P. 1
evaluare

evaluare

|Views: 1|Likes:
Published by Adriana Neagu
chestionar
chestionar

More info:

Published by: Adriana Neagu on May 08, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2015

pdf

text

original

33

u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Unitatea
9.1
Ghidul tutorelui
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Autoevaluarea
Autor: Ivan Mykytyn
Bariere `n înv\]are Autoevaluarea
34
Activitate
Sarcina 1
Sarcina 2
Participan]ii î[i:
· Vor dezvolta abilit\]ile necesare pentru elaborarea [i
predarea con]inutului din curriculum, utilizând metodologii
[i strategii diverse.
Participan]ii î[i:
· Vor dezvolta abilit\]ile necesare pentru elaborarea [i
predarea con]inutului din curriculum, utilizând metodologii [i
strategii diverse.
Introducere
Aceast\ unitate analizeaz\ rolul autoevalu\rii în procesul de înl\turare a barierelor în înv\]are.
Unitatea cuprinde trei activit\]i:
Obiective
Planul personal
de ac]iune
Participan]ii:
· Vor recapitula cuno[tin]ele [i modul în care au în]eles unitatea.
· Vor identifica [i planifica domeniile din unitate unde este
necesar\ o dezvoltare personal\ ulterioar\.
· Vor identifica [i planifica modul de transpunere în practic\, la
locul de munc\, a celor înv\]ate.
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
35
Lectur\
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
“Am reu[it s\ înv\]\m cum trebuie s\ li se predea elevilor [i ceea ce trebuie s\ facem este s\
îi înv\]\m pe elevi cum s\ înve]e”
(Alan November, 2001)
Autoevaluarea
Autoevaluarea este un element esen]ial din procesul de evaluare [i ajut\ elevul s\ se orienteze
într-un domeniu dat; îi ofer\ informa]ii despre ce a realizat [i ce trebuie s\ mai realizeze. La fel
de important este faptul c\, atunci când elevii particip\ la activit\]i de autoevaluare, au ocazia
de a reflecta la modul în care înva]\ [i în ce fel înva]\ cel mai eficient; de exemplu, elevii î[i
dezvolt\ abilit\]ile metacognitive. Nu doar elevii au de câ[tigat de pe urma autoevalu\rii, ci [i
profesorii, care ob]in la fel de multe beneficii din reflec]ie precum elevii lor.
La fel ca majoritatea activit\]ilor de înv\]are, autoevaluarea este o abilitate care trebuie
format\. Elevii care nu s-au autoevaluat vreodat\ au nevoie de îndrumare pentru a se obi[nui
cu procesul, a alege întreb\rile pe care s\ [i le pun\ [i pentru a interpreta rezultatele
autoevalu\rii. Mai mul]i cercet\tori sugereaz\ c\ cel mai bine se începe printr-o formul\ scris\.
Planurile personale de ac]iune, care fac parte din seria de module, reprezint\ un format ideal
pentru aceast\ activitate. Alte forme recomandate sunt:
· Discu]ie - toat\ clasa sau în grupuri mici
· Jurnale de autoreflec]ie
· Autoevalu\ri s\pt\mânale
· Interviuri elev-profesor
Toate recomand\rile de mai sus au mai multe aspecte în comun:
· Cer elevilor s\ treac\ în revist\ ceea ce au înv\]at
· Cer elevilor s\ identifice elementele pe care le st\pânesc
· Cer elevilor s\ identifice elementele ce necesit\ ameliorare
· Cer elevilor s\ analizeze [i evalueze progresele pe care le-au f\cut
Atât elevii, cât [i profesorii au nevoie de exersare pentru o reflec]ie coerent\, iar profesorii
trebuie s\ sprijine elevii, oferindu-le periodic timp pentru autoevaluare [i neîntrerupându-i din
activitate. Iat\ câteva întreb\ri tipice pentru autoevaluare:
· Ce am înv\]at azi?
· Ce am f\cut bine?
· Ce neclarit\]i am?
· La ce am nevoie de ajutor?
· Despre ce vreau s\ aflu mai multe?
· La ce urmeaz\ s\ lucrez?
A[a cum am mai v\zut [i în unitatea anterioar\, stabilirea obiectivelor este o etap\ important\
din procesul de înv\]are. S-a dovedit c\ exersând, elevii devin din ce în ce mai con[tien]i de
trebuin]ele, abilit\]ile, stilurile lor de înv\]are etc. Profesorii pot ajuta elevii exersând împreun\
cu ei tehnici de stabilire a obiectivelor precum cadranul SMART.
36
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Conceptul de autoevaluare poate fi extins la cel de inter-evaluare, prin care elevii î[i dau note
reciproc [i î[i formuleaz\ observa]ii sub îndrumarea profesorului. Priestly (2004) a descoperit
c\ avantajele inter-evalu\rii sunt:
· Acceptarea elevilor: elevii accept\ critica de la colegi a[a cum nu ar accepta-o de la
profesor.
· Limbaj prietenos: inter-evaluarea se efectueaz\ într-un limbaj prietenos.
· Angajamente prin dezvoltarea sentimentului de responsabilitate: înv\]area este
l\sat\ în mâinile elevilor.
· Libertatea profesorului: elibereaz\ profesorul de anumite activit\]i pentru a observa [i
interveni acolo unde este necesar.
· Ocazii mai multe pentru clarific\ri: este mult mai probabil ca elevii s\-[i întrerup\
colegii pentru clarific\ri, decât s\-l întrerup\ pe profesor.
Priestly ofer\ urm\torul sfat pentru implementarea strategiilor de inter-evaluare [i
autoevaluare în clas\:
Semaforul
Priestly propune „semaforul” ca tehnic\ util\ pentru inter-evaluare [i autoevaluare. Când
folosesc „semaforul”, elevii vor indica gradul în care au în]eles:
· Ro[u (nu în]eleg)
· Galben (în]eleg ceva)
· Verde (în]eleg tot)
Preistly este de p\rere c\ elevii pot forma apoi grupuri de înv\]are [i recapitulare în func]ie de
nivelul de în]elegere (se pot grupa singuri). De exemplu, galbenii [i verzii pot lucra împreun\,
în timp ce ro[ii lucreaz\ cu profesorul.
Utilizarea formativ\ a testelor sumative
Preistly consider\ c\ testele sumative pot fi utilizate într-o manier\ formativ\:
Înaintea testului
· Cere]i elevilor s\ parcurg\ subiectele prin „semafor”, pentru a-[i elabora un plan de
recapitulare
· Cere]i elevilor s\ formuleze întreb\ri [i scheme de notare pentru teste
Dup\ test
· Cere]i elevilor s\ reflecteze [i analizeze ce au f\cut la test
· Cere]i elevilor s\ dea note r\spunsurilor
Priestly sus]ine c\ ideea este s\ îi determini pe elevi s\ în]eleag\ ce înseamn\ s\ fii evaluat
prin implicare activ\ în procesul de testare.
Portofolii
Portofoliul este o colec]ie de lucr\ri ale elevilor într-o perioad\ de timp dat\. Întrucât adun\
date pe parcursul unei perioade, portofoliile pot urm\ri procesul de dezvoltare [i înv\]are al
elevului [i permite ca evaluarea s\ includ\ realiz\rile elevilor în circumstan]e obi[nuite, mai
degrab\ decât în circumstan]ele deosebite ale unui examen.
37
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Portofoliile mai ofer\ elevilor ocazia de a se implica în procesul de evaluare prin alegerea
lucr\rilor care le reprezint\ cel mai bine capacitatea [i prin ajutorul pe care îl ofer\ profesorul
elevilor pentru a-[i stabili standarde [i a[tept\ri legate de ce urmeaz\ s\ includ\ în propriile
portofolii.
Mul]i cercet\tori cred c\ prin sarcina de a-[i construi portofolii, elevii au ocazia de a reflecta [i
de a deveni mai con[tien]i de progresele pe care le fac într-o anumit\ perioad\ de timp.
Urm\toarele sugestii prezint\ un rezumat al opiniilor actuale despre ceea ce constituie un
portofoliu.
Sistematic: cercet\torii sunt de acord c\, dac\ portofoliul ofer\ un instrument de evaluare,
trebuie s\ fie mai mult decât o colec]ie de lucr\ri adunate la întâmplare. Ar trebui s\ reprezinte
o culegere sistematic\ de lucr\ri, note [i observa]ii legate de obiective de înv\]are majore. De
exemplu, noti]ele pe care [i le iau elevii pe parcursul anului pot servi drept dovad\ a dezvolt\rii
atitudinilor [i obi[nuin]elor pozitive.
Varietate: Portofoliile ar trebui s\ cuprind\ o varietate de materiale, precum:
· Exemple de lucr\ri individuale [i de grup
· Elemente de autoreflec]ie ale elevului
· Pagini din jurnal sau caiete de înv\]are
· Rezumate
· Casete audio [i video
· Prezent\ri multimedia
· Observa]iile profesorului
· Liste de verificare completate de profesor
Armonizare: un portofoliu bun ofer\ un mijloc eficient de evaluare în rela]ie cu obiectivele de
înv\]are. Shavelson (1992) este de p\rere c\ „portofoliile pot fi considerate ca o form\ de
„evaluare încorporat\”; adic\ temele de evaluare fac parte din procesul instructiv-educativ.
Profesorii determin\ obiectivele de înv\]are [i modul în care vor fi atinse. Prin observa]ie, în
timpul pred\rii [i prin adunarea de produse ale înv\]\rii, evaluarea deriv\ direct din procesul
instructiv-educativ.
Contextualizare: un portofoliu bun ar trebui s\ implice elevul pe deplin atât ca subiect, cât [i
ca de]in\tor al portofoliului. Portofoliul ar trebui s\ ajute elevul s\-[i contextualizeze eforturile
[i s\ ofere o baz\ pentru analiza critic\ a rezultatelor examenelor formale în vederea corel\rii
acestora cu performan]ele obi[nuite ale elevului.
În mod similar, un portofoliu bun ar trebui s\ prezinte p\rin]ilor o imagine clar\ despre
progresele pe care le face copilul, demonstrând corelarea dintre predare, înv\]ate [i evaluare.
Portofoliul ar mai putea constitui un mijloc de discu]ie între p\rin]i, elevi [i profesori despre
ceea ce se impune ca necesar pentru viitor.
O observa]ie final\
În ultim\ instan]\, profesorul r\spunde de evaluare. Portofoliile nu scutesc profesorul de
responsabilitate [i nici nu i se substituie; totu[i, ofer\ profesorului ocazia de a împ\r]i
responsabilitatea cu elevii, determinându-i s\ î[i dezvolte o atitudine responsabil\ fa]\ de
propria înv\]are.
38
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Studiu de caz: Evaluarea
Patricia Atkinson, Directoare de [coal\ primar\, Stirling, Sco]ia
Publicat ini]ial de c\tre Consiliul pentru Cercetare în Educa]ie din Sco]ia (CCES).
Disponibil online la http://www.scre.ac.uk/spotlight/spotlight87.html
Oare ce cred copiii, de fapt, despre evaluarea care se face în [coal\? {tim ce fac profesorii [i
cunoa[tem instruc]iunile na]ionale, dar este evaluarea eficient\ în sensul amelior\rii
procesului de înv\]are pentru elevi? Ac]iunea de cercetare, pentru a afla ce p\rere au elevii, a
fost întreprins\ de Patricia Atkinson, o profesoar\ care crede în valoarea unei serii de strategii
de evaluare [i î[i exprim\ îngrijorarea fa]\ de ineficien]a „procedurilor de notare”, în
compara]ie cu o evaluare orientat\ spre eficientizarea înv\]\rii. Studiul a primit premiul întâi în
cadrul Decern\rii de premii pentru cei mai buni profesori, organizat de SCRE în anul 2000.
De ce se impunea un studiu despre evaluare?
Timp de mai mul]i ani am fost implicat\ în dezvoltarea profesional\ a cadrelor didactice din
regiunea Sco]iei, în primul rând ca Ofi]er de dezvoltare pentru programul 5-14 (curriculumul
pentru ciclul primar în Sco]ia) apoi în pozi]ia de Consilier principal. În acest r\stimp am lucrat
cu înv\]\tori, directori de [coal\, grupuri [colare, departamente de sprijin [i consiliere, colegii
[i universitatea local\. Aveam responsabilitatea de a ajuta cadrele didcatice s\ amelioreze
predarea [i înv\]area la toate nivelurile; r\spundeam [i de gestionarea cursurilor de dezvoltare
profesional\.
Întorcându-m\ la [coal\, am vrut s\ aflu p\rerile elevilor [i, într-o mai mic\ m\sur\, ale
p\rin]ilor cu privire la evaluare, ca element ce faciliteaz\ o înv\]are eficient\. Eram
ner\bd\toare s\ aflu dac\ sfatul oferit de Instruc]iunile Na]ionale pentru Evaluare 5-14, din
Sco]ia (Biroul Sco]ian al Departamentului de Educa]ie SOED, 1991), era bun. Ghidul cu
instruc]iuni subliniaz\ c\ evaluarea trebuie s\ fie informativ\, practic\ [i pozitiv\, dar eu
credeam c\ evaluarea se centra pe curriculum în detrimentul pred\rii [i înv\]\rii.
În clas\, m-am hot\rât s\ m\ concentrez pe formele de evaluare pe care le consideram cele
mai utile [i care ameliorau procesul de înv\]are, adic\ evaluarea formativ\ (care ducea la
adaptarea procesului de înv\]are) [i diagnostic\ (pentru a facilita stabilirea [i luarea unor
m\suri adecvate). Totu[i, nu am ignorat cea de a treia form\, evaluarea sumativ\ (care rezuma
progresele f\cute de copii).
Ce tip de investiga]ie?
Eram implicat\ în cercetare de 15 ani [i am efectuat cercet\ri la scar\ mic\ pe probleme de
limb\, gândire, [anse egale, toate centrate pe dou\ teme principale: dezvoltarea personal\ a
copiilor [i a personalului didactic sau cre[terea particip\rii copiilor, numit\ acum „vocile
copiilor”. Cred c\ profesorii ar trebui s\-[i dezvolte cuno[tin]ele acumulate din practic\, apoi
s\ le fac\ publice. Cel mai mult cred c\ meseria de profesor ar trebui s\ constituie o carier\
orientat\ spre cercetare [i o posibil\ contribu]ie la cuno[tin]ele generale despre educa]ia
eficient\.
Cercetarea este eminamente potrivit\ celor care î[i studiaz\ propria situa]ie, iar profesorul
poate fi [i participant, [i cercet\tor. Este o ac]iune adecvat\ pentru studierea unei situa]ii
dinamice în profunzime.
În general, cercetarea implic\ cel pu]in un ciclu de planificare, ac]iune, observare [i reflec]ie
ca parte din procesul de ameliorare. Când se iau [i opiniile copiilor în considerare, cercetarea
devine democratic\ [i le confer\ copiilor putere.
În aceast\ cercetare, am utilizat abordarea propus\ de Whitehead (1985), bazat\ pe o serie de
întreb\ri practice:
· Care este aria mea de interes?
· De ce sunt interesat de acest domeniu?
· Cum cred c\ a[ putea aborda domeniul?
· Ce fel de probe voi avea nevoie s\ adun pentru a m\ ajuta s\ judec bine?
· Cum voi aduna probele?
· Cum voi verifica acurate]ea [i coeren]a judec\]ii pe care o emit?
Strategii [i tehnici de evaluare utilizate la clas\
Cercetarea a fost planificat\ pentru o analiz\ de profunzime a oric\rei forme de evaluare pe
care am efectuat-o în s\pt\mânile anterioare.
Utilizasem un întreg repertoriu de strategii de evaluare pe care orice profesor le-ar putea
include în programul s\u. Strategiile au fost variate, de la foarte informale [i de tip formativ
pozitiv (de exemplu un cuvânt de încurajare) la cele de tip diagnostic (prin observa]ie [i
discu]ii) [i de tip sumativ (note scrise sau observa]ii finale despre rezultate [colare). Evalu\rile
au fost practice, orale [i scrise, au inclus note, cuvinte simple, observa]ii [i sugestii pentru
ameliorare. Am inclus mult mai multe strategii de inter-evaluare [i autoevaluare decât se
cere, conform documentului Evaluarea 5-14.
Pe toate dosarele [i carne]elele s-a scris cu creionul pentru a putea face schimb\ri. Pentru
evaluarea sumativ\, orice lucrare s-a corectat în albastru sau negru, niciodat\ în ro[u. De
obicei, copiii î[i d\deau note la lucr\rile de la matematic\, observau calitatea lucr\rilor [i nu era
obligatoriu s\ corecteze în scris dac\ î[i d\duser\ seama de gre[elile f\cute. Deseori, copiii
schimbau lucr\ri între ei [i î[i notau unul altuia observa]ii. Eu verificam des carne]elele [i
purtam discu]ii despre ce înv\]au (raportat la curriculum) ei din inter-evaluare sau
autoevaluare [i (raportat la planul personal [i social) din responsabilitatea pe care [i-o asumau.
Am alocat timp în clas\ pentru ceea ce numim „meta-evaluare” sau am vorbit despre
îmbinarea proceselor de înv\]are [i evaluare, plus reflec]ie. În timp, discu]iile despre
obiective, criterii de evaluare [i procesul de evaluare au devenit ceva obi[nuit în activitatea
copiilor, iar reflec]ia ajunsese chiar o tr\s\tur\ comun\ a înv\]\rii.
Imediat dup\ efectuarea cercet\rii, HMI (n.t.: educa]ie „Her Majestys Inspectorate”
inspectori [colari la nivel na]ional) au l\udat efectul acestor strategii în [coal\. Elevii îi
comunicau inspectorului, foarte clar [i exact, ce înv\]au [i cum erau evalua]i sau cum se
evaluau, sus]inând tot ce spuneau cu argumente.
Cum a fost proiectat\ cercetarea
Cercetarea a fost gândit\ în jurul a patru tehnici care s\ permit\ verificarea datelor din trei
puncte de vedere:
· Observa]ii informale (primul trimestru): note scrise, pe scurt
· Chestionar pentru elevi (la mijlocul anului [colar): evaluare general\
· Chestionar pentru elevi (iunie): evaluare specific\
· Chestionar pentru p\rin]i (sfâr[itul anului [colar): strategii de evaluare generale
39
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
40
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Observa]ia informal\ [i chestionarele sunt metode u[or de gestionat în clas\ de c\tre orice
profesor. În special chestionarele sunt utile, prin faptul c\ pot fi analizate în moduri diferite [i
chiar acas\, dup\ orele de lucru! Cu toate acestea, sunt limitate; dar scopul principal al
cercet\rii a fost s\ se afle p\rerile copiilor în privin]a activit\]ilor de evaluare ca sprijin în
înv\]are.
Ce spun copiii
Observa]ie informal\
În cursul primului trimestru, copiii au identificat o serie de aspecte legate de evaluare, care
le-au fost utile în procesul de înv\]are; voi face referire la toate în acest articol.
Chestionar la mijlocul anului [colar
Am elaborat un chestionar care s-a concentrat pe majoritatea aspectelor identificate de elevi.
Chestionarul a cuprins 18 întreb\ri despre aspecte generale ale evalu\rii, toate bazate pe
comentariile pozitive ale copiilor în octombrie, anume:
· Cine a efectuat evaluarea
· Dac\ notele, observa]iile sau sugestiile pentru ameliorare au fost utile
· Autoevaluare [i inter-evaluare
· Men]inerea unui dosar personal cu evalu\ri
· Ce credeau c\ sim]eau ceilal]i colegi când le evaluau lucr\rile.
To]i elevii au considerat c\ aproape toate formele de evaluare din repertoriu au fost valoroase.
Le-a pl\cut diversitatea strategiilor de evaluare, a scopurilor [i discu]iile despre evaluare.
Elevii au crezut c\ aceste aspecte ale evalu\rii – i-au ajutat s\ înve]e mai eficient.
Elevii au mai avut reac]ii pozitive [i fa]\ de implicarea lor [i a adul]ilor. Au vrut s\ progreseze [i
s-au a[teptat la sfaturi care s\-i ajute s\ progreseze. Au fost ner\bd\tori s\ [tie ce pot
ameliora [i s\ primeasc\ sugestii în acest sens.
Dar ceea ce ne-a interesat cel mai mult a fost c\ elevii au confirmat c\ le place s\-i ajute pe al]ii
la înv\]\tur\, fie în timp ce ei înva]\ sau lucreaz\, fie prin intermediul evalu\rii.
Este interesant c\ elevii au apreciat valoarea evalu\rii [i au considerat toate discu]iile noastre
despre evaluare ca parte a procesului de înv\]are. Le-au pl\cut în special tehnicile de inter-
evaluare [i autoevaluare, dar la fel de mult le-au pl\cut strategiile centrate pe reflec]ie.
Includerea discu]iilor despre evaluare, ca parte din activit\]ile [colare de zi cu zi, i-a motivat [i
ajutat s\ î[i dezvolte stima de sine.
Acum, profesorii accept\ c\ este foarte important\ imaginea de sine a copiilor. Dac\ elevii se
consider\ competen]i, atunci vor s\ înve]e [i s\ g\seasc\ modalit\]i de înv\]are cât mai bune.
Elevii vor înv\]a mai eficient când percep înv\]area ca pe o activitate pl\cut\ [i dorit\.
Profesorul este o persoan\ cheie în dezvoltarea capacit\]ii de reflec]ie [i îi poate ajuta pe copii
s\ se analizeze [i chestioneze pentru a-[i dezvolta o atitudine corect\ fa]\ de ei în[i[i [i a-[i
judeca performan]ele cu acurate]e. Copiii consider\ c\ respectul ar\tat de profesor este
important. Ei vor înv\]a independent nu doar atunci când cunosc în prealabil obiectivul de
înv\]are al fiec\rei activit\]i, ci [i criteriile de evaluare. Când cunosc obiectivul [i criteriile cu
claritate, copiii ob]in rezultate mai bune pentru c\ î[i focalizeaz\ aten]ia pe aspecte cheie.
Sferele afectiv\ (sentimente) [i cognitiv\ (abilit\]i de gândire) trebuie dezvoltate împreun\.
41
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Chestionar la sfâr[itul anului [colar
Cel de-al doilea chestionar pentru elevi a fost conceput ca o form\ ulterioar\ de adunare de
date prin întoarcerea la aspectele de evaluare deja analizate de c\tre copii, dar bazate pe 20 de
lucr\ri specifice, evaluate de-a lungul anului [colar. Lucr\rile erau de m\rimea unei pagini
pân\ la o carte întreag\ [i au cuprins: un test pe clas\ de verificare a punctua]iei; evaluare cu
note, observa]ii, sugestii [i comentarii critice; [i inter-evaluare [i autoevaluare.
A fost din nou clar c\ elevii au considerat c\ majoritatea formelor de evaluare au fost utile.
Elevii au fost de p\rere c\ responsabilitatea prin autoevaluare a fost util\, chiar dac\ este dificil
s\ te autoevaluezi. Le-a pl\cut în special sentimentul de a fi f\cut ceva bine, atunci când au
considerat c\ ceva era dificil de realizat. Au sim]it satisfac]ie când li s-a cerut s\ se gândeasc\,
prin reflec]ie, nu doar la cuno[tin]ele [i abilit\]ile asociate cu curriculumul, ci [i la propriul mod
de lucru [i la progresele f\cute în cursul ultimului an din ciclul primar.
Analiza observa]iilor ini]iale [i informale [i a chestionarelor a demonstrat c\ elevilor le-a pl\cut
cel mai mult:
· S\ [tie c\ evaluarea este permanent\ [i include activit\]i orale de rutin\
· S\ [tie dinainte cum urmeaz\ s\ fie evalua]i (înainte de orice activitate de înv\]are)
· Îmbinarea dintre evaluarea informal\ [i cea formal\
· Varietatea
· Referirile la documente oficiale (Departamentul General pentru Educa]ie din Sco]ia
instruc]iunile SEED) pentru identificarea ]intelor de înv\]are
· Notele [i calificativele (10, 8, Bine, Bine+, Foarte bine, Excelent) pentru lucr\rile finalizate
(evaluare sumativ\)
· C\ p\rin]ilor li s-a cerut p\rerea [i c\ au putut s\ fac\ observa]ii
· Autoevaluarea
· Inter-evaluarea.
Ce au spus p\rin]ii
P\rerea p\rin]ilor conteaz\ [i ajut\ la instituirea unui echilibru între opiniile profesorilor [i cele
ale copiilor.
Chestionarul p\rin]ilor s-a referit în general la evaluare. Am cerut p\rin]ilor s\ comenteze
diverse aspecte ale evalu\rii pe baza discu]iilor cu copiii. Cele mai interesante sunt p\rerile
exprimate despre autoevaluare [i inter-evaluare.
P\rin]ilor li s-a cerut s\ fac\ observa]ii despre autoevaluare oral\ [i scris\, note [i interpretare,
modul de p\strare a rezultatelor evalu\rii, lucr\ri cu note [i observa]ii pozitive [i negative
(„pa[ii urm\tori”), remarci scrise [i inter-evaluare.
Opiniile p\rin]ilor au confirmat în general valoare diferitelor forme de evaluare, iar unii p\rin]i
aveau opinii complet diferite de ale copiilor. Unii p\rin]i nu erau siguri de eficien]a
autoevalu\rii, al]ii nu puteau în]elege deloc inter-evaluarea. Dar aceast\ p\rere nu era
împ\rt\[it\ [i de copii.
Doi p\rin]i au fost nemul]umi]i de faptul c\ elevii î[i d\deau singuri note. Sunt de acord cu
ace[ti p\rin]i, întrucât este conven]ional ca profesorii s\ dea note pe lucr\rile elevilor. Totu[i,
cercetarea confirm\ valoarea altor forme de evaluare în procesul general de dezvoltare
personal\ [i social\ a copilului.
42
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Din experien]a mea îndelungat\, atât profesorul cât [i copiii ob]in beneficii atunci când copiii
î[i dau note, sau chiar mai bine, se evalueaz\ [i lucreaz\ singuri. Astfel, profesorul î[i face timp
s\ analizeze mai îndeaproape progresele [i problemele copiilor sau s\ preg\teasc\ cu mai
mare aten]ie lec]iile viitoare pentru alte discipline. În plus, se [tie c\ este bine s\ dai note în
timpul activit\]ilor sau imediat dup\ ce sunt finalizate, fapt ce vine în sprijinul înv\]\rii, îns\
multor profesori le este greu s\ dea notele în clas\ [i de obicei le dau dup\ orele de curs.
{i copiii au considerat aceste lucruri utile în mai multe moduri, inclusiv pentru rapiditatea cu
care [i-au dat note [i [i-au corectat lucr\rile, dac\ li s-a cerut.
Autoevaluarea i-a ajutat pe elevi s\ înve]e mai bine [i s\ devin\ con[tien]i de modul în care
lucreaz\, lucru care le-a dezvoltat gândirea. În plus, autoevaluarea i-a motivat [i le-a
îmbun\t\]it stima de sine.
Pe de alt\ parte, cercet\rile arat\ c\, la matematic\, poate fi contraproductiv s\ faci toate
„corecturile” (Haigh, 1997). Acest lucru îmi confirm\ experien]a c\ motivezi foarte mult copiii
dac\ le dai [i le iei ceva, uneori. Când copiilor li se transfer\ responsabilitatea pentru propria
înv\]are, corectare sau evaluare, se simt respecta]i.
A[a cum câ]iva p\rin]i au avut p\reri negative despre autoevaluare, al]ii au exprimat opinii
negative despre inter-evaluare, ca form\ de activitate prin care elevii î[i evalueaz\ reciproc
lucr\rile. Am fost surprins\ de reac]ia puternic\ a unui num\r mic de p\rin]i fa]\ de aceast\
form\ de evaluare, în timp ce copiilor le-a pl\cut a[a de mult. Pe parcursul întregului an, nici un
copil nu f\cuse o observa]ie negativ\ despre lucrarea unui coleg.
Copiii au vorbit deschis despre ideea de a ]ine cont de ce simt ceilal]i atunci când li se
evalueaz\ activitatea sau lucrarea. Deja avem multe dovezi, de-a lungul anilor, c\ a[a ar
proceda copiii, dar am crezut c\ sunt timizi [i nu recunosc acest lucru în scris. Abilitatea de a
]ine cont de sentimentele celorlal]i este nivelul minim pe care orice copil trebuie s\-l ating\ în
primul an de gimnaziu, nu la ciclul primar.
Cu toate acestea, faptul c\ aceast\ form\ de evaluare a fost cel mai negativ primit\ de p\rin]i
necesit\ o analiz\ mai atent\. În timp ce temerile c\ reac]iile copiilor ar putea fi negative fa]\
de al]i copii sau c\ sunt prea imaturi pentru a putea face fa]\ unei astfel de responsabilit\]i
sunt nefondate, cred c\ aspectele legate de sensibilitate [i tact trebuie luate mai mult în
considerare. Am putea crede c\ elevii ar putea doar s\-[i aleag\ propriii parteneri pentru inter-
evaluare, dar ne-am întreba atunci dac\ ar dori într-adev\r s\ recomande prietenilor s\-[i
amelioreze înv\]area. Pe de alt\ parte, poate copiii din ciclul primar lucreaz\ mai bine cu un
prieten apropiat.
Chestionarul a demonstrat c\ p\rin]ii doreau informa]ii utile despre progresele copiilor (în
special despre realiz\ri sau activit\]i la care au nevoie de ajutor) [i nu date ale unei simple
evalu\ri sumative.
Recomand\ri pentru practic\ la clas\
În baza datelor din toate cele patru segmente ale cercet\rii, aspectele legate de evaluare, care
au fost considerate cele mai valoroase de c\tre p\rin]i pentru ameliorarea procesului de
înv\]are al copiilor, au fost:
· Cunoa[terea, în prealabil, a obiectului evalu\rii (înainte de orice activitate de înv\]are)
· Îmbinarea dintre evaluarea informal\ [i formal\
· Varietatea
43
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
· Notele [i calificativele (10, 8, Bine, Bine+, Foarte bine, Excelent) pentru lucr\ri sau
activit\]i
· Cererea p\rerii p\rin]ilor;
· Autoevaluare [i inter-evaluare.
Pentru copii, cel mai mult conteaz\ ca evaluarea s\ fie integrat\ în procesul de înv\]are, de
gândire [i discutare despre înv\]are. Ca rezultat al cercet\rii, am recomandat profesorilor:
· Elaborarea unui repertoriu de proceduri [i tehnici
· Corelarea înv\]\rii cu evaluarea [i s\-i lase pe copii s\ cunoasc\ dinainte ce se va evalua
· Invitarea copiilor s\-[i exprime opiniile
· Reducerea timpului pentru notarea obi[nuit\, pentru a câ[tiga timp pentru o analiza mai
detaliat\ a unor aspecte specifice
· Informarea regulat\ a p\rin]ilor prin simpla trimitere acas\ a lucr\rilor evaluate ale
elevilor pentru comentarii
· Nu confunda]i evaluarea în sprijinul înv\]\rii cu adunarea [i p\strarea datelor sau
lucr\rilor;
· Dezvoltarea abilit\]ilor necesare pentru autoevaluare [i inter-evaluare, dar [i pentru
reflec]ia asupra progreselor f\cute, pentru a ajuta copiii s\ gândeasc\ critic [i s\ î[i
amelioreze stima de sine.
Un context de cercetare mai extins
Probabil este util s\ compar\m p\rerile copiilor - a[a cum le cunosc din experien]a practic\ -
despre utilitatea evalu\rii cu ideile lui Black [i William, în studiul lor din 1998. Sunt de acord cu
ei c\ evaluarea formativ\ este cea mai important\:
· Dac\ scopul evalu\rii este s\ sprijine înv\]area, mai degrab\ decât responsabilitatea;
· Dac\ scopul este acela de a ajuta elevii s\ în]eleag\ modurile în care pot contribui [i
deveni mai responsabili fa]\ de propriile progrese.
Cercetarea pe care am efectuat-o mai confirm\ c\ elevii au fost de acord cu constat\rile
„Analizei procesului de evaluare 5-14” (Hayward et al, 2000), c\ evaluarea trebuie s\:
· Sprijine înv\]area, s\ ofere feedback [i identifice pa[ii urm\tori în procesul de înv\]are
pentru a se concretiza în achizi]ii de înv\]are substan]iale
· Implice elevii în propriul proces de înv\]are într-un mod coerent
· Ajute elevii s\ în]eleag\ modalit\]ile prin care pot contribui [i deveni responsabili fa]\ de
propriile progrese
· Ajute elevii s\ considere c\ au de parcurs o distan]\ între cuno[tin]ele prezente [i cele
pe care [i le doresc
· Ajute la identificarea ac]iunilor care s\ reduc\ distan]a de mai sus
· }in\ cont de impactul atitudinilor [i motiva]iei asupra înv\]\rii elevilor
· Reflecte importan]a central\ a autoevalu\rii
· Stimuleze corectarea gre[elilor printr-o abordare reflexiv\;
· Amelioreze procesul de înv\]are mai mult în profunzime decât la suprafa]\ (precum
strategiile pentru ob]inerea unor rezultate bune la teste).
44
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Sper c\ programul pentru Evaluare în sprijinul înv\]\rii, demarat în 2002 de c\tre „Learning
and Teaching” (Înv\]are [i predare) din Sco]ia s\ fac\ primii pa[i spre restabilirea echilibrului
dintre evaluarea formativ\ [i cea sumativ\ [i s\ ajute profesorii s\ amelioreze procesul de
înv\]are al elevilor [i via]a lor [colar\, [i nu s\ perpetueze actuala predominan]\ a evalu\rii
sumative.
Bibliografie suplimentar\
Black, P. [i William, D. (1998). Assessment in classroom learning. Assessment in Education,
5 (1), 775.
Haigh, G. (1997) Ten out of ten. Times Educational Supplement Scotland, 13 June, 'Primary'
supplement.
Hayward, L. et al (2000) Improving assessment in Scotland: Report of the consultation on the
Review of Assessment Pre-school and 514. Glasgow: University of Glasgow/SEED.
McNiff, J. (1988) Action research: Principles and practices. Basingstoke: Macmillan
Education.
Nixon, J. (ed) (1981) A teacher's guide to action research. London: Grant McIntyre.
Schon, D. (1987) Educating the reflective practitioner. London: Jossey Bass.
Scottish Office Education Department (SOED) (1991) Assessment 514. Edinburgh: HMSO.
Whitehead, J. (1985) An analysis of an individual's educational development: The basis for
personally-oriented action research. In Shipman M. (ed) Educational research: Principals,
policies and practice. Lewes: Falmer Press
Winter, R. (1989) Learning from experience. London: Falmer Press
Bibliografie suplimentar\
Atkinson P (2004) “Assessment 514: What do pupils and parents think?”; Edinburgh,
Scottish Council for Research in Education (SCRE). Disponibil online la
http://www.scre.ac.uk/spotlight/spotlight87.html
Preistly M (2004) “Assessment is For Learning: Practical Strategies for the Classroom”;
Glasgow, Learning and Teaching Scotland. Disponibil la
http://www.ltscotland.org.uk/assess/files/proj1_markpriestley_overview.pdf
Shavelson R J (1992) “What we've learned about assessing hands-on science”;
Educational Leadership No. 49
45
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Observa]ii referitoare la sarcini
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Sarcina 1
Sarcina 1 ofer\ participan]ilor ocazia de a reflecta la rolul profesorului în procesul de
autoevaluare [i la sprijinul [i îndrumarea necesar\ din partea profesorului pentru succesul
activit\]ilor de autoevaluare. Participan]ii sunt ruga]i s\ elaboreze o strategie de evaluare
pentru una din cele cinci metode de autoevaluare. Este posibil ca tutorii s\ aloce grupurilor
metode diverse. Ar fi util s\ se ofere participan]ilor o copie a studiului de caz, scris de Patricia
Atkinson, înaintea activit\]ii; acorda]i-le timp s\-l citeasc\ [i s\ reflecteze la con]inutul studiului.
Sarcina 2
Sarcina 2 ofer\ participan]ilor ocazia de a explora [i discuta despre cerin]ele legate de
gestionarea [i sprijinul necesar în vederea alc\tuirii portofoliilor. Participan]ii sunt ruga]i s\ ia
în considerare:
· Posibilul con]inut al portofoliului. Tutorii vor încuraja participan]ii s\ se gândeasc\ la date
legate de evaluare, de exemplu cele care stabilesc o corela]ie între evaluare [i activitate.
· Forma posibil\ a portofoliului. Participan]ii vor fi încuraja]i s\ fie creativi. Cele 5 exemple
oferite pot genera discu]ii despre produse audio, video sau fotografice.
· Echilibrul dintre nevoile de evaluare ale profesorului [i sentimentul de proprietate al
elevului. În ultim\ instan]\, profesorul este responsabil de evaluare. Tutorii trebuie s\
încurajeze participan]ii s\ reflecteze la echilibrul necesar pentru a asigura îndeplinirea
cerin]elor tipice evalu\rii [i, simultan, implicarea activ\ a elevilor [i încuraj\rile care li se
ofer\ pentru a-[i asuma responsabilit\]i pentru propria înv\]are.
46
Sarcina 1
Obiective
Timp necesar
Resurse
necesare
· 60 minute
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
1. Prezentare introductiv\
· Expune]i participan]ilor o prezentare general\ a autoevalu\rii,
utilizând powerpoint sau retroproiectorul.
2. Organizarea sarcinii practice
· Împ\r]i]i participan]ii în grupuri restrânse, de 3 sau 4 persoane.
· Prezenta]i fi[a de lucru cu Sarcina 1, utilizând prezentarea
PowerPoint sau folii pentru retroproiector.
· Explica]i activitatea practic\.
· Fiecare participant prime[te o copie a fi[ei de lucru cu
Sarcina 1, Autoevaluarea (tip\rirea FL 1).
· Unitatea 9.1: PowerPoint sau Foliile 1-9, Autoevaluarea -
Resurse.
· Flipchart
Sugestie de prezentare
· Dezvoltarea abilit\]ilor necesare pentru elaborarea [i predarea
con]inutului din curriculum, utilizând metodologii [i strategii
diverse.
3. Sarcina practic\
· Grupurile completeaz\ fi[a de lucru cu Sarcina 1.
Bariere `n înv\]are
20
5
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
15
47
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
5
4. Discu]ie
· Nota]i sugestiile participan]ilor [i discuta]i despre acestea,
asigurându-v\ c\ autoevaluarea este în]eleas\ ca o activitate
centrat\ pe elev.
5. Concluzii
· Tutorele prezint\ un rezumat al discu]iilor [i formuleaz\
concluzii.
15
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
48
Sarcina 2
Obiective
Timp necesar
Resurse
necesare
· 60 minute
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
1. Prezentare introductiv\
· Expune]i participan]ilor o prezentare general\ a autoevalu\rii,
utilizând PowerPoint sau retroproiectorul.
2. Organizarea sarcinii practice
· Împ\r]i]i participan]ii în grupuri restrânse, de 3 sau 4
persoane.
· Prezenta]i fi[a de lucru cu Sarcina 2, utilizând prezentarea
PowerPoint sau folii pentru retroproiector.
· Explica]i activitatea practic\.
· Fiecare participant prime[te o copie a fi[ei de lucru cu
Sarcina 2, Autoevaluarea (tip\rirea FL 2).
· Unitatea 9.1: PowerPoint sau Foliile 10-13, Autoevaluarea
Resurse.
· Flipchart
Sugestie de prezentare
· Dezvoltarea abilit\]ilor necesare pentru elaborarea [i
predarea con]inutului din curriculum, utilizând metodologii [i
strategii diverse.
3. Sarcina practic\
· Grupurile completeaz\ fi[a de lucru cu Sarcina 2.
Bariere `n înv\]are
20
5
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
15
49
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
5
4. Discu]ie
· Nota]i sugestiile participan]ilor [i discuta]i despre acestea,
asigurându-v\ c\ portofoliul este în]eles ca o activitate
centrat\ pe elev.
5. Concluzii
· Tutorele prezint\ un rezumat al discu]iilor [i formuleaz\
concluzii.
15
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
50
Obiective
Timp necesar
Resurse
necesare
30
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Participan]ii vor:
· Recapitula cuno[tin]ele [i modul în care au în]eles unitatea.
· Identifica [i planifica domeniile din unitate unde este necesar\ o
dezvoltare personal\ ulterioar\.
· 30 minute
· Fiecare participant are câte o copie dup\ caietul de lucru Autoevaluarea -
Planul personal de ac]iune.
1. Sarcina practic\
· Participan]ii, în grupuri de tutorat, completeaz\ caietul de lucru Obiective
de înv\]are - Planul personal de ac]iune.
· Tutorele monitorizeaz\ activitatea grupurilor.
Sugestie de prezentare
Planul personal de ac]iune
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
51
Unitatea
9.1
Resurse
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
Autor: Ivan Mykytyn
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Autoevaluarea
52
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
PP/F 1
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Introducere
“Am reu[it s\ înv\]\m cum
trebuie s\ li se predea elevilor
[i ceea ce trebuie s\ facem
este s\ îi înv\]\m pe elevi
cum s\ înve]e.”
(Alan November, 2001)
PP/F 2
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Autoevaluarea este un element esen]ial din
procesul de evaluare.
Ajut\ elevul s\ se orienteze într-un domeniu
dat; îi ofer\ informa]ii despre ce a realizat [i
ce trebuie s\ mai realizeze.
Când elevii particip\ în activit\]i de
autoevaluare, au ocazia de a reflecta la
modurile în care înva]\ cel mai eficient.
53
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
PP/F 3
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Autoevaluarea este o abilitate care trebuie
format\.
Elevii au nevoie de ajutor [i îndrumare pentru:
· A se obi[nui cu procesul
· A alege întreb\rile pe care s\ [i le
formuleze
· A interpreta rezultatele autoevalu\rii
PP/F 4
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Formele de autoevaluare recomandate cuprind:
· Planuri personale de ac]iune
· Grupuri de discu]ie
· Jurnale de autoreflec]ie
· Autoevalu\ri s\pt\mânale
· Interviuri elev-profesor
Aspectele comune ale tuturor sunt c\ cer
elevilor s\:
· treac\ în revist\ ceea ce au înv\]at
· identifice elementele pe care le st\pânesc
· identifice elementele ce necesit\ ameliorare
· analizeze [i evalueze progresele pe care
le-au f\cut
54
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
PP/F 5
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Unul dintre scopurile autoevalu\rii este ca elevii
s\-[i stabileasc\ singuri obiective.
Profesorii pot ajuta elevii exersând împreun\
cu ei tehnici de stabilire a obiectivelor precum
cadrul SMART.
PP/F 6
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Elevii î[i dau note reciproc [i î[i comenteaz\ lucr\rile sau
activitatea reciproc, sub îndrumarea profesorului.
Avantajele inter-evalu\rii sunt:
· Acceptarea elevilor: elevii accept\ critica de la
colegi, a[a cum nu ar accepta-o de la profesor.
· Limbaj prietenos: inter-evaluarea se efectueaz\
într-un limbaj prietenos.
· Angajamente prin dezvoltarea sentimentului de
proprietate: înv\]area este l\sat\ în mâinile elevilor.
· Libertatea profesorului: elibereaz\ profesorul de
anumite activit\]i, pentru a observa [i interveni acolo
unde este necesar.
· Ocazii mai multe pentru clarific\ri: este mult mai
probabil ca elevii s\-[i întrerup\ colegii pentru
clarific\ri, decât s\-l întrerup\ pe profesor.
Inter-evaluare
55
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
PP/F 7
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Semaforul
Tehnic\ util\ pentru inter-evaluare [i autoevaluare.
Elevii vor indica gradul în care au în]eles:
Elevii pot forma apoi grupuri de înv\]are [i reca-
pitulare în func]ie de nivelul de în]elegere (se pot
grupa singuri). De exemplu, galbenii [i verzii pot
lucra împreun\, în timp ce ro[ii lucreaz\ cu profesorul.
· Ro[u (nu în]eleg)
· Galben (în]eleg ceva)
· Verde (în]eleg tot)
Înainte de test
· Cere]i elevilor s\ parcurg\ subiectele prin „semafor”
pentru a-[i elabora un plan de recapitulare
· Cere]i elevilor s\ formuleze întreb\ri [i scheme
de notare pentru teste
Dup\ test
· Cere]i elevilor s\ reflecteze [i analizeze ce au
f\cut la test
· Cere]i elevilor s\ dea note r\spunsurilor
Ideea este s\ îi determini pe elevi s\ în]eleag\
ce înseamn\ s\ fii evaluat prin implicare activ\
în procesul de testare.
PP/F 8
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Utilizarea formativ\ a testelor sumative
56
u
n
i
t
a
t
e
a
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
8
Activit\]i de `nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
PP/F 9
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Sarcina 1
20
Lucra]i cu grupul dvs.:
1. Alege]i una din urm\toarele metodologii pentru
autoevaluare:
· Plan personal de ac]iune
· Discu]ie de grup
· Jurnal de autoreflec]ie
· Autoevalu\ri s\pt\mânale
· Interviuri elev-profesor
2. Crea]i o strategie pentru implementarea metodei pe
care o alege]i pentru lucru la clas\. Prin strategie
trebuie s\ v\ asigura]i c\ elevii [tiu cum, de ce [i
când s\ se autoevalueze. Strategia va mai include [i
propuneri legate de modul în care ve]i face
cunoscute elevilor criteriile de evaluare.
PP/F 10
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Portofolii
20
Portofoliul este o colec]ie de lucr\ri ale elevilor
într-o perioad\ de timp dat\.
Pot urm\ri procesul de dezvoltare [i înv\]are al
elevului.
Permite ca evaluarea s\ includ\ realiz\rile elevilor
în circumstan]e obi[nuite, mai degrab\ decât în
circumstan]ele deosebite ale unui examen.
Implica]i elevii cerându-le s\ aleag\ o lucrare care
cred c\ le reprezint\ cel mai mult capacitatea.
Ajuta]i elevii s\ devin\ mai con[tien]i de
progresele pe care le fac în timp.
57
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
PP/F 11
PP/F 12
Autoevaluarea
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Portofolii
Portofolii
20
20
Caracteristicile unui portofoliu bun:
Sistematic: o culegere sistematic\ de lucr\ri, note
[i observa]ii legate de obiective de înv\]are majore.
Variat: Portofoliile ar trebui s\ cuprind\ o varietate
de materiale, precum:
· Exemple de lucr\ri individuale [i de grup
· Elemente de autoreflec]ie ale elevului
· Pagini din jurnal sau caiete de înv\]are
· Rezumate
· Casete audio [i video
· Prezent\ri multimedia
· Observa]iile profesorului
· Liste de verificare completate de profesor
Caracteristicile unui portofoliu bun:
Armonizare: ofer\ un mijloc eficient de evaluare în
rela]ie cu obiectivele de înv\]are.
Contextualizare: ajut\ elevul s\-[i contextualizeze
eforturile [i s\ ofere o baz\ pentru analiza critic\ a
rezultatelor examenelor formale în vederea corel\rii
acestora cu performan]ele obi[nuite ale elevului.
În mod similar, un portofoliu bun ar trebui s\ prezinte
p\rin]ilor o imagine clar\ despre progresele pe care le
face copilul, demonstrând corelarea dintre predare,
înv\]are [i evaluare. Portofoliul ar mai putea constitui
un mijloc de discu]ie între p\rin]i, elevi [i profesori
despre ceea ce se impune ca necesar pentru viitor.
PP/F 13
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Sarcina 2
20
Lucra]i cu grupul dvs [i r\spunde]i la urm\toarele
cerin]e:
1. Discuta]i despre materialele pe care le-ar putea
cuprinde un portofoliu [i enumera]i-le.
2. Ce format sau structur\ ar putea avea portofoliul
pentru un elev de clasa a 4-a?
3. Cine va gestiona portofoliile elevilor?
· Dac\ le gestioneaz\ profesorul, cum a]i asigura
implicarea deplin\ a elevilor?
· Dac\ le gestioneaz\ elevii, cum a]i asigura
îndeplinirea criteriilor de calitate [i evaluare?
58
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
FL 1
Autoevaluarea
Sarcina 1
(A se distribui fiec\rui participant)
Lucra]i cu grupul dvs.:
1. Alege]i una din urm\toarele metodologii pentru autoevaluare:
· Plan personal de ac]iune
· Discu]ie de grup
· Jurnal de autoreflec]ie
· Autoevalu\ri s\pt\mânale
· Interviuri elev-profesor
2. Elabora]i o strategie pentru implementarea metodei pe care o alege]i pentru lucru la
clas\. Prin strategie trebuie s\ v\ asigura]i c\ elevii [tiu cum, de ce [i când s\ se
autoevalueze. Strategia va mai include [i propuneri legate de modul în care ve]i face
cunoscute elevilor criteriile de evaluare.
59
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
60
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n înv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
FL 2
Autoevaluarea
Sarcina 2
(A se distribui fiec\rui participant)
Lucra]i cu grupul dvs [i r\spunde]i la urm\toarele întreb\ri:
1. Discuta]i despre materialele pe care le-ar putea cuprinde un portofoliu [i enumera]i-le.
2. Ce format sau structur\ ar putea avea portofoliul pentru un elev de clasa a 4-a?
3. Cine va gestiona portofoliile elevilor?
· Dac\ le gestioneaz\ profesorul, cum a]i asigura implicarea deplin\ a elevilor?
· Dac\ le gestioneaz\ elevii, cum a]i asigura îndeplinirea criteriilor de calitate [i evaluare?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->