You are on page 1of 7

UNIVERSITETI I PRISHTINËS

FAKULTETI EKONOMIK

ORARI I PROVIMEVE SHTATOR 2009 VITI i I-rë

1.Makroekonomia I_________________ 17.09.2009


2.Mikroekonomia I___________________ 05.09.2009
3.Statistika_________________________ 26.09.2009
4.Gjuha e huaj_______________________ 03.09.2009
5.Kontabiliteti_______________________ 22.09.2009
6.Sociologjia________________________ 21.09.2009
7.Ekonomia e resurseve______________ 29.09.2009
8.E drejta biznesore__________________ 10.09.2009
9.Matematika_______________________ 19.09.2009
10.Matematika elementare____________ 12.09.2009
11.Informatika______________________ 24.09.2009
12. Ekonomia e Kosoves dhe BE-së______ 29.09.2009
13. Matematika për biznes____________ _12.09.2009
14.E drejta biznesore ndërkombëtare____ 08.09.2009
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI EKONOMIK

ORARI I PROVIMEVE SHTATOR 2009 VITI i II-të

1.Makroekonomia II_______________________23.09.2009
2.Financa________________________________ 18.09.2009
3.Kontabiliteti Financiar___________________ 26.09.2009
4.Financat e korporatave___________________ 03.10.2009
5.Biznesi i vogël dhe i mesëm________________ 14.09.2009
6.Ndërmarrsia____________________________ 12.09.2009
7.Kërkime Operacionale ___________________ 19.09.2009
8.Kontabiliteti i menaxhmentit_____________ 17.09.2009
9.Informatika e Biznesit___________________ 16.09.2009
10.Integrimet ekonomike evropiane__________ 01.10.2009
11.Gjuha e huaj___________________________ 09.09.2009
12.Biznesi ndërkombëtar___________________ 29.09.2009
13.Mikroekonomia II_____________________ 07.09.2009
14.Menaxhment___________________________ 15.09.2009
15.Marketing_____________________________ 30.09.2009
16.Menaxhmenti i biznesit__________________ 11.09.2009
17.Modelet e Marketingut__________________ 10.09.2009
18.Njohja e mallrave_______________________ 05.10.2009
19.Ekonometria___________________________ 11.09.2009
20.Menaxhmenti i resurseve humane_________ 05.09.2009
21.Organizimi afarist______________________ 15.09.2009
22.Politika sociale_________________________ 24.09.2009
23.Ekonomia e punes_______________________ 02.10.2009
24.Menaxhmenti i prodhimit________________ 01.10.2009
25.Ekonomia e tregut të punës________________02.10.2009
26.Paraja dhe financat______________________ 03.09.2009
27.Menaxhmenti i distribuimit_______________ 22.09.2009
28.Biznesi elektronik_______________________ 04.09.2009
29.Financat nderkombëtare__________________ 05.09.2009
30.Ekonomiksi i Tregtisë Ndërkombëtare_______03.10.2009
31.E drejta biznesore ndërkombëtare____ 08.09.2009
32.Menaxhmenti i biznesit të vogël dhe të mesëm 14.09.2009
33. Sjellja organizative______________________ 26.09.2009
34.Kërkimet e marketingut__________________02.10.2009
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI EKONOMIK

ORARI I PROVIMEVE SHTATOR 2009 PROGRAMI I VJETËR


VITI I II

1.Bazat e Kontabilitetit______________________ 26.09.2009


2.Kërkimet Operacionale_____________________ 19.09.2009
3.Financat_________________________________ 18.09.2009
4.Kibernetike dhe Hyrje ne Informatike________ 24.09.2009
5.Politika ekonomike________________________ 08.09.2009
6.Sociologjia_______________________________ 21.09.2009
7.Historia e mendimit ekonomik______________ 03.09.2009
8.Gjuha e huaj______________________________ 09.09.2009
9.Ekonomia e resurseve______________________ 29.09.2009
10.Matematika II ___________________________ 12.09.2009
11.Ekonomia e ndërmarrjes II ________________ 21.09.2009
ORARI I PROVIMEVE SHTATOR 2009 VITI i III-të

DREJTIMI- FINANCA dhe BANKA

1.Financa publike_______________________ 24.09.2009


2.Tregu financiar dhe instit.Financiar_______25.09.2009
3.Banka dhe afarizmi bankar______________ 26.09.2009
4.Analiza Financiar______________________03.10.2009
5.Menaxhmenti Financiar_________________ 19.09.2009
6.Teoria dhe metoda e vendosjes___________ 12.09.2009
7.Financat nderkombetare________________ 05.09.2009
8.Kontrolli dhe Revizioni_________________ 18.09.2009
9.Ekonomia e sigurimeve__________________15.09.2009
10.Ekonomia e tranzicionit________________ 16.09.2009
11.Menaxhmenti i investimeve_____________ 03.09.2009
12. Kontratat ne biznes___________________ 11.09.2009
13.Menaxhmenti i bankave________________ 09.09.2009
14.Paraja kredia dhe afarizmi bankar_______ 23.09.2009

MENAXHMENT DHE INFORMATIKË

1.Teoria dhe metodat e vendosjes__________ 12.09.2009


2.Menaxhmenti strategjik________________ 21.09.2009
3.Ekonomi e trazicionit__________________ 16.09.2008
4.Menaxhmenti i projekteve______________ 08.09.2009
5.Menaxhmenti i investimeve_____________ 03.09.2009
6.E drejta e punes ______________________ 26.09.2009
7.Menaxhmenti i bazave të të dhënave ____ 14.09.2009
8.Menaxhment financiar________________ 19.09.2009
9.Menaxhment i bankave________________ 09.09.2009
10.Projektimi i sistemeve informative _____ 26.09.2009
11.Etika e biznesit ______________________ 07.09.2009
12.Biznesi ndërkombëtar..................................... 29.09.2009
DREJTIMI: MARKETING SHTATOR 2009

1.Marketingu ndërkombëtar_____________ 16.09.2009


2.Kërkimet e marketingut_______________ 02.10.2009
3.Teoria dhe metodat e vendosjes_________ 12.09.2009
4.Marketing i veprimtarive______________ 18.09.2009
5.Menaxhmenti i marketingut industrial____ 07.09.2009
6.Strategjia e marketingut_______________ 23.09.2009
7.Menagjmenti i prodhimit_______________ 01.10.2009
8.Sjelljet e konsumatorve________________ 08.09.2009
9.Politika e dizajnit të produk.___________ 24.09.2008
10.Kontratat në biznes _________________ 11.09.2009
11.Biznesi nderkombetar________________ 29.09.2009
12.Menaxhmenti Financiar______________ 19.09.2009

DREJTIMI : EKONOMIKS

1.Makroekonomia e aplikuar _____________ 08.09.2009


2.Ekonomia e zhvillimit_________________ 14.09.2009
3.Ekonomia e tranzicionit________________ 16.09.2009
4.Teoria dhe metodat e vendosjes_________ 12 .09.2009
5.Tregu financiar dhe institucionet finnanc.....25.09.2009
6.Politika e zhvill. teknik-teknologjik______ 30.09.2009
7.Menaxhmenti i sektorve publik _________ 18.09.2009
8.Ekonomi digjitale ____________________ 19.09.2009
9.Ekonomi ndërkombtare_______________ 24.09.2009
10.Ekonomia Monetare_________________ 22.09.2009
ORARI i PROVIMEVE VITI i III-të

LËNDET E PERBASHKETA : SHTATOR 2009


1.Teoria dhe poli. e zhvill. Ekonomik_______30.09.2009
2.Sistemet ekon. Bashkohore______________16.09.2009
3.Prog. dhe gjuha programore____________ 11.09.2009
4.Gjuha e huaj_________________________ 03.09.2009
DREJTIMI MENAXHMENT DHE INFORMATIKË
1.Menaxhmenti financiar________________ 19.09.2009
2.Bazat e te dhenave dhe soft. Aplikativ____ 11.09.2009
3.Organizimi afarist____________________ 15.09.2009
4.Metodat dhe modelet mat. Statistikore____04.09.2009
5.Kerkimet e tregut _____________________05.10.2009
6.Bazat e menaxhmentit _________________15.09.2009
DREJTIMI : FINANCA dhe BANKA
1.Menaxhmenti financiar _______________ 19.09.2009
2.Banka dhe afarizmi bankar_____________26.09.2009
3.Financat ndërkombëtare_______________ 05.09.2009
4.Kontabiliteti financiar dhe bankier_______21.09.2009
5.Ekonomia e veprimtarive_______________15.09.2009
6 .Teoria e shpenzimeve__________________19.09.2009

VITI i III-të ME PROGRAM TE VJETËR


1.Financa_____________________________ 18.09.2009
2.Kërkimet operacionale_________________19.09.2009
3.Organizimi i ndërmarrjes______________ 15.09.2009
4.Teknlogjia __________________________ 23.09.2009
5.Gjuha e huaj_________________________ 03.09.2009
6.Teoria dhe politika e zhv.ekonomik______ 30.09.2009
7.Demografia _________________________ 10.09.2009
8.Kontabileteti II______________________ 26.09.2009
9.Afarizem financiar____________________ 01.10.2009
11.Ekonomi e bujqësis__________________ 10.09.2009
10.Marketingu_________________________ 30.09.2009
VITI i IV-të ME PROGRAM TE VJETËR

LËNDET E PERBASHKETA : SHTATOR 2009


1.Planifikimi në ekonomi_______________ 03.09.2009
2.Mardheniet eko. Ndërkombëtare_______ 29.09.2009
3.Teoria dhe metoda e vendosjes_________ 12.09.2009
4.Njohja e mallrave____________________05.10.2009

DREJTIMI: MENAXHMENT dhe INFORMATIKË


1.Ekonometri _________________________ 09.09.2009
2.Marketing ndërkombëtar______________ 16.09.2009
3.Menaxhmenti strategjik_______________ 21.09.2009
4.Informatizim i ndërmarrjes____________ 19.09.2009
5.Qeverisja e projekteve investive_________17.09.2009
6.Projektimi i sistemeve informative______ 26.09.2009

DREJTIMI : FINANCA dhe BANKA


1.Tregu financiar dhe bursa_____________ 25.09.2009
2.Analiza e financiare___________________03.10.2009
3.Kontroll dhe revision_________________ 18.09.2009
4.Ekonomi fiskale______________________ 24.09.2009
5.Sistemi informativë financiar___________ 26.09.2009
6.Ekonomi e sigurimeve ________________ 15.09.2009

ME PROGRAMI VJETËR VITI I IV


1.Planifikimi i zhvillimit ekonomik_______ 26.09.2009
2.Zhvillimi i mendimit ekonomik ________ 02.10.2009
3.Mardhenjet ekonomike ndërkombëtare__ 29.09.2009
4.Kibernetika ________________________ 24.09.2009
5.Ekonomia e industrisë________________ 15.09.2009
6.Ekonomi e turizmit___________________ 15.09.2009
7.Planifikimi i ekonomisë afariste________ 22.09.2009
8.Analiza e bilancit____________________ 03.10.2009
9.Organizimi i punes__________________ 18.09.2009
10.Teoria e çmimeve___________________ 05.10.2009
11.Aspekti regjional i zhvillimit_________ 08.09.2009