P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on May 08, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

ד"סב הציב דכ שפנ לכוא רתיה

www.swdaf.com 1
םוכיס ב תוטיש רתיה שפנ לכוא תכאלמ


תכאלמ
שפנ לכוא
תוכאלמ
תורוסא
קומינ הדיצ שלות
הנוב
) מ ןבג (
ןחוט
ימלשורי
השילמ ךליאו
ןיררוב ןיאש ןיינמ
אלו ןינחוט אלו
ןידיקרמ יסוי 'ר
ל"בשר םשב ךא
לכל לכאי רשא
ודבל אוה שפנ
דע םכל השעי
םתרמשו תא
תוצמה
לכוא קר שפנ
ךליאו רומישמ
רמולכ השילמ
ךליאו
ל ינפ השיל ל ינפ השיל
עא " עיפומש פ
ירחא הנשמב
השיל רשפא
ש אל הז
מ תפד ארודיס
הל ןיא ךכיפלו
שפנ לכוא רתיה
ל ינפ השיל
) צ " וריתה המל ע
ל ןינילבת ךוד
רבו הרי צו " ל
הניחטב וריתהש
הכרדכ אלש (
ימלשורי

גילפו היקזח ינת
ודבל אוה ךא
ןיטועימ ולא ירה
אלו רוצקי אלש
דקרי אלו ןוחטי
ט"יב
ןה תועמשמ 'יפ
ירבדלו ןישרוד
וטעמתנ לכה
הדקרהו הניחט
) במר " ן (
אכיא הרירבו
והייניב ) בשר " א (
אל רוצקי ? אל רוצקי
אל ןוחטי
) צ " וריתה המל ע
ל ןינילבת ךוד (
י"שר
רשפא יאד
בוט םוי ברעמ
רשפא
םוי דועבמ
הארנ קוליחהד
אתיירואדמ
רשפא
םוי דועבמ
םוי דועבמ רשפא
) צ " המל ע תוריפ
םוימ םידספנש
בחל םירוסא ורי (
רשפא
םוי דועבמ
םוי דועבמ רשפא
ןינילבתו ןיכודנ
יכ ןכרדכ ןיגיפמ
מעט ן
תופסות
לאנתנ וניבר שריפ
ימלשוריבד ן"וניקמ
לכאי רשא ךא שי
היל ךימסו שפנ לכל
תוצמה תא םתרמשו
כאלמ םתוא תו
םה ךליאו רומישמש
ונייהד תורתומ
ךליאו השילמ
ראש לבא
םדוקמד תוכאלמ
ןירוסא ןכל
ע"כ שפנ לכואב
דומ וליפאד ו
ןתושעל רשפא
בוט םוי ברעמ
ןתושעל רתומ
בוט םויב
ימדד םושמ
הריצקל
ןיא ךכלד א"יו
דוצי אמש ןידצ
םיאמט םיגד
אלו ךרוצ םניאש
אריהנ ןכ םאד
הכאלמ יוה
הכירצ הניאש
תרתומד הפוגל
קר ךליאו השילמ
רתומ וא הריזג
הלעי אמש
ךומס שולתיו
הכישחל
י"רל המית והימו
ןבגל רתומד ןויכ
הרותה ןמ ט"יב
רשפאב וליפא
אהי אל וליפא
ןנברדמ רתומ
אלדב אלא
לפנ ןכ םא רשפא
אהי ט"יב ותיב
ותונבל רתומ
ךותמד ט"יב
ןינב רתוהש
יוה ןבגמד ךרוצל
הנוב םושמ
ךומסב רמאדכ
אלש ימנ רתוה
דבלבו ךרוצל
יה ךרוצ אהיש םו
וכותב לוכאל
ברש ונכי אלש
שמשו ו ל"י
ןנברדמ רוסאד
אדבוע יוהד
יכיה יכ לוחד
הניחט ןירוסאד
םויב הדקרהו
בוט א ו רמול שי
שפנ לכוא יאדוד
םא לקלקתמה
לומתאמ והשוע
תושעל רתומ
לבא בוט םויב
ףידעד שפנ לכוא
ט יושע אוהשכ יפ
ןוגכ לומתאמ
עינצמהד אוהה
ותושעל רוסא
בוט םויב
ןנברדמ רוסא
אדבוע יוהד
יכיה יכ לוחד
הניחט ןירוסאד
םויב הדקרהו
בוט םימכחו
תניחטב וריתה
ןילפלפ


ד"סב הציב דכ שפנ לכוא רתיה
www.swdaf.com 2תכאלמ
שפנ לכוא
תוכאלמ
תורוסא
קומינ הדיצ שלות
הנוב
) מ ןבג (
ןחוט


ם"במר
השע םאש
ברעבמ ולא
וא דספה ךכב שי
םעט ןורסח
הכאלמ לכ
רשפאש הל
ברעמ תושעיל
היהי אלו בוט םוי
אלו דספה הב
ןורסח תישענ םא
ורסא ברעבמ
תושעל םימכח
בוט םויב התוא
איהש יפ לע ףא
הליכא ךרוצל
רבד ורסא המלו
אמש הריזג הז
םדא חיני
רשפאש תוכאלמ
ברעמ ןתושעל
בוט םויל בוט םוי
בוט םוי אצמנו
ךלוה ולוכ
ןתוא תיישעב
ענמיו תוכאלמ
י תחמשמ בוט םו
יאנפ ול היהי אלו
תותשלו לוכאל
רוסא ןנברדמ
םימכחד ל"צו
תבשל והורסא
תחאכ ט"ויו
אכיא תבשבו
השילת ששח
ךכל הרות רוסיא
,תחאכ והורסא
הריזג ךייש אלו
זגל ליאוה הרי
קר וניא תבשבו
ךכל הריזג אדח
וצר אל ןיב קלחל
ט"ויל תבש
הניבג ןישוע ןיא
םאש בוט םויב
םוי ברעמ ןבג
הזב ןיא בוט
םעט ןורסח
) צ " יכ ע 'מגהמ
עמשנ ש מ ןבג
אתיירואדמ רוסא
ל תורמ הש ו א
לכוא תכאלמ
שפנ (
רוסא ןנברדמ
תא ןיכד לבא
ןילבתה ןכרדכ
ןתוא ךודי םאש
גופי ברעבמ
ןמעט
ד"באר
םעט הזל ןיא
אוהש ינפמ אלא
ותכאלמ ןיוכמ
הברמו בוט םויב
שדק םויל חרוטה

ןיא הלא לכב
ןיא המל םעט
ןיאו קרי ןישלות
ןמ תוריפ ןיטקלמ
בוט םויב ןליאה
ןמוי ינב ירהש
,רתוי ןיפי
ימלשוריבו ךמוס
רשא ךא לע ותוא
שפנ לכל לכאי
השעי ודבל אוה
היל ךימסו םכל
תא םתרמשו
איהש תוצמה
שולתב הכאלמ

ר ש"א
לכ לכוא תכאלמ
רתומ שפנ
רוזגד אוה ןנבר
הריצק לע
הניחטו הריצבו
םדאש יפל ליגר
ומרכ רוצבל
רוצקלו דחאכ
דחאכ והדש
הברה ןוחטלו
ךורדלו דחיב
דחאכ ויבנע
ולא לכ ורסא ןכל
אדבועל ימדד
לוחד
ימנ הז םעטמו
הדיצ ורסא יכ
הלעת םימעפ
םיגד ותדוצמב
ימדו הברה
לוחד אדבועל
אדבועל ימדו
לוחד
אדבועל ימד
לוחד
) צ " יכ ע 'מגהמ
עמשנ ש מ ןבג
אתיירואדמ רוסא
ל תורמ הש ו א
לכוא תכאלמ
שפנ (
רוזגד אוה ןנבר
לע יפל הניחט
ליגר םדאש
הברה ןוחטל
דחיב ו ימד
לוחד אדבועל
) רב ןייע " המל ן
תקיחש וריתה
עא ןינילבת " פ
הניחט בורש
הברה םימיל (
ן"במר
תוכאלמה לכ אלש
בוט םויב ורתוה
רשכה אלא
ןלכאל םילכאמה
ו ןמוי לש תוכאלמ
הייפא הטיחש ןוגכ
לושבו
מ תוכאל ןוקת
םדא ינב ךרדו
םהמ ןקתל
הברה םימיל
הרות הרמא
לוחמ וכרדכ ןקתי
אלש בוט םויל
בוט םוימ ןקתי
לש הברה םימיל
לוח
תוכאלמ םלוכ
ןדגנכו ןה תורומג
ןיבייח תבשב
הליקס ןהילע
ןתוא וריתהו
לע ףא בוט םויב
רשפאש יפ
ברעבמ ןתושעל
בוט םוי אלו
'יפא םורסא
ןויכ םהירבדמ
ועס ךרדש ךכ הד
ךודלו עקבל אוה
וחירטהו םוי לכב
יונישב וילע
םושמ טעומ
לוחד ןידבוע
םייח ילעב דוצל
תושרב ןניאש
קעל ןכו םדא רו
ןוגכ ולודגמ רבד
הריצק
ולא היתודלותו
ןהב אצויכו
ללכב ןהו ןירוסא
הדובע תכאלמ
ומכ ימנ יא
שרופמש
ימלשוריב
ךליאו השילמ
םוקמ לכמו
הריצק הטעמתנ
היתודלותו ןוגכ
תוריפ שלות
םילכאנה אלש
הרות הריתה
רישכהל אלא
ותושרבש ןילכוא
רבד רוקעל לבא
אל ולודגמ
תוריפל וליפאו
םוימ םימגפנה
וריבחל ןוגכ
םיתותו םינאת
תדיצ ןכש לכו
אוהש םייח ילעב
תכאלמ ללכב
םעט והזו הדובע
ןיאד וניתנשמ
םיגד םידצ
ןבגמו שפנ לכוא
רתומ ט"יבו אוה
,הרותה ןמ
א"ר קרפבו
('א ד"לק) הלימד
ןבגל ירסאד
רשפאד םושמ
,ט"יעמ תושעל
ןנברד ארוסיא
ורש אלד רמאק
לוחד ןידבוע היל
רשפאב ןמ ולאד ,
ירש יאדו הרותה
שפנ לכוא אהד
אוה ומצע
) צ " יכ ע 'מגהמ
עמשנ ש מ ןבג
אתיירואדמ רוסא
ל תורמ הש ו א
לכוא תכאלמ
שפנ (
תכאלמ הדובע
איה יפ לע ףאו
רתיה וניצמש
וללה תוכאלמב
תא ןינחוט
םיחירב ןילפלפה
ןיכודנה לכו ןהלש
הניחט ימנ ןכרדכ
ןינתונו איה
בוט םויב היולתל
הדלות איוהו
ררובד והנה
םויד תוכאלמ
והנינ
דיגמ
הנשמ
ךרדש הכאלמ לכ
םדא ינב בור
דחא לכ התושעל
אל ומצעל ותיבב
הניאש יפל ונרהזוה
אלא םידבע תכאלמ
ןישוע םינודאה ףא
התוא
הדובע תכאלמש
המ לכ ללוכ
דבעה ךרדש
וינודאל תושעל
םדא ינב בור ןיאו
התוא ןישוע
אלא ןמצעל
םירחא ןירכוש
ןתושעל
ונרהזוהש יפל
ולא תוכאלמב
) תוכאלמ
סא תורו ( רוכזל
םידבע ונייה יכ
ןישוע ונייהו
ולא תוכאלמ
ונינודאל


ד"סב הציב דכ שפנ לכוא רתיה
www.swdaf.com 3
א קרפ הציב תכסמ (אנליו) ימלשורי דומלת י הכלה
בשר םשב אחא 'ר ןידיקרמ אלו ןינחוט אלו ןיררוב ןיאש ןיינמ ל" [זט בי תומש] תוצמה תא םתרמשו דע םהב השעי אל הכאלמ לכ
אלא ןכ רמא אל הסוי 'ר ןכימ אלא לישבתל ודמל םולכ יעב יסוי 'ר ל"בשר םשב יסוי 'ר [זט בי תומש] שפנ לכל לכאי רשא ךא
תוצמה תא םתרמשו דע םכל השעי ודבל אוה אלו ןוחטי אלו רוצקי אלש ןיטועימ ולא ירה ודבל אוה ךא גילפו היקזח ינת
ט"יב דקרי

ב דומע גכ ףד הציב תכסמ ילבב דומלת
./הנשמ/ ןידצ ןיא םירביבה ןמ םיגד בוט םויב םהינפל ןינתונו ןירביבה ןמ ףועו היח ןידצ לבא ,תונוזמ םהינפל ןינתונ ןיאו ,
הדיצ רסוחמה לכ :ללכה הז .ןיוש ןירביבה לכ אל :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר .תונוזמ - הדיצ רסוחמ וניאשו ,רוסא - .רתומ

ב דומע גכ ףד הציב תכסמ י"שר
םיגד ןידצ ןיא - בוט םוי ךרוצל ורתוהו ,ןה תוכאלמ תובאמ לושבו הייפאו הטיחשד בג לע ףא - רשפא יאד םושמ אמעט
הטיחשד ,בוט םוי ברעמ - הדיצ לבא ,חירסיו םמחתי ןפ ,ארשב רמכמל שייח - ותדוצמב ונחיניו ,םוי דועבמ ודוצל רשפא
והלטי רחמלו תומי אלו ,םימב .

הציב תכסמ תופסות ב דומע גכ ףד
'וכו ןירביבה ןמ םיגד ןידצ ןיא - י"שר שריפ רשפא יאד הטיחשו הייפאו לושב ןוגכ אקוד ונייה רתומ שפנ לכואד ג"עאד
םימב ונחיניו ט"י ברעמ ודוצל רשפא הדיצ לבא חירסי אמש הטיחשו ט"יב לושב םגו המח תפ בוט רתויד בוט םוי ברעמ
תומי אלו ותדוצמב פמדכ אריהנ אלו ןיתליכמ שירב שר שולתי אמש הרזג יבג (םשו .ג ףד) ןיב שפנ לכואב קלחל ןיאד
ליעל שריפש ן"וניקמ ח"רפכ ל"נ ךכל קולח שי ןירישכמב אקוד אלא רשפא יאל בוט םוי ברעמ ותושעל רשפא .ג ףד]
[הרזג ה"דס הריצקל ימדד םושמ .

א דומע ג ףד הציב תכסמ תופסות
שולתיו הלעי אמש הרזג - .. . רתומ שפנ לכוא אהד שולתל רתומ הליחתכל 'יפא אה שולתיו הלעי אמש יאמ המית ךא
אוה שפנ לכוא אה יאמאו בוט םויב ןירביבה ןמ םיגד ןידצ ןיא ןנת (םשו :גכ ףד) ןמקל השק םגו לוכיש רבד לכד רמול ןיאו
םוי ברעמ היל דיבעתא אל יכ ומצע בוט םויב ותושעל רוסא בוט םוי ברעמ ותושעל בוט אלו אוה (:חכ ןמקל) 'ירמא אהד
ןירישכמ רוסאל ךירטציא ודבל אוהו םכיכרצ לכל םכל רמוא הדוהי יבר דופש ןקתל ןוגכ וירישכמ אלו שפנ לכוא שוריפ וירישכמ
בוט םוי ברעמ ןנקתל רשפאש לבא רשפא יא ןיב בוט םוי ברעמ ןתושעל רשפא ןיב קוליח שי ןירישכמב אקוד אמלא
ע"כ שפנ לכואב בוט םויב ןתושעל רתומ בוט םוי ברעמ ןתושעל רשפא וליפאד ודומ םיגד דוצי אמש ןידצ ןיא ךכלד א"יו
ן"וניקמ לאנתנ וניבר שריפ ןכ לע תרתומד הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ יוה ןכ םאד אריהנ אלו ךרוצ םניאש םיאמט
םתוא תוצמה תא םתרמשו היל ךימסו שפנ לכל לכאי רשא ךא שי ימלשוריבד תורתומ םה ךליאו רומישמש תוכאלמ
ןירוסא ןכל םדוקמד תוכאלמ ראש לבא ךליאו השילמ ונייהד רוצקל אלש ךא רחא טועימ שי ימלשוריבד דועו תופסות 'עו]
.[הדורהו ה"ד .הצ תבש

א דומע הצ ףד תבש תכסמ תופסות
שבד תולח הדורהו - ט"יב הקול יאמא י"רל המית אל ימנ ןנברו רזעילא יברלו הכאלמ הל יבשח אלד םושמ אלא יגילפ
'מגב רמאקו שפנ לכוא ירישכמ ףא רמוא הדוהי 'ר דבלב שפנ לכוא אלא תבשל בוט םוי ןיב ןיא (:ז ףד) הליגמד ק"פב ןנת אהו
ןתושעל רשפאש ןירישכמב ןאכ םכל ביתכו אוה ביתכ הדוהי יברו ןירישכמ אלו אוה םכל השעי ודבל אוה ארק רמא ק"תד ט"מ
"יעמ 'וכ א"אש ןירישכמב ןאכו ט אלא יגילפ אלד עמשמ ימנ ןנברו רשפאב 'יפא הדוהי יבר ירש שפנ לכואד ללכמ
שפנ לכואב אלו ןירישכמב רבס רזעילא 'רד ןנירמא (:זלק ףד ןמקל) ןילות 'פבד דועו תישירפדכ הדוהי 'רכ אתיירב ךהד דועו
תושעל רשפא וליפא ירשו הדוהי יברדמ אפידעו הדוהי יברכ ישקת מ"כמד לוח ךרוצל הדורב יריימד רמימל אכילו ט"יעמ ן
ליאוה םתה היל תיא היפוג רזעילא יברד דועו (:ומ 'ד םיחספ) ןירבוע ולא קרפב ןיחרוא היל יעלקמ יאו ליאוה היל תיאד ןאמל
האנהב רוסא וא שיבדהש שבדב ימנ יא ןיחרואל ות יזח אלד הכישחל ךומס הדורב ימקואל אכיאד י"רואו יזח אלד
הליכאל אלדב אלא ןנברדמ רתומ אהי אל וליפא רשפאב וליפא הרותה ןמ ט"יב ןבגל רתומד ןויכ י"רל המית והימו
ךומסב רמאדכ הנוב םושמ יוה ןבגמד ךרוצל ןינב רתוהש ךותמד ט"יב ותונבל רתומ אהי ט"יב ותיב לפנ ןכ םא רשפא
ב לוכאל םויה ךרוצ אהיש דבלבו ךרוצל אלש ימנ רתוה לוחד אדבוע יוהד ןנברדמ רוסאד ל"יו שמשו ברש ונכי אלש וכות
בוט םויב הדקרהו הניחט ןירוסאד יכיה יכ .

ב דומע ז ףד הליגמ תכסמ תופסות
בוט םוי ברעמ תושעל רשפא יאש ןירישכמב ןאכ - ירש לכאמה ףוגד ללכמ ןירישכמב אלא יגילפ אלדמ עמשמ
תושעל רשפאד בג לע ףא בוט םויב תושעל בוט םוי ברעמ ןירישכמב אלא הילע יגילפ אל אהד ןנברל עמשנ הדוהי יברדמו
עינצמה קרפב רמאד אישק כ"או (םשו .הצ ףד תבש) תאטח בייח תבשב שבד תולח הדורהו ץבחמהו ןבגמהו בלוחה
שפנ לכוא יוהד בג לע ףא םיעבראה תא הקול בוט םויב דיזה רל 'יפאו 645 הז דחאו הז דחא םתה ירמאד ןנב אלא וב ןיא
הקולד הכאלמ בא אכיאד אכיה ודומ מ"מ תובש םושמ רתומ לומתאמ והשוע םא לקלקתמה שפנ לכוא יאדוד רמול שיו
בוט םויב ותושעל רוסא עינצמהד אוהה ןוגכ לומתאמ יושע אוהשכ יפט ףידעד שפנ לכוא לבא בוט םויב תושעל לבא
לחל שי יאדו אהב לומתאמ ושענשכ לקלקתמ אלד ןירישכמ .רשפא אלל רשפאד אכיה [ןיב] ק
ד"סב הציב דכ שפנ לכוא רתיה
www.swdaf.com 4

ב דומע גי ףד הציב תכסמ 'ה תמחלמ
... ןכו ל"ז י"שר בתכש שפנ לכואש םינוכנ םירבד םניא בוט םוי ברעמ התושעל רשפאש ינפמ הרוסא הדיצהש וניתנשמב
אלא והב ןניקלחמ אלו בוט םוי ברעמ ותושעל רשפאש יפ לע ףא בוט םויב ותושעל רתומ הרות רבד ומצע 'רל ןירישכמב
הדוהי חבט לצא ןיכס ןיכילומ ירהו ןתושעל רשפאש יפ לע ףא ןירתומ ןירישכמ ףא רזעילא 'ר ירבדכו םכל ביתכו אוה ביתכד
ךודמב חלמו אתכודב אתיאדכ חספה תטיחש ןינעל ןכו תבש ברעמ התושעל רשפאש ינפמ רוסא הלימ ןינעל תבשבו בוט םויב
צע תעיקבו אקירומ ןכו ימנ ץע לש ץיפוקב וליפא םי וריתהו הליקס ןהילע ןיבייח תבשב ןדגנכו ןה תורומג תוכאלמ םלוכ
עקבל אוה ךכ הדועס ךרדש ןויכ םהירבדמ 'יפא םורסא אלו [בוט םוי] ברעבמ ןתושעל רשפאש יפ לע ףא בוט םויב ןתוא
לוחד ןידבוע םושמ טעומ יונישב וילע וחירטהו םוי לכב ךודלו לכואל ונדמל םוקמ לכמ רשפאש יפ לע ףא רתומ אוהש שפנ
ןמ םיגד דצ םאו [בוט םוי] ברעבמ התושעל א"א המצע הדיצהו ןילועמ ןמוי ינבש שי תוריפ הברהש דועו הרות רבד ותושעל
ותדוצמ התלעש ימל ל"ז וניבר רמאי המו ברעבמ התושעל ול א"א איה תרחא הדיצ וז בוט םויב דצו רזחו בוט םוי ברעב םיה
וי ברעב םקיר בוט םויב ול ונמדזנו בוט ם ןלכאל םילכאמה רשכה אלא בוט םויב ורתוה תוכאלמה לכ אלש םיעדוי ווה אלא
ולא היתודלותו הריצק ןוגכ ולודגמ רבד רוקעל ןכו םדא תושרב ןניאש םייח ילעב דוצל לבא ןהב אצויכו לושבו הייפא ןוגכ
הדובע תכאלמ ללכב ןהו ןירוסא ןהב אצויכו פמש ומכ ימנ יא ימלשוריב שרו 'ר ןידקרמ אלו ןינחוט אלו ןיררוב ןיאש ןיינמ
תוצמה תא םתרמשו ןמ םכל השעי ודבל אוה שפני לכל לכאי רשא ךא שיקל שיר םשב יסוי ךליאו השילמ רמולכ טעמל
השילתו הריצק ןכש לכו הדקרהו הניחט גילפו היקזח ינת ןוחטי אלשו רוצקי אלש ןאכמ טועמ ולא ירה ודבל אוה ךא אלשו
בוט םויב דוקרי תוכאלמ אלא בוט םויב הרות הריתה אלש הדקרהו הניחט וטעמתנ לכה ירבדלו ןישרוד ןה תועמשמ 'יפ
וכרדכ ןקתי הרות הרמא הברה םימיל םהמ ןקתל םדא ינב ךרדו ןה ןוקת ולא לבא לושבו הייפא הטיחש ןוגכ ןמוי לש
וח לש הברה םימיל בוט םוימ ןקתי אלש בוט םויל לוחמ ל וללה תוכאלמב רתיה וניצמש יפ לע ףאו ןילפלפה תא ןינחוט
ררובד הדלות איוהו בוט םויב היולתל ןינתונו איה הניחט ימנ ןכרדכ ןיכודנה לכו ןהלש םיחירב והנינ םויד תוכאלמ והנה לכמו
היתודלותו הריצק הטעמתנ םוקמ םילכאנה תוריפ שלות ןוגכ בש ןילכוא רישכהל אלא הרות הריתה אלש לבא ותושר
וריבחל םוימ םימגפנה תוריפל וליפאו אל ולודגמ רבד רוקעל םיתותו םינאת ןוגכ ללכב אוהש םייח ילעב תדיצ ןכש לכו
םיגד םידצ ןיאד וניתנשמ םעט והזו הדובע תכאלמ ירכנ ףא הרות רבד בוט םויב ןתושעל רוסא וללה תוכאלמו ליאוהו
מנ ברעלו ןמויב ןירוסא לארשי ליבשב ןאשעש םימ אלמש וא םיבשע שלתש ירכנב תבשב ונינשש ןינעכ ושעיש ידכ דע י
ידכ ךירצו רוסא לארשי ליבשב םאו המהבל ןאכב אפפ בר ירבד ןה ולאו ושעיש ...

גכ קרפ ארקיו ן"במר
ז) הדובע תכאלמ לכ ( - ךכ ,דבאה רבד ןוגכ ןהלש הלטבב סיכ ןורסח שיש ,ךרוצו הדובע םכל תובושחה תוכאלמה וליפא
,'וכו הדובע תכאלמב רוסא אהי דעומ לש ולוח ףא לוכי ינתקד (ח בי השרפ) כ"תמ יתנבה י"שר ןושל . ללכ ןוכנ ונניאו המ יכ ,
ביו ,דבאה רבד תכאלמ השעת אל בותכה רמאיש םעט כ"אש דועו .ןכ תבשב ףא רמאיש יואר כ"או ,ו"קמ תוכאלמה ראש וא
הרותב ןיאש ,םימכחל אלא בותכה הרסמ אל (א חי הגיגח) ורמא םהו ,דבאה רבדב רתומש הרותב זומר דעומ לש ולוח ירה
.הרוסא הכאלמ וזיאו תרתומ הכאלמ וזיא זמר םישומשהו תוכאלמה לכ אוה ללוכ "הדובע" ןושלו תמדא דבוע , םחל עבשי ו
דבלב דבאה רבדב םוקמ םושב שמשמ וניאו ,(חמ חכ םש) ךיביוא תא תדבעו ,(חי וט םירבד) םינש שש ךדבעו ,(אי בי ילשמ)
.רחמל השעת אל םויה השעת אל םאש שפנ לכוא ךרוצל הניאש הכאלמ לכ ,"הדובע תכאלמ" שוריפ לבא רמאנש ןינעכ ,
כ תומש) ךתכאלמ לכ תישעו דובעת םימי תשש ןיקו ,(ט ול לאקזחי) םתערזנו םתדבענו ,(די א םש) הדשב הדובע לכבו ,(ט
,(ב ד תישארב) המדא דבוע היה הרותב ראבתמ הזו .הדובע תכאלמ אל האנה תכאלמ איה שפנ לכואב איהש הכאלמו ,
הליחת רמאש תוצמה גחב יכ (זט בי תומש) ה שפנ לכל לכאי רשא ךא שרפל ךרצוה ,םהב השעי אל הכאלמ לכ ודבל או
שפנ לכוא הנניאש הכאלמ לכ רוסאל ,ושעת אל הדובע תכאלמ לכ רמאיו רצקי םיבוט םימי לכ ראשבו ,םכל השעי
םהב שרפי אלו "הכאלמ לכ" םיבוט םימי ראש לכמ דחאב םלועל בותכה רמאי אלו .ןהב רתומ שפנ לכואש עידוהלו
הז לע דמלי "הדובע תכאלמ" יכ ,שפנ לכוא רתיה כ תשרפב לבא . יעיבשה םויבו ,רמא תוצמה גחב (ח זט םירבד) רוכבה ל
תכאלמ לכ" וב רמאל ךרצוה אלו שפנ לכוא שוריפב וב ריתה רבכש ינפמ ,םעטהו .הכאלמ השעת אל ךיהלא 'הל תרצע
,(חכ קוספ ןלהל) םירופכה םויו (ג קוספ ליעל) תבשב רמאנש ומכ "הכאלמ לכ" רמא אלו םתס "הכאלמ" ריכזהו ,"הדובע
נוכה .הילע ךיתרהזה רשא הכאלמ השעת אל ה לאננח יבר בתכו לכוא תכאלמב אלא ריתמ וניאש דיגמ ,הדובע תכאלמ לכ ,
לכ" םש ריכזמש ינפמו ,םהב השעי אל הכאלמ לכ םכל היהי שדק ארקמ ןושארה םויבו ,רחא םוקמב הזה ןינעב ביתכדכ שפנ
.םכל השעי ודבל אוה שפנ לכל לכאי רשא שרפל ךרצוה "הכאלמ ןינק תדובעל תרמתשמה הכאלמ "הדובע תכאלמ" שוריפ
ונושל הז ,הדובע תכאלמ הניא שפנ לכוא לבא ,םהב אצויכו הריפחו הריצקו העירז ןוגכ :
... ,(חי חכ רבדמב) ושעת אל הדובע תכאלמ לכ .(זמק סחנפ) ירפסב היונשה אתיירבמ ,ונירבד לע אישוק יתאצמ הז לכ םעו
,הכאלמ תיישעב רוסאש דיגמ המ ,שדק ארקמ (זט בי תומש) ןלהל רמאנו שדק ארקמ ןאכ רמאנ ,שפנ לכוא וב ריתהל ןינמ
.שפנ לכוא וב ריתהל ןאכ ףא שפנ לכוא וב ריתהל ןלהל וב דבוע םדאש למעו חרוט ל"ז וניתובר לצא "הדובע" יכ יל הארנו
רחאל ט תישארב) ויחאל היהי םידבע דבע ,(טל הכ ארקיו) דבע תדובע ןושלמ , ןכו ,(ד די םש) רמועלרדכ תא ודבע ,(הכ
.ףתכב אשמ תדובעו להאבש חרוט לכ תדובע ,(זמ ד רבדמב) אשמ תדובעו הדובע תדובע תוכאלמש רשפאב היה ,ןכ םאו
וברל וב דבוע שמשהש הבורמ שפנ לכוא היהישו ,שפנ לכוא הניאש יפ לע ףאו תרתומ ומצע תאנהל השוע םדאש תולק
נמ ,לאש ןכ לעו .רוסא ראש לכ רוסאנו ,חרוטב וליפא שפנ לכוא לכ ריתנש דע שפנ לכואב אוה הזה רתיההש ןי
הכאלמ לכ האב םשש הוש הריזגל שדק ארקמ רמול דומלת ,ורקיא הדובע תכאלמ םהבש תולקה וליפאש תוכאלמה
ריתהל שפנ לכוא לכו רוסיאל ,(זט בי תומש) שפנ לכל לכאי רשא ךא ינתד (ט אב) אתליכמב יתיארו . ט"י החוד שפנ לכוא לכ
לכוא לכ ט"י החוד הדובע לכ ןיאש םוקמב םא המו ,ןתונ ןידהו ,תבש החוד שפנ לכוא תצקמ אהיו .ט"י החוד הדובע לכ ןיאו
לכאי רשא רמול דומלת ,תבשה תא החוד שפנ לכוא תצקמ אהיש ןיד וניא תבש החוד הדובע תצקמש םוקמ ,ט"י החוד שפנ
ד"סב הציב דכ שפנ לכוא רתיה
www.swdaf.com 5
חוד הדובע תצקמ ,שפנ לכל םויה תבוח ןוגכ ,הדובע תצקמ שוריפו .תבשה תא החוד שפנ לכוא תצקמ ןיאו תבשה תא ה
אלא ,ושוריפ יל ררבתנ אל שפנ לכוא תצקמ לבא .הבדנ תלוע וא תובדנו םירדנ ט"י החוד הדובע לכ ןיאו ,ןיפסומו ןידימת
נב אבהו רוסיא ללכב היהי הדובעל המודב לודג חרוטב אבהש ,ונרמאש המל זומריש .רתומ היהי ומצעל םדא לש וגהנמכ לק
.גונעתל ןיבורמ ןילישבת ולוכו ,וייח ידכ ותצקמ וא שפנ לכוא ריתהל אוהש הדובע תכאלמב ללכהו :

א דומע הצ ףד תבש תכסמ א"בשרה ישודיח
לכמו ,יאק אפיסד אבב הלוכאו םיעבראה תא הקול בוט םויב שבד תלח הדורה םוקמ אה ,אוה שפנ לכואד ג"עאד ושיקמ
שפנ לכואב וליפאו הרות רבד בוט םויב וליפא רוסא רבוחמו ,שלות םושמ רוסא אוהש רמול רעיל בותכה ןנירמאדכו
שולתיו הלעי אמש הריזג ןירוסא ןירשונה תוריפ ('א 'ג) הציבד אתיימק אתעמשב , ימלשוריבו וטעממ (י"ה א"פ הציב)
ןיא ינת םתה ןניסרגד ,ןה ןיטועמ ודבל אוה ביתכדמ םויב לקסנ תבשב דקרמהו ןחוטהו ררובהו ןידקרמ אלו ןינחוט אלו ןיררוב
איה לאילמג ןברד היתנע אנינח 'ר רמא ץרתמו ,יוחמתבו וקיחב וכרדכ ררוב ןנינת אהו ןנישקמו ,םיעבראה תא גפוס בוט
וחטל רתומ ,ןהלש םיחרב ןילפלפ ןיקחוש ויה לאילמג ןבר תיב לש ינת אהו ,הלושו חידמ ףא רמאד יסוי יבר רמא ,רובל רוסאו ן
ןיררוב ןיאש ןינמ ,הכרדכ הניחט לאילמג ןברל םהלש םיחרב םילפלפה תקיחש ןיאש רמול ,הכרדכ הניחט הרתוה אל ןוב 'רב
,תוצמה תא םתרמשו ןמ םכל השעי ודבל אוה שפנ לכל לכאי רשא ךא שיקל שיר םשב יסוי יבר ןידקרמ אלו ןינחוט אלו רמולכ
מל ךליאו השילמ הריצקו השילת ןכש לכו הדקרהו הניחט טע אלש ןאכמ ןיטועמ ולא ירה ודבל אוה ךא גילפו היקזח ינת ,
,בוט םויב דקרי אלשו ןוחטי אלשו רוצקי והייניב אכיא הרירבו .
לכמו הטיחש ןוגכ ןמוי לש תוכאלמ אלא בוט םויב הרותה הריתה אלש ,הדקרהו הניחט וטעמתנ לכה ירבדל םוקמ
,לושיבו היפא הריתה אל לוח תמחמ בוט םויב ןקתי אלש ידכו םיבר םימיל םהמ ןקתל םדא ינב ךרדו ןה ןוקת ולא לבא
אל ולודגמ רבד רוקעל לבא ותושרב אוהש רבדב לכוא ןוקית אלא הריתה אלו ,םויה ךרוצל וליפא בוט םויב ןתוא הרותה ,
כש לכו םיתותו םינאת ןוגכ ורבחל בוט םוימ ןימגפנה תוריפ וליפאו ןיתינתמד אמעט ונייהו ללכב אוהש םייח ילעב תדיצ ן
ל"ז ן"במרה בתכ הז םעטו ,ןידצ ןיאד ,תומחלמה רפסב ןידצ ןיא קרפ בוט םויב ידכ הדיצה רוסיא ןינעב םעט ל"י דועו
בוט םוי תחמשמ לטב אצמנו דוציו ןישרוחב ךלי אלש םא בלח דימעהל והמ (ב"יה) ימלשוריב ןניסרג הציבד אמק קרפבו ,
.לוחל בוט םוימ דימעמ אוה ףא ןכ רמוא התא
לבא דבכמ ונייהד יתרת ךנהא אלא שבד תלחא יאק אל אכהו הרות רבד רתומ שפנ לכואב רבוחמ ףאד ורמא תופסותב
ץברמו , ,הכישחל ךומס שולתיו הלעי אמש הריזג רמאק יכה ,שולתיו הלעי אמש הריזג הציבד אמק קרפב ןנירמאד אהו
ב אכהד ימנ רשפאו לוח ךרוצל שוריפב הדורב ימנ יאו ,רמאק הכישחל ךומס הדור ולא קרפב םתה רמאד ןאמד אבילאו
המוקואל רשפא יא ליאוה היל תיא רזעילא יברד םתה רמאד ןאמל לבא ,ליאוה היל תיל רזעילא יברד ('א ח"מ םיחספ) ןירבוע
,יקל אל לוח ךרוצל השועב וליפא אהד ןיכהב אכיא תופסותה ירבד יפלו ינתק והלוכאו יאק אשירד אבבא וליפאד רמימל
ןיכה יאדוד תרווחמ םכרד ןיא םוקמ לכמו ,הכישחל ךומס ץבחמו בלוחב יריימו ,םיעבראה תא הקול דיזמב בוט םויב
הרות רבד בוט םויב רוסא רבוחמד עמשמ .

א ןמיס ג קרפ הציב תכסמ ש"אר
ןינתונ ןיאו .בוט םויב ןירביבה ןמ םיגד ןידצ ןיא א ןב ןועמש ןבר .תונוזמ םהינפל ןינתונו ףועו היח ןידצ לבא תונוזמ םהינפל
ןיוש ןירביבה לכ אל רמוא לאילמג
*
] לכ ללכה הז ףד רתומ הדיצ רסוחמ ןיאשו רוסא הדיצ רסוחמש [א"ע דכ
**
. שוריפ ךותמ
אתיירואדמ הרוסא הדיצד עמשמ י"שר םושמ לושיבו הייפאו הטיחשמ יפט אתיירואדמ הרוסא הדיצד אה רבדל םעט ןתנ יכ
(ב חכ ףד) ןמקלו .רחמל דע םימב הדוצמב םחיניו לומתאמ רשפא הדיצ לבא .לומתאמ השענ םאשמ םויה יפט יפידע ינה לכד
ושעל רשפא יא ןיבו לומתאמ םתושעל רשפא ןיב ןירישכמב הדוהי יבר גילפמד יכה עמשמ אל לכואבד ללכמ .לומתאמ םת
הריצבו הריצק לע רוזגד אוה ןנבר אלא יגילפ אל שפנ לכואבד ןנברל והל עמשנ [הדוהי] (עשוהי) יברדמו .גילפמ אל שפנ
.דחאכ ויבנע ךורדלו דחיב הברה ןוחטלו דחאכ והדש רוצקלו דחאכ ומרכ רוצבל ליגר םדאש יפל הניחטו ולא לכ ורסא ןכל
טמו לוחד אדבועל ימדד לוחד אדבועל ימדו הברה םיגד ותדוצמב הלעת םימעפ יכ .הדיצ ורסא ימנ הז םע . ימלשוריבו
ארקא היל ךימסמ (י 'לה ק"פ) 'וגו שפנ לכל לכאי רשא ךא ל"ת ןידקרמ ןיאו ןיררוב ןיאו ןינחוט ןיאש ןינמ םתה ןניסרגד
ינת .השילה םדוקש תוכאלמ אלו רתומ ךליאו השילמ רמולכ תוצמה תא םתרמשו ןאכמ ןיטועימ ולא ירה ודבל אוה ךא היקזח
:ג"ב ןועמש ןברכ הכלה לאומש רמא הדוהי בר רמא .בוט םויב דקרי אלו רוצקי אלש

ב דומע בי ףד הציב תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.ןירביבה ןמ םיגד ןידצ ןיא רבה תויח ןכותל ןיסנוכו רדג תופקומ תופיפרק היח לש ןירביב םימ תוכירב םה םיגד לש ןירביב
םש תולדגמו תודלויו ל"ז י"שר בתכו בג לע ףא יאד םושמ בוט םוי ךרוצל ורתוהו ןה תוכאלמ תובא לושבו הייפאו הטיחשד
אלו םימב ותדוצמב ונחיניו י"ועבמ ודוצל רשפא הדיצ לבא חירסיו םמחתי ןפ ארשב רמכמל 'ישייח הטיחשד ט"ויעמ רשפא
כ"ע ונלטי רחמלו תומי חמ אל אמעט יאהמ אתיירואדמ הרוסא בוט םויב הדיצהש ל"ז ברה רובס םאו אתיירואדמ אהד רוו
דוחלב ןירישכמב אלא רשפא אלל לומתאמ רשפא ןיב ומצע שפנ לכואב ןניגלפמ אל ןמקלדכ םכל 'יתכו אוה ביתכד םושמ
ינפמ רוסא הלימ ןינעל תבשב ולאו בוט םויב חבט לצא ןיכס ןיכילומ [א אי ףד] ירהש אל ומצע שפנ לכואב לבא [ב חכ 'ד]
ןינעל ןכו ש"עמ התושעל רשפאש האלצהב ןכרדכ ןיכודנה אקירומו חלמ [א די 'ד] ירה [א וס 'ד] 'יחספב 'יאדכ חספה תטיחש
ברעבמ התושעל רשפאש יפ לע ףא בוט םויב התוא וריתהו הליקס הילע ןיבייח תבשב הדגנכו איה הרומג הכאלמ תטעומ
הלעמל שרפתנש [םעטמ] טעומ יוניש הב וכירצהש אלא הורסא אל םהירבדמ וליפאו מאדו הלימד רזעילא יבר קרפב ןניר
[א דלק ףד] ןב אוהשכ חבושמ תפהש ינפמ ט"ויעמ רשפא אל השילד השילל ימד אלד םושמ רוסאד ןנירדהמו ןבגל והמ
ןנברדמ אלא אתיל ךחרכ לע רשפא הניבגו ומוי אנביתכדכו םעטה ןמ הרותה ןמ הדיצה רוסאל ל"ז ברה אב םא ךכיפלו
ד"סב הציב דכ שפנ לכוא רתיה
www.swdaf.com 6
ל ןיוכתנ םאו רווחמ וניא בתכש ט"ויעמ ותדוצמ התלע םא ןכ םאש קיפסמ וניא םהירבדמ הרוסא ךכ ליבשבש רמו
ןילבתמ רתוי םה ןידספנ הדוצמב םימב ןידמועש יפ לע ףא ודוצנש ןויכ םיגדהש דועו בוט םויב דוצל רתומ אהי תינקיר
וריבחל םוימ תודספנ ןהש תוריפ תטיקל דועו בוט םויב ןכרדכ ןכודל וריתהש ט"ויעמ םיקחשנה המל םינאתו םיתות ןוגכ
רחא םעט הזב ךירצ ונחרכ לע אלא ורסא םימעט ינש הזב ונתנ ימלשוריבו אלו ןינחוט אלו ןיררוב ןיא ינת םתה ןניסרגד
םשב יסוי יבר ןידקרמ אלו ןינחוט ןיאש ןיינמ 'וכו םיעבראה תא גפוס בוט םויב לקסנ תבשב דקרמהו ןחוטהו ררובהו ןידקרמ
אי רשא ךא רמוא ל"ר הדקרהו הניחט טעמל ךליאו השילמ רמולכ תוצמה תא םתרמשו ןמ םכל השעי ודבל אוה שפנ לכל לכ
בוט םויב דקרי אלו ןוחטי אלו רוצקי אלש ןאכמ ןיטועמ ולא ירה ודבל אוה ךא גילפו היקזח ינת השידו הריצק ש"כו חכומו
ב אצויכו הניחטהש ימלשוריה תטשמ הארנ מ"מ והייניב אכיא הרירבד םתה ונתרמג ךרד הז ןיאו הרותה ןמ הרוסא וה
אוה ןחוטד הדלות יאדו הקיחשד בג לע ףא ןכרדכ ןיכודנה לכו ןילפלפ תקיחש ןנירש אהד רמול וכרצוה ימלשוריב ירהו
הכרדכ הניחט התיה אלש םושמ ונייה םהלש םייחרב ןילפלפ ןיקחוש ויהש לאילמג ןבר תיב לשד רפסב בתכ ל"ז ן"במרהו
אלש תומחלמה ןלכואל ןילכאמה רשכה אלא בוט םויב ורתוה תוכאלמה לכ ילעב דוצל לבא ןהב אצויכו לושיבו הייפא ןוגכ
הדובע תכאלמ ללכב ןה ירהו ןירוסא ןהב אצויכו ולא היתודלותו הריצק ןוגכ ולודגמ רבד רוקעל ןכו םדא תושרב ןניאש םייח
'וכו ימלשוריב שרופמש ומכ נ"א המל יל קיפסמ וניא הז לכו ןיכודנה לכ ךודל רתומ אהיו הרותה ןמ םיטח ןוחטל רוסא אהי
בוט םויב הרוסאה שפנ לכוא תכאלמ לכש ונתרמג יפל ילצא בורקה לבא אוה ןחוטד הדלות יאדו הקיחש ירהש ןכרדכ
תוריפ תטיקל ףאו ןהב אצויכו הניחטו הריצקכ הברה םימיל תושענה תוכאלמה ורסא םימכחש םהירבדמ אלא הניא
דספנה ןילפלפה תקיחש וריתהש יפ לע ףאו המויל הניאש הטיקל לש הבור ירחא וכלהש יפל ורסא םיבנעו םיתותכ םי
תישענ איהש ןינע התואב תישענ המויל איהש הקיחש התוא ןיאש יפל אמעט ונייה הניחט לש הבור ירחא וכלה אלו
םיחרב וזו ךודמב וזש הברה םימיל ט ךרדכ הניא םהלש םיחרב ןילפלפ ףאו הברה םימיל םיטח תניח ימנ םיגד תדיצ ףאו
ותדוצמ הלעת םא עדוי וניא ירהש ולכאמ ןקתל אלש קפסה לע ךמוס וניאש יפל םוי םוי םתוא דוצל ךרד ןיאש יפל ורסא
םהירבדמ והורסא ךכיפלו אוה וריבחל םוימ הרקיע אלא תינקיר עינצמה קרפב 'יסרגד אה ךל ישקית אלו (א הצ ףד) ר"ת
מהו בלוחה שבד תולח הדורהו ץברמהו דבכמה תרגורגכ ןבגמהו ץבח תאטח בייח תבשב גגוש תא הקול בוט םויב דיזה
ןנברדמ אלא רסתימ אל בוט םויב ןובג אהד ןבגמאו ץבחמא יאק אלד יכיה יכד רשפאד רזעלא ר"ד 'מה אלדמ חכומ יכהו
ןל איעביא יכ [א דלק ףד] הלימד רזעילא 'ר קרפב אתיירב ךה ןניתייא ןבגל והמ יאק אל בוט םויב דיזהד יאדו עמשמו
ןבגמא םתה אתיאדכ שלות םושמ רסתימד שבד תולח הדורא יאק אלד רשפא נ"ה ל"ז ם"במרה ירבד ןיטמ ךכו קרפב
םהירבדמ אלא הניא בוט םויב הרוסאה שפנ לכוא תכאלמ לכש בוט םוי תוכלהמ ןושאר יפל רווחמ הז לכ ןיא ןיידעו
תימלשוריה איגוסהש החכומ יכה הטשפכ עינצמה קרפב וז אתיירב ףאו הרותה ןמ ןהש חכומ :

א קרפ בוט םוי תוכלה ם"במר
ה הכלה
תושעל םימכח ורסא ברעבמ תישענ םא ןורסח אלו דספה הב היהי אלו בוט םוי ברעמ תושעיל הל רשפאש הכאלמ לכ
ט םויב התוא ןתושעל רשפאש תוכאלמ םדא חיני אמש הריזג הז רבד ורסא המלו ,הליכא ךרוצל איהש יפ לע ףא בו
לוכאל יאנפ ול היהי אלו בוט םוי תחמשמ ענמיו תוכאלמ ןתוא תיישעב ךלוה ולוכ בוט םוי אצמנו בוט םויל בוט םוי ברעמ
תותשלו . אל יאנפ ול היהי אלו בוט םוי תחמשמ ענמיו /ד"בארה תגשה/+ .תותשלו לוכ חרוטה הברמו בוט םויב ותכאלמ ןיוכמ אוהש ינפמ אלא םעט הזל ןיא א"א
שדק םויל +.
ו הכלה
בוט םוי ברעמ התושעל רשפאש הכאלמ איה האצוה לכש יפ לע ףאו בוט םויב האצוהה ורסא אל ומצע םעטה הזמו
בוט םוי תחמשב תוברהל ידכ הורסא אל המלו לבא ,תורוסא וידיש ימכ היהי אלו ויצפח םילשיו הצריש המ לכ איביו ךילויו
.בוט םויב ןתוא ןישוע ןיא קסע ןהב שיו ליאוה בוט םוי ברעמ ןתושעל רשפאש תוכאלמ ראש ידכ הורסא אל המלו /ד"בארה תגשה/+
שיא םילכ חולשמו תונמ חולשמ דגנכ אלא הז ורמא אל א"א .בוט םוי תחמשב תוברהל בוט םויב ןירתומ ןהש והערל אוהש ינפמ אלא םעטה הזל ןיכירצ ןניא הלא לכו
שמאמ רתוי םויה דובכ +.
ז הכלה
םהב אצויכו ולא לכש בוט םויב ןידקרמ ג אלו םיטחה תא ןינחוט אלו ןיררוב אלו ןירוז אלו ןישד אלו ןירצוק ןיא דציכ
ןורסח אלו דספה ךכב ןיאו בוט םוי ברעמ ןתושעל רשפא .
ח הכלה
םעט ןורסח וא דספה ךכב שי ברעבמ ולא השע םאש ,בוט םויב ןילשבמו ןיטחושו ןיפואו ד ןישל לבא וא םח םחל ןיאש ,
לכ ןכו ,שמאמ טחשנש רשבכ םויה טחשנש רשב אלו ,שמאמ לשבתנש לישבתכו שמאמ הפאנש םחלכ םויה לשבש לישבת
ןורסח ןהב שיש שפנ לכוא ירישכמ ןכו ה ,ולאב אצויכ .ןהב אצויכו ןילבת תקיחש ןוגכ ,בוט םויב ןתוא ןישוע ברעבמ ושענ םא
.הזב אצויכ לכ ןכו שמאמ טחשש רשבכ םויה טחשש רשב אלו /ד"בארה תגשה/+ םויב ןליאה ןמ תוריפ ןיטקלמ ןיאו קרי ןישלות ןיא המל םעט ןיא הלא לכב א"א
ימלשוריבו ,רתוי ןיפי ןמוי ינב ירהש בוט (י"ה א"פ) א ךמוס הכאלמ איהש תוצמה תא םתרמשו היל ךימסו םכל השעי ודבל אוה שפנ לכל לכאי רשא ךא לע ותו
שולתב +.

ג קרפ בוט םוי תוכלה ם"במר
בי הכלה
הניבג ןישוע ןיא ט ש בוט םויב ןילבתה תא ןיכד לבא םעט ןורסח הזב ןיא בוט םוי ברעמ ןבג םא י ןתוא ךודי םאש ןכרדכ
ןמעט גופי ברעבמ םאש ,הנשיש ידכ הב אצויכו הרעקב ךודיש וא כ שתכמה הטה ןכ םא אלא בוט םויב ךודינ וניא חלמ לבא ,
לש םיחירב ל ןילפלפה תא ןיקחוש ןיאו ,ומעט גופי אל בוט םוי ברעמ חלמה קחש .ןילבתה לככ הכודמב ןתוא ךד אלא ןה


ד"סב הציב דכ שפנ לכוא רתיה
www.swdaf.com 7

א קרפ בוט םוי תוכלה הנשמ דיגמ
ה הכלה
.'וכו התושעל רשפאש הכאלמ לכ [ה] ןוגכ הרות רבד תורומג תורתומ ןיקשמו ןילכואב ןהש תוכאלמ לכש וניבר תעד
ןהב אצויכו הניחטהו הריצקה ורסא הזלו בוט םוי תחמשמ ענמי אלש ידכ וריכזהש םעטה ינפמ ןתוא ורסא םימכחש אלא
ברעבמ השענ םא דספה וב היהיש המ רתיה וחינהו ט"וירעמ השענ םא דספה וב ןיאש רבד לכ הלא לכב א"א תוגשהבו .
.כ"ע ,שולתב הכאלמ איהש 'וכו םעט ןיא ריכזהש םעטהמ רתוי קיפסמ וניבר םעטש רמוא ינאו לכש וניבר תעדש יפל אוה
םימכח הורסא דספה שי הנממ קלחבש יפ לע ףא דספה ןיא הכאלמה רקיעבש ןהב אצויכו םיטח תריצקבש ןויכש ל"ר
איהש השילתה ריתהל וצר אל דספה שי תוריפ תצקו קרי תצק תשילתבש יפ לע ףא ברעבמ ורצקנ םא דספה ןיא
ןיאצחל הריצק תדלות לש אוה ריכזהש םעטה לבא , םגו .הדקרהו הניחט הרירב רוסאל קיפסמ וניא שולתב אלא רתוה א
םג וריתי כ"או הרוסאה הניחט תדלות איהש יפ לע ףאו דספה ןהב שיש ינפמ ןילבת תקיחש וריתה ירהש השק וניבר ירבדל
.ברעבמ ושלתנ םא דספה ןהב שיש םירבד תשילת ןכ ןיאו ןמצעב ןילכאנ ןניאש יפל ןירישכמב וליקהש ל"יו םהב ןווכמה
ןהמ ןישועש ינפמ הרות רבד ןירוסא הריצקהו הניחטהש רבוסש ימ שיו תורבסה הזב וברו םירחא םירבד ןקתל אלא
ךרדש המ לכ ללוכ הדובע תכאלמש רמוא ינאו ,תוחיכומ ןניאש יפ לע ףאו ארמגה תויגוסב הזב ולתנו הברה םימיל
ל התוא ןישוע םדא ינב בור ןיאו וינודאל תושעל דבעה ולא תוכאלמב ונרהזוהש יפל ןתושעל םירחא ןירכוש אלא ןמצע
ותיבב דחא לכ התושעל םדא ינב בור ךרדש הכאלמ לכ לבא ונינודאל ולא תוכאלמ ןישוע ונייהו םידבע ונייה יכ רוכזל
התוא ןישוע םינודאה ףא אלא םידבע תכאלמ הניאש יפל ונרהזוה אל ומצעל מצעל הנממ השוע םדאש הכאלמ לכ הזלו ו
לושבהו הטיחשהו השילהו היפאה לבא הדקרההו הניחטהו הריצקהו הרירבה ןוגכ םירחא ידי לע התושעל ךרד הברה םימיל
.ןמצעל ןתוא ןישוע םדא ינב בורו הברה םימיל ןהמ ןיכמ םדא ןיא ע"צ ןיידעו יל הארנ ךכ :

הצת ןמיס בוט םוי תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
הכאלמ לכ (א) בוט םויב הרוסא תבשב הרוסאה א (ב) , שפנ לכוא תכאלממ ץוח <א> (ג) , הרעבהו האצוהמ ץוחו (ד) *
אלש (ה) שפנ לכוא ירישכמ ןכו .לומתאמ (ו) התושעל רשפא היה ב (ז) :הגה ומצע שפנ לכואב וליפא ןירימחמ שיו (ח) גיפמ וניאש לכ (ט) םעט
בוט םוי ברעמ ואשע םא ,ללכ * ;(ל"ירהמו ז"א) ט"י ךרוצ וב שיו בוט םוי ברעמ ואשע אל םא והימ (י) , ותושעל רתומ ג יוניש י"ע .(ן"רו ק"מס)
ב ףיעס
<ב> (אי) הריצק [ד] הריצבו הניחטו (בי) הדיצו הטיחסו , שפנ לכוא תכאלמ םהש יפ לע ףא ד (גי) םימכח םורסא .

הצת ןמיס הרורב הנשמ
(א) תבשב הרוסאה - הרותה ןמ הרוסיאש ןיב [א] רוסא ומצעב ותושעל רוסאש רבד לכ ןכו תובש םושמ הרוסיאש ןיבו
תבשב ומכ ותושעל ם"וכעל םג רמול :
(ב) שפנ לכוא תכאלממ ץוח - :םכל השעי ודבל אוה שפנ לכל לכאי רשא ךא ארקב ביתכדכ
(ג) הרעבהו האצוהמ ץוחו - :ח"יקתו א"יקת ןמיס ןמקל וראבתי םהיניד יטרפו
(ד) 'וכו שפנ לכוא ירישכמ ןכו - :ט"קתו ח"קת ןמיס ןמקל ןייע הז ןיד יטרפו
(ה) רשפא היה אלש - בוט םויב לקלקתנד [ב] וא תעדל רתומ היפוג שפנ לכואבד עמשמו העשה ול קיפסה אלש
לומתאמ ותושעל רשפאב וליפא רבחמה [ג] רוסא רבחמהל םג םיבר םימיל תחא םעפב ותושעל ךרדש רבדב והימו
ומעט גיפי אלו לומתאמ בוטש רבדב ש"ע ג"ס י"קת ןמיס ןמקלדכו ירשד א"רגהמ עמשמ יוניש י"עו :
(ו) לומתאמ - רשפא םא לבא :הרותה ןמ רוסאו תוכאלמ ראשכ אוה ירה [ד] לומתאמ ותושעל
(ז) 'וכו ןירימחמ שיו - [ה] בוט םוי תחמשמ ענמיו תוכאלמב םויה לכ וילע רובעי אלש ידכ ןנברדמ :
(ח) גיפמ וניאש לכ - ט"ויעב ןאשע םא לושיבו הטיחשו היפאו השילד [ו] הפאנו שולינש םחל ןיאש םעט ןורסח םהב שי
לכ םויה םויה טחשנש רשב אלו לומתאמ לשבתנש לישבתכ םויה לשבתנש לישבת אלו לומתאמ הפאנו שולינש םח
םויב ןתושעל ל"ל לומתאמ השענ םא דספהו םעט לוקלק וב ןיאש רבד לבא םהב ורזג אל יכהלו לומתאמ טחשנש רשבכ
ובתכו בוט [ז] וז ארבסכ השעמל ןניטקנד םינורחאה . וסא וז העד יפלד דוע ובתכו ן"ילזמירוו בוט םויב שולל ר ןירוקש)
[ח] (ן"ישקאל םילשובמהש עודי אוהש בוט םויב םישבי תוריפ לשבל רוסא ןכו רתויב םיבוט י"עבמ םישולינה רשפאש
בוט םויב כ"חא הליכאל רתוי םה םיבוט ט"ויעמ [ט] ול היה אלשכ כ"שכו לשבל םדוקמ תוהש ול היה אל םא והימ
תומ יאדוב םדוקמ תוריפה ל"נה השיל ןינעל ןכו בוט םויב םלשבל ר :
(ט) ללכ םעט - בוט םויב םידקש ךודל רוסאש בותכ ל"ירהמבו ע"וכל ירש תצקמב וליפא םעט גיפמ םאד עמשמ
הזב רימחה ה"ושמד םינורחאה ובתכו תצק םעט גיפמש יפ לע ףא לומתאמ ךודל היל רשפא היהדמ בלח ןהמ איצוהל
רוסאד תוריפ תטיחסל תצק ימדד יוניש י"ע מ"מו . [י] ריתהל שיד הארנ :
(י) יוניש י"ע ותושעל רתומ - סנוא הזיא ינפמ ט"ויעמ ואשע אל םאו [אי] יוניש ילב וליפא רתומ . וליפאד א"מה בתכו
יוניש י"ע ותושעל ןיתמהל רתומ הלחתכל עשי ידגב רפסבו [בי] בוט םוי םדוק תוהש ול ןיא םא ןכא ז"ע קפקפמ [גי]
ל שי יאדוב ז"ע ךומס :
(אי) 'וכו הריצק - ה"הו [די] ג"הכו הדקרהו השיד :
(בי) הטיחסו - :בוט םויב הליכאל [וט] ןנייו ןנמש ןהמ איצוהל תוריפה טוחסל ל"ר
ד"סב הציב דכ שפנ לכוא רתיה
www.swdaf.com 8
(גי) םימכח םורסא - ורסא םימכח אלא רתומ שפנ לכואב אוהש הכאלמ לכ הרותה ןמד [זט] הבר הדובע םהש םירבד
רוצקל ליגר םדאהש ינה ןוגכ םויה לכ דרטי כ"או א"פב הברה ןוחטלו דחאכ ויבנע לכ ךורדלו דחאכ ומרכ רוצבלו והדש
םימכח ורסא ןכלו בוט םוי תחמשמ ענמיו ותדובעב [זי] ןה אמתסמש םירבד קר ןרתיהב וחינהו רוסא יוניש י"ע וליפאו
בוט םוי תליכא ךרוצל קר [חי] ל"נה הדובע תכאלמד ןירבוסו ןיקלוח םיקסופ הברהו שפנ לכואב וליפא הרותה ןמ רוסא
םהש תוכאלמ ג"הכו ךליאו היפאו השילמ ןוגכ הז םויל תושעל ךרד אוהש המ אלא שפנ לכואב הרותה הריתה אלו
בוט םויב הליכא ךרוצל :ומוקמב א"ואכ םיאבה םינמיסב וראבתי ולא םיניד יטרפו

הצת ןמיס ןויצה רעש
:ףסוי תיב (א)
י"שר (ב) :ריבעמ ,ליחתמה רוביד ב"ע ח"כ הציב
:םינורחא (ג)
:ארקמ ארמגב חכומ (ד)
(ה) תופסות ןכו ,ןנברד אוהד אריבס םיקסופ בור ,אתיירואד אוהד הל אריבסד חכומ ב"ע 'ז ףד הליגמב תופסותהד ףא
ומ תופסותב א"ע 'ג ףד הציבב ןכו ,ןנברדמ םא יכ יוה אלד הל אריבסד חכומ ה"צ ףד תבשב אפוג הל אריבסד חכ
רתומ ןידה רקיעמד :
:םיקסופ ראשו ם"במר (ו)
:םינורחא ראשו שדח ירפו הבר הילאו הלודגה תסנכ יריש (ז)
(ח) רתומ יוניש ידי לעד ,עירכמש א"רגה רואיבב ןייעו ינימ ראשו ש"ודיפד שדח ירפב אידהב ראובמ ןכו ,םהרבא ןגמכ אלד ,
םניא םיחלהש ןויכ ,הסיעהמ ןישועש םילכאמ םא ,בוט םויב ןתושעל רוסא בוט םוי ברעמ ןתושעל רשפא היהו ןישביהמ םיפי
,וב אצויכו דגב יבג לע השעי ןחלושה יבג לע ןתושעל ליגר היה םא וא ,ןתישע ןפוא תצק הנשיש יוניש ידי לע אל ירפב ןייעו
יוניש ידי לע ןכ םג רתומ בוט םוי ברעמ והשעישכ יפט ףידע םא וליפאד דדצמש םידגמ ןכ םג גישמש ל"נה א"רגהמ ןכו ,
כה עמשמ םהרבא ןגמה לע :י
:אנווג יאהכב ירשד שפנ לכא ירישכממ עירג אלד (ט)
(י) הטיחס הזב ךייש אל רבדה רקיעמד ,אמלעב ארמוח אוה תמאבד םידקשב סונכ וניא בלחהש םיקסופה ובתכש ומכ ,
רפסב ןכו ,הז ןיד לע שדח ירפה תמאב גילפ ןכו ,םיבנעב ןייכ ,העיצקו רומ םעט גיפמ וניאש רבדב ומכ הזב רימחהל ונל ידו
הזב קפתסמ לקשה תיצחמבו ,יוניש ידי לע רתומ יכה וליפאו ,ללכ :
:ז"רגה בתכ ןכו ד"י הציב ס"שב עמשמ ןכ (אי)
(בי) ןכו ,בוט םויב התושעל רוסא הרותה ןמ םוי דועבמ התושעל רשפאש הכאלמ ב"ע 'ז הליגמב תופסותה תעדל אלהד
ךירצ היהיש םדוקמ עדי אהד עשפד ףאו יוניש ינהמד חלמ יבג אידהל ס"שב ראובמד ףאו ,ןידצ ןיא קרפ שיר י"שר תעד
בוט םוי לע חינהל הלחתכל אל לבא דבעיד אקוד הזד רמול שי םוקמ לכמ ,חולמל :
:טושפ (גי)
:םיקסופ (די)
(וט) רותה ןמ רוסא אמלע ילוכל יאדוב הטיחסו הריצק םתס וליאד ה :[השמ דמח] ,םש ןייע א"ע ז"י ףד הגיגחב חכומדכו
:םיקסופ (זט)
:םינורחא (זי)
,ל"שר םשב הבר הילאו ז"ט (חי) דמחבו א"בשרה םשב א"רגה בתכ ןכו ימלשוריה תעדכו םינושאר המכ תעד אוה ןכו
ימ בוט םויב הריצק ארמגה םש ךירפקד א"ע ז"י ףד הגיגח ןליד ס"שמ םג ,וז ארבס קזיח השמ ירש תיאד ןאמל ,ונייהו] ,
רוסיאב הרותהמ אוה דעומה לוחב םגד ראובמ איגוסב םשד תמאבש אלא [הרעבהו האצוהמ ץוח םירבד יראשב םג ךותמ
:ןויע ךירצו ,ומצע בוט םוי ןינעל םג ןכ רמול רשפא ןכ םאו ,רבדב וקליחו םינושארה הז לע ודמע רבכו ,הכאלמYou're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->