You are on page 1of 8

1

SULIT
PJPK
Pertengahan
Tahun
1 jam
Nama : .................................................... Tingkatan: ....................
LEMBAGA PEPERIKSAAN

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN
TINGKATAN 5
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 Soalan
2. Jawab semua soalan
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. agi tiap-tiap soalan pilih
satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objekti! "ang
disediakan.
Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman beretak
! "ak #i$ta Ter$elihara
PJPK
[ Lihat sebeah!
SULIT
Soalan 1 hingga 3
Labelkan gambar rajah dengan memilih satu jawapan yang tepat berdasarkan pilihan
jawapan yang disediakan.


Soalan 4 hingga soalan 5
Labelkan gambar rajah dengan memilih satu jawapan yang tepat berdasarkan pilihan
jawapan yang disediakan.

%
A. Aorta
B. Atrium Kiri
C. Ventrikel Kanan
D. Atrium Kanan
4.
5.
.
!.
".
A. Atrium Kiri
B. Vena #ulmonari
C. $njap Dua Kelopak
D. Ventrikel Kiri
Soalan 6 hingga soalan 9
#adankan pernyataan di BA%A&$A' $ dengan jawapan di BA%A&$A' $$.
BA%A&$A' $ BA%A&$A' $$
(. )DA A

B
C

D
*atu bentuk undang+undang yang melibatkan
pengabaian tanggungjawab se,ara tidak
berkontrak.
Kadar pengambilan -itamin yang sesuai untuk
kesihatan.
$nstitut yang bertanggungjawab memberi
kelulusan dan kepiawaian sesuatu barangan
sebelum diedarkan kepada pengguna.
.enilai persembahan berdasarkan kepada
koreogra/i dan mu0ik persembahan &imnastik
$rama.
1.
'ilai
Artistik
2.

3ort
4. *$)$.
Soalan 10 hingga soalan 12
$si tempat kosong dengan pilihan jawapan yang di,adang seperti berikut.
A. Karabiner
B. %ipertensi
C. 5aket keselamatan
D. Sebaceous
!6. Ali menjalani 7jian 3ekanan Darah di #ameran Kesihatan Diri. 7jian tekanan
darah yang dilakukan adalah untuk mengesan penyakit 88888888.
!!. ................................ merupakan alat penting yang diperlukan dalam akti-iti
abseiling. Alat ini digunakan untuk menghubungkan tali dan peralatan lain
seperti abah+abah9 figure of 8 dan ascender.
!. )emaja sering mengalami jerawat. 5erawat terjadi kerana radang kelenjar
8888888 yang mengandungi nanah pada bahagian kulit.
&
Soalan 13 hingga 15
$si tempat kosong dengan pilihan jawapan yang di,adang seperti berikut.
A. Lompat jauh
B. Liabiliti
C. Lompat tinggi
D. *:&AK
!". 888888888..boleh diertikan sebagai pihak yang dipertanggungjawabkan
atas kerosakan harta benda atau nyawa yang berpun,a daripada ke,uaian atau
perlakuan yang tidak bertanggungjawab.
!4. &aya pelana merupakan salah satu gaya dalam a,ara ......................................
!5. ............................digunakan untuk mengukur tahap ke,ergasan pelajar
berkaitan dengan kesihatan seperti kelenturan9 kekuatan otot9 daya tahan
kardio-askular dan daya tahan otot.
Soalan 16 hingga 25
*etiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. #ilih satu jawapan yang tepat.
!(. *atu akti-iti larian bersenang+senang mengikut tahap ke,ergasan yang diselang+
selikan dengan berjalan9 jogging dan berlari pada jarak yang telah ditetapkan
merujuk kepada kaedah latihan....
A. Latihan Litar
B. Latihan 5eda
C. Latihan )itma
D. Latihan Long Slow Distance ;L*D<
!1. Di antara berikut yang manakah B7KA' akti-iti dalam ; *:&AK <
A. Bangun 3ubi Lutut Bengkok
B. Lari 7lang Alik
C. 3ekan 3ubi
D. 5angkauan .elunjur
!2. Latihan Long Slow Distance ;L*D< sesuai untuk a,ara balapan berikut9 KECUALI
A. Lari " 666 .eter Berhalangan
B. !6 666 .eter
C. !66 .eter
D. 5 666 .eter
'
!4. *eseorang pemain akan dikeluarkan dari permainan bola keranjang setelah
melakukan kesalahan perseorangan sebanyak
A. 5 kali
B. ( kali
C. 1 kali
D. 2 kali
6. Di antara berikut adalah " jenis kaedah menjaring dalam permainan
bola keranjang9 KECUALI
A. Set shot
B. Lay up shot
C. Diving shot
D. Jup shot
!. *emasa melakukan akti-iti guling depan9 selain daripada pemahaman tentang
konsep pusat gra-iti dan keseimbangan9 apakah konsep lain yang perlu diketahui
A. ikut lajak
B. pemindahan berat badan
C. serap daya
D. komposisi berat badan
. )amasamy ingin melakukan akti-iti rekreasi9 ,adangkan akti-iti rekreasi
kepadanya KECUALI
A. berkayak
B. abseiling
C. berkhemah
D. merejam lembing
". Berikut ialah jenis -itamin larut lemak dan /ungsinya9 KECUALI
A. Vitamin A + .embantu menjana tenaga
B. Vitamin D + .etabolisme kalsium dan /os/at
C. Vitamin : + Antioksidan
D. Vitamin K + Biosintesis protrombin
4. Ahmad membeli mesin untuk latihan ke,ergasan9 selepas seminggu
menggunakannya mesin tersebut telah rosak. *ebagai pengguna9 Ahmad boleh
membuat aduan kepada
A. #=L$*
B. >%=
C. ?=.CA
D. K=A.
5
5. A,ara " 666 .eter berhalangan9 berapakah bilangan pusingan yang perlu
dilakukan oleh seorang pelari sehingga menamatkan lariannya
A. 4 @ pusingan
B. 5 @ pusingan
C. ( @ pusingan
D. 1 @ pusingan
Soalan 26 hingga 35
3andakan A bagi pernyataan yang BETUL dan B bagi pernyataan yang SALAH.
(. 5ulia mengamalkan tabiat pemakanan yang tidak teratur dan tidak seimbang9
amalan ini akan mengakibatkan penyakit diabetes.
1. *enamrobik merupakan salah satu akti-iti untuk meningkatkan daya tahan
kardio-askular.
2. #embekal tenaga utama kepada badan ialah -itamin.
4. 3erdapat dua kaedah untuk melepasi halangan berpagar iaitu kaedah lompat
berpagar dan kaedah lari berpagar.
"6. Dalam permainan bola keranjang9 gol yang dijaringkan dari luar
garisan lengkung menghasilkan " mata.
"!. 3anda dan simptom awal kera,unan ialah loya9 muntah dan dahaga.
". Kekurangan asid askorbik ;-itamin C< akan menyebabkan penyakit
beri+beri.
"". Lokasi badan untuk menguji peratus lemak badan seseorang
perempuan ialah di paha9 triceps dan suprailiu ;pinggul<.
"4. .ariani ingin mengira $ndeks 5isim Badan. ?ormula untuk mengira
$ndeks 5isim Badan ialah Berat ;Kg< A 7mur.
"5. Dalam a,ara lompat jauh9 seseorang peserta boleh dikira batal jika
melonjak dengan kedua+dua belah kaki ;double ta!e"off< semasa /asa melonjak.
Soalan 36 hingga 40
(
*etiap soalan mempunyai lebih daripada satu ,adangan jawapan yang betul. #ilih
pilihan jawapan berdasarkan rujukan jawapan di bawah.
A B C D
$ dan $$$ $$ dan $V $ 9 $$ dan $$$ *emua di atas
"(. Di antara berikut yang manakah /asa+/asa untuk melakukan &aya #osbury #lop
$ lari Landas
$$ lonjakan
$$$ penerbangan
$V mendarat
"1. Bahan berikut diperlukan untuk membantu proses biokimia di dalam badan anda
$ Lemak
$$ Vitamin
$$$ #rotein
$V .ineral
"2. Daya tahan dan kekuatan otot melibatkan akti-iti isotonik. Cadangkan kepada
rakan anda akti-iti yang sesuai untuk meningkatkan daya tahan dan
kekuatan otot
$ Bench press
$$ $alf s%uat
$$$ Bicep curl
$V Calf raise
"4. Dalam badan anda terdapat jantung dan saluran darah yang dinamakan sistem
kardio-askular. *ebahagian /ungsi sistem kardio-askular ini adalah bertindak
sebagai
$ #enghantar + oksigen
$$ #engeluar + karbon dioksida
$$$ #engangkut + hormon
$V #engekal + suhu badan
46. 5amal dilantik oleh gurunya untuk melatih pasukan bola keranjang sekolah.
#osisi pemain utama dalam permainan itu yang dia perlu tahu ialah
$ pengawal
$$ pemain hadapan
$$$ pemain tengah
$V penjaga gol
KERTAS SOALA TA!AT
7
"EILAIA "ERTE#AHA TAHU
S!K $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
"EDIDIKA %AS!AI DA "EDIDIKA KESIHATA
TI#KATA 5
SKE!A %A&A"A
'=. *=ALA' 5A>A#A' '=. *=ALA' 5A>A#A'
!

"
4
5
(
1
2
4
!6
!!
!
!"
!4
!5
!(
!1
!2
!4
6
D
C
A
A
D
B
D
A
C
B
A
D
B
C
D
D
B
C
A
C
!

"
4
5
(
1
2
4
"6
"!
"
""
"4
"5
"(
"1
"2
"4
46
B
D
A
C
D
A
A
B
A
A
A
B
A
B
A
D
B
D
D
C

)