Ch−¬ng 4: B¶o hiÓmhµng hóa chuyên chở

bằng đường biển
I- Kh¸i qu¸t chung vÒ BH hµng h¶i
1- Kh¸i niÖm
- Lµ BH những rñi ro trªn biÓn, trªn bé, trªn
s«ng cã liªn quan ®Õn hµnh trình ®−êng biÓn g©y
tæn thÊt cho ®èi t−îng chuyªn chë trªn biÓn
- LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña BH hµng h¶i
Lloyd’s Coffe House, MIA 1906
I- Kh¸i qu¸t chung vÒ BH hµng h¶i
2- C¸c lo¹i BH hµng h¶i
-BH hµng hãa chuyªn chë b»ng ®−êng biÓn
(cargo insurance)
-BH th©n tµu (hull insurance)
-BH tr¸ch nhiÖmd©n sù cña chñ tµu (P & I
Club)
3- Rñi ro trong BH hµng h¶i
-Kh¸i niÖm
-Ph©n lo¹i rñi ro: cã 2 căn cø ®Ó ph©n lo¹i rñi ro
3.1- căn cø vµo nguyªn nh©n sinh ra rñi ro (5)
-Thiªn tai (acts of God)
-Tai n¹n bÊt ngê ngßai biÓn (perils of the sea)
-C¸c tai n¹n bÊt ngê kh¸c (extraneous risk)
-C¸c hiÖn t−îng chÝnh trÞ-x· héi
-Rñi ro do b¶n chÊt cña ®èi t−îng BH hoÆc thiÖt
h¹i mµ nguyªn nh©n trùc tiÕp lµ chËmtrÔ
3.2- căn cø vµo ho¹t ®éng cña BH (3)
3.2.1- Nhãm 1: nhãm rñi ro th«ng th−êng ®−îc
BH
+C¸c rñi ro chÝnh:
-m¾c c¹n (stranding)
-®¾m (sinking)
-ch¸y (fire)
-®©m va (collision)
-nÐm hµng xuèng biÓn (jettision)
-mÊt tÝch (missing)
3.2- căn cø vµo ho¹t ®éng cña BH (3)
+C¸c rñi ro phô:
-hÊp h¬i (wetting)
-nãng (heating)
-l©y h¹i (contamination)
-l©y bÈn (contact)
-han gØ (rust)
-mãc cÈu (hook)
-r¸ch (tear)
-vì (breakage)
-ch¶y (leakage)
3.2- căn cø vµo ho¹t ®éng cña BH (3)
+C¸c rñi ro phô:
-bÑp, cong vªnh
-mÊt c¾p (theift)
-giao thiÕu hoÆc kh«ng giao hµng
3.2- căn cø vµo ho¹t ®éng cña BH (3)
3.2.2- Nhãm 2: nhãm rñi ro ph¶i BH riªng
-Rñi ro chiÕn tranh (war risk): chiÕn tranh,
hµnh ®éng thï ®Þch, chiÕn sù, hµnh ®éng
t−¬ng tù chiÕn tranh, khñng bè, t¸c h¹i cña
c¸c vò khÝ chiÕn tranh…
-Rñi ro ®ình c«ng (SRCC: strike, riots, civil
commotions): ®ình c«ng, c«ng nh©n bÞ cÊm
x−ëng g©y rèi lo¹n lao ®éng…
3.2- căn cø vµo ho¹t ®éng cña BH (3)
3.2.3- Nhãm 3: nhãm rñi ro lo¹i trõ
-lçi cña ng−êi ®−îc BH
-néi tì (inherent vice)
-ẩn tì (latent defect)
-chñ tµu mÊt kh¶ năng vÒ tµi chÝnh
-tµu ®i chÖch h−íng (deviation)
-tµu kh«ng ®ñ kh¶ năng ®i biÓn
(unseaworthiness ship)
-hao hôt tù nhiªn
-vò khÝ h¹t nh©n, bomnguyªn tö
4- Tæn thÊt trong BH hµng h¶i
(damage, loss, average)
Lµ những thiÖt h¹i mÊt m¸t h− háng cña
®èi t−îng BH do c¸c rñi ro g©y nªn
4.1- căn cø vµo møc ®é vµ quy m« cña tæn thÊt
-Tæn thÊt bé phËn (partial loss)
-Tæn thÊt tßan bé (total loss)
4.1- căn cø vµo møc ®é vµ quy m« cña tæn thÊt
4.1.1- Tæn thÊt bé phËn (partial loss)
-Gi¶m gi¸ trÞ sö dông
-Gi¶m sè träng l−îng
-Gi¶m thÓ tÝch
4.1- căn cø vµo møc ®é vµ quy m« cña tæn thÊt
4.1.2-Tæn thÊt tßan bé (total loss)
-Tæn thÊt tßan bé thùc tÕ (actual TL)
-Tæn thÊt tßan bé −íc tÝnh (constructive TL)
4.1.2.1- TT tßan bé thùc tÕ
-h− háng trÇmträng
-chñ ®èi t−îng bÞ mÊt hay t−íc ®o¹t quyÒn së hữu
4.1- căn cø vµo møc ®é vµ quy m« cña tæn thÊt
4.1.2.2- TT tßan bé −íc tÝnh
-®èi t−îng bÞ h− háng ch−a ë møc TTTBTT (TT
bé phËn) hoÆc ch−a bÞ tổn thất
-®èi t−îng bÞ tõ bá mét c¸ch hîp lý
Tõ bá ®èi t−îng BH
4.1.2.2- TT tßan bé −íc tÝnh
C¸c nguyªn t¾c cña viÖc tõ bá ®èi t−îng BH
-văn b¶n (NOA – notice of abandonment)
-NOA thÓ hiÖn tình tr¹ng cña ®èi t−îng BH
-NOA ®−îc chÊp nhËn thì kh«ng thay ®æi ®−îc
Tõ bá ®èi t−îng BH lµ mét biÖn ph¸p cøu vít
®èi t−îng BH
4.2- căn cø vµo tÝnh chÊt cña tæn thÊt
4.2.1- Tæn thÊt chung (General average - GA)
Lµ những chi phÝ hoÆc hy sinh ®Æc biÖt ®−îc
tiÕn hµnh mét c¸ch cè ý vµ hîp lý nh»m môc ®Ých
cøu tµu, hµng, c−íc phÝ tho¸t khái mét nguy hiÓm
chung thùc sù ®èi víi chóng trong mét hµnh trình
chung trªn biÓn
4.1.1- Tæn thÊt chung (General average - GA)
®Æc tr−ng cña GA (5)
-Muèn cã GA ph¶i cã hµnh ®éng GA
-Hy sinh, thiÖt h¹i ph¶i lµ bÊt th−êng vì an tßan
chung
-Rñi ro (mèi ®e däa) ph¶i thùc sù nghiªm träng
-MÊt m¸t, thiÖt h¹i hoÆc chi phÝ lµ hËu qu¶ trùc
tiÕp cña hµnh ®éng GA
-Hµnh ®éng ®ã ph¶i x¶y ra trªn biÓn
4.1.1- Tæn thÊt chung (General average - GA)
Néi dung GA
-Hy sinh GA (GA sacrifices)
-Chi phÝ GA (GA expenditures)
4.1.1- Tæn thÊt chung (General average - GA)
Thñ tôc, giÊy tê liªn quan ®Õn GA
-®èi víi thuyÒn tr−ëng:
+tuyªn bè GA b»ng văn b¶n
+mêi gi¸m ®Þnh viªn
+lµm kh¸ng nghÞ hµng h¶i (sea protest)
+chØ ®Þnh chuyªn viªn ph©n bæ GA (GA
adjuster)
+göi cho chñ hµng: Average bond vµ
Average guarantee
4.1.1- Tæn thÊt chung (General average - GA)
Thñ tôc, giÊy tê liªn quan ®Õn GA
-®èi víi chñ hµng
+kª khai gi¸ trÞ hµng hãa (nÕu cÇn)
+nhËn vµ ®iÒn vµo c¸c chøng tõ
4.1.1- Tæn thÊt chung (General average - GA)
LuËt lÖ gi¶i quyÕt GA
Quy t¾c York-Antwerp (1864, 1877, 1950, 1974,
1990, 1994, 2004) cã 2 lo¹i ®iÒu kháan:
-®¸nh chữ tõ A G
-®¸nh sè la m· tõ I XXII
Ph©n bæ GA
4.1.2- Tæn thÊt riªng (Particular average)
-Lµ thiÖt h¹i, mÊt m¸t, h− háng cña riªng tõng
quyÒn lîi BH do rñi ro g©y nªn
-Chi phÝ riªng (particular charges): chi phÝ hîp lý
mµ ng−êi ®−îc BH hoÆc ®¹i lý cña hä chi ra nh»m
môc ®Ých ngăn ngõa hoÆc gi¶m nhÑ tæn thÊt vµ
®−îc ng−êi BH båi hßan ngßai ph¹m vi GA vµ chi
phÝ cøu n¹n
II- BH hµng ho¸ chuyªn chë b»ng ®−êng biÓn
1- Sù cÇn thiÕt
-Rñi ro
-Hµng XNK chuyªn chë vượt qua biªn giíi
-Ng−êi chuyªn chë cã rÊt nhiÒu miÔn tr¸ch
-Hµng chiÕmtû träng lín trong kimng¹ch XNK
-TËp qu¸n
-Phí BH thấp, bồi thường lớn
II- BH hµng ho¸ chuyªn chë b»ng ®−êng biÓn
2- C¸c ®iÒu kiÖn BH
-Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖmcña ng−êi BH (rñi ro, tæn
thÊt, kh«ng gian, thêi gian)
-MÉu ®¬n BH cña Lloyds (SG Form – The ship &
good form of Marine Insurance Policy) 1779
-Trªn c¬ së MIA, ILU ®−a ra ICC 1963
2- C¸c ®iÒu kiÖn BH
-Trªn c¬ së MIA, ILU ®−a ra ICC 1963
ICC1963: +FPA (free from particular average)
+WA (with average)
+AR (all risks)
+WR (war risk)
+SRCC (strikes, riots, civil commotion)
-Ra ®êi ICC 1982: A, B, C, WR, SRCC hiÖu lùc
1/1/1983
2- C¸c ®iÒu kiÖn BH
-ViÖt Nam
QTC 1965: FPA, WA, AR
QTC 1990: A, B, C
3- tr¸ch nhiÖmvÒ mÆt rñi ro vµ tæn thÊt
3.1- ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm C
8 tr−êng hîp BH + chi phÝ BH + rñi ro lo¹i trõ
båi th−êng những mÊt m¸t, h− háng do:
-Ch¸y hoÆc næ
-Tµu hoÆc xµ lan bÞ m¾c c¹n, ®¾m hoÆc lËt óp
-Tµu ®©m va nhau hoÆc ®©m va ph¶i bÊt kÓ vËt thÓ gì
kh«ng kÓ n−íc
-NÐmhµng xuèng biÓn
-Tµu vµ hµng mÊt tÝch
-Dì hµng t¹i c¶ng l¸nh n¹n
-Ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn bÞ lËt ®æ hoÆc trËt b¸nh
-Hy sinh GA
3- tr¸ch nhiÖmvÒ mÆt rñi ro vµ tæn thÊt
3.1- ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm C
båi th−êng c¸c tæn thÊt vµ chi phÝ sau (5):
-GA vµ chi phÝ cøu n¹n
-Chi phÝ dì hµng, l−u kho b·i vµ göi tiÕp hµng t¹i
c¶ng däc ®−êng do hËu qu¶ cña mét rñi ro thuéc
HĐBH
-Chi phÝ riªng
-Chi phÝ gi¸m ®Þnh hoÆc x¸c ®Þnh tæn thÊt
-PhÇn tr¸ch nhiÖmmµ ng−êi ®−îc BH ph¶i chÞu
theo ®iÒu kháan Hai tµu ®©m va nhau cïng cã lçi
Both to blame collision clause
®iÒu kho¶n Hai tµu ®©m va nhau cïng cã lçi

Tµu A Tµu B
Hµng A
3000 USD 2000 USD
2000 USD
Lçi 1/3 Lçi 2/3
ThiÖt h¹i
30000 USD
3- tr¸ch nhiÖmvÒ mÆt rñi ro vµ tæn thÊt
3.1- ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm C
Rñi ro lo¹i trõ: tuyÖt ®èi, t−¬ng ®èi
Lo¹i trõ tuyÖt ®èi:
-ViÖc lµm xÊu, cè ý cña ng−êi ®−îc BH
-ThiÖt h¹i mµ chËm trÔ lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp
-Tµu hoÆc xµ lan kh«ng ®ñ kh¶ năng ®i biÓn hoÆc ph−¬ng
tiÖn vËn chuyÓn, container kh«ng thÝch hîp víi viÖc
chuyªn chë hµng hãa mµ ng−êi ®−îc BH hoÆc ng−êi lµm
c«ng cho hä ®· biÕt ®iÒu ®ã vµo thêi ®iÓmxÕp hµng lªn tµu
-Chñ tµu mÊt kh¶ năng vÒ tµi chÝnh
-Bao bì kh«ng ®Çy ®ñ kh«ng thÝch hîp
-Hao hôt tù nhiªn, rß ch¶y th«ng th−êng
-XÕp hµng qu¸ t¶i hoÆc sai quy ®Þnh
3- tr¸ch nhiÖmvÒ mÆt rñi ro vµ tæn thÊt
3.1- ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm C
Lo¹i trõ t−¬ng ®èi:
-chiÕn tranh, néi chiÕn, c¸ch mạng…
-®ình c«ng, b¹o ®éng, rèi lo¹n lao ®éng,…
-chiÕmb¾t giữ, kiÒmchÕ (trõ c−íp biÓn)
-sö dông vò khÝ chiÕn tranh cã dïng năng l−îng
nguyªn tö h¹t nh©n
-khñng bè vì ®éng c¬ chÝnh trÞ
-khuyÕt tËt vèn cã hoÆc tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña
hµng
-hµnh ®éng ¸c ý (trõ ®iÒu kiÖn A)
3- tr¸ch nhiÖmvÒ mÆt rñi ro vµ tæn thÊt
3.1- ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm B
= ®iÒu kiÖn b¶o hiÓmC + thiÖt h¹i, chi phÝ do c¸c
rñi ro sau g©y ra:
-®éng ®Êt, nói löa phun, sÐt ®¸nh
-n−íc cuèn khái tµu
-n−íc biÓn hoÆc n−íc s«ng hå ch¶y vµo tµu, xµ lan,
hÇmhµng, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn, container hoÆc
n¬i chøa hµng
-tæn thÊt tßan bé cña bÊt kú mét kiÖn hµng nµo do
r¬i khái tµu hoÆc r¬i khi ®ang xÕp hµng lªn hoÆc dì
hµng khái tµu, xµ lan
3- tr¸ch nhiÖmvÒ mÆt rñi ro vµ tæn thÊt
3.1- ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm A
= ®iÒu kiÖn b¶o hiÓmB + rñi ro phô
rñi ro lo¹i trõ gièng nh− B vµ C trõ rñi ro: hµnh ®éng ¸c
ý cña bÊt kú ng−êi nµo
rñi ro phô:
-Hµnh ®éng ¸c ý hoÆc ph¸ ho¹i g©y ra
-Trémc¾p vµ/hoÆc kh«ng giao hµng
-H− h¹i do n−íc m−a, n−íc ngät, hÊp h¬i, nãng vµ ®äng
h¬i n−íc
-Va ®Ëp ph¶i hµng hãa kh¸c
-GØ, «xi hãa
-Vì, bÑp, cong, vªnh
-Rß rØ vµ/hoÆc thiÕu hôt hµng hãa
-D©y bÈn do dÇu vµ/hoÆc mì
4- tr¸ch nhiÖm cña ng−êi BH vÒ mÆt kh«ng gian vµ thêi gian
®iÒu kháan ‘tõ kho tíi kho’ (from warehouse to
warehouse, transit clause)
Tr¸ch nhiÖm cña ng−êi BH b¾t ®Çu tõ khi hµng hãa BH rêi
kho hoÆc n¬i chøa hµng t¹i ®Þa ®iÓm ghi trªn hîp ®ång BH,
cã hiÖu lùc trong suèt qu¸ trinh vËn chuyÓn binh th−êng vµ
tr¸ch nhiÖm ®ã kÕt thóc khi hµng hãa giao vµo kho ®Õn hoÆc
hÕt h¹n 60 ngµy kÓ tõ khi hµng hãa dì ra t¹i c¶ng ®Õn, tuú
theo tr−êng hîp nµo x¶y ra tr−íc
®Þnh nghÜa ‘kho’ (kho ®i vµ kho ®Õn)
-Kho ®i: kho chøa hµng t¹i ®Þa ®iÓmghi trªn HĐBH
-Kho ®Õn: kho chøa hµng cuèi cïng ghi trªn HĐBH
n¬i ph©n phèi hµng tr−íc khi tíi n¬i ®Õn
cuèi cïng
n¬i chøa hµng ngoµi hµnh trình vËn chuyÓn
binh th−êng
-Thêi gian 60 ngµy
4- tr¸ch nhiÖm cña ng−êi BH vÒ mÆt kh«ng gian vµ thêi gian
trong thêi h¹n BH, nÕu cã chËmtrÔ ngoµi kiÓm
so¸t cña ng−êi ®−îc BH (tµu chÖch h−íng, dì hµng
b¾t buéc, chuyÓn t¶i, thay ®æi hµnh trình) b¸o
ng−êi BH & nép phÝ BH
Quy ®Þnh cña Anh ?
Hµnh trình cã chÆng ®−êng bé vµ s«ng ?
Hµnh trình cã chÆng ®−êng kh«ng ?
6- mua BH ®óng cho hµng hãa
Xem xÐt ph¹m vi c¸c ®iÒu kiÖn BH
TÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm hµng hãa
C¸ch thøc ®ãng gãi, lo¹i bao bì
C¸ch thøc xÕp hµng lªn tµu
Qu·ng ®−êng vËn chuyÓn
Kh¶ năng xÕp dì
TËp qu¸n cña c¶ng liªn quan
Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i
Hµnh trình vËn t¶i
7- Hîp ®ång BH
7.1- ®Þnh nghÜa
Lµ văn b¶n ®−îc ký giữa ng−êi BH vµ ng−êi ®−îc BH
theo ®ã ng−êi BH thu phÝ BH do ng−êi ®−îc BH tr¶ vµ
ng−êi ®−îc BH ®−îc ng−êi BH båi th−êng tæn thÊt cña
®èi t−îng BH do c¸c hiÓm häa hµng h¶i g©y ra theo
møc ®é vµ ®iÒu kiÖn ® tháa thuËn víi ng−êi BH
7.2- tÝnh chÊt (3)
-hîp ®ång båi th−êng (contract of indemnity)
-hîp ®ång tÝn nhiÖm (contract of goodfaith)
-chøng tõ cã thÓ chuyÓn nh−îng (negotiable)
7- Hîp ®ång BH
7.3- c¸c lo¹i HDBH
Hîp ®ång BH chuyÕn (voyage policy)
Hîp ®ång BH bao (open policy, open cover,
floating policy) −u ®iÓm?
Hîp ®ång BH ®Þnh gi¸ (valued policy) −u
nh−îc ®iÓm?
Hîp ®ång BH kh«ng ®Þnh gi¸ (unvalued policy)
8- Gi¸ trÞ BH, sè tiÒn BH, phÝ BH
8.1- gi¸ trÞ BH (insurable value, insured value) V
V = gi¸ trÞ hµng (C = FOB) + c−íc phÝ (F) + phÝ BH
(I) + c¸c chi phÝ kh¸c = CIF
C + F
V = --------------
1 – R
C + F
V = -------------- x (1 + a)
1 – R
8- Gi¸ trÞ BH, sè tiÒn BH, phÝ BH
8.2- sè tiÒn BH (amount insured) A
A lµ mét phÇn V
VÒ mÆt nguyªn t¾c A lu«n nhá h¬n hoÆc b»ng V
NÕu A lín h¬n V ?
VÝ dô: V = 10.000 USD, A = 8.000 USD, tæn thÊt
4.000 USD, chñ hµng ®−îc båi th−êng ?
V = 10.000 USD, A = 12.000 USD, tæn
thÊt 4.000 USD, chñ hµng ®−îc båi th−êng ?
8- Gi¸ trÞ BH, sè tiÒn BH, phÝ BH
8.3- phÝ BH (premium) I
I tÝnh trªn c¬ së R vµ V
C + F
I = R x V =R x ----------
1 - R

Related Interests