန္။ ဒီသင္

ေတြ မီးစာကုန္ဆီခန္းခ်ိန္ေရာက္

ေယာက္ရတ
ိွ အ
့ ဲ ခါရွ၊ိ ေျခာက္ေယာက္

စိတ္တြင္ခံယူကာ သင္ၾကားေပး

တန္းတက္ဖက
႔ို ို ပညာေတာ္လ်က္

ေနၾကၿပီမုိ႔ ဇရာရဲ႕ဒုကၡေလးေတြ

ရွိတဲ့အခါရွိ၊ လာႏုိင္သည့္အခ်ိန္

ရန္၊ သင္ယူၾကမည့္ ရြာသူ၊ ရြာ

ႏွင့္ အဆင္မေျပ၍ ခုနစ္တန္းနဲ႔

ခံစားလာရသည္။ စာသင္ဝုိင္းမွာ

သင္ေပးေနရသည္ဟု လုပ္အား

သားမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ေဆြမ်ဳိး

ေက်ာင္းထြကၿ္ ပီး အထပ္သားစက္

ၾကာၾကာမထုိ င္ႏုိ င္ေ တာ့ ။

ေျခ

ေပးတကၠ သို လ္ေ က်ာင္း သူေ လး

သားခ်င္း ကဲ့ သို ႔ သေဘာထားၿပီး

႐ံု၌ အလုပ္လုပ္ေနေသာသမီးျဖစ္

ေထာက္ေတြ ကိုက္ခဲလာသည္။

မ်ားက ဆုိပါသည္။ အသက္ႀကီး

အမည္မ်ားတပ္ေခၚကာ သင္ၾကား

သူက တုိက္တြန္းခဲ့တာျဖစ္သည္။

မ်က္စိေတြက ဝါးေနၿပီမို႔ စာတစ္

ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္သိပမ
္ မွတမ
္ ိေသာ္

ေပးရန္၊ ဆရာတပည့္သင္ၾကား

‘‘သူက တုိက္တြန္းလို႔ တက္ျဖစ္

လံုး တစ္ လံုး

မနည္း ဖတ္ေ နရ

လည္း သင္္ ထားသမွ်ေတာ့ လုိ က္

သည့္ပံုစံ မျဖစ္ေစရန္ မွာၾကားခဲ့

တာ။ အမွန္ဆို မတက္ခ်င္ဘူး။

ဆံလ
ု ာရသည္။ မနာလိတ
ု ာ ျပဳတာ

လည္း ေအာ္တာပဲ။ က်ဳပ္တို႔ကစ

သည္။ ဒါေၾကာင့္ သင္တန္းသူေတြ

ႏုိင္ၿပီး စာအနည္းငယ္ဖတ္တတ္

ၾကျခင္းျဖစ္ သ ည္ ။

ေနာက္ ၿ ပီး

ကိုယ့္မွာလည္း ေရာဂါကရွိေတာ့

ေတာ့မရွ။ိ သိ႔ေ
ု သာ္ သူတ႔ႏ
ုိ င
ွ ့္ေတြ႕

ေတာ့ သူကမသင္ေတာ့ ဘူးေအဆိ ု

က

လာပါသည္ဟု သင္တန္းတက္ေန

အ , သံုး လံုးႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ သ ည့္

အိမ္ထဲမွာပဲကုပ္ေနတာ။ ခုေတာ့

သည္ႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိိမ္

ၿပီး စိတဆ
္ ုိးလိ႔ ု မနည္းျပန္ေခ်ာ့ထား

အားေပးဆရာမေလးေတြကို တစ္

သူ အမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ားက ဆုိပါ

ဓာတ္ပံု - ညီညီေဇာ္

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူလုပ္

ဇာ တ္ လ မ္း တို မ်ားျ ပ သေ ပး ခဲ့

ဒီမွာ စလုက
ိ ္ေနာက္လက
ို န
္ မ
႔ဲ ႔ို ကိယ
ု ့္

ငယ္သလို ခံစားရမိ၍ ျဖစ္သည္။

ရတာ’’ဟု ေဒၚစန္းက ရယ္ရယ္ေမာ

ခုေတာ့ေတာင္းဆုိၾကသည္။ အိမ္

သည္။

သည္။ ထိုအထဲတြင္ ဒါ႐ိုက္တာ

ေရာဂါကိုေတာင္ ေမ့ေနတယ္’’ဟု

ပိဆ
ု ုိးတာက ကိယ
ု ္ေတြက ေသစာ

ေမာျဖင့္ ေျပာျပသည္။

စာမေပးဖိ႔ျု ဖစ္သည္။ ‘‘ညဘက္က်

ဦးသုခ၏ ‘ဘယ္သူၿပိဳင္လုိ႔ လွပါ

ေဒၚၾကင္ဥက ဆုပ
ိ ါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္

ရွငစ
္ ာေလးေတာင္ မဖတ္ႏင
ုိ ္ေတာ့

ကိုယ့္

မ်က္လံုးက မသဲကြဲေတာ့ဘူး။ စာ

ဗလာစာအုပ္ေလးေတြမွာ ကိယ
ု စ
္ ီ

ေတာ့ႏုိ င္ ’

စာႏွင့္အလွမ္းေဝးတာ ႏွစ္ခ်ီၾကာ

ပိုလို႔အားငယ္မိသည္။ သူတုိ႔က

ရပ္ထရ
ဲ ြာထဲေနရင္ မသိသာေပသိ

ၾကည့ရ
္ င္ စာလံုးတစ္လံုးကေန ႏွစ္

ေရးမွတၾ္ ကရသည္။ ေဒၚလွၾကည္

ျမင့္ ခဲ့ ၿ ပီ မို ႔

ေတာ့ ႏွိမ္တာျပဳတာမရွိ။ ‘‘သူတုိ႔

ၿမိဳ႕ေပၚတက္ ေဈးဝယ္သည္အ
့ ခါ၊

လံုးျဖစ္ျဖစ္သြားတာ’’ဟုေျပာရင္း

တစ္ေ ယာက္

သည္ ။

ဇာတ္ ကားလည္း ပါ
ထို ဇာတ္ ကားၾကည့္ ၿ ပီး

မနည္း ႀကိဳးစားေနရ

စာမဖတ္တတ္တာ

စာအံၿပီးေတာ့ မွတ္စုအျဖစ္

ခ်ီ တံု ခ်တံုျ ဖစ္ေ န

လုပ္အားေပးမည့္ ေက်ာင္းသား၊

သည္။ ထဆင္ထးူ မေခၚတတ္။ ဋ

အဲဒီလိုမႏွိမ္ေလ ပိုဝမ္းနည္းေလ

ခရီးတစ္ခခ
ု သ
ု ြားသည္အ
့ ခါမ်ဳိးက်

ေဒၚေအးၾကင္တစ္ေယာက္ ရယ္

ေတာ့ လုပ္အားေပးဆရာမေလး

ေက်ာင္း သူေ တြ

သန္လ်င္းခ်ိတမ
္ ေရးတတ္။ ‘‘ဟိုေန႔

ပဲ။ ငယ္တုန္းက စာမသင္ခဲ့ရတာ

သိသာသည္ဟု စာတတ္ေျမာက္

ပါသည္။

က ေျပးလာကာ ေရးပံုေရးနည္း

တက္ႂ ကြ ခဲ့ ၾ က

သည္။ မိမတ
ိ လ
႔ို ည္း ထိဇ
ု ာတ္ကား

က ဋသန္လ်င္းခ်ိတ္ေရးတာ ေလး

ေတာ္ေ တာ္ေ လး

ေနာင္ တ ရမိ

ေရးသင္တန္း တက္ေနသူ အမ်ဳိး

အသက္အရြယႀ္ ကီးရင္မ
့ ွ စာ

ေျပာျပေပးသည္။ ဆရာမေလး

ထဲကလို အေတြ႕အႀကံဳေတြ ႀကံဳ

မ်က္ႏွာေလာက္ ကုန္တယ္’’ဟု

တယ္’’ဟု ေဒၚတင္ေလးက ေျပာျပ

သမီးႀကီးမ်ားက ဆုပ
ိ ါသည္။ ‘‘တစ္

တစ္လံုးတစ္လံုးတတ္ဖုိ႔ မနည္း

ေျပာျပေပးတာကို နားေထာင္ရင္း

ဆံရ
ု ေတာ့မည္ကိုေတြးကာ ရင္ခန
ု ္

ရယ္ေမာရင္း ေျပာ ျပသည္။

သည္။ တစ္ပါးသူေတြ စာဖတ္ေန

ခုခုသြားမယ္ဆုိ

သင္ေနရသည့္ အေမႀကီး၊ အေဒၚ

ေဒၚလွၾကည္တစ္ေယာက္ ဝါးတား
တားျဖစ္လာသည့္

စာမဖတ္တတ္

မိၾကသည္။ ႀကိဳတင္ၾကည္ႏူးေန

ေဒၚၾကင္ဥတုန
႔ိ အ
႔ဲ တူ ေတာမ

ေတာ့ ကိုယ္လည္း ဖတ္ႏုိင္ခ်င္

ေတာ့ ဒုကၡေရာက္လြန္းလို႔ ဖတ္

ႀကီးမ်ားကိုၾကည့္ရင္း

သူအခ်ဳိ႕လည္း ရွိပါေသးသည္။

ရြာက သင္တန္းမွာ တစ္ရြာတည္း

သည္။ ေဒၚတင္ေလးတုိ႔ ညီအစ္မ

တတ္တဲ့ကေလး ေခၚေခၚသြားရ

ဒီ အ ရြ ယ္ ထိ

မိမိတုိ႔ကို

ပညာေတြ သ င္ႏို င္

မ်ားကို မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ၾကဳတ္

တကယ္လက္ေတြ႕ သင္ၾက

ေနတဲ့ ေဒၚတင္ေလးနဲ႔ ေဒၚစန္းတို႔

ရပ္ရြာထဲမွာလုပ္တဲ့ တရားပြဲအ

တယ္’’ဟု ဘယ္လင္းရြာစာသင္

ေအာင္ ပံပ
ံ့ ိုးခဲသ
့ ည့္ မိဘတု၏
႔ ိ ေက်း

ျဖင့္

ရေတာ့မည္ဆုိေတာ့ အနည္းငယ္

ညီအစ္မေတြလည္း တက္ေနၾက

ျပန္ ကမ္းတတ္သည့္ တရားစာ

ဝုင
ိ ္းမွ အသက္(၆၆)ႏွစအ
္ ရြယ္ ေဒၚ

ဇူးမ်ားအား သတိတရရွမ
ိ သ
ိ ည္ဟု

ပင္ျဖစ္ပါသည္။

စိုးရိမ္မႈေတြေတာ့ရွိသည္။ ကိုယ့္

ပါသည္။ သူတ႔ႏ
ုိ စ
ွ ္ေယာက္လံုးက

အုပ္ေလးေတြ ယူသာယူ လာခဲ့ေပ

ထက္အသက္ငယ္သူေတြကိုသာ

အသက္(၆၀)ေက်ာ္ေတြ။ သူတုိ႔

မယ့္ မဖတ္ႏုိင္ခဲ့။

သင္ေပးခဲ့ဖူးတာ အသက္ႀကီးသူ

ညီအစ္မႏွစဥ
္ ီးက ငယ္စဥ္ေက်ာင္း

စာတတ္ခ်င္မိေတာ့ ေဒၚတင္

ေတြကို သင္ရတာ အဆင္မွေျပပါ့

ေနခ်ိန္အရြယ္က မိဘက ထားႏုိင္

ေလးတစ္ေ ယာက္

မလား။ ၿပီးေတာ့ ကိယ
ု န
့္ ယ္မဟုတ္

ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္ကအငယ္

ေက်ာင္း ပို ႔ ရ င္း

ေျမးေတြ ကို

သည့္ ေဒသတစ္ခုမာွ တစ္လခြဲ

ေတြ မ်ား၍ ကေလးထိန္းရ၊ လယ္

ဆရာမေတြ သင္တာနားေထာင္

ေက်ာင္း မွာ ပင္

ေလာက္သြားေနရမွာ အဆင္မွေျပ

ေတာဆင္းရႏွင့္ ပညာသင္ရန္ အ

ရင္း စာလိက
ု သ
္ င္ဖူးသည္ဟု ေျပာ

ပါ့မလား စတာေတြျဖစ္သည္။ သိ႔ု

ခ်ိနမ
္ ေပးႏုင
ိ ္ေတာ့။ ေနာက္ၿပီး မိဘ

ျပသည္။ စာမတတ္တဲ့ ဒုကသ
ၡ လ
ိ ာ

ေသာ္ တကယ္လည္း သင္ၿပီဆုိ

ေတြက ေတာသူေတာင္သား အ

ေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးနဲ႔ ေျမးေတြ

ေရာ

ႀကိဳ တင္ စိ တ္ ပူ ခဲ့ တာေတြ

႐ိုးခံေတြမို႔ သားသမီးေတြ ပညာ

က် ကိယ
ု လ
့္ စ
ို ာမတတ္မွာစိုးသည္။

ၾ က က္ေ ပ်ာ က္ ငွ က္ေ ပ်ာ က္ျ ဖ စ္

တတ္ကာ အေဝးေရာက္ကန
ု မ
္ ွာစိုး

ဒါေၾကာင့္ မေျပလည္ေပသိျဖစ္

ကုနသ
္ ည္ဟု လုပအ
္ ားေပးေက်ာင္း

တာလည္းပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ ္

ေအာင္ထားခဲ့သည္ဟု ေဒၚတင္

သူမ်ားက ဆုိပါသည္။

တန္းသံုးတန္းႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္ခဲ ့

ေလးက ေျပာျပသည္။

ရသည္။ ေက်ာင္းထြက္ရသည့္အ

တစ္ရက္လွ်င္ သံုးနာရီၾကာ

ေဒၚၾကင္ဥတုိ႔

အတန္းမွာ

စာလံုးေလး

ႀကိဳးႀကိဳးစားစားေရးေနဆဲ

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္
ေနလင္းထြန္း
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၆

ေနလင္းထြန္း

လြန္ခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္က ျပန္
လည္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ ရန္ကုန္
တကၠ သို လ္ ၏ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ ရာ
ထူး ကို ေတာင္ ငူ တ ကၠ သို လ္ ပါ
ေမာကၡ ခ်ဳပ္ေ ဒါက္ တာေအာင္ သူ
အား တာ ၀ န္ ထ မ္းေ ဆာ င္ ရ န္
ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လုိက္သည္။

ရန္ကန
ု တ
္ ကၠသလ
ုိ ပ
္ ါေမာကၡ

ခ်ဳ ပ္ ေ ဒါ က္ တာ တ င္ ထြ န္း ကို
ေတာင္ ငူ တ ကၠ သို လ္ သုိ ႔ ေျပာင္း
ေရႊ႕ခန္အ
႔ ပ္၍ ေတာင္ငတ
ူ ကၠသလ
ို ္
ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ ကို ရန္ ကု န္ တ ကၠ
သိလ
ု တ
္ င
ြ ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆင့္ျမင့္ ပညာက႑ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြရက္ေရႊ႕

သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမား

ေသာ ရန္ ကု န္ တ ကၠ သို လ္ သ ည္
အစိုး ရသစ္ လ က္ ထ က္ ဘဲြ ႕ ႀကိဳ
သင္ တ န္း မ်ား ျပန္ လ ည္ ဖြ င့္ လွ စ္
ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ၿပီး ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ပညာေရးအဖဲြ႕အ
စည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပညာေရး

မျပဳဘူး။ သူကေတာ့ ဘယ္လလ
ို ာ

သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ားကို ပိုမိုပီျပင္လာေစရန္ လုပ္

ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္

မလည္း ေစာင့္ ၾ ကည့္ ရ မွာေပါ့ ။

‘‘ကြၽန္မတို႔နဲ႔ အယူအဆ နီး

ေဆာင္ ရ မည္ျ ဖစ္ သ လို ရန္ ကု န္

ရွိသည္။

ဆ ရာ ၊ ဆ ရာ မေ တြ လ ည္း အ

စပ္တယ္။ ေကာင္းတဲ့ အေျပာင္း

တကၠသိုလ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္

ရန္ကန
ု တ
္ ကၠသလ
ို ပ
္ ါေမာကၡ

ေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါ ၿပီ’’

အလဲတစ္ခပ
ု ါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အယူအ

လည္ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ခ်ဳပ္အသစ္သည္ ပညာေရးျပဳျပင္

ဟု ရန္ကန
ု တ
္ ကၠသလ
ို ဆ
္ ရာ၊ ဆရာ

ဆအားေကာင္းတဲ့ သူကို ဒီေနရာ

ေျပာင္း လဲ ရ န္ သေဘာဆႏၵ ရွိ ၿ ပီး

မမ်ားအသင္း မွ တာ၀န္ ရွိ သူ က

ပို ႔ လို က္ တာက ကြ ၽ န္ မ တို ႔ နဲ ႔ ေ၀း

သန္းေတြရပ
ွိ ါတယ္’’ ဟု ပါေမာကၡ

ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲ

ေျပာသည္။

ေအာင္ လု ပ္ လုိ က္ တာမ်ဳိးျဖစ္ မွာ

ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္သူက ဆုိ

ျဖစ္လာမည္ဟု ပညာေရးအသိင
ု ္း

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ

ေတာ့ စိုးရိမ္တယ္’’ ဟု ပညာေရး

သည္။

အ၀ိုင္းက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ၾကမ္းႏွင့္ အဆင့္ျမင္ပ
့ ညာေရး ဥပ

စနစ္ျ ပဳျပင္ေျပာင္း လဲေ ရး ႏို င္ ငံ

‘‘လက္ ရွိ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ က

ေဒၾကမ္း ေရးဆဲြမႈတို႔တြင္ ပါ၀င္

လံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္မွ ေဒၚသူသူ

မိတလ
ၳီ ာတကၠသလ
ို ပ
္ ါေမာကၡခ်ဳပ္

ေတာ့ ေျပာလို႔ဆိုလို႔ မရဘူး။ သူ

ေဆြးေႏြးေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ေ
့ဲ သာေဒါက္

မာက ေျပာသည္။

ေဒါက္ တာေမာင္ သ င္း ကို လ ည္း

က ေတာ့ ေျပာလိဆ
႔ု လ
ုိ ရ
႔ို တယ္လ႔ို

တာေအာင္ သူ သ ည္ ပညာေရးစ

ရန္ကန
ု တ
္ ကၠသလ
ုိ ္ ပါေမာကၡ

မႏၲေလးတကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းလဲ

ေျပာတယ္ ။ ကြ ၽ န္ေ တာ္ တို ႔ တ ကၠ

နစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုး

ခ်ဳပ္သည္ ႏို င္ ငံ တ ကာပညာေရး

တာ၀န္ ထ မ္းေဆာင္ ရ န္ ခန္ ႔ အ ပ္

သို လ္ ဆ ရာ၊ ဆရာမအသင္း ကို

ဆိင
ု ရ
္ ာ ကြနရ
္ က္ (NNER) ၏ ပညာ

အ ဖဲြ ႕ အ စ ည္း မ်ားႏွ င့္ ပူးေ ပါ င္း

လိက
ု ေ
္ ၾကာင္း ျမန္မာႏိင
ု င
္ ျံ ပန္တမ္း

လည္း ပါခ်ဳပ္က လံုး၀အသိအမွတ ္

ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွငအ
့္ ယူအဆ နီးစပ္

ေဆာင္ ရြ က္ေ နေသာ အစီ အ စဥ္

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ့မ
္ ွာ စိတက
္ ူး၊စိတ္

ပညာေရး၀န္ ႀ ကီးဌာနသည္

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၆

ပျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး စာ

အမ်ဳိး သားပညာရည္ျ မင့္ မားေရး

တမ္း မ်ား အခ်ိ န္ မီ တ င္ျ ပႏုိ င္ ရ န္

အတြ က္ အဆင့္ျ မင့္ ပ ညာက႑

အခက္ အ ခဲ ရိွေ နေၾကာင္း တကၠ

ဆိင
ု ရ
္ ာ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာ

သုလ
ိ ပ
္ ါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားက ေ၀ဖန္

ေရးျမႇ င့္ တ င္ မႈ လု ပ္ င န္း မ်ား အ

ေျပာဆုိမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

ေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ေ ရးႏွီးေႏွာ ဖ

လွယပ
္ က
ြဲ ို ေမလပထမပတ္သ႔ုိ ေရႊ႕

ေတြ ႕ က်ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္

ေျပာင္းလိုက္သည္။

ေျပာင္းလဲေရးလုပင
္ န္းမ်ား ေဆာင္

တကၠ သုိ လ္ မ်ားတြ င္ လက္

ရန္ ကု န္ တ ကၠ သုိ လ္ ၊ စိ န္ ရ

ရြ က္ ရ န္ အ ဆ င့္ျ မ င့္ ပ ညာေ ရး

တုခန္းမ၌ က်င္းပမည့္ ႏွီးေႏွာဖ

(တကၠသုိလ္မ်ားစုဖဲြ႕ေရး၊ စီမံခန္႔

လွ ယ္ ပဲြ ၏ အဓိ က ရည္ မွ န္း ခ်က္

ခဲြေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး)၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ

မွာ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရး

ဆုိ င္ ရာ အရည္ အ ခ်င္းျမႇ င့္ တ င္

ျပဳျ ပ င္ေျ ပာ င္း လဲ မႈျ ဖ စ္ စ ဥ္ တြ င္

ေရး၊ ၀န္ ထ မ္း စြ မ္း ရည္ျ မႇ င့္ တ င္

လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလာမည့္ အ

ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္

မ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ အညီ

ေရး၊ လက္ေ တြ ႕ အသံုး ခ်သုေ တ

တကၠသုိလ္မ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္

သနလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္

တိ က်ေသာ အခန္း က႑ကုိ ပံု

ရြ က္ေ ရး၊ ပညာေရးဆုို င္ ရာ ႐ု ပ္

ေဖာ္ရန္ ျဖစ္သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္မ်ား ႀကီးၾကပ္

ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္

ျဖည္ဆ
့ ည္းေရး၊ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း

မီေရးအတြက္ တကၠသုိလ္အသီး

(အဆင့္ျမင့္)ႏွင့္ သတင္းအတတ္

သီး တြင္ ဖဲ႕ြ စည္းရန္ ၫႊနၾ္ ကားထား

နည္း ပညာႏွ င့္ ဆက္ သြ ယ္ေ ရး

ေသာ လု ပ္ င န္း အဖြဲ ႕ ခု န စ္ ဖြဲ ႕ က

ပညာဟူ၍ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕ ခုနစ္ဖဲြ႕

တစ္ဖဲြ႕လွ်င္ စာတမ္းတစ္ေစာင္စီ

ဖဲ႕ြ စည္းေရး အဆင့္ျမင္ပ
့ ညာဦးစီး

ျပဳစုၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန

ဌာန(ေအာက္ျမန္မာျပည္)က ဧၿပီ

(ေအာက္ျမန္မာျပည္)သု႔ိ ေပးပုရ
႔ိ န္

၃ ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ ၫႊန္ၾကားထား

ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ပုမ
ိ ထ
ို ိေရာက္တဲ့ ပညာေရး

တကၠသုိလ္အသီးသီးရိွ အ

ျမႇ င့္ တ င္ မႈေ တြ ေဆာင္ ရြ က္ႏို င္

ဆိုပါလုပ္ငန္းအဖဲြ႕မ်ားမွ စုစည္း

ေအာင္ ရက္ေ နာက္ ဆု တ္ လုိ က္

ရရိွေသာ စာတမ္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္

တာပါ’’ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး

တကၠ သုိ လ္ ၊ စိ န္ ရ တု ခ န္း မ၌

ဌာန(ေအာက္ျမန္မာျပည္)မွ တာ

စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားအားလံုးပါ၀င္

၀န္ရိွသူကေျပာသည္။

လ်က္ စု စ ည္းေပါင္း စပ္ ညိႇႏႈိ င္း

သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွ

အဆိုပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကုိ

ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္ထိ က်င္း

သည္။

16

Education
ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္
ညေနပုိင္း သင္တန္း
ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ
ေနလင္းထြန္း
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၆

မ်ားစ တင္ လ က္ ခံ သြားမည္ျ ဖစ္
ေၾကာင္း ရန္ကန
ု ္ႏင
ုိ င
္ ံျခားဘာသာ

ရ န္ ကု န္ႏုိ င္ ငံျ ခား ဘာ သာ တ ကၠ

တကၠသုိလ္မွ သိရသည္။

သုိ လ္ ၊ လူ ႔ စြ မ္း အားအရင္း အျမစ္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဌာနက ဖြငလ
့္ စ
ွ ္ေသာ ညေန

ကသတ္မတ
ွ ထ
္ ားတဲသင္

တန္းသား

ပုိင္းႏုိင္ငံျခားဘာသာစကား သင္

ဦးေရျပည့္ တဲ့ ရ က္ မွာ ေလွ်ာက္

တန္းမ်ားအတြက္ ေမလ ၉ ရက္

လႊာပိတမ
္ ွာပါ။ အဂၤလပ
ိ ္ ဘာသာ

ေနာက္ဆးုံ ေလွ်ာက္ထားႏုင
ိ ေၾ
္ ကာင္း

သင္ တ န္း တက္ ခ်င္ တ ယ္ ဆုိ ရ င္

ေၾကညာထားသည္။

ေတာ့ ေစာေစာလာၿပီး ေလွ်ာက္

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားမ်ားအတြက္

လႊာ တင္ ထားမွ စိ တ္ ခ်ရမွာ ပါ’’

တ႐ုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာ

ဟုု ရ န္ ကု န္ႏုိ င္ ငံျ ခား ဘာ သာ

မန္၊ ဂ်ပန္၊ ကုရ
ိ ီးယား၊ ႐ုရွား၊ ထုင
ိ ္း

တကၠ သို လ္ မွ ၀န္ ထ မ္း တစ္ ဦး က

ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္

ေျပာသည္။

ျမန္မာဘာသာသင္တန္းကုိ ညေန

၅ နာရီ ၂၀ မိနစ္မွ ၇ နာရီ ထိ

ေလွ်ာက္ထားရန္ တကၠသုိလ္ ၀င္

သင္ၾကားပုခ
႔ိ ်သြားမည္ျဖစ္ သည္။

စာေမးပြဲေ အာင္ လ က္ မွ တ္ ( သုိ ႔ )

ႏုိ င္ ငံျ ခားဘာသာစကား

အမွတစ
္ ာရင္း(သု)႔ိ ဘဲြ႕လက္မတ
ွ ္

သင္တန္းမ်ားအတြက္ တကၠသလ
ုိ ္

မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ၊ဓာတ္ပုံ သံုးပံုတုိ႔

၀င္ တ န္း စာေမးပြဲေ အာင္ျ မင္ သူ

ျဖင့္ သင္ တ န္း တက္ေ ရာက္ မ ည့္

မ်ားတက္ေ ရာက္ႏုိ င္ မ ည္ျ ဖစ္ ၿ ပီး
ေမလ ၆ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာ

‘‘အဂၤ လိ ပ္ ဘာသာအတြ က္

ညေနပုို င္း သင္ တ န္း မ်ား

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေပးေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္
ေနလင္းထြန္း

ပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆင
ုိ ရ
္ ာအဖြ႕ဲ

သင့္ေနၿပီဆတ
ို ာ ထပ္မတ
ံ က
ုိ တ
္ န
ြ ္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိ

အစည္း (UNESCO)၊ အေမရိကန္

လိုတာပါ။ ပညာေရးနယ္ပယ္အ

သူမ်ားကုိ ဖိတၾ္ ကားရန္ စီစဥ္ထား

ရန္ကုန္၊ဧၿပီ-၂၆

သံ႐ံုးႏွင့္ အာရွပစိဖတ
ိ ္ေဒသ ေဖာင္

ေနနဲ႔လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့

ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရးဆံုးျဖတ္ခင
ြ အ
့္ တြက္ ဗဟိ ု

ေဒးရွင္းတစ္ခုတုိ႔မွ ပညာရွင္မ်ား

ခ်ေရးအတြက္ ဘယ္လလ
ုိ ပ
ု က
္ င
ုိ ရ

ခ်ဳပ္ကင
ုိ မ
္ ႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး (Decision

ႏွင့္ ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားသည္

မလဲ ဆုိ တာ

ေဆြးေႏြးမွာပါ’’ဟု

ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္

Making in Education: Centrali-

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ပညာေရးလြတလ
္ ပ္

ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပညာ

zation Vs Decentralization)

ခြင့္အတြက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္

ေရး ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာကြန္ရက္မွ

ေရးစနစ္

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဇြန္လပထမပတ္

သည္။

ေဒၚသူသူမာက ဆုိသည္။

ႏုင
ိ င
္ လ
ံ ံုးဆုင
ိ ရ
္ ာကြနရ
္ က္သည္ စာ

တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထား

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ကုိ ဦး

ေမးပြစ
ဲ နစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္

ေၾကာင္း ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္

ပတ္သက္တာေတြ ေဆြးေႏြးၾက

တည္ေနေသာ ပညာေရးဥပေဒ

တုင
ိ ္းရင္းသားဘာသာစကား သင္

ေျပာင္းလဲေရး

‘‘ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔

အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပညာ

ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေ ရး

မွာပါ။ ပညာေရးကို ဘယ္သူတာ

မ်ားကို မလုိလားသူမ်ားအေနျဖင့္

ၾကားမႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳ

ကြန္ရက္ (NNER)မွ သိရသည္။

ဝန္ယူမလဲေပါ့။

အစုိးရအေနနဲ႔

အဆိုပါ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔

လုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ုိ မ
္ ႈေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပး

တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားၿပီး

ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ

ကုလသမဂၢပညာေရး၊ နည္း

တ႐ုတ္တကၠသိုလ္မဟာဘဲြ႕ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ႏုိင္
ေနလင္းထြန္း

ပညာသင္ ဆု အ စီ အ စဥ္ အ

ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်

ပုိင္း(သုိ႔) အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပ္

တြက္ ၂ ႏွစ္ၾကာျမင့္မည့္ ျပည္သူ႔

မည္ျ ဖစ္ ၿ ပီး ေနထုိ င္ စားေသာက္

ျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ထားသည္။

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၆

စီမံခန္႔ခဲြမႈ မဟာဘဲြ႕သင္တန္းကုိ

စရိတ္၊ ေက်ာင္းလခႏွင့္ က်န္းမာ

အာ ရွ အ နာ ဂ တ္ေ ခါ င္းေ ဆာ င္

တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္

ေရးအာမခံမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပး

အၾကား ယဥ္ေက်းမႈ၊ နားလည္မ၊ႈ

ပညာသင္ ဆု အ စီ အ စဥ္ျ ဖင့္ တ

ဒမစ္ ပ ညာေရးမွ တ္ တ မ္းေကာင္း

သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္

႐ုတ္ႏုိင္ငံရိွ ZHEJANG UNIVE-

ရိွေသာ အသက္ ၄၀ ေအာက္အ

ျမန္ မာေက်ာင္း သားမ်ားအ

ရြယ္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ပညာ

အာရွေ ဒသမွ လူ င ယ္ မ်ား

RSITY တြင္ မဟာဘဲ႕ြ ပညာ သင္ယ ူ

ရြယ္ ဒီဂရီဘဲြ႕ရရိွထားရန္ သတ္

ေနျဖင့္ အာရွေ ဒသမွ ေက်ာင္း

သင္ဆုအစီအစဥ္ကုိ www.iczu.

သူကုိယ္တုိင္ေလွ်ာက္ထားရမည္

ရန္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ေမ

မွတ္ထားသည္။

သားမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ပညာသင္ဆု

edu.cn တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ

လကုန္ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္ထား

တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ တ
ံ ကၠသလ
ုိ တ
္ င
ြ ္

ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာ

ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

မဟာဘဲြ ႕ သင္ တ န္း ကုိ အဂၤ လိ ပ္

သင္ ဆုေ ရြး ခ်ယ္ ခံ ရ ပါက အခ်ိ န္

17

Opportunity

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို လုပ္သားအင္အား ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထပ္ျဖည့္ဖြဲ႕
ေျပာသည္။

အေပၚ ေလးစားလုိ က္ နာမႈ မ ရွိ

ေအးျမတ္သူ

သည့္ အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားကုိ အေရးယူ
ရန္ကုန္၊ဧၿပီ-၂၇

ေဆာင္ ရြ က္ မႈ အ ပုိ င္း အားနည္း

လုပ္သားအင္အား ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

လ်က္ရ၍
ွိ ခုင
ိ မ
္ ာအားေကာင္းလာ

ထပ္မံျဖည့္တင္း၍ အလုပ္သမား

မည့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာရန္

သမဂၢအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ကုိ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တင
ြ ္

အဆိုပါအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕

အသစ္ျပန္လည္ဖဲ႕ြ စည္းခဲေ
့ ၾကာင္း

ခ်ဳပ္ကတုက
ိ တ
္ န
ြ ္းေဆာင္ရက
ြ သ
္ ြား

အလုပသ
္ မားသမဂၢအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ ယာ

မည္ျ ဖစ္ေ ၾကာင္း သတင္း ရရွိ

ယီဥကၠ႒ ဦးေအာင္လင္းကေျပာ

သည္။

ၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အ

သမား အျငင္းပြားမႈ အမ်ားစုမွာ အ

လု ပ္ သ မားသမဂၢ အ ဖြဲ ႕ ခ်ဳပ္ အေန

ေျခခံ လု ပ္ ခ လစာနည္း ပါး၍ လ

ျဖင့္ အလုပရ
္ င
ွ ၊္ အလုပသ
္ မားအ

စာတုိးျမႇင့္ေပးရန္ႏွင့္ ဥပေဒအရ

ျငင္းပြားမႈက
ို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက ္

သတ္မွတ္ထားသည့္ ခြင့္ရက္မရ

ရာတြင္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုခုိင္မာ

ရွိျခင္းစသည့္ အလုပသ
္ မားမ်ားရရွ ိ

က်စ္ လ်စ္ စြာ ေဆာင္ ရြ က္ႏုိ င္ ရ န္

မည့္ ခံစားခြငတ
့္ ႔ို အျပည္အ
့ ဝ မရရွ ိ

ယခုကသ
ဲ့ ႔ို ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ျခင္း

ၾကေသးေသာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိ ု

ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္

တြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့
သည့္ အလုပ္သမားညီလာခံ၌
အသစ္ျ ပန္ လ ည္ ဖြဲ ႕ စည္း ခဲ့ သ ည့္
အလုပသ
္ မားသမဂၢအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္တင
ြ ္
ဥကၠ႒အျဖစ္ ပန္းခ်ီလပ
ု သ
္ ားသမဂၢ
မွ ဦးေအာင္လင္း၊ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္
ပုသမ
ိ ၿ္ မိဳ႕ရွိ ေအသံုးလံုး ဘိလပ္ေျမ
စက္ ႐ံု မွ ဦး မ်ိဳးသန္ ႔ႏွ င့္ PMG

လက္ရွိ အလုပရ
္ င
ွ ၊္ အလုပ္

အရက္ခ်က္စက္႐မ
ံု ွ ဦးထြန္းေဝတိ႔ု
ျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴး သံးု ဦး၊ အမႈ
ေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ၂၀ဦး စုစေ
ု ပါင္း
ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ၂၆ ဦးပါဝင္
သည္။

ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း

အစည္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သာ ပါ
ဝင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အလုပ္သမား

သည္။

ဆင့္ေတာ့ ေရာက္လာပါၿပီ။ ညိႇ႐ံု

ေတာ့ ရွိေနေသးတယ္။ ဥပေဒခံ

အဓိကပါပဲ’’ဟု လိႈင္သာယာစက္

‘‘လတ္တေလာကေတာ့ အ

ဆုိ႐ံုေလာက္ပါပဲ။ သူတုိ႔ဘက္က

စားခြင့္ေတြမွာ ျပႆနာတက္ေန

မႈဇန
ု အ
္ တြင္းရွိ နယူးေဝးဖိနပ္စက္

ရက ပါဝင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ဥပေဒ

လုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းလုိ႔ရတဲ့ အ

လုပ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး မေပးတာမ်ိဳး

တုန္းပဲ။ ခုိင္မာတဲ့ဥပေဒေပၚဖုိ႔က

႐ံု အလုပ္သမား သိန္းေဇာ္ဦးက

ဝန္ထမ္းအလုိရွိသည္

http://www.gewarzoe.com

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Office Staff မ (၂) ဦး

၉ တန္းေအာင္ (သို႔) ၁၀ တန္း၊ (၂၅) ႏွစ္

Driver က်ား (၂) ဦး

ေအာက္၊ P/P ကာလာဓာတ္ပံု တစ္ပံု

ေျမာက္ဒဂံု။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၂၈၅၄၈၄

ႏွင့္ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ အခ်က္အလက္

------------------------

ေလွ်ာက္ ထားရမည္ ။

အလုိရိွသည္

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္

Vinyl ႐ုိက္၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ေ၀ရန္

လက္မနည္း/ စင္တီမီတာ နည္းျဖင့္

PH:09 250374120

Cashier M/F (2) Posts

(အခ်ိနပ
္ င
ို ္း)၊ အလုပသ
္ မားအလုရ
ိ သ
ိွ ည္။

စက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္ အျမန္အလိုရိွသည္။

------------------------

Supervisor M/F (2) Posts

အသက္ (၃၀)ေအာက္၊ Vinyl ႐ုက
ိ ဖ
္ ူးသူ။

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စာရင္းစစ္လုပ္ငန္း

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Golden Air PH:09 5181456
------------------------

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၉၂၆၈၄
------------------------

ရန္ကင္း၊ ေျမာက္ဒဂံ၊ု ေတာင္ဥကၠလာပ၊

အေရာင္းစာေရးမ (၅) ဦး

Auditor M/F (3)

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ဦးစားေပးမည္။

အေထြေထြလုပ္သား (၁၀) ဦး

Assistant Auditor(Senior) M/F (3)

Sales Executive M/F (3) Posts

Receptionist (၄) ဦး

Assistant Auditor (Junior) M/F (5)

Graphic Designer M (2) Posts

ေဆးခန္းအကူ (၆) ဦး

ကြၽမ္းက်င္ယာဥ္ေမာင္း M (2)

Office Assistant M/F (2) Posts

သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္း (၄) ဦး

အမွတ္ ၂(က)၊ ျပည္ေတာ္ေအးရိပ္သာ၊

Public Relation Assistant M/F (1) Posts

လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း (၄) ဦး

Brand Ambassador (5) Posts

ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕ နယ္၊

လံုၿခံဳေရး M (3) Posts

Driver (၂) ဦး

Media Assistant (က်ား/မ - ၁ ဦး)၊ ဘြ႕ဲ

႐ုပ္ရည္သန္ျ႔ ပန္႔ေခ်ာေမာေျပျပစ္ရမည္၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ယာဥ္ေနာက္လုိက္ M (3) Posts

ဖုန္း-၀၉ ၉၁၀၅၅၀၉၂

ရ၊ Microsoft Excel ကုိ ကြၽမ္းက်င္စြာ အ

၁၀ တန္းေအာင္၊ ဘဲြ႕ရ၊ လစာေကာင္း

Chief Accountant F (1) Posts

------------------------

လစာ-ရွစ္ေသာင္းက်ပ္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၉၈၂၆၆

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၃၁၄၁၀၇

------------------------

------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

သံုးျပဳႏုိင္ရမည္၊ လူအမ်ားႏွင့္ ေျပလည္

ေကာင္းေပးမည္။

စြာ ဆက္ဆံၿပီး Team Work ေကာင္းရ

Media Power Co.,LTD.

မည္။ ေလွ်ာက္ထားလိသ
ု မ
ူ ်ားသည္ ေၾကာ္
ျငာပါသည့္ေန႔မွစ၍ ႏွစ္ပတ္အတြင္း လုိ

မန္ေနဂ်ာ က်ား (၁) ဦး

-----------------------၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

ဆံပင္ညႇပ္ (ကြၽမ္းက်င္) က်ား (၂) ဦး

No.(5), Thazin Road, 9 Quarter,

Hairwork Barber Shop

Hlaing Yadanar Housing, Hlaing
Ph: 09-73152149
------------------------

(အမ်ိဳးသား အဆင္ျမင့္ဆံပင္ညႇပ္ဆုိင္)
နယ္မွာ ေနထုိင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္
မလိုပါ)

Sales Supervisor က်ား/မ (၁) ဦး
Sales Representative က်ား/မ (၅) ဦး
Driver (စာသိမ္းယာဥ္ေမာင္း) က်ား (၂) ဦး
တိုက္-၄၊ အခန္း-၄၂၊ ဒုတိယထပ္၊
၈ မုိင္ လမ္းဆံု၊ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာေတာင္ျခမ္း၊
မရမ္းကုန္း။
ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၇၃၀၉၉
-----------------------၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Photo Shop ကြၽမ္းက်င္ မ (၂) ဦး
အလုပ္သင္၀န္ထမ္း မ (၅) ဦး
ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၅၇၉၃

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၁၃၈၂၅

------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ (၂၅) ႏွစ္အတြင္း။
ေရခဲေသတၱာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စက္
ပစၥည္းမ်ား Cleaning & Maintenance
သင္ ၾ ကားေပးမည္ ။

လစာ

ခုနစ္ေသာင္း။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၈၁၈၀၅
-----------------------၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Project Manager M (1) Post
Project Engineer M (3) Posts
3 to 5 years working experience.
ME/BE/B.Tech/G.T.I

႐ံုး၀န္ထမ္း က်ား (၂) ဦး
အေထြေထြ၀န္ထမ္း က်ား (၁) ဦး
ယာဥ္ေမာင္းကြၽမ္းက်င္ က်ား (၃) ဦး
ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၂၇၇၃၃
-----------------------၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
မင္းဇာနည္ေရလုပ္ငန္း
ကုမၸဏီလီမိတက္
အတြင္းေရးမွဴး မ (၁) ဦး
စာရင္းကုိင္ခ်ဳပ္ က်ား (၁) ဦး

၁၀ တန္းေအာင္ က်ား (၂) ဦး

လု ပ္ ရ န္

PH:01 657830
-----------------------၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၂၉၈၆၁

အပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ လာ

Township, Yangon.

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

Waiter M/F (2) Posts

gewarzoe@gmail.com

အထက္တန္းစာေရးမ (၂) ဦး

ဝန္ထမ္းအလုိရွိသည္

အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ျဖင့္

0 ef x rf ; t vdk &Sd o nf

Free Classified

အျပည့္ အ စံုႏွ င့္

ယခင္ အလုပ္သမားသမဂၢ

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕

ျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက အစိုး

အလုပရ
္ င
ွ ၊္ အလုပသ
္ မား အ

ဧၿပီ ၂၆ ရက္ႏွင့္၂၇ရက္တုိ႔

Email-mzn.ygn@gmail.com
ဖုန္း-၉၅၁-၆၈၄၁၈၁
-----------------------၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း က်ား (၃၀) ဦး
MANS SECURITY AGENCY တြင္ တာ
၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ
(၅၀) ႏွစအ
္ တြင္း၊ အေျခခံပညာအလယ္
တန္းအဆင့္ အစမ္းခန္႔ သံုးလအတြင္း
က်ပ္ခုနစ္ေသာင္း။
ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၆၄၂၉၈

ဖုန္း-၀၁ ၅၀၂၉၀၁၊ ဖက္စ္ ၀၁၅၀၂၉၀၇

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၃၉၄၈၃
-----------------------အလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေ မာင္း သက္ တ မ္း ငါးႏွ စ္ ခ န္ ႔ ရိွ
သည္။ အဂၤလိပ္ စကားေျပာႏုိင္ရမည္။
လို အ ပ္ ပါက နယ္ ခ ရီးေ၀းေမာင္းႏို င္ ရ
မည္။ ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၆၆၇၄
-----------------------အလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အလိုရိွပါသည္။ ျပည္
တြင္းကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္

Brand Ambassador (5) Posts

ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အျမန္

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

႐ုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔ေခ်ာေမာေျပျပစ္ရမည္၊

အလိုရိွသည္။ ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၆၆၈၉၁

Hotel Shwe Gone Daing

၁၀ တန္းေအာင္၊ ဘဲြ႕ရ၊ လစာေကာင္း

------------------------

------------------------

Waiter M (5) Posts
Room Attendant M/F (4) Posts
Laundry Supervisor M (3) Posts
Email:monyeekyaw@gmail.com
PH:01 552583
-----------------------အလိုရိွသည္
မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း
ႏွင့္ Int'I သင္ၾကားေပးႏုိင္ေသာ ဆရာ၊
ဆရာမမ်ားအလိုရိွသည္။
အသက္ (၄၀) ႏွစ္ေအာက္။
ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၉၂၆၈၄
-----------------------၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
အေရာင္း၀န္ထမ္း မ (၁၀) ဦး

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

ေကာင္းေပးမည္။
Media Power Co.,LTD.
ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၂၉၈၆၁
-----------------------အလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေ မာင္း သက္ တ မ္း ငါးႏွ စ္ ခ န္ ႔ ရိွ
သည္။ အဂၤလိပ္ စကားေျပာႏုိင္ရမည္။
လို အ ပ္ ပါက နယ္ ခ ရီးေ၀းေမာင္းႏို င္ ရ
မည္။ ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၆၆၇၄
-----------------------၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
Caisher (ကြန္ပ်ဴတာ) က်ား (၃) ဦး
Waiter က်ား (၃) ဦး
ဓားကုိင္ က်ား (၃) ဦး
အေၾကာ္ဆရာ က်ား (၃) ဦး

႐ံုး၀န္ထမ္း မ (၂) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း က်ား (၂) ဦး
Myanmar Power Generator Co.,Ltd.

PH:01 591127

-----------------------၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စာရင္းကုိင္ မ (၂) ဦး
လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရိွသူျဖစ္ရမည္။
ဖုန္း-၀၁ ၅၈၀၅၅၀
-----------------------၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Basic, DTP, Graphic, Advanced Excel ျပသေပးႏုိင္ေသာ အခ်ိန္ပုိင္း ဆရာမ
(၅) ဦး အလိုရိွသည္။

ပ ညာ အ ရ ည္ အ ခ် င္း - အေျ ခ ခံ ပ ညာ

ဂိတ္ေၾကးေကာက္၀န္ထမ္း က်ား (၃) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၆၄၁၀၇၄

အထက္တန္းေအာင္၊ ႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္၊

ညေစာင့္ က်ား (၃) ဦး

------------------------

အေရာင္းစိတ္၀င္စားသူ၊ အေျပာအဆုိ

သန္႔ရွင္းေရး က်ား (၃) ဦး

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

ယဥ္ေက်းသြက္လက္ရမည္။
ဖုန္း-၀၁ ၅၇၂၁၈၆

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၂၇၆၃၅၃
------------------------

Spa ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္း မ (၃) ဦး
ဖုန္း-၀၉ ၂၅၄၁၃၄၅၃၁

topfzGifhvSpfvdkufonfh tcrJhtvkyfac:aMumfjimu@wGif xnfhoGif;vdkygu 7Day News *sme,fwdkufodkY uGefysLwmpm½dkufNyD; (1.5"x 2") xufrBuD;aomt&G,ftpm;jzifhvma&mufay;ydkYEdkifygonf/
trSefwu,f0efxrf;ac:,lvdkolrsm;om ,cku@udktokH;jyK&ef arwåm&yfcHtyfygonf/

18

Feature

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ေတာင္ကရို ီးယားတစ္ႏငုိ င္ လ
ံ ံုးကို စိတဒ္ ဏ္ရာရေစေသာ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈ ၾကမၼာဆိုး
ေတာင္

ကိရ
ု းီ ယားႏိင
ု င
္ ံ ဂ်ယ္ဂ်ဴး

ျဖ စ္ ပ် က္ ၿ ပီးေ နာ က္ သ င့္ေ တာ္

ကြၽန္း၏ အဓိကလမ္းမ

စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္

ႀကီးေပၚမွာ အ၀ါေရာင္လုိငး္ မ်ား

ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

က မ်ဥ္းသားထားသည့ႏ
္ ယ
ွ ။္ ကား

တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့မ
္ ွာ

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျခာက္ေပအ

တာ၀န္ရပ
ွိ ါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ႏတ
ု ္

ကြာတိင
ု ္းမွာခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ

ထြက္ပါတယ္’’

အ၀ါ ေရာင္ဖႀဲ ကိဳးမ်ားက ျဖတ္သန္း

သြားသည့္ ကားမ်ားမွ ေလတိုးေ၀ွ႔

မ်ား၏ မိ သားစု ၀ င္ မ်ားက ေက်

သို ႔ေ သာ္ လ ည္း ေသဆံုး သူ

တို င္း ၀ဲ လြ င့္ေ နၾကသည္ ။ ဂ်ယ္

နပ္ျ ခင္း မရွိေ သးပါ။ ၀န္ ႀ ကီး ခ်ဳပ္

ဂ်ဴးကြ ၽ န္းေပၚက အာဆန္ ၿ မိဳ ႕ရွိ

ထက္ပိုၿပီး တာ၀န္ရွိသူ အမ်ဳိးသ

ဒန္၀န္း အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ

မီး သမၼ တ ပတ္ ဂြ န္ေ ဟးလည္း

ေတာ့ ေက်ာင္းတံခါးဂိတ္မ်ားမွာ

ရာထူး မွႏု တ္ ထြ က္ေ ပးရမည္ ဟု

အ၀ါေရာင္ဖႀဲ ကိဳးေလးမ်ားကို ခ်ည္

ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ ေတာင္

ေႏွာ င္ ထားသည္ ။ ထိုေ က်ာင္း မွ

ကို ရီး ယားႏို င္ ငံ တြ င္ ၀န္ ႀ ကီး ခ်ဳပ္

အငယ္ တ န္း ေက်ာင္း သားသံုး ပံု

ထက္ သမၼတက ပိုအေရးပါ အာ

တစ္ပခ
ုံ န္မ
႔ ာွ ဧၿပီ ၁၆ ရက္ကဂ်ယ္ဂ်ဴး

ဏာႀကီးသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ စီမခ
ံ န္႔

ကြၽန္းအနီး ဆီ၀ိုးလ္ (Sewol) ကူး

ခဲမ
ြ ည
ႈ ံ့ေသာ သမၼတသာလွ်င္ ႏုတ္

တို ႔ သေဘၤာ နစ္ျ မဳပ္ မႈ တြ င္ ေသ

ထြက္ေပးရမည္ဟု ဆုိသည္။

ဆံုးခဲ့သည္။

မံ ခ န္ ႔ ခဲြ မႈ ည့ံ ဖ်င္း မႈေ ၾကာင့္ ၀န္

သေဘၤာ နစ္ျ မဳပ္ ခဲ့ ရာ ဂ်ယ္

သေဘၤာ နစ္ျ မဳပ္ ရာတြ င္ စီ

ဂ်ဴးကြၽန္းေက်ာင္းသားတိ႔ု ေနထိင
ု ္

ႀကီး ခ်ဳပ္ ရာထူး စြ န္ ႔ သြားခဲ့ သ လို

ရာ အာဆန္ ၿ မိဳ ႕တြ င္ သာမကပါ

ေက်ာင္း သားအမ်ားစု ေသဆံးု ခဲ့

သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ရာမွ ေသဆံုးခဲသ
့ ူ

သည့္ ဒန္၀န္းအထက္တန္းေက်ာင္း

တုအ
႔ိ တြက္ ၀မ္းနည္း ေၾကကဲြျခင္း

က ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ မစၥတာ

အ၀ါေရာင္ ဖဲ ႀ ကိဳးမ်ားက ကို ရီး

ကန္မင္းၾကဴက အသက္ပါစြနသ
႔္ ြား

ယား တစ္ႏင
ို င
္ လ
ံ ံုးကို ဖံုးလႊမ္းေနပါ

ခဲသ
့ ည္။ သူက သူက
႔ ယ
ို သ
္ ူ သစ္ပင္

သည္ ။ ယခု အ ခ်ိ န္ ထိ ဆီ ၀ိုး လ္

မွာ ဆဲြႀကိဳးခ် သတ္ေသခဲ့သည္။

သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုး

သူ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း

reuters

သူ ႔ အေလာင္း အနီး ေတြ ႕ ခဲ့

ရေသာ မစၥ ကာကန္ မ င္း ၾကဴ၏
ပို က္ ဆံ အိ တ္ ထဲ မွ စာရြ က္ တ စ္ ခု

ထားသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အေလာင္း
ျပန္ရၿပီး ထက္၀က္ေက်ာ္ေလာက္

လိပ၀
္ င္ခင
ြ မ
့္ ေျဖဆိမ
ု ီ ေလ့လာေရး

ထဲ ပိ တ္ မိေ နခ်ိ န္ တြ င္ ေရယာဥ္

ကယ္ဆယ္သည့္ ကိုရီးယားကမ္း

တာ၀န္ မ ယူ ဘဲ ကို ယ္ လြ တ္ ႐ု န္း

တြင္ ‘‘အဆိုပါခရီးစဥ္ကို စီစဥ္သူ

မွာ မရေသးဘဲ ရွာေဖြေနၾကဆဲျဖစ္

ခရီးထြကၾ္ ကေလ့ရသ
ွိ ည္။ ဆီ၀ိုးလ္

မွဴးက ကယ္ ဆ ယ္ေ ရး သေဘၤာ

ေျခေစာင့္တပ္၏ အရည္အေသြး

ထြက္ေျပးခဲ့ေသာ ေရယာဥ္မွဴးႏွင့္

ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္

သည္။

သေဘၤာႏွ င့္ လို က္ ပါၿပီး ေလ့ လာ

ေပၚသို႔ ခုန္တက္သြားခဲ့သည္။

ကလည္း အေတာ္ညဖ
ံ့ ်င္းသည္ဟု

သေဘၤာသား ၁၄ ဦးကို ေတာင္ကို

ေပ်ာက္ေ နတဲ့ ဘ၀မွာ အသက္

ေၾကကဲြ ၀မ္း နည္းေနေသာ

ေရး ထြ က္ မိ သ ည့္ ဆ ယ္ေ က်ာ္

တရားခံဘယ္သူလဲ

ဆိသ
ု ည္။ ကယ္ဆယ္ေရး သေဘၤာ

ရီး ယား အ စိုး ရ က ဖ မ္း ဆီး ထား

ရွင္ေနရတဲ့ အျဖစ္ကို မခံစားႏိုင္

ႏို င္ ငံ တ စ္ ၀ န္း မွ ျပည္ သူေ တြ က

သက္ေ က်ာင္း သားေလးမ်ား အ

နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ ဆီ၀ိုးလ္ကူး

မ်ား ေနာက္ က်ခဲ့ သ ည့္ အ တြ က္

သည္ ။ သေဘၤာ နစ္ျ မဳပ္ မႈ ကို ဦး

ေတာ့ဘူး’’ ဟု ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း

အိမမ
္ ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ဖဲႀကိဳးအ

တြ က္ေ တာ့ ၾကမၼာ ဆိုး ႀကံဳ ရျခင္း

တိသ
႔ု ေဘၤာမွာ ဂ်ပန္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ွ အသံုး

အနီး ၀န္း က်င္ မွ ငါးဖမ္း သေဘၤာ

ေဆာင္ စ စ္ေ ဆးေနေသာ အဖဲြ ႕

ရဲမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

၀ါေတြ ခ်ည္ထားၾကသလုိ သေဘၤာ

ပင္ျဖစ္သည္။

ျပဳၿပီးသား သေဘၤာေဟာင္းကို မြမ္း

မ်ားက ကယ္ဆယ္ခဲ့ရသည္။ ငါး

ယန္ ဂြၽန္ဂ်င္က ‘‘သေဘၤာကို စြန္႔

နစ္ျ မဳပ္ မႈ အေၾကာင္း တင္ ဆ က္

နစ္ျမဳပ္ေနသည့္ သေဘၤာက

မံ ထားေသာ သေဘၤာ တစ္ စီးျဖစ္

ဖမ္း သမားတစ္ ဦး က သူ ၏ စက္

ခြာ ၿပီး လူေ တြ ကို ေသေစတာ။

အျဖစ္က ေၾကကဲြစရာေတြ ထပ္

ေနေသာ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ား၏

ေန လာေရာက္ က ယ္ ဆ ယ္ ၾ ကဖို ႔

သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူတို႔၏ အ

ေလွမွာ ေသးေနသျဖင့္ လူအေတာ္

ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရေၾကာင္းဥပေဒကယ္

ဆင့္ လို က္ သ လို ပ င္ ။ ယခု ရ က္

ဖန္ သားျပင္ မွာ လည္း ဖဲ ႀ ကိဳး၀ါ

ပထမဆံုးအေရးေပၚ အကူအညီ

ဆိအ
ု ရ ကိရ
ု ီးယားသေဘၤာကုမဏ
ၸ ီ

မ်ားမ်ားကို မကယ္ႏုိင္ဘဲ ဆံုး႐ံႈးခဲ့

ဆယ္ေရးနဲ႔ ကူညီေရးဥပေဒ၊ ျမစ္

မ်ားမွာေတာ့ က်န္ရစ္ခဲ့သူေတြက

ေလးမ်ားက နာရီ၀က္တစ္ခါ ေပၚ

ေတာင္း ခံ သူ မွာ ဒန္ ၀ န္းေက်ာင္း

က ခရီး သည္ ပို မို တ င္ႏို င္ ရ န္ အ

ရသည္ ဟု ဆုိ သ ည္ ။ ႐ု ပ္ျ မင္ သံ

ေၾကာင္း ဥပေဒေတြအရ သူတ႔က
ို ို

ဆ ယ္ ယူ ရ ရွိေ သာ အေ လာ င္း

လာေနၾကသည္။

မွ အသက္ (၁၇) ႏွ စ္ အ ရြ ယ္

တြက္ တတိယထပ္၊ စတုတၳထပ္

ၾကားသတင္းမ်ားတြင္ သေဘၤာက

အေရးယူအျပစ္ေပးသြားမယ္’’ ဟု

မ်ားကို အသု ဘ အခမ္း အနား

ေက်ာင္းသားေလး ခ်ဳိင္ေဒါက္ဟြာ

မ်ားတြ င္ အခန္း မ်ား ပိုတးုိ ခ်ဲ ႕ျပဳ

တစ္ဖက္တင
ြ ္ နစ္ျမဳပ္ေနခ်ိန ္ ကယ္

ေျပာၾကားသည္။

က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကပါၿပီ။ သ

ေသာ အင္တာနက္လူမႈ စာမ်က္

ျဖစ္သည္။

ျပင္ခ့သ
ဲ ည္ဟု သိရသည္။ တိုက်ဳိ

ဆယ္ေရးတပ္သားမ်ားကသေဘၤာ

တာ၀န္ယူရဲသူ

ေဘၤာ နစ္ျ မဳပ္ ခဲ့ သ ည့္ ေရျပင္ မွာ

ႏွာမ်ားမွာလည္း ကိုရီးယား ျပည္

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လာကယ္

တကၠသလ
ုိ မ
္ ွ ေရေၾကာင္းပါေမာကၡ

ပဲပ
့ င
ို ္းကို ေရာက္ေနေသာ သေဘၤာ

လ ည္း ေ ရ တ ပ္ သေ ဘၤာ မ်ား က

သူ မ်ားက အ၀ါေရာင္ ဖဲ ႀ ကိဳးမ်ား

ၾကပါ။ ကြၽန္ေတာ္တ႔ို သေဘၤာေပၚ

ယုတကာ ၀ါတာနာေဘကက ‘‘သူ

သားမ်ားကို သာ ကယ္ ဆ ယ္ႏို င္

က ယ္ ဆ ယ္ေ ရး မွာ ပါ ေ ပါ့ ဆ ခဲ့

အသက္ ရွ င္ ဖို ႔ ေမွ်ာ္ လ င့္ ခ်က္ မ

ျဖင့္ ၀မ္းနည္းယူက်ံဳးမရမႈမ်ားကို

မွာပါ။ သေဘၤာျမဳပ္ေနပါၿပီ’’ ဟူ၍

တုက
႔ိ ဂ်ပန္က သေဘၤာအေဟာင္း

ခဲသ
့ ည္ကို လူေတြက ျမင္ေတြ႕ၾက

သည့အ
္ တြက္ လူအေျမာက္အျမား

ရွိေတာ့သည့္ ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ား၏

တင္ထားၾကပါသည္။ အမ်ားစုက

ျဖစ္သည္။

ကို ၀ ယ္ ၊ အခန္းေတြ ထ ပ္ ထ ည့္ ၊

ရသည္။

ေသဆံုး ခဲ့ ရ ၍ ေၾကကဲြ ၀ မ္း နည္း

အေ လာ င္း ကို ရွာေ ဖြေ န ၾ က ဆဲ

ကူးတို႔သေဘၤာနစ္ျ မဳပ္မႈတြင္ အ

ထပ္ ထ ည့္ တဲ့ အခန္းေတြ က သ

‘‘အခု လို ျမင္ လို က္ ရေတာ့

ေနေသာ လူအမ်ား၏ ေဒါသက

ျဖစ္သည္။

သက္ဆံုး႐ံႈးၾကသူမ်ားကို ၀မ္းနည္း

ေၾကာင္းၾကားခဲ၏
့ ။ အျခားသေဘၤာ

ေဘၤာ ဦး ပို င္း မွာ ရွိ တ ယ္ ။ အဲ ဒီ

ေတာင္ကရ
ို ီးယားအစိုးရမွာ ကယ္

အစိုး ရတာ၀န္ ရွိ သူ မ်ားထံ စု ၿ ပံဳ

စြာ ေတာင္းပန္ထားၾကသည္။

ေပၚမွ လူႀကီးမ်ားက အေရးေပၚကို

ေတာ့ သေဘၤာက နဂိက
ု လို ဘက္

ဆယ္ေရးေရာ၊ ႏုိင္ငံသားေတြကို

ေရာက္ရွိသြားပါသည္။

လံုး ၀မ္းနည္းျခင္းအ၀ါေရာင္ ဖဲ

‘‘ခြင့္လႊတ္ၾကပါ။ ရွင္တို႔ကို

ေခၚဖို ႔ သတိ မ ရခဲ့ ၾ က။ အဆို ပါ

မညီဘဲ နစ္ျမဳပ္ခဲ့တာ’’ ဟု ေျပာ

ကာကြယ္ေပးမယ့္ ေဘးကင္းေရး

သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အ

ႀကိဳးေတြ ဖံုး လႊ မ္းေနသလို စိ တ္

လာေ ရာ က္ မ က ယ္ ဆ ယ္ႏို င္ တဲ့

ေက်ာင္းသားေလး ခ်ဳိင္ေဒါက္ဟြာ

ၾကားသည္။

အစီ အ မံေ တြေ ရာ ဘာမွ မ ရွိ ဘူး

စိုး ရ ၀ န္ ႀ ကီး မ်ား မွာ ေ ၾ က ကဲြ သူ

ေၾကကဲြ ၀ မ္း နည္း မႈ မ်ား အထြ တ္

အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္’’

ကို လ ည္း ကယ္ ဆ ယ္ေ ရးသမား

သတင္း ဌာန အခ်ဳိ ႕ ကမူ

ဆို တာ ျပေနတယ္ ။ ဒီ ဆီ ၀ိုး လ္

ျပည္သူလူထု၏ ေဒါသတႀကီး အ

အထိပက
္ ို ေရာက္ေနပါသည္။ ကို

မ်ားက ယခုထိရွာမရေသး။ ေသ

သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ရာေနရာသည္ ေရ

သေဘၤာျမဳပ္တာက အစိုးရအဖဲြ႕

ျပစ္တင္ျခင္းကို ခံေနရသည္။ ထို႔

ရီးယား စစ္ပြဲအၿပီးမွာ ပထမဆံုး

ေသဆံုးသူအမ်ားစုမွာ ငယ္ရယ
ြ သ
္ ူ

ဆံုးသြားၿပီဟု ယူဆၾကသည္။

စီးေၾကာင္းမ်ား အလြန္က်ပ္သည့္

အစည္းေတြၾကားမွာ အက်င့ပ
္ ်က္

အတြက္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္တင
ြ ္ ၀န္ႀကီး

ေတာင္ ကို ရီး ယား တစ္ႏို င္ ငံ လံုး

အ ထ က္ တ န္းေ က်ာ င္း သား မ်ား

ေနရာျဖစ္ၿပီး ထိုေရေၾကာင္းကို အ

ျခစားအသံုးမက်တာေတြရဲ႕ သာ

ခ်ဳပ္ ခြ ၽ န္ ဟြ န္ ၀ န္ က တာ၀န္ ယူ

စိတဓ
္ ာတ္ပင
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာ အထိအနာ

ျဖစ္ ၾ ကၿပီး ကို ရီး ယားႏုိ င္ ငံ ယဥ္

ေတာ့ သေဘၤာေရယာဥ္ မွဴး ဦး

ေတြ႕အႀကံဳမရွသ
ိ ည့္ တတိယ ေရ

ဓကပဲ။ ႏုိင္ငံမွာ ဒါေတြျပင္ဖို႔ လို

သည့အ
္ ေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး

ဆံုး အခ်ိ န္ လ ည္း ျဖစ္ သ ည္ ။ ထို

ေက်းမႈအရ မိသားစုပတ္၀န္းက်င္

ေဆာင္ေသာ သေဘၤာသားမ်ားက

ယာဥ္မွဴးကပဲက
့ င
ို ခ
္ သ
ဲ့ ျဖင့္ ယခုကဲ့

ေနၿပီ’’ ဟု ေက်ာင္ဟီးတကၠသိုလ္

မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း တိုင္းျပည္

ဒဏ္ရာကို ကုစားဖုိ႔ေတာ့ အခ်ိန္

အသို င္း အ၀ို င္း က သဲ သဲ လႈ ပ္ အ

သေဘၤာကို ပထမဆံုးစြနခ
႔္ ြာကိယ
ု ္

သို႔ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု

ပါေမာကၡ စင္ သီ ယာ႐ို က ေျပာ

ကို ေၾကညာခဲ့သည္။

မ်ားစြာ လိုအပ္ပါဦးမည္။

ေရးေပးၾကသည့္ အရြယ္ေလးမ်ား

လြ တ္ ႐ု န္း ခဲ့ ၾ ကသည္ ။ ေက်ာင္း

ဆုိပါသည္။

ၾကားသည္။

‘‘ကြ ၽ န္ေ တာ့္ အေနနဲ ႔ ဒီ မ

ထားထားျမင့္

ျဖစ္ ၾ ကသည္ ။ ဒန္ ၀ န္ အထက္

သားေလးမ်ား အသက္ကယ္ အက်ႌ

သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ခရီး

ေတာ္တဆမႈကို မျဖစ္ေအာင္ မ

(ကိုးကား - CNN, NBC

တန္းေက်ာင္း၏ ထံုးစံအရ ေကာ

မ်ား၀တ္ကာ သေဘၤာအခန္းမ်ား

သေဘၤာေပၚမွ ခရီး သည္ မ်ားကို

သည္မ်ား၏ လြတ္ေျမာက္ေရးကို

တားဆီးႏို င္ ခဲ့ တဲ့ အတြ က္ေ ရာ၊

႐ုပ္သံသတင္းမ်ား)

ေဖ့ စ္ ဘြ တ္ ခ္ ၊ တြ စ္ တာ စ

သေ ဘၤာ န စ္ျ မဳ ပ္ မႈေ ၾ ကာ င့္

သူက အေရးေပၚဌာနသိ႔ု အ

အ ဆိုး ရြား ဆံုး အ ခ် က္ က

ထို ႔ အျပင္ နစ္ျ မဳပ္ေ နသည့္

သေဘၤာ နစ္ျ မဳပ္ မႈ မွာေရာ

ဒုေက်ာင္းအုပ္ေသဆံုးသည့္

ေတာင္ ကို ရီး ယားတစ္ႏို င္ ငံ

19

Commodity Watch

Vol.13, No.8  April 30 , 2014
စာမ်က္ႏွာ(၁၂) မွ

ဟန္းဆက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚက ေအာက္ခ်င္းငွက္တို႔
အိမ္မျပန္ႏုိင္ၾကေသးပါ

ကြ ၽ န္ေ တာ္ တုိ ႔ လ ည္း

Samsung

အခု

ဘူး။ မေလးရွားမွာက ေနရထုိင္ရ

ကိယ
ု ပ
္ င
ို က
္ ားနဲ႔ ကိယ
ု ပ
္ င
ို တ
္ က
ုိ ခ
္ န္း

တာ အရင္ကေလာက္အဆင္မေျပ

နဲ႔ ေနႏုိင္ၿပီ’’ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ မ

ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္

တူပီၿမိဳ႕နယ္မွ မေလးရွားတြင္ အ

ႏုိ င္ ငံ ကို

လုပသ
္ ြားေရာက္လပ
ု က
္ င
ို ၿ္ ပီး ထိမ
ု ွ

တယ္’’ ဟု ကေလးၿမိဳ႕နည္းပညာ

တစ္ဆင့္ အေမရိကန္သို႔ သြား

တကၠသလ
ို တ
္ င
ြ ္ ၂ ႏွစအ
္ ထိ ပညာ

ေရာက္ အ လု ပ္ လု ပ္ ကို င္ေ နသည့္

သင္ၿပီးမွ ေက်ာင္းထြကက
္ ာ မေလး

ကိထ
ု က္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရွားသု႔အလု

ပသ
္ ာြ းေရာက္လုပက
္ င
ုိ ္

ေနသူ မတူပၿီ မိဳ႕နယ္မွ ကိုေဟာက္

၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္

စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ဆက္ ကူး ဖို ႔ စီ စ ဥ္ ထား

iPhone

Model

Price

Model

Galaxy
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Galaxy

98,000
225,000
269,000
265,000
335,000
363,000
485,000
315,000
415,000
290,000

iPhone
iPhone
iPhone
iPhone
iPhone

Y MIT
S Advance
Express
Grand(GSM)
S3
S4 Mini
S4
Mega 5.8
Note II
Tab3 7"

5 (32 GB)
5s(32GB)
5s(16GB)
5 (32 GB)
5 (16 GB)

780,000
810,000
680,000
758,000
658,000

Huawei
Model

Price

Y 300
G 510
C 8813D
G 520
G 610s
G 700
Ascend P6
C 8813 (CDMA)
G 610c (CDMA)
Y 300c (CDMA)

လူႀကီးမင္း(လသာ)ဆုိင္မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္
ပါသည္။

Sony
Model

Price

Price

98,000
120,000
148,000
125,000
130,000
218,000
300,000
133,000
150,000
99,000

မွစတင္၍ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏

ပီးက ေျပာသည္။

လစာတုိးျမႇင့္လုိက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္

နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား

အျပား ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ ထြက္ခြာ

အတြက္ ရွားပါးစရိတမ
္ ်ား တုိးျမႇင့္

ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္

ေပးလုိက္ေသာအခါ တစ္လလွ်င္

အတြင္း လူငယ္မ်ား တစ္ႏစ
ွ ထ
္ က္

တစ္သိန္းေက်ာ္ရရွိေနေသာ ျပည္

တစ္ႏွ စ္

နယ္အတြင္းရွိ အစိုးရလုပင
္ န္းမ်ား

ယင္းျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ အစိုး

အမ်ဳိးအစား

တြင္ ဝင္ေရာက္လပ
ု က
္ င
ို ရ
္ န္ ျပည္

ရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း အ

နယ္မွ ပညာတတ္လူငယ္မ်ားက

Samsung (PDP)

4Series51-4900

လု ပ္ အ ကို င္ အ ခြ င့္ အ လ မ္း မ်ား

Panasonic(LED)

THL32B6X

225,000

စိတ္ဝင္စားလာခဲ့သည္။

ေပၚေပါက္ေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား

32W45

330,000

‘‘ကြၽန္မေရာ ကြၽန္မေမာင္

ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ အစိုးရ၏

LG (LED)

32LN5120

260,000

ေလးပါ အခုေနာက္ပင
ို ္းအစိုးရဝန္

၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၏ အမ်ဳိး

Samsung

BD-E 5500(Blu-ray 3D)

130,000

ထမ္းအလုပက
္ ပ
ို ဲ စိတဝ
္ င္စားေတာ့

သား စီ မံ ကိ န္း ဥ ပေ ဒ ၾ က မ္း တြ င္

Nakita

EVD

38,000

တယ္။ အခုက လစာလည္းမ်ားၿပီ

ခ်င္းျပည္ န ယ္ အ တြ က္

HDMI

35,000

ဆုိေတာ့ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး

တင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

လည္း အဆင္ေျပသလို မိဘနဲ႔

တန္ဖိုးရည္မန
ွ ္းခ်က္မွာ က်ပ္ ၂၂၀

လည္း မခြဲမခြာအတူေနရတယ္။

ဘီလီယံေက်ာ္ျဖစ္သည္။ ထိုပမာ

ကိုယ့္ျပည္နယ္အတြင္းက အစိုးရ

ဏမွာ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္

ဝန္ ထ မ္း အလု ပ္ တ စ္ေ နရာရာပဲ

ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္

Samsung

လု ပ္ ခ်င္ေ တာ့ တ ယ္ ။

ႏုိ င္ ငံျ ခား

ႏႈန္း ပိုတိုးတက္လာသည္။ သို႔

Panasonic

မထြက္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး’’ဟု ေရ

ေသာ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ထုတ္လုပ္

ဇြါလ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္(၂၅) ႏွစ္

မႈႏင
ွ ဝ
့္ န္ေဆာင္မႈ ရည္မန
ွ ္းခ်က္ႏင
ွ ့္

အရြယ္ သူနာျပဳဆရာမ မဗြိဳင္း

ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္

လတ္က ေျပာသည္။

၀ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာပါဝင္

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီလ (၂၆) ရက္တြင္ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္းရိွ Capital

ဆုိင္ ႏွင့္ Misubishi Electric Centre တို႔မွ ေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထို ကဲ့ သို ႔

လူ င ယ္ အ မ်ား

တြင္း ဟိုတယ္ဇုန္ႏွင့္ သယံဇာတ

ေနရာ လုပ္ကိုင္ရန္မွာ ခက္ခဲေန

ရွာေဖြမႈလုပ္ငန္းတြင္သာ ရင္းႏွီး

ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အတြင္း

ျမႇဳပ္ႏလ
ွံ ိုေသာကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားေၾကာင္ ့

ရွိ ဆယ္တန္းေအာင္ ဘြဲ႕ရလူငယ္

အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာအား ေျဖ

မ်ားက ေျပာၾကသည္။

ရွင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

လုပင
္ န္းတစ္ခသ
ု ာ လုပက
္ င
ို ္ႏင
ုိ ရ
္ န္

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ခ်င္းျပည္

နယ္ ၏

အလု ပ္ အ ကို င္ အ ခြ င့္

အခြင့္အလမ္းရွိေသာ လူငယ္မ်ား

အလမ္းကို ျပန္လည္ၾကည္မ
့ ည္ဆုိ

အဖိ႔ု ႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ပ္ျခားတုင
ိ ္းျပည္မ်ားသိ႔ု

ပါက ခ်င္းတိုင္းရင္းသားလူငယ္

သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း

မ်ားကို အလုပ္မ်ားမ်ားမေပးႏုိင္

က လူေနမႈဘဝအဆင္အ
့ တန္းျမင့္

ေသးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသာရွိေန

စြာေနထုိင္ႏုိင္သလုိ မိဘမ်ားကို

ေသးသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေထာက္ပႏ
့ံ င
ို ျ္ ခင္းေၾကာင့္ တတိယ

တြ က္ ခ် က္ ၾ က ည့္ မ ည္ ဆုိ လွ် င္

ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ကူးကာ ဆက္လက္

သဘာဝသယံဇာတသတၱဳရွာေဖြမႈ

သြားလာေနၾကသည္။ ‘‘ဟိုမွာေန

လုပ္ငန္းတြင္ ကုမၸဏီ ၂၂ ခု၊

ၿပီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္မလာ

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းက

ခ်င္ေတာ့ဘူး။ လာလည္း ခဏ

ဟိုတယ္ဇုန္သံုးခု၊ လမ္းတံတား

တစ္ျဖဳတ္ေလာက္ပဲ အလည္လာ

တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီ ၁၀ ခု

ခ်င္ေတာ့တယ္။ ဒီမွာက အလုပ္

ေက်ာ္သာရွိသည္။

အကို င္ လ ည္း မရွိ သ လို
အလု ပ္ လု ပ္ မ ယ္

ရွိ တဲ့

ဆုိျ ပန္ေ တာ့

အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား

ထို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ

လူ င ယ္ မ်ား

ေနရပ္ စြ န္ ႔ ခြာ ကာ

TV

ေမာ္ဒယ္

Sony (LED)

Samsung

RT25FGJA

Mitsubishi Electric
Panasonic

Samsung

320,000

MR 17E(1 Door)

Hitachi

Mitsubishi Electric

610,000

ေရခဲေသတၱာ

Hitachi

ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္)

DVD

G-IPOLO

ခ်င္းျပည္နယ္မွာ

သည္။သို႔ေသာ္ ခ်င္းျပည္နယ္အ

အစိုး ရ

ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အသား

သို႔ေသာ္ ခ်င္းျပည္နယ္အ

ျပည္ န ယ္ အ တြ င္း

390,000
165,000
258,000

ေလ်ာ့ န ည္း လာသည္ ။

တြင္း အစိးု ရလခစားလုပင
္ န္းတစ္

Xperia Z
Xperia J
Xperia P

200,000

190W

245,000

NR.BT224

245,000

Washing

WA95W9

170,000

72B2

190,000

Aircon

1.0HP(RAS-E1067)

245,000

1.0HP(MS-F10VC)

290,000

1.0HP(AS09 HTFST)

255,000

ေစ်းႏႈန္း

ဘိလပ္ေျမ(ယုိးဒယားဆင္တံဆိပ္)

တစ္အိတ္

၅,၇၅၀

ဘိလပ္ေျမ (ယိုးဒယား INSee)

တစ္အိတ္

၅,၇၅၀

တစ္အိတ္

၄,၈၀၀

ဘိလပ္ေျမ (ႀကံ)

ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္)

ဆန္(ေပၚဆန္းေမႊး)

တစ္ျပည္

၁၀,၀၀-၁,၆၀၀

ဆန္ (ေတာင္ပ်ံ)

တစ္ျပည္

၁,၀၀၀-၁,၂၀၀

ဆန္ (ဇီယာ)

တစ္ျပည္

၇၀၀-၈၀၀

ဆီ (ပဲဆီရွယ္)

တစ္ပိႆာ

၃,၀၀၀

ဆီ (စားအုန္းဆီ)

တစ္ပိႆာ

၁,၆၅၀

ဆီ (ရန္ကုန္ပဲဆီ)

တစ္ပိႆာ

၃,၆၀၀

ဆား (အိုင္အိုဒင္း)

တစ္ထုပ္

၁၀၀

ၾကက္သြန္နီ

တစ္ပိႆာ

၆၀၀

ၾကက္သြန္ျဖဴ

တစ္ပိႆာ

၁,၈၀၀

သၾကား

တစ္ပိႆာ

၁,၁၀၀

မန္က်ည္းမွည့္(အေစ့လြတ္)

တစ္ပိႆာ

၁,၂၀၀

အာလူး

တစ္ပိႆာ

၈၀၀

ႏို႔ဆီ

တစ္ဘူး

၅၅၀-၈၀၀

ႏို႔စိမ္း

တစ္ဘူး

၆၀၀-၈၀၀

ၾကက္ဥ/ဘဲဥ

တစ္လံုး

၁၂၀-၁၃၀

ကုလားပဲျခမ္း

တစ္ပိႆာ

၁,၂၀၀

ၾကက္သား(ေမြးျမဴေရး)

တစ္ပိႆာ

၈,၀၀၀

ၾကက္သား(ဗမာ)

တစ္ပိႆာ

၉,၀၀၀

၀က္သား

တစ္ပိႆာ

၇,၀၀၀

အမဲသား

တစ္ပိႆာ

၈,၀၀၀

ခရမ္းခ်ဥ္သီး(အင္းသီး)

တစ္ပိႆာ

၇,၀၀၀ ၀န္းက်င္

ေဂၚဖီထုပ္

၁ ထုပ္

၅၀၀

င႐ုတ္သီး(အပု)

တစ္ပိႆာ

၇,၀၀၀

ငါး၊ ပုစြန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
အမ်ဳိးအစား

ေရတြက္ပ ံု

ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္)

ငါးျမစ္ခ်င္း

တစ္ပိႆာ

၂,၃၀၀-၂,၈၀၀

ငါးၾကင္း

တစ္ပိႆာ

၂,၅၀၀-၂,၈၀၀

ငါးသေလာက္

တစ္ပိႆာ

၃,၃၀၀-၃,၆၀၀

ငါးဖယ္

တစ္ပိႆာ

၂,၃၀၀-၂,၆၀၀

ပုစြန္ေဘာ့ခ်ိတ္

တစ္ပိႆာ

၃,၂၀၀-၄,၂၀၀

ပုစြန္ေျပာင္တုပ္ႀကီး

တစ္ပိႆာ

၁၂,၀၀၀-၂၆,၀၀၀

တီလားဗီးယား

တစ္ပိႆာ

၁,၆၀၀-၂,၀၀၀

ဧၿပီလ (၂၆) ရက္က ၾကည့္ျမင္တိုင္ဗဟုိစံျပငါးေစ်းႀကီးမွ ေကာက္ယူထားေသာ လက္
ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား

ေရတြက္ပံု

ေရတြက္ပ ံု

ေစ်းႏႈန္း

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္း
အမ်ဳိးအမည္

အမ်ဳိးအစား

အုတ္(ကုန္းအုတ္-ပထမတန္းစား)

တစ္လံုး

၁၂၅

အုတ္(ကုန္းအုတ္-ဒုတိယတန္းစား)

တစ္လံုး

၁၀၅

အုတ္(၈ေပါင္အုတ္) (အထုိင္ေစ်း)

တစ္လံုး

၁၁၀

ေနျပည္ေတာ္စက္အုတ္(၁၀ေပါက္)

တစ္လံုး

၇၀-၈၀

သဲ(အၾကမ္း)

တစ္က်င္း

၁၆,၀၀၀

သဲ (အႏု)

တစ္က်င္း

၁၂,၀၀၀

ေက်ာက္

တစ္က်င္း

၁၁၀,၀၀၀

ဓာတ္ဆီ

1 Litre

ဒီဇယ္ Octane
1 Litre 1 Litre

Premier
1 Litre

Apr (23)

815

940

920

950

Apr (24)

815

940

920

950

Apr (25)

815

940

920

950

Apr (26)

815

940

920

950

Apr (27)

815

940

920

950

Apr (28)

815

940

920

950

Apr (29)

815

940

920

950

ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီဆုိင္မ်ားမွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈ အနည္း
ငယ္ရိွႏုိင္သည္။

Note book price
ASUS

ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle (0.3mm)အပါး တစ္ေပ

၄၇၀

Intel Core i3 1.8 GHz, 4 GB DDR3, 500GB HDD, HD, 14"

ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle (0.312mm)

တစ္ေပ

၆၆၀

Intel Core i5 1.6 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 14"

648,000

ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle (0.36mm)

တစ္ေပ

၈၅၀

Intel Core i7 1.8 GHz, 4 GB DDR3, 750 GB HDD, 14"

790,000

ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle (0.346mm)

တစ္ေပ

၈၂၀

Intel Core i7 1.8 GHz, 4 GB DDR3, 750 GB HDD , 15.6"

959,000

Two Stars (အနီေရာင္)

တစ္ေပ

၃၅၀

Posco ၾကယ္စိမ္း

တစ္ေပႏႈန္း

၄၆၀

႐ုိး႐ုိးသြပ္မုိးျပား(ေနရွင္နယ္ဆင္)

တစ္ေပႏႈန္း

၂၈၅

ထံုး(၈ပိႆာအိတ္)

တစ္အိတ္

အိမ္႐ိုက္သံ (2"-4'')
အိမ္႐ိုက္သံ (1"-1")

484,000

Acer
Intel Core i3 1.7 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, HD, 14"
Intel Core i5 1.8 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 14"

484,000
619,800

Intel Core i5 1.6 GHz, 4 GB DDR3, 750 GB HDD, 14"

648,000

၁,၁၀၀

Intel Core i7 1.8 GHz, 4GB DDR3, 1TB HDD, 15.6"

775,000

တစ္ပိႆာ

၁,၂၈၀

HP

တစ္ပိႆာ

၁,၅၈၀

လည္း ဟိုမွာလုပ္ရတာထက္ ပင္

ျပည္ပသြားေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္း

ပန္းၿပီး ေငြလည္း ဟိုမွာေလာက္

ေစရန္ ျပည္နယ္အတြင္း အလုပ္

မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ မေလးရွားမွာပဲ

အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီလ (၂၆) ရက္တင
ြ ္ ေကာက္ယထ
ူ ားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္

အၿမဲတမ္းေနဖို႔ေတာ့ စိတ္မကူးပါ

တီးေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရိွႏုိင္ပါသည္။

Intel Core i3 2.4 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, HD, 14"

435,000

Intel Core i5 2.6 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 14''

561,000

Intel Core i5 1.7 GHz, 6 GB DDR3, 640 GB HDD,HD,15.6''

664,000

Intel Core i7 2.4 GHz, 4 GB DDR3, 1 TB HDD, 15.6"

1,066,000

20

Article

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

လက္သီးဆုပ္

မ၀တ္ခဲ့ဖူးဘူး၊ လက္စြပ္စြပ္ေနရ
မယ့္ အေျခအေန၊ ပုိးပုဆုိးနဲ႔ သြား
ရမယ့္ ေနရာဆုိ လ ည္း ရိွ တာပဲ
၀တ္သြားခဲ့တယ္။ အပုိေတြ ကြၽန္
ေတာ္ခႏၶာကုယ
ိ ္ေပၚမွာ တင္မထား

ေက်ာ္မင္းဦး(စမ္းေခ်ာင္း)

ခ်င္ဘူး’’တဲ့ ခင္ဗ်ာ။

တစ္ရက္ CT.Scan ႐ုက
ိ ခ
္ ပ
ဲ့ ါ

တယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ညပုင
ိ ္းသူနာ

သတင္းစာဆရာႀကီးဟံသာ

ျပဳစုျ ခင္း တာ၀န္ ယူ ထားခဲ့ တာမို ႔

၀တီ ဦး၀င္းတင္ေနထုင
ိ မ
္ ေကာင္း

ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ေတာ့ ေန႔ခင္းက

ျဖစ္လို႔ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုႏွစ္႐ံုက

CT ဆင္း႐ုက
ိ ခ
္ ရ
ဲ့ တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ၊

ေန ရန္ကန
ု ္ျပည္သ႔ေ
ူ ဆး႐ံႀု ကီး ICU

အျ ဖ စ္ အ ပ် က္ေ တြ ကုိ အ ရႊ န္း

ကုိ ေရာက္ေနမွန္း ျပည္ပအသံလင
ႊ ့္

ေဖာက္ ၿ ပီး ျပန္ေျပာျပခဲ့ ပါေသး

ဌာန ေတြက တစ္ဆင့္ပဲၾကားခဲ့သိ

တယ္။ ခုိင္းႏႈိင္းခဲ့တာ ခရစ္ယာန္

ခဲရ
့ တာပါ။ ‘‘CU ေရာက္ေနၿပီ။ လုိ

သမၼာက်မ္းစာထဲက ေတာလည္ရာ

အပ္ရင္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း

က်မ္း ခ်က္ နဲ ႔ ပါ။ ကြ ၽ န္ေ တာ္ က

ကုိ လည္ပင္းကေန (Tracheost-

လည္း ခရစ္ ယာန္ ဘာသာ၀င္ မို ႔

omy) ေဖာက္ေပးသင္၊့ ေဖာက္ေပး

ဆရာႀကီး ရွင္းျပ၊ ခိုင္းႏႈိင္းဥပမာ

ဖို႔ အထူးကုဆရာႀကီးေတြ ခ်ိန္ဆ

ျပဳျပခဲ့ တာေတြ ကို က်မ္း စာ ဓမၼ

ေနၾကပါတယ္’’ ဆုတ
ိ အ
ဲ့ ခ်ိန္ ကြၽန္

ေဟာင္းကုိ ေက်ေက်ညက္ညက္

ေတာ္ခရီးတစ္ခက
ု ေန ရန္ကန
ု ္ျပန္

ဖတ္ထားၿပီးသားမွန္း သိရလိ႔ု ေလး

ေရာ က္ေ န ပါ ၿ ပီ ။ ဆ ရာ ႀ ကီး ကုိ

စားသည္ထက္ ေလးစားရျပန္ပါ

အနီး ကပ္ျ ပဳစုေ ပးခ်င္ လုိ ႔ နည္း

ေသးတယ္။

လမ္းရွာခဲရ
့ ပါတယ္။ တစ္ေယာက္

တည္း ထက္ အမ်ိဳးသားသူ နာျပဳ

ခႏၶာကုိယ္အႏွံ႔မွာ ပုိက္ေတြ၊

ႀကိဳးေတြ၊ ကလစ္ေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ယွက္

ေတြ စုေပါင္းၿပီး အလွည့္က် ျပဳစု

ခတ္ေနခဲ့တဲ့ ၾကားက မနက္ ေလး

ေပးၾကဖို႔ Facebook ကေန ကြၽန္

နာရီေ လာက္ ဆုိ ရရာ စာေစာင္

ေတာ္ စ ည္း ႐ံုးေရးစျဖစ္ ခဲ့ ပါေသး

ေတာင္း ဖတ္ေ တာ့ တာပါပဲ ။ အ

တယ္။ ဖုန္းေတြနဲ႔ပဲလုိအပ္ရင္ ပါ

လုိက္သိေပးရမွာက ကြၽန္ေတာ္မုိ႔

၀င္ ပါမယ္ေျပာၾကၿပီး တကယ္

အဲဒီအခ်ိန္ဆို မ်က္ႏွာသစ္၊ တစ္

တမ္း ဆရာႀကီး နားေရာက္ သြားခဲ့

ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးေတြပါလုပ္

တာက ကြၽန္ေတာ္ပါ။ ဆရာ(ဦး)
မ်ိဳးျမင္ည
့ မ
ိ ္းရဲ႕ စီစဥ္ေပးမႈေၾကာင့္

ပုိ င္းေလာက္ အတပ္ ခံ ရ ၿပီး ျပန္

ခဲ့ တာပါ။ ကြ ၽ န္ေ တာ္ တို ႔ မေျဖႏုိ င္

ပဲအခ်ိန၊္ ေနရာမေရြး ေျပာခဲတ
့ ယ္။

ေျခာက္ေ နမယ္ မွ န္း ကြ ၽ န္ေ တာ္

ဧၿပီ ၄ ရက္က ၉ ရက္အထိ ေျခာက္

ထု တ္ ထားေပးတာေတာင္ ရက္

ေတာ့ ဆရာႀကီးက ၿပံဳးပဲ ၿပံဳးေနခဲ့

ေနာက္လည္း ေျပာမွာပဲ။ ကုယ
ိ က

သိပါတယ္။ ေရတုိက္လိုက္မိရင္

ညဆက္ ဆရာႀကီးကုိ အနီးကပ္

သတၱ တ စ္ ပ တ္ အာေခါင္ေ တြ ၊

ပါတယ္။

ကိုယ့္ပါတီ ေကာင္းပါတယ္ေျပာ

လည္း ဘာေတြျဖစ္လာႏုင
ိ မ
္ ယ္ဆို

ျပဳစုခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

လည္ေခ်ာင္းေတြ နာက်န္ခဲ့တတ္

ညညဆို ဘယ္ႏွနာရီရိွၿပီလဲ

ၿ ပီး ပါ တီ ထဲ က တ စ္ေ ယာ က္

တာ ကြၽန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။

ဆရာႀကီးနားေရာက္သြားၿပီး

တာပါ။ ဆရာႀကီးခမ်ာ ငါးရက္နီး

ခဏခဏေမးတတ္ ခဲ့ တဲ့ ဆရာ

ေယာက္က ထေဖာက္ေနရင္၊ နည္း

ဒါေပမဲ့ေ ရဆြ တ္ ထားတဲ့ ဂြ မ္း စ

ျပဳစုေပးခဲရ
့ စဥ္တန
ု ္းက အသက္႐ွဴ

ပါး တ ပ္ ခဲ့ ရ တာ ဆုိေ တာ့ ဘ ယ္

ႀကီးဟာ ေဘာလံုးပြႀဲ ကိဳက္တတ္သူ

လမ္းမက်ရင္ ပါတီနာမည္သြား

ေလးကုိ ညႇပ္နဲ႔ ကုိင္ၿပီး ဆရာႀကီး

စက္က အသက္႐ွဴကိရယ
ိ ာနဲ႔ တပ္

ေလာက္နာရွာေလမလဲဗ်ာ။ ဆရာ

မွ န္း ဆရာႀကီး တပည့္ သားရင္း

ေရာ၊ ပံု ရိ ပ္ လ ည္း သြားေရာ’’လို ႔

ပါးစပ္ထဲ အသာထည့္အေပးမွာ

ဆင္ထားတဲ့ လက္ညိႇဳးလံုးေလာက္

ႀကီးက သူခစ
ံ ားရတာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္

ေတြ ေျပာျပမွ သိခဲရ
့ တာပါ။ ကြၽန္

စကားေျပာရခက္ေနတဲ့ ၾကားထဲ

ကေလးမ်ားႏုဆ
႔ိ ာလြန္းလိအ
႔ု ာသာ

ရိွမယ့္ ပလတ္စတစ္ပုိက္ျဖဳတ္ၿပီး

အႀကံေ ပးခ်က္ နဲ ႔ေ ပါင္း လို ႔ ‘‘အာ

ေတာ္တ
့ ာ၀န္က လူနာအနားရေစ

က ႀကိဳးစားၿပီး ေျပာခဲ့ရွာပါေသး

ငမ္း ငမ္းႏုိ ႔ စုိ ႔ န ည္း အတုိ င္း ေရစုိ

ခါစပါ။ ေဆး႐ံုအေခၚ E-T tube

ေခါင္နာတယ္။ အာနာတယ္၊ အာ

ဖို႔၊ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစ

တယ္။

၀ါဂြမ္းေလးကုိ အားပါးတရစုပ္ငံု

(Endo-tracheal Tube) ကုိ ေလး

နာဆိုတာ ေကာင္းကုိ မေကာင္း

ဖုိ ႔ ျပဳစုေ ပးျခင္း ဟာ အဓိ က မို ႔

ကြၽန္ေတာ္က ဆရာႀကီး အ

ထားလိုက္တာ။ ကြၽန္ေတာ္ဘယ္

ရက္ေက်ာ္ ငါးရက္နီးပါးတပ္ထား

ဘူး ။ အဲ ဒီ မေကာင္း တဲ့ အာနာ

မနက္က်ရင္ ပဲြစဥ္အလိုက္အႏုိင္

နားယူပါလိ႔ ု သတိေပးမိတင
ို ္း ဆရာ

လုိ လု ပ္ တားရက္ ပါမလဲ ခ င္ ဗ်ာ။

ခဲ့ၿ ပီးမွ ျဖဳတ္ၿပီးခါစမုိ႔ ဆရာႀကီး

ကြၽန္ေတာ္လ
့ ည္ေခ်ာင္းထဲ ေရာက္

အ႐ႈံးစာရင္းလုပ္ၿပီး ေျပာပါမယ္

ႀကီးက ၿပံဳးၿပီး ေခါင္းညိတမ
္ ်က္လံုး

ဆ ရာ ႀ ကီး က ေ ရေ လး မျ ဖ စ္ စ

ဟာ အစာေရစာေ၀းလို႔ တံေတြး

ေနတာ ခင္ဗ်ားေျပာသလုိ ‘‘ထီြ’’

လုိ ႔ ဆ ရာ ႀ ကီးေ က် န ပ္ေ အာ င္

ေလး မွိ တ္ သြား တ တ္ ပါ တ ယ္ ။

ေလာက္ ကို ငံု ထားရာက မ်ိဳ ခ်

ေတာင္မမ်ိဳခ်ႏုင
ိ ခ
္ တ
ဲ့ ဲ့ အေျခအေန

ခနဲေနေအာင္ ေထြးထုတပ
္ စ္လက
ို ္

ေျပာခဲ့မိပါတယ္။ အဲဒါလည္း ၿပံဳး

ခဏပါပဲ။ လူႀကီးဆိုေတာ့လည္း

လို က္ တုိ င္း မ်က္ႏွာ တစ္ ခု လံုး နီ

ဆုိးနဲပ
႔ ါ။ နဂုက
ိ ပန္းနာရင္က်ပ္က

တယ္ ’ ’ဆို ၿ ပီးေျပာလည္း ေျပာ၊

ၿပီး ေခါင္း တညိ တ္ ညိ တ္ နဲ ႔ ပါပဲ ။

ၾကက္ အိ ပ္ ၊ ၾကက္ႏိုးေနမွာေပါ့

ျမန္းၿပီး ႐ႈံ႕မဲ့လို႔ဆရာႀကီးေပါင္ကုိ

လည္း ျပန္ ထျပန္ေ တာ့ ခဲြ ၽေပ်ာ္

ရယ္လည္း ရယ္ျဖစ္ေအာင္ ရယ္

ဆ ရာ ႀ ကီး ဘ ယ္ အ သ င္း ကုိ သ

ခင္ဗ်ာ။ သူနာျပဳတစ္ေယာက္အ

ဆရာႀကီးလက္သီးနဲ႔ အားရပါးရ

ေဆးကုိ အေငြ႕အျဖစ္န႔ဲ ႐ွဴ၊ခြၽဲေတြ

ခဲ့ပါေသးတယ္။

ေဘာ အ က် ဆံုး လဲ ေ မး မိေ တာ့

ေနနဲ႔ လူနာကို မျပတ္အကဲခတ္

ထုေနေလေတာ့ ‘‘ဆရာႀကီးရယ္၊

ကုိ ခက္ ခ က္ ခဲ ခဲ နဲ ႔ ဟက္ ထု တ္ ။

ဘယ္အသင္းကုမ
ိ အ
ွ ႀကိဳက္ဆံုးလိ႔ု

ေနရၿပီး လူနာရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကုိ

ေသာက္ရတဲ့ ေရနဲ႔ ဆရာႀကီးရဲ႕

ေတာ္ေတာ့ကုိ ပင္ပန္းလွပါတယ္။

ဆုိင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အာဂဆရာႀကီးပါ။

မရိဘ
ွ ူးဗ်။ အားလံုးကုမ
ိ ွ်တေအာင္

လူနာက Complaint မလုပ္ခင္

အာေခါင္အနာက နာတဲ့ ဒဏ္မမွ်

ကြၽန္ေတာ္ ဟက္ထုတ္ရခက္ေန

အားေ ပး ပါ တ ယ္ လို ႔ ေျ ဖ ရွာ ပါ

အတတ္ႏုိင္ဆံုး ႀကိဳသိေနႏွင့္ရမွာ

ပါဘူး ခင္ဗ်ာ’’လို႔ပဲ ႏွစ္သိမ့္အႀကံ

တဲ့ ခဲြၽေတြကုိ ‘‘ထြီ’’ခနဲ ေထြးထုတ္

လမ္းကုေ
ိ လွ်ာက္ျခင္း၊ ေခတ္စကား

တယ္။

မို႔ ကြၽန္ေတာ္ဆရာႀကီးရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္း

ေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ခ်င္တာ

ဖို႔ အႀကံေပးျဖစ္ေတာ့ ဆရာႀကီး

ေတြ ထဲ မာွ ဆရာႀကီး ရဲ ႕ အယူ

ဆုိ င္ ရာ လုိ အ ပ္ ခ် က္ေ တာ္ေ တာ္

ေပါ့ ခ င္ ဗ်ာ။ ေရခဲ တံုးေတြ ေပါ

ကလည္း အားရပါးရ ‘‘ထီြ’’ခနဲေန

အဆ၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အ

သက္လို႔ စကားႀကံဳေတာ့ ဆရာ

မ်ားမ်ားကုိ ျဖည္ဆ
့ ည္းျပဳစုေပးႏုင
ိ ္

ေလာေ ပ ၚေ န တဲ့ ေ ရ ခဲေ ရေ အး

ေအာင္ ေထြးထုတ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေတြး အေခၚေတြ ကုိ ၾကားသိ ၿ ပီး

ႀကီးက (သူ႔ကုိယ္သူ ကြၽန္ေတာ္၊

ခဲ့ပါတယ္။ ရာသီဥတုက ပူ၊ ပါး

ေအးေလးတစ္ခက
ြ ။္ ဒါေပမဲ့ ဆရာ

ဆရာႀကီးက ခြၽဲေတြ ဟက္ထုတ္

သားမု႔ိ အလုလ
ိ ၾို ကည္ညိဳေလးစား

ကြ ၽ န္ေ တာ္ ပဲေျပာတတ္ ၿ ပီး မာန္

စပ္နဲ႔ အာေခါင္ေတြမွာအနာေတြ

ႀကီးမွာမေကာင္းတဲ့အာနာေၾကာင့္

လိုက္၊ ကြၽန္ေတာ္က စကၠဴစႏုႏု

ေနမိခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္အဖို႔ ဆရာ

မာ န က င္း စြာ ဆ က္ ဆံေျ ပာ ဆုိ

ျမင္မေကာင္းေအာင္ျဖစ္ေနေတာ့

မ်ဳိရခက္ေနခဲ့တယ္ေလ။ ‘‘အာနာ

ေလးေတြ နဲ ႔ ခံ ထားလို က္ နဲ ႔ေ ပါ့ ။

ႀကီး ႁမြ က္ ဟ သမွ် မွ တ္ သားစရာ

တတ္ တာ သတိျ ပဳခဲ့ မိ ပါတယ္ )

ေရဆာရွာမွာေပါ့။ ေရခဲေရေလး

ေၾကာင့္၊ အဲဒီအာနာေၾကာင့္ . .

ခြၽဲ ေတြ ေပ်ာ္သြားလို႔ စကားနည္း

ေတြခ်ည္းပါပဲ။ တစ္ညမွာ ကြၽန္

‘‘ကြၽန္ေတာ္ကယ
ုိ တ
္ င
ုိ လ
္ ည္း ကုယ
ို ့္

ကုိ ဂြမ္းေလးနဲ႔ ဆြတ္ၿပီး ပါးစပ္မွာ

.’’လုိ႔ ခဏခဏေျပာရွာပါတယ္။

နည္းစေျပာႏုင
ိ တ
္ ာနဲ႔ ဆရာႀကီးက

ေတာ္နဲ႔ ဆရာႀကီးရဲ႕ သားတပည့္

ကုယ
ိ ္ေကာင္းတယ္လ႔ို ဘယ္တန
ု ္း

သုတ္ေပးပါ၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳမခ်ပါ

ကြၽန္ေတာ္က
့ ုိ တရင္းတႏွီးပဲ စကား

တစ္ေယာက္ကုိ ျမန္မာႏွစသ
္ စ္ကူး

ကမွ မေျပာခဲ့ဖူးဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္

ဘူးလို႔ ကတိလည္းေပး၊ ေမတၱာ

သက္သာလာခဲတ
့ န
ု ္းက ဆရာႀကီး

စေျပာခဲ့ ပါတယ္ ။ ‘‘အာေခါင္ နာ

အေၾကာင္းေမးပါတယ္ ။ ျမန္ မာ

ကုိယ္ေတာင္ မေျပာခဲ့တာ ဘယ္

လည္း ရပ္ ခံ ခဲ့ ရွာ ပါတယ္ ။ အဲ ဒီ

ဟာ သူဘ
႔ ၀၊ သူအ
႔ ေၾကာင္းအမ်ား

တယ္’’တဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီ

ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ဟာ ျပကၡဒိန္

သူ႔ကုိမွ လည္းေကာင္းပါတယ္လုိ႔

အခ်ိန္က ဆရာႀကီးကုိ ပါးစပ္က

ႀကီးေတြထက
ဲ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ေဒသ

E-T tube က ခဲစ
ြ တ
ိ ခ
္ န္းမွာအႀကီး

က အတုိင္း ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔

မေျပာခ်င္ ဘူး ။ မေကာင္း ဘူး လို ႔

ဘာမွ မ တို က္ ရ ဘူး လို ႔ ဆရာ၀န္

ေျပာျပခဲ့ ပါေသးတယ္ ။ ‘‘ကြ ၽ န္

စားခဲြ စိ တ္ မႈေ တြျ ပဳရတဲ့ အ ခါမွာ

လား၊ တေပါင္းလကြယ္ၿပီး တန္

လည္း မေ၀ဖန္ ခ်င္ ဘူး ။အဲ . ..

ႀကီး မ်ားက ၫႊ န္ ၾ ကားခ်က္ ထု တ္

ေတာ္ဘယ္ေတာ့မွ လက္စြပ္မစြပ္

လည္း သံုး တတ္ ပါတယ္ ။ နာရီ

ခူးလဆန္း ၁ ရက္ေန႔လားလုိ႔ေမး

ေျပာစရာရိွရင္ေတာ့ တည့္တည့္

ထား ခဲ့ တဲ့ အ ခ်ိ န္ ပါ ။ အာေ ခါ င္

ခဲ့ဖူးဘူး။ ပုိးပုဆိုးဘယ္တုန္းကမွ

ေ၀ဒနာကုိ အၿပံဳးမပ်က္ရင္
ေခတ္၀န္ကို ထမ္း၍ ေခတ္

ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ပတ္

နည္း နည္းေလးေနေကာင္း

ေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အေႏွာင္အဖဲ႕ြ ေတြကုိ

လံုး၀မႀကိဳက္ခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီးခမ်ာ
ႏွာေခါင္း ကေနစလို ႔ ေပါင္ ရ င္း
အထိပုိက္ေတြ၊ ႀကိဳးေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ပြ
ေအာ င္ေ န သြား ခဲ့ ရ ရွာ ပါ တ ယ္ ။
ကြၽန္ေတာ္က ‘‘ဆရာႀကီးခင္ဗ်ာ၊
ေနေကာင္း တဲ့ အ ထိ ဒီ ပုိ က္ေ တြ
ႀကိဳးေတြ ကုိ ခဏသည္း ခံ ပါခင္
ဗ်ာ’’လု႔ိ သတိေပးျဖစ္တင
ို ္း ၿပံဳးၿပံဳး
ျပတတ္ခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီးပါ။

ဧည္သ
့ ြားဧည္လ
့ ာ (ဘယ္လုိ

မွ တားမရ၊ တားမေကာင္း တဲ့
ဧည့္ သ ည္ေ တြ ) ကိ စ ၥ ကုိ ‘‘ကြ ၽ န္
ေတာ္မ်က္စိေတြလည္း မႈန္ေနၿပီ၊
နားကလည္း အၾကားအာ႐ံု ခ်ိဳ ႕
ယြ င္း ခ် က္ ရိွ တ ယ္ ။ အဲ ဒီေ တာ့
ကြ ၽ န္ေ တာ္ လု ပ္ျ ပႏုိ င္ တာ ဟာ
ေဟာဒီလက္သီးဆုပပ
္ ။ဲ ဧည္သ
့ ည္
ေတြကုိ ေျပာေပးပါ။ ကြၽန္ေတာ့္
လက္သီးဆုပ္ျမင္ရင္ က်န္းမာေရး
ေကာင္း တယ္ ၊ ဧည့္ မ ခံႏို င္ တာ
ေတာ့ သည္းခံၾကပါလိ႔ု ေျပာေပးပါ
လု’႔ိ ’လိ႔ု ေမတၱာရပ္ခံေစခဲပ
့ ါတယ္။

ဆ ရာ ႀ ကီး

က် န္း မာေ ရး

ေကာင္းၿပီး စိတခ
္ ်ရတဲအ
့ ခ်ိနအ
္ ထိ
ကြၽန္ေတာ္ျပဳစုေပးမယ္လ႔ ုိဆံုးျဖတ္
ထားခဲ့ေ ပမယ့္ မႏွ စ္ က တည္း က
ေပးထားခဲ့မိတဲ့ ကုိယ္ေရးကုိယ္
တာ ကိ စ ၥ က တိ တ စ္ ခုေ ၾ ကာ င့္
သႀကၤန္နားအနီးမွာ ဆရာႀကီးဆီ
ကုိ ယ္ တုိ င္ ကုိ ယ္ က်ျပဳစု ဖို ႔ ပ်က္
ကြ က္ သြားခဲ့ ပါတယ္ ။ ဆရာႀကီး
ကေတာ့ သတိမလြတ္သမွ် လက္
သီးဆုပ္ေျဖမသြားခဲ့ဖူးလို႔ ၾကားခဲ့
ရပါတယ္။

Vol.9,
Vol.13,
No.29
No.8 October
April 30 7, ,2014
2010

ဖုိက္ဘာေကဘယ္ ၁၂ လိုင္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္
သည့္ ရန္ ကု န္ - မႏၲေ လးရထား

ဆက္ သြ ယ္ေ ရးနဲ ႔ ပတ္ သ က္ လို ႔

သိမ္းၿပီး မိဘ
ု င
ုိ ္းေအာ္ပေရတာမ်ား

၁၂ လုိ င္း ငွားရမ္း တာကလည္း

တာဝန္ယူထားသည့္ အေထြေထြ

ရန္ကုန္၊ဧၿပီ-၂၇

လမ္းေပၚရွိ ဖိက
ု ဘ
္ ာေကဘယ္ ၂၄

လုပက
္ င
ို ္ႏင
ုိ တ
္ အ
ဲ့ ေျခခံ Backgro-

ကို ျပန္လည္ငွားရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္

အၿပီးအျပတ္ေပါ့။ ကုမၸဏီတစ္ခု

မန္ေ နဂ်ာ (စစ္ေ ဆးေရး) ဦး ဘ

ရ န္ ကု န္ - မႏၲေ လး ရ ထား လ မ္း

အနက္ ၁၂ လိင
ု ္းကို တင္ဒါေခၚငွား

und အခုိင္အမာရွိတဲ့ကုမၸဏီေတြ

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေ န ေ ငြေ ၾ ကး ယူ ၿ ပီး ရ င္ ဝ န္

ျမင့္က ေျပာသည္။

ေပၚရွိ ဖိက
ု ဘ
္ ာေကဘယ္ ၁၂ လိင
ု ္း

ရမ္း ၍ လု ပ္ ကို င္ ခြ င့္ေ ပးမည္ျ ဖစ္

ကို စိ စ စ္ ၿ ပီး ဝန္ ႀ ကီး ဦးေဆာင္ တဲ့

ယခင္က ရန္ကုန္-မႏၲေလး

ေဆာင္မအ
ႈ ဆင္အ
့ လိက
ု ္ သေဘာ

ကို ဆက္ သြ ယ္ေ ရးကု မ ၸ ဏီ မ်ား

ေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္

စိစစ္ေရးေကာ္မတီကေန ေရြးခ်ယ္

ရထားလမ္းေပၚရွိ အဆုိ ပါဖို က္

တူညီခ်က္ေတြလုပ္မယ္။ ၿပီးရင္

လံုးရွိ မီးရထားလမ္းမ်ားေပၚတြင္

သို႔ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေစမည္ ျဖစ္

ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးဦးျမင့္သိန္းက

ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’

ဘာေကဘယ္ ကုိ ျမန္ မာ့ ဆ က္

သူက မိုဘုိင္းေအာ္ပေရတာေတြ

ဖိုက္ ဘာေကဘယ္ (Fiber Optic

ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး

ေျပာသည္။

ဟု ၎က ေျပာသည္။

သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္

ကို ျပန္ငွားေပါ့။ သူ႔မွာလုိင္စင္ရွိ

Cable)မ်ား ေဆာက္လုပ္သြားရန္

တြငလ
္ ည္း ဖိက
ု ဘ
္ ာေကဘယ္ (Fi

အဆုိပါ ဖိုက္ဘာေကဘယ္

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၁,၅၀၀

ရင္ေတာ့ လုပ္ေပးစရာမလိုေပ

အတြ က္ လ ည္း ရင္းႏွီးျမႇဳ ပ္ႏွံ လုိ

ber Optic Cable)မ်ားကို တင္

ခ် ထားေ ပး တဲ့ ေ အာ္ ပေ ရ တာ

ငွားရမ္းလုပက
္ င
ို လ
္ သ
ို ည့္ ကုမဏ
ၸ ီ

ျဖင့္ ေလးႏွစ္ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္

မယ့္ မရွရ
ိ င္ေတာ့ ျမန္မာ့မီးရထား

သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါေခၚ

ဒါေခၚ၍ ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ြားမည္ျဖစ္

ေလးခုအေနနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္

မ်ားအေနျဖင့္ ေမလ ၂၇ ရက္

မတ္ လ ၃၁ ရက္ တြ င္ ၿပီး ဆံုး ခဲ့

ဘက္ က လုိ င္ စ င္ ကို သံုး ၿပီးေတာ့

ယူသြားမည္ျဖစ္ရာ စတင္ေခၚယူ

ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တိရ
႔ု ႕ဲ လုပပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ့္ေပၚမွာ ကိယ
ု စ
္ ား

မတုိ င္ မီ တင္ ဒါေလွ်ာက္ ထားရ

ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား

Infrastructure Holder လုိင္စင္

ၿပီး ေျခာက္လမွ ရွစ္လအတြင္း

ျမန္ မာ့ မီး ရထားလု ပ္ င န္း မွ

လု ပ္ မ ယ့္ သူ ရွိ ရ င္ လ ည္း ငွားရမ္း

မည္ျဖစ္ၿပီး ရရွသ
ိ ည္က
့ မ
ု ဏ
ၸ က
ီ ေငြ

လုပ္ငန္းမွ သတင္းရရွိသည္။

ကို လုပ္ေပးမွာျဖစ္တယ္’’ဟု ျမန္

အ ၿ ပီး လု ပ္ေ ဆာ င္ သြား မ ည္ျ ဖ စ္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ေဆာင္ရြက္ထား

သြားဖို ႔ ရွိ ပါတယ္ ။ အဲ ဒီ အ တြ က္

ေၾကးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏ၍
ွံ ျပင္ဆင္ထန
ိ ္း

မာ့ မီး ရထား စီ မံ ကိ န္း ဒါ႐ို က္ တာ

ေၾကာင္း ဦးဘျမင့္က ေျပာသည္။

ေဆြမြန္

‘‘အခု ဆ က္ သြ ယ္ေ ရးက

‘‘လက္ရွိ ဖိုက္ဘာေကဘယ္

ေနာက္ ပုိ င္း တြ င္ တစ္ႏုိ င္ ငံ

နည္းပညာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးျပပြဲတြင္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕အား အစိုးရ ကမ္းလွမ္း
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားျဖစ္သည့္ SAMSUNG,

မ်ား၊ Door Lock မ်ား၊ X-ray

SONY, OPPEL, SoundTech,

Scanner မ်ား၊ Fire Alarm မ်ား၊

ALPHa, Honeywell, Bosch

႐ံုးသံုးလံုၿခံဳေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အ

စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္

ျခားေသာ နည္းပညာပစၥည္းမ်ား

ကုမၸဏီေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွ ျပခန္း

ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ လာ
ေရာက္ျပသခဲၿ့ ပီး CCTV Camera

ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း

ႏုိင္လင္းေအာင္

အား အစိုးရကကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳ

နဲ႔ ကမ္းလွမ္းမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္

အဆိပ
ု ါျပပြတ
ဲ င
ြ ္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ

လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သြားတာကို

ေတြ ႕ ရတယ္ ’ ’ဟု

ရဲတပ္ဖ႕ြဲ တာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ်ား၊ မီး သတ္

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္

ျပပြက
ဲ ို တာဝန္ယူေဆာင္ရက
ြ သ
္ ည္ ့

ရဲတပ္ဖ႕ြဲ တာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ်ားႏွင့္ အျခား

ျပဳလုပသ
္ ည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္း

ပု ဂၢ လိ က လု ပ္ င န္း ရွ င္ေ တြ တ င္ မ

Myanmar Promotional Ser-

ေသာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ တာဝန္

ပညာလံၿု ခံဳေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ ပစၥည္းမ်ား

ကဘဲနဲ႔ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္း

vice ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္

ရွိသူမ်ား

ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမ်ား

ေတြကလည္း လာေရာက္ ေလ့လာ

တာ ေဒါက္တာ ဇာနည္ေမာင္

ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပပြဲတြင္ နည္းပညာကုမၸဏီအခ်ိဳ႕

ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕

ေမာင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ဧၿပီ-၂၇

‘‘ဒီျပပြမ
ဲ ာွ ထူးျခားတာကေတာ့

လာေရာက္ေလ့လာခဲ့

ျပပြတ
ဲ င
ြ ္ ျပည္ပမွ နည္းပညာ

ေဖစ့္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ အြန္လိုင္းသတင္း ဝန္ေဆာင္မႈဖန္တီး
ဆန္ဖရန္စစၥကုိ၊

သတင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္း

လူမႈမီဒီယာဝက္ဘ္ဆိုက္

ကုမဏ
ၸ ဝ
ီ င္ေငြတုးိ တက္မ၏
ႈ အေရး

သံုးစြဲသူ ၁ ဘီလီယံအတြက္

အရာမ်ားကို သတင္း သမားမ်ား

မ်ားမွာ သတင္းသမားမ်ားအတြက္

ပါေသာအစိ တ္ အ ပို င္း တစ္ ခုျ ဖစ္

ဆက္သြယ္စကားေျပာရန္အေရး

ေဝမွ်ႏုင
ိ ရ
္ န္ႏင
ွ ့္ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္

ေရႊ တြ င္း တစ္ တြ င္းျဖစ္ လာသည့္

သည္။

ပါေသာေနရာျဖစ္လာေစရန္ ပိုမို

ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ FB New

ေဖ့ စ္ ဘြ တ္ ခ္ ၊ တြ စ္ တာ၊ ဂူး ဂဲ လ္

ႀကိဳးစားမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအ

swine ဟုေ ခၚေသာ ေဆာ့ ဖ္ ဝဲ

ကုမၸဏီ၏ ယူက်ဴ႕ဘ္ ႏွင့္အျခား

ေသာေစ်းကြ က္ေ ၾကာ္ျ ငာမ်ားကို

ျဖ စ္ သ တ င္း သ မား မ်ား အ တြ က္

တစ္ခုကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီက

ဝက္ ဘ္ ဆို က္ မ်ားမွာ တည္ ၿ ငိ မ္ မႈ

သတင္း မ်ားၾကည့္ ႐ႈႏို င္ေ သာေန

ယင္း က႑က အဖုိး အခရ

ရည္ရြယ္ထားသည့္ အြန္လိုင္း သ

စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။

မရွိသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားအပါ

ရာသို ႔ တန္း တန္း မတ္ မ တ္ ထ ည့္

တင္းဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကို ဖန္

တြစ္တာကဲ့သို႔ လူမႈမီဒီယာ

အဝင္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွလူအမ်ား

ေပးသည္။ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းမႈ

တီးထားသည္ဟု ေဖ့စဘ
္ တ
ြ ခ
္ ္ ကုမၸ

ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွ ဗီဒီယုိမ်ားႏွင့္

အျပားဆက္သြယ္ရန္အသံုးျပဳၾက

အားေ ကာ င္း လာျ ခ င္းေ ၾ ကာ င့္

ဏီကေျပာသည္။

သတင္း မ်ား၏ မူ ပို င္ ခြ င့္ ကို အ

သျဖင့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားႂကြယဝ

ပထမသံုး လပတ္ ကာလအတြ င္း

တ ည္ျ ပဳ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲေ ပးေ သာ သ

လာသည္။

ဝင္ေငြ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးပြားလာ

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူမ်ား

ဇာတ္လမ္းပံုျပင္မ်ား၊ ေနာက္

ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅

က အမ်ားသိေ စရန္ေ ဖာ္ျ ပလို က္

တင္းဝက္ဆဘ
ို က
္ တ
္ စ္ခုျဖစ္သည့္

သည္ဓာတ္

ပမ
ုံ ်ား၊ ေနာက္ဆးုံ အေျခ

News Corp ကုမၸဏီပိုင္ Story

ဆံုး အေျခအေနေဖာ္ျ ပခ်က္ မ်ား

ဘီလီယံရရွိသည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္

အေနေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ား

Full ႏွင့္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီတို႔ပူး

ႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားတင္ႏိုင္ရာ ေဖ့စ္

ကု မ ၸ ဏီ က ဧၿပီ ၂၃ ရက္ တြ င္

ကဲသ
့ ႔ေ
ို ဖ့စဘ
္ တ
ြ ခ
္ တ
္ င
ြ ္ ပါဝင္သည္ ့

ေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဘြတ္ခ္၏ newsfeed က႑မွာ

ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။—Ref: Reuter

22

Tech

မီးရထားပိုင္ ေျမေနရာမ်ားကို
ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသို႔ ငွားရမ္းမည္
ေတြ ယူ ၿ ပီး တင္ သြ င္း တဲ့ အ ခါမွာ

ေၾကာင္း ဦးဘျမင့္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၇

တကယ္စိတ္၀င္စားတဲ့သူေတြကို

ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္င န္းပိုင္ ေျမ

လု ပ္ႏုိ င္ေ အာင္ ေဆာင္ ရြ က္ေ ပး

ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္

ေနရာမ်ားကို ဆက္သယ
ြ ္ေရးေအာ္

သြားမယ္’’ ဟု ဦးဘျမင့္က ေျပာ

ခြင့္ရရွိထားၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ေန

ပေရတာကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၊ မိဘ
ု င
ုိ ္းတာ

သည္။

ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္ပကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားျဖစ္

၀ါတုင
ိ မ
္ ်ား ေဆာက္လပ
ု ္ႏင
ုိ ရ
္ န္အ

မီး ရ ထား လု ပ္ င န္း အ ရ

ေသာ တ ယ္ လီေ နာျ မ န္ မာႏွ င့္

တြက္ တင္ဒါေခၚယူငွားရမ္းသြား

ရထားလမ္း ၏ ေဘးဘယ္ ဘ က္

အူ ရီး ဒူးျမန္ မာ ကု မ ၸ ဏီ မ်ားမွာ

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား

တြင္ ၇၅ ေပႏွင့္ ညာဘက္ ၇၅

လည္း ဆက္သယ
ြ ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ

မွ သတင္းရရွိသည္။

ေပမွာ မီးရထားလမ္းပိင
ု ္ေျမအျဖစ္

မ်ား ေပးႏုိ င္ ရ န္ အ တြ က္ မို ဘုိ င္း

သတ္ မွ တ္ ထားျခင္းေၾကာင့္ ထို

တာ၀ါတုိ င္ မ်ား ေဆာက္ လု ပ္ ရာ

လု ပ္ င န္း မ်ား

ေျမမ်ားကို ျမန္မာ့မီးရထားမွ ငွား

တြင္ လုအ
ိ ပ္ေနသည့္ ေျမေနရာမွာ

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့မီး

ရမ္း ၿပီး ၀င္ေ ငြျ ပန္ ရွာႏုိ င္ ရ န္ အ

အဓိကက်သည့္ အခက္အခဲတစ္

ရထားပို င္ေျမျဖစ္ သ ည့္ ရထား

တြက္ မိုဘုိင္းေအာ္ပေရတာမ်ား

ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း အဆုပ
ိ ါ ကုမဏ
ၸ ီ

လ မ္းေ ဘး တ စ္ ဖ က္ တ စ္ ခ် က္ ရွိ

ကို တင္ ဒါပုံ စံျ ဖင့္ ငွားရမ္း သြား

မ်ား၏ အမႈေဆာင္အရာရွခ
ိ ်ဳပ္မ်ား

၇၅ ေပ အသီးသီးကို တင္ဒါေခၚ

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က ေျပာၾကားထားသည္။

ယူ ၍ ေဆာက္ လု ပ္ ခြ င့္ေ ပးမည္

ျဖစ္ေ ၾကာင္း ျမန္ မာ့ မီး ရထားမွ

မွ ေလ့လာထားခ်က္အရ မုိဘုိင္း

အေနျဖင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနပုိင္

အေထြေ ထြ မ န္ေ နဂ်ာ(စစ္ေ ဆး

ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ ၎

ေျမေနရာမ်ား ငွားရမ္း လုိ ပါက

ေရး) ဦးဘျမင့္က ေျပာသည္။

တိ႔ေ
ု ဆာက္လပ
ု မ
္ ည့္ မိဘ
ု င
ုိ ္းတာ၀ါ

လည္း အခက္အခဲမရွိေအာင္ ညႇိ

‘‘တာ၀ါတုိ င္ေ ထာင္ ဖို ႔ အ

တုိ င္ မ်ား၌ တစ္ ရာေက်ာ္ မွာ မီး

ႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္

တြက္ ေနာက္ ႏွစ္ပတ္၊ သုံးပတ္

ရထားပိုင္ေျမေပၚတြင္ တည္ရွိေန

ေၾကာင္း ဆက္ သြ ယ္ေ ရးႏွ င့္ သ

ၾကားထဲမွာ တင္ဒါေခၚမယ္။ သ

ၿပီး တင္ဒါေခၚ၍ ငွားရမ္းအသုံးျပဳ

တင္းအခ်က္အလက္နည္း ပညာ

တင္းစာေတြထမ
ဲ ွာ ေၾကညာၿပီး မီဒ ီ

ပါက အဆုိပါ တာ၀ါတုိင္မ်ားကို

၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ႀကီးဦးျမတ္ဟန
ိ ္း

ယာေတြ က တစ္ ဆ င့္ ပဲ ေခၚသြား

လည္း ေအာ္ ပေရတာမ်ားအေန

က ေျပာသည္။

မယ္။ လိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္း

ျဖင့္ ပူးေပါင္းအသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္

ေဆြမြန္

လက္ရတ
ွိ ြင္ ဆက္သြယ္ေရး

ေအာ္ ပေ ရ တာ

လက္ရတ
ွိ င
ြ ္ ျမန္မာ့မီးရထား

လက္ရွိတြင္ ဆက္သြယ္ေရး

ေအာ္ ပေရတာကု မ ၸ ဏီ မ်ား

Heartbleed ျပႆနာျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္
နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးမ်ား ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ကမ္းလွမ္း
ေဘာ္စတြန္
ကြ န္ ပ်ဴ တာ လု ပ္ င န္း ကို ပ ရ မ္း
ပတာျဖစ္သြားေစခဲ့ေသာ Heart-
bleed ဟုေခၚသည့္အဖ်က္ ပ႐ိုဂ
ရမ္တစ္ခပ
ု ါဝင္လာၿပီးေနာက္ Op-
enssl ေဆာ့ဖဝ
္ ဲကဲသ
့ ႔ို မူလပင္ရင
ွ ္း
လွ်ဳိ႕ဝွက္ကုတ္မ်ားကို အလြယ္တ
ကူ ရ ယူႏို င္ သ ည့္ ေ ဆာ့ ဖ္ ဝဲ မ်ား
တိုးတက္လာေရး ရန္ပံုေငြေပးရန္
ကမၻာ့အႀကီးက်ယ္ဆံုးနည္းပညာ
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားက ေဒၚလာသန္းေပါင္း

ဒါန္းမည္ျဖစ္သည္။

မ်ား၏ သံုး ပံုႏွ စ္ ပံု လံု ၿ ခံဳေစရန္

မ်ားစြာလွဴ ဒါန္းထားသည္။

ယခင္ကပင္ ကူညီေနသည့္

အသံုးျပဳၿပီး ကမၻာ့အျမတ္အစြန္း

Core Infrasticucture

ကု မ ၸ ဏီ မ်ားမွာ Dell, Fujitsu,

အမ်ားဆံုးနည္းပညာကုမၸဏီမ်ား

Initiative အဖြဲ႕ဟုေခၚေသာအဖြဲ႕

NetApp, Rackspace, Hosting

၏ ထုတက
္ န
ု မ
္ ်ားတြငထ
္ ည္သ
့ င
ြ ္း ပါ

တစ္ဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ရန္ပံု

ႏွင့္ VMware ကုမဏ
ၸ တ
ီ ႔ျို ဖစ္သည္။

ရွိသည္။

ေငြ စိက
ု ထ
္ ူေပးရန္သေဘာ တူထား

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီမည့္

သည့္ကုမၸဏီ တစ္ဒါဇင္ခန္႔တြင္

တစ္ႏွစ္လွဴဒါန္းေငြ ကန္ေဒၚလာ

အဖ်က္ေ ဆာ့ ဖ္ ဝဲ မွာ စီး ပြားေရး

Amazon-com, Cisco Syste,

၂,၀၀၀ လက္ခံရရွိထားေၾကာင္း

လုပ္ငန္းမ်ားစြာက လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရ

ေဖ့စဘ
္ တ
ြ ခ
္ ၊္ ဂူးဂဲလ၊္ အိင
ု ဘ
္ အ
ီ မ္၊

Openssl ကို ထိန္းသိမ္းရန္ ေစ

ေသာ Open SSL ေဆာ့ဖဝ
္ မ
ဲ ်ဳိးျဖင္ ့

Intel Corp ႏွင့္ မိုက္က႐ုိေဆာ့ဖ္

တနာ့ ဝ န္ ထ မ္း အျဖစ္ေ ဆာင္ ရြ က္

ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္

ကု မ ၸ ဏီ တုိ ႔ ပါဝင္ သ ည္ ။ ဘ႑ာ

ေနသည့္ ေဆာ့ ဖ္ ဝဲေ ရးသူ မ်ားအ

တင္ထားစဥ္ ယင္းလုပင
္ န္းမ်ားကို

ေရးဝန္ေဆာင္မက
ႈ ႑အျပင္ နည္း

ဖြဲ႕က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္

ကုနထ
္ တ
ု ္ႏန
ႈ ္းေလ်ာ့က်ေစၿပီး ကန္

ပညာကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားၾကား ေထာက္ခံ

ၿပီးေနာက္ ယင္းလုပ္ငန္းအား တုိး

ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကုနက
္ ်

သူပိုမိုရွာေဖြေနသည့္ ယင္းအဖြဲ႕

ျမႇင့္ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေစဖြယရ
္ သ
ွိ ည္ဟု လံၿု ခံဳ ေရးကြၽမ္း

အစည္းကို နည္းပညာကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္

က်င္သူမ်ားကေျပာသည္။

ခုစီက ကန္ေဒၚလာ သံုးသိန္း လွဴ

ပါတ္ကို ကမၻာေပၚရွိဝက္ဘ္ဆိုက္

ယင္းလုပင
္ န္းစဥ္၏ ကုတန
္ ံ

Heartbleed ဟုေ ခၚေသာ

—Ref: Reuters

23

Feature

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ပြခ
ဲ င္းထဲ ခဲပစ္လက
ို သ
္ လိုေပါ့ဗ်ာ။
ပစ္မလြဲဆိုတာ ဒီေဒသမ်ဳိးေပါ့။
(၃) ျမစ္လက္တက္မ်ားႏွင့္
ျမစ္ဝမ်ားေပါမ်ားျခင္း

ျမစ္ ဝ ကြ ၽ န္းေပၚ ေဒသဟာ

ျမစ္ေ ၾကာင္း စနစ္ က လည္း ႐ႈ ပ္
သလားမေျပာနဲ။႔ ျမစ္ခ်ည္းက ၁၇
စင္း ။ ျမစ္ ဝ ခ်ည္း ပဲ ခု န စ္ေ ပါက္ ။
ဝင္လာတဲပ
့ င္လယ္ေရေတြ မ်က္စိ
လည္သြားႏုိင္တယ္။
(၄) မုနတ
္ င
ုိ ္းခိအ
ု ေဆာက္အအံုႏင
ွ ့္
သက္ကယ္ကုန္းျမင့္မ်ား မရွိျခင္း

နာဂစ္ျဖစ္တုန္းက မုန္တုိင္း

ခို အေ ဆာ က္ အ အံု ( s t o r m
shelter) ဆုိ တာ ၾကားေတာင္
မၾကားဖူးဘူး။ အသက္ကယ္ကန
ု ္း
ဆုိတာ ဘာမွ်မရွိဘူး။ နာဂစ္ျဖစ္
တု န္း က မိ သားစု ငါးဦး မွာ တစ္
ဦး တည္း က်န္ ရ စ္ေ တာ့ တဲ့ အိ မ္
ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္က ကြၽန္
ေတာ္ တို ႔ အ ဖြဲ ႕ ကြ င္း ဆင္းေတာ့
ေျပာျပပါတယ္။ နာဂစ္သတိေပး
ခ်က္ကို ႀကိဳသိလို႔ သူႀကိဳတင္ကာ
ကြ ယ္ တဲ့ အေနနဲ ႔ အဲ ဒီေ န႔ က ပင္
လယ္ကို မထြက္ေတာ့ပါဘူးတဲ့။
afp

၂၀၀၈ နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးေနေသာ ဧရာ၀တီတုိင္းမွ ေက်းရြာတစ္ရြာကုိေတြ႕ရစဥ္

နာဂစ္နဲ႔ ေမးခြန္းႏွစ္ခု

အိမ္မွာပဲေနပါတယ္တဲ့။ ေရေတြ
တက္လာေတာ့ သူတုိ႔မိသားစုငါး
ဦး အိမ္ေအာက္ထပ္ကေန အေပၚ
ထပ္ကိုေျပာင္းပါတယ္။ ေရေတြ
ထပ္ တ က္ လာေတာ့ ထု ပ္ တ န္း
ေပၚကိုတက္ပါတယ္။ အဲဒီကေန
ထပ္ တ က္ လာေတာ့ အိ မ္ အ မိုး
သြပ္ကိုလွန္ၿပီး ေခါင္မိုးေပၚတက္

တရားႏွစ္ပါးအနက္ နာဂစ္အျဖစ္

ပထမေမးခြ န္း ကေတာ့ နာ

မိတ္ေဆြႀကီး ကာတြန္းကိုေအာ္ပီ

Vulnerability(ထိခက
ုိ ္ႏင
ုိ ္ေျခ) လိ ႔ု

ပါတယ္။ အဲဒက
ီ ေန ထပ္တက္လာ

အပ်က္ဟာ ခ်စ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မုန္း

ဂစ္ မု န္ တို င္း ႀကီး ၂-၅-၂၀၀၈

က်ယ္က ေမးလာပါတယ္။ ‘‘ဆရာ

ေခၚပါတယ္။ ခပ္လယ
ြ လ
္ ယ
ြ ္ ေျပာ

ေတာ့ ကြ ၽ န္ေ တာ္ တစ္ေ ယာက္

သည္ျ ဖစ္ေ စ၊ ပစ္ ပ ယ္ လို ႔ မ ရတဲ့

ရက္ေန႔ နံနက္ပင
ို ္း ဟိင
ု ္းႀကီးကြၽန္း

ခင္ ဗ်ား။ အခု အိႏ ၵိ ယႏုိ င္ ငံ ကို

ရရင္ေတာ့ Risk(အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏင
ုိ ္

တည္း ပဲ က်န္ ပါေတာ့ တ ယ္ တဲ့ ။

၂၀၁၄ ေမလ ၂၊ ၃ ရက္ဟာ နာဂစ္

ကိစၥ၊ တကယ္ေတာ့ နာဂစ္ဟာ

ကိုမဝင္မီ ေရျပင္ေပၚမွာ အခ်ိန္

တုိက္ခတ္သြားခဲ့တဲ့ ဆုိင္ကလုန္း

ေျခ)လို ႔ ဆို ၾ ကပါေတာ့ ။ ေျပာရ

ေျပးစရာေျမကို မရွိခဲ့ပါဘူးဗ်ာ။

မုနတ
္ င
ုိ ္း ျမန္မာႏုင
ိ င
္ က
ံ ဝ
ို င္ေရာက္

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႀကံဳလာခဲရ
့ င္ ရင္

ေလးနာရီၾကာေအာင္ မေရြ႕လ်ား

မုန္တုိင္း ဖိုင္လင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္

ရင္ေတာ့ အဲဒအ
ီ ပိင
ု ္းကို ရခိင
ု က
္ မ္း

(၅) သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အေျခ

တုက
ိ ခ
္ တ္သြားခဲတ
့ ဲ့ (၆)ႏွစ္ေျမာက္

ဆုိင္ၿပီး အႏိုင္ယူရမယ့္တရားျဖစ္

ဘဲ ရပ္ေနခဲၿ့ ပီးမွ ဟိင
ု ္းႀကီးကြၽန္းကို

တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံကို တုိက္ခတ္သြား

႐ိုးတန္းနဲ႔ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚကမ္း႐ိုး

အေနအမ်ဳိးအစားႏွင့္ အႏၲရာယ္

ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့ၿပီျဖစ္

ပါတယ္။

မြန္းလြဲညေနပိုင္းမွာ ဝင္ေရာက္ခဲ့

ခဲ့တဲ့ နာဂစ္မုန္တုိင္းထက္ ပိုျပင္း

တန္းတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္တဲ့အခါ

ရွိမႈျပ ေျမပံုမ်ားမရွိျခင္း

တဲ့ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခပ
ု ါပဲ။ ဒါေပ

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ နာဂစ္လို

တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ ကြၽန္ေတာ့္

ထန္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပ

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသက Vulner-

မဲ့ လ ည္း ေလာကႀကီး မွာ လို ခ်င္

မု န္ တုိ င္း ႀကံဳေတြ ႕ လာခဲ့ ရ င္ေ တာ့

ကို ယ္ ကြ ၽ န္ေ တာ္ ေမးေနမိ ခဲ့ တဲ့

မဲ့ လူ အေသအေပ်ာက္ ကေတာ့

ability ေရာ Risk ေရာ အလြန္

ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အေရး

သည္ျ ဖစ္ေ စ၊ မလို ခ်င္ သ ည္ျ ဖစ္

အႏုင
ိ ယ
္ ူႏင
ုိ ရ
္ ေလေအာင္နာဂစ္က

ေမးခြန္းကေတာ့ နာဂစ္ဟာ အခု

ဆ ယ္ ဂ ဏ န္း မွ် သာ ရွိ ခဲ့ ၿ ပီး သူ ႔

ျမင့္ မားေနတာကို ေတြ ႕ ၾကရပါ

ပါလွ တဲ့ ေျမယာအသံုး ခ်မႈ အ

ေစ၊ ႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္

ဘာသင္ ခ န္း စာေတြေ ပးခဲ့ သ လဲ ။

လို ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ

ေလာက္မျပင္းထန္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္

တယ္။

တြက္ Risk Map, Hazard Map

သက္ သ ည္ျ ဖစ္ေ စ ေတြ ႕ ႀကံဳ လာ

နာဂစ္ရဲ႕အေၾကာင္း ဓမၼဓိ႒ာန္က်

ကို မဝင္ခဘ
ဲ့ ဲ ယခင္ဝင္ေနက်လမ္း

တို႔ရဲ႕ နာဂစ္ကေတာ့ လူေတြတစ္

ဘာတစ္ခမ
ု ွ် လုပထ
္ ားတာမရွခ
ိ ပ
ဲ့ ါ

ၾကရတဲ့ ကိ စ ၥေ တြ ဟာ ႏွ စ္ မ်ဳိးႏွ စ္

က် ဆန္း စစ္ေ တြးေခၚဖို ႔ လုိ တာ

ေၾကာင္း အတုိ င္း ရခုိ င္ျ ပည္ န ယ္

သိန္းေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရတာ ဘာ

တဲ့ အားနည္း ခ်က္ က ၁၀ ခ်က္

ဘူး။ ဒီေတာ့ လူေတြက ရြာေလး

စားပဲ ရွိ ပါတယ္ ။ တရားသေဘာ

ေတာ့ အမွ န္ျ ဖစ္ ပါတယ္ ။ Men

ဘက္ ကို သာ ဝင္ ခဲ့ ရ င္ အခု လို

ေၾကာင့္ပါလဲခင္ဗ်ား’’ပါတဲ့ဗ်ာ။

ေလာက္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြက

ေတြတည္ၿပီး ေရလုပ္ငန္းနဲ႔နီးတဲ့

အရေျပာရရင္ေ တာ့ တရားႏွ စ္

learn much from defeat ဆုိတဲ့

အေသအေပ်ာက္ ၊ အပ်က္ အ စီး

ေတာ့

ကမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္ ရြာတည္ေန

ပါးပဲရွိပါတယ္။ တရားတစ္ပါးက

စကားကလည္း ရွိေနတယ္မဟုတ္

ေတြ မ်ားပါ့မလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္း

ေတာ့က
္ ို အေတြးပြား၊ အေတြးမ်ား

(၁) ေျမနိမ့္ေဒသျဖစ္ျခင္း

ၾကေတာ့ ပင္လယ္က တက္လာ

ေတာ့ ပစ္ပယ္ရမယ္တ
့ ရား၊ ဆိလ
ု ို

လား။

ပါပဲ။

ေစခဲ့တာ အဲဒီေမးခြန္းႏွစ္ခုပါပဲ။

ျမစ္ ဝ ကြ ၽ န္းေပၚ ေဒသဟာ

မယ့္ ေရလိင
ႈ ္းေတြကို ထြကႀ္ ကိဳေန

ခ်င္ တာကေတာ့ ေမ့ ပ စ္ ရ မယ့္ ၊

ပထမေမးခြန္းနဲပ
႔ တ္သက္လ႔ို

ေျမအလြန္နိမ့္ပါတယ္။ ေကာင္း

ၾကသလိုပါပဲ။ ဒီေရလိႈင္းေတြက

ေမာင္ထြန္းလြင္ (မိုးေလဝသ)

နာဂစ္အျဖစ္အပ်က္ႀကီးမွာ

ေနာ က္ေ မး ခြ န္း တ စ္ ခု က

နာဂစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္

ျမစ္ ဝ ကြ ၽ န္းေပၚမွာ ေတြ ႕ ရ

သဘာဝ ေဘးကာကြ ယ္

လ်စ္ လ်ဴ႐ႈ ရ မယ့္ ၊ ေခါင္း ထဲ က

လူေ ပါင္း တစ္ သိ န္းေလးေသာင္း

ေတာ့ မႏွ စ္ က ၂ ၀ ၁ ၃ ခုႏွ စ္

ကြၽန္ေတာ္ နာဂစ္ျဖစ္အၿပီးရ က္

ကင္ေျမတို င္း DEMS တုိ င္း တာ

အရင္တုန္းကမွ လူတစ္ေယာက္

ထုတ္ပယ္ရမယ့္တရား။ ဥပမာ၊

ေလာက္ အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲရ
့ တယ္။

ေအာက္တိုဘာအတြင္း ဘဂၤလား

ပိင
ု ္းအတြင္းကပဲ အေျဖထုတထ
္ ား

ခ်က္ေတြန႔ဲ တုင
ိ ္းၾကည္လ
့ က
ုိ ္ေတာ့

ေတြ႕ဖို႔အေရးအေတာ္ေလး အထဲ

ေလာ ဘ ၊ ေ ဒါ သ ၊ ေ မာ ဟ

အိ မ္ ရာ အေ ဆာ က္ အ အံုေ ပါ င္း

ပ င္ လ ယ္ေ အာ္ ထဲ မွာ ဖို င္ လ င္း

ခဲ့ ၿ ပီးျဖစ္ ပါတယ္ ။ အဲ ဒါကေတာ့

ဘယ္.. ဒီေနရာက ေရ ၅ မီတာ

ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနရေသး

တရားေတြ ဆို ပါေတာ့ ။ ေနာက္

ခု န စ္ သိ န္း ခြဲေ လာက္ ပ်က္ စီး ခဲ့

ဆုိ င္ က လု န္း မု န္ တုိ င္းျ ဖ စ္ေ တာ့

နာဂစ္ဟာ ဒီအင္ဒီအားနဲ႔ပဲ ျမစ္ဝ

ေလာက္ တ က္ လာရင္ ကို ျမစ္ ဝ

တယ္ ။ အခုေ တာ့ ေအးေဆးပဲ

တရားတစ္ ခု ကေတာ့ ပစ္ ပ ယ္ ရ

တယ္ ။ လူေ ပါင္း ဆယ့္ တ စ္ သ န္း

ေလတိုက္ႏႈန္းက တစ္နာရီ ၁၆၂

ကြၽန္းေပၚကို မဝင္ခဘ
ဲ့ ၊ဲ ရခိင
ု က
္ မ္း

ကြၽန္းေပၚတစ္ခုလံုးရဲ႕ ၄၃ ရာခိုင္

ေပါ့။

မယ့္တရားမဟုတ္ဘူး ပစ္ပယ္လို႔

ေက်ာ္ေလာက္ ထိခိုက္ခဲ့ရတယ္။

မို င္ႏႈ န္း အထိ ရွိ ခဲ့ လို ႔ အလြ န္ျ ပင္း

႐ိုး တ န္း ကို သာ ဝ င္ ခဲ့ ရ င္ အခု

ႏႈ န္း က ေရေအာက္ေ ရာက္ သြား

(၆) မုနတ
္ င
ုိ ္းဆုင
ိ ရ
္ ာ ယခင္အေတြ႕

လည္းမရဘူး။ မရွိေအာင္လုပ္လုိ႔

ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္နဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ႏွစ္

ထန္ တဲ့ အ ဆင့္ ( ၅) (category

ေလာက္အေသအေပ်ာက္၊ အပ်က္

ၿ ပီ ။ ၅ မီ တာ ဆုိ တာ ၁ ၇ ေ ပ

အႀကံဳနည္းမႈေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ကာ

လည္းမရဘူး။ မေတြ႕ခ်င္လလ
႔ုိ ည္း

ရပ္ေ ပါင္း ပစၥ ည္း ဆံုး ႐ံႈး မႈ တ န္ ဖိုး

V)ရွိ မု န္ တုိ င္း ႀကီး ျဖစ္ ခဲ့ တ ယ္ ။

အစီးဘယ္လမ
ို ွ မရွိႏင
ို ပ
္ ါဘူး။ ဘာ

ေလာက္ ရွိ တာ။ နာဂစ္ တု န္း က

ကြယ္ေရးလုပင
္ န္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

မရဘူး။ ေတြ႕ကိုေတြ႕ရမွာ။ ရင္ကို

၁၂ ထရီ လီ ယံေ က်ာ္ ရွိ ခဲ့ တ ယ္ ။

တစ္ နာရီ ကို ေလတုိ က္ႏႈ န္း မုိ င္

ျပဳလုလ
႔ိ ဲ။ ရခုင
ိ က
္ မ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ျမစ္

ကြ င္း ဆ င္း တုိ င္း တာ ခ် က္ အ ရ

ရန္ခဲယဥ္းျခင္း

ရင္ ဆုိ င္ ရ မွာ ။ ဒါေပမဲ့ ေတြ ႕ တဲ့

ကမၻာမွာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈန႔ဲ အေသ

(၁၄၀-၁၄၅) ေလာက္သာရွိခဲ့တဲ့

ဝကြ ၽ န္းေပၚ ကမ္း ႐ိုး တန္းေဒသ

သဘာဝဒီေရအထက္ ပိတ
ု က္ခတ
ဲ့ ဲ့

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသားေတြဟာ

အခါမွာ သူျပဳသမွ်၊ ကုိယ္ႏုရတဲ့

အေ ပ်ာ က္ အ ဆိုး ဆံုး စာ ရ င္း မွာ

နာဂစ္ထက္ ပိုျပင္းတာေပါ့။ အဲဒီ

ႏွ စ္ ခု ဟာ သဘာဝအႏၲ ရာယ္ က်

မု န္ တုိ င္း ဒီေ ရလိႈ င္း အျမင့္ က ၂၂

ပင္လယ္မွာေမြး၊ ပင္လယ္ထဲမွာ

ဘဝမ်ဳိး မျဖစ္ ရေလေအာင္ ႀကိဳ

နံပါတ္(၈)အဆင့္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီ

ေလာက္ အ င္ အားနဲ ႔ လူ ဦးေရထူ

ေရာ က္ႏုိ င္ မႈေ ၾ ကာ င့္ ထိ ခို က္ မႈ

ေပအထိရွိခဲ့ပါတယ္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေနခဲ့ၾက

တင္ျ ပင္ ဆ င္ မႈေ တြ နဲ ႔ ကို ယ္ က

အေၾကာင္း နဲ ႔ ပ တ္ သ က္ ၿ ပီး ကြ ၽ န္

ထပ္္လွတဲ့ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အေရွ႕

အလားအလာ အလြန္ ကြာျခား

(၂) လူဦးေရထူထပ္ျခင္း

ေပမယ့္ ဘာမု န္ တုိ င္း အေတြ ႕

ဦးေဆာင္ၿပီး ကိုယ္ကအႏိုင္ယူရ

ေတာ့္ေ ခါင္း ထဲ မွာ မၾကာမၾကာ

ဘက္ကမ္းေျခ Andra Pradesh

ေနၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကို

အႀကံဳမွ မရွိခဲ့ၾကပါဘူး။

မယ့္တရား။ ဥပမာ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊

ေရာက္လာတဲ့ ေမးခြန္းႏွစ္ခုရွိေန

ျပည္နယ္ကို ဝင္ေရာက္တက
ုိ ခ
္ တ္

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္

ျမန္ မာတစ္ႏုိ င္ ငံ လံုး မွာ လူ ဦးေရ

အနတၱ တ ရားေတြ လိုေ ပါ့ ။ ဒီ လို

ပါတယ္။

ခဲ့ ပါတယ္ ။ ဒီ မွာ ကြ ၽ န္ေ တာ့္ ကို

ေရးေစာင့္ေ ရွာ က္ မႈ လု ပ္ င န္း မွာ

အထူထပ္အသိပသ
္ ည္းဆံုးေဒသ။

ျမ စ္ ဝ ကြ ၽ န္းေ ပ ၚေ ဒ သ ဟာ

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔

24

Novel

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

(,ciftywfrStquf ...)

မင္းဒင္ရ႕ဲ

သက္ခငုိ (္ ၂)
မင္းဒင္

အခန္း(၃၂)
မာဖီးယားဖူးခက္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္

လြနခ
္ ဲ့ေသာ သီတင္းပတ္မ်ား

က ပူျပင္းခဲ့ေသာ္ျငား ဤရက္ပိုင္း
အတြင္း ဖူးခက္မွာ မိုးတစ္ၿပိဳက္ႏစ
ွ ္
ၿပိဳ က္ ရြာ သည္ ။ မု တ္ သံု ၏ ေရွ ႕
ေတာ္ေျပးေလာ၊ ပ်ံ က်မိုးေလာ
မေဝခြဲႏုိင္ေခ်။ ဖူးခက္သည္ ပင္
လယ္ျပင္ထက
ဲ ကြၽန္းငယ္ျဖစ္ေလ
ရာ အပူရွိန္ျပင္းသည့္ေန႔ရက္မ်ား
တြင္ ပ်ံက်မိုးရြာေလ့ရသ
ွိ ည္။ ေသ
ခ်ာသည္ ကား မၾကာမတင္ ရ က္
ပို င္း ကာလ ေမလဆန္း လွ် င္ျ ဖင့္
ဖူးခက္သို႔ မုတ္သုံဝင္ေတာ့မည္။
ကြက္ေတြဟာ အေတာ္ေတာ့စတ
ိ ္

ယက္ ဆ င္ တံ တားႀကီး နားက အ

ဝင္ စားစရာ ေကာင္း တယ္ ဆုိ ရ

ခက္မွာ မာဖီးယားေတြႀကီးစိုးတယ္

ေဝးေျပးလမ္းမႀကီးေပၚမွာ မုဒမ
ိ ္းမႈ

မယ္။ ထုိင္းရဲက်င့္ထံုးအရ ရာဇ

ဆိုတာ တကယ္ပဲလားဗ်ာ’’

ရဲ႕။ ဒီၾကားထဲ ထုိင္းႏိုင္ငံေရးက

တစ္ ခုျ ဖစ္ ခဲ့ သ တဲ့ ဗ်ာ။ က်ဴးလြ န္

ဝတ္ မႈ တ ရားခံေ တြ ကို ဖမ္း မိ တဲ့

သည္ရက္ပိုင္းေတြမွာ ကြၽန္ေတာ့္

လည္း မတည္ၿငိမ္ေတာ့ ထုင
ိ ္းႏုင
ိ င
္ ံ

တယ္လ႔ို သံသယရွရ
ိ တဲ့ လူငယ္ႏစ
ွ ္

ဆိုင္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ပါးလွ

စီးပြားေရးလည္း ထိခက
ို ္ေနၿပီထင္

ေယာက္က အႁမႊာညီအစ္ကိုတဲ့။

သည္။ ဆုင
ိ ္တြင္းမွေျခတစ္ဖဝါးမွ်

ပါရဲ႕’’

ခြာ ရန္ ပ င္ ဝန္ေ လးတတ္ေ သာ

‘‘ေသခ်ာတယ္ ကိမ
ု င္းဒင္ရ။

ဆုိင္မန္ေနဂ်ာ တူေတာ္ေမာင္ ရဲ

ဘ န္ေ ကာ က္ ၿ မိဳ ႕ ႀ ကီး မွာေ တာ င္

ေအာင္ပင္လွ်င္ ‘‘ေဈးကြကစ
္ နည္း
နာေခ်ဦးမည္’’ဟုဆက
ုိ ာ ဆုင
ိ က
္ ယ္
တစ္ စီးျဖင့္ ဆုိ င္ ကို ယာယီိ စြ န္ ႔ ခြာ

ရဲ ႕ အႀကီး ဆံုးေဆာက္ လု ပ္ေ ရး

သြားေလရာ တေစၲေျခာက္မတတ္

ကုမၸဏီမွာေတာင္ အလုပ္သမား

ဝယ္သူကင္းမဲ့ေနသည့္ ဆုိင္တြင္း

ေတြ ကို လု ပ္ ခ မရွ င္းေပးႏုိ င္ တာ

မွာ ကြ ၽ န္ေ တာ္ တစ္ ကို ယ္ တ ည္း
ေငါ င္း စ င္း စ င္း က် န္ ရ စ္ ခဲ့ေ လ
သည္။

သမားေတြလည္း စုထားေဆာင္း

ေလာက္က ဖူးခက္ၿမိဳ႕အဝင္ ဆာ

ေနာက္ဆက္တြဲေပေလာ၊ မတည္

ထားတာေလးေတြ သႀကၤန္မွာ အ

ၿ ငိ မ္ေ သာ ထုိ င္းႏုိ င္ ငံေ ရး အေျ ခ

ေပ်ာ္လြန္ၿပီး ေျပာင္ကုန္ၿပီထင္ပါ

အေနေၾကာင့္ေပေလာ မဆိုႏိုင္။

သ ႀ ကၤ န္ေ န ႔ ရ က္ မ်ား ၏

ေျခာက္ကပ္ကပ္ႏွင့္ ပ်င္းရိ

ဖြ ယ္ေ ကာ င္း လွ သ ည့္ အ ခ်ိ န္ မ်ဳိး

‘‘ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ားေျပာသလို ဖူး

တာ အဆန္းတၾကယ္ေတာ့မဟုတ္
လွပါဘူး။

လြန္ခဲ့တဲ့ ခုနစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္

‘‘ေၾသာ္။ ထိုင္းေလသံေလး

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေလာက္တုန္းကေပါ့

အခါ သူ တို ႔ ဘ ယ္ လို က်ဴးလြ န္ ခဲ့

နဲ႔ေျပာရရင္ျဖင့္ လြိဳင္ပါဆင့္ (၁၀၀

ဗ်ာ။ ဗမာအလု ပ္ သ မားေတြ ကို

တယ္ ဆုိ တာ ထင္ ရွားခုိ င္ မာတဲ့

ရာခုိ င္ႏႈ န္း )ေသခ်ာပါေသာ္ေ ကာ

ဖူး ခက္ ၿ မိဳ ႕ထဲ အေရာက္ တရား

ဒီလင
ူ ယ္ႏစ
ွ ္ေယာက္ကို ဆာယက္

အေ ထာ က္ အ ထား ရႏုိ င္ေ အာ င္

ဗ်ာ ။ ကြ ၽ န္ေ တာ္ အ ကဲ ခ တ္ ရ

မ ဝ င္ေ မွာ င္ ခို သြ င္း ၾ က ရာ ကေ န

ဆင္ ရဲ စ ခန္း ကဖမ္း မိေ ပမယ့္ အ

က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ေနရာမွာ က်ဴးလြန္

သေလာက္ ထုိ င္း လူ မ်ဳိး အမ်ားစု

မာဖီးယားအုပ္စုႏွ စ္ခု ဖူးခက္ၿမိဳ႕

သက္ေ တြ က (၁၇)ႏွ စ္ စီ ပဲ ရွိ ၾက

ခဲ့ တဲ့ လႈ ပ္ ရွားမႈ အ တုိ င္း ျပန္ ၿ ပီး

ဟာ ဘာသာေရးအေပၚမွာေတာ့

လယ္ေကာင္မွာတင္ အျပန္အလွန္

ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္ေတြ အဝင္က်ဲ

ေသးတာမို ႔ ဖူး ခက္ ပု လိ ပ္ေ တြ က

သ႐ုပ္ေဆာင္ျပရသတဲ့ဗ်။

သိ ပ္ ၿ ပီး အယူ အ စြဲ မျပင္း ထန္ ၾ က

လက္စားေခ်ပြဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္ ခဲ့ဖူး

လာသတဲ။့ ပင္နာဇြနလ
္ ို ဖူးခက္ၿမိဳ႕

အမႈကထ
ို ထ
ိ ိေရာက္ေရာက္ မကိင
ု ္

အဲ ဒီ လို တ ရား ခံေ တြ ကို

ဘူး ။ ယာလာတို ႔ ၊ ပါတနီ တုိ ႔ လို

တယ္ဗ်။ အမွန္ေတာ့ ထိုင္းမွာလူ

တြ ယ္ ၾ ကဘူး ထင္ ပါရဲ ႕ ။ တစ္ ခ်ိ န္

လက္ေ တြ ႕ သ႐ု ပ္ျ ပေစဖို ႔ေ ခၚလာ

မေလးနယ္စပ္နဲ႔ထိစပ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕

ေမွာင္ခိုကူးၾကတယ္ဆုိတာ ဗမာ

တည္းမွာ ဒီအႁမႊာညီအစ္ကို ႏွစ္

တဲ့အခ်ိန္မွာ နစ္နာရတဲ့ဘက္က

ေတြမွာေတာ့ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ ကြၽန္

အစိုးရထင္ေနသလုိ ဗမာလူပြဲစား

ေယာက္ရဲ႕ မိဘေတြဟာ ဖူးခက္

ျပန္ ၿ ပီး ကလဲ့ စားေခ်တဲ့ အေနနဲ ႔

ေတာ္ဆလ
ို တ
ို ာက ထုင
ိ ္းတစ္ႏင
ုိ င
္ ံ

တခ်ဳိ႕က ႀကိဳးကိုင္ေနတာမဟုတ္

ႏွစလ
္ ေက်ာ္ၿပီတ။ဲ့ ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ား

မာဖီးယားေတြနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္

လက္စတံုးစီရင္ဖို႔ ဇယားခ်တယ္။

လံုးကို ၿခံဳငံုၿပီးေျပာတာ။ ထုိင္းလူ

ဘူး။

ဆိုင္အေရာင္းပါးတာ သိပ္မဆန္း

ရွသ
ိ လိလ
ု လ
ို ည္း သတင္းထြကလ
္ ာ

ဒါဟာ သူတပ
႔ုိ ထမဆံုးေရြးခ်ယ္တဲ့

မ်ဳိးေတြဟာ ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္

လွ ဘူး ။ ပို ဆိုး တာက အခု ကြ ၽ န္

တယ္။ ဒါေပသည့္ မုဒမ
ိ ္းအက်င္ခ
့ ံ

န ည္း လ မ္း ဗ် ။ ဖူး ခ က္ ပု လိ ပ္ နဲ ႔

လာရင္ တျခားလူ မ်ဳိး ထက္ ပို ၿ ပီး

လႈ ပ္ ရွားေနသူေ တြ ဟာ ထုိ င္း စစ္

ေတာ္ လာရာလမ္း မွာ လည္း ဖူး

ရတဲ့ မိန္းကေလးဟာ ကိယ
ု ဝ
္ န္ငါး

မာဖီးယားအုပစ
္ က
ု ို အေကာင္းဆံုး

ေလာဘရမၼက္ႀကီးတယ္ဆုိရေလ

တပ္ ၊ ထုိ င္း ရဲ နဲ ႔ ထို င္း မာဖီး ယား

ခက္ေလဆိပ္ဆီ သြားတဲ့ၿမိဳ႕ဝင္၊

လေဆာင္ထားရတဲ့ (၂၅)ႏွစ္ အ

တု႔ျံ ပန္တန
ဲ့ ည္းလမ္းလု႔ိ ယူဆၾကပံု

မလား။ ေစာေစာက ကြၽန္ေတာ္

ေတြပဗ
ဲ ်ာ။ သူတအ
႔ုိ ပိင
ု စ
္ ားရာနယ္

အဓိကေနရာကေန ပါဝင္

စ ကားေျ ပာေ ဖာ္ ရွိ လွ် င္

ၿမိိဳ႕ထြက္ အဓိက လမ္းမႀကီးကို

ရြယ္ မြတစ
္ လင္အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေန

ေပၚတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီသတင္းဟာ

ေျပာခဲ့ တဲ့ မု ဒိ မ္း မႈ မွာ လည္း ေငြ

ေျမအလုိက္ ႀကီးစိုးၿပီးလူေမွာင္ခို

ေကာင္းေလစြဟူေသာ ကြၽန္ေတာ့္

မ႑ပ္စင္ထုိးၿပီး ပိတ္ဆို႔ထားၾက

ေလရဲ႕။ ဒီမွာတင္ ဘာသာေရးပါ

တရားခံေတြကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့

ေၾ ကးေ ၾ ကာ င့္ မာ ဖီး ယားေ တြ

လမ္းေၾကာင္းႀကီးကို ခ်ဳပ္ကင
ို ထ
္ ား

အေတြးမဆံုးမီမွာပင္ တုိက္တုိက္

ေလရဲ႕’’

ႏႊ ယ္ သ လိုျ ဖစ္ လာၿပီး လမ္းေတြ

ေနရာဆီ ေခၚလာမယ့္ဆဲဆဲ နာရီ

ဝင္ ပ တ္ သ က္ လာတာ ျဖစ္ ဖို ႔ မ်ား

ၾကေလရဲ ႕ ။ ဗမာလူ ပြဲ စားဆို တာ

ဆုိ င္ ဆုိ င္ ကြ ၽ န္ေ တာ့္ ဆို င္ေ ရွ ႕ သို ႔

ပိတဆ
္ ႏၵျပၾကတဲအ
့ ထိ ျဖစ္ကန
ု ၾ္ က

ပိင
ု ္းအလိမ
ု ွာ ေပါက္ၾကားသြားတာ

တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဖူးခက္ၿမိဳ႕

တကယ္ေတာ့ အိုးလူးခြကလ
္ ူးစား

ကားနက္ ႀ ကီး တစ္ စီး ထိုး ရပ္ လာ

လုပ္ပါဦး။ လမ္းမႀကီးကို ပိတ္ဆို႔

တာေပါ့ဗ်ာ။

မိ
႔ု ဖူးခက္ရဲေတြက မူလအစီအစဥ္

ႀကီးဆုိတာကလည္း ႏုိင္ငံတကာ

ရတဲ့ အဆင့္ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္သိ

ၿပီး ကားေပၚမွ အေၾကာ့သားဆင္း

ထားတာ အနီေတြလား။ အဝါေတြ

ဖူးခက္ရဲေတြ ရွင္းပံရ
ု င
ွ ္းနည္း

ကို ဖ်က္လက
ို ္ေတာ့ နစ္နာသူဘက္

ဧည္သ
့ ည္ေတြအတြက္ လိတ
ု ရၿမိဳ႕

သေ လာ က္ ခိုး ဝ င္ လာ တဲ့ ဗ မာ

လာသူမွာ ကိသ
ု က္ခင
ုိ ္ျဖစ္ေလ၏။

လား’’

ကလည္း မွတ္သားစရာပါပဲ။ ..

က လူအပ
ု စ
္ ဟ
ု ာ ဒုတယ
ိ နည္းလမ္း

ႀကီးေပါ့ဗ်ာ။ ေလာင္းကစားဝါသ

အလုပသ
္ မားတစ္ဦးအတြက္ ဗမာ

အၿမဲ လုိ လုိ ရႊ င္ လ န္း တက္ႂ ကြေ န

‘‘အခုလမ္းပိတဆ
္ ႏၵျပေနၾက

ဒီကေလးႏွစ္ဦးဟာ မုဒိမ္းက်င့္ဖို႔

အျဖစ္ ေလဆိပက
္ သ
ို ြားတဲ့ လမ္းမ

နာပါသလား။ မူးယစ္ေစတတ္တဲ့

လူပစ
ြဲ ားေတြရလွ ထိင
ု ္းဘတ္ငါးရာ

သည့္ ကိုသက္ခုိင္ကား ဆုိင္ဝမွာ

တာက အနီေတြ၊ အဝါေတြမဟုတ္

အစီအစဥ္မရွိပါဘူး။ ကိုယ္ဝန္ရွိ

ႀကီးကို လူအင္အားရာခ်ီၿပီး ပိတ္

အရာေတြနဲ႔ နိဗၺာန္ဘံုကို ဘယ္ႏွ

ေပါ့ဗ်ာ။

ပင္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကအ
ို ကဲ

ဘူးဗ်ာ။ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုအေပၚ

ေနတယ္ဆုိတာလည္း သူတုိ႔မသိ

ဆုိ႔လိုက္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ’’

ေခါ က္ သြား ခ် င္ သ တံုး ။ ေ ဆး

ခတ္မိဟန္ရွိသည္။

ဖူးခက္ရဲေတြကင
ို တ
္ ယ
ြ ပ
္ က
ံု ို မေက်

ပါဘူး။ လက္ကင
ို ဖ
္ န
ု ္းနဲ႔ ဆုင
ိ က
္ ယ္

ကို သ က္ ခုိ င္ ဇာ တ္ လ မ္း

ေျခာက္လား၊ အိက
ု စ
္ လ
္ ႔ေ
ို ခၚတဲ့ေရ

ကို ဝင္ေ ငြေ ကာင္း တဲ့ အ လု ပ္ ဗ်။

‘‘ကိုယ့္ဆရာ။ ထူးထူးဆန္း

နပ္လ႔ုိ ဆႏၵျပေနၾကတာတဲ။့ အရပ္

ကို လုယက္ဖို႔ပဲ ႀကိဳးစားခဲ့တာပါ

ေၾကာင့္ ကြ ၽ န္ေ တာ္ သ ည္ ေဈး

ခဲ လား။ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးမွ န္ သ မွ်

ကြ ၽ န္ေ တာ္ေ ကာ င္းေ ကာ င္း သိ

ဆန္း ဆုိ င္ မွာ ထို င္ လို ႔ ပါကလား။

သတင္းအရေတာ့ ဒီအမႈဟာ မာဖီး

တဲ့။ အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္နားအၾကား

ေရာ င္း ပါးေ သာ အျ ဖ စ္ ကို ေ မ့

အလံုး ၊ အျပား၊ ေလးေထာင့္ ၊

တယ္။ သိဆို ဖူးခက္မွာ အေနၾကာ

အကဲ ခ တ္ ရ သေလာက္ ခင္ ဗ်ား

ယားဆန္ ဆ န္ ျပစ္ မႈ က်ဴးလြ န္ ခဲ့

နဲ ႔ ေျပာတာမဟု တ္ ဘူးေနာ္ ။ ဖူး

ေလ်ာ့ေ နသည္ ။ ဆုိ င္ အ တြ င္း လူ

ႀတိ ဂံ ၊ ပံု စံ မ်ဳိး စံု ခ်က္ ခ်င္း ရေစရ

ၿပီး လူ ရာဝင္ ဆံ့ လာေတာ့ မာဖီး

ေနာက္ မွာ ကပ္ ထားတဲ့ ဝင္ လာ

တ ယ္ ဆုိ ပဲ ။ ဖူး ခ က္ ပု လိ ပ္ေ တြ

ခက္ေဂဇက္သတင္းစာမွာ သတင္း

ရွင္း႐ံုမက ဆုိင္အျပင္ဘက္ လမ္း

မယ္။ ေနာက္ဆံုး ကုန္ကုန္ေျပာရ

ယားေတြ ကြၽန္ေတာ့္ကို လူပြဲစား

တြ င္

‘‘ဟ၊ သတင္းထူးပါလား

လူပစ
ဲြ ားလုပင
္ န္းဟာ တကယ့္

မစဲ၊ တသဲသဲဆုိတဲ့ စာတန္းဟာ

ဘယ္ကိုင္ရဲပါ့မတုံး။ ေခါင္းဆင္

ေထာက္ေတြရဲ႕အေမးကို ဖူးခက္

မေပၚမွာ ပါ လူ သြားလူ လာရွ င္း

ရင္ မိ န္း မခ်င္း ၊ ေယာက်္ားခ်င္း

လု ပ္ ဖုိ ႔ တ င္ မ က မူး ယစ္ေ ဆးဝါး

အာနိသင္ျပယ္ေနၿပီထင္ပါရဲ႕’’

နင္းေနၿပီ ထင္ပါရဲ႕’’

ပု လိ ပ္ အ ရာရွိ မ င္း ေျဖထားတာ

လ်က္ ရွိ ၏ ။ ပတ္ ဝ န္း က်င္ အေျခ

ခ် စ္ ရ ည္ တူႏွ စ္ ကို ယ္ မွ် ခ် င္ ၾ က

ေရာင္း ဝယ္ ဖို ႔ ပါ ကမ္း လွ မ္း ခဲ့ ဖူး

မ်ား

‘‘ေအးဗ်ာ။ အေရာင္း ပါးပံု
သူ ရဲေျ ခာ က္ မွာေ တာ င္

ေၾကာက္ ရ တယ္ ။ ဗမာအလု ပ္

ဖတ္ၿပီးေျပာေနတာ။ ဒီပြဲမွာ ထုိင္း

အေနအရပ္ရပ္သည္ ကြၽန္ေတာ္

သလား။ အဆင္သင့္ပဲေဟ့ဆိုတဲ့

ေသး တာ ကိုး ။ ခ င္ ဗ်ား စ ဥ္း စား

ဗ်ာ။ ဆက္ပါဦးဗ်’’

ရဲ ၊ ဖူး ခက္ မာဖီး ယားနဲ ႔ နစ္ နာရ

တို႔စကားဝိုင္းကို ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ရန္

ၿမိဳ ႕ႀကီးေပါ့ ဗ်ာ။ ဒီ လို ၿ မိဳ ႕ႀကီး မွာ

ၾကည့္။

တဲ့ ဘ က္ က အျ ပ န္ အ လွ န္ေ ရႊ ႕

ကူညီပံ့ပိုးလ်က္ရွိေလသည္။

ဒု စ ႐ို က္ ဂို ဏ္းေတြ ရွိေ နတယ္ ဆုိ

‘‘ေၾသာ္ စိ တ္ ဝ င္ စားစရာပဲ
‘‘ျဖစ္ပံုက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ရက္

စာမ်က္ႏွာ(၂၉) သို႔

25

Article

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

တုိက်ိဳၿမိဳ႕၌ ေခြးေက်ာင္းထြက္ျခင္း
ေမာင္သာခ်ိဳ

(တစ္)

မည္သည့္ေနရာကုိပဲ ၾကည့္

လုက
ိ ၊္ ၾကည္လ
့ က
ုိ ္ ဂ်ပန္တစ္ႏင
ုိ င
္ ံ
လံုး ေရခဲေတြ ဖံုးလႊမ္း၍ ေနသည့္
ရက္ေတြထဲက

တစ္ရက္မနက္

ေတာ္ေတာ္ေစာေစာႀကီးမွာ အိပ္
ရာက ႏုိးလာသျဖင့္ ျပတင္းေပါက္
မွ န္ တံ ခါးမ်ားရိွ ရာ

ဘက္ ဆီ သုိ ႔

ေလွ်ာက္သြားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

အျပင္၌ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ

ပတ္လံုး ေျခအိတ၊္ လက္အတ
ိ ္ႏင
ွ ့္
အေႏြးထည္ထူထူႀကီးမ်ား ေခါင္း
စြပမ
္ ်ားကုိ မခြၽတ္စတမ္း၀တ္ထား
ရေလာက္ေအာင္ အေအးဓာတ္
က ျပင္းထန္လသ
ွ ည္တ
့ င
ို ္ ဟိတ
ု ယ္
ထဲမွာကေတာ့ ေႏြးပါသည္။ အပူ
ေငြ႕ေပးထားၾကသည္ကိုး။

ေတာ္ေ တာ္ေ စာေသးသည့္

မနက္ခင္းျဖစ္သျဖင့္

လမ္းေတြ

ေပၚမွာ ကားအသြားအလာရွင္း
လင္းလြန္းပါသည္။ ေမ့ေလာက္မွ
တစ္စီး။ ေမ့ေလာက္မွ ႏွစ္စီး။
ေရာင္စံုေက်ာက္တံုးမ်ိဳးစံုကုိ အ
ကြက္ေဖာ္ကာခင္းထားသည့္ လူ
သြားစႀကႍကေလးမ်ားေပၚ၌ လမ္း
သြားလမ္းလာဟူ၍ မရိွေလာက္
ေအာင္

ရွင္းလင္းလြန္းလွသည့္

တုိက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္၏ ခပ္ေစာေစာ
႐ႈခင္းကုိ မုိးပ်ံဟုိတယ္တစ္ခု၏
အခန္းတစ္ခန္းတြင္းကေန အေပၚ
စီးမွ ၾကည့္ေနရသည္မွာ စိတ္ကုိ

ေစာင့္ေပးေနခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္

ကုိ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဘာျဖစ္သ

သည္ကုိ အမ်ားအသိပင္ျဖစ္ပါ

တတ္ႏုိင္သည့္ေနရာက ေျဖရွင္း

ေတာ္ေတာ္ကေလး

တုိက်ိဳၿမိဳ႕ တစ္ေနရာမွာ ေခြးမစင္

လဲ။

သည္။ ကူးတို႔သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈ၊

ျခင္းသည္ တာ၀န္ယူႏုိင္မႈ (Res-

ၾကည္လင္

ေကာင္း သည့္

သေဘၤာအမည္က Sewol တဲ။့ ခရီး

ponsibility)

သိ႔ေ
ု သာ္ . . .။ ဟုတပ
္ ါ သည္။

သည္အထိ သုတ္ကာ အိတ္ထဲသုိ႔

လူ႔ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါ

သည္ ၄၇၆ ဦးလုိက္ပါစီးနင္းသြား

ရထားခ်င္း တုိ က္ သ ည္ ကုိ

ေငး၊ ေတာင္ေတြး၊ ေျမာက္ေတြး

သုေ
႔ ိ သာ္ပါ။ ထုသ
ိ ေ
႔ ို သာ္က သည္စာ

ထည့္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ

သည္။

သည့္ ကူးတို႔သေဘၤာ။ ေက်ာင္း

ထား၀န္ႀကီးက ႏုတ္ထြက္၊ တုိင္း

ရိွေနစဥ္ ျမင္ကြင္းထဲသုိ႔ လူတစ္

ကုိ ေရးျဖစ္ေစေသာ သုိ႔ေသာ္ပါ။

ေဘးဘီ၀ဲယာကုိ တစ္ခ်က္၀ုိက္

သား၊ ေက်ာင္းသူအမ်ားစုရာႏွင့္ ခ်ီ

ျပည္ စီး ပြားေရးက်ဆင္း သည္ ကုိ

ေယာက္၀င္လာပါသည္။ သူတစ္

ေခြးႏွင့္ လူက ခ်က္ခ်င္း ထြက ္

ၾကည့္ၿပီး ေခြးခ်ည္ႀကိဳးကေလးကုိ

လူငယ္၊ ဘိုးအိဘ
ု ြားအုႀိ ကီးေတြက

ကာ

၀န္ ႀ ကီး ခ်ဳပ္ႏု တ္ ထြ က္ စ သည္ျ ဖင့္

ေယာက္တည္းမဟုတ္။ ေခြးတစ္

မသြားေသးဘဲ ေဘာင္းဘီကုိ အ

လႈပ္ယမ္းကာ သြားၾကစို႔ဟု ႏႈိး

အစေခြးကေလးေတြကုိ ႀကိဳးျဖင့္

မေတာ္တဆမႈ။

ရွကတ
္ တ္ၾကေသာ ကမၻာႀကီး၀ယ္

ေကာင္ႏွင့္ အတူ။

ေနအထားျပင္ကာ စႀကႍာေပၚ၌

ေဆာ္လိုက္ပံုျဖင့္ ထြက္ခြာသြားခဲ့

ဆဲလ
ြ ်က္ လမ္းေလွ်ာက္ထက
ြ လ
္ ာ

တစ္ မ်ိဳးသားလံုး ဘက္ေ ပါင္း စံု က

ၾကသူမ်ားကုိ ေတြ႕တုင
ိ ္းသတိထား

၁၈ ရက္တြင္ အထက္တန္း ဒုတိ

ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းသည့္တုိင္ ကိုယ္

ၾကည္မ
့ သ
ိ ြားပါသည္။ လက္ထမ
ဲ ွာ

ယေက်ာင္းအုပက
္ မိသားစု၀င္မ်ား

ႏွင့္ မဆုင
ိ သ
္ လို သမုင
ိ ္းကုိ မ်က္ႏွာ

လန္းဆန္းေစပါသည္။

စြန္႔ျခင္း ကိစၥၿပီးဆံုးပါသည္။

သုိ႔ျဖင့္ ေတာင္ေငး၊ ေျမာက္

အံ့ ၾ သစရာ

ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ လူႀကီး

အသက္ ဆံုး ႐ႈံး ခဲ့ ရ သည့္
ပထမဦးဆံုးအျဖစ္ ဧၿပီလ

ပင္ျ ဖစ္ ပါသည္ ။
မီး ရ

အတန္အသင့္အရပ္ရွည္သူ

ခပ္ေ စာင္းေစာင္း ကေလးေဆာင့္

ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုဂ်ပန္အမ်ိဳးသားက သူ႔ေရွ႕၌

ေၾကာင့္ ထုိင္ပါသည္။ လက္တစ္

ခပ္ေျပးေျပးကေလးသြားေနသည့္

ဖက္မွာက ေခြးႀကိဳးႏွင့္အတူ ေရာ

သည့္ စကားလံုးမွာ Responsibil-

အိတက
္ ေလးေတြႏင
ွ ့္ ျဖစ္ပါ သည္။

ေနထုိင္ၾကရာ ဂ်င္ဒုိကြၽန္း အား

ေျပာင္တုိက္သူမ်ားလည္းရိွႏုိင္ပါ

ေခြးကေလးကုိ ႀကိဳးျဖင့္ ဆဲြကာ

ကုိင္ထားသည့္ အိတ္တစ္အိတ္။

ity ဟူသည့္ စကားလံုးပဲျဖစ္ပါ

လက္အတ
ိ က
္ ေလးေတြႏင
ွ ့္ ျဖစ္ပါ

ကစားခန္းမအနီး၌ ဆဲြႀကိဳးခ်ကာ

သည္။

ေနာက္နားဆီမွ

အျခားတစ္ ဖ က္ မွာ က

တစ္ ႐ွဴး

သည္။ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္သိမႈ၊

သည္ ။

မိမိကုိယ္ မိမိအဆံုးစီရင္သြား ခဲ့

(tissue)စကၠ အ လား

ဘာေလ

ခပ္သြက္သြက္

ေခါင္း ထဲ သုိ ႔

ေရာက္ လာ

တစ္ ႐ွဴး(Tissue)ေပပါ

(ေလး)

တာ၀န္ခံမႈ၊ ရက္စပြန္ဇဘလတီ။

ကေလးေတြႏင
ွ ့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုယ
ိ ့္

ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း

ေက်ာင္း ထြ က္ လာသည္ ပဲ ထ င္ ပါ

လားမသိ။

ေခြးမစင္ကုိ ကုိယ္က်ံဳးဖုိ႔။

သားအမ်ားစု အသက္ဆးုံ ႐ႈးံ ရသည္

က ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားတစ္ဦးခ်င္းကလည္း

ရဲ႕။ ထိုစဥ္က ဟုိတယ္ေပၚမွ ဆီး

သူက စႀကႍေပၚတြင္ ရိွေန

တာ ငါ့ေခြးက စြန္႔တာ။ သည္အ

မွာ သူတ
႔ ာ၀န္မကင္းေၾကာင္း ခံစား

ကိုယ့တ
္ ာ၀န္ကိယ
ု ္သိ၊ အုပ္စးို သူ

ၿပီးၾကည့္ခြင့္ရေနသည့္ ျမင္ကြင္း

သည့္ ေခြးမစင္အခ်ိဳ႕ကုိ တစ္႐ွဴး

ညစ္အေၾကးက ငါ့ေခြးရဲ႕ အညစ္

တစ္ေယာက္ခ်င္းကအစ ကုိယ့္

ရလို႔ပါဟူ၏။

ကလည္း ကိယ
ု တ
့္ ာ၀န္ကယ
ို သ
္ ။ိ

က်ယ္ႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ လႈပ္ေန

စကၠဴျဖင့္

အသာအယာယူ ကာ

အေၾကး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒါကုိ သန္႔

ကိစက
ၥ ယ
ုိ ္ တာ၀န္ယ၊ူ ကုယ
ိ ့္ ျပႆ

သည့္

လုိက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေခြး

ဒါငါ့ေခြး။ သည္မစင္ကုိ စြန္႔

ႏုိ င္ ငံ သားတစ္ေ ယာက္ ခ်င္း

ဒုတယ
ိ က ေတာင္ကရ
ုိ ီးယား

ယဥ္ေက်းသူတ႔ ုိကမၻာႀကီး မွာ

ႀကံဳဖူးတာကေလး ေဖာက္

ထုိေခြးတစ္

လက္တစ္ဖက္ရိွ အိတထ
္ သ
ဲ ႔ုိ ထည့္

ရွင္းရမယ့္ တာ၀န္က ငါ့တာ၀န္။

နာကုိယ္ရွင္းဆုိသည့္ လိပ္ျပာမ်ိဳး

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။ ခြၽန္ေဟာင္၀မ္။ သူ႔

သည္ခ်ခ်င္ပါသည္။ ကေလးက

ေကာင္ႏွင့္ လူတစ္ေယာက္သာပဲ

ပါသည္။ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ဆုိမွ

စိတ္ထဲ အံ့ၾသေလးစားမႈမ်ားႏွင့္

ထာ၀ရႏုိးေနေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္

တြင္ တာ၀န္ရိွပါသည္ဟုဆိုကာ

အေမကုိ လွမး္ ေအာ္ပုံ အေမေရ

ရိွပါသည္။

တကယ့္ကုိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္

အတူ တိက
ု ်ဳိေရာက္ျမန္မာမ်ားကုိ

ႏုိ င္ ပံု ရ ပါသည္ ။

မည္ သ ည့္ ရဲ မွ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ ႏုတထ
္ က
ြ လ
္ ႊာ

အမိက
ႈ ေ
္ တြ ဘယ္လလ
ို ပ
ု ရ
္ မလဲတ။့ဲ

အရာဟူ၍

ထိုစဥ္ျမင္ကြင္းက ခဏက

ေကာ က္ ထ ည့္ေ နျ ခ င္းျ ဖ စ္ ပါ

သည္အေၾကာင္းေဖာက္သည္ခ်မိ

ေစာင့္စရာမလုိ။ မည္သည့္အမိန္႔

ကုိ သမၼတထံ တင္သင
ြ ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္

အေမျပန္ေျဖပံု ဟုဘ
ိ က္ၿခံထလ
ဲ မ
ွ ္း

ေလးတန္႔သြားပါသည္။ ေၾသာ္ .

သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စႀကႍေက်ာက္

ပါသည္။ သူတုိ႔ျပန္ေျပာပံုက တုိ

မွ ထုတ္ျပန္စရာမလို။

ပါသည္။

သြန္ခ်လုိက္တ့ဲ။ ေၾသာ္... ။

. . ေခြးကေလး လူသြားစႀကႍတစ္

တံုးျပားကေလးမ်ားေပၚတြင္ ေပ

က်ိဳမွာ ေခြးပါတဲ့လူေတြကုိ ၾကည့္

(သုံုး)

ေနရာမွာ မစင္စြန္႔ေနခဲ့တာကုိး။

က်ံေနပံုရသည့္ အညစ္အေၾကး

လုိက္တဲ့။

ယခု ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ ္ ဧၿပီလ ၁၆

ဒါငါ့ညဖ
ံ့ ်င္းမႈ၊ ဒါငါမစီမတ
ံ တ္လ၊႔ို

စီႏွင့္ တုိက်ိဳၿမိဳ႕ထဲ လႊတ္ေပးထား

ေခြးရွင္က ႀကိဳးကုိ ကုိင္ထားရင္း

အခ်ိဳ ႕ကုိ

တစ္ ႐ွဴးစကၠဴ ကေလး

ရက္က ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၌

ဒါငါမခန္ခ
႔ တ
ြဲ တ္လစ
႔ို သည္ စသည္

ခ်င္လုိက္တာ။ တုိက်ိဳတစ္ၿမိဳ႕လံုး

ကပဲ

မ်ားျဖင့္

စိ တ္ေ က်နပ္ေ လာက္

အျဖစ္ ဆုိး ႀကီး တစ္ ခုျ ဖစ္ ပ်က္ ခဲ့

ျဖင့္

ေခြးေခ်းေစာ္ကုိ မႊန္ေနမွာပဲ။ ။

စိ တ္ ရွ ည္ လ က္ ရွ ည္ျ ဖင့္

(ႏွစ္)

တုိက်ိဳမွာ ေခြးပါတဲ့ လူေတြ

ဒါင့ါေၾကာင့္၊ ဒါငါ့တာ၀န္၊

ကုိ ယ့္ တာ၀န္ ကုိ ယ္ ယူ ကာ

ထုသ
ိ မ
ူ ်ားကုိ ေခြးတစ္ေကာင္

26

Opinion

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ၾကာပန္းေပၚမွ လိပ္ျပာႏွင့္ ၾကာရြက္ေအာက္မဖွ ား
t,f'DwmcsKyf
aomif;pkNidrf;
trIaqmift,f'Dwm
tm;rmef? Nidrf;Nidrf;Ekdif
pmrsufESmzGJUpnf;rIESifh
apmpnfolrdk;
'DZdkif;t,f'Dwm
owif;t,f'Dwm
at;jrausmf? oD[?
aevif;atmif? ar0if;rGef
bmomjyef
&Jrif;? ausmfrsKd;?
ausmfolarmif? jynfhjynfhNzdK;
pmjyift,f'Dwm
csrf;Nidrf;
owif;axmufcsKyf
atmifol&
'k-owif;axmufcsKyf
aevif;xGef;? jynfodrf;?
AdkvfAdkvf0if;
tBuD;wef;owif;axmuf tdjzLrGef? tdjzLvGif? odrfhodrfhpdk;?
Ouúmudkudk? at;olpH? oef;aX;?
oef;xl;
owif;axmuf
at;jrwfo?l cdik x
f eG ;f ? atmifcikd ?f
&efrsdK;Edkif? rdk;ndK? rif;[def;ausmf?
atmifopfviG ?f Nird ;f csr;f ? &Jaemif?
cefx
Y uf? aqGreG ?f ZJÓ
G Pf? ckid cf idk pf ;kd ?
MuLMuL[ef
ti,fwef;owif;axmuf tdreG af usm?f eef;atmif? a[rmESi;f ?
cspf0kdif;? ZGJrmef? aZmfrsKd;vdIif?
Ekdifvif;atmif? ilvf&Sif;usif;
"mwfyHkowif;axmuf a*sarmifarmif(tr&yl&)
ausmfZifoef;? epfuD
rEÅav;owif;axmuf pdkif;omatmif? nDnDaZmf?
armifwm? at;rGef&mjynhf
e,fowif;axmuf
rsdK;rif;OD;? apm&efEkdif?
qef;ñGefY(a&eHacsmif;)? armifuH

pmjyif arwifZmOD;? xGe;f ode;f jrif?h rlrjl rifh

pDeD,m'DZdkifem cspfAkdvfAkdvf? &Sdef;&Sdef;xdkuf
'DZdkifem
EG,rf eG Nf zKd ;? eE´? Edik v
f if;xGe;f ? &Jo&l
uGefysLwmpmpD
pef;pef;? aZmf0if;atmif?
,OfrsKd;ydkif? oufydkifa|;?
atmifrsK;d oef;? auoDr;dk ?
wifZmvif;? atmifaumif;jrwf

okawoe ESi;f EkaxG;
o½kyfazmf
pkd;aomfwm ? 0vkH;
vkd*dk'DZdkif;
ausmufqnf
b@ma&;
uvsmatmif? oJodrfhodrfhNzdK;?
NzdK;olZmatmif? Zifrmat;?
&wemjynhfNzdK;? oif;,kEG,f
aMumfjimwm0efcH rdk;yy? vif;vif;OD;?pnfolatmif?
ESif;a0a0? qk&nfvGif
xkwfa0ol OD;rsdK;vdIifatmif (03804)
497? *s-D 12? jynfvrf;? urm&Gw/f
yHkESdyfol
a':rdkrdktd
ok0PÖod*Ð (1211)
21? y'kr®mvrf;? prf;acsmif;/
zvif
Sunn Colour Separation
apmifa&
35ç000
a&mif;aps;
450 usyf
7Day News *sme,fwu
d k f - Diamond Centre Building (E)

yxrxyf? jynfvrf;? urm&GwfNrdKYe,f? &efukefNrdKY/
zkef;- 512887? 513515~519? 09 73224541/
zufpf - 513519
Website : www.7daynewsjournal.com
E-mail : editor@7daynewsjournal.com

Hotline : 0973032006

ျမင့္မိုရ္ေဆြ

စာေရးသူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဧၿပီ
လ ပထမပတ္အတြင္းက ပုဂံေျမ
သို ႔ေ ရာက္ ခဲ့ ၏ ။ ႏွ စ္ စ ဥ္ေႏြ ရာသီ
တုိ င္း ပု ဂံ သို ႔ တ စ္ ခါတစ္ေ ခါက္
ေရာက္ၿမဲျဖစ္၏။ ယခုႏစ
ွ ္ ပုဂသ
ံ ည္
ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ တစ္ဟုန္ထိုး
တုိး တက္ စ ည္ ကားလာေၾကာင္း
ေတြ႕ရွရ
ိ ၏။ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကို
ဟိတ
ု ယ္တင
ုိ ္း၊ ဘုရားတုင
ိ ္း၊ လမ္း
တုိ င္း ၊ စားေသာက္ ဆုိ င္ တုိ င္း မွာ
ေတြ႕ျမင္ေနရ၏။ ျပည္တင
ြ ္းဘုရား
ဖူးကားမ်ားကလည္း ဘုရားတုိင္း
တြင္ တစ္စီးဝင္တစ္စီးထြက္၊ ႏွစ္
စီးဝင္ ႏွစစ
္ ီးထြက္ ဘုရားဖူးအျပည့္
ျဖင့္ ေအာ္သံ၊ ေခၚသံ၊ ဆင္းသံ၊
တက္သံ၊ တညံညံျဖင့္ အလုပ္႐ႈပ္
ၿပီး ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ပြဲႀကီးအလား
ထင္ မွားရ၏။ လြ န္ ခဲ့ေ သာ ၁၀
ႏွ စ္ က ပင္ စာေရးသူ ၏ ပု ဂံျ မင္း
လွ ည္း ေဖာက္ သ ည္ျ ဖစ္ေ သာ
‘‘ေမာင္ထြန္း’’ မွာ ယခုအခါ ျမင္း
လွ ည္း သာမက စူ ပါကပ္ စ တန္
တစ္စးီ ကိုပါဝယ္ယူၿပီး ျမင္းလွညး္
တစ္ လွ ည့္ ၊ ေမာ္ေ တာ္ ကားတစ္

ဖူးရင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ရာမွ ေတြ႕

တန္းစာေမးပြဲေျဖဆုထ
ိ ားေၾကာင္း

ေထာက္ျပန္၏။

လွ ည့္ ေ အာ္ ဒါေ ပ ၚ မူ တ ည္ ၍

ျမင္ရ၏။ သိ႔ေ
ု သာ္ လိပဥ
္ တူးမည္။

ေျပာျပ၏။ စာေရးသူက ေနျပည္

ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကို ပို႔ေဆာင္

ေဝေလေလအေပ်ာ္ရြက္လႊင့္မည္

ေတာ္ကို ေရာက္ဖူးလားဟုေမးရာ

တို ႔ ၊ ေရႊေ တာင္ ၾ ကားတုိ ႔ ကို အခု

လ်က္ရ၏
ွိ ။ ေဒသခံပဂ
ု ၊ံ ေညာင္ဦး

ဟူေသာ ေဒါင္မ
့ က်ဳိးသည္ပ
့ စ
ံု မ
ံ ်ား

ဖခင္ႏွင့္အတူ တစ္ေခါက္ေရာက္

မင္းတို႔ေတြ႕ၿပီးၿပီ။ ဘယ္ေလာက္

သားတို ႔ ၏ စီး ပြားေရးမွာ ဘု ရား

က အလြန္မ်ားေနသည္ကို ၾကည့္

ဖူးေၾကာင္း ေျဖၾကား၏။ ထိုအခါ

တုိးတက္ေနသလဲ။ အဲဒီလိုပဲ ႏွစ္

ဖူးမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ‘‘ေရ

႐ႈရင္း ရင္ေမာေနမိ၏။

စာေရးသူက . . .

ေပါင္း ၁,၈၀၀ ေလာက္က ပ်ဴေစာ

ျမင့္ လွ် င္ ၾ ကာတင့္ ’ ’ ဆုိ သ ကဲ့ သို ႔

‘‘ေနျပည္ေ တာ္ တ ည္ တဲ့ေ န

ထီးေခတ္ ပုဂံဟာ ေတာ႐ိုင္းေျမ

ဝင့္ ထ ည္ ႀ ကီး ပြားလာၾကသည္ ကို

လား’’ဟု ေနာက္ဘက္မွ ေမးခြန္း

ရာက အရင္ ကေတာေတြ ၊ လွ်ဳိ

(Virgin Soil)ေပါ့ ကြာ ။ ဒီေ တာ့

ဝမ္းေျမာက္ဖယ
ြ ရ
္ ာ ေတြ႕ျမင္ရေပ

ထု တ္ သံ ၾ ကား၍ အေတြး မွ် င္ ကို

ေတြ ၊ ေခ်ာက္ ႀ ကီးေတြ ၊ ေတာင္

ငွကႀ္ ကီးေတြ၊ ေႁမြဆိုးေတြ၊ ဗူးႏြယ္

သည္။

ျဖတ္ လုိ က္ ၿ ပီး လွ မ္း ၾကည့္ မိ ၏ ။

ကုန္းေတြန႔ဲ လူေနတဲအ
့ ရပ္မဟုတ္

ေတြ၊ ခ်ံဳေတာေတြရမ
ွိ ွာေပါ့။ အဲဒါ

တစ္ညေနတြင္ စာေရးသူႏင
ွ ့္

ရန္ ကု န္ မွ စာေရးသူ ၏ တူ သား

ဘူး။ က်တ္ေျပး၊ ျပန္ကေျပးဆုၿိ ပီး

ေတြ ကို သတ္ျ ဖတ္ သု တ္ သ င္ ၿ ပီး

အေဖာ္မိတ္ေဆြတုိ႔ႏွစ္ဦးသား ဗူး

ပမာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခင္မင္ရင္း

က် တ္ေ တြေ တာ င္ေ န လို ႔ မ ရ တဲ့

လူ ႔ ရြာ တစ္ ခု တုိး ခ်ဲ ႕ တည္ေ ထာင္

ဘု ရား၌ ဆည္း ဆာ႐ႈ ခ င္း အလွ

ႏွီးခဲ့ေသာ သေဘၤာအရာရွိႏွင့္ သူ

အတြက္ ထြက္ေျပးတယ္လ႔ုိ ပါးစပ္

ေပးခဲတ
့ ာေၾကာင့္ ေနာင္မွာ ပုဂလ
ံ ႔ုိ

ကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈရင္း ေခတၱ

၏ မိ သားစု ကို ေတြ ႕ လို က္ ရ ၏။

ရာဇဝင္ရွိခဲ့တယ္ေလ။အခုၾကည့္

ျဖစ္လာတာေပါ့။ ပ်ဴေစာထီးဟာ

နားေနၾက၏။ စာေရးသူသည္ ပုဂံ

အျပန္အလွန္ႏႈတ္ဆက္စကားဆုိ

စမ္း သမၼတႀကီးနဲ႔ဝန္ႀကီးေတြေနတဲ့

စြ န္ ႔ ဦး တီ ထြ င္ေ ဆာ က္ လု ပ္ေ ရး

ေျမသို႔ေရာက္ရွိလာၾကကုန္ေသာ

ၿပီး အားလံုးေပ်ာ္ ရႊ င္ေ နၾက၏။

ၿမိဳ ႕ေတာ္ ႀ ကီးျဖစ္ သြားၿပီ မဟု တ္

လု ပ္ အားရွ င္ သူ ရဲေ ကာင္း ႀကီး လုိ ႔

ျပည္ ပ ခရီး သြားႏုိ င္ ငံျ ခားသားႏွ င့္

သေဘၤာ အရာရွိ က စာေရးသူ ၏

လား’’ဟုေျပာလိုက္ရာ စာေရးသူ

ဆိရ
ု မယ္က။ြ ‘‘ဂုဏ႐
္ ပ
ု မ
္ ျပ ခ်ံဳခုတ္

ျပည္ တြ င္း ခရီး သြားဟု ဆို အ ပ္

လက္ေ မာင္း ကို ကုိ င္ ၿ ပီး ‘‘ဦး ႀကီး

၏ အေဖာ္မတ
ိ ္ေဆြက ‘‘က်တ္ေတြ

ၾက’’ ‘‘ႂကြားလံုးမျပ အားသံုးၾက’’

ေသာ ဘုရားဖူးျပည္သမ
ူ ်ားကို ႏႈင
ိ ္း

ကြ ၽ န္ေ တာ့္ သားနဲ ႔ သမီး လည္း ပါ

လည္း ရွိ ရ င္ ရွိေ နဦး မွာ ’’ဟု ဝင္

လုိ႔ ကိုယ္တုိင္ခြန္အားဗလသံုးၿပီး

ယွဥ္ၾကည့္မိပါသည္။ ျပည္တြင္း

တယ္ဗ်ာ။ သူတက
႔ုိ အေမးအျမန္း

ေထာက္၏။ စာေရးသူက ‘‘မေနာက္

ေျမ႐ိင
ု ္းကိထ
ု င
ြ ္ ၿမိဳ႕သစ္ဆင္တသ
ဲ့ ၊ူ

ဘု ရားဖူး မ်ားမွာ အေရအတြ က္

အလြနထ
္ တ
ူ ာ။ သူတ႔ေ
ုိ မးတဲအ
့ ထဲ

ပါနဲ ႔ ကို ယ့္ လူ ရာ၊ ေခတ္ လူ င ယ္

Human Settlement တစ္ခုဖန္

‘‘ဦး ႀကီး ဘု ရားလာဖူး တာ

စာေရးသူက ‘‘ေနျပည္ေတာ္

မ်ားပင္မ်ားေသာ္ျငားလည္း ေရွး

မွာ ကြၽန္ေတာ္မေျဖႏုင
ိ တ
္ ာေတြပါ

ေတြ သေဘာေပါက္ေ အာင္ ရွ င္း

တီးသူေပါ့။ သူက
႔ ဝ
ို င
ို ္းၿပီး ဂုဏတ
္ င္

ေဟာင္းဘုရား၊ တန္ခိုးႀကီးဘုရား

တယ္။ ဦးႀကီးေျဖႏုိင္တာ ေျဖေပး

ျပေနတာ’’ဟု ဟန္တ
႔ ားလိက
ု ရ
္ ၏။

ၾကရာမွာ ဒ႑ာရီဆန္တဲ့ ေျမႇာက္

ဖူးလွ်င္ ကုသိုလ္ရသည္ဟူေသာ

လိက
ု ပ
္ ါဦး’’ဟု ပူဆာသလိုေျပာၿပီး

စာေရးသူကဆက္ၿပီး ‘‘ရန္ကန
ု ၿ္ မိဳ႕

လံုး ပင့္ လံုးေတြ ပါသြားရတာေပါ့

အေျခခံစတ
ိ ဓ
္ ာတ္ႏင
ွ ့္ လာေရာက္

သူ ႔ သားႏွ င့္ သမီး ကို ေမးေငါ့ ၍

ႀကီးကို အဂၤလပ
ိ န
္ ယ္ခ်ဲ႕ေတြတည္

ကြာ။ ဗူးဘုရားဟာလည္း ဗူးႏြယ္

သည္အ
့ ေရအတြကက
္ လႊမ္းမိုးေန

အခ်က္ျပလိုက္၏။

ေတာ့ အ ခု ဝ င္ ဒါ မီ ယာ ၊ ေ ရႊ

ေတြလမ
ႊ ္းတဲ့ ေျမလြတ္ေျမ႐ိင
ု ္းရွင္း

ဆဲျဖစ္သည္ဟု ေတြးဆမိ၏။ အ

သူ၏ သားျဖစ္သူက သူတုိ႔

ေတာင္ၾကား၊ ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္ရြာတုဆ
႔ိ တ
ုိ ဲ့

လင္းမႈ သမုိင္းေအာင္ပြဲ အထိမ္း

မ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္

ငွ က္ ပ စ္ေ တာ င္ ဘု ရား ကို ဖူး ခဲ့

ေနရာေတြဟာ ေတာႀကီးမ်က္မည္း

အမွ တ္ ဘု ရားေပါ့ ကြ ’ ’ ဟု ရွ ည္

မ်ား၏ သမိုင္းတန္ဖိုးကို အတြင္း

ေၾကာင္း ေျပာျပၿပီး ပုဂံေခတ္က

ျဖစ္ၿပီး တိရစၧာန္မ်ဳိးစံခ
ု ိုေအာင္းရာ

လ်ားစြာ ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။

က်က်ေလ့လာသိရၿိွ ပီး ျမန္မာျပည္

လူသားစားသည့္ ငွကႀ္ ကီးတကယ္

အရပ္ျ ဖစ္ေ ၾကာင္း ၊ ပါေမာကၡ

သား၏ အမ်ဳိး သားဇာတိ မာန္ ကို

ရွိ၊ မရွိ မိန္းမပ်ဳိေလးမ်ား ေန႔စဥ္

မစၥတာပန္းန္ရဲ႕ ရန္ကန
ု သ
္ မိင
ု ္းစာ

တညိတည
္ တ
ိ န
္ ားေထာင္ေနသည္

ေမာ င္ႏွ မႏွ စ္ ဦး က ေ ခါ င္း

ထက္သန္ေစေသာ အေျခခံစိတ္

ဆက္သရသည္ဆုိျခင္းမွာ ဟုတ္၊

အုပ္မွာ ေရးခဲ့တယ္လို႔ သိရတယ္

ကိၾု ကည္ၿ့ ပီး စာေရးသူမွာ ေစတနာ

ဓာတ္မ်ားပါ တုိးပြားလာေစခ်င္၏။

မဟုတ္ႏွင့္ ဗူးႏြယ္မ်ားအေၾကာင္း

ကြ။ က်ားေတြ၊ ဆင္ေတြေတာင္ရွိ

ထား၍ ရွင္းျပလိုက္ရသည္ကို အ

အခ်ဳိ ႕ မ်ဳိး ဆက္ သ စ္ လူ င ယ္ မ်ား

ကိုပါ ေမးျမန္းေလ၏။ စာေရးသူ

တယ္လို႔ဆုိၾကတယ္’’ဟု ေျပာျပ

လြန္ပင္ေက်နပ္ေနမိပါသည္။

တြင္ အထက္ပါအေျခခံစတ
ိ ဓ
္ ာတ္

က သူ႔အား ဘယ္ႏွတန္းေရာက္ၿပီ

ရာ အထက္ပါမိတ္ေဆြက ‘‘အခု

မ်ား ရွင္သန္လာေၾကာင္း ဘုရား

လဲဟု ေမးျမန္းရာ တကၠသိုလ္ဝင္

လည္း ရွိေ သးတာပဲ ’ ’ ဟု ဝင္

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔

Vol.9,
Vol.13,
No.29
No.8 October
April 30 7, ,2014
2010

jynfwGif;aiGvJEIef;
,lepf
0,f a&mif;
1 a':vm (tar&duef) 957
967
1 a':vm (pifumyl)
759
769
1 ,l½dk (Oa&myor*¾)
1320 1338
1 bwf (xdkif;)
29.60 29.80
1 ,Grf (w½kwf)
153
155

usyf
usyf
usyf
usyf
usyf

2014 {NyD 27 &uf aygufaps;EIef;jzpfonf/

၁ ေဒၚလာ

၀.၅၉၅

ေပါင္

(ၿဗိတိန္)

၁ ေဒၚလာ

၀.၇၂၂၈

ယူ႐ုိ

(ဥေရာပသမဂၢ)

၁ ေဒၚလာ

၁၀၂.၁၅

၁ ေဒၚလာ

၆.၂၅၃၄

၁ ေဒၚလာ

၆၀.၆၄

၁ ေဒၚလာ
၁ ေဒၚလာ
ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ျပည္ပဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳမည္
ျပည္သိမ္း

တြင္းဘဏ္မ်ား လုပက
္ င
ို ္ေနေသာ

က်က် မသိေသးေတာ့ ျပည္တြင္း

ဟု ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ေနေသာ

ရန္ ကု န္ -ႏို င္ ငံျ ခားဘဏ္ မ်ားကို

ေငြ လဲႊ လု ပ္ င န္း ၊ အေသးစားေခ်း

ဘ ဏ္ေ တြ ကို ထိ ခို က္ မွာ လား ၊

လုပင
္ န္းရွင္ ဦးမ်ဳိးသူရေအးက ဆို

ျပည္ တြ င္း ၌ ဖြ င့္ လွ စ္ ခြ င့္ျ ပဳပါက

ေငြ လု ပ္ င န္း စသည္ ကဲ့ သို ႔ ၀န္

မထိ ခို က္ ဘူး လားဆို တာ ေျပာရ

သည္။

ျပည္ တြ င္း ဘဏ္ မ်ားကဲ့ သို ႔ ၀န္

ေဆာင္ မႈ လု ပ္ င န္း မ်ားကို ခြ င့္ျ ပဳ

တာခက္တယ္’’ ဟု အာရွစမ
ိ ္းလန္း

ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအမ်ားစုကို ခြင့္

မည္ မဟုတ္ေပ။ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္

မႈဘဏ္ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦး

ခ်ိ န္ ၌ ႏို င္ ငံျ ခားဘဏ္ ကို ယ္ စား

ျပဳမည္မဟုတ္ဘဲ အကန္႔အသတ္

မ်ား ကို ခြ င့္ျ ပဳ ရာ တြ င္ စီ မံ ကိ န္း

ရဲမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လွယ႐
္ ံုး ၃၅ ႐ံုး ဖြငလ
့္ စ
ွ ထ
္ ားၿပီျဖစ္

ေခ်းေငြမ်ားကဲ့သို႔ ေငြလံုးေငြရင္း

ေခ်းေငြမ်ားကိုသာ အဓိကခြင့္ျပဳ

ရွငမ
္ ်ားအသင္းက ႏုင
ိ င
္ ံျခားဘဏ္

ျပဳမည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ဖြင့္ခြင့္ကို

ဥ ကၠ ႒ ဦး ဆ က္ေ အာ င္ က ေျ ပာ

မည္ျဖစ္သည္။

မ်ားကို ျပည္ တြ င္း ၌ ဖြ င့္ လွ စ္ ခြ င့္

ေစာင့္စားေနၾကသည္။

သည္။

ထို ႔ အျပင္ ႏို င္ ငံျ ခားဘဏ္

ျပဳရာတြ င္ ဦး စြာ အက်ဳိး တူ လု ပ္

‘‘ႏိင
ု င
္ ံျခားဘဏ္ေတြ၀င္လာ

မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ ခြင့္ျပဳရာတြင္

ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္။ ထိုသို႔

မ်ားႏွ င့္ အ က်ဳိး တူ ပူးေ ပါ င္း ဖြ င့္

လို ႔ ျပည္ တြ င္း ဘဏ္ေ တြ ဒု က ၡ မ

ဘဏ္ခဲြတစ္ခုသာ ဖြင့္ခြင့္ျပဳမည္

မဟု တ္ အရင္း အႏွီး ထည့္ ၀ င္ ၿ ပီး

လွစ္မႈကို ယင္းဘဏ္မ်ားက မျပဳ

ေရာက္ေအာင္ အကန္႔အသတ္နဲ႔

ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဘဏ္မ်ား

ျပည္ တြ င္း ဘဏ္ မ်ားကဲ့ သို ႔ ဖြ င့္

လုပ္လိုေပ။ ျပည္တြင္းဘဏ္ ဖြင့္

ခြင့္ျပဳေပးမွာပါ’’ ဟု အထက္ပါ

ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရျခင္းမွာလည္း အာ

လွ စ္ ရ န္ႏွ င့္ ေနာက္ ဆံုး အဆင့္ မွ

လွစ္ထားသူ အခ်ဳိ႕တြင္ အေမရိ

ပုဂၢိဳလ္က ရွင္းျပသည္။

ဆီယံ ေဒသအတြင္းရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံ

သာ ဘဏ္ခဖ
ဲြ င
ြ လ
့္ စ
ွ ရ
္ န္ တင္ျပထား

ကန္ႏင
ို င
္ မ
ံ ွ စီးပြားေရးပိတဆ
္ မ
႔ို မ
ႈ ်ား

ျပည္ တြ င္း ၌ ေငြေ ရးေၾကး

၏ ပံုစံကို ေလ့လာခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္

ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။

ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္

ေရး က႑ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႏိုင္ငံ

ေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာ

မ်ားက လက္တဲြလုပ္ကိုင္ရန္ခက္

ျခားဘဏ္ မ်ားကို ဖြ င့္ လွ စ္ ခြ င့္ျ ပဳ

သည္။

ရင္ေတာ့ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္

ခဲေနေၾကာင္း ပက
႔ို န
ု သ
္ င
ြ ္းကုနလ
္ ပ
ု ္

ရန္ စီ စ ဥ္ေ နေသာ္ လ ည္း ျပည္

ေငြေ ပးေငြ ယူ ပို လြ ယ္ တာေပါ့ ’ ’

ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ႏို င္ ငံျ ခားဘဏ္ေ တြ လာ

၁,၀၄၀.၉၅

၁ ေဒၚလာ

၃.၂၆၇

(ဂ်ပန္)
(တ႐ုတ္)

႐ူပီး

(အိႏိၵယ)

ေဒၚလာ

(စင္ကာပူ)

၀မ္

(ကုိရီးယား)

ရင္းဂစ္

(မေလးရွား)

ဘတ္

(ထုိင္း)

၁ ေဒၚလာ

၃၂.၂၃

၁ ေဒၚလာ

၁၁,၅၇၅.၀၀

႐ူပီးယား (အင္ဒုိနီးရွား)

၁ ေဒၚလာ

၂၁,၀၈၀.၀၀

ေဒါင္

(ဗီယက္နမ္)

၁ ေဒၚလာ

၄၄.၅၉

ပီဆုိ

(ဖိလစ္ပုိင္)
(ေဟာင္ေကာင္)

၁ ေဒၚလာ

၇.၇၅၃၁

ေဒၚလာ

၁ ေဒၚလာ

၁.၀၇၈၁

ေဒၚလာ (ၾသစေၾတးလ်)

၁ ေဒၚလာ

၁.၁၆၅၆

ေဒၚလာ (နယူးဇီလန္)

၁ ေဒၚလာ

၁.၁၀၃၇

ေဒၚလာ

(ကေနဒါ)

႐ူဘယ္

(႐ုရွား)

ဒါရမ္

(UAE)

၁ ေဒၚလာ

၃၆.၀၀၅

၁ ေဒၚလာ

၃.၆၇၃

သည္။ ၎တို႔သည္ အစိုးရမွ ခြင့္

ျဖင့္ သာ ခြ င့္ျ ပဳမည္ျ ဖစ္ေ ၾကာင္း
ျမန္ မာႏို င္ ငံ ဗ ဟို ဘ ဏ္ ဒု တိ ယ

‘‘အခုအခ်ိန္ထိ ဘာမွ တိတိ

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအ

၁.၂၅၆၅

ယန္း
ယြမ္

သို ႔ေ သာ္ ျပည္ တြ င္း ဘဏ္

ypönf;
,lepf

aps;EIef;
(uefa':vm)
၁,၃၀၀.၅၀

ေရႊ

ေအာင္စ

ေရနံစိမ္း

စည္

ေငြ

ေအာင္စ

ေၾကးနီ

ေပါင္

၃.၁၂

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕

mmbtu

၄.၆၄

၁၀၉.၅၁
၁၉.၇၆

2014 {NyD 26 &uf urÇmhaygufaps;EIef;jzpfonf/

28

Business

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ယုဇနပလာဇာတြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ တုိးျမႇင့္ျခင္းအေပၚ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား ကန္႔ကြက္စာပို႔ရန္စီစဥ္
အိမြန္ေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ -၂၈

ယု ဇ န ပ လာ ဇာ တြ င္ လ

စဥ္ေကာက္ခလ
ံ ်က္ရွိေသာ ျပဳျပင္
ထိန္းသိမ္းစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေကာက္
ခံ မႈ အေပၚ ေစ်းသူေ စ်းသားမ်ား
မွ ကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ လက္မခံႏိုင္
ေၾကာင္း ယုဇနပလာဇာ ဥကၠ႒ထံ
သို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ျပန္လည္
တင္ျ ပမည္ ဟု ေစ်းသူေ စ်းသား
မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ဒါ႐ို က္ တာနဲ ႔ ေဆြးေႏြး ဖို ႔

ဖုန္းဆက္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားေပ
မယ့္ မေျပာဘူး။ လက္မခံတဲ့အ
တြ က္ စာေရးၿပီး တင္ မ ယ္ ။ လူ
ေတြစုၿပီး လက္မွတ္ထိုးထားတာ။
လူ ၃၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ ရွိေန
ၿပီ။ ဒီထက္မ်ားဦးမွာ။ အကုနလ
္ က
ို ္
မ စု ရေ သး လုိ ႔ တ စ္ေ စ်း လံုး က
လ ည္း လ က္ မ ခံ ဘူးေ လ ’ ’ ဟု
သင္း ရတနာေရႊဆိုင္မွ ဦးေက်ာ္

ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ

ေအာင္က ေျပာသည္။

ယု ဇ နပလာဇာတြ င္ ျပဳျပင္

တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ယခင္ ၇၅

ၾကားစာကိုလက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ဟု ေစ်း

ျဖ စ္ တဲ့ အ တြ က္ ငွား ထား တဲ့ လူ

‘ ‘ ဒီ မွာ ဖြ င့္ေ န တာ ၂ ၀ ၀ ၉

ေပးတယ္သာေျပာတာ။ တကယ္

ထိ န္း သိ မ္းေရးစရိ တ္ အျဖစ္ မွ န္

က်ပ္မွ ယခု ၁၃၅ က်ပ္သ႔ေ
ို ျပာင္းလဲ

သူေစ်းသားအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ေတြ နဲ ႔ ပဲ ေျဖရွ င္း လို ႔ ရ တယ္ ။ စာ

တည္းက စဖြင့္တာ သူတို႔က လူ

တမ္းက်ေတာ့ ပူေလာင္ေနတာပဲ’’

ေကာင္တာပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ယခင္

ေကာက္ခသ
ံ ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအ

‘ ‘ သူ တို ႔ေ တြ ႕ ဖို ႔ ဆို တာ မွာ

တင္တလ
ဲ့ ရ
ူ ရ
ွိ င္ အဲဒလ
ီ က
ူ ို သူဆ
႔ င
ို ္

ေဟာ င္းေ တြ ၊ လူ သ စ္ေ တြ မ

ဟု CAMP Fashion မွ ကိုေမာင္

၃ ၀ ၀ ၀ က် ပ္ ေ ကာ က္ ခံ ရာ မွ

ေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ကြၽန္မတို႔တစ္ဆိုင္ခ်င္းကို ရွင္းေန

နဲ ႔ ပ တ္ သ က္ တာပဲ ေျဖရွ င္း မယ္ ။

ၾကည့္ ဘူး ။ မႀကိဳ က္ ရ င္ ထြ က္ ပဲ ။

ေမာင္က ဆုိသည္။ ယုဇနပလာ

၂၀၁၄ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ၆၀၀၀

၂၀၁၄ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စ၍

တယ္ ။ တစ္ ဥးီ တစ္ေ ယာက္ က

တစ္ေစ်းလံုးကိစၥက သူနဲ႔ေျဖရွင္း

ေရာင္း တဲ့ သူေ တာ္ေ တာ္ မ်ားမ်ား

ဇာ၌ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ လ အတြ င္း က

က်ပ္သ႔ို ေျပာင္းလဲေကာက္ခသ
ံ ြား

ေျပာင္း လဲေ ကာက္ ခံ မ ည္ ဟု အ

ဦးေဆာင္ၿပီး ေစ်းကို သက္သက္

ဖို႔မွ မလိုတာ’’ ဟု ယုဇနကုမၸဏီမွ

က ဒီေစ်းက ေျပးခ်င္ေနၿပီ။ ေစ်း

လည္း ဆိုင္ခန္းငွားခမ်ား တိုးျမႇင့္

မည္ျဖစ္ၿပီး မွန္ေကာင္တာပံုးမရွိ

ေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ရာ

ႀကံစည္ေနတာမ်ဳိးကို မစီစဥ္ဘူး။

ဒါ႐ိုက္တာအဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ

မွာ အရမ္းပူေတာ့ ၀ယ္သူေတြ မ

ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းသူေစ်း

ေသာ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ားျဖစ္ပါက

ဧၿပီ ၂၂ ရက္မွ အဆိပ
ု ါ အေၾကာင္း

ကြၽန္မတို႔ တစ္ဆုိင္ခ်င္း ငွားတာ

ေဒၚေမမိုးက ေျပာသည္။

လာခ်င္ၾကဘူး။ အဲကြန္းေတြ ဖြင့္

သားမ်ားက ေျပာသည္။

က်ပ္ ၃၄ ဘီယီယံေက်ာ္ အသံုးျပဳမည့္ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္းစတင္
သန္းေဌး

ရန္ကုန္− ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး

တစ္ရြာလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ စီ ခ်

ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်

ေပးကာ အရင္းအေပ်ာက္လွည့္

ေရးအတြ က္

ပတ္ရန္ပုံေငြအျဖစ္ထားကာ ပုစန
ြ ္

ေက်းရြာ တစ္ ရြာ

အဆိပ
ု ါစီမက
ံ န
ိ ္းကုိ ေက်းရြာ

အဆိုပါစီမံကိန္းကုိ ကုိယ္

၂၄ ခုကုိလည္း ျပန္လုပ္မယ္။ အ

ကိန္းကုိ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍

လုပင
္ န္းစုေကာ္ပုိေရးရွင္းပုစ
ံ ံလပ
ု ္

တိုးႏႈန္းကေတာ့ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ

အေ ကာ င္ အ ထ ည္ေ ဖာ္ေ ဆာ င္

ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိုင္း ေျခာက္ခု

ေနတာ။ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးျပန္

ပဲ’’ဟု ငါးလုပင
္ န္းဦးစီးဌာန ဒု ၫႊန ္

ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္း

အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း

လု ပ္ မ ယ္ ။

ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

မွာပင္ ေက်းလက္ေဒသလွ်ပ္စစ္

ေဒသႀကီး ၁၄ ခုႏင
ွ ့္ ေနျပည္ေတာ္

‘ ‘ျ မ စိ မ္းေ ရာ င္ အေ ထြေ ထြ

ဗနားမီး ပု စြ န္ သား

လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ စီခ်ေပး

ေမြးျမဴေရး၊ ပုစန
ြ သ
္ ားေပါက္ထတ
ု ္

ေဖာက္ဖို႔ကုိ တစ္ဦးကုိ သိန္း ၅၀

ထုို သိ ႔ုေ ဆာ င္ ရြ က္ျ ခ င္း မွာ

မီးႏွင့္ ေသာက္သံုးေရရရိွေရး၊ အပူ

ေကာင္စီနယ္ေျမတု႔ိရိွ ခ႐ုိင္ ၃၈

မည္ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမက
ံ န
ိ ္း

လုပ္ေရး၊ တုိင္းရင္းငါးမ်ားသား

ေပးမယ္ ။

တုိ င္း ရင္း မ်ဳိး ငါးေတြ

ေက်းလက္ေနဆင္းရဲသားျပည္သူ

ပုိင္းမုိးနည္းရပ္၀န္းေဒသရိွ ေက်း

ခ႐ုင
ိ ၊္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်း

ကုိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၁၅၀ အတြက ္

ေဖာက္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ တီလားဗီး

လည္း ၀ယ္မယ္။ ခ်က္ခ်င္းေငြ

မ်ားအတြက္ အလုပအ
္ ကုင
ိ အ
္ ခြင့္

ရြာမ်ားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ မေမွ်ာ္မန
ွ ္းႏုင
ိ ္

ရြာေပါင္း ၁၁၅၀ တြင္ စီမံကိန္း

ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၃၄ ဒသမ ၅ ဘီလယ
ီ ံ

ယားေမြးျမဴေရးကိစမ
ၥ ်ားကုိ အဓိက

ေခ်ေပးမယ္။

တီလာဗီးယားဆုိ

အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ မိ

သည့္

ရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၄ ဒသ

အသံုးျပဳ၍ ယခုဘ႑ာႏွစမ
္ ွ စတင္

ထားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

သံုး လတစ္ ခါ

လက္ တ စ္ ၀ါးစာ

သားစု၀င္ေငြတုိးပြားေစရန္ ရည္

တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း

မ ၅ ဘီလီယံ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္

ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန

ငါးလုပင
္ န္းဦးစီး ဌာနဒုၫန
ႊ ၾ္ ကားေရး

ေလာ က္ေ ရာ င္း တ န္း ၀ င္ တာ ဆုိ

မွန္းေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု

ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘဆ
္ က
ုိ ္

ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

မွဴးခ်ဳပ္ ဦး ထြန္း၀င္းကေျပာသည္။

ေတာ့ ဌာနက သားေဖာက္ကန္

ဆိုသည္။

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမ စိ မ္းေ ရာ င္ေ က်း ရြာ စီ မံ

သဘာ၀ေဘးအႏၱ ရာယ္

29

Novel

Vol.13, No.8  April 30 , 2014
စာမ်က္ႏွာ(၂၄) မွ

အညာဇာတိ ပါပဲ ။ေမာ္ လ ၿမိဳ င္ သူ

အ လု ပ္ သ မားေ ခါ င္းေ ဆာ င္ႏွ စ္

မင္းဒင္ရဲ႕ သက္ခုိင္(၂)

တစ္ေယာက္နဖ
႔ ဲ းူ ခက္မာွ အေၾကာင္း

ေယာက္ေတာင္ ဗမာအခ်င္းခ်င္း

ပါ ၿပီး လူပစ
ဲြ ား၊ ေငြလ၊ဲႊ ေငြတးုိ ေပး

သတ္ပစ္ခဲ့ၾကဖူးတဲ့ လက္စလက္

အ လု ပ္ေ တြ ကို မိ န္း မ ဘ က္ က

န ရွိ သ တဲ့ ဗ် ။ ပ ထ မ တ စ္ ဦး က

ပစၥည္းေကာင္းႀကိဳက္သူ

အခု လို အေျခအေနတရား

ခင္းေၾကာင္ေ တာင္ ႀ ကီး ခ်မ္း မြ န္

အမ်ဳိးေတြအားကိုးနဲ႔ လူစြာလုပ္ေန

ေအာ င္ ပို င္ တဲ့ ။ ေ အာ င္ ပို င္ က

ဝင္ ပ တ္ စ္ ပို ႔ေ တြ ထု တ္ေ ပးေနခ်ိ န္

ဟာ သူအ
႔ မ
ိ မ
္ ွာ ထမင္းစားေနတုန္း

တဲ့ေ မာင္ေ ပါ့ ။ ေအာင္ မု န္း ဟာ

ေပါင္းတည္နတၱလင္းဇာတိ။ သူ႔

မွာေတာင္ ခိုး ဝင္ လာမယ့္ ဗမာ

ထုင
ိ ္းလက္မရြ႕ံ ေသနတ္သမားႏွစ္

ခ်မ္း မြ န္ ရဲ ႕ လက္ ခြဲ လူေ မွာ င္ ခို ဆုိ

အေဖဟာ ကြန္ျမဴနစ္ရဲေဘာ္ဆပ
ို ။ဲ

အ လု ပ္ သ မား တ စ္ ဦး အ တြ က္

ေယာက္ရဲ႕လက္ခ်က္နဲ႔ ေသနတ္

တာ သိ ထားတဲ့ ၿ ပိဳ င္ ဘ က္ အု ပ္ စု

၁၉၇၀ ဝန္းက်င္ ပဲခူး႐ိုးမကြန္ျမဴ

ထုိ င္း ဘတ္ေ လးေထာင့္ ငါးရာက်

ဒဏ္ရာေလးခ်က္ရၿပီး ေနရာမွာ

ဟာ ေအာင္မုန္းကို လမ္းေပၚမွာ

နစ္ျ ဖဳတ္ ထု တ္ သ တ္ ပြဲ မွာ ကုိ ယ့္

တယ္။ တစ္ေန႔ကို အသြားအျပန္

တင္ ပြဲ ခ်င္း ၿပီး ပါေလေရာလား။

တင္ အႏုၾကမ္းစီးတယ္။ ဆုင
ိ က
္ ယ္

တြ င္း ကို ယ္ တူး ခုိ င္း ၿပီး အသတ္ ခံ

လု ပ္ေနတဲ့ ဗမာအလု ပ္ သ မားဦး

ခ်မ္းမြန္ေနတဲ့အိမ္ဟာ ဖူးခက္ၿမိဳ႕

ကို ခပ္ျ ဖည္းျဖည္းေမာင္း လာတဲ့

ခဲ့ ရ သတဲ့ ။ သူ ႔ အေဖအသတ္ ခံ ရ

ေရ ငါးရာဝန္းက်င္ရွိတာေၾကာင့္

မစံမေကာင္းရဲစခန္းနဲ႔ ခဲတစ္ပစ္

ထုိး စမ္းျပရာ မီးလံုးမ်ားအားလံုးေကာင္းမြန္စြာ လင္းေနသည္။

ေအာင္မုန္းကို ထလန္းမီးပြိဳင့္နား

ေတာ့ ေအာင္ပင
ို အ
့္ ေမဟာ ေအာင္

အေရာင္းစာေရးက မီးသီးတြဲေလးကုိ ဘူးထဲျပန္ထည္ၿ့ ပီး ၀ယ္သ ူ

ဖူး ခက္ တ စ္ ၿ မိဳ ႕တည္း မွာ တင္ ဒီ

သာေဝးတာဗ်။ အမယ္..ခ်မ္းမြန္

မွာ ေရွ႕ေနာက္ဆုိင္ကယ္ႏွစ္စီးနဲ႔

ပိုင့္ကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားတုန္း

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆုိင္ထဲ ၀င္သြားၿပီး အိမ္
တြငအ
္ လွဆင္ရန္ မွတ
ိ တ
္ တ
ု ၊္ မွတ
ိ တ
္ တ
ု မ
္ ီးလံုးေလး ၅၀ ပါေသာ
အလွ ဆ င္ မီး မ်ဳိး လုိ ခ်င္ေ ၾကာင္းေျပာသည္ ။ အေရာင္း စာေရး
က ၎ေျပာေသာ ပစၥည္းကုိ ယူလာခ်ိန္တြင္ မီးလံုးေလးမ်ား
ေကာင္း၊ မေကာင္းစမ္းၾကည္ခ
့ င
ုိ ္း၍ အေရာင္းစာေရးက ပလတ္

အမ်ိဳးသမီးအား ေပးရာ အမ်ိဳးသမီးက အထိတတ
္ လန္႔ႏင
ွ ့္ ‘‘ကြၽန္မ
ဒီဟာမလုိခ်င္ဘူး။ ေဖာက္ၿပီးသားႀကီး။ ကြၽန္မကုိ အသစ္တစ္ခု

လု ပ္ င န္း ရဲ ႕ တစ္ေ န႔ ဝ င္ေ ငြ ဟာ

လည္ပင္းမွာ ဆြထ
ဲ ားတဲအ
့ ႏၲရာယ္

ညႇ ပ္ ၿ ပီး အတင္း ရပ္ ခို င္း ၊ ေနာက္

တဲ့။

ထုိင္းဘတ္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ရွိတယ္

ကင္း အေဆာင္ ဟာ ေသနတ္ ၿ ပီး

ေသနတ္ ထု တ္ျ ပၿပီး အနီး နားက

ဗ်။ မက္ေမာေလာက္စရာ၊ ဧရာမ

တယ္လ႔ုိ ယံၾု ကည္ၾကတဲ့ ထုင
ိ ္းေသ

ေရာ္ဘာေတာထဲေခၚသြားတယ္။

ေအာင္ပိုင္ဟာ ဖူးခက္ကိုေရာက္

ခြင္ႀကီးေပါ့။ ထိုင္းလူမ်ဳိးေတြဟာ

နတ္ သ မားေတြ ဟာ ခ်မ္း မြ န္ ကို

ေအာင္ မု န္း တစ္ ကို ယ္ လံုး မွာ ရွိ တဲ့

ေနတာ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ရွိေနၿပီ။

ထုိ င္း ဘ တ္ႏွ စ္ ဆ ယ္ေ လာ က္ ဆို

မပစ္ခင္ လည္ပင္းကဆြႀဲ ကိဳးကို အ

လက္ဝတ္လက္စားေတြ၊ ေငြေတြ

သူဟာ သူအ
႔ လုပမ
္ ွာ ဖိးု ၾကက္ကန္း

ေငြလမ
႔ုိ တ
ွ ၾ္ ကတာဗ်။ ဒီေငြေတြကို

ရင္ဆြဲျဖတ္တယ္ဆတ
ုိ ဲ့ ခပ္ေၾကာင္

ကို အကုန္သိမ္းတဲ့အျပင္ ဘဏ္

လုိ ႔ေ ခၚတဲ့ အလု ပ္ သ မားေခါင္း

ဆုိင္ကယ္မေတာ္တဆမႈျဖင့္ ခဲြစိတ္ခန္းထဲမွထြက္လာေသာ လူ

ထုိ င္း စစ္ တ ပ္ ၊ ထုိ င္း ရဲ ၊ ထုိ င္း လူ

ေၾကာင္ သတင္းေတာင္ ထြကလ
္ ာ

စာအုပ္ထဲမွာရွိသမွ်ေငြကို ထုတ္

အဆင့္ဆိုပါေတာ့။ တစ္ေန႔ေတာ့

ငယ္တစ္ေယာက္ထံုေဆးမျပယ္ေသးခ်ိန္မွာပင္ ဆရာ၀န္တစ္

ေမွာင္ခိုေတြ ဝါးေစေဝစားၾကေလ

ေသးဗ်ာ။ ခ်မ္းမြနက
္ ို ဘယ္သသ
ူ တ္

ႏုိ င္ ဖို ႔ ပ င္ ကု တ္ နံ ပါတ္ ကိုေ တာင္း

သူဝယ္သိမ္းထားတဲ့ ထုိင္းေရႊသံုး

ေယာက္က လူငယ္ကုိ စကားေျပာရန္ စိတ္ေစာေနသည္။ လူငယ္

သတည္းေပါ့။

သလဲ ေဗဒင္ေမးစရာမလိုေတာ့ပါ

တယ္။ ေအာင္မန
ု ္းလည္း ေၾကာက္

ဘ တ္ သား ဆြဲ ႀ ကိဳး တ စ္ ကံုး ဟာ

ဘူး။

ေၾကာက္ နဲ ႔ ေျပာျပလုိ က္ ရေတာ့

ေပ်ာက္ခ်င္းမလွေပ်ာက္သြားတာ

အေဝမတည့္တဲ့အခါ ထုိင္း

ေပး’’ဟု ဆုိပါေတာ့သည္။

ကြ ၽ န္ေ တာ္ နဲ ႔ေ တြ ႕ေ တာ့

သတင္းဆုိး၊ သတင္းေကာင္း

က အေၾကာင္းအရာကုိ ေမးျမန္းေသာအခါ ဆရာ၀န္က ‘‘ငါ့သား၊
မ င္း ကုိ သ တ င္းေ ကာ င္း နဲ ႔ သ တ င္း ဆိုးေျ ပာ စ ရာ ရိွ တ ယ္ ။
သတင္းဆိုးကေတာ့ မင္းျဖစ္တဲ့ မေတာ္တဆမႈက ျပင္းထန္လုိ႔

ေသာ၊ ဗမာေသာ နားမလည္ဘူး။

ခ်မ္းမြန္ရဲ႕ အုပ္စုကလည္း

ဘဏ္ ထဲ ရွိ သ မွ်ေငြေျပာင္ေ ရာဆုိ

ေၾကာင့္ မသကၤာတဲ့ အလုပသ
္ မား

ေတြ ႕ ရာ သ ခ်ဳႋ င္း ဓား မ ဆုိ င္း ဘဲ

ေလွ်ာ့တြက္လုိ႔မရဘူးဗ်။ ခ်မ္းမြန္

ပါေတာ့။ မေျပာလို႔လည္းမရဘူး

ေတြကို ေခၚစစ္သတဲ့ဗ်ာ။ စစ္ေန

အျပတ္ ရွ င္း ၾကတာေပါ့ ။ ကြ ၽ န္

အ သ တ္ ခံ ရ ၿ ပီး လို ႔ တ စ္ ပ တ္

ေလ။ ေအာင္ မု န္းေဘးမွာ ေသ

ရင္း နဲ ႔ အသက္ (၂၀)ဝန္း က်င္

ေတာ္ေျပာမယ့္ ဖူးခက္မာဖီးယား

ေလာက္အၾကာမွာ ႏႈတခ
္ မ္းေမြးရဲ႕

နတ္ကိုင္ၿပီး အဆင္သင့္ေစာင့္ေန

မလည္ မ ဝယ္ ေမာ္ လ ၿမိဳ င္ သား

အခ်င္းအခ်င္း အျပတ္ရင
ွ ္းတဲပ
့ ြဲရဲ႕

အုပစ
္ ထ
ု ဲက ခပ္စြာစြာ နာမည္ႀကီး

တဲ့ ထုိင္းမာဖီးယားနဲ႔ ဘဏ္တုိက္

ေလးတစ္ေယာက္ဟာ ကေပါက္

ပထမဆံုးအဓိက ပစ္မတ
ွ ္ျဖစ္သြား

လူမုိက္တစ္ဦးကို ပါေတာင္ကမ္း

မွာ ေငြသြားထုတ္ေနတဲ့ ထုိင္းလူ

တိကေပါက္ခ်ာ ေျဖမိတာေၾကာင့္

ရ သူ ကေ တာ့ မြ န္ ဗ မာ လူ င ယ္

ေျခမွာ လက္တုံ႔ျပန္အျပတ္ရွင္းခဲ့

မိုက္ဟာ ဖုန္းနဲ႕အခ်ိတ္အဆက္ရွိ

ေအာင္ ပုိ င့္ ဓားခ်က္ နဲ ႔ ေနရာမွာ

တစ္ဦးဗ်။ သူ႔နာမည္က ခ်မ္းမြန္

ျပန္ တ ယ္ ။ ေသနတ္ နဲ ႔ ပဲေ ပါ့ ဗ်ာ။

ေနတာ ကိုး ။ ဘ ဏ္ နံ ပါတ္ မွ န္ ၊

တင္ အသက္ေ ပ်ာက္ ခဲ့ ရ သတဲ့ ။

ေယာက္ကို ေဒါင္း႐ုန္းေရကန္ႀကီး

တဲ့။ ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္က ဇာတိပါ

ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ေသနတ္ကို တရား

မမွ န္ ခ်က္ ခ်င္း သိႏုိ င္ တ ယ္ေ လ။

အဲဒအ
ီ ေလာင္းကို တလန္ဘက္က

ေဘးနားမွာ တင္ ရဲ ဒ င္း နဲ ႔ အ ခ်က္

သိ ပ္ ပူ ပ င္ မေနေလနဲ ႔ ကို ရ င္ ။ ပါ

ပဲ။ ဖူးခက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ လူ

ဝင္လြယ္လြယ္ကိုင္ႏုိင္ေနၾကတာ

ေအာ င္ မု န္း အ သ က္ မေ သ တာ

ေရာ္ဘာေတာတစ္ခထ
ု မ
ဲ ာွ ညတြငး္

ေပါင္းမ်ားစြာထုၿပီး သတ္ခဖ
ဲ့ ူးေလ

ေတာင္ က မ္းေျခက ဆုိ င္ တ ခ်ဳိ ႕

ေမွာင္ခိုအဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ အဓိကေနရာ

ကိုး။ ဝင္ေငြသပ
ိ ္ေကာင္းတဲအ
့ လုပ္

ကံေကာင္းလို႔ ဆုိရမယ္။ ေအာင္

ခ်င္း တြ င္း တူး ၿပီး ျမႇဳ ပ္ လုိ က္ ၾ က

သတဲ့ ။ သိ န္း တိုး ဟာ သူ ႔ေ က်ာ

ေတာင္ ေဈးဦးမေပါက္တဲ့ရက္ရွိ

မုန္းလည္း ဖူးခက္ကေန တစ္ႏွစ္

သတဲ။့ ကံဆိုးလုက
ိ တ
္ က
ဲ့ ေလးဗ်ာ။

ေထာက္ေနာက္ခသ
ံ ူေဌးအားကိုးနဲ႔

ပါ့ဗ်ာ။ ဒီလရ
ို က္မ်ဳိးေတြတစ္လမွာ
ႏွ စ္ ရ က္ တ န္ သ ည္ သံုး ရ က္ တ န္

မင္းရဲ႕ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္စလံုးကုိ ေျခခ်င္း၀တ္အထက္နား
ေလးကေန ျဖတ္ပစ္လက
ုိ ရ
္ တယ္’’ ‘‘ဘုရားေရ’’ဟု လူငယ္က ပင့္
သက္႐ိႈက္၍ ‘‘သတင္းေကာင္းကေရာ’’ဟု ဆက္ေမးရာ ဆရာ
၀န္က ‘‘မင္းေဘးခုတင္က ပုဂိၢဳလ္က မင္းရဲ႕ ႐ွဴးဖိနပ္ကုိ ေစ်း
ေကာင္းေပးမယ္လုိ႔ေျပာတယ္’’ဟု ဆရာ၀န္ကေျပာပါသည္။

‘‘ေဈးအေရာင္း ပါးေနတာ

မွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ထိုင္းလူမ်ဳိးရဲ႕

မိ႔ု ပြက
ဲ ပိၾု ကမ္းလာတယ္ဆရ
ုိ မယ္။

နာမည္က သာခ်ဳိတဲ့။ ဗမာအမ်ား

ေနာက္ဆယ့္ငါးရက္အၾကာ ႏႈတ္

ေက်ာ္ေလာက္ ေပ်ာက္သြားေသး

တကယ္ေတာ့ ေအာင္ပိုင့္ဆြဲႀကိဳး

ဘာ အ မႈ မွ မျ ဖ စ္ ခဲ့ ဘူး ဗ်ာ ။ ဒါ

စုကေတာ့ သူ႔ကိုႏႈတ္ခမ္းေမြးလို႔ပဲ

ခမ္းေမြးဟာ မနက္ ၅ နာရီေလာက္

တယ္ ။ အႏၲ ရာယ္ မ ကင္း လွ ဘူး

ကို သူမခုိးခဲပ
့ ါဘူး။ ေနာက္ပင
ို ္းမွာ

လည္း သိန္းတိုးတုိ႔အဖြဲ႕ထဲက လူ

သ ည္ေ တာ့ ရွိ တ တ္ ပါ တ ယ္ ။

ေခၚၾကေလရဲ ႕ ။ ထုိ င္း ရဲ ဝ န္ ထ မ္း

ကထိုးအရပ္မွာရွတ
ိ ဲ့ သူ႔ေနအိမက

ထင္လ႔ုိ တစ္ေနရာမွာ တိမ္းေရွာင္

ေအာ င္ ပို င္ ကို ယ္ တုိ င္ တ ရား ခံ

ရင္းတစ္ေယာက္ျပန္ေျပာတဲဇ
့ ာတ္

လ စ ဥ္ စာ ရ င္း ခ်ဳ ပ္ လုိ က္ေ တာ့

ေဟာင္းသာခ်ဳိ(ေခၚ)ႏႈတ္ခမ္းေမြး

ေနအထြ က္ ဦး ထု ပ္ ခ ပ္ ငို က္ ငို က္

ေနခဲ့တာေပါ့။ အခုေတာ့ ေအာင္

အစစ္ကရ
ို ွာႏုင
ိ ခ
္ ပ
ဲ့ ါတယ္။ ေအာင္

လမ္းတစ္ပုဒ္ပါပဲ။ ကဲ။ ဒီအမႈႏွစ္

လည္း ခါတုင
ိ ္းလေတြလပ
ို ဲ ေရာင္း

က ဖူးခက္လူေမွာင္ခဂ
ို ဏ
ို ္းရဲ႕ထိပ္

ေဆာင္း ထားတဲ့ ေသနတ္ သ မား

မုန္းလည္း ဖူးခက္ကိုျပန္ေရာက္ၿပီး

ပိုင့္သူေဌးရဲ႕ အဆက္အသြယ္ေငြ

မႈ လံုး ဟာ ကြ ၽ န္ေ တာ္ ဖူး ခက္ ကို

အားပံမ
ု န
ွ ္ျဖစ္ေနတာ ခင္ဗ်ားေတြ႕

သီး ဆို ပါေတာ့ ။ ႏႈ တ္ ခ မ္းေမြး ရဲ ႕

တစ္ေ ယာက္ ရဲ ႕ လက္ ခ်က္ နဲ ႔ အ

လု ပ္ေ နက်အလု ပ္ ကို ဆက္ လု ပ္

ေၾကးအကူအညီန႔ဲ ေအာင္ပင
ို ဘ
္ ာ

စေရာက္တဲ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္နဲ႔ မေရွး

ပါလိ မ့္ မ ယ္ ဗ်ာ။ ကြ ၽ န္ေ တာ္ျ ပန္

မိန္းမကလည္း မြန္ဗမာပဲတဲ့ဗ်။

သက္ေပ်ာက္ခဲ့ျပန္ေရာဗ်။ ဖူးခက္

ေနေလရဲ႕။

အမႈမွ မျဖစ္လိုက္ဘူးဆိုပါေတာ့။

မေႏွာင္း အခ်ိန္ေတြမွာျဖစ္ခဲ့တာ

လုိက္ဦးမယ္။ ေၾသာ္။ တုိက္တုိက္

အစပို င္း မွာေတာ့ ခ်မ္း မြ န္

လူေမွာင္ခိုထိပ္သီးသာခ်ဳိ (ေခၚ)

ဖူးခက္မွာေတာ့ မာဖီးယားနဲ႔

ကြၽန္ေတာ့ဇ
္ ာတ္လမ္းက သိပ္ေသ

ေပါ့ ။ တစ္ ခုေ တာ့ သ တိေ ပးထား

ဆုိင္ဆုိင္ဗ်ာ ေဟာဟိုမွာ ခင္ဗ်ား

ဟာ ႏႈတခ
္ မ္းေမြးရဲ႕အုပစ
္ ထ
ု က
ဲ ပါ

ႏႈတ္ခမ္းေမြးအသတ္ခံရတဲ့သတင္း

ခ်ိတဆ
္ က္ေနရင္ ေငြေၾကးေနာက္

ခ်ာပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္ တံုး ဆို

လိုက္ပါရဲ႕။ ခင္ဗ်ားေရာက္ေနတဲ့

ဆုိ င္ ထဲ ကို ဝင္ လာေနတဲ့ မြ န္ မ

ပဲ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဖူးခက္လူဝင္

ဟာ ထိုင္းေတာင္ပုိင္း တစ္ခြင္လံုး

ခံေ တာ င့္ ရ င္ ဗ မာ အ ခ် င္း ခ် င္း

ေတာ့ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ ေအာင္

ယိုးဒယားေျမဟာ ဗမာလူမ်ဳိးေတြ

ေလးက သြားေလသူ ခ်မ္း မြ န္ ရဲ ႕

မႈ ႀ ကီး ၾကပ္ေ ရးက အရာရွိ တ စ္

ကို ေတာမီးေလာင္သလို ျပန္သ
႔ ြား

သတ္ လ ည္း ဘာျပႆနာမွ မရွိ

ပို င္ ကို ယ္ တုိ င္ ကြ ၽ န္ေ တာ့္ ကိုျ ပန္

အတြက္ အခ်ိနမ
္ ေရြးထိခက
ို က
္ ်ဆံုး

ဇနီးေပါ့ဗ်ာ။ အခုေတာ့သူလည္း

ေယာက္ရ႕ဲ ေက်ာေထာက္ေနာက္

ခဲ့တယ္။ ထိုင္းသတင္းစာေတြမွာ

ပါဘူး။ ဗမာေသတဲ့လူသတ္မႈကို

ေျပာျပတဲ့ဇာတ္လမ္းျဖစ္လို႔ေပါ့။

ႏုိ င္ တဲ့ေ ရွ ႕ တန္း စင္ေျမျပင္ တ စ္ ခု

ဖူးခက္က ထုင
ိ ္းပုလပ
ိ တ
္ စ္ေယာက္

ထိုင္းရဲေတြကလည္း ေရးႀကီးခြင္

ေအာ င္ ပို င္ ဟာ ကြ ၽ န္ေ တာ့္ ကို

ဆုိတာ ခင္ဗ်ားဘယ္ေသာအခါမွ

နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ေလရဲ႕။ အျပစ္ဆို
စရာေတာ့ မရွိပါဘူး။ သူ႔ဘဝကို

ခံနဲ႔ ခ်မ္းမြန္ဟာ လူေမွာင္ခိုအုပ္စု

စာလံုးမည္းႀကီးေတြ၊ဧရာမဓာတ္

တစ္ ခု ကို ႏႈ တ္ ခ မ္းေမြး နဲ ႔ စ င္ ၿ ပိဳ င္

ပံု ႀ ကီးေတြ နဲ ႔ ေဖာ္ျ ပခဲ့ ၾ ကတယ္ ။

က်ယ္စာရင္းမသြင္းပါဘူး။ ကြၽန္

အေတာ္ ကို ခ င္ ရွာ ပါတယ္ ။ ခက္

မေမ့ပါေလနဲ႔။ သတိတမံ၊ ဉာဏ္

ေထာင္လုိက္ေရာဆိုပါေတာ့။ အ

ထုင
ိ ္း႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းဌာန

ေတာ္ ထုိ င္းေ ရာ က္ ခါ စ ၂ ၀ ၀ ၄

ေနတာက သူလမ
ူ ွားသတ္ခတ
ဲ့ ာကို

ေျမက တုတခ
္ ၽြ န္းက့သ
ဲ ႔ို အုပတ
္ ဗ
ဲ့ ်။

က ဒီ ကံ ၾ ကမၼာ အတုိ င္း ဖန္ လာ

မွန္ ေတာ့ ခ်မ္းမြန္ဟာနယ္႐ုပ္ပါ

ေတြ က လည္း ဆက္ တုိ က္ လႊ င္ ခဲ့

ခုႏွ စ္ တု န္း က ဖူး ခ က္ မွာ ဗ မာ

သူ႔မွာ ဘာအျပစ္မွမရွိဘူးလို႔ သူ

အၿမဲသတိရွိပါေစ ကိုမင္းဒင္’’

တယ္လို႔သာ ေအာက္ေမ့ၾကစို႔ရဲ႕။

ဗ်ာ။ ေနာက္ကယ
ြ က
္ ေန ျခယ္လယ
ွ ္

ၾကတယ္။

ပစၥည္းအႀကီးအက်ယ္ျဖန္တ
႔ ဲ့ ကြၽန္

ထင္ေ နရွာ တယ္ ဗ်ာ။ အခုေ တာ့

ႀကိဳးကို င္ေ နသူေ တြ ဟာ ထုိ င္း ရဲ ၊

အဲဒီကာလေတြတုန္းက လူ

ေတာ့္ မိ တ္ေ ဆြ ဦး သိ န္းေ အာ င္

ကို ယ္ေ တာ္ေ ခ်ာက ဘာစိ တ္ ကူး

ရွည္ႀကီး ဤေနရာအေရာက္တြင္

ဆုင
ိ ဝ
္ ဆီသ႔ို ကြၽန္ေတာ္လမ
ွ ္းၾကည့္

ထိုင္းလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ထုိင္း

ပြစ
ဲ ားလုပင
္ န္းမွာ လူတင
ြ က
္ ်ယ္လို

ေျပာဖူး တာကေတာ့ . . ‘‘ဆရာ။

ေပါက္တယ္မဆိုႏင
ို ဘ
္ ူး။ ဒီေကဘီ

ကို သ က္ ခုိ င္ သ ည္ ႐ု တ္ တ ရက္

လုိ က္ ခ်ိ န္ တြ င္ ပိ န္ ပိ န္ ပါး ပါး

လူမိုက္ေတြပါပဲ။

လို ၊ လူ မို က္ လို လို လု ပ္ေ နၾကတဲ့

သတိန႔ဲ ေနပါဆရာ။ ထုင
ိ ္းမွာ ဗမာ

ေအၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးအဖြဲ ႕ မွာ တပ္

မတ္ တ တ္ ထ ရပ္ ရ င္း ကြ ၽ န္ေ တာ့္

အသားျဖဴျဖဴ အရပ္ မ နိ မ့္ မျမင့္

ဗမာလူလည္တခ်ဳိ႕လည္း ဖူးခက္

တ စ္ေ ယာ က္ေ သ တာေ ခြး တ စ္

ၾကပ္ ႀ ကီး အဆင့္ နဲ ႔ ျမဝတီ ဘ က္

ဆုိင္အတြင္းပိုင္းကို စူးစမ္းေသာ

အသက္ (၃၀)ဝန္းက်င္ အမ်ဳိးသမီး

ေတာ့ မြန္ဗမာအလုပ္သမား အ

ကေန ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္

ေကာ င္ေ သ သေ လာ က္ မ ဆ န္း

ေရာက္ေနေလရဲ႕။

မ်က္ လံုး အစံုျ ဖင့္ ေဝ့ ဝို က္ အ ကဲ

တ စ္ ဦး ဝ င္ လာ သ ည္ ကို ျ မ င္ ရ

မ်ား စု နဲ ႔ ထိေ တြ ႕ ဆ က္ ဆံ ရာ မွာ

ေပ်ာက္ကုန္ၾကေလရဲ႕။

ဘူး။ ဗမာတစ္ေယာက္ကိုသတ္ရ

ေ နာ က္ တ စ္ေ ယာ က္ က

ခတ္ၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္ ႏႈတ္ဆက္

သည္ ။ ဆုိ င္ တြ င္း မွ ကို သ က္ ခုိ င္

ႏႈတခ
္ မ္းေမြးတုအ
႔ိ ဖြ႕ဲ ထက္ ေျခတစ္

ဒီၾကားထဲမွာ ေအာင္မုန္းဆုိ

တာ ေခြး တစ္ေ ကာင္ ကို သ တ္ ရ

ေတာ့ သိန္းတုိးတဲ့ဗ်ာ။ သူလည္း

စကားဆို ရ င္း သူ ႔ ကားနက္ ႀ ကီး ရွိ

ျပန္ လ ည္ ထြ က္ ခြာ ခ်ိ န္ တြ င္ ဆုိ င္

လွမ္းသာေနခဲ့တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပ

တဲ့ လူ ပြဲ စားလို လို ၊ ေငြ လႊဲ လို လို

တာထက္ ပို လြ ယ္ တ ယ္ ’ ’ဆုိ ပဲ ဗ်။

ဗမာအလုပ္ သမားေခါင္းပဲ။ သူ႔

ရာသို ႔ ေျခလွ မ္း က်ဲ ႀ ကီး မ်ားျဖင့္

အျပင္မွာ ေမွာင္ရီပ်ဳိးေနေလၿပီ။

မဲ့ ခ် မ္း မြ န္ ဟာ တ စ္ႏွ စ္ေ က်ာ္

လူ လ ည္ တ စ္ေ ကာ င္ေ တာ င္

အခုေန ကြၽန္ေတာ္စဥ္းစားၾကည့္

ဇာတိက မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕။ သူ

႐ုတ္ျခည္းထြကခ
္ ြာသြားေလရာ သူ႔

ဆုိ င္ ပိ တ္ ခ်ိ န္ နီး ခါမွ ကြ ၽ န္ေ တာ့္

ေလာက္သာ လူတင
ြ က
္ ်ယ္လပ
ု ခ
္ င
ြ ့္

အဖ်ား ႐ိက
ု တ
္ ာခံလက
ုိ ရ
္ ေသးဗ်ာ။

ေတာ့ သူေျပာတာမမွားဘူး ဗ်ာ။

လည္း အရက္မူးၿပီး စကားမ်ားရာ

စကားသံ တုိ ႔ သ ည္ သူ ႔ေ နာက္ မွာ

ဆုိင္မွာ ေဈးဝယ္တခ်ဳိ႕ျဖင့္ စည္

ရခဲ့ေ လရဲ ႕ ။ တစ္ ခုေ သာေန႔ ေန႔

ေအာင္ မု န္း က ကြ ၽ န္ေ တာ္ တုိ ႔ လို

ကေ န ဗ မာ အ လု ပ္ သ မား တ စ္

က်န္ရစ္ခဲ့ေလ၏။

ကားေနျပန္ေလသည္။

ခ်မ္းမြနဟ
္ ာ မြနဗ
္ မာျဖစ္ေလ

ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ညီလိုခင္ေနတဲ့ ဗမာ

ဖူးခက္မာဖီးယားဇာတ္လမ္း

ကို သ က္ ခုိ င္ စ ကားေၾကာင့္

30

Knowledge

7DAY
ၿပံဳယန္း

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

BOOK
R E V I E W

ဧၿပီ ၃၀ ရက္မွ ေမ ၆ ရက္အထိ

ၿပဳံယန္း....။ ၿပဳံယန္းဟုဆလ
ုိ က
ုိ က
္ တည္းက တစ္

ARIES

ကမၻာလုံးႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ေနထုင
ိ ္ေသာ ေျမာက္ကရ
ို ီး
ယား(ကိရ
ု ီးယားဒီမက
ုိ ရက္တစ္ျပည္သသ
႔ူ မၼတႏုင
ိ င
္ )ံ

အႀကံေအာင္မည္။ အလုပတ
္ ိုးတက္မည္။ စိတက
္ ူးသစ္မ်ားလက္ေတြ႕ေဆာင္ရက
ြ အ
္ က်ဳိးေပးမည္။ မေမွ်ာ္လင့္

၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေျပးျမင္ၾကပါမည္။ ထုိသုိ႔ ျမင္ရ

ဘဲ ေငြဝင္မည္။ ကိယ
ု ပ
္ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းလုပသ
္ မ
ူ ်ား အပုိေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ မ
ႈ ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းရမည္။
အခက္အခဲအတိက
ု အ
္ ခံမ်ားကိုေက်ာ္လႊားၿပီး ေအာင္ျမင္မအ
ႈ ဆင့ဆ
္ င့ရ
္ မည္။ ကံၾကမၼာ၏ထူးျခားစြာ အေထာက္

ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းၿပဳံယန္းကိုျမင္ရျခင္းသည္

အကူျပဳမႈကိုရရွိအဆင္ေျပမည္။ အမည္အတြင္း အ၊ ဥ၊ သ၊ ဟပါေသာသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္တတ္သည္။

မသိမမ
ႈ ်ားျဖင္သ
့ ာ ျပည့္ႏက
ွ ္ေနၾကသည္။ သာမန္လ ူ

Taurus

မ်ားအတြက္ ၿပဳံယန္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕
ေတာ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာၿမိဳ႕ေတာ္၊ စည္း

ျပန္ေခ်ာ့ရမည္။ ပစၥည္းအေပ်ာက္အရွမ်ားမည္။ အသစ္ဝယ္ယူလိုက္သည့္ပစၥည္းမ်ားအသံုးမတည့္၍ စိတ္
အေႏွာင္အ
့ ယွကႀ္ ကံဳမည္။ စက္ပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ စိတအ
္ ေႏွာင္အ
့ ယွက္ျဖစ္မည္။ မေတာ္

ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္မတ
ွ စ္ပါးက်န္သည့္ အခ်က္အလက္

တဆပူေလာင္ထိရွမႈျဖစ္မည္။ စကား႐ႈပ္ေသာသူမ်ား၊ ႏႈတ္ဖြာေသာသူမ်ားေၾကာင့္ျပႆနာေျဖရွင္းရမည္။

မ်ားသိသူနည္းပါးလွသည္။ဤသည္မွာမဆန္း။ ၿပဳံ

Gemini

ယန္းသည္ သီးျခားကမၻာတစ္ခလ
ု ုိ ကမၻာေျမေပၚတြင ္
တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ထုသ
ိ ႔ုိ အထီးက်န္ဆန္ေသာ၊ ပေဟဠိဆန္ေသာ၊

ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၁-ေမ ၂၁)

ရန္ ပ ဋိ ပ ကၡ မ်ားရွိ သ ည္ ။ အျငင္း အခုံ မ်ားရမည္ ။ က်န္း မာေရးအညံ့ ရွိ မ ည္ ။ စိ တ္ေ ကာက္ေ နသူ မ်ားအား

ကမ္းကလနားမ်ားျဖင့္ တင္းက်ပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁-ဧၿပီ ၂၀)

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂-ဇြန္ ၂၁)

အခက္အခဲအားလံုးကိုေက်ာ္လႊားၿပီး တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ျဖစ္ထြန္းမည္။ ရပ္တန္႔ရန္စီစဥ္ထားသည့္ကိစၥ

ရွားသည္။ ယခုမူရင္းစာအုပ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာ

လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ ၿပဳံယန္းၿမိဳ႕ေတာ္

ျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ေမာင္ေဒးက ျမန္မာဘာသာ

သု႔ိ ကေနဒါႏုင
ိ င
္ ဖ
ံ ြားကာတြန္းဆရာတစ္ဦး အေရာက္

ျပန္ဆုိကာ မူရင္း႐ုပ္ပုံ၊ မူရင္းစာအုပ္အရြယ္အစား

သြားၿပီး ၿပဳံယန္းႏွင့္ ထိေတြ႕ေလသည္။ ၿပဳံယန္းေျမ

အတုိင္း တစ္သေ၀မတိမ္း႐ုိက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုနင္းရင္း၊ ၿပဳံယန္းေလကို ႐ွဴရင္းအဆုိပါကာတြန္း

ကာတြန္းစာအုပ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႐ုပ္ပုံႏွင့္စာသား

ဆရာသည္ သူျမင္ရ၊ ထိေတြ႕ရေသာၿမိဳ႕ႀကီးကို

ပူး တြဲ ဖ တ္ ႐ႈႏုိ င္ ၿ ပီး

ကာတြန္းမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ေလသည္။ ထုိကာ

ကိရ
ု ီးယား(၀ါ)ၿပဳံယန္းကို အခ်ိနတ
္ အ
ုိ တြင္း နားလည္

တြန္းဆရာသည္ ျမန္မာျပည္သ႔ုိ စစ္အာဏာရွငလ
္ က္

သိရွိ သြားပါမည္။ ဥပမာ- ၿပဳံယန္းသို႔ ဆုိက္ေရာက္

ထက္ကလာေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီး ဘားမားခ႐ုိနီကယ္အ

ေရာက္ခ်င္း တည္းခုိရာေလဆိပ္သုိ႔ မပုိ႔ေဆာင္ဘဲ

မည္ရွိကာတြန္း႐ုပ္ေျပာင္ေရးဆြဲကာ ကမၻာကို မိတ္

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္အီလ္ဆြန္း

ဆက္ခဲဖ
့ ူးသည္။ ထုိ ဘားမားခ႐ုန
ိ က
ီ ယ္ကာတြန္းစာ

႐ုပ္တုသုိ႔ သြားေရာက္ဂါ၀ရျပဳရျခင္း၊ ၁၉၉၀ျပည့္

အုပမ
္ တ
ွ စ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း၊ အာဏာရွင ္

ႏွစ္က အငတ္ေဘးႀကီး ႀကဳံေတြ႕စဥ္လူႏွစ္သန္းခန္႔

လက္ေအာက္က ျမန္မာလူမ်ဳိးတုအ
႔ိ ေၾကာင္း ကမၻာကုိ

ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္စံခ်ိန္တင္

သိေစခဲ့သည္။ ယခုလည္း ျပည္၀င္ခြင့္ရရန္ခက္ခဲ

Hennessy ေကာ့ညက္အရက္မ်ား ၀ယ္ယူျခင္းတုိ ႔

ေသာ ေျမာက္ကုိရီးယားသုိ႔ အေရာက္သြားၿပီး တစ္

ကဲသ
့ ႔ုိ ေျမာက္ကရ
ုိ ီးယားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးျခားသည္ ့

ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာတုိင္းျပည္တြင္

အသိအျမင္မ်ားရေစပါမည္။ ႐ုပ္ေျပာင္ကာတြန္းအ

ေျမာက္ကုိရီးယားျပည္သူတုိ႔ မည္သုိ႔အသက္ရွင္ေန

ကြက္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားေသာ ကာတြန္းဆ

ထုင
ိ ရ
္ သည္၊ အလုပလ
္ ပ
ု က
္ င
ို ္ျဖတ္သန္းရသည္တက
႔ုိ ို

ရာ၏ ပင္ကိုအသိႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေၾကာင္း

ကာတြန္းမွတစ္ဆင့္ ေ၀ငွခဲ့ျပန္သည္။

အေတြ႕အႀကဳံတုိ႔မွာ ဖတ္႐ႈသူကုိ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေပးသ

ထုက
ိ ာတြန္းဆရာမွာ ဂုင
ိ ္းဒဲ လီဇလီ(Guy Deli-

လုိ ဗဟုသုတလည္း ရရွိေစပါမည္။ စာအုပ္ကို

sle)ဆုသ
ိ ူျဖစ္ၿပီး ၎၏ကာတြန္းလက္ရာမ်ားမွာ ထင္

ငါတုိ႔စာေပက တန္ဖုိး ၂,၅၀၀က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။

သီးျခားကမၻာ ထဲ က

ေျမာက္

မ်ား မရပ္တန္႔ျဖစ္ဘဲ အားသစ္ျဖည္၍
့ ဆက္လက္လပ
ု က
္ င
ို ရ
္ န္ႀကံဳမည္။ လက္ဝယ္ေငြမေရာက္မီ ရမည့္ေငြကုိ
ေမွ်ာ္ ကိုး ၍ ႀကိဳ တင္ေ ငြေ ၾကးကို သံုး စြဲ ထားရာမွ ေမွ်ာ္ မွ န္း သည့္ေ ငြ မ ဝင္ေ သာေၾကာင့္ အက်ပ္ အ တည္း ၊
အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႀကံဳမည္။

Cancer

ကရာကုဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂-ဇူလုိင္ ၂၂)

ေႏွာင့္ေႏွးေနေသာအလုပ္မ်ား အဆင္ေျပသြားမည္။ ၾကန္႔ၾကာပိတ္ဆို႔ေနေသာကိစၥမ်ားေခ်ာေမြ႕သြားမည္။
ရပ္ေဝးႏွငခ
့္ ်ိတဆ
္ က္လပ
ု က
္ င
ို သ
္ ည္က
့ စ
ိ မ
ၥ ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ရရွမ
ိ ည္။ ကာလအတန္ၾကာ ဆိင
ု ္းငံ့
ရပ္တန္႔ထားသည့္ကိစၥမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ေျပာဆိုလိုက္ေသာကိစၥ
လုပ္ကိုင္လိုက္ေသာကိစၥအတြက္ စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္းႏွင့္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

LEO

သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္ ၂၃-ၾသဂုတ္ ၂၃)

ေမ့ေ မ့ေ လ်ာ့ေ လ်ာ့ျ ပဳထားသည့္ အ ရာတစ္ ခု အား ျပန္ လ ည္ေ ဆာင္ ရြ က္ ၍ အက်ဳိးေကာင္း ရရွိ မ ည္ ။ သူ
တစ္ပါးႏွင့္ယွဥ္၍လုပ္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ အႏိုင္ယူေအာင္ျမင္မည္။ ႀကံဳေတြ႕ေနသည့္အခက္အခဲမ်ားကို
ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္မႈ၊ တိုးတက္မႈမ်ားဖန္တီးႏိုင္မည္။ လက္တြင္ေငြမရွိဘဲ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလုပ္လုိ
သူအား လိုက္လံကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

Virgo

ကန္ရာသီဖြား (ၾသဂုတ္ ၂၄-စက္တင္ဘာ ၂၂)

အတိုက္အခံအခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားၿပီး တိုးတက္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ပြားမည္။
မူလအေနအထားထက္ ပိမ
ု ုိျမင္မ
့ ားေသာပညာအဆင့္ျမင့္ေအာင္ျမင္တုိးတက္မမ
ႈ ်ားျဖစ္ပြားမည္။ ေငြမၿမဲ၊ ကုန ္
က်စရိတ္အလြန္မ်ားမည္။ မူလတစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ေဆာင္ရြက္ေလ့မရွိေသာကိစၥမ်ားလုပ္ကိုင္ရလိမ့္မည္။
အတတ္ပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာတိုးတက္မႈ၊ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအရွိန္အဟုန္ျမင့္မည္။

LIbra

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာ ၂၃-ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

တစ္ပါးသူျဖစ္ေပၚေနသည္အ
့ တြင္းေရးပဋိပကၡမ်ား လိက
ု လ
္ ံေျဖရွင္းေပးရမည္။ အၿပိဳင္အတိက
ု အ
္ ခံမ်ားႏွင့္
ထိပတ
္ က
ို ရ
္ င္ဆင
ို ရ
္ မည္။ မခ်စ္သင္သ
့ က
ူ ို ခ်စ္ျခင္း၊ သံေယာဇဥ္မထားသင္သ
့ က
ူ ထ
ို ားျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ေမာ၊
လူေမာျဖစ္မည္။ တစ္ပါးသူမႏိင
ု မ
္ နင္းျဖစ္ေနသည္က
့ စ
ိ မ
ၥ ်ားကို လိက
ု လ
္ ံေျဖရွင္းေပးရမည္။ အမ်ားကိစ၊ၥ အဖြ႕ဲ
အစည္းကိစၥမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းရွိမည္။

Scorpio

ၿဗိစၧာရာသီဖြား (ေအာက္တိုဘာ ၂၄-ႏုိဝင္ဘာ ၂၂)

အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္၍ ဘဝအေနအထားတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားႀကံဳမည္။
အရာရာေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာအေျခအေနေကာင္းႀကံဳမည္။ ဤသို႔အည့ံကင္းစင္၍ ေကာင္းေသာအေျခ
အေနမ်ဳိးရခဲသည္။ စနစ္တက်အသံုးခ်၍ ေကာင္းေသာတုိးတက္မမ
ႈ ်ားဖန္တီးႏိင
ု သ
္ ည္။ စိတခ
္ ်မ္းေျမ႕ဖြယ္
သတင္းစကားႀကံဳမည္။ အလုပ္အႀကံမ်ားေအာင္မည္။ မိမိအက်ဳိးလိုလားသူမ်ားဝန္းရံေနသည္။

Sagittarus

ဓႏုရာသီဖြား (ႏုိဝင္ဘာ ၂၃-ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

အေပ်ာက္အရွမ်ားမည္။ မူလရည္မန
ွ ္းထားသည္ႏင
ွ ့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚမႈကြာဟမည္။ က်န္းမာေရးအညံရ
့ ွိ
မည္။ ကိုင္တြယလ
္ ိုက္ေသာပစၥည္းမ်ား အပ်က္အယြင္းမ်ားမည္။ အတူတကြဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ေနေသာသူ
မ်ားႏွင့္ စကားကေတာက္ကဆတ္ေျပာရမည္။ စိတ္ေလျခင္း၊ ေပါ့ေပါ့ဆဆလုပတ
္ တ္ေသာေၾကာင့္ အရည္
အေသြးက်ဆင္းမည္။ ညာေျခ၊ ညာလက္တြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

Capricorn

ဂုိင္းဒဲလီဇလီ၏ ကာတြန္းလက္ရာအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ ၂၂-ဇန္နဝါရီ ၂၀)

အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၿပီးမွ အဆင္ေျပမည္။ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆုိ အလြယ္တကူေခ်ာေခ်ာ
ေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္သည္ဟူ၍မရွိ။ အရာရာအခက္အခဲႀကံဳၿပီးမွ အဆင္ေျပသြားမည္။ ထူးျခားသည့္လက္ေဆာင္
ပစၥည္းမ်ားရရွိမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ားကိုဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ ပညာေရးကံ
ေကာင္းမည္။ အိမ္တြင္လူပိုမၿမဲပါ။

အသက္အငယ္ဆံုးနဲ႔ အသက္အႀကီးဆံုး ႏုိဗယ္ဆုရွင္ႏွစ္ဦး
ႏိဗ
ု ယ္ဆရ
ု င
ွ မ
္ ်ားတြင္ အသက္အငယ္ဆံုးျဖင့္ ဆုရရွသ
ိ မ
ူ ွာ ၁၉၁၅ ခုႏစ
ွ ္ ႐ူပေဗဒႏိဗ
ု ယ္ဆရ
ု င
ွ ္ ဝီလယ
ီ မ္ဘရက္
ျဖစ္ၿပီး အသက္(၂၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ အိတ္စ္ေရးဓာတ္ေရာင္ျခည္ဆုိင္ရာ
နည္းပညာျဖင့္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဝီလယ
ီ မ္ဟင္နရီဘရက္ႏင
ွ အ
့္ တူ ပူးတြရ
ဲ ရွခ
ိ ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ ဟင္
နရီဘရက္မွာမူ ဆုရခ်ိနတ
္ င
ြ ္ (၅၃)ႏွစရ
္ ၿွိ ပီ ျဖစ္သည္။ ႏုဗ
ိ ယ္ဆရ
ု င
ွ မ
္ ်ားတြင္ အသက္အႀကီးဆံုးမွာ ၂၀၀၇
က စီးပြားေရးသိပၸံပညာျဖင့္ ႏုိဗယ္ဆုရသူ လီယြန္နစ္ဟာဗစ္ခ်္(၉၀)ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္လည္း ထုိ
ဆုကုိ အဲရစ္မက္ဆင္၊ ေရာ္ဂ်ာ၊ ဘီ၊ မုိင္ယာဆင္တို႔ ႏွင့္အတူ သံုးဦးပူးတြဲရရွိျခင္းျဖစ္သည္။
—Ref: Nobleprize.org

Aquarius

ကုမ္ရာသီဖြား (ဇန္နဝါရီ ၂၁-ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

အရာရာသတိရရ
ွိ မည္။ အခက္အခဲအတိက
ု အ
္ ခံမ်ားႀကံဳတတ္သည္။ မေတာ္တဆထိခက
ို မ
္ မ
ႈ ်ားအထူးသတိ
ရွပ
ိ ါ။ မည္သည္အ
့ ရာကိမ
ု ွ ႀကိဳတင္တက
ြ ဆ
္ စီစဥ္ၿပီးလုပ၍
္ မရ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေၾကာင္းအရာအရပ္ရပ္
သည္ မွန္းသည္တစ္မ်ဳိး လက္ေတြ႕တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေလာက္ေအာင္ႀကံဳမည္။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥ၊
ေရာေထြးစိတ္႐ႈပ္ရမည္။ ကုန္က်စရိတ္၊ အသံုးစရိတ္အလြန္ျမင့္မားေနမည္။

Pisces

မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉-မတ္ ၂၀)

အေျခအေနအေျပာင္းအလဲမ်ားရွိမည္။ လမ္းသစ္ထြင္၍ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေအာင္ျမင္မည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားမွနက
္ န္မည္။ ျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆနာအလံုးစံက
ု ို ဖယ္ရွားႏိင
ု မ
္ ည္။ မိမအ
ိ ေပၚထူးျခားစြာအကူအညီေပး
ႏိင
ု ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ လူသစ္၊ ဝန္းက်င္သစ္ႏင
ွ ဆ
့္ က္ဆ၍
ံ တိုးတက္မမ
ႈ ်ားအခိင
ု အ
္ မာရမည္။ အေရး
ပါေသာအေနရာမ်ားသို႔ေရာက္ရွိမည္။ အလိမ္အညာခံရတတ္သည္။ ေငြေၾကးလက္လြယ္ျခင္းမရွိပါႏွင့္။

31

Puzzle&Classified

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

Free Classified
မီးပါ၊

ေရာင္းမည္
ကုနစ
္ ဆ
ံု င
ုိ ဖ
္ င
ြ ရ
့္ န္ အလြန္ေကာင္း၊ တာေမြ

t c rJh a Mu mf ji m u @
ဆည္ေတာ္(၁)လမ္း၊

ေတာင္

ေျမာက္လမ္းဆံုအနီး။

ျဖင့္ ဦးေခါင္းရိွ သန္းႏွင့္ ေဗာက္ေသ

ခ်င္းအိမ္မ်ား၊ ကြန္ဒုိမ်ား ငွားလိုသည္။

ေစပါမည္။

သင္ၾကားေပးသည္

ေရာင္းမည္

အိမရ
္ င
ွ က
္ ယ
ုိ တ
္ င
ုိ ဆ
္ က္သယ
ြ လ
္ ွ်င္ အက်ိဳး

Grade XI အတြက္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ဓာတု

U.S.A Made Golf-Set Tayhormade,

ေဆာင္ခေပးရန္ မလိုပါ။

ေဗဒ သင္ၾကားေပးသည္။ ဘာသာစံု

Burner.

ၿမိဳ႕နယ္၊ အ႐ိုးကုန္းလမ္း၊ ေျမကြက္အ

ဖုန္း-၀၉-၂၅၀၃၇၀၇၃၅

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၄၃၂၀၃

မွတ္(၃၁၉)၊ ေျမတုိင္းအမွတ္-၃ (စီ-

ေရာင္းမည္

LION

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၈၃၇၈၁

၃)၊ ေပ(၂၅×၅၅)၊ လံုးခ်င္းႏွစထ
္ ပ္တက
ုိ ၊္

မင္းရဲေက်ာ္စာြ ၈ လမ္း(ခ)၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊

ဒီဇုိင္း၊ ပံုႏွိပ္၊ ဖိတ္စာ ပံုႏွိပ္ဒီဇုိင္းမ်ိဳးစုံ

ေရာင္းမည္

တတိယထပ္ ေပ (၁၉x၅၅)၊ သိန္း

စိတ္တုိင္းက်ျပဳလုပ္ေပးသည္။ အမွတ္

(၂၀×၆၀) တိုက္ခန္းပါ၊ အိမ္ၿခံေျမ၊

(၃၅၀)။ (ႀကိဳပြိဳင့္)

(၂၁၆)၊ ပထမထပ္၊ ၃၁ လမ္း(အေပၚ)။

ေျမာင္းတကာ-စက္မႈဆံုလမ္း ရန္ကုန္-

ထုိင္၀မ္ႏုိင္ငံ

ျပည္ ကားလမ္းႏွင့္ မနီးမေ၀းေနရာသန္႔

လင္းေလာင္ စူး သည္

ေရာင္းေစ်း-သိန္း (၁၅၀)။

စကား အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာကုိ ပုင
ိ ္ႏင
ုိ ္

ေရာင္းေစ်း- က်ပ္သိန္း ၁,၇၀၀။
ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၀၆၃၇၆
ေရာင္းမည္

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၁၃၂၈၀

ေတာင္ဥကၠလာ၊ ယႆ၀တီလမ္းမႀကီး

ေရာင္းမည္

နားေထာင္ေပးသည္

လည္း သင္ၾကားေပးသည္။
ဖုန္း-၀၉ ၄၂၅၀၀၂၀၈၉

ဂုဏ္ထူးေဆာင္

စာဂ ၁၇ လမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေျမညီ+

စိတ႐
္ ပ
ႈ ္ေထြးရမႈ၊ စိတည
္ စ္ရမႈ၊ စိတထ
္ က
ြ ္

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၀၂၃၉၁

မွန္ခန္း(၂ခန္းတဲြ) ေပ (၁၈x၅၂)၊ သိန္း

ေပါက္ မ ရိွ မြ န္း က်ပ္ေ နမႈ မ်ားေျဖေလွ်ာ့

ေရာင္းမည္

(၁၂၀၀)။ (ႀကိဳပြိဳင့္)

ေပးႏုင
ိ ရ
္ န္ ေျပာၾကားလုလ
ိ ွ်င္ နားေထာင္

တ/ဥ၊ (၁၂) ရပ္ကက
ြ ၊္ မိဂသီ (၂၁) လမ္း၊

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၄၇၈၂၁

ေပးမည္ ။

အမွတ္ (၂၉၃/က)၊ ေပ (၂၀×၆၀)၊ ႏွစ္

သင္ၾကားေပးသည္

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ပါရမီ စိ န္ေ ဂဟာအနီး ၊

အေနာ္ ရ ထာ

သင္ၾကားေပးသည္

(ကုိ ယ္ေ ရးအခ်က္ အ လက္

လံုၿခံဳမႈရိွေစရမည္)

Taxi, Car မ်ဳိးစံုရမည္။ Crown, Wing
ဆရာ

တ႐ု တ္ ဘာသာ

ေျမညီ - သိန္း (၆၅၀)။

ေရာင္းမည္

ေရာင္းမည္

သင္ၾကားေပးသည္

ေပၚ၊ ၁၃ ရပ္ကြက္၊ ေပ (၁၈x၅၅)၊

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၀၄၄၃၂

PH:09 450015788

Fidder, Kluger 2004.
PH:09 8570600

စြာ တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပး
သည္။

ေရာင္းမည္
Wingroad 108-TAXI DD, 8 . . . . .

၆၀ ဂရန္၊ ႏွစ္ထပ္တုိက္၊ အေရွ႕လွည့္၊

Grade XI အတြက္ဘာသာစံု အိမ္တိုင္

သိန္း (၁၄၄၀) ညိႇႏႈိင္း။

ရာေရာက္သင္ၾကားေပးသည္။

လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

Chemistry Classes for Int'I School

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၄၃၂၀၃

ေျမညီ၊ 12 x 50၊ သိန္း (450)၊ ပထမ

(ec-Levels), IGCSE Cambridge Int'I

ေရာင္းမည္

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၁၀၉၉၅

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၀၄၃၁၃၂

ထပ္ သိန္း(၃၈၀)

AS & A Level & SAT-2.

Wingroad 108-TAXI DD, 8 . . . . .

အိမ္တုိင္ရာေရာက္သင္ေပးသည္

ေႏြရာသီဓာတ္ပံုပညာသင္တန္း

Saya Saw Aung(Ex.A.P)

(88 သိန္း)။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၂၄၅၁၀၁၀

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၀၄၄၃၂

Road, Probox, Fit, Partner, Airwave

(88 သိန္း)။
ဖုန္း-၀၉ ၄၂၂၄၅၁၀၁၀
ေရာင္းမည္
WCDMA

ဆင္း မ္ က တ္ေ ရာင္း မည္ ။

ႏွစ္သိန္းခြဲတန္း ၄၅ နံပါတ္။
ငွားမည္

Tuotial,Project မ်ားကုိ Assembly, C

ေမလဆန္း စဖြ င့္ မ ည္ ။

အလယ္ တ န္း ၊

လံုးခ်င္း(ပ်ဥ္ေထာင္) ေရ၊မီးစံု (မဂၢင္

Study and Guide အိမ္လိုက္သင္သည္

PH:09 5005470

ေရာင္းမည္

Program သံုး၍ Project Board, De-

အထက္တန္း ေျဖဆုထ
ိ ားသူမ်ားအတြက္

လမ္း၊ေက်ာက္ကုန္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္)။

တကၠသလ
ုိ ဝ
္ င္တန္း တစ္ဘာသာခ်င္း သီး

သင္ၾကားေပးသည္

WCDMA ဆင္းမ္ကတ္ေရာင္းမည္။ ႏွစ္

velopment board မ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕

အထူးႏႈန္း 50% discount။

သန္႔၊ ဘာသာစံု Study and Guide အိမ္

တကၠသလ
ုိ ၀
္ င္တန္း ဇီ၀ေဗဒကုိ သင္ၾကား

သိန္းခြဲတန္ ၄၅ နံပါတ္။

လုပ္ေဆာင္ရမည္။

လိုက္သင္သည္။ အိမ္ဝိုင္းမ်ား သီးသန္႔

မႈအေတြ႕အႀကံဳ ၁၅ ႏွစရ
္ ိွ မဟာသိပဘ
ၸံ ႕ဲြ ရ

ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္တကြ လိုက္သင္ေပး

ဆရာက သင္ၾကားေပးမည္။

သည္။
ဖုန္း-၀၉-၄၂၂၂၀၅၇၉၈
ေရာင္းမည္

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၅၇၉၃

ေရာင္းမည္

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၄၄၁၈၂

ဖုန္း-၀၉ ၄၄၈၀၀၃၂၅

Quenn Fashion (ေဒၚတင့္တင့္)

ေက်ာင္းလမ္း၊ ေျမနီကုန္း စမ္းေခ်ာင္း

ေရာင္းမည္

AUNG BROTHER Groups

အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္း (၁) ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္း

(၁၅×၆၀) ပါေကး၊ ေႂကြျပားနံရံကပ္၊

ကုိကုိေဆြ (ရန္ကုန္တကၠသုိလ္)

ပလတ္စတစ္ေလာင္းစက္၊ ပလတ္စတစ္

ေလေအးေပးစက္မ်ားကုိ ၀န္ေဆာင္မႈပံု

(တစ္ဘာသာ တစ္ပတ္) (၂) အေျခခံမွစ

ေရွ႕လွည့္မ်က္ႏွာစာရွင္း ဘုိထိုင္၊ Wa-

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၂၅၃၈၃၉၆

သံုးထုပ္အပါအ၀င္ ယုဇနပလာဇာအနီး

စံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စိတ္တုိင္းက်ေဆာင္ရြက္

၍ ဘာသာစံုအထူးသင္တန္း တစ္လ။

ter Heater Air Con ေနရန္အသင့္ျပင္ၿပီး

Study Guide

ႀကိဳးဖုန္း၊ ကမာရြတ္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ လိႈင္

ေပးပါသည္။

အမွတ္ -၃၇၊ ၃ လႊာ၊ ေရေက်ာ္လမ္းမ။

သိန္း (၁၀၀၀)။

မင္းရဲေက်ာ္စြာ ၂ လမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊

တကၠ သုိ လ္ ၀ င္ တ န္း

ေျမညီ ေပ (၁၈x၅၂)၊ သိန္း (၅၀၀)။ ဒါ

တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း။

ဘာ သိန္း(၂၇၀)

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၂၂၁၁၅

ဂို က္ သ င္ သ ည္ ။

ဖုန္း-၀၁ ၇၀၇၈၇၇

ရိွႀကိဳးဖုန္း၊ Sony TV 21'',Toshiba TV

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၄၈၃၅၂

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၃၂၃၇၃

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၇၂၃၁၁

21'',Samsung TV 21'', colour printer.

ဘာသာျပန္၀န္ေဆာင္မႈ

Dynasty Computer Training

ေရာင္းမည္

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၁၀၈၃၀

အဂၤလိပ္၊တ႐ုတ္၊ ကုိရီးယားမွ ျမန္မာသုိ႔

Basic Course, I-Office Adv Course, DTP

(၃၅×၅၅)၊ ဘုိးဘြားပိုင္ေျမ၊ BN 1 ထပ္၊

ငွားလိုသည္

႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကုိ ဘာသာျပန္၊ စာတန္း

Course, Graphic Design Course, Excel

ေရမီး၊ သစၥာလမ္းသြယ္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕

ထိုးေပးသည္။

Special Course

နယ္၊ ၁၃ ရပ္ကြက္။

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၀၄၄၃၂

သန္းေသေခါင္းေလွ်ာ္ရည္

အိမ္ႏွင့္ၿခံေရာင္းမည္

သဘာ၀ထြက္ျဖစ္ၿပီး ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳး

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္

(၁၃)ရပ္ကက
ြ ၊္ အေရွ႕ဒဂံ၊ု ေပ(၂၀×၆၀)၊

မရိွ၊ ဤေခါင္းေလွ်ာ္ရည္အသံုးျပဳျခင္း

ေသာ လစာ သိန္း ၂၀ မွ ၂၀၀ ၾကားလံုး

အဆင္ေျပ

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၉၈၉၇၂

PH: 09 421109778

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၄၄၁၈၂

32

Article

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

စာမ်က္ႏွာ(၂၃) မွ

နာဂစ္နဲ႔ ေမးခြန္းႏွစ္ခု

ေတြျ ဖစ္ တဲ့ သဘာဝဒီေ ရေတာ

နဲ႔ ေမးတာလား.. ။ ဆုိတာေလ။

paredness, Action အကုန္ရွိခဲ့

ေတြကလည္း ျပဳန္းတီးလုိ႔ကုန္ၿပီ။

ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္လည္း သံုး

ထင္း လု ပ္ ဖို ႔ ၊ သစ္ လု ပ္ ဖို ႔ ၊ အိ မ္

တုိ ႔ လ ည္း ငါးရက္ေ လာက္ ႀ ကိဳ

ခဲ့တယ္။

ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္။ သူ

၂၀၀၈ မတုိင္မီအထိ ျမန္မာျပည္

လိမ့္မယ္။

ေဆာက္ဖို႔၊ လယ္ကြင္းေဖာ္ဖို႔၊ လူ

ေျပာခဲတ
့ ယ္။ ကြၽန္ေတာ္တလ
႔ုိ ည္း

ကို မုနတ
္ င
ုိ ္း (၈၂)ႀကိမ
္ ဝင္ခဖ
ဲ့ ူးရာ

(၉) ကမ္းေျခေရတိမ္မႈ၊ ဒီေရ အ

ေနရပ္ ကြ က္ တုိး ခ်ဲ ႕ ဖို ႔ ၊ ငါးေမြး ဖို ႔ ၊

ငါးရက္ႀကိဳေျပာခဲတ
့ ယ္။ အတူတူ

ေတာ္ကယ
ို တ
္ င
ုိ ္ သတင္းစာ၊ ေရဒီ

မွာ အားလံုးရခိင
ု က
္ ခ
ို ်ည္း ဝင္ခတ
ဲ့ ာ

တက္ အ က်ခြင္ ႀ ကီး မားမႈ ၊

ျမစ္

ပုစန
ြ ္ေမြးဖိ၊႔ု စားအုန္းဆီပင္စက
ို ဖ
္ ၊႔ို

ေလာက္ပါပဲ။

ယို၊ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ ႐ုပ္ျမင္

ပါ။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသကို ဆုင
ိ ္

ေၾကာင္းမ်ားေပါမ်ားမႈတုိ႔ေၾကာင့္

မီးေသြးဖုတ္ဖို႔။ .... ျပဳန္းတီးလိုက္

အဲဒင
ီ ါးရက္အတြင္း သူတက
႔ုိ

သံၾကားအားလံုးမွတစ္ဆင့္ ေျပာခဲ့

ကလု န္း အဆင့္ မု န္ တုိ င္း တစ္ ခါ

အျပန္ အ လွ န္

တာ။ ဘိုကေလးမွာဆုိရင္ အေသ

Volunteer တစ္သိန္းေက်ာ္၊ ေမာ္

တယ္။ ကိုယ္တုိင္ တာဝန္ရွိသူ

မွ် မဝင္ခဲ့ဖူးပါဘူး။

ေသာ ႐ႈပ္ေထြးေသာစနစ္ (Non-

အေပ်ာက္ ၊ အပ်က္ အ စီး မရွိႏုိ င္

ေတာ္ယာဥ္ အစီးေပါင္းငါးေသာင္း

အားလံုးကို တစ္ဦးခ်င္းဖုန္းဆက္

(၇) မုနတ
္ င
ုိ ္းဒီေရဆုင
ိ ္ရာ အပါအ

linearity)ရွိေနျခင္း

ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ

ေက်ာ္ ၊ Helicopter အစီး ၄၀

ေျပာခဲ့တာ။ အႀကီးအကဲေတြ အ

ဝင္ သဘာဝေဘးဆုင
ိ ရ
္ ာ အေတြ႕

တယ္။

ေက်ာ္အပါအဝင္ ကားေတြ၊ လူ

ထိေ ရာက္ တ ယ္ ။ သတင္း စာမွာ

အႀကံဳႏွင့္ အသိပညာနည္းပါးျခင္း

ဟာ ေရအနက္တိမ္တယ္။ ဒီေရ

တစ္ေလာကပဲ အိႏၵိယကို

ေတြ၊ အမ်ားႀကီးနဲ႔ မုန္တုိင္းအဝင္

လည္း အင္တာဗ်ဴးလုပ္ၿပီး တစ္

သက္ေ ရာက္ေ စ

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚကမ္း႐ိုးတန္း

နာဂစ္ တု န္း ကေတာ့ ကြ ၽ န္

မုနတ
္ င
ို ္းဒီေရဆုတ
ိ စ
ဲ့ ကားကို

အတက္အက်ခြင္ႀကီးတယ္။ ျမစ္

ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္သြားတဲ့ ပိုင္

မွာ အေ ရးေ ပ ၚ က ယ္ ဆ ယ္ေ ရး

ရက္ႀကိဳတင္သတိေပးခဲတ
့ ယ္။ အဲ

ျမ စ္ ဝ ကြ ၽ န္းေ ပ ၚ နာ ဂ စ္ေ ဒ သ က

မ်ားတည္ ရွိ မႈ စ နစ္ က ႐ႈ ပ္ေ ထြး

လင္း ဆုိင္ကလုန္းဟာ ေလတုိက္

ေဆာင္ ရြ က္ ဖို ႔ မု န္ တုိ င္း မဝင္ ခ င္

ဒီတုန္းက ဟိုင္ႀကီး၊ ေခ်ာင္းသာ

လူေတြ ၾကားေတာင္မၾကားခဲဖ
့ ူးပါ

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မုနတ
္ င
ုိ ္းေၾကာင့္

ႏႈန္းတစ္နာရီ ၁၆၂ မိင
ု ၊္ category

ႏွစ္ရက္ေလာက္ကတည္းက We

က ေဒသတာဝန္ခံေတြကို ရြာေတြ

ဘူး။

ပင္လယ္ထက
ဲ ေရေတြ တိုးဝင္လာ

V အဆင္န
့ ႔ဲ ဝင္ေရာက္သြားခဲတ
့ ာ။

are ready လုိ႔ ေၾကညာခဲ့တယ္။

က လူေတြကိုေျပာင္းဖို႔ (Evacu-

(၈) သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္ေရးလမ္းပန္း

ရင္ ဒီအခ်က္ေတြက ႐ႈပ္ေထြးတဲ့

လူ ဆ ယ္ ဂ ဏ န္း ပဲေ သ ခဲ့ တ ယ္ ။

လူေပါင္း ငါးသိန္းေက်ာ္ကို ေဘး

ate) လုပဖ
္ ႔ို ကြၽန္ေတာ္ဖန
ု ္းနဲ႔ သတိ

ဆက္သြယ္မႈခက္ခဲျခင္း

အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈေတြ

၂၀၀၈ က ကြၽန္ေတာ္တဆ
႔ို ီ နာဂစ္

ကင္း ရာေနရာမ်ားကို ႀကိဳ တင္

ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီေျပာဆိုခ်က္ကို

(non-linear interactions)ကို

တုိ က္ေ တာ့ ေ လ တုိ က္ႏႈ န္း က

ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တယ္။ မေျပာင္း မ

ေခ်ာင္းသာ Max Hotel မန္ေနဂ်ာ

လြန္ခက္ပါတယ္။ ေရလမ္းပဲရွိ

ျဖစ္ေစၿပီး အတုင
ိ ္းအဆမဲ့ေရလိင
ႈ ္း

၁၄၀ နဲ႔ ၁၅၀ ၾကား category IV

ေရႊ႕ဘဲ ျငင္းဆန္ေနခဲတ
့ လ
ဲ့ ူေတြက ို

အပါအဝင္ ေဒသခံစခန္းရဲမွဴးက

ပါတယ္။ စက္ေလွေပၚမွာရွိသမွ်

ႀကီးေတြ (exceptionally high

အဆင့္သာရွိပါလ်က္နဲ႔ လူေပါင္း

Defence Act Section 34 ကို အ

အစ သက္ေ သအျဖစ္ ရွိေ နၾက

ပစၥည္းေတြ၊ မိသားစုေတြ အကုန္

waves)ကို ျဖစ္ေ စႏုိ င္ ပါတယ္ ။

တစ္သိန္းေက်ာ္ ၁၃၄,၀၀၀ ေသ

သံုးျပဳၿပီး မျဖစ္ မေနေျပာင္းေရႊ ႕

တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ evacuate

တင္ၿပီးေျပးရင္ေတာင္ ေရကေရ

နာဂစ္မွာျဖစ္လည္းျဖစ္ခပ
ဲ့ ါတယ္။

ဆံုးခဲရ
့ တာ။ ဘာေၾကာင္ပ
့ ါလဲတ။ဲ့

ေပးခဲ့တယ္။

လုပ္ဖို႔ဆိုတာ knowledge, plan,

ဆန္ျ ဖစ္ မ ယ္ ။ ခရီး တြ င္ သ လား

(၁၀) ဒီေရေတာမ်ား ျပဳန္းတီးကုန္

ဒီေတာ့ သူတုိ႔က သဘာဝ

act, management, transpor-

မေျပာနဲ႔။ ေနာက္ကေမ်ာလာတဲ့

ျခင္း

သီ ခ်င္း သတိ ရ မိ တ ယ္ ။ ဘဲ ႀ ကီး ။

ေဘးအႏၲ ရာယ္ ကာကြ ယ္ေ ရးမွာ

ation, public participation,

ေဗဒါကေတာင္ လမ္းေတာင္း ရ

မသိလုိ႔ေမးတာလား.. ။ သိလ်က္

Management Plan, Act, Pre-

volunteers အားလံုးပါမွ ရတာဗ်။

ေရႊ ႕ေျပာင္းေျပးလႊားဖို ႔ အ

သဘာဝေဘးအတားအဆီး

စာမ်က္ႏွာ(၂၆) မွ

ၾကာပန္းေပၚမွ လိပ္ျပာႏွင့္ ၾကာရြက္ေအာက္မွဖား
ေနာက္ ၿ ပီး ဒ႑ာရီ ဆ န္ တာေတြ

ျဖစ္၏။ အားလံုးအေနာ္ရထာမင္း

ဒီေ နရာမွာ စို င္း ထီး ဆုိ င္

အဓိက,ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ
(leadership)ေပါ့ ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့
ကြ ၽ န္ေ တာ္ တို ႔ မွာ သဘာဝေဘး
အႏၲရာယ္အတြက္ Management, Plan, Act, Action ဘာမွ လည္း
မရွိ ခဲ့ ဘူး ။ ဘာမွ လ ည္း ႀကိဳ တင္
စီစဥ္ထားမႈမရွိခဲ့ဘူး။

ကြၽန္ေတာ္တက
႔ုိ ကယ္ဆယ္

ေရး (Relief, Resettlement,
Rehabilitation)ပဲ တစ္သက္လံုး
လု ပ္ လာၾကတာ။ ကာကြ ယ္ေ ရး
(Preparation, Prevention, Re-
duction)ဆုိတာေတြေတာ့ ဘာမွ
မလုပ္ၾကဘူး။ လုပ္လည္း မလုပ္
တတ္ၾကဘူး။ လုပ္ရေကာင္း မွန္း
လည္း မသိ ၾ ကဘူး ။ မျဖစ္ေ သး
သမွ် ေစာင့္ ၾ ကည့္ေ နၾကတဲ့ သ
ေဘာ ပဲ ။ အဲ . . ျ ဖ စ္ ရ င္ေ တာ့
လုပ္ၾကပါၿပီ။

ဒါပါပဲ ဗ်ာ။ နာဂစ္ႏွ စ္ ပ တ္

လည္ေန႔မွာ ဒါေတြဟာ စဥ္းစား
ၾကရမယ့္ အ ခ်က္ေ တြ လုိ ႔ ျမင္ ပါ
ေၾကာင္း ေျပာခ်င္တာပါပဲ။

၏။ မူလက ဘူမဖ
ိ ႆမုျဒာဘုရား

သြားၾက၏။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔

ေညာင္ဦးမွ ျမင္းၿခံသြားကား

သည္ အေဆာက္ အ အံုေ ဆာက္

ကို မသမာသူတို႔က ဌာပနာခိုးယူ

သည္ သမုိင္းအျမင္ႏွင့္ ယဥ္ေက်း

လမ္းေဘးရွိ ေက်ာက္ ဂူ ဥ မင္ ကို

လုပမ
္ ႈ အတတ္ပညာႏွင့္ ပန္းဆယ္

ရန္ အ တြ က္ ရင္ ဘ တ္ ကိုေ ဖာက္

မႈ အေမြ ခံ အာ႐ုံ ခ်ဳိ ႕ တဲ့ ၍ ဘာမွ်

စာေရးသူတို႔ ဖူးေျမာ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံ

မ်ဳိး စသည့္ လက္မႈပညာမ်ားတြင္

ထြ င္း လုိ က္ ၾ ကရာ ဘု ရား၏ရင္

မရွဟ
ိ ု ေျပာဆိုေက်ာခိင
ု ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္

ျခားသားဘုရားဖူးမ်ားသာ ေတြ႕ရွိ

ကမၻာႏွ င့္ ယွ ဥ္ႏုိ င္ေ သာ လူ မ်ဳိး ၊

အာ႐ုံမထားဘဲ ဘုရားသမုိင္းေတြ

ႀကီး ေကာင္းမႈျဖစ္၏။ စြယ္ေတာ္

ဘတ္ေတာ္အတြင္း ဦးေခါင္းေတာ္

၏။ ႏုိ င္ ငံျ ခားသားမ်ားကမူ နန္း

ရ၏။ ေရွးေဟာင္း သုေ တသနမွ

အႏု ပ ညာ ဖ န္ တီး မႈ ဉာ ဏ္ ရ ည္

ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာရင္း

ျမတ္ကို ဌာပနာျပဳ၍ တည္ထား

မည္း မည္း ႀကီးႏွ င့္ ေနာက္ ထ ပ္

ဘုရားကို အတြင္းမွပတ္လက
ုိ ၊္ အ

တာ၀န္ယူေစာင့္ေရွာက္သ၏
ူ ေျပာ

ဉာဏ္ေသြးႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း

မ်က္ေ မွာ က္ေ ခတ္ လူ သားေတြ

ေသာ ေ စ တီေ လး ဆူျ ဖ စ္ျ ခ င္း

ဘုရားတစ္ဆူထြက္ေပၚလာသည္

ျပင္မွ ပတ္လုိက္ အထပ္ထပ္စိတ ္

ၾကားခ်က္ အ ရ ျမန္ မာဘု ရားဖူး

ျမင့္ မားသည့္ လူ မ်ဳိး ၊ စာေပႏွ င့္

အတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ သင္

ေၾကာင့္ စြယ္ေတာ္ေလးဆူဟုေခၚ

ကို ေတြ ႕ ၾကရ၏။ ေဖာက္ ထြ င္း

၀င္စားစြာ ေလ့လာၾက၏။ လက္

မ်ား လာေ ရာ က္ ဖူးေျ မာ္ မႈ အ

ယဥ္ေ က်းမႈ အ ရာတြ င္ ကို ယ္ ပုိ င္

ခန္းစာေတြ အမ်ားႀကီးရႏိင
ု တ
္ ယ္။

တြင္ျခင္းျဖစ္၏။ ဘုရားဟူသည္ ဖူး

လက္စကို ရပ္ၿပီး ထြက္ေျပးကုနၾ္ က

ထဲမွ စာအုပ္ကိုလည္း လွန္ေလွာ

လြ န္ န ည္းေၾကာင္း ၊ ခရီး အနည္း

ဟန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စံရွိသည့္ လူမ်ဳိး

မ ဂၤ လာေ စ တီ ဟာ အ တိ တ္ တ

လိုသည့္အခ်ိန္ဖူးကုသိုလ္ရသည္

ေၾကာင္း သိရွိရ၏။ ဘုရားရင္မွာ

ဖတ္႐ႈလုိက္ျဖင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနၾက

ငယ္လွမ္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္

ျဖစ္ေ ၾကာင္း ပု ဂံ ကို ထဲ ထဲ ၀ င္ ၀ င္

ေဘာင္ကို အယူသီးရင္ ကုသုိလ္

သာျဖစ္၏။ ဘုရားဗ်ာဒိတ္လည္း

ဘုရားသာရွိေသာ ႏွစ္ထပ္ဘုရား

ကုန္၏။

ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား၏။ ‘‘နတ္

ေလ့လာၾကည့္ေလ သိရွိေလျဖစ္

မေအာင္ဘူးဆုတ
ိ ဲ့ သင္ခန္းစာေပး

မဟုတ္သည့္အျပင္ ဗုဒၶဝါဒအျမင္

အျဖစ္ ဖူးေတြ႕ႏုိင္၏။ ရင္ထဲမွာ

ထမင္း ရေသာ စည္ သူ မ င္း ’’ဟု

၏။ သို႔မွသာ ျမန္မာျပည္သားဟူ

တယ္။ စူဠာမဏိက သံဃာ အ

အရ အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္စပ္မ ႈ

ဘုရားငယ္ကိန္းေအာင္းေနသည္

ရာဇကုမာရ္တည္ထားေသာ ျမင္း

ေက်ာက္စာတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ နရ

ေသာ အမ်ဳိးဂုဏက
္ ို တန္ဖိုးထား၍

ေပၚ ဘုရင္လြန္က်ဴးမိသမွ် ၀န္ခ်

ကင္းမဲၿ့ ပးီ အဓိပာၸ ယ္လည္းမရွေ
ိ သာ

ကို အတိ တ္ နိ မိ တ္ ယူ ၍ သားဆု

ကပါဂူေျပာက္ႀကီး ဘုရား၏ နံရံ

ပတိ စ ည္ သူ မ င္း ႀကီး တည္ ထား

ဇာတိမာန္ကလ
ို ည္း ပိမ
ု ထ
ို က္သန္

ေတာင္းပန္လို႔ ‘‘သံဃာနဲ႔ မင္းခ်စ္

အစီအစဥ္ကို ဘုရားဖူးယာဥ္လင
ုိ ္း

ေတာင္း လွ် င္ ျပည့္ သ ည္ ဟု ယုံ

ေဆးေရးပန္းခ်ီကို ႏုိင္ငံျခားသား

ေသာ ေက်ာက္ဂူဥမင္သည္ ပုဂံရွိ

ေစမည္ျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား

ျခင္း မွ တ္ တုိ င္ ’ ’ အျဖစ္ ျမင္ႏုိ င္

တည္ေ ထာင္ သူႏွ င့္ ကူး တို ႔ေ မာ္

ၾကည္ၾကၿပီး သားဆုပန္ရန္ ဘုရား

မ်ားက တန္ဖုိးထားေလ့လာေနစဥ္

ေက်ာက္ျ ဖင့္ တ ည္ေ သာ ဘု ရား

သည္ ျမန္မာတိ၏
႔ုိ အမ်ဳိးသားယဥ္

တယ္။ ထီးလိုမင္းလိုက ေတာ္၀င္

ေတာ္တည္ေထာင္သအ
ူ ခ်ဳိ႕က ဗ်ာ

လာဖူးသူမ်ားလည္း အမ်ားအ

ျမန္ မာဘု ရားဖူး တစ္ သုိ က္ က ျမ

သုံးဆူအနက္ တစ္ဆူျဖစ္၏။ ေရႊ

ေက်းမႈ ဂုဏရ
္ ည္အဆင္အ
့ တန္းကို

မိသားစုအတြင္း အမ်ားလက္ခံႏင
ုိ ္

ဒိတ္ေပးလုက
ိ ္ျခင္းသာ ျဖစ္ႏင
ုိ ၏
္ ။

ျပားရွိေၾကာင္း သိရွိရ၏။

ေစတီရင္ျပင္မွ ေအာင္ေျမကို နင္း

စည္းခုံႏွင့္ နန္းဘုရားၿပီးလွ်င္ အ

ရပ္ေ ၀းမွ ေလယာဥ္ျ ဖင့္ လာၿပီး

ဖခင္ေ က်းဇူး ကို ရည္ စူး ၍

တဲ့ နည္း နဲ ႔ ဘု ရ င္ တ င္ေျမႇာ က္ မႈ

ယေန႔အထိ ဆုေတာင္းျပည္သ
့ ည္

ရန္ တန္းစီေနၾက၏။ ယေန႔ အထိ

လြန္ေလ့လာသင္၏
့ ။ ယေန႔ သူတ႔ုိ

တကူးတက ေလ့လာၾက၏။ အ

အစဥ္အလာတစ္ခု ပုဂမ
ံ ွာ ရွခ
ိ တ
ဲ့ ာ

ဟု သက္ ၀ င္ သူ အ မ်ားအျပားမွာ

တုိ င္း ‘‘နန္း ဘု ရား’’အတြ င္း မွ

ျမေစတီကိုသာ ရာဇကုမာရ္တည္

ေျပာဆုိေသာ ‘‘ဆင္တစ္ဖက္ ျမင္း

လြ န္ အံ့ ၾ သၿပီး ခ်ီး မြ မး္ ၾက၏။ သူ

ကို ကိုယ္စားျပဳတယ္။ ျပႆဒါး

နံနက္ေစာေစာ တန္ၾ႔ ကည္ေတာင္

ေက်ာက္ဆစ္ပန္းတေမာ့လက္ရာ

သည္ဟု ထင္ျမင္သူမ်ားကလည္း

တစ္ဖက္’’ဟူေသာ စကားသ႐ုပ္

တို႔ကား ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဂုဏ္

ႀကီးက ေကာင္းမႈလပ
ု တ
္ ဲ့ေန႔မန
ွ သ

သို ႔ သြားရန္ အ တြ က္ ေမာ္ေ တာ္

မ်ား ကို အေ လး အ န က္ ထား ၍

ရွိေ နေ သး ၏ ။ ႏုိ င္ ငံျ ခား သား

ေဖာ္ပုံကို ေက်ာက္ဂူဥမင္၌ ေတြ႕

ရည္တည္းဟူေသာ ၾကာပန္း၀တ္

စာေရးသူသည္ ပုဂံေရာက္

မွ် ရက္ရာဇာ၊ မေကာင္းမႈ လုပတ
္ ဲ့

ဆိပ္တည္ရွိရာ ဗူးဘုရားတြင္ တုိး

ၾကည္႐
့ ၏
ႈ ။ ႏုင
ိ င
္ ံျခားသားမ်ား ၀င္

တို႔က ေလာကထိပ္ပ န္ဘုရားအ

ႏုိင္၏။ ဘီလူးပန္းဆဲြ႐ုပ္မွ ဘီလူး

မႈနက
္ ို ေလဟုနစ
္ ီးၿပီး ေလ့လာစား

ေန႔ မွ န္ သ မွ် ျပႆဒါးဆုိ တဲ့ ဗု ဒ ၵ

ေ၀ွ႔ၿပီး ညအိပ္ရပ္နားၾကကုန္၏။

လာမစဲရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရ

တြင္းရွိ ဘုရားရွင္နတ္ျပည္မွ လူ႔

၏ နားတစ္ဖက္တြင္ ဆင္႐ုပ္ပန္

သုံး ၾကသည့္ လိ ပ္ျ ပာႏွ င့္ တူ ၏ ။

နည္းက်အျမင္သစ္ကို ေမးတယ္

ဘု ရားရင္ျ ပင္ေ ပၚ၌ တုံး လုံး ပက္

၏။ မဟာျဗဟၼာႀကီး ၾကာပန္းကိင
ု ္

ျပ ည္ သို ႔ ေ စာ င္း တ န္း အ သြ ယ္

ထားၿပီး အျခားနားတစ္ဖက္၌ ျမင္း

ျမ န္ မာျ ပ ည္ သား ဆုိေ သာ္ျ ငား

ကြ’’ဟုထပ္မံေျပာျပလိုက္၏။

လက္ဒက
ု ခ
ၡ ၍
ံ အိပၾ္ ကသည္လည္း

ထားေသာပုံ မွာ အလြ န္ လ က္ ရာ

သြယ္ျဖင့္ ႂကြျမန္းလာပုံ နံရံေဆး

႐ု ပ္ ပ န္ ထားသည္ ကို အက်ည္း

လည္း မိမိယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အ

ပုဂံေျမတြင္ ဒ႑ာရီေတြေရာ

ရွ၏
ိ ။ နံနက္ေစာေစာထ၍ တစ္ဆူ

ေျမာက္ လွ ၏ ။ ၾကာပန္း အလြာ

ေရးပန္းခ်ီကို တအံ့တၾသၾကည့္

တန္စြာေတြ႕ျမင္ႏုိင္၏။

တန္းကို နက္နက္႐င
ႈိ ္း႐ိင
ႈ ္း ထိုးထြင္း

ေမႊေနသည္သာမက မ်က္ေမွာက္

ၿပီး တစ္ ဆူ သု တ္ေျခတင္ ဖူး ၾက

ေလးမ်ား ေကာ့ပ်ံ၍ အခ်ပ္လုိက္

ေမာေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ

စာေရးသူ တုိ ႔ ျမန္ မာမ်ား၏

သိျမင္ႏုိင္စြမ္းမရွိ။ သိျမင္ေအာင္

ေခ တ္ ပ ညာ တ တ္ မ်ား ပါ ေ ရာ

ရရွာေလ၏။ ကူးတုိ႔ေမာ္ေတာ္တို႔

အထပ္ ထ ပ္ ပြ င့္ေ နပံု ၊ လက္

ဘု ရားဖူး မ်ားက မလွ မ္း မကမ္း ရွိ

ပု ဂံ ဘု ရားဖူး ခရီး ဟူ သ ည္ ဘု ရား

ေလ့လာအားထုတ္မႈလည္း မရွိ။

ေယာင္ ေနာက္ လုိ က္ျ ဖစ္ေ သာ

က နံနက္ေစာေစာ ေနမပူမီ ဧရာ

ေခ်ာင္းမ်ားမွ လက္သည္းခြံေလး

ေရႊ ဆံေ တာ္ ဘု ရားေ ပ ၚ သို ႔ ပု ဂံ

မ်ားကို သုတ္ေျခတင္ဦးခ်ၿပီး ရယ္

အေပၚယံမွ်သာ ေယာင္တိေယာင္

အဆုိတစ္ရပ္က လႊမ္းမိုးေနေသး

၀တီျမစ္အတြင္း ခရီးစ၍မပင္ မ

မ်ားႏွ င့္ ေျခေခ်ာင္း မ်ားမွ ေျခ

ဆည္းဆာကို ၾကည္ရ
့ န္ တိုးေ၀ွ႔ေန

စရာ၊ ေမာစရာမ်ား ေျပာလုိက္၊

ကန္း နားလည္ မႈျ ဖင့္ ေက်နပ္ႏွ စ္

၏။ စြ ယ္ေ တာ္ေ လးဆူ ကို ေန

ပန္းအလုပ္ျဖစ္သလိ
ု အငွားယာဥ္

သည္း ခြံေ လးမ်ားကို ခုံး သည့္ေ န

ၾက၏။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက စိမ္း

ေနာက္ေျပာင္ လုိ က္ျ ဖင့္ အေပ်ာ္

သိ မ့္ေ နေ သာ ျ မ န္ မာ ဟူ သ ည္

မြ န္း မတည့္ မီ တစ္ ရ က္ တ ည္း အ

မ်ားကလည္း အခ်ိနမ
္ ကုနဘ
္ ဲ ခရီး

ရာ၊ ေကာ့သည့္ေနရာ၊ ခ်ဳိင့္သည့္

ညက္ ညီ အ စ္ မ ဘု ရားတြ င္ အတူ

အာ႐ုံမ်ား အလြန္မ်ား၍ ကုသုိလ္

ပဒုမၼာၾကာပန္းႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္

ၿ ပီး ဖူး လွ် င္ ေ ဘး ခ ပ္ သိ မ္း က င္း

စဥ္ၿပီးျပတ္သြားသျဖင့္ အသီးသီး

ေနရာအသီး သီးေပၚလြ င္ေ အာင္

ယွဥ္ၿပီး လက္ရာေျမာက္လွသည့္

ေရးမွာ ပင္ အမည္ ခံျ ဖစ္ေ နေသး

ရွိေနေသာ္လည္း ပန္းၾကာ၀တ္မန
ႈ ္

ၿငိမ္း၍ ဘဝတစ္သက္ေအာင္ျမင္

ဆႏၵ ကို ယ္ စီ ျပည့္ ၀ ၾကသည္ မွာ

ေက်ာက္သားကို အေသးစိတ္ထု

ဂူ ဘု ရား (Temple) ႏွ င့္ ေစတီ

ေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏။ အဖိုးမျဖတ္

ကို မသုံးေဆာင္တတ္ေသာ ၾကာ

မႈ မ်ား ရ မ ည္ ။ ဆုေ တာ င္းျ ပ ည့္

ဧကန္မေသြ ျဖစ္ၾကေလ၏။

ထြင္းထားပုမ
ံ ွာ ရင္သပ္႐ႈေမာရွလ
ိ ွ

(Stupa) တိ၏
႔ု နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ

ႏုိင္ေသာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ

ရြက္ေအာက္မွ ဖားႏွငတ
့္ ူေပေတာ့

မည္ဟူေသာ အဆိတ
ု စ္ရပ္ျဖစ္၏။

၏။ ထုိအခိုက္ လူငယ္တစ္သိုက္

ႏွင့္ အဂၤေတပန္းေတာ့လက္ရာ

အေမြအႏွစ္မ်ားကို အခ်ိနက
္ ုန္ေငြ

မ ည္ ဟု ေ တြးေ တာ ပူ ပ င္ မိ ပါ

စြ ယ္ေ တာ္ေ လးဆူ ဆုိ သ ည္ ကား

သူ အ ခ်ဳိ ႕ က လုိ ရာဆဲြေ တြး ၿပီး ပူ

ဂူဘရ
ု ားအတြင္း ၀င္လာၿပီး‘‘ အထဲ

မ်ားကို ေလ့ လာၾကစဥ္ ျမန္ မာ

ကု န္ ခံ ၍ ထဲ ထဲ ၀ င္ ၀ င္ ေလ့ လာ

ေၾကာင္း ....။ ။

ေရႊ စ ည္း ခံု ေစတီ ၊ ေလာကနႏၵာ

ေဇာ္ အ ထူး ခံေ န ရေ သာ ေ ရွး

မွာ ဘာမွမရွဘ
ိ ူးေဟ့။ မလာၾကနဲ’႔ ’

ဘု ရားဖူး ယာဥ္ မ်ားက တစ္ စီး ၿပီး

ၾကရာ၌ ျမန္မာဘုရားဖူးမ်ားထက္

ေစတီ ၊ တန႔္ ၾ ကည္ေ တာင္ေ စတီ

ေဟာင္း ဘု ရားတစ္ ဆူ ကို လ ည္း

ဟု ေနာက္၀င္လာမည့္ အုပစ
္ အ
ု ား

တစ္စီး ေက်ာ္ျဖတ္ေမာင္းႏွင္သြား

ျပည္ ပ ခရီး သြားဧည့္ သ ည္ မ်ားက

ႏွင့္ တုရင္ေတာင္ေစတီျမတ္တုိ႔

ပုဂံျပတုိက္ေရွ႕တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္

ေအာ္ဟစ္ဟန္႔တားရင္း ျပန္ထြက္

ၾက၏။

သာလြန္မည္ ထင္၏။ ျမန္မာဟူ

အတိတန
္ မ
ိ တ
ိ ေ
္ ကာက္တတ္

Vol.9,
Vol.13,
No.29
No.8 October
April 30 7, ,2014
2010

အသြင္ေျပာင္းသစ္ခုိးထုတမ္ မႈ ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား၏ အနာဂတ္
ျပည္ န ယ္ ဘ က္ ကုိ ပုိ ႔ေ နတာ’’ဟု

အိျဖဴမြန္

ဦး၀ုိင္းကေျပာသည္။
ယခင္က သည္အရပ္၊ သည္ေဒသ

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ေလ်ာ့

တြင္ အစိုးရစည္းတံဆပ
ိ မ
္ ပါေသာ

ပါးေစေရးအတြက္ ျပည္ပသိ႔ု သစ္

အလံုး လုိ က္ တ င္ လာသည့္ သစ္

အလံုးလုိက္တင္ပို႔မႈမ်ား အစိုးက

လံုးကားႀကီးမ်ားေပၚေပၚထင္ထင္

ဧၿပီ ၁ ရက္တင
ြ ္ လံုး၀ရပ္တန္လ
႔ က
ို ္

ျဖတ္ သ န္း သြားလာေနၾကသည္ ။

သည္။ သုိ႔ေသာ္ သစ္ေတာျပဳန္း

ယခုေ တာ့ ထုိ သ စ္ လံုး ကားႀကီး

တီးမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ

မ်ားကုိ ဦး ၀ုိ င္း မေတြ ႕ျမင္ ရေတာ့
ေခ်။ သိ႔ေ
ု သာ္ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕နယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒီေရေတာမ်ား
ထိန္းသိမ္းရာတြင္
ဗီယက္နမ္ကို နမူနာယူမည္
ခိုင္ခိုင္စိုး

အခ်ဳိ႕တြင္ ေဒသခံမ်ားႏွငပ
့္ ူးေပါင္း

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၆

လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ရခိင
ု က
္ မ္း

ဗီ ယ က္ န မ္ႏို င္ ငံ တြ င္ ဒီေ ရေတာ

႐ိုးတန္းလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္း

ေနၿပီး သစ္ခိုးထုတမ
္ မ
ႈ ်ားမွာလည္း

ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္သည့္

က်င္ဆိုင္ရာတန္ဖုိးမ်ား ျပန္လည္

ေပ်ာက္ မ သြားဘဲ ရိွေနၿမဲ ပင္ ။ အ

နည္းလမ္းမ်ားကို နမူနာယူ၍ က်ိႏ ၲ

တည္ေဆာက္ေရးစီမက
ံ န
ိ ္း (CLE−

ရိွ သစ္ေ တာႀကီး မ်ားတြ င္ တမ

လံုး လို က္ သယ္ ယူ ပုိ ႔ေ ဆာင္ ရ န္

လီရွိရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ထိန္းသိမ္းေရး

ARR) မွ ဦး ဝင္းေမာင္ က ေျပာ

လန္းသစ္မ်ား ခုတ္လဲွေနသည္ကုိ

ခက္ခဲေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္

ေတာ့ ေနစဥ္လုိလိုျမင္ေတြ႕ေနရ

၎တုိ ႔ ၏ သယ္ ယူ မႈ ပုံ စံႏွ င့္ ခုိး

ေဆာင္ ရြ က္ မ ည္ ဟု သတင္း ရရွိ

ၾကားသည္။

သည္။

ရခိင
ု ္ျပည္နယ္၊ က်ိႏလ
ၲ တ
ီ ြင္

လည္းပါေတာ့ က်ိႏၲလီက တခ်ဳိ႕

ဒီေ ရေတာ ထိ န္း သိ မ္းေရး လု ပ္

ဘယ္ေနရာေတြမွာလုပ္လို႔ရမလဲ

ေဆာင္ေ နသည့္ ပတ္ ဝ န္း က်င္

ဆုိတာကို ျပန္ေဆြးေႏြးမယ္။ ၿပီး

ထိ န္း သိ မ္းေရး အဖြဲ ႕ အစည္းႏွ င့္

ရင္ ျပန္အသံုးခ်သြားမယ္’’ဟု ၎

ေဒသခံမ်ားသည္ ဗီယက္နမ္သစ္

ကဆိုသည္။

ေတာသုေတသနဌာန၏ဖိတၾ္ ကား

ခ်က္ျဖင့္ ဒီေရေတာစိုက္ပ်ဳိးမႈကို

သန ဌာန၏ ဖိ တ္ ၾ ကားခ်က္ျ ဖင့္

သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

ရခို င္ က မ္း ႐ိုး တန္း လူ မႈ ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးေရး

ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တန္ဖုိး

သည္ဟု ဦး၀ုိင္းက ေျပာသည္။

ထုတသ
္ ည့္ ပံစ
ု မ
ံ ်ား ေျပာင္းလဲလာ

သည္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။

ခု တ္ လဲွ ထားေသာ သစ္ လံုး

ႀကီး မ်ားကုိ သယ္ေ ဆာင္ ရ လြ ယ္

ကူ သ ည့္ သစ္ လံုး အပုိ င္း မ်ား အ

ရာတြ င္ သစ္ လံုး မ်ား အေပၚ၌

ျဖစ္အပုင
ိ ္းပုင
ိ ္းျဖတ္ေတာက္ လုက
ိ ္

အျခားပစၥည္းမ်ားတင္၍ တရားမ

သည္။ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး သစ္လံုး

၀င္ သယ္ ယူ ပို ႔ေ ဆာင္ ၾ ကသည္ ။

အပိုင္းမ်ားေပၚတြင္ စပါးမ်ား ဖံုး

ထို န ည္း လမ္း အျပင္ ခဲြ သားမ်ား

လႊမ္းကာ စပါးတင္ကားႀကီးမ်ား

ျဖတ္ေတာက္ခဲြစိတ္ၿပီး ဇိမ္ခံစူပါ

အသြ င္ေ ဆာင္ ၍ ပင္ လ ယ္ ဘးူ မွ

ကာစတန္ ၊ တုိ ယုိ တာ၊ ၀က္ ဂြ န္

တစ္ဆင့္ ေကာလင္း၊ ထီးခ်ိဳင့္မွ

ကားမ်ားျဖင့္ ေျပာင္း လဲ သ ယ္ ယူ

ဧရာ၀တီျမစ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကခ်င္

ပုိ ႔ေ ဆာင္ လာေၾကာင္း ပတ္ ၀ န္း

ျပည္ န ယ္ သုိ ႔ သယ္ေ ဆာင္ သြား

က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ

သည္ဟု ဦး၀ုိုင္းကေျပာသည္။

ေရးရာ၀န္ ႀ ကီး ဌာန၏ ဖမ္း ဆီး မႈ

စာရင္းတြင္ ေတြ႕ရိွရသည္။

ဦး၀ုင
ိ ္းေနထုင
ိ သ
္ ည့္ ၀န္းႀကီး

သႀကီး ပင္လယ္ဘူး-ေကာလင္း

ဓာတ္ပံု − 7Day

ကားလမ္းမေပၚတြင္ ေမးတင္ထား

တရားမ၀င္သစ္ခြဲစက္ျဖင့္ သစ္ခြဲသားမ်ားထုတ္လုပ္စဥ္

သည္ ။ ထုိ ႔ေ ၾကာင့္ သစ္ လံုး တင္

ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆုိ ၿ ပီး ေျပးေနတာ။ တစ္ ည ကုိ

‘‘အရင္ က ဒီ အ တို င္း သယ္

ကားအစီး ၂၀ ေလာက္ရိွတယ္။

တာ။ အခုက စပါးကား၊ စပါးကား

တမလန္း သစ္ ကားေတြ ကခ်င္

ကားႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာ
ေနသည္ကုိ ဦး၀ုိင္း ျမင္ေတြ႕ေနရ

ထုိသို႔ ေလ့လာရာတြင္ ဗီ

ဗီယက္နမ္သစ္ေတာသုေတ

ယက္နမ္ႏိုင္ငံက ဒီေရေတာထိန္း

မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး

သိမ္းရာ၌ ဒီေရေတာ ခုနစ္ဆယ္ရာ

စီမံကိန္း (CLEARR)၊ ရခိုင္ကမ္း

ခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါး၊ ပုစြန္ ၃၀ ရာခိုင္

႐ိုးတန္း ေဒသသဘာဝ ပတ္ဝန္း

ႏႈန္းကို အခ်ဳိးက် စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴ

က်င္ျ ပဳစု ေစာင့္ေ ရွာ က္ေ ရး အ

သည့္ စ နစ္ ကို အသံုးျပဳလ်က္ ရွိ

သင္း (RCA) ႏွင့္ က်ိႏလ
ၲ ီ ၿမိဳ႕နယ္မ ွ

သစ္ခသ
ဲြ ားေတြဟာ စူပါကာစတန္

ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေဒသခံမ်ားသည္ဒီေရေတာထိန္း

ေတြနဲ႔ သယ္ေနတာ။ ဇိမ္ခံကားနဲ႔

ထုိစနစ္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္

သိ မ္းျခင္းႏွ င့္ စို က္ ပ်ဳိး နည္း တို ႔ ကို

သယ္ေနေတာ့ ဘယ္သူမွ မထင္

ထိ န္း သိ မ္းေရးႏွ င့္ ေဂဟ စနစ္

ငါးရက္ၾကာသြားေရာက္ ေလ့လာ

မပ်က္စီးသည္အ
့ တြက္ ရခိင
ု ္ျပည္

ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်းရြာ သည္ စစ္ ကုိ င္း တုိ င္းေဒ

ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ သယ္ယူ

‘‘ေလ့လာေရးမွာ ေဒသခံေတြ

‘‘ရန္ကန
ု က
္ ုိ ၀င္ေနတဲ့ Export

ဘူးေလ။
အခ်ပ္ပို (A4) သို႔

နယ္၊ က်ိႏလ
ၲ ီႏင
ွ ဂ
့္ ၿြ မိဳ႕နယ္ရွိေနရာ

Vol.9,
Vol.13,
No.29
No.8 October
April 30 7, ,2014
2010

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ပုဂံႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ၾကား ေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္းမီးရထားေျပးဆြဲရန္စီစဥ္
ႏိုင္လင္းေအာင္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၆

က စိတ္ဝင္စားသလို အခုေျပးဆြဲ

ေနအရ ရထားထြကခ
္ ်ိနမ
္ မွန္ျခင္း၊

သည္ေ တြမကဘဲ ဒီ ခ ရီး စဥ္ ကို

ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ယခုေျပးဆြဲမည့္

ေရးလုပင
္ န္းဝန္ႀကီးဌာနက ခန္မ
႔ န
ွ ္း

မယ့္ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ

ဝ န္ေ ဆာ င္ မႈေ ကာ င္း စြာ မေ ပး

စိ တ္ ဝ င္ စား တဲ့ ႏို င္ ငံျ ခား သား

ခရီး စဥ္ေ အာင္ျ မင္ ပါက အျခား

ထားသည္။

ကမၻာ့ လွ ည့္ ခ ရီး သြားမ်ား

႐ႈ ခ င္းေ တြ က လ ည္းေ ကာ င္း တဲ့

ႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား

ခရီးသြားဧည့သ
္ ည္ေတြလည္း လာ

ေဒသမ်ားတြင္လည္း ေရေႏြးေငြ႕

ပု ဂံႏွ င့္ေ က်ာက္ ပ န္းေတာင္း ၿမိဳ ႕

အ တြ က္ စ တ င္ေျ ပး ဆြဲ ဖို ႔ စီ စ ဥ္

ခရီး သြားဧည့္ သ ည္ မ်ား စိ တ္ ဝ င္

ေရာက္ လည္ပတ္လာႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္’’

စက္ေခါင္းရထားျဖင့္ေျပးဆြဲသာြ း

စက္ေခါင္းျဖင့္ ရထားေျပးဆြဲျခင္း

ၾ ကား တြ င္ သ ဘာ ဝ ႐ႈ ခ င္း မ်ား

လိုက္တာပါ’’ဟု ျမန္မာ့မီးရထား

စားမႈရွိေသာ္လည္း ေျပးဆြဲျခင္းကိ ု

ဟု Nature Dream ခရီး သြား

ရန္ စီစ ဥ္ ထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိ

ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ရပ္

ၾကည့္ ႐ႈ ၍ လို က္ ပါစီး နင္းႏို င္ ရ န္

လု ပ္ င န္း အေထြေ ထြ မ န္ေ နဂ်ာ

ရပ္နားခဲ့ရေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္

ကု မ ၸ ဏီ မ န္ေ န ဂ် င္း ဒါ ႐ို က္ တာ

သည္။

နားလို က္ သ ည့္ အ တြ က္ လက္ ရွိ

ေရေႏြးေငြ ႕ စက္ေ ခါင္း ရထားျဖင့္

ဦးေမာင္ျမင့္လိႈင္ကေျပာသည္။

ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။

ေဒၚစံပယ္ေအာင္ကေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ အ
္ တြင္း၌ ျမန္မာ

တြ င္ ေရေႏြးေငြ ႕ စက္ေ ခါင္း ၃၅

ေျပးဆြဲ သြားရန္ စီ စ ဥ္ေ နေၾကာင္း

ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ငန္းမွ အေထြ

ခရီးသြားအစီအစဥ္(Stream Rain

ေထြ မ န္ေ နဂ်ာ ဦးေမာင္ျ မင့္ လိႈ င္
ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရေႏြးေငြ႕

လက္ရတ
ွိ င
ြ ္ ျမန္မာ့မီးရထား

ႏို င္ ငံ သို ႔ ႏို င္ ငံျ ခားသားခရီး သြား

ခုရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ အသံုး

စက္ေခါင္းနဲ႔ေျပးဆြဲတရ
ဲ့ ထား ခရီး

လု ပ္ င န္း အေနျဖင့္ ေရေႏြးေငြ႕

ဧည့္သည္ဦးေရ ၂ ဒသမ ၄ သန္း

ျပဳ၍ မရေတာ့သျဖင့္ စက္ေခါင္း

Tour Program) ကုိ လြန္ခဲ့ေသာ

စဥ္ေတြကိုပဲသီးသန္႔ လိုက္စီးေန

စက္ေခါင္းရထားျဖင့္ ေျပးဆြဲမည့္

ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ခရီးသြား

၄ ခုခန္႔သာ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္

၁၀ စုႏစ
ွ ခ
္ န္က
႔ ခရီးသြားက႑ တြင္

တဲ့ ခရီးသြားေတြရွိတယ္။ ျမန္မာ

ခရီး စဥ္ စ တင္ အ က်ဳိး တူ ပူးေပါင္း

ရာသီတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား

ေရြး ခ်ယ္ ထားၿပီး ခရီး သြားက႑

‘ ‘ေ ရေႏြးေ ငြ ႕ စ က္ေ ခါ င္း နဲ ႔

ေျပးဆြဲျ ခင္း မ်ား ျပဳလု ပ္ ခဲ့ေ သာ္

ႏိုင္ငံမွာအခုလို ျပန္ၿပီးေတာ့ေျပး

ေဆာင္ ရြ က္ လို သ ည့္ ျပည္ တြ င္း

ဧည့္သည္ ၃ သန္း ဝင္ေရာက္ႏိုင္

တြင္အသံးု ျပဳရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း

ရထားေတြကို ႏိုင္ငံျခားသားေတြ

လည္း ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ အေျခအ

ဆြဲမယ္ဆိုရင္ ပံုမွန္ခရီးသြားဧည့္

ပု ဂၢ လိ က လု ပ္ င န္း ရွ င္ မ်ား အား

ေၾကာင္း ဟိတ
ု ယ္ႏင
ွ ခ
့္ ရီးသြားလာ

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္းရထား

‘‘ႏိုင္ငံတကာမွာ ေရေႏြးေငြ႕

ပုဂံေဒသခရီးသြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အႀကိဳေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ား JICA စတင္

ပါ Pilot Model For Regional
Tourism Development စီမက
ံ န
ိ ္း
စတင္ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ဂ်ပန္အျပည္

ခန္႔ထက္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၆

ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္

ျမ န္ မာ့ ခ ရီး သြား လု ပ္ င န္း ပ င္ မ

ေရးေအဂ်င္ စီ (JICA) ႏွ င့္ ဝန္

စီမံကိန္းအရ ပုဂံေဒသတြင္ ခရီး

ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

သြားလု ပ္ င န္း ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးတိုး တက္ေ ရး

ရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို ဧၿပီ

ကို ဂ်ပန္ အျပည္ျ ပည္ ဆုိ င္ ရာပူး

၁၀ ရက္က လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ ့

ေပါင္းေဆာင္ ရြ က္ေ ရးေအဂ်င္ စီ

သည္ ။ ‘‘ဒါဟာ ရည္ ရြ ယ္ ခ်က္

(JICA)က စီမက
ံ န
ိ း္ သံးု ခုျဖင္ေ
့ ဆာင္

ေကာင္းတဲအ
့ လုပပ
္ ါ။ ဒါေပမဲထ
့ က
ြ ္

ရြ က္ ရ န္ အႀကိဳေလ့ လာေရးလု ပ္

လာမယ္ရ
့ လဒ္ကိုေစာင့္ ၾကည္ရ
့ ဦး

ငန္း မ်ားစတင္ေ ဆာင္ ရြ က္ေ နၿပီ

မယ္’’ဟု Nature Dreamခရီးသြား

ျဖစ္သည္။

လု ပ္ င န္း မွ ေဒၚစံ ပ ယ္ေ အာင္ က

သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

JICA မွပညာရွင္မ်ားသည္

ပုဂံေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
မ်ား ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး တိုး တ က္ေ ရး အ တြ က္
အႀကိဳေလ့လာေရး လုပ္ငန္းမ်ား

ပုဂံ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းကုိ ျမင္ရစဥ္

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ပုဂံေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ႏွ င့္ ႏို င္ ငံ တ ကာသိျ မင္ေ စရန္
ေၾကညာေရးအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္

လု ပ္ ကို င္ ရ န္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ က

တက္ေ ရး ၊ လူ ႔ စြမ္း အား အရ င္း

ဟိုတယ္/ခရီးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္

ဆိုသည္။

ရွမ
ိ ည္ကို သိရွိႏင
ုိ မ
္ ည္ျဖစ္သည္ဟု

ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား

ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

အျမစ္ ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးတိုး တက္ေ ရး၊ ေရွး

ၾကားေရးမွဴး ဦး ရဲေ အာင္ မ်ဳိး က

JICA သည္ အဆိပ
ု ါစီမက
ံ န
ိ ္း

စီ မံ ကိ န္း တြ င္ ပါဝင္ေ ဆာင္ ရြ က္

လု ပ္ င န္း အဖြဲ ႕ ခ်ဳပ္ က ႏို င္ ငံျ ခား

အႀကိဳေလ့လာေရးလုပ္ငန္း

ေဟာင္းအေမြအႏွစ္ႏွင့္ သဘာဝ

ေျပာသည္။

အတြ က္ နည္း ပညာႏွ င့္ ကု န္ က်

ေသာ ဟိုတယ္/ခရီးဝန္ႀကီးဌာန

သားမ်ားအား ေကာက္ခံေသာ ပုဂံ

မ်ားေဆာင္ရက
ြ ၿ္ ပီးပါက ပုဂံေဒသ

ပ တ္ ဝ န္း က် င္ ထိ န္း သိ မ္းေ စာ င့္

‘ ‘ ဂ် ပ န္ က ဒီ စီ မံ ကိ န္း ကို

စရိ တ္ ကို ေထာက္ ပံ့ ကူ ညီ သြား

လ က္ေ ထာ က္ၫႊ န္ ၾ ကားေ ရး မွဴး

ဇုန္ဝင္ေၾကးမ်ားမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

တြ င္ ခရီး သြားလု ပ္ င န္း အေျခခံ

ေရွာက္ေရး စေသာစီမံကိန္းသံုးခု

၂၀၁၇ မွာ အၿပီးလုပ္ေဆာင္သြား

မည္ျဖစ္ၿပီး အႀကိဳေလ့လာမႈမ်ား

တစ္ဦးကေျပာသည္။

ကိုေပးရန္ မႏၲေလးတိင
ု ္းေဒသႀကီး

အေ ဆာ က္ အ အံု မ်ား ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး တိုး

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ဖို႔ရည္ရြယ္ထားတယ္’’ဟု ၎က

ျပဳလုပ္ၿပီးမွ ကုန္က်စရိတ္မည့္မွ်

အစိုရသို႔ ေတာင္းခံထားသည္။

ပုဂံခရီးစဥ္ေဒသတြင္ အဆို

35

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

Cartoon

36

Interview

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

‘‘အေမရိကန္ဟာ ပစိဖိတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အၿမဲတမ္းလည္း ျဖစ္ေနဦးမွာပါ’’
အာရွခရီးစဥ္ထြက္လာေသာ သမၼတအိုဘားမားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
ေက်ာ္မ်ဳိး
အေမရိကန္မွာ သမၼတအုဘ
ိ ားမား
အစိုး ရ

တက္ လာကတည္း က

ကမၻာ့စူပါပါဝါႏုိင္ငံႀကီးဟာ အာ
ရွ- ပစိဖိတ္ေဒသကို ေသခ်ာအာ
႐ံစ
ု က
ို လ
္ ာၿပီး ဒီေဒသႀကီးဟာ အဓိ
က အေလးေပးဆက္ဆရ
ံ မယ့္ ေဒ
သႀကီးအျဖစ္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားတယ္
ဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။ လက္ရွိ
မွာ အာရွအင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြ
ျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္နဲ႔ ေတာင္
ကိုရီးယားတို႔ၾကားက ပတ္လည္
တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ေနတာကုိက
တ႐ုတ္စီးပြားေရးတိုးတက္ၿပီး စစ္
ေရးအရလည္း

ပုိ အ င္ အားႀကီး

ထြားလာမႈကုိ စိုးရိမ္ျခင္းေတြအ
ေပၚမွာ

အေျခခံေ နပါတယ္ ။

တ႐ုတန
္ ႔ဲ ပုင
ိ န
္ က္အျငင္းပြားမႈေတြ
ရွိေနၿပီး တ႐ုတ္စစ္ေရးအင္အား
ျမင္မ
့ ားလာတာကို ေၾကာက္ၾကတဲ့
အေမရိကန္မဟာမိတ္အာရွႏုိင္ငံ
ေတြၾကားမွာလည္း

အိုဘားမား

အစိုးရရဲ႕ ‘‘အာရွအင္အားခ်ိန္ခြင္
လွ်ာ ျပန္ထန
ိ ္းညႇိေရး’’ဆုတ
ိ ဲ့ မူဝါဒ
ကေတာ့ ဝမ္းသာအားရ ႀကိဳဆိၾု က
တဲ့ မူဝါဒျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ဟာ မၾကာမီက

ဂ်ပန္၊

ေတာင္ကိုရီးယားေခါင္း

ေဆာင္မ်ားကုိ အုဘ
ိ ားမားနဲ႔ ၾကား
ခံၿပီး သံုးပြငဆ
့္ င
ုိ ္ေတြ႕ဆံမ
ု တ
ႈ စ္ရပ္

ပါတယ္။ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ဒီ

စီးပြားေရးတုိးတက္မမ
ႈ ်ိဳးကို ေရာက္

အားႀကီးႏုိ င္ ငံေ တြ

ျဖစ္ လာတဲ့

လဲေရးကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းေရးမွာ

ႏုိင္ငံေတြၾကားမွာ ကုန္သြယ္ေရး

အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ကာ ယင္းႏွစ္

မူဝါဒရဲ႕ အႏွစသ
္ ာရ ရည္မန
ွ ္းခ်က္

ရွိေစဖို႔ ႏုိင္ငံေတြဟာလည္း တူညီ

တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွားတုိ႔

အက်ိဳးစီး ပြားရွိ ထားၾကပါတယ္ ။

ေရရွညတ
္ ည္တရ
ံ့ င္ အလုပ္ေနရာ

ႏုိင္ငံၾကား သံတမန္ေရးတင္းမာမႈ

ေတြကို ကုိယ့္ကုိယ္ပုိင္စကားလံုး

တဲ့ ဥ ပေဒေတြ နဲ ႔

အု ပ္ ခ်ဳပ္ႏုိ င္ ဖို ႔

လို ႏုင
ိ င
္ ံေတြနလ
႔ဲ ည္း ဆက္ဆံေရး

တစ္နည္းေျပာရရင္ တည္ၿငိမ္တဲ့၊

သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေပးႏုိင္မယ္။

မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔လည္း ႀကိဳး

ေတြန႔ဲ ေဖာ္ျပေပးႏုင
ိ မ
္ လား။ ‘‘အင္

ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကုိ ရွာေဖြေနပါ

ေတြ ပုိမိုနက္႐ိႈင္းေအာင္ ေဆာင္

ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊

ကုန္သြယ္ေရးမွာ

ပမ္းခဲပ
့ ါေသးတယ္။ ဘယ္လပ
ုိ ဲျဖစ္

အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားၾကား ဆက္ဆံ

တယ္။ အေျခခံက်တဲ့ လြတ္လပ္

ရြက္ေနပါတယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ

ကမၻာ့ေရးရာေတြမွာ တာဝန္ယတ
ူ ဲ့

နည္းေလး တိုးတာေတာင္မွ လုပ္

ျဖစ္ အာရွ-ပစိဖိတ္မွာ မဟာမိတ္

ေရးပံုစံသစ္’’ဆိုတာကို ေရွ႕တန္း

ခြင့္ေတြ၊ အားလံုးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ လူ႔အ

အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ အာဆီ

အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ႏုိင္တဲ့

သားေတြ နဲ ႔

ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဂ်ပန္နဲ႔ ေတာင္ကုိ

တင္လာတဲအ
့ ခါ တ႐ုတဟ
္ ာ ဘာ

ခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားလိုက္

ယံ၊ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးစည္း

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဆက္လက္တုိးတက္

ေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့ အက်ိဳး

ပမာဏနည္း

စီး ပြားေရးလု ပ္ င န္း

ရီးယား မတည့္ရင္ အက်ိဳးစီးပြား

ကို ရည္ရြယ္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ပါ

နာဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရွာေဖြေနပါ

ေဝးပြဲတို႔လို အဖြဲ႕ေတြနဲ႔လည္း ပို

လာမွာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳဆုိပါ

ေက်းဇူးေတြ ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ထိခုိက္မွာက အေမရိကန္ျဖစ္ၿပီး

သလဲ။ တ႐ုတက
္ ဆင္ကာကူကြၽန္း

တယ္။ ဘာေၾကာင့လ
္ ဆ
ဲ ုိေတာ့ လူ

ၿပီးနီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆေ
ံ နပါ

တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး အစုိးရ

တ႐ုတ္ၾသဇာ ႀကီးထြားလာမႈကို

ေတြကုိ သူတို႔ပုိင္ဆုိင္တယ္လို႔ ဆို

သားတိင
ု ္းရဲ႕ ေမြးရာပါဂုဏသ
္ က
ိ ၡာ

တယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္အနာဂတ္

တ႐ုတ္နဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈဟာ

ဟာ ဂ်ပန္အေျခခံဥပေဒမွာ ပါတာ

ထိန္းညိႇရာမွာလည္း

အားနည္း

ထားပါတယ္။ ေဒသတြင္းမွာ တင္း

ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ၾကလုိ႔

ဆီ ဦးတည္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူ

ဂ်ပန္ (သို႔မဟုတ္) အျခားမဟာ

ကို ျပန္အနက္ဖြင့္ၿပီး ‘‘စုေပါင္းၿပီး

သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

မာမႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔ တ႐ုတ္နဲ႔

ျဖစ္ပါတယ္။

ေတြ အပါအဝင္ ဒီေဒသတြင္း ႏုင
ိ င
္ ံ

မိတ္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ခခ
ု အ
ု တြက္ေၾကာင့္

ကုယ
ိ က
့္ ယ
ုိ က
္ ယ
ုိ ္ ခုခက
ံ ာကြယပ
္ င
ုိ ္

ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း အာရွခရီးစဥ္

ဂ်ပန္ဟာ ဘာေတြလုပ္ရမယ္လုိ႔

သားေတြနဲ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔

မဟုတ္သလုိ အဲဒီလုိလည္း ျဖစ္

ခြင့္’’ က်င့္သံုးဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါ

ထြက္လာတဲ့ ကန္သမၼတအုိဘား

သမၼတႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသ

က ဒီေဒသနဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္

အတူရပ္တည္ေနပါတယ္။

လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

တယ္။ အဲဒါက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို

မားရဲ႕ခရီးစဥ္ဟာ ထူးျခားတဲ့အ

လဲ။

ကာလရွည္ ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ြားဖု႔ိ ျဖစ္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး

အေမရိကန္န႔ဲ ဂ်ပန္တဟ
႔ုိ ာ (TPP)

အာရွလံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အ

သြင္ေဆာင္မႈရွိေနၿပီး ၎တို႔ရဲ႕

ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ကြၽန္

ေျပာရရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တ႔ို ႏွစ ္

ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရးပူး

ေမရိကန္ စစ္ေရးလႈပရ
္ ွားမႈေတြကုိ

အာရွ-ပစိဖတ
ိ မ
္ ွာ ဆက္လက္ရွိေန

ငံျဖစ္ၿပီး အၿမဲပဲျဖစ္ေနဦးမွာပါ။

ေတာ္ တို ႔

တိုး တက္ မႈ ရ တာကို

ႏုင
ိ င
္ အ
ံ ၾကား ေဒသဆုင
ိ ရ
္ ာနဲ႔ ကမၻာ

ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

စာခ်ဳပ္ကုိ

ေထာက္ပံ့ႏင
ုိ စ
္ ြမ္းရွလ
ိ ာေစပါလိမ့္

ေရး သတ္မွတ္ခ်က္ကို အားျဖည့္

ကြ ၽ န္ေ တာ့္

လမ္းၫႊ န္ ခ်က္ အ ရ

လည္း ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ဂ်ပန္

လံုးဆုိင္ရာ အဆင့္ႏွစ္ခုစလံုးမွာ

သေဘာတူဖုိ႔ ေနာက္ဆံုးအဆင့္

မယ္။ ဒီကစ
ိ က
ၥ အေမရိကန္- ဂ်ပန္

တာလည္း ျဖစ္ႏင
ုိ ပ
္ ါတယ္။ အုဘ
ိ ား

လည္း အေမရိကန္ဟာ တစ္ႀကိမ္

အပါအဝင္ ကြၽန္ေတာ္တရ
႔ို ႕ဲ မဟာ

အျပန္အလွန္ အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္

ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒီသေဘာတူညီ

မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးမွာ မူဝါဒ

မား အာရွခရီးစဥ္အျဖစ္ ဂ်ပန္ကို

ထပ္ၿပီး ဒီေဒသမွာ ဂ်ပန္လုိမ်ိဳး

မိတ္ေတြဟာလည္း အရင္ကထက္

ရာ ကိစၥေတြကုိ အတူေဆာင္ရြက္

ခ်က္က အာရွ-ပစိဖိတ္နဲ႔ အေမ

အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာတာကို

ေရာက္ခဲ့ရာမွာ ဂ်ပန္သတင္းစာ

မဟာမိ တ္ေ တြ နဲ ႔

နီး ကပ္ တဲ့ ပူး

ပုအ
ိ ားေကာင္းလာခဲၿ့ ပီး ဒီေဒသအ

လု႔ိ ရတယ္လ႔ို ကြၽန္ေတာ္ယ
့ ၾံု ကည္

ရိကန္တုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ

သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လုိအကဲ

ႀကီး ယိုမီယူရီရင
ွ ္ဘြန္းက ေတြ႕ဆံု

ေပါင္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈေတြလပ
ု ၿ္ ပီး ဦး

ႏွံ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကာကြယ္ေရး

ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ဆက္ဆံေရး

ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္မွာလား။

ျဖတ္မွာပါလဲ။

ေမးျမန္း ထားတာေတြ ကို

ေဆာင္အခန္းက႑ကေန ပါဝင္

အေနအထားကိုလည္း ေခတ္မီ

ပံစ
ု သ
ံ စ္တစ္ရပ္ကုိ ရွာေနပါတယ္။

သက္လ႔ ုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြက ဂ်ပန္

ျပန္

အေမရိကန္ဟာ ပစိဖတ
ိ ္ႏင
ုိ ္

ကြၽန္ေတာ္တို႔ မဟာဗ်ဴဟာ

အာရွ -

ပစိ ဖိ တ္ေ ဒသက

ဂ်ပန္အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္

လည္ေကာက္ႏတ
ု ္ တင္ျပလိက
ု ပ
္ ါ

ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ

တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္။

ဒါမွ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးဟာ ပဋိပကၡ

ကမၻာစ
့ ီးပြားေရးမွာ အလ်င္ျမန္ဆံုး

တယ္။

ဥပေဒေတြနဲ႔ စံႏႈန္းေတြကို ကုိင္စြဲ

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုန္သြယ္ေရးက

ျဖစ္တာကုိ ေရွာင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

တိုးတက္ေနတဲ့ေဒသ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ

အေမရိကန္ရဲ႕ အာရွမဟာမိတ္

ၿပီး အျငင္းပြားမႈေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္း

လည္း တုိးတက္ေနၿပီး ပစိဖိတ္

ဥပမာျပရရင္ အေမရိကန္န႔ ဲ တ႐ုတ ္

ဒါေပမဲ့ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္

နဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္

ေတြကေတာ့ သမၼတအုိဘားမား

စြာေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ လံုၿခံဳေရးမ်ိဳးကို

သမု ဒ ၵ ရာျဖတ္ေ က်ာ္

ပူးေပါင္း

ႏွစ္ႏင
ုိ င
္ စ
ံ လံုးဟာ ကမၻာလံုးဆုင
ိ ရ
္ ာ

သြယ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို

တို႔ တပ္မေတာ္ေတြဟာ အတူတ

အစုိးရရဲ႕ ‘‘အာရွအင္အားခ်ိန္ခြင္

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွာေဖြေနပါတယ္။

ေဆာင္ရြက္ေရးစာခ်ဳပ္ကုိ အၿပီး

စီးပြားေရးျပန္လည္နာလန္ထေရး၊

တားျမစ္ထားတဲ့ လုပထ
္ ံုးေတြ၊ အ

ကြ ေလ့က
့ ်င့ခ
္ ၾဲ့ ကၿပီး ဖိလစ္ပင
ုိ မ
္ ွာ
တုိင္ဖုန္းဟုိင္ယန္ တိုက္ခတ္တုန္း
ကလည္း အကူအညီေပးေရး လုပ္

လွ်ာ ျပန္ထန
ိ ္းညႇိေရး’’ဆုတ
ိ ဲ့ မဟာ

ကုနသ
္ ယ
ြ ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈေတြ

သတ္ႏင
ုိ ဖ
္ လ
႔ို ည္း လုပ္ေနပါတယ္။

ေျမာက္ကုိရီးယား ႏ်ဴလက္နက္

ခြနအ
္ ေကာက္ေတြ၊ အတားအဆီး

ဗ်ဴဟာကို အလြန္တန္ဖိုးထားၾက

က က်ယ္ျပန္႔တဲ့အေျခခံနဲ႔သြားတဲ့

ကြၽန္ေတာ္တဟ
႔ို ာ ထြန္းသစ္စ အင္

ဖ်က္သမ
ိ ္းေရးနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္း

ေတြ ရွိေနဆဲပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔

37

Leader's Profile

Vol.13, No.8  April 30 , 2014
ငန္းေတြ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးပါ
တယ္။ ဂ်ပန္တပ္ဖ႕ြဲ ေတြဟာလည္း
ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ထိန္း

သိမ္းမႈတပ္ဖ႕ြဲ ေတြထမ
ဲ ွာ ပါဝင္လာ
ေနပါတယ္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

ဂ်ပန္တပ္ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္

တို႔ တပ္ဖြဲ႕ေတြၾကား ပူးေပါင္းမႈ
ေတြ ပုိနက္႐ိႈင္းလာဖုိ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

အီဗန္ဆုိင္မြန္ႏုိဗီ

အာေဘးရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြအ
ေပၚ ကြၽန္ေတာ္ ေထာက္ခံမိပါ
တယ္။ အျခားႏုိင္ငံေတြဆီ ခ်ဥ္း
ကပ္ၿပီး တာဝန္ရိွသူေတြကို ႏုိင္ငံ

ရဲမင္း

ျခား အစုိုးရေတြဆီ ေစလႊတ္ၿပီး
ဂ်ပန္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒ ရွင္း
ျပေနတာကို ကြၽန္ေတာ္တ႔ုိ အလြန္
တန္ဖိုးထားပါတယ္။ အမွန္ေတာ့
ဂ်ပန္ရ႕ဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ
ဒီေဒသတြင္းမွာ ပုမ
ိ လ
ို အ
ို ပ္လာေန
တဲ့ အိမန
္ ီးခ်င္းေတြနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္
သာစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း နမူ
နာပုံစံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေျမာက္ကုိရီးယားဟာ ႏ်ဴလက္
နက္ေတြနဲ႔ တုိက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္
စနစ္ေတြကို ဆက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္
ေနပါတယ္။ ေျမာက္ကုိရီးယားရဲ႕
ရန္ စ မႈေ တြကို

ရင္ ဆုိ င္ ရာမွာ

ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ဂ်ပန္ဆီက
အေမရိကန္အေနနဲ႔ ဘာမ်ားေမွ်ာ္
လင့္ထားပါသလဲ။

မစၥတာအီဗန္ဆင
ုိ မ
္ န
ြ ္ႏဗ
ုိ သ
ီ ည္ ခ႐ို

ရရွိခဲ့သည္။

မြန္ႏုိဗီအား ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ

ယခင္အာဏာရ ခ႐ိုေအးရွားဒီမို

တြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး

ေအးရွားသံတမန္ ႏုင
ိ င
္ ံေရးသမား

ခ႐ိုေအးရွားသံအမတ္အျဖစ္ ခန္႔

ကရက္တစ္ပါတီ တစ္ျပန္အာဏာ

ခ်ဳပ္ ဘန္ကမ
ီ န
ြ ္းက ဆုင
ိ မ
္ န
ြ ္ႏဗ
ုိ အ
ီ ား

ႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး

ကြသ
ဲ ြားၿပီးေနာက္ အီဗန္ဆင
ုိ မ
္ န
ြ ္ႏုိ

အပ္ ခဲ့ သ ည္ ။

ရရွိ ခ်ိ န္ တြ င္ မူ

ကုလသမဂၢ၏

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၃ ရက္က

ဗီသည္ ခ႐ိုေအးရွားသံတမန္ေလာ

၂၀၀၂ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး

အစိုးရရာထူး ကမ္းလွမ္းျခင္းမရွိ

ဆုင
ိ ရ
္ ာ လက္ေထာက္အတြင္းေရး

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္

ကသိ႔ု ဝင္ေရာက္ခၿဲ့ ပီး ၁၉၉၀ ျပည့္

ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး

ေတာ့ေပ။

မွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး

ႏွစ္အတြင္း ခ႐ိုေအးရွား လက္

ေကာင္စီဥကၠ႒အျဖစ္ပါ တာဝန္

ခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။

ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအ

ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဆုိ င္ မြ န္ႏို ဗီ သ ည္

ဇာဂရက္ ဘ္

တကၠသိုလ္တြင္ ဥပေဒပါေမာကၡ

ျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ္

၂၀၀၂ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ဆုင
ိ မ
္ န
ြ ္ႏဗ
ုိ ီ

တကၠသိုလ္တြင္ ဥပေဒပါေမာကၡ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ႏုိင္ငံ

အီဗန္သည္ ၁၉၅၉ ခုႏစ
ွ ္ ေမ

ယူဂိုဆလားဗီးယားႏုိင္ငံ ၿပိဳ

ယင္း ရာထူး တြ င္

ဆုိ င္ မြ န္ႏုိ ဗီ အား

သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္

ဆုင
ိ မ
္ န
ြ ္ႏဗ
ုိ သ
ီ ည္ ဇာဂရက္ဘ ္

လ ၂ ရက္တြင္ ခ႐ိုေအးရွားႏုိင္ငံ

လည္း အာဏာရ ခ႐ိုေအးရွား ဒီမို

သည္ ခ႐ုိေအးရွားလက္ေထာက္

အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။

ေတာ္ႏွင့္ ဥပေဒအေထြေထြသီအို

ဇာဂရက္ဘ္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

ကရက္တစ္သမဂၢ (HDZ)သိ႔ု မည္

ႏုင
ိ င
္ ံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္အ
႔ ပ္

၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ ္ ေအာက္တဘ
ုိ ာတြငမ
္ ူ

ရီႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဆက္ဆံေရး ဘာ

၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဇာဂရက္ဘ္

သည့္အခ်ိန္ကမွ် မဝင္ေရာက္ခဲ့

ခံရသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ယခုတစ္ႀကိမ္

ထုိစဥ္က ခ႐ိုေအးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

သာတုိ႔ကုိ သင္ၾကားခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္ ဥပေဒေက်ာင္းမွ ဘြဲ႕

ေပ။

တြငလ
္ ည္း ဆိင
ု မ
္ န
ြ ္ႏဗ
ုိ က
ီ အာဏာ

အီ ဗို ဆာနာဒါက

ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အသက္

၁၉၉၇ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ခ႐ိုေအးရွား

ရ SDP ပါတီသို႔ မဝင္ေရာက္ခဲ့

တရားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္

ေထာင္သည္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သား

(၃၁)ႏွစ္အရြယ္၌ ေဒါက္တာဘြဲ႕

သမၼတ ဖရန္ဂ်ိဳတက္ဒမ
္ န္းက ဆုင
ိ ္

ေပ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္

ခံရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ

သမီးႏွစ္ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။

ခ႐ိုေ အးရွား

မစၥတာဆုင
ိ မ
္ န
ြ ္ႏဗ
ုိ သ
ီ ည္ အိမ ္

—Ref: Wikipedia

ေျမာက္ကရ
ုိ ီးယားရဲ႕ ဒံုးက်ည္

ေတြ၊ ႏ်ဴအစီအစဥ္ေတြဟာ ကြၽန္

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား
ၾကားဝင္စြက္ဖက္ေနဟု
အီရတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္စြပ္စြဲ

ေတာ္တရ
႔ို ႕ဲ မဟာမိတ္ျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္
နဲ႔ ေတာင္ကုိရီးယားတုိ႔ကို ၿခိမ္း
ေျခာက္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသတြင္း
ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ၿပီး အေမရိ
ကန္ရ႕ဲ လံၿု ခံဳေရးကုိ တုက
ိ ႐
္ က
ို က
္ ်

ဘဂၢဒက္၊ဧၿပီ-၂၆

စြာ တုိးၿပီးၿခိမ္းေျခာက္လာေနပါ
တယ္ ။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံသည္

အတိ တ္ တု န္း ကေတာ့

ေျမာက္ ကုိ ရီး ယားဟာ

ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္ျပည္တြင္း

သူ ႔ ၿ ခိ မ္း

ေရးကိစၥမ်ားတြင္ သိသိသာသာ

ေျခာက္မႈေတြက ကြၽန္ေတာ္တ႔ုိ သံုး

ၾကားဝင္စြက္ဖက္ေနသည္ဟု အီ

ႏုိင္ငံၾကားကြဲဖုိ႔ သပ္လွ်ိဳသြင္းႏုိင္

ရတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏ်ဴရီမာလီကီက

တယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအစား

စြပ္စြဲေျပာၾကားသည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အ

ေမရိကန္၊ ဂ်ပန္နဲ႔ ေတာင္ကုိရီး
ယားတို ႔ ဟာ

အီရတ္ႏင
ုိ င
္ အ
ံ တြင္းသိ႔ု ႏုင
ိ င
္ ံ

ျခားမွ ေၾကးစားတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဝင္

ညီၫြ တ္ လာခဲ့ ၾ က

ေရာက္ႏုိင္ရန္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး

တယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
ပိုနက္႐ိႈင္းလာခဲ့ၾက

ယားႏုိင္ငံက ကူညီေနၿပီး ယင္း

ႏ်ဴလက္နက္ပင
ုိ ဆ
္ င
ို ထ
္ ားတဲ့

ပုိမိုဆိုးရြားလာေစခဲ့သည္ဟု ယံု

ေတြလည္း

အတြက္ ဂိဏ
ု ္းဂဏအကြအ
ဲ ၿပဲမ်ား

တယ္။

လူ႔အခြင့္အေရး

ၾကည္ေၾကာင္း အီရတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ေျမာက္ကရ
ုိ ီးယားကုိ လက္ခံႏင
ုိ စ

ကေျပာသည္။

ရာမရွိဘူးဆိုတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕

ခံယထ
ူ ားခ်က္ကပ
ို ဲ ဆက္ၿပီးခုင
ိ မ
္ ာ
စြာ ရပ္တည္သြားမွာပါ။ ကြၽန္
ေတာ္တို႔ သံုးႏုိင္ငံစလံုးဟာ ကုိရီး
ယားကြၽန္းဆြယ္ ႏ်ဴလက္နက္အ
ၿပီးအျပတ္

ဖ်က္သိမ္းေရးဆုိတဲ့

ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ စုစည္းညီ
ၫြတ္ထားၾကတယ္။ ကုိရီးယား
ကြၽန္းဆြယ္ေပၚက ျပည္သူေတြ
အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းလံုၿခံဳၿပီး လြတ္
လပ္ မႈ ရွိ ရွိ
ေရာက္ဖုိ႔

ေနထုိ င္ႏုိ င္ တဲ့ေ န႔ ကုိ
ကြၽန္ေတာ္တို႔

လုပ္

ေဆာင္မႈေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ရပ္နား
မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
—Ref: Yomiuri Q&A with

President Barack Obama:
The Yomiuri Shimbun: 24th
April.

လစ္သူေယးနီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ကန္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား

အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား လစ္သူေယးနီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာ

မ်ားေၾကာင့္ အီရတ္ႏင
ို င
္ ံ အမ္ဘာ
ျပည္နယ္၌ လံၿု ခံဳေရးျပႆနာမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာေစခဲသ
့ ည္ဟု မာလီက ီ
ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္

အီရတ္ႏုိင္ငံမွာ

အေမရိ က န္ တ ပ္ ဖြဲ ႕ မ်ား

ေတြဟာ ဘယ္သလ
ူ ဆ
ဲ တ
ို ာ သိခင
ြ ့္

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆုိ

ေရာက္ရွိလာျခင္းမွာ ယူကရိန္း

ရတယ္’’ဟု ေဆာ္လီေယးေလတပ္

သည္။

သတြင္း၌ တင္းမာမႈမ်ား ဆက္

တြင္ ႐ုရွား၏လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္

စခန္းသို႔ ကန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၅၀ ခန္႔

လက္ျမင့တ
္ က္ေနစဥ္ ေနတိုးမဟာ

စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ရွိေနေသာ

ဆိုက္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ လစ္

ပုိလန္ႏွင့္

မိတ္မ်ားကုိ အာမခံခ်က္ေပးရန္

ေဒသတြင္ အဟန္အ
႔ တားတစ္ရပ္

သူေယးနီးယားသမၼတက သတင္း

တြင္လည္း ေရာက္ရွိေနၿပီး လာ

ရတ္ဟာ ရွီးယားႏုိင္ငံေတာ္၊ ဒါမွ

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ပို႔လႊတ္

ျဖစ္ေစသည္ဟု

ေထာက္မ်ားအား ေျပာသည္။

မည့္ႏွစ္ရက္တြင္

အက္စ္တိုးနီး

မဟုတ္ ရွီးယားစနစ္န႔ဲ အုပခ
္ ်ဳပ္တဲ့

မည့္ ကန္တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္ ၆၀၀ အနက္မ ွ

ယားသမၼတ ဒါလီယာဂ႐ိုင္ေဘာ့

အေမရိကန္တပ္ဖ႕ြဲ မ်ားသည္

ယားႏုင
ိ င
္ သ
ံ လ
႔ို ည္း ကန္တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္

ႏုင
ိ ္ငလ
ံ ႔ုိ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားတဲလ
့ ူေတြ

တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္အခ်ိဳ႕ စေနေန႔က လစ္သ ူ

ကုိင္တီက ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး စစ္ေရးေလ့က်င့္

၁၅၀ ေရာက္ရလ
ွိ ာမည္ျဖစ္သည္။

ေယးနီးယားႏုင
ိ င
္ သ
ံ ႔ို ေရာက္ရလ
ွိ ာ

‘‘ဒီလအ
ို ေျခအေနမ်ိဳးမွာ ကြၽန္

မႈ အမ်ားအျပားတြင္ ပါဝင္ၾက

ခဲ့သည္။

မတုက
႔ိ ုိ လာကူညတ
ီ ဲ့ မိတ္ေဆြစစ္

လိမ့္မည္ဟု လစ္သူေယးနီးယား

ေဆာ္လီေယး၊ဧၿပီ-၂၆
ယူကရိန္းႏုိင္ငံအေရးေၾကာင့္ ေဒ

ဆီးရီးယားႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ျဖစ္ေပၚ

ေနေသာ အၾကမ္းဖက္တက
ို ခ
္ က
ုိ မ
္ ႈ

လစ္သူေယးနီး

အေမရိကန္တပ္ဖ႕ြဲ မ်ားသည္
လတ္ဗီးယားႏုိင္ငံတုိ႔

ေဒသတြင္း၌ အီရန္ဦးေဆာင္ေသာ
ရွီးယားဝင္႐ိုးစြန္း၏ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္
ပုိင္းျဖစ္သည္ဆုိျခင္းကုိလည္း အီ
ရတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျငင္းဆိၿု ပီး ‘‘အီ

မွနသ
္ မွ် မွားပါတယ္’’ဟု မာလီကီ
က ဘီဘီစီအာရပ္အစီအစဥ္အား

—Ref: AFP

ေျပာၾကားသည္။ —Ref: BBC

38

Asia

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ေဟာင္ေကာင္တြင္ႏွိပ္စက္ခံရသည့္ အင္ဒိုနီးရွားအိမ္ေဖာ္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ တြင္ပါဝင္
ရွဆ
ိ ံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ပါဝင္

ေျမာက္မိေၾကာင္း ၎ကဆုသ
ိ ည္။

အာရွေရႊ႕ေျပာင္းလုပသ
္ ားမ်ား ပူး

ေဟာင္ေကာင္အမ
ိ ရ
္ င
ွ မ
္ ်ား၏ ျပင္း

လာသည္။

ေက်းဇူး

ေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေရးအဖြ႕ဲ မွ ေျပာ

ထန္စြာ ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို

မဂၢဇင္းက မစၥဆလ
ူ စ္တယန္

တင္ပါတယ္။ အရမ္းလည္းေပ်ာ္

ခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ အီမန္ဗီလန္ႏ်ဴဗာက

ဂ်ကာတာ၊ဧၿပီ-၂၆

ခံ ရ ၿပီးေနာက္

‘‘ဘုရားသခင္ကို

မီ ဒီ ယာမ်ားတြ င္

နင္ဆီ (၂၃)ႏွစ္သည္ အလုပ္ရွင္

ပါတယ္။ ကမၻာတစ္လႊားက ေရႊ႕

တုိင္းမ္မဂၢဇင္း၏ မစၥဆူလစ္တ

သတင္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့သလုိ အိမ္အ

မ်ား၏ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကို ရဲရင့္စြာ

ေျပာင္းလုပ္သားေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာ

ယန္နင္ဆက
ီ ို အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္

ကူလပ
ု သ
္ ားမ်ားအား လူသားခ်င္း

ေဖာ္ထတ
ု ခ
္ ၿဲ့ ပီး ေဟာင္ေကာင္တင
ြ ္

ကိုလည္း ပုိၿပီးအမ်ားသတိျပဳမႈ ရ

ျပျခင္းသည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္

စာနာမႈထားေရး ေတာင္းဆိဆ
ု ႏၵျပ

ႏုင
ိ င
္ ံျခားအိမအ
္ ကူမ်ားအား တရား

ပါေစလု႔ိ ေမွ်ာ္လင့ပ
္ ါတယ္။ ကြၽန္မ

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အိမ္အကူ

မႈမ်ားကုပ
ိ ါ ျဖစ္ေပၚေစခဲသ
့ ည့္ အင္

ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

ခံ စားခဲ့ ရ သလုိ မ်ိဳး

ေနာက္ ထ ပ္

မ်ားအား ဆက္ဆပ
ံ က
ံု ို ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ

ဒိန
ု ီးရွားအိမအ
္ ကူ မစၥအာဝီယာနာ

မႈရရန္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း

ဘယ္သမ
ူ ွ မခံစားရပါေစနဲလ
႔ ႔ို ေမွ်ာ္

မွ အာ႐ံုစုိက္မႈမ်ား ပုိမိုရလာေစ

ဆူလစ္တယန္နင္ဆီသည္ မၾကာ

ဆုိသည္။

လင့္ ပါတယ္ ’ ’ဟု

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေသးမီက တုင
ိ ္းမ္မဂၢဇင္းက ထုတ ္

သည္။

ျပန္လက
ုိ ္ေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအ

ပါဝင္ ခဲ့ မႈႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၍

တုင
ိ ္းမ္မဂၢဇင္း၏ စာရင္းတြင္
ဝမ္း

၎ကေျပာ

—Ref: ABC

ေဟာ င္ေ ကာ င္ အေျ ခ စုိ က္

ANWAR MUSTAFA/ AFP

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ရွားပါးေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားကို
ဖမ္းယူစားေသာက္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မည္
ေဘဂ်င္း၊ဧၿပီ-၂၆

ေကာ္မရွင္ လက္ေထာက္အႀကီး

တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ရွားပါးေတာ႐ိင
ု ္း

အကဲ လန္ရွန္းကလည္း ယခုအ

တိရစၧာန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား

ပတ္ အေစာပုင
ိ ္းတြင္ ထုသ
ိ ႔ေ
ုိ ျပာခဲ့

ေသာ ေတာေကာင္မ်ားကုိ ဖမ္းယူ

သည္။

စားေသာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပပ
္ ါက

ရွားပါးတိရစၧာန္မ်ားကို စား

အသစ္ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ ဥပေဒ

သံုးျခင္းမွာ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစ

မ်ားအရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစအ
္ ထိ

ျခင္းႏွင့္ ခြန္အားတုိးျခင္း စသည့္

က်ခံရႏုင
ိ ္ေၾကာင္း ႏုင
ိ င
္ ပ
ံ င
ုိ မ
္ ဒ
ီ ယ
ီ ာ

ယံု ၾ ကည္ ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္

က ေဖာ္ျပသည္။

သည္။

ထို႔အျပင္ ထုိေတာေကာင္

ျဖစ္

တ႐ု တ္ အ မ်ိဳးသားျပည္ သူ ႔

မ်ားကုိ အမဲလက
ုိ သ
္ မ
ူ ်ားထံမွ ဝယ္

ကြနဂ
္ ရက္၏ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ

ယူသမ
ူ ်ားသည္လည္း ေထာင္ဒဏ္

သည္ ယခုဥပေဒသစ္မ်ာကုိ မၾကာ

သံုးႏွ စ္ အ ထိ

ေသးမီက ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

က်ခံ ရ မည္ျ ဖစ္

သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ယခုအခါ

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေရွ႕အာရွႏွင့္

အစုိးရက မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကယ
ြ လ
္ ု

ပစိဖတ
ိ ္ေဒသမွ တရားမဝင္ ေတာ

နီး ၿပီ ဟု

သတ္ မွ တ္ ထားသည့္

႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား ကုန္သြယ္မႈအ

တိရစၧာန္မ်ိဳးစိတမ
္ ွာ ၄၂၀ ခန္ရ
႔ ွိေန

ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေတာ

ၿပီး ယင္းတြင္ အနက္ေရာင္ အာရွ

႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားကို ဖမ္္းဆီးစား

ဝက္ဝမ
ံ ်ား၊ သင္းေခြခ်ပ္မ်ားလည္း

ေသာက္ျခင္းမ်ားမွာ က်န္းမာေရး

ပါဝင္သည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင္သ
့ ာ

မက လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္

တ႐ုတ္အစုိးရသည္ ရွားပါး

မၾကာမီက ကုလသမဂၢက

မ်ိဳးသု ဥ္း မေပ်ာက္

ဧည့သ
္ ည္မ်ားအား ေလးစားမႈျပသ

ကြယ္ေစေရးအတြက္ တရားမဝင္

လို၍ စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္

ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၊ အမဲလုိက္ျခင္း

လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

မ်ားကို ႏွမ
ိ န
္ င္းေနေသာ္လည္း ဝယ္

သူ မ်ား

ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ည္ ေတာ႐ိင
ု ္းတိရစၧာန္မ်ား

သတၱ ဝါမ်ား

ဆက္ လ က္ ရွိေ နဆဲျ ဖစ္

ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ တ႐ုတ္

ေသာေၾကာင့္ ထုိလုပ္ငန္းမွာ ႀကီး

ကို သတ္ျဖတ္ေရာင္းခ်ရာ အႀကီး

ထြားေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

မားဆံုး စားသံုးသူေစ်းကြက္ႀကီး

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

တ႐ု တ္ အ မ်ိဳးသားျပည္ သူ ႔

ကြန္ဂရက္၏ တရားေရးဆုိင္ရာ

—Ref: BBC

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

‘‘ကြၽန္မ ႏိငု င္ ံေရးနဲပ႔ တ္သက္ၿပီး အရည္အခ်င္းမရွဘ
ိ ူး’’
မိုးကုတ္အမတ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ၀င္ဖို႔ ေမြးရပ္ေျမက လူေတြ
တိုက္တြန္းေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔မရွိဘူးဆိုတဲ့ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
ၾကဴၾကဴဟန္၊ ဇြဲဉာဏ္

႐ုပရ
္ င
ွ ၊္ ဂီတနယ္ပယ္ႏစ
ွ ခ
္ စ

လံုးတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ အသက္
ေလးဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ ထပ္ဆင့္
အကယ္ဒမီ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုသည္
အသက္ အ ရြ ယ္ အ ရ လို က္ ဖ က္
သည့္ ဇာတ္ ႐ု ပ္ မ်ားကို သာ ေရြး
ခ်ယ္ေသာေၾကာင့္ ဇာတ္ကား႐ိက
ု ္
ကူးမႈ နည္းလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
လည္း ‘‘ကမၻာတည္သေရြ႕ သာ
မည့္လ’’ ဇာတ္လမ္းတဲြတြင္မူ
ပါ၀င္ သ ႐ု ပ္ေ ဆာင္ ရ မည့္ ဇာတ္
႐ုပ္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သျဖင့္
ဇာတ္ကား႐ိက
ု က
္ ူးမႈ ကိုးလေက်ာ္

စင္ကာပူ ပရိသတ္နဲ႔ေတြ႕ဆံုပဲြလုပ္မယ့္
ေဆာင္းဂ်ီဟိုနဲ႔ ခြၽဲဂ်င္ေဟာ့

ၾ ကာ နား ထား ရာ မွ ျ ပ န္ လ ည္
လက္ခံ႐ိုက္ကူးလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔
အျပင္ ဂီ တ လႈ ပ္ ရွားမႈ အေနျဖင့္
ၾသစေၾတးလ်ႏိင
ု င
္ သ
ံ ႔ုိ သြားေရာက္
၍ အင္န္အယ္လ္ ဒီပညာေရးကြန ္
ရက္ ရန္ပံုေငြအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖကာ
ရရွိ သ ည့္ အႏုပညာေၾကးမ်ားကို
လည္းလွဴဒါန္းခဲသ
့ ည္။ ၎ေလးစား
ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
အင္ န္ အ ယ္ လ္ ဒီ ပါတီ လႈ ပ္ ရွားမႈ
မ်ားတြင ္ အႏုပညာျဖင့ ္ တတ္စမ
ြ ္း
သ မွ် ပါ၀င္ခသ
့ဲ ည့
္ ထြနး္ အိႁႏၵာဗိ ု
ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ ဘ၀
ခရီးလမ္းအေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေမး
ျမန္းခဲ့ပါသည္။
အခု႐ိုက္ေနတဲ့ ဇာတ္လမ္းတဲြရဲ႕
ဘယ္အခ်က္ကို သေဘာက်လို႔ ဒီ
ကားကို လက္ခံျဖစ္ခတ
ဲ့ ာပါလဲ။ ဒီ

ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ကားမွာ အစ္မက ဘယ္လိုဇာတ္
႐ုပ္နဲ႔ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါ

ဆိုေတာ့ လက္ခံခဲ့တာပါ။ ဇာတ္

ရာက သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။

ခံစားရေစလဲ။

လဲ။

ကားနာမည္ က ‘‘ကမၻာ တည္ သ

ကိုးလေက်ာ္ၾကာ ဇာတ္ကား႐ိုက္

ေကာ ရရဲ႕လား။

ဇာတ္လမ္း တစ္ခုလံုးက

ေရြ႕ သာမည္လ
့ ’’။ ဒီကားက မိခင္

နားၿပီးမွ ဇာတ္ႀကိဳက္လို႔ ျပန္႐ိုက္

အစ္မဇာတ္ပဲ။ အဓိက ကာ႐ိုက္

ေမတၱာကို ေဖာ္က်ဴးတဲ့ ဇာတ္ကား

တဲ့ ဇာတ္ လ မ္း တဲြ က အစ္ မ အ

တာနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ခင
ြ ရ
့္ တဲ့ ဇာတ္

ပံုစံပါ။ အစ္မကေတာ့ အေမေန

တြက္ ဘယ္လအ
ို ေျပာင္းအလဲကို

အားရေက်နပ္မႈ

စာမ်က္ႏွာ ၄၁

ဆိုးလ္၊ ဧၿပီ-၂၆

ျခင္း ၊ အေမးအေျဖမ်ား ျပဳလု ပ္

ေတာင္ကရ
ို ီးယား tvN ႐ုပသ
္ လ
ံ င
ို ္း

ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္

၏ Emergency Couple ဇာတ္

ျဖစ္သည္။

လမ္း တဲြ မွ အဓိ က သ႐ု ပ္ေ ဆာင္

မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မင္းသမီး ေဆာင္း

သတ္ေတြ႕ဆံုပဲြ လက္မွတ္ေရာင္း

ဂ်ီဟႏ
ုိ င
ွ ့္ မင္းသား ခဲၽြ ဂ်င္ေဟာ့ တိ႔ု

ေစ်းမွာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၈၈၊

Emergency Couple ပရိ

သည္ လာမည့္ ေမလလယ္ တြ င္

၁၁၈၊ ၁၀၈ ႏွင့္ ၉၈ တိ႔ု ျဖစ္သည္။

စင္ ကာပူႏို င္ ငံ ၌ အထူး ပရိ သ တ္

ကံေကာင္းေသာ ပရိသတ္ေလးဦး

ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

သည္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၏ ဇာတ္

Emergency Couple စင္

စင္ေနာက္ကြယ္အေျခအေနမ်ား

ကာပူပရိသတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပဲြကို

ကို အနီး ကပ္ ၾ ကည့္ ႐ႈ ခြ င့္ ရ မည္

ေမလ ၁၆ ရက္ ည ၇ နာရီတြင္

ျဖစ္သည္။

Kallang ကဇာတ္႐၌
ံု ျပဳလုပသ
္ ြား

မည္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ခြ ၽဲ ဂ်င္ေ ဟာ့ႏွ င့္

ျပသခဲ့ေသာ Emergency Couple

ေဆာင္း ဂ်ီ ဟို တို ႔ သ ည္ စင္ ကာပူ

ဇာတ္လမ္းတဲက
ြ ို အေမရိကန္၊ တ

ပရိသတ္မ်ားအား Emergency

႐ုတ၊္ ဂ်ပန္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိင
ု ္း၊

Couple ဇာတ္လမ္းတဲမ
ြ ွ ဇာတ္၀င္

ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကေမၻာ

ေတးအခ်ဳိ႕ကို သီဆိုျပမည္ျဖစ္ၿပီး

ဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္း

ပရိ သ တ္ မ်ားႏွ င့္ ဓာတ္ ပံု တဲြ ႐ို က္

ခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ENews

tvN ႐ုပသ
္ လ
ံ င
ို ္းမွ ထုတလ
္ င
ႊ ့္

40

Entertainment

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

အစဥ္အလာကို ေဖာက္ထြက္မယ္ဆိုတဲ့ ဟဲဗီးၿဖိဳး

ဇြဲဉာဏ္

ရန္ကုန္၊ဧၿပီ-၂၆
ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္မွ မင္းသား
အထိ တက္လာသည့္ အစဥ္အလာ
မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထုိအစဥ္အလာ
ကုိ ေဖာက္ထြက္မည္ဟု ကေလး
သ႐ုပ္ေဆာင္ ဟဲဗီးၿဖိဳးက ေျပာ
သည္။

‘‘ကေလးသ႐ု ပ္ေ ဆာင္ က

ေန မင္းသားဘက္ကုိ ျပန္ေရာက္
တာ အရင္က မရွိခဲ့ဘူးဆိုေတာ့

မထင္မွတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အယ္လ္ဘမ္သစ္ထြက္မယ့္ မာရီယာကာေရး

ခု ကြၽန္ေတာ့္လက္ထက္မွာ ျဖစ္ရ
မယ္ဆုိၿပီး စံခ်ိန္ခ်ိဳးမယ္’’ဟု ၎
က ေျပာသည္။

ေလာ့အန္ဂ်လိစ္၊ ဧၿပီ-၂၅

သိ႔ေ
ု သာ္လည္း သ႐ုပ္ေဆာင္

အေမရိကန္အဆိုေတာ္ မာရီယာ

အျဖစ္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားရန္ အ
ခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး

ကာေရးသည္ ကမၻာေက်ာ္ အဆို

လတ္တ

ေတာ္ဘီယြန္းေစးကဲ့သို႔ ထင္မွတ္

ေလာတြင္မူ ကုိယ္တုိင္ဝါသနာပါ

မထားသည့္ အယ္လ္ဘမ္သစ္

သည့္ ဇာတ္သဘင္ဘက္တြငသ
္ ာ

ထြက္ရွိရန္ စီစဥ္ထားသည္။

လႈပ္ရွားျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

‘‘ဇာတ္သဘင္ဘက္မွာ လုပ္

ျဖစ္တာက ကုိယ္တုိင္လည္း မင္း
သားလို ကရတာ ဝါသနာပါတယ္။
အေဖကလည္း လူရင
ႊ ္ေတာ္ႀကီးဆို
ေတာ့ ဇာတ္ဘက္ကုိ ငယ္ငယ္က
တည္းက ဝါသနာပါတယ္’’ဟု ဟဲ
ဗီးၿဖိဳးက ေျပာသည္။

ေမလ ၉ ရက္တြင္ ႐ံုတင္

မည့္ ‘ေစတန္ရ႕ဲ ကေခ်သည္’ ဇာတ္

ကားတြင္ ေနတုိး၏ ငယ္ဘဝအျဖစ္

႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကားလည္း

သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ဇာတ္ကား

႐ံုတင္ရန္ က်န္ရွိေနၿပီး ကေလး

ကို ျပန္လည္ၾကည္႐
့ သ
ႈ ည္အ
့ ခ်ိန၌

သ႐ုပ္ေဆာင္ထူးခြၽန္ဆုကို ကိုယ္

သ႐ုပ္ေဆာင္ဘက္တြင္ လုိအပ္

တုင
ိ ေ
္ မွ်ာ္မန
ွ း္ ခဲသ
့ ည့္ ‘ေဇာ္က ကေန

ခ်က္မ်ား ရွိေသးေသာ္လည္း ထင္

သည္’တြင္ အကယ္ဒမီဆုမရရွိခဲ့

ထားသည္ ထ က္

သျဖင့္ ထပ္၍မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ဟု

သည္ဟု ဆုိသည္။

ပုိ ၍ လု ပ္ႏုိ င္ ခဲ့

‘ကြ ၽ န္ မ ကႏွ င္း ဆီ ပါေမာင္ ’

၎ကဆုိသည္။

ဆို င္ မ်ား ၌ ေ ရာ င္း ခ် မ ည္ ျ ဖ စ္

မွန္ေပၚ ျပန္ေရာက္ေစလိမမ
့္ ည္ဟု

သည္။

‘‘အယ္လ္ဘမ္သစ္ကို ေၾက

ညာသူဟာ ကြၽန္မပဲျဖစ္ရပါမယ္။
အထူးသျဖင့္ အယ္လ္ဘမ္ေခါင္း
စီးေပါ့။ ကြၽန္မဘ၀တစ္ေလွ်ာက္

မာရီယာကာေရးသည္ လာ

လံုးနီးပါးမွာ ထူးထူးျခားျခားရွခ
ိ တ
ဲ့ ဲ့

အယ္လ္ဘမ္ေခါင္းစီး၊ သီခ်င္းပုဒ္

အယ္ လ္ ဘ မ္ေ ခါင္း စီး ေပးထား

မည့္ အနာဂတ္ တ စ္ ခ်ိ န္ ခ်ိ န္ တြ င္

ေရ၊ အႏု ပ ညာလက္ ရာမ်ားႏွ င့္

ကြၽန္မပိုင္ အရာတစ္ခုကေန

အယ္ လ္ ဘ မ္ျ ဖစ္ႏို င္ တ ယ္ ဆို ၿ ပီး

ေျပာခဲ့ တာကို မနက္ျ ဖန္ ဆို တာ
မေသခ်ာလို႔ပါ’’ ဟု ျပတ္သားစြာ

သင့္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထား

ခဲ့ေ သာ သီ ခ် င္း မ်ား သ ည္ ၎

သီ တ င္း တစ္ ပ တ္ အ ၾကာတြ င္ မွ

ဘမ္ ဟာ ကြ ၽ န္ မ ရဲ ႕ ေနာက္ ဆံုး

ယာက မၾကာေသးမီက ထြက္ရွိ

ျဖစ္သည္။ သီခ်င္းအယ္လဘ
္ မ္ကို
မည္ျဖစ္ၿပီး အြနလ
္ င
ို ္း၌ ထြကရ
္ ၿွိ ပီး

ေတြ ဖန္တီးေနမွာပါ။ ဒီအယ္လ္

ေျပာၾကားသည္။

ေရးက ေျပာၾကားသည္ ။ မာရီ

ပထမဦးစြာ အြန္လိုင္းတြင္ ျဖန္႔ခ်ိ

အ ဆိုေ တာ္ မာ ရီ ယာ ကာ

ေရးက ‘‘ကြၽန္မ အၿမဲတမ္းသီခ်င္း

တာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု မာရီယာကာ

ေတးဂီ တ မ်ားကို တစ္ ၿ ပိဳ က္ န က္
တည္းထြက္ ရွိ ရ န္ စီ စ ဥ္ ထားျခင္း

ယံၾု ကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေမွ်ာ္ လ င့္ သ ည့္ အ တို င္း မျဖစ္ ခဲ့
ေသာ္ လ ည္း ယခု အယ္ လ္ ဘ မ္

သစ္ မွာ ၎အား လမ္းေၾကာင္း

ပ ရိ သ တ္ မ်ား ကို အံ့ အား

ေသာ အယ္လ္ဘမ္သစ္မွာ မာရီ

ယာကာေရး၏ (၁၄) ေခြေျမာက္
စတူဒီယိုအယ္လ္ဘမ္လည္း ျဖစ္

သည္။ —Ref: UPI

41

Entertainment

Vol.13, No.8  April 30 , 2014
စာ(၃၉)မွ

ထြန္းအိႁႏၵာဗိုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
ဇာတ္ႀကိဳက္လို႔လည္း လက္

ကအစ၊ ေငြေ ၾကးျဖဳန္း တီးႏို င္ မႈ

ေတာ္ေ ခြ အ သ စ္ေ တြ လု ပ္ေ န

စိတ္ ႀကိဳက္ဇာတ္ကို တစ္ႏွစ္ေနမွ

ခံခတ
ဲ့ ယ္။ ႐ိက
ု လ
္ ာတာ ရက္ေပါင္း

အင္အားကလည္း မတူဘူး။ သူ

တ ယ္ ဆိုေ တာ့

အဲ ဒီ အေ ခြ အ

တစ္ ကားလာလာ၊ ၂ ႏွ စ္ေ နမွ

ေလးဆယ္ေ လာက္ ရွိ ၿ ပီ ။ ဇာတ္

မ်ားႏိင
ု င
္ မ
ံ ွာရွတ
ိ ဲ့ ဇာတ္လမ္းတဲဆ
ြ ို

ေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါဦး။ ဒီအေခြ

တစ္ ကားလာလာ၊ တစ္သက္လုံး

ၫႊန္းေတြကလည္း ေကာင္းတယ္

တာက သူတို႔တစ္ႏိုင္ငံတည္း ျပ

ကို ပရိသတ္လက္ထဲ ဘယ္ေတာ့

မလာလည္း မ႐ုိက္ေတာ့ဘူး။ အဲ

ဆိုေတာ့ ဒီကားကို ေက်နပ္ပါ

တာမဟု တ္ ဘူး ။ World Wide

ေလာက္ ထည့္ေပးမလဲ။

ဒီအခါက်ေတာ့ အလုပလ
္ ပ
ု ္ေနဆဲ

တယ္။ ေနာက္ၿပီး အလုပ္ကိုနား

ႀကီးမဟုတရ
္ င္ေတာင္မ
ွ ႏိင
ု င
္ ံျခား

တစ္ကယ
ို ္ေတာ္ေခြက လုပ္ ဖိ႔ ု

လို႔ေတာင္ ေျပာလို႔မရေတာ့ဘူး။

ၿပီး ျပန္လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္

တို င္းျပည္ေ တြ ကို ေရာင္း စားႏို င္

ရည္ ရြယ္ေနတုန္းပဲရွိေသးတယ္။

အမ္မတု႔ိ အသက္အရြယက
္ လွလွ

စိတ္ေရာ၊ လူေရာ အားအင္ျပည့္

တယ္။ ဥပမာ ကိုရီးယားဆုိ ျမန္

လု ပ္ ၿ ပီး သားသီ ခ်င္းေတြ ကို ျပန္

ပပ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ ဇာတ္႐ုပ္

ေနသလို ခံစားရတယ္။ အရင္က

မာျပည္ကို ေရာက္ေနၿပီ။ ဒါလည္း

နားေထာင္ ၾ ကည့္ေ တာ့ မႀကိဳ က္

ေတြ နဲ ႔ လ ည္း ႐ုိ က္ လို ႔ မရေတာ့

ဆုိရင္ ဒီတစ္ကား႐ိုက္ၿပီးေနာက္

တျခားတိုင္းျပည္ကို ေရာင္းတာပဲ

ဘူး ။ အခု ေမလထဲ ခရီး ထြ က္

ဘူး ။ အဲ ဒီ လို ဇာ တ္ အိ မ္ ဖဲြ ႕ တဲ့

ကားအတြက္ ေခါင္းထဲမွာ စီစဥ္

ေလ။ အစ္ မ တို ႔ ဆီ မွာ က်ေတာ့

မယ္ ။ ျပန္ လာမွ အစအဆံုးျပန္

ဇာတ္ေ တြ နဲ ႔ လ ည္း မလုိ က္ေ တာ့

ေနရတယ္။ တစ္ကားနဲ႔တစ္ကား

ျပည္ တြ င္းေစ်းကြ က္ေ တာင္ မရွိ

လု ပ္ မ ယ္ ။ ဒီ တ စ္ ခါေတာ့ လင္း

ဘူး။ အသက္အရြယ္အရ ဇာတ္

ၾကားမွာ နားရက္မရွိဘဲနဲ႔ စိတ္ကို

တာ။ အဲဒါကို တည္ေဆာက္ေနရ

လင္း က ဦး စီး ၿပီး လု ပ္ေ ပးလိ မ့္

ေတြလည္း အရမ္း ရွားသြားၿပီ ။

ျပင္ ဆ င္ ရ တာေရာ၊ လို အ ပ္ တဲ့

တာေၾကာင့္ ေစ်းကြ က္ မွာ လည္း

မယ္။ သီခ်င္းေတြလည္း ျပန္ေရးရ

အဲဒါကို ထပ္ၿပီးစိစစ္ လက္ခံျဖစ္

ပစၥည္း၊ အ၀တ္အစားကအစ လုပ္

ယွဥလ
္ မ
႔ို ရဘူး။ ေစ်းကြကက
္ ်ဥ္းတဲ့

မွာဆိုေတာ့ အဆင္သင့္ျပန္ဆိုဖို႔

ေတာ့ ဒီကားၿပီးရင္ ႐ုိက္ျဖစ္ခ်င္မွ

ခဲ့ရတာဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး

အတြက္ေၾကာင့္ ျပန္ရွာလို႔ရမယ့္

ဆိရ
ု င္ ဒီႏစ
ွ ထ
္ မ
ဲ ွာေတာ့ အဆင္ေျပ

႐ိုက္ျဖစ္မွာ။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္မလား

ေတာ့ ပင္ ပ န္း ခဲ့ တ ယ္ ။ ဒီ ဇာတ္

ပိက
ု ဆ
္ က
ံ လည္း နည္းတယ္။ အဲဒီ

မွာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး အစ္မ

ဆုိ ရ င္ ႏုိ င္ ငံေ ရးနဲ ႔ ပ တ္ သ က္ ၿ ပီး

လမ္းတဲြကေတာ့ ေအးေအးလူလူ

အတြ က္ အရင္း ကို သူ တို ႔ လို အ

က ၾသဂုတ္လေလာက္မွ ျမန္မာ

ဘာမွမသိဘူး။ အဓိကအေမစုကို

ပါပဲ။

မ်ားႀကီး ျဖဳန္း လို ႔ မ ရဘူး ။ ကို ယ္

ျပ ည္ျ ပ န္ေ ရာ က္ မွာ ဆိုေ တာ့

ၾကည္ ညိဳ တဲ့ စိ တ္ တ စ္ ခု တ ည္း နဲ ႔

ျပန္ရမယ့္ ၀င္ေငြနမ
႔ဲ ွ်ေအာင္ ရင္းရ

ေနာ က္

ကိယ
ု တ
္ တ္ႏင
ုိ တ
္ ဘ
ဲ့ က္က ၀ိင
ု ္း၀န္း

ဇာတ္လမ္းတဲြအေနနဲ႔ ပထမဆံုး

တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အရင္းလည္း

ထြက္ဖို႔ေသခ်ာ လိမ့္မယ္။

႐ိက
ု က
္ းူ တာဆိေ
ု တာ့ အရင္က႐ိက
ု ္

မတူဘူး။ အျမတ္လည္းမတူဘူး။

ခဲတ
့ ့ဲ ႐ုပရ
္ င
ွ ၊္ ဗီဒယ
ီ ႐
ို က
ို ရ
္ တာနဲ႔ ႏႈင
ိ ္း

အရာရာမတူဘူး။ ေနာက္တစ္ခက

ေမလထဲမွာ အေမရိကားေဖ်ာ္ေျဖ

ရ ဦး မွာ ဆိုေ တာ့

ယွဥ္ရင္ ဘယ္လိုကြာျခားမႈရွိလဲ။

တ ည္းျ ဖ တ္ တဲ့ အ ပို င္း မွာ ဆုိ ရ င္

ေရးခရီး သြားဖို ႔ ရွိေ တာ့ ဘာေတြ

မဟုတ္ပါဘူး။

ဇာတ္လမ္းတဲြေတြက ဇာတ္

လည္း တခ်ဳိ႕ကားေတြမွာ ေၾကာ္

ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီလဲ။

ႏွ စ္ေ လာ က္ မွ ပဲ

တာ။ ႏုိ င္ ငံေ ရးလု ပ္ မ ယ္ ဆို ရ င္
လည္း အမ်ားႀကီးေလ့လာျပင္ဆင္

အဲဒပ
ီ အ
ဲြ တြကက
္ ေတာ့ ႐ႈိးမွာ

လု ပ္ျ ဖ စ္ မွာ

ကို ခ်ဳံ႕စရာမလိုဘူး။ ဗီဒီယုိကား

ျငာ၀င္ တ ယ္ ၿ ပီးျပန္ စ ရင္ ၿပီး ၿပီး

ဆို ရ င္ တစ္ နာရီ ခဲြ အ တြ င္း ၀င္

သားအခန္းေတြ ေတာ္ေ တာ္ မ်ား

၀တ္မယ့္ အက်ႌျပင္ဆင္ရတာပါပဲ။

စ်ာပနအခမ္းအနားကိလ
ု ည္း တက္

ေအာင္ ႐ို က္ ရ တာဆိုေ တာ့ ခ်ဳံ ႕ ရ

မ်ားကို ျပန္ျပေနေတာ့ ဇာတ္လမ္း

က်န္တဲ့အပုိင္းအေနနဲ႔က တီး၀ုိင္း

ေရာက္ ခဲ့ တာဆိုေ တာ့ ႏုိ င္ ငံေ ရး

တ ယ္ ။ ဒီ ဇာ တ္ လ မ္း တဲြ ဆို ရ င္

တဲၾြ ကည့ရ
္ တဲ့ အခ်ိနန
္ ည္းနည္းမွာ

ဆိရ
ု င္လည္း Plus Three ဆိုေတာ့

လႈပ္ရာ
ွ းသူတစ္ဥးီ ဆုးံ ႐ႈးံ သြားတာ

ဇာတ္အိမ္ကလည္း နဂိုကတည္း

မွ Repeat ေတြမ်ားၿပီး ၾကည့္ရတဲ့

အ တီးေ တာ င္ အ ထူး တ လ ည္

က ျပည္ သေ
ူ တြအတြက္ ဘယ္

က ႀကီး တယ္ ။ ေတာ္ ႐ံု တ န္ ႐ံု အ

သူ စိ တ္ မ ရွ ည္ ဘူး ။ အစ္ မ ကို ယ္

တုိက္စရာမလုိတဲ့တီး၀ုိင္းပါ။ ျမန္

ေလာက္ထိ နစ္နာမႈေတြ ရွတ
ိ ယ္လ႔ ို

ေျပာနဲ႔ ျပမယ့္ေနရာမ်ဳိးမွာ အ႐ုပ္

တိုင္ေတာင္ စိတ္မရွည္ဘူး။ အဲဒါ

မာႏုိ င္ ငံ ကေန ေမလ ၁၃ ရက္

ထင္ပါသလဲ။

နဲ႔ျပႏိင
ု တ
္ ယ္။ အဲဒလ
ီ မ
ို ်ဳိး ေသေသ

မ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ အားနည္း

ထြ က္ မ ယ္ ။ ႏွ စ္ လေလာက္ ၾ ကာ

ခ်ာခ်ာေလး အခ်ိန္ရၿပီး ႐ိုက္ကူး

ခ်က္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွပ
ိ ါ

မ ယ္ ။ ဒီ ကုိ ဇူ လုိ င္ ၁ ၅ ရ က္

ႏုိ င္ ငံေ ရးလု ပ္ ၾ ကတဲ့ သူေ တြေ တာ့

ခြင့္ရတယ္။

တယ္ ။ ဒါကလည္း အစ္ မ တစ္

ေလာက္ျပန္ေရာက္မယ္။

အမ်ားႀကီး ပဲ ။ ဘဘလို လူ မ်ဳိး က်

ဆ ရာ ႀ ကီး ဦး ၀ င္း တ င္ ရဲ ႕

အမ်ားႀကီး ဆုံး ႐ႈံး တာပါ။

ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈ

ေယာက္တည္း အျမင္ပါ။ ဒီဇာတ္

လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိင
ု င
္ မ
ံ ွာ ဇာတ္လမ္းတဲြေတြ

လမ္းတဲက
ြ ျမန္မာပရိသတ္ႀကိဳက္

ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္း

႐ို က္ ကူး မႈ မ်ားလာေပမယ့္ ကို ရီး

မယ့္ ဇာတ္လမ္းပံုစံပါပဲ။ တခ်ဳိ႕

မွာ ကိုယ္တတ္ႏုိင္တဲ့ အႏုပညာနဲ႔

ယားဇာတ္ လ မ္း တဲြေ တြကို ပရိ

ဇာတ္ ကားေတြ လို မ်ဳိး ေၾကာ္ျ ငာ

ကူ ညီေ ဆာင္ ရြက္ မႈေ တြရိွေ တာ့

သ တ္ အားေ ပး မႈ မ်ားေ န တာ က

၀င္တအ
ဲ့ ခ်ိန္ေတြမွာ Repeat ေတြ

တကယ္လ႔ို အႏုပညာအလုပ္ေတြ

ရပ္ မိရပ္ဖေတြက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

ဘာ

မပါေအာင္ တည္းျဖတ္ရင္ေတာ့

နားလုိ က္ တဲ့ အ ခ်ိ န္ က်ရင္ ႏုိ င္ ငံ

မိုးကုတ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံ

ေၾကာင္လ
့ ႔ို ထင္ပါသလဲ။ အခု႐က
ို ္

ပ ရိ သ တ္ အ တြ က္ သြ က္ သြ က္

ေရး လႈ ပ္ ရွား မႈေ တြ မွာ ပါ ၀ င္ ဖို ႔

ဖိ႔ု ဆႏၵရၾွိ ကတယ္လ႔ို သိရပါတယ္။

တဲ့ ဇာတ္လမ္းတဲြအေပၚမွာေကာ

လက္ လ က္ နဲ ႔ ၾကည့္ လု ႔ိေ ကာင္း

ရည္ရြယ္ထားတာရွိလား။

အစ္မရဲ႕ သေဘာထားကေရကာ

ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္ထားလဲ။

မယ့္ ကားတစ္ကားျဖစ္မွာပါ။

အဲဒါက အခ်က္အမ်ားႀကီး

ရွိတယ္။ ဆင္ဆာအေျပာင္းအလဲ

ဂီ တ ဘက္ မွာ လည္း တစ္ ကို ယ္

ရည္ရြယ္ထားတာ မရွိဘူး။

အ စ္ မ ရဲ ႕ ေ မြး ရ ပ္ေျ မ က

ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။
အစ္ မ ကို ယ္ တုိ င္ ႏုိ င္ ငံေ ရး

ခုေ တာ င္ အႏု ပ ညာ အ လု ပ္ က

နား တယ္ လုိ ႔ ေျပာလို ႔ ရ တယ္ ။

နဲပ
႔ တ္သက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ

လည္း မရွိဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက

ၾကည္တယ္။ သူက တုိင္းျပည္အ

လက္ရွိျမင္ေနရတဲ့ အစ္မတုိ႔ႏုိင္ငံ

တြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းအျဖစ္

ရဲ ႕ လႊ တ္ေ တာ္ က ပ် င္း စ ရာ

လည္း ယုံၾကည္တယ္။ သူ႔ပညာ

ေကာင္းတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စိတ္

ေတြေရာ၊ စိတဓ
္ ာတ္ၾကံ႕ခုင
ိ မ
္ ႈေတြ

မ၀င္စားပါဘူး။

ေရာ၊ အနစ္ နာခံေ ပးဆပ္ မႈေ တြ
ေရာ အႂကြ င္း မရွိ ယုံ ၾ ကည္ တဲ့ အ

အင္ န္ အ ယ္ လ္ ဒီ ပ ညာေရး

တြက္ အေမ့ကို ဘယ္လမ
ို ်ား ကူည ီ

ကြနရ
္ က္ရန္ပုံေငြအတြက္ ျပဳလုပ္

ႏုိင္မလဲဆုိၿပီး ကူႏုိင္တာကူမယ္။

ခဲ့တဲ့ ၾသစေၾတးလ် ေဖ်ာ္ေျဖပဲြက

ဘာလုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အစီအ

ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သလို အဲဒီပဲြကရ

စဥ္ ခ်ထားတာမ်ဳိးေတာ့ မရွိ ဘူး ။

တဲ့ အႏုပညာေၾကးေတြကိုလည္း

ႀကံဳသမွ် လုပလ
္ ရ
႔ို တာ အကုနလ
္ ပ
ု ္

လွဴခဲ့တာဆိုေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ

မယ္။

အစ္မရဲ႕ ခံစားမႈေလးကို ေျပာေပး

ပါဦး။

ကို ယ္ တုိ င္ လ ည္း ဥပေဒနဲ ႔

အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အရမ္း

ဘဲြ ႕ ရ ထား သူ တ စ္ေ ယာ က္ ဆုိ

ေပ်ာ္ပါတယ္။ အစ္မတိတ
႔ု င
ုိ ္းျပည္

ေတာ့ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွာ ျပ႒ာန္းထား

မွာ လုိအပ္တဲ့ေနရာေတြ အမ်ား

တဲ့ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔

ႀ ကီး ရွိ တာ ဆိုေ တာ့

တ တ္ႏုိ င္

အမ်ားစု က ဆႏၵ ရွိ ၾ ကတဲ့ အေပၚ

သေလာက္ လု ပ္ တဲ့ သေဘာပါ။

အစ္မရဲ႕အျမင္ကလ
ို ည္း သိခ်င္ပါ

အစ္မတို႔ လုပ္ႏုိင္တာက တကယ္

တယ္။

လိုအပ္တာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ သဲတစ္

ပြင့္စာေလက္ပဲ ရွိတာပါ။ ဒါေပမဲ့

အရင္ကတည္းက လူတစ္စတ
ု စ္ဖ႕ဲြ

ကိုယ္လုပ္ႏုိင္တာ ဘယ္ေလာက္

အတြက္ပဲ ေရးဆဲြထားတာ။ သန္း

မွ မရွိဘူးဆိုေတာ့ လုပ္မေနေတာ့

ေျခာက္ဆယ္ကို ကိယ
ု စ
္ ားမျပဳဘူး

ပါဘူးဆိတ
ု ဲ့ စိတအ
္ စ္မမွာ မရွဘ
ိ ူး။

ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ၊ူ ႏုင
ိ င
္ ံ

လုပ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္မယ္။

သားအားလုံးအတြက္ ကိယ
ု စ
္ ားျပဳ

ျပ င္ သ င့္ ပါ တ ယ္ ။ ဒါ က

တဲ့ ကိုက္ညီတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ

အ စ္ မ ကို ယ္ တုိ င္ လ ည္း

အင္နအ
္ ယ္လ္ဒီရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ

ဥပေဒဆိတ
ု ာ ေပၚေပါက္ဖ႔ို လိအ
ု ပ္
ပါတယ္။

မွာ အၿမဲ ပါ၀င္ေ နတာဆိုေ တာ့
လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ

ေရာ ဘယ္အခန္းက႑က ပါ၀င္

ႏွ တ န္းေရာက္ သြားၿပီ လဲ ။ အရင္

ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါသလဲ။

ႏွစ္ေတြကလည္း မိသားစုအေပ်ာ္

အစ္မသားေလးေကာ ဘယ္

အစ္မတို႔က အေမ့ရဲ႕ ပါတီ

ခရီးသြားေလ့ရွိတာဆိုေတာ့ ဒီႏွစ္

ဘက္ မွာ စည္း ႐ုံးေရးဆင္း တဲ့ အ

အတြက္ေရာ ဘာေတြစီစဥ္ထား

ေနနဲ႔ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပတ
ဲြ န
ု ္း

ပါသလဲ။

သားက ခုေ တာ့ ေက်ာင္း

ကလည္းပညာေပး ျပဇာတ္ေတြက

ၾကတာဆိုေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိး အေမ

တက္ေနတုန္းပဲ။ ဇြန၊္ ဇူလင
ုိ လ
္ ဆို

ခိုင္းရင္ေတာ့ လုပ္မယ္။ ဒါေပမဲ့

ေက်ာင္းပိတၿ္ ပီ။ ၾသဂုတမ
္ ွ ေက်ာင္း

အခုၾကားေနရတာက သက္ဆုိင္
ရာနယ္ေျမမွာ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ကိယ
ု ္
စားလွယ္ပဲ ေဟာေျပာခြင့္ရိွမယ္။
က်န္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လာ
ၿပီး ေျပာလိ႔ု မရဘူး။ အဲဒလ
ီ ေ
ုိ တြ
႐ႈပေ
္ နတယ္။ တကယ္က ႏုင
ိ င
္ တ

ကာမွာဆိရ
ု င္ ရတယ္ေလ။ အစ္မတု ႔ ိ
တုင
ိ ္းျပည္က ႀကိဳက္သလိုေတြ လုပ ္
ေနၾကတာဆိုေ တာ့ ရ၊မရ မသိ
ေသးဘူး။ရရင္ေတာ့လက
ို လ
္ ပ
ု မ
္ ယ္။
အေမ့ကို ကူႏင
ုိ တ
္ ာ ကူမယ္။ အေမ့
ကို ေလးစားၾကည္ညိဳတယ္။ ယုံ

ဖြ င့္ မွာ ။ ေက်ာင္းျပန္ ဖြ င့္ ရ င္
GRADE-3 တက္မယ္။ အရင္က
ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြဆိုရင္ တစ္
ေနရာရာကို ပို ႔ေ နက်။ ဒီႏွ စ္ က်
ေတာ့ သားရဲ႕ ေက်ာင္းပိတရ
္ က္မွာ
အစ္မက ျပည္ပေဖ်ာ္ေျဖေရးခရီး
စဥ္ရွိေနတာဆိုေတာ့ အဲဒီက ျပန္
လာၿပီးရင္ေတာ့သားနဲအ
႔ တူမိသား
စုခရီးကို ျပည္ပ မဟုတရ
္ င္ေတာင္
ျပည္ တြ င္း ပဲျ ဖစ္ျ ဖစ္ တစ္ေ နရာ
ေတာ့ လုိက္ပုိ႔ေပးမယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Vol.9,
Vol.13,
No.29
No.8 October
April 30 7, ,2014
2010
ၾကားထဲ မွာ ဆီး ဂိ မ္း ၿပိဳ င္ ပဲြ ရွိ ပါ
တယ္။ ဒါေပမဲ့ အာရွဖလားၿပိဳင္ပဲြ
အတြက္ ေရရွည္စီမံခ်က္ မရွိဘူး
ျဖစ္ေနပါတယ္။ ထိုင္းအမ်ဳိးသမီး
အသင္း နည္းျပက အုပ္စုအဆင့္
က ထြကခ
္ ရ
ဲ့ တဲ့ အာဆီယခ
ံ ်န္ပယ
ီ ံ
ရွစ္ၿပိဳင္ပဲြမွာ ေျပာသြားတာတစ္ခု
ရွိပါတယ္။ သူတို႔ (ထိုင္းအသင္း)
အတြက္ အာဆီယံ ခ်န္ပယ
ီ ရ
ံ စ
ွ က

အဓိ က မဟု တ္ ဘဲ ဆီး ဂိ မ္း ၿပိဳ င္ ပဲြ
မွာ အေျချပဳၿပီး အာရွဖလားၿပိဳင္
ပဲြမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔က အဓိကလို႔
ေျပာသြားခဲတ
့ ယ္’’ ဟု အားကစား
အ ယ္ ဒီ တာ ကိုေ န ကို က ေျ ပာ
သည္။

ျမန္ မာအမ်ဳိး သမီး အသင္း

အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ အိမ္ရွင္ဆီး
ဂိ မ္း တြ င္ ခ်န္ ပီ ယံျ ဖစ္ သြားသည့္
ထိုင္းအသင္းကို အႀကိဳဗိုလ္လုပဲြ
အဆင့္တြင္ ပင္နယ္တီအဆံုးအ
ျဖတ္ျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္အ

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေဘာလံုးအသင္းႏွင့္ ကမၻာ့ဖလား၀င္ခြင့္
ဓာတ္ပံု − ဗိုလ္ဗိုလ္၀င္း

AdkvfAdkvf0if;

သင္းကိုလည္း အုပ္စုအဆင့္တြင္
႐ံႈးနိမ့္ထားသည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အာရွဖလားတြင္

ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္အသင္းမ်ားကို
ေက်ာ္ျဖတ္အႏိုင္ယူႏိုင္ပါက ျမန္
မာအမ်ဳိး သမီး ေဘာလံုး အသင္း
အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ေဘာလံုးေလာက

နာေၾကာင့္ လာမည့္ ကမၻာ့ဖလား

သင္းက ၂၀၁၅ ကမၻာဖ
့ လားၿပိဳင္ပဲြ

ဘက္အသင္းမ်ားထက္ ၿပိဳင္ပဲြအ

မဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးၿပိဳင္ပဲြအႀကိဳ

တြင္ သမိုင္းမွတ္တိုင္သစ္ စိုက္ထူ

ၿပိဳ င္ ပဲြ ကို ၀င္ေ ရာက္ ခြ င့္ ပိ တ္ ပ င္

သုိ႔ အလိုအေလ်ာက္ ၀င္ေရာက္

ႀကိဳျပင္ဆင္မႈ အားနည္းမႈမ်ားက

ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္မွ

ႏုိ င္ မ ည္ျ ဖစ္ ၿ ပီး ဆီး ဂိ မ္း ႐ံႈးေႂကြး

သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတထ
္ ားခဲသ
့ ည္။

ယွဥၿ္ ပိဳင္ခြင့္ ရရွမ
ိ ည္ျဖစ္ၿပီး အုပစ
္ ု

လ ည္း ေ မွ်ာ္ လ င့္ ခ် က္ အ တြ က္

ေမလ ၅ ရက္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ

မ်ားကိုလည္း ျပန္ဆပ္ၿပီးသားျဖစ္

ႏို င္ ငံ လ က္ေ ရြး စင္ အ သင္း

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ကမၻာဖ
့ လား၀င္ေရာက္

တစ္ခဆ
ု မ
ီ ွ တတိယအေကာင္းဆံုး

အားေ လ်ာ့ေ စေ ၾ ကာ င္း ျ မ န္ မာ့

ကြ မ္ က်ဳိး ၿမိဳ ႕တြ င္ ေလ့ က်င့္ မႈႏွ င့္

လာမည္ျဖစ္သည္။

မ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္

ခြ င့္ တ စ္ေ န ရာ အ တြ က္ အာ ရွ

အသင္းႏွစသ
္ င္းသည္ ကမၻာဖ
့ လား

ေဘာလံုးေလ့ လာသူ မ်ားက ဆို

ေျခစမ္း ပဲြ မ်ား သြားေရာက္ ယွ ဥ္

က မ ၻာ့ ဖ လားေ ဘာ လံုး ၿ ပိဳ င္ ပဲြ အ

အမ်ဳိးသမီးေဘာလံုးေလာကတြင္

၀င္ ခြ င့္ေ နာက္ ဆံုး တစ္ေ နရာအ

သည္။

ၿပိဳင္ကစားေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္ မာအမ်ဳိး သမီး အသင္း သည္

မည္က ျမန္မာေဘာလံုးပရိသတ္

ေျ ခ စြ မ္း အ လ ယ္ အ လ တ္ ရွိ အ

တြက္ (play-off) ပဲြစဥ္ယွဥ္ၿပိဳင္

‘‘အသင္း အေနအထားအရ

ေတာင္ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း

‘‘ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ’’

‘‘ေျမာက္ ကို ရီး ယားအသင္း

အု ပ္ စု အေ န အ ထား အ ရ

မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေနေသာ္လည္း ျမန္

ေရွ ႕ေ တာ င္ အာ ရွႏို င္ ငံ မ်ား အ

ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒီႏွစ္ၿပိဳင္ပဲြ အပိတ္ခံရတဲ့အတြက္

ေျပာရရင္ ကမၻာဖ
့ လား၀င္ခင
ြ တ
့္ စ္

အသင္းမ်ားႏွင့္ အစဥ္လိုက္ယွဥ္

မာ့လက္ေရြးစင္ေဘာလံုးအသင္း

တြက္ အခြင့္အလမ္းေပၚလာျခင္း

အႀကိဳ ဗို လ္ လု ပဲြ စ ဥ္ မ်ားသို ႔

အေရွ ႕ေတာင္ အာရွ အမ်ဳိး သမီး

ေနရာအတြက္ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာ၊

ၿပိဳင္ကစားရမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္စု တ

မ်ားႏွ င့္ မူ အလွ မ္းေ၀းေနသည့္

ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံ

ေရပန္း စားေနသည့္ အာရွ အ င္

ေဘာလံုး အသင္းေတြ အ တြ က္

ထို င္း က သံုး ဆယ္ ရာခို င္ႏႈ န္း စီ နဲ ႔

တိ ယ အေကာင္း ဆံုး အသင္းျဖစ္

ၿပိဳင္ပဲြျဖစ္သည္။

ေဒသတြ င္း ထိ ပ္ တ န္းေျခစြ မ္း ရွိ

အားႀကီး အမ်ဳိးသမီးေဘာလံုးအ

လာမယ့္ ကမၻာ့ ဖ လားၿပိဳ င္ ပဲြ ၀ င္

ေဂ်ာ္ ဒ န္ အ သင္း က ဆယ္ ရာခို င္

လာရန္ ထိုင္းအသင္းကို အႏိုင္ရ

ျမန္ မာအမ်ဳိး သမီး အသင္း အေန

သင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ၊္

ခြင့္တစ္ေနရာ အခြင့္အလမ္းေပၚ

ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

ရွိရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အုပ္

သို႔ေသာ္ လာမည့္ေမလအ

တြင္း၌ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အမ်ဳိး

ျဖင့လ
္ ည္း မဟာအခြငအ
့္ ေရး ျဖစ္

ေတာင္ ကို ရီး ယားႏွ င့္ ၾသစေၾတး

လာ တ ယ္ ။ ဒါ ရေ တာ င့္ ရ ခဲ

ဒါေပမဲ့ ျပင္ ဆ င္ မႈ အေနအထား

စုတြင္ တတိယအေကာင္းဆံုး ေန

သမီး အသင္း အေနျဖင့္ အာရွ ဖ

ေပၚလာသည္။

လ်အသင္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ရွိ

အခြင့္အေရးပါ။ ေနာက္ႏွစ္ဘယ္

အရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်န္

ရာရရွိပါက အျခားအုပ္စုမွ တတိ

လားၿပိဳင္ပဲြ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေနၿပီး ၀င္ခင
ြ တ
့္ စ္ေနရာရရန္ ယွဥ္

ေလာက္ၾကာမွ ဒီလိုအခြင့္အေရး

သံုးသင္းက သံုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းစီ

ယအေကာင္းဆံုးျဖစ္လာႏိင
ု သ
္ ည့္

၂၀၁၄ အာရွဖလား အမ်ဳိး

အဆုိပါၿပိဳင္ပဲြမွ ထိပ္ဆံုးငါးသင္း

သမီးေဘာလံုး ၿပိဳ င္ ပဲြ ေနာက္ ဆံုး

ၿပိဳင္ရမည့္ (play-off) ပဲြစဥ္ အ

ထပ္ရမယ္ဆိုတာ မသိႏိုင္ပါဘူး။

ရွိေနၿပီး ျမန္မာအသင္းက ဆယ္

အိ မ္ ရွ င္ ဗီ ယ က္ န မ္ အ သ င္းႏွ င့္

သည္ ၂၀၁၅ ကမၻာ့ဖလား အမ်ဳိး

အဆင့္ပဲြစဥ္မ်ားကို လာမည့္ ေမ

တြက္ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္

ဒါေပမဲ့ ျမန္မာအသင္းအေနနဲ႔ ၿပီး

ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္’’ ဟု ျမန္

(play-off) ပဲြစဥ္၌ ေတြ႕ဆံုဖြယ္

သမီးေဘာလံုးၿပိဳင္ပသ
ဲြ ႔ို ၀င္ေရာက္

လ ၁၄ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ ဗီ

မာအသင္း သံုး သင္း က ယွ ဥ္ ၿ ပိဳ င္

ခဲ့တဲ့ ဆီးဂိမ္းၿပီးကတည္းက ျပည္

မာ့ လ က္ေ ရြး စ င္ အ မ်ဳိး သ မီး အ

ရွိေနသည္။

ယွဥၿ္ ပိဳင္ခင
ြ ့္ ရရွမ
ိ ည္ျဖစ္သည္။ ထိ႔ု

ယက္နမ္ႏင
ုိ င
္ တ
ံ ြင္ လက္ခက
ံ ်င္းပ

ရန္ ရွိေနသည္။

တြ င္း မွာ ပဲ ေလ့ က်င့္ ခဲ့ ရ တယ္ ။

သင္း နည္းျပ ကူ မာဒါက ေျပာ

ေၾကာင့္ ျမန္မာေဘာလံုးအသင္း

မည္ျဖစ္သည္။ အဆိပ
ု ါၿပိဳင္ပတ
ဲြ င
ြ ္

လက္ရွိကမၻာ့အဆင့္ သတ္

ၿပိဳင္ ပဲန
ြ ီးမွ တ႐ုတ္ျပည္ကို သြားၿပီး

သည္။

ျမန္ မာအမ်ဳိး သမီး အသင္း အေန

တစ္သင္းအေနျဖင့္ ကမၻာ့ဖလား

ေျ ခ စ စ္ ပဲြ အ ဆ င့္ ေ အာ င္ျ မ င္ ခဲ့

မွ တ္ ခ်က္ မ်ားအရ ဗီ ယ က္ န မ္ အ

ေလ့ က်င့္ ခြ င့္ နဲ ႔ ေျခစမ္း ပဲြ က စား

ကမၻာ့ ဖ လားၿပိဳ င္ ပဲြ ၀င္ ခြ င့္

ျဖင့္ ေတာင္ကရ
ို ီးယား၊ ၾသစေၾတး

ၿပိဳင္ပဲြသြားရာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ

သည့္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊

သင္းက ကမၻာ့အဆင့္ ၂၈၊ ထိုင္း

တယ္။ ျပင္ဆင္မႈအပိုင္း အလြန္

ေမွ်ာ္ လ င့္ ခ်က္ ရွိေ နသည့္ အာရွ

လ်အသင္းမ်ားႏွင့္ ပဲြစဥ္မ်ားတြင္

သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ေဂ်ာ္ ဒ န္ အ သင္း မ်ားႏွ င့္ ေနာက္

အသင္းက ကမၻာ့အဆင့္ ၃၀ ႏွင့္

အားနည္းပါတယ္’’ ဟု အားကစား

ဖလားၿပိဳင္ပဲြအတြက္ ဗီယက္နမ္

အျမင့ဆ
္ ံုးေမွ်ာ္မန
ွ ္းႏိင
ု သ
္ ည္မွာ ဂိုး

လ က္ ရွိေျ ခ စြ မ္း မ်ား အ ရ

ဆံုး အဆင့္ သို ႔ တို က္ ႐ို က္ ၀ င္ ခြ င့္

ျမန္ မာအသင္း က ကမၻာ့ အ ဆင့္

ကေ လာ င္ ရွ င္ ကို ဟိ န္း ထ က္

အသင္းသည္ ေတာင္ကိုရီးယား၊

အေရအတြက္ နည္းနည္းႏွင့္ ႐ံႈး

ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပဲြအတြက္ အာရွ

ရရွိ ထားသည့္ ဂ်ပန္ ၊ တ႐ု တ္ ၊

၄၅ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။

ေအာင္က ေျပာသည္။

ထို င္း အသင္း အေနျဖင့္ တ႐ု တ္ ၊

ရန္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းထိင
ု း္ အသင္း

၀င္ ခြ င့္ ငါးေနရာအား အာရွ အ င္

ေတာင္ကိုရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်

ၿ ပီး ခဲ့ သ ည့္ ဆီး ဂိ မ္း ၿ ပိဳ င္ ပဲြ တြ င္

ေဂ်ာ္ ဒ န္ အ သင္း အေနျဖင့္ ဂ်ပန္

ကိုမူ အႏုိင္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားရမည္

အားႀကီး အမ်ဳိးသမီးေဘာလံုးအ

အသင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္

လည္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအသင္း

ခ်ဳပ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္

ႏိုင္ငံတု႔တ
ိ ြင္ သြားေရာက္ေလ့က်င့္

ျဖစ္ေ ၾကာင္း ေလ့ လာသူ မ်ားက

သင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ၊္

ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အေနျဖင့္ ဗီ ယ က္ န မ္ ၊ ထို င္း အ

ပဲြ ၿ ပီးေနာက္ ျမန္ မာအမ်ဳိး သမီး

ျပင္ဆင္မမ
ႈ ်ား ျပဳလုပထ
္ ားသည္ဟု

သံုးသပ္သည္။

ေတာင္ ကို ရီး ယား၊ ေျမာက္ ကို ရီး

သင္းမ်ားကို အႏိင
ု မ
္ ရရွခ
ိ ဘ
ဲ့ ဲ တတိ

ေဘာလံုး အသင္းႏွ င့္ ေျခစမ္း ပဲြ

သိရထ
ိ ွ ားေၾကာင္း ကူမာဒါက ေျပာ

ယား၊ ၾသစေၾတးလ်အသင္း ငါး

စုႏွစ္ခု ခဲြျခားထားၿပီး အုပ္စု (က)

ယဆုသာ ရရွိခဲ့သည္။

ကစားရန္ ျပည္ပအသင္းမ်ားႏွင့္

သည္။

ျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္

သင္းကသာ ရယူမည္ျဖစ္သည္။

တြင္ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ေဂ်ာ္

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသ

စီ စ ဥ္ေ န သ ည္ ဟု သ တ င္း မ်ား

‘‘ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အသင္း

ေလ့က်င့္ေနသည့္ ပဏာမလက္

ဒန္ႏွင့္ အိမ္ရွင္ ဗီယက္နမ္၊ အုပ္စု

မီးအသင္းသည္ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္

ထြ က္ေ ပ ၚ ခဲ့ေ သာ္ လ ည္း ျ ဖ စ္

အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေမလအတြင္း

ေရြး စ င္ အ မ်ဳိး သ မီးေ ဘာ လံုး အ

လံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ဖီဖာ) သည္ ၿပီးခဲ့

(ခ)တြ င္ တ႐ု တ္ ၊ ေတာင္ ကို ရီး

ပဲ၀
ြ င္ခင
ြ တ
့္ စ္ေနရာအတြက္ ခက္ခဲ

ေျမာက္လာျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ျပင္

မွာ အာရွဖလားၿပိဳင္ပဲြ ေနာက္ဆံုး

သင္း တြ င္ ကစားသမား ၂၆ ဦး

သည့္ ၂၀၁၁ ကမၻာ့ဖလား အမ်ဳိး

ယား၊ ထိင
ု ္းႏွင့္ ျမန္မာအသင္းမ်ား

စြာ ႐ုန္းကန္ရမည့္ အေနအထား

အေနာက္ အာရွ ဖ လားၿပိဳ င္ ပဲြ သို ႔

အဆင့္အတြက္ ေျခစစ္ပဲြေအာင္

ပါ၀င္ေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဆီးဂိမ္းအ

သမီးၿပိဳင္ပတ
ဲြ င
ြ ္ ေျမာက္ကရ
ို ီးယား

က်ေရာက္ လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ၿပိဳ င္ ပဲြ

ရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက

လည္း ၀င္ေ ရာက္ ယွ ဥ္ ၿ ပိဳ င္ မ ည့္

ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ၾကားထဲမွာ တစ္

အသင္းအား တားျမစ္ေဆးျပႆ

တြင္ အႀကိဳဗိလ
ု လ
္ ပ
ု ဲြေရာက္ ေလး

သံုးသပ္သည္။ ထို႔ျပင္ အျခားၿပိဳင္

အစီအစဥ္ပ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထ

ႏွစန
္ ီးပါး ျပင္ဆင္ခ်ိနရ
္ ရွပ
ိ ါတယ္။

သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ဖလားေဘာ

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ရွစ္သင္းအား အုပ္

ျမန္ မာႏုိ င္ ငံေ ဘာလံုး အဖဲြ ႕

လ က္ ရွိ အေ န အ ထား အ ရ

အာရွဖလားၿပိဳင္ပဲြအႀကိဳအ

အခ်ပ္ပို A4

43

Sports

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ျမန္မာလိဂ္ဒုတိယအေက်ာ့အစတြင္ အသင္းႀကီးအခ်င္းခ်င္း ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုသည့္ ပြဲစဥ္အခ်ိဳ႕ပါဝင္
ဗိုလ္ဗုိလ္ဝင္း
ရန္ကုန္၊ဧၿပီ-၂၇

စဥ္မ်ားကုိ ပြဲစဥ္(၁၀)အၿပီးတြင္

မည္ျဖစ္ၿပီး ပြစ
ဲ ဥ္(၁၂)သည္ ဇြနလ

ျဖစ္သည္။

က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ပြဲေလ်ာ့ျဖင့္ ရမွတ္ ၁၇ မွတ္ ရရွထ
ိ ား

လက္ေ ရြး စင္ အ သင္း ၏

၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ စတင္မည္

သည္။

ျဖစ္သည္။

မ်ားအျဖစ္ မေနာေျမႏွင့္ ေနျပည္

ၿပိဳ င္ ပြဲေ ခတၱ ရ ပ္ နားထားခ်ိ န္ တြ င္

၂၀၁၄ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အ

အက္ ဖ္ စီ ခ်ဲ လ င့္

ေအ

ဖလားၿပိဳ င္ ပြဲ

ပြဲစဥ္(၁၂)တြင္ အျခားပြဲစဥ္

ျမန္မာလိဂ္ပြဲစဥ္(၁၀)အၿပီး

ပြဲစဥ္(၁၀)အၿပီးတြင္ ျမန္မာ

မွတ္ေပး ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ဒုတိယ

ေၾကာင့္ ေခတၱရပ္နားထားျခင္းျဖစ္

ျမန္မာလိဂ္ဒုတိယအေက်ာ့

ေတာ္၊ ခ်င္းအသင္းႏွင့္ မေကြးအ

ရတနာပံအ
ု သင္းက ရမွတ္ ၂၄ မွတ ္

လိဂဂ
္ ိုးသြင္းအမ်ားဆံုးစာရင္းတြင္

အေက်ာ့ပြဲစဥ္အစျဖစ္သည့္ ပြဲစဥ္

ၿပီး ပထမအေက်ာ့ေနာက္ဆံုးပြစ
ဲ ဥ္

အစတြင္ လက္ရအ
ွိ မွတ္ေပးဇယား

သင္းတုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကမည့္

ျဖင့္

ဦး

ရတနာပံုအသင္းမွ ကုိလံဘီယာ

(၁၂)တြင္ ရတနာပံုႏွင့္ ကေမၻာဇ၊

(၁၁)သည္ ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ ၿပီး

ဦးေဆာင္ေနေသာ ရတနာပံုအ

ပြဲစဥ္မ်ားကို သုဝဏၰကြင္း၌လည္း

ေဆာင္ထားၿပီး ေနျပည္ေတာ္အ

တုိက္စစ္မွဴးဖြန္ဆီကာက သြင္းဂိုး

ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီ စသည့္အ

ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ

သင္းသည္ အသင္းႀကီးကေမၻာဇ

ေကာင္း၊ GFA အသင္းႏွင့္ ေဇယ်ာ

သင္းက (တစ္ပြဲေလ်ာ့)ျဖင့္ ရမွတ္

၁၄ ဂိုးျဖင့္ ဦးေဆာင္ထားေၾကာင္း

အမွ တ္ေ ပးဇယားကို

သင္းႀကီးအခ်င္းခ်င္း ထိပ္တိုက္

ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္

ႏွင့္ ဗထူးကြင္း၌လည္းေကာင္း၊

ေရႊေျမ၊

ဇြဲ က ပင္ အ သင္းႏွ င့္

၂၂ မွတ္၊ မေကြးအသင္း (တစ္ပြဲ

သတင္းရရွိသည္။ ၂၀၁၄ ျမန္မာ

ေတြ႕ဆံုေနသည့္ပြဲစဥ္မ်ား ပါဝင္

ခ်က္အရ ျမန္မာလိဂ္ဒုတိယအ

လက္ရွိခ်န္ပီယံ ရန္ကုန္အသင္း

ေဆာက္ သ မ္းျမန္ မာအသင္း တို ႔

ေလ်ာ့)ႏွင့္ ကေမၻာဇအသင္းတုက
႔ိ

လိ ဂ္

ေနသည္။

ေက်ာ့ပစ
ြဲ ဥ္မ်ားကုိ ပထမအေက်ာ့

သည္ ဧရာဝတီအသင္းႏွင့္ YUSC

ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည့္ ပြဲစဥ္မ်ားကို

ရမွတ္ ၁၈ မွတစ
္ ရ
ီ ရွထ
ိ ားၿပီး လက္

သည္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္

အၿပီးတြင္ ဆက္တက
ုိ က
္ ်င္းပသြား

၌လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္

ေအာင္ဆန္းကြင္း၌လည္းေကာင္း

ရွိ ခ်န္ပယ
ီ ံ ရန္ကန
ု အ
္ သင္းမွာ တစ္

ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာလိဂပ
္ ထမအေက်ာ့ပြဲ

မန္ယူနည္းျပေဟာင္း ေဒးဗစ္မုိယက္စ္
ဖေလာ္ရီဒါတြင္ အနားယူေန
မီယာမီ၊ဧၿပီ-၂၇

မယ္လာႏွင့္ ညစာ ေအးေအးလူလူ

မန္ယယ
ူ ာယီနည္းျပ ႐ုင
ိ ယ
္ န္ဂစ္က

စားသံုး ခဲ့ သ ည္ ကို

အသင္းကုိ ကယ္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း

သည္။ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္မွာ

ျမင္ေ တြ ႕ ရ

ေနစဥ္ နည္းျပေဟာင္း ေဒးဗစ္မို

ဂေလဇာမိသားစု၏ ေမြးရပ္ေျမ

ယက္ စ္ မွာ

လည္း ျဖစ္သည္။

အသင္း မွေ ဝးရာသို ႔

ထြက္ခြာသြားသည္။

အေမရိ က န္ စီး ပြားေရးလု ပ္

အဂၤါေန႔က အလုပ္ျဖဳတ္ခံ

ငန္းရွင္ ဂေလဇာမိသားစုက မန္

လုိက္ရေသာ မုိယက္စ္သည္ မန္

ယူအသင္းကုိ ပုင
ိ ဆ
္ င
ုိ ္ေသာ္လည္း

ယူက ေနာ့ဝွစ္ခ်္ကို ၄-၀ ဂိုးျပတ္

မိုယက္စ္ႏွင့္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ခ်ဳပ္

ျဖင့္ အႏုိင္မရမီ တစ္ရက္ကပင္

ဆိထ
ု ားေသာစာခ်ဳပ္ကုိပယ္ဖ်က္ခ ဲ့

အေမရိကန္ႏင
ုိ င
္ ံ ဖေလာ္ရဒ
ီ ါျပည္

ၿပီး ေပါင္ခန
ု စ္သန္း ေလ်ာ္ေၾကးေပး

နယ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။

မုိ ယ က္ စ္ သ ည္

ေတာင္ ဖ

ေလာ္ရဒ
ီ ါတြင္ ဇနီးသည္ျဖစ္သူ ပါ

—Ref: Dailymail

ဒု တိ ယ အေက်ာ့ ပြဲ စ ဥ္ မ်ား

44

Sports

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္နဲ႔ အေဝးကြင္းကစားရမယ့္ လီဗာပူး၊ အက္သလက္တီကိုနဲ႔
မီလန္ဒါဘီပြဲမ်ား အပါအဝင္ ဒီတစ္ပတ္ဥေရာပလိဂ္ပြဲမ်ား
ကိုေအးျမတ္
ဒီတစ္ပတ္ ဥေရာပလိဂၿ္ ပိဳင္ပြဲေတြ
မွာ ရင္ခုန္စရာေကာင္းတဲ့ လိဂ္
ႏွစခ
္ အ
ု ျဖစ္ ပရီးမီးယားလိဂန
္ ႔ဲ လာ
လီဂါကေတာ့ ဆက္ရွိေနဦးမွာျဖစ္
ပါတယ္။ စီးရီးေအကေတာ့ အ
မွတ္ကြာဟမႈအရ ဂ်ဴဗင္တပ္အ
သာရေနၿပီး လက္က်န္ပြဲအေနအ
ထားအရလည္း အသာရေနတာ
ေၾကာင့္

လက္က်န္ႏွစ္ပြဲႏုိင္ရင္

ခ်န္ပီယံျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒီတစ္ပတ္
ပရီးမီးယားလိဂ္မွာေတာ့ လီဗာပူး
ကို အမီလုိက္ရမယ့္ ခ်ယ္လ္ဆီးနဲ႔
Stefan Wermuth/ REUTERS

တန္း ဆင္း ဇု န္ ထဲ က လြ တ္ေ အာင္
႐ုန္းရမယ့္ ေနာ့ဝစ
ွ ခ
္ ်္တရ
႔ို ႕ဲ ပြက
ဲ အ
ႀကိတအ
္ နယ္ က်ိန္းေသျဖစ္လာမွာ
ပါ။ ဒီလပ
ုိ ဲ ခ်န္ပယ
ီ ံျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား
ေနတဲ့ လီဗာပူး အေဝးကြင္းမွာ ခရစၥ
တယ္ပဲေလ့စ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္မ
လား ၾကည့္ရပါမယ္။ လာလီဂါပြဲ
ေတြထဲမွာေတာ့ အက္သလက္တီ
ဘာကာတုိ႔ အိမ္ကြင္းပြဲကို

ကုိ အေဝးကြင္းပြက
ဲ စားၿပီး ရီးရဲလ ္

ပါလိဂ္ ဝင္ခင
ြ ရ
့္ ဖိ႔ု အားထည္က
့ စား

စားသြားႏုိင္ပါတယ္။ လက္ရွိ ေျခ

ကိပ
ု ဲ ေရြးရမွာျဖစ္ၿပီး ဂိုးနည္းႏုင
ိ ပ
္ ါ

၅၊ ေမ၊ တနလၤာ

နဲ႔ ဘာကာတုိ႔က အိမ္ကြင္းပြဲေတြ

ရဦးမွာပါ။ ပထမအေက်ာ့ရလဒ္

စြမ္းအရ မန္ယူႏုိင္သြားႏုိင္တယ္။

တယ္။

ေအစီမီလန္-အင္တာမီလန္

အႏုိင္ကစားသြားဖုိ႔မ်ားတယ္။ ဂီ

ကစားရမွာျဖစ္လုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္

ပုိင္းအရ စပါးတို႔ ႏုိင္ေျခမရွိေပ

ဂိုးနည္းႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္။ အျမင့ဆ
္ ံုးႏွစ္

၆၊ ေမ၊ အဂၤါ

ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၁

တာေဖး

စရာ ေကာင္းဦးမွာပါ။

မယ့္ လက္ရွိေျခစြမ္းအရ စပါးအ

ဂိုးေလာက္ပဲ ရႏုိင္တယ္။

ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္-လီဗာပူး

ပရီးမီးယားလိဂ္

နည္းငယ္သာေနတယ္။ ဂိုးနည္း

၄၊ ေမ၊ တနဂၤေႏြ

ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၃

ဘီပြဲမွာ အင္တာတို႔ အနည္းငယ္

ဂိုးသံုးဂိုးေလာက္ ရႏုိင္တယ္။

၃၊ ေမ၊ စေန

မယ့္ပြဲပါပဲ။

ခ်ယ္လ္ဆီး-ေနာ့ဝွစ္ခ်္

လီဗာပူး ဂိုးမ်ားႏုင
ိ တ
္ ပ
ဲ့ ပ
ြဲ ါပဲ။

သာေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဘီထံုး

၄၊ ေမ၊ တနဂၤေႏြ

ဝက္စ္ဟမ္း-စပါး

မန္ယူ-ဆန္းဒါးလန္း

ပေက်ာ့ရလဒ္ ၃-၁

ပဲေလ့စ္ ဥေရာပဝင္ခြင့္လည္း မရွိ

စံအတုိင္း မွန္းဖုိ႔ခက္ခဲၿပီး သေရ

လီဗန္ေတး-အက္သလက္တီကုိ

ပေက်ာ့ရလဒ္ ၃-၀

ပေက်ာ့ရလဒ္ ၂-၁

ေတာ့ေ ပမယ့္

ျဖစ္ႏုိင္ေျခလည္း ရွိပါတယ္။

ပေက်ာ့ရလဒ္ ၂-၃

ဝက္စ္ဟမ္းတန္းဆင္းရဖို႔ မ

ရွိေတာ့ေပမယ့္ အနည္းဆံုး ယူ႐ို

ခ်ယ္လ္ဆီးရာသီကုန္ပြဲေတြ

အတတ္ႏုိ င္ ဆံုး

မီလန္ႏစ
ွ သ
္ င္းေတြ႕ဆံတ
ု ဲ့ ဒါ

ဇယားေအာက္ေျခမွာ

ဆက္ရွိေနပါမယ္။ ဘာကာသြင္း

အက္သလက္တီကုိ အေဝး

မန္ယူဟာ ရာသီကုန္လက္

အေရးႀကီးခ်ိနမ
္ ွာ မေဖာက္ပါေစနဲ႔

ေတာ့ ခံကစားသြားႏုိင္တယ္။ လီ

၆၊ ေမ၊ အဂၤါ

က်န္ပြဲေတြအားလံုးကုိ အႏုိင္က

ဆုေတာင္းရပါမယ္။ ခ်ယ္လ္ဆီး

ဗာပူး အရင္ဂိုးရရင္ ပြဲအၿပီးမွာ ဂိုး

ဂ်ဴဗင္တပ္-အတၱလႏၲာ

ကြင္းႏုိင္ပြဲရႏုိင္ပါတယ္။ ဂိုးမ်ား

မ်ားႏုိင္ပါတယ္။

ပေက်ာ့ရလဒ္ ၄-၁

ေတာ့မရွဘ
ိ ဲ အျပန္အလွနသ
္ င
ြ ္းဂိုး

စီးရီးေအ

၄၊ ေမ၊ တနဂၤေႏြ

ရွိေနေပမယ့္ ဒီပြဲကုိလည္း လူသံုး

၅၊ ေမ၊ တနလၤာ

ကာတာနီးယား-႐ိုးမား

ပံုခ်ိန္ဆၿပီး အိမ္ကြင္းအေပၚစီးက

ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္-ဗလင္စီယာ

ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၄

ကစားသြားမွာပါ။ ဂ်ဴဗီတ႔ို အနည္း

ပေက်ာ့ရလဒ္ ၃-၂

ကာတာနီးယားအိမက
္ င
ြ ္းမွာ

ဆံုး တစ္ဂိုးအသာနဲ႔ ႏုိင္ေျခရွိတဲ့ပြဲ

ႏုိင္ေျခမရွိပါဘူး။ ႐ိုးမားေျခစြမ္း

ပါ။ အတၱလႏၲာ သေရရဖုိ႔မရွိဘူး။

ျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနၿပီး က်ိန္းေသႏုိင္ပြဲ

အျမင့္ ဆံုးျပန္ ရေနၿပီး

လာလီဂါ

ရွာသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဗလင္စီယာ

ကြင္းပြဲကိုလည္း ဂိုးအမ်ားနဲ႔ ႏုိင္

၃၊ ေမ၊ စေန

ဥေရာပဝင္ခြင့္ မေသခ်ာေပမယ့္

သြားႏုိင္တယ္။

ဘာစီလိုနာ-ဂီတာေဖး

ခံကစားသြားႏုိင္တယ္။

ပေက်ာ့ရလဒ္ ၅-၂

တစ္ ဂိုးအသာ ရႏုင
ိ ္ေလာက္တယ္။

ဒီ အေဝး

ကာတာနီးယား

ျပန္သြင္းႏိုင္ရင္ တစ္ဂိုးပါပဲ။

ဂ်ဴဗီတ႔ို ယူ႐ပ
ို ါလိဂန
္ ဲ႔ ဖိအား

ေတြနဲ႔ ကပ္ႏုိင္မွာပါ။

ရီးရဲလ္တုိ႔ တိုက္စစ္ပုိင္းအ

ရီးရဲလ္

45

International

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ဘရာဇီးစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားကို
ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း လုပ္ႀကံခံရ
ရီယုိဒီဂ်ေနး႐ိုး၊ဧၿပီ-၂၆

မိမိတို႔ေနအိမ္ထဲသို႔ လူသံုး

၁၉၈၀ ျပည့္ႏစ
ွ မ
္ ်ားအထိ ၾကာျမင့္

ဦး

ခ်ိဳးဖ်က္ ဝ င္ေ ရာက္ လာကာ

ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအ

ေမာလ္ဟီးစ္ကုိ အသက္႐ွဴက်ပ္

တြင္း ႏုင
ိ င
္ ံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို

ေအာင္လုပ္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္

ႏွပ
ိ စ
္ က္သတ္ျဖတ္ခသ
ဲ့ ည္ဟု ဝန္ခံ

ဟု ၎၏ဇနီးကေျပာသည္။

ထားေသာ

ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း

က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သမ
ူ ်ား

ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းတြင္ ငါးဖမ္းၿပိဳင္ပြဲအနီး
ဗံုးခြဲမႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးေသဆံုး
ဘန္ေကာက္၊ဧၿပီ-၂၆

ၿပီး စစ္ေသြးႂကြသူပုန္ ၃၂ ဦးကုိ

ထုင
ိ ္းႏုင
ိ င
္ ံေတာင္ပင
ုိ ္းတြင္ ငါးဖမ္း

သတ္ျဖတ္ႏမ
ွိ န
္ င္းခဲသ
့ ည့္ (၁၀)ႏွစ္

ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပရာအနီး၌ အေဝး

ျပည့္ ႏွစပ
္ တ္လည္ကာလ ေရာက္

ထိန္းဗံုးေဖာက္ခြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ရဲ

ခါနီး၍ လံၿု ခံဳေရးသတိထားရန္ သ

တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္သံုးဦး ေသဆံုးၿပီး လူ ၂၀

တိေပးမႈမ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ဘန္ေကာက္

ဗံုးေဖာက္ခြဲခဲ့သည့္ အေဝး

၌ ႏုိဝင္ဘာမွစ၍ ေျခာက္လခန္႔

ထိန္းကိရယ
ိ ာကို ေသာၾကာေန႔က

ၾကာျမင့လ
္ ာခဲ့ေသာ ထုင
ိ ္းႏုင
ိ င
္ ံေရး

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးေရး

အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္

ေပၚလိုေမာလ္ဟီးစ္ကို ဧၿပီ ၂၄

မွာ ၎ထိန္းသိမ္းထားသည့္ လွ်ိဳ႕

ရက္က ရီယိုဒီဂ်ေနး႐ိုးၿမိဳ႕ အျပင္

ဝွကစ
္ ာရြကစ
္ ာတမ္းမ်ား ေနာက္သ႔ ို

ဘက္ရွိ ေနအိမ္တြင္ လူသံုးဦးက

လို က္ေ နျခင္းျဖစ္ ဖြ ယ္ ရွိ သ ည္ ဟု

ဂိတအ
္ နီး ဝွကထ
္ ားသည္ကုိ ေတြ႕

ပုိင္းမွ သူပုန္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဝင္ေရာက္သတ္ျဖတ္သြားသည္ဟု

ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ အထင္ကရ ေရွ႕

ရေၾကာင္း ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားရာ

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေနရ

ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေျပာသည္။

ေန ဝါဒီဒါေမာ့စ္ကေျပာသည္။

ပတၱာနီျပည္နယ္၊ ဆုင
ိ ဘ
္ ရ
ူ ခ
ီ ႐ုင
ိ မ
္ ွ

သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။

လင္ ဘာသာဝင္မ်ားမွာ အစိုးရကို

အက်ဥ္းသားမ်ားကို ႏွပ
ိ စ
္ က္

ေမာလ္ဟီးစ္မွာ အာဏာရွင္

ျခင္းႏွင့္လူေပါင္းမ်ားစြာသတ္ျဖတ္

ေခတ္ ႏုင
ိ င
္ ံေရးဖိႏပ
ွိ ခ
္ ်ဳပ္ခ်ယ္မအ

ခဲ့ျခင္းအတြက္ လံုးဝေနာင္တမရ

တြင္း အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္

ဟု ၎က ၿပီးခဲ့သည့္လအတြငး္

ဦးျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်ိန္က ကန္႔လန္႔

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကာေနာက္ကြယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့

ေဖာ္ ထု တ္ေ ရးေကာ္ မ ရွ င္

ဘရာဇီးႏုိင္ငံကုိ ၁၉၆၄ မွ

ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္

ေမွာက္စစ္ေဆးခံခဲ့ရသည္။

မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း စီစတ
ီ ဗ
ီ က
ီ င္မ

၁၉၈၅ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္တပ္က

သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ရာပံုရိပ္မ်ားမွ ရွာေဖြေနသည္ဟု

အုပခ
္ ်ဳပ္စဥ္ လူ ၅၀၀ နီးပါး ေပ်ာက္

စြာကို ၎ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု

ရပ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေျပာဆိုသြား

ဘရာဇီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။

ဆံုး (သို႔မဟုတ္) သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရ

ဒါေမာ့စ္ကေျပာသည္။

ၿပီး မိမသ
ိ တ္ျဖတ္ႏွိပစ
္ က္ခဲသ
့ ူမ်ား

သည္။ လက္ရွိ သမၼတ႐ူးဆက္ဖ္ အ

ၿပီးခဲသ
့ ည့လ
္ က ေမာလ္ဟီးစ္

မွာ လက္နက္လုယူရန္ တိုက္ခုိက္

က ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ရက္စက္မႈ

ပါအဝင္ အျခားေသာ လူေထာင္

သည္ အတိတက
္ ႏွပ
ိ စ
္ က္ညဥ
ႇ ္းပမ္း

သည့္ ေျပာက္က်ားမ်ားျဖစ္သည္

မ်ားကို လံုးဝေမ့၍မရဟု သမၼတ

ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ဖမ္းဆီးႏွပ
ိ စ
္ က္ခံ

မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္

ဟု ၎ကေျပာသည္။

႐ူးဆက္ဖ္က ေျပာၾကားသည္။

ခဲ့ရသည္။

ဘရာဇီး အမ်ိဳးသားအမွ န္ တ ရား

ေရွ ႕

၎က က်ဴးလြနခ
္ ဲ့ေသာ လုပ္

ဗုိ လ္ မွဴးႀကီးေမာလ္ ဟီး စ္ ကို

သတ္ျဖတ္သြားသူမ်ားမွာ မည္သ ူ

ယင္း စစ္ အ စိုး ရလက္ ထ က္

—Ref: BBC

ထုိင္းေတာင္ပုိင္းစြန္းမွ မြတ္

ေဒသခံ

မေလးရွားမြ တ္ စ

စလင္မ်ား ေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

သံုးခုမွာ ဆယ္စုႏစ
ွ ္ႏင
ွ ခ
့္ ်ီ၍ ပုနက
္ န္

ႏွင့္ ၎တုိ႔ဘာသာေရးကို မေလး

မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အရပ္သားအ

စားမႈမ်ားအတြက္ အျပစ္တင္ထား

မ်ားစု အပါအဝင္ ေသဆံုးသူဦးေရ

သည္။

မွာ လည္း

ေလွ်ာက္ တြ င္

ႏွ စ္ ကာလမ်ားတစ္
ေျခာက္ေ ထာင္

ထုိင္းေတာင္ပုိင္းတြင္

စစ္

ေသြးႂကြမ်ား၏ ပုနက
္ န္မမ
ႈ ွာ အစုိးရ

ေက်ာ္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

လက္ေအာက္မွ ကုယ
ိ ပ
္ င
ုိ အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္

ထုိေဒသမ်ားအတြင္း ထုိင္း

ေရး ေတာင္းဆိုခ်င္၍ ျဖစ္သည္။

အာဏာပုိင္မ်ားမွာလည္း ပတၱာနီ

—Ref: AFP

ရွိ ဗလီတစ္ခုကို ဝင္ေရာက္စီးနင္း

46

International

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ျပည့္တန္ဆာမ်ား ဖမ္းဆီးရာတြင္ ကြန္ဒံုးကို သက္ေသခံပစၥည္းအျဖစ္သံုးျခင္း နယူးေယာက္၌ တားျမစ္ဖြယ္ရွိ
ေတြ႕ရွိမႈကုိ သက္ေသအေထာက္

သက္ေ သအေထာက္ အ ထားအ

ရာတြင္ သက္ေသခံပစၥည္းအျဖစ္

မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

သည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ လိင္

မၾကာေသးမီကအဆိုျပဳထားေသာ

အထားအျဖစ္

ျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း တားျမစ္သြား

အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

ယ ခု အ ဆိုျ ပဳ လို က္ သ ည့္

လုပ္သား ထက္ဝက္ခန္႔မွာ ၎တို႔

ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကုိ လႊတ္

အသံုးျပဳေလ့ရသ
ွိ ျဖင့္ ယင္းကိစက
ၥ ုိ

မည္ျဖစ္သည္။

သိ႔ေ
ု သာ္ အေမရိကန္ႏင
ုိ င
္ ၏

ဥပေဒၾကမ္းကို ႏုိင္ငံျခားမွ အေျခ

လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အေထာက္အ

ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ပါက

နယူးေယာက္ ၿ မိဳ ႕တြ င္

အဓိ က ၿမိဳ ႕ႀကီး မ်ားအားလံုး တြ င္

ခ်ေနထုင
ိ သ
္ မ
ူ ်ား၊ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး

ထား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ကြန္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္

အနက္ထား ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့

နယူးေယာက္မွာ ယင္းဥပေဒမ်ိဳး

ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမ်ား

ရွိေနေသာ္

ႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ား

ဒံုးေဆာင္ထားေလ့ မရွိေၾကာင္း

ၿမိဳ႕တြင္

နယူးေယာက္၊ဧၿပီ-၂၈

အက်ယ္ တ ဝင့္
အေလး

ယင္း ကဲ့ သုိ ႔

ျဖစ္ လာပါက

ရသည္။

ျပ႒ာန္းသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏

လည္း ဆန္ဖရန္စစၥကိုႏွင့္ နယူး

က တင္သင
ြ ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြနဒ
္ ံုးကို

၂၀၁၀ ျပည့္ႏစ
ွ ္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္

ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရာ၌

ပထမဆံုးျပည္နယ္ ျဖစ္လာမည္

ေယာက္စီးတီးၿမိဳ႕၊ ဘရြတက
္ လင္း

သက္ေ သအေထာက္ အ ထားအ

အရ သိရသည္။

ကြနဒ
္ းုံ မ်ားကုိသက္ေသအေထာက္

ေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳ

ျဖစ္သည္။

ႏွ င့္

နာေဆာက္ေ ကာင္ တီ တုိ ႔ ရွိ

ျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းမွာ ခြဲျခားဆက္

အထားအျဖစ္

အသံုးျပဳျခင္းအ

ၿပီးပါက နယူးေယာက္ျပည္နယ္

လက္ရွိဥပေဒအရ ကြန္ဒံုး

အစုိးရေရွ႕ေနမ်ားက ျပည္တ
့ န္ဆာ

ဆံျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရ

ခံသမ
ူ ်ားရွၿိ ပီး ျပည္နယ္လတ
ႊ ္ေတာ္

ေပၚ တားျမစ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒအမွတ္ အက္စ္ ၁၃၇၉/ေအ

တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) အမ်ားအျပား

မ်ား ဖမ္းဆီးရာတြင္ ကြန္ဒံုးအား

ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားအတြက္

က သံုးသပ္ေနကာ ေမလမတိုင္မီ

၂၇၃၆ အရ ျပည္တ
့ န္ဆာမ်ားအား

လက္ဝယ္ေတြ႕ရွလ
ိ ွ်င္ ရဲတပ္ဖ႕ြဲ က

သက္ေ သအေထာက္ အ ထားအ

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားမွာ အား

ျပ႒ာန္းရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ဖမ္း ဆီး ရာတြ င္

စစ္ေဆးေမးျမန္းႏုင
ိ ၿ္ ပီး တရားစြဆ
ဲ ို

ျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ေတာ့

ေလ်ာ့ေစသည္ဟု ၎တုိ႔ကေျပာ

ျပည့္တန္ဆာမ်ားအား

ျပည္တ
့ န္ဆာမ်ား ဖမ္းဆီးရာ

တြင္ ရဲတပ္ဖ႕ြဲ က ကြနဒ
္ ံုးလက္ဝယ္

အကယ္၍ ယခုအဆိုျပဳထား

ကြ န္ ဒံုး မ်ားကုိ

တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွာေဖြေရးစနစ္ ျပင္ဆင္ရန္ မုိက္က႐ိုေဆာ့ဖ္ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္
ခဲ့သည္။

တစ္ကုိယ္ေရသံုး ကြန္ပ်ဴတာမ်ား

ကြနပ
္ ်ဴတာမ်ား၏ ၁၅ ရာခုင
ိ ္ႏန
ႈ ္းမွ

ဟု အမည္ေပးထားေသာ လႈပရ
္ ွား

ကို တိုက္ခုိက္မႈအတြင္း ဝက္ဘ္

မွာ ယင္းအဖ်က္ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ျပန္

၂၅ ရာခုင
ိ ္ႏန
ႈ ္းအထိ Windows XP

၆ မွ ၁၁ အထိတြင္ ယင္းအဖ်က္

မႈ တ စ္ ခု အ တြ င္း

ဆိုက္ရွာေဖြေရးစနစ္

ျပင္ေ ပးမည့္

ေနာက္ ဆံုးေပၚ

အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္ဟု လံုၿခံဳ

ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကုိ မုိက္က႐ိုေဆာ့ဖ္

ေဆာ့ဖ္ဝဲကုိ ေခတ္သစ္ဟက္ကာ

Explorer ရွိ အဖ်က္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ

ေဆာ့ ဖ္ ဝဲ မ်ား

လက္ ခံ ရ ရွိ မ ည္

ေရးလုပင
္ န္းမ်ားက ခန္မ
႔ န
ွ ္းေဖာ္ျပ

က ျပန္ျပင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က အသံုးခ်အျမတ္

တစ္မ်ိဳးကို ဟက္ကာမ်ားက အသံုး

မဟုတ္ေပ။

သည္။

ခ်ခဲ့ သ ည္ ဟု

တစ္ ကုိ ယ္ေ ရသံုး

Internet

လံု ၿ ခံဳေရးကု မ ၸ ဏီ

Windows XP အသံုးျပဳေသာ

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

ကမၻာေပၚရွိ တစ္ကယ
ုိ ္ေရသံုး

မုိ က္ က ႐ိုေ ဆာ့ ဖ္ ကု မ ၸ ဏီ ၏

Internet Explorer Version

ယင္း

Operation Clandestine Fox
ယင္း အဖ်က္

မ်ားမွာ

ထုတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳ

ကြ န္ ပ်ဴတာ

ေရး ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ေရးသားသည့္

Version

တစ္ခက
ု ေျပာၾကားထားကာ ယင္း

မုက
ိ က
္ ႐ိုေဆာ့ဖက
္ မ
ု ဏ
ၸ က
ီ ၎၏

လံၿု ခံဳေရးဝက္ဘဆ
္ က
ုိ တ
္ င
ြ ္ ေဖာက္

ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွာေဖြေရး ေဆာ့ဖ္ဝဲ

Fire Eye ကုမၸဏီက ေျပာသည္။

ခြၽတ္ယင
ြ ္းခ်က္ကို ေဖာ္ထတ
ု လ
္ က
ုိ ္

သက္တမ္း ၁၃ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ

သည္မ်ားကို အႀကံေပးမႈအတြင္း

ေစ်းကြက္၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔

ၿပီးေနာက္ ျပင္ဆင္ရန္ မိုက္က႐ို

Operating System အား အဆင့္

ယင္းအဖ်က္ေဆာ့ဖဝ
္ ဲ ျပန္ျပင္မည္ ့

အသံုးျပဳေနေၾကာင္း နည္းပညာ

မ်ား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း

တုိးျမႇင့္မႈကုိ ယခုလအေစာပိုင္း

အစီအစဥ္မ်ားကို မိက
ု က
္ ႐ိုေဆာ့ဖ ္

သုေတသနလုပ္ငန္း Net Market

စံု စ မ္း စစ္ေ ဆးေနဆဲျ ဖစ္ သ ည္ ဟု

တြင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့၍ ျဖစ္သည္။

ကုမဏ
ၸ က
ီ ဧၿပီ ၂၆ ရက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပ

Share က ေဖာ္ျပသည္။

ေျပာသည္။ —Ref: Reuters

ေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီက

အလ်င္စလို

ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

—Ref: UPI
ေနာက္ေက်ာဖံုး မွ

အေမရိကန္ႏင
ုိ င
္ ၏
ံ ကုမဏ
ၸ အ
ီ ခ်ိဳ႕

ဆန္ဖရန္စစၥကုိ၊ဧၿပီ-၂၈

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုိ ေထာက္

ယင္းကုမၸဏီက ဟက္ကာ

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားတြင္
မားစ္ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးေၾကာင့္
ေသဆံုးသူ ၁၀၀ ေက်ာ္လာ
ယာယီ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး အဒယ္
ဖာကီက ေျပာၾကားသည္။

မားစ္ေရာဂါသည္ ဖ်ားနာ

ျခင္း၊ အဆုတ္ေရာင္ျခင္း၊ ေက်ာက္
ကပ္ ပ်က္ စီးျခင္း မ်ား

စသည့္

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပြားေစ
သည္။

မားစ္ဗုိင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္မႈ

ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့

အီဂ်စ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူအမ်ားအျပား
မဲေပးၾကရန္ အယ္လ္စီစီတိုက္တြန္း

က်န္း မာေရးအဖြဲ ႕

ႏုိကီယာမိုဘုိင္းဖုန္းလုပ္ငန္းကို မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္ အၿပီးသတ္ဝယ္ယူ

ေရာဂါပုးိ ကူးစက္ခရ
ံ မႈမ်ားကုိ စံစ
ု မ္း
စစ္ေဆးရာတြင္ ပါဝင္ကူညီမည္

ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ဧၿပီ-၂၆

ဟု ကမ္းလွမ္းထားသည္။

ႏုက
ိ ယ
ီ ာကုမဏ
ၸ ၏
ီ မုဘ
ိ င
ုိ ္းဖုန္းလုပ္

ငန္းကို မုက
ိ က
္ ႐ိုေဆာ့ဖက
္ မ
ု ဏ
ၸ က

ကုိင္႐ို၊ဧၿပီ-၂၈

ေမာ္စီအစိုးရ ေထာက္ခံသူ

ယူ႐ုိေငြ ၅ ဒသမ ၄၄ ဘီလီယံျဖင့္

အစၥလာမ္မစ္ပါတီမ်ား၏ မဟာ

အၿပီးသတ္

အယ္လ္စီစီက လာမည့္ သမၼတ

မိတအ
္ ဖြ႕ဲ တစ္ဖ႕ြဲ က အာဏာသိမ္း

သည္။

ေရြးေကာက္ ပြဲ တြ င္

ေခါင္းေဆာင္ကို သမၼတအျဖစ္

အျပား ပါဝင္မဲေပးၾကရန္ ဧၿပီ ၂၇

ခန္႔အပ္ရန္မွာ

ရယ္စရာဟာသ

ဆိုပါ ဝယ္ယူမႈမွာ ယခုႏွစ္အေစာ

နည္းပညာ

ဖြံ ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ထုတက
္ ုနမ
္ ်ားကုိ တာဝန္ယထ
ူ တ
ု ္

ရက္က တုိက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း

တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲၿ့ ပီး

ပုင
ိ ္းကပင္ ၿပီးစီးခဲသ
့ င့္ေသာ္လည္း

ႏွင့္ လုိင္စင္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္

လုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိကီယာကုမၸဏီ၏

ရာထူး မွျ ဖဳတ္ ခ်ခံ ရေသာ

ေရြးေကာက္ ပြဲ အေပၚ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ သ

ကုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အမႈေဆာင္အရာရွခ
ိ ်ဳပ္ေဟာင္း စ

အစၥ

သပိ တ္

REUTERS

ဝယ္ယူလုိက္ၿပီျဖစ္

ယင္းလုပ္ငန္းႏွစ္ခုၾကား အ

လာမ္မစ္ သမၼတမုဟ
ိ ာမက္ေမာ္စီ

ေမွာက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ေဘာတူ ခြ င့္ျ ပဳခ်က္ မ်ားေၾကာင့္

သို႔ေသာ္ မုိက္က႐ိုေဆာ့ဖ္

တီဖန္အီလုပ္မွာ မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္

၏ မဟာမိတမ
္ ်ားက ေရြးေကာက္

ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့သည္။

ကုမၸဏီသို႔ ေရာင္းခ်မႈတြင္ ႏုိကီ

ကုမၸဏီထုတ္ကုန္ဌာန၏ ဒုဥကၠ႒

ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ တိုက္

အေပၚအယ္လစ
္ စ
ီ ီ ေထာက္ခသ
ံ ည့္

ႏုက
ိ ယ
ီ ာကုမဏ
ၸ က
ီ ၎တု၏
႔ိ

ယာကုမၸဏီ၏ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ခ်င္

ျဖစ္လာခဲ့သည္။

တြန္းလိုက္သည္။

အေနာက္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားအဖြ႕ဲ က ေစာင့္

မုိဘုိင္းဖုန္းလုပ္ငန္းကို မိုက္က႐ို

ႏုိင္းၿမိဳ႕ရွိ ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံု

ၾကည့္မည္ဟူေသာ အစီအစဥ္ကို

ေဆာ့ ဖ္ ကု မ ၸ ဏီ သို ႔

တစ္ခုႏင
ွ ့္ ေတာင္ကရ
ုိ ီးယားႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ

ထုတ္ကုန္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

ေသာ အယ္လစ
္ စ
ီ သ
ီ ည္ ေမလ ၂၆၊

လည္း

ေရာင္းခ်လုိက္သျဖင့္ ၎တို႔၏ မုိ

မာဆန္ၿမိဳ႕စက္႐ံုတုိ႔ မပါဝင္ေပ။

ကို ကြၽန္ေတာ္တ႔ို မိသားစုလပ
ု င
္ န္း

၂၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္

မဟာမိတ္အဖြဲ႕က အသိအမွတ္

ဘုင
ိ ္းဖုန္း ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ အဆံုးသတ္

စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္

က ႀကိဳဆိုပါတယ္’’ဟု မိုက္က႐ို

ဦးတည္းေသာၿပိဳင္ဘက္ ဟမ္ဒင္း

မျပဳေၾကာင္း ေဖ့စဘ
္ တ
ြ ခ
္ စ
္ ာမ်က္ႏာွ

ၿပီျဖစ္သည္။

သင္ပန
ု ္းကြနပ
္ ်ဴတာမ်ား၊ ႏုက
ိ ယ
ီ ာ

ေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာ

ဆဘာဟီႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္

တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဖင္လန္ႏင
ုိ င
္ အ
ံ ေျခစုက
ိ ္ ႏုက
ိ ီ

မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ Xbox ကုိယ္

ရွိ ခ်ဳပ္

သည္။

ေမလ

ယာကုမၸဏီမွာ ယခုအခါ ကြန္

ထည္၊ Microsoft Surface ႏွင့္

ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပဝ
ြဲ င္ရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့

ရက္၊ ေျမပံုလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ၊

Perceptive Pixel (PP)စေသာ

ေမာ္စီအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့

အယ္လ္စီစီသည္ လာမည့္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

လြယ္ကူစြာ

လာမည့္

ေရြးေကာက္ ပြဲ

အစၥ လာမ္ မ စ္ ပါတီ မ်ား

အယ္ လ္ စီ စီ သ ည္

သည္လ
့ တြင္ အီဂ်စ္စစ္တပ္အႀကီး

အႏုင
ိ ရ
္ လိမမ
့္ ည္ဟု ေမွ်ာ္လင့ထ
္ ား

အကဲႏွ င့္

သည္။

အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

စစ္တပ္အႀကီးအကဲေဟာင္း

ကာကြ ယ္ေရးဝန္ ႀ ကီး

အယ္လ္စီစီ ေထာက္ခံသူ

အၿပီး တို င္

ဆတ္ယာနာဒယ္လာက
—Ref: BBC

ေဆာ္ ဒီ အာေ ရး ဗီး ယား

က်န္းမာေရး

ဝန္ႀကီးဌာနသည္

ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ မားစ္ဗုိင္းရပ္စ္
ပုိး ကူးစက္ခံရသူ ၁၆ ဦး ထပ္မံ
ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

မားစ္ဗုိင္းရပ္စ္ပုိး ကုသမႈအ

တြက္ အထူးကုက်န္းမာေရးဌာန
မ်ားတြင္ အထူးၾကပ္မတ္အေျခ
အေနရွိ လူနာ ၁၄၆ ဦး ထားရွိႏုိင္
သည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးက
ေျပာၾကားသည္။

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး

မားစ္ဗင
ုိ ္းရပ္စပ
္ ုိး ကူးစက္ခရ
ံ သူကို
စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသည္ဟု ဧၿပီ ၂၆
ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီး ယားႏုိင္ ငံ

သားမ်ားသည္ အစိုးရ၏ မားစ္
ေရာဂါ ကုိင္တြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္

လစ္ဗ်ားေရနံဆိပ္ကမ္း ျပန္လည္ဖြင့္မည္

မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလ်က္ရွိ

မ်ားက ၎သည္ အီဂ်စ္ႏင
ုိ င
္ ံ တည္

မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ အက်ိဳး

ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစရန္အတြက္ လို

ၿပီး ေနာက္သံုးႏွစ္ၾကာ ဝ႐ုန္းသုန္း

စီးပြားအတြက္ မႀကံဳစဖူး အေရ

အပ္ေသာ အဓိကပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္

အတြက္ျဖင့္ မဲေပးၾကရန္ တုိက္

ဟု ယူဆၾကသည္။

သေဘာတူညီမႈ ပ်က္ျပယ္ပါက

—Ref: Reuters

Lumia

‘‘ဒီေန႔ ႏုိကီယာကုမၸဏီရဲ႕

တစ္ဦးလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ေက်ာဖံုး မွ

အယ္လ္စီစီက အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသား

တြန္းထားသည္။

ဧၿပီ ၂၇ ရက္က ေသဆံုးခဲ့

ေသာ လူရွစ္ဦးတြင္ ကေလးငယ္

အီဂ်စ္စစ္တပ္အႀကီးအကဲေဟာင္း
လူ အ မ်ား

(WHO)က

ေဆာ္ ဒီ အာေ ရး ဗီး ယားႏုိ င္ ငံ ၏

မြမ္မာကဒါဖီ ျဖဳတ္ခ်လုိက္

၍ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ စိုးရိမ္မႈ
—Ref: BBC

ေနာက္ ဆံုး တြ င္

၎ကသတိေပးထားသည္။

အေ ကာ င္ အ ထ ည္ေ ဖာ္ မ ည္ ဟု

ကား အေျခအေနမ်ားႏွင့္ နပန္းလံုး

ေမွ်ာ္ လ င့္ ရေသာ္ လ ည္း

မဟာ

သံသယမ်ားေၾကာင့္ ၾကန္ၾ႔ ကာဖြယ ္

ေနရေသာ လစ္ဗ်ားႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ယင္း

ႏုိင္ငံ အသည္းအသန္လုိအပ္ေန

ဗ်ဴဟာေျမာက္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ

ရွိသည္ဟု သံတမန္မ်ားက ေျပာ

စဥ္

ႏွ င့္

သည္။

ေရနံမွ ဝင္ေငြကို လစ္ဗ်ား
ယင္း သေဘာတူ ညီ မႈ ကုိ

ႏွ စ္ ဖ က္ လံုး

သည္။

ေသြးေ ခ်ာ င္း စီး သြားႏုိ င္ သ ည္ ဟု

သက္ တ မ္း ရင့္ေ နေသာ

—Ref: Reuters

47

News Analysis

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

သိ႔ျု ဖစ္လင္က
့ စား သူပန
ု မ
္ ်ား

ႏွင့္ အစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳေသာ
ႀကီးမားသည့္ ကိယ
ု စ
္ ားလွယအ
္ ဖြ႕ဲ
မွာ အိမ္နီးခ်င္း အီသီယုိးပီးယား
ႏုိင္ငံရွိ ဇိမ္ခံဟိုတယ္မ်ားတြင္ လ
ေပါင္းမ်ားစြာ အခန္႔သားေနထုိင္
ေနၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး
ေႏြး ရန္ ဟု ဆို သ ည္ ။

၎တို ႔ က

အပစ္အခတ္ရပ္စရ
ဲ န္ ဇန္နဝါရီလ
အတြင္း စိတ္မပါ့တပါ သေဘာ
တူခၾဲ့ ကသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ လက္ေတြ႕
ေျမျပင္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္ေရး
တည္တံ့ေစရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိငခ
္ ဲ ့
ၾကေပ။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ နီးစပ္
ေသာ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားကမူ
တုိးတက္မႈအရိပ္အေယာင္

နည္းငယ္ပင္ မျမင္ၾက။

ေတာင္ဆူဒန္ပဋိပကၡ၏ ေရ

ေသာက္ျမစ္မွာ စနစ္တက်လည္
ပတ္ေ သာ

ႏုိ င္ ငံေ တာ္ အေျခခံ

တည္ေဆာက္ေရး ပ်က္ကြက္မႈ
တြင္ အေျခတည္ပါသည္။ ေတာင္
ဆူဒန္ေဒသ ေျမာက္ပုိင္း ဆူဒန္
HO/afp

ေတာင္ဆူဒန္ ငရဲတြင္း
ၾကည္ေနဝင္းမင္း
လူမဆန္ေသာ ရက္စက္မမ
ႈ ်ားျဖင့္

ႏုိင္ငံမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က လြတ္လပ္
ေရးရရွိ ခဲ့ စ ဥ္

ေပါမ်ားလွေ သာ

ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးအကူအညီမ်ား
ႏွင့္ ေရနံမရ
ွ ရွိေသာဝင္ေငြ (တစ္ခု
တည္းေသာ ႏုိင္ငံ့ျပည္တြင္းမွဝင္
ေငြ)တုက
႔ိ ုိ ရည္ရြယခ
္ ်က္ႏစ
ွ မ
္ ်ိဳးအ
တြက္သာ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ စစ္
တပ္ကို

အင္အားတိုးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္

စလံုးက လူမဆန္ေသာ ရက္စက္

စစ္ ပြဲျ ဖစ္ ရ န္

သည္။

မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။

သည္။ တုက
ိ ခ
္ က
ုိ ္ေရးသမားမ်ားက

၂၀ ရက္ေန႔တင
ြ မ
္ ူ ယင္းသိ႔ု အကာ

ႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေရေပၚဆီ လူတန္းစား ပုမ
ိ ို

သမၼတကီယာႏွင့္ ဒုသမၼတ

ဒါဖာၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္မ်ားကို ေရြး

အကြယ္မေပးႏုိင္ခဲ့ဘဲ ဒင္ကာလူ

ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေရးတုိ႔ျဖစ္သည္။

ေမခ်ာတို႔ကလည္း တစ္ဖက္ႏွင့္

ခ်ယ္ပစ္မွတ္ထားခဲ့ပံုရသည္။ ဒါ

မ်ိဳး လူငယ္အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ

ေမခ်ာ၏ ႏူအာမ်ိဳးႏြယ္မ်ား

မွာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အား

ၿခိ မ္းေျခာက္ လာ

ပမ္းေနၾကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ဧၿပီ ၂၀

တြင္း ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့

သို႔ေသာ္ ႀကီးမားေသာ မ

ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္

ေပးရန္

တစ္ဖက္ အသာစီးရရွိရန္ ျပင္ပ

ဖာမွာ ဆူဒန္ႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္း

အၾကမ္းဖက္လူအုပ္ႀကီးက ေဘာ္

တည္ၿငိမမ
္ မ
ႈ ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ေရနံ

တစ္ခုမွာပင္ ေတာင္ဆူဒန္ႏုိင္ငံ

သည္ဟု ထင္ရွားပါသည္။

အင္အားစုမ်ား ပါဝင္လာေစရန္

မတည္ၿငိမ္ေသာေဒသျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ ကုလအေျခစိက
ု စ
္ ခန္းကုိ တုက
ိ ္

ပုိ က္ လုိ င္း ပိ တ္ ထားရမႈ မ်ားရွိ လာ

ေရနံတင
ြ ္းၿမိဳ႕ဘင္တူးတြင္ ဧၿပီ ၁၅၊

အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္

ေရွ႕ေနာက္မေတြးဘဲ ႀကိဳးပမ္းအား

ယင္းမွာ လက္စားေခ်ျခင္း ျဖစ္

ခုိက္ခဲ့၍ အရပ္သား ၅၈ ဦး ေသ

ၿပီး ေရနံမွ ဝင္ေငြေလ်ာ့က်လာ

၁၆ ရက္မ်ားက အရပ္သားအ

ျဖတ္မအ
ႈ ၿပီး ဘင္တူးၿမိဳ႕သု႔ိ ေရာက္

ထုတ္ၾကသည္။ ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံက

ေကာင္းျဖစ္ႏုိ င္ ပါသည္ ။

ဆံုးခဲ့ရသည္။

ေသာအခါ ေရေပၚဆီ လူတန္းစား

ေျမာက္အျမား အသတ္ခံရမႈ အ

ရွလ
ိ ာေသာ ကုလသမဂၢအရာရွိ တို

ကီယာ၏ အစုိးရကုိ ႀကီးမားေသာ

ေၾကာင္းမွာ ယခင္ကဆုလ
ိ ွ်င္ ဒါဖာ

ေဘာ္ၿမိဳ႕မွာ တိက
ု ခ
္ က
ုိ မ
္ မ
ႈ ်ား

မ်ားက ၎တုိ႔၏ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ

တုိင္းအတာမွာ ပုိမုိနက္႐ိႈင္းေသာ

ဘီလန္ဇာက အေလာင္းမ်ား ထပ္

တပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္

ေဒသမွ သူပုန္အုပ္စု တရားမွ်တ

ၾကား လက္ေျပာင္းလက္လႊဲ ေလး

မႈ ခ်ဲ႕ထြင္ (သို႔မဟုတ္) ထိန္းသိမ္း

ငရဲတြင္းသို႔ သက္ဆင္းသြားျခင္း

ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း

ခံေပးသည္။

ေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ရွိေရး လႈပ္

ႀကိမတ
္ င
ုိ ္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္

ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရင္း တစ္ေစာင္း

ျဖစ္သည္။

ေျပာသည္။

ဆူဒန္ႏုိင္ငံက ႏွစ္ဖက္စလံုး

ရွားမႈအဖြ႕ဲ က ေမခ်ာ၏တပ္ဖ႕ြဲ မ်ား

ျဖစ္သည္။ ေတာင္ဆူဒန္ႏုိင္ငံ၏

ေဆးႏွ င့္

အားလံုးမွာလည္း အရပ္သား

ကို လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ေပး

ကုိ ကူညီတုိက္ခိုက္ေပးခဲ့၍ ျဖစ္

လူဦးေရေျခာက္သန္းအနက္ တစ္

သည္။ ေတာင္ဆူဒန္၏ အဓိက

မ်ား ျဖစ္ပံုရၿပီး ယင္းသတ္ျဖတ္

သည္။ သူပုန္မ်ားက အီသီယိုးပီး

သည္။ ထုိအေတာအတြင္းမွာပင္

သန္းေက်ာ္မွာ အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔

ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာစပြနဆ
္ ာမ်ားျဖစ္ေသာ

ကု လ သမဂၢ မွာ လည္း

ခြာထြက္ေျပးေနသည္။ လူေထာင္

အေမရိကန္ႏင
ွ ့္ အီးယူတက
႔ို လည္း

သူပုန္မ်ား၏

အျဖဴေရာင္

စစ္တပ္ (ယင္းသိ႔ု ေခၚေဝၚျခင္းမွာ

တိုက္တြန္းအားေပးခံရ

ယားႏုင
ိ င
္ က
ံ ုိ ကပ္ၾကသည္။ အီသီ

တျဖည္း

မ်က္ေ ခ်းျဖစ္ လာၾက

သူပန
ု တ
္ က
ုိ ခ
္ က
ုိ ္ေရးသမားမ်ားက

မႈမ်ားမွာ ေလးလၾကာ ပဋိပကၡ၏

ျပာမႈန္မ်ားျဖင့္ ပြတ္သပ္႐ုပ္ဖ်က္

ထိတလ
္ န္တ
႔ န
ု လ
္ ပ
ႈ စ
္ ရာ အေကာင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ၿမဲရန္ စစ္ဘရ
ု င္

ထားၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္)

ဆံုး

ျဖစ္ႏုိ င္

မ်ားကို ေငြျဖင့္ေခြၽးသိပ္ရန္ စိတ္

က အစုိးရကို ေထာက္ခံသည္ဟု

ေၾကာင္း တုိဘီကဆုိသည္။ ယင္း

အားထက္သန္မႈ နည္းလာသည္။

၎တို႔မသကၤာသူ မည္သူ႔ကုိမဆို

မွာ ကစားပြအ
ဲ ေျပာင္းအလဲပင္ ျဖစ္

သတ္ျဖတ္ၾကသည္။

သည္။

မႈ မ်ားလု ပ္ ရ န္

သည္။ ေရေပၚဆီမ်ား ႏုင
ိ င
္ ံျခားခရီး

ယင္းတြင္ လူေပါင္း ၂၀၀ ခန္ ႔

အေျခအေနမ်ား

သိ႔ေ
ု သာ္ သတ္ျဖတ္မမ
ႈ ်ားအ

ယင္းအစား ပိတဆ
္ တ
႔ို ားဆီး
စဥ္း စားလာၾက

ကုိ ဗလီတစ္ခတ
ု င
ြ ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း

ေပၚ ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိလင့္

မသြားႏုင
ိ ္ေရး၊ ပုင
ိ ဆ
္ င
ုိ မ
္ မ
ႈ ်ား ထိန္း

ႏွင့္ အျခားခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိး

ကစား ျပင္ပမွ ၾကားဝင္သူမ်ားမွာ

ခ်ဳပ္ေရး စဥ္းစားလာသည္။ ကုလ

ေက်ာင္းႏွင့္ အကူအညီေပးေရး

ကစားပြဲကို အေကာင္းဘက္သို႔

သမဂၢလၿံု ခံဳေရးေကာင္စက
ီ လည္း

ေအဂ်င္ စီ အေဆာက္ အ အုံ မ်ား၌

ေျပာင္းလဲသြားေစရန္ နည္းလမ္း

ဘက္ေပါင္းစံက
ု ုိ လက္နက္ေရာင္း

ခိုလံႈေနသူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း

မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။

ခ်မႈ ပိတပ
္ င္ေရးစဥ္းစားေနသည္။

မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

သည္ေဟ့ဂ္ၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ

ဖြယ္ရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္

ဝတ္ မႈ ခံု ႐ံုး လည္း

ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာ ႏုိင္ငံတြင္ရ ွိ

သည္ ။

ကုိ လံ႔ေ
ႈ ဆာ္ေပးၿပီး ဒုတယ
ိ သမၼတ

ေနသည္။ ၿမိဳ႕၊ ရြာမ်ားၾကား ဘတစ္

ေၾကာက္မက္ဖယ
ြ ရ
္ ာ သတ္ျဖတ္မႈ

ရီယက္ေမခ်ာ၏ ရန္သဟ
ူ ု ယံၾု ကည္

ျပန္ က်ားတစ္ျပန္ ျဖစ္ေနသည္။

ေဒသခံ ေရဒီယုိထုတ္လႊင့္မႈ

မ်ားကလည္း လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ

တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ သနား

SIMON MAINA/afp

ပါဝင္ လာႏုိ င္

ေလာေလာဆယ္ တြ င္

မ်ား အလ်င္အျမန္ ၿပီးဆံုးရန္ လမ္း

ယုိးပီးယားႏုိင္ငံကလည္း ၎ႏွင့္

ျဖည္း သတ္ကြင္းထဲ ေရာက္လာ

ေပါင္းမ်ားစြာလည္း အသတ္ခခ
ံ ရ
ဲ့

မျမင္။ မည္သည္ဘ
့ က္ကမွ် အႏုင
ိ ္

ခုိက္ရန္ လမ္းၫႊန္ေပးသည္။

ျခင္းႏွင့္အတူ ကီယာ၏ ဒင္ကာ

ဆက္ ဆံေ ရး

ေနသည္။ အရပ္သားငါးေသာင္း

သည္။ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီအ

မရ။ ႏုိင္ငံသစ္တည္ေဆာက္ေရး

တစ္ႏွ စ္ က

လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေမခ်ာ၏ ႏူအာလူ

အီဂ်စ္ႏင
ုိ င
္ က
ံ ကီယာကို ေထာက္

ေက်ာ္မွာ ၎၏ အေျခစိုက္စခန္း

ေပၚ အႀကီးအက်ယ္မွီခုိေနေသာ

ေမွ်ာ္လင့ခ
္ ်က္မ်ားမွာ ေသြးအုင
ိ ထ
္ ဲ

ေတာင္ဆူဒန္သမၼတ ဆယ္လ္ဗာ

မ်ိဳး အရပ္သားအမ်ားအျပားမွာ

ခံေနသည္ဟု စြပ္စြဲသည္။

မ်ားတြင္ ခုိလံႈေနၾကသည္။ ကုလ

ႏုိ င္ ငံ မွာ

နစ္ေနၾကသည္။

ကီယာက ဒုသမၼတေမခ်ာကို ထုတ ္

ရန္သူ႔နယ္ေျမထဲ ပိတ္မိေနသည္

ဘင္တူးၿမိဳ႕ သတ္ျဖတ္မမ
ႈ ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ တစ္ေသာင္း

တည္း တည္းေလးသာ

ပယ္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလအ

ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္

က ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ေဒသတြင္း

ခန္က
႔ အကာအကြယ္ေပးရန္ ႀကိဳး

ေတာ့ သည္။

ရသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တုိက္
လြ န္ ခဲ့ သ ည့္

ထိုးစစ္သစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ

မေျပလည္ေ သာ

အငတ္ေ ဘးဆို က္ ရ န္
က်န္ ရွိ

—Ref: A new death of
horror

Vol.13,
No.8 October
April 30 7, ,2014
Vol.9,
No.29
2010

႐ုရွားေငြေၾကး
စိတ္ခ်ရမႈအဆင့္
ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခံရ

လစ္ဗ်ားေရနံဆိပ္ကမ္း
ျပန္လည္ဖြင့္မည္
ဘင္ဂါဇီ၊ဧၿပီ-၂၈
ရွ စ္ လ ၾကာ

ပိတဆ
္ ထ
႔ို ားမႈ၏ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပင
ုိ ္း

နယူးေယာက္၊ဧၿပီ-၂၆

အျဖစ္ သူပုန္မ်ားသိမ္းပိုက္ထား

ေငြေၾကးစိတ္ခ်ရမႈအဆင့္ သတ္

ေသာ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္းရွိ

မွတ္ေရးေအဂ်င္စီ Standard &

ဇူအတ
ီ န
ီ ာေရနံဆပ
ိ က
္ မ္း၏ ပ်က္စီး

Poor's ကုမၸဏီက ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏

မႈကုိ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္

ေငြေၾကးစိတ္ခ်ရမႈအဆင့္ကုိ ရင္း

ျပန္ လ ည္ ဖြ င့္ လွ စ္ေ တာ့ မ ည္ျ ဖစ္

ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္မသင့္ဟု သတ္မွတ္

ေၾကာင္း

ေသာ‘Junk’အဆင့္အနား၌ ထား

သည္။

ယူကရိန္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျဖစ္ေပၚ

ေနေသာ

အေျခအေနေၾကာင့္

သတ္ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ သူပန
ု မ
္ ်ား

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ႐ုရွားႏုိင္ငံမွ

ၾကား သေဘာတူညီမႈအရ ေရနံ

ေငြေၾကးမ်ား ထုတ္ယူေနၾကခ်ိန္

ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အက်င့္ပ်က္

တြင္ ယခုအဆင့္ေလွ်ာ့ခ်မႈ ႀကံဳရ
ျခင္း ျဖစ္သည္။
၏ ေငြေၾကးစိတ္ခ်ရမႈကုိ ‘BBB’မွ
‘BBB(-)’သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔ကပင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ

သံုး ႐ူဘယ္ေငြေၾကးကို ကာကြယ္
ရန္ ႐ုရွားဗဟုိဘဏ္က အေရးပါ
ေသာ အတိုးႏႈန္းတစ္ရပ္ကုိ ၇ ရာ
ခုိင္ႏႈန္းမွ ၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအ
ထိ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမင္မွာ

ေတာ့

႐ုရွားနဲ႔

ယူကရိန္းၾကား

ပထဝီဝင္ ႏုိင္ငံေရးတင္းမာမႈက
ေနၿပီး ႐ုရွားစီးပြားေရးက႑ကေန
ျပည္တြင္းျပည္ပ ေငြအရင္းအႏီွး
ေတြ ေနာက္ထပ္ သိသိသာသာ
စီးဆင္းသြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္’’ဟု
S&P က ၎တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
တြင္ ေျပာၾကားသည္။
—Ref: BBC

ED JONES/AFP
နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ ဆူဝိုလ္ကူးတို႔သေဘၤာမွ သတင္းမ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားစုေဝးရာေနရာ ဂ်င္ဒိုဆိပ္ကမ္းတြင္ အမွတ္တရဖဲႀကိဳးမ်ားေရွ႕၌ ငိုေႂကြးေနသူ
တစ္ဦးအား ဧၿပီ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲၾကရန္
အယ္လ္ကုိင္ဒါေခါင္းေဆာင္တုိက္တြန္း

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားတြင္
မားစ္ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးေၾကာင့္
ေသဆံုးသူ ၁၀၀ ေက်ာ္လာ

ဒူဘုိင္း၊ဧၿပီ-၂၆

ရီးယာ့ဒ္၊ဧၿပီ-၂၈

အယ္လက
္ င
ုိ ဒ
္ ါအဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္

ေအမန္အယ္လ္ဇဝါဟီရီက စစ္

ျဖစ္ပြားေသာ

ေသြးႂကြမ်ားအေနျဖင့္ မြတ္စလင္

ကူးစက္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ

ဘာသာေရးစစ္ ပြဲ ဝ င္

မားစ္ဗုိင္းရပ္စ္ပိုး

ဂ်ီး ဟတ္

လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိသြားၿပီဟု

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ရန္

ေဆာ္ ဒီ အာေရးဗီး ယားအစုိး ရက

အေနာက္ႏင
ုိ င
္ သ
ံ ားမ်ား၊ အထူးသ

ေျပာၾကားသည္။

ျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားကို

ျပန္ေပးဆြၾဲ ကရန္ အင္တာဗ်ဴးတစ္

ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ မားစ္ဗုိင္း

ရပ္စ္ပုိးျဖင့္ ေနာက္ထပ္ လူရွစ္ဦး

ခုတြင္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားေတြ၊ အထူးသျဖင့္ အေမ

တြင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ၿပိဳင္

ေသဆံုးခဲ့ရာ ေသဆံုးသူစုစုေပါင္း

ရိကန္ေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ် မ်ား

ဘက္ ဂ်ီးဟတ္အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခု

၁၀၂ ဦးရွိသြားၿပီဟု ေဆာ္ဒီအာ

မ်ား ျပန္လည္လတ
ြ ္ေျမာက္ေစရန္

မ်ားဖမ္း ၾကပါလုိ ႔

အႀကံေ ပးပါ

ႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္သေဘာကြဲလြဲ

ေရးဗီးယား က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး

မြ တ္ စ လင္ ဘာသာဝင္ မ်ားအေန

တယ္’’ဟု ဇဝါဟီရက
ီ As-Sahab

မႈမ်ားအတြင္း စည္းလံုးမႈရွိၾကရန္

ဌာနက ေျပာၾကားသည္။

ျဖင့္ မည္သုိ႔မည္ပံု လုပ္သင့္သည္

မီဒယ
ီ ာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးဒုတယ
ိ ပုင
ိ ္း

တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ကို ဇဝါဟီရီအား အယ္လ္ကုိင္ဒါ

တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇဝါဟီရီသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

ဒမ္မမ္ၿမိဳ႕မွ ေဆး႐ံုသံုး႐ံုကုိ မားစ္

မီဒယ
ီ ာ As-Sahab က ေမးျမန္းခဲ့

ဧၿပီ ၁၉ ရက္က ထုတ္လႊင့္

တြင္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အၾကမ္း

ေရာဂါ ကုသမႈအတြက္ အထူးကု

ျခင္းျဖစ္သည္။

ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးပထမပုိင္း၌

ဖက္ကန
ြ ရ
္ က္ေခါင္းေဆာင္ အုစ
ိ မာ

က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအျဖစ္ သတ္

‘‘ဂ်ီးဟတ္အက်ဥ္းသားေတြန႔ဲ

အယ္လ္ကုိင္ဒါအႀကီးအကဲ ဇဝါ

ဘင္လာဒင္၏ေနရာကို ဆက္ခသ
ံ ူ

မွတ္ထားေၾကာင္း

အလဲအလွယလ
္ ပ
ု ္ႏင
ုိ ဖ
္ ႔ုိ အေနာက္

ဟီရီက ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္

ျဖစ္သည္။ —Ref: AFP

စစ္ေသြးႂကြ

အက်ဥ္းသား

ျခစားမႈ ကုိ

စံု စ မ္း စစ္ေ ဆးရန္

ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းထား
သည္ဟု ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕တြင္ တရား
ေရးဝန္ႀကီး ဆာလာအယ္လ္မာဂ

AFP

S&P ကုမၸဏီက ႐ုရွားႏုိင္ငံ

ႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္း ေရနံဆိပ္

ကမ္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ထားမႈ အဆံုး

တင္းမာမႈမ်ားရွိေနစဥ္ ႏုိင္ငံျခား

လစ္ ဗ်ားတရားေရး

ဝန္ႀကီးက ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာ

ရွိလိုက္သည္။

ေရနံ ဆိ ပ္ က မ္း မ်ား

ရီးယာ့ဒ္ၿမိဳ႕၊ ဂ်က္ဒါၿမိဳ႕ႏွင့္

စာမ်က္ႏွာ ၄၆

ဟာနီက သတင္းေထာက္မ်ားအား
ေျပာသည္။

ေလ်ာ္ေ ၾကးေငြေ ပးျခင္း ကဲ့

သို႔ ယင္းသေဘာတူညီမႈပါ သတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ အစုိးရ
က အျပည့္အဝ လုိက္နာေဆာက္
ရြက္မႈမရွိဟု သူပုန္မ်ားက စြပ္စြဲခဲ့
သျဖင့္ ယင္းေရနံဆပ
ိ က
္ မ္းေလးခု
ျပန္လည္ဖင
ြ လ
့္ စ
ွ ္ေရးမွာ ၾကန္ၾ႔ ကာ
ခဲ့ရသည္။

ေရနံ တ င္ ပုိ ႔ မႈ မ်ားမွ

ေဝစု

ေတာင္းရန္ ေရနံဆိပ္ကမ္းမ်ားကို
သူပုန္မ်ား သိမ္းပုိက္လုိက္စဥ္ ၿပီး
ခဲသ
့ ည့္ ေႏြရာသီက ၎တိဘ
႔ ု က္သ႔ ို
ေျပာင္းလာေသာ ႏုိင္ငံ့ေရနံလံုၿခံဳ
ေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္ သူပုန္မ်ား ျပန္
လည္ ပါဝင္ လာမည္ ဟု

ယင္း

သေဘာတူညီမႈအရ သိရသည္။

လုပ္ခလစာကိစၥႏွင့္

ပတ္

သက္၍ မိမတ
ိ ႔ို ေန႔မအား၊ ညမနား
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဥပေဒအတုိင္း
လုပ္ခလစာမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ရန္
ကာကြ ယ္ေ ရး

ဝန္ ႀ ကီး ဌာနက

ဝန္ထမ္းစာရင္းမ်ားကို စိစစ္သံုး
သပ္ေနသည္ဟု မာဂဟာနီကေျပာ
သည္။
စာမ်က္ႏွာ ၄၆

A1

Home

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

wpfywftwGif; owif;aumufEkwfcsuf
ဘာသာေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အသံုးခ်ပါက လမ္းေၾကာင္းလဲြမည္ဟု
အုိဘားမားေျပာ

ခ်ဳပ္ နာယက ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္း

တြင္ပင္ ဂါရ၀ျပဳရန္ က်န္ရွိေနသူ

တင္ ၏ စ်ာပနအခမ္း အနားကို

မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း

ဧၿပီ ၂၃ ရက္တင
ြ ္ ေရေ၀းသုသာန္

စု ၾ ကည္ႏွ င့္ အမ်ဳိး သားဒီ မို ကေရ

ေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကုိ အသံုးခ်၍ ႏုင
ိ င
္ ံ

၌ က်င္းပရာ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ

စီအဖဲ႕ြ ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္မ်ား၊ တုင
ိ ္းရင္း

ေရးတြ င္ စည္း ႐ံုး လႈ ႔ံေ ဆာ္ အ သံုး

ျပည္ သူ မ်ား လို က္ ပါပို ႔ေ ဆာင္ ခဲ့

သားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီမွ

ခ်ပါက လမ္းေၾကာင္းလြဲမည္ျဖစ္

ကလပ္မွ
ျပန္လာသူမ်ားအား
အုပ္စုဖဲြ႕လုယက္မႈ
ျဖစ္ပြား

ၿပီး အစည္ကားဆံုး စ်ာပနတစ္ခု

တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအင္

ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ အို

ျဖစ္ ခဲ့ သ ည္ ။ သု သာန္ ၀ င္း တစ္ ခု

အားစု ႏိင
ု င
္ ံေရးပါတီမ်ားမွ တာ၀န္

ဘားမားက ပထမဆံုးအႀကိမ္အ

ကလပ္တြင္ ေဘာလံုးပဲြၾကည့္ၿပီး

လံုး ကားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနၿပီး လာ

ရွသ
ိ မ
ူ ်ား၊ ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ ႏွအ
႔ံ ျပားမွ

ေရွ ႕ေတာင္ အာရွ လူ င ယ္ေ ခါင္း

ျပန္လာေသာ လူငယ္တစ္စုသည္

ေရာက္ေသာ ပရိသတ္မ်ားကို ႏွစ္

ဦး၀င္းတင္ အား ေလးစားသူမ်ား

ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံပ
ု တ
ြဲ င
ြ ္ ေျပာ

အ င္း လ်ား က န္ေ ပါ င္ အ နီး တြ င္

ဦးစီသာ တန္းစီ၍ ဟံသာ၀တီဦး

ႏွ င့္ အက်ဥ္း သားေဟာင္း မ်ား၊မီ

ၾကားခဲသ
့ ည္။ ကဲြျပားျခာနားသည့္

၎တို႔လင့္ခ႐ူဇာယာဥ္အား ရပ္

၀င္းတင္၏ ႐ုပအ
္ ေလာင္းအား ဂါ

ဒီယာအသိုင္းအ၀န္းမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ မတူညီ

ထားၿပီး ကန္ေပါင္ေပၚသို႔ အျခား

ရ၀ျပဳခြင့္ေပးခဲသ
့ ည္။ မြန္းတည့္ ၁၂

ဂါရ၀ျပဳ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

သည့္ ဘာသာကုိး ကြယမ
္ မ
ႈ ်ားရိွေန

သူ င ယ္ ခ်င္း မ်ား ႏွ င့္ အ တူ တ က္

သည့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ ြင္ မြတစ
္ လင္

သြားစဥ္ ယာဥ္ အ တြ င္း က်န္ ရွိ ခဲ့

ဦး၀င္းတင္၏ စ်ာပန အစည္ကားဆံုးျဖစ္ခဲ့

အမ်ဳိး သားဒီ မို ကေရစီ အ ဖဲြ ႕

အခမ္းအနားသည္ ညေန ၅ နာရီ

နာရီမွ စတင္ခဲ့ေသာ ဂါရ၀ျပဳျခင္း

ျမန္မာသေဘၤာသားငါးေသာင္းခန္႔
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေန
ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္

ဦးေရ မ်ားျပားလာေသာ္ လ ည္း

ၾကားမႈ ဦး စီး ဌာနတြ င္ တရားဝင္

အလု ပ္ အ ကို င္ ဖ န္ တီးေပးႏုိ င္ မႈ မ

မွ တ္ ပံု တ င္ ထားေသာ ျမန္ မာ

ရွိေ သာေၾကာင့္ သေဘၤာ သားအ

သေဘၤာသားဦးေရ ခုနစ္ေသာင္း

ေရအတြက္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မွာ

ေက်ာ္ရေ
ိွ နေသာ္လည္း ငါးေသာင္း

မမွ် တဘဲ ရွိေ နသည္ ။ ျပည္ တြ င္း

ခန္ ႔ အ လု ပ္ မ ရရွိေ သးဘဲ ႏွ စ္

သေဘၤာ သားေအဂ်င္ စီ မ်ား မွ န္

ေသာင္းဝန္းက်င္သာ ႏုိင္ငံတကာ

ကန္ စြာ လု ပ္ေ ဆာင္ မႈ မ ရွိျ ခင္း ၊

သေဘာၤ မ်ား၌ အလု ပ္ လု ပ္ ကို င္

သေဘၤာ ကု မ ၸ ဏီ မ်ားက အရည္

လ်က္ရိေ
ွ နသည္ဟု သတင္းရရွိ

အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္

သည္ ။ ျမန္ မာသေဘၤာ သားမ်ား

သေဘၤာ သားမ်ားကို သာ ေခၚယူ

အလု ပ္ အ ကုိ င္ အ ခြ င့္ အ လမ္း မွာ

လိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မွစ၍ ယခင္ထက္

ရွားပါးလာသည္ဟု သေဘၤာသား

ပိုမိုနည္းပါးလ်က္ရွိလာသည္။

အသိုင္းအဝုိင္းက ဆုိသည္။

လက္ ရွိ တြ င္ အလု ပ္ သ မား

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္

ဖိုးမွာ က်ပ္ ၄၀ ဘီလီယံထိရွိသ

ရင္းႏွီး တည္ေ ဆာက္ ရ န္ အမ်ား

ျဖင့္ က်ပ္ေငြ ၁၈ ဘီလယ
ီ ပ
ံ မ
ုိ ်ားေန

ျပည္ သူ အ စု ရွ ယ္ ယာတန္ ဖိုး က်ပ္

ေၾကာင္း သီလဝါအထူး စီးပြားေရး

၂၁ ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုးေရာင္းခ်ရန္

ဇု န္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈေ ကာ္ မ တီ ဥကၠ ႒

စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အေရာင္း

ေဒါက္တာဆက္ေအာင္က ေျပာ

ပိတခ
္ ်ိနတ
္ ြင္ အစုရယ
ွ ယ
္ ာဝယ္ယူ

ၾကားသည္။

ရန္အဆိုျပဳထားသည္ပ
့ မာဏ တန္

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေစခဲ့သည့္ ဗလီဆရာ ႏွစ္ဦးကုိ
ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္စီခ်မွတ္

ကေလးငယ္ ၁၃ ဦးေသဆံုး

ခဲ့ေသာ ၄၈ လမ္း ဗလီ မီးေလာင္မႈ
ျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ တရားစြဆ
ဲ ခ
ုိ ထ
ံ ားရသူ
ဗလီဆရာ ႏွစဥ
္ ီးကုိ ဗိလ
ု တ
္ ေထာင္
တရား႐ံုးက အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး တစ္
ႏွစ္အၾကာ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ မီး
ေလာင္ေစမႈပဒ
ု မ
္ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္
၂ ႏွ စ္ ၊ လူေ သေစမႈ ပု ဒ္ မျဖင့္
ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္ စုစုေပါင္း
ရွစ္ႏစ
ွ စ
္ ခ
ီ ်မွတလ
္ က
ုိ သ
္ ည္။ ၂၀၁၃

လူ ထု ကုိ ဖိႏွိ ပ္ ပါက ျမန္ မာႏို င္

ခုႏစ
ွ ္ ဧၿပီ ၂ ရက္တင
ြ ္ ဗလီအတြင္း
ရိွ မီး အားျမႇ င့္ စ က္ အ ပူ လြ န္ ရာမွ
စတင္ေသာ ရန္ကန
ု ္ ၄၈ လမ္း ဗလီ
မီးေလာင္မက
ႈ ုိ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳး
ေရး မု နး္ တီး မႈ မ်ားပါ၀င္ေ နသည္
ဟု ေျပာဆုမ
ိ မ
ႈ ်ားရိေ
ွ နေသာေၾကာင့္
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအ
ဖဲြ႕က မီးေလာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္
ၿပီး ထုိေန႔တြင္ပင္ သတင္းစာရွင္း
လင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

ဧၿပီ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ က

သည့္ လူငယ္ႏွစ္ဦးအား အမည္

ငံ ေအာင္ျ မင္ လိ မ့္ မ ည္ မ ဟု တ္

MOHD RASFAN/AFP

မသိ အမ်ဳိး သားငါးဦး အု ပ္ စု ဖဲြ ႕

ေၾကာင္း အုဘ
ိ ားမားက သတိေပး

ေသး ရ န္ အ တြ က္ မျ ဖ စ္ သ င့္

ျမန္မာကုိယ္စားျပဳလူငယ္တစ္ဦး

ကာ ထိုးႀကိတ္လုယက္မႈ ျပဳလုပ္

ခဲ့ၿပီး ဘာသာလူမ်ိဳးကြာျခားမႈမွာ

ေၾကာင္း၊ မေလးရွားတြင္ ျပဳလုပ္

၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ၎ကျပန္လည္

ခဲ့၍ ေငြက်ပ္ ၇၈,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ

ခဲြျ ခားဆက္ ဆံ ရ န္ ၊ အထင္ျ မင္

ခဲ့ သ ည့္ လူ င ယ္ေ တြ ႕ ဆံု ပြဲ တြ င္

ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊ ထ ည္ ပစၥ ည္း မ်ားအပါအ၀င္
ယာဥ္ ကို ပါ လု ယူ ၿ ပီး ေမာင္းႏွ င္

မီေလာင္မႈႏွင့္ တုိက္ၿပိဳမႈမ်ား တစ္ရက္တည္း ျဖစ္ပြား

ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း သတင္း ရ
ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္

အလံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏွစ္

ေသာေၾကာင့္ တုိက္ၿဖိဳေနေသာ

ယင္းျဖစ္စဥ္မတုိင္မီ

ထပ္တိုက္ေဟာင္းတစ္လံုး ၿဖိဳခ်

အလုပ္သမား သံုးဦးပိခဲ့ရာ ႏွစ္ဦး

၁ နာရီခန္႔ကလည္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္

ေနရာမွ မ်က္ႏွာစာ အုတ္နံရံ ၿပိဳ

မွာ ယင္းေနရာ၌ပင္ ပြခ
ဲ ်င္းၿပီးေသ

၁၃ ရပ္ကြက္တြင္ မီးေလာင္မႈ

က်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား

ဆံုး ခဲ့ သ ည္ ။

တစ္ခုျ ဖစ္ပြားခဲ့ကာ

သံုးဦးေသဆံုးခဲသ
့ ည္။ ဧၿပီ ၂၆ ရက္

ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရိွ၍ ရန္

ေျခာက္လံုး မီးေလာင္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး

ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့

ကုနေ
္ ဆး႐ံႀု ကီးသု႔ိ ပုေ
႔ိ ဆာင္ကသ

စုစုေပါင္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ႏွစဆ
္ ယ္ ့

ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ၿပိဳက်ခဲ့

ခဲေ
့ သာ္လည္း

ငါးသိန္းေက်ာ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္။

က်န္ တ စ္ ဦး မွာ မူ

ေသဆံးု ခဲ့သည္။

ေန႔လယ္

လူေနအိမ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားရွစ္ဦးထံမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ဖမ္းမိ
ျမန္ မာ-အိႏိ ၵ ယ နယ္ စ ပ္

ေဆးေနသည္။ ဧၿပီ ၂၅ ရက္က

ကတ္ ၃၈ ကတ္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ခဲ့

တမူး ၿမိဳ ႕တြ င္ တ႐ု တ္ႏို င္ ငံ သား

ျမန္မာ-အိႏယ
ၵိ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကား

သည္။ ဖမ္းထားသူမ်ားအား တမူး

ရွ စ္ ဦး စီး လာသည့္ ကားေပၚမွ

လမ္းမေပၚတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္

ၿမိဳ ႕နယ္ ရဲ စ ခန္း တြ င္ ထိ န္း သိ မ္း

ေသနတ္၊ လက္ပစ္ဗံုးႏွင့္ က်ည္

ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ ေသနတ္ရွစ္

ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မ်ားဖမ္း ဆီးႏို င္ ခဲ့ ၿ ပီး အဆို ပါျဖစ္

လက္၊ လက္ပစ္ဗံုး ၃၁ လံုး၊ က်ည္

စဥ္ကို တမူးခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕က စစ္

ေတာင့္ ၁၈၆၀ ေတာင့္ႏွင့္ က်ည္

သီလဝါစက္မႈဇုန္ရွယ္ယာ ဝယ္လုိသူမ်ားျပား

ျမန္ မာနုိ င္ ငံ တြ င္ ဘာသာ

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ညအခ်ိန္ လူတစ္စုက ေနအိမ္မ်ားကို မီးလိုက္႐ိႈ႕ေန
မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၌ လူေနအိမ္

ႏွငသ
့္ က္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ေဒသအာဏာပိင
ု ္

႐ႈိ ႕ မီးေလာင္ မႈ မ်ား ျဖစ္ ၿ ပီး မွ သာ

မ်ားကို ညဥ့္ သ န္းေခါင္ေ က်ာ္ အ

မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ၀န္ထမ္းအင္အား

ေနာက္ဆက္တဲြအမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ

ခ်ိနမ
္ ်ားတြင္ လူတစ္စက
ု လိက
ု လ
္ ံ

သံုး ကာ လံု ၿ ခံဳေရးလု ပ္ င န္း မ်ား

ခဲသ
့ ည့အ
္ တြက္ ယခုလည္း ေနာက္

မီး႐ႈ႕ိ ေနေသာ ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား

လု ပ္ ကို င္ေ နရေၾကာင္း အဆို ပါ

ဆက္တဲြျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္လာမည္

ထိတလ
္ န္႔ေနၾကေၾကာင္း မိုးကုတ္

ဌာ န မ်ား မွ တာ ၀ န္ ရွိ သူ မ်ား က

ကို ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း

ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။ ႏွစ္ရက္

ေျပာသည္။ ၿပီးခဲသ
့ ည့္ ႏွစက
္ န
ု ပ
္ င
ို ္း

မိုးကုတ္မီးသတ္ဌာနမွ တာ၀န္ရွိ

ဆက္တိုက္ ႐ႈိ႕မီးႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြား

က ေစ်းအတြ င္း ျဖစ္ ပြားခဲ့ေ သာ

သူက ေျပာသည္။

ခဲ့သျဖင့္ မီးသတ္ဌာန၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕

ဓား ျပတုက
ိ လ
္ သ
ူ တ္မမ
ႈ ်ား မျဖစ္မ ီ

ၿမိဳ႕ ေဟြ႕ဟင္ဖန
ြ စ
္ စ္ေဆးေရးဂိတ္

ဆင္ထားလ်က္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္

ေဆာင္ ကာ ဘု ရားဖူး မ်ားအျဖစ္

တြင္ ထိုင္းနယ္ျခားေစာင့္တပ္က

ၿ ပီး ၎ တို ႔ အား ထို င္း လ ၀ က

ဟန္ေဆာင္၍ ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ သ
ံ ႔ို ခိုး၀င္

စစ္ေဆးေရးလုပ္ေနစဥ္ အဖမ္းခံခ ဲ့

ဥပေဒျဖင့္ အမႈ ဖြ င့္ စ စ္ေ ဆးေန

လာခဲ့သည့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး ၃၀ ဦး

ရျခင္းျဖစ္ သ ည္ ။ ျမန္ မာလူ မ်ဳိး

ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္

၃၀ ဦး ကို အလံု ပိ တ္ ကားႏွ စ္ စီး

ဖမ္း ဆီး ခံ ခဲ့ ရ သည္ ။ မဲေ ဆာက္

အတြင္းမွ ဘုရားဖူး၀တ္စမ
ံု ်ား ၀တ္

ထိုင္းဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးက ဦး

အမ်ဳိးသမီးတိက
႔ု လ
ို ည္း စေကဘာ
ျဖင့္ေထာက္၍ ယာဥ္ႏင
ွ အ
့္ တူ ဖမ္း
ဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ရြာသာ
ႀကီးစိတ္ ေရာဂါကု ေဆး႐ံႀု ကီး အနီး
၌ လမ္းစရိတ္ေငြက်ပ္ ခုနစ္ေထာင္
ေပး၍ ကားေပၚမွခ်ထားခဲ့သည္။
ျဖစ္စဥ္ႏင
ွ ့္ ပတ္သက္၍ တိင
ု ္းရဲတပ္
ဖဲြ ႕ မွ စစ္ေ ၾကာေရးအဖဲြ ႕ ဖဲြ ႕ စည္း
ၿပီး စစ္ေ ဆးေဆာင္ ရြ က္ လ်က္ ရိွ
သည္။

ဖားကန္႔တြင္
ေျမစာပံုၿပိဳရာ
ေမာင္ႏွမသံုးဦး
ေသဆံုး

ဖားကန္ၿ႔ မိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ေက်ာက္

စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမဏ
ၸ လ
ီ ပ
ု က
္ က
ြ ္
ေရကန္ တ စ္ က န္ အနီး တြ င္ စု ပံု
ထားေသာ ေပ ၃၀၀ ခန္႔ျမင့္သည့္
စြနပ
႔္ စ္ေျမစာပံၿု ပိဳက်ရာမွ ေရကန္
အတြင္း ေရခ်ဳိးေနသည့္ ေမာင္ႏမ

သံုး ဦး ေ သ ဆံုး မႈျ ဖ စ္ ခဲ့ သ ည္ ။
ပမာဏမ်ားသည့္ စြန္႔ပစ္ေျမမ်ား
သည္ ေရကန္အတြင္း ၿပိဳက်ကာ

ဘုရားဖူးဟန္ေဆာင္ၿပီး ထိုင္းသို႔ခိုး၀င္ေသာ ျမန္မာ ၃၀ ဖမ္းဆီးခံရ

အမ်ဳိး သားႏွ င့္ ၎၏ မိ တ္ေ ဆြ

ဆူ နာမီ အေသးစားပံု စံ သဘာ၀
ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ၿပီး ေရနစ္ေသ
ဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖားကန္႕ၿမိဳ႕
နယ္ရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက
ေျပာသည္ ။ ေမာင္ႏွ မ သံုး ဦး မွာ
၁၀ တန္းႏွင့္ ၈ တန္းေက်ာင္းသူ
အပါအ၀င္၊ ၎တို႔၏ ေမာင္ျဖစ္
သူ ေလးႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္
တစ္ဦးတို႔ျဖစ္သည္။

A2

Feature
ခရီးသြား

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

ကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခ၏
ု အုပ ္
ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုက
ိ တ
္ ာျဖစ္

ေသာ ေဒၚဒါလီက ဆုက
ိ ္ေရာက္ဗ ီ
ဇာ(Arrival Visa) ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ခရီးသြားမ်ားကို နားလည္ေအာင္
ရွင္းမျပတတ္ဟု ေျပာပါသည္။

ခရီး လွ ည့္ လ ည္ေ ရးကု မ ၸ ဏီ

တစ္ခုလွ်င္ ဧည့္သည္ဆယ္ဦးႏွင့္
အထက္ ေလွ်ာက္ထားမွသာႀကဳိ
တင္ျပဳလုပ္ေသာ

ဆုိက္ေရာက္

ျပည္၀င္ခင
ြ ့္ျပဳမည့္ေပၚလစီအေပၚ
Tour De Myanmarအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဒါ႐ိုက္တာေဒၚဒါလီက ေမးခြန္း
ထုတ္သည္။

‘‘၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေပၚလစီကို

လုံး ၀နားမလည္ျ ဖစ္ ရ တယ္ ’ ’ဟု
ေဒၚဒါလီကေျပာသည္။ထိသ
ု ႔ို မူ၀ါ
ဒခ်မွတ္ထား၍ ခရီးသြားမ်ားနား
လည္လက္ခံေအာင္သူ ရွင္းမျပႏိင
ု ္
ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဆယ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာ

ဟာ သဘာ၀မက်ဘူး။ အားလုံးကို
လိ မ္ ခုိ င္း သလုိျ ဖစ္ေ နတယ္ ’ ’ဟု
RubyLand ခရီးလွည့္လည္ေရး
ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦး
ေအးေက်ာ္ကဆုိသည္။

ထုိ အ စီ အ စဥ္ေျပာင္း လုိ က္

သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔
လာေ ရာ က္ ရ န္ စီ စ ဥ္ ထားေ သာ
ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားမွာ ခရီး
စဥ္ ဖ်က္ သိ မ္းျခင္းႏွ င့္ ခ ရီး စဥ္ေ ရႊ ႕

ဆုက
ိ ္ေရာက္ဗဇ
ီ ာျပႆနာ
àေအာင္သူရ ၊ခန္႔ထက္

ေနတြင္ အဆင္ေျပရန္အတြက္

ဆုင
ိ ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပလ
္ ာၾကသည္

မရရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္ၾကား

ေသာ Package Tour မ်ားမွတစ္

ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ေျပာသည္။

ဟု ခရီးလွညလ
့္ ည္ေရးကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား

ေရး၀န္ ႀ ကီး ဌာနသို ႔

ဆင့္ လာေရာက္သူမ်ားထက္ မိမိ

ထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ေတာင္းခံေနရသည္။

အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ႔ ို တုက
ိ ္

ေရာက္လာသူမ်ားအား ဗီဇာေၾကး

ရွငမ
္ ်ားအသင္းကလည္း ခရီးသြား

ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ႔ုိ ကမၻာလွညခ
့္

႐ိုက္လာေရာက္ေသာ FIT ဧည့္

ေဒၚလာ ၅၀ ေကာက္ခံ၍ ရက္

ကုမၸဏီမ်ားမွ

Nature Dream ကုမၸဏီျဖင့္ လာ

ရီးသြားမ်ားလာေရာက္မႈျမင္တ
့ က္

သည္မ်ားမွာ တစ္ႏစ
ွ ထ
္ က္တစ္ႏစ
ွ ္

ေပါင္း ၇၀ ေနထုင
ိ ခ
္ င
ြ ့္ေပးခဲသ
့ ည္။

ေလွ်ာက္ထားသူအမ်ားစုက ၁၀ ဦး

ေရာက္ ရ န္

လာၿပီးေနာက္ လက္ရွိျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ

ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။

ျပည္ပ
့ ါက သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ၀န္ႀကီး ဌာ

ကမၻာလွညခ
့္ ရီးသြား ၁၅ဖြ႕ဲ မွာ ခရီး

၏ ဟုတ
ိ ယ္အခန္းမ်ားလည္း ေဒသ

FIT ဧည့္သည္အမ်ားစုမွာ

၁၀ ရက္မစ
ွ တင္၍ ယခင္ခင
ြ ့္ျပဳေပး

နသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားေပးေနသည္။

စဥ္ မ်ားဖ်က္ သိ မ္း သြားခဲ့ သ ည္ ဟု

တြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္

လည္း အုပစ
္ လ
ု က
ုိ ္ လာေရာက္ျခင္း

ခဲ့ေသာ ဆုိက္ေရာက္ျပည္ဝင္ခြင့္

အဆုပ
ိ ါကုမဏ
ၸ မ
ီ ွ အုပခ
္ ်ဳပ္မဒ
ႈ ါ႐ုက
ိ ္

ေစ်းႀကီးေနသျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္အ

မ်ိဳးမဟုတဘ
္ ဲ တစ္ဦး၊ ႏွစဥ
္ ီးမွသည္

ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကုမဏ
ၸ ီ

ေယာက္အဖဲြ႕ဆုိရင္ ေပးတုန္းပဲ

တာ

တစ္ခုလွ်င္ ၁၀ ဦးႏွင့္အထက္

၁၀ ေယာက္အဖဲြ႕ဆုိရင္ ဟုိတယ္

မတ္လမွ ဧၿပီလအတြင္း
ျပင္ ဆ င္ ထားေသာ

ေဒၚစံ ပ ယ္ေ အာင္ ကေျပာ

အကူ အ ညီ

စီးပြားေရးဗီဇာျဖင့္ ဝင္

သိ႔ေ
ု သာ္ ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ ္ မတ္လ

ျမန္မာႏိင
ု င
္ ခ
ံ ရီးသြားလုပင
္ န္း
ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ

‘‘ဗီဇာကိစက
ၥ အခုလက္ရိွ ၁၀

တြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္

ငါးဦး၊ ေျခာက္ဥးီ ခန္သ
႔ ာရွၾိ ကသည္။

သည္။

ရန္ စံုစမ္းမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ

ေလွ်ာက္ထားမွသာ ခြင့္ျပဳေပးမည္

ခရီးက လ.ဝ.ကကုိ ေထာက္ခံ

ေၾကာင္း ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားက

Package Tour ျဖင့္ လာေရာက္သူ

ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ေပးၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ

တြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္

ေျပာသည္။

မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၄၈,၅၅၇

ေပးရတယ္။ အခုကေတာ့ ခရီးသြား

လည္ ပ တ္ ခ်င္ သူ မ်ား

ဦးရွိၿပီး FIT ျဖင့္ လာေရာက္သူမွာ

မ်ားအေနျဖင့္

ႏွ စ္ ပ တ္ အ တြ င္း

ရာသီ Low Season ဆိုေတာ့ သိပ္

မတ္လဆန္းမွစ၍ ႏွစပ
္ တ္အ
ျပည္ ၀ င္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္

ရန္ကန
ု ္ေလဆိပဝ
္ င္ေပါက္မွ

ထို႔ေၾကာင့္ခရီးသြားကုမၸဏီ

ခြငရ
့္ ရွရ
ိ န္ ခရီးသြားကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအ

ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တက္လာၿပီး

၂၉၄,၂၁၈ ဦးအထိ ရွိသည္။

လာေရာက္လသ
ုိ မ
ူ ်ားအား ခရီးစဥ္

ျပႆနာမရိွေတာ့ပါဘူး’’ဟု ဟို

ေနျဖင္အ
့ ာမမခံရဲျဖစ္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔

ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳၾကေတာ့ေပ။

တယ္ႏင
ွ ့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး

သြား ဝင္ေရာက္မႈမွာ သိသိသာ

စဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ေသာ တစ္ဦး

ဌာန ဗီဇာဌာနမွ ဦးေဇာ္မင္းေနာင္

စမ္းသူမ်ားအားနီးစပ္ရာသံ႐ုံးတြင္

သာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ခ်င္း ခရီးသြားဦးေရက ခရီးစဥ္ႀကိဳ

ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားမ်ားအား စီး

ကဆုိသည္။

ဗီဇာေလွ်ာက္ထားၿပီးမွသာ လာ

တင္ စီ စ ဥ္ ကာ

ပြားေရးဗီဇာေလွ်ာက္ထားၿပီး စီး

ေရာက္ရန္ အေၾကာင္းျပန္ေနၾကရ

ေရာက္ရမ
ွိ သ
ႈ ည္ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ တ
္ ြင္

ေရာက္ေသာ ဦးေရထက္ ႏွစ္ဆ

ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ပံုစံျဖင့္

ျဖစ္ေ သာ

သည္။

၁ ဒသမ ၀၆ သန္းရွခ
ိ ၿဲ့ ပီး တုိးတက္

ေက်ာ္မ်ားသည္။

ေရာက္ေနၾကသည္။

E-Visa စနစ္ စတင္အေကာင္

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား

မႈ ၃၀ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းရွရ
ိ ာမွ ၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ ္

အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါက လက္ရိွျဖစ္

တြင္သာရွိၾကၿပီး မုိးတြင္းကာလ

တြင္ ၂ ဒသမ ၀၄ သန္းရွိ၍ တုိး

ေတာ္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ ျမန္

ထားရတယ္ ။

စီး ပြားေရးလု ပ္ ဖို ႔

ေပၚေနေသာ အခက္အခဲမ်ား အ

တြင္ အဓိကလာေရာက္ေသာစပိန္

တက္မႈ ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္းထိရွိလာ

မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္

လာတာပါလိ႔ု ေလဆိပမ
္ ွာေျပာဖိ’႔ု ’

ဆင္ေျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး

ႏုိင္ငံ၌ ျမန္မာသံ႐ုံးမရွိေပ။

သည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အ

ၾကမည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား

ဟု ခရီးသြားလုပင
္ န္းရွငတ
္ စ္ဦးက

ေဇာ္မင္းေနာင္ကဆုိသည္။

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ

မ်ိဳးသားဝင္ေ ငြ ရ ရွိ မႈ သ ည္ လ ည္း

အတြ က္

ႀကိဳ တင္ျ ပဳလု ပ္ေ သာ

ေျပာသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ခရီးသြား

ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားတြင္ ျပည္၀င္ခြင့္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚ

ဆုိက္ေရာက္ျပည္ဝင္ခြင့္စနစ္ျဖင့္

ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားကမူ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ႏွင့္

အထည္ေ ဖာ္ႏို င္ ပါက

ရရွရ
ိ န္ ေလွ်ာက္ထားသည္က
့ စ
ိ မ
ၥ ွာ

လာ ၅၃၄ သန္းရရွမ
ိ မ
ႈ ွ ၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ ္

ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ဗီဇာေလွ်ာက္

နားလည္မႈျပဳလုပက
္ ာ ျပည္၀င္ခင
ြ ့္

ကမၻာလွညခ
့္ ရီးသြားမ်ား ႀကံဳေတြ႕

လည္း

တြင္ ၉၂၆ သန္းအထိ တိုးတက္

ထားရာတြငလ
္ ည္း ငါးရက္အတြင္း

ရရိွေ အာင္

ေဆာင္ ရြ က္ေ နၾက

ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား အဆင္

သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။

လာေၾကာင္း ဟိတ
ု ယ္ခရီးဝန္ႀကီး

ရရွိခဲ့သည္။

သည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ ထုိကဲ့

ေျပသြားမည္ဟုလည္း ခရီးလွည့္

ဌာန အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ

သု႔ ိ နားလည္မႈျပဳလုပရ
္ ာတြင္ သက္

လည္ေရးကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားက ယံၾု ကည္

အာဆီ ယံ ထိ ပ္ သီး အစည္း အေ၀း

ေဖာ္ျပထားသည္။

တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း ထုိစနစ္

ဆိင
ု ရ
္ ာတာ၀န္ရသ
ိွ မ
ူ ်ားကုိ စာရြက္

ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ထိုစနစ္မစ

တြင္ တက္ေရာက္သတင္းယူရန္အ

ထုိသုိ႔ ျမင့္တက္လာေသာ

အျပင္ စီးပြားေရးဗီဇာျဖင့္ လာ

စာတမ္းေၾကး

တင္ႏင
ုိ မ
္ ီ ကမၻာလွညခ
့္ ရီးသြားမ်ား

တြက္ အင္ဒန
ုိ ီးရွားႏုင
ိ င
္ ထ
ံ တ
ု ္ Kom

ကမၻာ လွ ည့္ ခ ရီး သြားမ်ားထဲ တြ င္

ေရာက္သမ
ူ ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဗီဇာျဖင့ ္

ေဆာင္ ရ သည္ ဟု လ ည္း

ကုိ ယ္

၏ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာႏွင့္ ပတ္သက္

pas သတင္းစာမွ သတင္းေထာက္

ျပည္ပႏုိင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ေသာ

လာေရာက္ သူ မ်ားအား

ဆုိ က္

တုင
ိ ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာ ခရီးသြား

၍ တိက်သည့္ မူ၀ါဒတစ္ခုရိွရန္

တစ္ဦးသည္ပင္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ

ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမွ ေရာင္းခ်

ေရာက္ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာျဖင့္ လာ

ကုမၸဏီမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက

လိုအပ္သည္။ လက္ရိွအေျခအ

လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ စုံ

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

သံ႐ုံးမ်ားမွာလည္း

ထင္ သေလာက္ မ လြ ယ္

ေမလဆန္းတြင္ က်င္းပမည္ ့

ကမၻာလွည့္ခရီး

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ခရီးသည္

ထို႔ေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္အစီအ

အဖြဲ ႕ လုိ က္ လာ

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ အ
ံ ေနျဖင့္ တပ္မ

အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားကမူ

၀င္

‘‘ဧည္သ
့ ည္ကုိေတာ့ ႀကိဳေျပာ

သေဘာမ်ိဳးေပး

လာမည့္ခရီးသြားရာသီအစ
ေအာက္ တို ဘာတြ င္

E-Visa စနစ္ အေကာင္
လက္ ရိွ

နားလည္မႈမ်ား၊ လိမ္လည္မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည့္ အေျခ
အေနကုိ ခရီးလွညလ
့္ ည္ေရး ကုမၸ
ဏီမ်ားက မႏွစ္သက္ၾကေပ။

ထုိ ႔ ကဲ့ သို ႔ မျပတ္ သားေသာ

ေပၚလစီေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္
ကုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိကၡာမရိွ
ျဖစ္ေစသလို တုိင္းျပည္၏ ဂုဏ္
သိကၡာလည္း က်ေစခဲ့သည္။
ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ
မူ၀ါဒေျပာင္းလဲမႈမ်ား
၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္

ကမၻာ လွ ည့္ ခ ရီး သြားမ်ားအ

တြက္ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ (VOA)
ထုတ္ေပးျခင္းကို စတင္ရပ္ဆုိင္း။
၂၀၁၄ မတ္လ ၁၀ ရက္

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား

ဆုိ က္ေ ရာက္ ဗီ ဇာေလွ်ာက္ ထား
ရာ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ ၁၀ ဦးႏွင့္
အထက္ ေလွ်ာက္ထားမွသာ ခြင့္
ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားရာ
တြင္ ဗီဇာေၾကးႀကိဳတင္သြင္းရ
မည္ဟု ထုတ္ျပန္။
၂၀၁၄ မတ္လ ၁၄ ရက္

ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား ဆုိက္

ေရာက္ဗဇ
ီ ာ ေလွ်ာက္ထား ရာတြင္
မိမိတို႔ Package Tour မွအပ
အျခားခရီး သည္ မ်ားအား

အခ

ေၾကးေငြယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးပါ
က အေရးယူမည္ဟု ဟုတ
ိ ယ္/ခရီး
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္။

A3

Special Report

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

နာဂစ္ေပးတဲ့ဒဏ္ရာ အခုထိမက်က္ေသးဘူး
xGef;cdkif

ႀ ကိ မ္ေ ခ်ာ င္း ႀ ကီးေ က်း ရြာ

စိတ္ထဲ ခံစားေနရျခင္း၊ ေလျပင္း

အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

ေထာင္ေ ရးအတြ က္ အကူ အ ညီ

မ်ား ၊ မု န္ တုိ င္းေ ရွာ င္ႏုိ င္ သ ည့္

ျပည့္ႏွ က္ေ နသည့္ လမ္း တစ္ ခု

စကား၀ုင
ိ ္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ေလာ

ျပ င္း တ စ္ ခ် က္ တုိ က္ လို က္ တုိ င္း

မုနတ
္ င
ို ္းလာမည္ကုိ ႀကိဳတင္

မ်ားရရိွ ခဲ့ေ သာ္ လ ည္း စိ တ္ ပုိ င္း

ေန ရာ မ်ား တိုး တ က္ လာ ခဲ့ေ သာ္

ျဖစ္သည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေန

ထိပတ
္ န္းသတင္းအျဖစ္ ေနရာယူ

ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္ၾကျခင္းစ

သိထားၾကေသာ္လည္း ဒီေလာက္

ဆုိင္ရာႏွစ္သိမ့္ေပးမႈမ်ားအတြက္

လည္း တကယ္ တ မ္း နဖူးေတြ ႕ ၊

ရာေလးခုထက္မနည္းတြင္ နာဂစ္

ေနသည္က ညညရြာထိပ္ နားတြင္

သည့္ မ်က္စိျဖင့္ အလြယ္တကူ

ထိ ျပင္းထန္မည္ကုိ မသိခဲ့ေသာ

ေတာ့ လံုေလာက္သည့္ အကူအညီ

ဒူးေတြ႕မုန္တုိင္းႏွင့္ ႀကံဳလာမည္

မု န္ တုိ င္းေ ၾ ကာ င့္ ေ သ ဆံုး ၿ ပီး

သရဲေျခာက္သည္ဆသ
ုိ ည့္ သတင္း

မျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္

ေၾကာင့္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေနသူမ်ား

မ်ားမရခဲ့ၾကေပ။

ကုိေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ေနၾကဆဲ

မ ကြ ၽ တ္ မ လြ တ္ေ သး သူ မ်ား

ပင္ျဖစ္သည္။

ရာထိခိုက္မႈမ်ားလည္း ခံစားခဲ့ၾက

က ႀကိဳ တင္ျ ပင္ ဆ င္ မႈ မျပဳလု ပ္

ျဖစ္သည္။

ေျခာက္လန
ွ ႔ေ
္ နေၾကာင္း လူအမ်ား

ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထားခဲ့ၾက။

ႏွငအ
့္ မွ် ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ႏင
ွ ့္

က ယံုၾကည္လ်က္ရိွသည္။

လုပ္ၾကသူမ်ား၊ ရြာထိပ္တြင္ ည

‘ ‘ မု န္ တုိ င္း မ တို က္ ခ င္ အ စ

ေျဖဆည္ႏင
ုိ သ
္ မ
ူ ်ားရိသ
ွ လို ယခုအ

တုဆ
႔ ိ ို ေၾကာက္ေနၾကၿပီ။ ဘယ္ေျပး

အိပရ
္ ပ္နားေလ့ရသ
ွိ ည့္ ေမာ္ေတာ္

တြင္ က်ပန္းအလုပ္သမားတစ္ဦး

ေလာက္ မွာ အပင္ေ တြ လဲ တာ။

ခ်ိ န္ အ ထိ မိ သားစု ဆံုး ႐ႈံး မႈ ဒ ဏ္

လုိ ႔ ေျ ပး ရ မွ န္း မ သိ တဲ့ လူ တြ က

ဆံုးၿပီး မကြၽတ္မလြတ္ေသးသူမ်ား

ယာဥ္အေစာင္မ
့ ်ားကုိ ေျခာက္လန
ွ ႔္

အျဖစ္ အသက္ေ မြးေနသည့္ ဦး

သြပ္ေတြပ်ံေနတာၾကည္ၿ့ ပီးလူေတြ

ေၾကာင့္ စိတစ
္ ြဲလမ္းကာ တုနလ
္ ပ
ႈ ္

လည္း ရိွ တ ယ္ ။ တခ်ိဳ ႕ဆို နာဂစ္

ကို ဘာသာေရးအရ ႏွစစ
္ ဥ္ရည္စူး

ခဲသ
့ ည္ဆသ
ုိ ည့္ သတင္းမ်ားသည္

စုိး ၀င္း တစ္ေ ယာက္ လ ည္း အပါ

ေတာင္ ေပ်ာ္ေနၾကေသးတယ္’’ဟု

ေခ်ာက္ခ်ားေနသူမ်ားလည္းရိွေန

အၿပီး ၂ ႏွစ၊္ သံုးႏွစ္ေလာက္အထိ

ၿပီး အမွ် အတန္းေပးေ၀ခဲ့ေ သာ္

ရြာထဲက စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ မပါ

အ ၀ င္ျ ဖ စ္ သ ည္ ။ လြ န္ ခဲ့ သ ည့္

လူ ၃,၅၀၀ ခန္ရ
႔ သ
ွိ ည့္ သူတရ
႔ ို ြာတြင ္

ဆဲျဖစ္သည္။

မု န္ တုိ င္း ဆုိ တု န္ေ နၾကတဲ့ သူေ တြ

လည္း မကြၽတ္မလြတ္ေသးသူမ်ား

ည ညျ ဖ တ္ သြားျ ဖ တ္ လာ

ထုိအထဲတြင္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕

အခ်ိနက
္ ာလၾကာသြားသည္

‘‘အနီေရာင္တို႔၊ အ၀ါေရာင္

နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေသ

မျဖစ္ဆိုသေလာက္ပင္။

ေျခာက္ႏွစ္က ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္

လူ ၅၀၀ ခန္သ
႔ ာ အသက္ရင
ွ ခ
္ ြငရ
့္

သ ဘာ ၀ေ ဘး အ ပါ အ ၀ င္

လည္းရိတ
ွ ယ္’’ဟု ႀကိမ္ေခ်ာင္းႀကီး

ရိွေ နဆဲျ ဖစ္ေ ၾကာင္း လူ အ ခ်ိဳ ႕၏

သည္ေျခာက္လန
ွ မ
႔္ မ
ႈ ်ားသည္

အတြင္းရိွ ပင္လ ယ္၀ရြာကေလး

ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ နာဂစ္မုန္တိုင္းအ

တု န္ လႈ ပ္ေ ခ်ာက္ ခ်ားစရာအျဖစ္

ေက်းရြာ မွ ေဒၚေအးျမင့္ ကေျပာ

စိတထ
္ တ
ဲ င
ြ ္ ယံၾု ကည္ထတ
ိ လ
္ န္႔ေန

လြ န္ ခဲ့ သ ည့္ ေျခာက္ႏွ စ္ က သူ တို ႔

တစ္ ခု တြ င္ ေရလု ပ္ သားအျဖစ္

ေျခအေနကုိ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ဘုိ

အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ပါက ေသြး

သည္။

ဆဲျ ဖစ္ေၾကာင္း ႀကိမ္ေခ်ာင္းႀကီး

ရြာတြင္ လူေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္

အသက္ေမြးခဲသ
့ ည့္ ဦးစုိး၀င္းသည္

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းႀကီး

ပ် က္ေ ခ်ာ က္ ခ်ား မႈ မ်ားျ ဖ စ္ေ ပ ၚ

ေက်းရြာမွဆရာေတာ္ဦးေကာ၀ိဒ

အသက္ေ သဆံုး ခဲ့ သ ည့္ နာဂစ္

နာဂစ္မန
ု တ
္ င
ို ္းအတြင္း သူ၏ ဇနီး၊

ေက်းရြာမွ ကုသ
ိ န္းထိက
ု ္ေအာင္က

တတ္သည္မွာ သဘာ၀ျဖစ္ေသာ္

ဆံုး သြားခဲ့ သ ည့္ နာဂစ္ မု န္ တုိ င္း

က မိန္႔သည္။

ဆို င္ က လု န္း မု န္ တုိ င္း အ တြ င္း

သားႏွစ္ဦးႏွင့္ သမီးတစ္ဦးတုိ႔ ဆံုး

ျပန္ေျပာျပသည္။

လည္း အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ

အၿပီးတြင္ မကြၽတ္မလြတ္ေသးသူ

ကြယလ
္ န
ြ သ
္ ြားခဲၿ့ ပီး မကြၽတ္မလြတ ္

႐ံႈးခဲ့ရသည္။

တကယ္တမ္းမုနတ
္ င
ုိ ္းတိက
ု ္

မေပ်ာက္ဘဲ စြဲလမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ

မ်ားကေျခာက္လွန္႔သည္ဆုိသည့္

အတြင္း နာဂစ္မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္

ဘဲျဖစ္ေနသူမ်ားက ေျခာက္လွန္႔

နာဂစ္မုန္တုိင္းအတြင္း ႐ုန္း

ခတ္သည္အ
့ ခါ တစ္နာရီလွ်င္ ပ်မ္း

ေနၿပီး စိ တ္ ဒ ဏ္ ရာရသြားသည့္

စိတခ
္ စ
ံ ားမႈမ်ားကလည္း အသက္

မႈမွာ (၆) ႏွစ္ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။

ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားအခ်ိဳ႕

ကန္ ရ င္း အသက္ ရွ င္ သ န္ ခဲ့ေ သာ္

မွ်ေလတိုက္ႏႈန္းမိုင္ ၁၂၀၊ ျမစ္၀

အေျခအေနအထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက

ရွငက
္ ်န္ရစ္သမ
ူ ်ားကုိ ေျခာက္လန
ွ ႔ ္

ေျခာက္ႏစ
ွ တ
္ ာကာလအတြင္း ျပန္

က ယံုၾကည္လ်က္ရိွသည္။ ဧရာ

လည္း သူ၏မိသားစု၀င္အားလံုး

ကြၽန္းေပၚေဒသေနသူမ်ားအတြက္

လံုေလာက္ေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈ

ေနဆဲျဖစ္သည္။ နာဂစ္ျဖတ္သန္း

လည္ ထူေ ထာင္ေ ရးလု ပ္ င န္း မ်ား

၀တီတုိင္း၊ ဘုိကေလးၿမိဳ႕အတြင္း

ေသဆံုးခဲရ
့ ျခင္းသည္ သူတ
႔ င
ြ ္ တာ

ကံ ဆိုး မုိးေမွာ င္ က်သည့္ ေန႔ျ ဖစ္

ခံ ယူ သ င့္ေ ၾကာင္း စိ တ္ ပ ညာရွ င္

ရာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေ လွ်ာက္

ေၾကာင့္ ေနအိမ္အေဆာက္အအံု

ရိွ အဆို ပါရြာ ကေလးသည္ မု န္

၀န္မကင္းေၾကာင္း စိတ္ထဲခံစား

ခဲ့ရသည္။ လူေပါင္းတစ္သိန္းသံုး

ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္စိန္

တြင္လည္း သရဲတေစၧဇာတ္လမ္း

ကဲသ
့ ႔ေ
ုိ သာ ႐ုပပ
္ င
ုိ ္းဆုင
ိ ရ
္ ာ အေျခ

တုိင္းအၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ

ေနရေၾကာင္း ဦး စုိး ၀င္း ကေျပာ

ေသာင္းေသဆံုး ခဲ့ ၿ ပီး သန္း နဲ ႔ ခ်ီ

ကေျပာသည္။

မ်ားမွာ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ

အေနမ်ားတုိး တက္ လာခဲ့ ၿ ပီး မု န္

ခဲ့ ၿ ပီျ ဖ စ္ေ သာ္ လ ည္း နာ ဂ စ္ ၏

သည္ ။ ထိုေ ၾကကဲြ ဖြ ယ္ျ ဖစ္ ရ ပ္

ေသာ သူ မ်ားဒု က ၡေ ရာက္ ခဲ့ ၾ ကရ

မ႐ုိးေအာင္ ၾကားေနရသည္။

တုိ င္း အသိ ပ ညာမ်ားလည္း တုိး

အရိပဆ
္ ိုးက သူတက
႔ုိ ုိ ေျခာက္လန
ွ ႔္

ေၾကာင့္ သူသည္လည္း အရက္ကုိ

သည္။

တဲ့ သူ က ေနာက္ တ စ္ ခါကားဘီး

ဧ ရာ ၀ တီ တုိ င္းေ ဒ သ ႀ ကီး

တက္ လာခဲ့ ၾ ကသည္ ။ သုိ ႔ေ သာ္

ေနဆဲျဖစ္သည္။

စြဲစြဲလမ္းလမ္းေသာက္သံုးသူတစ္

ေကာ္ေ ဇာျပင္ တ စ္ ခ်ပ္ျ ဖန္ ႔

ေပါက္သံၾကားရင္ လန္႔လန္႔တတ္

ဘုိကေလးၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္းႏွင့္

လည္း မုန္တုိင္းကေပးသည့္ စိတ္

ဦးအျဖစ္ ေရာက္ရိွခဲ့သည္။

ခင္းထားသလို ျပန္႔ေနသည့္ ျမစ္၀

တာမ်ိဳးေပါ့။ ဒါမ်ိဳးေနာက္တစ္ခါ၊

ႀကိမ္ေခ်ာင္းႀကီးေက်းရြာသုိ႔ တစ္

ဒဏ္ ရာမ်ားကေတာ့ သူ တို ႔ ခံ စား

မေ ပ်ာ က္ က် န္ ရ စ္ သူ မ်ား သ ည္

‘‘လိႈ င္း တစ္ ခ်က္ အ ပု တ္ မွာ

ကြၽန္းေပၚေဒသ၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္

ႏွ စ္ ခါႀကံဳ ရင္ ဘီးေပါက္ တာကုိ

နာ ရီေ က်ာ္ ၾ ကာ သြားေ ရာ က္ ရ

ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ျပည္ တြ င္းႏွ င့္ ႏုိ င္ ငံ တ ကာအဖဲြ ႕

ကြ ၽ န္ေ တာ့္ လ က္ ထဲ က အ င ယ္

ျပင္ က လည္း ေသဆံုး စာရင္း ကုိ

သိပၿ္ ပီး ပံမ
ု န
ွ အ
္ တုင
ိ ္းျဖစ္သြားတယ္

သည့္ လမ္း တစ္ေ လွ်ာက္ သ ည္

အစည္းမ်ား၏ အကူအညီေၾကာင့္

ေကာ င္ေ လး လြ တ္ ထြ က္ သြား

တုိးေစခဲသ
့ ည္။ မုနတ
္ င
ုိ ္းႏွင့္ အတူ

ေပါ့။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ အၿမဲလန္႔

နာ ဂ စ္ တေ စၧ ဇာ တ္ လ မ္း မ်ားႏွ င့္

နာ ဂ စ္ အ ၿ ပီးေျ ခာ က္ႏွ စ္ အ ၾ ကာ

တယ္။ ဘယ္လမ
ို ွ ရွာမရေတာ့ဘူး။

တက္လာသည့္ မုန္တုိင္းဒီေရမ်ား

ေန ရ င္ စိ တ္ေ ရာ ဂါ လုိ အ သြ င္

တြ င္ ေ န အိ မ္ အေ ဆာ က္ အ အံု

ေနာက္ပင
ုိ ္း ၂ ႏွစ၊္ ၃ ႏွစ္ ေလာက္

ဆီ မွ လြ တ္ ရာကြ ၽ တ္ ရာ ေျပးရန္

ေျပာင္း သြားတယ္ လို ႔ ဆုိႏုိ င္ တာ

စသည့္ ႐ု ပ္ ပုိ င္း ဆုိ င္ ရာအေျခအ

ကေလးေပါက္ စေလးေတြ ေတြ ႕

ကု န္းေျမျမင့္ က မရိွ ခဲ့ ။ နာဂစ္ မု န္

ေပါ့။ နာဂစ္ေဒသက လူေတြလည္း

ေနမ်ားတုိး တက္ လာေသာ္ လ ည္း

တုိ င္း ကြ ၽ န္ေ တာ္ အ သံုး မက်လို ႔

တိုင္းအၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၀

အခ်ိန္အေတာ္ၾကာတဲ့အထိ ျပန္

အလြယ္တကူမျမင္ႏိုင္သည့္ စိတ္

ကေလးေသတယ္လပ
႔ို ဲ ေတြးေတြး

တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ နာဂစ္ေလ

ျမင္ေယာင္ေနတာမ်ိဳးဆုရ
ိ င္ ကုသ

ပုိုင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကိုေတာ့

ၿပီး ငုိေ နရတယ္ ။ ေနာက္ေ တာ့

တို က္ႏႈ န္း အတုိ င္း ဂီ ရိ မု န္ တုိ င္း

မႈခံယူသင့္တယ္’’ ဟု ေမာ္လၿမိဳင္

ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

လည္း သူ႔ကံပါသေလာက္ပဲ လို႔

တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကုန္းေျမ

တကၠ သုိ လ္ မွ ဒု တိ ယ ပါေမာကၡ

ဆိုၿပီး ေျဖသိမ့္ခဲ့ရတယ္’’ဟု ဦးစုိး

ျမင္၊့ ေရကာေလကာမ်ားေၾကာင့္

ခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္

လြတ္ေသးသူမ်ားက ေျခာက္လွန္႔

၀င္းကေျပာသည္။

ေသဆံုးသူ ၆၀ ဦးခန္သ
႔ ာရိခ
ွ သ
ဲ့ ည္။

စိန္ကေျပာသည္။

သည္ဟု ခံစားရျခင္း၊ အသက္မ

ေသ ဘဲ က် န္ ရ စ္ ခဲ့ေ သာ္ လ ည္း

စုိး၀င္းတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္

ဆံုးေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္

ေခ်ဖ်က္သြားခဲသ
့ ည့္ နာဂစ္ကေပး

ကြယလ
္ န
ြ သ
္ ြားခဲၾ့ ကသည့္ မိသားစု

ခဲ။့ နာဂစ္မန
ု တ
္ င
ုိ ္းေၾကာင့္ ေသဆံုး

ႀကီးအတြင္း က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားအ

ခဲ့ သ ည့္ သင္ ခ န္း စာမ်ားေၾကာင့္

ေဆြ မ်ိဳးမ်ားကုိ မကယ္ တ င္ႏုိ င္ ခဲ့

သြားခဲ့သည့္ လူေပါင္း ၁၃၈,၀၀၀

တြ က္ ေျခာက္ႏွ စ္ တာကာလအ

ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ေဒသတြင္ မုနတ
္ င
ုိ ္း

ေသာေၾကာင့္ အျပစ္ ရိွ သ ည္ ဟု

ေက်ာ္ ၏ မိ သားစု ၀ င္ မ်ားလည္း

တြင္း ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာျပန္လည္ထူ

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအသိပညာ

မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ မေသ

ေသဆံုးသူမ်ားထဲမွ မကြၽတ္

ထိက
ု သ
ဲ့ ခ
႔ို စ
ံ ားခဲရ
့ သည္မွာ ဦး

ျမန္မာ့သမုင
ိ ္းတြင္ အဆိုးရြား

‘‘ဥပမာဗံုးေပါက္တာကုိ ႀကံဳ

လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ

သိန္းႏွငခ
့္ ်ီေသာ လူမ်ား ေသ

လာ မ ည့္ ရ က္ အ န ည္း င ယ္

နာဂစ္မုန္တိုင္း
(၂၀၀၈ ေမ ၂/၃)
မုန္တုိင္းအမည္

- နာဂစ္

ေသဆံုး/ေပ်ာက္ဆံုး

- ၁၃၈,၃၇၃ ဦး

ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုး

- က်ပ္သန္း ၁၁ ဒသမ ၇ ထရီလီယံ

တစ္နာရီပ်မ္းမွ်ေလတုိက္ႏႈန္း

- မုိင္ ၁၂၀

ထူးျခားခ်က္မ်ား

- ျမန္မာ့သမုင
ိ ္းတြငလူ
္ အေသအေပ်ာက္

အမ်ားဆံုးသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္။

- ကမၻာေပၚတြင္ ရွစ္ခုေျမာက္လူအ

ေသအေပ်ာက္အမ်ားဆံုးဆုိင္က

လုန္းမုန္တုိင္း။

A4

Home

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

စာမ်က္ႏွာ(၃၃) မွ

စာမ်က္ႏွာ (၈)မွ

အသြင္ေျပာင္းသစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားနဲ႔ သစ္ေတာမ်ားရဲ႕ အနာဂတ္

လႊႊတ္ေတာ္ လက္က်န္သက္တမ္းတြင္
ဥပေဒ ၂၀၀ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္မလြယ္

သယ္ယမ
ူ ပ
ႈ စ
ုံ ေ
ံ တြ အရင္လမ
ို ဟုတ္
ေတာ့ဘးူ ’’ဟု သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန ဒု
တိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဥးီ ေဇာ္

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)

ေနာင္ခ်ိဳ-ေတာင္ႀကီး သြားရာ ဟုိး
ခု၊ိ ကုလားကဲြ၊ ပန္းေမႊး၊ ေက်ာက္
ဂူျ ပင္ေ က်းရြာ မ်ားတြင္ သစ္ ခုိး
ထု တ္ မႈ မ်ား ဆက္ လ က္ ရိွေ နၿပီး
ညအခ်ိန္မေတာ္သစ္ခိုးထုတ္လာ
ေသာကားမ်ားျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္
လာသည္ ကုိ ေတြ ႕ ရိွ ရေၾကာင္း
ေနာင္ ခ်ိဳ ၿမိဳ ႕နယ္ ေဒသခံ တ စ္ ဥးီ

ဓာတ္ပံု − 7Day Daily

ကေျပာသည္။

စစ္ ကုိ င္း တုိ င္းေဒသႀကီး ရိွ

ေနၾကသည္။

ကသာခ႐ုိင္၊ ကေလး၀၊ကေလး၊

တမူးၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ သစ္ေတာမ်ား

ဘက္ေ တြြ မွာ ခဲြ စ က္ အေသးစား

မွ ပိေတာက္၊ တမလန္းသစ္မ်ားကုိ

ေလးေတြမ်ားလာတယ္။အင္းႀကီး၊

ခြဲ စိ တ္ ၍ တ႐ု တ္ျ ပည္ န ယ္ စ ပ္ သုိ ႔

လံ တ င္ ၊ ေမာက္ ႀ ကီး တို ႔ ဘ က္ မွာ

ဇိ မ္ ခံ ကား မ်ားျ ဖ င့္ သ ယ္ ယူ ပို ႔

ရြာ တုိ င္း လုိ လုိ ရိွ တ ယ္ ။ ေပၚေပၚ

ေဆာင္ေနသည္ကုိ မၾကာခဏဖမ္း

ထင္ထင္ကုိ အိပစ
္ ပ
္ ဆ
႔ ို က
ို ္ေတြ လုပ ္

ဆီးရမိေၾကာင္း စစ္ေဆးေရးသြား

ၿပီး ပု႔ေ
ိ နတာ’’ဟု ေအာင္လၿံ မိဳ႕နယ္

ေရာက္ ခဲ့ သူ သစ္ေ တာ၀န္ ထ မ္း

သမၻဴလေက်းရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦး

တစ္ဦးကေျပာသည္။

ကေျပာသည္။

‘‘တမလန္းသစ္ေတြ ပုစ
ံ မ
ံ ်ိဳးစံု

‘‘သႀကၤ န္ မ တုိ င္ ခ င္ က ရြာ

ယင္းကဲသ
့ ႔ုိ သစ္ခုိးခုတသ
္ ည္ ့

နဲ႔ တစ္ေန႔ကုိ ဆယ္စီး၊ ဆယ့္တစ္

ပံစ
ု မ
ံ ်ားကုိ ေအာင္လ၊ံ ဆင္ေပါင္၀ဲ

စီး မူဆယ္ဘက္က ထြက္ေနတယ္’’

ၿမိဳ ႔ န ယ္ ရိွေ က်းရြာ မ်ားတြ င္ လ ည္း

ဟုမူဆယ္ၿမဳိ ႕တြင္ ေနထိင
ု သ
္ ူ ေဒသခံ

ေတြ႕ရိွရသည္။ ပဲခူး႐ုိးမမွ ခိုးခုတ္

တစ္ဦး ကေျပာသည္။

လာသည့္ သစ္မ်ားကုအ
ိ လံုးလုက
ိ ္

တရားမ၀င္ သ စ္ ခိုး ထု တ္ သူ

သယ္ေဆာင္ခြင့္မရေသာေၾကာင့္

မ်ားျ ပားေ န သ ည္ ဟု အ စီ ရ င္

အနီး နားေက်းရြာ မ်ားတြ င္ သစ္

ခံစာႏွင့္ စစ္တမ္းမ်ား ထြက္ရိွၿပီး

ခဲစ
ြ က္မ်ားတည္ေထာင္လာသည္။

ေနာက္ အစိုးရက တရားမ၀င္ သစ္

ခိုး ထု တ္ မႈ မ်ား ဖမ္း ဆီး မႈ မ်ားလာ

ဆင္မေတာင္၊ မင္းကန္၊ ၀ံကုန္း၊

သ ည္ ။ ဖ မ္း ဆီး မႈ မ်ား လာျ ခ င္း

ေခ်ာင္းေကာက္၊ ေျမာက္မီးကုန္း

ေၾကာင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ သစ္

ေက်းရြာ တို ႔ တြ င္ လ ည္း တရားမ

ေစ်း မ်ားျ မ င့္ လာ ၿ ပီးေ စ်း ကြ က္

၀င္သစ္လံုးမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္

ေၾကာင့္ ပုစ
ံ မ
ံ ်ဳိးစံုျဖင့္ ခုိးထုတမ
္ မ
ႈ ်ား

သ ည့္ သ စ္ ခဲြ စ က္ အေ သး စား

ရိွလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံတို႔

မ်ား မ်ားျပားလာေၾကာင္း လယ္မ

က ေျပာသည္။

ေက်းရြာ ေဒသခံ တ စ္ ဦး ကေျပာ

ၾကားသည္။

‘‘ပုိက္ဆံမ်ားမ်ားရေနေတာ့

ႏုိင္ငံတကာမွ လႊတ္ေတာ္

ေကာ္ မ တီ က စိ တ္ ပါဝင္ စားသူ

မ်ားကပင္ ျပည္ေ ထာင္ စု လႊ တ္

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအ

ေတာ္၏ ဥပေဒအေရအတြကမ
္ ်ား

ျပင္ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ သက္

စြာ ျပ႒ာန္းႏုင
ိ ္ျခင္းကို အသိအမွတ္

ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေန

ျပဳခဲ့ ၾ ကသည္ ။ သို ႔ ရာတြ င္ လ ည္း

ခ်ဳပ္႐ံုးတုိ႔ကုိပါ ဖိတ္ေခၚ၍ ညိႇႏိႈင္း

ဥပေဒကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာ

ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ လႊတ္ေတာ္အ

၀င္းကေျပာသည္။

ဆင္ေပါင္၀ၿဲ မိဳ႕နယ္ လယ္မ၊

ဘ ယ္ေ လာ က္ ဖ မ္း ဆီး ဖ မ္း ဆီး

‘‘ေခ်ာင္းေကာက္ မွာ ဆုိ ရ င္

ပုံ စံ မ်ိဳးစံု နဲ ႔ ခုိး ထု တ္ေ နၾကတယ္ ။

အႀကီး အက်ယ္ ကုိ လု ပ္ေ နၾက

တြင္ အဆိပ
ု ါဥပေဒမ်ားသည္ အား

စည္းအေဝး ခန္းမအတြင္းသိ႔ု တင္

နည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ဆိုသည့္

သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္

ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာ

အစည္း အေဝး ခန္း အတြ င္း တြ င္

သည္။

လည္း ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုိယ္စား

လွ ယ္ မ်ား ေဆြးေႏြး မဲ ခြဲ ဆံုးျဖတ္

‘‘ဥပေဒတစ္ခုဟာ ျပဳလိုက္

တယ္’’ဟု ပတ္၀န္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္း

လည္း အာဏာပုိင္ေတြေတာင္ပါ

ၿပီ ဆုိ ရ င္ ခုိ င္ မာဖုိ ႔ မွ် တဖုိ ႔ လို ပါ

ၿပီးမွသာ လႊတ္ေတာ္က အတည္

ေရးႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းတစ္ဦး

တယ္ဆုိေတာ့ သူတလ
႔ ို ည္း လုပမ
္ ွာ

တယ္။ ဥပေဒတစ္ခုရဲ႕ေနာက္မွာ

ျပဳၿပီး ႏုိ င္ ငံေ တာ္ သ မၼ တ လက္

ကေျပာသည္။

ပဲ။ လာမတားနဲ႔အေနအထားျဖစ္

အက်ိဳးဆက္ေ တြ လ ည္း ရွိေ သး

မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္

အဖမ္း အဆီး ရိွေ သာ္ လ ည္း

ေနေတာ့ အကု န္ လု ပ္ ၾ ကတယ္ ။

တာကိုး ။ အျမန္ လု ပ္ မ ယ္ ဆုိ ရ င္

သည္။

ပံု စံ မ်ိဳးစံုျ ဖင့္ သစ္ ခိုး ထု တ္ မႈ မ်ား

တုင
ိ တ
္ ာ၊ ျပဳတာၾကားလု႔ိ ဖမ္းမယ္၊

ေတာ့ အခက္အခဲေတြ၊ အားနည္း

ဆက္ လ က္ ျဖစ္ေ ပၚေနသ ည္ မွာ

ဆီး မယ္ ဆုိ ရ င္ သူ တို ႔ က ႀကိဳ သိ

ခ်က္ေတြ ရွိလာမယ္။ အဲဒါ မျဖစ္

ေႏြးၿပီးသည့္ ဥပေဒကို ႏုိင္ငံေတာ္

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈလႊမ္းမိုး မႈမရိွ

ေနတယ္။ မမိတာကမ်ားပါတယ္။

ဖို႔လုိတယ္’’ ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္

သမၼတက သေဘာထားမွတ္ခ်က္

ထုသ
ိ ႔ုိ အေက်အလည္ ေဆြး

ျခင္းကုိ ေဖာ္ျပေနၿပီးထိေရာက္မႈ

မိရင္လည္း အေ၀အစား မတတ္

ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဆြ

ျဖင့္ ျပန္ပမ
႔ုိ ည္ဆလ
ုိ ွ်င္ ထုဥ
ိ ပေဒကို

မရိွျခင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပေနသည္

လို႔ မိတာမ်ားတယ္’’ ဟု သမၻဴလ

က ေျပာသည္။

ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္မွာ အနည္းဆံုးႏွစ္

ဟု ေဒသခံတုိ႔ကေျပာသည္။

ေက်းရြာ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာ

ျပည္ေ ထာင္ စု လႊ တ္ေ တာ္ မွ

လခန္႔ ေနာက္ဆုတ္သြားမည္သာ

‘‘ဖမ္းတာေတာ့ ဖမ္းပါတယ္။

သည္။ တရား မ၀င္သစ္ခိုးထုတမ
္ ႈ

ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းမ်ားကို စတင္

ျဖစ္ေ ၾကာင္း လည္း လႊ တ္ေ တာ္

၁၀ စီး သြားရင္ တစ္ စီးေလာက္

တားဆီးေရးမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား

လုပ္ေဆာင္လာၿပီးေနာက္ လႊတ္

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဆုိသည္။

ဖမ္းမိတယ္။ အေရးယူမႈအားနည္

ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစရန္ ၎တို႔

ေတာ္ သက္ တ မ္း တစ္ႏွ စ္ေ က်ာ္

တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ အေရးယူမႈ

အတြ က္ အလု ပ္ အ ကုိ င္ေ ပးႏုိ င္

တြင္ မေဆြးေႏြးရေသးသည့္ ဥပ

အခ်က္ တ စ္ ခု မွာ ဥပေဒျပဳေရး

အားမနည္းဘူးဆိရ
ု င္ ခုိးထုတတ
္ ာ

သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အသက္ေမြး

ေဒၾကမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံပုိင္သတင္း

အာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ လႊတ္

ေတြ ျပန္ေပၚလာစရာ အေၾကာင္း

၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ မ်ား သင္

စာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သမ
ူ ်ား ေဝ

ေတာ္ ကုိ ယ္ စားလွ ယ္ မ်ား၏ အ

မွ မရိွတာဟု’’ဟု ၀န္းသုိၿမိဳ႕နယ္

ၾကားေပးရန္ လိအ
ု ပ္ေၾကာင္း ပတ္

ဖန္ေ ဆြးေႏြးႏုိ င္ ရ န္ ေဖာ္ျ ပေပးခဲ့

ခန္းက႑ပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိ ႔ အျပင္ အေရးႀကီး သည့္

သဘာ၀ပတ္ ၀ န္း က်င္ ထိ န္း သိ မ္း

၀န္း က်င္ ထိ န္း သိ မ္းေရးလႈ ပ္ ရွား

သည္။

ေရး အဖဲြ ႕ ၀င္ ဦးေအာင္ေ က်ာ္ က

သူမ်ားက အစိုးရအား မၾကာခဏ

၂ ႏွစ္ခန္႔ သက္တမ္းရွိလာ

ကုိ ျပ႒ာန္းတဲအ
့ ခါမွာ လႊတ္ေတာ္

ေျပာသည္။

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလ်က္ရိွသည္။

ခ်ိန္တြင္ အသင္းအဖြဲ႕ဆုိင္ရာ ဥပ

ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက ပညာ

တရားမ၀င္ သစ္ ခုိး ထု တ္ မႈ

‘‘လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒေတြ

ေဒၾကမ္း ကဲ့ သို ႔ အမ်ားႏွ င့္ ဆုိ င္

ရွ င္ေ တြ မဟု တ္ ဘူး ။ ဒါေၾကာင့္

မ်ားတြ င္ ေဒသအာဏာပုိ င္ မ်ား

ေျပာင္းကာ သစ္ေတာမ်ားအတြင္း

ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္

ပညာရွင္ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား

ပါ၀င္ ပ တ္ သ တ္ မႈ ရိွျ ခင္းေၾကာင့္

မွ ခုိးထုတ္လ်က္ရိွေသာ သစ္မ်ား

သို႔ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သူ

လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္လာလဲ

ေဒသတြ င္း အျဖစ္ အ ပ်က္ မ်ားကုိ

ကုိ မတားဆီးႏို င္ သေရြ ႕ ျမန္ မာ့

ျပည္သူမ်ား လာေရာက္ေဆြးေႏြး

ဆိတ
ု ဲ့ေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္။

မည္ သုိ ႔ ပ င္ တုို င္ ၾ ကားေစကာမူ

သစ္ေ တာမ်ား၏ အနာဂတ္ မွာ

ႏုိ င္ သ ည့္ ရက္ မ်ားပါ သတ္ မွ တ္

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိေပမယ့္

သတင္းေပါက္ၾကားျခင္းမ်ားရိွေန

မေရမရာပင္ ျဖစ္ေ နေပလိ မ့္ ဦး

ေပးခဲ့ သ ည့္ ေျပာင္း လဲ မႈ မ်ားရွိ ခဲ့

လႊ တ္ေ တာ္ ထဲ မွာ ဥပေဒေတြ ကုိ

သည္ဟု ေဒသခံတက
႔ုိ ေျပာသည္။

မည္။ သစ္အလံုးလိက
ု ္ျပည္ပတင္

သည္။

ေလ့လာႏုင
ိ ဖ
္ ႔ို မလြယဘ
္ ူး’’ဟု ျပည္

သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး

ထုိ သုိ ႔ အသြ င္ အ မ်ိဳးမ်ိဳး

‘ ‘ အာ ဏာ ပို င္ေ တြ လ ည္း

ပုိ ႔ မႈ ပိ တ္ ပ င္ လုိ က္ ႐ံု မွ်ျဖင့္ေ တာ့

လုပက
္ င
ုိ စ
္ ားေသာက္ေနၾကတယ္။

ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ား၏ အနာဂတ္

တစ္ခု တင္သြင္းလာပါက သက္

လက္လုပ္လက္စားသမားေတြက

ကုိ မကယ္တင္ႏုိင္ပါေပ။

ဆုင
ိ ရ
္ ာလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒၾကမ္း

လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဥပေဒၾကမ္း

ဝင္းသန္းက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

လာဖမ္းတဲသ
့ က
ူ လည္း အၿမဲတမ္း

တာ။ အဲဒီဘက္က အထြက္မ်ား

လာဖမ္းတာမဟုတ္ဘူး။ ေပ်ာက္

တယ္။ က်န္တရ
ဲ့ ြာေတြလည္း လုပ္

လုိက္၊ ေပၚလုိက္ဆုိေတာ့ ဒီဘက္

တယ္။ အဲဒီေလာက္ မမ်ားဘူး’’ဟု

စာမ်က္ႏွာ ၄၂ မွ

မွာ သစ္ ကု န္ တာ ပုိေ တာင္ ဆိုး

လယ္မေက်းရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦး

ေသးတယ္’’ဟု ၀န္းသုိၿမိဳ႕နယ္ သ

ကေျပာသည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေဘာလံုးအသင္းႏွင့္ ကမၻာ့ဖလား၀င္ခြင့္

ရာ မွာ အား န ည္း တ ယ္ ။ ဘာ

မႈ မ်ား ရွိေ နေ သာ္ လ ည္း ျ မ န္ မာ့

ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

တရားမ၀င္ သစ္ ခိုး မႈ မ်ား

သင္းမွ ကစားသမား ၂၁ ဦးကို အ

ျမန္ မာအမ်ဳိး သမီး အသင္း ကြ င္း

ေၾကာင္လ
့ ဆ
ဲ ိုေတာ့ ေဘာလံုးျပန္ရ

လက္ေရြးစင္ အမ်ဳိးသမီးေဘာလံုး

အဖြဲ႕မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္က ေျပာ

သည္ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ

ေျခခံကာ ယူ-၁၉ အသင္းမွ က

လယ္ကစားသမား သန္းသန္းေထြး

မွ တိက
ု စ
္ စ္ျပန္စႏုင
ိ မ
္ ွာကိုး။ ဒါေပ

အသင္းအတြက္ အာရွဖလားၿပိဳင္

သည္။

ေနေသာေၾကာင့္ ဖမ္း ဆီး သည့္

စကားသမား ငါးဦး လည္း အား

က ေျပာသည္။

မဲ့ ေဘာလံုး ရၿပီးေတာ့ တန္ျ ပန္

ပဲြ ကေတာ့ ေစာင့္ ႀ ကိဳေနၿပီျ ဖစ္

တရားမ၀င္သစ္မ်ား သယ္ယ ူ

၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ

ျဖည့္ထားသည္။

ျမန္ မာအမ်ဳိး သမီး အသင္း

တုက
ိ စ
္ စ္ျပန္စႏုင
ိ တ
္ ာကေတာ့ အ

သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၿပိဳင္ပဲြ

သည့္ ပုစ
ံ ံေျပာင္းလဲလာသလို သစ္

ႀကံဳေတြ ႕ ရသျဖင့္ ေဒသခံ မ်ားပူး

‘‘ၿပီးခဲတ
့ ပ
ဲ့ ဲြေတြက အမွားေတြ

န ည္းျ ပ ခ်ဳ ပ္ ကူ မာ ဒါ က လ ည္း

မ်ားႀကီးတိုးတက္လာတာ ေတြ႕ရ

တြင္ ကံတရားေဖးမမႈ၊ နည္းျပခ်ဳပ္

ထု တ္ လု ပ္ သ ည့္ ပုံ စံ မ်ားလည္း

ေပါင္း ကူ ညေ
ီ ပးရန္ လု အ
ိ ပ္ေ ၾကာင္း

ကို ျပန္ သံုး သပ္ ၿ ပီး ျပန္ျ ပင္ ဆ င္

လက္ရွိျမန္မာအသင္း၏ အားသာ

ပါတယ္’’ ဟု ကူမာဒါက ဆုသ
ိ ည္။

ကူ မာဒါ၏ တစ္ ပဲြ ခ်င္း အလို က္

ေျပာင္းလဲလာသည္။ ယခင္ကလုိ

ပတ္၀ န္း က် င္ ထိ န္း သိ မ္းေ ရးႏွ င့္

ထားပါတယ္။ ဥပမာ-ႀကံ႕ခိုင္မႈ၊

ခ်က္ ၊ အားနည္း ခ်က္ မ်ားကို ျပဳ

ထို႔ျပင္ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပခ်ိန္ႏွင့္

နည္းဗ်ဴဟာ၊ ကစားသမားမ်ား၏

သစ္မ်ားအလံုးလုက
ိ ္ ေပၚေပၚထင္

သစ္ေ တာေရးရာ ၀န္ ႀ ကီး ဌာနမွ

ဂိုး သြ င္း မေသခ်ာမႈ ၊ ေဘာလံုး

ျပင္ေနကာ ၿပိဳင္ဘက္အသင္းမ်ား

အလြနန
္ ီးကပ္မွ ေလ့က်င့ေ
္ ရး ခရီး

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္မႈႏွင့္

ထင္မသယ္ယူေတာ့ဘဲ ခဲြျခမ္းစိတ္

သစ္ေ တာစစ္ေ ဆးေရးအဖဲြ ႕ တြ င္

ေပးပို ႔ မႈ စတာေတြေ ပါ့ ။ လို အ ပ္

၏ လ်င္ျ မန္ သ ည့္ ကစားသမား

စဥ္ႏွင့္ ေျခစမ္းပဲြမ်ား သြားေရာက္

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားက ျမန္မာအ

ျဖာရန္အတြက္ အလြယ္သယ္ယူ

ပါ၀င္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

တဲ့ အားနည္း ခ်က္ေ တြ ကို ျပန္

မ်ားထံ ေဘာလံုးမေရာက္ေရးအ

ရျခင္း သည္ ကစားသမားမ်ား၏

သင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

သြားလာ၍ရသည့္ တ႐ုတလ
္ ပ
ု လ
္ ႊ

‘ ‘ ပ ရိေ ဘာ ဂ ဆုိ ဒ္ေ လာ က္

လည္ျပင္ဆင္သံုးသပ္ၿပီး လာမယ့္

တြက္ အဓိကထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္

ဒဏ္ရာရရွိမႈအေျခအေနအတြက္

ရွိေ နေသးၿပီး ကေနဒါႏို င္ ငံ တြ င္

စက္(ခ်ိန္းေစာ)ႀကီးမ်ား၊ မီးစက္

ကုိခြဲၿပီး ဘုရားဖူးယာဥ္၊ လိုက္ထ

ၿပိဳင္ပဲြမွာ အေကာင္းဆံုး ယွဥ္ၿပိဳင္

ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

လည္း စိုးရိမရ
္ ေၾကာင္း နည္းျပႏွင့္

က်င္းပမည့္ ၂၀၁၅ ကမၻာ့ဖလား

သံုးအေသးစားသစ္စက္ငယ္ေလး

ရ ပ္ ကားေတြ မွာ ခိုး တ င္ ၿ ပီး ခုိး

သြားမွာျဖစ္ ပါတယ္ ’ ’ ဟု ၿပီး ခဲ့

ကစားသမားမ်ားက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးၿပိဳင္ပဲြသို႔ ခ်ီတက္ႏိုင္မ

မ်ားျဖင့္ သစ္ေ တာမ်ားအတြ င္း

ထုတ္ေနၾကတယ္။ သစ္ေတာ၀န္

သ ည့္ ဆီး ဂိ မ္း ၿ ပိဳ င္ ပဲြ တြ င္ အ

ခ်က္က ၿပိဳင္ဘက္အသင္းရဲ႕ ေဘာ

လားဆိသ
ု ည္ကမ
ို ူ ေစာင့ၾ္ ကည့ရ
္ င္

တရား မ၀င္လုပ္ကိင
ု ေ
္ ဆာင္ရြက္

ထမ္းေတြလည္း မ်က္စိလည္လာ

ေကာင္း ဆံုးေျခစြ မ္းျပသခဲ့ သ ည့္

လံုးကို ျပန္ၿပီးေတာ့ လုယူတဲ့ေန

နည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု ေ၀ဖန္

‘‘ျမန္မာအသင္းရဲ႕ အားနည္း

ၿပိဳင္ပဲြအႀကိဳျပင္ဆင္မႈ အား

ခုန္ရမည္ျဖစ္သည္။

A5

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

Home

A6

Home

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

A7

Vol.13, No.8  April 30 , 2014

Home

A8

Home

Vol.13, No.8  April 30 , 2014