1

3 2
4
3
Werkvel workshop 1/3 uen Pelder Sllmmer 2014
naam: ...............
noem een concreeL vraagsLuk daL op dlL momenL ln [e werk speelL of gaaL spelen m.b.L. LoL de
onLwlkkellng van de blnnensLad van uen Pelder.
Welke paru[en ln de sLad zl[n bl[
dlL vraagsLuk beLrokken, van
belang? uenk aan lnsLelllngen,
(klelne) bedrl[ven, groepen
burgers eL ceLera. !"#$"%&&'( $*&'
+,-%.&%/0 1&2 +/&$*#%&$ *$ 1*34 506
Welke afdellngen van de
gemeenLe zl[n bl[ dlL vraagsLuk
beLrokken, van belang? !7#
/8&"*9&4 :#.&2*34( $*&' +#8&$,;%&
1&%4&$0< 1&2 +;=>&2*$.
.%#&$,&?&&%06
Welke gegevens, daLa horen bl[
en/of helpen heL vraagsLuk? (@#4
?*&% 7# "#$"%&&' :#.&2*34( ;;$';2
A< 2#";B&/ C;$ DE FA'&%$& &$
$*&-1& >;'; :;. ##4E G&$4 %-*:H
I1*3=&2 */ 3;E6
WaL kunnen (enkele van) de paru[en dle [e noemL
meL de daLa doen, ln relaue LoL heL vraagsLuk?
!G&$4 ,*3C##%,&&2> ;;$ ?&%.&,%-*4 'E,ECE 8;%B"*8;B&<
7&2=%&>7;;:?&*>< >*&$/'&$< 8%#>-"'&$< 3#-%$;2*/B&46
6
8edenk een Loepasslng meL behulp van de eerdere
genoemde gegevens en mogell[k andere daLa dle heL
vraagsLuk ondersLeunL. 8eschrl[f korL waL de
Loepasslng doeL en geef heL een naam!
Werkvel workshop 1/3 uen Pelder Sllmmer 2014

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful