You are on page 1of 22

SURAT

ARAHAN
PEKELILING

SURAT
PANGGILAN
MINIT
MESYUARAT

MINIT
MESYUARAT
SEMASA

ANGGARAN
PERBELANJAAN
TAHUNAN
SEMASA

STANDARD
KUALITI
PENDIDIKAN
MALAYSIA

PELAN
STRATEGIK
TAKTIKAL
DAN
OPERASI

MODUL
PEMBEJALARAN

KAJIAN
TINDAKAN

LAPORAN
PROJEK,
PROGRAM
DAN
AKTIVITI

BAHAN
RUJUKAN

JURNAL

BIODATA
GURU

JADUAL
WAKTU
INDIVIDU

SENARAI KURSUS YANG TELAH DIHADIRI


BAGI TAHUN _______
Bil.

Nama Guru

Kursus

Tempat

Tarikh

Anjuran

SUKATAN
PELAJARAN
&
DOKUMEN
STANDARD

HURAIAN
SUKATAN
&
STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN
PENGAJARAN
TAHUNAN

ANALISIS
UJIAN

PK 06/1
BORANG PENGESANAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID (DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN)
Nama Guru
:___________________________
Kelas :
Bil Murid :______
Mata pelajaran : ___________________________
Bilangan Buku Latihan :_______________
BIL

NAMA MURID

CATATAN GURU

CATATAN PENTADBIR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Catatan :
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
(____________________________________)
No Keluaran

Tarikh Keluaran

Tarikh:........................................................
No Pindaan

Tarikh Pindaan

Tarikh Kuatkuasa 1

ANALISIS
PENCAPAIAN
AKADEMIK
MURID