S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.

Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
PLAN DE AFACERI
A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL
1.Denumire, obiect de actiitate !i "orma #uridica
Principalul obiect de activitate al societăţii comerciale este Transporturi rutiere de mărfuri 494, iar ca
activităţi secundare:
 Acvacultura în ape dulci conform codului CAEN 0!!
 Prelucrarea si conservarea pe telui, crustaceelor si molu telor ș ș
conform codului CAEN 1020
 Pescuitul în ape dulci conform codului CAEN 0312"
 Alte activită i sportive conform codului CAEN ț 919.
Forma #uridica !i un !curt i!toric a$ !o$icitantu$ui
Denumire aent economic! SC ASAC% TRANS SRL
"orma #uridica! Societate cu r&!'undere $imitata
Adresa! !tr. %artir Cri an,nr.( b$. (, !c. A, a'.), #ud. *ac&u ș
$nmatriculare la %eistrul Comer ului , cod fiscal! ț +,-.)/,.0,,1, RO
0/23))1/
Ac ionarii! ț Pan iru Aura4Ioana 53,,67 ț
&ocietatea comercială &C A#AC$% T&AN# #&' a fost (nfiin ată (n anul !009 #C A#AC$% T&AN# ț
#&' are sediu social in )ude ul *acău, municipiul *acău, strada %artir Cri an, nr +, ,l. +, sc A, ap -, si are Codul ț ș
de (nre.istrare fiscală &$!/01--9/ atri,uit la data !-10-1!009
Asociatul principal al acestei societă i comerciale conform actului constitutiv al societă ii A#AC$% ț ț
T&AN# #&' este 23na 4an (ru Aura35oana, cetă ean rom6n, născută la data de 110-1190-, (n *acău, )ude ul ț ț ț
*acău, domiciliată (n %unicipiul *acău, str. Călu.ăreni, nr. !0, sc. *, ap /, )ude ul *acău, posesoare a C5, seria ț
7C nr.+!1!4, eli,erată de #4C'E4 *acău, la data de -1111!000, CN4 !0-0-104+!4!.
Locu$ de!"&8ur&rii actiit&9ii !o$icitantu$ui:
A e'are eorafică i acces ș ș
Comuna (ama i este situată în partea central estică a #ude ului ș ț
)acău la contactul culoarului &iretului cu dealurile din e*tremitatea
vestică a Colinelor (utovei+
&e ăse te la o distan ă de 2, -m de municipiul )acău i se ș ț ș
învecinea'ă cu!
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
. la nord! comuna )u/oci
. la nord0vest! cu 1etea 2ec/e, Nicolae )ălcescu, "araoani i Cle#a ș
. la sud0vest! cu 3ioseni
. la nord0est! comuna 4nureni
. la est! comuna Parincea
. la sud i sud0est! comuna 5ore ti+ ș ș
Aspectul morfoloic de ansamblu al teritoriului este acela al unei
succesiuni de trepte de relief mai înalte spre est 6708 m9 în 'ona Cucuie i ț
i din ce în ce mai cobor:te spre vest a#un:nd la 120 m în lunca ș
&iretului+
;nvesti ia < ;N";;N(A%E "E%=A P;&C;C>1A ;N C>=4NA (A=A&;, ț
?4DE(41 )ACA4 8
se propune a se reali9a in e:travilanul satului ;urnicari care este delimitat la Nord de localitatea Coteni, la Nord 3
<est de municipiul *acău, la #ud localitatea Tama i, pe o suprafa a de /104- mp. 'ocul unde urmea9ă să se ș ț
amplase9e investiţia propusă este repre9entat prin parcela numărul 4011 cu o suprafaţa de # = /104- mp.
4arcela face parte din următorul ansam,lu parcelar : 4011 cu #=/104- , 411! cu #= 1/+00 >i 4 111 si
#=4010-?1101 (nsum6nd o suprafaţa totala 1!-44- mp.
4tilită ile ț e:istente (n 9ona sunt următoarele : electricitate.
Caracteristici semnificative ale zonei !
0 este amplasată în apropierea municipiului )acău, fiind astfel posibilă
cooperarea în probleme de ec/ipare edilitară @i de folosinAa a dotărilor
social @ culturale"
2ate de identificare a terenului : 4arcela 4011
!.Structura ca'ita$u$ui !ocia$ !i evolu ia acestuia de la înfiin are ț ț
2aloarea capitalului subscris i vărsat ! ș Ca'ita$u$ !ocia$ !ub!cri! i ș
&r!at e!te de 3;,.,,, $ei
.Admini!tratori
Nr.
crt.
Nume
admini!trator
*I.CI CNP
Adresa
1 Pan î ț ru Aura 3 5oana seria BC
nr++!1!4
CNP 20-0-104+!4! str+ Căluăreni, nr+ !0,
sc. *, ap /, )ude ul *acău ț
4.Locu$ de desfă urare a activită ii si a investi iei ș ț ț
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Nr. crt. Ti': Sediu
!ocia$, 'unct
de $ucru,
!ucur!a$a,
"i$ia$a
Actiitate Loca$izare
Adresă
1+ &ediu social transport marfa
interna ional si ț
na ional ț
?ud )acău strada =artir
Cri an, nr 8, bl+ 8, ș
sc A, ap C
2+ Punct de lucru D, E 0 transport
marfa
interna ional si ț
na ional i ț ș
,E comer cu ț
mărfuri diverse
Aud. Neam . ț sat *aBni oara, ș
comuna *aBna, nr
1/0,
1.1itiii in desfă@urare 6NC E#TE CADC'E
*. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOLICITANTULUI
1. I!toricu$ activităţii
S. C. ASACO% TRANS SRL+ a luat fiinAă în data de 2C iulie 200D+ Este
persoană #uridică rom:nă, are forma #uridică de societate cu răspundere
limitată @i î@i desfă@oară activitatea în conformitate cu leile rom:ne @i
statutul ei+ &ocietatea nu are filiale sau sucursale în Aară sau străinătate+
&ediul societăAii este loc+ )acău, str+ =artir Cri an, bl+ 8, sc+ A, ap+C, #ud+ ș
)acău, av:nd punct de lucru pentru!
Activitatea de comer în ț &at )a/ni oara , Comuna )a/na , nr+1,0 , ?ude ul ș ț
Neamț
Pentru ferma piscicolă 0 &C A&AC>= (%AN& &%1 î i va înfiin a un punct de ș ț
lucru în comuna (ama i #ude ul )acău ș ț
Capitalul social al societăAii este de 130+000 lei, fiind împărAit în 13001
păr i sociale, av:nd fiecare o valoare nominala de 10 lei+ ț
Societatea are în obiectul său de activitate următoarele :
0 transporturi rutiere interne de mărfuri const:nd în transportarea de
ciment vrac cu ma ini special utilate pentru transportul acestui tip de ș
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
marfa
0 transporturi rutiere de mărfuri interna ionale ț F marfa de orice tip,
paletată, în func ie de comen'ile de transport ț
0 intermediere @i repre'entare pe ba'ă de comision a firmelor rom:ne@ti în
străinătateG
0 transport de mărfuri către persoane fizice, societăAi comerciale @i aenAi
comerciali interni @i e*terniG
0 comercializarea de produse din import şi din ţară: aroalimentare,
industriale, bunuri de lar consum, materii prime, materiale @i orice alte
mărfuri admise de lee+
Activitatea de ba'a a societă ii este transportul rutier de mărfuri at:t ț
pe plan intern c:t i interna ional, încep:ndu0si activitatea în anul 200D+ ș ț
Din dorin a de a e*ecuta cu mai multă u urin ă i rapiditate contractele în ț ș ț ș
derulare, conducerea societă ii a ac/i'i ionat i ac/itat autove/iculele, ț ț ș
pentru a reduce costurile cu înc/irierea acestora+
$ncep:nd cu anul 200D, activitatea de transport a cunoscut o
cre tere deosebită prin interven ia pe pia a rom:nească de retail a marilor ș ț ț
operatori în domeniu i a marilor de'voltatori imobiliari+ Ace ti operatori ș ș
de retail înt:i î i construiesc spa ii comerciale, ceea ce face ca activitatea ș ț
de transport ciment vrac să cunoască o substan ială cre tere, urm:nd apoi ț ș
sa0si aprovi'ione'e propriile lan uri de maa'ine, apel:nd bineîn eles la ț ț
transportatorii auto/toni+
Principalul obiect de activitate desfă urat efectiv! ș Princi'a$u$ obiect de
actiitate de!"& urat de !ocietate e!te Tran!'ortu$ rutier de ș
m&r"uri CAEN -1-3+
Pan î ț ru Aura 5oana (n calitate de administrator al societă ii #C A#AC$% T&AN# #&' dore te să (>i (nfiin e9e ț ș ț
o fermă piscicolă deoarece este pasionată de acvacultura si pentru dore te să ( i (m,unătă ească capacitatea ș ș ț
produc iei prin construirea acestei ferme piscicole . Fn aceasta ferma piscicole vor fi crescu i (n mod intensiv ț ț
următoarele specii de pe ti: crap i alău. ș ș ș
$n cadrul fermei piscicole se vor desfă ura următoarele activităAi! ș
- Produc ie pe te afumat cu toate activită ile aferente 6eviscerare, ț ș ț
cură are, afumare, ambalare, depo'itare9 G ț
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
- ;ncubarea icrelor în troci i cre terea de puie i în ba'ine special ș ș ț
amena#ate+
!. Princi'a$e$e mi#$oace "i<e din 'atrimoniu$ actua$ 5inc$u!i
terenuri7
Denumire mi#$oc
"i<
Data
ac=i>i9iei
Va$oare neta $a
data ?ntocmirii
u$timu$ui bi$anț -RON-
Bucati
3.CLADIRI TOTAL 0 0 0
3.3 deta$ia9i... 0 0 0
3.n deta$ia9i... 0 0 0
0.UTILA+E TOTAL )02,-21.3(
2+1 Autotractor DAF 11 AWS 3H12H200D ,3,177+70 1
2+1 Autotractor Iveco 14 3H12H200D ,2,2,I+88 1
2+2Autotractor
=ercedes 12 AJ&
3H12H200D ,2,2,I+88 1
2+3+ Autotractor
%enault 1, AJ&
3H12H200D ,0,D30+0, 1
2+7+ Autotractor
%enault )
13I AJ&
2H10H2012 17D,312+I,, 1
2+,+ Autotractor
&cania 1C
AJ&
02H2010 1C,C17+I0 1
2+8+Autotractor
&cania 1D
AJ&
2H07H2011 38,31,+37 1
2+C+ Autotractor
&cania 20
AJ&
2H07H2011 78,,01+3, 1
2+I+ Autoutilitara
=ercedes
)en' ,DB1P
2H0,H2011 C,,2I+CD 1
2+I+ Compresor aer
Jabco
2H02H2012 2,C10+00 1
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
2+D+&emiremorca
"eldbinder
32 AJ&
31H12H200D 2I,CI8+,, 1
2+D+ &emiremorca
=eierlin
31 AJ&
31H12H200D 2I,CI8+,, 1
2+10+ &emiremorca
Piacen'a
38 AJ&
28H07H2011 31,II8+87 1
2+11+ &emiremorca
&c/imt' 77
AJ&
0IH01H2010 31,II8+87 1
2+12+ &emiremorca
&c/mit' 70
AJ&
01H11H2012 31,II8+87 1
2+13+ &emiremorca
&c/mit' 72
AJ&
01H07H2013 1C,I,3+07 1
2+17+ &emiremorca
&c/mit' 78
AJ&
0IH01H2010 2I,CI8+,, 1
2+1,+ &emiremorca
&pit'er 33
AJ&
31H12H200D 2I,CI8+,, 1
2+18+ &emiremorca
&pit'er 3,
AJ&
2IH07H2011 2I,CI8+,, 1
2+1C+ 5o1 Ni-os
&cai =aro
27H0IH2011 2,302+72 1
2+1I+ (aburet Cub 27H0IH2011 88+13 1
;. PESTE 0 0 0
TOTAL C2I7ID+18 21
TERENURI
Nr. Am'$a!are Su'ra"a a tota$a ț
Valoarea contabila - RON- Regim juridic
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
crt
ude !"ocalitate ț
5m'7 . Cate@oria
de "o$o!in a ț
1+ com+ (ama i, #ud+ ș
)acău
,1+I7Cmp (eren
neproductiv 0 balta
stuf si planta ii ț
tufăriș
I+700 lei proprietate
2+ com+ (ama i, #ud+ ș
)acău
1,+800mp (eren
nearicol
2+800 lei proprietate
3. Produc9ia ob inuta #n ultimii doi ani de activitate $cu detaliere %e ti%uri de %rodu&e' ț
(ransportul rutier de mărfuri este o ramură importantă a economiei
na ionale , care are la ba'ă asiurarea rela iilor economice i de ț ț ș
comunicare între diferite ramuri ale economiei+
%olul transportului este foarte important în de'voltarea societă ii , în ț
domeniul social, economic i cultural, în reali'area leăturilor economice i ș ș
culturale cu ările din străinătate ț
Printre alte tipuri de transport ce intră în concordanAă cu procesul de
trafic, transportul auto ocupă locul de frunte+ 1ui îi revine partea ma*imă
din volumul total de transportări+ $n condiAiile de trecere la economia de
piaAă rolul transportului auto spore@te @i mai mult+
(ransportul auto internaAional are o semnificaAie deosebită pentru relaAiile
economice, politice @i culturale dintre Aările lumii servind drept acel
instrument de leătură ce îndepline@te @i reali'ea'ă aspectul te/noloic al
acestor relaAii+ Necesitatea de a colabora, de a face comerA cu alte state
este foarte importantă @i de aceea orani'area @i coordonarea corectă a
traficului auto internaAional este o prioritate+ $n ultimii ani unificarea Aărilor
Europei duce la unificarea traficului auto intern @i e*tern @i respectiv la
unificarea documentelor însoAitoare @i statutare ale transporturilor auto
internaAionale+
&tructura traficurilor internaAionale este destul de variată, are un caracter
reulat @i unic+ &pecificul orani'ării se determină în primul rand, de
sectorul lar de cerinAe, răspunderea @i calitatea transportuluiG tipul @i
caracteristica mărfii transportate, durata @i direcAia flu*urilor de marfă+
Desfă@urarea orani'ării transportului internaAional de marfă are scop
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
sporirea eficacităAii folosirii materialului rulant, mic@orării pierderilor de
timp, asiurarea comodităAii @i calităAii traficului, mic@orarea timpului
transportării încărcăturii la destinatar, lărirea spectrului flu*urilor
deservite+
&ocietatea de transport A&AC>= (%AN& , speciali'ată pe traficuri auto
na ionale i internaAionale a fost fondată în anul 200D+ "irma acceptă ț ș
comen'i mari de transportare a încărcăturilor, asiur:nd îndeplinirea la
timp @i calitativ a lor+ Pe piaAa europeană A&AC>= (%AN& colaborea'ă cu
pe te 30 de firme e*peditoriale+ Printre partenerii mai vec/i se numără ș
firme precum ! Carpat Cemtrans %omania , 4nias-et ;talia , 3opet (rans
Eood )ularia , Dedeman %omania , Antonia E*pediton %omania,
1uptrans )acau, 3rup 1emn )acău, 1aurando ;a i + Printre mai noii ș
parteneri amintim! N2 D"D& 1oistics &ervices )elia din octombrie 2012
si )oureK =ontreuil ;talia din aprilie 2013 transport intracomunitar de
marfuri
Asacom (rans de ine o flota de 10 camioane ce apar ine patrimoniului ț ț
firmei i efectuea'ă transport intern i interna ional pe teritoriul 4niunii ș ș ț
Europene+ (ransporturile se efectuea'ă cu camioane cu prelata ,
semiremorcile av:nd capacitatea de D0 mc si 13+8 ml sau cimentrucuri , in
func ie de marfa care urmea'ă a fi încărcată i transportată+ ț ș
De'voltarea pre'en ei afaceri din punct de vedere economic, duce la ț
perfec ionarea serviciilor prestate, la men inerea prestan ei i rela iilor cu ț ț ț ș ț
acei colaboratori e*isten i, atraerea de noi clien i i implicit la cre terea ț ț ș ș
cotei de pia a i a profitului ț ș +
Nr+
crt+
An Cifra de afacere în lei
3. 0,3,
301;;)3
1+1
transport marfa interna ional i na ional ț ș ț 117CCCD
1+2
comer cu mărfuri diverse ț 17,,D2
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
0. 0,33
3)1-21-
2+1
transport marfa interna ional si na ional ț ț 18217D2
2.2
comer cu mărfuri diverse ț 1C3702
;. 0,30
3(//2/2
3+1
transport marfa interna ional i na ional ț ș ț 1,82378
3+2
comer cu mărfuri diverse ț D3,12
4. Per"ormanta "inanciar& %e ultimii trei ani de activitate $#n "(I'
Indicatori 0,1) 0,33 0,30
1+ Active fi*e nete 1C032C 1C1182 ,,2388
2+ Active totale 7,223C ,CC0I, IC8237
3+ Capitaluri proprii 200 200 130000
7+ Datorii pe o perioada mai
mare de 1 an
2C,,I7 0 12IC82
,+ Cifra de afaceri 12D33C1 1CD7ID7 18,,I,I
8+ %e'ultat opera ional ț 12220 1182D 8C10
C+ Profit net I713 I8C1 ,7D7
I+ %entabilitatea comerciala
6CH2L1009
1+I8 1+, 0+82
D+ %ata îndatorării la termen (3/2*100) 0+07 0+03 17+I3
C. ANALIAA DE PIATA
1. Caracteri!tici @enera$e a$e %ie ei %rodu&elor ț
Produc9ia de 'e8te ?n Romania ocupă primul loc datorită
preferinAelor omului pentru însu@irile cărnii pe care ace@tia o furni'ea'ă @i
sunt urmaAi de molu@te, crustacee @i ale+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Ca utili'ări ale producAiei piscicole sunt! în consumul oamenilor ca atare
6proaspăt, conelat sau conservat9, în obAinerea făinurilor fura#ere, a unor
înră@ăminte, uleiuri @i produse farmaceutice +
$n perioada postrevoluAionară în %om:nia ca urmare a reducerii
substanAiale a producAiei auto/tone @i a scăderii drastice a puterii de
cumpărare a populaAiei, consumurile medii anuale pe locuitor au fost în
descre@tere
1ipsa de educare a consumatorului privind produsele acvatice, a
determinat scăderea consumului de pe@te pe piaAa interna în perioada
postrevoluAionară+
Ponderea consumului de pe@te în consumul total de carne @i pe@te a fost
pentru perioadă anali'ată la un nivel de cca 10012E, pondere considerată
redusa lu:ndu0se în considerare importanAa pe@telui în alimentaAia
populaAiei+ (otodată în structura consumului mediu 'ilnic de produse de
oriina animală din Pia a pe telui @i a produselor din pe@te din %omania ț ș
este încă subde'voltată, comparativ cu pieAele similare din 4niunea
Europeana+ 2olumele mici enerate de v:n'area acestor produse
împiedică firmele de profil din %om:nia nu doar să0@i de'volte amele de
produse @i să devină astfel mai atractive în faAa consumatorilor, ci @i să
promove'e în eneral consumul de pe@te @i produse din pe@te+ %om:nia,
cateoria alimentară pe@te @i produse din peste contribuie numai cu 1E+
%om:nia se afla pe unul din ultimele locuri în aceasta ierar/ia
consumurilor de peste+
Din dorin a de a spori consumul de pe te i a încura#a o alimenta ie ț ș ș ț
sănătoasă se dore@te ca prin implementarea acestui proiect să se de'volte
acest sement al pieAei din %om:nia prin producerea de pe@te+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Caracteri!tici$e 'ie ei ț implică cunoa terea structurii acestei produc ii ș ț
piscicole!
0 starea de prezentare a pe telui, pentru care se disting: ș peste viu,
proaspăt 6refrierat sau conelat9 @i conservat prin afumareG
- după specie,! crap, @alău, oceanic, caras, @+a+
0 privitor la conţinutul în grăsime! ras, semiros, slab+
Produsele din pe te obţinute în cadrul fermei piscicole vor putea fi comercialiate pe ! ș
- ma@a>ine !'ecia$i>ate repreintă piaţa ţintă " colaborarea cu aceste întreprinderi se
deruleaă prin semnarea contractelor #i asi$urarea volumelor stabile de comercialiare a pe#telui%
- 'ie9e a@rico$e & pentru realiarea produselor din pe#te pot fi folosite pieţele de desfacere din
onele urbane. 'espectivul fapt se datoreaă puterii mari de cumpărare a clienţilor din ora# dar #i
cererii sporite de pe#te în compara ie cu pieţele săte#ti. ț
- re!taurante & sunt clienţi stabili (în aceste restaurante se servesc specialităţi)*
- "irme$e de di!tribu9ie B colaborarea cu aceste întreprinderi se deruleaă prin semnarea
contractelor( aceste companii vor distribui produsele piscicole procesate! pe#te afumat #i pe#te
con$elat către a$enţii economici din aria )udeţului *acău%
- 'er!oane "i>ice
Puncte$e tari 8i o'ortunit&9i
3 Cerere mare
3 (radiAii de consum
3 PotenAial de piaAa pentru specii
Puncte !$abe i amenin &ri ș ț
3 Produc ia nu este în concordan a cu a teptările pie ei ț ț ș ț
3 1ipsa unei pie e en0ros de pe teG ț ș
3 1ipsa centrelor de primă v:n'are G
3 Diversitate redusă a produselor de pe teG ș
2. Ana$i>a concurentei
Pescuitul i acvacultura au ocupat i ocupă ș ș încă un loc important între domeniile de
interes na ional. +u toate că sectorul piscicol a avut o contribu ie mică la economia ,-* si ./*. ț ț
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
-mportan a acestui sector se datoreaă mai ales rolului social pe care îl )oacă popula iile în onele ț ț
costiere ( resursele financiare reultate spri)ină o parte semnificativă a popula iei( prin poten ialul de ț ț
resurse alimentare. /cestea contribuie de asemenea la prote)area onelor umede i a biodiversită ii ș ț
speciilor din apele tării.
Consumul de pe te i produse din pe te era de I MH locuitor în 1DID i a ș ș ș ș
scă'ut la 2 M în 1DD,, iar apoi s0a înre$istrat tendin a de cre tere pro$resivă a acestuia ț ș
p0nă la 4(1 2$/loc. în 2001.
Admini!trator Amena#are Su'ra"a a ț
tota$&
Procenta#
#udeț
"lorin Albu 5ore ti, )acău, ș
%om:nia
,7 /a 1IE
2lad ;oan =oto eni ș 177 /a 7I+7IE
Constantin )uculei Peresc/iv DD /a 33+3E
3. Po$itica de 'rodu! !i "$u<u$ te=no$o@ic 5daca e ca>u$7
Pre'entarea comercială a pe@telui de consum
Pe@tele poate fi comercialiat neprelucrat sau prelucrat. +onform normativelor actuale(
armoniate cu cele ale 3niunii 4uropene( pe#tele #i produsele pescăre#ti se pot comercialia ca atare
(între$i)( sub formă de produse separate mecanic sau sub formă de produse preparate.
Produsele pescăre@ti proaspete sunt produsele între$i( ca atare (neprelucrate)( inclusiv
produsele ambalate prin vacuumare sau în atmosferă modificată( care nu au fost supuse nici unui alt
tratament termic cu e5cepţia refri$erării.
,rodusele pescăre#ti separate mecanic sunt produsele obţinute prin îndepărtarea cărnii prin mi)loace
mecanice care duc la distru$erea sau modificarea structurii cărnii (din acest motiv s&a ales procesare
pe#telui sub forma de pe#te afumat).
,rodusele pescăre#ti preparate sunt produsele reultate în urma aplicării unor operaţiuni care conduc la
modificarea inte$rităţii anatomice #i a aspectului iniţial " e5emplu( eviscerarea( decapitarea( tran#area(
filetarea sau tocarea.
Forme$e de 're>entare ale pe@telui neprelucrat între pentru
valorificarea în scop alimentar sunt! pe@te viu, pe@te refrierat @i pe@te
conelat+
Activită ile privind aprecierea calită ii pe telui i a produselor din pescuit ț ț ș ș
se desfă oară de0a lunul întreii filiere! producAia primară @i operaAiunile ș
cone*eG transportul @i depo'itarea produselor pescăre@tiG prelucrarea
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
produselor pescăre@tiG împac/etarea @i ambalarea produselor pescăre@tiG
depo'itarea, transportul @i comerciali'area produselor pescăre@ti+
Peştele viu se transportă în ba'ine sau cisterne+ (emperatura apei
trebuie să fie de ma*imum 10 F 1, ̊ C, iar ba'inele @i cisternele trebuie să
aibă dispo'itive de o*ienare+ Conform normativelor actuale, armoni'ate
cu cele ale 4niunii Europene, produsele pescăre@ti destinate introducerii pe
piaAă vii trebuie să fie transportate în condiAii care să nu le afecte'e
proprietăAile, sub raportul siuranAei alimentelor @i a viabilităAii+
1a v:n'are pe@tele viu se păstrea'ă în ba'ine de metal ino*idabil, de sticlă
sau plastic, de ciment sclivisit sau faianAat, în apă potabilă, limpede, fără
mirosuri străine @i la temperatura de ma*imum 10 F 1,̊C+ 2olumul apei
din ba'in trebuie corelat cu cantitatea @i specia de pe@te+
Pentru menAinerea concentraAiei de o*ien, apa din ba'in va primi pri'e de
apă proaspătă, de aer sau de o*ien, prin dispo'itive speciale+
Peştele refrigerat se păstrea'ă în lă'i de
material plastic sau casete de aluminiu, sub
protecAia /eAii artificiale+ El se păstrea'ă sub
formă de straturi alternative de pe@te @i
/eaAă 67 straturi de pe@te @i , straturi de
/eaAă9+ $n timpul v:n'ării, /eaAa nu trebuie
să scadă sub 2,E din reutatea pe@telui+ Conform normativelor actuale,
armoni'ate cu cele ale 4niunii Europene, atunci c:nd produsele pescăre@ti
sunt conservate la /eaAă, apa provenită din topirea /eAii nu trebuie să
răm:nă în contact cu produsele+ Produsele pescăre@ti proaspete @i
produsele pescăre@ti neprelucrate deconelate trebuie menAinute la o
temperatură c:t mai apropiată de 0 ̊C 6temperatura /eAii topite9+
Pe8te$e con@e$at se poate pre'enta ca pe@te între, eviscerat, eviscerat
@i decapitat sau sub formă de fileuri+ Pe@tele mare 6e*emplare de peste 3
-9 se conelea'ă individual, iar cel mic
sub formă de bric/ete la'urate+ Pe@tele
conelat se ambalea'ă în saci te*tili sau
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
cutii de carton+ >peratorii din sectorul alimentar au obliaAia să se asiure
că materialul utili'at pentru ambalare, respectă următoarele cerinAe! este
depo'itat astfel înc:t nu este e*pus unor riscuri de contaminareG nu
constituie el însu@i o sursă de contaminareG este u@or de curăAat @i de
de'infectat 6ca'ul ambala#elor reutili'abile9+
1a temperatura de refrierare 60 N O7̊C9 el nu poate fi păstrat mai mult
de 7I de ore+
$n cadrul societă ii &C A&AC>= (%AN& &%1 transportul pe tilor se va face ț ș
în ba'ine+ (ransportul constă în preluarea pe tilor de la ia'uri, în urma ș
capturării cu a#utorul unor plase i transportarea acestora la locul de ș
unitatea de prelucrare la recep ie marfă 6 spa iu special amena#at pentru ț ț
recep ionare calitativă i cantitativă a pe tilor ț ș ș
Pe@tele prelucrat afumat se păstrea'ă în recipiente adecvate astfel!
- 'e8te$e a"umat $a ca$d
- 'e8te$e a"umat $a rece
Depozitarea pe tilor în cadrul fermei piscicole SC ș
ASACO !"A#S S"$ se va face în depozitul de răcire a
pe te afumat la o temperatura de %&'C( ș
Aprecierea prospeAimii pe@telui+ &ub raportul prospeAimii, pe@tele poate fi!
proaspăt, relativ proaspăt @i alterat+ Această clasificare are în vedere
caracterele oranoleptice @i condiAiile fi'ico0c/imice @i bacterioloice+
&C A&AC>= (%AN& &%1 va comerciali'a pe@tele următoarele moduri!
3 pe@te afumatG
3 pe te viu peste C00 6acesta va fi v:ndut la ia' imediat după ce este ș
pescuit9G
3 puiet p:nă în C00 G
Produsele care vor fi furni'ate către distribuitori după implementarea
proiectului de fa a vor fi următoarele ț
Nr.
crt.
Produ!e An 3 An 0
C@.an
An ;
C@.an
An -
C@.an
An /
C@.an
An (
C@.an
An )
C@.an
An 2
C@.an
1 Crap
afumat
7700 7700 7820 7I,1 ,0D, ,0D, ,0D, ,0D,
3 Crap 2iu 7000 7000 7200 7710 7831 7831 7831 7831
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
7 "itofa viu 12I0 12I0 1377 171I 17I2 17I2 17I2 17I2
, &aner viu D00 D00 D7, DD2 1072 1072 1072 1072
8 alău viu Ș C00 C00 C3, CC2 I10 I10 I10 I10
C Puiet crap 2D00 ,I00 80D0 83D, 8C17 8C17 8C17 8C17
I Puiet salau 12,0 2,00 282, 2C,8 2ID7 2ID7 2ID7 2ID7
Datorită flu*ului te/noloic i datorită speciilor vi'ate f ș erma piscicolă se va
devolta i va ob ine c0 ti$uri din ce în ce mai mari deoarece numai în primul an va trebui să ș ț ș
ac6ii ionee puiet. 7n anii următori 8+ /8/+9: ;'/<8 8'= va fi furnior de puiet( pe ti c0t si ț ș
produse procesate de tipul pe telui afumat. /stfel în primul an va fi implementat proiectul( în al doilea ș
an se va ob ine produc ie piscicolă i astfel va fi posibila procesare pe telui prin afumare c0t i ț ț ș ș ș
comercialiarea de puiet.
"lu*ul te/noloic i investi ia au fost alese de a a natură înc:t sa a#ună ș ț ș la
valorile estimative.
$n pre'entul capitol este descrisă te/noloia de cre tere pentru pe ti i ș ș ș
este detaliat modul de valorificare a produc iei i ipote'ele care stau la ț ș
ba'a acestor calcule+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Sc=ema 'roce!u$ui te+nologic
'ecepţie
cantitativa #i calitativă
4viscerare
:aturarea/condimentarea
e
/#eare pe rame
/fumare
'ăcire
/mbalare în vid
-ncubare icre
;ransport în 6ala
cre tere puiet ș
,lasare în baine si fura)are
;ransport pe te în ș
iauri
,escuit cu plasa
;ransport pe ti ș
,re$ătirea amestecului
de condimente
-$ieniare
,re$ătirea celulei de afumare
>epoitare
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Pe8te$e 8i 'rodu!e$e din 'e8te
Conform normativelor actuale, armoni'ate cu cele ale 4niunii Europene
6%e+ I,3H20079, noAiunea de produse pescăre@ti se aplică tuturor
animalelor marine sau de apă dulce, sălbatice sau de crescătorie, inclusiv
formelor @i părAilor comestibile ale acestor animale, cu e*cepAia
următoarelor specii! molu@te bivalve, ec/inoderme, tunicate @i
asteropode marine vii, mamifere marine, reptile @i broa@te+
Conform normelor "A>, noAiunea de acvacultură este relativ e*tinsă, ea
inclu':nd următoarele cateorii de oranisme acvatice! pe@te, molu@te,
crustacee @i plante+ Dintre produsele de acvacultură, pe@tele deAine cca
C0E, molu@tele cca 2,E, restul de ,E fiind repre'entat de diferite specii
de crustacee+
1a ora actuală producAia de pe@te în %om:nia nu asiură cantitatea
necesară pentru consum+ > soluAie practică pentru această problemă ar fi
cre@terea pe@tilor în condiAii semi&intensive #i intensive cu o fura)are baată pe 6rană
artificială #i naturală. 7n astfel de condiţii $radul de troficitate al apei cre#te #i unele or$anisme
acvatice ca #i al$ele se pot devolta într&o măsură în care influenţeaă ne$ativ productivitatea
piscicolă. ?radul ridicat de troficitate al apei poate influenţa #i poitiv producţia de pe#te în caul în
care contribuie la devoltarea 6ranei naturale disponibile. @rana naturală este foarte importantă pe
parcursul devoltării puietului de crap. 7n 'om0nia metoda preferată pentru înmulţirea crapului comun
este cea natural&diri)ată.
Carnea de peşte are o valoare alimentară ridicată #i repreintă o importantă reervă
de 6rană pentru om. 7n multe one ale lumii( pe#tele constituie principala sursă de proteine de ori$ine
animală. ,entru consum public preintă importanţă pe#tele oceanic #i pe#tele de apă dulce. /mbele
producţii au crescut considerabil în ultimele decenii( în relaţie directă cu cre#terea consumului de pe#te
ca atare sau procesat.
/stfel( producţia mondială de pe#te oceanic a crescut de la 1A(1 milioane tone în 1B10( la pe#te A0
milioane tone în preent( ceea ce înseamnă o cre#tere de peste 4 ori. +onsumul mediu de pe#te oceanic
pe cap de locuitor a înre$istrat #i el o cre#tere spectaculoasă( atin$0nd în preent mai mult de 11 C$
anual. >in diferite motive( pescuitul oceanic/industrial nu se practică în orice onă a lumii(
re$lementările în acest domeniu fiind foarte stricte.
C$a!i"icarea 'e8ti$or, 'rinci'a$e$e !'ecii come!tibi$e
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Clasificarea pe tilor destina i consumului uman se reali'ea'ă în func ie de ș ț ț
mai multe criterii+
$n momentul de faAă, cca D0E din producAia mondială de pe@te este
repre'entată de pe@ti de apă dulce+ Pările din Asia, Aări cu o îndelunată
tradiAie @i cu o lară e*perienAă privind producAia piscicolă, reali'ea'ă cca
D0E din producAia de pe@te+ ProducAia celorlalte continente este
incomparabilă! Europa 6cca ,E9G America de Nord 6cca 2E9G America de
&ud 6cca 1,,E9+ Africa se situea'ă pe ultimul loc în acest clasament, cu
doar 0,3E din producAia mondială+
$n cadrul fermei piscicole vom avea crapul 6CKprinus carpio9, "itofaul,
&:nerul care se încadrea'ă în cateoria pe@tilor cu alimentaAie mi*tă @i
@alăul 6&ti'ostedion lucioperca9 se încadrea'ă în cateoria pe@tilor răpitori+
&tructura @i compo'iAia fi'ico0c/imică a cărnii de pe@te
Cu e*cepAia unor specii de pe@ti oceanici, carnea de pe@te este încadrată
în cateoria cărnurilor albe, dietetice+ Din punct de vedere structural,
carnea de pe@te are fibrele musculare subAiri, iar Aesutul con#unctiv
interfibrilar este foarte redus+ 3răsimea are culoare alben0citrin @i
consistenAă moale+
Compo'iAia c/imică a cărnii de pe@te este apropiată de cea a animalelor de măcelărie. 4a
conţine în medie D2 " A0E apă( iar restul substanţă uscată.
>in substanţa uscată (1A " 20E) proteinele repreintă cca F( restul fiind repreentat de $răsimi( săruri
minerale( $lucide( enime( vitamine etc.
+onţinutul de săruri minerale al cărnii de pe#te este de cca 1E. ?răsimile din carnea de pe#te preintă
variaţii foarte mari( în funcţie de specie( dar #i de v0rstă (e5emplu crapul). ?răsimile repreintă în
$eneral între 0(4 " 2AE. 4le conţin un procent mare de acii $ra#i nesaturaţi( fapt ce le conferă o
consistenţă lic6idă. ?răsimile au în compoiţie #i unii acii $ra#i specifici( precum! acidul
clupanodonic( meristoleic #i iovalerianic.
Coeficientul de diestibilitate a cărnii de pe@te este de cca DCE+
Calitatea cărnii de pe@te este mult influenţată de starea de prospeţime( de procesele de alterare
#i cele de descompunere. ,e l0n$ă avanta)ele pe care le preintă( consumul cărnii de pe#te a fost
incriminat în apariţia unor fenomene de sensibiliare (aler$ii)( into5icaţii #i to5iinfecţii alimentare
colective.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
>atorită anumitor particularită i( procesele de alterare se instaleaă mult mai repede dec0t la carnea ț
mamiferelor( iar datorită proporţiei mari de acii $ra#i nesaturaţi( $răsimile sunt puţin stabile(
r0nceind cu u#urinţă.
Din momentul prinderii p:nă la alterare, la pe@ti se observă trei fa'e
succesive bine distincte!
 faza instalării morţii şi a rigidităţii musculare+ Ea este precedată de la
început de o puternică secreAie de mucus pe teument, care constituie
un mediu prielnic pentru de'voltarea microoranismelorG
 faza menţinerii rigidităţii musculare+ $n această fa'ă se produc
fenomene asemănătoare cu cele din carnea mamiferelorG
 faza de autoliză( Aceasta se caracteri'ea'ă prin dispariAia riidităAii @i
înmuierea pe@tilor+ Carnea î@i pierde elasticitatea, se accentuea'ă
mirosul de pe@te @i apoi apare un miros neplăcut+ $n această situaAie,
pe@tele este impropriu pentru consum+ Procesul de autoli'ă se
accentuea'ă @i se a#une la alterare+ Per ansamblu, alterarea se
desfă@oară după acelea@i procese bioc/imice @i bacterioloice ca @i la
carnea mamiferelor, e*ist:nd i unele particularită i+ ș ț
$n aprecierea stării de prospeAime a pe@telui prin e*amene oranoleptice,
se Aine seama de o serie de elemente, precum! riiditatea musculară,
aspectul oc/ilor @i corneei, bran/iilor, pielii, sol'ilor, anusului @i viscerelor+
Pentru fiecare cateorie de prospe ime F pe te proaspăt, pe te relativ ț ș ș
proaspăt i pe te alterat F fiecare dintre aceste elemente se pre'intă într0 ș ș
un anumit fel 6pentru detalii, a se vedea lucrările practice9+
Pe@tele conelat se e*aminea'ă iniAial în stare conelată @i apoi după
deconelare+
După deconelare se e*aminea'ă la fel ca pe@tele refrierat+ E*amenele
oranoleptice se completea'ă cu e*amene fi'ico0c/imice @i bacterioloice+
Proce!area
,0nă la sf0r#itul anilor A0( 'om0nia a avut o importantă industrie de procesare a pe#telui. 7n anii B0(
industria de procesare a pe#telui #i&a încetat practic activitatea. /ceasta a fost determinată probabil( în
parte( de reducerea accentuată a producţiei ca urmare a încetării
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
activităţii flotei de pescuit( #i parţial de preferinţele consumatorilor pentru produsele noi importate pe
care companiile rom0ne#ti nu le pot oferi pe piaţă.
+a o consecinţă( produsele străine au câştigat o mare parte din piaţa produselor procesate din
România. 7n ultimii ani c0teva companii rom0ne#ti au început să ofere produse moderne iar producţia
internă( în special produsele semi&preparate( a început să crească din nou. :a)oritatea materiei prime
este importată( macroul #i 6erin$ul fiind cele mai comune specii.
)n prezent e*istă &+ de întreprinderi în industria de procesare a peştelui. 7n
2001( erau an$a)ate în industria de procesare AGG de persoane (1AE femei).
Prin implementarea proiectului se va îmbunătă i acest segment de ț
pia a ț i va cre te cererea de produse auto6tone. 3n alt beneficiu al implementării proiectului este ș ș
ca se vor crea noi locuri de munca pentru popula ia din comuna ;ama i( )ude ul *acău( astfel ț ș ț
locuitorii comunei nu vor mai fi nevoi i să lucree în *acău. ț
CRAPUL
Cra'u$ 6Cyprinus carpio carpio7 este principala specie
de acvacultura+ Crapul face parte din cateoria
pe tilor de apa caldă pentru ca pentru ș
de'voltarea optimă are nevoie de temperaturi
de 2202I rade C+ Este o specie omnivoră
6consuma /rana de natura veetală si animala9+
De!criere
Dimensiunile obi nuite ale crapului sunt ,00 ș
100 cm 610020 -9, a#un:nd pana la 170
cm si 7, - in mod e*cep ional+ ț
Durata sa de via a este destul de luna ț
pentru lumea pe tilor, de 1,020 ani+ ș
Corpul este alunit, comprimat lateral+
3ura este subterminala, adaptata ăsirii
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
/ranei pe fundul apei+ )u'ele roase sunt de asemenea adaptate la
modul de /rănire, put:ndu0se e*tinde ca un tub+ (ot pe bu'e se ăsesc
patru mustă i scurte, care ț îl a#uta la pipăit+ &ol'ii sunt mari+ E*ista si
varietă i de crap cu sol'i foarte ț mari si putini 6crap olinda9 sau fără sol'i
6crap ola 9+ ș
$n func ie de mediul in care trăie te, colora ia crapului diferă de la ț ș ț
arintiu0auriu in ape limpe'i, curate, p:nă la ver'ui nericios în lacurile
invadate de veeta ie+ ț
Ori@ine
Crapul este oriinar din Asia =ica+ A fost
introdus în Europa probabil de către %omani+
R&!'Dndire
(răie te în toate r:urile i lacurile din Europa si ș ș Asia+ $n ultimul secol a
fost aclimati'at i în America de Nord si de &ud i ș ș Australia, îns: în aceste
ari este considerat dăunător datorită impactului neativ al acestuia ț
asupra speciilor locale+ Nu se înt:lne te în Africa, ș &iberia+ 1a noi
în ara ț trăie te în toate lacurile i r:urile de deal i de es, în Dunăre i ș ș ș ș ș
Delta Dunării+ Aprecia'ă o apă transparentă, av:nd pe fund nisip sau
mal, boată în plante acvatice i obstacole naturale+ ș
Enmu$ ire ț
Are loc la mi#locul primăverii, c:nd apa atine I010 rade Celsius, după
ce iese din /ibernare+ 6aprilie 0 mai9+ 1ocul de înmul ire ț este de reula o
întinsura creata de cre terea apelor in primăvara, cu ape mici si mai ș
calde, cu veeta ie+ > femela depune circa 100 000 icre pentru 1 ț
MHcorp+ Alevinii eclo'ea'ă după 3 0 7 'ile+ Primele doua 'ile se /rănesc
cu sacul vitelin, pentru ca după aceea sa treacă la o /rănire activa, în
acelea i ape în care s0au născut+ 1a venirea toamnei, puii au de#a 100 de ș
rame+

Ga!tronomie
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Carnea crapului este foarte ustoasă, fiind consumată sub diferite forme!
fiartă, pră#ită, friptă, afumată, marinată+ Crapul fript la pro ap, direct pe ț
malul apei, este o m:ncare ce la a amintiri de neuitat+ ș
;a'ul trebuie să asiure /rana naturală de cel pu in ț 10E din necesar+
Crapul poate fi crescut intensiv în
densită i mari+ Poate fi crescut de ț
asemenea împreuna cu alte specii+
Cerin e$e de mediu ț ale crapului nu
sunt mari! con inutul de o*ien solvit ț
al apei 307,, mHlG suporta P5 ba'ic de C,,0IG transparenta apei de 3003,
cm+ Concentra ia de 1 mHl amoniac este to*ica daca se men ine 27 de ț ț
ore+ Concentra ia de peste 0,1 mHl amoniac este de asemenea to*ica ț
daca depă e te 27 de ore+ ș ș
Crapul se /răne te aproape tot timpul dacă apa este caldă ș + 1a
temperatura de 12 rade C, /rana este dierată în ,0080 de ore, pe c:nd
la temperatura de 28 rade C /rana e dierată în 70, ore+ %asa "%A&;NE(
a#une, in 80C luni, la reutatea de un -iloram+
$n tara noastră crapul este cerut intens de consumatori i este considerat ș
un peste de carne superioară+ Crapul de 3 ani con ine! 1C,82E proteine ț
u or diestibileG 2,33E răsimi, iar valoarea eneretică este de D70 ș
-calH-+
Te=no$o@ia de cre tere a cra'u$ui ș
Po'u$area: Necesarul de puiet la /ectar luciu de apă este de!
$n primul an popularea se va face cu puiet cumpărat, iar încep:nd cu anul
;; se va face cu puiet din propria e*ploata ie+ ț
;a'ul 2 se va popula cu I0E Crap, 10E &:ner i 10E "itofa+ &uprafa ă ș ț
luciului de apă este 2,,,I mp cu o ad:ncime de 1,Cm+
Puietul poate fi cumpărat pe ba'a de contract de la ferme speciali'ate+
&:nerul consuma planctonul care daca este în e*ces dăunea'ă crapului+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Pre@&tirea ia>uri$or 'entru 'o'u$are cu cra'
&e începe prin olirea ia'urilor, operaAiune urmată de desfundarea
canalelor drenoare, curăAarea @i nivelarea fundului acestora+ 4neori, c:nd
ad:ncimea ia'urilor s0a redus semnificativ, se impune decolmatarea vetrei
de ba'in, care se reali'ea'ă prin îndepărtarea stratului de m:l+ Dacă nu se
intervine pentru îndepărtarea m:lului, oricum este obliatoriu ca după
uscarea acestuia să se treacă cu o rapă, cu scopul mobili'ării terenului,
astfel ca aerul să pătrundă în profun'ime+ >*ienul va favori'a reacAiile de
o*idare din m:lul oranic @i va răbi minerali'area acestuia+
Acolo unde apa bălte@te se încearcă nivelarea locului, după îndepărtarea
apei+ Dacă acest lucru nu este posibil, atunci se va administra var nestins
pe fiecare 'onă acoperită cu apă, calcul:ndu0se o cantitate de cca 2,00
-H/a+ Prin aceasta, se urmăre@te distruerea eventualilor aenAi
patoeni, care altfel ar răm:ne în /ele@teu @i ar provoca boli rave
crapului care urmea'ă a fi ca'at+ $n acela@i timp, varul nestins distrue @i
pe@tii fără valoare, sau cu valoare economică redusă, cum ar fi boarAa,
pseudorasbora, carasul etc+, care nu aduc un plus de venituri fermei
piscicole, ci din contră, produc o reducere a lor prin faptul că sunt
concurenAi la /rana crapului+
De cele mai multe ori, pe vatra de ba'in uscată se administrea'ă
înră@ăminte oranice sau anoranice, iar dacă este ca'ul, se vor
administra @i amendamente+ Preătirea ia'urilor constă @i în verificarea @i
repararea diurilor, a canalelor @i instalaAiilor de alimentare @i evacuare a
apei+
Numai după ce ia'urile au fost astfel preătite urmea'ă să fie inundate, iar
după două săptăm:ni populate cu crap+
C:nd ia'urile sunt nou construite, se umple cu apă @i se verifică pe
parcursul c:torva 'ile funcAionalitatea instalaAiilor /idrote/nice @i re'istenAa
diurilor+ $n acela@i timp se urmăre@te ca la ba'a talu'urilor uscate să nu
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
fie 'one umede+ Dacă e*istă asemenea 'one, înseamnă că diul este
dimensionat incorect @i e*istă pericolul de subfu'iune, adică de dăr:mare
în timp a acestuia+
Preătirea ia'urilor trebuie făcută cu c:teva săptăm:ni sau luni înainte de
inundarea ba'inului prin însăm:n area unor plante perene 6lolium, trifoi ț
alb, coada vulpii9 ce va constitui substratul pentru depunerea ponteiG
0 în 'onele umede, unde apa bălte te se va administra clorura de varG ș
0 productivitatea piscicola se stimulea'ă prin administrarea de unoi
fermentat, var stins, fan, dro#die de bere i faina de pe te la nivelul apeiG ș ș
0 combaterea prădătorilor se face cu ard sau plase din stufG
0 se inunda ia'urile atunci c:nd temperatura apei se men ine c:teva 'ile la ț
1C01I radeG
0 lansarea reproducătorilor se face după o prealabilă îmbaiere timp de 30,
minute intr0o solu ie de NaCl 3E, cu scopul înlăturării para'i ilor corporaliG ț ț
0 pentru a asiura /rana naturală necesară alevinilor de 1 'i după
reproducere se pune la mal unoi de ra#d fermentat, iar după alte 2 'ile
se administrea'ă must de ra#dG
0 după pescuirea alevinilor i transferul în ba'ine de prede'voltare sau de ș
cre tere, ia'ul de reproducere se scure i se 'v:nta, iar vatra acestuia se ș ș
prelucrea'ă cu rapa sau discul+
$n principiu crapul este o specie de pe@te omnivor, adică în funcAie de
posibilităAi avanta#ea'ă racile de nivel inferior, cu corpuri mici care trăiesc
în ape stătătoare @i ape curătoare 6membrii 'ooplanctonului9, viermi,
melci @i larvele insectelor din nămol, însă pe l:nă /rana de oriine
animală consumă seminAele, vlăstarul plantelor acvatice, fructul, părAile
uscate ale plantelor din nămol care cad în apă+ $n ia'uri artificiale sunt
utili'ate aceste proprietăAi, pe ba'a cărora care sunt /rănite cu diferite
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
tipuri de cereale, produse au*iliare aricole ca fura#e suplimentare+
Procentul în mod optim este de ,00,0 E+
Crapul în ia'uri are un rol din punct de vedere al producAiei de carne de
pe@te, dar @i de formare a mediului+ Prin e*cavarea, mi@carea solului din
lac limitea'ă formarea nămolului anaerob, pe de altă parte prin
reîntoarcerea permanentă a elementelor nutritive bioene @i prin
tulburarea apei devine un factor esenAial al producAiei bioloice din lacuri+
Acest rol nu poate fi înlocuit prin nici o specie de pe@te+ $n ia'uri fără
crapi din cau'a ad:ncimii apei scă'ute se vor înmulAi în mod rapid cele mai
variate plante acvatice de nivel superior care vor e*trae elementele
nutritive din apă @i ceea va împiedica înmulAirea alelor monocelulare+
Procesul acvatic al circulaAiei eneriei va fi oprit de#a la nivelul de ba'ă @i
astfel se a#une într0o situaAie fără ie@ire+
Pierderi$e te=no$o@ice: =ortalitatea datorate păsărilor
6cormorani9, vidrelor, sau oca'ionat de transportul puietului, nu trebuie sa
depă ească 12E ș
Produc ia in anu$ I ț ! Din ia'ul 2 se vor recolta I700 e*emplare in
reutate de 1 -H e* la crap i D00 e*emplare de 1 - la s:ner+ ș
Crapul va avea o creste de apro*+ 7 ori fata de reutatea la care s0a
făcut popularea astfel produc ia de crap la ia'ul 2 va fi de apro*imativ ț
I700 M+
1a fitofa se va face popularea cu 320M @i se vor recolta 12I0 M+
Nece!aru$ de "ura#e: Consumul specific este de 1,1 - fura# pentru
a ob ine 1 - crap+ ț
Nr.
crt.
Produ!e S'or.an I Cantitate de "ura#
con!umat&
Cantitate tota$& de "ura#
con!umat& 'e an
1 Crap ,II0 M 1+1 M fura# pentru 1
M crap
878I
7 "itofa
viu
I77+I M 1+1 M fura# pentru 1
M fitofa
D2D
, &aner
viu
803 - 1+1 M fura# pentru 1
M s:ner
883
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
De la populare i p:nă în 1, mai fura#ul se administrea'ă după c:t ș
consumă+ După 1, mai se dau ra ii de circa 7E din reutatea totala a ț
popula iei de crap+ După 1, iulie se va fura#a după apetit+ "ura#ul ranular ț
se va ac/i'i iona de la firme speciali'ate pe ba'a de contract i rafic+ Nu ț ș
se vor stoca fura#e pe o perioada mai mare de o lună+ Con inutul în ț
proteina brută a fura#ul trebuie să fie de 2002,E, iar în răsimi de 12E+
Fura#area
"ura#ele folosite sunt e*trudate de provenien a din surse de încredere, de ț
la producători consacra i+ Aceste fura#e au o diestibilitate sporită ț
re'ult:nd cantită i mici de fecale, iar acestea pre'intă doar urme de ț
proteine sau al i compu i cu a'ot+ ț ș
Pentru crapul pus în ba'inele de prede'voltare de vor alee fura#e
ranulate de tip starter i prestarter cu un con inut ridicat de proteine, al ș ț
căror procent trebuie să depă ească ,0E iar con inutul de răsimi între ș ț
1301, E+ De asemenea din punct de vedere eneretic fura#ul trebuie să
aibă apro*imativ 3D00 -cal enerie metaboli'ată+ $n procesul fura#arii
crapilor se va folosi numai fura# ranulat e*trudat, plutitor+ Crescut în
condi ii intensive crapul se /răne te numai de la suprafa a apei+ ț ș ț
Crapul de o vară se va /răni cu fura#e e*trudate cu un con inut de ț
proteină de peste 70E i răsime de peste 10 E ș
Crapul de vara a doua se va /răni cu fura#e e*trudate a căror con inut ț
proteic poate să fie 3003, E+
Din punct de vedere al mărimii fura#ului se recomandă folosirea unei
ranula ii în func ie de dimensiunea pe telui i reutatea pe telui astfel! ț ț ș ș ș
3 p:nă la 2 rame ranula ie 0,700,I mmG ț
3 p:nă la 208 rame ranula ie 1,, mmG ț
3 între 300I00 rame ranula ie 7 mmG ț
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
3 peste I00 rame ranula ie , mm+ ț
Cu c:t dimensiunea fura#ului este mai mică cu at:t
diestibilitatea acestuia cre te, însă e*istă riscul ca ș
pe tii de palie mare sa nu pre'inte interes pentru ș
un fura# de ranula ie mică+ ț
Admini!trarea ?n@r& &minte$or i amendamente$or. ș ș C:nd
ia'urile sunt fără apă se vor administra var nestins sub forma de praf 6&,,
-g./a9+ $n perioada de cre tere se aplica , toneH/a de unoi bine ș
fermentat, din care, înainte de introducerea apei 0 1 tonaH/a, iar apoi din
doua în doua săptăm:ni c:te 700 -H/a 6%, doze9+
a$&u$ Ș
alăul este numit i < Ș ș pe te termofil ș Q deoarece acesta
este un pe te iubitor de apa caldă+ alăul în condi ii ș Ș ț
de cultură intensivă pentru a consuma fura#ul
ranulat are nevoie de temperatura peste 20RC de
preferin a 2302CRC+ 1a aceste temperaturi, cre terea ț ș
este foarte bună, în doi ani depă e te 2,, M+ alăul ș ș Ș
se poate recunoa te foarte u or după forma specifica a corpului, întruc:t ș ș
poarta pe SspateS însemnul caracteristic tuturor repre'entan ilor percidelor ț
cele doua înotătoare dorsale, despăr ite una de alta doar de un mic spa iu+ ț ț
Corpul alăului este lun, aproape cilindric, u or comprimat lateral, ș ș
acoperit de sol'i mici, aspri motiv pentru care pe tele pare aspru la pipăit+ ș
;n %omania, alăul este repre'entantul cel mai ș
valoros al percidelor 6Percidae9 i în acela i timp ș ș
unul dintre pe tii cei mai nobili i totodată cei mai ș ș
usto i din apele noastre+ ș
Co$oritu$ alăului este frumos, discret adapt:ndu0se la culorile ș
predominante din mediul natural în care trăie te+ &patele pe telui este ș ș
verde0cenu iu, mai rar alben0cenu iu, păr ile laterale fiind cenu iu0 ș ș ț ș
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
arintii, cu I0D duni mai întunecate, dispuse transversal+ %eiunea
abdominală are un colorit mai desc/is+ Pe înotătoarea caudala, c:t i pe ș
cele dorsale, pe pieli a ce acoperă radiale osoase, se pot observa multe ț
puncte nere, dispuse în 70, iruri+ %estul înotătoarelor sunt ălbui, uneori ș
ălbui0albăstrui+ ;risul oc/ilor este arintiu, cu mai multe puncte nere+
a$&u$ cre te $a dimen!iuni re$ati mari. %&rimea cea mai de! Ș ș
?ntD$nit& e!te de -,4), cm $un@ime i 34- F@ @reutate ș .
alăul este un pe te cu o de'voltare relativ rapidă, mai ales în primii 70, Ș ș
ani de via a, adică pana în clipa în care pe tele atine maturitatea ț ș
se*uala+ 4n asemenea ritm se poate e*plica prin pofta de m:ncare foarte
mare a alăului i prin via a activă de pe te răpitor+ Caracteristicile sale ș ș ț ș
forma corpului i a diferitelor sale păr i, dantura i confiura ia urii, ș ț ș ț
modul în care se mi ca, coloritul etc+ toate demonstrea'ă modul de via a ș ț
de răpitor al alăului+ &pa iul în care trăie te alăul este constituit de apele ș ț ș ș
dulci limpe'i, unde poate observa cu u urin a prada, dar îi plac i apele ș ț ș
u or saline+ ș
(răie te cu plăcere i în apele stătătoare, al căror fund este acoperit cu ș ș
pietri sau nisip+ Nu0i plac, în sc/imb, băl ile cu fundul m:los+ $n r:uri se ș ț
între ine în por iunile unde curen ii nu sunt prea repe'i, dar nici prea len i, ț ț ț ț
unde se formea'ă v:rte#uri mai mici+
Din po'i ia de rela*are în care î i a teaptă prada, alăul trece e*trem de ț ș ș ș
rapid la atac, străbăt:nd apa ca o săeată, fără să re ească inta ș ț
niciodată+ El este capabil să de'volte o ite>& de ?not e<trem de mare
în timpul atacului i mu cătura sa este cea mai siură comparativ cu toate ș ș
celelalte specii de pe ti de prada de la noi, fapt ce se datorea'ă în primul ș
r:nd perec/ilor de din i canini pe care ii are, din str:nsoarea cărora nu ț
poate scăpa nici o prada+
El î i părăse te locurile de p:nda i urmăre te mira ia rupurilor de ș ș ș ș ț
pe ti ori în retraere pentru iernat+ $n această perioadă îl putem ăsi de ș ș
reulă adunat în rupuri mai mari în apele dea#ate de veeta ie din ț
prea#ma stufului i papurii care cresc la malul apelor stătătoare, in aceasta ș
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
perioada, pasiunea de v:nător a alăului scade întruc:tva! nu mai ataca ș
violent, cu un salt decisiv, prada, ci este mult mai precaut+ C:nd apele
sunt limpe'i, alăii se între in mai mult în straturile mai ad:nci ale apei, in ș ț
timp ce în r:urile mai pu in transparente înoată cu predilec ie în straturile ț ț
mai apropiate de suprafa a+ ț
alăul este e*trem de sensibil la mal+ =ai ales în ca'ul apelor stătătoare, Ș
furtunile provoacă o puternică aita ie a apei, care la r:ndul sau tulbură ț
nisipul de pe albie+ Acest nisip se depune apoi pe operculele alăilor, ș
astup:ndu0le i periclit:ndu0le astfel sistemul respirator i ca urmare, ș ș
însă i e*istenta+ (ocmai de aceea, pe o asemenea vreme alăul caută ș ș
adăpost în por iunile cu multă papură sau stuf, unde plantele respective ț
împiedică tulburarea e*aerata a nisipului de pe fund+ alăul se strădui Ș
deci sa evite pe c:t posibil apele tulburi de după furtuni sau revărsări de
r:uri+ )ioloia alimenta iei alăului a fost studiată de mul i speciali ti+ ț ș ț ș
A fost astfel confirmat tiin ific faptul că, după resorb ia sacului vitelin, ș ț ț
alevinii de alău se /rănesc pentru început cu mici oranisme planctonice, ș
trec:nd apoi treptat la consumul de raci din specii inferioare 6=isidaceae9,
rame si insecte. La Dr!ta de -4/ $uni, 'uietu$ de a$&u duce de#a un ș
mod de ia a de r&'itor, =r&nindu4!e ?n 'rinci'a$ cu 'e ti ori de ț ș ș
ta$ie mic&, cum sunt oble ii sau puietul de plătica+ (ineretul de alău nu ț ș
prea sta să aleaăG important pentru el este să înurite'e o cantitate
suficientă de /rana+ E*emplarele mai mature însa nu mai v:nea'ă orice,
ale:ndu0 i doar speciile pe care le aprecia'ă ca SdelicateseS+ Nici ei nu ș
cru a ro ioara sau broasca, dar /rana cea mai de pre o constituie ț ș ț
inirica, care are o carne destul de rasă, în launele apropiate de ărmul ț
mării, alăii se /rănesc în primul r:nd cu uvi'i i cu alte specii ale enului ș ș
3obiidae+
Canibalismul este un fenomen care poate fi observat si la alău+ ș
E*emplarele mai mari le măn:ncă fără Sremu căriS pe cele mai mici+ ș
alăul atacă cu îndră'neală orice vie uitoare ce i0a st:rnit pofta, în/ite Ș ț
broa tele, racii, viermii, insectele si celelalte vie uitoare acvatice ce0i ies in ș ț
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
cale+ Nu atacă în sc/imb păsările care înoată la suprafa a apei+ Are o ț
diestie bună, rapidă, întruc:t stomacul sau produce aci'i puternici, care
descompun /rana eficient, dar ii provoacă pe telui o sen'a ie continua de ș ț
foame, din cau'a căreia alăul depune mari eforturi pentru a avea mereu ș
burta plina+
alăul atinge maturitatea se*uala la v0rsta de 1-2 ani Ș , de obicei masculii
cu un an mai devreme dec:t femelele+ Perioada de reproducere a alăului ș
începe la sf:r itul lui martie, termin:ndu0se spre sf:r itul lunii aprilie+ ș ș
Pentru reproducere, alăul are nevoie de o apa de cel pu in 10TC, dar este ș ț
si mai bine daca temperatura se ridica la 12017TC+ alăul este un pe te Ș ș
care î i depune icrele în ScuibS, adică i le pune de reula pe nodurile ș ș
spălate ale rădăcinilor de salcie din apa+ > femela reproducătoare de ,00
80 cm lunime poate depune 3000000,00000 boabe de icre+ Numărul
icrelor depuse de e*emplarele foarte mari poate depă i c/iar cifra de un ș
milion+ ;crele depuse sunt lipicioase, cu un diametru intre 0,I si 1,, mm,
de culoare ălbuie+
Ualăul trăie@te în ape dulci, curătoare sau bălAi @i în ape salmastre+
Preferă ape cu fundul nisipos sau pietros, limpe'i @i bine o*ienate+ Este
un pe@te semimirator, cunoa@te arealele favorabile reproducerii sau
/rănirii @i le frecventea'ă anual+
Devine matur se*ual la v0rsta de 1-2 ani, c0nd are lungimea de 2,-&, cm
şu greutatea ,,3-%,4 -g(
%eproducerea are loc primăvara, la temperatura apei de 12017RC, în locuri
nisipoase, în care femela sapă un cuib cu diametrul de 1001, cm sau pe
corpuri dure! creni, veetaAie dură, @+a+ ;crele sunt depuse într0o sinură
porAie+ Prolificitatea totală este de 100+0000300+000 icre @i diametrul
acestora este 1,001,, mm+ ;ncubaAia durea'ă 1000110 rade * ore+ &acul
vitelin se resoarbe la D010 'ile+ 5rana este constituită din infu'ori, apoi, pe
măsura înaintării în v:rstă, nauplii, 'ooplancton, alevini, pui @i pe@ti
maturi 6de talie mică sau mi#locie9+Din momentul /rănirii cu alevini, @alăul
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
devine canibal+ $a v0rsta de &, zile, alevinul are forma adultului şi trece la
stadiul de pui(
Cre@terea @alăului în sisteme controlate 6crescătorii piscicole9 se practică
în Europa din sec+ B;B @i în %om:nia+
Cuiburile de reproducere erau confecAionate din mustăAi de salcie @i
instalate în 'one de reproducere naturală, în oboare special construite sau
în ia'uri+ Pentru transport, cuiburile cu icre embrionate erau a@e'ate pe
rătare, montate succesiv, în lă'i de lemn+ &paAiile libere se completau cu
mu@c/i umed iar capacul era ăurit, pentru a permite ventilarea spaAiului+
%eproducerea @alăului se orani'ea'ă în sistem natural0diri#at, în ia'uri+
;a'urile în care se orani'ea'ă reproducerea natural0diri#ată a @alăului
trebuie să aibă suprafaAa de ma*imum 1+000 mp, ad:ncimea de 1,,02,0
m+ @i să fie complet lipsite de vegetaţie+ Deoarece @alăul este foarte
sensibil la manipulare @i transport, are nevoie de o perioadă mai mare de
adaptare la un nou /a5itat @i manipularea neli#enta la popularea
ba'inelor de reproducere poate conduce la in/ibarea lor, nedepunerea
pontei sau c/iar la pierderea 6moartea9 reproducătorului+ De aceea, este
recomandabil ca, iernarea reproducătorilor de @alău, să se orani'e'e în
ia'ul în care se vor reproduce+
Norma de 'o'u$are a ia>u$ui de re'roducere e!te de o "ami$ie $a
-,4/, m'. O "ami$ie e!te "ormat& dintr4o "eme$& 8i un ma!cu$+
După eclozare, larvele răm0n în incu5ator 2-& zile după care sunt
transferate în #uvelnice, în ba'ine de parcare, unde sunt /rănite cu ale @i
rotiferi+ 1a v:rsta de C0D 'ile larvele sunt apte pentru ambalare 6în saci de
polietilenă, cu apă @i o*ien sub presiune9 @i transport+
Creşterea în vara 6, se reali'ea'ă în policultură, în ba'ine piscicole 6ia'uri,
ia'uri, acumulări, bălAi9 în care speciile pa@nice au cel puAin 1 6un9 an @i nu
e*istă @alău de v:rstă mai mare+ Canibalismul, specific @alăului de la
v:rsta de ,0080 'ile, poate compromite total supravieAuirea puilor de
@alău în ba'ine populate cu @alău de v:rste diferite, dacă nu au suficientă
/rană+ CondiAiile de ba'ă pentru cre@terea puilor de @alău sunt /rana @i
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
conAinutul în o*ien solvit+ Ualăul este recomandat în ba'ine piscicole
e*ploatate semiintensiv, la care apa de alimentare nu poate fi filtrată
eficient @i trebuie diminuată sau eliminată populaAia de caras sau alte
specii nevaloroase+
Norma de populare cu alevini sau pui de @alău, a ia'urilor ciprinicole,
depinde în primul r:nd de mărimea estimată a populaAiei de pe@ti ce
trebuie eliminată, cunosc0ndu-se faptul că 7 -g de peşte produc % -g de
şalău, supravieAuirea @alăului de la v:rsta de C0D 'ile la 1,00200 'ile este
de ,010 E iar reutatea medie individuală 6J9 este 1,00200 H e*+
Ualăului trebuie să îi re'ervăm rolul de combatere a speciilor sălbatice,
lipsite de valoare economică sau concurente la /rana speciei de ba'ă+
Fura#are a$&u$ui ș
Pentru stabilirea necesarului de fura#e i pentru monitori'area cre terii i ș ș ș
în ca'ul alăului se pot întocmi tabele de cre tere+ Pentru tineret se vor ș ș
alee fura#e ranulate cu un con inut ridicat de proteine al căror procent ț
trebuie să depă ească ,, E, iar con inutul de răsime să fie între 11E i ș ț ș
1, E+ De asemenea din punct de vedere eneretic, fura#ul trebuie sa aibă
apro*imativ ,000 -cal enerie+
$nră area alăului se face cu fura# av:nd un con inut proteic de peste 7, ș ș ț
E, iar răsimile sunt între 70000,000 - cal+
"ura#area se va efectua consult:nd fi a fura#ului i după reali'area unui ș ș
proram de /rănire+ "i a fura#ului de distribuie odată cu fura#ul+ ș
Nr.
crt.
Produ!e S'or.an I Cantitate de "ura#
con!umat&
Cantitate tota$& de "ura#
con!umat& 'e an
1+ alău Ș 78D M 1+1 - de fura# concentrat
produc 1 - de @alău
,1,
Consumul specific este de 1,1 - fura# pentru a ob ine 1 - alău+ ț ș
Descrierea func ională a sta iei de incubare i predezvoltare ț ț ș
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
$n >ona de incubare vor fi incubatoarele formate din troci verticale ce
permit incubarea icrelor de crap i alău+ ;n acest fel unitatea nu va fi ș ș
nevoită sa ac/i'i ione'e puiet după primul an+ Astfel vor fi reduse ț
c/eltuielile din e*ploatare+
Această 'ona are un număr de 2 troci verticale, cu o capacitate de stocare
totală de 270000 icre dispuse în tăvi diferen iate, astfel făc:ndu0se posibil ț
incubatul talpinelor enetice uniceHfamilii separate unele de altele+
Puietul răm:ne în incubator p:nă la stadiul de liber de înot după care va fi
transportat în ba'ine pentru începerea fura#ării+ Pentru o bună func ionare ț
este necesar debitul de apa V W 1, lHmin +
(e/noloia reproducerii artificiale a crapului
(e/noloia reproducerii artificiale a crapului define te un comple* de ș
proceduri care, aplicate, conduc la ob inerea larvelor de crap în condi ii ț ț
optimi'ate si cu randamente superioare celor din mediul natural+
%eproducerea artificială a pe tilor define te activitatea prin care omul ș ș
intervine direct în stimularea /ormonala a măturarii onadelor,
colectarea elementelor seminale6ovule si spermato'oi'i 9, crearea
condi iilor necesare fecundării i incuba iei icrelor i de'voltării ț ș ț ș
postembrionare+
%andamentul mai bun ob inut prin reproducerea artificiala a aceleeasi ț
femele de crap în compara ie cu reproducerea naturala este re'ultat a ț
unor condi ii favori'ante create în mod special ! ț
0 stimularea /ormonala a măturarii onadelor care determina
cre terea numerica a icrelor maturate, acumularea de substan e ș ț
lipo0proteice si optimi'area preătirii pentru fecundareG
0 fecundarea într0un spa iu foarte mic determina cre terea ț ș
imprudentei înt:lnirii dintre spermato'oid si micropilul icrei+ 1a
reproducerea artificiala procentul icrelor fecundate este de C0 F I0
E si la reproducerea naturala diri#ata este de 80 E G
0 optimi'area condi iilor de mediu în perioada incuba iei 6temperatura, ț ț
o*ien, turbiditate, lipsa dăunătorilor i prădătorilor determina un ș
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
procent de eclo'are de C0 F D0 E în compara ie cu reproducerea ț
natural diri#ata unde acesta este de 70 EG
0 optimi'area condi iilor de mediu în perioada de'voltării ț
postembrionare 6larvare9 determina o supravie uire de 80 F I0 E în ț
raport cu supravie uirea la reproducerea natural diri#ata care este ț
de 70 E
%eproducerea artificiala oferă i alte avanta#e! ș
0 nr+ de masculi necesari este mult mai mic deoarece sperma obtinută
de la un mascul de buna calitate poate fecunda icrele ob inute de la ț
102 femele + $n practica , te/noloii folosesc pentru fecundarea
icrelor unei femele, por ii de sperma de la 2 F 3 masculi pentru a se ț
asiura de buna fecundare a icrelorG
0 este optimi'ata selec ia i ameliorarea enetica a rasei prin ț ș
cunoa terea oriinii parentale a loturilor destinate proramelor de ș
cercetare tiin ificaG ș ț
%eproducerea artificiala pre'intă si de'avanta#e!
0 stresarea e*cesiva a reproducătorilor i epui'area fi'ioloica a ș
acestora+ De aceea, se recomanda folosirea unui reproducător la
reproducerea artificiala odată la 2 aniG
0 adaptabilitatea produ ilor la condi iile nefavorabile de mediu se ș ț
reduceG
0 scade imunitatea naturala si creste sensibilitatea la boli a
descenden ilor+ ț
Sta ia de reproducere artificiala a pe tilor ț ș repre'intă un comple*
te/noloic format din ia'uri, clădiri i instala ii speciale destinate asiurării ș ț
condi iilor optime cerute de particularită ile bioloie reproducerii pe tilor+ ț ț ș
&ta iile de reproducere artificiala sunt alimentate cu apa rece 6neîncăl'ita, ț
ia'uri sau lacuri9 sau cu apa termostatata, av:nd ca sursa de căldura !
ape termale, ape de răcire a instala iilor industriale 6termocentrale, ț
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
inclusiv nucleare, s+a+ 9 sau centrale termice speciale 6destinate sta iilor ț
mici+9
4rmare a stimulării /ormonale cu e*tract /ipofi'ar 6sau /ormoni sintetici9,
femelele 6si masculii9 a#un în stadiu de ovula ie 6respectiv, spermatie9 ț
adică, eliberarea 6curerea9 elementelor se*uale+
Pentru colectarea elementelor se*uale, reproducătorul este înfă urat cu un ș
prosop, i se acoperă oc/ii cu m:na si este inut cu u oara fermitate într0o ț ș
po'i ie oblica, av:nd capul în sus si orificiul enital liber+ Al doilea ț
piscicultor tine vasul pentru colectat icre sub orificiul enital si al treilea,
masea'ă foarte u or abdomenul reproducătorului+ (rebuie, obliatoriu ș
avut în vedere faptul ca reproducătorul nu este ,,mulsQ, masa#ul nostru
este menit sa înlocuiască mi cările musculare voluntare din reproducerea ș
naturala+ Este o re eala sa avem ca obiectiv ob inerea unor mari cantită i ș ț ț
de icreG calitatea icrelor recoltate este succesul activită ii te/noloului+ ț
1ap ii pot fi recolta i i cu a#utorul unei pipete direct din orificiul ț ț ș
uroenital+
8ecundarea este clasificata în func ie de metoda folosita în ! ț
0 fecundare umeda! icrele si lap ii se colectea'ă într0un vas cu apa, se ț
amesteca u or pentru omoeni'are si se lasă 30, minute în repausG ș
0 fecundare semiumeda! icrele se colectea'ă într0un vas uscat, lap ii se ț
colectea'ă într0un vas cu apa, se amesteca cele doua componente, se
omoeni'ea'ă si se lasă 30, minute în repausG
0 fecundare uscata! icrele se colectea'ă într0un vas uscat, peste ele se
adăua c:te 203 picături de sperma de la 2 639 masculi, se
omoeni'ea'ă u or, se adăua apa sau lic/id fecundat 67X NaCl si ș
3X 4ree9, se omoeni'ea'ă si se lasă în repaus în mai multe repri'e
timp de 20030 minute+ 4lterior pentru o prima descleiere icrele se spăla
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
de 207 ori cu acela i lic/id si se transfera pentru descleierea totala într0 ș
un vas cu I010 litri de solu ie care con ine I,, X 4ree+ ț ț
Descleierea icrelor se reali'ea'ă si cu o solu ie cu arila fina în suspensie ț
sau lapte deresat+
%e'ultatele bune se ob in la fecundarea icrelor de crap în por ii de 2,0 cu ț ț
207 cm
3
de sperma+
;crele fecundate si descleiate se transfera în incubatoare prin transva'are
si imediat se asiura un debit de alimentare e*primat în litri pe minut eal
cu 1001, E din volumul de apa e*istent în incubator+
Ec$o>area ;ncuba ia durea'ă D0 rade 'ile si în aceasta perioada ț
embrionul parcure mai multe etape de de'voltare de la prima divi'iune a
oului p:nă la apari ia operculelor si muurilor bran/iali a urii ț
6nefunc ionale9 si tubului diestiv, a înotătoarelor si sacului vitelin, adică ț
al momentului sparerii membranei icrei si eclo'ării+ 4nii autori sus in ca ț
înaintea eclo'arii embrionii secreta o en'ima care reduce sensibil
re'istenta membranei icrei si permite ruperea acestea+ Eclo'area are loc
pe parcursul a 102 ore pentru tot lotul e*istent într0un incubator+ %esturile
membranelor sunt evacuate odată cu apa te/noloica sau prin sifonarea
'onei în care sunt alomerate iar larvele sunt transferate în #uvelnice în
ba'ine de parcare a larvelor+
De'voltarea larvara $n momentul eclo'ării, larvele au corpul transparent
cu pete pimentare brun înc/is+ >c/ii sunt pimenta i, ura nefunc ionala ț ț
aripioarele pectorale sunt func ionale si membrana înotătoare continua, ț
ve'ica înotătoare lipse te, sacul vitelin bine individuali'at+ Capacitatea de ș
înot fiind redusa si pentru a transforma re'erva de /rana în masa
corporala nu în enerie destinata mi cării, larvele stau lipite de pere ii ș ț
#uvelnicului primele 3807I ore+ 1a v:rsta de 2 6doua9 'ile larvele devin
active si de la v:rsta de trei 'ile î i asiura eneria necesara din re'erva ș
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
sacului vitelin 6diminuat ca volum9 si din /rana e*oena+ 2e'ica
înotătoare formata si plina cu aer, le permite deplasarea le#era în apa, în
căutarea de infu'ori+ De'voltarea mu c/ilor si sc/eletului se intensifica+ ș
Aten ia acordata larvelor în aceasta perioada trebuie concentrata pe doua ț
direc ii principale! ț
0 asiurarea permanenta a o*ienului necesar 6min++, m H l9G
0 asiurarea /ranei e*oene 6infu'ori si ale ver'i9 din culturi
diri#ate+
1a v:rsta de 30, 'ile larvele sunt livrate sau transferate în ba'ine de
de'voltare postlarvara situate în interiorul sta iei sau în ia'uri de ț
de'voltare postlarvare+
=anipularea larvelor se face astfel! #uvelnicul în care au fost parcate se
restr:ne ca volum, încet, pentru a permite larvelor sa se alomere'e fara
a răm:ne lipite de pere ii #uvelnicului+ Din e*teriorul lor pere ii #uvelnicului ț ț
sunt permanen i spăla i pe măsura ce sunt sco i din apa, altfel, larvele ț ț ș
ramase lipite de pere i sunt traumati'ate si vor muri+ Daca larvele se ț
transfera prin sifonare, opera iunea începe înainte de a le alomera, ț
pentru a evita traumati'area primelor larve sifonate+
&tabilirea numărului de larve produse respectiv, ambalate pentru
transport, este necesara obliatoriu pentru a respecta norma de populare
la cre terea ulterioara dar si pentru a folosi o unitate de măsura pentru ș
produsul v:ndut+
1a v:rsta de 8 'ile, sacul vitelin este resorbit complet, /rana este e*clusiv
e*oena, mu c/ii nu sunt complet distinc i, sc/eletul osos este în ș ț
de'voltare, înotătoarele sunt bine eviden iate dar nu au forma definitiva, ț
aparatul diestiv este de'voltat, landele ane*e aparatului diestiv sunt
în formare i larva a intrat în stadiul de alevin+ ș
1a v:rsta de 2 0 3 'ile larvele încep sa se /rănească si cu elemente trofice
din mediul e*terior+ P:nă la resorb ia sacului vitelin, larvele se /rănesc în ț
special cu ale unicelulare 6>scillatoria si Closterium sunt mai frecvent
consumate, c/iar daca aloflora este bine de'voltata9, dar si cu rotifere
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
6)rac/ionus si Meratella9, mici cladocere 6)osmina9 si c/iar nauplii de
copepode+
$ncep:nd cu 'iua , 0 8 de via a, /rana devine proresiv mai variata si mai ț
boata! este alcătuita din ale, rotifere, cladocere, copepode, larve de
c/ironomide 6 care in stadiul #uvenil sunt planctonice 9 si c/iar ostracode+
Alele constituie un element principal, dar 'ooplanctonul începe sa devina
dominant+
&e manifesta o interrela ie str:nsa între intensitatea /rănirii si de'voltarea ț
tubului diestiv+ Evolu ia intestinului depinde în primul r:nd de calitatea si ț
cantitatea /ranei dierate+ Peretele intestinal capăta o structura specifica
prin apari ia unor cute sau pliuri dispuse în 'i0'a, mai îndesite si ț
evidente în partea anterioara a intestinului+ 1ipsa /ranei specifice acestei
perioade determina pe de o parte reducerea /rănirii endoene si
persistenta sacului vitelin p:nă în a C0a sau a I0a 'i ca răspuns de apărare
a oranismului, dar si cau'a a debili'ării larvei si pe de alta parte intestinul
se de'volta insuficient, cu modificări în ce prive te suprafa a interna ș ț
6numărul si mărimea pliurilor9 si c/iar cu modificări ale celulelor care
formea'ă epiteliul intestinal+
Aona ba>ine$or de cre!tere 'uiet are o suprafa ă de DI,1C mp+0este ț
destinata cre terii puietului cu masa de 10 F 200 in I ba'ine rectanulare ș
din PE cu dimensiunile 2,12 * 2,12 * 1,, m, cu înăl imea apei / apaW1,20 ț
m, asiur:nd un volum de , mc apa Hba'in+ &e estimea'ă o cre tere totala ș
de cca 1000 e*emplare timp de 12 luni, cu o pierdere preconi'ata de ,E
adică ,0 e*emplare+
Coloana de apa in ba'ine se va men ine la 700,0 cm si se va creste radat ț
pana la 1 01,2 m pe măsura se apropie de 100 He*+ Densitatea de peste
in ba'ine va fi de cca 2, e*Hmp sau 18,88 e*Hmc+
Puietul de alău cu masa 10 F 200 va fi distribuit într0un ba'in ș
sementat din PE 8,28 * 2,28 m cu înal imea apei de 1,20 m, asiur:nd ț
un volum de 17+7 mc apa+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Pentru o*ienarea apei din ba'ine se vor monta la fiecare cate un difu'or
ceramic 6eraOo*ien9 care are rolul de a difu'a at:t aerul cat si apa din
ba'ine, cu o capacitate de 1+, lHmin +
&e vor efectua măsurători i c:ntăriri de doua ori pe luna, minim ,0 ș
e*Hba'in si se vor întocmi raficele de cre tere, respectiv noile ra ii de ș ț
fura#are+ Cu oca'ia pescuirilor de control se va evalua i starea ș
i/tiopatoloica a materialului si se vor lua masuri de tratament daca este
ca'ul+
"ura#area se va face la ore fi*e pentru stimularea poftei de m:ncare si
pentru u urarea asimilării ei, influen :nd randamentul cre terii in ș ț ș
reutate+ Distribuirea ra ionala a /ranei va evita depunerea acesteia pe ț
fundul ba'inelor+
5rănirea este oprita cu 7I de ore înaintea oricărei manipulări! sortare,
mutare din ba'ine, transport, comerciali'are, tratament, etc
Perioada de cre tere a 'uie i$or ș ț de crap i alău, va fi p:nă în mai0 ș ș
iunie a anului următor c:nd vor atine reutatea de apro*+ 1000 , după
această perioadă în cursul luni mai F iunie odată cu cre terea temperaturii ș
e*terioare, e*emplarele vor fi mutate în ia'urile amena#ate+
Fura#area 'uietu$ui !e a "ace a!t"e$
Nr.
crt.
Produ!e S'or.an I Cantitate de "ura#
con!umat&
Cantitate tota$& de "ura#
con!umat& 'e an
1 Puiet 71,0 M 1+1 M fura# pentru 1
M
7,8,
"ura#area puietului se va face automati'at cu a#utorul unor /rănitoare+
Apa din ba'ine este în sistem recirculat, cu sc/imb de apă proaspătă în 27
ore de 10E din volumul total al ba'inelor+ Evacuarea apei din ba'ine se va
face continuu de 2oriHora i va fi transportata direct în ia'urile amena#ate+ ș
Daca temperatura e*terioara este ridicata i durata transportului ș
depă e te 203 ore, de va face ambalarea sacilor în cutii 6cu capac etan 9 ș ș ș
din polistiren e*pandat în care, în partea inferioara, se introduce un strat
de 1001, cm /eata+ $ntre stratul de /eata i sacul de polietilena se ș
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
introduce o placa de polistiren e*pandat, ăurita, cu rosimea de I010 cm+
Numărul de larve sau alevini transporta i în asemenea condi ii depinde de ț ț
specie, v:rsta, temperatura apei si durata transportului
$ansarea alevinilor în ia'urile de cre tere trebuie sa respecte două principii ș
de ba'ă la popularea ia'urilor proprii!
0 distribuirea uniforma perimetralaG
0 lipsa completa a ocurilor! vasul de transport se scufunda sub ș
nivelul apei, se înclina si se ole te într0o 'ona lipsita de valuri+ ș
;a'urile care vor fi populate cu puiet au umătoarele caracteristici!
IAA 3 IAA 0
Su'ra"a a amena#at& 5m'7 ț D2DC 2I73D
Su'ra"a a $uciu de a'& 5m'7 ț C8DC 2,,,I
AdDncimea a'ei 1,C 1,C
S'ecii de 'e ti ș alău CI E Ș
"itofa 22 E
Crap I0+D EG
&:ner I+8C EG
"itofa 10+7E
Produc ia e!timat& $a 30 $uni ?n C@ ț alău C00 M Ș
"itofa 200 M
Crap I700 M
&aner D00 MG
"itofa 10I0 M
Proce!u$ te=no$o@ic
9aloarea nutritivă a cărnii de peşte este ridicată datorită proteinelor
complete, a răsimilor u@or asimilabile @i a con inutului ridicat de vitamine ț
6)2, )8, A, D9 @i de substan e minerale 6fosfor, iod, calciu, sodiu, clor9+ ț
Carnea de pe@te se asimilea'ă mai u@or dec:t cea de mamifere av:nd un
rad de asimilare al pe@telui proaspăt de DCE+ 2aloarea eneretică
varia'ă în func ie de con inutul în răsime+ Calită ile nutritive sunt ma*ime ț ț ț
ale pe@telui proaspăt+ Pe măsură ce pe@tele se învec/e@te, valoarea
nutritivă scade @i devine to*ic c:nd este alterat+ Din acest motiv se
impune verificarea prospe imii pe@telui la recep ie @i înainte de a fi ț ț
introdus în produc ia culinară+ ț
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Descrierea func ională a sta iei de incubare i predezvoltare ț ț ș
$n >ona de incubare aria utilă de D,30 mp vor fi incubatoarele formate
din troci verticale ce permit incubarea icrelor de crap i alău+ ;n acest fel ș ș
unitatea nu va fi nevoită sa ac/i'i ione'e puiet+ Astfel vor fi reduse ț
c/eltuielile din e*ploatare+
Această 'ona are un număr de 3 troci verticale, cu o capacitate de stocare
totală de 270000 icre dispuse în tăvi diferen iate, astfel făc:ndu0se posibil ț
incubatul tulpinelor enetice uniceHfamilii separate unele de altele+
Puietul răm:ne în incubator p:nă la stadiul de liber de înot după care va fi
transportat în ba'ine pentru începerea fura#ării+ Pentru o bună func ionare ț
este necesar debitul de apa V W 1, lHmin +
Ga$a de cre tere 'uie i ș ț ! este amplasată în aripa st:nă a fermei
piscicole i este destinată cre terii de puiet + ș ș
5ala de cre tere puiet are următoarele componente ! ș
:ona 5azinelor de cre tere puiet ș cu o arie utilă de DI,1C mp+ Această 'ona
este destinată cre terii puietului de crap i alău cu masa de 10 F 200 în ș ș ș
10 ba'ine rectanulare din polipropilenă cu dimensiunile 2,0 * 2,0 * 2m,
cu înăl imea apei 5 apaW1,,0 m, asiur:nd un volum de 8 mc apă Hba'in+ ț
&e estimea'ă o cre tere totala de cca 1000 e*emplare timp de 12 luni, ș cu
o pierdere preconizata de &; adică ,0 e*emplare+ Densitatea de pe te în ș
ba'ine va fi de cca 2, e*Hmp sau 18,88 e*Hmc+
Perioada de cre tere a puie ilor de crap i alău, va fi p:nă în mai0iunie a ș ț ș ș
anului următor c:nd vor atine reutatea de apro*+ 1000 , după această
perioadă în cursul luni mai F iunie odată cu cre terea temperaturii ș
e*terioare, e*emplarele vor fi mutate în ia'urile amena#ate cu a#utorul
unor ba'ine+
Apa din ba'ine este în sistem recirculat, cu sc/imb de apă proaspătă în 27
ore de 10E din volumul total al ba'inelor+ Evacuarea apei din ba'ine se va
face continuu de 2oriHora i va fi transportata direct în ia'urile amena#ate+ ș
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
>dată a#un i la ia'uri pe tii vor fi /răni i si înri#i i de specialistul în ș ș ț ț
acvacultura în a a fel înc:t să nu e*iste ca'uri de mortalitate sau ș
îmbolnăvire a pe tilor+ ;mediat ce pe tii au a#uns la maturitate te/noloică ș ș
6adică la reutatea optimă pentru a fi procesa i 9 ace tia sunt pescui i cu ț ș ț
a#utorul plaselor si transporta i către unitatea de procesare în cel mai scurt ț
timp posibil pentru a nu se deprecia+
Rece' ia 'e8te$ui ț
%ecepAia repre'intă controlul calitativ @i cantitativ al pe@telui+ %ecepAia
calitativă constă în e*amenul oranoleptic+ 4n rol /otăr:tor îl au!
e*amenul oranoleptic @i verificarea stării sanitare a pe@telui+
Veri"icarea ca$it& ii 'e8te$ui ț se reali'ea'ă de obicei prin e*amene
oranoleptice pentru stabilirea stării de prospe ime @i recunoa@terea ț
speciei de pe@te pe ba'a anali'ei caracteristicilor acesteia 6forma corpului,
culoarea, mărimea, lunimea, masa9+
Con inutul mare în apă @i în substan e nutritive favori'ea'ă alterarea ț ț
rapidă a cărnii de pe@te+ De aceea se impune verificarea calită ii pe@telui în ț
diferite etape ale produc ie culinare i anume la recep ie, în timpul ț ș ț
depo'itării @i înainte de introducerea în procesul te/noloic+ Pe@tele
proaspăt are mucusul în cantitate mică, transparent, fără miros, corpul
tare, pielea întinsă, umedă, lucioasă sau u@or mată, sol'ii lucio@i, bine
fi*a i pe piele, lobii oculari sunt bombaAi cu corneea transparentă, cu ț
pupilele bine eviden iate, ura este înc/isă, bran/iile ro@ii sau ro', umede, ț
lipsite de muco'itate, operculele bine lipite de bran/ii, se ridică reu @i
revin în po'i ie ini iala, abdomenul are forma normală, consistenAa, riidă, ț ț
lipsit de pete, anusul are aspect albicios, este retractat @i înc/is,
musculatura spatelui este tare, elastică, se desprinde reu de oase, în
sec iune este neteda, strălucitoare, de culoare ro' sau cenu@ie alba, cu ț
miros plăcut+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
"ecep ia va fi efectuată în ț zona de recep ie şi depozitare materie ț
primă+ $n timpul recepAiei, comunicarea cu mi#locul de transport se
reali'ea'ă printr0o u@a amplasată la e*teriorul clădirii+
Nu va fi necesară depo'itarea pe@telui proaspăt în camere friorifice
pentru păstrare, pe@tele proaspăt va fi imediat transportat imedia către
spaAiul de eviscerare @i spălare+
Rece' ia materia$e$or 'rime au<i$iare ț
=ateriile au*iliare folosite au rol determinant asupra ca$it& ii 8i ț valorii
nutritive a produselor+ Deoarece la recep ionarea materiilor au*iliare ț
6 sare, condimente, aditivi, etc+9 nu este posibil sa se efectue'e controlul
c/imic al tuturor inredientelor, unitatea trebuie să se ba'e'e pe furni'ori
pentru ca ace@tia să le livre'e numai materiale au*iliare de calitate+
Calitatea acestor aditivi trebuie să fie asiurată printr0o Declara ie de ț
conformitate sau Certificat de calitate din partea furni'orului, care să
includă @i un certificat de anali'a @i instrucAiuni de utili'are+ (rebuie totu@i
efectuate anali'e periodice ale aditivilor ca măsura suplimentară de
anali'ă+
Principalele materii prime auxiliare utili'ate la prelucrarea prin
afumare a pe@telui apar in:nd &C A&AC>= (%AN& &%1 sunt! apă, sare, ț
condiment, arome+
A'a
Apa repre'intă unul din factorii esen iali în desfă@urarea procesului de ț
produc ie în unitate + Apa utili'ată în scopuri te/noloice pentru ț
prepararea amestecurilor de intrare în componen a produselor F trebuie să ț
corespundă condi iilor te/nice de calitate impuse de relementările în ț
vioare! să fie fără miros, incoloră, fără ust străin, fără particule în
suspensie, p5 C0I, ma*im 20TC duritate totală, ma*im 20 ermeniH ml @i
3 colibaciliH litru, fără urme de /idroen sulfurat, săruri ale metalelor
rele, amoniac, nitri i, fier+ ț
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Sare
NaCl 0 clorura de sodiu conAine minim DC0DI0DE NaCl, diferenAa de 103E
fiind repre'entată de alte substanAe c/imice+ Este utili'ată ca substanAa
antiseptica, conservantă+ "olosită în concentraAii mai mari, de 1,02,E
sarea are @i o acAiune conservantă+ 1a prelucrarea industriala a pe@telui
sarea se folose@te sub formă solida run#oasă sau fină+
Arome$e
&unt folosite în procesarea pe@telui pentru a conferi produselor un ust @i
miros plăcut, stimul:nd apetitul+ Aromele naturale sunt de oriine
veetală+ Condimentele conAin o serie de principii active 6uleiuri eterice,
alde/ide, cetone, ră@ini, aci'i luco'idici etc+9 care definesc caracteristica
fiecăruia+
0. Tran!'ortu$
Aprovi'ionarea cu pe@te se face din producAia proprie respectiv din ia'uri
astfel timpul de transport de la centrele de recoltare la secAiile de
procesare va fi foarte scurt
(ransportul se face cu mi#loace de transport friorifice sau cel pu in ț
i'oterme+ Pe parcursul transportului, pe@tele trebuie ferit de @ocuri @i
vătămări mecanice+ De aceea, ambala#ele recomandate pentru transport
sunt adecvate speciei, folosindu0se diferite tipuri de lă'i, containere, bene,
etc+
$n ca'ul lă'ilor sau containerelor, nivelul pe@telui trebuie să fie cu , cm
sub înălAimea ambala#ului pentru a evita provocarea de vătămări mecanice
@i strivire+ Ambala#ele trebuie să fie în stare funcAională, curate, fără miros
străin @i să nu modifice caracteristicile de calitate ale pe@telui +
&pălarea ambala#elor se efectuea'ă în spaAiile amena#ate special cu apă
calda @i deterenAi avi'aAi pentru industria alimentară+ &pălarea
containerelor se efectuea'ă după fiecare transport+ După spălare,
containerele se reintroduc în circuitul de transport+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
De'o>itarea materiei 'rime
&tocarea pe@telui p:nă la introducerea în procesul de procesare trebuie
limitată, dacă este posibil c/iar suprimată, astfel înc:t pe durata păstrării
să nu se producă modificări ale caracteristicilor specifice+
;n timpul stocării temporare, pe@tele suferă o serie de modificări de natură
fi'ică, bioc/imică @i microbioloică+ =odificările survenite sunt în funcAie de
specie, soi, rad de maturitate, condiAii de păstrare @i durata depo'itării+
Pre$ucrarea 're$iminar& a 'e8te$ui !e rea$i>ea>& ?n urm&toare$e
"a>e
Cură irea de solzi ț +0 se reali'ea'ă manual într0un spa iu destinat acestei ț
opera iuni+ ț
<viscerarea se reali'ea'ă manual de către un operator de industria
alimentară + Această opera iune constă in scoaterea intestinelor i a ț ș
bran/iilor+
Spălarea peştelui se reali'ea'ă at:t manual în #et de apa rece+ Păstrat în
apa pe tele î@i pierde din calităAile nutritive @i ustative, se îmbiba cu apă ș
@i se prelucrea'ă mai reu+
$n func ie de specia de peste @i preparat se pot reali'a operaAii specifice, în ț
special filetarea+ &e aplica pentru pe@tele mare+ "iletarea se reali'ea'ă
manual în spaAiul destinat acestei operaAiuni+
Prelucrarea preliminară a pe@telui determină pierderi cantitative destul de
mari+ &e aprecia'ă ca prin eviscerare @i decapitare se pierde 2,030E din
masa pe@telui+ &pălarea @i divi'area e*cesiva, pierderi de suc @i deci
substanAele nutritive+
Proce!area 'rin a"umare a 'e8te$ui:
Pe8te$e a"umat
A"umarea este operaAia prin care un produs alimentar se supune acAiunii
fumului 0 aerosol 0 re'ultat din combustia specifică a anumitor materiale
lemnoase.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Con!erarea este asiurată de unele substanAe c/imice pre'ente în fum,
substanAe cu acAiune bactericidă @i antio*idantă! prin afumare are loc @i o
aromati'are a produsului precum @i formarea culorii specifice+
En "unc9ie de tem'eratura "umu$ui, a"umarea 'oate "i:
- afumarea la cald, c:nd temperatura fumului este cuprinsă între C,T @i
I0TCG
- afumare la rece care se aplică în două variante!
» cu "um $a tem'eratura de 0/H 4 -,HI
» cu "um $a tem'eratura de 1H 4 30HC .
=rocesul afumării urmăreşte trei scopuri!
- aromati'area produsuluiG
- împiedicarea de'voltării microoranismelorG
- împiedicarea o*idării produselor+
Procesul de formare a fumului este o combinaAie de ardere completă a
rumeu@ului @iHsau lemnului @i de distilare uscată 6piroli'ă9, cele două
procese av:nd loc simultan, primul proces desfă@ur:ndu0se în punctele de
contact ale combustibilului cu aerul, iar al doilea în punctele unde
combustibilul este bine încăl'it însă nu dispune de o cantitate suficientă de
o*ien pentru ardere+ $n acest ca', circa 2,030E din masa combustibilului
lemnos este necesară pentru ardere completă, căldura dea#ată fiind
folosită pentru încăl'irea materialului proaspăt+
Natura "umu$ui
Din punct de vedere fi'ic, fumul este un aerosol format din două fa'e!
- fa'a de dispersie, care conAine C00D0E a'e necondensabile 6a'ot,
/idroen, o*ien, mono*id de a'ot, dio*id de carbon, metan,
acetilenă, mono*id @i dio*id de a'ot9, vapori de apă 6D01DE9 @i
substanAe oranice sub formă de vapori condensabiliG
- fa'a dispersată, care constă în principal din particule lic/ide de
substanAe oranice sub formă sferică @i particule solide 6udroane,
funinine, cenu@ă, carton nears9+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Com'o>i9ia "umu$ui e!te in"$uen9at& de:
H felul @i umiditatea lemnului 6rumeu@ului9G
H temperatura de de'areare a lemnului 6rumeu@ului9G
H temperatura de o*idare a componentului fumului format, a reacAiilor
de condensare @i polimeri'areG
H aportul de aerG
H te/noloia de obAinere a fumuluiG
H purificarea fumului+
Lemnu$ de e!en9& tare 6fa, ste#ar, frasin, arAar9 enerea'ă fum mai
boat în compu@i aromatici @i în substanAe cu caracter acid în comparaAie
cu fumul obAinut din esenAe moi 6ră@inoase9+ 1emnul 6rumeu@ul9 trebuie
să aibă o umiditate de 30E+
(emperatura de de'areare a lemnului 6rumeu@ului9 trebuie să fie Y
7,0TC+ 1a temperaturi Z 800TC are loc o o*idare a substanAelor utile din
fum, a cărui calitate scade+
Aportul de o*ien adus de aer trebuie să fie de ma*imum 20E+ 4n aport
insuficient de aer conduce la un fum dens 6înc/is la culoare9, care
înrăutăAe@te calitatea sen'orială a produsului afumat+
(e/noloia de obAinere a fumului se referă, în principal, la tipul de
enerator folosit+ &e obAine un fum de calitate superioară prin folosirea
eneratoarelor de fum prin fricAiune @i fluidi'are
Di"u>ia com'onente$or "umu$ui ?n 'rodu!
> parte din componenAii fumului depu@i la suprafaAa produsului se fi*ea'ă
pe suprafaAa acestuia @i pot determina următoarele modificări!
- o*idare @i polimeri'areG
- interacAiune cu constituenAii suprafeAei produsuluiG
- în interiorul produsului din carne pătrund numai componentele cu
bună solubilitate în apă sau răsimi+
$n eneral, difu'ia componentelor din fum în produs va fi influenAată de!
- structura c/imică a componentelor depuseG
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
- felul afumării @i durata acesteiaG
- structura @i compo'iAia c/imică a produsuluiG
- natura membranei 6acolo unde e*istă9G
- ume'eala relativă a fumului+
Prin afumare, produsele suferă pierderi în reutate, precum @i unele
modificări fi'ico0c/imice @i structurale+
Pierderile în reutate în timpul afumării varia'ă în limite cuprinse între 8
012E+ Ele sunt determinate de temperatură, umiditate, vite'a aerului,
caracteristicile produsului @i durata afumării+
$n urma afumării, cantitatea de nitriAi din produs scade cu apro*imativ
2,E, scăderea fiind mai accentuată pe măsură ce temperatura de
afumare cre@te+
1a început, p50ul la suprafaAă tinde spre acid din cau'a aci'ilor din fum, pe
măsura păstrării, aciditatea de la e*terior difu'ea'ă spre interior, înc:t p50
ul se uniformi'ea'ă în între produsul+
Datorită componentelor fumului @i a temperaturii, se produce o <umflareS
a colaenului, ceea ce contribuie la cre@terea suculenAei @i frăe'imii
produsului+
=etodele de afumare se clasifică după mediul în care se face afumarea,
după temperatură @i după durata afumării+
Amestecurile udronoase se separă prin centrifuare, ani/il:ndu0se astfel
substanAele canceriene din fum+
Prin afumare, produsele din pe@te capătă proprietăAi de conservare @i
proprietăAi oranoleptice mult îmbunătăAite, la care contribuie o mulAime
de componente cu acAiune multiplă pre'ente în fum, după cum se arată în
continuare!
- acţiune antiseptică, datorită fenolilor, aci'ilor @i alde/idelor, cu rol
bacteriostatic sau bactericid asupra diferitelor specii de bacterii!
<sc/eric/ia coli, >acillus su5tilis, >( proteus, >( mezentericus,
Stap/?lococcus aureus+ AcAiunea antiseptică este sporită @i prin
temperatura ridicată a fumului, cu precădere în stratul de suprafaAă al
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
produsului+
- acţiune antio*idantă, datorită în special pre'enAei fenolilor+
- acţiune aromatică, datorită acAiunii reciproce dintre produs @i compu@ii
e*istenAi în fum, imprim:nd produsului ustul @i mirosul plăcut de
afumat+
- acţiune de colorare şi de luciu, determinată de natura esenAei
lemnoase utili'ate+ Culoarea este dată de densitatea, umiditatea,
temperatura, dispersia, vite'a @i circulaAia fumului faAă de produs+ Pe de
altă parte, acAiunea fumului măre@te frăe'imea produsului prin
îmbunătăAirea suculenAei acestuia+ Pentru obAinerea unui fum de calitate,
este necesar un volum mare de aer, care conferă fumului o culoare clară+
>peraAia de afumare se poate reali'a prin diferite metode @i tipuri de
afumători, în funcAie de scopul urmărit @i posibilităAile de dotare te/nică
ale unităAii!
A"um&toria cu @enerator de "um centra$i>at( Acest tip de afumătorie
repre'intă un stadiu te/nic mai avansat, care oferă unele avanta#e!
produce fum de aceea@i calitate, în mod constant, privind compo'iAia @i
densitateaG fumul poate fi purificat de cenu@ă @i funinine
$n afumătorie, produsele aăAate pe beAe @i aran#ate pe rame se păstrea'ă
cu distanAe de , 0 C cm între batoane 6sau bucăAi, după ca'9 pentru ca
fumul să poată cuprinde toată suprafaAa acestora+
$n cadrul societă ii &C A&AC>= (%AN& &%1 se va folosi afumarea cu ț
enerator de fum centrali'at+
Procesul de afumare va avea loc în sala de afumare cu suprafa ă de 17,2I ț
mp+ Acest este spa iu destinat afumării pe telui aici se afla si camera de ț ș
afumare care cu are se fa face irosirea, uscarea, afumarea @i fierberea
automată într0un sinur ciclu de produc ie, fără sa fie necesare alte ț
manipulări +
Ec/iparea de ba'ă a camerelor de afumare !
0 sistem de comandă cu microprocesor
0 măsurarea psicrometrică a umidităAii
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
0 sistem de încăl'ire cu limitele de temperatură 0 0 100TC
0 sistem de curăAare
0 sistem de umidificare
0 sistem de circulaAie
0 sistem de aducAiune a fumului
0 sistem de aducAiune a aerului proaspăt
0 sistem de ventilaAie
0 enerator de fum
Puterea instalata a camerei de afumare ! P W ,+I -J , are 1cărucior , o
capacitate de afumare de 82 M
Pre@&tirea ce$u$ei de a"umare
$nainte de începerea primei @ar#e se face o preătire a celulei care constă
în verificarea stării sanitare @i de funcAionare+ $n ca'ul în care nu este
curată se iieni'ea'ă @i se spală cu un #et puternic de apă caldă+
ADntarea
$n fa'a de 'v:ntare este necesar ca în celulă să circule intens aer proaspăt
încăl'it pentru ca produsul să se 'v:nte la suprafaAă+
1a formarea fumului este necesar să se asiure un tria# corespun'ător
astfel să poată pătrunde în afumătorie o cantitate suficientă de aer, pentru
ca fumul obAinut să aibă o culoare desc/isă @i să fie de bună calitate+ Dacă
nu e*istă aer suficient, fumul care se formea'ă are culoare întunecată în
timp ce un curent de aer prea puternic face ca odată cu cre@terea
temperaturii, fumul să se depună mai repede pe suprafaAa produselor fără
a le putea pătrunde+
> altă condiAie importantă pentru obAinerea unui fum de calitate este ca
arderea rumeu@ului să se facă uniform+ $n privinAa lemnului din care
provine rumeu@ul este recomandat cel de fa+
Etic=etarea
(oate produsele din carne trebuie individuali'ate prin marcare, operaAie
care se efectuea'ă conform 53 nr+ 108, publicată în =onitorul >ficial nr+
17C din 2C februarie 2002 @i alte normative+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Tran!'ortu$
Produsele din pe@te vor fi transportate în condiAii de iienă, evit:nd
cau'ele care ar putea să le contamine'e sau să le producă deteriorăriG în
acest scop, se va Aine cont de mi#loacele de transport, de distanAa @i
durata transportului @i de condiAiile meteoroloice+ Ele sunt transportate în
ve/icule care să asiure temperatura cerută+ %esponsabilul sau manaerul
întreprinderii sau al centrului de reambalare trebuie să va asiura de
faptul că ambalarea produselor din pe@te, care nu au fost depo'itate la
temperatura mediului ambiant, poartă o indicaAie clară @i li'ibilă a
temperaturii la care aceste produse trebuie să fie transportate @i
depo'itate, precum @i data ma*imă a termenului de valabilitate sau,
precum @i data e*pirării+ (ransportul acestor produse va fi însoAit de
documente comerciale @i certificat sanitar0 veterinar, în conformitate cu
Norma sanitară0veterinară în vioare, publicată în =onitorul >ficial, partea
;, nr+ 3,8 bisH28+0,+2003+
Alături de dotarea te/nică, unitatea va fi aprovi'ionată cu materii prime,
materii secundare, condimente, aditivi alimentari @i alte inrediente de
calitate @i să respecte cu stricteAe cerinAele te/noloice, sanitare @i sanitar0
veterinare @i pentru siuranAa alimentelor, în scopul reali'ării unui indice
ridicat at:t al valorii nutritive c:t @i al salubrităAii produselor finite+
Pentru prepararea produselor din pe@te afumat se utili'ea'ă drept materie
primă pe@tele proaspăt sau refrierat+
%ecepAie
1a recep ie, pestele trebuie sa corespundă prevederilor standardelor în ț
vioare+ 1oturile de pe@te vor fi înso ite în mod obliatoriu de factura, avi' ț
de înso ire, declaraAie de conformitate @i calitate+ ț
Eviscerarea se face în spa iu de spălare @i spa iu de eviscerare pe@te ț ț
proaspăt cu o suprafa a de 17,I1 mp+ Acest spa iu este destinat ț ț
amplasării utila#elor i ec/ipamentelor de eviscerare, spălare a pe telui i ș ș ș
comunică
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
cu depo'itul de materie prima si cu spatiile de ambalare, iieni'are si
depo'itul pentru de euri printr0un /ol de circula ie+ ș ț
;n#ectare @i maturare ! produsul este in#ectat cu saramură @i depo'itat
temporar pentru maturare
A@e'are pe rame! pe@tele este preătit pentru operaAiunile de afumare,
respectiv are loc a@e'area fileurilor de pe@te pe ramele de afumare+
Afumare! se reali'ea'ă în celulele de afumare la rece @i la cald+ Afumarea
se face în ba'a unui proram bine stabilit+ (impul de afumare este de
apro*+ I ore+ Pentru afumare este folosit rumeu ul din esen e tari ș ț
6ste#ar, fa9 care nu trebuie să conAină mai mult de 2,02IE apa+
Procesele te/noloice din celula de afumare constau în! 'v:ntare, coacere
@i afumare+ [v:ntarea @i coacerea se fac cresc:nd treptat temperatură, în
final acesta a#un:nd la 8I\C pentru 1,030 minute în funcAie de
dimensiunea pe@telui+ Aceste procese se recomandă pentru obAinerea
prenantă a la'urii, ustului @i mirosului specific al pe@telui afumat+
Aceasta opera iune se va desfă ura în ț ș sala de afumare cu aria de 17,2I
mp+ Acest un spa iu destinat afumării pe telui unde se află @i camera de ț ș
afumare ce permite irosirea, uscarea, afumarea @i fierberea automata într0
un sinur ciclu de produc ie, fără să fie necesare alte manipulări ț
Prerăcire! După scoaterea produsului din celulele de afumare produsul
este transferat într0o celula unde se face o prerăcire a lui, pe@tele fiind
a e'at din nou în navete pentru a fi dus către ambalare+ ș
Depozitul de răcire produse afumate este spaAiul destinat depo'itarii
ramelor cu peste afumat înainte de fa'a finala de finisare+ Depo'itul
comunica in mod direct cu sala de afumare si sala de ambalare, fiind
asiurate toate condi iile necesare pentru ca acesta sa nu fie tran'itat de ț
alte produse sa personal în timpul depo'itarii+
Amba$area
&e face în spaAiul de ambalare pe@te afumat + Acest spa iu are o arie de ț
D,,3 mp i este destinat amplasării utila#elor si ec/ipamentelor care ș
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
asiura ambalarea produselor finale in pac/ete individuale si in cutii+
Paleti'area produselor finite se va face in spa iul de livrare pentru produse ț
finite+ &pa iul comunica cu /olul de circula ie, cu depo'itul de produse ț ț
finite si spa iul de depo'itare i iieni'are tăvi+ ț ș
Etapa de ambalare este deosebit de importantă @i depinde de radul de
prelucrare termică @i mecanică+
Produsul afumat este transferat pentru ambalare în vid @i etic/etare în
sala de ambalare +
Ambalarea afumate se reali'ea'ă prin siilarea recipientelor @i plicurilor
vacumate fără introducerea de atmosfera modificată+ "iecare ambala# este
marcat @i etic/etat conAin:nd elementele esenAiale necesare trasabilităAii @i
planului de retraere 6recallin plan9 @i anume! lotul de provenienAa, data
fabricaAiei, condiAiile de păstrare, termenul de valabilitate, modalitatea de
ambalare, clasa produsului, denumirea oficială @i cea de punere pe piaAa,
datele de identificare ale producătorului,
(oate ambala#ele, indiferent de tipul vor fi inscripAionate cu numele
sortimentului @i datele privind valoarea nutritivă a produsului, numele
producătorului, termenul de valabilitate al produsului @i standardul sau
norma internă de fabricaAie+
=arcarea trebuie sa conAină cel puAin următoarele elemente!
0 denumirea @i adresa producătorului @iHsau e*peditoruluiG
0 natura produsului ] dacă din e*terior produsul nu este vi'ibilG
0 numele varietăAii 6facultativ9G
0 data ambalăriiG
0 cateoria de calitateG
0 cantitatea 6brută sau netă9G
0 marca de control oficial+
Calitatea înc/iderii punilor, caserolelor se vor verifica prin e*aminarea
modului de reali'are a sudurii+
Condi9ionarea amba$a#e$or co$ecti
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
După ambalarea individuală, produsele finite se e*pun unor operaAii
te/noloice care le asiură aspectul comercial @i anume!
. verificarea aspectului e*terior a ambala#elor unităAilor de v:n'areG
. verificarea aspectului e*terior a ambala#elor colective de livrareG
Aspectul e*terior este verificat prin e*aminarea vi'uală+
Depo'itarea produselor finite ambalate se face în lă'i de carton, lădiAe de
lemn pe palete plane i'olate sau ba'ate în folie contractabilă, lă'i de
carton+
De'o>itarea 'rodu!u$ui "init
Depo'itarea produselor finite se face în depo'itele condi ionate de produse ț
finite ,
Depo'itarea produselor se face paleti'at, după efectuarea operaAiilor de
condiAionare indicate mai sus+ A@e'area se face în ordinea 'ilei de intrare
în depo'it @i este respectat principiul ";0"> în privinAa ie@irilor+ Paletele cu
produse finite se prote#ea'ă cu folie de polietilenă prin care se asiură un
aspect e*terior dar @i o manipulare siură în timpul transportului
Depo'itarea se va face in depozitul de răcire peste afumat+ Acest spa iu ț
are o suprafa a de C,D3 mp este destinat depo'itării produselor finite care ț
necesită depo'itarea la temperaturi scă'ute, în spa ii condi ionate+ $n ț ț
interior vor fi amplasate ni te rafturi de depo'itare a pe tilor, dispuse pe o ș ș
înăl ime de 3,0 m+ Depo'itul comunica cu spa iul de ambalare i cu spa iul ț ț ș ț
de livrare+
&pa iu de livrare are o suprafa ă de D,80 mp+ Acest spa iu de livrare este ț ț ț
destinat opera iunilor de livrare a produselor finite+ Comunică cu ț
depo'itele de produse finite, spa iu de ambalare i cu e*teriorul clădirii ț ș
prin trei u i sec ionale+ ș ț
Igienizare spatii, utilae, ec!ipamente" #vacuare deşeuri
$n timpul recepAiei materiilor prime, a depo'itării , preparării , procesării @i
a altor activităAi, în fiecare etapă a procesului te/noloic re'ultă de@euri,
fie că sunt de@euri de ambala#e sau de@euri de iieni'are+
3ospodărirea de@eurilor enerate pe amplasament!
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
3 (ipurile @i cantităAile de de@euri de orice natură re'ultate în timpul
recep iei materiilor prime, a depo'itării , preparării, procesării i a ț ș
altor activită i, în fiecare etapa a procesului te/noloic re'ultă ț
de euri, fie că sunt de euri de ambala#e sau de euri de iieni'are+ ș ș ș
3 Alte tipuri de de euri re'ultate din activitatea de e*ploatare! ș
• uleiuri u'ate de motor, de transmisie, de compresie i ș
deresare0anvelope u'ate
• baterii i acumulatori ș
%odu$ de @o!'od&rire a de8euri$or
(oate acestea sunt colectate pe flu*ul de fabrica ie în containere etan e, ț ș
de unde sunt evacuate i transportate la platforma de colectare a ș
de eurilor+ Platforma de de euri se salubri'ea'ă după un proram 'ilnic, ș ș
astfel înc:t de eurile să fie evacuate sistematic de către o firmă de ș
salubri'are cu care &C A&AC>= &%1 va înc/eia un contract+
Platforma este betonata i canali'ata, iar iieni'area acesteia se e*ecuta ș
'ilnic, după o procedura scrisă+ De eurile de uleiuri u'ate, anvelope u'ate ș
i baterii de acumulatori vor fi men inute temporar în depo'itele de ș ț
materiale, i'olate i identificate clar, p:nă în momentul livrării lor către ș
centrele de colectare i valorificare+ ș
Go!'od&rirea !ub!tan9e$or 8i 're'arate$or c=imice 'ericu$oa!e:
Substan ele şi preparatele c!imice periculoase utilizate şi$sau ț
produse
Pentru asiurarea condi iilor de func ionare corespun'ătoare a unită ii, ț ț ț
toate utila#ele, ec/ipamentele te/noloice, incinta propriu 'isă,
ec/ipamentele de protec ie i iienă personalului vor fi iieni'ate si ț ș
de'infectate 'ilnic si ori de cate ori este nevoie, pentru care se vor
consuma ma*im 10 -H'i substan e deterente si de'infectante + ț
De asemenea se vor utili'a substan e specifice pentru activită ile de ț ț
derati'are i de'insec ie, care vor fi efectuate i estionate de o firmă de ș ț ș
specialitate în opera iuni+ ț
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
%odu$ de @o!'od&rire a !ub!tan9e$or 8i 're'arate$or c=imice
'ericu$oa!e 8i a!i@urarea condi9ii$or de 'rotec9ie a "actori$or de
mediu 8i a !&n&t&9ii 'o'u$a9iei.
(oate aceste produse vor fi ac/i'i ionate in:nd cont de normativele de ț ț
calitate în vioare i ș de cerin ele privind utili'area acestora în unită i de ț ț
industrie alimentară, vor fi depo'itate în spa ii special ț amena#ate iar la
manipularea i transportul lor se va e*ecuta pe ba'a unor proceduri ș
documentate , de către personal calificat i instruit cu respectarea ș
normelor de protec ia muncii ț
Aona !ocia$a. Pentru a asiura o fle*ibilitate ma*ima a activită ii ț
orani'atorice în incinta unităAii, accesul în 'ona socială pentru secAia de
producAie se face direct cu e*teriorulG comunicarea cu spaAiul de producAie
se reali'ea'ă prin /olul de circulaAie astfel înc:t să asiure accesul c:t mai
facil al personalului în oricare din spaAiile deservite+ ;n componenta 'onei
sociale intră !
0 [ona sociala aferenta secAiei de procesare + F alcătuită din !
2estiare pe se*e !
3 2estiar "emei ! A4 W 3,,2 mp G (oaleta "emei ! A4 W C,80 mp G
3 2estiar )ărba i! A4 W 3,,2 mp G (oaleta )ărba i ! A4 W 8,1C mp+ ț ț
&pa iul este destinat, separat pe se*e, ec/ipării personalului înainte de ț
pătrunderea in interiorul unităAii + 2estiarele sunt orani'ate tip filtru! 'ona
/ainelor de casa, dus si rup sanitar, 'ona /ainelor de lucru+ &patiile vor
avea pereAi nete'i, impermeabili, u@or lavabili, cu pardoseli u@or de
iieni'at @i de'infectat construite astfel înc:t sa permită drenarea apei+
Aferent vestiarelor s0au prevă'ut rupuri sanitare separate pe se*e @i
ec/ipate cu c/iuvete, toalete iienice, du@uri + C/iuvetele vor fi dotate cu!
do'atoare de substanAe de iieni'are si de'infectare precum si cu aparate
pentru uscare a m:inilor sau dispensere de /:rtie prosop+ 2estiarele se
desc/id in culoarul de circulaAie către casa scării @i 'ona de producAie+
I@ieni>are
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
>pera iunea de iieni'are este absolut necesară în orice unitate de ț
alimenta ie+ &pa iul destinat depo'itarii i iieni'ării ramelor i tăvilor ț ț ș ș in
procesul de tratare termica a pe telui ș are o suprafa a utila de ț C,7, mp+
&pa iul de spălare comunică cu sala de ambalare i cu /olul de circula ie ț ș ț
acest fapt ce a#uta la o mai buna manipulare a produselor în cadrul unită ii ț
de procesare+
9iscerele si de eurile de peşte ș se colectea'ă @i depo'itea'ă în spa iul ț
condiAionat special+
De@eurile de ambala#e @i de iieni'are sunt colectate în containere+ 1a
terminarea lucrului sau ori de c:te ori este nevoie, de@eurile din secAie se
colectea'ă temporar în depo'itul de de@euri, din care se evacuea'ă în
e*terior către unităAile de salubri'are cu care &C A&AC>= (%AN& &%1 va
înc/eia un contract+
;ieni'area spaAiilor de producAie @i a utila#elor se va reali'a 'ilnic la
terminarea lucrului sau ori de c:te ori este nevoie în cursul 'ilei, la pau'a
de masă sau la sc/imbarea loturilor de producAie+
Pentru iieni'area suprafeAelor e*terioare ale utila#elor, dar @i pentru
suprafeAele spaAiilor de producAie iieni'area se va face cu deterenAi
aplicaAi cu a#utorul pompelor de iieni'are sub formă de spuma activă @i cu
de'infectanAi areaAi pentru industria alimentară+
6gienizarea zonei de recepţie sau livrare se reali'ea'ă 'ilnic si ori de cate
ori este nevoie+
Opera iunile de igienizare dezinfec ie ț ț , pentru toate cateoriile de spa ii, ț
enumerate mai sus, se reali'ea'ă pe ba'a unor proceduri documentate în
care sunt descrise modalităAile de efectuare a iieni'ării i de'infecAiei ș
precum @i modalităAile @i frecvenAa monitori'ării eficientei acesteia
Aona admini!tratia specifică procesului de produc ie al unită ii, este ț ț
amplasată în partea centrală a construc iei <"erma PiscicolaQ i are ț ș
următoarea componen ă ! ț
0 )irouri 38,30 mp+ F destinate personalului care asiura manaementul si
supervi'area activită ii din incinta unită ii G ț ț
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
0 3rupuri sanitare +
3 3+&+ "emei W 3,C, mp G
3 3+&+ )ărba i W 3,C, mp + ț
&unt prevă'ute două rupuri sanitare diferen iate pe se*e cu acces din ț
/olul de circula ie+ Dotarea acestora este standard, prevă'ute cu lavoare, ț
toalete iienice i du uri+ ș ș
Camera pentru personalul de paza are o suprafa a de 1I,01 destinat ț
personalului care asiura pa'a întreii incinte piscicole+ Camera este
dotata cu un pat si vestiare de sc/imb, iar accesul se face dintr0un /ol de
circula ie ț @rup sanitar cu o suprafa ă de 1,7& mp ț F destinat personalului
responsabil cu pa'a incintei este dotata cu un lavoar, o toaleta iienică i ș
un du + 3rupul sanitar comunică cu camera de pa'a printr0un /ol de ș
acces+
4. Po$itica de a'roi>ionare. Princi'a$ii "urni>ori de materii 'rime
5con"orm tabe$u$ui de mai #o!7
$n cadrul companiei &C A&AC>= (%AN& &%1 va e*ista o lista cu furni'orii
de la care se vor ac6ii iona produsele necesare desfă urării activită ii piscicole. Iurniorii care ț ș ț
vor fi contacta i vor trece mai înt0i printr&un procedeu de selec ie pentru a vedea dacă au produse de ț ț
calitate precum i dacă respectă termenele de livrare. ș
$n ca'ul în care furni'orii nu vor respecta condi iile de livrare a produselor ț
ace tia vor fi descalifica i i se va proceda în felul următor! ș ț ș
3 &e vor căuta noi furniori( se va prospecta pia a ț
3 8e va contacta furniorul%
3 8e vor discuta condi iile contractuale% ț
3 8e va face un contract de furniare produse/servicii%
$n ca'ul în care ace tia din urma ne vor livra produse de calitate, se vor ș
trece în lista de furni'ori admi i+ ș
P>(ENP;A1;; "4%N;[>%; A; &>1;C;(AN(414;
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Denumire "urni>or de
materii 'rime.materia$e
au<i$iare.'rodu!e.!ericii
Adre!a Produ! "urni>at
!i cantitate
a'ro<imatia
Va$oare
a'ro<imatia
4LEI4
6 din
tota$
ac=i>i9ii
&C D^NA2;( ;=PEB &%1 &tr+ 2ulturului nr!
1D, )ra ov, ș
%omania
"ura#e 22,,2+87 81+20E
E>N =>1D>2A "4%N;[A%E
&A
&(% &(E"AN CE1
=A%E 22
enerie C200 1D+,7E
&+C+ "4C5& C>ND;=EN(E %>
&+%+1+
&tr+ Nordului nr+
71H73, Curtea de
Ares , ?ud+
Ares , %om:nia
condimente 100 0+2CE
&C A1E2;> P%>D &%1
&tr+ P;C(>%
(5E>D>% A=AN C
)ACA4
lemne 8000 18+2IE
&+C Profesional &p &+%+1+ &trada Corneliu
Coposu 18C, corp
;;;H3H2H1
De'infectan i, ț
derati'are
,00 1+38E
&C 2ANE11; &%1 ,00 1+38
,- Po$itica de %reț
Pre ul produselor pescăre ti varia'ă în func ie de specia c:t si de radul de ț ș ț
prelucrare al acestuia+ Prin procesul de afumare se îmbunătă e te calitatea pe telui i astfel ț ș ș ș
îi cre te i valoarea adău$ată. ș ș
Nr crt. Produ!u$ comercia$i>at U% Pre lei!.g ț
1 Crap afumat M 32+,
3 Crap 2iu M 12
7 "itofa viu M 10
, &aner viu M 10
8 alău viu Ș M 2I
C Puiet crap M 12
I Puiet alău ș M 22
Din tabelul de mai sus se observă faptul că pre ul pe telui procesat prin afumare este cu mai mult ț ș
de 10 E mai mare dec0t pre ul pe telui viu. +rapul afumat c0t i alăul sunt considerate delicatese. ț ș ș ș
,uietul va fi v0ndut către alte firme piscicole care nu au posibilitatea de a face puiet deoarece nu au
bainele speciale de cre tere puiet. /stfel 8+ /8/+9: ;'/<8 8'= va deveni un furnior local de ș
puiet( pe te viu (comercialiat en&$ros imediat după pescuirea acestuia) c0t i de produse piscicole ș ș
afumate.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
/- Po$itica de di&tribu ie- 0rinci%alii clien i $con1orm tabelului de mai jo&' ț ț
&C A&AC>= (%AN& &%1 dore te prin înfiin area unităAii de procesare a ș ț
pe@telui să valorifice oportunităAile mediului e*tern @i să poată asiura
printr0un flu* minim necesar obAinerea unor produse urm:nd reAete
convenAionale sau personali'ate, cu respectarea normelor iienico0sanitare
@i de asiurarea alimentului+
Produsele piscicole de tipul pe telui afumat! crap i caras va fi v:ndut ș ș
către firme de distribu ie, maa'ine piscicole, restaurante, c:t i către ț ș
supermar-eturi+ 2:n'area se va conform etapelor următoare!
3 se va face o prospectare a pie ei ț ,
3 se va contacta telefonic poten ialul clientG ț
3 se va organiza o înt0lnire pentru a stabili condi iile contractualeG ț
3 se va face un contractG
3 clientul va face o comandă către &C A&AC>= (%AN& &%1
3 se vor transporta produsele către client +
POTENJIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.
crt.
C$ient 5Denumire i ș
adre!a7
Va$oare 4LEI 4 6 din Dn>&ri
1 &C =;%?AN P;&C;C>1A
&%1
II710 30E
2 =etrou ,ID7 20E
3 Carrefour 2D7C0 10E
7 Piscicola 2D7C0 10E
, %eal 17C3, ,E
8 ;nteree* 17C3, ,E
C &elros 2D7C0 10E
11 Persoane fi'ice sau
#uridice
2D7C0 10E
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
D. PREAENTAREA PROIECTULUI
1. Obiectie$e 'roiectu$ui
&C /8/+9: ;'/<8 8'= dore#te ca prin proiectul de înfiinţare a fermei piscicole să valorifice
activul avut în proprietate conform contractului de v0nare&cumpărare nr 1034 din luna aprilie iua 21(
respectiv suprafaţa de teren aflată în locaţia din comuna ;ama#i( )udeţul *acău. >e asemenea( intenţia
8+ /8/+9: ;'/<8 8'= este de a valorifica oportunităţile de finanţare oferite de fondurile
structurale în condiţiile în care prin proiect se va asi$ura #i procesarea pe#telui cu respectarea normelor
i$ienico&sanitare #i de si$uranţa alimentului( utili0nd materiale de construcţie corespunătoare
industriei alimentare( precum #i dotarea cu utila)e care respectă cerinţele >irectivelor 3niunii
4uropene
Obiectiu$ 'rinci'a$ este înfiin area unei ferme piscicole pentru cre terea acestui sector ț ș
economic din 'om0nia( pentru cre terea competitivită ii economice a componentei de produc ie ș ț ț
moderne i diversificarea produc iei( noi te6nolo$ii cu noi prospecte bune pe pia a. ș ț ț
Acest demers este susAinut de către 3uvernul %om:niei @i 4E prin "ondul
European pentru Pescuit, Proramul >peraAional pentru Pescuit =_&4%A
2+1 F <AcvaculturăQ 0 /cţiunea 1 " +re#terea capacităţii de producţie datorită construirii de noi
e5ploataţii piscicole
8ocietatea 8+ /8/+9: ;'/<8 8'= va desfă ura în ferma piscicolă următoarele activităţi! ș
- Produc ie peste afumat cu toate activită ile aferente 6 eviscerare, ț ț
cură are, afumare, ambalare, ț depoitare) %
- -ncubarea icrelor in traci si cre terea de puie i in baine special amena)ate. ș ț
Obiectie$e !'eci"ice
3 implementarea de te6nolo$ii de produc ie moderne prin construc ia sta iei de incuba ie( flu5ul ț ț ț ț
te6nolo$ic va fi unul complet. ,entru populare se va folosi puiet din propria e5ploata ie. -aurile ț
vor fi dotate cu elementele necesare produc iei( aeratoare( 6rănitoare. ț
3 reducerea impactului asupra mediului prin dotările ce vor fi ac6ii ionate i prin te6nolo$ia ț ș
propusă se va realia un impact poitiv asupra mediului încon)urător. /eratoarele implantate pe
suprafa a de lucru contribuie la o5i$enarea mediului acvatic( favori0nd devoltarea planctonului ț
i implicit a or$anismelor care trăiesc cu acesta! o5i$enarea straturilor de apă împiedic0nd ș
eutrofiarea i formarea de one( moarte în bainele piscicole. 'iscul apari iei fenomenelor de ș ț
putrefac ie este eliminat( nevoia de apă proaspătă în fermă i astfel se ob ine o cantitate mare de ț ș ț
pe te cu un consum redus de apă. ș
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
3 crearea de noi locuri de muncă & prin implementarea investi iei se vor $enera noi locuri de muncă. ț
.a fi nevoie de personal suplimentar în sectorul de produc ie( mentenan a i paă etc. +ei mai ț ț ș
mul i dintre ace tia vor fi din comuna ;ama i i împre)urimi. ț ș ș ș
3 îmbunătă irea condi iilor de muncă prin dotările ac6ii ionate la nivel de fermă condi iile de ț ț ț ț
muncă vor fi la nivel european. .or fi ac6ii ionate ec6ipamente de pescuit i ec6ipamente ț ș
necesare desfă urării activită ii în condi ii bune. ș ț ț
=oliticile rom0neşti au urmărit via5ilitatea activităţilor de pescuit care au
fost susţinute de următoarele argumente!
- reali'area unui sistem modern de colectare, procesare transport si
distribuAie a pe@telui si a produselor din peste la nivel teritorialG
- înfiin area de asocia ii si orani'a ii de producători în 'onele cu poten ial ț ț ț ț
piscicol ridicat la nivel teritorialG
- stimularea comer ului responsabil care sa contribuie la conservarea ț
resurselor acvatice teritoriale, mai ales în 'onele favori'ateG
- îmbunătăAirea calităAii produselor pescăre@ti, transparenAa pieAei @i
informarea consumatorului+
&C A&AC>= (%AN& &%= dore te ca prin proiectul de înfiin are a unităţii de procesare a ș ț
pe#telui să valorifice oportunităţile acestui sector de activitate #i să poată asi$ura printr&un flu5 minim
necesar obţinerea unor produse urm0nd reţete convenţionale sau personaliate( cu respectarea
normelor i$ienico&sanitare #i de asi$urarea alimentului.
Printre obiectie$e urm&rite !4ar 'utea num&ra:
- cre@terea valorii adăuate
& crearea unui loc de muncă pentru prelucrare directă%
& participarea la viaAa comunităAii localeG
& îmbunătăAirea caracterului durabil al practicilor piscicoleG
& obAinerea unei calităAi sporite de materie primăG
& diversificarea ofertei pentru distribuitori.
%ctivitatea fermei piscicole presupune&
& de'voltare @i moderni'area activităAii de acvacultură
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
& implementarea de te/noloii noi de cre@tere a pe@telui @i a altor
vieAuitoare acvatice în sisteme intensive%
& introducerea de specii cu valoare economica ridicată
& valorificarea terenului pe care vor fi amplasate iaurile #i promovarea activităţii de turism piscicol%
& cre#terea producţiei pentru acoperirea pieţei%
& promovarea formării profesionale a personalului din domeniu pescăresc.
%vantaele creşterii şi procesării peştelui sunt următoarele&
& preţul avanta)os de comercialiare #i cre#tere continuă a lui%
& cantităţi dietetice înalte ale produselor din pe#te%
& e5istenţa cererii constante #i sporite la produsele din pe#te%
& costuri relativ reduse la cre#terea pe#tilor%
& concurenţa redusă pe piaţa locală%
& ia'urile pot fi e*ploatate pe o perioadă îndelunată+
. Nece&itatea &i o%ortunitatea %roiectului
&C /8/+9: ;'/<8 8'= î#i propune realiarea proiectului J7nfiinţare fermă piscicola în comuna
;ama#i( )udeţul *acăuJ prin solicitarea în cadrul Fondului European pentru Pescuit, Programul
Opera ional pentru Pescuit, MĂSUR !"# $ %c&acultură' ( cţiunea # $ )reşterea capacităţii de ț
producţie datorită construirii de noi e*ploataţii piscicole
&C /8/+9: ;'/<8 8'= dore#te realiarea unei investiţii care propune înfiinţarea a 2 iauri #i a
unei unităţi de procesare a pe#telui( pe terenul avut în proprietate conform contractului de v0nare
cumpărare nr 1034 din anul 2013 luna aprilie iua 21. -nvestiţia va presupune pe deoparte lucrări de
construcţii( lucrări de amena)are iauri #i pe de altă parte ac6iiţia de utila)e #i ec6ipamente
te6nolo$ice specifice activităţii.
Această investiAie urmăre te valorificarea potenţialului de materie primă din ona )udeţului ș
*acău în condiţiile e5istenţei în proprietate a unui activ care oferă toate condiţiile necesare
implementării noii investiţii.
Nece!itatea i o'ortunitatea ș sunt st0ns le$ate de obiectivele proiectului de fa a. ț
/tin$erea obiectivelor repreintă un real ar$ument la an$a)area la realiarea proiectului. ,rin
realiarea obiectivelor compania va fi una de succes i cu prestan a pe pia a locală. ș ț ț
Se vi2ea234
3 diversificarea produc iei cu specii prospecte bune pe pia a ț ț
3 implementarea de te/noloie modernăG
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
3 reducerea impactului asupra mediuluiG
3 îmbunătă irea ț condi iilor de muncă% ț
Obiectiu$ 'roiectu$ui se va realia prin utiliarea activului( respectiv a terenului avut în
proprietate #i a altor factori de producţie din companie( astfel înc0t 8+ /8/+9: ;'/<8 8'= va
de&eni o &eriga în lanţul &alorii în industria procesării peştelui( valorific0nd materia primă disponibilă
la nivel local #i adău$0nd valoare producţiei locale de pe#te din ona )udeţului *acău.
Conceptul eneral al proiectării se ba'ea'ă at:t pe crearea unor spaAii
optimi'ate destinate desfă@urării activităAilor preconi'ate astfel înc:t
acestea să fie interate într0un tot unitar , av:nd în vedere următoarele !
0 crearea unor infrastructuri moderne pentru activităAile ce vor
derula în cadrul unităAii %
& crearea unor flu5uri de circulaţie liniare( directe( fire#ti #i cu drumuri c0t mai scurte %
0 respectarea cerinAelor cu privire la i$iena depoitării #i procesării pe#telui %
0 respectarea cerinAelor cu privire la personalul implicat în procesele
enun ate mai sus, respectiv accesul în @i dinspre spaAiile sociale, ț
te/nice, producAie, circuitul @i evacuarea de@eurilor sau a produselor
neconforme G
0 utili'area la ma*im a posibilităAilor de racordare la reAelele de
utilită i din 'onă ț %
& optimiarea nivelului de si$uranţa prin construirea de iauri ce au #i un rol de protecţie
împotriva eventualelor inundaţii ce pot afecta ona.
$n procesul de proiectare a fost luată în calcul necesitatea de a plasa net @i
a identifica foarte clar, următoarele 'one principale ale clădirii !
& ona de recepţie si depoitare materie primă %
0 'ona de livrare @i depoitare produse finite%
& ona de prelucrare materie prima (primara)%
& ona de prelucrare avansată %
0 'ona sociala 6'ona curată) .
/ceste one comunica direct prin 6oluri te6nolo$ice #i/sau culoare de circulaţie( acolo unde este
necesar.
=entru a realiza aceste o5iective se dore te sa se efectueze următoarele ș !
0 secAie de prelucrare primară pe@te %
0 secAie de prelucrare avansată pe@te %
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
& sec ie de ambalare #i depoitare pe#te % ț
0 1 'ona de recepAie @i 1 ona de livrare %
0 spaAii pentru birouri %
0 spaAiu pentru personalul de pa'ă G
0 spa iu ț te6nic %
& spa iu pentru cre terea de puiet % ț ș
0 spaAiu incubator %
Ane*e ! ospodărie de ape( bain vidan)abil compartimentat( platforma pentru de euri . ș
Prin înfiin'area fermei piscicole se vor atinge următoarele obiective+
- se va spri#ini activitatea tradiţională de acvacultură( care are în vedere conservarea #i
devoltarea at0t a cadrului economic #i social c0t #i a mediului%
- se vor produce specii cu perspective comerciale bune%
- se vor pune în aplicare metode de acvacultură care să reducă substanţial impactul ne$ativ
sau să sporească efectele poitive asupra mediului în comparaţie cu practica normală%
Uti$i>area buna a 1actorilor de %roduc5ie &e reali2ea23 %rin4
& utiliarea eficientă a resurselor ener$etice ! ec6ipamentele ce urmeaă a fi ac6iiţionate vor
avea consumuri ener$etice reduse( vor fi nepoluante.
& ob inerea ț de produse finite cu valoare adău$ată ! produsele finite ale e5ploataţiei sunt
produse cu valoare adău$ată mare.
& utiliarea eficientă a resurselor umane! producţia de produse din pe#te se obţine prin utiliarea
celor mai bune te6nolo$ii #i te6nici de producţie astfel înc0t resursele umane sa fie utiliate la
un nivel performant.
&C A&AC>= (%AN& &%1 dore@te ca prin proiectul de înfiin are a unităAii de ț
procesare a pe@telui să valorifice oportunităţile mediului e*tern @i să poată
asiura printr0un flu* minim necesar o5ţinerea unor produse urm0nd
reţete convenţionale sau personalizate, cu respectarea normelor iienico0
sanitare @i de asiurarea alimentului+
Proiectul urmăre te construirea @i amena#area interioară a unităAii astfel ș
înc:t să asiure obAinerea @i depo'itarea unor produse siure pentru
consumatori, utili':nd materiale de construcAie corespun'ătoare industriei
alimentare, precum @i dotarea cu utila#e care respectă cerinAele
Directivelor 4niunii Europene+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
$n procesul de proiectare a fermei au fost luate în calcul elementele
necesare reali'ării simultane a conformităAilor pentru toate cerinAele
referenAialelor aplicabile, in ca'ul !
0 "lu*urilor de circula ie a materiilor prime principale @i au*iliare G ț
0 "lu*urile de circula ie a produselor intermediare @i a produselor finite G ț
0 "lu*urile de circula ie a personalului G ț
0 "lu*urile de circula ie a de eurilor @i produselor neconforme G ț ș
0 ;ienei personalului si siuran ei în e*ploatare + ț
De aceea, proiectul urmăre@te construirea @i amena#area interioară a noii
unităAi astfel înc:t să asiure obAinerea @i depo'itarea unor produse siure
pentru consumatori, utili':nd materiale de construcAie corespun'ătoare
industriei alimentare, precum @i dotarea cu utila#e care respecta cerinAele
Directivelor 4niunii Europene, privind condiAiile de producere @i depo'itare
a alimentelor +
E"ecte$e 'i!cicu$turii a!u'ra mediu$ui
Pescuitul @i pisciculturaHacvacultura sunt sectoare importante care
utili'ea'ă @i produc resurse vii în apele marine @i continentale+ Pe l:nă
faptul că furni'ea'ă o sursă sănătoasă @i plăcută de /rană, aceste
activităAi creea'ă numeroase locuri de muncă în 'onele litorale @i
promovea'ă bunăstarea economică @i socială la nivel reional+ 1a nivelul
4niunii Europene cererea comercială depă@e@te producAia obAinută prin
pescuit @i pisciculturăHacvacultură+
$n ultimele decenii, consumul de pe@te a crescut în continuu, at:t
e*tensiv c:t @i intensiv+ Pe@tele repre'intă 18E din totalul de proteine
animale utili'ate anual pe lob+ Din producAia totală de pe@te, I8E revine
pescuitului oceanic+ Consumurile în cre@tere caracteri'ea'ă at:t Aările
de'voltate, c:t @i pe cele în curs de de'voltare, de@i determinismul, dar @i
speciile consumate sunt diferite+
$n Aările de'voltate, imainea pe@telui se sc/imbă, trec:nd de la a
fi aliment de ba'ă la a constitui o specialitate culinară+ Companiile de
mar-etin au promovat consumul diferitelor specii ca fiind potrivit pentru
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
diversificarea reimului alimentar, o alimentaAie sănătoasă @i plăcută, dar
@i la modă+ Prin urmare, aici resursele de pe@te nu satisfac nevoi primare+
Astfel, se pare că, în ca'ul acestor Aări, consumul se plafonea'ă, undeva
între 20 @i 70 MHanHloc+ $n Aările în curs de de'voltare, situaAia este
diferită+ Aici pe@tele este un produs elementar de ba'ă+

Traiectorii 'entru eiden9ierea e"ecte$or 'i!cicu$turii a!u'ra
mediu$ui
Ecosistemele acvatice sunt importante pentru susAinerea unor activităAi
aducătoare de venit, dar @i pentru asiurarea unor nevoi alimentare
primare+ &e aprecia'ă că în următorii ani va avea loc o cre@tere a
comerAului internaAional de pe@te, impulsionat pe de0o parte de încercarea
de a satisface cererea de pe piaAa Aărilor de'voltate, întruc:t pescuitul, dar
mai ales fabricarea semipreparatelor vor enera numeroase locuri de
muncă, iar pe de altă parte datorită de'voltării pieAelor în multe Aări în
curs de de'voltare+ Pe termen lun, ponderea pisciculturii va cre@te, astfel
că la ori'ontul anului 2030 se preconi'ea'ă că va repre'enta mai mult de
#umătate din producAia mondială, ca urmare a diversificării speciilor @i
perfecAionării te/noloiei+ %:urile, lacurile @i 'onele umede repre'intă mai
puAin de 1E din suprafaAa uscatului, dar furni'ea'ă circa IE din producAia
de pe@te+ (ot apele continentale ă'duiesc @i cea mai mare parte a
pisciculturii
Tabe$: Ende'$inirea criterii$or de !e$ec ie i mor de ?nde'$inire ț ș
Criterii de ea$uare %od de ?nde'$inire
Re$ean a 'roiectu$ui 'entru obiectie$e a<ei 'rioritare i a$e m&!urii ț ș
Contribuie la reali'area
obiectivelor specifice ale
măsurii
Obiectie$e !'eci"ice a$e ace!tei m&!uri !e re"er& $a:
0 producAia de specii din cadrul fermei are perspective
comerciale bune, se va cre te în cadrul fermei piscicole crap ș
i alău, aceste fiind specii foarte apreciate ce către ș ș
consumatori i cu o valoare alimentară ridicată ș
0 se vor pune în aplicare a unor metode de acvacultură care
vor reduce substanAial impactul neativ sau să sporească
efectele po'itive asupra mediului în comparaAie cu practica
normală, se vor ac/i'i iona aeratoare pentru a se o*iena ț
apa din ia'uriG
0 se va spri#ini activitatea tradiAionala de acvacultură, av:nd
în vedere conservarea @i de'voltarea at:t a cadrului
economic @i social c:t @i a mediuluiG
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
0 se vor îmbunătăAi condiAiilor de muncă @i de securitate ale
lucrătorilor din acvacultură astfel! se vor ac/i'i iona ț
ecipamente de lucra speciale pentru activitatea desfa urată, ș
astfel va fi redus rescul aparitiei accidentelor de muncă, se
vor ac/i' iona utila#e pentru /rănire a pe tilor astfel nu va fi ț ș
nevoie să fie o persoană în permanentă în /ala de produc ie ț
deoarece puietul va fi /ranit automati'at+
Contribuie la
creareaHmen inerea de noi ț
locuri de muncă
- se vor face ana#ări în cadrul companiei, necesarul de
personal dupa implementarea proiectului va fi de 7 +
Promovea'ă noi te/noloii 0 se vor pune în aplicare noi metode de acvacultură care vor
reduce substanAial impactul neativ sau să sporească
efectele po'itive asupra mediului în comparaAie cu practica
normală, se vor ac/i'i iona aeratoare pentru a se o*iena ț
apa din ia'uriG
0 se vor ac/i' iona utila#e pentru /rănire a pe tilor astfel nu ț ș
va fi nevoie să fie o persoană în permanentă în /ala de
produc ie deoarece puietul va fi /ranit automati'at+ ț
Contribuie la
îmbunătă irea condi iilor ț ț
de mediu
- prin implementarea proiectului va fi valorificat terenul
avut de &C A&AC>= (%AN& &%1 prin înfiin area a 2 ț
ia'uri+
- astfel se poate spune ca terenul care p:na în pre'ent nu
a fost valorificat sau cultivat va produce profit companiei
i va aduce un plus de valare mediului încon#urător+ ș
Promovea'ă ealitatea de
anse ș
- personalul din cadrul companiei &C A&AC>= (%AN& &%1
va oferi locuri de muncă locuitorilor din comuna (ama i, ș
astfel nu va e*ista discriminare între persoanele din
mediu rural i mediu rural+ ș
- personalul ce va lucra în cadrul fermei piscicole va fi
preponderent feminin+
Ca$itatea i maturitate 'roiectu$ui ș
Coerenta documenta iei ț
te/nico0economice
- documenta ia te/nico0economică a fost redactată ț
conform leisla ie în vioareG ț
Claritatea metodoloiei de
implementare a opera iunii ț
- implementarea proiectului propus va fi pe o perioada de
27 de luniG
- s0au respectat toate normele prevă'ute în leisla ieG ț
"e'abilitatea solu iei ț
te/nice
- &C A&AC>= (%AN& &%1 dore te ca prin proiectul de ș
înfiin are a fermei piscicole sa valorifice suprafa a de ț ț
teren aflata in e*travilanul localită ii "urnicari, comuna ț
(ama i, #ude ul )acău+ ș ț
Activitatea desfă urata in cadrul fermei piscicole se va ș
a*a pe!
1. Produc ie peste afumat cu toate activită ile aferente ț ț
6 eviscerare, curătare, afumare, ambalare, depo'itare9 G
2. ;ncubarea icrelor în troci si cre terea de puie i în ba'ine ș ț
special amena#ate+
Prin implementare proiectul va avea următoarele avanta#e!
- 2a creste calitatea vie ii ț
- 2a avea un impact scă'ut pentru protec ia mediului ț
- Costurile de operare si investi ie reduse ț
- 2or fi riscuri minime de e*ploatare
"e'abilitatea calendarului
de implementare a
proiectului
Calendarul de implementare este oe o durată de 27 luni
timp în care se vor efectua toate activită ile specificate în ț
studiu de fe'abilitate+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Su!tenabi$itatea te=nica i "inanciar& a 'roiectu$ui du'& ?ncetarea "enan &rii ș ț
nerambur!abi$e
>pera iunea este ț
sustenabilă din punct de
vedere
te/nic6 durabilitatea
investi iei i perspective ț ș
comerciale bune pentru
specia de cultură
- ;nvesti ia va avea un timp de amorti'are pentru ț
clădire de 70 de ani, iar pentru utila#e de C aniG
- &peciile crap i alău sunt foarte căutate pentru ș ș
consum în %om:nia, au pre ul ridicat at:t la ț
comerciali'area en0detail c:t i en0ros+ ș
Ca'acitatea bene"iciaru$ui 'entru im'$ementarea 'roiectu$ui
E*perien a anterioară de ț
manaer de proiect
=anaerul de proiect va fi Pan îru Aura0;oana+ ;n cadrul ț
firmei &C A&AC>= (%AN& &%1 are func ia de administrator, ț
deoarece imediat după terminare studiilor universitare a
condus firma &C A&AC>= (%AN& &%1, fapt care dovede te ș
că tie sa conducă o afacere+ ș
Calificarea personalului
propus pentru
implementarea proiectului6
studii i e*perien a ș ț
=anaerul de proiect va fi Pan îru Aura0;oana+ ;n cadrul ț
firmei &C A&AC>= (%AN& &%1 are func ia de administrator+ ț
A studiat la 4niversitatea 3eore )acovia din )acău la
"acultatea de Contabilitate i ;nformatică de estiune 0 ș
economie+
*u@et
Corelarea activită ilor ț
propuse pentru ob inerea ț
re'ultatelor scontate
Activită ile care se vor desfă ura în cadrul fermei piscicole ț ș
vor fi în concordan a cu cele prevă'ute în planul de afaceri i ț ș
în studiu de fe'abilitate+ Pentru a ob ine re'ultatele dorite ț
trebuie se va respecta procesul te/noloic propus+
%aport costHbeneficiu )eneficiile ob inute prin implementarea proiectului sunt i de ț ș
natura materială, economică c:t si sociale+
E"ecte$e eco$o@ice a$e 'e!cuitu$ui comercia$
Pescuitul comercial repre'intă activitatea de capturare a pe@tilor @i altor
oranisme acvatice 6molu@te, crabi, scoici, cetacee etc+9 în vederea
valorificării pe piaAă+ Efectele ecoloice se proiectea'ă at:t asupra
speciilor Aintă 6specii cu valoare comercială9, c:t @i asupra întreului
ecosistem acvatic+ Aceasta este re'ultatul capturării accidentale a altor
specii dec:t cele cu valoare comercială, perturbării /abitatelor bent/ale,
de'ec/ilibrării relaAiilor trofice, poluării apelor cu materiale plastice,
combustibili, lubrifianAi etc+
$n %om:nia, cele mai importante ape pentru pescuit sunt Delta Dunării,
=area Neară, cursul Dunării, apele interioare F ia'uri, lacuri de
acumulare+ ActivităAile din pescuitul comercial presupun, între altele,
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
numeroase deplasări care astă'i se reali'ea'ă prin folosirea mi#loacelor
ec/ipate cu motoare cu ardere internă+ De asemenea, o parte din
operaAiuni sunt mecani'ate ba':ndu0se pe funcAionarea motoarelor cu
care sunt dotate ambarcaAiunile+ Astfel, principalul impact asupra calităAii
aerului îl constituie emisiile acestor motoare F dio*id de carbon, dio*id de
sulf, o*i'i de a'ot, compu@i oranici volatili etc+
2olumul emisiilor depinde de dimensiunea flotei de pescuit, respectiv
numărul de nave @i ambarcaAiuni @i capacitatea acestora, care se corelea'ă
cu dimensiunea motoarelor folosite+ 4n alt factor care intervine este
consumul motoarelor, corelat de reulă cu nivelul în care acestea
interea'ă proresul te/nic, în sensul că motoarele mai performante sunt
mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil+
Pescuitul comercial, prin natura sa, este o activitate care se desfă@oară în
ecosistemele acvatice+ Prin urmare, pierderile de materiale care re'ultă din
această activitate vor repre'enta substanAe potenAial poluante+ Cele mai
probabile pierderi potenAial poluante sunt! pierderile de combustibil @i
lubrifianAi, de@euri mena#ere, resturi oranice 6specii pescuite accidental
sau e*emplare care nu au dimensiuniHv:rste corespun'ătoare9, mi#loace
de pescuit 6plase, indicatoare, căni etc+9, ape u'ate de la iieni'area
ambarcaAiunilor+
Dimensiunea impactului ecoloic asupra apei se poate estima plec:nd de
la dimensiunea flotei de pescuit @i dimensiunea capturilor de pe@te+
Pescuitul comercial presupune e*tracAia de biomasă din ecosistemele
acvatice, biomasă reenerată pe cale naturală+ De asemenea, presupune o
selecAie în funcAie de valoarea comercială a speciilor+ $n aceste condiAii,
impactul ecoloic poate re'ulta din necorelarea dimensiunii capturilor cu
posibilităAile de refacere a populaAiilor Aintă, capturi accidentale 6specii
pescuite accidental sau e*emplare care nu au dimensiuniHv:rste
corespun'ătoare9, perturbări în relaAiile trofice ca urmare a modificării
abundenAei relative a unor specii, perturbarea /abitatelor bent/ale,
modificarea /abitatului prin poluarea apei 6de e*emplu, plasele de pescuit
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
abandonate vor imobili'a fauna acvatică, reducerea accesibilităAii
o*ienului etc+9+
Pescuitul comercial a adus pre#udicii importante faunei piscicole, at:t în
apele continentale, c:t @i în apele oceanice+ &unt pescuite în pre'ent
numeroase specii a căror valoare depinde de calităAile alimentare, dar @i
de raritate+ $n %om:nia, e*istă numeroase specii cu valoare comercială+
Acestea se rupea'ă pe diferite cateorii în funcAie de criterii cum sunt
valoarea comercială, comportamentul miratoriu sau /abitat+ $ntre cele
mai importante, pe tipuri de /abitat, menAionăm!
0 specii miratoare! scrumbie, sturioni F nisetru 6Acipenser
gueldenstaedti9, morun 6Auso /uso9, ceă 6Acipenser rut/enus9,
păstruă 6Acipenser stellatus9G
0 specii dulcicole! caras 6Carassius auratus9, plătică 6A5ramis
5rama9, crap 6C?prinus carpio9, lin 6!inca tinca9, @tiucă 6<soc lucius9,
@alău 6Stizostedion lucioperca9G
0 specii marine! @prot 6Sprattus sprattus valericus9, /amsie
6<ngraulis encrasic/olus ponticus9, stavrid 6!rac/urus
mediterraneus ponticus9, bacaliar 6erlangius merlangus eu*inus9,
calcan 6=setta ma*ima maeotica9, rec/in 6SBualus acant/ias9+
;mplementarea măsurilor pentru prote#area resursei piscicole este un alt
domeniu sensibil+ Presiunea cererii în cre@tere @i imaturitatea
instituAională din %om:nia a favori'at cre@terea capturilor ileale din
pe@te+ Astfel, în %e'ervaAia )iosferei Delta Dunării în anul 2007 s0a făcut o
estimare a capturilor de pe@te neraportate @i a bracona#ului care a arătat
faptul că neraportările 6piaAă neară @i bracona#9 sunt în medie de 20E+
&peciile valoroase au o pondere mai mare pe piaAa neară, iar în spaAiu,
fenomenul este mai accentuat în Dunăre, pentru toate speciile, @i =area
Neară pentru speciile valoroase+
E"ecte$e eco$o@ice a$e 'i!cicu$turii.acacu$turii
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Cre@terea presiunii asupra ecosistemelor naturale furni'oare de resurse
piscicole a condus în multe situaAia la diminuarea populaAiilor Aintă sub
limitele posibilităAilor comerciale+ $n acela@i timp, cererea pentru produse
piscicole continuă să crească+ $n aceste condiAii, una din alternative este
producAia de pe@te în condiAii controlate, respectiv prin acvacultură sau
piscicultură+
Acvacultura repre'intă activitatea prin care producAia de pe@te se
reali'ea'ă c/iar în ecosistemele acvatice naturale în care se delimitea'ă
spaAiul de cre@tere @i se aplică metode intensive F populare cu puieAi,
/rană, /ormoni de cre@tere, material bioloic ameliorat 6de e*emplu,
oranisme modificate enetic sau /ibri'i între speciile înrudite9+ De
e*emplu, cre@terea în sistem de acvacultură a sturionilor a început cu
aproape patru decenii în urmă în %usia, în reiunea &aratov+ $n ba'inele
amena#ate cu suprafeAe mari, numai pe ba'a /ranei naturale fără o
fura#are suplimentară se poate reali'a o
producAie medie de 20002,0 -H/a suprafaAă
amena#ată+
Piscicultura are caracteristici asemănătoare cu
acvacultura, cu deosebirea că procesul de
producAie are loc în ba'ine special amena#ate pe uscat+ $n ca'ul sturionilor,
e*istă ferme piscicole care combină cele două modalităAi+
Amena#ările piscicole se reali'ea'ă pentru specii cu valoare comercială
mare @i particularităAi ecoloice restrictive F rata mică de reproducere,
densitate redusă în ecosistemele acvatice 6păstrăvi, sturioni, somoni etc+9+
&e practică @i o combinaAie între acvacultură @i pescuit comercial în care
nu se delimitea'ă spaAiul de producAia, sinura intervenAie fiind popularea
cu puiet de pe@te reprodus în condiAii controlate, menit să contrabalanse'e
capturile reali'ate prin pescuit+ Cre@terea pe@tilor se reali'ea'ă apoi fără
alte intervenAii, în /abitatele naturale specifice+ Acest model este folosit în
%om:nia în apele din Delta Dunării, dar @i pentru ia'uri @i lacuri de
acumulare+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
PisciculturaHacvacultura au fost iniAial considerate alternative bune pentru
a reduce presiunea asupra ecosistemelor naturale @i pentru a cre@te
performanAele economice ale furni'orilor de pe@te+ De altfel, se
previ'ionea'ă în continuare cre@terea ponderii acestor activităAi în
producAia totală de pe@te+
"olosirea mi#loacelor mecani'ate F motoarele ambarcaAiunilor, pompele de
antrenare a apei, motoarele instalaAiilor etc+ F repre'intă principala sursă
de emisii în aer, substanAele fiind specifice arderii combustibililor fosili+ $n
măsura în care aceste mi#loace sunt antrenate de motoare electrice,
impactul asupra calităAii aerului este indirect @i depinde de modul de
producere a eneriei electrice+
Datorită desfă@urării activităAilor de producAia în apă e*istă un impact
potenAial asupra acestui factor de mediu+ ;mpactul este minim atunci c:nd
modelul folosit este cel al repopulării cu puiet+ $n ca'ul acvaculturii,
impactul poate fi determinat de pierderile din fura#ele folosite @i de
contaminarea microbioloică cu aenAi patoeni care se pot de'volta mult
mai u@or datorită densităAii mari de pe@ti din ba'ine
Acvacultura, mai mult sau mai puAin combinată cu piscicultura, presupune
@i folosirea unor amena#ări /idrote/nice+ De e*emplu, alimentarea cu apă
a ba'inelor se poate reali'a prin canale de alimentare+ Aceste amena#ări
pot contribui la modificări în particularităAile curerii apelor sau
framentea'ă /abitatele speciilor naturale+
;. Pre>entarea !uccinta a obiectie$or inve&ti ionale con1orm tabelului ț
urm3tor
(structura se poate modifica în func ie de specificul proiectului ț )
Denumire Obiecti Ine!ti9ional Nr. Buc35i Va$oare de Ac=i>i9ie
B LEI FARA TVA4
3. Proiectare, Con!u$tanta,
A!i!tenta Te=nica, Ai>e, Acorduri
etc.
30);3/
1+1 Proiectare 1 77000
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
1+2 Consultanta 1 7,000
1+3 Asistenta te/nica 1 2,000
1+7 Avi'e, acorduri, autori2a ii etc- ț 1 1331,
2+ 6on&truc ii ț 1028CD0
2.1. "ermă piscicola
1 3007,0
2.2. %e'ervor inmaa'inare apă
1 71C,0
2.3. %etea de alimentare apă
1 DC,0
2.4. %eAea de canali'are
1 1C370
2.1. &ilo' fura#e 2, mc
1 7300
2.G. )a'in epurare apă te/noloică
1 13II0
2.D. ;mpre#muire incintă
1 C8000
2.A. Amena#are ia' 1
1 11I200
2.B. Amena#are ia' 2
1 208200
2.10. Amena#are ponton
1 2C000
2.11. &istemati'are teren
1 7DCI0
2.12. Asiurarea utilităAilor
1 182170
;. UTILA+E TOTAL ()311
Centrala lemne 1 2ICI
Electropompe submersibile 2 2730
;nstalatie 42 1 2370
)a'in epurare apă te/noloică 1 1102,
Panouri fotovoltaice 270 ` 70 327D0
;nvertor &=A 10000(1 1 18038
-. A$te$e 5detalia i' ț 3C,83C
&istem complet incubatie I tavi 2 2,1,0
Ci'ma de cauciuc inalta cu captuseala 1 D2I
Cutite filetare 1 72
1a'i PP peste CD0*,20*770mm, manare
incorporate I
71ID
=ese de lucru ino* 1200*C00*I,0mm 2 ,ID8
Afumatoare lemn inclus 7 rile 1 C7D3
=asina de /eata , cap
,,0-H27/,re'ervor 700- 1
8772
)a'ine "%P precrestere, cu picior ,colturi
rotun#ite 1DI0*1DI0*1100 mm, sistem
scrurere central ino* D
17,I00
&istem aerare complet 6 pompa
electromanetica, difu'or aer, accesorii9 D
1I717
=incioc aluminiu pt alevini 7,cm maner,
70 * 70cm, oc/i 1,mm 2
300
/ranitoare alevini cu banda 3-H12 / 1I 112,0
suport /ranitoare banda pe ba'ine , mc D 2712
manusi de lucru cu protector antebrat 7 287
sort prelucrare peste 2 1I7
&ilo' fura#e 1 23310
Navod cu lun de 170mlsi adincime de
7m avind oc/i de 13mm
2
23020
>*ien metru 6 J(J >2 set9 1 ,200
)arca fara motor "%P, 7 persoane,,000
* 13,0* 7,0 mm, inclus re'ervor de
1 18D88
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
pesti 0,12mc, vasle
Aerator suprafata tip ciuperca ,motor
submersibil 1,1-`H3I02
2
11722
Plasa lansare a 3m, oc/i 18mm0 210H8 2 827
Pantaloni ploaie BB1 2 1I,
2esta de salvare 2 77D
pelerina ploaie BB1 2 80I
/ranitor aluminiu inclus suflanta ,
unitate timp control incorporat 120- 10
C mm, 3C,JH22020 ra'a 8 m
2
33D33
Comisioane, cote, ta*e 171D0
)annere 2 8D88
Panouri informative 1 10000
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
4. 0lanul 1inanciar &i gra1icul de im%lementare a %roiectului
Luna implementare
0 1 ! 4 / + - 0 9 10 11 1! 1 14 1/ 1+ 1- 10 19 !0 !1 !! ! !4
#tudii teren
+

.

1
/

$,t. avi9e acorduri

#. ;.

Consultanta

Contract cu APDRP

CBelt.acBi9itie servicii

0

2epunere si avi9are dosar
acBi9itie servicii

4T, 2E, <erf. TeBnica

9.000

Avi9are 4T,2E

Consultanta man. e:ec
2ocumentatie o,t. avi9e si
acorduri

CBelt.acBi9itie lucrari
0.00

2epunere si avi9are dosar
acBi9itie lucrari

CBelt.acBi9. asist. teBn.
0
2epunere si avi9are
Asist. teBn. proiectant
/.000
Asist.diri.inti santier
0
$r.ani9are de santier
'ucrari Ctii. si instalatii 900.999/
%asini si utila)e -/.0/+
2otari +1.4/
Ta:e si cote le.ale 14.190
2iverse si nepreva9ute 0
&eceptie lucrari
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
1. Im'actu$ 'roiectu$ui a!u'ra de2volt3rii 2onei &i a mediului de a1aceri
;mplementarea cu succes a proiectului ar avea un impact notabil asupra onei
i mediului. /cest aspect este cu at0t mai important cu c0t în perioada preentă rata oma)ului( la nivel ș ș
na ional este în cre tere( fiind estima i A00000 omeri în 'om0nia. ț ș ț ș
De asemenea nu se estimea'ă o îmbunătă ire ț a locurilor de muncă în următorii doi
ani( în cel mai bun ca se va înt0mpla o men inere a acestui nivel sau o cre tere c0t mai redusă. ț ș
$n perioada de implementare var fi imobili'ate resurse notabile+
Companiile locale sau 'onale care vor contracta lucrările pentru reali'are
proiectului vor crea la r0ndul lor alte locuri de muncă. 8umele încasate prin preentul proiect le
va permite devoltare i crearea unor condi ii mai bune de muncă iar performan ele lor economice se ș ț ț
vor îmbunătă i mai ales în acest conte5t de cria interna ională care afectat i 'om0nia. ț ț ș
După implementarea proiectului, at:t la nivel local c:t i #ude ean se vor ș ț
colecta ta*ele pe profit+
E. 0O"I7I6A D( 0(RSONA"
1. >ranirama actuala
2. %ana@ementu$ 'roiectu$ui
%esponsabilul leal
Atribu ii în cadrul proiectului ț
3 urmăre te desfă urare proiectului în conformitate cu leisla ia i cu ș ș ț ș
normele în vioare specifice domeniului acvaculturiiG
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
3 coordonea'ă activită ile proiectului i se va asiura de atinerea ț ș
obiectivelor propuseG
3 respectarea raficului de implementarea a proiectului
3 se asiură respectarea condi iilor de eliibilitate specifice Proramului ț
>pera ional pentru Pescuit al %om:niei pe parcursul proiectuluiG ț
3 repre'intă beneficiarul în rela iile cu autorită ile competente în ac iunile ț ț ț
leate de proiect+
Nume Pantîru
Prenume Aura0;oana
&tudii 200,0200I0 universitatea 3erore )acovia0
"acultatea de Contabilitate i informatică ș
de estiune0 economie
20010200,0 Coleiu te/nic Q5enri CoandăQ
)acău
E*perien a ț Pre'ent0 &C A&AC>= (%AN& &%1 F
administrator
201102011 1u-oil F casier
201102011 %aifaisen ban- F consultant
credite
201002012 &C Petrom 8/& +asier
200I02010 3rup 7"alc- Freferent Fcasier
200,0200I &C A=AD>% ;N( &%1 F
contabilitate primară
%esponsabil te/nic
Atribu ii ț
3 urmăre te ca utila#ele i ec/ipamentele ac/i'i ionate prin proiect să ș ș ț
corespundă descrierilor te/nice i func ionale ș ț prevăute 8tudiu de feabilitate
3 urmăre te implementarea i respectarea flu*ului te/noloic pentru ș ș
ob inerea de produse de înaltă calitate cu un minim de pierderi+ ț
Nume [a/aria
Prenume Ale*andrina
&tudii 1D8D01DC3 F ;nstitutul Polite/nic 3ala i, ț
"acultatea de ;ndustrie alimentară i ;e6nica ș
pescuitului%
1D8,01D8D F 1iceul teoretic numarul 8,
Ploie ti ș
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
1D,C01D8, coala Ș $enerală( *uău
E*perien a ț 1DC301DCD -nstitutul de cercetări i proiectări ș
delta >unării( ;ulcea(
1DCD01DI, >ficiul de îmbunătă iri funciare ț
si proiectarea construc iilor aricoleG ț
1DI,0200I $ntreprinderea piscicolă )acău 6
&C E&>B &%1 )acău
Ana#at in 1DC3 ca ininer piscicol
1DCC avansat cercetător tiin ific $rad --- ș ț
1DI70 ininer proiectare
1DI7 sef birou plan învă ăm:nt retribuire ț
1DD20 sef ferma piscicola =oto eni, )acău ș
%esponsabil economic
Atribu ii! ț
3 urmăre te i coordonea'ă procedurile pentru întocmirea dosarelor de ș ș
plă i în cadrul proiectuluiG ț
3 verifică concordan a dintre plă ile efectuate i prevederile contractuale ț ț ș
Nume 5ananu
Prenume =aria =adalena
&tudii 200,0200I0 Corpul E*peditor Contabili
)acău0 diplomă de contabil autori'at cu
&tudii superioare
1DD701DDI 4niversitatea 3eore )acovia
)acău " Iacultatea de +ontabilitate i informatică ș
de ?estiune& 4conomist
1BB0&1BB4& =iceul teoretic >imitrie +antemir
9ne ti & bacalaureat ș
E*perien a ț 20120pre'ent & A&AC>= (%AN& &%1
200,020120 &C 5idro ;nvest Constructor
&A F director economic
20070200,0 &C 5idro invest Constructor &A
F contabilG
2007020080 Coperativa de credit "amilia
=oine ti F contabil sefG ș
2003020070 Coperativa de credit "amilia
>ne ti F contabil sef ș
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
2002020030 &C &epco 3) )acău F contabil
casier
200102002 Coperativa de Credit >ne ti F ș
referent casier
1DDI020070 Coperativa de Credit
)anca Populară =inerva 3ala i0 referent ț
3. (otal personal e*istent are un număr de , anga-a i din care+ ț
din care personal de e*ecuţie
& ! gestionari
& ! so.eri autocamion
& # conta/il
4. Estimări privind forAa de muncă ocupată prin reali'area investiAiei
Numărul total al ana#a ilor care î i vor desfă ura permanent activitatea in ț ș ș
cadrul unită ii nou propuse va fi de 7 persoane! ț
& 1 manaer de proiect
& 1 responsabil economicG
& 1 responsabil te/nic
& 1 operator industria alomentara
1. 1ocuri de muncă nou0create
Numărul total al ana#a ilor care î i vor desfă ura permanent activitatea in ț ș ș
cadrul unită ii nou propuse va fi ț de 7 persoane+
F. 0ROI(68II FINAN6IAR( SI INDI6A7ORI FINAN6IARI
1. Pro@no>a enituri$or
&C A&AC>= (%AN& &%1 nu a avut activitate piscicolă p:nă in momentul
de faAă+ A@adar, prono'ele financiare nu au putut fi făcute pe ba'a
situațiilor financiare anterioare+ &0a luat in calcul potenAialul economic @i
uman al 'onei, dar @i profilul companiei, adaptat la cerinAele pieAei locale+
;n prono'a veniturilor @i evoluAia capacităAii de producAie pentru anul ; s0
au calculat veniturile provenite din v:n'area următoarelor articole, pe
cantităAi!
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Din previ'iuni reiese că vor fi cicluri eale a c:te 12 luni de cre@tere+
Nr
crt.
Produ!u$ comercia$i>at Cantitate
Dndut&.an I
9: 0reț
lei!.g
Venituri
din
v;n2are #n
lei an I
1 Crap afumat 7700 M 32+, 173000
2 Crap 2iu 7000 M 12 7I000
3 "itofa viu 12I0 M 10 12I00
7 &aner viu D00 M 10 D000
, alău viu Ș C00 M 2I 1D800
8 Puiet crap 2D00 M 12 37I00
C Puiet alău ș 12,0 M 22 2C,00
Prono'a veniturilor pentru anul ;; prevede v:n'ări similare cu cele din
anul ;+
Anul ;;; prevede o cre@tere de ,E faAă de anul ;;, iar pentru anii ;;; @i ;2
s0a preconi'at o cre@tere cu ,E faAă de anii anteriori+
+re#terile previionate se baeaă pe ma)orarea previionată a preţurilor din anii respectivi.
2. Pro@no>a c=e$tuie$i$or
&0a completat Ane*a )2 bProno'a c/eltuielilor si evolu ia capacită ii de ț ț
produc ie ț c cu valorile previ'ionate pe cateorii de c/eltuieli trimestrial in
primii doi ani de activitate după care anual+
;n cadrul acestei secAiuni s0au detaliat pre'umAiile care au stat la ba'a
realiării previionării.
Punctu$ 3: C=e$tuie$i cu materii$e 'rime 8i cu materia$e$e
con!umabi$e
Anu$ 3:
Puiet
Va$oare
ac=i>i9ie ?n $ei
5"&r& TVA7
1 Puiet crap 17I0I
2 Puiet fitofa CD0
3 Puiet s:ner CD0
7 Puiet alău ș 322,
(otal 1D813
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
&0a calculat fura#area pe tilor ș ( după cum urmeaă!
+6eltuieli reţetă concentrate la C$!
Nr.
crt.
Produ!e Cantitate
tota$& de
"ura#
con!umat&
'e an
Preț
"ura#
Va$oare
"ura#e ?n
$ei. C@
5"&r&
TVA7
1 Crap ,71D 1+1 8,03+07
2 alău Ș 31D+2 1+2 ,C7+,
7 "itofa viu C31+07 1+,, 131,+IC
, &aner viu 888+27 1+DI 11DD+23
C Puiet C200 3+12 12D80
(otal
22,,2+87
&0au considerat, de asemenea, că se vor efectua c/eltuieli trimestriale cu
medicamente de 100 lei #i c6eltuieli trimestriale cu materiale de deinsecţie #i deratiare de 100 lei.
&0au preconi'at c/eltuieli cu pentru condimente 100 lei /trimestru.
Pentru anul 2 s0a preconi'at o stanare a c/eltuielilor, iar pentru anul 3, o
mărire cu ,E, urm:nd ca în anii 7 @i , să se efectue'e acelea@i c/eltuieli
ca în anul 3+
Punctu$ 0: A$te c=e$tuie$i materia$e
1a acest punct s0au avut in vedere c/eltuielile privind asiurările pentru
mi#loace fi*e, re'ult:nd c/eltuieli trimestriale de 13DI+13 lei.
Punctu$ <4 Alte c+eltuieli dina1ar3
&0au preconi'at c/eltuieli cu utilităţile lunare in primul an( după cum urmeaă! ener$ie
electrică & G00 lei/lună( încălire & 1000 lei/luna(
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
urm:nd ca în anii următori, c/eltuielile să crească cu 0+3E fata de anul
anterior+
Punctu$ -: C=e$tuie$i 'riind m&r"uri$e
Nu e*istă c/eltuieli cu mărfuri+
Punctu$ (: C=e$tuie$i cu 'er!ona$u$ an@a#at
&0a preconi'at ana#area a 7 persoane, dintre care!
0 1 =anaer de proiect
0 1 %esponsabil te/nicG
0 1 %esponsabil economicG
0 1 >perator industria alimentară
&alariile au fost calculate după următoarea rilă!
0 1 =anaer de proiect 1000 leiHlună
0 1 %esponsabil te/nic 137 leiHlună
0 1 %esponsabil economic 1000 leiHlună
0 1 >perator industria alimentară C20 lei/lună
8&a prevăut o cre#tere a salariilor cu 1E in anul 3 după darea în e5ploatare( cu 1E în anul 4 #i 1E în
anul 1.
Punctu$ ): C=e$tuie$i cu a!i@ur&ri$e 8i 'rotec9ia !ocia$&
&0au luat in calcul salariile previ'ionate la punctul anterior @i s0au aplicat
leal toate c/eltuielile procentuale+
Punctu$ 1: C=e$tuie$i cu amorti>&ri$e
Amorti'area construc iilor se va face pe o perioada de 70 ani, iar cea a ț
ma inilor si utila#elor pe o perioada de C ani, re'ult:nd c/eltuieli ș
trimestriale cu amorti'ările de 3,C8 lei+
Punctu$ 3,: A$te c=e$tuie$i de e<'$oatare
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
1a acest capitol s0au avut în vedere c/eltuielile faAă de terAi privind
salubritatea 6colectarea viscerelor9 F 2,00 lei o dată la 8 luni, c/eltuieli ce
vor cre@te cu 3E in fiecare an, in anii ;;;, ;2 @i 2+
3. Proiec ia contu$ui de 'ro"it !i 'ierdere ț
&C A&AC>= (%AN& &%1 a avut activitate, a@adar coloana An 0 a fost
completată cu datele din bilan ul din anul 2012+ ț
4. *i$an u$ !i contu$ de 'ro"it !i 'ierderi ț
&0au facut preci'ări privind ipote'ele luate în considerare în procesul de
previ'ionare a posturilor din bilanA+
&0a completat Ane*a 7 cu valorile prono'ate ale posturilor din bilanA
av:nd în vedere următoarele!
0 în coloana An 0 s0au vor completa valorile e*istente în ultimul bilanA
înc/eiat de societate ane*at la cererea de finanAareG
0 valorile activelor imobili'ate noi ac/i'iAionate s0au adăuat la cele
e*istente, din acestea s0au sca'ut valorile activelor imobili'ate v:ndute în
perioada respectivaG
0 valoarea amorti'ării cumulate aferenta activelor imobili'ate
e*istente, la care se adăuă amorti'area calculata pentru activele
imobili'ate noi ac/i'iAionateG
0 valoarea stocurilor 6materii prime, materiale, produse finite,etc+9
este corelata cu specificul activităAii desfă@urate 6durata procesului de
fabricaAie, etc+9 @i alte elemente considerate relevante+
0 casa @i conturi la bănci se preia valoarea re'ultata în "lu*ul de
numerar aferent aceleia@i perioade din linia &G
0 datorii ce trebuie plătite intr0o perioada de pana la un an F s0au
previ'ionat în funcAie de termenele de plata ale furni'orilor, de creditele pe
termen scurt previ'ionate prin flu*ul de numerar, valoarea datoriilor
fiscale @i la asiurările sociale aferente activităAii+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
0 datoriile ce trebuie plătite într0o perioada mai mare de un an F s0au
previ'ionat în funcAie de soldul @i raficul de rambursare a creditelor pe
termen mediu @i lun primite, de soldul @i raficul de plata a datoriilor
ree@alonate 6daca este ca'ul9G s0au evidenAiat de asemenea datoriile către
acAionariHasociaAi, leasinurile, datoriile către alte instituAii financiare+
0 capitalurile proprii F s0au înscris sumele re'ultate ca urmare a
ma#orărilor de capital social prevă'ute, re'ultatul e*erciAiului 6acesta se
reparti'ea'ă ca dividende @i re'erve la aleere, cota reparti'ata la re'erve
urm:nd să facă parte din re'erve în anul următor9, re'ervele de#a
constituite @i alocările suplimentare din re'ultatul e*erciAiului financiar
precedentG
0 s0a urmărit corelarea datelor introduse cu cele e5istente în contul de profit #i pierdere #i
flu5ul de numerar%
1. F$u< de numerar = %revi2iuni
&0au completat ane*ele cu datele privind flu*urile de numerar aferente
proiectului pe perioada implementării @i pentru o perioada de , ani după
implementarea proiectului+
&0a preconi'at ca implementarea va dura 2 ani 627 luni9+
0 valoarea c/eltuielilor efectuate înaintea semnării contractului de
finanAare 6en consultanta, asistenta te/nica etc+9 au fost incluse în
prima lună a anului 1 de implementare la capitolul <(otal ie@iri de
lic/idităAi prin investiAiiQG
0 s0au corelat s/eeturile cu flu*urile de numerar cu s/eeturile anterioare
@i s0au păstrat acelea@i previ'iuni de v:n'ări @i de c/eltuieli ca in primul
an după darea in e*ploatare
(. Indicatori 1inanciari
Pe ba'a datelor ob inute din pro$noele efectuate s&au calculat indicatorii care relevă ț
sustenabilitatea si viabilitatea investi iei ce urmeaă a fi promovata. ț
G. CONCLUAII
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iași, Județul Iași
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Progno2ele 1inanciare indic3 1a%tul c3 inve&ti5ia %ro%u&3 e&te &u&tenabil34
& Di&%onibilul de numerar la &1;r>itul %erioadei e&te %o2itiv
& Valoarea actuali2at3 net3 e&te %o2itiv3
& Rata re2ultatului de e?%loatare e&te mai mare de 1)@
& Durata de recu%erare a inve&ti5iei e&te mai mic3 de 1A ani
& Rata rentabilit35ii ca%italului inve&tit e&te mai mare de ,@
& %ata indatorării pe termen mediu @i lun este mai mică de 80E-