You are on page 1of 74

HOTRRE nr. 1.

086 din 11 decembrie 2013


pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitii de audit public intern
EMITENT: GUVERNUL
PUBLI!T "N: MONITORUL OI!I"L nr# $% din $& ianuarie '&$(
#$%$ in%r$rii in &i'($re : 10 i$n)$rie 201*
+(rm$ $c%)$,i-$%$ &$,$bi,$ ,$ d$%$ de : 2* m$r%ie 201*
Pre-en%$ .(rm$ $c%)$,i-$%$ e/%e &$,$bi,$ de ,$ 10 i$n)$rie 201* 0$n$ ,$ d$%$ /e,ec%$%$
)n temeiul art# $&* din !on+tituia Rom,niei- republicat- .i al art# V alin# /$0 din Legea nr# $1$2'&$$
pentru modi3icarea .i completarea Legii nr# 4%'2'&&' privind auditul public intern-
Guvernul Rom,niei adopt pre5enta 6otr,re#
"RT# $
7e aprob Normele generale privind exercitarea activitii de audit public intern- prev5ute 8n anexa care
3ace parte integrant din pre5enta 6otr,re#
"RT# '
)n termen de 1& de 5ile de la intrarea 8n vigoare a pre5entei 6otr,ri- entitile publice care au con+tituite
compartimente de audit public intern 8n ba5a Legii nr# 4%'2'&&' privind auditul public intern- republicat- cu
modi3icrile ulterioare- vor elabora norme proprii privind exercitarea auditului public intern 8n con3ormitate
cu cerinele +peci3ice cuprin+e 8n normele prev5ute la art# $#
"RT# 9
La data intrrii 8n vigoare a pre5entei 6otr,ri +e abrog:
a0 Ordinul mini+trului 3inanelor publice nr# 9*2'&&9 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activitii de audit intern- publicat 8n Monitorul O3icial al Rom,niei- ;artea I- nr# $9& .i $9& bi+
din '% 3ebruarie '&&9- cu modi3icrile ulterioare<
b0 Ordinul mini+trului 3inanelor publice nr# $#%&'2'&&= pentru aprobarea Normelor privind organi5area .i
exercitarea activitii de con+iliere de+3.urate de ctre auditorii interni din cadrul entitilor publice-
publicat 8n Monitorul O3icial al Rom,niei- ;artea I- nr# $=( din $% 3ebruarie '&&4#
;RIM>MINI7TRU
VI!TOR>VIOREL ;ONT"
!ontra+emnea5:
>>>>>>>>>>>>>>
Viceprim>mini+tru- Mini+trul a3acerilor interne-
mini+trul 3inanelor publice- Radu 7troe
?aniel !6ioiu
p# Mini+trul delegat pentru buget- Mini+trul muncii- 3amiliei- proteciei
G6eorg6e G6erg6ina- +ociale .i per+oanelor v,r+tnice-
+ecretar de +tat Mariana !,mpeanu
Viceprim>mini+tru- Mini+trul aprrii naionale-
mini+trul de5voltrii regionale Mircea ?u.a
.i admini+traiei publice-
Nicolae>Liviu ?ragnea
@ucure.ti- $$ decembrie '&$9#
Nr# $#&*4#
"NEAB
NORME GENER"LE
privind exercitarea activitii de audit public intern
;"RTE" I
"plicarea Normelor generale privind exercitarea activitii de audit public intern 8n Rom,nia
!";# I
Organi5area auditului public intern 8n Rom,nia
$#$# !adrul general# ;re5entele norme reglementea5 organi5area .i exercitarea activitii de audit public
intern 8n entitile din +ectorul public#
$#'# 7tructurile de audit public intern din Rom,nia
$#'#$# !omitetul pentru audit public intern- organi+m cu caracter con+ultativ- e+te con+tituit din $$
membri- dintre care $& +peciali.ti din a3ara Mini+terului inanelor ;ublice .i directorul Unitii !entrale de
"rmoni5are pentru "uditul ;ublic Intern- denumit 8n continuare U!"";I< ace+ta acionea5 8n vederea
de3inirii +trategiei .i 8mbuntirii activitii de audit intern 8n +ectorul public#
$#'#'# U!"";I- +tructur di+tinct 8n cadrul Mini+terului inanelor ;ublice- e+te 8n directa +ubordonare a
mini+trului 3inanelor publice- av,nd atribuii de coordonare- evaluare .i +inte5 8n domeniul activitii de
audit public intern la nivel naional- e3ectuea5 mi+iuni de audit public intern de intere+ naional cu implicaii
multi+ectoriale .i mi+iuni de audit public intern la entitile publice centrale care derulea5 anual bugete mai
mici de = milioane lei .i nu au organi5at compartiment de audit public intern< conductorul U!"";I e+te
numit de mini+trul 3inanelor publice cu avi5ul !omitetului pentru audit public intern#
$#'#9# !omitetele de audit public intern +unt organi+me cu caracter con+ultativ- con+tituite 8n cadrul
in+tituiilor publice centrale care derulea5 anual bugete mai mari de ' miliarde de lei# !omitetele de audit
public intern +unt 3ormate din = +au % membri- dintre care auditori interni cu experien de minimum = ani-
'>9 per+oane- +peciali.ti cu vec6ime de minimum = ani 8n domeniul +peci3ic de activitate al in+tituiei
publice +au 8n domeniile>+uport: 3inanciar>contabilitate- re+ur+e umane- Curidic- +i+teme in3ormatice- '>9
per+oane- .i .e3ul compartimentului de audit public intern din cadrul in+tituiei publice# !omitetele de audit
public intern +unt condu+e de un pre.edinte .i au ca +cop + 3acilite5e relaia dintre compartimentele de audit
public intern .i conducerea in+tituiei publice- pentru 8mbuntirea activitii de audit public intern#
!omitetele de audit public intern +e pot 8n3iina .i la in+tituiile publice cu bugete mai mici de ' miliarde lei-
derulate 8n cur+ul unui exerciiu 3inanciar- prin deci5ia conductorului entitii publice#
$#'#(# !ompartimentele de audit public intern repre5int +tructurile 3uncionale de ba5 8n domeniul
auditului public intern- +unt organi5ate 8n +ubordinea direct a conductorului entitii publice .i exercit
e3ectiv 3uncia de audit intern#
$#'#(#$# Noiunea de DcompartimentD utili5at 8n Legea nr# 4%'2'&&' privind auditul public intern-
republicat- cu modi3icrile ulterioare /Legea nr# 4%'2'&&'0- e+te 8n +en+ generic# 7tructura 3uncional de
ba5 8n domeniul auditului public intern +e +tabile.te dup parcurgerea urmtoarelor etape:
a0 identi3icarea tuturor activitilor de+3.urate at,t 8n cadrul entitii publice- c,t .i 8n cadrul entitilor
a3late 8n +ubordine28n coordonare2+ub autoritate- 8n care acea+ta exercit 8n mod direct mi+iuni de audit
public intern<
b0 identi3icarea ri+curilor a+ociate activitilor<
c0 identi3icarea 3ormelor de control intern ata.ate 3iecrei activiti<
d0 +tabilirea ri+curilor re5iduale ca urmare a exercitrii 3ormelor de control<
e0 +tabilirea 3ondului de timp nece+ar e3ecturii mi+iunilor de audit public intern- prin luarea 8n
con+iderare a urmtorilor 3actori: bugetul alocat entitii- numrul entitilor a3late 8n +ubordine28n
coordonare2+ub autoritate- numrul angaCailor- +peci3icul entitii publice- complexitatea .i importana
+ocial a activitilor- re+pectarea periodicitii 8n auditare- activitile cu ri+curi mari2medii#
$#'#(#'# ?up determinarea volumului activitii de audit public intern .i a numrului de po+turi nece+are-
+e +tabile.te- prin conexare cu cadrul legal care reglementea5 organi5area in+tituiilor publice- tipul concret
al +tructurii de organi5are- re+pectiv direcie general- direcie- +erviciu- birou +au compartiment#
$#9# Organi5area auditului intern la nivelul entitilor publice
$#9#$# !ompartimentul de audit public intern +e organi5ea5 8n mod obligatoriu la nivelul 3iecrei entiti
publice- prin deci5ia per+oanelor re+pon+abile- 8n con3ormitate cu prevederile art# $$ din Legea nr# 4%'2'&&'#
Excepie 3ac urmtoarele:
a0 entitile publice centrale la nivelul crora +e exercit 3uncia de ordonator principal de credite .i +e
ge+tionea5 anual un buget de p,n la = milioane lei .i care nu au con+tituit compartiment de audit public
intern# La ace+te entiti publice activitatea de audit intern e+te reali5at de Mini+terul inanelor ;ublice-
prin U!"";I- pe ba5 de protocol# Mi+iunile de audit public intern plani3icate la ace+te entiti publice-
aprobate 8n prealabil de conductorii ace+tora- +unt inclu+e 8n planurile de activitate ale U!"";I .i +unt
reali5ate 8n ba5a normelor metodologice privind exercitarea activitii de audit public intern +peci3ice
elaborate de ctre acea+ta<
b0 in+tituiile publice mici- care nu +unt +ubordonate altor entiti publice- a.a cum +unt de3inite la art# '
lit# +0 din Legea nr# 4%'2'&&'# La ace+te entiti publice auditul intern e+te e3ectuat de ctre compartimentele
de audit public intern ale Mini+terului inanelor ;ublice<
c0 entitile publice a3late 8n +ubordinea28n coordonarea2+ub autoritatea altei entiti publice pentru care
conducerea de la nivelul organului ierar6ic +uperior nu .i>a dat acordul pentru 8n3iinarea compartimentului
de audit public intern# La ace+te entiti publice activitatea de audit public intern e+te e3ectuat de ctre
compartimentul de audit public intern de la nivelul organului ierar6ic +uperior- 8n con3ormitate cu art# $$ lit#
30 din Legea nr# 4%'2'&&'<
d0 entitile publice locale care cooperea5 pentru a+igurarea 3unciei de audit intern# La ace+te entiti
publice auditul intern e+te e3ectuat de ctre compartimentul de audit public intern con+tituit la nivelul
entitii publice2+tructurii a+ociative organi5atoare#
$#9#'# Entitile publice care derulea5 anual bugete 8n ec6ivalent lei mai mari de $&&#&&& euro 8.i a+igur
activitatea de audit public intern prin una dintre modalitile prev5ute de Legea nr# 4%'2'&&'#
$#9#9# Entitile publice care au organi5ate compartimente de audit public intern .i devin in+tituii publice
mici- care nu +unt +ubordonate altor entiti- 8n.tiinea5 compartimentele de audit public intern din cadrul
Mini+terului inanelor ;ublice de noul +tatut- 8n termen de 9& de 5ile de la data 8ndeplinirii condiiei
prev5ute la art# ' lit# +0 din Legea nr# 4%'2'&&'#
$#9#(# Urmrirea 8ndeplinirii condiiilor de 8ncadrare 8n in+tituia public mic e+te 8n re+pon+abilitatea
conductorului in+tituiei 8n cau5- care 8n.tiinea5 compartimentele de audit public intern din cadrul
Mini+terului inanelor ;ublice- cu privire la +tatutul +u#
$#(# "tribuiile compartimentului de audit public intern
$#(#$# Elaborea5 norme metodologice privind exercitarea activitii de audit public intern +peci3ice
entitii publice 8n care 8.i de+3.oar activitatea- avi5ate de ctre:
a0 U!"";I- pentru compartimentele de audit public intern organi5ate la nivelul entitilor publice
centrale .i locale la care +e exercit 3uncia de ordonator principal de credite .i pentru compartimentele de
audit public intern con+tituite la nivelul entitilor publice2+tructurilor a+ociative organi5atoare 8n ca5ul
entitilor publice care 8.i a+igur 3uncia de audit intern prin cooperare<
b0 compartimentul de audit public intern organi5at la nivelul entitilor publice ierar6ic +uperioare- pentru
compartimentele de audit public intern con+tituite la nivelul entitilor publice a3late 8n +ubordinea28n
coordonarea2+ub autoritatea ace+tora#
$#(#$#$# ;entru avi5area normelor proprii +peci3ice- entitile publice au obligaia de a tran+mite
+tructurilor abilitate- 8n termen de 1& de 5ile lucrtoare- de la data lurii deci5iei de elaborare2actuali5are- cu
aprobarea conducerii entitii publice- proiectele de norme proprii +emnate pe 3iecare pagin de .e3ul
compartimentului de audit public intern#
$#(#$#'# !ompartimentele de audit public intern care 3uncionea5 la nivelul entitilor publice a3late 8n
+ubordinea28n coordonarea2+ub autoritatea unei alte entiti publice 8.i de+3.oar activitatea de audit public
intern pe ba5a normelor metodologice privind exercitarea activitii de audit intern elaborate de
compartimentul de audit public intern organi5at la nivelul organului ierar6ic +uperior#
$#(#$#9# !ompartimentele de audit public intern care 3uncionea5 la nivelul entitilor publice a3late 8n
+ubordinea28n coordonarea2+ub autoritatea altei entiti publice pot elabora norme metodologice privind
exercitarea activitii de audit public intern +peci3ice entitii numai dac +olicit acordul organului ierar6ic
+uperior .i dac ace+t acord +e d 8n ace+t +en+#
$#(#$#(# )n termen de 9& de 5ile lucrtoare de la data +olicitrii avi5rii- compartimentele de audit public
intern abilitate + avi5e5e normele metodologice privind exercitarea activitii de audit public intern
+peci3ice entitilor publice a3late 8n +ubordine28n coordonare2+ub autoritate au re+pon+abilitatea + emit
avi5ul .i +>l comunice entitii 8n cau5#
$#(#$#=# !lari3icrile- modi3icrile .i completrile la proiectele de norme- venite din partea
compartimentelor de audit public intern avi5atoare +e vor reali5a de ctre compartimentele de audit public
intern iniiatoare ale normelor< 8n ace+te ca5uri termenele de avi5are +e vor prelungi 8n mod core+pun5tor 8n
3uncie de data la care +unt tran+mi+e normele revi5uite#
$#(#$#4# Urmtoarele entiti publice nu elaborea5 norme proprii:
a0 in+tituiile publice mici- care nu +unt +ubordonate altor entiti publice# Mi+iunile de audit public intern
+e de+3.oar la nivelul ace+tora 8n con3ormitate cu normele metodologice privind exercitarea activitii de
audit public intern +peci3ice Mini+terului inanelor ;ublice<
b0 entitile publice centrale- care derulea5 un buget anual de p,n la = milioane lei .i nu au con+tituit
compartiment de audit public intern# Mi+iunile de audit public intern +e de+3.oar la nivelul ace+tor entiti
8n con3ormitate cu normele metodologice privind exercitarea activitii de audit public intern elaborate 8n
ace+t +en+ de ctre U!"";I<
c0 entitile publice a3late 8n +ubordinea28n coordonarea2+ub autoritatea altor entiti publice pentru care +>
a deci+ organi5area compartimentului de audit public intern 3r obligaia elaborrii de norme metodologice
+peci3ice exercitrii activitii de audit public intern# Mi+iunile de audit public intern +e de+3.oar la ace+te
entiti 8n con3ormitate cu normele metodologice privind exercitarea activitii de audit intern +peci3ice
entitii publice ierar6ic +uperioare<
d0 entitile publice a3late 8n +ubordonarea28n coordonarea2 +ub autoritatea altor entiti publice pentru care
acea+ta a deci+ ne8n3iinarea compartimentului de audit public intern# Mi+iunile de audit public intern +e
de+3.oar la nivelul ace+tor entiti de ctre entitile publice ierar6ic +uperioare- 8n con3ormitate cu
normele metodologice privind exercitarea activitii de audit intern +peci3ice ace+tora#
$#(#'# Elaborea5 proiectul planului multianual de audit public intern .i- pe ba5a ace+tuia- proiectul
planului anual de audit public intern- con3orm di+po5iiilor pct# '#(#$# .i '#(#'#
$#(#9# E3ectuea5 activiti de audit public intern pentru a evalua dac +i+temele de management 3inanciar
.i control ale entitii publice +unt tran+parente .i +unt con3orme cu normele de legalitate- regularitate-
economicitate- e3icien .i e3icacitate#
$#(#9#$# "uditul public intern +e exercit a+upra tuturor activitilor de+3.urate 8ntr>o entitate public-
inclu+iv din entitile a3late 8n +ubordine28n coordonare2+ub autoritate- cu privire la 3ormarea .i utili5area
3ondurilor publice- precum .i la admini+trarea patrimoniului public#
$#(#9#'# !ompartimentele de audit public intern auditea5- cel puin o dat la 9 ani- 3r a +e limita la
ace+tea- urmtoarele:
a0 activitile 3inanciare +au cu implicaii 3inanciare de+3.urate de entitatea public din momentul
con+tituirii angaCamentelor p,n la utili5area 3ondurilor de ctre bene3iciarii 3inali- inclu+iv a 3ondurilor
provenite din 3inanare extern<
b0 plile a+umate prin angaCamente bugetare .i legale- inclu+iv din 3ondurile comunitare<
c0 admini+trarea patrimoniului- precum .i v,n5area- gaCarea- conce+ionarea +au 8nc6irierea de bunuri din
domeniul privat al +tatului +au al unitilor admini+trativ>teritoriale<
d0 conce+ionarea +au 8nc6irierea de bunuri din domeniul public al +tatului +au al unitilor admini+trativ>
teritoriale<
e0 con+tituirea veniturilor publice- re+pectiv modul de autori5are .i +tabilire a titlurilor de crean- precum
.i a 3acilitilor acordate la 8nca+area ace+tora<
30 alocarea creditelor bugetare<
g0 +i+temul contabil .i 3iabilitatea ace+tuia<
60 +i+temul de luare a deci5iilor<
i0 +i+temele de conducere .i control- precum .i ri+curile a+ociate unor a+t3el de +i+teme<
C0 +i+temele in3ormatice#
$#(#9#9# Mi+iunile di+pu+e de U!"";I2compartimentele de audit public intern de la nivelul organului
ierar6ic +uperior +e cuprind 8n planul anual de audit public intern al compartimentelor de audit public intern-
+e reali5ea5 8n bune condiii .i +e raportea5 8n termenele 3ixate# Modalitatea de plani3icare- derulare-
reali5are .i raportare re+pect 8n totalitate procedura +tabilit de U!"";I#
$#(#(# In3ormea5 U!"";I de+pre recomandrile ne8n+u.ite de ctre conductorul entitii publice
auditate# !ompartimentul de audit public intern tran+mite la U!"";I2organul ierar6ic +uperior +inte5e ale
recomandrilor ne8n+u.ite de ctre conductorul entitii publice auditate .i con+ecinele neimplementrii
ace+tora- 8n+oite de documentaia relevant- dup cum urmea5:
a0 entitile publice ale admini+traiei centrale .i locale la care +e exercit 3uncia de ordonator principal de
credite .i entitile publice care 8.i a+igur 3uncia de audit intern prin +i+temul de cooperare tran+mit
in3ormri trime+triale la U!"";I- 8n termen de $& 5ile calendari+tice de la 8nc6eierea trime+trului<
b0 entitile publice a3late 8n +ubordinea28n coordonarea2+ub autoritatea altor entiti publice tran+mit
trime+trial +inte5e- 8n maximum = 5ile calendari+tice de la 8nc6eierea trime+trului- entitii publice ierar6ic
+uperioare#
$#(#=# Raportea5 periodic la U!"";I- prin compartimentele de audit public intern de la nivelul entitii
publice ierar6ic +uperioare- dup ca5- a+upra con+tatrilor- conclu5iilor .i recomandrilor# !ompartimentele
de audit public intern tran+mit la U!"";I2compartimentele de audit public intern ierar6ic +uperioare- la
+olicitarea ace+tora- rapoarte periodice privind con+tatrile- conclu5iile .i recomandrile re5ultate din
activitatea lor de audit intern#
$#(#4# Elaborea5 raportul anual al activitii de audit public intern care pre5int modul de reali5are a
obiectivelor compartimentului de audit public intern#
$#(#4#$# Raportul anual al activitii de audit public intern cuprinde urmtoarele in3ormaii minimale:
con+tatri- recomandri .i conclu5ii re5ultate din activitatea de audit public intern- progre+ele 8nregi+trate
prin implementarea recomandrilor- iregulariti +au po+ibile preCudicii con+tatate 8n timpul mi+iunilor de
audit public intern- precum .i in3ormaii re3eritoare la pregtirea pro3e+ional#
$#(#4#'# !ompartimentele de audit public intern tran+mit rapoartele anuale privind activitatea de audit
intern- a+t3el:
a0 entitile publice centrale la care +e exercit 3uncia de ordonator principal de credite tran+mit raportul
la U!"";I- p,n la data de $= 3ebruarie a anului urmtor- pentru anul 8nc6eiat< entitile publice a3late 8n
+ubordine28n coordonare2+ub autoritate tran+mit rapoartele la ace+tea p,n la data de 9& ianuarie a anului
urmtor- pentru anul 8nc6eiat<
b0 entitile publice locale la care +e exercit 3uncia de ordonator principal de credite .i entitile publice
care 8.i a+igur 3uncia de audit public intern prin cooperare tran+mit raportul la U!"";I- p,n la data de 9$
ianuarie a anului urmtor- pentru anul 8nc6eiat< entitile publice a3late 8n +ubordine28n coordonare2+ub
autoritate tran+mit rapoartele la ace+tea p,n la data de $= ianuarie a anului urmtor- pentru anul 8nc6eiat#
$#(#%# Raportea5 imediat conductorului entitii publice .i +tructurii de control intern abilitate
iregularitile +au po+ibilele preCudicii identi3icate 8n reali5area mi+iunilor de audit public intern#
$#(#%#$# Iregularitile +au po+ibilele preCudicii con+tatate de auditorii interni +unt raportate conductorului
entitii publice .i +tructurii de control abilitate- 8n termen de 9 5ile lucrtoare de la con+tatare#
$#(#%#'# "uditorul intern propune- dup ca5- +u+pendarea mi+iunii de audit public intern 8n ca5ul
identi3icrii unor iregulariti +au po+ibile preCudicii- cu acordul conductorului entitii publice care a
aprobat mi+iunea- dac din anali5a preliminar a veri3icrilor e3ectuate +e e+timea5 c prin continuarea
ace+teia nu +e ating obiectivele de audit intern /limitarea acce+ului- in3ormaii in+u3iciente .#a#0#
$#(#%#9# !a5urile de iregulariti +au po+ibile preCudicii identi3icate +e cuprind 8n raportrile periodice .i
anuale#
$#(#*# Veri3ic re+pectarea normelor- in+truciunilor- precum .i a !odului privind conduita etic a
auditorului intern la compartimentele de audit public intern organi5ate la nivelul entitilor publice a3late 8n
+ubordine28n coordonare2+ub autoritate#
$#(#*#$# Veri3icarea re+pectrii normelor- in+truciunilor- precum .i a !odului privind conduita etic a
auditorului intern +e reali5ea5 prin mi+iuni de evaluare a activitii de audit public intern plani3icate +au ad>
6oc#
$#(#*#'# "baterile de la norme- in+truciuni +au !odul privind conduita etic a auditorului intern con+tatate
pe timpul mi+iunilor de evaluare +unt corectate prin 3ormularea de recomandri 8n cooperare cu conductorul
entitii publice 8n cau5#
!";# II
Normele aplicabile compartimentului de audit public intern .i auditorilor interni
'#$# !odul privind conduita etic a auditorului intern
'#$#$# !odul privind conduita etic a auditorului intern are +copul de a crea cadrul etic nece+ar de+3.urrii
pro3e+iei de auditor intern- a+t3el 8nc,t ace+ta + 8.i 8ndeplinea+c cu pro3e+ionali+m- loialitate- corectitudine
.i 8n mod con.tiincio+ 8ndatoririle de +erviciu .i + +e abin de la orice 3apt care ar putea + aduc preCudicii
in+tituiei +au autoritii publice 8n care 8.i de+3.oar activitatea#
'#$#'# !odul privind conduita etic a auditorului intern cuprinde principiile .i regulile de conduit ce
trebuie aplicate .i re+pectate de auditorii interni 8n de+3.urarea activitii lor .i e+te aprobat prin ordin al
mini+trului 3inanelor publice#
'#'# Normele metodologice +peci3ice privind exercitarea activitii de audit public intern
'#'#$# !ompartimentul de audit public intern elaborea5 norme metodologice +peci3ice entitii publice cu
privire la exercitarea activitii de audit public intern 8n ba5a crora 8.i de+3.oar activitatea#
'#'#'# Normele metodologice +peci3ice entitii publice +e elaborea5 8n con3ormitate cu pre5entele norme-
!odul privind conduita etic a auditorului intern .i buna practic 8n domeniul auditului intern#
'#9# Norme de cali3icare ale auditului public intern
'#9#$# Mi+iune- competene .i re+pon+abiliti
'#9#$#$# Rolul .i obiectivele auditului public intern- tipurile de audit intern- atribuiile .i principiile
aplicabile compartimentului de audit public intern .i auditorului intern- precum .i condiiile .i regulile de
derulare a mi+iunilor de audit public intern +unt de3inite 8n !arta auditului intern#
'#9#$#'# !arta auditului intern menionea5 po5iia compartimentului de audit public intern 8n cadrul
entitii publice- de3ine.te +3era de activitate a auditului intern- drepturile .i obligaiile auditorilor interni#
"ce+t document e+te elaborat de ctre compartimentele de audit public intern- avi5at de !omitetul de audit
intern- dac e+te ca5ul- .i aprobat de conductorul entitii publice#
'#9#'# Independen .i obiectivitate
'#9#'#$# Independena organi5atoric# !ompartimentul de audit public intern 3uncionea5 8n +ubordinea
direct a conductorului entitii publice- exercit,nd o 3uncie di+tinct .i independent de activitile
entitii publice#
'#9#'#$#$# ;rin atribuiile +ale- compartimentul de audit public intern nu trebuie + 3ie implicat 8n
exercitarea activitilor auditabile +au 8n elaborarea procedurilor +peci3ice- altele dec,t cele de audit intern#
'#9#'#$#'# "ctivitatea de audit public intern nu trebuie + 3ie +upu+ ingerinelor de nicio natur- 8ncep,nd
de la +tabilirea obiectivelor de audit- reali5area e3ectiv a lucrrilor +peci3ice mi+iunii .i p,n la comunicarea
re5ultatelor ace+teia#
'#9#'#$#9# Ee3ul compartimentului de audit public intern particip- 8n m+ura 8n care +e +olicit ace+t lucru-
la reuniunile conducerii entitii publice +au ale oricrei altei comi+ii- oricrui altui con+iliu +au comitet cu
atribuii 8n domeniul guvernanei entitii- managementului ri+cului .i controlului#
'#9#'#'# Obiectivitate individual# "uditorii interni trebuie + aib o atitudine imparial- + nu aib
preCudeci .i + evite con3lictele de intere+e- + 8.i 8ndeplinea+c atribuiile 8n mod obiectiv .i independent-
cu pro3e+ionali+m .i integritate- potrivit normelor .i procedurilor +peci3ice activitii de audit public intern#
'#9#9# Numirea- re+pectiv de+tituirea .e3ului compartimentului de audit public intern
'#9#9#$# Numirea- re+pectiv de+tituirea .e3ului compartimentului de audit public intern +e reali5ea5 a+t3el:
a0 la nivelul entitilor publice centrale .i locale la care +e exercit 3uncia de ordonator principal de
credite .i entitilor publice2+tructurilor a+ociative organi5atoare- numirea- re+pectiv de+tituirea .e3ului
compartimentului de audit public intern +e 3ace de ctre conductorul entitii publice- cu avi5ul U!"";I<
b0 la nivelul entitilor publice a3late 8n +ubordinea28n coordonarea2+ub autoritatea altor entiti publice-
numirea- re+pectiv de+tituirea +e 3ace de ctre conductorul entitii publice cu avi5ul .e3ului
compartimentului de audit public intern din cadrul entitii publice ierar6ic +uperioare#
'#9#9#'# ;entru numirea- re+pectiv de+tituirea .e3ului compartimentului de audit public intern- la nivelul
U!"";I2 compartimentului de audit public intern organi5at la nivelul organului ierar6ic +uperior- +e
con+tituie- 8n 3uncie de nece+iti- o comi+ie de avi5are con+tituit din:
a0 conductorul U!"";I2conductorul compartimentului de audit public intern de la nivelul organului
ierar6ic +uperior- dup ca5<
b0 auditori interni- de+emnai de conductorul U!"";I2 conductorul compartimentului de audit public
intern de la nivelul organului ierar6ic +uperior- dup ca5<
c0 +ecretarul comi+iei- care are re+pon+abiliti admini+trative- +tabilit prin di+po5iie a conductorului
U!"";I2conductorului compartimentului de audit public intern de la nivelul organului ierar6ic +uperior-
dup ca5#
'#9#9#9# Numrul auditorilor interni de+emnai 8n comi+ia de avi5are e+te +tabilit de conductorul
U!"";I2conductorul compartimentului de audit public intern de la nivelul organului ierar6ic +uperior#
'#9#9#(# Numirea .e3ului compartimentului de audit public intern
'#9#9#(#$# !andidaii pentru 3uncia de .e3 al compartimentului de audit public intern depun la U!"";I2
compartimentul de audit intern- re+pon+abil cu atribuia de avi5are- urmtoarele documente:
a0 curriculum vitae<
b0 minimum dou +cri+ori de recomandare de la per+oane cu experien 8n domeniul auditului intern<
c0 o lucrare de concepie privind organi5area .i exercitarea auditului intern la entitate public<
d0 o declaraie privind re+pectarea prevederilor art# '' din Legea nr# 4%'2'&&'- re3eritoare la
incompatibilitile auditorilor interni#
'#9#9#(#'# "vi5area candidailor +e 3ace 8n termen de $& 5ile lucrtoare de la data depunerii documentelor-
prin anali5area ace+tora .i prin con+ultri directe#
'#9#9#(#9# ;rocedura de avi5are a .e3ilor compartimentelor de audit public intern din cadrul entitilor
publice +e reali5ea5 prin anali5a documentaiilor depu+e .i organi5area unui interviu- care e+te +tabilit cu cel
puin dou 5ile lucrtoare 8nainte de data termenului>limit de avi5are#
'#9#9#(#(# Membrii comi+iei de avi5are acord note de la $ la $& .i +tabile+c cali3icativul 3inal- a+t3el:
a0 +lab- pentru medii +ub %<
b0 bine- pentru medii cuprin+e 8ntre % .i 1<
c0 3oarte bine- pentru medii pe+te 1#
'#9#9#(#=# "vi5ul e+te 3avorabil pentru cali3icativele bine .i 3oarte bine .i ne3avorabil 8n ca5ul 8n care +e
obine cali3icativul +lab#
'#9#9#(#4# "vi5ul comi+iei de avi5are +e tran+mite per+oanei +olicitante +au conducerii entitii publice-
dup ca5- 8n termen de dou 5ile de la data +u+inerii interviului#
'#9#9#(#%# Numirea .e3ului compartimentului de audit public intern +e 3ace de ctre conductorul entitii
publice re+pective 8n con3ormitate cu prevederile legale re3eritoare la organi5area .i de+3.urarea
concur+urilor2examenelor pentru ocuparea ace+tei 3uncii#
'#9#9#=# ?e+tituirea .e3ului compartimentului de audit public intern
'#9#9#=#$# ;entru de+tituirea .e3ului compartimentului de audit public intern- conductorul entitii +olicit
U!"";I2 compartimentului de audit public intern de la nivelul organului ierar6ic +uperior avi5ul 8n vederea
de+tituirii- cu menionarea motivelor de+tituirii#
'#9#9#=#'# !omi+ia de avi5are- con+tituit 8n condiiile pct# '#9#9#'- anali5ea5 motivele- e3ectuea5
inve+tigaii .i con+ultri directe cu .e3ul compartimentului de audit public intern propu+ pentru de+tituire-
dup ca5- .i 8n termen de $& 5ile lucrtoare pre5int conductorului entitii publice +olicitante- motivat 8n
+cri+- avi5ul 3avorabil +au ne3avorabil#
'#9#(# Numirea- re+pectiv revocarea auditorilor interni
'#9#(#$# Numirea auditorilor interni
'#9#(#$#$# ;entru obinerea avi5ului candidaii pentru 3uncia de auditor intern depun un do+ar care
cuprinde urmtoarele documente:
a0 curriculum vitae<
b0 o declaraie privind re+pectarea prevederilor art# '' din Legea nr# 4%'2'&&'- re3eritoare la
incompatibilitile auditorilor interni<
c0 o lucrare 8n domeniul auditului public intern<
d0 dou +cri+ori de recomandare de la per+oane cu experien 8n domeniul auditului intern#
'#9#(#$#'# Ee3ul compartimentului de audit public intern anali5ea5 do+arele de avi5are depu+e de
+olicitani .i reali5ea5 un interviu cu ace.tia- 8n termen de = 5ile lucrtoare de la data primirii do+arului<
notarea .i +tabilirea cali3icativului de ctre .e3ul compartimentului +e 3ace prin re+pectarea acelora.i cerine
+tabilite pentru avi5area .e3ului compartimentului de audit public intern din pre5entele norme#
'#9#(#$#9# "vi5ul comi+iei de avi5are +e tran+mite per+oanei +olicitante .i conducerii entitii publice 8n
cau5- 8n termen de dou 5ile de la data +u+inerii interviului#
'#9#(#'# Revocarea auditorilor interni
'#9#(#'#$# !onductorul entitii publice 8n.tiinea5 .e3ul compartimentului de audit public intern de+pre
intenia de revocare a unui auditor intern .i de+pre motivele ace+teia#
'#9#(#'#'# Ee3ul compartimentului de audit public intern anali5ea5 motivele- e3ectuea5 inve+tigaii- are
con+ultri directe cu ace+ta- dup ca5- .i- 8n termen de $& 5ile lucrtoare de la 8n.tiinare- pre5int avi5ul
3avorabil +au ne3avorabil#
'#9#(#9# Numirea- re+pectiv revocarea auditorilor interni- 8n ca5ul 8n care 3uncia de auditor intern nu e+te o
3uncie public- +e 3ace de ctre conductorul entitii publice- 8n concordan cu reglementrile legale 8n
vigoare .i cu prevederile pre5entelor norme#
'#9#=# !ompetena .i con.tiina pro3e+ional
'#9#=#$# !ompetena# "uditorii interni trebuie + po+ede cuno.tine- 8ndem,nare .i alte competene
nece+are pentru a.i exercita atribuiile .i re+pon+abilitile individuale- mai ale+:
a0 competena 8n aplicarea normelor- procedurilor .i te6nicilor de audit<
b0 cuno.tine 8n ceea ce prive.te principiile .i te6nicile contabile<
c0 cunoa.terea principiilor de ba5 8n domeniile: management- economic- drept .i te6nologia in3ormaiei<
d0 cuno.tine +u3iciente pentru a identi3ica elementele de iregularitate- de a detecta .i a preveni 3raudele-
ne3iind 8n +arcina auditorilor interni inve+tigarea ace+tora<
e0 capacitatea de a comunica oral .i 8n +cri+- de a putea expune clar .i convingtor obiectivele- con+tatrile
.i recomandrile 3iecrei mi+iuni de audit public intern#
'#9#=#$#$# !ompartimentul de audit public intern trebuie + di+pun 8n mod colectiv de toat competena .i
experiena nece+ar 8n reali5area mi+iunilor de audit public intern#
'#9#=#$#'# Indi3erent de natura lor- mi+iunile de audit public intern vor 3i 8ncredinate auditorilor interni
care au pregtirea .i experiena core+pun5toare nivelului de complexitate a activitilor pe care trebuie + le
audite5e#
'#9#=#$#9# !ompartimentul de audit public intern trebuie + di+pun de aplicaii .i programe in3ormatice
moderne- metodologii- metode de anali5 .i e.antionare .i in+trumente de control a +i+temelor in3ormatice#
'#9#=#$#(# Ee3ul compartimentului de audit public intern trebuie + +e a+igure c auditorii de+emnai
po+ed cuno.tinele- 8ndem,narea .i competenele nece+are pentru de+3.urarea corect a 3iecrei mi+iunii de
audit public intern#
'#9#=#'# !on.tiina pro3e+ional# "uditorii interni trebuie + depun toate e3orturile 8n exercitarea
atribuiilor .i + ia 8n con+iderare urmtoarele elemente:
a0 perioada de lucru nece+ar pentru atingerea obiectivelor mi+iunii de audit public intern<
b0 complexitatea .i importana domeniilor auditate<
c0 pertinena .i e3icacitatea proce+ului de management al ri+curilor .i de control intern<
d0 probabilitatea exi+tenei erorilor- iregularitilor- di+3uncionalitilor +au a 3raudei<
e0 co+turile implementrii unor activiti de control +uplimentare 8n raport cu avantaCele preconi5ate#
'#9#=#'#$# "uditorul intern trebuie + aib o preocupare permanent 8n ceea ce prive.te ri+curile
+emni3icative +u+ceptibile + a3ecte5e obiectivele- activitile .i re+ur+ele entitii publice#
'#9#=#9# ;regtirea pro3e+ional continu# "uditorii interni trebuie + 8.i 8mbuntea+c cuno.tinele .i
practica pro3e+ional printr>o pregtire continu#
'#9#=#9#$# Ee3ul compartimentului de audit public intern .i conducerea entitii publice vor a+igura
condiiile nece+are per3ecionrii pro3e+ionale- perioada de+tinat ace+tui +cop prin lege 3iind de minimum
$= 5ile lucrtoare pe an#
'#9#=#9#'# )mbuntirea cuno.tinelor- abilitilor .i valorilor 8n cadrul 3ormrii pro3e+ionale continue +e
reali5ea5 prin:
a0 participarea la cur+uri .i +eminare pe teme +peci3ice domeniilor cadrului general de competene
pro3e+ionale +au +peci3ice entitii publice<
b0 +tudii individuale pe teme aprobate de .e3ul compartimentului de audit public intern<
c0 publicarea de materiale de +pecialitate#
'#9#=#(# )n mi+iunile de audit public intern- care nece+it cuno.tine de +trict +pecialitate pentru reali5area
obiectivelor- pot 3i contractate +ervicii de experti52con+ultan din interiorul +au din a3ara entitii publice-
calitatea ace+tor +ervicii 3iind monitori5at de ctre compartimentul de audit public intern +olicitant#
'#9#4# Evaluarea calitii activitii de audit public intern
'#9#4#$# Evaluarea calitii activitii de audit intern e+te o activitate ex>po+t- care con+t 8n examinarea
+i+tematic- din punctul de vedere al con3ormitii .i al per3ormanei- a activitii compartimentului de audit
public intern din cadrul unei entiti publice- 8n raport cu anumite criterii .i care +e concreti5ea5 8n
3urni5area unei opinii#
'#9#4#$#$# Evaluarea con3ormitii activitii de audit public intern urmre.te concordana dintre modul de
organi5are .i 3uncionare a activitii de audit public intern .i cadrul normativ +peci3ic domeniului- precum .i
anali5a gradului de 8ndeplinire a obiectivelor +tabilite#
'#9#4#$#'# Evaluarea calitii activitii de audit public intern +e ba5ea5- 8n principal- pe:
a0 re+pectarea Normelor privind exercitarea activitii de audit public intern .i a !odului privind conduita
etic a auditorului intern<
b0 caracterul adecvat al !artei auditului intern- al regulilor .i procedurilor de audit intern- al obiectivelor-
indicatorilor de per3orman .i +i+temului de in3ormaii<
c0 contribuia auditului intern la proce+ele de management al ri+curilor- de control .i de guvernan ale
entitii<
d0 contribuia auditului intern la crearea unui plu+ de valoare .i la 8mbuntirea 3uncionrii entitii#
'#9#4#'# Evaluarea calitii activitii de audit intern +e reali5ea5 prin evaluri interne .i evaluri externe#
'#9#4#'#$# Evalurile interne +unt reali5ate de ctre .e3ul compartimentului de audit public intern .i con+tau
8n:
a0 evaluri periodice- reali5ate prin evaluri privind per3ormanele auditorilor interni- anual .i cu oca5ia
3inali5rii mi+iunii de audit intern- .i autoevaluri ale +i+temului de control intern<
b0 evaluri continue- reali5ate prin monitori5area 8ndeplinirii activitilor2aciunilor- +upervi5area
mi+iunilor de audit intern#
'#9#4#'#'# Evalurile externe +unt evaluri periodice a activitii de audit intern- din punctul de vedere al
con3ormitii .i per3ormanei- reali5ate de ctre U!"";I2compartimentele de audit public intern con+tituite
la nivelul entitilor publice ierar6ic +uperioare- cel puin o dat la = ani- prin:
a0 veri3icarea re+pectrii de ctre compartimentul de audit public intern a normelor- in+truciunilor-
!odului privind conduita etic a auditorului intern<
b0 evaluarea calitii activitii de audit intern- pe ba5a unor criterii de evaluare +tabilite 8n raport cu cadrul
normativ aplicabil<
c0 3urni5area unei opinii- 8n 3uncie de nivelurile de apreciere acordate .i prin 3ormularea de recomandri
menite + corecte5e di+3unciile .i + 8mbuntea+c activitile- cu oca5ia reali5rii 3iecrei mi+iuni de audit
public intern#
'#9#4#'#9# Evalurile interne cuprind .i evalurile reali5ate de ctre +tructurile auditate la 3inali5area
mi+iunilor de audit public intern- precum .i de alte +tructuri cu atribuii 8n ace+t +en+#
'#9#%# ;rogramul de a+igurare .i 8mbuntire a calitii activitii de audit public intern
'#9#%#$# La nivelul compartimentului de audit public intern +e elaborea5 un program de a+igurare .i
8mbuntire a calitii +ub toate a+pectele auditului intern- care + permit un control continuu al e3icacitii
ace+tuia#
'#9#%#' ;rogramul de a+igurare .i 8mbuntire a calitii activitii de audit intern trebuie + garante5e c
activitatea de audit intern +e de+3.oar 8n con3ormitate cu normele- in+truciunile .i !odul privind conduita
etic a auditorului intern .i + contribuie la 8mbuntirea activitii compartimentului de audit public intern#
'#9#%#9# ;rogramul de a+igurare .i 8mbuntire a calitii activitii de audit intern cuprinde: metodologia
de elaborare a programului- planul de aciune .i raportul de monitori5are#
'#9#%#9#$# Metodologia de elaborare a programului de a+igurare .i 8mbuntire a calitii activitii de
audit intern- prev5ut 8n anexa nr# $- de+crie proce+ul de elaborare- actuali5are .i monitori5are a programului
de a+igurare .i 8mbuntire a calitii activitii de audit intern prin evidenierea +copului- obiectivelor-
re+pon+abililor- termenelor .i tipurilor de evaluare# ;entru 3iecare tip de evaluare- metodologia pre5int
modul de reali5are a ace+tora- a+t3el:
a0 evaluarea intern > de+crie modul de reali5are a tipurilor de evaluri interne exercitate la nivelul
compartimentului de audit public intern- re+pectiv: +upervi5area- evaluarea per3ormanei auditorilor interni la
3inali5area mi+iunilor de audit- evaluarea mi+iunilor de audit de ctre +tructurile auditate- monitori5area
reali5rii activitilor- evaluarea anual a per3ormanelor pro3e+ionale individuale<
b0 evaluarea extern > de+crie modul de reali5are a tipurilor de evaluri externe exercitate la nivelul
compartimentului de audit public intern- re+pectiv: de U!"";I2compartimentele de audit public intern de la
nivelul ierar6ic +uperior- de !urtea de !onturi- de !omi+ia European .i de alte +tructuri de audit abilitate#
'#9#%#9#'# ;lanul de aciune e+te in+trumentul de punere 8n lucru a ;rogramului de a+igurare .i
8mbuntire a calitii activitii de audit public intern .i e+te +tructurat pe: obiective- aciuni- indicatori de
per3orman- termene- re+pon+abili .i ob+ervaii#
'#9#%#9#9# Raportul de monitori5are a ;rogramului de a+igurare .i 8mbuntire a calitii activitii de
audit intern pre5int re5ultatele evalurii gradului de reali5are a obiectivelor cuprin+e 8n planul de aciune#
'#9#%#(# )ndrumarul de elaborare a programului de a+igurare .i 8mbuntire a calitii activitii de audit
intern .i planul de aciune +e actuali5ea5 8n 3uncie de re5ultatele evalurilor interne .i externe#
'#9#%#=# ;rogramul de a+igurare .i 8mbuntire a calitii activitii de audit intern e+te aprobat de .e3ul
compartimentului de audit public intern#
'#(# Norme de 3uncionare a auditului public intern
'#(#$# ;lani3icarea activitii de audit public intern
'#(#$#$# Ee3ul compartimentului de audit public intern e+te re+pon+abil pentru organi5area .i de+3.urarea
activitii de audit public intern .i 8n ace+t +en+ a+igur elaborarea planurilor multianuale .i planurilor anuale
de audit intern#
'#(#$#'# ;lani3icarea activitii de audit public intern +e reali5ea5 a+t3el:
a0 plani3icarea multianual pe 9>= ani cuprinde mi+iunile de evaluare a activitii de audit intern care +e
reali5ea5 cel puin o dat la = ani- mi+iunile privind auditarea activitilor derulate de entitatea public-
activiti care +unt auditate cel puin o dat la 9 ani- precum .i mi+iunile de con+iliere<
b0 plani3icarea anual cuprinde mi+iunile ce +e reali5ea5 pe parcur+ul unui an- in,nd cont de re5ultatul
evalurii ri+curilor .i de re+ur+ele de audit di+ponibile#
'#(#$#'#$# ;lanurile anuale2multianuale ale compartimentelor de audit public intern de la nivelul entitilor
publice ierar6ic +uperioare vor cuprinde .i mi+iuni a3erente domeniilor2 activitilor derulate la nivelul
entitilor a3late 8n +ubordinea28n coordonarea2+ub autoritatea ace+tora .i care nu au a+igurat 3uncia de audit
public intern#
'#(#$#9# 7electarea mi+iunilor de audit public intern 8n vederea cuprinderii 8n planuri +e 3ace 8n 3uncie de
urmtoarele elemente:
a0 evaluarea ri+cului a+ociat di3eritelor +tructuri- proce+e- activiti- programe2proiecte +au operaiuni<
b0 criteriile +emnal .i +uge+tiile conductorului entitii publice- de3icienele con+tatate anterior 8n
rapoartele de audit< de3icienele con+tatate 8n proce+ele>verbale 8nc6eiate 8n urma in+peciilor< de3icienele
con+emnate 8n rapoartele !urii de !onturi< aprecierile unor +peciali.ti- experi etc# cu privire la +tructura .i
dinamica unor ri+curi interne< evaluarea impactului unor modi3icri petrecute 8n mediul 8n care evoluea5
+i+temul auditat< alte in3ormaii .i indicii re3eritoare la di+3uncionaliti +au abateri<
c0 mi+iunile recomandate de U!"";I2compartimentul de audit public intern de la nivelul ierar6ic
+uperior- 3apt pentru care conductorii entitilor publice au +arcina + ia toate m+urile organi5atorice pentru
ca ace+tea + 3ie introdu+e 8n planul anual de audit public intern al entitii publice- + 3ie reali5ate 8n bune
condiii .i raportate 8n termenul 3ixat<
d0 numrul entitilor publice a3late 8n +ubordinea28n coordonarea2+ub autoritatea altei entiti publice<
e0 periodicitatea 8n auditare- cel puin o dat la 9 ani<
30 periodicitatea 8n evaluare- cel puin o dat la = ani<
g0 tipurile de audit<
60 recomandrile !urii de !onturi<
i0 re+ur+ele de audit di+ponibile#
'#(#$#9#$# ;roiectul planului anual de audit public intern e+te 8ntocmit p,n la data de 9& noiembrie a
anului precedent anului pentru care +e elaborea5# !onductorul entitii publice aprob proiectul planului
anual de audit public intern p,n la data de '& decembrie a anului precedent#
'#(#$#9#'# ;lanul multianual .i planul anual de audit public intern repre5int documente o3iciale- +unt
avi5ate de .e3ul compartimentului de audit public intern .i aprobate de conductorul entitii publice .i
p+trate $& ani 8n ar6iva entitii publice 8mpreun cu re3eratele de Cu+ti3icare#
'#(#$#(# Mi+iunile de audit public intern cuprin+e 8n planurile de audit intern +e 3undamentea5 prin
re3eratul de Cu+ti3icare- care pre5int 8n +inte5 pentru 3iecare mi+iune de audit public intern re5ultatele
anali5ei ri+cului a+ociat- criteriile +emnal .i alte elemente +peci3ice- care +>au avut 8n vedere la +electarea
mi+iunii de audit re+pective#
'#(#$#=# Elaborarea planurilor multianuale .i anuale de audit public intern +e reali5ea5 prin parcurgerea
urmtoarelor etape:
a0 identi3icarea proce+elor2activitilor2+tructurilor2programelor de+3.urate 8n cadrul entitii publice .i
cuprin+e 8n +3era auditului public intern<
b0 +tabilirea criteriilor de anali5 a ri+curilor<
c0 determinarea punctaCului total al ri+cului pe 3iecare proce+2activitate2+tructur2program .i ierar6i5area
ace+tora<
d0 +tabilirea modului de cuprindere2reparti5are a mi+iunilor de audit public intern 8n plan28ntocmirea
re3eratului de Cu+ti3icare<
e0 8ntocmirea proiectelor planurilor de audit public intern multianual .i anual#
'#(#$#=#$# ;lanul multianual de audit public intern- prev5ut 8n anexa nr# '- cuprinde cel puin urmtoarele:
a0 domeniul auditabil<
b0 tema mi+iunii de audit public intern<
c0 anul reali5rii#
'#(#$#=#'# ;lanul anual de audit public intern- prev5ut 8n anexa nr# 9- cuprinde cel puin urmtoarele:
a0 domeniul auditabil<
b0 denumirea mi+iunii de audit public intern<
c0 obiectivele generale ale mi+iunii de audit public intern<
d0 tipul mi+iunii de audit public intern<
e0 perioada de reali5are a mi+iunii de audit public intern<
30 perioada +upu+ auditrii<
g0 numrul auditorilor interni implicai 8n mi+iunea de audit public intern<
60 entitatea auditat#
'#(#$#=#9# ;lanul de audit intern cuprinde mi+iunile de audit public intern +electate 8n con3ormitate cu
di+po5iiile pct# '#(#$#9 .i cu re+ur+ele de audit di+ponibile > auditori interni- timp- re+ur+e 3inanciare#
'#(#$#=#(# ;lanul de audit intern e+te +tructurat pe mi+iuni de a+igurare- mi+iuni de con+iliere .i mi+iuni de
evaluare#
'#(#$#4# "ctuali5area planurilor de audit public intern +e reali5ea5 prin re3erat de modi3icare- aprobat de
conductorul entitii publice- 8n 3uncie de:
a0 modi3icrile legi+lative +au organi5atorice- care +c6imb gradul de +emni3icaie a auditrii anumitor
proce+e2activiti2 aciuni<
b0 +olicitrile conductorului entitii publice- ale U!"";I2 entitii publice ierar6ic +uperioare de a
introduce28nlocui unele mi+iuni din planul de audit public intern<
c0 +c6imbri +emni3icative privind expunerea la ri+curi a entitii publice +au apariia unor criterii +emnal#
'#(#$#%# ;lanul multianual de audit public intern +e actuali5ea5 dac au loc modi3icri 8n +tructura
proce+elor2 activitilor2aciunilor derulate de entitatea public#
'#(#'# Ge+tiunea re+ur+elor umane
'#(#'#$# Ee3ul compartimentului de audit public intern r+punde pentru organi5area .i de+3.urarea
activitilor de audit public intern .i a+igur re+ur+ele nece+are 8ndeplinirii 8n mod e3icient a planului anual
de audit public intern#
'#(#9# Obiectivele activitii de audit public intern
'#(#9#$# Obiectivele activitii de audit public intern vi5ea5 evaluarea .i 8mbuntirea proce+elor de
management al ri+cului- de control .i de guvernan- precum .i nivelurile de calitate atin+e 8n 8ndeplinirea
re+pon+abilitilor- cu +copul de:
a0 a o3eri o a+igurare re5onabil c ace+tea 3uncionea5 cum +>a prev5ut .i c permit reali5area
obiectivelor .i +copurilor propu+e<
b0 a 3ormula recomandri pentru 8mbuntirea 3uncionrii activitilor entitii publice 8n ceea ce prive.te
e3iciena .i e3icacitatea#
'#(#9#'# Evaluarea managementului ri+curilor# "uditul intern evaluea5 exi+tena proce+elor adecvate-
+u3iciente .i e3icace 8n domeniul managementului ri+curilor#
'#(#9#'#$# "uditul intern +priCin conductorul entitii publice 8n identi3icarea .i evaluarea ri+curilor .i
contribuie la 8mbuntirea +i+temului de control intern2managerial#
'#(#9#9# Evaluarea +i+temelor de control intern# "uditul intern aCut organi5aia + menin un +i+tem de
control intern2managerial core+pun5tor- evalu,nd e3iciena .i e3icacitatea .i a+igur,nd 8mbuntirea
ace+tuia#
'#(#9#9#$# Evaluarea e3icienei .i e3icacitii +i+temului de control intern2managerial +e reali5ea5 pe ba5a
re5ultatelor evalurii ri+curilor .i vi5ea5 cel puin operaiile cu privire la:
a0 3iabilitatea .i integritatea in3ormaiilor 3inanciare .i operaionale<
b0 e3icacitatea .i e3iciena proce+elor2activitilor2operaiilor<
c0 proteCarea patrimoniului<
d0 re+pectarea legilor- reglementrilor .i procedurilor#
'#(#9#9#'# "uditorii interni trebuie + examine5e- pe timpul derulrii mi+iunilor de audit public intern-
procedurile 3ormali5ate 8n acord cu obiectivele mi+iunii 8n vederea identi3icrii tuturor de3icienelor ace+tora#
'#(#9#9#9# "uditorii interni trebuie + anali5e5e operaiile .i activitile .i + determine m+ura 8n care
re5ultatele core+pund obiectivelor +tabilite .i dac operaiile2activitile +unt aplicate +au reali5ate 8n condiii
de con3ormitate .i per3orman#
'#(#9#(# Evaluarea proce+ului de guvernan# "uditul intern trebuie + evalue5e .i + 3ac recomandri
adecvate pentru 8mbuntirea proce+ului de guvernan- contribuind la 8ndeplinirea urmtoarelor obiective:
a0 promovarea unei conduite etice .i a valorilor core+pun5toare 8n cadrul entitii publice<
b0 a+igurarea unui management e3icace al per3ormanei 8n cadrul entitii publice .i a+umarea r+punderii<
c0 coordonarea activitilor .i comunicarea in3ormaiilor privind ri+cul .i controlul 8n cadrul entitii
publice#
'#(#9#=# "uditul intern trebuie + evalue5e proiectarea- implementarea .i e3icacitatea obiectivelor-
programelor .i activitilor- precum .i dac te6nologia in3ormaiei +priCin +trategiile .i obiectivele
organi5aiei#
'#(#(# ;lani3icarea .i reali5area mi+iunii de audit public intern
'#(#(#$# ;lani3icarea .i reali5area mi+iunii de audit public intern ia 8n calcul urmtoarele:
a0 obiectivele mi+iunii de audit public intern- care trebuie + aborde5e proce+ele de management al
ri+curilor- de control intern .i de guvernan- a+ociate activitilor +upu+e auditului intern<
b0 +3era mi+iunii de audit public intern- care trebuie + 3ie +u3icient de extin+ .i + acopere +i+temele-
activitile- operaiile- documentele .i bunurile domeniului 8n care acea+ta +e reali5ea5<
c0 re+ur+ele de audit intern alocate mi+iunii- care trebuie + aib 8n vedere natura .i complexitatea
obiectivelor- limitele de timp .i re5ultatele a.teptate<
d0 programul mi+iunii de audit public intern- care trebuie + a+igure 8ndeplinirea obiectivelor mi+iunii .i +
de3inea+c activitile de reali5at pentru colectarea- anali5a- evaluarea .i documentarea in3ormaiilor#
'#(#(#'# Reali5area mi+iunii de audit public intern include colectarea- anali5a .i evaluarea documentelor .i
in3ormaiilor- e3ectuarea te+trilor plani3icate- +tabilirea con+tatrilor- 3ormularea recomandrilor .i
conclu5iilor auditului 8n concordan cu obiectivele mi+iunii de audit intern#
'#(#(#9# "uditorii interni aplic te6nici .i in+trumente adecvate de audit intern pentru colectarea de
in3ormaii nece+are- 3iabile- pertinente .i utile 8n vederea reali5rii obiectivelor de audit intern#
'#(#(#(# "nali5a .i evaluarea core+pun5toare a in3ormaiilor colectate permite 3ormularea con+tatrilor-
recomandrilor .i conclu5iilor adecvate de audit#
'#(#(#=# !on+tatrile .i conclu5iile auditorilor interni +unt documentate cu probe +u3iciente .i pertinente de
audit< auditorii interni adun elemente probante- 3ormulea5 recomandri ba5ate pe anali5e .i monitori5ea5
implementarea ace+tora#
'#(#(#4# Mi+iunea de audit public intern 3ace obiectul unei +upervi5ri core+pun5toare 8n vederea
garantrii 8ndeplinirii obiectivelor- a+igurrii calitii .i de5voltrii pro3e+ionale a auditorilor interni#
'#(#(#%# Mi+iunile ad>6oc au caracter excepional +unt reali5ate 8n ba5a ordinului de +erviciu .i aprobate de
conductorul entitii publice< ace+te mi+iuni +e de+3.oar 8n ba5a procedurii +tabilite prin normele
metodologice +peci3ice entitii publice privind activitatea de audit public intern#
'#(#=# Raportarea re5ultatelor mi+iunii de audit public intern
'#(#=#$# Raportarea re5ultatelor mi+iunii de audit public intern trebuie + conin cel puin in3ormaii cu
privire la:
a0 tema mi+iunii de audit public intern- obiectivele mi+iunii- tipul de audit intern .i ba5a legal a reali5rii
mi+iunii de audit intern<
b0 +3era mi+iunii de audit public intern- unde +e preci5ea5 activitile auditate- perioada vi5at-
documentele evaluate- documentele elaborate .i natura aciunilor executate<
c0 con+tatri- care pre5int re5ultatul proce+ului de comparare 8ntre ceea ce ar trebui + exi+te- re+pectiv
criteriile pre+tabilite- .i ceea ce exi+t<
d0 recomandri- care a+igur luarea m+urilor corective cu privire la di+3unciile con+tatate .i cau5ele
ace+tora- precum .i po+ibilele 8mbuntiri ale activitilor<
e0 conclu5ii- care pre5int opiniile pe care auditorii interni le exprim cu privire la con+ecinele-
con+tatrile .i recomandrile 3ormulate pentru activitile auditate< ace+tea pre5int m+ura 8n care +copurile
.i obiectivele entitii publice +unt 8ndeplinite- iar activitatea auditat 3uncionea5 a.a cum e+te prev5ut#
'#(#=#'# !on+tatrile .i recomandrile auditorilor interni +unt comunicate entitii2+tructurii auditate- iar
ob+ervaiile +au neclaritile +unt di+cutate cu re+pon+abilii ace+teia pe parcur+ul derulrii mi+iunii de audit
public intern#
'#(#=#9# Raportul de audit public intern +e +emnea5 pe 3iecare pagin de auditorii interni .i pe ultima
pagin de ctre +upervi5or2.e3ul compartimentului de audit public intern- +e tran+mite +pre avi5are
conductorului entitii publice care a aprobat mi+iunea- dup care o copie +e comunic entitii2+tructurii
auditate#
'#(#=#(# Rapoartele de audit intern elaborate la entitile publice centrale- ordonatori principali de credite-
care derulea5 anual un buget de p,n la = milioane lei- la in+tituiile publice mici .i la entitile publice care
reali5ea5 auditul intern prin cooperare +e tran+mit +pre avi5are conductorilor ace+tor in+tituii#
'#(#=#=# !ompartimentul de audit public intern- 8n proce+ul de raportare a activitii de audit intern-
a+igur .i raportarea a+upra progre+elor 8nregi+trate 8n implementarea recomandrilor#
'#=# "plicarea +anciunilor
'#=#$# Numirea repre5entanilor 8mputernicii ai Mini+terului inanelor ;ublice pentru aplicarea
contraveniilor prev5ute la art# '9 din Legea nr# 4%'2'&&' +e 3ace prin ordin al mini+trului 3inanelor
publice- pe ba5a propunerilor compartimentului de +pecialitate#
;"RTE" a II>a
Metodologia de de+3.urare a mi+iunilor de audit public intern
)n cadrul ace+tei pri +e pre5int +tructura>cadru a derulrii mi+iunilor de audit public intern privind:
a0 mi+iunile de a+igurare<
b0 mi+iunile de con+iliere<
c0 mi+iunile de evaluare#
!";# III
Mi+iunile de a+igurare
Mi+iunile de a+igurare +e reali5ea5 8n con3ormitate cu tipurile de audit intern reglementate de lege .i pot
3i:
a0 mi+iuni de audit de regularitate2con3ormitate<
b0 mi+iuni de audit al per3ormanei<
c0 mi+iuni de audit de +i+tem#
9#$# Mi+iunile de audit de regularitate
9#$#$# ;rin plani3icarea .i reali5area mi+iunilor de audit de regularitate2con3ormitate +e urmre.te
examinarea aciunilor a+upra e3ectelor 3inanciare pe +eama 3ondurilor publice +au a patrimoniului public- +ub
a+pectul re+pectrii an+amblului principiilor- regulilor procedurale .i metodologice care le +unt aplicate#
9#$#'# ;lani3icarea .i reali5area mi+iunilor de audit de regularitate2con3ormitate au ca obiective:
a0 + aCute entitatea2+tructura auditat prin intermediul opiniilor .i recomandrilor<
b0 + contribuie la ge+tionarea mai bun a ri+curilor de ctre entitatea2+tructura auditat<
c0 + a+igure o mai bun monitori5are a con3ormitii cu regulile .i procedurile exi+tente<
d0 + 8mbuntea+c calitatea proce+elor de management al ri+cului- de control .i de guvernan<
e0 + +e a+igure c in3ormaiile 3inanciare .i contabile +unt 3iabile .i corecte<
30 + 8mbuntea+c e3iciena .i e3icacitatea operaiilor#
9#$#9# Mi+iunile de audit de regularitate2con3ormitate au ca obiectiv principal a+igurarea
regularitii2con3ormitii procedurilor .i a operaiunilor cu cadrul normativ de reglementare# ;lani3icarea .i
reali5area ace+tor mi+iuni au 8n vedere- 8n principal- compararea realitii cu +i+temul de re3erin +tabilit#
9#'# Mi+iunile de audit al per3ormanei
9#'#$# "uditul per3ormanei e+te o activitate independent .i obiectiv de anali5 a
activitilor2proce+elor2programelor2 proiectelor dintr>o entitate- conceput + aduc un plu+ de valoare
ace+tora- prin evaluarea .i compararea re5ultatelor obinute cu cele propu+e +au a.teptate- 8n condiii de
economicitate- e3icien .i e3icacitate#
9#'#'# "uditul per3ormanei examinea5 dac 8n proce+ul de implementare a obiectivelor .i atribuiilor
entitii publice +unt +tabilite criterii corecte pentru evaluarea re5ultatelor .i aprecia5 dac re5ultatele
obinute +unt 8n con3ormitate cu obiectivele +tabilite#
9#'#9# Obiectivul principal al auditului per3ormanei e+te de a evalua modul 8n care entitatea public
utili5ea5 3ondurile publice- re+pect principiile de economicitate- e3icien .i e3icacitate .i o3er
managementului un punct de vedere independent 8n legtur cu atingerea re5ultatelor dorite- precum .i
recomandri privind cile .i miCloacele de a>.i +pori per3ormana#
9#'#(# "uditul per3ormanei +e concentrea5 pe re5ultatele obinute de entitatea public- prin examinarea
urmtoarelor a+pecte:
a0 economicitatea- care con+t 8n minimi5area co+tului re+ur+elor alocate pentru atingerea re5ultatelor
e+timate ale unei activiti cu meninerea calitii core+pun5toare a ace+tor re5ultate<
b0 e3iciena- care con+t 8n maximi5area re5ultatelor unei activiti 8n relaie cu re+ur+ele utili5ate<
c0 e3icacitatea- care repre5int gradul de 8ndeplinire a obiectivelor programate pentru 3iecare activitate .i
raportul dintre e3ectul proiectat .i re5ultatul e3ectiv al activitii#
9#'#=# )n reali5area auditului per3ormanei- auditorii interni adopt urmtoarele abordri:
a0 abordarea pe ba5 de re5ultate- care con+t 8n evaluarea per3ormanelor reali5ate- re+pectiv 8n ce m+ur
au 3o+t 8ndeplinite cerinele privind economicitatea- e3iciena .i e3icacitatea 8n proce+ul de implementare .i
derulare a unui program +au activiti<
b0 abordarea pe ba5 de probleme- care con+t 8n identi3icarea- veri3icarea .i anali5a problemelor- care +e
re3er la economicitatea- e3iciena .i e3icacitatea activitilor ce vi5ea5 implementarea .i derularea unor
programe +au reali5area unor activiti de ctre entitile auditate .i a cau5elor apariiei ace+tora#
9#'#4# "uditul per3ormanei examinea5 +i+temul de control intern2managerial al entitii publice 8n +copul
identi3icrii +lbiciunilor ce determin nereali5area intelor de per3orman# Examinarea pre+upune evaluarea
componentelor +i+temului de control intern2managerial care a+igur economicitatea- e3iciena .i e3icacitatea
activitilor- anali5a cau5elor .i 3ormularea de recomandri pentru remedierea +lbiciunilor con+tatate#
9#'#%# !riteriul principal 8n activitatea de +electare a temelor de audit 8l repre5int per+pectiva
8mbuntirii 8n an+amblu a per3ormanelor programelor2activitilor#
9#'#*# ;entru reali5area mi+iunilor de audit al per3ormanei +e +tabile.te un +i+tem de re3erin- re+pectiv
criterii la care + +e raporte5e re5ultatele veri3icrilor e3ectuate# !riteriile +unt +tabilite pe ba5a bunei practici
8n domeniu .i prin anali5a datelor .i in3ormaiilor re5ultate din urmtoarele +ur+e:
a0 legi+laie- politici publice- +tandarde naionale +au internaionale<
b0 g6iduri .i reglementri departamentale<
c0 practici manageriale acceptate 8n domeniu<
d0 cerine contractuale<
e0 +tandarde pe domenii .i ali indicatori relevani<
30 literatura de +pecialitate- 8n vederea +tabilirii obiectivelor .i indicatorilor de per3orman<
g0 re3erine obinute prin compararea cu buna practic 8n domeniul auditat<
60 re5ultatele obinute de entiti publice +imilare<
i0 criterii utili5ate 8n audituri +imilare<
C0 criterii de per3orman +tabilite de ctre legi+lativ<
F0 criterii obinute prin valori3icarea experienei unor +peciali.ti- experi- cercettori 8n domeniu#
9#'#1# !riteriile +electate trebuie + 3ie relevante- re5onabile .i core+pun5toare obiectivelor auditului#
9#9# Mi+iunea de audit de +i+tem
9#9#$# "uditul de +i+tem repre5int o evaluare 8n pro3un5ime a +i+temelor de conducere .i de control
intern- cu +copul de a +tabili dac ace+tea 3uncionea5 economic- e3icace .i e3icient- pentru identi3icarea
de3icienelor .i 3ormularea de recomandri pentru corectarea ace+tora#
9#9#'# "uditul de +i+tem trebuie + 3urni5e5e o a+igurare privind 3uncionarea entitii publice 8n an+amblul
+u# "cea+t a+igurare +e obine prin anali5a +ub+i+temelor componente ale entitii- 8n cadrul unor mi+iuni
+peci3ice#
9#9#9# Mi+iunea de audit de +i+tem trebuie + aborde5e at,t elemente +peci3ice regularitii activitilor cu
cadrul normativ care le reglementea5- cu +tandardele +au cu bunele practici 8n domeniile auditate- c,t .i
elemente ale per3ormanei#
9#9#(# !riteriile abordate 8n cadrul derulrii unei mi+iuni de audit de +i+tem +unt urmtoarele:
a0 con3ormitatea at,t cu +trategia- politicile- planurile- regulamentele .i procedurile- c,t .i cu cadrul
normativ +peci3ic domeniului auditabil din care 3ace parte entitatea auditat<
b0 regularitatea operaiilor .i etica pro3e+ional<
c0 integritatea patrimonial .i proteCarea 8mpotriva pierderii +au deteriorrii de orice natur a in3ormaiilor-
inclu+iv integritatea evidenelor .i documentelor Cu+ti3icative<
d0 economicitatea intrrilor de orice 3el- a utili5rii re+ur+elor .i e3iciena operaiilor<
e0 reali5area obiectivelor .i atingerea intelor re+pect,nd +tandardele de calitate .i per3orman<
30 3iabilitatea- oportunitatea .i utilitatea in3ormaiilor 3inanciare .i operaionale#
9#9#=# "uditul de +i+tem ia 8n con+iderare entitatea public ca pe un +i+tem- re+pectiv un an+amblu compu+
din mai multe +ub+i+teme care contribuie la 8ndeplinirea obiectivelor ace+teia# "bordarea pe an+amblu +au pe
componente trebuie reali5at 8n 3uncie de mrimea- volumul .i diver+itatea domeniilor 8n care activea5
entitatea public#
9#9#4# "uditul de +i+tem pre+upune anali5a apro3undat pe componentele entitii publice a intrrilor-
proce+elor .i re5ultatelor .i urmre.te obinerea de r+pun+uri cu privire la modul 8n care a 3o+t conceput .i
pu+ 8n aplicare +i+temul2 +ub+i+temul#
9#(# Metodologia general de derulare a mi+iunilor de a+igurare- pre+upune parcurgerea- 8n cadrul 3iecrei
etape- a procedurilor +peci3ice .i elaborarea documentelor- con3orm +c6emei urmtoare:

Etape Proceduri Cod


proce- Documente
dur

Pregtirea Iniierea Elaborarea ordinului de serviciu P-01 Ordinul de serviciu
misiunii auditului S
intern Elaborarea declaraiei de U
independen P-02 Declaraia de independen P
E
Elaborarea notificrii privind Notificarea privind declan- R
declansarea misiunii de audit sarea misiunii de audit V
public intern P-03 public intern I
+ Z
Sedina de deschidere P-04 Minuta sedinei de deschidere A
R
Colectarea si Constituirea/Actualizarea Chestionarul de luare la E
prelucrarea dosarului permanent P-05 cunostin - CLC A
informaiilor
Prelucrarea si documentarea P
informaiilor P-06 Studiu preliminar -
20
Analiza Evaluarea riscurilor P-07 Stabilirea punctajului total
riscurilor al riscurilor si ierarhizarea
riscurilor

Evaluarea controlului intern P-08 Chestionarul de control intern

Evaluarea gradului de
ncredere n controlul intern
+
Elaborarea programului misiunii de audit public Programul misiunii de audit
intern P-09 public intern

Intervenia la Colectarea si Efectuarea testrilor si P-10 Teste
faa locului analiza pro- formularea constatrilor
belor de audit Chestionar list de verificare
- CLV; foi de lucru;
interviuri; chestionare

Analiza problemelor si formularea Fis de identificare si
recomandrilor P-11 analiz a problemei - FIAP

Analiza si raportarea Formular de constatare si
iregularitilor P-12 raportare a iregularitilor
- FCRI
+
Revizuirea documentelor si constituirea dosarului Nota centralizatoare a
de audit P-13 documentelor de lucru

Sedina de nchidere P-14 Minuta sedinei de nchidere

Raportarea Elaborarea Elaborarea proiectului raportului Proiectul raportului de audit
rezultatelor proiectului de audit public intern P-15 public intern
misiunii raportului de
audit public Transmiterea proiectului raportului
intern de audit public intern P-16 -

Reuniunea de conciliere P-17 Minuta reuniunii de conciliere

Elaborarea Raportul de audit public intern P-18 Raportul de audit public
raportului de intern
audit public
intern Difuzarea raportului de audit
public intern P-19 -
+
Urmrirea Urmrirea recomandrilor P-21 Fis de urmrire a
recomandrilor implementrii recomandrilor
'+++++'
9#=# ;e ba5a metodologiei generale- U!"";I va de5volta metodologii +peci3ice de derulare a mi+iunilor
de audit de regularitate- al per3ormanei .i de +i+tem- prin g6iduri generale- aprobate prin ordin al mini+trului
3inanelor publice#
9#4# Metodologia general de derulare a mi+iunilor de a+igurare pre+upune- con3orm pre5entelor norme-
parcurgerea urmtoarelor etape:
a0 pregtirea mi+iunii de audit public intern<
b0 intervenia la 3aa locului<
c0 raportarea activitii de audit public intern<
d0 urmrirea recomandrilor#
9#%# ;regtirea mi+iunii de a+igurare
9#%#$# Iniierea auditului intern
9#%#$#$# Elaborarea ordinului de +erviciu
9#%#$#$#$# Ordinul de +erviciu- prev5ut 8n anexa nr# (- autori5ea5 e3ectuarea mi+iunilor de audit public
intern- inclu+iv mi+iunile ad>6oc- .i +e 8ntocme.te de ctre .e3ul compartimentului de audit public intern- pe
ba5a planului anual de audit public intern#
9#%#$#$#'# Ordinul de +erviciu repre5int mandatul de intervenie al ec6ipei de auditori interni acordat de
ctre .e3ul compartimentului de audit public intern# ;e ba5a ace+tuia +e de+3.oar mi+iunea de audit public
intern .i +e in3ormea5 per+oanele intere+ate a+upra urmtoarelor a+pecte:
a0 cadrul legal privind reali5area mi+iunii de audit public intern<
b0 +copul mi+iunii de audit public intern .i tipul auditului intern<
c0 obiectivele generale ale mi+iunii de audit public intern<
d0 perioada e3ecturii mi+iunii de audit public intern<
e0 de+emnarea +upervi5orului<
30 perioada +upu+ auditului<
g0 numele .i prenumele auditorilor interni de+emnai + e3ectue5e mi+iunea de audit public intern#
9#%#$#$#9# ;rocedura ;>&$# Ordinul de +erviciu

Seful compartimentului de audit a) ntocmeste ordinul de serviciu pe baza


public intern planului anual de audit public intern.
b) Semneaz ordinul de serviciu.
c) Furnizeaz copii ale ordinului de
serviciu fiecrui membru al echipei de audit
d) Organizeaz sedine de lucru cu echipa de
audit, n cadrul crora se comunic scopul
misiunii, metodologia ce se va utiliza si
rezultatele ce se asteapt de la misiunea
respectiv.
e) Stabileste cerinele de pregtire
profesional necesare echipei de audit
intern n vederea realizrii misiunii.
f) Stabileste cu echipa de audit desemnat
modalitatea de abordare a misiunii de audit
public intern.

Auditorii interni a) Primesc ordinul de serviciu.


b) Iau cunostin despre scopul, metodologia
ce se va utiliza pentru a realiza misiunea
de audit public intern si despre rezultatele
asteptate de ctre seful compartimentului de
audit public intern.
'+'
G7TG
9#%#$#'# Elaborarea declaraiei de independen
9#%#$#'#$# Independena auditorilor interni de+emnai pentru reali5area unei mi+iuni de audit public intern
trebuie declarat prin completarea documentului ?eclaraia de independen- prev5ut 8n anexa nr# =#
9#%#$#'#'# Ee3ul compartimentului de audit public intern anali5ea5 +ituaiile de incompatibilitate-
+tabile.te modalitile de eliminare +au +oluionare a incompatibilitilor prin 3urni5area de explicaii
adecvate 8n cadrul declaraiei de independen#
9#%#$#'#9# Incompatibilitile- reale +au po+ibile- aprute 8n timpul mi+iunii de audit public intern trebuie
declarate imediat de ctre auditorii interni- iar .e3ul compartimentului de audit public intern are
re+pon+abilitatea +oluionrii ace+tora#
9#%#$#'#(# Eliminarea +au diminuarea incompatibilitilor per+onale ale auditorilor interni +e poate reali5a
.i prin tran+3erarea atribuiilor 8n reali5area mi+iunii de audit public intern 8ntre auditorii interni +au prin
8nlocuirea auditorilor interni#
9#%#$#'#=# ;rocedura ;>&'# ?eclaraia de independen
GTG

Auditorii interni a) Completeaz declaraia de independen.


b) Declar orice incompatibilitate,
existent sau posibil.
c) ndosariaz declaraia de independen n
dosarul misiunii de audit public intern.

Seful compartimentului de audit a) Verific declaraia de independen.


public intern b) Identific si analizeaz incompatibili-
tatea semnalat de ctre auditori si
stabileste modalitatea n care aceasta poate
fi eliminat.
c) Avizeaz declaraia de independen cu
privire la soluionarea incompatibilitilor
'+'
9#%#$#9# Elaborarea noti3icrii privind declan.area mi+iunii de audit public intern
9#%#$#9#$# !ompartimentul de audit public intern noti3ic entitatea2+tructura auditat cu $= 5ile
calendari+tice 8nainte de data declan.rii mi+iunii de audit public intern- prev5ute 8n planul de audit intern#
9#%#$#9#'# Noti3icarea privind declan.area mi+iunii de audit public intern- prev5ut 8n anexa nr# 4- conine
in3ormaii re3eritoare la +copul- obiectivele generale- durata mi+iunii- documentele care urmea5 a 3i pu+e la
di+po5iie de entitatea2+tructura auditat- precum .i in3ormaii cu privire la data .edinei de de+c6idere#
9#%#$#9#9# Noti3icarea +e tran+mite entitii2+tructurii auditate 8mpreun cu !arta auditului intern#
9#%#$#9#(# Entitatea auditat poate +olicita am,narea2decalarea mi+iunii de audit public intern- 8n ca5uri
Cu+ti3icate /aciuni +peciale 8n derulare- lip+a per+onalului- alte circum+tane care nu pot a+igura de+3.urarea
mi+iunii 8n condiiile legii0- cu aprobarea conducerii entitii- dup con+ultarea prealabil a .e3ului
compartimentului de audit public intern# Entitatea public va pre5enta .e3ului compartimentului de audit
public intern documentul prin care +e aprob acea+t +olicitare#
9#%#$#9#=# ;rocedura ;>&9# Noti3icarea privind declan.area mi+iunii de audit public intern

Auditorii interni a) ntocmesc notificarea ctre entitatea/


structura auditat, inclusiv pentru struc-
turile atrase n misiunea de audit public
intern.
b) Pregtesc un exemplar al Cartei auditului
intern.
c) Atribuie un numr de nregistrare
notificrii.
d) Transmit notificarea entitii/structurii
auditate, nsoit de Carta auditului intern
e) ndosariaz copia notificrii n dosarul
misiunii de audit public intern.

Seful compartimentului de audit a) Verific corectitudinea si suficiena


public intern informaiilor cuprinse n notificare.
b) Semneaz notificarea.
'+'
G7TG
9#%#'# Eedina de de+c6idere
9#%#'#$# Eedina de de+c6idere a mi+iunii de audit public intern +e derulea5 la unitatea auditat- cu
participarea auditorilor interni .i a per+onalului entitii2+tructurii auditate- .i are rolul de a permite reali5area
de di+cuii cu privire la rolul mi+iunii de audit public intern- obiectivele generale .i modalitile de lucru 8n
vederea reali5rii mi+iunii de audit public intern- precum .i pentru a +tabili per+oanele de contact pe perioada
derulrii mi+iunii de audit public intern#
9#%#'#'# Ordinea de 5i a .edinei de de+c6idere trebuie + cuprind cel puin urmtoarele:
a0 pre5entarea auditorilor interni2a +upervi5orului- dup ca5<
b0 pre5entarea obiectivelor generale ale mi+iunii de audit public intern<
c0 comunicarea termenelor de de+3.urare a mi+iunii de audit public intern<
d0 +tabilirea per+oanelor re+pon+abile din partea +tructurii auditate 8n vederea de+3.urrii mi+iunii de
audit public intern<
e0 pre5entarea !artei auditului intern<
30 a+igurarea condiiilor de lucru nece+are derulrii mi+iunii de audit public intern#
9#%#'#9# Minuta .edinei de de+c6idere- prev5ut 8n anexa nr# %- cuprinde 8n prima parte in3ormaii
generale re3eritoare la organi5area .edinei .i la participani- iar 8n partea a doua +tenograma di+cuiilor
purtate#
9#%#'#(# ;rocedura ;>&(# Eedina de de+c6idere

Auditorii interni a) Stabilesc data sedinei de deschidere.


b) Contacteaz telefonic entitatea/structura
auditat pentru a stabili data ntlnirii.
c) Stabilesc ordinea de zi a sedinei de
deschidere.
d) Particip la sedina de deschidere.
e) ntocmesc minuta sedinei de deschidere.
f) Consemneaz n cadrul minutei toate
aspectele dezbtute.
g) ndosariaz minuta sedinei de deschidere
n dosarul misiunii de audit public intern.

Supervizorul/Seful compartimen-
tului de audit public intern Particip la sedina de deschidere, dup caz

Conductorul entitii/structuriia) Particip la sedina de deschidere.


audiate b) Stabileste persoanele din cadrul
entitii/structurii auditate care vor
participa la sedina de deschidere.
c) Asigur participarea persoanelor
desemnate.
'+'
G7TG
9#%#9# !olectarea .i prelucrarea in3ormaiilor
9#%#9#$# !on+tituirea2"ctuali5area do+arului permanent
9#%#9#$#$# ?o+arul permanent repre5int +ur+a de in3ormaii generale cu privire la entitatea2+tructura
auditat .i permite o 8nelegere mai bun a activitilor auditate# "ce+ta cuprinde:
a0 +trategii interne<
b0 reguli- regulamente .i legi aplicabile<
c0 proceduri de lucru<
d0 materiale de+pre entitatea2+tructura auditat /8ndatoriri- re+pon+abiliti- numr de angaCai- 3i.ele
po+turilor- gra3icul organi5aiei- natura .i locaia 8nregi+trrilor contabile0<
e0 in3ormaii 3inanciare<
30 rapoarte de audit public intern anterioare .i2+au externe<
g0 in3ormaii privind po+turile>c6eie23luxurile de operaii<
60 alte documente +peci3ice domeniului auditabil#
9#%#9#$#'# )n acea+t procedur auditorii interni +olicit .i colectea5 in3ormaii cu caracter general de+pre
entitatea2+tructura auditat- cu +copul de a cunoa.te domeniul auditabil .i particularitile ace+tuia#
In3ormaiile colectate trebuie + 3ie pertinente .i utile pentru atingerea urmtoarelor +copuri:
a0 identi3icarea principalelor elemente ale contextului in+tituional .i +ocioeconomic 8n care
entitatea2+tructura auditat 8.i de+3.oar activitatea<
b0 cunoa.terea organi5rii entitii2+tructurii auditate- a di3eritelor nivele de admini+trare- con3orm
organigramei .i a modalitilor de de+3.urare a activitilor<
c0 identi3icarea punctelor>c6eie ale 3uncionrii entitii2 +tructurii auditate .i ale +i+temelor +ale de
control- pentru o evaluare prealabil a punctelor tari .i a punctelor +labe<
d0 identi3icarea .i evaluarea ri+curilor +emni3icative<
e0 identi3icarea in3ormaiilor probante nece+are pentru atingerea obiectivelor controlului .i +elecionrii
te6nicilor de inve+tigare adecvate#
9#%#9#$#9# ?o+arul permanent +e actuali5ea5 anual- pentru a o3eri auditorilor interni in3ormaii di+ponibile
.i utile 8n reali5area activitilor +peci3ice#
9#%#9#$#(# )n cadrul procedurii de colectare a in3ormaiilor +e elaborea5 c6e+tionarul de luare la
cuno.tin- prev5ut 8n anexa nr# *- care conine 8ntrebri prin al cror r+pun+ auditorii interni pot cunoa.te
contextul +ocioeconomic de organi5are .i 3uncionare a entitii2+tructurii auditate#
9#%#9#$#=# ;rocedura ;>&=# !on+tituirea2"ctuali5area do+arului permanent

Auditorii interni a) Se familiarizeaz cu activitatea


entitii/structurii auditate.
b) Concep si elaboreaz chestionarul de
luare la cunostin utilizat n obinerea
informaiilor.
c) Identific strategiile, legile si
regulamentele aplicabile entitii/
structurii auditate.
d) Obin organigrama, regulamentele de
funcionare, fisele posturilor, proceduri
scrise ale entitii/structurii auditate.
e) Identific personalul responsabil,
posturile-cheie, fluxul operaiilor.
f) Identific informaiile financiare,
registrul riscurilor si circuitul
documentelor.
g) Obin rapoartele de control/audit
anterioare.
h) Obin orice alte documente si informaii
specifice domeniului auditabil.
i) Identific si analizeaz factorii
susceptibili de a mpiedica desfsurarea
misiunii de audit.
j) Constituie/Actualizeaz dosarul permanent
si l opiseaz.
'+'
G7TG
9#%#9#'# ;relucrarea .i documentarea in3ormaiilor
9#%#9#'#$# ;relucrarea in3ormaiilor pre+upune gruparea .i +i+temati5area in3ormaiilor 8n vederea
identi3icrii activitilor2aciunilor auditabile .i reali5area anali5ei de ri+c- precum .i identi3icarea
preliminar a a+pectelor po5itive .i a abaterilor de la cadrul de reglementare#
9#%#9#'#'# "ctivitatea de prelucrare a in3ormaiilor con+t 8n:
a0 anali5a entitii2+tructurii auditate .i activitii +ale /organigrama- regulamentul de organi5are .i
3uncionare- 3i.ele po+turilor- circuitul documentelor etc#0<
b0 anali5a cadrului normativ ce reglementea5 activitatea entitii2+tructurii auditate<
c0 anali5a 3actorilor +u+ceptibili de a 8mpiedica buna de+3.urare a mi+iunii de audit public intern<
d0 anali5a re5ultatelor controalelor precedente<
e0 anali5a in3ormaiilor externe re3eritoare la entitatea2+tructura auditat#
9#%#9#'#9# ;relucrarea .i documentarea in3ormaiilor +e 3inali5ea5 prin elaborarea documentului 7tudiu
preliminar#
9#%#9#'#(# 7copul +tudiului preliminar e+te de a a+igura obinerea de in3ormaii +u3iciente .i adecvate
de+pre domeniul auditabil .i va conine in3ormaii cel puin cu privire la:
a0 caracteri5area general a entitii2+tructurii auditate<
b0 +trategia .i politicile 8n domeniul auditabil<
c0 anali5a domeniului auditabil /proce+e- re+pon+abili- 3actori de in3luen- cadrul normativ .i metodologic
+peci3ic- ge+tionarea ri+curilor etc#0<
d0 obiectivele entitii2+tructurii auditate<
e0 anali5a +tructurii .i pregtirii per+onalului<
30 a+igurarea calitii .i politica de 8mbuntire .i de5voltare a activitilor domeniului auditabil<
g0 a+igurarea .i di+ponibilitatea re+ur+elor 3inanciare nece+are reali5rii activitilor auditabile<
60 alte in3ormaii +peci3ice domeniului auditabil<
i0conclu5ii#
9#%#9#'#=# ;rocedura ;>&4# ;relucrarea .i documentarea in3ormaiilor
GTG

Auditorii interni a) Realizeaz analiza general a entitii/


structurii auditate.
b) Evalueaz strategia si politicile
aplicabile domeniului auditabil.
c) Analizeaz si evalueaz domeniul
auditabil.
d) Evalueaz obiectivele entitii/
structurii auditate.
e) Analizeaz structura si pregtirea
personalului.
f) Evalueaz politicile de dezvoltare
specifice domeniului auditabil.
g) Examineaz modul de constituire si
utilizare a resurselor financiare necesare
desfsurrii activitilor n cadrul
domeniului auditabil.
h) Evalueaz constatrile si recomandrile
din rapoartele de audit intern anterioare
si a rapoartelor de audit extern.
i) Analizeaz si examineaz alte date si
informaii specifice domeniului auditabil.
j) Stabileste concluziile analizei
preliminare
k) Elaboreaz si documenteaz studiul
preliminar.

Supervizorul/Seful compartimen- a) Analizeaz documentaia elaborat de


tului de audit public intern de auditori si se pronun asupra
suficienei si adecvrii acesteia.
b) Analizeaz si revizuieste studiul
preliminar.
c) Supervizeaz studiul preliminar.
'+'
G7TG
9#%#(# 7tabilirea obiectivelor mi+iunii de audit public intern
9#%#(#$# "nali5a ri+cului
9#%#(#$#$# Ri+cul repre5int orice eveniment- aciune- +ituaie +au comportament care- dac +e produce- are
un impact ne3avorabil a+upra capacitii entitii publice de a>.i reali5a obiectivele#
9#%#(#$#'# !ategorii de ri+curi:
a0 ri+curi de organi5are: lip+a re+pon+abilitilor- in+u3icienta organi5are a re+ur+elor umane- documentaie
in+u3icient- neactuali5at etc#<
b0 ri+curi operaionale: ne8nregi+trarea 8n evidenele contabile- ar6ivare necore+pun5toare a documentelor
Cu+ti3icative- lip+a controalelor operaiilor cu ri+c ridicat etc#<
c0 ri+curi 3inanciare: pli ne+ecuri5ate- nedetectarea operaiilor cu ri+c 3inanciar etc#<
d0 ri+curi generate de +c6imbri: legi+lative- +tructurale- manageriale etc#
9#%#(#$#9# !omponentele ri+cului +unt:
a0 probabilitatea de apariie- care repre5int o m+ur a po+ibilitii de apariie a ri+cului determinat
apreciativ +au prin cuanti3icare<
b0 impactul ri+cului- care repre5int e3ectele2con+ecinele a+upra entitii 8n ca5ul mani3e+trii ri+cului#
9#%#(#$#(# 7copul anali5ei ri+curilor
9#%#(#$#(#$# "nali5a ri+curilor are drept +cop identi3icarea ri+curilor din entitatea2+tructura auditat a+ociate
domeniului auditabil .i evaluarea ace+tora- aprecierea controlului intern .i +electarea obiectivelor mi+iunii de
audit public intern#
9#%#(#$#(#'# ;roce+ul de identi3icare .i evaluare a ri+curilor are 8n vedere .i ri+curile depi+tate 8n mi+iunile
de audit public intern anterioare#
9#%#(#$#(#9# )n proce+ul de identi3icare .i anali5 a ri+curilor auditorii interni utili5ea5 do+arul permanent
+au alte documente ale entitii2+tructurii auditate- inclu+iv regi+trul ri+curilor#
9#%#(#$#=# M+urarea ri+curilor
9#%#(#$#=#$# M+urarea ri+curilor depinde de probabilitatea de apariie a ace+tora .i de gravitatea
con+ecinelor- adic de impactul ri+cului .i utili5ea5 drept in+trumente criteriile de apreciere a ri+curilor#
9#%#(#$#=#'# !riteriile privind aprecierea ri+curilor +unt:
a0 "precierea probabilitii > element calitativ- care +e reali5ea5 prin evaluarea po+ibilitii de apariie a
ri+curilor- prin luarea 8n con+iderare a unor criterii +peci3ice entitii .i +e poate exprima pe o +cal valoric-
pe 9 niveluri- a+t3el: probabilitate mic- probabilitate medie .i probabilitate mare# 7pre exemplu- pentru
aprecierea probabilitii- auditorii interni pot avea 8n vedere drept criterii urmtoarele: +tabilitatea cadrului
normativ- complexitatea .i periodicitatea operaiilor- calitatea per+onalului etc#

Probabilitate Criterii

Mic a) Cadrul normativ este n vigoare de peste 3 ani si nu a


(1) cunoscut modificri.
b) Activitile si aciunile au un nivel redus de
complexitate.
c) Personalul are experien de cel puin 5 ani.
d) Nivelul ridicat de ncadrare cu personal.
e) Riscul nu s-a manifestat anterior etc.

Medie a) Cadrul normativ este relativ nou sau a cunoscut unele


(2) modificri.
b) Activitile si aciunile au un nivel mediu de
complexitate.
c) Personalul are experien sub 3 ani.
d) Nivel mediu de ncadrare cu personal.
e) Riscul s-a manifestat rareori n trecut etc.

Mare a) Cadrul normativ este nou sau a cunoscut numeroase


(3) modificri.
b) Activitile si aciunile au un nivel ridicat de
complexitate.
c) Personalul are experien sub un an.
d) Nivel sczut de ncadrare cu personal.
e) Riscul s-a manifestat deseori n trecut etc.
'+'
)n practic- 3iecare entitate public va identi3ica .i +tabili criteriile +peci3ice pe ba5a crora +e va aprecia
probabilitatea de apariie a ri+curilor- lu,nd 8n con+iderare modelul pre5entat#
b0 "precierea impactului > element cantitativ- care +e reali5ea5 prin evaluarea e3ectelor ri+cului 8n ca5ul
8n care ace+ta +>ar produce- prin luarea 8n con+iderare a unor criterii +peci3ice entitii .i +e poate exprima pe
o +cal valoric- pe 9 niveluri- a+t3el: impact +c5ut- impact moderat .i impact ridicat# ;entru aprecierea
impactului auditorii interni pot avea 8n vedere drept criterii urmtoarele: pierderi de active- co+turi de
3uncionare- 8ntreruperea activitilor- imaginea entitii etc#

Impact Criterii

Sczut (1) a) Nu exist pierderi de active (financiare, angajai,


materiale).
b) Afectarea imaginii entitii este redus.
c) Costurile de funcionare nu sunt afectate.
d) Calitatea serviciilor furnizate nu este afectat.
e) Nu exist ntreruperi n activitate etc.

Moderat (2) a) Pierderile de active (financiare, angajai, materiale)


sunt reduse.
b) Afectarea imaginii entitii este moderat.
c) Cresterea costurilor de funcionare este moderat.
d) Calitatea serviciilor furnizate este afectat n mic
msur.
e) Exist mici ntreruperi n activitate etc.

Ridicat (3) a) Pierderi semnificative de active (financiare, angajai,


materiale).
b) Imaginea entitii este afectat n mod semnificativ.
c) Costuri ridicate de funcionare.
d) Calitatea serviciilor furnizate este afectat semnificativ
e) ntreruperi semnificative n activitate etc.
'+'
)n practic- 3iecare entitate public va identi3ica .i +tabili criteriile +peci3ice pe ba5a crora +e va aprecia
impactul ri+curilor- lu,nd 8n con+iderare modelul pre5entat#
9#%#(#$#4# ;rocedura de anali5 a ri+curilor
9#%#(#$#4#$# Identi3icarea activitilor2aciunilor .i a ri+curilor a+ociate- care pre+upune parcurgerea
urmtoarelor etape:
a0 detalierea pentru 3iecare obiectiv general al mi+iunii de audit public intern a activitilor 8n aciuni
+ucce+ive- de+criind proce+ul de la iniierea activitii p,n la 8nregi+trarea ei<
b0 de3inirea ri+curilor pentru 3iecare activitate2aciune 8n parte#
9#%#(#$#4#'# 7tabilirea criteriilor de anali5 a ri+curilor > care +unt repre5entate de impactul .i
probabilitatea de mani3e+tare a ri+cului- 3iind evaluate pe o +cal cu 9 niveluri- a+t3el:
a0 aprecierea probabilitii care +e reali5ea5 pe ba5a anali5ei .i evalurii 3actorilor de inciden +tabilii<
b0 aprecierea impactului care +e reali5ea5 pe ba5a anali5ei .i evalurii 3actorilor de ri+c +tabilii#
;robabilitate
a

Mare (3) 3 6 9
'' '' ''

Medie (2) 2 4 6
'' '' ''

Mic (1) 1 2 3
'' '' ''
>
Sczut (1) Moderat (2) Ridicat (3) Impact
9#%#(#$#4#9# 7tabilirea punctaCului total al ri+curilor .i ierar6i5area ri+curilor- prev5ut 8n anexa nr# 1-
pre+upune:
a0 +tabilirea punctaCului total al ri+curilor- ca produ+ul dintre probabilitate .i impactul ri+cului- obinut pe
ba5a 3ormulei:
;T H ; x I-
unde:
;T H punctaCul total al ri+cului<
; H probabilitate<
I H impact<
b0 ierar6i5area ri+curilor > +e reali5ea5 pe ba5a punctaCelor totale obinute din evaluarea ri+cului- iar
activitile2aciunile auditabile +e 8mpart 8n activiti2aciuni cu ri+c mic- mediu .i mare- a+t3el:
> pentru ;T H $ +au '- ri+cul e+te mic<
> pentru ;T H 9 +au (- ri+cul e+te mediu<
> pentru ;T H 4 +au 1- ri+cul e+te ridicat#
9#%#(#$#%# ;rocedura ;>&%# "nali5a ri+curilor

Auditorii interni a) Stabilesc activitile si aciunile


auditabile si riscurile asociate acestora,
n funcie de prelucrarea si documentarea
informaiilor coninute de dosarul permanent
si a informaiilor coninute n studiul
preliminar.
b) Stabilesc cerinele pentru fiecare
activitate/aciune de realizat din punct de
vedere al controalelor specifice.
c) Identific riscurile asociate
activitilor/aciunilor auditabile.
d) Stabilesc factori de inciden privind
aprecierea probabilitii de apariie a
riscurilor si factori de apreciere a
impactului riscurilor.
e) Stabilesc nivelul probabilitii de
manifestare a riscului si nivelul impactului
riscului.
f) Stabilesc punctajul total al riscului.
g) Ierarhizeaz riscurile n funcie de
punctajele obinute.
h) Elaboreaz documentul Analiza riscurilor.
i) Efectueaz eventualele modificri
stabilite n sedina de lucru.
j) ndosariaz documentele elaborate n
cadrul procedurii de analiz a riscului n
dosarul misiunii de audit public intern.

Supervizor/Seful compartimentuluia) Analizeaz si evalueaz activitile si


de audit public intern aciunile auditabile stabilite si riscurile
asociate acestora.
b) Analizeaz si evalueaz punctajul total
calculat al riscului.
c) Analizeaz si evalueaz ierarhizarea
riscurilor.
d) Organizeaz o sedina de lucru cu echipa
de audit pentru analiza opiniilor cu privire
la analiza riscurilor.
e) Supervizeaz documentul Analiza
riscurilor.
'+'
9#%#(#'# Evaluarea iniial a controlului intern .i +tabilirea obiectivelor mi+iunii de audit public intern
9#%#(#'#$# Evaluarea iniial a controlului intern +e reali5ea5 pe ba5a c6e+tionarului de control intern-
prev5ut 8n anexa nr# $&- precum .i a documentelor exi+tente la do+arul permanent .i are rolul de a identi3ica
exi+tena controalelor interne pentru 3iecare activitate2aciune auditabil#
9#%#(#'#'# !6e+tionarul de control intern permite- prin intermediul 8ntrebrilor 3ormulate .i r+pun+urilor
primite- identi3icarea activitilor de control intern in+tituite de management .i aprecierea 3uncionalitii
ace+tora#
9#%#(#'#9# Evaluarea iniial a controlului intern pre+upune parcurgerea urmtoarelor etape:
a0 determinarea modalitilor de 3uncionare a 3iecrei activiti2aciuni identi3icate<
b0 identi3icarea controalelor interne exi+tente- pe ba5a c6e+tionarului de control intern .i a documentelor
colectate<
c0 +tabilirea controalelor interne a.teptate pentru 3iecare activitate2aciune .i ri+c identi3icat<
d0 +tabilirea con3ormitii controlului intern#
9#%#(#'#(# Evaluarea iniial a controlului intern are 8n vedere ri+curile a+ociate activitilor2aciunilor
auditabile .i pre+upune identi3icarea .i anali5a controalelor interne implementate de entitate pentru
ge+tionarea ace+tor ri+curi cu +copul de a de+coperi eventualele 5one 8n care exi+t +emnale c ace+ta nu
exi+t- nu 3uncionea5 +au 3uncionea5 neadecvat# "cea+ta pre5int +intetic re5ultatul evalurii iniiale a
controlului intern pentru 3iecare activitate2aciune auditabil# ;entru evaluarea iniial a controlului intern +e
utili5ea5 o +cal- pe 9 niveluri- a+t3el: control intern con3orm- control intern parial con3orm .i control intern
necon3orm#

Control intern Criterii

Conform a) Sistemul de control intern/managerial este implementat;


sunt elaborate proceduri adecvate, care pot preveni
materializarea riscurilor.
b) Conducerea entitii cunoaste cadrul de reglementare a
sistemului de control intern/managerial.
c) Conducerea si personalul au o atitudine pozitiv fa de
controlul intern/managerial, existnd preocuparea de a
anticipa si nltura problemele semnalate.
d) Controlul intern/managerial este integrat n activit-
ile curente ale entitii/structurii auditate si nu
reprezint o activitate distinct sau care se desfsoar
n paralel cu acestea.
e) Procesul de management al riscului din entitate asigur
identificarea riscurilor, evaluarea lor, stabilirea
msurilor de gestionare a riscurilor si monitorizarea
eficacitii acestora.
f) Conducerea primeste sistematic raportri privind
desfsurarea activitilor si gradul de ndeplinire a
obiectivelor si dispune msuri corective n cazul
abaterilor de la obiective etc.

Parial conform a) Sistemul de control intern/managerial este parial


implementat; procedurile nu sunt suficiente pentru
prevenirea materializrii riscurilor.
b) Conducerea si personalul au o atitudine subiectiv fa
de controlul intern/managerial, nlturnd problemele
semnalate doar de ctre anumite echipe de audit sau control
c) Controlul intern/managerial este parial integrat n
activitile curente ale entitii/structurii auditate.
d) Procesul de management al riscului din entitate asigur
identificarea unor riscuri, evaluarea lor, dar msurile de
gestionare a riscurilor nu sunt ntotdeauna adecvate si
eficace.
e) Conducerea primeste anumite raportri privind desfsu-
rarea activitilor, dar nu urmreste gradul de ndeplinire
a obiectivelor etc.

Neconform a) Sistemul de control intern/managerial nu este


implementat; procedurile lipsesc, sunt puin utilizate sau
sunt implementate necorespunztor.
b) Conducerea entitii nu cunoaste cadrul de reglementare
a sistemului de control intern/managerial.
c) Conducerea si personalul au o atitudine necooperant sau
indiferent fa de controlul intern/managerial.
d) Controlul intern/managerial este perceput ca o
activitate distinct sau care se desfsoar n paralel cu
activitile entitii.
e) Procesul de management al riscurilor din entitate nu
asigur identificarea riscurilor, nefiind stabilite msuri
adecvate de gestionare a riscurilor.
f) Conducerea primeste unele raportri privind desfsurarea
activitilor si gradul de ndeplinire a obiectivelor, dar
informaiile din acestea nu sunt fiabile. Raportrile nu
sunt utilizate n procesul decizional si nu sunt luate
msuri corective n cazul abaterilor de la obiective etc.
'+'
)n practic- 3iecare entitate public va identi3ica .i va +tabili criteriile +peci3ice pe ba5a crora +e va evalua
controlul intern- lu,nd 8n con+iderare modelul pre5entat#
9#%#(#'#=# Re5ultatul evalurii controlului intern +e concreti5ea5 prin elaborarea 3ormularului Evaluarea
iniial a controlului intern .i +tabilirea obiectivelor de audit- prev5ut 8n anexa nr# $$- care cuprinde
obiectivele .i activitile2aciunile +electate- 8n mod obligatoriu- 8n vederea auditrii- a+t3el:
a0 activitile2aciunile cu ri+curile de nivel ridicat- indi3erent de re5ultatul evalurii controlului intern<
b0 activitile2aciunile cu ri+curile de nivel mediu .i controalele interne parial con3orme +au necon3orme<
c0 activitile2aciunile cu ri+curi mici .i controale interne necon3orme#
9#%#(#'#4# )n auditare pot 3i cuprin+e .i alte activiti2aciuni cu ri+curi medii +au mici- 8n 3uncie de
re+ur+ele de audit di+ponibile#
9#%#(#'#%# ;rocedura ;>&*# Evaluarea iniial a controlului intern .i +tabilirea obiectivelor de audit

Auditorii interni a) Stabilesc modalitile de funcionare a


fiecrei activiti/aciuni.
b) Stabilesc controalele interne planificate
pentru fiecare activitate/aciune.
c) Concep si elaboreaz chestionarul de
control intern utilizat n identificarea
controalelor interne existente.
d) Obin rspunsurile la ntrebrile
formulate n chestionarul de control intern.
e) Identific controalele interne existente
pentru fiecare aciune/operaie.
f) Realizeaz evaluarea iniial a
controlului intern.
g) Stabilesc obiectivele de audit si n
cadrul acestora activitile/aciunile ce
vor fi auditate si testate, n funcie de
nivelul riscului si evaluarea controlului
intern.
h) elaboreaz formularul privind evaluarea
iniial a controlului intern si stabilirea
obiectivelor de audit.
i) Efectueaz eventualele modificri
stabilite n sedina de lucru.
j) ndosariaz documentele elaborate n
cadrul proceduri de analiz a riscului n
dosarul misiunii de audit public intern.

Supervizorul/Seful compartimen- a) Analizeaz si evalueaz controalele


tului de audit public intern interne asteptate identificate.
b) Analizeaz si revizuieste chestionarul
de control intern elaborat.
c) Analizeaz si evalueaz controalele
interne existente identificate.
d) Organizeaz o sedin de lucru cu echipa
de audit pentru a analiza modul n care a
fost evaluat controlul intern.
e) Supervizeaz formularul privind evaluarea
iniial a controlului intern si stabilirea
obiectivelor de audit.
'+'
9#%#=# Elaborarea programului mi+iunii de audit public intern
9#%#=#$# ;rogramul mi+iunii de audit public intern- prev5ut 8n anexa nr# $'- e+te un document intern de
lucru al compartimentului de audit public intern .i pre5int 8n mod detaliat lucrrile pe care auditorii interni
8.i propun + le e3ectue5e- pentru a colecta probele de audit 8n ba5a crora 3ormulea5 conclu5iile .i
recomandrile#
9#%#=#'# ;rin programul mi+iunii de audit public intern +e urmre.te:
a0 a+igurarea .e3ului compartimentului de audit public intern c au 3o+t luate 8n con+iderare toate a+pectele
re3eritoare la obiectivele mi+iunii de audit public intern<
b0 a+igurarea reparti5rii +arcinilor .i plani3icarea activitilor- pe 3iecare auditor membru al ec6ipei de
audit intern#
9#%#=#9# ;rogramul mi+iunii de audit public intern e+te +tructurat pe etapele mi+iunii de audit public intern
.i activiti- iar 8n cadrul 3iecrui obiectiv de audit cuprinde activitile2aciunile +electate 8n auditare .i
te+trile concrete de e3ectuat#
9#%#=#(# ;rocedura ;>&1# Elaborarea programului mi+iunii de audit public intern

Auditorii interni a) Elaboreaz programul misiunii de audit


public intern, avnd n vedere urmtoarele:
- etapele misiunii de audit public intern;
- activitile derulate n cadrul fiecrei
etape a misiunii de audit public intern;
- obiectivele misiunii de audit public
intern si activitile/aciunile auditabile;
- numrul de ore aferente fiecrei etape/
obiectiv/activitate/aciuni;
- auditorii interni responsabilizai pentru
realizarea fiecrei activiti/aciuni
cuprinse n program;
- locul derulrii fiecrei activiti,
inclusiv a testrilor;
- testrile ce se vor efectua pe fiecare
obiectiv de audit si activitate/aciune
selectate n auditare si durata acestora;
- tipul verificrilor ce se efectueaz n
cadrul fiecrei testri.
b) ndosariaz programul misiunii de audit
public intern n dosarul misiunii de audit
public intern.

Supervizorul a) Analizeaz programul misiunii de audit


public intern.
b) Organizeaz o ntlnire pentru analiza
programului misiunii de audit public intern.
c) Revizuieste, dup caz, activitile,
tipul testrii, durata, persoanele reparti-
zate cuprinse n programul misiunii de audit
public intern.
d) Supervizeaz programul misiunii de audit
public intern.

Seful compartimentului de audit Aprob programul misiunii de audit public


public intern intern.
'+'
9#*# Intervenia la 3aa locului
9#*#$# !olectarea .i anali5a probelor de audit
9#*#$#$# Te6nici utili5ate pentru colectarea probelor de audit public intern
9#*#$#$#$# Veri3icarea > a+igur validarea- con3irmarea- acurateea 8nregi+trrilor- documentelor-
declaraiilor- concordana cu legile .i regulamentele- precum .i e3icacitatea controalelor interne# ;rincipalele
te6nici de veri3icare +unt:
a0 con3irmarea: +olicitarea in3ormaiei din dou +au mai multe +ur+e independente 8n +copul validrii
ace+teia<
b0 examinarea: con+t 8n obinerea in3ormaiilor din texte ori din alte +ur+e materiale 8n vederea detectrii
erorilor +au a iregularitilor<
c0 calculul: e3ectuarea unor calcule independente pentru a veri3ica corectitudinea operaiilor#
d0 comparaia: con3irm identitatea unei in3ormaii dup obinerea ace+teia din dou +au mai multe +ur+e
di3erite<
e0 punerea de acord: proce+ul de potrivire a dou categorii di3erite de 8nregi+trri<
30 urmrirea: repre5int veri3icarea procedurilor de la documentele Cu+ti3icative +pre articolul 8nregi+trat#
7copul urmririi e+te de a veri3ica dac toate tran5aciile reale au 3o+t 8nregi+trate<
g0 garantarea: veri3icarea realitii tran5aciilor 8nregi+trate- prin examinarea documentelor- de la articolul
8nregi+trat +pre documentele Cu+ti3icative#
9#*#$#$#'# Ob+ervarea 3i5ic > examinarea 8nregi+trrilor- documentelor .i a activelor prin ob+ervarea la
3aa locului +au inventarieri prin +ondaC#
9#*#$#$#9# Intervievarea con+t 8n +olicitarea unor in3ormaii privind domeniul auditabil de la per+oanele
implicate2auditate2intere+ate#
9#*#$#$#(# !6e+tionarea con+t 8n elaborarea unui +et de 8ntrebri- con3orm unei metodologii adecvate- cu
aCutorul crora +e urmre.te obinerea unor puncte de vedere .i opinii cu privire la domeniul auditabil#
9#*#$#$#=# "nali5a con+t 8n de+compunerea unei activiti 8n elemente componente- examin,nd 3iecare
element 8n parte#
9#*#$#$#4# !on3irmri externe > obinerea de dove5i externe ale exi+tenei- proprietii +au evalurii directe
de la tere per+oane pe ba5a unei cereri +cri+e#
9#*#$#$#%# Inve+tigarea > cutarea de in3ormaii de la per+oane 8n m+ur + le dein din interiorul +au din
exteriorul organi5aiei#
9#*#$#$#*# E.antionarea con+t 8n +elecia .i examinarea unei poriuni repre5entative din populaie 8n
+copul de a trage conclu5ii valabile pentru 8ntreaga populaie- ba5ate pe con+tatrile obinute din e.antion#
9#*#$#$#1# Te+tarea > orice activitate care o3er auditorului dove5i +u3iciente pentru a +u+ine o opinie#
9#*#$#'# Te6nici utili5ate pentru interpretarea probelor de audit public intern
9#*#$#'#$# Examinarea documentar con+t 8n anali5a unor operaiuni- 8nregi+trri- procedee +au 3enomene
economice pe ba5a documentelor Cu+ti3icative care le re3lect- cu +copul de a +tabili realitatea- legalitatea .i
e3iciena ace+tora#
9#*#$#'#'# Ob+ervarea repre5int o te6nic de comparare a proce+elor 3ormale /o3iciale0 .i a liniilor
directoare de aplicare a ace+tora cu re5ultatele obinute 8n realitate#
9#*#$#'#9# "nali5a cronologic +e 3ocali5ea5 pe determinarea +ucce+iunii evenimentelor +au aciunilor .i
con+t 8n recon+trucia cau5elor evenimentelor ori a 3enomenelor prin extragerea .i anali5a con+tatrilor din
documentele +ur+ de in3ormaii#
9#*#$#9# Te6nici utili5ate pentru anali5a probelor de audit
9#*#$#9#$# ?iagno+ticul con+t 8n cercetarea .i anali5a realitii obiective- reperarea di+3uncionalitilor .i
potenialului de de5voltare a activitii entitii2+tructurii auditate- identi3icarea cau5elor .i a m+urilor de
redre+are- precum .i 8n identi3icarea variabilelor>c6eie ale de5voltrii .i a m+urilor de ameliorare .i2+au de
cre.tere a per3ormanelor#
9#*#$#9#'# Evaluarea repre5int o cercetare .tiini3ic ce aplic proceduri de colectare .i anali5 a
in3ormaiilor privind coninutul- +tructura .i re5ultatele programelor .i activitilor#
9#*#$#(# In+trumente de audit public intern
9#*#$#(#$# !6e+tionarul cuprinde 8ntrebrile pe care le 3ormulea5 8n +cri+ auditorii interni per+oanelor
auditate# Tipurile de c6e+tionare +unt urmtoarele:
a0 c6e+tionarul de luare la cuno.tin > cuprinde 8ntrebri re3eritoare la contextul +ocio>economic-
organi5area intern- 3uncionarea entitii2+tructurii auditate<
b0 c6e+tionarul de control intern g6idea5 auditorii interni 8n activitatea de identi3icare obiectiv a
3uncionrii controalelor interne- di+3unciilor .i cau5elor reale ale ace+tora< e+te utili5at pentru revi5ia
controalelor interne<
c0 c6e+tionarul > li+t de veri3icare- prev5ut 8n anexa nr# $9- e+te utili5at pentru +tabilirea .i evaluarea
condiiilor pe care trebuie + le 8ndeplinea+c 3iecare domeniu auditabil# ?ocumentul cuprinde un +et de
8ntrebri +tandard pentru 3iecare obiectiv de audit .i activitate2aciune auditabil privind re+pon+abilitile-
miCloacele 3inanciare- te6nice .i de in3ormare- precum .i re+ur+ele umane exi+tente#
9#*#$#(#'# Interviul > in+trument de anali5 pentru identi3icarea problemelor- +oluiilor +au evaluarea
implementrii- e+te utili5at pentru a obine o imagine de an+amblu a+upra domeniului auditabil- precum .i
pentru a obine o prim li+t a problemelor ce urmea5 a 3i anali5ate#
9#*#$#(#9# Tabloul de pre5entare a circuitului auditului /pi+ta de audit0 permite:
a0 +tabilirea 3luxurilor in3ormaiilor- atribuiilor .i re+pon+abilitilor re3eritoare la ace+tea<
b0 +tabilirea modului de ar6ivare a documentaiei Cu+ti3icative complete<
c0 recon+tituirea operaiunilor de la iniiere p,n la 3inali5area lor .i inver+#
9#*#'# E3ectuarea te+trilor .i 3ormularea con+tatrilor
9#*#'#$# !olectarea probelor de audit +e reali5ea5 8n urma te+trilor e3ectuate 8n concordan cu
programul mi+iunii de audit public intern aprobat de .e3ul compartimentului de audit public intern#
9#*#'#'# "ctivitile derulate contribuie la obinerea con+tatrilor de audit .i Cu+ti3icarea lor cu probe de
audit#
9#*#'#9# Te+tele +e 8ntocme+c pe obiectivele .i activitile2aciunile auditabile +tabilite 8n programul
mi+iunii de audit intern#
9#*#'#(# Te+tul cuprinde urmtoarele: obiectivul te+tului- modalitatea de e.antionare- de+crierea te+trii-
con+tatri .i conclu5ii< modelele +unt prev5ute 8n anexele nr# $( .i $=#
9#*#'#=# ?ocumentul elaborat +e +emnea5 de ctre auditorii interni .i de ctre +upervi5or#
9#*#'#4# ;rocedura ;>$&# E3ectuarea te+trilor .i 3ormularea con+tatrilor

a) Stabilesc, pentru fiecare testare, tehnicile de audit


ce urmeaz a fi utilizate.
b) Stabilesc pista de audit prin identificarea
fluxurilor de informaii, a atribuiilor si
responsabilitilor.
c) Utilizeaz tehnicile si instrumentele specifice
misiunii de audit.
d) Formuleaz obiectivul testrii.
e) Stabilesc metoda de esantionare si determin
esantionul care va fi testat.
Auditorii interni f) Stabilesc si descriu tipul testrilor ce se vor
efectua.
g) Formuleaz constatrile si concluziile de audit n
funcie de prelucrarea informaiilor obinute n urma
aplicrii tehnicilor si instrumentelor specifice de
audit intern si a probelor de audit colectate.
h) Elaboreaz chestionare, liste de control, foi de
lucru, interviuri etc.
i) Elaboreaz testele n conformitate cu programul
misiunii de audit public intern.
j) Colecteaz probe de audit pentru toate testrile si
constatrile efectuate.
k) Apreciaz dac probele de audit obinute sunt
suficiente, relevante, competente si utile.
l) Eticheteaz, numeroteaz si ndosariaz testele n
dosarul misiunii de audit public intern.

a) Avizeaz acurateea tehnicilor de audit stabilite


pentru fiecare testare.
b) Analizeaz si avizeaz chestionarele, listele de
control, foi de lucru etc., elaborate de auditorii
interni.
Supervizorul/Seful c) Confirm fluxul de informaii, atribuiile si
compartimentului deresponsabilitile menionate n pista de audit.
audit public internd) Analizeaz si avizeaz utilizarea adecvat a
instrumentelor si documentelor de lucru n vederea
realizrii unei auditri obiective.
e) Analizeaz si avizeaz testele elaborate de auditorii
interni.
'+'
9#*#9# "nali5a problemelor .i 3ormularea recomandrilor
9#*#9#$# i.a de identi3icare .i anali5 a problemei- prev5ut 8n anexa nr# $4- +e 8ntocme.te de regul
pentru una +au mai multe probleme- abateri- nereguli- di+3uncii con+tatate- dac prive+c aceea.i cau5#
9#*#9#'# ?ocumentul cuprinde urmtoarele rubrici: problema- con+tatarea- cau5a- con+ecina- precum .i
recomandarea 3ormulat de auditorii interni#
9#*#9#9# i.a de identi3icare .i anali5 a problemei +e 8ntocme.te de auditorii interni- +e di+cut .i +e
+upervi5ea5 de ctre +upervi5or#
9#*#9#(# !on+tatrile .i recomandrile 3ormulate de auditorii interni +unt di+cutate pe timpul interveniei la
3aa locului cu repre5entanii entitii2+tructurii auditate- care vor +emna pentru luare la cuno.tin 3i.ele de
identi3icare .i anali5 a problemelor#
9#*#9#=# )n ca5urile 8n care repre5entanii entitii2+tructurii auditate re3u5 +emnarea pentru luare la
cuno.tin a 3i.elor de identi3icare .i anali5 a problemelor- auditorii interni tran+mit ace+te documente prin
regi+tratura entitii2+tructurii auditate .i continu procedura#
9#*#9#4# ;rocedura ;>$$# "nali5a problemelor .i 3ormularea recomandrilor

a) Prelucreaz testele realizate.


b) Analizeaz problemele identificate.
c) Enun consecinele si implicaiile problemelor
identificate.
d) Stabilesc cauzele problemelor identificate.
Auditorii interni e) Formuleaz recomandri pentru eliminarea cauzelor
problemelor identificate.
f) Elaboreaz fisele de identificare si analiz a
problemelor.
g) Indic proba de audit pentru fiecare constatare.
h) Numeroteaz si ndosariaz fisele de identificare si
analiz a problemelor n dosarul misiunii de audit
public intern.

Supervizorul/Seful a) Analizeaz si verific documentele si informaiile


compartimentului decare au stat la baza ntocmirii fiselor de identificare
audit public internsi analiz a problemelor.
b) Verific suficiena probelor de audit care susin
constatarea formulat n cadrul fisei de identificare si
analiz a problemei.
c) Supervizeaz fisele de identificare si analiz a
problemelor.

Reprezentantul Semneaz pentru luarea la cunostin fisele de


entitii/ identificare si analiz a problemelor.
structurii auditate
'+'
G7TG
9#*#(# "nali5a .i raportarea iregularitilor
9#*#(#$# ormularul de con+tatare .i raportare a iregularitilor- prev5ut 8n anexa nr# $%- +e 8ntocme.te 8n
ca5ul 8n care auditorii interni con+tat exi+tena +au po+ibilitatea producerii unor iregulariti#
9#*#(#'# ormularul de con+tatare .i raportare a iregularitilor cuprinde urmtoarele rubrici: problema-
con+tatarea- actele normative 8nclcate- con+ecina- recomandrile .i eventualele anexe +au probe de audit#
9#*#(#9# ?up completare .i +upervi5are- auditorii interni tran+mit 3ormularul .e3ului compartimentului de
audit public intern- care in3ormea5 8n termen de 9 5ile conductorul entitii publice care a aprobat mi+iunea
de audit public intern .i +tructura de control abilitat- care au obligaia de a continua veri3icrile .i de a
+tabili m+urile ce +e impun#
9#*#(#(# ;rocedura ;>$'# "nali5a .i raportarea iregularitilor
GTG

a) Identific iregularitatea.
b) Stabilesc actele normative nclcate.
c) Stabilesc consecinele cu privire la iregularitile
identificate.
Auditorii interni d) Formuleaz eventuale recomandri pentru eliminarea
iregularitii.
e) Identific probele care susin constatrile cu
privire la iregularitile identificate.
f) Elaboreaz formularul de constatare si raportare a
iregularitilor, l semneaz si l transmite imediat
sefului compartimentului de audit public intern.

a) Analizeaz si evalueaz iregularitatea identificat


si constatarea formulat.
Supervizorul b) Apreciaz suficiena probelor de audit care susin
constatarea formulat.
c) Supervizeaz formularul de constatare si raportare a
iregularitilor.

Seful a) Analizeaz si verific probele de audit care au stat


compartimentului dela baza elaborrii formularului de constatare si
audit public internraportare a iregularitilor.
b) Informeaz n termen de 3 zile conductorul entitii
publice care a aprobat misiunea de audit public intern
si structura de control abilitat.
'+'
G7TG
9#*#=# Revi5uirea documentelor .i con+tituirea do+arului de audit public intern
9#*#=#$# Revi5uirea documentelor +e e3ectuea5 de ctre auditorii interni pentru a +e a+igura c
documentele elaborate pe timpul derulrii mi+iunii de audit public intern +unt pregtite 8n mod core+pun5tor
.i adecvat#
9#*#=#$#$# "uditorii interni- prin revi5uirea documentelor- +e a+igur c dove5ile colectate pentru
+u+inerea con+tatrilor +unt +u3iciente- concludente .i relevante#
9#*#=#$#'# ;rocedura ;>$9# Revi5uirea documentelor
GTG

a) Numeroteaz corespunztor documentele procedurale,


documentele de lucru si lucrrile elaborate pe parcursul
derulrii misiunii.
b) Completeaz documentele procedurale, documentele de
lucru si lucrrile elaborate, acolo unde se consider c
sunt insuficiente.
Auditorii interni c) Se asigur c pentru fiecare constatare exist probe
de audit si c acestea sunt suficiente, concludente si
relevante.
d) Indexeaz, prin atribuirea de litere si cifre, fieca-
re document justificativ aferent constatrilor auditului
(prob, dovad de audit).
e) ntocmesc, dac este cazul, nota centralizatoare a
documentelor de lucru, prevzut la anexa nr. 18.

Supervizorul/Seful Verific si avizeaz nota centralizatoare a documentelor


compartimentului dede lucru.
audit public intern
'+'
G7TG
9#*#=#'# ?o+arul de audit public intern- prin in3ormaiile coninute- a+igur legtura 8ntre obiectivele de
audit- intervenia la 3aa locului .i raportul de audit public intern# "ce+tea +tau la ba5a 3ormulrii conclu5iilor
auditorilor interni#
9#*#=#'#$# 7tructura do+arului de audit public intern e+te urmtoarea:
a0 ?o+arul mi+iunii de audit public intern cuprinde urmtoarele +eciuni:
a#$# 7eciunea " > Raportul de audit public intern .i anexele ace+tuia:
> ordinul de +erviciu<
> declaraia de independen<
> proiectul raportului de audit public intern .i raportul de audit public intern<
> +inte5a raportului de audit public intern<
> te+tele e3ectuate<
> 3i.ele de identi3icare .i anali5a a problemelor /I";0<
> 3ormularele de con+tatare a iregularitilor /!RI0<
> programul de audit etc#
a#'# 7eciunea @ > "dmini+trativ:
> noti3icarea privind declan.area mi+iunii de audit public intern<
> minuta .edinei de de+c6idere<
> minuta .edinei de 8nc6idere<
> minuta reuniunii de conciliere<
> core+ponden cu entitatea2+tructura auditat etc#
a#9# 7eciunea ! > "nali5a ri+cului:
> documentaia privind anali5a ri+cului#
a#(# 7eciunea ? > 7upervi5area .i revi5uirea de+3.urrii mi+iunii de audit public intern:
> revi5uirea proiectului raportului de audit public intern<
> r+pun+urile auditorilor interni la revi5uirea proiectului raportului de audit public intern<
> documentaia privind +upervi5area#
b0 ?o+arul de lucru cuprinde copii xerox ale documentelor Cu+ti3icative- care con3irm .i +priCin
con+tatrile .i conclu5iile auditorilor interni# ?o+arul e+te indexat prin atribuirea de litere .i ci3re pentru
3iecare +eciune2obiectiv de audit din cadrul programului de audit# Indexarea trebuie + 3ie +impl .i u.or de
urmrit#
9#*#=#'#'# ?o+arele mi+iunii de audit public intern +unt proprietatea entitii publice .i +unt con3ideniale-
+e p+trea5 p,n la implementarea recomandrilor din raportul de audit public intern- dup care +e
ar6ivea5 8n concordan cu reglementrile legale 8n vigoare# Termenul de p+trare 8n ar6iv e+te de $& ani
de la data 3inali5rii mi+iunii de audit intern#
9#*#4# Eedina de 8nc6idere
9#*#4#$# Eedina de 8nc6idere a mi+iunii de audit public intern are +copul de a pre5enta con+tatrile-
conclu5iile .i recomandrile preliminare ale auditorilor interni- re5ultate 8n urma e3ecturii te+trilor#
9#*#4#'# )n cadrul .edinei de 8nc6idere- auditorii interni pre5int +tructurii auditate con+tatrile-
recomandrile .i conclu5iile#
9#*#4#9# Re5ultatele .edinei +e con+emnea5 8n minuta .edinei de 8nc6idere- prev5ut 8n anexa nr# $1#
9#*#4#(# ;rocedura ;>$(# Eedina de 8nc6idere
GTG

a) Planific sedina de nchidere.


b) Prezint constatrile, concluziile si recomandrile
misiunii de audit.
Auditorii interni c) ntocmesc minuta sedinei de nchidere.
d) Transmit minuta sedinei de nchidere structurii
auditate, pentru semnare.
e) ndosariaz minuta sedinei n dosarul misiunii de
audit public intern.

Supervizorul/Seful a) Particip la desfsurarea sedinei de nchidere, dup


compartimentului decaz.
audit public internb) Susine si argumenteaz constatrile, concluziile si
recomandrile formulate de auditorii interni.

Conductorul a) Particip la desfsurarea sedinei de nchidere.


entitii/ b) Prezint opiniile n privina constatrilor,
structurii auditateconcluziilor si recomandrilor auditorilor interni.
c) Confirm restituirea tuturor documentelor puse la
dispoziia auditorilor interni pe timpul derulrii
misiunii de audit intern.
'+'
G7TG
9#1# Raportarea re5ultatelor mi+iunii de audit public intern
9#1#$# Elaborarea proiectului raportului de audit public intern
9#1#$#$# La elaborarea proiectului raportului de audit public intern trebuie + 3ie re+pectate urmtoarele
cerine:
a0 con+tatrile aparin domeniului .i obiectivelor mi+iunii de audit public intern .i +unt +u+inute prin
probe de audit core+pun5toare<
b0 recomandrile +unt 8n concordan cu con+tatrile .i determin reducerea ri+curilor cu care +e con3runt
entitatea2+tructura auditat<
c0 con+tatrile- conclu5iile .i recomandrile cuprin+e 8n proiectul raportului de audit public intern au la
ba5 3i.ele de identi3icare .i anali5 a problemelor .i 3ormularele de con+tatare .i raportare a iregularitilor
elaborate +au alte probe de audit intern obinute#
9#1#$#'# )n redactarea proiectului raportului de audit public intern trebuie + 3ie re+pectate urmtoarele
principii:
a0 pre5entarea con+tatrilor 8ntr>o manier pertinent .i inconte+tabil<
b0 evitarea utili5rii expre+iilor impreci+e- a +tilului eliptic de exprimare- a limbaCului ab+tract<
c0 promovarea unui limbaC +implu .i u5ual .i a unui +til de exprimare concret<
d0 evitarea redactrii Cignitoare .i tendenioa+e<
e0 pre5entarea +uccint a con+tatrilor po5itive .i pre5entarea detaliat .i 3undamentat a con+tatrilor
negative<
30 ierar6i5area con+tatrilor 8n 3uncie de importan<
g0 evidenierea progre+elor con+tatate de la ultima mi+iune de audit#
9#1#$#9# ;roiectul raportului de audit public intern exprim opinia auditorului intern- ba5at pe con+tatrile
e3ectuate .i pe probele de audit colectate#
9#1#$#(# ;rocedura ;>$=# Elaborarea proiectului raportului de audit public intern
GTG

a) Elaboreaz proiectul raportului de audit public


intern cu respectarea cerinelor si criteriilor cuprinse
n structura-cadru a acestuia.
b) Prezint constatrile cu caracter negativ pe baza
fiselor de identificare si analiz a problemelor si
formularelor de constatare si raportare a
iregularitilor.
c) Prezint la modul general constatrile cu caracter
pozitiv.
Auditorii interni d) Identific si prezint cauzele si consecinele
constatrilor negative.
e) Formuleaz recomandri pentru disfunciile
constatate.
f) Face aprecieri cu privire la conformitatea
activitii auditate pe baza rezultatului ncadrrii
obiectivelor n nivele de apreciere.
g) Efectueaz modificrile solicitate de supervizor/
seful compartimentului de audit public intern.
h) Semneaz proiectul raportului de audit public intern.
i) Transmite sefului compartimentului de audit public
intern proiectul raportului de audit public intern
nsoit de documentaia justificativ.

Supervizorul/Seful a) Analizeaz proiectul raportului de audit public


compartimentului deintern.
audit public internb) Stabileste revizuirile necesar a fi efectuate n
cadrul proiectului raportului de audit public intern.
c) Supervizeaz proiectul raportului de audit public
intern.
'+'
G7TG
9#1#$#=# ;roiectul raportului de audit public intern re+pect urmtoarea +tructur>+tandard:
a0 ;agina de gard pre5int in+tituia- tema mi+iunii- locaia reali5rii mi+iunii#
b0 Introducerea pre5int date de identi3icare a mi+iunii de audit /ba5a legal de reali5are a mi+iunii de
audit- ordinul de +erviciu- ec6ipa de audit- entitatea2+tructura auditat- durata aciunii de auditare0- tipul-
+copul .i obiectivele mi+iunii- +3era de cuprindere a mi+iunii< perioada +upu+ auditrii- metodologia utili5at
8n reali5area mi+iunii de audit .i dac examinrile +e 3ac 8n totalitate +au prin +ondaC#
c0 Metodologia de de+3.urare a mi+iunii de audit public intern: +e o3er explicaii privind metodele-
te6nicile .i in+trumentele de colectare .i anali5 a datelor .i in3ormaiilor- precum .i a probelor .i dove5ilor
de audit# ?e a+emenea- +e pre5int documentele- materialele examinate .i materialele 8ntocmite 8n cur+ul
derulrii mi+iunii#
d0 !on+tatrile +unt pre5entate 8ntr>o manier care previne exagerarea de3icienelor .i permite pre5entarea
3aptelor 8n mod neutru# !on+tatrile e3ectuate +unt pre5entate +intetic- pe 3iecare obiectiv- activitate2aciune
auditabil 8n ordinea +tabilit 8n tematica 8n detaliu# !on+tatrile cu caracter po5itiv +unt pre5entate di+tinct
de con+tatrile cu caracter negativ# !on+tatrile negative +unt 8n+oite de cau5e- con+ecine .i recomandri#
e0 Recomandrile +unt pre5entate cu claritate- +unt reali5abile .i reali+te .i au un grad de +emni3icaie
important 8n ceea ce prive.te e3ectul previ5ibil a+upra entitii2+tructurii auditate#
30 !onclu5iile +unt 3ormulate pe obiectivele de audit +tabilite pe ba5a con+tatrilor e3ectuate#
g0 Opinia: auditorii interni 8.i exprim opinia cu privire la gradul de reali5are a activitilor auditate#
60 "nexele: +unt pre5entate in3ormaii care +u+in con+tatrile .i conclu5iile auditorilor interni- inclu+iv
punctele de vedere ale entitii2+tructurii auditate#
9#1#$#=#$# Elaborarea proiectului raportului de audit public intern are la ba5 in3ormaiile cuprin+e 8n 3i.ele
de identi3icare .i anali5 a problemelor .i 8n 3ormularele de con+tatare .i raportare a iregularitilor- precum
.i probele de audit colectate pe care +e ba5ea5#
9#1#$#=#'# Rapoartele utili5ea5 diagrame- +c6eme- tabele .i gra3ice care aCut la 8nelegerea con+tatrilor-
conclu5iilor .i recomandrilor 3ormulate- note de relaii- +ituaii- documente .i orice alte materiale probante
+au Cu+ti3icative#
9#1#'# Tran+miterea proiectului raportului de audit public intern
9#1#'#$# ;roiectul raportului de audit public intern tran+mi+ +tructurii auditate trebuie + 3ie complet- +
cuprind relatarea con+tatrilor- cau5elor- con+ecinelor- recomandrilor- conclu5iilor .i a opiniei 3ormulate
de auditorii interni#
9#1#'#'# Entitatea27tructura auditat anali5ea5 proiectul raportului de audit public intern .i tran+mite
punctul de vedere 8n termen de maximum $= 5ile calendari+tice de la primirea ace+tuia# ;rin netran+miterea
punctelor de vedere 8n termenele preci5ate +e con+ider acceptul tacit al proiectului raportului de audit public
intern#
9#1#'#9# ;unctele de vedere primite de la entitatea2+tructura auditat +e veri3ic .i +e anali5ea5 de ctre
auditorii interni 8n 3uncie de datele .i in3ormaiile cuprin+e 8n proiectul raportului de audit public intern .i de
probele de audit intern care +tau la ba5a +u+inerii ace+tora# ;roiectul raportului de audit public intern e+te
revi5uit 8n 3uncie de punctele de vedere acceptate#
9#1#'#(# ;rocedura ;>$4# Tran+miterea proiectului raportului de audit public intern
GTG

a) ntocmesc adresa de transmitere a proiectului


raportului de audit public intern ctre entitatea/
structura auditat si celelalte structuri funcionale
implicate n misiunea de audit.
b) Analizeaz eventualele puncte de vedere la proiectul
raportului de audit public intern al entitii/
structurii auditate.
c) si exprim opinia cu privire la observaiile
formulate de entitatea/structura auditat si efectueaz
Auditorii interni eventualele revizuiri ale proiectului raportului de
audit public intern.
d) Discut, dac este cazul, pregtirea unei reuniuni
de conciliere cu seful compartimentului de audit public
intern.
e) ndosariaz proiectul raportului de audit public
intern la dosarul misiunii de audit public intern.
f) ndosariaz punctul de vedere al entitii/
structurii auditate, dac este cazul.

Supervizorul/Seful a) Semneaz si transmite adresa de transmitere a proiec-


compartimentului detului raportului de audit public intern ctre entitatea/
audit public internstructura auditat.
b) Analizeaz observaiile entitii/structurii auditate
c) si exprim acordul asupra justificrilor formulate
de auditorul intern la observaiile entitii/structurii
auditate.
d) Discut cu auditorii interni, dac este cazul, pentru
pregtirea unei reuniuni de conciliere cu entitatea/
structura auditat.

Entitatea/Structuraa) Analizeaz proiectul raportului de audit public


auditat intern.
b) Formuleaz si transmite eventuale puncte de vedere la
proiectul raportului de audit public intern, n termen
de 15 zile calendaristice de la primirea acestuia, si
indic n mod expres dac solicit sau nu conciliere.
'+'
G7TG
9#1#9# Reuniunea de conciliere
9#1#9#$# "uditorii interni organi5ea5 reuniunea de conciliere cu +tructura auditat- 8n termen de $& 5ile
calendari+tice de la primirea punctelor de vedere .i a +olicitrii entitii2+tructurii auditate de a organi5a
concilierea# )n cadrul ace+teia +e anali5ea5 ob+ervaiile 3ormulate la proiectul raportului de audit public
intern de ctre entitatea2+tructura auditat#
9#1#9#'# ;rocedura ;>$%# Reuniunea de conciliere

a) Pregtesc reuniunea de conciliere n termen de 10


zile calendaristice de la primirea solicitrii formulate
de entitatea/structura auditat.
b) Informeaz entitatea/structura auditat asupra
locului si datei reuniunii de conciliere.
c) Particip la reuniunea de conciliere.
Auditorii interni d) Prezint punctul de vedere cu privire la eventualele
observaii formulate de entitatea/structura auditat,
susinut de probe de audit.
e) ntocmesc minuta reuniunii de conciliere, prevzut
n anexa nr. 20.
f) ndosariaz minuta reuniunii de conciliere n
dosarul misiunii de audit public intern.

Seful a) Particip la reuniunea de conciliere.


compartimentului deb) si exprim opinia cu privire la observaiile
audit public formulate de entitatea/structura auditat.
intern/ c) Hotrste, de comun acord cu auditorii interni,
Supervizorul asupra formei finale a constatrilor, concluziilor si
recomandrilor.

Reprezentanii a) Particip la reuniunea de conciliere.


entitii/ b) Formuleaz eventualele observaii cu privire la
structurii punctele de vedere aflate n divergen si le susin cu
auditate probe de audit.
'+'
9#1#(# Elaborarea raportului de audit public intern
9#1#(#$# Raportul de audit public intern +e de3initivea5 prin includerea modi3icrilor di+cutate .i
convenite 8n cadrul reuniunii de conciliere- inclu+iv a celor ne8n+u.ite#
9#1#(#'# )n ca5ul 8n care entitatea2+tructura auditat nu +olicit conciliere .i nu 3ormulea5 puncte de
vedere la proiectul raportului de audit public intern- ace+ta devine raport de audit public intern#
9#1#(#9# Raportul de audit public intern conine opinia auditorilor interni .i trebuie 8n+oit de o +inte5 a
principalelor con+tatri .i recomandri#
9#1#(#(# "uditorii interni +unt re+pon+abili pentru a+igurarea calitii raportului de audit public intern#
9#1#(#=# ;rocedura ;>$*# Raportul de audit public intern

a) Elaboreaz raportul de audit public intern innd


cont de proiectul raportului de audit public intern si
de rezultatele reuniunii de conciliere, dac este cazul.
b) Transmit raportul de audit public intern
supervizorului/sefului compartimentului de audit public
intern.
Auditorii interni c) Efectueaz eventualele modificri sau completri
propuse de supervizor/seful compartimentului de audit
public intern.
d) Semneaz documentul pe fiecare pagin.
e) ntocmesc sinteza principalelor constatri si
recomandri.
f) Solicit entitii/structurii auditate elaborarea
planului de aciune pentru implementarea recomandrilor
formulate.

Supervizorul a) Verific coninutul raportului de audit public intern


si face eventuale propuneri de revizuire.
b) Semneaz pe ultima pagin raportul de audit public
intern.

Seful a) Verific forma final a raportului de audit public


compartimentului deintern.
audit public internb) Propune spre avizare raportul de audit public intern.
'+'
9#1#=# ?i3u5area raportului de audit public intern
9#1#=#$# Ee3ul compartimentului de audit public intern tran+mite raportul de audit public intern- 3inali5at-
conductorului entitii publice pentru anali5 .i avi5are# Raportul e+te 8n+oit de +inte5a principalelor
con+tatri .i recomandri#
9#1#=#'# ;entru in+tituia public mic- raportul de audit public intern e+te tran+mi+ +pre avi5are
conductorului ace+teia#
9#1#=#9# ?up avi5area raportului de audit public intern- o copie a ace+tuia e+te tran+mi+ entitii2+tructurii
auditate#
9#1#=#(# )n ca5ul 8n care 8n mi+iunea de audit +unt implicate mai multe entiti2+tructuri- +unt tran+mi+e
3iecreia extra+e 8n copie din raportul de audit public intern#
9#1#=#=# ;rocedura ;>$1# ?i3u5area raportului de audit public intern

a) Pregtesc raportul de audit public intern n vederea


transmiterii conductorului entitii publice care a
aprobat misiunea de audit public intern.
b) ntocmesc adresa de transmitere a copiei raportului
Auditorii interni de audit public intern ctre entitatea/structura
auditat.
c) Transmit raportul de audit public intern, la cerere,
si ctre alte structuri/organisme, numai cu aprobarea
conductorului entitii.
d) ndosariaz raportul de audit public intern la
seciunea corespunztoare din dosarele de audit intern.

Seful a) Transmite raportul de audit public intern, nsoit de


compartimentului desinteza principalelor constatri si recomandri,
audit public internconductorului entitii publice care a aprobat
misiunea, pentru analiz si avizare.
b) Semneaz adresa de transmitere a copiei raportului de
audit public intern ctre entitatea/structura auditat.
c) Transmite UCAAPI/organului ierarhic superior o
informare, n termenele legale, despre recomandrile
care nu au fost nsusite din raportul de audit public
intern, nsoit de documentaia de susinere.

Conductorul Analizeaz si avizeaz raportul de audit public intern.


entitii care a
aprobat misiunea de
audit
'+'
9#1#4# 7upervi5area mi+iunii de audit public intern
9#1#4#$# Ee3ul compartimentului de audit public intern e+te re+pon+abil cu +upervi5area tuturor etapelor .i
procedurilor de de+3.urare a mi+iunii de audit public intern#
9#1#4#'# !alitatea de +upervi5or 8n cadrul unei mi+iuni de audit public intern revine .e3ului
compartimentului de audit public intern +au prin de+emnarea de ctre ace+ta a unui auditor intern#
9#1#4#9# )n ca5ul nominali5rii a unui auditor ca +upervi5or al mi+iunii de audit +e va urmri ca ace+ta +
aib pregtirea pro3e+ional adecvat .i competena nece+ar 8n vederea reali5rii ace+tei activiti#
9#1#4#(# 7copul aciunii de +upervi5are e+te de a +e a+igura c obiectivele mi+iunii de audit public intern au
3o+t atin+e 8n condiii de calitate#
9#1#4#=# 7upervi5area- 8n ca5ul 8n care .e3ul compartimentului de audit public intern e+te implicat 8n
mi+iunea de audit public intern- +e a+igur de un auditor intern de+emnat de ace+ta#
9#1#4#4# La entitile publice unde nu exi+t un .e3 al compartimentului de audit public intern- +upervi5area
e+te reali5at de un auditor intern care nu e+te implicat 8n auditarea activitilor pe care le +upervi5ea5#
9#1#4#%# Eventualele neclariti 8ntre +upervi5or .i auditorii interni +unt +oluionate de .e3ul
compartimentului de audit public intern#
9#1#4#*# ;rocedura ;>'&# 7upervi5area

Auditorii interni Prezint supervizorului toate documentele elaborate si


probele de audit colectate n timpul misiunii de audit.

a) Verific documentele elaborate si prezentate de


auditorii interni n toate fazele de derulare a misiunii
de audit.
b) Supervizeaz toate documentele verificate, activitate
care se realizeaz prin formalizare pe fiecare document
verificat.
c) Verific executarea corect a programului de audit
public intern.
Supervizorul d) Verific consistena si suficiena probelor si
dovezilor de audit pentru fiecare constatare de audit
efectuat.
e) Verific dac redactarea raportului de audit public
intern este exact, clar, concis.
f) ntocmeste nota de supervizare a documentelor,
prevzut n anexa nr. 21, n cazurile n care
supervizorul formuleaz observaii cu privire la
activitile sau documentele supervizate pe timpul
derulrii misiunii de audit public intern sau poate
utiliza alte documente care probeaz supervizarea.
'+'
9#$&# Urmrirea recomandrilor
9#$&#$# ?i+po5iii generale
9#$&#$#$# Obiectivul urmririi recomandrilor e+te at,t a+igurarea c recomandrile pre5entate 8n raportul
de audit public intern +e implementea5 8ntocmai la termenele +tabilite .i 8n mod e3icace- c,t .i evaluarea
con+ecinelor 8n ca5ul neaplicrii ace+tora#
9#$&#$#'# 7tructura auditat trebuie + in3orme5e compartimentul de audit public intern a+upra modului de
implementare a recomandrilor la termenele prev5ute 8n planul de aciune pentru implementarea
recomandrilor#
9#$&#$#9# ;roce+ul de urmrire a recomandrilor con+t 8n evaluarea caracterului adecvat- e3icacitatea .i
oportunitatea aciunilor 8ntreprin+e de ctre conducerea entitii2+tructurii auditate pentru implementarea
recomandrilor din raportul de audit public intern#
9#$&#$#(# Ee3ul compartimentului de audit public intern poate +tabili mi+iuni de veri3icare a implementrii
recomandrilor#
9#$&#'# Re+pon+abilitatea +tructurii auditate
9#$&#'#$# Re+pon+abilitatea +tructurii auditate 8n implementarea recomandrilor con+t 8n:
a0 elaborarea planului de aciune pentru implementarea recomandrilor<
b0 +tabilirea re+pon+abililor pentru 3iecare recomandare<
c0 implementarea recomandrilor<
d0 comunicarea periodic a +tadiului progre+ului 8nregi+trat 8n proce+ul de implementare a recomandrilor<
e0 evaluarea re5ultatelor obinute#
9#$&#'#'# ;lanul de aciune pentru implementarea recomandrilor +e tran+mite de entitatea2+tructura
auditat compartimentului de audit public intern care a reali5at mi+iunea de audit public intern#
9#$&#'#9# ;e parcur+ul implementrii recomandrilor entitatea2+tructura auditat tran+mite periodic
in3ormri a+upra +tadiului progre+ului 8nregi+trat 8n proce+ul de implementare a recomandrilor .i de+pre
+ituaiile de nere+pectare a termenelor de implementare#
9#$&#9# Re+pon+abilitatea compartimentului de audit public intern
9#$&#9#$# "uditorii interni care au reali5at mi+iunea de audit public intern anali5ea5 .i evaluea5 planul
de aciune pentru implementarea recomandrilor .i propun- dac e+te ca5ul- eventuale modi3icri#
9#$&#9#'# Evaluarea +tadiului de implementare a recomandrilor .i caracterul adecvat al aciunilor
8ntreprin+e +e urmre+c de ctre .e3ul compartimentului de audit public intern 8n 3uncie de in3ormrile
primite de la entitile2+tructurile auditate# "ciunile implementate necore+pun5tor +unt identi3icate de
auditul intern care propune +tructurii auditate eventuale modi3icri ale planului de aciune pentru
implementarea recomandrilor#
9#$&#9#9# Ee3ul compartimentului de audit public intern anali5ea5 periodic re5ultatele implementrii-
progre+ele 8nregi+trate 8n implementarea recomandrilor raportate de entitatea2+tructura auditat# Raportea5
anual a+upra progre+elor 8nregi+trate 8n implementarea recomandrilor ctre U!"";I +au organul ierar6ic
+uperior#
9#$&#9#(# )n ca5ul in+tituiilor publice locale mici- precum .i al entitilor publice centrale- cu un buget
anual de +ub = milioane lei- care nu au con+tituit compartiment de audit public intern- raportarea a+upra
progre+elor 8nregi+trate 8n implementarea recomandrilor +e 3ace de ctre conductorul entitii publice
re+pective#
9#$&#9#=# !ompartimentul de audit public intern comunic +eme+trial ctre U!"";I2conductorului
entitii publice care a aprobat mi+iunea de audit recomandrile neimplementate#
9#$&#9#4# ;rocedura ;>'$# Urmrirea recomandrilor
GTG

a) ntocmesc fisa de urmrire a implementrii


recomandrilor, prevzut n anexa nr. 22.
b) Primesc, analizeaz si, eventual, propun revizuiri la
planul de aciune pentru implementarea recomandrilor.
c) Verific implementarea recomandrilor la termenele
stabilite.
d) Verific progresele nregistrate n implementarea
Auditorii interni recomandrilor.
e) Actualizeaz fisa de urmrire a implementrii
recomandrilor, corespunztor informrilor entitii/
structurii auditate sau verificrilor efectuate.
f) ndosariaz fisa de urmrire a implementrii
recomandrilor n dosarul misiunii de audit public
intern.

a) Analizeaz recomandrile formulate n raportul de


audit public intern aprobat.
b) Elaboreaz planul de aciune pentru implementarea
recomandrilor.
Entitatea/Structurac) Transmite planul de aciune pentru implementarea
auditat recomandrilor ctre compartimentul de audit public
intern, n termen de 15 zile calendaristice de la
primirea raportului de audit public intern.
d) Efectueaz eventuale modificri ale planului de
aciune pentru implementarea recomandrilor, n funcie
de propunerile formulate de auditorii interni.
e) Implementeaz aciunile cuprinse n planul de aciune
pentru implementarea recomandrilor cu respectarea
termenelor prevzute n calendar.
f) Elaboreaz, periodic, informri cu privire la stadiul
implementrii recomandrilor.

a) Analizeaz propunerile de modificri ale planului de


aciune pentru implementarea recomandrilor formulate de
auditorii interni.
Seful b) Informeaz conductorul entitii care a aprobat
compartimentului demisiunea de audit cu privire la recomandrile
audit public internneimplementate la termen.
c) Verific progresele nregistrate n implementarea
recomandrilor.
d) Dup implementarea recomandrilor evalueaz valoarea
adugat de auditul intern si cuprinde aceste
informaii n raportrile periodice.

Conductorul Dispune msuri, n cazul neimplementrii la termen a


entitii care a recomandrilor formulate de auditorii interni.
aprobat misiunea
'+'
!";# IV
Mi+iunea de con+iliere
(#$# ?i+po5iii generale
(#$#$# !on+ilierea repre5int activitatea de+3.urat de auditorii interni menit + adauge valoare .i +
8mbuntea+c proce+ele guvernanei 8n entitile publice- 3r ca auditorii interni + 8.i a+ume
re+pon+abiliti manageriale#
(#$#'# "ctivitile de con+iliere de+3.urate de ctre auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit
public intern cuprind urmtoarele tipuri de mi+iuni:
a0 con+ultana propriu>5i+ +au con+ilierea- care are ca +cop identi3icarea ob+tacolelor care 8mpiedic
de+3.urarea normal a proce+elor- +tabilirea cau5elor- determinarea con+ecinelor- pre5ent,nd totodat
+oluii pentru eliminarea ace+tora<
b0 3acilitarea 8nelegerii- care e+te de+tinat obinerii de in3ormaii +uplimentare pentru cunoa.terea 8n
pro3un5ime a 3uncionrii unui +i+tem- +tandard +au prevedere normativ- nece+are per+onalului care are ca
re+pon+abilitate implementarea ace+tora<
c0 3ormarea .i per3ecionarea pro3e+ional- care +unt de+tinate 3urni5rii cuno.tinelor teoretice .i practice
re3eritoare la managementul 3inanciar- ge+tiunea ri+curilor .i controlul intern- prin organi5area de cur+uri .i
+eminare#
(#$#9# "ctivitatea de con+iliere +e organi5ea5 .i +e de+3.oar +ub 3orm de:
a0 mi+iuni de con+iliere 3ormali5ate- cuprin+e 8n planul de audit anual .i e3ectuate prin re+pectarea +c6emei
generale privind derularea mi+iunilor de con+iliere<
b0 mi+iuni de con+iliere cu caracter in3ormal- reali5ate prin participarea 8n cadrul di3eritelor comitete
permanente +au pe proiecte cu durat determinat- la reuniuni- mi+iuni- +c6imburi curente de in3ormaii<
c0 mi+iuni de con+iliere pentru +ituaii excepionale- ce pre+upun participarea 8n cadrul unor ec6ipe
con+tituite 8n vederea relurii activitilor ca urmare a unei +ituaii de 3or maCor +au altor evenimente
excepionale#
(#$#(# Organi5area .i de+3.urarea mi+iunilor de con+iliere- precum .i 3orma ace+tora +e propun de ctre
.e3ul compartimentului de audit public intern .i +e aprob de ctre conducerea entitii numai 8n condiiile 8n
care ace+tea nu generea5 con3licte de intere+e .i nu +unt incompatibile cu 8ndatoririle auditorilor interni#
!arta auditului intern trebuie + de3inea+c .i modalitile de organi5are .i de+3.urare a activitii de
con+iliere#
(#$#=# "uditorii interni in3ormea5 .e3ul compartimentului de audit public intern a+upra oricrei +ituaii
care le poate a3ecta independena +au obiectivitatea- indi3erent dac acea+t +ituaie e+te anterioar 8nceperii
mi+iunii +au +urvine 8n timpul de+3.urrii mi+iunii de con+iliere#
(#$#4# Reali5area mi+iunilor de con+iliere 3ormali5ate pre+upune urmtoarele:
a0 re+pectarea di+po5iiilor !artei auditului intern .i celorlalte prevederi care guvernea5 e3ectuarea
mi+iunilor de con+iliere<
b0 pre5entarea 8n +cri+ a cerinelor generale- precum .i a elementelor re3eritoare la modul de organi5are .i
de+3.urare a mi+iunii de con+iliere<
c0 +tabilirea +3erei activitilor nece+are atingerii obiectivelor mi+iunii de con+iliere<
d0 reali5area mi+iunilor la termenele prev5ute .i cu re+pectarea cadrului de reglementare prev5ut de
pre5entele norme<
e0 comunicarea .i raportarea re5ultatelor mi+iunii de con+iliere ctre conducerea entitii2+tructurii
auditate#
(#$#%# Ee3ii compartimentelor de audit public intern r+pund de organi5area- de+3.urarea mi+iunilor de
con+iliere .i a+igurarea re+ur+elor nece+are pentru e3ectuarea ace+tora .i urmre+c ca activitatea auditorilor
interni + +e derule5e 8n con3ormitate cu pre5entele norme .i cu principiile !odului privind conduita etic a
auditorului intern#
(#'# Metodologia de derulare a mi+iunilor de con+iliere 3ormali5ate pre+upune parcurgerea 8n cadrul
3iecrei etape a activitilor +peci3ice .i reali5area documentelor a3erente- con3orm +c6emei pre5entate 8n
continuare:

Etape Proceduri Cod Documente


procedur

PregtireaIniierea Elaborarea ordinului P-01 Ordinul de serviciu S
misiunii auditului de serviciu U
de intern P
consiliere Elaborarea declaraiei P-02 Declaraia de independen E
de independen R
V
Elaborarea notificrii P-03 Notificarea privind declansarea I
privind declansarea misiunii de consiliere Z
misiunii de consiliere A
+R
Sedina de deschidere P-04 Minuta sedinei de deschidere E
A
Colectarea Constituirea/ P-05 Chestionarul de luare la
si Actualizarea dosarului cunostin - CLC P-
prelucrarea permanent 13
informaii-
lor Prelucrarea si P-06 Lista obiectivelor,
documentarea activitilor/aciunilor
informaiilor
+
Elaborarea programului misiunii de P-07 Programul misiunii de consiliere
consiliere

Interven- Colectarea si analiza probelor de P-08 Teste
ia la audit
faa
locului Efectuarea testrilor si formularea Chestionar list de verificare -
constatrilor CLV; foi de lucru; interviuri;
chestionare

Revizuirea documentelor si P-09 Nota centralizatoare a
constituirea dosarului de audit documentelor de lucru

Sedina de nchidere P-10 Minuta sedinei de nchidere

RaportareaElaborarea Raportul de audit P-11 Raportul de audit public intern
rezultate-raportului public intern privind activitatea de
lor de consiliere
misiunii consiliere
de Difuzarea raportului P-12 -
consiliere de consiliere
+
Urmrirea Urmrirea recomandrilor P-14 Fis de urmrire a implementrii
recomand- recomandrilor
rilor
'+++++'
(#9# ;e ba5a metodologiei generale- U!"";I va de5volta o metodologie +peci3ic de derulare a mi+iunilor
de con+iliere 3ormali5ate- prin g6id general- aprobat prin ordin al mini+trului 3inanelor publice#
(#(# ?erularea mi+iunii de con+iliere 3ormali5ate
(#(#$# Etapele- procedurile .i documentele elaborate 8n derularea mi+iunilor de con+iliere 3ormali5ate
re+pect acelea.i cerine ca .i cele pre5entate la mi+iunea de audit de a+igurare- cu urmtoarele excepii:
a0 procedurile privind anali5a ri+cului nu +e reali5ea5 la mi+iunile de con+iliere 3ormali5ate<
b0 procedurile privind anali5a problemelor .i 3ormularea recomandrilor nu +e reali5ea5# !on+tatrile
3ormulate de auditorii interni +unt cuprin+e direct 8n rapoartele de con+iliere<
c0 la mi+iunile de con+iliere 3ormali5ate- pentru con+tatrile .i problemele identi3icate +e 3ormulea5
propuneri de +oluii<
d0 eventualele iregulariti con+tatate +unt adu+e la cuno.tina conductorului entitii publice .i +tructurii
de control<
e0 procedurile privind elaborarea proiectului raportului de con+iliere- tran+miterea ace+tuia .i reuniunea de
conciliere nu +unt +peci3ice mi+iunilor de con+iliere 3ormali5ate# ?up etapa de intervenie la 3aa locului +e
elaborea5 direct raportul de con+iliere#
(#(#'# ?ocumentele elaborate 8n cadrul procedurilor de+3.urate 8n derularea mi+iunii de con+iliere
3ormali5ate +e adaptea5 +peci3icului mi+iunii- 8n limitele 8n care +e impune acea+ta#
!";# V
Mi+iunea de evaluare a activitii de audit public intern
=#$# ?i+po5iii generale
=#$#$# Evaluarea activitii de audit public intern repre5int o apreciere- pe ba5e analitice- a 3unciei de
audit intern organi5ate .i de+3.urate 8n cadrul entitii publice- prin care +e o3er a+igurare cu privire la
atingerea obiectivelor- 8n con3ormitate cu 7tandardele internaionale de audit intern#
=#$#'# Evaluarea activitii de audit public intern pre+upune reali5area de veri3icri periodice- cel puin o
dat la = ani- 8n condiii de independen- 8n +copul examinrii cu obiectivitate a activitii de audit intern
de+3.urate 8n cadrul entitilor publice- din punctul de vedere al con3ormitii .i per3ormanei#
=#$#9# 7tructurile implicate 8n evaluarea activitii de audit public intern +unt urmtoarele:
a0 U!"";I reali5ea5 evaluarea activitii de audit intern de+3.urate la nivelul entitilor publice la care
+e exercit 3uncia de ordonator principal de credite- inclu+iv la cele care reali5ea5 auditul intern prin
+i+temul de cooperare<
b0 compartimentele de audit intern organi5ate la nivelul entitilor publice ierar6ic +uperioare reali5ea5
evaluarea activitii de audit intern de+3.urate la nivelul entitilor publice a3late 8n +ubordinea28n
coordonarea2+ub autoritatea ace+tora#
=#$#(# ?erularea .i reali5area mi+iunilor de evaluare a activitii de audit public pre+upun:
a0 examinarea cu obiectivitate a activitii de audit intern de+3.urate 8n cadrul entiti publice- pe ba5a
unei anali5e documentate- pentru a determina m+ura 8n care +unt 8ndeplinite cerinele de con3ormitate .i
per3orman 8n raport cu criteriile prede3inite- re+pectiv cadrul legi+lativ .i normativ al auditului intern-
!odul privind conduita etic a auditorului intern- procedurile- buna practic 8n domeniu<
b0 3urni5area de ctre auditorii interni care reali5ea5 mi+iunea de evaluare a activitii de audit public
intern a unei opinii independente .i obiective cu privire la gradul de con3ormitate .i de per3orman atin+ de
compartimentul de audit public intern<
c0 3ormularea de recomandri pentru 8mbuntirea activitii de audit public intern- 8n vederea cre.terii
e3icienei .i e3icacitii ace+tora#
=#$#=# "uditorii interni 8.i exprim opinia cu privire la activitatea de audit intern evaluat 8n 3uncie de
nivelele de apreciere acordate .i re5ultatele con+tatrilor e3ectuate cu privire la:
a0 re+pectarea normelor generale .i a normelor metodologice +peci3ice privind exercitarea activitii de
audit public intern<
b0 re+pectarea concordanei activitilor de audit intern cu procedurile compartimentului de audit public
intern<
c0 gradul de acoperire a tuturor proce+elor .i activitilor entitii publice prin mi+iunile de audit e3ectuate<
d0 nivelul de e3icacitate al auditului intern<
e0 valoarea adugat de auditul intern activitilor entitii publice#
=#$#4# 73era evalurilor activitii de audit public intern cuprinde- 3r a +e limita la ace+tea- urmtoarele:
a0 mi+iunea- competenele .i re+pon+abilitile compartimentului de audit public intern<
b0 independena +tructurii de audit intern 8n cadrul entitii publice<
c0 competena .i con.tiina pro3e+ional a auditorilor interni<
d0 managementul activitii de audit intern<
e0 natura activitii de audit intern<
30 programul de a+igurare .i 8mbuntire a calitii activitii de audit public intern<
g0 re+pectarea normelor +peci3ice proprii 8n de+3.urarea mi+iunilor de audit public intern<
60 comunicarea re5ultatelor mi+iunilor de audit public intern#
=#$#%# )n cadrul 3iecrui obiectiv al mi+iunii de evaluare- auditorii interni au 8n vedere at,t elemente care
prive+c con3ormitatea- c,t .i elemente care prive+c per3ormana activitilor evaluate#
=#'# Metodologia de derulare a mi+iunilor de evaluare a activitii de audit public intern pre+upune
parcurgerea- 8n cadrul 3iecrei etape- a procedurilor +peci3ice .i reali5area documentelor a3erente- con3orm
+c6emei pre5entate 8n continuare:

Etape Proceduri Cod Documente


procedur

PregtireaIniierea Elaborarea ordinului P-01 Ordinul de serviciu S
misiunii auditului de serviciu U
de intern P
evaluare Elaborarea declaraiei P-02 Declaraia de independen E
de independen R
V
Elaborarea notificrii P-03 Notificarea privind declansarea I
privind declansarea misiunii de evaluare Z
misiunii de evaluare A
+ R
Sedina de deschidere P-04 Minuta sedinei de deschidere E
A
Colectarea Constituirea/ P-05 Chestionarul de luare la
si actualizarea dosarului cunostin - CLC P-
prelucrarea permanent 17
informaii-
lor Prelucrarea si P-06 Lista obiectivelor,
documentarea activitilor/aciunilor
informaiilor
+
Elaborarea programului misiunii de P-07 Programul misiunii de evaluare
evaluare

Interven- Colectarea Efectuarea testrilor P-08 Teste
ia la si analiza si formularea
faa probelor de constatrilor Chestionar list de verificare -
locului audit CLV; foi de lucru; interviuri;
chestionare

Analiza problemelor si P-09 Fis de identificare si analiz
formularea a problemei - FIAP
recomandrilor
+
Revizuirea documentelor si P-10 Nota centralizatoare a
constituirea dovezilor de audit documentelor de lucru

Sedina de nchidere P-11 Minuta sedinei de nchidere

RaportareaElaborarea Elaborarea proiectului P-12 Proiectul raportului misiunii de
rezultate-proiectului raportului misiunii de evaluare
lor raportului evaluare
misiunii misiunii de
de evaluare Transmiterea P-13 -
evaluare proiectului raportului
misiunii de evaluare

Reuniunea de P-14 Minuta reuniunii de conciliere
conciliere

Elaborarea Raportul misiunii de P-15 Raportul misiunii de evaluare
raportului evaluare
misiunii de
evaluare Difuzarea raportului P-16 -
de audit public intern
+
Urmrirea Urmrirea recomandrilor P-18 Fis de urmrire a implementrii
recomand- recomandrilor
rilor
'+++++'
=#9# ;e ba5a metodologiei generale- U!"";I va de5volta o metodologie +peci3ic de derulare a mi+iunilor
de evaluare a activitii de audit public intern- prin g6id general- aprobat prin ordin al mini+trului 3inanelor
publice#
=#(# ?erularea mi+iunii de evaluare a activitii de audit public intern
=#(#$# Etapele- procedurile .i documentele elaborate 8n derularea mi+iunilor de evaluare a activitii de
audit public intern re+pect acelea.i cerine ca .i cele pre5entate la mi+iunea de a+igurare- cu urmtoarele
excepii:
a0 activitatea privind anali5a ri+cului nu +e reali5ea5 la mi+iunile de evaluare a activitii de audit intern<
b0 eventualele iregulariti con+tatate +unt adu+e la cuno.tina conductorului entitii publice .i +tructurii
de control#
=#(#'# ?ocumentele elaborate 8n cadrul activitilor de+3.urate 8n derularea mi+iunii +e adaptea5
+peci3icului mi+iunii de evaluare a activitii de audit public intern- 8n limitele 8n care acea+ta +e impune#
!";# VI
!arta auditului intern
4#$# Elaborarea !artei auditului intern
4#$#$# !arta auditului intern +e elaborea5 de compartimentele de audit public intern 8n con3ormitate cu
prevederile art# $* alin# /$0 din Legea nr# 4%'2'&&'- normele metodologice +peci3ice privind exercitarea
activitii de audit public intern- !odul privind conduita etic a auditorului intern .i 7tandardele
internaionale de audit intern#
4#$#'# !arta auditului intern repre5int documentul o3icial care pre5int mi+iunea- competena .i
re+pon+abilitile auditului intern#
4#$#9# !arta auditului intern +tabile.te +copul .i +3era de activitate a auditului intern- pre5int po5iia
compartimentului de audit public intern 8n cadrul entitii publice- pre5int drepturile .i obligaiile
auditorilor care activea5 8n cadrul compartimentului de audit public intern- autori5ea5 acce+ul la datele-
in3ormaiile .i alte bunuri 3i5ice- care +unt nece+are pentru reali5area activitii de audit intern#
4#$#(# !arta auditului intern in3ormea5 de+pre obiectivele- tipurile de audit .i metodologia de audit intern-
+tabile.te +i+temul de relaii 8ntre auditorul intern- entitatea2+tructura auditat- auditorii externi .i prevede
regulile de conduit etic#
4#'# !omunicarea !artei auditului intern
4#'#$# ;revederile !artei auditului intern- prev5ut 8n anexa nr# '9- +unt obligatorii pentru toi auditorii
interni care activea5 8n cadrul compartimentelor de audit public intern 8n3iinate la nivelul entitilor
publice#
4#'#'# Ee3ul compartimentului de audit public intern e+te re+pon+abil pentru actuali5area periodic a !artei
auditului intern#
4#'#9# !arta auditului intern actuali5at .i avi5at de comitetul de audit public intern- dup ca5- e+te
tran+mi+ +pre avi5are ctre U!"";I .i- apoi- +upu+ aprobrii conducerii entitii< la entitile publice
a3late 8n +ubordine28n coordonare2+ub autoritate e+te avi5at de organul ierar6ic#
4#'#(# !arta auditului intern +e tran+mite +tructurilor din cadrul entitii publice cu oca5ia reali5rii
mi+iunilor de audit public intern ori prin po+tare pe Ieb+ite>ul in+tituiei +au prin orice alt miCloc de
comunicare ce +e +tabile.te 8n 3uncie de dotrile exi+tente#
4#'#=# !arta auditului intern +e elaborea5 ca document di+tinct de normele +peci3ice privind exercitarea
activitii de audit public intern#
4#'#4# ;rocedura ;>'$# Elaborarea !artei auditului intern

a) Elaboreaz proiectul Cartei auditului intern cu


respectarea cerinelor si criteriilor cuprinse n
prezentele norme, Codului privind conduita etic a
auditorului intern si Standardelor internaionale de
audit intern.
b) Transmit proiectul Cartei auditului intern sefului
compartimentului de audit public intern.
c) Efectueaz modificrile propuse de seful
compartimentului de audit public intern n proiectul
Cartei auditului intern.
d) Retransmit proiectul Cartei auditului intern sefului
Auditorii interni compartimentului de audit public intern pentru validare.
e) Actualizeaz proiectul Cartei auditului intern n
conformitate cu opinia comitetului de audit public
intern, dup caz.
f) Transmit proiectul Cartei auditului intern, nsoit
de adresa de naintare, ctre UCAAPI/compartimentul de
audit public intern ierarhic superior, n vederea
avizrii.
g) Actualizeaz proiectul Cartei auditului intern n
conformitate cu opinia UCAAPI/compartimentului de
audit public intern ierarhic superior.

a) Analizeaz proiectul Cartei auditului intern.


b) Stabileste eventualele corecii la proiectul Cartei
Seful compartimen- auditului intern si le transmite auditorului responsabil
tului de audit pentru a fi efectuate.
public intern c) Semneaz proiectul Cartei auditului intern.
d) Prezint proiectul Cartei auditului intern n
comitetul de audit public intern, dup caz.
e) Semneaz adresa de naintare a proiectului Cartei
auditului intern ctre UCAAPI/compartimentul de audit
public intern ierarhic superior.
f) Prezint conductorului entitii proiectul Cartei
auditului intern n vederea aprobrii.

Comitetul de audit Analizeaz si avizeaz proiectul Cartei auditului


public intern/ intern, conform competenelor.
UCAAPI/
compartimentul de
audit public intern
ierarhic superior

Conductorul Aprob Carta auditului intern.


entitii publice
'+'
;"RTE" a III>a
Glo+ar

Termen Explicaie

Aciunea auditabil Reprezint operaiunea elementar din cadrul unei activiti ale
crei caracteristici pot fi definite teoretic si comparate cu
realitatea practic.

Procedura Atunci cnd este utilizat n cadrul metodologiei de derulare a


misiunilor de audit public intern, termenul se refer la activit-
ile necesar a fi parcurse n cadrul fiecrei etape, n funcie de
tipul misiunii. Acestea nu se identific cu procedurile opera-
ionale de lucru elaborate n baza Ordinului ministrului finanelor
publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/
managerial, cuprinznd standardele de control intern/managerial la
entitile publice si pentru dezvoltarea sistemului de control
intern/managerial, republicat, cu modificrile ulterioare.

Cauza Explicaia diferenei ntre ceea ce ar trebui s existe si ceea ce


exist efectiv cu privire la o constatare de audit

Carta auditului internDocument oficial care defineste scopul, obiectivele, organizarea,


competenele, responsabilitile si autoritatea structurii de audit
n cadrul entitii publice, sfera de aplicare, natura serviciilor
de audit privind asigurarea, consilierea si evaluarea, metodologia
de lucru, regulile de conduit a auditorilor interni si autorizeaz
accesul la documente, bunuri si informaii, care sunt necesare
pentru realizarea activitii de audit intern.

Controlul intern Totalitatea politicilor si procedurilor elaborate si implementate


de managementul entitii publice pentru a asigura: atingerea
obiectivelor entitii ntr-un mod economic, eficient si eficace;
respectarea regulilor specifice domeniului, a politicilor si
deciziilor managementului; protejarea bunurilor si informaiilor,
prevenirea si depistarea fraudelor si erorilor; calitatea documen-
telor contabile, precum si furnizarea n timp util de informaii de
ncredere pentru management

Compartimentul de Noiune generic privind tipul de structur funcional de baz a


audit public intern auditului public intern care, n funcie de volumul si complexi-
tatea activitilor si riscurile asociate de la nivelul entitii
publice, poate fi: direcie general, direcie, serviciu, birou sau
compartiment cu minimum 2 auditori interni, angajai cu norm
ntreag

Circuitul documentelorPrezentarea schematic a circulaiei documentelor n cadrul unei


activiti, unui proces sau unei entiti, ntre diverse posturi de
lucru, indicndu-se originea si destinaia lor, si care ofer o
viziune complet a traseului informaiilor si a suporturilor lor.
Constituie un element n abordarea auditului, care ine cont de
riscuri.

Mediul de control Atitudinea si aciunile conducerii cu privire la importana contro-


lului n entitate. Mediul de control reprezint cadrul si structura
necesar realizrii obiectivelor primordiale ale sistemului de
control intern. Mediul de control nglobeaz urmtoarele elemente:
- integritatea si valorile etice;
- concepia si stilul conducerii;
- structura organizatoric;
- atribuiile de competen si de responsabiliti;
- politicile si practicile relativ la resursele umane;
- competena personalului.

Fisa de identificare Reprezint un document de lucru ntocmit pe parcursul misiunilor de


si analiz a problemeiasigurare pentru fiecare problem identificat care sprijin
auditorii n parcurgerea unui raionament profesional pentru stabi-
lirea naturii problemei, faptelor, criteriilor, cauzelor, conse-
cinelor, precum si recomandrilor pentru remediere si prevenirea
apariiei pe viitor a deficienei.

Iregularitatea Reprezint abaterea semnificativ de la regulile procedurale si


metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile
activitii/aciunii auditate, rezultat dintr-o aciune sau
omisiune care are sau ar putea avea efectul prejudicierii bugetului
entitii sau posibilele indicii de fraud. O abatere de la
prevederile normative si procedurale aplicabile activitii/
aciunii auditate are caracter de iregularitate dac auditorii
consider c poate avea un impact major imediat asupra obiectivelor
patrimoniului sau imaginii entitii, impunndu-se, n funcie de
circumstane, luarea de msuri imediate de investigare sau
corectare de ctre persoanele n drept, fr a se mai astepta
parcurgerea normal a etapelor unei misiuni de audit public intern.

Probele Informaiile pe baza crora se fundamenteaz concluziile, opiniile


auditorului. Ele trebuie s fie:
- suficiente (informaii cantitative suficiente pentru ca auditorul
s poat s ndeplineasc bine munca si calitativ impariale,
astfel nct pot fi considerate fiabile);
- pertinente (informaiile corespund cu exactitate obiectivelor
auditului);
- au un cost de obinere rezonabil (informaiile au un cost de
obinere proporional cu rezultatul pe care auditorul urmreste s
l obin).

Obiectivele Enunuri generale elaborate de ctre auditorii interni care


definesc rezultatele urmrite prin misiunea respectiv.

Obiectivitate O atitudine mental imparial, care permite auditorilor interni s


realizeze misiuni astfel nct s cread n produsul muncii lor si
s nu fie nevoii s fac niciun compromis cu privire la calitate.
Obiectivitatea presupune ca auditorii interni s nu se lase
influenai de alte persoane n ceea ce priveste raionamentul lor
profesional n legtur cu aspectele de audit.

Ordinul de serviciu Mandat general acordat de ctre o autoritate calificat unui


auditor n vederea nceperii unei misiuni.

Circuitul auditului Stabileste fluxurile informaiilor, atribuiilor si responsabili-


(Pista de audit) tilor referitoare la acestea, precum si modul de arhivare a
documentaiei justificative complete, pentru toate stadiile
desfsurrii unei aciuni, care s permit, totodat, reconsti-
tuirea operaiunilor de la suma total pn la detalii individuale
si invers.

Planificarea Definirea obiectivelor, stabilirea politicilor, natura acestora,


activitii de audit calendarul de proceduri si testri destinate s ndeplineasc
obiectivele controalelor sau ale misiunilor de audit.

Programul misiunii de Un document care prezint activitile de urmat n vederea


audit public intern realizrii misiunii de audit.

Raportul de audit Opiniile scrise ale auditorului si constatrile formulate ca urmare


a testrilor efectuate n timpul misiunii de audit public intern
si/sau analizele si concluziile auditorului ca urmare a realizrii
misiunii.

Proces Ansamblul de activiti/aciuni corelate sau interactive care


transform elementele de intrare n elemente de iesire.

Recomandare Propunerea formulat pentru a corecta/a elimina deficienele


constatate si pentru a preveni materializarea riscului.

Coordonator/Seful Postul de nivel cel mai nalt n cadrul unei entiti, responsabil
compartimentului de de activitatea de audit intern.
audit public intern

Rezultate, impact Efectele unui program sau ale unui proiect, msurate la nivelul cel
mai semnificativ, innd cont de realizarea programului sau a
proiectului.

Riscul Posibilitatea de a se produce un eveniment susceptibil, de a avea


un impact asupra realizrii obiectivelor. Riscul se msoar n
termeni de consecine si de probabilitate.

Supervizarea Supervizarea este mai nti de toate un semn de unitate, funcia de


regularitate constnd n urmrirea activitilor/aciunilor si
validarea operaiilor agenilor prin ncadrare; ele se integreaz
sistemului de control intern. Este, de asemenea, elementul
indispensabil procesului de audit. Supervizorul ncadreaz,
orienteaz si monitorizeaz auditorii n toate etapele de natur s
ajusteze cu maximum de eficacitate operaiile, procedurile si
testele obiectivelor urmrite.
'+'
;"RTE" a IV>a
?ocumente +peci3ice de+3.urrii activitii .i mi+iunilor de audit public intern
Modelele documentelor +peci3ice de+3.urrii activitii .i mi+iunilor de audit public intern +unt prev5ute
8n anexele nr# $>'4- care 3ac parte integrant din pre5entele norme#
"NEA" $
la norme
> Model >
Metodologie de elaborare a programului de a+igurare .i
8mbuntire a calitii activitii de audit intern
"# )ndrumarul de elaborare a programului de a+igurare .i 8mbuntire a calitii activitii de audit intern
$# Introducere
$#$# 7cop
$#'# "utoritate .i re+pon+abilitate
$#9# Obiectivele generale ale programului de a+igurare .i 8mbuntire a caliti activitii de audit public
intern
'# Implementare
'#$# Evaluarea intern
'#$#$# @a5a legal
'#$#'# 7tadiul actual
'#$#'#$# 7upervi5area
'#$#'#'# Evaluarea per3ormanei auditorilor interni la 3inali5area mi+iunilor de audit public intern
'#$#'#9# Monitori5area reali5rii activitilor2aciunilor reparti5ate
'#$#'#(# Evaluarea anual a per3ormanelor pro3e+ionale individuale
'#$#'#=# Evaluarea reali5at de +tructura auditat
'#$#'#4# "utoevaluarea cu privire la implementarea +tandardelor de control intern2managerial
'#$#'#%# "lte evaluri interne
'#'# Evaluarea extern
'#'#$# @a5a legal
'#'#'# 7tadiul actual
'#'#'#$# Evaluarea reali5at de Unitatea !entral de "rmoni5are pentru "uditul ;ublic Intern
/U!"";I02compartimentele de audit public intern de la nivelurile ierar6ic +uperioare
'#'#'#'# Evaluarea reali5at de !urtea de !onturi
'#'#'#9# "lte evaluri externe
9# Monitori5area implementrii programului de a+igurare .i 8mbuntire a calitii activitii de audit
intern cuprinde m+urarea .i anali5a continu a indicatorilor de per3orman#
(# "ctuali5area programului de a+igurare .i 8mbuntire a calitii activitii de audit intern
=# "probarea programului de a+igurare .i 8mbuntire a calitii activitii de audit intern
4# "nexe
@# ;lan de aciune privind a+igurarea .i 8mbuntirea calitii activitii de audit intern
GTG

Compartimentul de audit public intern Data elaborrii:


'+'
*ST*
;lan de aciune privind a+igurarea .i 8mbuntirea calitii activitii de audit intern
GTG

Nr.
crt. Obiective Aciuni Indicatori Termene Responsabili Observaii


'++++++'
G7TG
Obiectivele programului vor acoperi toate re5ultatele evalurilor interne .i externe#
"probat
Ee3ul !ompartimentului de audit public intern-
########################
!# Raport privind monitori5area calitii activitii de audit intern
Raportul de monitori5are va cuprinde re5ultatele monitori5rilor periodice e3ectuate .i conclu5ii#
"NEA" '
la norme
> Model >
;lanul multianual de audit public intern

Compartimentul de audit public internPLANUL MULTIANUAL DE


AUDIT PUBLIC INTERN Data elaborrii:
'++'
"probat
!onductorul entitii publice-
##############################
;L"NUL MULTI"NU"L ?E "U?IT ;U@LI! INTERN

Domeniul auditabilDenumirea misiunii Anul realizrii


de audit public intern Observaii
Anul 1 Anul 2 Anul 3


'+++++'
"vi5at
!onductorul !ompartimentului de audit public intern-
#################################
"NEA" 9
la norme
> Model >
;L"NUL "NU"L ?E "U?IT ;U@LI! INTERN
GTG

Compartimentul de audit public internPLANUL ANUAL DE AUDIT


PUBLIC INTERN Data elaborrii:
'++'
G7TG
"probat
!onductorul entitii publice-
################################
;lanul anual de audit public intern
GTG

Domeniul Denumirea Obiectivele Tipul Perioada de Perioada Numrul de


auditabilmisiunii de generale alemisiuniirealizare a supus auditori
audit publicmisiunii de de auditmisiunii de auditriiimplicai nEntitatea
intern audit public public audit public misiunea de auditat
intern intern intern audit public
intern


'+++++++'
G7TG
"vi5at
!onductorul !ompartimentului de audit public intern-
#################################
"NEA" (
la norme
> Model >
Ordin de +erviciu
Entitatea public
!ompartimentul de audit public intern
Nr# ##### ?ata ############
OR?IN ?E 7ERVI!IU
)n con3ormitate cu prevederile art# ### lit# ### din Legea nr# 4%'2'&&' privind auditul public intern-
republicat- cu modi3icrile ulterioare- ale Jotr,rii Guvernului nr# $#&*42'&$9 pentru aprobarea Normelor
generale privind exercitarea activitii de audit public intern .i ale ;lanului anual de audit public intern 8n
perioada ########## +e va e3ectua o mi+iune de audit public intern la ####################- cu tema #######
;erioada +upu+ auditrii ########################
7copul mi+iunii de audit public intern e+te ########################## #
Obiectivele generale ale mi+iunii de audit public intern +unt:
a0 ######################<
b0 ######################<
###
n ###################### #
Menionm c +e va e3ectua un audit de ###############
Ec6ipa de audit public intern e+te 3ormat din urmtorii auditori:
$# ############################- auditor intern- coordonator ec6ip de audit intern
###
n #############################- auditor intern
7upervi5or al mi+iunii de audit public intern e+te #########- av,nd 3uncia de ###############
Ee3ul !ompartimentului de audit public intern-
################################
/numele .i prenumele0
"NEA" =
la norme
> Model >
?eclaraia de independen
Entitatea public
!ompartimentul de audit public intern
?E!L"R"KI" ?E IN?E;EN?ENKB
Numele .i prenumele: ###################
Mi+iunea de audit public intern: ########### ?ata: ################

Nr.
crt. Declararea conflictelor de interese si a incompatibilitii Da Nu

1. Ai avut/Avei vreo relaie oficial, financiar sau personal


cu persoane din cadrul entitii/structurii auditate care ar
putea s v limiteze msura n care putei s intervenii si s
constatai deficiene de orice fel cu privire la misiunea de
audit public intern?

2. Avei idei preconcepute fa de persoane, activiti, procese,


programe, grupuri, care au legtur cu entitatea/structura
auditat si care ar putea s v influeneze n misiunea de
audit?

3. Ai avut/Avei funcii sau ai fost/suntei implicat/implicat


n ultimii 3 ani ntr-un alt mod n activitatea entitii/
structurii ce va fi auditat?

4. Avei responsabiliti n derularea programelor si proiectelor


finanate integral sau parial de Uniunea European?

5. Ai fost implicat/implicat n elaborarea si implementarea


sistemelor de control ale entitii/structurii ce urmeaz a fi
auditat?

6. Suntei so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea


inclusiv cu conductorul entitii/structurii ce va fi auditat
sau cu membrii organului de conducere colectiv?

7. Avei vreo legtur politic, social care ar rezulta dintr-o


fost angajare sau din primirea de redevene de la vreun grup,
organizaie sau nivel guvernamental, care are legtur cu
entitatea/structura auditat?

8. Ai aprobat nainte documente, ordine de plat si alte


instrumente de plat pentru entitatea/structura ce va fi
auditat?

9. Ai fost/Suntei implicat/implicat n inerea evidenei


contabile la entitatea/structura ce va fi auditat?

10. Ai avut/Avei vreun interes personal care influeneaz sau


pare s influeneze ndeplinirea atribuiilor de serviciu cu
imparialitate si obiectivitate fa de entitatea/structura
auditat?

11. Putei evalua eficacitatea proceselor si sistemelor n raport


cu cerinele specificate si conformitatea obiectivelor cu
politica entitii?

12. Dac n timpul misiunii de audit public intern apar incompati-


biliti personale, externe sau organizaionale care afecteaz
obiectivitatea dumneavoastr de a lucra si a elabora rapoarte
de audit impariale, le notificai sefului compartimentului de
audit public intern?
'+++'
G7TG
$# Incompatibiliti per+onale:
'# ;ot 3i eliminate incompatibilitile:
9# ?ac da- explicai cum anume:
?ata:
"uditor intern- Ee3ul !ompartimentului audit public intern-
##################### ##########################################
/numele .i prenumele0
"NEA" 4
la norme
> Model >
Noti3icarea privind declan.area mi+iunii de audit public intern
Entitatea public
!ompartimentul de audit public intern
NOTII!"RE" ;RIVIN? ?E!L"NE"RE" MI7IUNII ?E "U?IT ;U@LI! INTERN
!tre: Entitatea ##########
?e la: Ee3ul !ompartimentului de audit public intern
Re3eritor la mi+iunea de audit public intern: ##########################
7timate27timat domn2doamn #######################-
)n con3ormitate cu ;lanul de audit public intern pe anul #######- urmea5 ca 8n perioada ########### + e3ectum o
mi+iune de audit public intern cu tema ###################
7copul mi+iunii de audit public intern 8l repre5int examinarea re+pon+abilitilor a+umate de ctre
conducerea entitii publice .i per+onalul de execuie cu privire la organi5area .i reali5area activitilor .i
8ndeplinirea obligaiilor 8n mod e3icient .i e3icace#
Obiectivele generale ale mi+iunii de audit public intern vor 3i:
a0 ######################### <
b0 ######################### <
####
n0 ######################### #
Ulterior- v vom contacta pentru a +tabili- de comun acord- data .i modul de organi5are a .edinei de
de+c6idere a mi+iunii de audit public intern 8n cadrul creia vom avea 8n vedere:
a0 pre5entarea auditorilor<
b0 pre5entarea .i documentarea obiectivelor generale ale mi+iunii de audit public intern<
c0 +copul mi+iunii de audit public intern<
d0 modalitatea de de+3.urare a mi+iunii de audit public intern- per+oanele de contact<
e0 alte a+pecte#
;entru o mai bun 8nelegere a activitii dumneavoa+tr- v rugm +a ne punei la di+po5iie documentaia
nece+ar privind: plani3icarea- organi5area .i controlul activitilor manageriale- legile .i reglementrile
aplicabile- organigrama entitii- regulamentul de organi5are .i 3uncionare- 3i.ele po+turilor- procedurile
operaionale de lucru- rapoartele de activitate etc#
;entru eventualele 8ntrebri privind de+3.urarea mi+iunii- v rugm +>l contactai pe domnul ############-
auditor intern- la tele3on ##############- e>mail #################### #
!u deo+ebit con+ideraie-
?ata:
Ee3ul !ompartimentului audit public intern-
###########################################
/numele .i prenumele0
"NEA" %
la norme
> Model >
Minuta .edinei de de+c6idere

Compartimentul de audit INTERVENTIA LA FATA LOCULUI Data ...............


public intern
Sedina de deschidere
++
Domeniul/activitatea auditat: .....................
Denumirea misiunii: ................................
Document redactat de: ..............................
Supervizat: ........................................
''
MINUT" EE?INKEI ?E ?E7!JI?ERE
"# Li+ta participanilor
GTG

Numele Funcia Entitatea/Structura auditat Semntura


'+++'
G7TG
@# 7tenograma .edinei
##########################################################################
##########################################################################
##########################################################################
"NEA" *
la norme
> Model >
!6e+tionar de luare la cuno.tin
GTG

Compartimentul de PREGTIREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN


audit public internData:
Colectarea si prelucrarea informaiilor
++
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat:
''
CHESTIONARUL DE LUARE LA CUNOSTINT

ntrebri formulate DaNuObservaii

1. Cunoasterea contextului socioeconomic

.......................................................

2. Cunoasterea contextului organizaional

.......................................................

3. Cunoasterea funcionrii entitii/structurii auditate

.......................................................
'+++'
Auditori interni, Supervizor,
................. ..................
G7TG
"NEA" 1
la norme
> Model >
7tabilirea punctaCului total al ri+curilor .i ierar6i5area ri+curilor
GTG
Gont *G

Compartimentul de audit PREGTIREA MISIUNII DE AUDIT Data: ..........


public intern
Analiza riscurilor
++
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:
''
7T"@ILIRE" ;UN!T"LULUI TOT"L "L RI7!URILOR EI IER"RJIM"RE" RI7!URILOR

Nr. Activiti/ Riscurile Criterii de analiz a risculuiPunctajul Ierarhizarea


crt. Obiective Aciuni identificatetotal (PT) riscurilor
Probabilitate Impact (I)
(P)


'+++++++'
Auditori interni, Supervizor,
................. ....................
"NEA" $&
la norme
> Model >
!6e+tionar de control intern

Compartimentul de auditPREGTIREA MISIUNII DE AUDITData:


public intern PUBLIC INTERN

Colectarea si prelucrarea
informaiilor

Domeniul/activitatea
auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:
'++'
CHESTIONAR DE CONTROL INTERN

ntrebri formulate DaNuObservaii

Obiectiv 1
.......................................................
Obiectiv 2
.......................................................
Obiectiv n
.......................................................
'+++'
"uditori interni- 7upervi5or-
################# ##################
"NEA" $$
la norme
> Model >
Evaluarea iniial a controlului intern .i +tabilirea obiectivelor de audit

Compartimentul de auditPREGTIREA MISIUNII DE AUDIT


public intern Data: ..........
Analiza riscurilor
++
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:
''
EVALUAREA INITIAL A CONTROLULUI INTERN SI STABILIREA OBIECTIVELOR DE AUDIT

Nr. ObiectiveActiviti/ Riscurile IerarhizareaControaleControale Evaluarea Selectare


crt. aciuni identificateriscurilor interne interne iniial a n auditare
existenteasteptatecontrolului
intern


'++++++++'
G7TG
!onclu5ii:
/7e vor meniona obiectivele- activitile- aciunile +electate 8n vederea auditrii#0
"uditori interni- 7upervi5or-
################# ##############
"NEA" $'
la norme
GTG
> Model >
;rogramul mi+iunii de audit public intern

Compartimentul de audit PREGTIREA MISIUNII DE AUDIT


public intern Data: .......
Elaborarea programelor
misiunii de audit public intern
++
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:
Aprobat de: Seful Compartimentului de audit public intern
''
PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

Obiective Activiti/Aciuni Tipul DurataAuditorii Locul


testrii(ore) interni desfsurrii
+++++
Misiunea de audit public intern

I. Pregtirea misiunii de audit intern

1. ntocmirea si
aprobarea ordinului de
serviciu

2. ntocmirea si
validarea declaraiilor de
independen

3. Pregtirea si transmi-
terea notificrii privind
declansarea misiunii de
audit public intern

4. Deschiderea misiunii
de audit public intern

5. Constituirea si
actualizarea dosarului
permanent

6. Prelucrarea si
documentarea informaiilor

7. Evaluarea riscurilor

8. Evaluarea controlului
intern

9. Elaborarea programului
misiunii de audit public
intern
+++++
II. Intervenia la faa locului

Obiectiv 1 1. Activitatea ......1.1. Aciunea .......

1.2. Aciunea .......

....................

n. Activitatea ......

n.1. Aciunea .......

n.2. Aciunea .......

....................

........ ....................

Obiectivul n1. Activitatea ......1.1. Aciunea .......

1.2. Aciunea .......

....................

n. Activitatea ......

n.1. Aciunea .......

n.2. Aciunea .......

....................

Revizuirea documentelor si
constituirea dosarelor de
audit intern

Sedina de nchidere
+++++
III. Raportarea misiunii de audit public intern

Elaborarea proiectului
raportului de audit public
intern

Transmiterea proiectului
raportului de audit public
intern

Reuniunea de conciliere

Elaborarea raportului de
audit public intern

Difuzarea raportului de
audit public intern
+++++
IV. Urmrirea recomandrilor

Elaborarea fisei de
urmrire a implementrii
recomandrilor
'+++++'
"uditori interni- 7upervi5or-
################### ####################
G7TG
"NEA" $9
la norme
GTG
> Model >
!6e+tionarul > Li+ta de veri3icare

Compartimentul de audit INTERVENTIA LA FATA LOCULUI


public intern Data: .......
Colectarea probelor de audit
++
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:
''
CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

Nr. ntrebri Da Nu Observaii


crt.
+++
Obiectivul de audit nr. .....

1.Activitatea/aciunea ......................

....ntrebri formulate

n.
'++++'
"uditori interni- 7upervi5or-
###################### ########################
"NEA" $(
la norme
> Model nr# $ >
Te+t

Compartimentul de audit INTERVENTIA LA FATA LOCULUI


public intern Data:
Colectarea probelor de audit
++
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:
''
TE7T

Obiectivul misiunii interne

Obiectivul testului

Modalitatea de esantionare

Descrierea testrii

Constatri

Concluzii
'+'
"uditori interni- 7upervi5or-
###################### ########################
G7TG
"NEA" $=
la norme
GTG
> Model nr# ' >
Te+t

Compartimentul de audit INTERVENTIA LA FATA LOCULUI


public intern Data:
Colectarea probelor de audit
++
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:
''
TE7T

Obiectivul misiunii

Obiectivul testului

Modalitatea de esantionare

Descrierea testrii
'+'

Nr. Elemente de Respectat Constatare (Ct)/Recomandare Referine


crt. verificat Comentariu (Co) n dosarele
DaNuNu este cazul de lucru

...

n
'+++++++'

Concluzii
'+'
"uditori interni- 7upervi5or-
###################### #####################
G7TG
"NEA" $4
la norme
GTG
> Model >
i. de identi3icare .i anali5 a problemei

Compartimentul de audit INTERVENTIA LA FATA LOCULUI


public intern Data:
Colectarea probelor de audit

Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat:
'++'
IEB ?E I?ENTII!"RE EI "N"LIMB " ;RO@LEMEI

Problema

Constatarea

Cauza

Consecina

Recomandarea
'+'

ntocmit Auditorii interni, Pentru luare Reprezentantul


.................. la cunostin entitii/structurii
Data: auditate

Supervizat Supervizorul/Seful
Compartimentului de
Data: audit public intern,
...............
'+++'
G7TG
"NEA" $%
la norme
GTG
> Model >
ormularul de con+tatare .i raportare
a iregularitilor

Compartimentul de audit INTERVENTIA LA FATA LOCULUI


public intern Data:
Colectarea probelor de audit
++
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:
''
ORMUL"RUL ?E !ON7T"T"RE EI R";ORT"RE " IREGUL"RITBKILOR

Problema

Constatarea

Actele normative
nclcate

Consecina

Recomandri

Anexe
'+'
"uditori interni- 7upervi5or-
###################### ########################
"NEA" $*
la norme
> Model >
Not centrali5atoare a documentelor de lucru

Compartimentul de audit INTERVENTIA LA FATA LOCULUI


public intern Data:
Revizuirea documentelor si
constituirea dosarelor de audit
public intern
++
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:
''
NOT" !ENTR"LIM"TO"RE " ?O!UMENTELOR ?E LU!RU

Constatarea Documentele justificative/ Exist Auditori


Probele de audit
Da Nu
++++
Seciunea... - Obiectivul de audit


'++++'
"uditori interni- 7upervi5or-
###################### ########################
G7TG
"NEA" $1
la norme
GTG
> Model >
Minuta .edinei de 8nc6idere

Compartimentul de audit INTERVENTIA LA FATA LOCULUI


public intern Data: .......
Sedina de ncheiere
++
Domeniul/activitatea auditat: .............
Denumirea misiunii: .................
Document redactat de: ..................
Perioada auditat: ......................
''
MINUT" EE?INKEI ?E )N!JI?ERE
"# Li+ta participanilor

Numele Funcia Entitatea/Structura auditat Semntura


'+++'
@# !onclu5ii
#########################################################################
#############################################################################
###################################################
G7TG
"NEA" '&
la norme
GTG
> Model >
Minuta reuniunii de conciliere

Compartimentul de audit RAPORTAREA ACTIVITTII DE


public intern AUDIT PUBLIC INTERN
Data: .......
Reuniunea de conciliere
++
Domeniul/activitatea auditat: .............
Denumirea misiunii: .................
Document redactat de: ..................
Supervizat de: ..........................
''
MINUT" REUNIUNII ?E !ON!ILIERE
"# Li+ta participanilor

Numele Funcia Entitatea/Structura auditat Semntura


'+++'
@# !onclu5ii
#########################################################################
#########################################################################
###################################################
G7TG
"NEA" '$
la norme
GTG
> Model >
Nota de +upervi5are a documentelor

Compartimentul de audit MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERN


public intern Data:
Nota de supervizare a
documentelor
++
Domeniul/activitatea auditat: .............
Denumirea misiunii: .................
Document redactat de: ..................
Supervizat de: ..........................
''
NOT" ?E 7U;ERVIM"RE " ?O!UMENTELOR

Nr. Lucrarea Propunerea sefului Rspunsul Revizuirea rspunsurilor


crt. structurii de audit/ auditorilorauditorilor de ctre seful
supervizorului misiunii, interni structurii de audit/
ca urmare a revizuirii supervizor
documentului

.... ..... ....... ...... ............


'++++'
G7TG
"NEA" ''
la norme
GTG
> Model >
i.a de urmrire a implementrii recomandrilor

Compartimentul de audit INTERVENTIA LA FATA LOCULUI


public intern Data:
Fisa de urmrire a
implementrii recomandrilor
++
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat:
''
IE" ?E URMBRIRE " IM;LEMENTBRII RE!OM"N?BRILOR

Entitatea public Compartimentul de audit public intern

Entitatea/Structura Misiunea de audit public intern: Raport de audit


auditat public intern
nr. ....../......

Nr. Recomandarea Implementat Parial NeimplementatData planificat/


crt. implementat Data implementrii


'+++++'
"uditori interni- 7upervi5or-
###################### ########################
G7TG
"NEA" '9
la norme
GTG
> Model >
7tructura !artei auditului intern

Compartimentul de audit public intern CARTA AUDITULUI INTERN Data: .........


'++'
G7TG
!"RT" "U?ITULUI INTERN > 7TRU!TURB MINIM"LB
$# ?i+po5iii generale
$#$# !arta auditului intern +e elaborea5 de compartimentele de audit public intern 8n con3ormitate cu
prevederile art# $* alin# /$0 din Legea nr# 4%'2'&&' privind auditul public intern- republicat- cu modi3icrile
ulterioare#
$#'# !arta auditului intern repre5int documentul o3icial care pre5int mi+iunea- competena .i
re+pon+abilitile auditului intern#
$#9# !arta auditului intern +tabile.te +copul .i +3era de activitate a auditului intern- pre5int po5iia
compartimentului de audit public intern 8n cadrul entitii publice- pre5int drepturile .i obligaiile
auditorilor care activea5 8n cadrul compartimentului de audit public intern- autori5ea5 acce+ul la datele-
in3ormaiile .i alte bunuri 3i5ice ale +tructurii auditate- care +unt nece+are pentru reali5area activitii de audit
intern#
$#(# !arta auditului intern in3ormea5 de+pre obiectivele- tipurile de audit .i metodologia de audit intern-
+tabile.te +i+temul de relaii 8ntre auditorul intern- entitatea2+tructura auditat- auditorii externi .i pre5int
regulile de conduit etic#
'# Mi+iunea .i obiectivele compartimentului de audit public intern
'#$# Mi+iunea compartimentului de audit public intern e+te de a acorda con+ultan .i a+igurri privind
e3icacitatea +i+temelor de management al ri+curilor- de control .i de guvernan- contribuind la obinerea
plu+valorii .i o3erind recomandri pentru 8mbuntirea ace+tora#
'#'# !ompartimentul de audit public intern a+i+t conducerea entitii2+tructurii auditate 8n reali5area
obiectivelor .i 3urni5ea5 evaluri obiective .i detaliate cu privire la legalitatea- regularitatea-
economicitatea- e3iciena .i e3icacitatea activitilor .i operaiunilor entitii#
'#9# Obiectivele compartimentului de audit public intern trebuie +tabilite a+t3el 8nc,t + +priCine
entitatea2+tructura auditat 8n urmtoarele direcii:
a0 a+igurarea bunei admini+trri a 3ondurilor publice .i p+trarea patrimoniului<
b0 re+pectarea con3ormitii<
c0 a+igurarea unor +i+teme contabile .i in3ormatice 3iabile<
d0 8mbuntirea managementului ri+cului- a controlului .i a guvernanei<
e0 8mbuntirea e3icienei .i e3icacitii operaiilor#
'#(# Obiectivul general al auditului public intern vi5ea5- 8n principal- 8mbuntirea managementului
entitilor2+tructurilor auditate prin 3urni5area de:
a0 activiti de a+igurare- care repre5int examinri obiective ale elementelor probante- e3ectuate cu +copul
de a 3urni5a entitilor publice o evaluare independent .i obiectiv a proce+elor de management al
ri+curilor- de control .i de guvernan<
b0 activiti de con+iliere- menite + adauge valoare .i + 8mbuntea+c proce+ele de guvernan din
cadrul entitilor publice#
'#=# 7erviciile de a+igurare 3urni5ate de compartimentul de audit public intern acoper:
a0 auditul de regularitate- care repre5int examinarea aciunilor a+upra e3ectelor 3inanciare pe +eama
3ondurilor publice +au a patrimoniului public- +ub a+pectul re+pectrii an+amblului principiilor- regulilor
procedurale .i metodologice care le +unt aplicabile<
b0 auditul per3ormanei- care examinea5 dac criteriile +tabilite pentru implementarea obiectivelor .i
+arcinilor entitii publice +unt corecte pentru evaluarea re5ultatelor .i aprecia5 dac re5ultatele +unt
con3orme cu obiectivele<
c0 auditul de +i+tem- care repre5int o evaluare de pro3un5ime a +i+temelor de conducere .i control intern-
cu +copul de a +tabili dac ace+tea 3uncionea5 economic- e3icace .i e3icient- pentru identi3icarea
de3icienelor .i 3ormularea de recomandri pentru corectarea ace+tora#
'#4# 7erviciile de con+iliere 3urni5ate de compartimentul de audit public intern acoper:
a0 3urni5area de con+ultan privind de5voltarea de noi programe- +i+teme .i proce+e .i2+au e3ectuarea de
+c6imbri +emni3icative 8n programele .i proce+ele exi+tente- inclu+iv proiectarea de +trategii de control
core+pun5toare<
b0 acordarea de a+i+ten privind obinerea de in3ormaii +uplimentare pentru cunoa.terea 8n pro3un5ime a
3uncionrii unui +i+tem- +tandard +au a unei prevederi normative- nece+are per+onalului re+pon+abil cu
implementarea ace+tora<
c0 3urni5area de cuno.tine teoretice .i practice re3eritoare la managementul 3inanciar- ge+tiunea ri+curilor
.i controlul intern- prin organi5area de cur+uri .i +eminare#
'#%# 7erviciile de evaluare acoper activiti 8n +3era veri3icrii aplicrii .i re+pectrii normelor-
in+truciunilor- precum .i a codului privind conduita etic a auditorilor interni#
9# 73era de activitate a auditului intern
9#$# 73era auditului public intern cuprinde toate activitile de+3.urate 8n cadrul entitii publice pentru
8ndeplinirea obiectivelor ace+teia- inclu+iv evaluarea +i+temului de control intern2managerial#
9#'# !ompartimentul de audit public intern trebuie + audite5e- cel puin o dat la 9 ani- 3r a +e limita la
ace+tea- urmtoarele:
a0 activitile 3inanciare +au cu implicaii 3inanciare de+3.urate de entitatea public din momentul
con+tituirii angaCamentelor p,n la utili5area 3ondurilor de ctre bene3iciarii 3inali- inclu+iv a 3ondurilor
provenite din 3inanare extern<
b0 plile a+umate prin angaCamente bugetare .i legale- inclu+iv din 3onduri comunitare<
c0 admini+trarea patrimoniului- precum .i v,n5area- gaCarea- conce+ionarea +au 8nc6irierea de bunuri din
domeniul privat al +tatului ori al unitilor admini+trativ>teritoriale<
d0 conce+ionarea +au 8nc6irierea de bunuri din domeniul public al +tatului ori al unitilor admini+trativ>
teritoriale<
e0 con+tituirea veniturilor publice- re+pectiv modul de autori5are .i +tabilire a titlurilor de crean- precum
.i a 3acilitilor acordate la 8nca+area ace+tora<
30 alocarea creditelor bugetare<
g0 +i+temul contabil .i 3iabilitatea ace+tuia<
60 +i+temul de luare a deci5iilor<
i0 +i+temele de conducere .i de control- precum .i ri+curile a+ociate unor a+t3el de +i+teme<
C0 +i+temele in3ormatice#
(# !ompetena compartimentului de audit public intern
(#$# 7tatutul2Independena compartimentului de audit public intern
(#$#$# !ompartimentul de audit public intern trebuie organi5at 8n +ubordinea direct a conductorului
entitii publice#
(#$#'# Ee3ul compartimentului de audit public intern e+te numit2de+tituit de ctre conductorul entitii
publice- cu avi5ul Unitii !entrale de "rmoni5are pentru "uditul ;ublic Intern /U!"";I0# ;entru entitile
publice a3late 8n +ubordonarea28n coordonarea2+ub autoritatea altor entiti publice# Numirea2?e+tituirea +e
3ace cu avi5ul entitii publice ierar6ice +uperioare- 8n condiiile legii#
(#$#9# Ee3ul compartimentului de audit public intern particip la reuniunile conducerii entitii publice- ale
comitetului de audit public intern +au ale oricrei altei +tructuri din cadrul entitii- cu atribuii 8n domeniul
guvernanei- managementului ri+cului +au controlului#
(#$#(# "ctivitatea de audit intern nu trebuie + 3ie +upu+ ingerinelor /imixtiunilor0 externe 8n ceea ce
prive.te de3inirea +3erei +ale de intervenie- reali5area e3ectiv a lucrrilor .i comunicarea re5ultatelor#
(#'# "tribuiile compartimentului de audit public intern
(#'#$# ;rin atribuiile +ale- compartimentul de audit public intern nu trebuie + 3ie implicat 8n elaborarea
procedurilor de control intern#
(#'#'# "tribuiile compartimentului de audit public intern trebuie de3inite 8n con3ormitate cu atribuiile
+tabilite 8n cadrul de reglementare- a+t3el:
a0 elaborea5 norme metodologice +peci3ice entitii publice 8n care 8.i de+3.oar activitatea- cu avi5ul
U!"";I- iar 8n ca5ul entitilor publice a3late 8n +ubordinea28n coordonarea2+ub autoritatea altei entiti
publice- cu avi5ul ace+teia<
b0 elaborea5 proiectul planului multianual de audit public intern- de regul pe o perioad de 9 ani- .i- pe
ba5a ace+tuia- proiectul planului anual de audit public intern<
c0 e3ectuea5 activiti de audit public intern pentru a evalua dac +i+temele de management 3inanciar .i
control ale entitii publice +unt tran+parente .i +unt con3orme cu normele de legalitate- regularitate-
economicitate- e3icien .i e3icacitate<
d0 in3ormea5 U!"";I de+pre recomandrile ne8n+u.ite de ctre conductorul entitii publice auditate-
precum .i de+pre con+ecinele ace+tora<
e0 raportea5 periodic a+upra con+tatrilor- conclu5iilor .i recomandrilor re5ultate din activitatea de audit
intern<
30 elaborea5 raportul anual al activitii de audit public intern<
g0 8n ca5ul identi3icrii unor iregulariti +au po+ibile preCudicii- raportea5 imediat conductorului
entitii publice .i +tructurii de control intern abilitate<
60 veri3ic re+pectarea normelor- in+truciunilor- precum .i a !odului privind conduita etic a auditorului
intern 8n cadrul compartimentului de audit public intern din entitile publice a3late 8n +ubordinea28n
coordonarea2+ub autoritatea altor entiti publice .i poate iniia m+urile corective nece+are#
(#9# Independena organi5atoric#
(#9#$# !ompartimentul de audit public intern 3uncionea5 8n +ubordinea direct a conductorului entitii
publice- exercit,nd o 3uncie di+tinct .i independent de activitile entitii publice#
(#9#'# ;rin atribuiile +ale- compartimentul de audit public intern nu trebuie + 3ie implicat 8n exercitarea
activitilor auditabile +au 8n elaborarea procedurilor +peci3ice- altele dec,t cele de audit intern#
(#9#9# "ctivitatea de audit public intern nu trebuie + 3ie +upu+ ingerinelor de nicio natur- 8ncep,nd de
la +tabilirea obiectivelor de audit- reali5area e3ectiv a lucrrilor +peci3ice mi+iunii .i p,n la comunicarea
re5ultatelor ace+teia#
(#9#(# Ee3ul compartimentului de audit public intern particip- 8n m+ura 8n care +e +olicit ace+t lucru- la
reuniunile conducerii entitii publice +au ale oricrei alte comi+ii- con+iliu +au comitet cu atribuii 8n
domeniul guvernanei entitii- managementului ri+cului .i controlului#
(#(# Obiectivitate individual
(#(#$# "uditorii interni trebuie + aib o atitudine imparial- + nu aib preCudeci .i + evite con3lictele
de intere+e- + 8.i 8ndeplinea+c atribuiile 8n mod obiectiv .i independent- cu pro3e+ionali+m .i integritate-
potrivit normelor .i procedurilor +peci3ice activitii de audit public intern#
(#=# "utoritatea compartimentului de audit public intern
(#=#$# !ompartimentul de audit public intern trebuie + reali5e5e activitatea de audit intern prin
re+pectarea principiilor de legalitate- economicitate- e3icien .i e3icacitate#
(#=#'# !ompartimentul de audit public intern are acce+ nelimitat la toate activitile- 8nregi+trrile .i
in3ormaiile pe care le con+ider nece+are pentru a>.i 8ndeplini core+pun5tor 3unciile +ale#
(#=#9# !ompartimentul de audit public intern are dreptul de a +olicita in3ormaii .i explicaii care +unt
nece+are pentru reali5area obiectivelor +ale#
(#=#(# !ompartimentul de audit public intern poate +olicita a+i+ten de la per+oane cali3icate din a3ara
entitii publice- 8n ca5ul 8n care nu deine cuno.tinele- abilitile .i celelalte competene nece+are pentru a>
.i reali5a mi+iunea de audit public intern#
(#=#=# !ompartimentul de audit public intern are dreptul de a reali5a mi+iuni de audit public intern la
entitile publice a3late 8n +ubordonarea28n coordonarea2+ub autoritatea +a#
(#4# 7tandardele pro3e+ionale
(#4#$# !ompartimentul de audit public intern trebuie + di+pun de toat competena .i experiena nece+ar
8n reali5area mi+iunilor de audit# ;regtirea .i experiena auditorilor interni con+tituie un element e+enial 8n
atingerea e3icacitii activitii de audit#
(#4#'# !ompartimentele de audit public intern trebuie + elabore5e norme2metodologii +peci3ice activitii
entitii publice 8n con3ormitate cu normele generale privind exercitarea activitii de audit public intern-
codul privind conduita etic a auditorilor interni .i +tandardele internaionale de audit intern#
(#4#9# !ompartimentul de audit public intern trebuie + di+pun de metodologii .i +i+teme IT moderne-
metode de anali5- de e.antionare .i in+trumente de control#
(#4#(# Indi3erent de natura lor- mi+iunile de audit public intern trebuie 8ncredinate acelor per+oane cu o
pregtire .i experien core+pun5toare nivelului de complexitate al +arcinii#
(#4#=# "uditorii interni trebuie + re+pecte .i + aplice principiile 3undamentale pentru pro3e+ia .i practica
de audit intern#
(#4#4# )n de+3.urarea activitii de audit intern- .e3ul compartimentului de audit public intern .i auditorii
interni trebuie:
a0 + re+pecte regulile de conduit pro3e+ional<
b0 + po+ede cuno.tinele- abilitile .i competenele nece+are pentru reali5area activitilor lor 8n condiii
de e3icien .i e3icacitate<
c0 + 3ie capabili + comunice e3icient- 8n +cri+ .i oral- pentru a expune clar .i e3icace con+tatrile-
conclu5iile .i recomandrile mi+iunii<
d0 + exercite activitile de audit cu con.tiincio5itate .i pricepere#
(#4#%# "uditorii interni trebuie + 8.i 8mbuntea+c cuno.tinele- abilitile .i alte competene printr>o
3ormare pro3e+ional continu# )n ace+t +en+ auditorii interni au obligaia de a participa la activiti de
pregtire pro3e+ional cel puin $= 5ile lucrtoare pe an#
=# Re+pon+abilitile .e3ului compartimentului de audit public intern .i ale auditorilor interni
=#$# Re+pon+abilitile .e3ului compartimentului de audit public intern
=#$#$# Re+pon+abilitile .e3ului compartimentului de audit public intern trebuie +tabilite 8n con3ormitate
cu atribuiile compartimentului de audit public intern#
=#$#'# "tribuiile .e3ului compartimentului de audit public intern trebuie +tructurate potrivit celor = 3uncii
ale managementului- .i anume: plani3icarea- organi5area- coordonarea- antrenarea .i controlul#
=#$#9# Ee3ul compartimentului de audit public intern trebuie + evalue5e periodic dac mi+iunea-
competenele .i re+pon+abilitile de3inite 8n carta auditului intern permit compartimentului de audit public
public intern + 8.i reali5e5e obiectivele 8n condiii de e3icien .i e3icacitate#
=#'# Re+pon+abilitile auditorilor interni
=#'#$# "tribuiile auditorilor interni trebuie +tabilite 8n con3ormitate cu atribuiile compartimentului de
audit public intern#
=#'#'# ?repturile auditorilor interni +unt +tabilite 8n con3ormitate cu prevederile care autori5ea5 drepturile
compartimentului de audit public intern#
4# Metodologia auditului intern
4#$# ;lani3icarea mi+iunilor de audit public intern
4#$#$# "uditorii interni reali5ea5 mi+iunile de audit public intern pe ba5 de mandat# Mandatul de
intervenie al ec6ipei de auditori interni e+te repre5entat de ordinul de +erviciu#
4#$#'# "uditorii interni mandatai +unt re+pon+abili de plani3icarea .i reali5area mi+iunilor de audit public
intern care le>au 3o+t 8ncredinate# La plani3icarea mi+iunii- auditorii interni trebuie + in cont de:
a0 obiectivele entitii auditate .i miCloacele prin care controlea5 reali5area ace+tora<
b0 ri+curile +emni3icative legate de activitate- obiectivele mi+iunii- re+ur+ele utili5ate .i +arcinile +ale
operaionale<
c0 adecvarea .i e3icacitatea +i+temelor de management al ri+curilor .i de control a activitii 8n raport cu un
cadru de re3erin<
d0 po+ibilitile de 8mbuntire +emni3icativ a +i+temelor de management al ri+curilor .i de control a
activitii#
4#$#9# "uditorii interni trebuie + elabore5e .i + 3ormali5e5e programul mi+iunii de audit public intern
pentru 3iecare mi+iune- inclu5,nd aria de aplicabilitate- obiectivele- calendarul .i alocarea re+ur+elor# "ce+tea
trebuie + r+pund urmtoarelor cerine:
a0 + 3urni5e5e in3ormaii cu privire la activitile ce vor 3i reali5ate de auditorii interni pe timpul reali5rii
mi+iunii de audit<
b0 + de3inea+c obiectivele mi+iunii<
c0 + +tabilea+c +3era de intervenie .i gradul nece+ar de detaliu al te+telor- pentru a atinge obiectivele
3iecrei etape a mi+iunii<
d0 + identi3ice activitile2aciunile care trebuie auditate<
e0 + +tabilea+c natura .i +3era de aplicare a te+telor#
4#$#(# Obiectivele mi+iunii de audit public intern +unt de3inite cu claritate- pentru 3iecare mi+iune 8n parte-
8n 3uncie de obiectul auditului- natura mi+iunii .i tipul de audit# Obiectivele trebuie + aborde5e proce+ele de
management al ri+curilor- de control .i de guvernan a+ociate domeniului auditabil# Obiectivele mi+iunii de
audit public intern +unt +tabilite pe ba5a re5ultatelor evalurii ri+curilor a+ociate domeniului auditabil#
4#$#=# Ee3ul compartimentului de audit public intern trebuie + +tabilea+c re+ur+ele care +unt nece+are
pentru reali5area obiectivelor mi+iunii de audit public intern# La 3ormarea ec6ipei trebuie + in cont de
natura .i complexitatea 3iecrei mi+iuni- de limitele de timp .i re+ur+ele di+ponibile#
4#$#4# 73era de cuprindere a mi+iunii de audit public intern e+te +tabilit 8n urma examinrii in3ormaiilor
cuno+cute de+pre activitatea auditabil .i +e re3er la toate activitile ce urmea5 a 3i auditate- natura .i
extinderea procedurilor pu+e 8n aplicare .i perioada +upu+ auditului# "cea+ta trebuie dimen+ionat
core+pun5tor pentru a a+igura atingerea obiectivelor mi+iunii 8n condiii de e3icien#
4#'# "cce+ul auditorilor interni la in3ormaii .i documente
4#'#$# "uditorii interni au acce+ la toate datele .i in3ormaiile utile .i probante- inclu+iv la cele exi+tente 8n
3ormat electronic- pe care le con+ider relevante pentru +copul .i obiectivele mi+iunii de audit public intern-
utili5,nd principiul circuitului auditului /pi+ta de audit0#
4#'#'# "uditorii interni pot +olicita date- in3ormaii- precum .i copii ale documentelor- certi3icate pentru
con3ormitate- de la per+oanele 3i5ice +au Curidice a3late 8n legtur cu +tructura auditat- iar ace+tea au
obligaia de a le pune la di+po5iie la data +olicitat#
4#'#9# ;er+onalul de conducere .i de execuie din +tructura auditat are obligaia + o3ere documentele .i
in3ormaiile +olicitate- 8n termenele +tabilite- precum .i tot +priCinul nece+ar de+3.urrii 8n bune condiii a
auditului public intern#
4#9# Noti3icarea entitii2+tructurii auditate
4#9#$# Re+pon+abilul entitii auditate trebuie + 3ie in3ormat cu privire la mi+iunea de audit public intern
ce urmea5 a 3i reali5at prin tran+miterea unei noti3icri privind declan.area mi+iunii de audit public intern#
;rin ace+t document conducerea entitii2+tructurii auditate e+te in3ormat cu privire la +copul- obiectivele
auditului .i durata mi+iunii de audit# Totodat pot 3i +olicitate documente nece+are pregtirii mi+iunii de
audit public intern#
4#9#'# Noti3icarea entitii2+tructurii ce urmea5 a 3i auditat +e 3ace cu $= 5ile calendari+tice 8nainte de
declan.area mi+iunii de audit# Noti3icarea trebuie + 3ie 8n+oit de carta auditului intern#
4#(# Reali5area mi+iunii la 3aa locului
4#(#$# Mi+iunea de audit public intern trebuie + 3ie reali5at 8ntr>un climat de 8ncredere .i + vi5e5e
8mbuntirea activitilor entitii auditate#
4#(#'# La .edina de de+c6idere- auditorii interni trebuie + +tabilea+c- 8mpreun cu re+pon+abilii entitii
auditate- per+oanele cu care vor comunica pe parcur+ul mi+iunii- 3ie pentru a e3ectua te+te a+upra muncii lor-
3ie pentru a lua interviuri .i a aduna in3ormaii#
4#=# In+trumentele .i te6nicile de audit
"uditorii interni trebuie + pun 8n aplicare in+trumente .i te6nici adecvate care + le permit + reali5e5e
activitile de audit intern 8n condiii de e3icien .i e3icacitate#
4#4# !omunicarea re5ultatelor
4#4#$# !on+tatrile .i recomandrile +unt adu+e la cuno.tina entitii auditate pe m+ura reali5rii- cu
+copul de a obine validarea ace+tora#
4#4#'# Intervenia la 3aa locului +e 8nc6eie pentru 3iecare mi+iune de audit public intern cu .edina de
8nc6idere- prin care +e in3ormea5 re+pon+abilii entitii auditate cu privire la con+tatrile e3ectuate .i
recomandrile 3ormulate#
4#4#9# "uditorii interni trebuie + comunice re5ultatele auditului prin tran+miterea proiectului raportului de
audit public intern la +tructura auditat- care 8l anali5ea5 .i tran+mite punctul de vedere 8n termen de $= 5ile
de la primirea raportului#
4#4#(# )n termen de $& 5ile de la primirea punctelor de vedere- compartimentul de audit public intern
organi5ea5 reuniunea de conciliere cu +tructura auditat 8n cadrul creia +e anali5ea5 con+tatrile .i
conclu5iile pentru care +>au 3ormulat puncte de vedere#
4#4#=# Ee3ul compartimentului de audit public intern trebuie + in3orme5e conducerea entitii publice care
a aprobat mi+iunea de+pre recomandrile care nu au 3o+t avi5ate2acceptate 8n cadrul reuniunii de conciliere
de ctre re+pon+abilii +tructurii auditate 8n+oite de documentaia de +u+inere#
4#4#4# Ee3ul compartimentului de audit public intern tran+mite raportul de audit public intern- 3inali5at-
8mpreun cu re5ultatele concilierii- conductorului entitii publice care a aprobat mi+iunea- pentru anali5 .i
avi5are#
4#%# Urmrirea recomandrilor
4#%#$# !ompartimentele de audit public intern trebuie + monitori5e5e +tadiul de implementare a
recomandrilor 3ormulate prin rapoartele de audit public intern- 8n vederea m+urrii e3icacitii +erviciilor
de audit intern .i +tabilirii gradului de adecvare a +oluiilor date la problemele identi3icate#
4#%#'# Re+pon+abilul entitii2+tructurii auditate trebuie + elabore5e .i + tran+mit compartimentului de
audit public intern un plan de aciune pentru implementarea recomandrilor# Re+pon+abilul entitii2+tructurii
auditate a+igur urmrirea aplicrii planului de aciune# 7tructura auditat in3ormea5 compartimentul de
audit public intern periodic la termenele +tabilite cu privire la +tadiul de implementare a recomandrilor-
progre+ele 8nregi+trate .i termenele care nu +unt re+pectate#
4#%#9# !ompartimentul de audit public intern evaluea5 periodic progre+ele 8nregi+trate 8n implementarea
recomandrilor raportate de entitatea2+tructura auditat#
%# Reguli de conduit
%#$# "uditorii interni trebuie + re+pecte codul privind conduita etic#
%#'# "uditorii interni trebuie + p+tre5e +ecretul pro3e+ional pentru toate in3ormaiile colectate cu oca5ia
reali5rii mi+iunii de audit public intern#
%#9# "uditorii interni trebuie + raporte5e imediat- pe linie ierar6ic- orice indicii de 3raud +au
iregularitate +emni3icativ con+tatat cu oca5ia mi+iunii de audit- ne3iind 8n +arcina auditorilor interni +
inve+tig6e5e 3rauda +au + e3ectue5e cercetri admini+trative 8n vederea recuperrii unor preCudicii +au
+tabilirii per+oanelor vinovate#
*# !olaborarea cu auditorii externi
*#$# !ompartimentul de audit public intern trebuie + menin un dialog cu auditorii externi pentru a
a+igura coordonarea activitii 8n vederea evitrii +uprapunerilor- uni3ormitatea de opinii- utili5area e3icient
de re+ur+e- +c6imbul de in3ormaii .i con.tienti5area con+tatrilor de audit#
*#'# Ee3ul compartimentului de audit public intern colaborea5 cu auditorii externi pentru a +e a+igura c
ace.tia prime+c in3ormaii adecvate de+pre activitatea de+3.urat 8n cadrul compartimentului pe care 8l
conduce#
*#9# !ompartimentul de audit public intern din cadrul entitilor publice tran+mite !urii de !onturi- p,n
la 3inele trime+trului I pentru anul precedent- raportul privind activitatea de audit public intern de+3.urat#
*#(# Repre5entanilor autori5ai ai !omi+iei Europene .i ai !urii de !onturi Europene li +e a+igur
drepturi +imilare celor prev5ute pentru auditorii interni- cu +copul proteCrii intere+elor 3inanciare ale
Uniunii Europene# "ce.tia trebuie + 3ie 8mputernicii 8n ace+t +en+ printr>o autori5aie +cri+- care + le
ate+te identitatea .i po5iia- precum .i printr>un document care + indice obiectul .i +copul controlului +au
in+peciei la 3aa locului#
1# ?i+po5iii 3inale
1#$# ;revederile cartei auditului intern +unt obligatorii pentru toi auditorii interni care activea5 8n cadrul
compartimentelor de audit public intern 8n3iinate la nivelul entitilor publice#
1#'# Ee3ul compartimentului de audit public intern e+te re+pon+abil pentru actuali5area periodic a cartei
auditului intern#
1#9# !arta auditului intern +e elaborea5 ca document di+tinct de normele +peci3ice privind exercitarea
activitii de audit public public intern#
>>>>>>>