ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢

ε

2 Α΢ΚΖ΢Ζ
2 Απξηιίνπ, 2009
Υώξα: Διιάδα
Οκάδα ______
Ολόκαηα θαη ππνγξαθέο
___________________ ___________
___________________ ___________
___________________ ___________
Page 1 of 9

Country: Greece (Ελλάδα) Language: Greek (Ελληνικά)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ A
A.1.
Τπνινγηζζείζα κάδα αζθνξβηθνύ νμένο (ΑΑ)
πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή
250 mL δηαιύκαηνο 3·10-3 M
(κε 3 ζεκαληηθά ςεθία)
Επγηζζείζα κάδα αζθνξβηθνύ νμένο (ΑΑ)

A.2.
Όγθνο
Φπα
δηαιύκαηνο
ιίδην
αζθνξβηθνύ
n. νμένο (ΑΑ) (mL)

Μάδα
αζθνξβηθνύ
νμέσο πνπ
πεξηέρεηαη (g)

Όγθνο NBS πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε
ζηελ
νγθνκέηξεζε
(mL)

1
2
3
4
5

A.3. ΓΡΑΦΗΚΖ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢Ζ
ΜΖΝ ΞΔΥΑ΢ΔΣΔ ΝΑ ΣΖΝ ΢ΤΜΠΔΡΗΛΑΒΔΣΔ!
΢ειίδα

2 από

9

΢πγθέληξσζε
δηαιύκαηνο
NBS
(M)

Country: Greece (Ελλάδα) Language: Greek (Ελληνικά)

A.4.
Μάδα θξνπηνρπκνύ πνπ δπγίζαηε
(γηα ηελ ηηηινδόηεζε 1)
Όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο NBS
πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζηελ νγθνκέηξεζε 1

Μάδα θξνπηνρπκνύ πνπ δπγίζαηε
(γηα ηελ ηηηινδόηεζε 2)

Όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο NBS
πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζηελ νγθνκέηξεζε 2

A.5. Μάδα αζθνξβηθνύ νμέσο ζε θάζε δείγκα:
Γείγκα 1

Γείγκα 2

A.6.

Δπί ηνηο εθαηό θαηά κάδα (%w/w) πεξηεθηηθόηεηα ηνπ AA ζην
θξνπηνρπκό:

A.7. Πόζα θνπηηά ρπκνύ ησλ 200 mL από απηά πνπ αλαιύζαηε πξέπεη λα
πίλεη έλαο άλζξσπνο ηελ εκέξα γηα λ’ αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο;

΢ειίδα

3 από

9

Country: Greece (Ελλάδα) Language: Greek (Ελληνικά)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ B

B1.1
Αξηζκόο εηθόλαο:

Καιιηέξγεηα:

1

A

2
3

B
4
C

5
6

B1.2
Βαθηήξηα

Μνύριεο/λεκαηνεηδείο
κύθεηεο
Εαραξνκύθεηεο

A
B
C

΢ειίδα

4 από

9

Country: Greece (Ελλάδα) Language: Greek (Ελληνικά)

B1.3.

Από ηα ζρήκαηα πνπ ζαο δίλνληαη, ζε πνηα από ηηο κνξθνινγίεο
(1-6) αληηζηνηρνύλ νη:

Escherichia coli
Staphylococcus aureus

Spirillum sp.

Αιεζέο

B1.4
Σόζν ηα πξνθαξπσηηθά, όζν θαη ηα επθαξπσηηθά
θύηηαξα έρνπλ ελδνθπηηαξηθά νξγαλίδηα πνπ
πεξηβάιινληαη από κεκβξάλεο, όπσο ηα κηηνρόλδξηα
θαη νη ρισξνπιάζηεο.
Ζ Πεληθηιιίλε είλαη απνηειεζκαηηθή ζηε ζεξαπεία
ησλ βαθηεξηαθώλ ινηκώμεσλ επεηδή δξα ζηα
θπηηαξηθά ηνηρώκαηα, ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηνπο
αλζξώπνπο.
Μόλνλ ηα πξνθαξπσηηθά θύηηαξα
ξηβνζώκαηα
πνπ
ζπκκεηέρνπλ
πξσηετλνζύλζεζε.

έρνπλ
ζηελ

Μόλνλ
ηα
επθαξπσηηθά
θύηηαξα
έρνπλ
κηθξνζσιελίζθνπο
πνπ
ζπκκεηέρνπλ
ζηνλ
δηαρσξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ θαηά ηε κίησζε.

΢ειίδα

5 από

9

Φεπδέο

Country: Greece (Ελλάδα) Language: Greek (Ελληνικά)

B2.1. Πίλαθαο.
Αξηζκόο
δνθηκ. ζσιήλα
1

΢πγθέληξσζε ελδύκνπ.
(κνλάδεο/mL)

Υξόλνη θαζόδνπ (s)

2
3
4
5
6

B2.2.

΢ρεδηάζηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ρξόλνπ ζε ζρέζε κε ηελ
ζπγθέληξσζε ηνπ ελδύκνπ.
ΜΖΝ ΞΔΥΑ΢ΔΣΔ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΒΔΣΔ ΣΖΝ ΓΡΑΦΗΚΖ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢Ζ ΢ΣΟ
ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΧΝ

B2.3.

Αλαγλσξίζηε ηελ κηθξνβηαθή θαιιηέξγεηα, Α ή Β, ε νπνία παξάγεη
πεθηηλάζεο θαη ππνινγίζηε ηελ δξαζηηθόηεηα πεθηηλάζεο ζε απηή (ηελ νπνία ζα
εθθξάζεηε ζε κνλάδεο δξαζηηθόηεηαο αλά mL ππεξθείκελνπ πγξνύ).
Καιιηέξγεηα:

Γξαζηηθόηεηα
πεθηηλάζεο:

B2.4. Τπνινγίζηε ηελ κεηαβνιή ηνπ ημώδνπο (ζε cP) ηνπ δείγκαηνο ζαο
σο απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ κε ηελ θαιιηέξγεηα (Α ή Β) πνπ
παξάγεη πεθηηλάζε, γλσξίδνληαο όηη:
ημώδεο (cP) = 0.25 (cPs-1) × ρξόλνο (s)

΢ειίδα

6 από

9

Country: Greece (Ελλάδα) Language: Greek (Ελληνικά)

B2.5. Πάξεηε ζαλ δεδνκέλν όηη 1 cP = 10

2

P πνηα είλαη ε κνλάδα κέηξεζεο
ηνπ ημώδνπο ζην Γηεζλέο ΢ύζηεκα (SI); Πνηα είλαη ε ηζνδπλακία ηεο ζε
centipoises (cP);
SI
……………………cP

B2.6.

Μηα εηαηξία ζέιεη λα παξάγεη ρπκό ημώδνπο 16 cP. Πνηα είλαη ε
ζπγθέληξσζε πεθηηλάζεο ε νπνία απαηηείηαη γηα λα θαηεξγαζηνύλ 10 mL ρπκνύ
θξνύησλ ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πνπ πεξηγξάθεθε;

Πόζεο κνλάδεο πεθηηλάζεο ρξεηάδνληαη γηα λα επεμεξγαζηνύλ 5000 L ρπκνύ;

B.7

΢ειίδα

7 από

9

Country: Greece (Ελλάδα) Language: Greek (Ελληνικά)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ C
C.1. Τπνγξαθή επηβιέπνληνο . ΠΡΟ΢ΔΞΣΔ! Αλ δελ εμαζθαιίζεηε ηελ ππνγξαθή
ηνπ επηβιέπνληνο δελ ζα βαζκνινγείηε γηα απηό ην κέξνο ηεο πεηξακαηηθήο
δηαδηθαζίαο .

_______________________________

C.2
T1 oC

1

2

3

T2 oC

V (volts)

΢ηελ
αξρή
(Start)
΢ηε
κέζε
(Med.)
΢ην
ηέινο
(End)
΢ηελ
αξρή
(Start)
΢ηε
κέζε
(Med.)
΢ην
ηέινο
(End)
΢ηελ
αξρή
(Start)
΢ηε
κέζε
(Med.)
΢ην
ηέινο
΢ειίδα

8 από

9

Mχυμού
(g)

Χρόνος
(s)

Παροχή μάζας
-1
m (g s )

Country: Greece (Ελλάδα) Language: Greek (Ελληνικά)

(End)
Μέζεο Σηκέο
o

T2 oC

T1 C

V (volts)

1
2
3
C.3.
Δπηζπλάςεηε ην γξάθεκα:
(V2/R ζε ζρέζε κε ην m )

C.4. Από ην γξάθεκα ππνινγίζηε ηε θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο θαη
από ηελ θιίζε ηελ εηδηθή ζεξκόηεηα cp ζε κνλάδεο SI

cp =
΢ειίδα

9 από

9

Country: Greece (Ελλάδα) Language: Greek (Ελληνικά)

C.5. Πόζε Δλέξγεηα έρεη δώζεη ν αληηζηάηεο ζην ρπκό θαηά ην ρξνληθό
δηάζηεκα ζπιινγήο ρπκνύ ζην 2ν ζηάδην ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο
(2ν Πείξακα );

C.6. Τπνζέζηε όηη δέθα ρηιηάδεο, 10 000 L ρπκνύ πξέπεη λα ςπρζνύλ από
ηνπο 15 °C ζηνπο 4 °C. Πόζε πνζόηεηα ελέξγεηαο πξέπεη λα αθαηξεζεί από ην
ρπκό;
Γερζείηε όηη ε ππθλόηεηα είλαη ίζε
Με ηε ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ

C.7.

Πνηα από ηηο πξνηάζεηο είλαη ιαλζαζκέλε.

a) Ζ ζπζθεπή Mariotte εμαζθαιίδεη όηη ε εμεξρόκελε παξνρή κάδαο ρπκνύ
από ηελ ζπζθεπή (ρπκνύ πνπ δηνρεηεύεηαη από ην ληεπόδηην (deposit)
δηακέζνπ ηνπ ζσιήλα) είλαη ζηαζεξή.
b) Ζ ζπζθεπή Mariotte εμαζθαιίδεη όηη ε πίεζε ζηελ ειεύζεξε επηθάλεηα
ηνπ ρπκνύ ην ληεπόδηην απμάλεη όζν ην ληεπόδηην αδεηάδεη.
c) Ζ ζπζθεπή Mariotte εμαζθαιίδεη όηη ε πίεζε ζηελ ειεύζεξε επηθάλεηα
ηνπ ρπκνύ ζην ληεπόδηην ειαηηώλεηαη όζν ην ληεπόδηην αδεηάδεη.
d) Ζ ζπζθεπή Mariotte επηηξέπεη ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα λα θζάζεη ζην
πάλσ κέξνο ηνπ ληεπόδηηνπ.

΢ειίδα

10 από

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful