You are on page 1of 1

QUITCLAIM

Ako si ___________________________ nasa hustong gulang at nakatira sa


___________________________________________________________________ , matapos makapanumpa ng
naaayon sa batas ay nagsasabing:
1. Ako ay isa sa mga dating mangagawa ng Elite Multi-purpose cooperative na naging proect employee nito
sa proyekto nito sa !hilippine "elt Manu#acturing $ompany %nc. na nagbitiw sa aking tungkuling noong
ika 1 ng !ebrero &'1&(
&. )a aking pagbibitw, lubos kong inilalahad na naibigay ng !hilippine "elt and lahat ng kanilang obligasyon
sa Elite Multi-!urpose $ooperative para maibigay nito sa aming ang lahat ng karampatang sahod at
benepisyo ng naaayos sa batas sa panahong ako*y naglingkod dito

+. )a aking pagbibitiw, lubos kong pinasasalamatan ang !hilippine "elt Manu#acturing %nc sa pagbibigay ng
proyekto sa aming kumpanya na naging dahilan upang kami ay magkatrabaho at kapalit nito, lubos kong
pinawawalang sala ang nasabing kumpanya, mga opisyales at mga empleyado nito sa lahat ng obligasyon
na may kinalaman sa aming naging trabaho dito, at lubos na sumusumpang hindi ako magsasampa ng
anumang kaso na may kinalaman sa aking nakaraang paglilingkod dito
,. -ahil na rin sa aking pagbibitiw ako*y sumusumpa na wala na akong anumang habol o hahabulin pa sa
!hilippine "elt Manu#acturing %nc, mga opisyales, o empleyado nito dahil akin nang natanggap ang lahat
ng karampatang benepisyo sa paggawa mula sa aming kumpanya ayon sa aking naging nakaraang trabaho
dito(
.. "ilang pagpapatunay sa /uitclaim and release na ito, ako ay nangangakong magbayad pinsala sa nasabing
mga 0umpanya sa anumang pag-urong o di-patotoo na gagawin ko sa anumang mga bagay na nakasaad sa
salaysay na ito(
PINATUNAYAN at PINATOTOHONAN ko ang salaysay na ito ngayong ika ___ ng !ebrero &'1& sa
1ungsod ng 2ue3on Metropolitan Manila.
_______________________
Nagsasalaysay

CERTIFICATION
SUBSCRIBED AND SWORN to be#ore me this ___ day o# 4ebruary &'1& at 1as !inas $ity, Metro Manila by
_____________________ with 5overnment %ssued %.-. 6o. _______________________, issued by the )ocial
)ecurity )ystem
7ith this, % hereby certi#y that % have personally e8amined the A##iant and % am satis#ied that she
voluntarily e8ecuted and understood the said 2uitclaim
-oc. 6o. ___
!age 6o. ___
"ook 6o. ____ NOTARY PUBLIC
)eries o# &'1&