Lời mở đầu

Ngày nay, khi các ngành khoa học kĩ thuật không ngừng phát triển thì ngành Dược nói
chung và Hóa Dược nói ring !ang !ược "uan t#$ và từng %ư&c phát triển'
(ể có $)t !)i ng* cán %) tư+ng ,ai có ki-n th.c, n/ng ,0c, có thể nghin c.u nguyn
,i1u và 23n 4u5t ra ch- ph6$ thu7c có hi1u "u3 cao !ể ph8c v8 cho t5t c3 các !7i
tượng có nhu c9u 2: ;8ng'
(ợt th0c tập nhận th.c này nh<$ gi=p 2inh vin>
? @h5y !ược t9$ "uan trọng cAa vi1c học !i !ôi v&i hành, học ,B thuy-t ph3i gCn ,iDn
v&i th0c tiEn, ;0a vào th0c tiEn !ể kiể$ ch.ng ,F thuy-t'
? Hình ;ung !ược nhGng công vi1c $à $ình ph3i ,à$ 2au khi ra trưHng và trách
nhi1$ gCn ,iDn v&i nhGng công vi1c !ó'
? Iin h1 nhGng ki-n th.c !J !ược học trn gi3ng !ưHng v&i th0c t- vD ;ư+c ,i1u,"uy
trình 23n 4u5t tKo !iDu ki1n !ể 2inh vin có thể học t7t h+n trong các kL ti-p thMo'
A. Thời gian và địa điểm thưc tập:
? @hHi gian th0c tập> NO, NPQRQSTNR
? (Ua !iể$ th0c tập> Vi1n Dược Ii1u @rung W+ng
@rung @#$ Nghin X.u X#y @rYng và Xh- Zi-n X#y @hu7c Hà N)i'
B. Nội dung thực tập
. !i"u #ư$c Li"u T%ung &'ng
N' [i&i thi1u chung
? @n t\ ch.c> V]^N DW_X I]^`
? @i-ng anh> Na@]bNaI ]Nc@]@`@d be fdD]X]NaI fa@dg]aIc
? @n vi-t tCt> N]ff
? (i1n thoKi> TR?hihRijOkl TR?hihRiSSR
? d?$ai,> tttv?i$$mhn'vnn'vn và ht"t?i$$mhn'vnn'vn
? nM%2itM> viMn;uoc,iMu'org'vn và ni$$'org'vn
? (Ua cho> hZ p quang @rung, quận Hoàn ri-$, Hà N)i
? X+ "uan chA "u3n> Zs t @u
? X+ "uan "uy-t !Unh thành ,ập> Zs t @u
? Zan IJnh !Ko>
Vi1n trưvng @crH' NguyEn finh rhvi
whó Vi1n trưvng>
@c' NguyEn V/n @huận
@c' NguyEn @hU ZBch @hu
?Vi1n Dược ,i1u !ược thành ,ập thMo quy-t !Unh 27 hSRQZt@?q(, ngày NhQRQNiPN
cAa Z) trưvng Z) t t-'
Vi1n Dược ,i1u !ược t\ ch.c 2Cp 4-p ,Ki thMo quy-t !Unh 27 ShTQNiikQq(?@@g ngày
hTQNNQNiik cAa @hA tư&ng XhBnh phA vD vi1c 2Cp 4-p các c+ "uan nghin c.u, triển
khai khoa học công ngh1 tr0c thu)c Z) t t-'
IoKi hình> ri1n toàn t\ ch.c nh<$ n#ng cao hi1u "u3 hoKt !)ng thMo rho3n h (iDu R
cAa NghU !Unh NNOQSTTOQN(?Xw ngày TOQiQSTTO cAa XhBnh phA'
N' Xh.c n/ng và nhi1$ v8>
1.1. Chức năng:
Vi1n Dược ,i1u có ch.c n/ng nghin c.u khoa học và phát triển công ngh1 toàn ;i1n
vD ;ược ,i1ul tư v5n cho Z) t t- vD công tác phát triển ;ược ,i1ul nghin c.u hi1n
!Ki hoá thu7c y học c\ truyDnl t\ ch.c 23n 4u5t, kinh ;oanh và ,in ;oanh, ,in k-t
trong 23n 4u5t, kinh ;oanh ;ược ,i1u, thu7c và các ch- ph6$ khác từ ;ược ,i1ul !ào
tKo cán %) chuyn ngành ;ược ,i1u'
1'2. Nhiệm vụ:
? Nghin c.u khoa học >
? @ư v5n vD công tác phát triển ;ược ,i1u>
? riể$ tra, !ánh giá ch5t ,ượng ;ược ,i1u>
? c3n 4u5t, kinh ;oanh và ;Uch v8 khoa học công ngh1>
? (ào tKo chuyn $ôn nghi1p v8
? Hợp tác "u7c t->
S' Xác !+n vU tr0c thu)c>
@\ ch.c %) $áy cAa Vi1n hi1n nay gY$>
2.1. Các Phòng chức năng:
? whxng @\ ch.c cán %)'
? whxng Hành chBnh "u3n trU'
? whxng @ài chBnh p k- toán'
? whxng qu3n ,F khoa học và !ào tKo'
? whxng Vật tư thi-t %U t t-'
2.2. Các Khoa chuyên môn:
? rhoa Hoá th0c vật'
? rhoa Hoá ph#n tBch ? tiu chu6n'
? rhoa Dược ,F ? cinh hoá'
? rhoa Zào ch- và ch- %i-n'
? rhoa @ài nguyn Dược ,i1u'
? rhoa Xông ngh1 chi-t 4u5t'
2.3 Các đơn v c!u "h#nh $hác:
? @rung t#$ Nghin c.u @rYng và ch- %i-n c#y thu7c Hà N)i'
? @rung t#$ c#$ và Dược ,i1u thành ph7 HY XhB finh'
? @rung t#$ Nghin c.u ;ược ,i1u ZCc @rung %)'
? @rK$ nghin c.u trYng c#y thu7c ca wa'
? @rung t#$ chuyển giao khoa học công ngh1 và phát triển ;ược ,i1u'
2.%. Các đơn v &hục vụ nghiên cứu:
? @rung t#$ @hông tin thư vi1n'
2.'. Cơ c!u cán ()* viên chức v# ng+,i -ao đ)ng ."/0nh đ)* "u1i* chuyên môn...2
@ình hình nh#n ,0c> @\ng 27 cán %), vin ch.c cAa Vi1n Dược ,i1u tBnh !-n hNQjQSTTk
,à> Nkk ngưHi'
h'r-t "u3 thu hoKch.
Dư&i 20 hư&ng ;yn tận tình cAa th9y cô và các cán %) @rung t#$, ch=ng M$ !ược ti-p
cận v&i nhGng trang th-t %U, $áy $óc chuyn ngành, "uy trình công ngh1 23n 4u5t
thu7c và các ch- ph6$'
? f)t 27 hình 3nh thu nhận !ược>
z whxng thB nghi1$ khoa Hóa p @h0c vật>
()* c+t ,ua* ch-n .h/ng
@hể tBch t7i !a ST ,Bt { có thể thay !\i |
D}ng !ể %7c h+i ;ung $ôi v nhi1t !) không
"uá cao
[i3$ ~ w
h%h
thì gi3$ @
%h
cAa ;ung $ôi 4u7ng
NO
T
X
()* 01c .2 34ng ca5 )p 6 78L9
quá trình ph#n tBch chBnh 4ác và nhanh
rh3o 2át các thông 27 > !) tinh khi-t, !Yng
ph#n "uang học•
()* c/ ,ua* ch-n .h/ng
T: +m
rhông có "uKt cư€ng %.c
D}ng !ể 25y ;ược ,i1u tư+i
;1c .2 cột
T: h<t 0+* ch-n .h/ng
()* 3àm 3=nh
z rhoa %ào ch- và ch- %i-n>
()* >a* ()* dập vi?n ()*
@a5 đường ()* đAng nang tự động
z f)t 27 thành ph6$ cAa trung t#$>
. T%ung T-m Nghi?n 9Bu 9-* T%Cng và 9hD BiDn 9-* ThuEc 7à Nội .
N' [i&i thi1u chung'
? @n !+n vU> @rung t#$ Nghin c.u trYng • Xh- %i-n c#y thu7c Hà N)i'
? @n giao ;Uch> gM2March XMntrM ‚or Xu,tivation an; wrocM22ing o‚ fM;icina, w,ant2'
? @n vit tCt> gM2March XMntMr‚or fM;icina, w,ant2 {gXfw|'
? @r8 2v chBnh> r$ NS,i (ưHng Ngọc HYi, Ng* Hi1p, @hanh @rì, Hà N)i'
? c7 !i1n thoKi> TRh'PkPTiPh, TRh'kPNROSO, TRh'PkiNikh, TRh'PkiNiPN,
TRh'PkiTNkTl
? ea4> TRh'PkPTiij, TRh'kPNRjiP'
? ƒƒƒ'trungta$caythuochanoi'org'vn, ƒƒƒ'rc$p'org'vn
? X+ "uan ra "uy-t !Unh thành ,ập> Z) t t-'
? quy-t !Unh 27> NPTTQNiikQq(?Zt@, Ngày SQjQNiik'
„ [iá$ !7c> …ng ? Ngô qu7c Iuậtl @M,> TR'hPkPTiPh, TiNh'OP'hT'jO, Tih'PP'jjj'Sj
„ whó [iá$ !7c ph8 trách chuyn $ôn> Zà ? whan @h=y HiDnl @M,> TR'PPkTPRik,
TiNhhPTNPP'
„ whó giá$ !7c ph8 trách Hành chBnh "u3n trU> …ng ? (†ng V/n (.cl @M,>
TRhkPNROSO, TikhPPkNRj'
X+ "uan chA "u3n> Vi1n Dược Ii1u ? Z) t t-'
S' c+ !Y %) $áy t\ ch.c.
34m "5" "0nh h0nh (iên ch6 v# cơ c!u "1 chức:
F @ình hình %in ch-: Hi1n tKi @rung t#$ có t\ng 27> OR Xán %) XNVX, trong !ó có
{@i-n 2ĩ h, @hKc 2‡ NR, (Ki học Nh, @rung c5p và công nh#n SR {@rong 27 này có P
NXVX, Nh NXV, Th chuyn vin, @rung c5p các ,oKi, công nh#n Ni và cán %) hợp
!Yng ;ài hKn|'
F X+ c5u t\ ch.c: @rung t#$ gY$ có Zan [iá$ !7c và các %) $ôn, phxng %an tr0c
thu)c như 2au>
„ Zan [iá$ !7c @rung t#$> [iá$ !7c wh8 trách chungl whó [iá$ !7c ph8 trách công
tác chuyn $ôn và whó giá$ !7c ph8 trách công tác hành chBnh "u3n trU' @rung t#$
gY$ có các Z) $ôn và whxng %an>
„ Z) $ôn [i7ng • Xông ngh1 2inh học> @\ng 27 NT ngưHi'
„ Z) $ôn r‡ thuật Xanh tác • Z3o v1 th0c vật> @\ng 27 NR ngưHi'
„ Z) $ôn Xh- %i-n và chi-t 4u5t ;ược ,i1u> @\ng 27 ST ngưHi'
„ whxng Hành chBnh t\ng hợp> @\ng 27 Tk ngưHi, gY$ có h %) phận chBnh> Z) phận
hành chBnh v/n thư ,ưu trGl Z) phận @Xr@l Vật tư, kho tàng, y t-, ,ái 4Ml ph8c v8
!i1n nư&c, tư&i tiu !Yng ru)ng'''
? @ˆ ,1 cán %) {,à nghin c.u vin| tha$ gia hoKt !)ng rHXN> SR cán %) ,à nghin
c.u vin tha$ gia hoKt !)ng rHXN'
? Xhi %) @rung t#$ gY$> NP !Yng chB !3ng vin {@ha$ gia Xhi Ay> Th !Yng chB|'
? Xó Zan ch5p hành công !oàn %) phận> [Y$ OR !oàn vin công !oàn'
? Xó Xhi (oàn @hanh nin gY$> SS !Yng chB'
h' Xh.c n/ng, nhi1$ v8>
3.1. Chức năng c7a 3/ung "8m:
Nghin c.u toàn ;i1n vD k‡ thuật nh#n gi7ng, ;i th0c nhập n)i gi7ng c#y thu7c, k‡
thuật trYng trọt, %3o tYn "u‡ gMn c#y thu7c, %3o tYn nguYn c#y thu7c tHX@, "uy trình
2+ ch- %i-n và chi-t 4u5t ;ược ,i1u nh<$ $8c tiu>
? @Ko v}ng trYng phát triển 23n 4u5t ;ược ,i1u trong nư&c, tKo nguYn nguyn ,i1u ,à$
thu7c cho công nghi1p ;ược, nguyn ,i1u ,à$ thu7c cho t học c\ truyDn và tha$ gia
4u5t kh6u'
? @Ko nguYn nguyn ,i1u cung c5p cho ,ĩnh v0c nghin c.u các thu7c $&i'
? Xhuyển giao rHXN cho các c+ 2v, !Ua phư+ng phát triển trYng trọt tKo nguYn ;ược
,i1u trong nư&c và %3o tYn c#y thu7c'
3.2.. Nhiệm vụ
? Nghin c.u k‡ thuật trYng trọt và 4#y ;0ng "uy trình trYng c#y thu7c {Xác %i1n pháp
nông học tác !)ng ,n n/ng 2u5t và ch5t ,ượng gi7ng c#y thu7c và ;ược ,i1u thu hoKch
từ c#y ,à$ thu7c|'
? Nghin c.u toàn ;i1n vD công tác phát triển gi7ng c#y thu7c trong nư&c>
? Di th0c nhập n)i, chọn ,ọc, ph8c tráng và ,ai tKo gi7ng $&i'
? ‰#y ;0ng "uy trình 23n 4u5t gi7ng chu6n, 4#y ;0ng tiu chu6n gi7ng c+ 2v ti-n t&i
4#y ;0ng gi7ng c#y thu7c c5p ngành, c5p qu7c gia'
? Nghin c.u ,ưu giG, %3o tYn nguYn gMn và gi7ng c#y thu7c'
? Nghin c.u t\ ch.c h1 th7ng 23n 4u5t và cung c5p các ,oKi gi7ng c#y thu7c'
? Nghin c.u phát triển các ,oài gi7ng c#y thu7c thMo "uy trình công ngh1 nuôi c5y
$ô'
? Nghin c.u "uy ,uật phát 2inh, phát triển 2#u %1nh hKi trn các ,oài c#y ,à$ thu7c,
tì$ %i1n pháp phxng trừ hGu hi1u hư&ng an toàn cho 23n ph6$ ;ược ,i1u ,à$ thu7c và
%3o v1 $ôi trưHng'
? Nghin c.u 4#y ;0ng v}ng 23n 4u5t nguyn ,i1u thMo "uy trình th0c hành 23n 4u5t
nông nghi1p t7t {[aw| và th0c hành t7t trYng trọt và thu hái c#y thu7c {[aXw|' quy
hoKch và 4#y ;0ng các v}ng trYng c#y thu7c, gi=p các !Ua phư+ng phát triển ;ược
,i1u, tKo nguYn nguyn ,i1u ,à$ thu7c'
? c3n 4u5t và cung c5p các ,oKi gi7ng c#y thu7c, các ,oKi ;ược ,i1u cho vi1c phát triển
v}ng trYng c#y ,à$ thu7c, ph8c v8 công tác tDHX@ phxng và chGa %1nh trong nư&c,
tha$ gia 4u5t kh6u' (Yng thHi chuyển giao "uy trình công ngh1 nuôi trYng c#y ,à$
thu7c và các $ô hình 23n 4u5t gi7ng, ;ược ,i1u'
? quy hoKch và 4#y ;0ng các vưHn c#y thu7c cho các @rung t#$, %1nh vi1n, trK$ 4á
và các c+ 2v !Ua phư+ng có nhu c9u 2: ;8ng c#y thu7c và ph8c v8 !ào tKo, gi3ng ;Ky,
gi&i thi1u các ,oài c#y thu7c "uF v Vi1t Na$ cho các !oàn tha$ "uan, học tập' (Yng
thHi ,ưu giG nguYn gMn và gi7ng c#y thu7c !J có'
? Nghin c.u và 4#y ;0ng "uy trình 2+ ch- %i-n, "uy trình chi-t 4u5t và %3o "u3n
;ược ,i1u' Zào ch- và 23n 4u5t các ,oKi trà thu7c từ nguYn nguyn ,i1u 2Kch, an toàn
và chA !)ng từ các !D tài nghin c.u, tKo 23n ph6$ thu7c và th0c ph6$ ch.c n/ng
ph8c v8 nhu c9u khá$ chGa %1nh và nhu c9u 23n 4u5t thu7c (ông ;ược trong c3
nư&c'
? wh7i hợp v&i các !+n vU> @rưHng (Ki học Dược Hà N)i, Học vi1n NTh "u#n !)i, các
!+n vU trong và ngoài Vi1n Dược ,i1u tha$ gia !ào tKo và hu5n ,uy1n cán %) chuyn
ngành vD nhận %i-t các ,oài c#y ,à$ thu7c, "uy trình k‡ thuật trYng các ,oài c#y ,à$
thu7c, 4#y ;0ng các v}ng phát triển c#y thu7c và 2+ ch- %i-n ;ược ,i1u'
? @ha$ gia !5u th9u các (D tàiQ(D ánQD0 án chuyn ngành phát triển tKo nguYn c#y
thu7c !ể phát triển 23n 4u5t ;ược ,i1u, tKo nguyn ,i1u ,à$ thu7c ph8c v8 công tác
khá$ chGa %1nh và phát triển t Dược học c\ truyDn'
%. K6" 9u: "hu ho;ch.
@Ki !#y, ch=ng M$ ti-p 4=c tr0c ti-p v&i các
,oKi c#y thu7c và %i-t !ược nhGng công ;8ng
cAa ch=ng thông "ua 20 hư&ng ;yn cAa cán
%) @rung t#$ c}ng nhGng hiểu %i-t từ 2ách
vv !J học'
? f)t 27 hình 3nh thu thập !ược>
„ !ườn dư$c 3i"u:
GiH5 cI 3am
@ác ;8ng gi3$ c#n, t/ng ,0c, tác ;8ng trn
huy-t áp, gi3$ $€ $áu
JhI
0-m ch5 3)
@rU ung nhọt, ki-t ,Š, vi$ ,o‹t ;K ;ày hành tá
tràng, ch7c !9u'

BC c/ng anh vi"t nam:
@ác ;8ng tiu !)c, chGa %1nh 2ưng v=, tCc tia
2Ga, $8n nhọt !ang 2ưng $A' Xxn ;}ng u7ng
!ể chGa %1nh !au ;K ;ày, /n k‹$ tiu,chGa
;.t !iể$ %1nh thoát vU !ĩa !1$'
Cây cà độc dược
@ác ;8ng kh: phong th5p, chGa hMn 2uyEn'
(ược ;}ng !ể chGa ho, hMn, ch7ng co thCt
trong %1nh ;K ;ày và ru)t, cCt c+n !au, 2ay
2óng ho†c nôn khi !i tàu 4M' D}ng ngoài, !Cp
$8n nhọt !ể gi3$ !au nh.c'
#= cKm:
(ể chGa %1nh !au ;K ;ày, chGa ,o‹t $i1ng
,ư€i và chGa các v-t thư+ng' X*ng ;}ng ph7i
hợp v&i các vU thu7c khác như XŒ %Kc !9u, ,á
g/ng cưa, giJ !Cp trU !au $Ct, ho†c ph7i hợp
v&i vŒ (• trọng na$ chGa %ong g#n'
#ành dành
qu3 thưHng ;}ng nhu)$ $àu vàng, nh5t ,à !ể nhu)$ th.c /n vì 2Cc t7 cAa ;Uch "u3
không có !)c'
D}ng chGa tiểu ti1n Bt và khó !i ,Š, vi$ thận ph} th*ng, vi$ gan nhiE$ tr}ng vàng
;a' VŒ c#y %\, ;}ng chGa 27t r‹t, %1nh ,Š và các %1nh v %8ng' Hoa th+$ ;}ng ,à$ ;Uu,
chGa !au $Ct, !au t: cung'
Đơn đỏ
Zài thu7c chGa $6n ng.a, $8n nhọt
@rU nhọt v=,v= 2ưng t5y, !Œ !au>
@rU Žona và $6n ng.a>
@rU tiu ch3y ,#u ngày@rU !Ki ti1n ra $áu, ki-t
,Š v tr• <m.
9-* hàm Dch
Xó tác ;8ng thanh nhi1t, trừ th5p, tiu th*ng, gi3i !)c' D}ng chGa 2Œi %àng "uang,
vi$ a$i!an, vi$ tuy-n v=, vi$ !ưHng ti-t ni1u, vi$ thận c5p ph} th*ng, %Kch
!&i, !au 4ư+ng kh&p, '''
Thi?n m/n đ/ng
@ác ;8ng kháng khu6n, ch7ng kh7i u
Nư&c 2Cc @hin $ôn có tác ;8ng gi3$ ho, ,ợi
tiểu, thông ti1n, cưHng tráng
7ư'ng nhu t%1ng
@inh ;9u cAa hư+ng nhu có tác ;8ng ,à$
thông thoáng ;a !9u, !M$ ,Ki c3$ giác 23ng
khoái và gi=p t/ng ,ưu thông khB huy-t ;ư&i
;a !9u
c3n ph6$ từ tinh ;9u>
? @ác ;8ng gi3i nhi1t
? @ác ;8ng tr5n th7ng, gi3$ !au
? @ác ;8ng kháng khu6n
;ài
đ+t
@iu !)c, chGa vi$ t5y ngoài ;a, $8n nhọt, %Cp chu7i, 2ưng v=, rô$ 23y, ch7c !9u,
!au $Ct'
XhGa c3$ 27t, u7ng phxng 2vi %i-n ch.ng'
!ư'ng @+t 3ưu hành
tác ;8ng trU vi$ kh&p 4ư+ng, nh.c $Œi
ch#n tay, !xn ngJ t\n thư+ng c*ng ;}ng trU
!inh 2ang, ng.a ,v, phong th5p t $Œi, 2ang
!)c, ung nhọt và kinh nguy1t không !Du•'
qu3 có tác ;8ng tráng ;ư+ng c7 tinh, ,ợi th5p
thông 2Ga
„ >ưởng chiDt Lu+t và 0Hn Lu+t dư$c 3i"u:
9. JMT LNON.
r-t th=c chuy-n !i th0c t- !9y %\ Bch và th= vU, ;ư&i 20 hư&ng ;yn cAa th9y cô và các
cô ch= cán %), ch=ng M$ !J học hŒi !ược nhiDu ki-n th.c, hiểu r• h+n vD các thi-t %U,
$áy $óc !J !ược học, %i-t nhiDu h+n vD nhGng vU thu7c và các %ài thu7c ;#n gian !ể
n#ng cao ki-n th.c c*ng như áp ;8ng vào cu)c 27ng h<ng ngày' Ngoài nhGng %ài học
,F thuy-t trn ,&p, khi !ược ti-p cận th.c t- càng ,à$ cho $ôn học trv nn thi-t th0c
và g9n g*i h+n'
Zn cKnh $8c !Bch học tập ch=ng M$ cxn !ược !i tha$ "uan các ;anh ,a$
thCng c3nh {VUnh HK Iong, Xh}a Zái (Bnh, ()ng @hin (ưHng•|, !†c %i1t ,à
!ược vi-ng ,/ng Zác, vi-ng $) (Ki @ư&ng và nghĩa trang @rưHng c+n• càng ,à$
cho ch=ng M$ th$ yu và t0 hào vD !5t nư&c và con ngưHi Vi1t Na$'
Xh=ng M$ 4in ch#n thành cá$ +n khoa Hóa cAa trưHng (Ki Học cư whK$ (à
N‘ng !J t\ ch.c $)t chuy-n !i th0c t- !9y F nghĩa và !áng nh&, các th9y cô
hư&ng ;yn !J tận tình gi=p !€ ch=ng M$ trong hành trình vừa "ua'
Do nhGng hKn ch- vD ki-n th.c và kinh nghi1$ th0c t- nn %ài %áo cáo không
tránh khŒi nhGng 2ai 2ót, ch=ng M$ r5t $ong nhận !ược 20 thông c3$ và F ki-n
!óng góp cAa th9y cô !ể ch=ng M$ hoàn thi1n h+n vD ki-n th.c và k‡ n/ng, chu6n
%U t7t cho !ợt th0c tập t7t nghi1p 2Cp t&i'