P. 1
AMC CLINICAL EXAMINATION SEPT-2007 RECALL

AMC CLINICAL EXAMINATION SEPT-2007 RECALL

|Views: 647|Likes:
Published by breezingthru

More info:

Published by: breezingthru on Nov 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2011

pdf

text

original

5t~d.'\1 S/)A-'o 1m ~?J ~ ~ro~s j ~~~.7~~C ~~~op.

P~q~

"0 IUOL I dS: ptrs SSdtI!ZZTIJ ptra SUOFj.1n~dIBd \'l~ J.

JO xq SABp E I[!.!A\ ca oi ===. MON odS: s~ 'J[Odl{O lOTI PHJ P~ SUOFl"BOTIJdIDyt'XCYO"Y'?-J'u, e AIm d'[B1. lOTI PTIJ anq 0~13 SlhOl TIO!SUdllddAq I[!.!M PdSOt:l2TIJ SEM dJffill Plo JA. ~~ V ' J..O 'J01 £J

~5· Sl'1:J

"SUOFlSdnb srctmrrexa laMstm pus xq 'agBpImq a1p. AlddV "lIah~ 'J[mm anq a)[ETIs I[!.!M. gal JO oloqd "M!dsoq A.rj.unoo IT! nOA or ~TI!ID0o MOU dloJaq a1II!l amos al~q a)[ETIs 13 p13q arem ~TInOA V

l.smouahFlImJo sa~ aI[!. are lm:r.M.l.taOTIahFlIm tnrq aA~ ~{,!.., 9

OllTIl3M nOA 0Q' l.stI!XOl JO sadAll131[M. "opcolomaN "a)Jtffis 'J[o13IQ 13 sol! P!13s la~~~ Y"'J. '("'V'Od • l.lno o~ I 1mO K~ .~ Perc" AUTInS 13 Self l13I[!. paJ{S13 aq al13pTIJImO roqio oi mq am OllaA13ld oror mo.:g: uonsonb ON ,v..vad ~/<.AJ, 0 "aIC£1:ll uo ldaJ{ alaA'!. SB~ AImW "alq13ll0Jta00 'm0ldw.(s ATIl3 ah13q lOU PW rd G~."

~lb~ Q Vw c V1~H" , r-J{AJ>

~4·

lJpSlag pafU! oi rcq lImM nOA 00 l.U!13B"B snrp, la~ oqs U130 'JIaslaq spafTI! oqs J! :la~Xa "as!M.laI[!.o smaIqold I[!.IBaq oN "uaI[l ootns lOU lnq oa13 SlA9 DGAI 13 ueaq psq 'sla1Illl3d aldFllllm OTI ';(mfTI! J[ons aIPaau ou 'M!dsoq l13 laImdp 13 S13 a~loA\-XH

'Xji\l 'laq o; J[l13~ "dD am no A "ahFl13aau s: daR pTIl3 AIH mq dhmsod :J daH aq oi punO] UOn13UOp poolq IOJ ){U13q pooIq oi uosq p13q aremaJ .Plo JA. 9Z V

-1/Fn//n BfAG' (lIOOQ5

l,adomg or )J013q aIT!oa U!13~13 sf sqs 'laq oi SUOFlOTlllSU! amos aA~ OllU13M n 00 l.l! moqa op OllU13M nOA op l13qM. 'malqold cnras S13q oSIB laI[lom laH 1,1udW).13aI). spaau oqs SdOP auol MOH l.aTIl3xap ptrs tnradoq jo asap aI[l S! l13qM :lauvuexg l.~ll!Paalq Imq:l. laI[lo suoFl13OTIJam JO as laql0 AIm i!aql sl l,suoFl13owam osotp uo aq oi pcan I ~uoI MOH l,s:5unl AID IT! iojo ah13q I op .snonssnb s,laA"Bld aIolI

?lIfO:>< -7 J? 'J.i\.Q paq OSIB l;;rlpom laH "saypaau

0Jf!l 1,1IpTIJ aqs ·J.i\.O JO xq rsud ON ·lIOFld~13I}.uOO AIm no lOU ':iluPioms leN -XII

,

,

ro{.J=r1 At

;:>11G""I.Nv ~ - 0(; '/

G.®

1 G...v.. s·)' - ~ oG <

1-TIama~tm13lll oqi rnoqa lag 01 )J113~

xq lrrehapl aJ[B~ :SJ[S13.L "J.i\.0 paMogs sn paaUl3lIB prra 03: IT! am no A 'SA13P Z lS13I cotns JIBo 1~!1

laq IT! U!13d 0/0 lIdaq S13q aqs "adoma 01 dui rsq mo.:g: pourmor rsn] arema] pjo IA LZ V

LOOZ daS ZZ ap!Elapv llE'Ja-a mEXJ[ IB'J!llTI;);)WV

~q pjnoo l! pres I u~1fI. uoudrosqajem B'U!ls~B'B'ns B'U!1fI.:;lWOS pres l~U!W'BX~ u~IU 'Gm 'pM.oq 'B:J-SIB!lU~l~JJ!P mOA ~.re l'Bq.M pres pm om poddois l~U!W'BX~ ualfl. 'ola op OllEqM. pm S8I AIqeqOld Sl! B'U!1fi.Am .Moqs lOU P!P Sls~l ~0U!s l'B1fJ. A'BS oi poireis I

'~sn'BO Am pug: lOU p!p-oB''B S1fI.uom Z SlS~l poolq 'AdooSOUOIOO PEq ~H 'ol~ ~A!l0~JU! 'uIs!p!0.It\1fI.l~dAll JO ~Aps~B'B'ns xq ou B'll!ll0ps~nb uO 'sssns OU 'l:;lOmO pM.oq JO xq ArrumJ ou 'xq renX:;lS lmog~!S OU 'PA'B.Ij. 5e~Sl~AO ou 0l~ l~A~J 'B'U!l!ill0A 't:rfEd opqe OU 'sqnrom 9 l5eI ~0U!s kep 'B s~urp S-v 'pooIq ou 'SJOOlS ~A!SUalJo '£ral'BM.-XII

'S!souB''B!p 'XI laplo 'xq a)fEll. 'lU:;ltcQll3dap A2oIolalUaoll5eB'

UI B'uprlOM. are no A 'S1fI.uow9 l5eI corns 'BaolllIEl!P 5ell aJ'Bm PIo J.J.. S£ V

Q

l,aA~ nOA II!M. uousorpom ltrr[M. pOJ ){OOI nOA ffi.M l'Bq.M laU!Uffixa ua1p d'1 lnoqE pres I '(rr[B'xa 1I! la.Msm rou PInoo I qorq.M-dmal aq isnm) s!l~ll!llam pus HVS uaah\laq B'il!Pug: J'BO!SAlld 1I! aoualawp a1p S! l'BlJM. -paJlS'B la1I!W'Bxg

'a~!illlo HVS latp!a 5eM. l! am 10J os duroi B'uprS'B rnoqa lOB'lOJ I oSIB ptra laAaJ 10 ioq B'1I!IaaJ pomop id SB s!souB''B!p lsomaloJ alfl. aq oi sp~UfOaUI JJU!1fI. i, UP!? I 'aUfE~!illlO S!l!2urcram 10 HVS aq PJUOO l! la1I!W'Bxa or pres I ualfl. .luala1J!P aq isnm s!1fI. OU, pres alJ a~!ill Jffi5n mOA se cures srq; S! id paJlSB I ualU 'IBWlOU pres AJJ{:J!llb la1I!W'Bxa pm UfElq ~:J 10J pa){5e nps I )JU"eN lUaM. I 'aUfE~!ll JO AlOlS!ll p'Bq rd SB a~!W aIdW!s S! l! P. rorra I'BOP!!O'B aq lqB'!illl'B1p S'B lOU 10 aI:J luoq'B JlSB I PJUo1Js pa!llO.M SBM. I puooas 'B 10d

'aAp'BB'au-uB'!s sB'!WaJl 'Al!P~!! :pau B'1I!:JU!AUO:J 0'0 SBM. alalU 'llB'!ll SBM. dmal P!'Bs sal'Bp!pmo lalfl.0 'dmal moqa JlSB ot 1OB'10J-tid

'aornmloJlad mOA lOajJ'B trao lJ:l1p PUV 'naM. .M0l:/Jf nOA sB'U!1fI. laB'10J trso no A -possans are uOA uaqM. sucddaq l'BqM. S,l'BIU 'am oi ){O!P lOU P!P dmal uatp uaAa 'tid U! M.0ID( OllU'BM. UOA asp B'U!1fi.AU'B am paJ[S'B laU!ffi'Bxti 'S'1I2!S M!A 10J :BU!J[5e are TIOA uaqM as: 'asJUd M.OnoJ PJUo1Js 1JorqM. dtnai moqa JlS'B ollOB'lOJ lnq csoqr recdcr oi ID!1J paJ[se I os al'BlluaouO:J oi aIqE lOU S'BM. I 'dS: 'asJUd am :BU!IIal ST:lM. la1I!1lmXa -s:B1I!Pug: tid 10J uop~xa pa){SB I 'la1fl.lT1J J{U!1fI. lOU PJUoo pcsnproo lOB' I pm S!so'l:lii'BrP ~o 'B la:B lOU PJU0:J I B'upJEl xq law 'Al!A!lO'B amzrcs ,romTI'B.Ij. OU ':Wq :B1I!IaaJ lOU "e!qo1JdOlOlld 'lU'Blsuo:J 'ABplalSaA aOll!s ST:lM. allo'Bpl':?:;lq .S!lll 'aUfE~!ill JO xq p'Bq ad- XII

q .. ,

'XW 'rcnrnraxc m0.lJ XI 's:BlI!Pug: Hd 'X1J a)fEl.l 'ati"IT! am nOA 'A'BplalSaA a:J1I!s aq:J'Bpl':?a1J % tram PIc .It\ Z£ V

'D:JH l'B paJ[0oI lSlg I uaqM. SUOP'BlS s!1Jl J!'BJ olB'U!0B' SBM. I .MaID{ I 'lOJ ~U!l!'BM.

APl'Blads:;lp SBM. I q:J!lJM. laAO S'B.M aurp ATIJ{:JU'1 'ams lOU um I P!'Bs I is!so'l:lii'B!p mOA S! l'BqM. paJlSB lauyumxH 'U0P'BlS lSlO.M ST:lM. ltllfl. pres oSJ'B sereprptrao lacpo 'SBM. l! l'BqM. M.0IDIl, nop ITIls I 'ams lOU 'lAS uaaq aA'Bq lqB'fW 'S:;llnrrrm S-v 10J D;)H l'B Zll!){0oI ldaJ[ I 'd¥ lOU seM. l! ){IT!lf.I. I M.OU 'rrrm/OSI< JO al'Bl-D:Jti aAtl:B la1I!W'BxH

'S.It\ OZ lSBI 10J AtlP/Slla){Oms 'spam Am uo leN 'xq ArrumJ ou 'lSBd IT! VA;) 'JWV ON 'lno SSBd oi Z1I!o:B SBM. aJ[!llPJ ';)0'1 ou '8U!Ull!ds iou-ssamzzrp ptra suopT:?l!dJ'BdlJo pm uo -XII

'XWi 'SlJl1S:;ll XI nOA aA!:B ffiM. laU!llmxa ualJl cop Ol aJ[!I II!M. nOA su0!l'B:BpsaAU! 10J zopro pm la1I!1lmxa oi SIBpU:;lla]J!p pm xq JO mwwus aA!2 'X1{-!DlSB.l

'PM:) II se SUO!S'[llAuo:) Q"[!lq:JJ peq lQtplld 'I0ptmBd U:JA~ lOU SllM. 'SUO!s'[TIAuc::> PQS'!l'B1QU:JO 'lQA:JJ pUB 11"Rfl JC snroidnrxs 'SAllPZ lSlll lCJ IpM.un 'uC!S'[llAuo:) lSlg S! s[qJ,-XH

'xq 'lQ1J oi J[lB.L 'remcu S! ucyBUftII8XQ re:>!20Icm:Ju pUB Il"Rfl 'E psq ACa 'UO!SfTIAuc:) II pe1J Aqeq l:JyT:l OHidD nOA oi :8~0:) AOq pjo .rA£ JO l:Jtp0m V

'lQll!ID13XQ mOl] snonsenb ON 'u0!l'Els Q:)'U'EIDSSll:Jl Alll!'ELTI SllM. n ifBl!dso.1J Qtp U! Qq oi :8U!0:8 l:Jtp'EJ S! 2uol M.o.B iWQIqOld QID'ES QAm[ oi :8U}02 I my il:Jtp'EJ Am tp!M. 2uo..lN\ 2U}tpAUT:! Q1Qtp S! -1:JAT:lIdQI01 mal] suo!lsQno 'u0!lT:l1:Jdo UB - QA'Eq oi APB:Jll-OU SllM. l:Jtp13J Sll PQl131Qdo. lQ2 Oll:Jtp13J srq PQ){Sll Qq IT:ltp AlnM 2U!l:J:JJ S!

QH 'ApOq S,lQtp'EJ JO mo atI!-IDo:) SQqlll Qtp Ire M.13S pUB n:JI U} SllM.1Q-q:re] srq sa 2uolM. Quc2 :JA13q ismn 2U}tp:Jmos ltnp.1QtpT:lJ srq moqs PQWQ:)uo:) SllM.ldJo tros PIC .rA O£ Y-

. 'SWQ:)uc:) srq SSQlPP'E pUB uos oi J[lBl M.ON "(lOS srq o; tpIWq srq moqa ){fBl 0llUQSUO:) U:JA!:8 SBlllUQ!l13d 'A'EpOllQlT:ll UJ"!1l Ql13qIll-XQ oi :i5U}02 M.OU QIB pUT:! SSQ120ld S,lUQ!lT:ld tp!M. AddBq :JIB AQtU 'uoYT:l:)ndmo:> QA!lBlQdc tsod 10 'l3.IJ.ll! au SllM. Q1QIp ltnp. nCA oi UQ){ods Sll1J UI'fll uo porarcdo ID'E:Jl Q1J.L 'roI U! M.OU S! 'l!T:ldQl VVV :JA!l:)QP 13 .pEq rsn] oqM. UBm PIa lA 8£" Y

iOP oi Q)ffi ll!M. nOA suoYT:l:5'!+SQAlI! lm[M.-1Qll!ID'EXg: 'lQ:)UT:!::> 2unl oq oi Ap::m S! Arempd P!T:ls I l,SUX:JId re!'1J::J'Elq ll! pgAloAlI! :}.001 Q!..l:JU QIp S! 'q:)fC[M.-PQ){SlllQll!ID13Xg:

'T:lffiX'E Y:JI lI! ssol AlCSU:JS SllM. Q1Qtp -uoYT:lUFl"UT:lx:J AlOSU:JS JO popurmor Jl1Jdpq SllM. lQurarexH 'remou Sl! orrmsse pres lQll!ID'EXQ 'SQXQU:Ql o.p lOU PIP I 'sQPsnm pUT:!1J ll! sS:JU){T:lQM. PQM.o.1Js sqrnn lQddnJo UO!l'Bll!ID13X:J l'E:)!2010mQu op o; QAI31J PIP I 'UO!2Ql re:)!d13 yQl U! sptmos tpT:lQlq PQSllQl:)QP pUB ssotqjnp ]0 s:8UWUY :JA132 lQll!ID13X:J 'uO!:}.T:lll!illBXQ op O:}. gAm[ lOU PIP I -m:JlsAs AlOl"Bl!dsQ"R 'GVN-Al!AT:l:) l'E10 'Q:)1::J 'J(::>:Ju 'pT:lQH 'Addm[ seM. 1QlI!ID'EX:J ,S!SOlpA'1JUU, pres I UQl:{M. stsotom 'S!SOld mal] :j.lT:ldy 'slawoq lI! lQa nOA QSIQ lm[M.-Qm. PQJ[ST:llQuramX:J atuOlpuAs s.rouroq pstrouuour I u:JIU\:.\ 'aAQ Y:QIJc S!SCld ST:lM. alQtp se lUQ!lT:ld IWl seM.:J131Jl JIU!ql I

0.

( ;'

'A.mtcq.Id a1Jl pug: 0+ u0!lT:lll!ID'Exa l'E:)!sAqd 00 'QPon l:{dmAIlBlll:)!A"BI::JT:lldns yaI]o 8YNd no ;);)S "B paq la){OmS omorqo APT:ll PIa lA L'; Y

'lQM.S'UT:l 0+ am :8U!PT:lal suousonb IBlll:)!+IBd em :8uprse Jl1Jdpq SBM. lQA"Bld QIOl ':)lQ lUQUllT:lQll ':)BnQO:) anoqa pall!T:lldxQ I ua1Jl pay 'll!T:l:8T:l sisoi aSQtp op ffiM. QM. ltnp. rd oi P:Jll!T:lIdxQ I ua1J.L l,XJ lBqM. pa){Sll lQUfOIBXH 'Qseas!P :)'EnQO;)

\

, ,

c~ ,

c?

\

:

·sm~:JUO:J raq SS~rpPB pUB A:JU"l3"1ril~ld nrorrno .ar id oi JIM. 'l~ururnX~ UlO.:g S;) :~;U S~lOU IB:J!p~Ul snotxard ~){El. .t{1.l'!q pmpreA ::lA'Bq oi SlUBM. lUBillI~Id ID[M L MOU 'SS~.Ij.S!p IBl::lJ 10J oBB SlA Z S:J snorxcrd 1p!-M APBl PIa lA 8Z V

·1~1I!UfBX~ UlO.:g uousonb oN 1.1.1IH osn I UB:J lS5a:JOld ssrradouour JO trad aq srq:!. UB:J tstrousonb SI~A'Bld alo1[ ("lUa!lBd or )JM. Ol ~J[SB pB.llSU! AUB aA!B lOU P!P laUfUIExa uatp. H 10J P~J[SB uaqM soreprptrao la1po lng ·laururnxa UlO.:g: Snnsal uC!l~!lsaA~::lJ[131. ollo:BIOJ r) GVN-Ul'Flxa IB~'BA pUB :J~APd ·alqa:Js Af['E':Jro:muAPOUlaB"q-ad

'Sla:JUB:J AUB JO xq AEUlBJ oN "'BrmaBUB 's:paUllUBIM'Bo:J !lUB 'A:JuapUal BUrPaalq 'UIs!Pf0.I&tp.odA-q JO SUlold1IIt\:s au as!AUa1pO "pUBqsn-q 'u~;uprrq~ £:-Z SBH .1..1£H 10 d:JO hUB no lOU SBM "'8wn'B.Ij. ou 'aAfPB All'Bnx::lS 's:popCld poddois ootns BUrPClalq .I13~S ON ·CllOJClq spouod lCl-q ::lJ[TI isn] SA'Bpt lSBI UIO.:g: B~alq Ad BU!AUq MON 'aJqq.I13Ulamn alaM spouod 'OBB S1puom 81 spouod Ja-q psddois psq ClI[S-X}!

·XW lCl-q o; J[IB1.. '1~~X::l mo.:g: SUO!l'BB!lsaA~Jo Sl[IlSaI pUB SBUrPug ad aJ[131. 'x}! '·pO'~lCld la-q a¥{ SA'Bpt lSBIIOJ BU!PClCllq troaq SB"q APBl lAg" V

·IaururnX::l mo.lJ suousonb ON ·U0!l'BrpAqap JO smI!S ou-ad ·ClmoI[ lB BU~N!S B SBH ·IaAa; oN ·BUrPaaJ rssarq -s:p<laJ lIDo l'Buuou B~l. ·SBU9JUIOA £: ptra AIal'BM. esooj ssaoqrretp 17 Bt!!ABI[ s.rq n Cl3UfS ·al'Bpaldn uonsznmtmm 'naM as"fM.lCl-qla 'XI[ rssd lUB3m:u:5!S au 'CIAN hqEa

·IaururnxCl malJ suapsClno ON l.nadd'Bq sp.jJ ~aop MOH l'B~a-eJ[nalaqHu-e;) lUlCllqOld enras aABq or BUfoB tros Ja1po Am Sf-Ia1p'BJ mo.:g: suopsano

·~I-SlaplBld ·IBuuon ;);)M. pUE C[H-aad jdctJ~~

·asnqe PI!I[:J c/s sampB.:g on 'Al'BBamoualdsolBda-q ON -prrq3 rnJA'Bld 'aIqa:Js sqo-3:d. r-"''''1

4lr.OJI.., ·la1pBJ ,UJ..U

oi J(1'Bl 'Iaufurex::l mo.:g: XI pUB SBUWug ad a){El. ·squrn IaMol AIlB}n3!l.I13d ApOq no VI J or J'>'""f~ "J}JQ""\.(..

Cl'Bfq:Jalad 'sosrnrq Clldmnm BUfABIl MO N ·oB'B SJ[aaM. l rsorqi eros pBq AOq PIa lA ~ V

d.LI-<JS-S3 ·or

IClUfUlBxa mo:g: strousonb ON

l.gm gAp5 0:). Z~oa nOA ora gSP l'E1£M.l.noA AIJM 'gUWNl-gd our Z'II!A~ glqno.ll Pt!IJ 19A9U aH 'MOU aioq lOU S! gIJ 'glOJgq Algams gWOS l'E nmooj tnnoo] 'E gas oi posn I 'lOl~OO

'gUWNl-gd our gAp5 gSRald '1I!'8d JO lOl 'II! tIIl3 I Janal aABa smprqiod A'[UO mq Janal gAp5 lOU P!P su0!l'E~!pam rre pa!.ll 'aloJaq saill!:j. AWID urad sNl- pBIJ I 'asp a~w or puodsor i, usaop urad AW 'gUW!IJlad our gA~ nOA l,rre~ AlItA lOpOp Z~'BS 'lI!'Eall ptra lI!lW~ aUW!1Pad lOJ ZuprSR pUB OIlOI-6 urad op amn =n ITB 'Bgm ~!.llru!dg aUWloIJ laA'Bld gIO"~

'lua!l'Ed 0:). JUBl oi aAt!IJ nOA MON -U0!l'EAlasqo lOJ slIJ S:-v lOJ 03: ~ lua!lBd daa)[ 0:). pap!~gp aH 'lI!'Ed 19IJ lOJ esnso AUB pug: lOU prp-sisoi ~d P!P pUB lanrea :).ug!llld pa~xa OIJM gMllarrO~ mOA wo.:g: laAO puaq ua)[Bl aAt!IJ nOA 'oa 'II! ora nOA 'gUW!IJlgd lOJ alI!)[SR urad oPCf8 zoddn Mid APBI PIo lA tZ V

l.OP oi Q)[!1 ffiM nOA Slsal pooIq lBqM :lglI!ffiBXa l.lalq'Bl Am aaUBIJ~ 0llWM. 1,10A 00 l.aill!:j. gq:!. rre illunIJ ZrrrraaJ tIIl3 I AlIM -laA'EId glOl mo.:g: suo!lsano '2uprlO.M 'pooa 2rrrrggJ gS!h\.lgIJlo llffi!gM 2~2 PUB.gID!l gql rre .{]Zunq o/~ , 'xq l'E~wgm rssd lUBOYIU2!s ou SRgP! fBP!o!TIs ou 'suo!llllI!onlJ'BIJ ou '( g'lI!dazmq0 )'EXglcL(z uo SRM aIJs

'lgIJ Ol)[J'Bl 'xw 'Xf:J '086£I-d8: '0£ IWS: 19H 'dD-noA o; 2~oo MON ''E!UglIJd0Z'!1I~s lOJ lUgWl'Bg.ll uo Ap'EI Plo lA s:t V

IJ:)ASd

'la~Xg mo:g: suonsonb oN l.A.IgAngp Iml!'EM. OlZlI!At!IJ UBIJllaIJl'Bl MOU 2nqJo P!llaB pw MOU u0!lllowam aJ[Bl I UBO .suonssnb SlaA'B[d aIo,({ 'u0!lB0!pam AUB o; ~~lall'E lOU 'aIqB)[.rnmaron AOUBuBald lUallTI~-Xf:J

'XW moqs ad oi 'f['81. 'qBMS oupncr uo gA!+!sod SaD aA'BIJ 0:). punoj SB1J l.UBuBald S)[M. L£ 'Bp!A'B.n3!ll!ld pro :rf.. O£ V

QA!l!sod SHD-QSE;) 'Pl

'lalI!ffiBxa WO:g: suonscnb ON l.BU!lO:).!Uom op nOA ffiM -laA'EId alol mo:g: suo!lsano 'auop SO lO lsal Plq ou 'ouroq lB lsa:). oupn 'B p'BIJ AOUBu.aald S!IJllOd 'SO pBq ssallS!P MaJ 0:). ana -uoursod lOpalsod oardtooo oi onp [PM ssa.n3old lOU PIP 'slIJ91 lnOqB lOJ palSRI .mooa] (moqsj pa~nplI! 'mlallSodl.) 'xq l'E~!pam :).SRd lUB~g:ru2!S ou 'wo {'EUOP'Blsa:a 'Nl.H ou '[lTIJluaAaun 2ald sno!Aald-X}!

\

(" -

l::ll lQ~~OO ...vo{bn;s

PJul~J

. . ~

l

/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->