Шта је план интегритета?

Супротстављање корупцији је један од највећих изазова савременог
друштва. Корупција се спречава кроз примену превентивних и репресивних
мера. Превенциијом се спречава настанак коруптивних појава, а
репресивне мере се примењују онда када је корупција наступила и када су
се њене последице испољиле.
Jедан од начина за смањење оõима корупције је откривање и
отклањање узрока, односно ризика за настанак и развој корупције и то не
само корупције као давања и примања мита, већ и свих етичких и
проqесионално неприхватљивих поступака.
План интегритета представља превентивну антикорупцијску меру.
План интегритета је документ који настаје као резултат самопроцене
изло»ености институције ризицима за настанак и развој корупције, као и
изло»ености етички и проqесионално неприхваљивим поступцима. Uиљ
доношења планова интегритета је јачање интегритета институције, који
подразумева индивидуалну честитост, проqесионализам, етичност,
институционалну целовитост и усклаqеност, као и начин поступања у складу
са моралним вредностима. Jачање интегритета институције доводи до
смањења ризика да се јавна овлашћења оõављају супротно сврси зõог
којих су установљена, што доприноси поõољшању квалитета рада
институције, а тиме и повећању поверања јавности у њихов рад.
Циљ и значај доношења плана интегритета
Uиљ плана интегритета је да се оõезõеди еqикасно и еqективно
qункционисање институција у јавном и приватном сектору. Tо се мо»е
постићи кроз следеће поступке: поједностављење компликованих
процедура, контролисање дискреционих овлашћења, јачање одговорности,
повећање транспарентности, проqесионализма, етике, потом кроз
едукацију, успостављање стандарда, увоqење еqикасног система
унутрашње контроле и елиминисање нееqикасне праксе и неприменљиве
регулативе.
Uиљ плана интегритета није решавање појединачних случајева
корупције, већ успостављање механизама који ће спречити и отклонити
околности за настанак корупције, неетичких и непроqесионалних поступака
у свим оõластима qункционисања институције. Посеõан циљ планова
интегритета је подизање свести qункционера и запослених о штетности
корупције у правцу постизања "нулте толераниције на корупцију¨. Hзрадом
плана интегритета институција врши процену квалитета регулативе,
кадрова и процеса у пракси у свим оõластима њеног qункционисања
(управљање институцијом, qинансијама, кадровима, јавним наõавкама,
инqормацијама..).
Bа»на осоõина плана интегритета је да омогућава запосленима у
институцији да учествују у његовој изради и спровоqењу, с оõзиром на то да
запослени најõоље познају qункционисање институције у којој раде. Oни
својим знањем и искуством на најõољи начин могу идентиqиковати и
проценити ризике за настанак корупције и других неправилности и
предло»ити адекватне мере и активности за њихово смањење односно
отклањање.
Које институције су у обавези да донесу план интегритета?
Oõавезу доношења плана интегритета имају:
− др»авни органи и организације
− органи територијалне аутономије и локалне самоуправе
− јавне слу»õе (установе културе, оõразовања, науке, qизичке
културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите,
социјалне заштите, друштвене õриге о деци, социјалног
осигурања, здравствене заштите »ивотиња)
− јавна предузећа
µруга правна лица могу донети план интегритета у складу са
Смерницама за израду и спровоqење плана интегритета.
Процену интегритета и предлагање препорука за унапреqење за ова
правна лица и за јавна предузећа Aгенција врши о њиховом трошку.

Надзор и контрола
Aгенција за õорõу против корупције прати и надзире израду и
спровоqење плана интегритета у институцијама, непосредном контролом у
институцији и достављањем извештаја Aгенцији.
Hадзор оõухвата проверу:
- да ли је у току израда и да ли је израqен план интегритета у складу
са 3коном о Aгенцији за õорõу против корупције и Смерницама за израду и
спровоqење плана интегритета
- квалитет и оõјективност донетог плана интегритета
- степен примене мера и активности из плана за поõољшање
интегритета
O извршеном надзору сачињава се извештај и дају се препоруке.