P. 1
Prezentacija-Plan pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova

Prezentacija-Plan pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova

|Views: 60|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 08, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

Plan pripreme i provedbe projekata

sufinanciranih iz EU fondova

prof. dr. sc. Branko Gr!i",
potpredsjednik Vlade RH

• Do 1. 7. 2013. iz svih predpristupnih programa Hrvatskoj stavljeno na raspolaganje 1,13 milijardi eura
• ugovoreno je projekata u vrijednosti 850 milijuna eura. Ugovoreni iznos predstavlja 75,04 %
dodijeljenih EU sredstava
• za provedbu projekata pla!eno je 624 milijuna eura. Pla"eni iznos predstavlja 73,5 od ugovorenog i
55,2 % dodijeljenih EU sredstava.
• IPA 2007.- 2013. - Od ukupno dodijeljenih 835 milijuna eura, 599 milijuna eura je ugovoreno #to iznosi
72 posto.
• Ispla!eno 394 milijuna eura #to predstavlja 66% od ugovorenih EU sredstava, odnosno 47,2% od
ukupno raspolo$ivih. Krajnji rok za pla"anje projekata 31.12.2016.
• Iz strukturnih fondova na raspolaganju 450 milijuna eura – cijela alokacija pokrivena, projekti u
provedbi
• Vrijednost novougovorenih projekata u mandatu ove Vlade do danas iznosi oko 350 milijuna eura, dok
je u !etiri godine prije toga ugovoreno ukupno 247 milijuna eura.

• Od po!etka 2012. do 25.04.2014. ispla!eno je 266 milijuna iz EU fondova, dok je u !etiri godine prije
toga ispla"eno 127 milijuna eura.

KLJU"NI PODACI O KORI#TENJU EU FONDOVA
UPLATE U EU PRORA%UN

• U 2014. se po prvi puta ne planira povrat sredstava u EU prora!un zbog
neiskori#tenosti u zadanim rokovima

• U prva !etiri mjeseca 2014. dr$avni je prora!un u dobitku 895 milijuna
kuna ili 119 milijuna eura u odnosu na priljeve i odljeve iz EU prora!una
• U prora!un Europske unije upla"eno je 222 milijuna eura, a povu!en 341
milijun eura
• Procjena za 2014. godinu: plus oko milijardu kuna za dr$avni prora!un

KLJU"NI PODACI O KORI#TENJU EU FONDOVA
• Zaklju$ak VRH od 13.6.2013. – utvr&eni rokovi za pripremu 9 velikih infrastrukturnih
projekata i 22 sheme dodjele bespovratnih sredstava, ukupne procijenjene vrijednosti
5,36 milijardi HRK
• Do 7.5.2014. pokrenuti su postupci javne nabave za pojedina!ne projekte ukupne
vrijednosti 3,14 milijarde HRK
• Do 7.5.2014. raspisani su javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti
930 mil. HRK
• Zaklju$ak VRH od 8.5.2014. – usvojeni su rokovi za ugovaranje 16 velikih infrastrukturnih
projekata i 13 shema dodjele bespovratnih sredstava, ukupne procijenjene vrijednosti 8,1
milijardi HRK (6,8 milijardi HRK bez projekta izgradnje pruge Dugo-Selo – Kri$evci) s
rokovima ugovaranja u ve"ini slu!ajeva do srpnja 2015.g.


KLJU"NI PODACI O PRIPREMI PROJEKATA ZA UGOVARANJE
• KLJU"NI CILJEVI:
1) Osigurati pro!i#"avanje otpadnih voda u skladu s hrvatskim i EU propisima
2) Osigurati sanitarno ispravnu vodu za pi"e
3) O!uvanje prirodnih resursa i ekosistema
4) Doprinos pobolj#anju $ivotnih uvjeta i dobrobiti ekosustava
5) Doprinos pobolj#anju uvjeta za razvoj gospodarstva i turizma u gradovima i op"inama
• PLAN PROVEDBE
• definira ukupno 294 aglomeracije !2000 ES - podrazumijeva izgradnju sustava javne odvodnje
s pro"i#$avanjem otpadnih voda za sva naselja ve$a od 2.000 stanovnika
• Definira ukupno 68 vodoopskrbnih zona - podrazumijeva osiguranje sanitarno ispravne vode za
pi$e za sva naselja ve$a od 50 stanovnika
• POTREBNO: - do 2018. godine: izgraditi sustave odvodnje za ukupno 47 aglomeracija, od
kojih su 43 ve" u provedbi
- do 2020. godine: izgraditi sustave odvodnje za ukupno 26 aglomeracija, od
kojih je 18 u provedbi


Kratki opis
INVESTICIJSKI PROJEKTI IZ PODRU%JA VODA
• Investitor: Moslavina d.o.o. Kutina
• Ukupna vrijednost projekta: 301.427.639 HRK
• Lokacija projekta: Moslava!ka Posavina
• Planirani po!etak provedbe: 2015.
• Planirani zavr#etak provedbe: 2018.
• Klju!ni rezultati projekta:
Prema trenutnom prijedlogu obuhvata projekta
utvr&enog Studijom izvodljivosti, planira se:
1) izgradnja 189.000 m' vodoopskrbne mre$e, 8
crpnih stanica, 1 klorne stanice, 1 vodosprema,
1 vodocrpili#te i 1 ure&aj za kondicioniranje
Kratki opis projekta
MOSLAVINA
• Investitor: Privreda d.o.o. Petrinja
• Ukupna vrijednost projekta: 275.107.538 HRK
• Lokacija projekta: grad Petrinja
• Planirani po!etak provedbe: 2015.
• Planirani zavr#etak provedbe: 2018.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) i zgr adnj a i r ekonst r ukci j a 78. 623 m
kanalizacijskog sustava, 14 crpnih stanica i 7
retencijskih bazena
2) i zgradnj a UPOV-a Petri nj a III. stupnj a
pro!i#"avanja, kapaciteta 18.000 ES
3) Izgradnja UPOV-a Mo#"enica III. stupnja
pro!i#"avanja i kapaciteta 3.000 ES;
4) 48.815 km rekonstrukci j e magi stral ni h,
opskrbnih i mre$e cjevovoda i 2 vodospreme.
Kratki opis projekta
PETRINJA - MO'(ENICA
• Investitor: Slav!a d.o.o. Nova Gradi#ka
• Ukupna vrijednost projekta: 126.764.014 HRK
• Lokacija projekta: Grad Nova Gradi#ka, Op"ina
Cernik, Op"ina Re#etari
• Planirani po!etak provedbe: 2014.
• Planirani zavr#etak provedbe: 2017.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) Rekonstrukcija i dogradnja izgradnja 30 km
glavnih kolektora i tla!nih cjevovoda, te 10
crpnih stanica, rekonstrukcija 7 retencijskih
bazena, 1 retencijskog kolektora i 1 crpne
stanice za sustav odvodnje
2) izgradnja UPOV III. stupnja pro!i#"avanja
kapaciteta 22.000 ES
Kratki opis projekta
NOVA GRADI'KA
• Investitor: Virkom d.o.o. Virovitica
• Ukupna vrijednost projekta: 102.060.563 HRK
• Lokacija projekta: Grad Virovitica
• Planirani po!etak provedbe: 2015.
• Planirani zavr#etak provedbe:2017.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) Izgradnja UPOV-a Virovitica III. stupnja
pro!i#"avanja kapaciteta 25.000 ES .
2) Izgradnja 24,6 km sustava odvodnje
3) Izgradnja 5 crpnih stanica
Kratki opis projekta
VIROVITICA
• Investitor: Vodovod i odvodnja d.o.o. 'ibenik
• Ukupna vrijednost projekta: 93.383.550 HRK
• Lokacija projekta: Grad Vodice, Srima i op"ina Tribunj
• Planirani po!etak provedbe: 2015
• Planirani zavr#etak provedbe: 2018
• Klju!ni rezultati projekta:
1) I zgradnj a UPOV-a Vodi ce I I I . st upnj a
pro!i#"avanja kapaciteta 23.660 ES .
2) Izgradnja 8,2 km sustava odvodnje (#to
uklju!uje i 3,4 km podmorskog ispusta)
3) Izgradnja 3 crpne stanice
Kratki opis projekta
VODICE – TRIBUNJ - SRIMA
• Investitor: Komunalac d.o.o. )upanja
• Ukupna vrijednost projekta: 69.990.411 HRK
• Lokacija projekta: )upanja i 'titar
• Planirani po!etak provedbe: 2014.
• Planirani zavr#etak provedbe: 2017.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) i zgr adnj a UPOV )upanj a I I I . st upnj a
pro!i#"avanja kapaciteta 17.000 ES .
2) rekonstrukcija i dogradnja 14 km gravitacijskih
cjevovoda i 4 km tla!nih cjevovoda i 16 crpnih
stanica na sustavu odvodnje u )upanji i 'titaru.
3) i zgr adnj a 360 ku"ni h pr i kl j u!aka na
vodoopskrbnu mre$u u 'titaru.
4) nabava opreme za upravljanje i odr$avanje
sustava odvodnje
Trenutno stanje: U tijeku je odobrenje ovog projekta od
nacionalnih tijela, te se odluka o dodjeli bespovratnih
sredstava o!ekuje do kraja svibnja 2014.

Kratki opis projekta
)UPANJA
• Investitor: Vodovod Osijek
• Ukupna vrijednost projekta: 66.009.450 HRK
• Lokacija projekta: Osje!ko-baranjska $upanija
• Planirani po!etak provedbe: 2015
• Planirani zavr#etak provedbe: 2018
• Klju!ni rezultati projekta:
Prema studiji izvodljivosti, obuhvata projekta
predvi&ena je:
1) izgradnju 69,8,4 km' vodoopskrbnih cjevovoda,
2) rekonstrukci j a 41,4 km' vodooopskrbni h
cjevovoda,
3) izgradnja 2 vodospreme, 1 ure&aja za
kondicioniranje, 1 stanice za podizanje tlaka i
rekonstrukcija 1 stranice za podizanje tlaka.
Kratki opis projekta
REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSIJEK
• Investitor: Bikarac d.o.o.
• Ukupna vrijednost projekta: 114.750.000 HRK
• Lokacija projekta: na podru!ju Grada 'ibenika, oko 7 km od
sredi#ta grada, pokraj postoje"eg odlagali#ta
• Planirani po!etak provedbe: o$ujak 2015.
• Planirani zavr#etak provedbe: listopad 2016.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
2) mehani!ko-biolo#ka obrada komunalnog otpada s
primarnim ciljem proizvodnje biostabiliziranog materijala
pogodnog za kona!no odlaganje
3) vr#i se sortiranje reciklabilnog otpada koji dolazi
odvojeno skupljen na centar (metali, papir, plastika)
otpada
4) iz otpada se izdvajaju materijali pogodni za proizvodnju
goriva iz otpada
5) iz odvojeno skupljenog biootpada proizvodi se kompost
Kratki opis projekta
Centar za gospodarenje otpadom #ibensko-kninske %upanije
“Bikarac”
• Investitor: Pi#kornica d.o.o.
• Ukupna vrijednost projekta: 614.142.000 HRK
(u tijeku provedba nadmetanja za izradu nove studije
izvedivosti kojom "e se utvrditi planska vrijednost projekta)
• Lokacija projekta: lokacija Pi#kornica na podru!ju op"ine
Koprivni!ki Ivanec
• Planirani po!etak provedbe: travanj 2015.
• Planirani zavr#etak provedbe: listopad 2017.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom
2) smanjivanje #tetnih utjecaja na okoli# – izgradnjom
RCGO Pi #korni ca i sanaci j om post oj e"i h
odlagali#ta otpada
3) uspostava samoodr$ivog financiranja sustava
gospodarenja otpadom


Kratki opis projekta
Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne
Hrvatske „Pi&kornica”
• Investitor: Ministarstvo poduzetni#tva i obrta
• Ukupna vrijednost projekta: 229.500.000 HRK
• Lokacija projekta: Zagreb, Kajzerica
• Planirani po!etak provedbe: 2014.
• Planirani zavr#etak provedbe: 2016.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) Moderni centar za razvoj poduzetni !ki h
kompetencija i konkurentnost sa prostorima za
treninge, smje#tajnim kapacitetima za polaznike
treninga i inovativnim parkom, #to otvara
mogu"nost za stvaranje Europske agencije za
poduzetni!ko u!enje
2) Za potrebe izrade tehni!ke dokumentacije,
Ministarstvo poduzetni#tva i obrta je dobilo 1,6 M
* bespovratnih sredstava kroz financijski
instrument WBIF (Western Balkans Investment
Framework)
Kratki opis projekta
SEECEL
Regionalni centar za razvoj poduzetni$kih kompetencija za zemlje jugoisto$ne Europe
• Investitor: H) Infrastruktura d.o.o.
• Ukupna vrijednost projekta: 1.308.456.000 HRK
• Lokacija: Zagreba!ka i Koprivni!ko kri$eva!ka $upanija
• Planirani po!etak provedbe: sije!anj 2015.
• Planirani zavr#etak provedbe: prosinac 2018.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) Zadovoljenje uvjeta za koridorski promet /
Mediteranski koridor
2) Prijam interoperabilnih teretnih vlakova duljine 750
m odnosno prijam interoperabilnih vlakova za
prijevoz putnika duljine 400 m
3) Postizanje brzine vlakova od 160 km/h i dodatno
pove"anj e si gur nost pr omet a ( uki danj em
$eljezni!ko cestovnih prijelaza u razini)
4) Zna!ajno pove"anje kapaciteta, smanjenje vremena
i pove"anje kvalitete putovanja u me&unarodnom i
regionalnom prometu
5) Pove"anje kvalitete $ivota ljudi uz prugu uz
zna!ajno ulaganje u za#titu od buke
Kratki opis projekta
Rekonstrukcija postoje"eg i izgradnja drugog kolosijeka $eljezni!ke
pruge na dionici Dugo Selo - Kri$evci
Normalni popre$ni profil nove dvokolosije$ne pruge
Pro$elja nove kolodvorske zgrade u Dugom Selu
• Investitor: ZRA%NA LUKA DUBROVNIK
• Ukupna vrijednost projekta: 1.683.564.444 HRK
• Lokacija: Zra!na luka Dubrovnik
• Planirani po!etak provedbe: 2015.
• Planirani zavr#etak provedbe: 2019.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) Ispunjavanje kriterija za Schengen
2) Me&unar odna i naci onal na pr omet na
povezanost
3) Dostupnost izoliranog / izdvojenog dijela RH/EU
– stvaranje uvjeta za regionalni razvoj
4) Dodatno zapo#ljavanje
5) Novostvorena vrijednost
6) Razvoj socijalne i komunalne infrastrukture
Kratki opis projekta
Razvoj Zra$ne Luke Dubrovnik
• Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
• Ukupna vrijednost projekta: 264.042.507 HRK
• Lokacija projekta: Trogir - %iovo
• Planirani po!etak provedbe: 10/2014.
• Planirani zavr#etak provedbe: 6/2017.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) pove"anje sigurnosti prometa i mobilnosti
2) skra"enje vremena putovanja
3) potpora regionalnom razvoju
4) omogu"avanje bolje povezanosti otoka %iova s
kopnom
5) uklanjanje prometnog zagu#enja i pobolj#anje
uvjeta za#tite okoli#a
6) uklanjanje teretnog prometa iz stare gradske
jezgre Trogira (za#tita UNESCO-a)

Kratki opis projekta
Izgradnja mosta kopno – otok "iovo u Trogiru s pristupnim
prometnicama
• Investitor: JU LU%KA UPRAVA OSIJEK
• Ukupna vrijednost projekta: 94.500.000 HRK
• Lokacija: luka Osijek
• Planirani po!etak provedbe: 01.03.2015.
• Planirani zavr#etak provedbe: 01.03.2018.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) pove"ana razina za#tite okoli#a pri prekrcaju
tereta / relokacija terminala iz stare gradske
jezgre i blizine klini!ke bolnice Osijek u novo
lu!ko podru!je
2) pove"ana sigurnost pristupa brodova u luku
3) osiguranje integriranog prekrcaja tereta na
jednoj lokaciji
4) pove"anje kapaciteta za prekrcaj rasutih tereta


Kratki opis projekta
Izgradnja terminala za pretovar rasutog tereta
u luci Osijek
• Investitor: Ministarstvo kulture
• Ukupna vrijednost projekta: 130.050.000 HRK
• Lokacija projekta: Vukovar, Vukovarsko-srijemska
$upanija
• Planirani po!etak provedbe: II kvartal 2015.
• Planirani zavr#etak provedbe: III kvartal 2018.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) o!uvanje, obnova i prezentacija arheolo#kog
lokaliteta Vu!edol
2) pobolj#anje turisti!ke ponude grada Vukovara i
Vukovarsko-srijemske $upanije
3) otvaranje novih radnih mjesta
4) gospodarsko ja!anje grada Vukovara
Kratki opis projekta
Arheolo&ki park Vu$edol
• Investitor: Dje!ja bolnica Srebrnjak
• Ukupna vrijednost projekta: 334.000.000 HRK
• Lokacija: Zagreb
• Planirani po!etak provedbe: 2015.
• Planirani zavr#etak provedbe: 2018.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) pove"anje konkurentnosti RH u inovativnim
istra$ivanjima i visoko kvalitetnoj medicinskoj
njezi
2) inovativnost i konkurentnost u biomedicini
3) prevencija razvoja i progresije bolesti
4) otkrivanje nastanka i mehanizama bolesti i
progresija
5) otvorene i u!inkovite interakcije klini!ara i
bazi!nih istra$iva!a
6) novi lijekovi, biomarkeri na temelju istra$ivanja

Kratki opis projekta
Centar kompetencije u translacijskoj medicini
• Odgovorno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta
• Ukupna vrijednost javnog poziva: 14.400.000 HRK
• Planirani po!etak provedbe: svibanj 2015.
• Planirani zavr#etak provedbe: svibanj 2016.
• Klju!ni rezultati javnog poziva:
1) Uspostava kvalitetnijih uvjeta obrazovanja u!enika
romske nacionalne manjine kako bi se osigurala
a d e k v a t n a p r i p r e ml j e n o s t d j e c e z a
osnovno#kol sko obrazovanj e, a na razi ni
osnovnog obrazovanja ve"a stopa zavr#nosti (kroz
stru!nu i programsku podr#ku)
Kratki opis javnog poziva
Sustavno osiguravanje kvalitetne potpore djeci/ u!enicima romske nacionalne manjine u
pred#kolski, osnovno#kolski i srednjo#kolski odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske
• Odgovorno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta
• Ukupna vrijednost javnog poziva: 14.152.000 HRK
• Planirani po!etak provedbe: listopad 2014.
• Planirani zavr#etak provedbe: travanj 2016.
• Klju!ni rezultati javnog poziva:
1) Analizirat "e se postoje"e stanje u podru!ju
stru!nog usavr#avanja i trajnog profesionalnog
razvoja strukovnih nastavnika, izradit "e se
koncept ot vor enog pr ogr ama st r u!nog
usavr#avanja, provest "e se sveobuhvatno i
ciljano ja!anje kapaciteta Agencije za strukovno
obrazovanje i obrazovanje odraslih kao i provedba
ciljanih stru!nih skupova/stru!nih usavr#avanja za
nastavnike uz sudjelovanje poslodavaca i
relevantnih sektorskih stru!njaka
Kratki opis javnog poziva
Modernizacija sustava stru$nog usavr&avanja nastavnika
strukovnih predmeta (ograni$eni poziv)
• Odgovorno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta
• Ukupna vrijednost javnog poziva: 37.215.000 HRK
• Planirani po!etak provedbe: velja!a 2015.
• Planirani zavr#etak provedbe: rujan 2016.
• Klju!ni rezultati javnog poziva:
1) Potpora mladim istra$iva!ima i poslijedoktorantima
u provo&enju temeljnih, primijenjenih i razvojnih
istra$ivanja najvi#eg ranga, ja!anje istra$iva!ke i
poduzetni!ke kompetencije mladih istra$iva!a i
poslijedoktoranata

Kratki opis javnog poziva
Istra%iva$ke stipendije za profesionalni razvoj mladih
istra%iva$a i poslijedoktoranata
• Odgovorno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta
• Ukupna vrijednost javnog poziva: 19.799.997 HRK
• Planirani po!etak provedbe: lipanj 2015.
• Planirani zavr#etak provedbe: lipanj 2016.
• Klju!ni rezultati javnog poziva:
1) Podr$at "e se razvoj #kolskih kurikuluma u sustavu
op"eg obrazovanja koji se temelje na ishodima
u!enj a, a usmj ereni su razvoj u kl j u!ni h i
transverzalnih kompetencija, te ustroj mre$e
potpore darovitim u!enicima kao i izrada #kolskih
planova rada s darovitim u!enicima
Kratki opis javnog poziva
Promocija kvalitete i unaprje'enja sustava odgoja i obrazovanja
na osnovno&kolskoj i srednjo&kolskoj razini
• Odgovorno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta
• Ukupna vrijednost javnog poziva: 267.750.000 HRK
• Planirani po!etak provedbe: travanj 2015.
• Planirani zavr#etak provedbe: prosinac 2022.
• Klju!ni rezultati javnog poziva:
1) Omogu"iti jednaku dostupnost znanstvenih
!asopisa i baza svim znanstvenim i akademskim
djelatnicima kako bi bili konkurentni u Europskom
istra$iva!kom prostoru i u svijetu i time pove"ali
znanstvenu produktivnost na razini Republike
Hrvatske

Kratki opis javnog poziva
Pobolj&anje istra%iva$kog okru%enja, pove!anjem dostupnosti
alata za znanstvena istra%ivanja (ograni$eni poziv)
• Odgovorno tijelo: Ministarstvo poduzetni#tva i obrta
• Ukupna vrijednost javnog poziva: 1.147.500.000 HRK
• Planirani po!etak provedbe:10/2014
• Planirani zavr#etak provedbe: poziv otvoren do
iskori#tenja sredstava
• Klju!ni rezultati javnog poziva:
1) osuvremenj i vanj e proi zvodnj e s ci l j em
pove"anja produktivnosti, pobolj#anja kvalitete
proizvoda/usluga ili uvo&enje novih proizvoda,
usluga i / ili procesa
2) #irenje poslovanja, pobolj#anje u!inkovitosti
upravljanja
3) osuvremenjivanje proizvoda i proizvodnih
tehnologija
4) prilagodba standardima Zajednice posebno
vezano uz pobolj#anje energetske u!inkovitosti
Kratki opis javnog poziva
Program potpore za ulaganja u modernizaciju postoje!ih tehnologija i razvoj
novih proizvoda, procesa i / ili usluga
• Odgovorno tijelo: Ministarstvo poduzetni#tva i obrta
• Ukupna vrijednost javnog poziva: 612.000.000 HRK
• Planirani po!etak provedbe:12/2014
• Planirani zavr#etak provedbe: poziv otvoren do
iskori#tenja sredstava
• Klju!ni rezultati javnog poziva:
1) ispunjeni standardi i certificirani proizvodi
poduze"a u svrhu njihovog lak#eg pristupa
me&unar odni m t r $ i # t i ma i pov e" anj a
konkurentnosti (uklju!uju"i uvedene sustave za
kontrolu i upravljanje standardima kvalitete,
za#tite okoli#a, procesa upravljanja itd.)
2) ispunjeni standardi sustava upravljanja kvalitetom
i normi
Kratki opis javnog poziva
Program potpore poduze!ima u ispunjavanju standarda i certificiranju
proizvoda u svrhu pove!anja konkurentnosti i pristupa me'unarodnim tr%i&tima
Kulturna ba&tina – priprema dokumentacije i planova upravljanja
• Odgovorno tijelo: Ministarstvo kulture
• Ukupna vrijednost javnog poziva: 15.300.000 HRK
• Planirani po!etak provedbe: rujan 2014.
• Planirani zavr#etak provedbe: prosinac 2015.
• Klju!ni rezultati projekta:
1) pripremljeni projekti o!uvanja, obnove i
revitalizacije kulturnih dobara
2) unaprije&enje upravljanja i odr$ivog kori#tenja
ba#tine
3) o!uvana i revitalizirana kulturna ba#tina s
ciljem pobolj#anja kulturne i turisti!ke ponude
kao i gospodarskog razvoja
Kratki opis projekta
• Nadle$no tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure&enja
• Ukupna vrijednost budu"eg javnog poziva: Vrijednost sheme dodjele
bespovratnih sredstava za Programe energetske obnove zgrada za
financiranje iz EU fondova utvrdit "e se po prilagodbi ovih Programa
financiranju iz EU fondova, uz tehni!ku pomo" Jaspers
• Planirani po!etak ugovaranja tehni!ke pomo"i Jaspers: svibanj 2014.
• Planirana objava javnog poziva za predlaganje projekata energetske
obnove zgrada na temelju prilago&ene natje!ajne dokumentacije za
financiranje iz EU fondova: velja!a 2015.
• Klju!ni rezultati pripreme projekta:
1) Izvr#ena Procjena uskla&enosti i prilagodba Programa
energetske obnove zgrada za financiranje iz EU fondova
2) Izra&ena projektna i natje!ajne dokumentacije za objavu poziva
za predlaganje projekata energetske obnove zgrada
3) Objavljen poziv za predlaganje projekata
Priprema Programa za financiranje iz EU fondova
1. Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. i 2016.-2020.
2. Program energetske obnove vi&estambenih zgrada za razdoblje 2014.-2020.
3. Program energetske obnove obiteljskih ku!a za razdoblje 2014.-2020.
4. Program energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014.-2020.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->