You are on page 1of 6

PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SMK TUNKU ABDUL

MALIK.
KERTAS CADANGAN PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT
TAJUK PROJEK : MENGINDAHKAN KAWASAN SEKOLAH
1.0 PENDAHULUAN
Cadangan program khidmat masyarakat adalah salah satu program di bawah Panitia
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK) bagi memenuhi keperluan komponen
amali PSK yang memerlukan penglibatan murid secara berkumpulan dalam aktiviti
sekolah dan komuniti. Penglibatan ini adalah dalam bentuk projek atau kajian yang
boleh membantu dan meningkatkan imej serta member manfaat kepada diri sekolah
dan komuniti.
2.0 MATLAMAT
Program khidmat masyarakat ini dijalankan di luar jadual waktu persekolahan. !urid
perlu melakukan kerja amali ini sekurang"kurangnya #$ jam setahun dan menyediakan
laporan. Khidmat masyarakat harus dikaitkan dengan pembelajaran akademik dalam
bilik darjah.
3.0 OBJEKTIF
%.# !engaplikasikan pengetahuan kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan
di luar bilik darjah.
%.& !emberi sumbangan kepada sekolah masyarakat dan negara.
%.% !enjadi warganegara yang patriotik prihatin dan bertanggungjawab terhadap
masyarakat dan negara.
4.0 TEMPAT
Program khidmat masyarakat ini akan dijalankan dengan kerjasama Panitia P'PK dan
Panitia Pendidikan Seni (isual.
.0 TARIKH PERLAKSANAAN
!.0 KUMPULAN SASARAN
Pelajar )ingkatan # & dan %.
".0 JAWATANKUASA PELAKSANA
P#$%#&'() * +n. !d. Sharif bin ,aros -CK. (Pengetua)
N*)+ P#$%#&'() * Pn. .ohani bt !at 'aafar (Pen. Kanan Pentadbiran)
P#$,#-*&*( * Pn. Sakinah -t. /bdullah ( 0K Kemanusiaan)
S#.)*'(*/* * Pn. .oslina -t 1ahaya (Ketua Panitia PSK)
AHLI JAWATANKUASA
+n. Shukor b. !d 2oor
+n. !ohd .ushdi b. /bd .ahman
+n. !uhairi Shah b. -aharum
+n. 3akaria bin Saad.
+n. 3akaria b. Saad
Pn. Siti 3ubaidah
+n. /bd. .ahman /hmad
0.0 KEWANGAN
0.1 SUMBER PENDAPATAN
BIL PERKARA PERBELANJAAN
# Peruntukan Panitia PSK
& Sumbangan -adan Korporat
JUMLAH RM ! 00.00
0.2 PERBELANJAAN
BIL PERKARA PERBELANJAAN
#
C*. 1.#2+345
Cat undercoat (putih) 4 &$ 5 .! 6$ 7 .! #&$$
Cat minyak (merah) 4 #8 9 .! #$$ 7 .! #8$$
Cat minyak (oren) 4 #8 9 .! #$$ 7 .! #8$$
.! : &$$.$$
&
C*. 1+'-*.*$ 63434 7 +3&8#&7+*.'*$5
Cat minyak (merah) 4 #$ 5 .! #$$ 7 .! #$$$
Cat minyak (oren) 4 #$ 9 .! #$$ 7 .! #$$$
.! &$$$.$$
%
P#&*-*.*$ 2#$%#9*.
-erus cat (roller)
-erus cat (kecil sederhana ; besar)
)empat mengecat (pallet)
.! 8$$.$$
:
M*4*$*$ 8*$ 2)$'2*$ 6#-*:*&
%$ orang pelajar 9 .! 8.$$ 7 .! #8$.$$
.! #8$.$$
JUMLAH RM ! 00.00
0.0 J*8'*- P#-*4(*$**$ P&3:#4
<ihat lampiran
;.0 PENUTUP
,iharap projek khidmat masyarakat yang dirancang ini akan dapat dilaksanakan
dengan baik dan berjalan lancar serta mencapai objektif.
,isediakan oleh*
<ampiran #
JADUAL PELAKSANAAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT
)ajuk projek * Projek !engindahkan Kawasan Sekolah.
TARIKH MASA AKTIVITI
&$#&
=.$$ pagi -erkumpul di S!K)/!
=.%$ pagi )aklimat bersama ketua projek dan pembahagian
kumpulan
>.$$ pagi /ktiviti mengecat dan mengindahkan kawasan
yang telah ditetapkan.
##.$$ pagi .ehat
##.%$ pagi !eneruskan tugas
#.%$ tgh /ktiviti tamat dan bersurai