You are on page 1of 3

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun2 Tarikh / Masa : 2.1.2013 / 7.45-8.

45
Tema : eluar!a "an Baha!ia Tajuk : #aya "an eluar!a
#tan"ra" an"un!an : 1.2 #tan"ra" Pem$elajaran : 1.2.%
&$jekti' : Muri" "a(at Men"en!ar) memahami "an menye$ut 'rasa "alam ayat
tun!!al "an ayat majmuk "en!an $etul "an te(at. *kti+iti :
Murid Perdana 1.
Minta muri" men"en!ar $a,aan !uru "en!an teliti. -m/s 2. 2. Bim$in!
muri" menye$ut "an memahami ayat yan! "i$a,a /leh !uru
"en!an $etul "an te(at.
3. Muri" menye$ut Bi/"ata "iri "en!an men!unakan 'rasa "an ayat tun!!al.
4. Muri" "i$eri latihan.-m/s 3.
Murid Linus

1. Minta muri" mem$a,a (erkataan k+k+.
2. Bim$in! muri" mem$a,a "an menulis (erkataan k+k+. BT
: B 0 Menjanakan i"ea B 0 +er$al-lin!ustik) inter(ers/nal

B1B 0 Men"en!ar "en!an $erkesan
2ilai : asih #ayan! Pentaksiran : B3 431 51
BBM : a" 6rasa
7m(ak :
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun2 Tarikh / Masa : 3.1.2013 / 7.45-8.45
Tema : eluar!a "an Baha!ia Tajuk : #aya "an eluar!a
#tan"ra" an"un!an : 2.2 #tan"ra" Pem$elajaran : 2.2.1
&$jekti' : Muri" "a(at Mem$a,a "an memahami (erkataan "alam ayat tun!!al yan!
men!an"un!i "ua atau ti!a suku kata) "i't/n!) +/,al $er!an"in!) "i!ra' "an
k/ns/nan $er!a$un! "en!an se$utan yan! $etul.
*kti+iti : Murid Perdana
1. Bim$in! muri" mem$a,a (erkataan yan! men!an"un!i "ua atau ti!a suku kata)
"i't/n! "an +/,al $er!an"in! yan! "i,etak $er:arna "alam teks "en!an se$utan
yan! $etul. -m/s 3.
2. Bim$in! muri" menulis (erkataan terse$ut "en!an $etul "an kemas.
3. Minta muri" mem$a,a teks "en!an se$utan "an int/nasi yan! $etul.

4. Muri" "i$eri latihan.-m/s 3.
Murid Linus

1. Minta muri" mem$a,a (erkataan +/,al $er!an"in!.
2. Bim$in! muri" mem$a,a "an menulis (erkataan +/,al $er!an"in!.
BT : B 0 Men!hu$un!kait B 0 +er$al-lin!ustik) inter(ers/nal

B1B 0 tulisan mekanis) $a,aan lun,uran
2ilai : asih #ayan!) $aik hati) kerajinan Pentaksiran :
BBM : ka" +/,al $er!an"in!/ "i't/n! / k/ns/nan $er!a$un!
7m(ak :
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun2 Tarikh / Masa : 4.1.2013 / 7.45-8.45
Tema : eluar!a "an Baha!ia Tajuk : ata 2ama *m
#tan"ra" an"un!an : 5.1 #tan"ra" Pem$elajaran : 5.1.1
&$jekti' : Muri" Memahami "an men!!unakan kata nama am hi"u( manusia "en!an $etul
men!ikut k/nteks.
*kti+iti : Murid Perdana
1. Bim$in! muri" mem$a,a teks "en!an se$utan "an int/nasi yan! $etul.-m/s 4.
2. Bim$in! muri" $er,erita tentan! keluar!a mereka "en!an men!!unakan kata
nama am hi"u( manusia.
3. Muri" "a(at men!!unakan kata nama am hi"u( manusia "alam ,erita mereka.
4. Muri" "i$eri latihan.-m/s 3.
Murid Linus

1. Minta muri" mem$a,a (erkataan kata nama am manusia.
2. Bim$in! muri" mem$a,a "an menulis (erkataan kata nama am manusia.
BT : B 0 Menjanakan i"ea
B1B 0 $a,aan lun,uran
2ilai : asih #ayan!) $aik hati) kerajinan Pentaksiran :
BBM : ka" kata nama am hi"u( manusia
7m(ak :
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun2 Tarikh / Masa : 5.1.2013 / 7.45-8.45
Tema : eluar!a "an Baha!ia Tajuk : 6rasa
#tan"ra" an"un!an : 3.2 #tan"ra" Pem$elajaran : 3.2.4
&$jekti' : Muri" "a(at Menulis (el$a!ai (erkataan "an 'rasa yan! men!an"un!i (erkataan
"ua atau le$ih suka kata) "i't/n!) +/,al $er!an"in!) "i!ra' "an k/ns/nan $er!a$un!
"en!an ,ara yan! $etul "an tulisan yan! kemas.
*kti+iti : Murid Perdana
1. Muri" "a(at menulis (erkataan "an 'rasa yan! "i,etak $er:arna yan!
men!an"un!i "ua atau ti!a suku kata) "i't/n! "an +/,al $er!an"in!) "i!ra(h)
"an k/ns/n/n $er!a$un! "en!an $etul "an kemas. -m/s 5.
2. Bim$in! muri" mem$a,a (erkataan "an 'rasa yan! "i,etak $er:arna yan!
men!an"un!i "ua atau ti!a suku kata) "i't/n! "an +/,al $er!an"in!) "i!ra(h)
"an k/ns/n/n $er!a$un! yan! ter"a(at "alam teks.
3. Minta muri" melakarkan rajah (/h/n keluar!a Mak 1ik Tin! $er"asarkan teks.
4. Muri" "i$eri latihan.-m/s 3.
Murid Linus

1. Minta muri" mem$a,a (erkataan "ua suku kata.
2. Bim$in! muri" mem$a,a "an menulis (erkataan "ua suku kata.
BT : B 0 Men!hu$un!kait B 0 +er$al-lin!ustik) inter(ers/nal

B1B 0 tulisan mekanis) $a,aan lun,uran
2ilai : ;emah tin!!i Pentaksiran : B1 4T1 52
BBM : ka" +/,al $er!an"in!/ "i't/n! / k/ns/nan $er!a$un!
7m(ak :
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun2 Tarikh / Masa : %.1.2013 / 7.45-8.45
Tema : eluar!a "an Baha!ia Tajuk : #aya #ayan! eluar!a
#tan"ra" an"un!an : 4.1 #tan"ra" Pem$elajaran : 4.1.1
&$jekti' : Muri" "a(at Menye$ut lirik la!u "en!an jelas melalui nyanyian se,ara "i"ik hi$ur. *kti+iti
: Murid Perdana
1. Muri" menye$ut seni kata la!u < #aya #ayan! eluar!a= "an $ernyanyi men!ikut
mel/"i la!u <Ba(aku Pulan!= se,ara "i"ik hi$ur.-m/s %.
2. Bim$in! muri" $er$ual tentan! (ekerjaan i$u atau $a(a mereka "en!an
men!!unakan 'rasa yan! ter"a(at "alam seni kata la!u se,ara $ertatasusila.
. 3. Minta muri" menye$ut seni kata la!u "en!an jelas sam$il $erte(uk tan!an.
4. Minta muri" menye$ut seni kata la!u "i atas "an $ernyanyi se,ara in"i+i"u "an
$er(asan!an sam$il melakukan aksi se,ara "i"ik hi$ur.
4. Muri" "i$eri latihan.-m/s 3.
Murid Linus

1. Minta muri" menyanyi la!u.
2. Bim$in! muri" menyayi "an menulis lirik la!u.
BT : B 0 Men!hu$un!kait B 0 +er$al-lin!ustik) Mu>ik

B1B 0 Ba,aan mekanis
2ilai : ;emah tin!!i Pentaksiran :
BBM : mel/"i la!u $a(aku (ulan!) lirik la!u saya sayan! keluar!a
7m(ak :
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999