You are on page 1of 180

0

PFA Anton Chiric


Sector 1, Bucuresti
CUI: RO 22477214
Nr. Reg. Corn.: F40/865/25.07.2003
antonchirica@yahoo.com
EXPERTIZA TEHNICA
asupra
CALITATII PLANSEULUI $I IMBRACAMINIJI PERETILOR TURNATI
IN TEREN REALIZATA PRIN TORCRETARE IN LUCRAREA:"TUNEL
ARTIFICIAL K M 7 1 + 8 2 4 K M 7 2 + 2 4 9 ; AUTOSTRADA ORA5TIE-SIBIU
LOT 4 KM 65+965 - KM 8 2 + 0 7 0 "
ANEXELE A.1 A.4
BUCURESTI, APRILIE 2 0 1 4
PFA Anton Chiric
Sector 1, Bucuresti
CUI: RO 22477214
Nr. Reg. Corn.: F40/865/25.07.2003
antonchirica@yahoo.corn
ANEXA Al
EXTRAS DIN PROIECTUL TEHNIC
PENTRU ELEMENTELE STRUCTURALE
ALE TUNELULUI ARTIFICIAL
'STALDI
j(i
s ta irom PROTECT TEHNIC
Asocierea ASTALDI SpA
-

03-P-11-SS-04-01-01 REV1: BREVIAR DE
Pagina
8/64
EUROCONSTRUCT 98 -ASTALROM
CALCUL TUNEL
Beneficia r:
Compania Nationala de Autostrazi si Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Ores tie -Sibiu -Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
Amestec pentru injectia de ancorare a tirantilor:
Tip (CP_012_1_2007):
Rezistenta caracteristica Ia cub (t=28 gg):
Rezistenta caracteristica [a cilindru (t=28 gg):
Raport maxim apa/ciment
C2 0 /2 5
fck,cube 2!
2 5 N/mm2
fck
^20 N/mm2
A/C :s 0.55
6. Des crierea Iucra rii
6.1 Interventii de consolidare a versantilor
Solutiile prevazute pentru realizarea segmentelor de traseu caracterizate prin sectiuni
transversale in debleu sau mixte sunt constituite prin reprofilarea sapaturiipotrivit unor
declivitati adecvate caracteristicilor mecanice ate terenului traversat si conditillor hidraulice din
zona; unde e necesar,in plus, pe langa LucrariLe de reprofilare se var realiza Si elemente de
sustinere, si pentru adancimi maride sapatura, o galerie artificiala.
Pentru soLutia propusa sunt de asemenea prevazutelucrari secundare de protectie a versantiLor
contra actiunilor de eroziune naturala, si anume interventii de captare a apelor de suprafata,
inierbarea taluzuritor prin modul hidroseminare; pe langa reprofilarea versantilor, se prevede
realizarea, [a inaltimi predefinite, de banchete de intrerupere a pantei cu Latimeade 3,00 m.
Eficacitatea solutiilor adoptate a fosta anatizata si verificata prin anaLize de stabilitate a
versantitor, pe baza investigatiilor geotehnice in situ si in laboratoare speciaLizate.Definita
conditia de stabilitate a taluzurilor se trece La dimensionarea geotehnica si structuraLa a
lucrariLor de sustinere.
6.2 Tunel artificial
Portiunea de traseu cuprinsa intre km 71+869,82 si 72+209,82 va fi constituita dintr-un tune[
artificial cu cai separate. Fiecare drum va fi construit intr-un tub al tunelui cu latimea neta La
interior de 13,29 m, si 0 inaLtime in axa galeriei cuprinsa intre 7,85 Si 8,50m.
TuneLul artificial va fi executat dupa tehnica "top-down", potrivit urmatoareloretape de
executie:
LIILIIIIII
h !j ll
4
zK
+
E l m
E l m
ASTAWI..
(staIrom -
PROIECT TEHNIC
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-11 -SS-04-0l -0 1_REV1: BREVIAR DE
Pagina
9/64
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCUL TUNEL
R p
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i executie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
1. Excavare pana La Cota diafragmeLor pe partea Cu muntele CU modeLarea peretiLor de
sapatura CU panta transversala de 2/3, La fiecare 6,00 m din inaltimea peretiLor se
exeCuta banChete orizontaLe de 3,00 m,
2. Executarea diafragmeLor perimetraLe si a panouriLor centrale,Considerateca elemente
struCturale vertiCale ale tuneluLui;
3. ExeCutare pLaCii de acoperis pe fundul sapaturii,pregatita in prealabil prin nivelare si
pozarea unei folii din PVC;
4. SapatUra tuneLului in subteran, de La intrari sau prin puturi dispuse oportun de-a LunguL
plaCri de aCoperis;
5. Realizarea pLacii fundatiei si a elementelor de finisare ale diafragmelor;
6. Acoperirea plaCii de aCoperis;
7. LuCrari de Captarea apelor idrauLica Si Completare a proteCtiei a peretiLor sapaturii prin
inierbarea taLuzuLui prin hidroseminare;
Dimensionarea LuCrarilor de realizarea a gaLeriei treCe prin doua faza diferite de analiza,
reprezentate de studiul stabiLitatiifronturiLorde sapatura si analiza de dimensionare a CadruLui Ce
COflStituie structura galeriei: in capitolele urmatoare vor fi prezentate metode de anaLiza pentru
verifiCare Si anaLizeLe mai SUS mentionate.
7. ANALIZA INCARCARILOR
7.1 Greutati proprii ale structurii
Greutatile proprii ale eLementelor care compun struCtura sunt evaluate in baza seCtiunilor
geometriCe Si greutatilor speCifice Corespunzatoare prezentate mai jos.
OteL 78.5 kN/m3
Betonarmat 25.0 kN/m3
Beton nearmat 24.0 kN/m3
7.2 Incarcari din trafic
ACtiuniLe variabiLe din trafiC, incLusiv efectele dinamiCe, stint definite de urmatoarele scheme de
incarcare (Load Model).
'ASA1
PROIECTTEHNIC
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-1 1-SS-04-0 1-0 1_REV1: BREVIAR DE
10/64
Pagina
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCUL TUN EL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi Si
proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
Aceasta incarcare actioneaza doar pe placa de fundatre a tunetutui.
Schem a deinca rca re I (LMI)este alcatuita din incarcari concentrate pe doua axe tandem (TS),
aplicate pe o amprenta a pneutui de forma patrata si tat de 0.40m
si din incarcari uniform destribuite (UDL) cum e descris in cele ce
urmeaza. Aceasta schema este considerata ca referinta pentru
verificarile atat globale cat si locale.
MM


0.5
Q=300 kN

2,0
Cmsia n 1

U0.5
qlt= 9 kN)m
Carico tandem 2 Q
=1,2 m
0 El
Tar.m
*50 m
D D-
'. Thna.m
-_D
1,601

U
V.0
Q2=200kN

20
Corsian.2
q 2.5 kN/m
I 0,5


L0,5
03=100kN

12.0 Corsian 3

q= 2.5 kN/m 2
Area rimanente q k2.5 kNJm
040
1
perw290 m
Schem a deinca rca re2 (LM2)este atcatuita dentr o singura axa de incarcare aplicata pe
amprentele caracteristice pneuriLor de forma rectangulara, de
200 kN
largime 0.60m si inaltime 0.35m. Aceasta schema se considera
doar pentru verificarile Locale.
OArezione deli asse
longifudinaie del ponte
200 kN
Canco asse
Qk400kN
ASTALO.O
('Irom
- PROIECT TEHNIC

Asocierea ASTALDI SpA -


03-P-11-SS-04-01-01 REV1: BREVIAR DE
Pagina
11/64
E UROCONSTRUCT 98 -ASTALROM
CALCUL UNEL
Beneficia r:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
Schem a deinca rca re3 (LM3- vehicule s pecia e) flu se Ia in consideratie.

Schem a deinca rca re4 (LM4) daca e considerabiLa,se reprezinta printr-o incarcare uniform
distribuita de 5 kN/m2. Aceasta incarcare trebuie sa fie apticata in toate zonele semriificative
pentru suprafata de iriftuenta, incLusiv aria separatorutui de trafic central, daca e relevant.
Toate incarcarile asociate schemelor de incarcare 1 si 2 se corisidera uniform distribuite.
Pe suprafata amprentei respective si se distribuie in straturi cu un unghi de
450
pana La pEanut
median at ptacil de moriotitizare.
b
h/2 T
n/2
Pavirrentazone
WV,
Considerand o grosime a complexuLui rutier de 0.10m si grosimea minima a ptacii de
moriolitizare h = 0.20 m
q = Qasse / (
b + 0.2 + 0.2) cu b = tatimea amprentei de incarcare.
:AS1A1 ,
(sirom
PROIE CTTE HNIC
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-11-SS-04-01-01 RE V1: BRE VIAR DE
Pagina
12/64
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCUL UNE L
Beneficia r:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
7.3 Incarcari din zapada
Incarcarea caracteristica din zapada La sal pentru zona respectiva este 1.5kN/m 2 .
Valoarea Sd de incarcare din zpada a fost calculat prin luarea In considerare formula propus de Eurocod
0 i zonarea respectiva din anex:
kAl M V
So
= L1 CC2
r
4},13 1,0 101 -
7,2 = 1.2
7.4 Conditii sismice
Conform regtementrii tehnice "Cod de praiectare seismic - Partea 1 - Prevederi de praiectare
pentru cldiri" indicativ P 100-1/2006, zonarea acceleraiei terenulul pentru proiectare, in
ASTAW
(5b1r0m
-PROTECT TEHNIC
As ocierea ASTALDI SpA
-03-P-il -SS-04-0 1-0 1_REV1: BREVIAR DE
EUROCONSTRUCT 98 -ASTALROM
CALCUL TUNEL
13/64
Beneficia r:

Compania Nationala de Autostrazi si


ojetProiectare i execu tie autostrada Oras tie -Sibiu -Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
7
Constanta pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta

IMR = 100 ani,


are o valoare ag = 0 ,08g pana La aproximativ limita dintre judetele Alba si Sibiu, iar de aici pana
La sfarsitul pachetuLul A5, in apropiere de Cristian, valoarea este de ag = 0 ,16g
Perioada de control (colt) Tc a spectrului de rspuns reprezinta grania dintre zona de valori
maxime In spectrul de acceleratli absolute i zona de valori maxime In spectrul de viteze
relative.
Pentru zona studiata, perioada de colt are vaLoarea Tc=0,7sec.
Spectrul de prolect La SLY se ontine impartind cu factorul de structura q spectrul elastic dat de
relatiile urmatoare:
Se(T)=ag b(T)
unde:
b(T)=1+
b o
-1
xT 0<T:9TB
TB
b(fl=b0TB <T!5Tc
b(fl=2.75x Tc Tc <T^TD
T
b(fl=2.75xT ^TD
Spectrut vertical se considera Ia
45% dincel orizontal.

ASTALD.
Irom
-PROIE CT TE HNIC
Asocierea ASTALDI SpA-
03-P-11 -SS-04-0l -0 1_RE V1: BRE VIAR DE
Pagina
EUROCONSTRUCT98 -ASTALROM
CALCUL TUNE L
14/64
Beneficia r:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orast -ie - Sibiu -Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
7.5 Impingerea Pamantului
In ce priveste evaluarea impingeritor care actioneaza pe diafragme, programul Paratie-Deep
Excavation permite adoptarea a numeroase metode de analiza (Culomb, Rankine, Caq uot-Kerisel,
Lancettotta, etc.). In cazul de fata au fost optim exploatate capacitatile programului realizand
analize neliniare; in acest caz impingerile sunt evaluate cu teoria Rankine, considerand nula
frecarea retativa intre teren si panourile de diafragme. Formularea adoptata de program pentru
determinarea impingeriLor care actioneaza amonte si aval de fiecare diafragma e asadar
urmatoarea:
= o +2c
In care:
VaLorile impingerilor amintite mai SUS sunt oportun variate de program in definirea proximarilor
de calcul (Stadlu Umita de expLoatare si star limite STR si GEO), intervenind asupra definitiel
valoritor ughiului de frecare Si coeziune prin coeficienti de siguranta partiali
definiti in Eurocoduri.
In privinta defininii incarcarli pseudostatice reprezentative pentru seism se face referire La
teoria Eui W ood pentru structuri subterane contravantuite.
Formutarea Lul W ood, special adaptata in cazul comportamentului "rigid" at structurii subterane,
prevede definirea unei incarcari pseudostatice aplicata La toata inaltimea diafragmei
supraterane pe lungimea galeriei, potrivit formuLei:
Parametrii de referinta pentru definirea soticitarii apLicate intreguLui tronson de diafragma
suprateran, poltrivi prevederilor Eurocod 8 Si Anexei Romane La Eurocod8, sunt urmatorii:
ASTALDI

O.Wor
astaIrom
FLIRflCONSTREICT TR ADINGqg
-ASOCIE RE AASTALDI
Str. Nicolae Caramfil nr. 53, Sector 1Cod 014142 Bucuresti, R
omaniUROCONSTRUCT ASTALROM
Tel: +40214111399 / 4112019 Fax: +40214111701SIBIU
Ina tentia : Donrnului Prof. Anton Chirica
1
IbIR E/ESIR E
Tel 0722/747473 L..!
.
Referinta : Proiecta re s i Executie Autos tra da Ora s tie-Sibiu, Lot 4 : km 65-1-965 - km 82+070
Subiectul: Expertiza tehnica
Domnule Prof. Chirica,
Prin aceasta scrisoare, dorim sa ne comunicati disponibilitatea dunineavoastra si pretul unei
expertize, referitor la imbracamintea peretilor mulati cu torcret din tune!.
Mai exact, expertiza trebuie sa acopere antreprenorul general, de once concluzie negativa sau
once neconformitate care ar putea aparea, si care sa demonstreze ca lucrarile efectuate sunt
conform contractului si indeplinesc legile si standardele romane.
Avem nevoie de aceasta expertiza deoarece, reprezentantul clientului si reprezentantul
lnginerului sunt impotriva rezultatului lucrarilor pentru peretii mu!ati centrali si laterali,
sustinand ca aspectul estetic al suprafetei tratate flu este pe placul br.
Pnincipalele puncte criticate sunt:
- Lipsa p!aneitatii suprafetelor laterale;
- Suprafata torcretului flu este neteda;
- Prezenta unor microfisuri;
- Grosimea torcretu!ui atinge un maxim de 30cm in unele puncte;
Vrem sa subliniem ca Proiectul Tehnic ofer o acoperire a diafragmelor cu un strat de Torcrete
pana la 10cm grosime.
Credem ca am respectat pe deplin proiectul, din punctual de vedere al aplicarii torcretului
(mixture corecta, respectarea metodologiei etc.) pe suprafata peretilor mulati, si deoarece peretii
flu sunt perfect drepti ci din potriva cu diferente mari de aliniament intre acestia am fost nevoiti
sa ne conformam cu cei 10cm de torcret, crescand grosimea acestuia peritru ai putea oferii
maximul de planeitate.
Bineinteles ca folosind torcret (prin definitie fara cofraj) nu s-a obtinut acelas fivel de planeitate
si de finusaj precum al betonului cofrat.
Cu toate acestea va asiguram ca pe toata lungimea tunelului s-a respectat proiectul tehnic.
Pagina 1din 2
AS1AWL.
PROIECTTEHNIC
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-11-SS-04-01-01 REV1: BREVIAR DE
Pagina
EUROCONSTRUCT 98 -ASTALROM
CALCUL TUNEL
15/64
Beneficia r:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
a./g= 0,16;
I = 1,4;
St
= 1,2;
S = 1,0
Actiunea seismica, potrivit metodei lui W ood, reprezentata de o incarcare uniform distribuita in
Lungul marginhi gal.eriei cuprins intre acoperis si radier, se calcuteaza cu formula:
U
w
'L = S - ll = ((L16 4 14) + 1.24 195x1L}.,= iJ.0 Lj,.'
Unde:
Cj
Pentru ca tine cont de coeficientul de importanta at Lucrarii;
S=Ss*Sr
=1.00*1.20=1.20ConSiderand Ss unitar dupa normativul romanesc Si ST egat cu 1,20
deoarece structura se gaseste La bazaa unui versant;
H = 8,90+1,00+0,60 = 10,50m.
determinand a vatoare a incarcarii distribuite pseudostatica egata CU 5,5t/m.
8. Inves tiga tii geotehnice
Investigatlile geotehnice au constat din investigatii de teren si investigatii de laborator.
Sondaie aeotehnice
Pentru determinarea Conditillor geotehnice ale terenului de fundare, Conform SR eN ISO 22475-1 Si
SR EN 1997-2., au fost executate:
- 3 foraje geotehnice. F21A, F21B si F22 (executate in faza PT) CU adancimea de
35,40 si 50 m si A5/28 (executat in faza SF), cu adancimea de 31.3 m
- penetrari dinamice in foraf (SPT)
AsociereaASTALDI SpA-
03-P-11-SS-04-01-01_REV1: BREVIAR DE
Pagina
16/64
(1rom
PROJECT TEHNIC
'1
EUR OCONSTR UCT98 -ASTALR OM
I
CALCUL TUNEL
R P
Beneficia r:
Com pa nia Na tiona la de Autos tra zi si
proiect.Prowctare i execu tie autostrada Orastie -Sibiu -Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
Forajele au fost executate pentru identificarea si
descrierea Iitologiei. Adncimea de investigare a forajelor este de 35.00-50.00 m.
Forajele au fost amplasate la urmatoarele pozitii kilometrice:

lucrari de arta/debleu
p ozitie kilometrica
adancime indicative
iw. cit
obiectiv
I I
(iu) foraj
26 72+ 025 35 F21A
27 72+ 075 40 F21B
28 _________
debl eu + groapa de imprumut
72+ 200 50 F22 (3P3)
i
9_
72+ 215 40 F22
0 72+ 425 40 F23
31 72+ 425 25 F23 (BP4) -
a. foraje geotehnice
F21A (km 72+025) F21B (km 72+075) F22 (km 72+215)
0.00-0.30: so! vegetal ; 0.00-1.10: nisipprafos cu pietris; 0.00-0. 10: so! vegetal
0.30-2.00: argil a prafoasa; 1.10-2.60: argil a prafoasa; 0.10-11.10: argil a nisipoasa
2.00-10.70: argil a prafoasa 2.60-3.00: nisip prafos 11.10-32.20: argil a marnoasa
10.70-11.6: argil a marnoasa 3.00-10.90: argil a prafoasa 32.20-50.00: nisip fin prafos
11.60-21.00: argil a prafoasa 10.90-25.00: argil a mamoasa
21.00-27.40: nisip prafos 25.00-27.70: nisipprafos
27.40-35.00: nisip prafos 27.70-35.00: argil a marnoasa
35.00-40.00: nisip prafos
Din foraje au fost recoltate probe tulburate si netulburate care au fost analizate In
laborator, In conformitate Cu standardele in vigoare Si respectnd cerintele normelor de proiectare.
AS1AL.
(aIrom -
PROIE CT TE HNIC
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-11-SS-04-01-01 RE V1: BRE VIAR DE
17/64
Pagina
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCUL UNE L
Beneficia r:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
F-j
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
b penetrari dinamice in foraj (SPT)
adancime I Ni. L,vituii/30cm I Grad de indetare !connistenta
F21A______________________
2.0048
4.0056
6.00refiz
8060iefuz
11.00refuz
13.00635. indesat
17.0050
F1B________________________
1.7036
3.0045
6.00
9.6056
12.0064
15.00refuz
18.001 efiz
F22
2.78 17
4475 14
6.75 17
6.75 16
10.75 25
16.45 73
21.45 67
24.40lefLz
27.30refz tam
30430 ref,z tare
34,27 refuz tam
37412 rlZ tare
39.15 efuz tare
41,25 refuz tale
t
fuz
af fu tare
fuz tale
re tare
fuz tare
uz tale
c apa subterana
Apa subterana fl u a fost intalnita in foraje.
Investiciatii de laborator
Ca urmare se raporteaza rezultatele din probele de laborator.
AsrAL 70-JL
-PROIE CT TE HNIC
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-11 -SS-04-0 1 -0 1_RE V1: BRE VIAR DE
T
Pagina

E UROCONSTRUCT 98 -ASTALROM
CALCUL UNE L
18/64
Beneficia r:
Compania Nationala de Autostzi si Proiect:Proiectare
i executie autostrada Orastie -Sibiu -Lot-ui 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA

P13051011 pyoPOfl y404691110000841000101001041006 I 1800 C.U. OE 0011IE TE R CLASS


UU
WOl iI( 10100151010810000p40 00971100340pOon---------------
Void DO00864
3014SIlOdO7

WI yV74 PO40387
08401 LL LP
P25336 0.011008 .01010 CoC!
p F -USCS
000011010 S0p40 m00p.6. oopnr % -lilOm' 0%050% 6.6. 6. 6. I 6. 6. 6. 1090 lIPSOPS1080 -
Sdw ,thcIayol oe 5Y5,SLolthodlroceous

8.00-8O0 19.6425,0 231 157140.080.09157.9803330.2 33.102 22 92.9 45.0196,2 41.2 22,7 43708 CH
0100010
p009.72.0210
200
511*8 doy0800 510192 42). wos
2122.50.23.001906 22.02.76 10.0440330,0479529 69.030.2 38.8 0,04.3492746.7 374.9 CV
079.101009.

80701601 p040007 40111104940011101111300 D100190010610100COO OE DOI4E 'TE R CLASS


UU
WORK148l 0106344010000P10 804811S.wp IeElOO#09406- - - - - - - - - - - - - - -
7 000 7074 P010380 LI. LPP 1.00.96 00110942 .0SS. C. C! p 11-USd3
0080004030196400031p .C.0001016. - 11904II0% 1130% 6. 6. 6. 6. 6. 6. % 1180118101165083-
SiIl w dIl Ioyo9c4910y 15V52!.w'Oh 070034
15.06.0.66 065100600.00808000.Vo,d. min ploocc 190125.32.7315.8140,95 0,08303.0200420.332.10.02.5 53.244.353.123,0CII
804010n w ith OCt 111010
a loft CLoyoy08038948 -ool y 140697.y (5251
MGM 0215 210,00.20,00.371). 8080, nnoi.Lpl oo4o. 0.30408*08 19.16 25,5 233 102742.970.75192.3054.330.010,30.02.070,122.160.9 23.8 44274196.
322-31
MH
- 882 000018.
334.00.38.060,06*010,0! #D[VfOl 001827!0,0

P0y50601 poop001y*11015015 (60819 60*0 008 011314001011 11380 C.U. OE DOME 7E R CLASS
UU
WORK10104063110001mp10 00lll 901,p IlD40cnOlOIO-----------------
So
7
960 79 70 PO403117 LL LPIP 00036 9080308 6. 6' 8 960USd3

,ft
046011011 3100940mOOpc n.m1 S - nc&0% * 00% 6. 6.6. 6. 6. 6. 6. 1180 085 OP. 483
1130.1.90
SO08 .001 cl Oy 0.4 III 0110300000 4484 096.
23,00.3,50
146004034,
21.46 13,3 23118,9428.730,40309,4242.7 21.7 20.00.5 38.631.429,5 37.021.323832 ' CL
*081H 00010.
58*40cloy090009606.8*012.505,30241
p,.g32. 02235,04,8,80
-Ud,/10(1 00951000033
15,39 29,5 2,73 15,45 43,29 0,70359,0003,134,326,00,018 56,830.431,421.8 MV
p1400810001108 withHCI 1118%.
M45y I.T. o Cloyoy49 hOly0609gray ' 5.2
412,00.12.503,11nIIc001001,0010,94.y54800008. 19.6424,7 27115,75 40,740.68757.39 51,2 35.015,30.01.378.5 20.279.133.6 'MI
10081, pia060. Aeacoion will 180100019
MacI. cloy: SighOy oaydy 811 olay.y 40111
S18270.18.00 3h1115.6024.9 2.09 15,09 40.010,68198.3062.031.420.6 0.06.072.022.0273.9 MV
84,1:88109
ASTAI
Irom
-PROIE CT TE HNIC
Asocierea ASTALDI SpA
03-P-11-SS-04-01-01 _RE V1: BRE VIAR DE
Pa gina
19/64
EUROCONSTRUCT 98 -ASTALROM
CALCUL TUN E L
Beneficia r:
Compania Nationala de Autostrazi
si Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie -Sibiu -Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
9. Metode adoptate Si modele de calcul
9.1 Scenarii de proiect pen tru SLU
Abordarea de proiectare adoptata pentru verificarea de siguranta impotriva staril limite uttime a
Lucrarii geotehnice a fost dezvoltata folosind o combinatie de coeficienti partiali pentru actiuni,
pentru parametrii geotehnici si pentru rezistente.In particular, in ceea ce priveste normativul
tehnic adoptat,si diverse grupuri de coeficienti de siguranta partiali au fost selectate utilizand
metoda proiectului de tip 1.
Cu aceast abordare, exist dou grupuri de alt combinaie de factori: prima combinaie (Ml-
Al) este, In general, mai severe in ceea ce privete dimensiunite structurale ate lucrrilor In
contact cu sotut, In timp ce asocierea a doua (A2-M2) este, In general, mai mult severe In ceea
ce privete geotehnice de dimensionare. Cete dou combinaii specializat, dup cum urmeaz
DA1: Al+Ml+Rl;
DA2: A2+M2+Rl;
Mai jossunttabetele de factorii respectivi de siguran; pariaLe pe aciuni, de caracteristicile
soLului:
Combinatie statica Combinatie seismica
Incarcan Efect
EQU Al A2 EQU Al A2
Permanente Favorabil
yGfaV 0.901.001.001.001.001.00
Permanente Nefavorabit
YGfav1.101.35 1.001.001.001.00
Variabile Favorabil
YGfav0.000.000.000.000.000.00
Variabile Nefavorabit
YGfav
1.501.501.301.001.001.00
Tabelul 1: Coeficienti partiali de siguranta
Combinazione statiche Combinazione sismiche
Parametru
Ml M2 Ml M2
Tangenta La unghiuL de frecare 1.001.25 1.001.25
Coeziune eficace 1.001.25 1.001.25
Rezistenta non-drenata Ycu 1.001.401.001.40
ASTALDI
(irom
PROIECTTEHNIC
Asocierea ASTALDI Sp A
-

03-P-11-SS-04-01-01 REV1: BREVIAR DE


Pagina
20/64

EUROCONSTRUCT98 -ASTALROM
CALCUL TUNEL
Beneficia r:
Compania Nationala de Autostrazi si
proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
Rezistenta La compresiune

qu
1.001.601.001.60
uniaxiata
Greutatepevotum Y. 1.001.001.001.00
Tabelul 2: Coeficienti de siguranta partiali pentru caracteristici geotehnice
Coeficienti partiati pentru rezistenta de ancoraj:
Set
Rezistenta Simbot
Ri R4
Permanenta YRP1.10 1.10
Tabelul 3:Coeficienti partiali pentru rezistenta de ancoraj
Coeficienti de reducere pentru determinare rezistentel a rezistentel caracteristice a tirantiLor:
NumeruL verticateLor investigate 12 345 7 10
1.601.501.45 1.401.36 1.32 1.28
1.601.45 1.35 1.27 1.211.16 1.10
Tabelul 4: Coeficienti partiali pentru determinare rezistentei a rezistentei caracteristice a
tirantilor
mai jos se afta tabetul Cu coeficienti de siguranta La stabilitatea gLobala:
Set
Rezistenta Simbol
RI R3
Rezistentateren YR 1.00 1.00
Tabelul 5:Coeficienti de siguranta partiali pentru rezistenta terenului to verificarea de
stabilitate
ASTALDI.,
- PROIECTTEHNIC
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-11 -SS-04-0 1-0 1_REV1: BREVIAR DE
Pagina
E UROCONSTRUCT 98 -ASTALROM
CALCUL TUNEL
21/64
Beneficia r:
Compania Nationala de Autostrazi
si Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
9.2 Verificarea stabilitatii
Verificareastabilitatii peretitor sapaturli se efectueaza in conformitate Cu metodele geotehnice,
prin analiza echilibrutui limita fotosid metoda Sarma Acestor anatize de verificare a stabititatii,
realizate considerand suprafete de alunecare constuite din arce de cerc,si comportamentul
geotehnic at intregutuicomptex anatizat, a fost de asemenea,adaugata, verificarea stabititatu
de-aLungul suprafetelor necirculare, schematizate in modete de catcul ca linii potigonale,
reprezentate de prezenta straturitor de grosime mica, mai putin coerente in directie orizontala
si schematizzate ca paraLeLe cu nivelut terenutui natural. Aceasta configurare stratigrafica a fost
de fapt evidentiata in cadrut sondajetor prin carotaj continuu efectuate pe tronsonut prevazut
pentruexecutarea tuneLului artificiaL.Asa cum este prevazut de Eurocod 7, de fapt,aceasta
verificare se impune pentru anaLiza comportamentului versantutui in situatia unor eventuate
atunecari in LunguL suprafetetor amintite.
-
-
00 1 oo 00

1
Fig. 1: Verificare stabilitail pentru rotatie(pentru o lectura facila, in imagine sunt prezentate
doar o mica parte a familiei de curbe analizate)
ASTAL04
('1irom -
PROIECTTEHNIC
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-11 -SS-04-0 1-0 1 REV1: BREVIAR DE
Pagina
22/64
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCUL TUNEL
Beneficia r:
Com pa nia Na tiona la de Autos tra zi A
Proiect:Proiectare i executie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
--
a
0
It
I
----
Fig. 2: Verificarea stabilitatii pentru alunecare in lungul straturilor mai putin coerente(pentru
o lectura facila, in imagine sunt prezentate doar o mica parte a familiei de curbe analizate)
Verificarite efectuate pentru configurarea geometrica mai restrictionata si vatorite actiunilor Si
rezistenteLe repartizate de-a Lungut suprafetelor de atunecare urmeaza teoria satrii Limite ,asa
cum sunt implementate in Eurocod 7 si 8, si pentru determinarea actiunitorpseudostatice ate
SieSmutui:acestea din urma au fost evaluate in functie de ctasificarea Seismica de interventie
care exista in normativul P100-20037
.
prevede acceteratia maxima a terenului
ag=0,16g.Verificarea StabiLitatii a fost efectuata folosind Soft-ut STAP r.sell .Soft-ul permite
introducerea grafica a conditiitor care reglementeaza probLema anaLizata atat geometric cat si
hidrauLic precum Si pe cea a poSibituLui transfer de curbe. Dupa definirea modelutui de catcut,
evident inctusiv prin inserarea caracteristicilor fizice Si a parametritor mecanici ai
terenutui,soft-uL ofera determinarea actiunilor de catcut Si ate rezistenteLor. Definirea
coeficientiLor partiali pentru actiuni caracteristicite terenutui Si rezistentele, sunt fotosite direct
din Eurocod 7 Si 8 si aLte anexe romanesti.
ASTA1DL..
(sUlrom -
PROIECT TEHNIC
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-11-SS-04-01-01 REV1: BREVIAR DE
gu
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCUL TUNEL
23/64
R V
Beneficia r:
Compania Nationala de Autostrazi
si Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Oras tie - Sibiu - Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
Pentru fiecare suprafata de atunecare programul ofera o comparatie intre actiuni Si rezistentele
din proiect si afiseaza rezultatete grafic, care sa permita indentificarea curbei Cu ceL mai mic
coefiCient de siguranta atat in conditil statice cat shi seismice. Verificarea rezultata este
indeplinita pentru fiecare combinatie de sarcini, coeficientut minim de siguranta in randuL
tuturor suprafetetor anatizate este mai mare decat o unitate.
9.3 Tunel artificial
O data verificata stabititatea taluzului si definita panta transversala a proiectului, s-a realizat
anatiza dimensionaLa a galeriei artificiale, Constituita din diafragme si 0 placa de acoperis din
beton armat.
Pentru anaLizele eLementelor structuraLe ale gateriei si al interactiunea dintre gaterie Si teren s-
a foLosit o analiza nelineara de element finit Pl.axis, care permite anatiza avansata a
comportamentulul teren-structura in timpul tuturor fazelor de executie in conformitate cu
secventa mai sus amintita pentru o descriere a metodei top-down.
Anatizele au fost reatizate Cu programul Plaxis , care permite simularea procesuLui de executie a
Lucrarii prinntr-o succesiune oportuna de etape de calcul si schematizarea terenuLui ca un mediu
continuu elastoptastic cu caracteristici efort-deformatie corespunzatoare, figurat ca o retea de
elemente triunghiutare Cu 15 noduri functie de geometria respectiva Si de natura subsoLutui,
pentru acesta din urma foLosind modelul geotehnic at subsotului prezentat in studiul geotehnic
arnintit. Programul permite de asemenea introducerea elementelor structurale de diverse tipuri
Si comportamente, cat si etemente speciate de interfata pentru simularea contactulul intre
teren si structura intr-un mod adecvat.
In cazul specific, peretii mutati si acoperisul au fost schematizate Ca eLemente elastice
monodimensionate, tip grinda, cu rigiditate axiaLa SI la incovolere echivalenta celei a pilotilor Si
a radieruLui prevazute; placa de La baza Lucrand in avantajul sigurantei, a fost considerata ca un
simplu reazem La nivelul fibrei medii, si deci capabiL sa reactioneze doar La compresiune, in timp
ce prezenta peretilor interni de fatada nu a fost deloc considerata.
Pentru terenuri S-a adoptat de fapt o modeLare eLasto-pLastica consolidata (Hard Soil; Schanz et
al., 1999), care creeaza, in conditiiLe compreSiunhi triaxiaLe, La functie tensiuni-deformatii de tip
hiperbolic. Acest model, cum se observa, permite considerarea si de variatia modulelor de
rigiditate si a nivelutui de deformare atins de teren, astfel obtinand o simulare mai buna a
PROIECTTEHNIC
STALDI
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-11 -SS-04-0 1-0 1_REV1: BREVIAR DE
Pagina
24/64
EUROCONSTRUCT 98 -ASTALROM
CALCUL TUNEL
R P
Beneficia r:
Compania Nationala de Autostrazi A Proiect:Proiect are i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
proceseLor de excavatie fata de modelele clasice etasto-plastice, tip Mohr-Coulomb sau Cam-Clay.
Considerand
inevitabila rearanjare indusa de realizarea peretitor mulati, La contactut Cu terenul a fost
introdus un element de legatura, ale carui caracteristici de rezistenta au fost reduse
corespunzator in raport Cu cele ale terenului existent nedisturbat.
Schemele de catcuL au fost definite in asa fet incat marginiLe laterale si limita inferioara a
reteLelor utilizate sa fie La o distanta de peretii mutati potrivita pentru a evita once influenta
semnificativa din partea influentetor exterioare. Pentru aceasta, La nodurile aflate La partea
inferioara a schemelor a fost blocata deplasarea verticaLa, in timp ce pentru cele de pe LaturiLe
verticate s a impus conditia deplasarii orizontale nuLe
9.3.1 Modelul geometric si reprezentarea etapelor de executie
Sectiunea anatizata pentru dimensionarea structurli tuneLuLui reprezinta situatia cea mai
defavorabita si este caracterizata de o amenajare amonte La aceasta Cu inaltimea de 26,00m,
marginita de un taluz Cu panta de 2:3 (6,00m inaLtime pe 9.00m Longitudinal) intrerupte cu
banchete cu latimea de 3,00m.
AnaLiza CU programul PLaxis a fost elaborata considerand pe langa incarcarite permanente
reprezentand impingerea terenului si greutatea proprie a structurii, Si incarcariLe suptimentare
accidentale care actioneaza cum ar fi incarcarea cu zapada pe acoperis si cea a traficuLui auto
actionand asupra placii de fundare.
In imaginite urmatoarele sunt reprezentate grafic etapele de executie anatizate pentru fiecare
sectiune tip.
AsociereaASTALDI SpA-
I

I
PROTE CT TE HNIC
EUROCONSTRUCT98 -ASTALROM
03-P-11-SS-04-01-01_RE V1: BRE VIAR DE
Beneficia r:
Compania Na tiona la de Autos tra zi s i Drum uri Na tiona le din
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Rom a nia SA
Succesiv alegerii structurii finale a tunelului a fost analizat incarcarea seismice, prin apticarea
unel sarcini pseudostatice evaluate in conformitate cu teoria W ood pentru structurile subterane.
9.3.2 Analiza incarcarilor
Greutatea proprie a structurii e determinata automatic de programukJe cacul, in functie de
grosimea elementelor structurale. Pentru structura din beton armat se va considera o greutate a
unitatii de volum de y = 25 kN/m3.
In anatizele de dimensionare a diafragmelor laterale, realizate pentru fiecare sectiune tip, cu
avantajul sigurantei a fost neglijata prezenta supraincarcarii permanente costituita de umpLtura
cu inaltimea de 3,00m; prezenta sa, evident, lunad in calcul o valoare a greutatii proprii de
17,OkN/m2.
In cursul duratei de viata a lucrarii nu sunt prevazute prezenta sarcinilor accidental nefavorabile.
Pentru definirea actiunii seismice se face referire La teoria W ood prntru structuri subterane, ca
Si actunea seismica pesudostatica activa in spatele diafragmelor rezulta proportionala cu
greutatea terenului in conformitate cu un coeficient egal cu produsul dintre acceleratia maxima
a terenului ag/g=0,16 si coeficientul de amplificare S care tine cont de amplificarea topografica,
egala cu 1 .2, aplificarea stratigrafica, egala cu unu si al coeficientilor de importanta a Structurii
egalcu 1.4.
In aceSt caz, aciunea seismic, prin urmare, este reprezentat ca o sarcin distribuit In calitate
de-a Lungul. toat InLimea deaSupra solului apertur egal Ia 5,9
t/ M
2
9.3.3 Caracteristici geotehnice
Pe baza rezultateLor investigatiilor efectuate de studiul geotehnic, pentru dimensionarea
diafragmelor, profiluL seciunii subterane de tip B3 poate fi schematic reprezentat in straturi
suprapuse
Primul strat,de suprafata,denumit SC este compus din argila noroioasa (Silty Clay); Sub startul de
suprafata este prezent aL doilea strat denumit MS,constiuit din nisipuri fine-mijlocii (Medium
sand); at treilea strat, La o adancime mai mare nu are importanta La realizarea structrilor
verticale, este denumit ES, di eSte constituit din nisipuri fine (Fine Sand).
AsociereaASTALDI SpA-
f

PROJECT TEHNIC
EUROCONSTRUCT98-ASTALROM
ASl AL
03-P-11-SS-04-01-01REV1: BREVIAR DE
Beneficia r:
Com pa nia Na tiona la de Autos tra zi s i Drum uri Na tiona le din
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Oras tie Sibiu - Lotul 4
Rom a nia SA
Parametrii geotehnici de rezistent, luat in considerare sunt prezentati In tabetuL de mai jos:
/
Cy
L_50
L05
Teren
kN/m3 kPa
()
kN/mq kN/mq kN/mq
Sc 19,5 45 23,1
100x103 130x103 300x103
MS 19,5 035,0
50x103 70x103 150x103
Tabelul 6: Caraterizare geotehnica a straturilor luat in calcul pentru sectiune tip
9.4 Tune! artificial
9.4.4 Diafragme perimetrale
Acest capitol prezinta rezuttatete anaLizei pentru dimensionarea seciunii proiect tuneL artificial
planificat Intre 71+869,82 si 72+209,82.
rn
LU
0
>
LU
co
U..
--I --i
Z>uj
ILU
LU
'-1--i
UJ
59<
0-9
(1)
'-I
'-I
C
0
E
cl _j
_j Co
vII-
Ce
a)v
.0
z
00
<0
en:
w
0)10
IC) 0)
C) a)
C) 0 0
E ZZ
o IC)
C
o
(I)
IC)
-E E
ZZ
o --
U,
(N
(N
Z
U,
CN'T
C)
II
E E
z
0
0
S.-
0
S.-
0
S.-
S.-
C
0
0_
0
RL
C,
Li

RL
=

0
S
0 -
z.
. E
en0 enCe0
S S S S
CC 9
0
iz:
E
E
uJ
O
>
uJ
co
U.
-

Z>uJ
IuJz
uJ-.I J
0
i-U
(I)
.-1
(n
0
E
2
ti
CO
_J
-<U
a
I-I-
a)
. z
<0
Lu
O Z
. E
C CC
ME
0
0
0
cL
0
OL
0
S
S
0
S
CID
a) 0)
CL
o
NE
Q.
a)
E
o E
t.l0)
r
CID
a)
E
o Q)
E 2
tm
C) E
Ca
0')
0

E
z
e
CL
0
0
0
FL
CL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
S
0 -
S
0
S
CO CC Co (N 0

LU
-I
>
LU
U..
_J
UJZ
LU ,
LI I
O9
(I)
,-1
'-I
a
CL
_J
F<-().
IflI-
<U
.jz
oO
<0
LIJ
N
Zj
. E
I
0
L
I.J
co
G)
o 0
E zZL
C
-I-.
o
o W
E
'o E a-
. -iIi -

- Q)
E L
c Z
C.)-
N c
co
0
U)
co
,
cz
O
. E
Cl )
t
oh

CI CI CI CI CI al 0 I 0
S s s s CL
0 0 0

ID(N00<(0 N00(0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E
0
uJ
O
I-
>
w
U..
- - .1- - i
Z>UJ
=uJ
uJ
(I)
()
rn
C
E
_I
<0'
I','-
<U
fa
, wn
GZ
oO
<0
LLJ
cJ-)
0
rj
. E
E
Ma
0
Co
C)
C) a)
.-z
CM
o -
o (
CO
0.
V
C) W
ao)
CO
C) 0
Ed
C)
C)
C a)
o E
I-.
IL
01 01 01 01 01

I 0
CZC:L S S S S
0000000 0

0
0
S
0 -
0
S
0
S
0 -
0 -
-00 00 tO 0
E
z
e
Ln LA
_I
c
I-I-
. z
00
I
Zj
. E
U
U
00
7
uJ
in
>
uJ
U..
Z>UJ
=LLJZ
I--
'I--i
C,)
0
q.
cmL
0
C,
E
0
0
0
U,
C,
CU
0
U)
z
U)
C)
0
2
x
0) CO
U, Q)
U) w
--o
o o
zz
C C
U) U)
E E
U) U)
w w
E E
z z
.): -
o CD
- 0
CN
c1
II
a)
U)
CU
(U
>>
E E

cL

IL.
0
S
0

N-
co
a)
0
z
a)
F
a)
w
E
F
z
LO
N-
N
a)
E
E
cu

5-
S
0
S
0
S.
e
0
0
P
a)
E
rl
0
0
0
N
0.
cz
C-)
Cl)
Cl,
4-
=
a)
E
0
E
C
a)
0')
0

01 01 01 0
S

S S S R
0

0 0 0 0
7
0
S
0
E
E
z
0
S
to
u-i
0
I-
>
u-i
U"
Z>Ul
LU
'-I--i
uJ,-I --J
69<
(1)
C
ro
,-1
,-1
0
C
E
_J CO
<0'
<U
WV,
0
tZ
00
w
LI
too
00
00
. 0 z
to 0=
E
to
Jz
E
z
(U (N 0
KU (0 (0 (N 0
0
0
0
0,
w
0
>
uJ
co
U..
IuJ
i
uJ ,-1 -J
LI I
0r
09
(I)
'-I
'-I
C
C.
IA kA
I','
I-I-
win
.0
z
00
25

e
0,
0
0
0
eN
0
0
0
0 -

-.
-cc
zz
0 co
0C
o C l )
E
'o E w
-0
-(N
O)C)
(I) ,-
a) II
o
I-
I-
c>
w
E
C
Cl )
..
IL
I.I Z
Cl
i:
Cl
C5 2
0
S
0 -
01 01
I
0,
S S S
0 0 0

u-i
a
-4
>
Lu
co
U..
''-I-i
Z>W
uJ
u-j,-I --J
'-4 I
U,
-1
ry
(n
C
LA
_I
<0'
<U
I-I-
t5Z
00
4fl)
IaJ
I-I
0
-
'
0
0
0
CL
0
0
0
CL
0
0
0
0
S
FL
C
S
S
S
0 -
S
C -
40040
0 0 0 e C
S S S S
0) -
0) (0
, 0)
a -a
0) 0 0
z
o LO
CL
c
o
C) C)
U)
C) C)
ZZ
o -
U)
0)
ZN-("j
Ca,
0)
0
I- C)
-(C
CC >>
? E E
ci. = =
E E
C-I
I
E
4-,
E
C)
I-
-4--,
'0

E
z

u-I
0
>
LU
cy-
U..
Iwz
LU
UJ
O-0
th
Ln
,-1
c)
0
E
LA
v)I
<U
ju
1I-
G)V)
rz
00
Ln
LU
I
0
h
C
CL
C
CL
0
FL
0
C -
CL
C
S
S
S

0)
L
0)
0
Li
0
4-a
N-
N-
a)

E -o OQ)
II)
11)
E E
0
0.
E
z --
("1
IC)
0 E
0
E
0) >
.E
E
0
E
4-a
Cl )
V)
(Cl

S
e C

H
.E
E
I CIO
E
N.
S
CL
0
0
CL
0
0
0
0
0
0
0
S
0 -
0
S
0
S
0
a
S
0 -
FL
0
S
0 -
0
S
0 -
(N0
0 0 (N 0
01
S S
a a a
a
S
0
uJ
0
>
u-i
to
0..
LU
I-
I-
-1--i
uJ,I J
69<
u-I
(.)
'-4
'I
cY
0
CL
<0%
v)I-
<U
I- I-
w v
. z
00
nU
; <0
Ia J
tj
Si
(C)
co ki
Q) ci)
ZZ
to
o (0
L
o
C 11)
C
Ii) E
.
ci) r
Lij
E N
. E
ZCN
o
(0 co
Q
,
C) II
l D
0
on
. E
U)
cci
Li..
0.00
.MSd
[kNm
-8e0 -
--
-
-------

-
-7i
(a s ta Ir)m
,
ASTALDI
PROIE CT TE HNIC
Pagina
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-11-SS-04-01-01 _RE V1: BRE VIAR DE
43 /64
E UROCONSTRUCT 98 -ASTALROM
CALCULTUNE L
Beneticia r:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Oras tie -Sibiu -Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
In cete ce urmeaza reportam rezultatete verificaril statice efectuate asupra diafragmetor
laterate si centrale in reLatie Cu agli inviluppi a soticitaril mai sus amintite.
Perete a m onte (SX)
VerifiCare La incovoiere din compresiune
Sectiune armata Cu 21 425 + 21 25 in randuL 2 latura exterioara Si 11020 pe Latura cu excavatia.
4000 2000 0 -2000 4000

_----/
- -tee--- -VS
[kN]
--#0------
-
-----------
- 10_pg-----
--- -1-2CU-------
40fr
TIM
0.00 -2000.00 -4000.00 -6000.00
-----
NSd
[kN]
/
414-H
t
(a s ta lrm
ASTALDI
- PROJECT TEHNIC
Pagina
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-11-SS-04-01-01 _REV1: BREVIAR DE
44/64
ELJROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCULTUNEL
IV
Beneficia r:
Compania Nationala de
Autostrazi si Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Gras tie - Sibiu - Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
Verificare Mmax comb. Al +Ml
0.
0.
1.
1.
2.
2.
3.
655677.505
521477.62
396250.065
173465.
173465.
-117747.
4.
5.
5.
6.
6.
-472027.
7.
7.

-435151.13
-401854.74
-401854.74
-357845.91
-302499.51
-234999.7
9.

-154484.93
9.

-154484.93
-112359.6
-70384.633
-28336.406
13723.0659
138619.01
186127.51
13.13

219336.72
13.13

219336.72
13.66

237525.35
14.19

240949.75
14.72

231610.64
15.25

211667.00
15.25

211667.00
15.78

184272.83
152374.58
118502.42
17
85149.5741
17. 54071.6382
28976.4134
18. 10723.2831
-6.883E-12
ASTALDI
PROIECT TEHNIC
Pagina
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-11 -SS-04-0 1-0 l_REV1: BREVIAR DE
45/64
E UROCONSTRUCT 98 -ASTALROM
CALCULTUNEL
Beneficia r:
Compania Nationala de Autostrazi
si Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drum uri Na tiona le din Rom a nia SA
Verificare Mmin comb. Al +Ml
655677.505
523333.238
410452.677
305170.349
210543.888
210543.888
165076.013
128422.837
96533.2028
70013.2099
70013.2099
48552.2026
31875.4108
4860.
880.954961
880.954961
3029.10735
9457.36376
19013.0184
32331.9197
32331.9197
45788.8549
65317.3756
86221.0957
107351.943
107351.943
186127.517
219336.724
219336.724
237525.351
240949.759
231610.647
211667.006
211667.006
184272.836
152374.589
118771.853
86055.2581
86055.2581
55242.1581
30072.7969
11424.3756
4.976E -10
astalrom
A S T A L D I g i b , , . ^,
PROI ECT T EHNI C
A soci erea A S T A L D I S pA -
03-P-11-S S -04-01-01_REV1: BREVI A R D E
Pag i ng
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCULTUNEL
46 /64
Benefi ci ar:
Compani a Nati onala de A utostrazi S i
Proiect:Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
D rumuri Nati onale di n Romani a S A
-50
)00
M(x=0) = 6557 kNm , MRd = 7541 kNm
7s,min = 1.13
Veri fi care la forfecare
Fnm x comboV
N e s b hc d /^ ,,, A n
VRd Staffs 0 VRSa VRCd VER
daN daN cm cm cm cm cm cm cm4m cmVm k9 acci darn/passe AswdaN daN
km725X-A1M1 x=0 SW370100 0 250 0 250 100 7.5 92.5 0.000 0.000 71615 4 20 /10 12.57 45.00 454864 734161 0.8137
km 7250-A1M1 x=1.5 SW271600 0 250 0 250 100 7.5 92.5 0.000 0.000 71615 4 16/10 8.04 45.00 291113 734161 0.9330
km725X-A1M1 x=4.5 SW95400 0 250 0 250 100 7.5 92.5 0.000 0.000 71615 4 14 /20 6.16 45.00 111442 734161 0.8561
km7250-AlM1 x=10 SW134000 0 250 0 250 100 7.5 92.5 0.000 0.000 71615 4 14 /10 6.16 45.00 222883 734161 0.6012
km7250-A1M1 x=12 Stu 100800 0 250 0 250 100 7.5 92.5 0.000 0.000 71615 4 14 /20 6.16 45.00 111442 734161 0.9045
AStALD
(s,rom PROIECT TEHNIC
Asocierea ASTALD I SpA -

03-P-11-SS-04-01-01 REVI: BREVIAR D E
47/64
Pag
EUROCONSTRUCT98 - ASTALROM
CALCULTNEL
Beneficiar:
Compatha Nati onala de A utostrazi si
pmjectTO1ect i executie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drumun Nationale din Romania SA
Venfi care L a fi surare
S ecti une rectang utara b = 250 cm h = 100 cm
x =0 m
Caracteri sti ci de soL i dtare:
M = 4735. 0 kNm/panou
N= O. OkN
Vatori L a fi surare:
Mi ess=
1367. 7 kNm
S rm = 9. 55 cm
6sm = 0. 0014
Wk
= 0. 23 mm <WL im = 0. 3 mm
S ecti une veri fi cata
x =7 m
Caractensti ci de soti ci tare:
M = 3120. 0 kNm/panou
N= 0. OkN
VaL on [a fi surare:
Mfess
= 1346. 6 kNm
S rm = 15. 40 cm
sm
= 0. 0011
Wk
= 0. 28 mm < Wti m = 0. 3 mm
S ecti une veri fi cata
10000 5000 0 -5000
I
F
V S d
[
^
j
k N I
-------- --
0 -1000 -2000 -3000
0. 00
NS d
\[kN]

-,7\
I
(astairom
A S T A L D I
PROJECT T EHNI C
Pagina
Asocierea ASTALD I S pA
-

03-P-11-S S -04-01-01 _REV1: BREVI A R D E


48/64
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCULTUNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nati onale din Romania SA
Perete aval (D X)
Caracteri sti ci de soL i ci tare:
600000 400000 200000 0 -200000 -400000
MS d
--------
I I I I I i 11
--- -
--
------
L 0. 00
F 11/
- -1ft00---
-
-
-
-3GG-----
-20. 00
-
=W 7 c \
( astaIrm
ASIALD I
- PROIECT TEHNIC
Pagina Asocierea ASTALD I SpA -
03-P-11-SS-04-01-01_REV1: BREVIAR D E
49/64 EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCULTUNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
Veri fi care Mmi n comb . A l +Ml
553235.079
439659.043
0. 336312.117
244042.409
163595.228
163595.228
54655.1152
2. -26183.876
-83807.556
-123194.66
-123194.66
-164047
-169997.(
7

8.

-76759.

8.

-76759.
5229
5229
14.
15.
15.
17
17
23192.
4214.
-3320.
6.21
ASIALD I
PROIECT TEHNIC
Asocierea ASTALD I SpA -
03-P-11-S S -04-01-01
Pagina
_REV1: BREVIAR D E
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM 50/64
CALCULTUNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie -Sibiu -Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
Veri fi care Mmax comb . A l 1-M1
0.381 D X 1250 1 10018.751 8.75 1 171.54 1 58.90 1439659.04
0.75 D X 250 100 8.75 8.75 171.54 1 58.90 336312.11
1.131 D X 1250110018.7518.751 171.54 158.90 24404240
31560.8409
13928.8133
7
7
357
357
44457.5549
44457.5549
64960.2993
63898.1445
56873.4439
56873.4439
46807.5203
17
17
17 82
5.0923

-W7:\
f i
(astawm
ASTALD I
PROI ECT T EHNI C
Pagina
A soci ereaA S T A L D I S pA -
03-P-11-S S -04-01-01_REV1: BREVI A R D E
51/64

EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCULTUNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu -Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
Veri fi care [a i ncovoi ere di n compresi une
S ecti une armata Cu 234)25 + 124)25 i n 2randuri L atura exteri oara si 124)25 pe latura cu excavati a.
MRd
----------
GkNM------
- ------
------------------ 4000-
---------------000- ---- --
NRd --
[kN]

-50000 0000 -30000 -20000 -10000 10000 20000
------ ----------eeo-
--- ---6060-
- -
-6600- -
M(x=0) = 5532 kNm , MRd = 6320 kNm
7s, mi n =
1 . 13
=*7\
.t
(astaIrm
A S T A L D I
PROIECT TEHNIC
AsociereaASTALD I SpA
- 03-P-11 -SS-04-0 1-0 1_REV1: BREVIAR D E
Pag i na
52/64 EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCULTUNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
Veri fi care L a taletoare:
Fmme Combo
V N B S b I h C dA0. 9 AiN VRd Staffe VRSI VRC4
VER
daN daN cm cm cm cm cm cm cm5m cmNm kg mcci dam/passoAswdaN daN
k,o72D X-A1M1 x=0 SW 630900 0 250 0 250 100 7.5 92.5 0.000 0.000 7 1 61 56 20 /1 0 1 8.8545.00 682296 7 341 61 0.9247
krn72D X-A1MS I 0=1.5 SW 398400 0 250 0 250 100 7.5 92.5 0.000 0.000 7 1 61 54 20/1 0 1 2.57 45.00 454864 7 341 61 0.87 59
km72D X-A1MS 0=4 SLU 1 02200 0 250 0 250 100 7.5 92.5 0000 0.000 7 1 61 54 1 4/20 6.1 6 45.00 1 1 1 4427 341 61 0.9225
km72D X-A1M1 c=9 SW 1 51 900 0 250 0 250 100 7.5 92.5 0.000 0.000 7 1 61 54 20/20 1 2.57 45.00 227 4327 341 61 0.667 9
krn72D X-ASM1 x=10.5 SLU 1 06000 0 250 0 250 100 7.5 92.5 0.000 0.000 7 1 61 54t 1 4 /20 6.1 6 45.00 1 1 1 1 4427 341 61 0.951 2
Veri fi care L a fi su rare
S ecti une rectang ulara b = 250 cm h = 100 cm
x =0 m
Caracteri sti ci de soL i ci tare:
M = 3904. 0 kNrc-
N= 0.OkN
VaL ori L a fi surare:
Mfess = 1368. 3 kN
srm= 11. 82 cm
epssm= 0. 0013
mm < wL i m = 0. 3 mm
S ecti une veri fi cata
7
astalrom
ASTALD I
PROJECT TEHNIC
Asocierea ASTALD I SpA -
03-P-11-SS-04-01-01
Pagina
_REV1: BREVIAR D E
53/64 EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCULTUNEL
Benefi ci ar:
Compania Nationala de Autostrazi si
I
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie -Sibiu -Lotul 4
D rumuri Nati onale di n Romani a S A
Diafragma centrala
800 600 400 200 0 -200
MSd
/[krsJm]
-----
- -----
- ------ - 0o-
Li
400 200 0 -200 -400 0 -5000 -10000 -15000
0. 00 0. 00
VSd NSd
[kN] [kN]
eo-------
-------- ------ H----H----
I 1
H
-
11111111 IIII
TT77 T7
-

-1-4:00---
- -tS :OO-
-- -rsoo-
Md
114583
114883
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114563
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114583
114593
114.97
60.54
60.54
34.42
26.69
23.98
24.03
24.03
25.12
23.84
16.98
14.37
14.37
13.83
14.22
15.22
16.53
16.53
17.98
19.27
19.99
19.73
19.73
16.47
9.02
8.10

W\
I
(astaIr)m
A S T A WI
- PROIECT TEHNIC
Pag i na
Asocierea ASTALD I SpA -
03-P-11-SS-04-01-01 _REV1: BREVIAR D E
54/64
EUROCONSTRUCT 98 -ASTALROM
CALCULTUNEL
Benefi ci ar:
Compania Nationala de Autostrazi Si
Proiect:Prozectare i execu tie autostrada Orastie -Sibiu -Lotul 4
D rumuri Nati onale di n Romani a S A
Veri fi care L a i ncovoi ere di n compresi uneS ecti une armata si metri c Cu 1220.
Veri fi Care Mmi n Comb . A l +Ml
A Md
-
37.88 -4.034
37.68
37.68
37.68
37.68
37.68
37.68
37.68
37.68
37.68
37.68
37.58
37.68
37.68
37.68
37.68
37.68
37.68
37.68
37.68
37.68 -996.66548
37.68 -1892.693
37.68 -1892.693
37.68
-3329.1955
37.68 -4293.0358
37.68 -4779.1962
37.68 -4767.882
37.68 -4767.882
37.68 -4562.1803
37.68 -4805.7295
37.68 -6747.1061
37.68 -7975.5753
37.68 -7975.6753
37.68 -8282.5148
3768 -8056.1603
3768 -7530.1456
37.68 -6930.7528
37.68 -6930.7528
37.68 -5372.0524
37.68 -5945.4591
37.68
-5731.9932
37.68
-5807.1988
37.68 -5807.1989
37.68 -5957.9487
37.68 -12699.674
37.68 -14148.982
37.68 -7 361 F-il
0.75
2.75
7
10.
13.
13.
iitairom
A S T A L D I
PROIECT TEHNIC
Pag i na Asocierea ASTALD I SpA -
03-P-11-SS-04-01-01 _REV1: BREVIAR D E
EUROCONSTRUCT98 -ASTALROM 55/64
CALCULTUNEL
Benefi ci ar:
Compania Nati onala de A utostrazi S i
proieCt:Proiectare i execu tie autostrada Oras tie -Sibiu -Lotul 4
D rumuri Nati onale di n Romani a S A
Veri fi care Mmax comb . A l +Ml

37. 68 1. 362

37. 68
437

0.

37. 68
9277.

37. 68
13916

37. 68
18554

37. 68 18554

37. 68 24528

37. 68
31277

37. 68 33387

37. 68
45494

37, 68
45494

37, 68
49863

37. 68
50116

37. 68 47738

37, 68 49551

37, 68 49551

37. 68 54790

37. 68 60033

37. 63 65275

37, 68 70515

37. 68 70515

37. 68 71752

37. 68 71316

37. 68 68160

37, 68 62188

37. 68 62188

37. 68 50233

37. 68 36922

37. 68
24199

13. 13

37. 68 13877

13. 13

37. 68
13877

13. 66

37. 68 6242.

14. 19

37. 68 1045.

14. 72

37. 68 169. 3

15. 25

37. 68 138. 9

15. 25

37. 68 138. 9

15. 78

37. 63
121. 8

16. 31

37. 68 113. 9

16. 84

37. 68 104, 1:

17. 38

37. 68 80. 65

17. 38

37. 68 80. 65

17. 91

37. 68 21. 7
37. 68
37. 68
37. 68
37, 68
37. 68
37. 68
37. 68
37. 68 3. 526
114583

-0. 0035 0. 0006

114583

24. 71

-0. 0035 0. 0006

114583

12. 35

-0. 0035 0. 0006

114583

8. 23

-0. 0035 0. 0006

114583

6. 18

-0. 0035 0. 0006

114583

6. 18

-0. 0035 0. 0006

114583

4. 67

-0. 0035 0. 0006

114583

3. 66

-0, 0035 0. 0006

114583

2. 98

-0. 0035 0. 0006

114583

2. 52

-0. 0035 0, 0006

114583

2. 52
114585

2. 30
114583

2. 29
114583

2. 40
114583

2. 31
114585

2. 31

-0. 0035 0. 0006

114583

2. 09

-0. 0035 0. 0006

114583

1. 91

-0. 0035 0. 0006

114583

1. 76

-0. 0035 0. 0006

114583

1. 62

-0. 0035 0. 0006

114583

1. 62

-0, 0035 0, 0006

114583

1. 60

-0. 0035 0, 0006

114583

1. 61

-0, 0035 0. 0006

114583

1. 68

-0, 0035 0, 0006

114583

1. 84

-0. 0035 0, 0006

114583

1. 84

-0. 0035 0, 0006

114583

2. 28

-0, 0035 0. 0006

114583

3. 10

-0, 0035 0, 0006

114583

4. 73

-0, 0035 0. 0006

114583

8. 26

-0, 0035 0. 0006

114583

8. 26

-0, 0035 0. 0006

114583

18. 36

-0. 0035 0. 0006

114583

109. 57

-0. 0035 0, 0006

114583

676. 53

-0, 0035 0, 0006

114583

824. 68

-0. 0035 0. 0006

114583

824. 68

-0, 0035 0, 0006

114583

940. 42

-0. 0035 0. 0006

114583

1005. 47

-0. 0035 0. 0006

114583

1100. 58

-0. 0035 0, 0006

114583

1420. 57

-0. 0035 0, 0006

114583

1420. 57

-0. 0035 0. 0006

114583

5273. 94

-0. 0035 0, 0006

114583

-0. 0035 0, 0006

114583

-0. 0035 0. 0006

114583

-0. 0035 0, 0006

114583

-0. 0035 0. 0006

114583

-0. 0035 0. 0006

114583
114583
114583
ASTALD I
PROIECT TEHNIC
Pagina
Asocierea ASTALD I SpA -
03-P-11 -SS-04-0 1-0 1_REV1: BREVIAR D E
56/64
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCULTUNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de
Autosfrzi si Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
MRd
[kNml
- 2000
-__- ---_---- --------
NRd
f
[kN]

-35 JO O 00 -2 00 -0 >0 -1 00 -1 >0 -5 D O 5 (9)
HI I i i i I I
M(x=lOm) = 717 kNm, MRd = 1362 kNm
Ys,min=
1.89
Veri fi care L a tai etoare:
Frame x comb o
V N B $ ShC d Amp Aw VRd Staffe
e
VjV1 VER

doN doN cm cm cm cm crc crc cmNnr kg b rocc (9om/p0000 A cm deN doN


krc72c, ntr-A 1M1 x=O S W29100 0 250 0 250 80 7. 5 72. 5 0.000 0.000 59628
1
1 4/20 6.1 6 45.00 87MG575423 0. 3332
S ecti une veri fi cata
fastalrom
A S T A L D I
PROI ECT T EHNI C
Pag i na
A soci erea A S T A L D I S pA -
03-P-11-S S -04-01-01 _REV1: BREVI A R D E
57/64
EUROCONS T RUCT 98 - A S T A L ROM
CA L CUL T UNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi Si
proi eCt:Prolectare i execu tie autostrada Orastie -Sibiu -Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
Veri fi care L a fi surare
S ecti une rectang utara b = 250 cm h = 80 cm
Caracteri sti ci de soti ci tare:
M = 556. 4 kNr,
N= 0. OkN
VaL ori L a fi surare:
Mfess = 806. 9 kN.
S ecti une veri fi cata
9.4.5 Planseu
A coperi sut g aL eri ei , cum este reprezentat g rafi c i n partea desenata a proi ectuL ui , e alcatui t de o
pL aca di n b . a. monoL i t, Cu g rosi mea de 1, 00m. D i mensi onarea planseuL ui a fost efectuata
anati zand comportamentul stati c a unel g ri nzi pe 3 reazame. Pentru defi ni rea sarci ni L or acti ve pe
structura au fost consi derate atat g reuatatea propri e a planseului , g reutatea votumui de pamant
pus pe planseu, de o g rosi me de 3, 00 m, si de g reutate speci fi ca 17, 00 kN. Pe acoperi s, de
asemenea, a fost consi derata si prezenta i ncarcari lor acci dentate di n zapada, evaluata conform
S R EN 1991-1-3:2004.
UrmtoareL e S unt I n form g rafi c g eometri a si stemutul, di stri b ui rea sarci ni lor, precum i
rezuttatete anali zei efectuate I n conformi tate Cu referi nele normati vuL ui adoptat.
A S T A L D I
PROI ECT T EHNI C
A soci erea A S T A L D I S pA -
03-P-11-SS-04-01-01
Pagina
_REV1: BREVI A R D E
58/64 EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCULTUNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Oras tie -Sibiu -Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
MOMENTI
M
-
ni n A l-MI M_neA l-M1 1f25/100 ''4'1f25/1I 0 S f251200 -A -1f25/100 1f25/100 1f25/200 --- 1f25/200 'lf25/100 Mr, , i n 02-M2 -- M max A 2-M2!
-20, 00 -15, 00 -10, 00 -5, 00 0, 00 5, 00 10, 00 15, 00 2000
Fig. 1 9: Diagrame de momente SLU AI M I Si A2M2
Verific ari de rezistenta (a reazem SLU AI M I si A2M2
Mx(daN*cm) My(daN*cm) Mxu(daN*cm) Myu(daN*cm) c. s.

26227100, 0 0, 0 27866266, 1 0, 0 1, 0624989

24925400, 0 0, 0 27866266, 1 0, 0 1, 1179867

22050000, 0 0, 0 27866266, 1 0, 0 1, 2637762


Verific ari de rezistenta in desc hiderea SLU A1 1 si A2M2
Mx(daN*cm) My(daN*cm) Mxu(daN*cm) Myu(daN*cm
) c. s.

12605200, 0 0, 0 14635517, 5 0, 0 1, 1610698

12881990, 0 0, 0 14635517, 5 0, 0 1, 1361224=*7\ f-
(astaIr)m
A S T A L D I
PROIECT TEHNIC
Pagina

AsociereaASTALD I SpA-
03-P-11-SS-04-01-01_REV1: BREVIAR D E
59 /64
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCULTUNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Oras tie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
-2000 T A GUO -15, 00 -10, 00 -5, 00 0, 00 5, 00 10, 00 15, 00 20, 00
Fig. 20: Diagrame forta taietoara SLU AI M I SI A2M2
ETRIERI br s[mm]
4)
VRd, mi n [kN] VRd [kN] YRd tkN]
X
14)16/200 4 200 16 300 -300 1300 1300 -1300 -1300 1,50E+01
14)14/2004 20014 300 -300 900 900 -900 -900 -1,43E+01
14)14/2501
4 250 14 790 790 -790 -790
*
V
(astaIrm
ASIALD I
PROI ECT T EHNI C
Pag i na
Asocierea ASTALD I SpA -
03-P-1 i -S S -04-0 1 -01_REV1: BREVI A R D E
60/64
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CA L CUL T UNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
D rumuri Nati onale di n Romani a S A
MOMENTI
-20, 00 -15, 00 -10, 00 -5, 00 0, 00 5, 00 10, 00 15, 00 20, 00
Fig. 21 : I nfasuratoarea solic itarilor de inc ovoiere pentru starea limita de exploatare
Mx Es/Ec I Wm(mm) Wk(mm) Sm(mm) I Epsilon fctd KI I K2 Betal I Beta2
18428920 15 0.123 0.2092 106 1,16E+01 15 0.4 0.684
15943750 15 0.127 0.216 106 1,20E+01 15 0.4 0.684
15708360 15 0.1016 0.1728 106 9,61E+00 15 0.4 0.684
Tabelul 7 : Verific area la fisurare a ac operisului
9.4.6 Plac a de fundare
PL aca de fundare are g rosi me 60cm. Grosi mea stratuL ui compresi b i l consi derat i n anaL i za
=/c\
(astaIrm
ASTALD
- PROIECT TEHNIC
Pagina

AsociereaASTALD I SpA-
03-P-11-SS-04-01-01_REV1: BREVIAR D E
61/64

EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CALCULTUNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orcistie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
cedari lor a fost determi nat i n functi e de procentuL soli ci tari i de contact.
I ncarcari le pe care le va suporta fundati a sunt reprezentate de i ncarcarea transmi sa de acoperi s
peretelui , cat si schemeL e de i ncarcare mob i la apli cate structuri i pentru efectul trafi cuL ui , au
fost modelate folosi nd modele propuse de EurocoduL 1.
Fi ecare g rup se va comb i na cu cetelalte acti uni caracteri sti ce asa cumprezi nta tab elul de mai jos:

W
wt
( . -
02LU
ai
-n
- .
i _ >L )

a)
on
CO"C(
-0-

t
(-' .-
>0
LUon
0
cn

L2
CL
on U U
-
2o

____ ----
>
U
L)
CO-I
Q)3
CL
I -
______U
a)

-o Lfl

(
O-) (- ' -

on
on L )

( 0 - nO-

o
E
(0-
-
.
I n speci al pentru veri fi cari L e g L ob ale L a starea li mi ta a fost prevazuta schema de i ncarcare 1.
A ceasta schema prevede i ncarcari le di stri b ui te si g rupuri de forte concentrate corespunzator
di vi zate pe fasli de i ncarcare conventi onale comb i nate i ntre ele.
* ' f
(astaIr)m
A S T A L D J
PROIECT T EHNIC
Pagina

A socierea A S T A L D I S pA -
03-P-11-S S -04-01-01_REV1: BREVIA R D E
62/64
EUROCONS T RUCT 98 - A S T A L ROM
CA L CUL T UNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
MOMENTO
-2000-15,00

-10,00-5,000,005,0010.0015,0020,00
Mx(daN*cm)My(daN*cm) Mxu(daN*cm)Myu(daN*cm)c.s.
-1820840,00,0 -3368276,5 0,0 1,8498476
282440,00,0 3368276,5 0,0 11,9256356
(asta
-
Irm
A S T A L D I
PROIECT T EHNIC
Pagina
Asocierea ASTALDI SpA -
03-P-11-S S -04-01-01 _REV1: BREVIA R D E
63/64
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CA L CUL T UNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectczre i execu tie autostrada Oras tie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nationale din RomaniaSA
Fig. 22: Verificari ale placii (a incovoiere din compresiune a SLU A1M1 si A2M2
T A GL IO
-2000-15,00-1000-500005,0010,0015,0020,00
REZIS T ENT A L A FORFECA RE
ET RIERI br s[mm]
VRd,min [kN] VRd [kN] VRd [kN]
1410/200 4
300 10 200-200 280 280 -280 -280
Fig. 23: Verificarea (a solicitarile de forfecareSLU AIM 1 si A2M2
-7\
( astaurm
W
A S T A L D I
- PROIECT T EHNIC
Pagina
Asocierea ASTALDI SpA
- 03-P-11-S S -04-01-01_REV1: BREVIA R D E
64/64
EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM
CA L CUL T UNEL
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
I
Proiect:Proiectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nationale din RomaniaSA
-20,00-15,00-10,00-5,000,005,0010,00
Fig. 24: Infasuratoarea solicitarilor de incovoiere la SLS
Mx Es/Ec Wm(mm) Wk(mm) Sm(mm) Epsilon fctd KIK2
1786930 15 0.0594 0.1009 219 2,71E+00 15 04 0.621
1714460 15 0.0408 0.0694 219 1,86E+00 15 OA 0.621
1675070 15 0.0305 0.0518 219 1,39E+00 15 0.4 0.621
-1786930 15 0.0594 0.1009 219 2,71E+00 15 04 0.621
-1714460 15 0.0408 0.0694 219 1,86E+00 15 0.4 0.621
-1675070 15 0.0305 10.0518 1219 1,39E+00 15 0.4 0.621
15,0020,00
Betal Beta2
1 0.8
1 0.8
1 0.8
1 0.8
1 0.8
1 0.8
Tabelul 8: Verificarea la fisurare a placii de fundare
I ntocmit Verificat
Ing. Giovanni Voiro Ing. Rosario Russo
Pagina 60/64
Verificarea la fisurare a fost realizata pe sectiunea de acoperis de latime 1.00m si grosime
1.00m. Valoarea momentului M e exprimata in daN.cm/m
Es/Ec = raport intre modulul de elasticitate al otelului si cel al betonului in faza elastica.
Wm = deschidere medie a fisurilor
Wk = deschidere caracteristica a fisurilor = 1.7 Wm
Sr,max = k3 c
+
k1 k2 k4 4
'Pp,eff
Epsilon = deformatie medie armatura exprimata in 1/1000
fad = rezistenta la intindere beton
Ki = coeficient de durata incarcarii, echivalent cu coeficcient kt
K2 = coeficient de stare tensionala definit
(ism -(1 cm
= -k1(t)
f1 (ct. effl/(1 p,
eff
(1 + (1 e (1 p,
eff))hLcr)/EJs
2 ^ 0.6 (1 S/EIS
Beta1=1, echivalent coeficient 4 1, care tine cont de prezenta cablurilor de precomprimare
VCC
(spj
Beta 2 = coeficient aderenta cabluri, echivalent C U coeficient k1 din formula
Sr,max = k3 c
+
k1 k2 k4 4
'Pp,eff
1. PREVEDERI GENERALE
1.1 PREVEDERI GENERALE PRIVIND RECEPTIA LUCRARILOR
1.2 PREVEDERI GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA SI INTRETINEREA LUCRARILOR DE ARTA
2 . Standarde, normative, instructiuni tehnice si atte materiaLe bibtiografice de referinta
2 .1 Documente de referinta
3. Lucrari pregatitoare si de excavatie
3.1 Lucrri pregtitoare
3.2 Excavarea transeei
4. Armare si betonarea
5. Conditi, incercari si probe privind materiaLete si semi prefabricate utiLizate [a realizare
diafragmel.or.
6. Abated si tolerante maxime admise
7. Verificarea caLitatii si receptie lucraril
8. Securitatii Muncii
9. UtiLizarea noroaieLor bentonitice pentru ecavatie
9.1 GeneraLitati
9.2 Materiale. Controtut calitatii
9.3 Prepararea noroiului bentonitic, punerea in opera, controLut caLitatii
10. DURABILITATEA STRUCTUREI TUNELULUI
10.1 CON DITII SPECIALE PENTRU PLANSEE TURNATE PE PAMANT
11. EXECUTIA GRINZII DE CORONAMENT (SOLIDARIZARE)
Ancore tip bara
12 . MATERIALE - PREGATIRE SI CONDITII DE EXECUTIE
12 .1 Lucrri de beton armat
12 .1.1 Ciment
12 .1.2 Agregate
12 .1.3 Apa
12 .1.4 Aditivi
12 .1.5 Oe1uri pentru armturi
12 .1.6 Betonul - preparare i transport
13. EXCAVATII
13.1 Standarde si normative
13.2 Verificari
13.3 Prevederi generate
13.4 Abated admisibite
13.5 Masuri pentru siguranta executiei
13.6 Utilaje, dispozitive si scute necesare
14.
HIDROIZOLATII SI LUCRARI AFERENTE
14.1 STANDARDE, NORMATIVE 5 1 ALTE REGLEMENTARI TEHNICE
14.2 MASU RI PREMERGATOARE EXECUTI El
14.3 MATERIALE - PREGATIRE 5 1 CONDITII DE EXECUTIE
14.4 EXECUTAREA LUCRARILOR
14.5 VERIFICAREA 5 1 CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR
14.6 MASURI PENTRU SIGURANTA LUCRARILOR
14.7 RECEPTIA LUCRARILOR
14.8 NORME DE PROTECTIAMUNCII 5 1 P.S.I.
15. EVACUARE APELOR
15.1 DRENAREA APELOR SUBTERANE
15.1.1 STANDARDE DE REFERINTA
15.1.2 RACORDAREA LA RETEAUA DE CANALIZARE
15.1.3 EXECUTIA LUCRARILOR
15.1 .4 Trasarea Lucrarilor
15.1.5 Patut tuburiLor de racord
15.1 .6 Pozarea tuburilor racordutui
16. FINISAJ Cu TORCRET
-a
/
a
6. Abateri si tolerante maxime admise
6.1. Reatizarea peretilor mulati este prin excelenta o Lucrare ascunsa datorita
tehnologiei de executie. Constatarea modutui in care s-a executat Lucrarea se poate face
indirect prin examinarea documentatiiLor incheiate pe parcursul executiei, fie direct
prin decopertarea panouriLor in urma realizarii excavatiei in interiorut incintei numai
pentru peretii mutati.
6.2 . Grinzite de ghidare ate pretranseeLor flu vor depasi urmatoarete toterante
fata de prevederiLe proiectului:
- lumina ifltre griflzi: 1 cm
- verticatitatea: <= 1.5% din inattimea grinzii de ghidare.
6.4. ToLerantele admise La cota finala a carcasei de armare a panoului de perete
mutat, nu vor depasi urmatoarele abateri fata de proiect:
- inaLtimea:10 cm.
- lungimea: 2 cm.
- Latimea: 1 cm.
6.5. ToLerantele maxime admise La cota finata dupa lansarea carcasel in transee
sunt de 10 cm.
6.6. Panouritede pereti mutati si baretele nuvor depasi abaterile:
- pe verticala: -1% din adincimea excavatiei din interiorul incintei,
- pe orizontala: - 0,5% din Lungimea panoului.
- verificarea topornetricaa verticalitatii peretilor mulati care nu trebuie sa
depaseasca 1% din inaltimea excavatiei din interiorul incintei.
In cazul ca Ia executarea sapaturii apar infiltratii sub forma de scurgeri sau scurgeri
cu aport de material solid, sapatura se va intrerupe imediat si se va astupa cu balast.
7.4. Se pot face once alte verificari pe care Comisia de receptie le considera
necesare.
7.5. Verificarite efectuate si constatarile rezultate La receptia peretilor mulati,
se consemneaza intr-un proces verbal, precizindu-se in concluzie, daca Lucrarea se
atesta sau se respinge. In cazurile in care se constata deficiente in executie, se vor
stabili masurile de remediere, iar dupa executia acestora, se va proceda Ia o noua
receptie.
7.6. Executarea altor lucrari decit cele prevazute in proiect Sunt admise numai
in baza dispozitiei de santier
7. CAPITOLUL 7. Verificarea calitatii si receptie Iucrarii
Verificarea calitatii in vederea receptiei Iucrarii
7.1. Avind in vedere caracterul complex at tehnologiei si cantitatea mare de
materiale care se manipuleaza, este obligatia sa-si organizeze un sistem de urmarire
si de evidenta clara a tuturor lucrarilor. In acest scop, se va intocmi pentru fiecare
panou "FISA PANOULUI" care va contine in mod obligatoriu:
- numarul panoului,baretei
- modul de realizare at fiecarui panou de perete mulat (cota de
excavare,cota de montare a carcasei, cota de betonare,votumul de
beton,etc.).
- diagrama de betonare cu curba reala si teoretica
- litologia terenului
- caracteristicile noroiului bentonitic inainte de betonare
- cantitatea de materiate folosite (beton, otel, bentonita, etc)
- durata si modul de functionare a utilajelor
- transporturile efectuate
La aceasta fisa a panoului se vor mai adauga:
- constatarile consemnate pe parcursul executiei.
- buletinele cu rezultatele verificarilor de laborator a probelor luate din
materialele folosite
- certificatele de garantie pentru calitatea materialelor folosite in lucrare,
eliberate de furnizor.
In fisele panourilor se vor mentiona si eventualele abateri de La proiect,
cauzele [or si masurile luate ,precum si alte observatii pe care acesta le considera
utile in vederea obtinerli unei imagini cit mai complete cu privire Ia modul de
realizare a peretibor mulati.
"Fisa panoului" reprezinta documentul de constatare a executiei lucraribor
ascunse si va face parte din "Cartea constructiei', servind si Ia receptionarea lucrarii.
In acest scop "Fisa panoulul" va fi semnata de seful de lucrare in faza initiala, iar in
continuare, de catre maistrul, tehnicianul sau inginerul care supravegheaza direct
desfasurarea procesu[ui de executie, precum si de diriginteLe de santier. Fisele
panourilor se fntocmesc in doua exemptare.
7.2 . Deoarece reatizarea peretiLor mulati se va face cu mai mutte schimburi
este necesar sa se tina un registru in care sa fie ogUndite toate operatilte executate
de un schimb,astfel, ca schimbuL urmator sa poata Lua cunostinta de eLe,in acest fet
reatazandu-se o evidenta a tucraritor La zi.
LucrariLe de pereti mulati trebuie sa fie conduse de un corp tehnic pregatit in
acest domeniu, care sa cunoasca procedeete de executie.
ControLut tehnic de catitate va fi asigurat de persoane competente, stabiLite
prin decizie scrisa, care vor urmari executia in diverseLe etape si in mod deosebit
inainte si in timpuL betonaril fiecarui panou.
In timpuL executarii sapaturii se interzice categoric excavarea cu tija incLinata
a instatatiei de sapat,saparea cu tija inctinata are drept consecinta:
- nerespectarea traseutui stabilit
Se interzice cu desavirsire nerespectarea retetei de noroi bentonitic. Noroiut
bentonitic Cu viscozitate mare, conduce La:
- neaderenta beton-armatura
- rosturi neetanse datorita nereaLizarii contactutui intim beton-beton
- nereatizarea grosimii din proiect a pereteLui muLat din cauza depunerii unei
turte groase pe peretii transeei, atragind dupa sine nereatizarea acoperirii Cu beton a
armaturli, aceasta putind fi aparenta.
- producerea unor pungi de noroi in masa betonutui
Noroiut bentonitic, sarac in bentonita, conduce La surpari in peretil excavatiei
care prin betonare dau nereguLaritati pe fetete panouriLor, sub forma unor umfLaturi.
7.3. Receptia Lucrarii se face conform normativ C.56-85 "Normativ pentru
verificarea caLitatii si receptia LucrariLor de constructii si instatatii aferente".
Receptia tucrarii consta in urmatoarete verificari:
- verificarea si anaLiza tuturor documenteLor incheiate pe timput executiei.
- conStatarea vizuata a suprafetei peretiLor mutati
- ciocanirea suprafetei betonutui cu ciocan de 0,5 kg. pentru detectarea
eventuatetor defectiuni in masa betonuLui
14. HIDROIZOLATII SI LUCRARIAFERENTE
Prezentul calet de sarcini contine cerintele minimale la executia hidroizolarii la galeriile Lot4
autostrada Orastie-Sibiu.
Hidroizolatia este compusa din un strat de membrana termosudabila de cate 4 mm grosime.
Fiecare intersectie de suprafete (orizontala si verticala) se va hidroizola suplimentar cu un strat
de membrana termosudabila de aceeasi grosime. La intersectie se va executa o scafa cu oraza
de minim 5 cm pentru a se putea indoi membrana termosudabila.
La tunel, hidroizolatia de pe suprafetele verticale se va racorda, la margini, cu hidroizolatia
verticala. Hidroizolatia verticala se va duce 50 cm sub rostul dintre planseul acoperis si peretele
mulat.
Protectia hidroizolatiei se va face cu un strat de beton (C12/15), armat cu plasa tip Buzau.
Protectia se va turna astfel incat ea sa realizeze panta spre margine valei. Cel are opante de 1%.
Detaliite de hidroizoLatil se vor da La faza DE a Lucrarii.
14.1 2. STANDARDE. NORMATIVE SI ALTE REGLEMENTARI TEHNICE
Standardete, normativele i cetelalte regtementri tehnice In vigoare care au fost
Luate In considerare La proiectarea Lucrrilor ce fac obiectut acestui project sunt:
A. Standarde
STAS 10101/0-75 Aciuni In construcii. Ctasificarea i gruparea aciuniLor.
STAS 10101/1-78 Actiuni In construcii. Greutti tehnice i Incrcri permanente.
STAS 8600-79 Constructii civite i industriate. ToLerane, abateri In construcii.
Sisteme de toLerane.
STAS 2355/1-85 Construc1i civite, industriate i agrozootehnice. HidroizoLaii din
STAS 2355/2-87
STAS 2355/3-87
materiaLe bituminoase La etemente de constructii. Ctasificare i
terminotogie.
Construcii civite, industriate i agrozootehnice. HidroizoLa1i din
materiate bituminoase La eLemente de construcii.
Prescripii generate de proiectare i execuie.
Construcii civite, industriate i agrozootehnice. HidroizoLaii din
SR8877-1 si
SR8877-212007
SR 137: 1995
SR 138: 1994
materiale bituminoase La etemente de construcii.
HidroizoLaii La terase i acoperiuri.
Emutsil bituminoase cationice cu rupere rapida pentru Lucrarile de
drum u ri.
MateriaLe hidroizolante bitumate. ReguLi i metode de verificare.
Cartoane bitumate.
SR 1046: 1997 Pnz bitumat.
SR 7916: 1996 impstitur din fibr de sticl bitumat.
STAS 7064-78 Bitumuri pentru materiale i lucrri de hidroizoLaii In construcii.
STAS 10546-76 Bitum cu adaos de cauciuc.
SR 754: 1999 Bitum neparafinos pentru drumuri.
STAS 11 342-79 EmuLsii bituminoase anionice cu rupere Lent pentru hidroizoLaii.
STAS 539-79 Filer de calcar, filer de cret i filer de var stins In putbere.
STAS 1901-85 Talc de Letese-CeriorHunedoara. Talc macmat.
STAS 491-70Benzi de plumb.
STAS 8622-88 Chituri de etanare a rosturilor In construcii. Condiii tehnice
generate de catitate.
B. Normative i alte reglementAri tehnice.
NP 040/2002Normativ privind proiectarea, executia si exptoatarea hidroizolatiiLor La
cladiri
NP064/2002 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea etementelor de
constructii hidroizolate cu materiale bitu minoase si poti merice
Cl 6-84 Normativ pentru reaLizarea pe timp friguros a Lucrarilor de construcii i
Lucrrilor aferente.
C83-75 Indrumtor privind executarea trasrii de detatiu In construcii.
C56-85 Normativ privind verificarea catitii i recepia Lucrarilor de construcii
iinstaLaii aferente.
P118-1999 Normativ de siguran La foc a construc1ilor.
C300-1994 Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executrii
lucrrilor de construcii i instaLaii aferente.
Legea nr.10/1 995 privind calitatea in constructii.
HGR 272/94 Regulament privind controtul de stat aL caLitii In constructii.
HGR 273/94 Regulament de recepie a lucrriLor de construcii i instaLaii aferente
acestora.
NPM/1996 Manual de protecia muncii - MPM/1996.
NP 086/2005 Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea instalatiilor de stingere a
incendiilor.
Legea nr. 10/95 Privind calitatea in constructii.
Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
14.2 MASU RI PREMERGATOARE EXECUTE
Seva asigura verificarea prolectetor de execuie de ctre ,,verificatori de proiecte"
atestai de comisia de atestare a Ministerului Lucrritor Pubtice TransporturiLor i
Locuinei (MLPTL), persoane fizice sau juridice, aLii dect specia1itii etaboratori ai
proiectetor.
Se va numi ,,responsabllut tehnic cu execuia" atestat conform Legii care
rspunde conform atribuii1or care Ii revin de realizarea nivetului de calitate
corespunztor exigeneLor de performan eseniaLe ate lucrrii. Dups primirea
documentaiei tehnice de execuie, se va asigura cunoaterea proiectului de ctre
toi factorii care concur La reaLizarea Lucrrii. Lucrrile ce fac obiectul acestui
project se vor executa pe baza documentaiei tehnice cuprinse In proiect, precum i a
comptetriLor i modificritor transmise de proiectant In timput execuiei prin pLanuri
supLimentare, pLanuri modificatoare sau dispoziii de antier.
Se va semnaLa proiectantului eventuatete neconcordante, omisiuni sau neclaritti,
pentru a fi anaUzate i a se Lua msuri1e necesare, Inaintea execuiei fazei respective.
Se Intocmeste ,,cartea tehnic" a LucrriLor executate care cuprinde documenteLe
privitoare Ia conceperea, realizarea, exploatarea i postutilizarea acesteia i care are
obIigaia de a o compLeta La zi. ,,Cartea tehnic" a construciei cuprinde Intreaga
documentaie utiLizat La execuie. La punctul de Lucru se vor gsi In mod obligatoriu:
-documentaia complet de execuie cu autorizaia de construcie vatabit;
-registruL de procese verbale de lucrri ascunse;
-registruL de comunicri de antier.
14.3 MATERIALE - PREGATIRE SI CONDITII DE EXECUTIE
Sapa hidroizolatoare trebuie sa aiba termenuL de garantie de minimum 10 ani de
exploatare normala.
Pe durata acestei perloade, firma care garanteazasapa hidroizolatoare, trebuie
sa asigure din efort propriu repararea sau intocuirea acesteia si remedierea
degradariLor cauzate de inflltratiile de apa La structura de rezistenta, respectiv
refacerea caii pe zona de interventie.
MateriaLete incLuse in etementeLe sapei hidroizolatoare trebuie sa fie
imputrescibite si sa fie pasive chimic.
Sapa hidroizoLatoare trebuie sa reziste La circulatia de mica viteza a utilajetor de
transport si asternere a straturilor prevazut in proiect.
StratuL hidroizotator de baza trebuie sa satisfaca urmatoareLe caracteristici
fizico - mecanice (minim):
forta de rupere Long/transv:

min 400/300 N/5 cm


alungirea La rupere:

min. 35%
rezistentala perforare statica: min 150 N
adezivitatea La tractiune (aderenta La suport): min. 0,5 N/mm2
fara fisuri La -10C fLexibilitate La rece pe un dorn 0 30 mm:
permeabiLitate La apa 72h, La 100 mm
coLoana de apa:
temperatura minima La care membrana
este stabila:
Stabilitatea La catd dupa imbatranire termica
rezistenta La sfasiere: tongitudmnaLa
transversaLa
domeniuL de temperatura de expLoatare
curenta este:
intervaLuL de temperatura a mediului in
120C
120C
>1 40N
>140N
-20C - 70C
C
care se aptica sapa hidroizolatoare: +5 ^+30C
Stratut superior at sapei hidroizotatoare, va fi compatibil chimic cu
componentete din alcatuirea asfattului imbracamintii rutiere, pentru a evita agresarea
sapei.
Membranele hidroizolatoare vor fi insotite de documente conform tegistatiei in
vigoare.
14.4 . EXECUTAREA LUCRARILOR
Hidroizolatiile ce fac obiectul prezentului project se vor executa pe planseele acoperis a
galeriilor de pe Lot4 Autostrada Orastie-Sibiu.
Protectia hidroizolatiel, atat pe orizontala cat si pe verticala, se va executa din beton C12/15.
Betonul de protectie se armeaza cu plasa sudata tip Buzau.
Hidroizotatia se compune din membrane hidrofuge termosudabile.
De aceea, In continuare se va prezenta, In principal, tehnologia de realizare,
verificare i recepie a acestor tipuri de hidroizot4ii. In caz Ca nu se poate respecta
structura hidroizolaiei cuprins In proiect precum i prevederite caietului de sarcini,
atunci se va consulta proiectantut.
Pregtirea suprafeei suport a hidroizo1aiei. Suprafaa suport a hidroizotaiei
trebuie sa aiba o panta minima de 1% . Acesta trebuie s fie netedSuprafaa suport
trebuie s fie rigid, iar scafele cu muchiite rotunjite cu raza de 5 cm. Suprafaa
suport trebuie sa fie curath, uscat, lipsit de praf i alte impurfti. Pentru
amorsarea suprafetelor pe care se aptica membrana termosudabila se va fotosi amorsa
de bitum taiat, aplicat in 2 straturi succesive.
Executia Iucrrilor de hidroizoLaii Cu membrane termosudabile.Pentru tucrrite de
hidroizotaii din membrane hidrofuge termosudabile tipite cu ftacra, se vor respecta
urmtoarete:
a) lucrtorfi vor fi instruii special pentru aceste lucrri 1 cu modut de utitizare at
arztoarelor cu ftacr, racordate La butetiite cu gaze tichefiate;
b) lipirea cu ftacr a membranetor se va face pe suporturi aLctuite din ape de
mortar sau beton, dup amorsare;
c) La pLaneete prevzute cu ape suport din mortar sau beton, hidroizotaia din
memberane termosudabile se va executa pe suprafee amorsate cu minim 600
g/m
2 soluie sau emulsie de bitum aplicat In douS straturi succesive;
d) La apLicarea hidroizotatiei peste pLanee cu termoizoLaie din plci rigide, aceasta
se va executa pe stratul de caerare at plciLor Cu teskurS bitumat (a se vedea
pct. 3.18 din NPO40/2002).
e) suturiLe de membrane hidrofuge se vor derula pe pLaneu i se va Indeprta folia
de protecie din poLietilen, se va poza i se va croi pe suprafaa respecttv de
hidroizolat, dup care se vor rula din nou pe un ax special executat i mobil;
f) In general, fiile longitudinaLe se a^azg pe directia panteLor de scurgere ale
stratuLui suport at hidroizolaiei, fiile petrecndu-se Intre ele; dac aceste fii
se atern pe direcie transversal pantelor de scurgere, atunci petrecerea se va
face astfel Inct fia din avaL s fie aezat sub fia din amonte;
g) se va pregti arztoruL i se va aprinde flacra care se va regLa pentru a aciona pe
Linia de contact a suprafeei suLului pe suport;
h) durata de Inclzire pe suprafeele de contact va fi suficient numal pentru topirea
bitumuLui fr scurgeri;
i) derutarea suluLui de pe suport se va face cu o vitez funcie de cantitatea de
bitum topit, urmrindu-se o Lipire continua pe suprafaa suport;
j)
presarea se reaLizeaz prin greutatea proprie a suLuLui i supLimentar pe margini cu
o cosoroab special, fr a se circuLa In urma deruLrii suLuLui;
k) suprapunerile dintre membraneLe hidrofuge vor fi de minim 15 cm longitudinal i
de minim 25 cm Ia capetele suLului, jar scafele se vor Intri cu straturi
supLimentare din aceLai material de min. 25 cm lime, jar In dotii cu depire de
minim 15 cm 1541me.
Conditii de executie.Pentru realizarea Lucrrilor de hidroizolaie din membrane
hidrofuge termosudabiLe, vor fi respectate urmtoarele condiii
1. lucrrile de hidroizolaii se vor executa de echipe speciaLizate In aceste tipuri de
lucrari, cu muncitori calificai;
2. se vor asigura spaii corespunztoare pentru depozitarea materiaLelor aproape de
Locul execuiei;
3. se vor asigura cile de acces cele mal scurte pentru transportuL i manipularea
materialelor;
4. se va controla calitatea i cantitatea membraneLor bitumate, a bitumuriLor i
materialeLor auxiliare, dac au certificate de calitate i corespund prescripiilor
tehnice respective, pentru utilizarea conform NPO40/2002 i prezentului caiet de
sarcini;
5. lucrrile de hidroizolare La cald se vor executa La temperaturi peste (+5 1 C), fund
interzis execuia acestora pe timp de ploaie, burni, vnt i zpad;
6. Ia lucrri executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile C16-84 -
"Normativ pentru reaLizarea pe timp friguros a lucrrilor de construcii i
Lucrritor aferente";
7. La lipirea straturitor, temperatura masticului de bitum va fi cuprins Intre 160C s i
200C, prin topirea bitumului La aceste temperaturi i omogenizarea lui cu filer;
8. La toate interseciile de planuri, scafe, muchii verticale i orizontale, rosturi
verticale i orizontale, se va prevedea un strat suplimentar de hidroizotatie de 50
^100 cm lime;
9. rosturile de dilatere-contracie, antiseismice, precum i cele de tasare, vor fi
prevzute astfel Imct s se asigure etaneitatea i continuitatea pe Intreg
ansamblul construciei;
10. rosturile se vor reatiza astfel Inct muchiile sale s fie In aceIai plan;
11. stratul de amorsare cu soluie de bitum se execut pe suportul de mortar sau
beton bine curtat i uscat numai In perioade de timp cu temperaturi exterioare
pn La 8C, dup uscare aceste straturi trebuind s fie de culoare maro Inchis,
fr luciu;
12.apticarea stratului de amorsare se execut mecanizat prin stropire cu pistotul cu
aer comprimat sau cu peria, pe suportul curat i uscat;
13.amorsajuL trebuie s fie complet uscat Inainte de apticarea hidroizoLaiei propriu-
zise;
14.dac se prepar solutia de bitum pe antier (indicat pentru suprafee mici),
aceast operaie se va executa La o distan de minim 30 m de once surs de foc
sau construc1i i materiaLe uor infLamabile, prin turnarea treptat a bitumuLui In
benzin i amestecarea continua pn La rcire;
15. rosturiLe i strpungerile se vor trata conform prevederitor pct. 4.7 din normativuL
NPO4012002 i STAS 2355/2-87;
16. hidroizoLaia pe verticaL se va Incepe de La scafe sau de La muchii, Intotdeauna
fia din avaL fund montath sub fia din amonte;
17. La racordarea hidroizoLaiei orizontate de pe pLaneuL subsolu[ui cu pereii verticati
ai camineLor existente, aceasta se va fixa cu profile metatice din tabl ambutisat,
continue, prinse cu boLuri Impucate (sau prin dibLuri metaLice cu con
expandabiL), prevzute cu piu[ie i aibe;
18. pieseLe metaLice de prindere vor fi acoperite In Intregime cu mastic de bitum,
Inainte de a fi acoperite de stratuL de protecie;
19. se interzice circuLaia i depozitarea pe hidroizo[aia neprotejat.
14.5 VERIFICAREA 51 CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR
LucrriLe de hfdroizoLaii fund Lucrri ascunse, calitatea [or se va verifica pe msura
execuiei [or, Incheindu-se proces verbal din care s rezuLte c au fost respectate
urmtoare[e:
Suprafeele suport ale hidroizolaiei. SuprafeeLe suport pentru apLicarea amorsei i
hidroizoLaiei se vor verifica i controLa dac corespund prevederiLor specifice din
STAS 2355/3-87 (rigiditate, aderen, planeitate, umiditate) i prevederilor de La
pct. 5.1 din prezentuL caiet de sarcini, astfet:
a) se vor verifica panteLe i se va controta dac suprafaa este curat, fr asperithi
i deniveLri peste 5 mm verificate In toate direciiLe, cu un dreptar de 3 m
Lungime, iar scafeLe executate cu raze de minim 5 cm i muchiiLe de minim 3 cm;
b) se va verifica dac suportul din mortar sau beton este uscat i Intrit, prin [ipirea
pe numai 20 cm a unei fii de membran hidrofug de dimensiuni (30 x 20) cm,
dup o prea[abiL amorsare i care, La Incercarea de dezLipire dup6 o or de La
Lipire, trebuie s se rup. DezLipirea de pe suprafa a fiei sau cu mortar arat
Ca apa sau betonuL suport este ori umed ori necorespunztoare pentru apLicarea
hidroizoLaliei;
C) se va verifica poziionarea conducteLor de scurgere, elementete de strpungere,
diblurile, crligele, agrafele de prindere a copertinelor, dac sunt
executaterebordurile, Lkaurite rosturilor, ancorarea In beton a pieselor metatice
de strpungere sau rost.
Verficri Inainte de execuia hidroizoIaiei.Se vor verifica:
a) catitatea materialelor hidroizolatoare (bitum, emulsii, filer, membrane bitumate
etc.) dac corespund cu certificatele de caLitate ce le Insoesc 1 cu prevederile
din normativul NPO40/2002 i din prezentul caiet de sarcini;
b) se va verfica caUtatea amorsajului i poziionarea corect a fiecrei fii de
membran ce a fost croit In prealabit;
c) dac se consider necesar, se va verifica izolaia prin determinri de laborator pe
probe prelevate, din care s rezutte Ca materialele folosite au fost de calitate
corespunztoare, conform certificatetor de catitate i butetinelor de analiz.
Verificarea hidroizolatiei. Aceasta trebuie s Indeptineasc urmtoarete:
a) straturite hidroizolaiei sunt lipite uniform i continuu, fr zone nelipite;
b) panta ctre zonele de evacuare i gurite de scurgere sunt conform proiectului, fr
stagnri de ap;
C) este continua i nu prezint umftturi sau tasri;
d) racOrdarea cu elementele de strapungere, La rosturi i guri de scurgere, asigur o
etanare perfect;
e) stratut de protecie este corect executat, conform prevederitor din protect;
f) protecia hidroizoLaiei verticaLe La atice, reborduri, strpungeri etc. este
aderent i f5rA depl.asari;
g) dac se consider necesar, se va face i o verificare practic a execu;iei
hidroizolaiei prin sondaj, prin desfacerea In unele puncte a acesteia pentru a se
constata identitatea structurii hidroizolaiei cu detaLille din proiect;
h) se verific eventualeLe lucrri auxuiliare de tinichigerie, dac acestea asigur
etaneitatea, protecia sau evacuarea apelor colactate.
Dac se consider necesar, La suprafeeLe mai mart de 20 m2 , , se va face
verificarea pun inundarea Cu ap (un strat de ap de 4 ^ 5 cm grosime In punctele
cele mai Inalte), Cu gurile de scrgere i evacuare obturate In prealabil. La aceast
prob, planeut nu trebuie s prezinte urme de umezeal (s fie perfect uscat) dup
72 de ore de meninere a stratutui de ap.
14.6 .MASURI PENTRU SIGURANTA LUCRARILOR
In
executie. Descrcarea, maniputarea, depozitarea i punerea In opera a
materiaLetor bituminoase In zona de lucru se va face cu mare atenie, fr a se
deteriora ambalajut acestora precum i materialete propriu zise. Depozitarea acestora
se va face La o distan de ceL puin 30 m de once surs de foc. MateriaLeLe vor fi
protejate Impotriva umiditii sau cLdurii excesive, prin acoperire cu prelate, fotii
etc.
Execuia Lucrritor se va face numai de echipe speciaLizate, cu respectarea normelor
de protecia muncil i PSI In vigoare. In zona de Lucru se va interzice accesul
personaLuLui neautorizat.
In Intretinere. Se interzice:
- spargerea hidroizoLaiei sau a stratutui de protecie pentru execuia
ulterioar de strpungeri sau ancorri;
- depozitarea de obiecte sau alte amenajari pe hidroizoLaiiLe deja
executate;
- aezarea sau montarea peste hidroizoLaia deja executat de obiecte
sau utilaje cu temperaturi peste 40C, ori a se face focuL sau a se
deversa Lichide fierbini;
- circulaia mai intens deck permite stratul de protecie;
- schimbarea destinaiei pLaneuLui respectiv.
Trebuie s verifice periodic (ceL puin primvara i toamna) starea pLaneelor i
hidroizoLaiiLor, pentru a interveni cu msuri de Inlturare a deteriorritor.
In perioada de garanie, deficienele constatate vor fi comunicate GrupuLui de
AntreprenoriLor pentru a fi remediate, numai In cazul In care nu s-au produs
modificri uLterioare preLurii LucrriLor i cnd s-a efectuat Intreinere
corespunztoare a hidroizoLaiei.
14.7 RECEPTIA LUCRARILOR
La receptia Lucrrilor de hidroizolatii ce fac obiectut acestei documentaii, se vor
respecta prevederiLe normativului C56-85 - "Normativ privind verificarea caLitii i
recep;ia LucrriLor de construcii i instaLaii aferente", precum i a HGR 273/94 -
"ReguLament de recepie a IucrriLor de construcii i instaLaii aferente acestora".
De asemenea, recepia lucrrilor de hidroizoLaii se va efectua pe Intreaga
construcie, avnd La baz examinarea direct efectuat pe parcursuL execuiei
LucrriLor. SupLimentar se vor mai verifica i urmtoarele:
-CertificateLe de garanie pentru calitatea materialeLor Livrate.
-Existena i coninutu1 proceselor verbale de recepie caLitativ privind:
stratul suport, amorsarea stratului suport, hidroizoLaia propriu-zis, stratul de
protecie a hidroizoLaiei i Lucrrile aferente hidroizoLaiei, precum i existena i
coninutuL proceselor verbaLe pentru fazele determinante.
-Constatrile consemnate In cursul execuiei de ctre antreprenor sau alte
organe de control.
-Confirmarea prin procese verbale a executrii corecte a msuriLor de
remedied prevzute In diferitele documente aprute pe parcursut execuiei.
- Buleti nu I privind calitatea materiaLelor bituminoase Incercate In Laborator
(dac este cazul).
-Dimensiunile de ansamblu, coteLe de niveL, pantele de scurgere a apetor,
guriLe de evacuare.
-Dimensiunile diferitelor eLemente In raport cu prevederile proiectului.
-Poziia elementeLor prevzute In project.
-Incadrarea In abaterile admise, conform prevederilor STAS 2355/2-87, pct. 2.11.
-Once alt verificare care se consider necesar.
Verjfjcnite efectuate j constatrite rezuLtate La receptia lucrriLor de hidroizotatii se
consemneaz Intr-un proces verbal, precizndu-se In concluzie dac hidroizolaia In
cauz se accept sau se respinge.
In cazurile In care se constat deficiene In executarea hidroizoLaiei, se vor stabili
msurile de remediere, jar dupg executarea acestora se va proceda Ia o nou
receptie. Lucrrile de remediere ce se impun In urma verificrilor hidroizolaiei vor fi
executate numai de muncitori calificai In aceste tipuri de Lucrri, pe baza
constatrilor i prevederilor elaborate de specialitate. Executarea altor Lucrri Ia
hidroizoLatia constructiei dect cele prevzute in prezentul project este admis numai
In baza dispoziiei de antier.
Dac La
receptie se constat c exist infiLtraii care ar stnjeni funcionarea normal
sau degradri La structura pLaneeLor, se vor Lua msuri de reparaii generate pe
baz de proiect de hidroizoLatii, cu toate detaliile necesare.
14.8 NORME DE PROTECTIA MUNCH I P.S.I.
La execuia acestor tipuri de lucrri, se va respecta toate prevederile din normativeLe
prevazute in capitoluL 2, din prezentuL Caiet de sarcini.
In plus, este obligul s Ia toate msurile necesare astfeL Inct La puncteLe de Lucru s
se previn i s se evite aparitia oricrui fel de incident tehnic sau accident uman
(att asupra personaluLui tehnic ce execut Lucrarea, cat i asupra aLtor persoane ce
circul prin vecintatea zonei LucrriLor).
15. EVACUARE APELOR
SistemuL de evacuare a apeLor pentru tunet e prevazut La doua niveturi distincte.
Este un prim niveL de evacuare pentru Lichid varsat si ape infiltrate, care se desfasoara
in ceLe doua canaLe separate La niveLuL stradaL, Si Ufl sistem de casiuri, care va fi foLosit
pentru evacuarea apetor din tatuze.
15.1 DRENAREA APELOR SUBTERANE
Pentru asigurarea drenarii apeLor de infiLtratii pe spate diafragmeLor, se foLosesc
drenuri forate orizontaL. ProcedeuL consta in reaLizarea unor foraje orizontaLe care au o
panta spre gura de evacuare de 5 - 10%, pe Lungime de 10.00 - 20.00m cu ajutoruL
instaLatiilor speciaLe. Aceste foraje sunt tubate cu tuburi rifLate perforate (cu exceptia
treimii inferioare care are rotuL de a evacua apa col.ectata) cu diametruL de 8 Cm.
TuburiLe sunt inveLite cu geotectiL cu rot de fittru myers. ForajeLe se reaLizeaza de obicei
in forma de spic format din cate trei conducte.
Pentru proiectarea sistemutui de drenaj se va tine cont de graduL de saturare a terenuLui
si provenienta apei, niveLut panzei freatice in zona, permeabiLitatea materiaLeLor din
zona, etc.
PerforatiiLe tubururitor cotectoare se dimensioneaza in functie de granuLometria
pamantutui si a geotextiLuLui, iar suprafata activa a acestora pe metru Linear se
stabiLeste in functie de debituL coLectat calcuLat.
ALcatuirea, tipuL guritor de scurgere, distantete, racordurite si, dupa caz, Legatura
directa La coLectoare sunt cuprinse in proiect.
15.1.1 STANDARDE DE REFERINTA
StandardeLe ate caror prevederi stau La baza proiectarii cat si a executiei guriLor de
scurgere sunt urmatoareLe:
SR EN 1916:2003 Tuburi si piese de canalizare din beton simpLu;
STAS 6701/82 Guri de scurgerecu deposit si sifon;
STAS 3272/80 Gratar din fonta, cu rama din fonta, carosabiL tip A
SR 8 5 9 1 / 9 7 Amplasarea in localitate a retetelor edilitare subterane, executate in
sapatura;

STAS 9 5 7 0 / 1 - 8 9

Marcarea si reperarea retetelor de conducte si cabturi in Locatitati;

S T A S 6 6 7 5 / 1 - 9 2

levi din poticrorura de vinit neptastifiata - conditii tehnice generate


de calitate.
15.1.2 RACORDAREA LA RETEAUA DE CANALIZARE
Racordarea La reteaua de canaUzare a gurilor de scurgere se face prin camin de vizitare
La canal.
15.1.3 EXECUTIA LUCRARILOR
Lucrarile necesare pentru executia gurilor de scurgere se incadreaza in graficuL general
de executie pentru toate specialitatile.
Executia guritor de scurgere urmeaza sensul din aval catre amonte at executarii
canalelor stradale si se ptanifica pe tronsoane precis delimitate de strazile taterate.
15.1 .4lrasarea lucrarilor
Operatia de trasare va fi efectuata de catre antreprenor care va asigura concordanta
dintre proiect si conditfite reate de pe teren.
Reperete amplasate pe axut conductel vor avea doi martori amplasati perpendicular pe
axul racordutuf, La distante care sa impiedice degradarea in timput executarfi LucrarfLor.
15.1.5PatuL tuburilor de racord
Patul tuburfLor de racord ale gurii de scurgere - din tuburi PVC Dn 200 mm - se
realizeaza din nisip in grosime de 10 cm, dupa reatizarea sapaturii.
15.1.6 Pozarea tuburiLor racordutui
Tuburile de canatizare ale racordutui gurii de scurgere din PVC cu mufa Dn 20 cm, se
amptaseaza cu mufa orientata catre gura de scurgere respectiv catre amonte, astfet ca
intotdeauna capetete tibere ate tuburitor sa apese in mufa tubului deja montat.
Montarea tuburilor se face dinspre avat catre amonte, respectiv de La caminul de
canatizare pe racord, catre gura de scurgere, cu panta de minimum 5%
Lansarea in transee a tubutui se va face cu utitaje corespunzatoare 51 CU mare atentie
pentru a se evita once ciocnire intre ete, sau Ia contact cu patut.
Pentru reaLizarea imbinarii primuLui tub cu mufa, acesta va fi asezat pe toata lungimea
Wi pe patul de nisip, jar at doitea, va fi suspendat pe chingi pe toata durata executarii si
verificarii imbinarii.
Imbinarea tuburitor se va face in sistem uscat, cu garnituri premontate in mufa.
Inainte de montare se va verifica starea garniturii de cauciuc care flu trebuie sa prezinte
bavuri, goluri aparente si se va curata cu atentie deosebita interiorut mufei si capatut
drept at tubutui cu care se face imbinarea.
Realizarea imbinanilor intre tuburi se va face in paralel cu verificarea pantei si a
atiniamentutui raCordutui.
Gura de scurgere se exeCuta in continuarea executarii, din aval catre amonte, a
racordutui.
Verificarea calitatii Lucranitor se face pe toata durata tucrarii de catre constructor si de
catre afltreprenor si prolectant, in conformitate cu graficete intocmite, prezentate ca
piese La project.
Se verifica:
- pozarea cana[utui si executia gurii de scurgere: nivetmentul canatutui executat, modul
de etansare a tuburilor si modut de executie a gurii de scurgere.
Se intocmeste proces verbal pentru lucrari ascunse.
Modut de realizare a probei de etanseitate: modut de reatizare a umpluturitor partiate si
a compactarli Cat mai uniforma, efectuarea probei de etanseitate si mentionarea
punctelor unde, eventual, au aparut scurgeri de apa dupa probete de presiune;
reatizarea umptuturitor finale si a modutui de monotitizare a grataretor si a rametor
aCestora.
Se intocmeste proces verbal de constatare a caLitatii in prezenta detegatitor.
0
S
coloana executata
2
Verificarea montaril armaturli in
1 FD I+B+E+P
radier a culeei PVFD
3
Verificarea montarii armaturii in PVFD
1 FD I+B+E+P
ziduri intoarse
4 Verificarea rnontarii armaturii in PVFD
1 FD I+B+E+P
bancheta cuzineti
5
Verificarea montarii armatui in zid PVFD
1 FO 1+B+E+P
de ga rd a ..,. ....--..... _____
6
Inaintea montarn grinzilor
prefabricate - Verificare cota
bancheta-cuzineti Si bancheta de PVFD
1 FD
rezemare dale de racordare cu
terasa mentul ______
7 Verificarea armaturii montate a
placa de suprabetonare a grinzitor PVFD
1 FD
nsuprastruciura
L
LUCRARI DE TUNEL
Km(71+869.82 - 72+209.82)Tunei artificial. -
Inaintea turnarli betonului la primul
1 PVFD 1 FD
panou peretemulatexecutat Lam
2
Verificarea rnontarii armaturli la
1
PVFD
3
Verificarea montari' armaturli a PVFD
/
prirnuluitronson de, radier .._
-------... I -
4 Verificarea inairitea tumarii PVFD
betonulul a timpanulportalului
k I -if; i k 14 1 #3,-*
JV II II I IIJI I II I IIII IQLI v
.1+8+E-iP
*
LL !1.
U.C. Proiectant Beneficiar if1it
Sibiu (Diriginte de santier) (Antreprenor General)
(flume) (flume) (nume) (flume)
I+6+E+P
1+ B+ E P
E+P+G
-
4
Nota:
1.
2.
3.
4.
5.
( PVFD - proces verbal de control at calitatii lucrarilor in faze determinante
(** I - Inspectoratul de Stat in Cortstructii; B - Beneficiar (prin reprezentatut sau Dirigintele
de Sander); E - Executant; P * Proiectant ; G - Geotehnician,
In cazul lucrarilor de fundare (ex: teren fundare rambeu, cota si natura teren fundare
podete, fundare coloane, etc), Geotehnicianul va insoti Proiectantu
Alegerea podetului Se stabileste de comun acord cu Proiectantul , Executantul si Beneficiaru.
Conform prevederior Legii 10/1995 sectiunea 3,art,23d, Executantul are obligatia convocarii
factoritor care sunt prevazuti sa participe la verificari Cu minim 3 zile inainte de finalizarea
fiecarei faze.
La receptia lucraril, un exemplar din prezentul program se va anexa la Cartea Constructiei.
6. Programul cu faze determinante pentru mutari/protejari instalatii vor fi mentionate de catre
Proiectantul de specalitate in proiectul de Detalille de executfe,
PFA Anton Chiric5
Sector 1, Bucuresti
CUI: RO 22477214
Nr. Reg. Corn.: F40/865/25.07.2003
antonchirica@yahoo.com
ANEXA A2
DISPOZITII DE SANTIER
ASTALD.

DISPOZITIE DE SANTIER N 0 73/27.09.2013


Pagirsa
Asoclereo ASTALDI SpA
-
112
EUROCONSTRUCT 98- ASTALROM
Beneficiar:
Compania Nationals de Autotrazi Si
ProieCt.PrOIeCtaTe 0 executie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drumun Nationale din Romania SA
Dispozitie de santier
No. 73/ Data 27/09/2013
Subiect:
Lucrari de reparatii Placa de acoperire tunel.
Object/Element (elem. de reper): Lucari de fundatli
Object 04 Tune] artificial km 71+824-72+249;
Continut:
Deteriorarile rezultate in urma lucrarilor de indepartare a betonului de egalizare peste care s-a executat
placa de acoperire a tunelulul necesita executia unor lucrari de reparatii locale.
Aceste lucrari se vor executa asfel:
- Armatura expusa accidental se va proteja cu cu mortar "EMACO NANOCRETEAP"- produs
monocomponent pe baza cimentoasa (grund pentru tratare/pasivare armatura corodata sau noua, punte
de aderenta) say alt produs similar;
- Betonul deteriorat local se va repara cu mortar modificat cu polimeri, intarit Cu fibra, de tip 'EMACO
NANOCRETE 112" sau alt produs similar;
- Pentru uniformizarea suprafetei se va aplica un sistem pigmentat de protectie a suprafetei, rezistent la
fisuri, gata preparat (veti fisa tehnica atasat).
-Undeuniformizarea cere a grosime mai mare de 100mm, este prevazut fo!osirea unei plase
0
4 mm-
lOOmmXlOOmm ca sistem de prindere a stratului adaugat si bare de legatura BST 500
0
8mm /20cmx20cm,
-sau-similar.
DISPOZITIE DE SANTIER N073/27.09.2013
- TALD
Pagina
Asocierea ASTAI.DI SpA -
2/2
EUROCONSTRUCT 98- ASTALROM
Beneficiar:
Counpania Nationals de
Autosirazi si ProisctProzectare i execu tie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
Issued by: Itairomlnginerie
(Emis de)
COORDONATOR PROIECT
/ 1
Ing. Federico Santinelli 'Date 27/09/2013
Prolectant de Specialitate
Ing. Giovanni Voiro Signature
Venficator Project
'1(
Date 27/09/2013
f,
Received by Engineer /Primit de Consultant:
Nume, Prenumele

Signature..............................

Date 27/09/2013
Distribution of
Signature
Date
/(\\.,
.
t
1
P
,

I I
!
I
(is ( NtWO i
/
9(1.
2Zr
EMACO

Nanocrete R2
Mortar tixotropic pentru reparatii nestructurale sau reparatii in camp continuu;
cu priz rapid, modificat prin polimerizare, armat cu fibre;Descriere
Emaco

Nanocrete R2 este un mortar de reparaii,


reprofilare i nivelare universal, monocomponent,
modificat cu polimeri, cu priz rapid.

Emaco

Nanocrete R2 este un material gata de


utilizare, care conine cimenturi speciale, nisipuri
bine sortate, polimeri atent selectai i fibre pentru a
reduce contraciile i pentru a mbunti
proprietile fizice i de aplicaie.

Amestecat cu ap, formeaz un mortar cu o gam
excepional de vast de aplicaii. Emaco


Nanocrete R2 poate fi aplicat cu uurin, manual
sau cu mistria, n straturi cu grosime cuprins ntre
3 i 100 mm.Domeniu de aplicare
Emaco

Nanocrete R2 este folosit pentru repararea


non-structural a unor elemente de beton, precum:
Margini de balcoane
Faade de cldiri
Perei parapet
Panouri prefabricate
Margini de grind
Cptueli ale buzelor de treapt


BASF Construction Chemicals Belgium NV
Nijverheidsweg 89, B3945 Ham
06
0749 CPD
BC2 563 0013 0002 001
EN 1504-3
Produs de reparaii ale betonului pentru reparaii non-structurale
Mortar PCC (pe baz de ciment hidraulic, modificat cu polimer)
Limit de rupere la compresiune Clas R2
Coninut ioni clorur 0,05%
mbinare adeziv 0,8 MPa
Contracie limitat 0,8 MPa
Compatibilitate termic
- nghe-dezghe
- avers cu descrcri electrice
- prelucrare ciclic uscat

0,8 MPa
0,8 MPa
0,8 MPa
Absorbie capilar 0,5 kg m
2
h
0,5

Reacie la foc A1
Substane periculoase Compatibil cu 5.4

Emaco

Nanocrete R2 este ideal pentru reparaii


de tip plasture, generale, non-structurale, unde sunt
necesare proprieti de priz rapid, timpi de
tencuire redui. Prezint excelente proprieti de
construcie, permind realizarea unei grosimi de
pn la 100 mm ntr-un singur strat. Poate fi acoperit
cu alt material dup numai 4 ore la 20C.

Emaco

Nanocrete R2 poate fi aplicat sub forma


unui strat de cosmetizare sau de egalizare la grosimi de
numai 3 mm pe suprafee verticale sau suspendate,
pentru a se obine o finisare mai estetic, de
exemplu premergator lucrarilor de vopsitorie.

Emaco

Nanocrete R2 poate fi aplicat la interior


sau la exterior, pe suprafee orizontale, verticale
sau suspendate, n medii umede sau uscate.
Date tehnice

Proprietate Standard Unitate de msur Valori
Aspect - Pulbere gri
Granulaie - mm Max. 1,0
Grosime strat: Minim
Maxim
- mm
mm
3 (acoperire de profilare)
100 (vertical i orizontal)
80 (orizontal suspendat)
Densitate - g/cm
3
Aprox. 1,8
Ap de amestec per sac
de 20 kg
- litri Aprox. 3,5 4,0
Lucrabilitate - minute 30 45
Timp de priz
- iniial
- final
minute
45-75
60-120
Temperatur de aplicare
(suport i material)
C ntre +5 i +30
Limit de rupere la
compresiune
- dup 1 zi
- dup 7 zile
- dup 28 de zile
EN 12190 N/mm
2


10
20
25
Aderen (28 de zile) EN 1542 N/mm
2
0,8
Aderen dup
nghe/dezghe (50 de
cicluri cu sare)
EN 13687-1 N/mm
2
0,8
Aderen dup avers cu
descrcri electrice (50
de cicluri)
EN 13687-2 N/mm
2
0,8
Aderen dup
prelucrare ciclic uscat
(50 de cicluri)
EN 13687-4 N/mm
2
0,8
Tendin de fisurare (I) Inel de tip Coutinho Fr fisuri dup 180 de zile
Tendin de fisurare (II) Canal n V de tip DIN Fr fisuri dup 180 de zile
Absorbie capilar EN 13057 Kg/m
2
/h
0,5
0,5

Timpii de priz sunt msurai la 21C 2C i la o umiditate relativ de 60% 10%. La temperaturi mai
ridicate intervalele de timp se vor reduce, iar la temperaturi mai coborte vor crete.
Datele tehnice prezentate reprezint rezultate statistice i nu corespund unei valori minime garantate.
Toleranele sunt cele descrise n standardele de performan corespunztoare.Avantaje
- Realizat cu o nanotehnologie nou, n vederea
reducerii contraciei i a tendinelor de fisurare;
- Excelente proprieti de aplicare i de tueu pe
mistrie;
- Mortar moale, cremos, dar care nu formeaz
curgeri sau conglomerari;
- Excelent capacitate de construcie - poate fi
aplicat n straturi de 80 - 100 mm pe aplicaii
orizontale sau verticale pe un strat, sau chiar
70-80 mm pentru aplicri suspendate;
- Grosime minim a stratului de 3 mm, astfel
nct s poat fi utilizat ca strat de acoperire de
profilare pentru suprafee mari
- Faciliteaz crearea de profiluri i coluri fr
cofraje
- Uz multiplu: Acoperire de profilare i mortar de
reparare n plasturi ntr-un singur strat;
- Priz rapid: poate fi tencuit n numai 4 ore
- O bun dezvoltare a rezistenei, care
depete cerinele clasei R2 din EN1504
partea 3;
- Modul de elasticitate ridicat;
- Continut de crom foarte redus (Cr[VI] < 2 ppm)
- Fr cloruri.

Indicaii de aplicare
(a) Pregtirea suprafeei: Beton.
Betonul trebuie s fie complet tratat, curat i robust
pentru a asigura o bun aderen. Toate urmele de
beton corodat, de mortar, praf, lubrifiant etc. trebuie
eliminate.

Betonul deteriorat sau contaminat trebuie eliminat
pentru a obine o suprafa ngrijit. Agregatul
trebuie s fie vizibil cu claritate pe suprafaa
structurii de beton dup pregtire. Se recomand
metodele de curare fr impact/prin vibraii, de
exemplu prin sablare, hidrosablare sau
curare cu jet de ap sub presiune nalt.

Tiai marginile poriunii reparate pe vertical, pn
la o adncime minim de 3 mm.

(b) Pregtirea suprafeei: oel-beton / armatura.
Dac oelul-beton este vizibil, curai pn la un
nivel minim Sa 2, n conformitate cu ISO 8501-1 /
ISO 12944-4. Pentru un plus de protecie, sau cnd
oelul este lsat expus nainte de finalizarea
activitii de reparaie, aplicai grundul Emaco
Nanocrete AP pe baz de ciment cu protecie
activ (vezi specificaia tehnic).

(b) Grunduire / Tratare suport:
Suportul pregatit trebuie s fie bine hidratat,
preferabil timp de 24 de ore, dar cu minimum 2 ore
nainte de aplicarea Emaco Nanocrete R2.
Suprafaa trebuie s fie mat-umed, dar fr
poriuni cu ap stttoare (umeda dar nu lucioasa).
Pentru grosimi mbuntite de construcie sau
cnd se lucreaz cu suprafee mari, aplicai mortarul
Emaco

Nanocrete R2 mai intai intr-un strat subtire
(ca punte de aderenta) dupa care direct intr-un strat la
grosimea necesara restul de material.
Alternativ, se poate aplica o punte de aderenta Emaco

Nanocrete AP folosind pensula special Emaco

Nanocrete.

Aplicai ntotdeauna mortarul Emaco

Nanocrete R2
n sistem umed pe umed cu puntea de
sau pe stratul de contact.

(c) MaIaxare:
Se recomand s se utilizeze numai sacii intacti si
plini. Nu se vor folosi saci deteriorai sau desigilai.

Amestecai Emaco

Nanocrete R2 cu un mixer
adecvat, ataat la o main electric de gurit
puternic, reglat la turaie redus, sau ntr-un
malaxor pentru mortar cu aciune forat pn la
obinerea unei consistene plastice, fr bulgri.
Folosii numai ap curat, fr impuriti.

Ap de amestec necesar: 3,5 4,0 litri per sac de
20 kg, n funcie de consistena necesar. (Folosii
o consisten mai mare pentru aplicarea pe
suprafee verticale sau suspendate, respectiv o
consisten mai vascoasa, mai cremoas, pentru
utilizarea ca strat de cosmetizare la o grosime de 3
mm).

Lsai mortarul in repaus timp de 2-3 minute i apoi
reamestecai rapid, reglnd consistena dup
necesiti. NB: Nu depii niciodat necesarul
maxim de ap.

(d) Aplicarea mortarului:
Temperaturile minime trebuie meninute n cursul
aplicrii i cel puin 12 ore dup aplicare, pentru o
tratare optim a produsului.

Suportul trebuie s fie umed in stare mata, nu lucioasa
(fr poriuni de ap in exces).

Emaco

Nanocrete R2 poate aplicat manual sau cu
mecanizat. Aplicai produsul amestecat direct pe
suportul umed preparat sau umed pe umed pe
suprafaa grunduit.

Un strat superficial subire sau un strat de contact
nainte de aplicarea pentru obinerea grosimii
dorite, umed pe umed, va mbunti aderena pe
umed i coeziunea mortarului.

Aplicai pn la grosimea dorit a stratului, de 3
pn la max. 100 mm.Netezirea cu o mistrie sau finisarea cu o drisca sau
cu un burete se poate face de ndat ce mortarul a
nceput s faca priza, mai exact dup circa 45-
60 de minute la 20C.
n aceste condiii de mediu, Emaco

Nanocrete R2
poate fi acoperit, dup circa 4 ore, cu finisaje
MASTERSEAL

anti-carbonatare, rezistente chimic


sau anti-graffiti.*

* Contactai filiala dumneavoastr local BASF
Construction Chemicals pentru mai multe informaii
referitoare la tipul de produse oferite / recomandate ca
straturi finale de acoperire / finisaje.

NB: La temperaturi mai reduse i/sau umiditi mai
ridicate, aceste durate de timp se vor prelungi.

Curarea sculelor
Ct timp sunt umede, curai cu ap. Odat
uscat, materialul poate fi eliminat numai prin curatare
mecanic.

Consum / Acoperire / Randament
Un sac de 20kg produce circa 11 litri de mortar.
Consum ca 1,8 kg de produs amestecat per m
2
i mm
grosime strat (ca 1,5 kg de pulbere uscat per m
2

i mm grosime strat).

Aceast valoare a consumului este teoretic i
depinde de rugozitatea suportului, motiv pentru
care trebuie reglat pentru fiecare operaie n parte,
prin teste in situ.

Ambalare
Emaco

Nanocrete R2 este disponibil n saci de 20
kg.
Depozitare
A se depozita n spaii de stocare rcoroase i
uscate. n aceste condiii, durata de raft a
produsului este de 12 luni, n saci originali
nedeschii.

Atenionri
- A nu se aplica la temperaturi mai mici de +5 C
sau mai mari de +30C.
- A nu se aduga ciment, nisip sau alt substane
care pot afecta proprietile materialului.
- Nu adugai ap sau mortar proaspt la un
amestec de mortar care a nceput s se fixeze.
- Contactai departamentul tehnic al filialei locale
a BASF Construction Chemicals pentru orice
informaii care nu sunt menionate aici.

Manipulare i transport
La manipularea acestui produs se vor lua msurile
de prevenire adecvate pentru manipularea
produselor chimice; de exemplu, nu mncai, nu
fumai i nu consumai buturi n timpul lucrului i
splai-v pe mini cnd luai o pauz sau atunci
cnd activitatea este finalizat.
Informaii de siguran specifice pentru manipularea
i transportul acestui produs pot fi gsite n
specificaiile de siguran al materialelor.
Evitai contactul cu ochii i contactul prelungit cu
pielea. n cazul contactului cu ochii, cltii imediat
cu ap din abunden timp de circa 15 minute.
Solicitai asisten medical. n caz de contact cu
pielea, splai bine pielea.


Debarasarea produsului i containerul acestuia
trebuie efectuate n conformitate cu legislaia local
n vigoare. Responsabilitatea n acest sens i revine
posesorului final al produsului.
BASF SRL
Divizia Construction Chemicals
Com. Aricesti-Rahtivari, Km. +8
Jud. Prahova, Romania

Tel.: 004 0344 401 500
Fax: 004 0344 401 526

Cu toate c informaiile incluse aici sunt adevrate, precise i
reprezint cele mai bune cunotine i experiena noastr, nici un fel
de garanie nu este acordat sau implicat de nici una din
recomandrile fcute de noi, reprezentanii sau distribuitorii notri,
ntruct condiiile de utilizare i munca implicat de aplicare sunt n
afara controlului nostru.

Deoarece toate fiele de date BASF se actualizeaz regulat, responsabilitatea utilizatorului este s obin ediia cea mai nou.ASTALL.
r
-
DISPOZITIE DE SANTIER
Asocierea ASTALDI SpA - N109_REv1/12. 12.201
Pagina
1/3
ELJROCONSTRUCT 98- ASTALROM
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
proiect:Proiectareiexecutie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
Dispozitie de sander
No. 109_Revl/ Data 12/12/2013
Subiect:
Adaugare capitolu! nr. 16 in Caiet de sarcini Tune!
Revi - comp!eteaza cu informatii suplimentare Cap. 16 FINISAJ Cu TORCRET
Object/Element (elem. de reper): Tune! Km 71+825-Km 72+240 Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4,
km 65+965-82+070
Document de referinta:
03-P-11-SS-04-08-01_Rev 2 Caiet de sarcini
Continut:
Prin prezenta se adauga un nou capitol caietului de sarcini emis cu codul 03-P-11-SS-04-08-01_Rev 2, in
data aprilie 2013, "Capitolul 16 FINISAJ CU TORCRET" ce completeaza Si explica modalitatea si conditiile
de executare a betonulul torcretat.
Capitolul 16 este anexat prezentei dispozitii de santier si numara treizeci si unu (31) de pagini.
Incadrarea betonului torcretat se realizeaza Conform SR EN 14487-1:2006 (Beton care se aplicA prin
pulverizare), parametrii de urmarire a betonului torcretat sunt specificati in Tabelul 9 - Structuri
Independente din categoria 2 de SR EN 14487-1:2006 anexat mai jos.
Issued by: ltalromlnginerie
(Ern is de)
r, (
m
ASTALDI sx4v
DISPOZITIE DE SANTIER
Asocierea ASTALDI SpA- N 1 09_REV1/1 2.12.2013
Pa)na
EUR000NSTRUC 98- ASTALROM
91
Beneticiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
orojectariitie autostrada Orastie - Sibiu - Lotul 4
Drumuri Nationale din Romania SA
COORDONATOR PROtECT
Ing. Federico Santinelli - Signature...........
Proiectant de Specialitate
Ing. Giovanni Voiro - Signature...
..................Date 12/12/2013
Date 12/12/2013
I'd ( ALR0M
(o
Rf.
CU.i
Verificator
4r
..
'?
4.
d1"
.-' .iVy
Received by Engineer / Primit de Consultant:
Nume, Prenumele

Signature..........................................Date 12112/2013
Distribution of .........................................

Date 12/12/2013
Signature
4
P(irorn
ASTAIDI _____
DISPOZITIE DE SANTIER
Asocierea ASTALDI SpA- N109_REV1/12. 12.20 13
Paglna
ELJROCONSTRUCT98- ASTALROM
Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Proiect:Proiectareiexecu tie autostrada Oras tie - Sibiu - Lotul 4
Drurnuri Nationale din Romania SA
SR EN 14487-1:2006
Tabelul 9 - Incercrile prealabile construclei - cerinte pentru betonul care se aplici prin pulveuizare Cu proprtet%i specificate
Toi parametrii specificai si marcati din tabelul 9 trebuie incercai, paramethi care flu sunt inarcali trebuie venticai numai dac se specilica acest lucru.
20
DS 109- 12 12 2013 ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
16. FINISAJ Cu TORCRET
16.1 GENERALITATI
Apartine famitiel betoanetor speciale si este cunoscut sub numele nemtesc de "spritzbeton"
sau englezesc de "shotcrete" si reprezinta betonul de ciment pus in opera prin proiectarea lui
sub presiune, cu ajutorul unei iristatatil de torcretat.
Spre deosebire de betoanete traditionale puse in Lucru turnand in cofraje Si apoi supuse La
vibratie pentru evacuarea aerului in exces in scopuL cresterii rezistentei mecanice a betonuLui,
pentru betonul proiectat pe suprafata, punerea in opera si compactarea se fac intr-o singura
operatiune.
Compactarea acestor conglomerate, de fapt, se reatizeaza datorita vitezei de proiectare pe
peretii substrat din beton
Pentru a asigura aderarea betonuLui La stratuL suport si pentru a evita spalarea amestecuLul de
apa ce poate fi prezenata pe stratuL suport, betonul trebuie sa aiba priza instantanee ("flash
set"), ce se obtine prin adaugarea de aditivi acceleratori de priza. Aceti aditivi devin
indispensabiLi atunci cnd trebuie s se proiecteze betonut pe suprafete umede sau atunci cnd
trebuie sa se execute rapid captuseata din cauza straturitor de roca neuniforma, cu iminent
pericot de prabusire sau atunci cand e necesar sa crestem productivitatea prin reducerea
timputui de asteptare a intariril unui strat inferior, Inainte de aplicarea urmatorulul strat.
Punerea in opera a betonuLui se face in stare Lichida procedeu umed", betonuL umed este
transportat pana La lance unde se adauga aditivut ce ajunge printr-o conduct separat de
pompa principala care transporta lichidul conglomeratului, cunoscut cu termenul de "shotcrete".
Fata de betoaneLe traditionate, betonuL pulverizat are caracteristici diferite:
dimensiune maxima agregat: in general se folosesc agregate cu dimensiune maxima de 8 mm.
Aceasta conditie rezutta din necesitatea de a pune mai muLta pasta ciment in detrimentul
agregatului, in scopul de a reduce cantitatea de deseuri de beton In timput proiectiei pe peretii
excavati;
continut de ciment: continutul minim de ciment nu va fi mai mic de 500 kg/m3;
utilizare accelerator de priza: exista doua tipuri de accel.eratori cei pe baza de silicat de
sodiu si cele atcati-free pe baza de suLfat de atuminiu (4 ^8%din ciment). Cei pe baza de silicat
de sodiu permit atingerea rezistentei superioare in cateva ore fata de alcali-free, ideal pentru
Tunel.
utilizare silicatului de sodlu : pentru optimizarea performanteLor mecanice ale betonului dar
si pentru cresterea coeziunli si a rezistentei La spalare se foloseste siticat de sodlu circa 60
pag.80di 110
DS 109- 12 12 2013 ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
kg/
M3.
performante mecanice timpuni: independent de prezenta acceleratorului de priza,
rezistentele La 6 ore trebuie sa fie mal marl de 4 Nfmm2.
In ce priveste compozitia betonulul pulverizat, conteaza si tehnologia folosita. Aditivii
superfluidificanti sunt fol.ositi in betonul torcretat cu "procedeu umed" pentru a produce un
beton pompabil. Utilizand un rapor dedus apa/ciment a/c=0,45 "procedeuul umed ", duce Ia
performante mecanice ridicate, etansare si durabilitate. In plus, cu aditivi superfluidificanti,
"procedeul umed" permite aplicarea de volume marl de beton, creste productivitatea si scade
procentul de resturi fata de cea "in uscat", si performante apropiate de cele ale betonulul
turnat in cofraj.
16.2 Carateristicile betonului utilizat
16.2.1 Tehnologia de turnare
Putverizarea se face in stare umeda: pompa impinge amestecul compus din agregate, ciment
si apa, in suspensie Intr-un jet de aer comprimat In conducta sau prin intermediul unei pompe cu
piston, lar atitivul accelerator este introdus si amestecat La nivelut Lancel pentru a evita priza
prematura a betonului in conducte.
Dozarea aditivutui accelerator de priza trebuie sa aiba bc exctusiv prin intermediul dozatoribor
sincronizati cu pompa si se ajusteaz in functie de fluxul de beton, astfel Incat sa mentin o
dozare constanta a aditivutui.
Distanta intre lancea de pulverizare si suprafata e functie de viteza de proiectare si va fi intre
0,50 si 2,50 m.
Pompa trebuie sa garanteze un flux constant de material fara fluctuatii ce pot provoca
segregarea amestecului La pulverizare. Proiectarea amestecului se realizeaza cu aer comprimat,
si trebuie sa se garanteze viteza ftuxului de aer pentru a se realiza pulverizarea amestecului.
Temperatura "amesteculul de baza" inaintea proiectarii trebuie sa fie mai mare de (52) C dar
nu peste (35 2) C.
Punerea in opera a betonului e precedata de pregatirea suprafetebor suport:
- indeprtarea de bbocuri instabile si / sau a materialului In vrac,
- umezirea preatabila a suprafetelor deosebit de absorbant,
- izolare si/sau de control at fluxuribor de apa,
- In caz de reparatii sau renovari indeprtarea stratului incoerent sau sever degradat.
Once armatura trebuie sa fie dirijata si fixata astfel incat s permita acestora acoperire
adecvata si pentru a preveni formarea de goluri in spateLe armaturli.
pog.81 di 110
DS 109- 12 122013 -ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km. 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+82 - Km 72+240: Caiet de sarcini
Viteza de prolectare a amesteculul trebuie sa asigure maxima compactare si aderen La stratut
suport.
Prolectarea amestecului se va realiza de jos in sus perpendicular pe suprafata suport.
16.2.2Amestec beton
Betonul va fi fabricat intr-o unitate dotata cu Un Sistem de Control de Productie certificat si
independent autorizat.
Ciase de expunere pentru betonul pulverizat:
* pentru zona de intrare si iesire din tunel : XC2, XF4, XA3
* pentru zona curenta : XC2
Caracteristicile betonului pulverizat:
- Clasa de rezistenta La compresiune minima fara acceleratori: C(30/ 37)
- raport a/C: 0.45
- continut minim de ciment: 500 kg/ m3
- continut minim de silicat de sodiu: 60 kg/m3
- continut superfluidifiant 5 kg/m3
- na inglobata: max 2,5%
- diametru maxim agregat: 8 mm
- clasa de Consistenta La turnare: S5
Se vor adoptarea aditivilor CU actiune fluidificanta si aCCeleratoare de priza, compatibili cu
Cimentul folosit.
Este vorba in special de aditiv superftuidificant dozat Ia 1-1,5%din greutatea cimentului;
16.2.3 Utitizarea armaturii
Pentru ameliorarea flxarii stratului de torcret La stratul support (diafragme), in detaLiile de
executie a fost prevazuta utilizarea a unui rand sau doua de plasa sudata cD 4mm
lOOmmXlOOmm, functie de grosimea stratului de realizat dupa cum urmeaza:
1) TorCret fixat fara utitizarea ptasei pentrU grosimi mai mici de (
<)
6cm
2) Torcret fixat CU utilizarea unei plase sudate pentru grosimi intre 6 si 15 Cm.
3) TorCret fixat Cu utilizarea a doua Straturi de ptasa sudata pentru grosimi mai marl ((>=)
de 15 cm.
16.2.4 PresCriptii Materiale
Apa de amestec conform SR EN 1008
Aditiv supenfluidificant conform 3.1 Si 3.2 din norma SR EN 934-2
Aditiv accelerator de priza pe baza de sulfat de aluminiu (alkali-free)
Agregate provenite de marca CE conforme la norme EN 12620.
In special:
Absenta mineraletor nocive sau reactive La alcalii (EN 932-3)
Ciment conform norma SR EN 197-1
pa.82di 110
DS 109- 12 122013 ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sib/ u -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
16.3 LISTAPRINCIPALELOR STASURI $I ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA
EXECUTIALUCRARILOR
16.3.1 STANDARDE DE REFERINTA
SR EN 1991-1-1 : 2004
STAS 10101/2A1-87
SR EN ISO 8504-1: 2002
CR 0-2005
STAS 9824/1-1987
STAS 10107/0-90
STAS 8600-79
STAS 7009-79
SR 662-2002
SR EN 12620 : 2003
SR EN 933-1 : 2002
STAS 4606-80
SR EN 196-7 : 2008
SR EN 196-6 :1994
SR EN 196-3 : 2006
SR EN 196-1 : 2006
SR EN 196-2 : 2006
SR EN 196-5 : 2006
Eurocod 1: Aciuni asupra structuritor. Partea 1-1: Aciuni generate
- Greuti specifice, greuti proprii, Incrcri utile pentru cldiri.
Aciuni In construcii. Incrcri tehnologice din exploatare pentru
constructii civile, I ndustriate i agrozootehnice.
Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor
Cod de proiectare. BazeLe proiectrii structuriLor In constructil
Msurtori terestre. Trasarea pe teren a construciilor civile,
industriate, agrozootehnice.
Construcii civite i industriale. CaLculul i atctuirea elementetor
structurale din beton, beton armat i beton precomprimat.
Constructii civite, industriale i agricole. Toterane i Abateri In
Construcii. Sisteme de Toterante;
Toterane i abated In construcii. Terminotogie;
Agregate naturate de balastier.
Agregate naturale grete pentru betoane si mortare cu lianti
minerali.
Incercari pentru determinarea caracteristicitor geometrice ate
agregatelor. Partea 1 - Determinarea granutozitatii - Anatiza
granutometrica prin cernere.
Agregate naturate pentru betoane i mortare cu tiani minerati.
Metode de Incercare;
Cimenturi. Metode pentru pretevarea i pregtirea probetor de
ciment.
Cimenturi. Determinarea finetil de macmare;
Cimenturi. Determinarea timpului de priz i a stabiLitii.
Cimenturi. Incercri fizice. Determinarea rezistentelor mecanice;
Cimenturi. Metode de incercari ale cimenturitor. Partea 2 - Anatiza
chimica a cimenturitor.
Cimenturi. Metode de incercari ale cimenturitor. Partea 5 -
pag.83 di 110
DS 109- 12 122013 ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km. 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Ca/ et de sarcini
Incercarea de puzzolanicitate a cimenturilor puzzotanice.
SR ENV 196-4: 2005 Cimenturi. Determinarea cantitativ a constituientilor;
SR EN 196-8 : 2004 Cimenturi. Determinarea cldurii de hidratare;
SR EN 197-1 : 2002 Cimenturi. Partea 1 - Compozitie, specificatie si criterli de
conformitate ale cimenturilor uzuale.
SR EN 1008 : 2003 Apa pentru betoane i mortare;
SR EN 206-1 : 2002 Betoane de ciment. Partea 1: Specificaie, performan, producie si
conformitate. Clasificare.
SR EN 12350-2 : 2003
SR EN 12350-4^6: 2002
SR EN 12350-3 : 2003
SR CR 13902-2002
SR EN 12390-6: 2002
SR EN 12390-1 : 2002
SR EN 1504-1 : 2006
STAS 438/1-89
STAS 438/2-91
SR 438/3-98
SR EN 10244-2 : 2002
SR EN 10025-2 : 2004
SR EN 10025-5 : 2005
SR EN ISO 9692-2 : 2000
SR EN 10297 - 1: 2003
STAS 505-86
SR EN 10060: 2004
Incercri pe betoane. Incercri pe betonul proaspt.
Determinarea densit;ii aparente, a lucrabilitii, a coninutului de
agregate fine i a Incepututui de priz.
Incercari pe betoane. Determinarea densitatii aparente, a
lucrabilitatii, a continutului de agregate fine si a inceputulul de priza
Metode de Incercare pentru determinarea rapotuWi ap/ciment In
betonut proaspt.
Incercri pe betoane. Incercri pe beton Intrit. Rezisten;a La
Intindere pri n despicarea eprubetetor.
Incercri pe betoane si mortare. Tipare metalice demontabile pentru
confectionarea epruvetelor.
Produse i sisteme pentru protecia si repararea structurilor din beton
Produse de oel pentru armarea betonului. 0e1 beton lamiriat La cald.
Srma rotunda trefilat;
Produse din otel pentru armarea betonului. Plase sudate.
Legarea armturitor cu srma neagr sau prin puncte de sudur;
OeLuri de uz general pentru construcii. Condiii tehnice generate de
catitate.
OeLuri de uz general pentru construcii rezistente La coroziune
atmosferic. Mrci.
Imbinri sudate. Formele i dimensiunite rosturitor La sudarea CU arc
electric.
Jevi de oel fr sudur, laminate La cald.
OWLaminat Ia cald. Table groase. Condiii tehnice de catitate.
Otet laminat La cald. OeL rotund.
pag.84 di 110
OS 109- 12 122013 ANEXA - Prolectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
ST 043/2001 Specificaii tehnice privind cerin;ete si criteriile de performan
pentru ancorarea In beton
16.3.2 NORMATIVE $I INSTRUCTIUNI TEHNICE
P100/1-2006 Cod de prolectare seismic - Partea I.- prevederi de proiectare
pentru ctdiri
CP 012/1-2007 Cod de practic pentru producerea betonutui (vatabit din iutie 2008)
SR-ENV-1 3670-1:2002 Executia structuritor de beton. Partea 1: Condiii comune.
Cl 69-88 Normativ privind executarea si receptionarea Lucraritor de
terasamente pentru fundarea constructiitor civite Si industriate.
NP 112 - 2004 Normativ pentru proiectarea structuritor de fundare direct
Cii -74 Instruciuni tehnice privind atctuirea i folosirea In construcii a
panouritor dinptacaj pentru cofraje.
C200-81 Instructiuni tehnice pentru controtut calitatli betonutui in
constructii ingropate, prin metoda carotajulul sonic.
C149-87 Instruciuni tehnice privind procedeele de remediere a defectetor
pentru etemente de beton i beton armat.
C150-99 Normativ privind catitatea Imbinrllor sudate din
otet
ate
constructiltor civite, industriale si agricote.
C26-85; Normativ pentru Incercarea betonutui prin metode nedistructive;
C28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armturitor de otet beton.
C54-81 Instructiuni tehnice pentru mncercareabetonutui cu aj utorut
carotetor;
C83-75 Indrumtor privind executarea trasrii de detatiu In constructil.
C56-85 Normativ pentru verificarea caIitii i recepia lucrritor de
constructii si instataii aferente.
C16-84 Normativ pentru reatizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii
si instalatiitor aferente.
pag.85di 110
DS 109- 12 12 2013 ANEXA - Pro/ ectare cl executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini

C205-81 Instructiuni tehnice privindincercarea in situ prin incarcari statice,


conform STAS 1336-80, a constructillor civite si industriale;

Cl 30-78 Instructiuni tehnice pentru apticarea prin torcret a betoanetor.


Instructiuni tehnice privind procedeete de remediere a defectetor
pentru etemente de beton si beton armat.
Normativ de prevenire si stingere a incendifLor pe durata
executarii Lucrarilor de constructii si instatatli aferente acestora
(BC 9/94).
Privind apararea impotriva incendiitor.
Norme specifice de protecia muncii pentru Lucrri de cofraje,
schete, cintre i eafodaje
Normativ de siguran La foc a construciiLor.
Ghid privind execuia decuprilor i perforritor In elementele
De constructie de beton armat.
C149-87
C 300-94
Legea nr.307/2006
IM 007 - 1996
P118-1999
GEOO9-1997
NP 071 /2002 Normativ pentru prolectarea construc;iitor i instaLaiiLor specifice de
metrou privind prevenirea i stingerea incendiilor.
NP-035/1999 Normativprivind postutitizareaansambluritor, subansamblurilor i a
elementelor componente ale constructhitor.
Interventii
La structuri.
NE-006/1997 Normativ privind postutitizarea ansamblurhlor, subansambturitor i a
elementelor componente ale constructiitor. Interventil Ia
Legea nr.10/1995
Legea nr.319/2006
HGR 766/97
HGR 272/94;
HGR 273/94
compartimentrile spaiiLor interloare.
privind catitatea in constructii.
privind securitatea 5i sntatea In munc.
Regutament privind calitatea In conStruchi.
Regulament privind controtul de Stat at calittii In constructil.
Regulament de receptie a lucrrilor de constructii Si instalatil
aferente acestora.
HGR 925/95 Regulament de verificare 5i expertizare tehnic de catitate a
proiectelor.
P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a construciitor.
MP-031-2003 Metodotogie privind programul de urmrire In timp a comportrii
construciiLor din punct de vedere at cerintetor
functionale,
aprobat
cu ordinut MTCT nr.1010/10.12.2003.
Pentru aprobarea normelor generalede aparare impotriva incendii br.
Manual de protectia muncii.
Ordinul 163/2007
MPM/1996
pag.86di 110
05109- 12 122013 ANEX4 -
L 98(n)/1 994
L 399/2006
HG 300/ 2006
HG 493/2006
HG 971/2006
HG 1051/2006
HG 1028/2006
HG 1048/2006
HG 1092/2006
HG 1093/2006
HG 1091/2006
HG 1146/2006
Ordin 706-915/2006
Ordin754-887/2006
HG 1425/2006
Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
Lege privind stabilirea si sanctionarea contravenientiLor La normele
Legate de igiena si sanatatea pubLica.
Lege privind concedille si indemnizatlile de asigurari sociale de
sanatate.
privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele
temporare sau mobile
privind cerintete minime de securitate si sanatate referitoare La
expunerea Lucratoritor La riscurite generate de zgomot.
privind cenintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate La LocuL de munca.
pnivind cenintete minime de securitate Si sanatate pentru manipularea
manuata a maselor care prezinta riscuri pentru sanatate, in special de
afectiuni dorsotombare.
pnivind cerintete mirtime de securitate si sanatate in munca
refenitoare La utilizarea echipamentetor cu ecran de vizuatizare.
privind cerintete minime de secunitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratoni a echipamentetor individuate de protectie La Locut de
munca.
privind protectia Lucratorilor impotriva riscurilor Legate de expunerea
La agenti biotogici in munca.
privind stabiLirea cenintetor minime de securitate si sanatate pentru
protectia tucratoritor impotriva riscuritor Legate de expunerea La
agenti cancenigeni sau mutageni La locut de munca.
privind cerintete minime de secunitate si sanatate pentru locul. de
munca.
privind cenintete minime de secunitate si sanatate pentru utitizarea in
munca de catre Lucratori a echipamentetor de munca.
privind cerintete minime de securitate si sanatate refenitoare La
expunerea Lucratorilor La riscunile generate de radiatii optice
artificiate (La suduri).
pentru constituirea comislilor de abititare a serviciilor externe de
prevenire Si protectie si de avizare a documentetor cu caracter tehnic
de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca
pentru aprobarea NormeLor metodologice de apticare a prevederilor
Legii secunitatil si sanatatil in munca nr. 319/2006-cuprinde NORME
pa.87di 110
DS 109- 12 122013 ANEX4 -

Prolectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070


Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: caiet de sarcini
HG 1756/2007
Ordin nr.3/2007
HG 600/2007
Ordin nr.242/ 2007
HG 355/2007
HG 601/2007
METODOLOGICE de aplicare a Legii securitatli Si sanatatii in munca nr.
319/2006
privind limitarea emisillor de zgomot in mediu produs de echipamente
desti nate utitizarli in exteriorul cladirilor.
privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de
munca - HAM.
privind protectia tinerilor Ia locut de munca.
pentru aprobarea Regutamentului privind formarea specifica de
coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata etaboraril
proiectutui si/sau a realizarii Lucraril pentru santiere
temporare, mobile.
Cuprinde :REGULAMENT privind formarea specifica de coordonator in
materie de securitate si sanatate pe durata etaborarli proiectului
si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare on mobile.
privind supravegherea sanatatii lucratoritor
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniut
securitatii si sanatatii in munca.
pag.S8di 110
OS 109- 12 122013 ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
16.4 MATERIALE - PREGATIRE $I CONDITII DE EXECUTIE
Lucrai de spritz beton
16.4.1 Ciment
Conditii tehnice. Betonut folosit La execuia Lucrrilor de structura este de c1as C30/37 , cu
rezistenele caracteristice conform tabel 7 din Normativ CP 012/1-2007,,Cod de practic pentru
producerea betonutui ".
Pentru realizarea cLasei betonului C30/37 se recomandg fotosirea sortimentulul de ament CEM I
42,5, conform SR EN 197-1/2002.
Sortimentut de ciment CEM I 42,5 este corespunztor ctasei de expunere XA2, a betonutui
(conform SR EN 206-1)
Cerintete de baz pentru ciment sunt specificate La cap. 5.1.2. din CP 012/1-2007. Aptitudinea
generat de utilizare pentru cimenturi este stabitit conform SR EN 197-1.
16.4.1.1 Livrare si transport.
Cimentut se Livreaz in vrac sau ambalat In saci de hrtie, Insoit de certificat de calitate. In
cazut In care cimentut expediat de furnizor este preluat de o baz de aprovizionare, aceasta
este obligat ca La Livrarea ctre utilizator s elibereze un certificat de garanie, In care se
mentioneaz: tiput de ciment i fabrica productoare; data sosirii In depozit; numrul
certificatulul de calitate eliberat de productor; numruL avizutui de utiLizare dat de laborator;
garantarea respectrii condiiiLor de depozitare.
CimentuL livrat in vrac se transport In vagoane- cistern, autocisterne, containere sau vagoane
Inchise, cu descrcare pneumatic, destinate exctusiv acestul produs.
Transportut cimentului ambatat In saci se face in vagoane Inchise sau camioane acoperite.
Cimentut va fi protejat de umezeal i impuriti pe timpul depozitrii i transportului.
16.4.1.2 Depozitare.
Depozitarea cimentului se va face numai dup constatarea existenei certificatului de catitate
sau de garanie i verificarea capacitii libere de depozitare In silozurite destinate tipului
respectiv de diment sau In Incperile special amenajate. Ori de cte ori este posibit, depozitarea
cimenturilor primite direct de La productor, se va face dup verificarea La Laborator a
caracteristicitor fizice.
Depozitarea cimentuLui In vrac se va face In cetule tip siLoz, In care nu au fost depozitate
anterior aLte materiale. La depozitele intermediare, precum i La depozitete de rezerv ate
staiei de betoane se vor marca distinct sitozuriLe destinate fiecrui sortiment de ciment ce
pag.89di 110
DS 109- 12 122013 ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Qrast/ e - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82-1-070
TunelKm 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcin/
urmeaz a fi utitizat. Cnd apare necesar schimbarea sortimentelor de ciment depozitate,
sitozurite In cauz se vor goti complet i cura prin instaLaia pneumatic si se vor marca,
corespunztor noutul sortiment de ciment ce urmeaz a se depozita. Pe Intreaga perioad de
exp[oatare a sitozurilor se va tine evidenl3- a loturilor de ciment depozitate In fiecare si[oz, prin
Inregistrarea zitnic a primiritor i tivrritor.
Depozitarea cimentu[ui ambatat In sad trebuie s se fad In Incperi Inchise. In cazul magaziilor
din temn, acestea vor avea streaini de max. 50 cm 1ime, jar pardoseata va fi ridicat cu cet
puin 30 cm deasupra nivetutul terenului. In cazul. In care Incperea de depozitare are
pardoseala de beton, sacii vor fi aezati pe scnduri dispuse cu interspaii, pentru a se asigura
circutaia aerutul La partea inferioar a stivei. Sacii vor fi aezai In stive, tsndu-se o distan
liber de 50 cm de [a pereii exteriori i pstrnd imprejurut tor un spa1u suficient pentru
circu[aie. Stivete vor avea cet mutt 10 rnduri de sad suprapui. In fiecare stiv se va afia data
sosirii cimentutui, sortimentut i data fabricaiei.
Cimentub se va Intrebuina In ordinea datebor de fabricaie. Durata de depozitare nu va depi 60
zile de la data expedierli de ctre productor pentru cimenturite cu adaosuri, respectiv 30 zi[e
in cazut cimenturilor fr adaosuri. Cimentut rmas In depozit un timp mai Indelungat nu va
putea fi Intrebuinat [a Iucrri de beton si beton armat deck dup verificarea strii de
conservare i a rezistentetor mecanice, conform codutul de practic CP 012/1-2007.
16.4.1.3 Controlut calittii cimentutui.
Verificarea ca[it;ii cimentutul se va face : a) La aprovizionare, inclusiv prin verificarea
certificatutui de calitate/garan;ie emis de productor sau de baza de Iivrare; b) Inainte de
utibizare, de ctre un laborator autorizat.In cazut in care loturite sortimentului de ciment
aprovizionat nu Indepunesc conditiite de cabitate garantate, se va interzice sau sista utilizarea
[or.
Controtub catithii cimentutui se va face conform cu subcap.9.9 si tabebut 22 din CP 012/1-2007.
pag.90d1 110
DS 109- 12 122013 ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 82+070
TunefKm 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
16.4.2 Agregate.
16.4.2.1 Conditii tehnice.
Pentru prepararea betoanetor avnd densitatea aparent cuprins Intre 2,10 i 2,50 tf/m 3 , se
fotosesc agregate cu densitate normat (1,20 -&2,0 tf/m3), provenite din sfrmarea natural
ifsau din concasarea rocitor. Conditiile tehnice pe care trebuie s Le Indeptineasc
agregatele sunt indicate in SR EN 12620/ 2003. Cu acordut prealabit dintre productor i
utitizator pentru agregatele concasate se vor lua In considerare prevederite din SR 667-2000
sauSR 662-2002.
16.4.2.2 Producere i livrare.
Deintorii de balastiere/cariere sunt ob1igai s prezinte La Livrare certificatul de catitate
pentru agregate i certificatul de conformitate etiberat de un organism de certificare acreditat.
Staiite de producere a agregatetor vor fun4iona numal pe baz de atestat eliberat de 0 comisie
intern In prezena unui reprezentat desemnat de Inspecia de Stat In Construcii. Agregatete ce
sunt utitizate La prepararea betoanelor care vor fi expuse In medii umede trebuie verificate In
preatabit prin anatiza reactivittii cu medlile alcaline din beton.
16.4.2.3 Transport i depozitare.
Agregatete trebuie depozitate pe platformete betonate, avnd pante i rigote de evacuare a
apetor. Pentru depozitarea separat a diferitetor sorturi, se vor crea compartimente cu
Iniimea corespunztoare evitrii amestecrii cu alte sorturi. In cazut unor voLume reduse de
agregate, depozitarea se va face pe platforme din lemn, In Lzi sau fotosind amenajri
recuperabite. Nu este admis depozitarea direct pe pmnt sau pe platforme batastate. Pentru
depozitele de consum se pot folosi silozuri. Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces
care s evite antrenarea de norol si impurificarea agregatetor.
16.4.2.4 Controtut caLitii agregatetor.
Controtul ca1itii agregatetor, precum i metodete de verificare i Incercrile se var face
conform cu subcap.9.9 i tabetul 22 din CP 012/1-2007.
In cazut In care toturite sortimentetor de agregate aprovizionate nu Indeptinesc conditiiLe de
calitate garantate, se va refuza Lotul.
pag.91 di 110
DS 109- 12 122013 ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+82 - Km 72+240: Caiet de sarcini
16.4.3
Apa utilizat La prepararea betoanelor poate s provin din re;eaua pubtic sau aLt surs,dar In
acest caz trebule s Indeptineasc condiiite tehnice prevzute In SR EN 1008-2003.
16.4.4 Aditivi.
16.4.4.1 Tipuri de aditivi i efectete [or asupra betoanebor.
Aditivii sunt produse chimice care se adug In betonul In cantitti mai mici sau egal.e cu 5%
substant uscat
fat
de masa cimentul.ui, In scoput Imbuntirii/modificrii proprietiIor
betonubui In stare proaspt i/sau Intrit.
Aditivii trebuie s Indepbineasc cerintete din reglementrile specifice sau agrementele tehnice
in vigoare, respectiv SR EN 934-2. Aditivii flu trebuie s continS substane care s influenteze
negativ proprietiLe betonubul sau s produc coroziunea armturibor (de ex.: cbor).
Utitizarea aditivibor La betoane este prezentat In subcapitotul 5.2.6. din CP 012/1-2007.
Controbub caIitii aditivibor si adaosurilor se va face conform cu subcap.9.9 si tabelul 22 din CP
012/1-2007.
16.4.4.2 Condiii de utilizare. Utitizarea aditivilor La prepararea betoanelor are ca scop:
a) Imbunt;irea bucrabiIitii betoanetor, In cazub etementetor Cu armturi dese, seciuni
sub;iri, InIime mare de turnare sau a betonubui pompat;
b) obinerea de betoane de rezisten superioar;
c) reglarea procesului de Intrire, Intrziere sau accelerare, In
functie
de cerineIe
tehnobogice;
d) cresterea rezistenei, durabilitttii si Imbunttirea omogenitii betonubui.
In cazul in care executantul apreciaz c, din motive tehnologice trebuie s foboseasc un
anumit tip de aditiv sau utit.izarea a doi sau mai multi aditivi, acesta va solicita avizut
proiectantului i inctuderea acestuia In documentatia de execuie.
16.4.5 Cerinte referitoare La amestecut de beton
Proprietatea de baza a amestecubui de beton proiectat se refera La rezistenta posibiba a
betonutui produs prin amestec. Trebuie, de asemenea, respectate normele referitoare La
continutul minim si maxim de ciment, precum si La raportut maxim apa:ciment.
pa.92di 110
DS 109- 12 122013 -ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Ca/ et de sarcini
Compozitia prolectata a betonului trebuie sa flu permita fenomenut de segregare in cursut
punerli in opera, sa flu permita formarea Laptelui de ciment La suprafata, Si trebuie sa reziste La
tratamentul de suprafata necesar fara aparitia laptetui de ciment.
Inainte de inceperea producerii betonutui, Contractantut va inarnta Consultantutui tehnic spre
acceptare toate documentete necesare referitoare La amestecul de beton prolectat. Gradul de
acceptare at amestecutui de beton se va verifica prin prel.evare de probe in conformitate cu
standardele in viguare.
Pe parcursut activitatli de producere a betonului, Consuttantut tehnic poate solicita repetarea
testetor, in cazut in care acesta observa schimbari semnificative in conditlite de productie.
Cerinte refentoare la betonul proaspat
Prelucrabilitatea betonutui proaspat corespunde conditlilor de punere in opera si de
compactare. Temperatura amestecului de beton proaspat flu trebuie sa depaseasca 30C,
exceptand atte instructiuni din partea Consuttantutui tehnic.
Cerinte referitoare La betonul intarit
Rezistenta betonutui Ia 28 de zile se va consemna prin prolect, fund evatuata prin proceduri de
acceptare in viguare.
Continutul de clor si de sutfat nu trebuie sa depaseasca timitele admise.
Producerea betonului
In procesul de productie, de testare si de receptie a betonului proaspat se vor respecta cerintete
CP 012/1-2007 siSR ENV 13670-1:2002
Pe Langa acestea, atunci cand este cazul, trebuie respectate urmatoarele:
Consultantut tehnic va dispune de mijloacele adecvate si de posibititatea de a supraveghea
productia de beton si de a cere executia oricarul tip de incercare considerat necesar.
Precizia instrumentetor utilizate pentru masurare in procesut de productie va fi de minimum
3%.
Timput de amestecare trebuie sa nu fie mal scurt decat cel indicat de fabricantut
echipamentuLui.
Adaugarea apei in timput transportutul betonutui este strict interzisa.
Pentru once schimbari in ingredientete amestecutui de beton prolectat pe parcursul procesului
de productie, in scopul reducerii variabititatii rezistentel betonutui prolectat sau de a atinge
aceasta rezistenta, trebuie obtinuta aprobarea Consultantutui tehnic. Schimbarile de acest tip se
pa. 93 di 110
DS 109- 12 12 2013 ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
vor considera parte din procesut de inspectie, insa trebuie respectate cerintele referitoare La
continutut minim de ciment si la raportut maxim apa:ciment.
Conform solicitaritor venite din partea Consuttantul.ui tehnic, se vor verifica consistenta,
continutul de ciment, raportul apa:ciment, continutut de aer si marimea maxima a particuletor
agregatului, conform CP 012/1-2007.
16.4.6 Oteluri pentru armturi.
Condiii tehnice. Oelut beton trebuie s Indeplineasc condiiil.e tehnice prevzute In STAS
438/1-89 i STAS 10107/0-90. Tipurite utitizate curent sunt:
- 0B37 - oeL beton rotund, neted, pentru armturite constructive i La armturite de rezistent
a cror dimensionare rezutt din respectarea condi;iilor de procent minim
de armare.
- BST500s oel beton cu rezistene superioare, avnd profit periodic, pentru armturiLe de
rezistenti ale etementelor structurale din beton armat, indtusiv pentru etrieri care
sunt dimensionati pe baz de catcuL
In cazut folosirii oeLurilor din import, este obtigatorie existenta certificatutul de calitate emis
de unitatea care a importat oe1uL sau cea care asigur desfacerea acestora. In certificatut de
catitate se va
mentiona
tipul corespunztor de
otet
din STAS 438/1-89, echivalarea fund fcut
prin luarea In considerare a tuturor parametrilor de calitate. In cazul In care exist dubiu asupra
modutui In care s-a efectuat echivatarea, constructorut va putea utitiza
otetut
respectiv numai
pe baza rezultatelor Incercrilor de laborator i cu acordul scris at proiectantutui.
Livrarea i marcarea. Livrarea oelutui beton se va face conform reglementritor In vigoare i
Insoit de certificatul de calitate. In cazurite In care livrarea se face de ctre o baz de
aprovizionare, aceasta este obtigat s transmit certificate de garanie corespunztoare
toturitor pe care le livreaz. Fiecare colac sau Legtur de bare va purta o etichet bine
ancorat care va conine: marca si tipul armturii, numrut Lotului (cotacuLui, legturii),
greutatea net, controtul de catitate Ia furnizor.
Transport i depozitare. Barete de armtur, ptasele sudate i carcasete prefabricate vor fi
transportate i depozitate astfel Inct s flu sufere deteriorri sau s prezinte substane care pot
afecta armtura si/sau betonut sau aderenta beton-armtur.
Oe1urite pentru armturi trebuie s fie depozitate separat pe tipuri i diametre, In spaii
amenajate si dotate corespunztor, astfel Inct sa se asigure: evitarea condiiilor care
pag.94d1 110
DS 109- 12 122013 ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65-1-965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcin/
favorizeaz corodarea oelului; evitarea murdrirea acestora cu pmnt sau alte materiale;
asigurarea posibilitilor de identificare uoar a fiecrui sortiment si diametru.
Controlul caIitii. Pentru fiecare cantitate si sortiment aprovizionat, operaia de control va
consta, conform prevederiLor din Standardul SR ENV 13670-1(cap.11.2, cap.11.5), In
- constatarea existenei documentelor de calitate sau de garanie;
- verificarea dimensiunitor seciunii o;elurilor pentru armturi; examinarea aspectulul;
- verificarea caracteristicilor mecanice (rezistena La rupere, limita de curgere, alungirea La
rupere).
Ptasele sudate se verific conform aceteiai anexe din normativ, pct. A6. In cazurile In care
exist dubii asupra caLitii oeLuriEor aprovizionate se va proceda La verficarea caracteristicitor
mecanice prin Incercarea La traciune i, dup caz, La sudabititate.
Fasonarea armturilor. Fasonarea baretor, confec1onarea i montarea carcasetor de armatur
se va face In stricta conformitate cu prevederile proiectului si cu respectarea prevederilor de
alctuire pentru elementeLe din beton armat prevzute In STAS 10107/0-90, privind
urmtoarete: ancorarea armturiLor longitudinate si transversate; Inndirea armturitor;
prevederi supLimentare pentru eLemente structurate. Inainte de a se trece La fasonarea
armturilor, executantul va anaLiza prevederile proiectului, tinand seama de posibilitiLe
practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspectele tehnotogice de betonare si
compactare.
Dac se consider necesar, se va solicita reexaminarea de ctre proiectant a dispoziiiLor de
armare In proiect
Armtura trebule tiat, Indoit, manipuLat astfel Inct s se evite: deteriorarea mecanic
(crestri, loviri etc.); ruperi ale sudurilor in carcase si plase sudate; contactuL cu substante care
pot afecta propritiIe de aderent5 sau pot produce coroziune. Arrnturile care se fasoneaz
trebule s fie curate si drepte. In acest sens se vor Indeprta: eventualele impuritti de pe
suprafata bareLor; rugina, prin frecare cu peril de srm, dar numai In zonele In care barel.e
urmeaz a fi Inndite prin sudur. Dup Indeprtarea ruginei, reducerea dimensiunilor seciunii
barei nu trebuie s depeasc abaterile Limit La diametru prevzute In standardele de produs.
OeluL beton tivrat In colaci sau bare Indoite trebule s fie Indreptat Inainte de a se proceda La
tiere i fasonare, fr a se deteriora ins5 profilut.
La Intinderea cu trotiul, lungirea maxima nu va depi 1,00 mm/m. BareLe tiate si fasonate vor
fi depozitate In pachete etichetate, In aa fet Inct s se evite confundarea br sl s se asigure
pstrarea formei i cureniei [or pn In momentul montrii. In cazurile In care, datorit
pa9.95d1 110
DS 109- 12 122013 -ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Ca/ et de sarani
condiiilor Locate, poate fi favorizat corodarea
otetului,
se recomand montarea i betonarea
armturilor In maxim 15 zite de La fasonare.
Se interzice fasonarea armturitor La temperaturi sub (-10C). Barete cu profit periodic avnd
diametrut mai mare de 32 mm se var fasona Ia catd.
De asemenea, executantut va tine seama i de cetetetate recomandri privind fasonarea
armturitor ce sunt prezentate in cap. 6.3 i anexa C din SR ENV 13670-1.
Montarea armtunlor. Montarea armturiLor poate s Inceap numai dup recepionarea
catitativ a suprafetei de contact cu structura primara Si dupa prinderea portilor. La montarea
armturilor se vor adopta msuri pentru asigurarea bunei desfurri a turnrii i compactrii
betonutui prin:
a) crearea unor spaii Libere Intre armturil.e de l.a partea superioar, care s permit
ptrunderea Liber a betonutui sau a furtunelor prin care se descarc betonul, La interval.e de
maxim 5,0 m;
Armturite vor fi montate In poziia prevzut In proiect, lundu-se msuri care s asigure
meninerea acesteia In timpul turnrii betonului (distantieri, agrafe, capre, etc.).
In acest sens, se vor prevedea:
cet puin doi distantieri l.a fiecare m2
Praznurite i piesele metatice Ingtobate var fi fixate prin puncte de sudur sau legturi cu srm
de armtura etementuLui sau vor fi fixate de cofraj astfel Inct s se asigure
mentinerea
poziiei
tar in timput turnrii betonului. Se recomand ca, atunci cnd se dispune de mijloace mecanice
de ridicare i montaj, armtura s se monteze sub form6 de carcase preasamblate, de preferin
sudate prin puncte. De asemenea, executantul va tine seama i de cetelelate recomandri
privind montarea armturilor ce sunt prezentate In cap 6.6 i Anexa C din Standardul. SR ENV
13670-1.
Legarea armturilor. Barete de armtur trebule s fie legate Intre ete, La Incruciri, prin
tegturi de srm neagr (SR EN 10244-2-2002) sau prin sudur etectric prin puncte. Cnd
tegarea se face cu srm, se vor utitiza dou fire de sarmA de 1 -- 1,5 mm diametru. Reelete de
armturi din plci si diafragme vor avea Legate In mod obtigatorlu dou rnduri de Incruciri
marginate pe Intreg conturut. Restut IncruciriLor, din mijlocul. retetelor, vor fi legate In ah,
din dou In dou pe ambete direcii. ReeLeie din ptcite curbe se vor Lega In toate punctete de
Incruciare. La grinzi si stlpi, vor fi legate toate Incruciri1e barelor armturii cu co1uri1e
etrierilor sau cu ciocurite agrafetor. Restut Incrucirilor acestor bare, cu poriuniLe drepte ate
pag.96d1 110
DS 109- 12 12 2013 ANEXA - Pro/ ectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
etrieritor, pot fi legate numai In sah, din dou In dou bare. Barele inctinate vor fi legate In mod
obligatorlu, de primil etrieri cu care se Incrucieaz.
ToIerane de execuie. Abaterite timit, admisibil.e La fasonarea i montarea armturitor poate
fie maximum 10 mm, avand in vedere tibera trecere gabarit.
Dac prin prolect se indic abateri mal mid, atunci se vor respecta acestea.
Inndirea barelor. Inndirea baretor se va face In conformitate cu prevederite proiectutui i prin
respectarea prevederitor din STAS 10107/0-90. In cazul realizrii de ctre executant a
Inndirilor prin sudare printr-unul din urmtoarete procedee:
f) sudarea etectric prin puncte;
g) sudarea electric cap Ia cap prin topire intermediar;
h) sudarea manual cu arc electric prin suprapunere si cu eclise;
i) sudarea manuat cap La cap cu arc electric (sudarea In cochilie sau sudarea In
semimanon de cupru);
j) sudarea In medlu de bioxid de carbon, atunci executarea i controtul calitii
Inndiritor se face numai cu acordul preatabil at proiectantutui si prin respectarea
regtementrilor
tehnice specifice (C28-83 Cl 50-99).
De asemenea, se recomand ca executantut s respecte i prevederile de La cap. 6.4, cap. 6.5, si
Anexa C din Standardul SR ENV 13670-1.
Stratul de acoperire cu beton. Pentru asigurarea durabititaii construciei sau etementelor
structurate prin protecia armturii contra coroziunil 0 buna contucrare cu betonut, este
necesar, ca La etementete din beton armat, s se reatizeze un strat de acoperire a armturitor
avnd grosimea stabitit prin proiect.
In medii fr agresivitate chimic, aceast grosime minima va fi conform prevederilor
STASI0I07/0-90. In mediite cu agresivitate chimic, aceast acoperire minima cu beton este
stabitith prin reglementri speciate.
Intocuirea armturilor prevzute In prolect. In cazut In care nu se dispune de sortimentut si
diametrele prevzute In proiect, se poate proceda La intocuirea acestora numai cu avizut
proiectantului.
Distanele minime (maxime) rezuttate Intre bare, precum si diametrete minime adoptate trebuie
s Indeptineasca condi;iile din STAS 10107/0-90. Inlocuirea armaturilor prevzute In proiect se
va Inscrie pe ptanurite de execuie care se depun la ,,cartea tehnic a constructiei".
pa.97di 110
DS 109- 12 12 2013 ANEXA - Proiectare si executie Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
16.4.7Betonul - preparare $i transport.
Statia de betoane. Betonut se produce si se livreaz de ctre o statie de betoane, functionnd
conform prevederilor capitotului 9 din CP 012-07. Sarcinile i calificarea personalului care
deservete o asemenea statie de betoane sunt prevzute In subcapitolul 9.6 i Anexa 0 dinCP
012-07.
Tipul de beton folosit.
Pentru lucrrite curente din beton armat, tipurile de beton se diferentiaz si se pun In opera In
functie de: clasa betonului, lucrabilitate, tipul de ciment utilizat, mrimea agregatetor.
In cadrul prezentutul proiect, se va folosi beton de dtas C30/37 cu grad de
impermeabilitateP 8 10, cu clasa de consisten T3/T4 i clasa de expunere 2b - medlu umed
sever; betonul va fi corespunzator din toate punctele de vedere prevederilor din STAS 10107/0-
90 i Codul de practic CP 012/1-2007.
Stabitirea compoziiei betonului. Compoziia betonului ce urmeaz a se folosi pentru executia
lucrrilor din acest proiect se va stabili In concordant cu prevederite de Ia cap. 5, 6 si anexete
F, H, J, L, M, N din Codut de practic CP 012/1 -2007.
Schimbarea compoziiei betonutui se va face numai cu acordul proiectantului, In urmtoarete
conditii:
-La schimbarea tiputui de ciment sau de agregate;
-La introducerea utilizrii de aditivi sau La schimbarea tipului acestora;
-Ia pregtirea executrii unei Lucrri care necesit un beton cu caracteristici deosebite de cele
cerute initial.
Periodic, lunar, taboratorul va analiza rezuttatele Incercrilor efectuate [a vrsta de 28 zite si
eventualele
corectii ale dozajului de ciment sau alte msuri necesare In vederea asigurrii
calitatii betonului i vor fi supuse aprobrii proiectantului.
Cantittite de materiate corespunztoare unui amestec (arj) se var stabili pentru un votum de
beton proaspt, de maximum 80%din capacitatea nominal a utilajutui fotosit pentru mataxare.
La statia de betoane se va prezenta
reteta
corespunztoare tipulul de beton ce se va prepara si
care va
contine:
notatia corespunztoare tipului de beton; cantitatile de materiale care se
introduc La fiecare arj (cumulat pentru agregate,
functie
de ordinea de introducere);
tucrabititatea betonulul prevzut a fi obtinut; zona de granulozitate a agregatetor.
In cursul preparrii betonului,
reteta
se va corecta de ctre laboratorul statiei In
functie de
rezultatete Incercrilor privind: umiditatea agregatetor; granutozitatea sorturitor; densitatea
aparent a betonului proaspt; lucrabilitatea betonului. Efectuarea Incercri [or preliminare
asupra betoanelor preparate se va efectua conform cerinelor din cap 5 din CP 012/1-2007.
pag.98di 110
DS 109- 12 122013 -ANEXA - Pro/ ectare si executie - Autostrada Orastie - Sib/ u -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
Prepararea betonulul. La dozarea materialelor componente ale betonulul se admit urmtoarele
abateri (vezi cap 9.7 i tabel 21 din CP 012/1-2007):
-pentru ciment si ap: 2%,
-pentru agregate: 3%,
-pentru aditivi : 5%,
-pentru adaosuri: 3%.
MijLoacete de dozare vor fi verificate cel puin odath pe spthmn, folosindu-se greuti
verificate In preatabil, msurtori sau atte procedee operative.
Dac se constat depirea a dou5 din abaterile prevzute mai sus, se va proceda astfel:
- dac defectiunea se constat La dozatoarele de ciment sau agregate, se va sista prepararea
betonulul La instataiile respective;
- dac defeciunea se constat La dozatoarete de ap sau aditivi, se va admite func1onarea In
continuare a instaLaiei de preparare, pe un interval de maximum 5 zile, perioad In care
dozarea se va face cu recipien;i grada1.
In cazut apariiei unor defeciuni La dozatoarele de materiate, se va proceda La verificarea
metrologic a mijloaceLor de dozare ori de cte ori apare necesar.
In cazuL betonierelor mobile (pe antier), se admite ca dozarea matenialelor s se fac
volumetric, procedndu-se astfet:
- pentru agregate se pot folosi ca unitate de msura cupa, volume pariale ale acestela marcate
In preatabil sau cutiletalonate;
- pentru ciment se pot foLosi ca unitate de msur sacut, cutii etalonate sau simultan ambeLe
procedee;
- pentru ap i aditivi se vor folosi recipienti gradai.
Pentru nisip pe baza curbel de infoiere, LaboratoruL va preciza corectiile necesare In functie de
starea de umiditate.
Pentru amestecarea betonutui se pot folosi betoniere cu amestecare forat sau betoniere cu
cdere tibet-a. Ordinea de introducere a materialeLor componente In betonier se va face
conform prevederilor crtii tehnice a utilajului respectiv, dar Incepnd cu sortuL de agregate cu
granuta cea mai mare. Durata de amestecare va respecta prevederite carii tehnice a instalaiei,
dar va fi cet puin 45 secunde de La introducerea ut.timului component. Durata de amestecare se
va majora dup caz pentru utitizarea de aditivi, perioade de timp fniguros, utilizarea de
agregate cu granule mai mari de 31 mm, betoane cu lucrabilitate redusa (tasare mai mica de 50
mm). Se recomand ca temperatura betonului Inaintea turnrii s fie cupnins Intre 5C i 30C.
pa.99di 110
DS 109- 12 12 2013 ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82-1-070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
Durata de Incrcare a unui mijtoc de transport sau de meninere a betonutul Intr-un recipient
tampon, va fi de maximum 20 minute.
La Intreruperea preparrii betonului pe o durat mai mare de o or, este obtigatoriu ca toba
betonierei s fie sptata cu jet puternic de ap sau amestecat cu pietri i imediat apoi gotit
complet.
In cazut cnd betonul este deja amestecat (preparat La statii), executantul Lucrrii va proceda
conform cap. 7 si 8 din CP 012/1- 2007.
Transportul betonului. Transportul betonului trebuie efectuat tund msurite necesare pentru a
preveni segregarea, pierderea componeniIor sau contaminarea betonu tul. Transportut betonutul
de La staie se va face numai cu automalaxoare, fund interzis fotosirea autobasculantetor cu
bena amenajat special. Transportut local at betonutui se poate efectua cu bene, pompe,
vagonei, jghiaburi sau tomberoane.
Mijtoacete de transport trebuie s fie etane pentru a nu permite pierderea Laptetul de ciment.
Durata de transport se consider din momentut terminrii Incrcrii mijlocului de transport i
sfritut descrcrii acestuia i nu poate depi urmtoarete vatori, deck dac se utilizeaz
aditivi Intrzietori de priz, si anume vezi tabel 2):
TabeL 2
Temperatura amestecutui Durata maxima de transport
de beton Ciment de cLas 32,5 Ciment de ctas ^42,5
10C < t < 35C 50 minute 35 minute
t< 10C 70 minute 50 minute
Se recomand ca temperatura betonului proaspt, Inainte de turnare, s fie cuprins Intre 5C i
35C.
La temperaturi mai marl de 35C sunt necesare msuri suptimentare, cum ar fi: stabitirea de
ctre un institut de speciatitate sau laborator autorizat a unei tehnotogui adecvate de preparare,
transport, punere In opera i tratare a betonului i fotosirea unor aditivi Intrzietori eficienti.
Ori de cte ori intervalut de timp pentru descrcarea si reIncrcarea cu beton a mijtoacetor de
transport depete o or, precum i [a Intreruperea Lucrutui, acestea von fi cur54ate cu jet de
pag.lOOdi 110
DS 109- 12 122013 ANEXA - Pro/ ectare si executie - Autostrada Orastie - Sib/ u -Lot 4, km, 65+965 - 82-1-070
Tune/ Km 71-1-825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
ap. In cazut automalaxoaretor, acestea se vor umpte cu cca. 1 m 3 de ap, se vor roti cu viteza
maxima timp de 5 minute, dup care se vor goli comptet de ap.
16.5 EXECUTAREA LUCRARILOR
16.5.1 Lucrri de beton armat
16.5.1.1 Pregtirea turnrii betonului.
Executarea tucrritor de betonare poate s inceapa numai dac sunt IndeptInite urmtoarete
conditli
a fost etaborat de ctre executant si a fost acceptat de ctre beneficiarut tucrrii fia
tehnologic privind lucrarite de betonare Ca acest object; aceast fi va cuprinde detalierea
regutilor de execuie i de contro' a calitii, tin9nd seama de cerinete impuse prin proiect.
posibiIitite de dotare i organizare a execuiei, precum i de prevederile din Standardul
de
executie
a structurilor din beton cap. 8.4 i Anexa G din SR ENV 13670-1.
sunt reatizate msurile pregtitoare, sunt aprovizionate i verificate materialele necesare
(ciment, agregate, armturi, piese inglobate, cofraje etc.) i sunt In stare de func1onare
utitajete i dotrile necesare, In conformitate cu prevederite fiei tehnologice.
sunt stabiuite i instruite formatiil.e de tucru In ceea ce privete tehnotogia de execu;ie
precum i asupra msuritor privind securitatea munch i paza contra incendiitor.
au fost recepionate calitativ Lucrrite de sondaje i sprijiniri pregtitoare, de spturi,
demotri, cofraje si armturi, coform prevederilor de [a capitotut ,,Controlul calittii
lucrrilor privitor La: terminarea executrhi demoLriLor si spturitor; terminarea executrii
cofrajetor; terminarea montrii armturilor conform cap. 11.4, cap.11.5, cap.11.7 i Anexa G
din SR ENV 1367O-1
De menionat c, dac de l.a moritarea si recep1onarea armturii a trecut o perioad
Indelungat si se constat prezena frecvent a ruginei neaderente, armtura se va demonta, iar
dup curire i remontare se va proceda La o noua receptie calitativ.
suprafee[e de beton turnat anterior i Intrit, care vor veni In contact cu betonul
proaspt sunt curtate de pojghia de tapte de ciment i nu prezint zone segregate, avnd
rugozitatea necesar asigurrii unei bune tegturi Intre cele dou betoane.
sunt stabitite i pregtite msurite ce vor fi adoptate pentru continuarea betonrhi In
cazut interveniei unor situaii accidentate prin asigurarea: staiei de betonare i mijloacelor de
transport de rezerv; sursei suplimentare de energie etectric; materiatelor pentru protejarea
betonutui; condi1iIor de creare a unui rost de lucru etc.
nu se Intrevede posibiLitatea interveniei unor condi;ii climatice nefavorabite (pLoi
abundente, ger, furtun etc.).
sunt prevzute msuri de dirijri a apetor provenite din precipitaii, astfel. Inct acestea
sa flu se acumuteze in zonele care urmeaz a se betona.
In baza verificritor indeptinirii In Intregime a condihuIor prevzute mai sus, se va consemna
aprobarea Inceperii betonrii de ctre reprezentantut berieficiarului, In conformitate cu
prevederile programutui de control at caIitii Iucrrilor.
pag.101 di 110
DS 109- 12 122013 ANEX4 - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
Aprobarea Inceperii betonrii trebuie s fie reconfirmat pe baza unor noi verificri In cazurite
In care au intervenit evenimente de natur s modifice situaia constatat La data aprobrii
(accidente, Intreruperi, activita;i sistate i neconservate etc.).
-betonarea flu a Iflceput In interval de 7 ziLe de La data aprobrii.
Inainte de turnarea betonuLul trebule verficat
functionarea
corect a utiLajelor pentru
transportul local i compactarea betonuLul. Se interzice Inceperea betonrii Inainte de
efectuarea verificrilor i msurilor indicate La punctuL 5.2.1.
16.5.1.2 Reguli generate de betonare.
BetonuL puLverizat (Spritz beton) e un ametes de ciment, agregate, apa si eventuali aditivi
si/sau fibre, care, proiectata cu o Lance cu aer comprimat pe suprafata suport, obtinand o masa
compacta Si omogena.
Pompa garanteaza un flux constant de materiale fara intermitente care pot provoca segregarea
La pulverizare. Pentru puLverizare se foloseste aer comprimat, Lancea garanteaza prolectia, Cu
un jet concentrat, pana La circa 1,5 m (de Lance).Pentru indesare amestec umed si acceLerare
rezistente, se folosesc aditivi acceLeratori, solid sau lichid, care confera in timp Scurt capacitate
auto-portanta.
Din motive ecologice si igienice se poate prescrie utitizarea de aditiv accelerator fara atcatii, cu
un continut in aLcaLli echivalent (Na20+ 0,64 K20) inferior La 1%Tn masa.
ALimentatoruL de aditiv va fi dotat cu Ufl dozator care emite aditiv in cantitate proportionala cu
amestecuL pompat. Dozatorut aLimenteaza aditivul accelerator cu osciLatii care, fata de valoarea
prefixata, inferioara La 10%.
Temperatura "amesteccuLul de baza" inainte de folosire va fi mai mare de (52) C si sub 35
2) C.
Punerea in opera a betonuLui e precedata de prepararea suprafeteLor de apticare:
- Indeprtarea de blocuri instabiLe si / sau a materiatuLui In vrac,
- Umezirea prealabila a suprafeteLor deosebit de absorbant,
- IzoLare si/sau de control at fluxurilor de apa,
-In caz de reparatii sau renovari indeprtarea stratuLui incoerent sau sever degradat.
EventuateLe reteLe de armatura se vor poza si fixa pentru a permite o corecta acoperire
pentru a preveni formarea de goturi pe Spate.
In cazul utiLizrii pLaseLor de armare dispuse pe mai multe straturi, in ceea ce priveste diametrut
maxim at agregatetor, distanta dintre straturi ar trebul sa fie intre 30 mm si 50 mm.
Pulvenzarea trebuie sa asigure maxima compactare si adeziune La suport prin viteza de apticare
a amestecuLui in legatura cu distanta de lansare fata de Suport. Punerea in opera se face de jos
in sus prin treceri succeSive.
Pentru ca materiatul e proiectat cu viteza ridicata pe suprafata suport, 0 parte a materiatului
sare (resturi) si nu adera La perete.
Valori tipice procente de rest:
podete placate 5 15%,
- pereti inctinati sau verticaLi 15 -L 30%,
- acoperisuri 25 ^50%.
pag.102d1 110
DS 109- 12 122013 -ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Ca/ et de sarc/ ni
Verificrite care se efectueaz sunt precizate La cap. ,,Controlul ca1itii I ucrrilor" din
prezentul caiet de sarcini.
Betonarea diferitetor eLemente de constructie. Efectuarea betonrii La diferitele etemente de
constructie se va face conform cap. 8.3, cap. 8.4 i Anexa E din StandarduL5R ENV 13670-01.
Rosturi de Lucru (de betonare). In msura In care este posibit, se vor evita rosturite de tucru,
organizndu-se execuia astfet Inct betonarea s se fac fr Intrerupere pe nivetul respectiv.
Cnd rosturile de Lucru flu pot fi evitate, pozI1a br trebuie stabitit pt -in proiect sau pt-in fia
tehnotogic
Numrul acestor rosturi trebuie s fie minim posibil. Acestea vor fi localizate In zone in care
elementele structuril flu sunt supuse La eforturi mari In timput exptoatrii.
Rosturile de tucru vor fi reatizate inndu-se seama de urmtoarele reguti:
Tratarea rosturibor de lucru:
- Suprafaa rostului de lucru va fi splat cu jet de ap si aer sub presiune dup sfrituI
prizei betonutui (cca. 5 ore de La betonare, funcie de Incercrile de taborator);
- Inainte de betonare, suprafaa rostului de lucru va fi bine cur.at, Indeprtndu-se
betonut ce nu a fost bine Compactat i/sau se va freca cu peria de srm pentru
Inlturarea pojghiei de tapte de ciment i a oricrei alte impurit%i, dup care se va uda
Cu ap;
- Inaintea betonrii, betonul mal vechi trebuie uscat La suprafa si lsat s absoarb apa
pn La saturare.
Tratarea betonuLui dup turnare. Pentru a asigura conditil favorabite de intrire i a se reduce
deformatiite de contrac1e, se va asigura
mentinerea
umiditili betonutul minim 7 zile dup
turnare, protejnd suprafetete bibere pt-in: acoperirea cu materiate de protecie; stropirea
periodic cu ap; aplicarea de peticute de protecie; men;inerea In cofraje.
Acoperirea cu materiale de protecie se va reatiza cu prelate, rogojini, strat de nisip, etc.
Aceast operatie se va face de Indat ce betonul a cptat suficientA rezisten pentru ca
materiatul s nu adere Ia suprafaa acoperit. Materialele de protecie vor fi mentinute
permanent in stare umed.
Stropirea cu ap va Incepe dup 2 ^12 ore de La turnare, In funcie de tiput de ciment utitizat si
temperatura mediului, dat- imediat dup ce betonul este suficient de Irttrit pentru c pt-in
aceast operaie s flu fie antrenat pasta de ciment.
Stropirea se va repeta La intervate de La 2 ore La 6 ore, In aa feb Inct suprafaa betonutui s se
menin permanent umed.
Se va fobosi apa care Indeplinete condi1iIe prevzute pentru apa de amestecare a betonului,
conform subcap. 4.1.3.
p a g . l O 3 d i 1 1 0
OS 109- 1212 2013 -ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de saran!
In cazul In care temperatura mediului este mal mica deck (+5C) flu se va proceda La stropirea
cu ap, ci se vor aptica materiate de protecie.
Pe timp ptoios, suprafetele de beton proaspt vor fi acoperite cu prelate sau foUl de potietiten,
att timp cat prin cderea precipitaiiLor exist pericotul antrenrii pastel de ciment. Betonut ce
ar urma s se afle In Contact CU apele provenite din precipitaii va fi protejat de aciunea
acestora, prin devierea provizorie a apel.
Alte recomandri privind tratarea betonului sunt prezentate In cap. 8.5, cap. 8.6 din si Anexa E
din Standardul ENV 13670-01.
To1erane de execuie.Abaterile maxime admisibite La executarea Lucrarilor din beton i beton
armat monotit sunt artate In Anexa F din StandarduL
ENV 13670-01.
Executarea tucrrilor din beton cu compoziii speciale l In condiii tehnice sau prin
procedee speciate. Recomadrile privind executarea acestor tipuri de lucrri sunt prezentate In
cap. 8.7 i Anexa E din Standardut ENV 13670-01.
1 6.5.2Armaturi
16.5.2.1 Specificatii generate
Contractantut va prezenta atestate de Laminare si rezultatele testelor efectuate pentru a proba
ca fiecare transport de armatura Livrat se conformeaza specificatiitor din proleCt si standardetor
de catitate.
Armaturile trebule sa respecte cu precizie dimensiunite indicate in schite.
Acestea trebule securizate impotriva deplasarilor in afara timitelor specificate.In absenta altar
specificatii, tolerantele de acoperire si fixare a armaturilor vor fi in concordanta cu standardele
in vigoare.
Armaturile var fi inconjurate de beton numai dupa indepartarea noroiului, a uteiului, a vopsetei,
a intarzietoaretor de priza , a ruginel , a crustel de laminare, a grasimiLor ori a oricaror altor
substante care pot avea efecte adverse asupra otelulul, care pot ataca chimic betonul, sau care
pot reduce aderenta.
16.5.2.2 Imbinari
In inteniorut armaturil flu se vor exeCuta imbinari, exceptand pozitiite indicate prin proieCt sau
acolo unde acestea sunt aCceptate de catre Prolectant. In cazul unor astfel. de imbinari, barete
pag.lO4di 110
DS 109- 12 12 2013 ANEX4 - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Ca/ et de sarcini
trebuie puse in contact si sudate sau legate, dupa cum o cere proiectuL ImbinariLe din bare vor
11 decalate in plan. In cazul in care plasa armaturli trebuie imbinata prin suprapunere, zona de
imbinare se va determina fie ca pentru bare individuate sau pentru o plasa intreaga.
16.5.2.3 Sudarea armaturilor
Se va evita pe cat posibil. sudarea in situ, in caz contrar, aceasta poate fi intreprinsa, punandu-
se La dispozitie dispozitive si tehnici de siguranta, cu asigurarea ca toate tipurile de otel au
proprietatile de sudare cerute. Inainte de sudarea armaturitor, Contractantut va prezenta
Consultantutui tehnic normel.e procedurii de sudare si 0 mostra de sudura pentru tipul de otel,
conexiunite si tehnica de sudura propuse.
Suplimentar, l.a cererea Consuttantutui tehnic, se va proba competenta executantitor inainte si
periodic pe durata activitatitor de sudura prin prezentarea unor dosare de catificare
independente pentru fiecare sudor de La locul santierutui.
Se admite utilizarea procedurilor de sudura avizate de catre Consuttantul tehnic.
Armatura expusa care va fi betonata ulterior va fi protejata eficient impotriva corodarii, in
vederea acceptarii acesteia de catre Consuttantul. tehnic.
16.6 Teste Pe betonul solidificat
16.6.1 Testarea miezul.ui
Consultantul tehnic are dreptul de a conduce prelevarea de mostre din once parte a Lucrarii in
scopul examinarii si testarii.
Acesta va aproba echipamentut de decupare si metoda de carotaj pentru obtinerea mostretor.
Contractantul va identifica locatiite baretor de armatura pentru beton utitizand instrument de
detectat imbinarite, intreprinzand toate activitatite necesare pentru a evita avarierea armaturii
prin carotaj.
Elementut de beton ce contine armatura trebuie executat astfel incat sa primeasca avizut
Consuttantutui tehnic.
Contractantul va prezenta Consultantului tehnic spre acceptare rezistenta echivatenta a cubutui
mostra.
Contractantut va suporta costurile testutui de miez daca:
-acestea sunt soticitate in urma esecului La testele de lucru pe cubut mostra
sau- in cazul in care Consultantul tehnic are dubli in privinta calitatii betonutui, solicita un test
de miez, iar rezultatul este negativ.
pag.105d1 110
DS 109- 12 12 2013 ANEXA - Profectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
16.6.2Teste de verificare
In urma esecutui [a testut de miez, Consuttantut tehnic poate solicita executarea altor teste
adecvate pe once parte a tucraritor in scopul evaluarii rezistentel. Costurite oricarui astfel de
test vor fi suportate de catre Contractant.
16.6.3Testete de incarcare
Consuttantul tehnic poate soticita contractantu[ui sa efectueze un test de incarcare pe tucrare
sau pe oricare parte a acesteia, in cazut in care, in opinia sa, este necesar un astfel de test.
In cazut in care testul are bc in urma picarli testutui pe cubul mostra, sau pe tucrarea finalizata,
Contractantul va suporta chettuielite efectuarii testului, indiferent de rezuttatul acestuia.
In cazut in care rezuttatut oncarula dintre teste flu este satisfacator, [a directiva Consuttantutul
si pe che[tuia[a Contractantutui se vor respinge partite din [ucrari necorespunzatoare si vor fi
reconstruite in conformitate cu aceste specificatli sau vor fi intreprinse once a[te masuri care sa
asigure siguranta tucrarli. In acest sens flu se vor angaja prelungiri ate termenubui.
Testut de incarcare se va executa conform standardetor romanesti in vigoare.
16.7 CONTROLULEXECUTIEI LUCRARILOR
16.7.1 Lucrri de beton armat
Verificarea calita;ii materialelor componente i a betonului.
Se va face in conformitate cu prevederi[e Codului de practicCP 012/1-2007, capitotut 5,6,7,
precum i Anexele A, B C, L.
In cazurile In care [oturite de materiate aprovizionate (ciment, agregate, aditivi, otet
- beton
etc.) nu Indeplinesc conditiile de calitate garantate, se va interzice sau sista utitizarea [or i se
va informa productorul i beneficiarul. lucrrii. Comunicarea se va face in termen de maximum
48 ore de [a constatare.
16.7.2Controtu[ Inainte de punerea In opera a betonubui.
La terminarea montrii armturibor:
1. Numru[, diametrut i pozitia armturitor In diferite seciuni transversale ale
e[ementelor structurii.
2. Distanta dintre etrieri, diametrut acestora i modul [or de fixare.
3. Lungimea poriunibor de bare care depesc reazeme[e sau care urmeaza a fi
Ingbobate In elementete ce se toarn ulterior.
pag.lO6di 110
DS 109- 12 122013 ANEX4 - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
4. Poziia Inndiritor si tungimite de petrecere a baret.or.
5. Catitatea suduritor.
6. Numrut i catitatea Legturitor dintre bare.
7. Dispozitivete de meninere a pozi;iei armturitor In cursul betonrii.
8. Modul de asigurare a grosimli stratutui de acoperire cu beton 5i dimensiunite
acestuia.
9. Poziia, modut de fixare si dimensiunite pieselor Ingtobate.
16.7.3ControtuVmn timput transportului, turnrii, compactaru Si tratrii betonului.
Se vor avea In vedere urmtoarele aspecte:
Meninerea omogenitii betonutui In timput transportutui i puneril In opera;
Distributia uniform a betonutui In cofraj;
Compactarea uniform i evitarea segregrii In timput compactrii;
ln1imea maxima de cdere a betonutui;
Viteza de turnare, tinnd seama de
actiunea
betonului asupra cofrajetor;
Durata Intre etapete de amestecare, descrcare i turnarea betonului;
Msuri speciate In cazut turnrii In conditii de vreme rece sau calduroasa;
Msuri speciate In cazut rosturitor de lucru;
Tratarea rosturitor Inainte de turnare;
Metode de tratare i durata trataril betonului funcie de condiiite atmosferice i
evotutia rezistentei;
Evitarea unor eventuate deteriorri ce pot aprea ca urmare a unor ocuri sau vibratii
asupra betonutui proaspt.
In cap.11.7 si Anexa E din Standardut ENV 13670-01, se prezint detatiat verificrile ce trebuie
efectuate In diferite etape ate executiei.
Abaten admisibile. Abaterile admisibite fa de dimensiunile cerute ate elementelor de cofraj,
gata confecionate sunt:
- pentru Lungime: 4 mm,
- pentru time: 3 mm.
Abaterite fatA de dimensiunile din proiect ate cofrajetor si ate eI.ementetor din beton armat dup
decofrare sunt prezentateIn cap. 10 si Anexa F din Standardut ENV 13670-01.
Defecte admisibite. Sunt admise urmtoarele defecte privind aspectut si integritatea
etementelor din beton armat:
Defecte de suprafa (pori, segregri superficiale sau denivelri Locate) avnd adncimea
de maximum 1 cm, suprafaa de maximum 400 cm2 defect, jar totatitatea defectelor de acest
tip fund timitat La maximum 10 %din suprafaa fetel elementutui pe care sunt situate.
pag.lO7di 110
DS 109- 12 122013 ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
Defecte In stratul de acoperire at armturitor (tirbiri locale, segregri) avnd adncimea
mai mica deck grosimea stratutui de acoperire, lungimea de maximum 5 cm, jar totatitatea
defectetor de acest tip fund limitat La maximum 5 %din lungimea muchiei respective.
Defecte care se Incadreaz In limitete menionate mal sus, nu se Inscriu In procesut verbal care
se Intocmete La examinarea etementetor dup decofrare.
Dac elementete In cauz nu se tencuiesc, ete pot fi remediate conform prevederitor din
instructiunite tehnice ate Normativulul C149-87, pn La recepionarea tucrarli.
16.8 MASURI PENTRU SIGURANTA EXECUTE LUCRARPLOR
16.8.1 Lucrri din beton armat.
Descrcarea, manipularea, depozitarea i montarea armturitor din oet-beton In zona de tucru
se va face cu mare atenie, fr a se Indoi. Acestea vor fi protejate impotriva coroziunii, prin
acoperire cu prelate, fotii etc.
La montarea cofrajetor, se va da mare atenie respectrii dimensiunilor etementetor din proiect
i avndu-se grij ca acestea s nu fie deteriorate i s fie bine sprijinite (ancorate). Nu se vor
aeza pe cofrajete gata montate materiate sau atte Incrcri tehnotogice ce pot exista In
antier.
La betonare, se va da atentie sporit manevrrii automataxoareLor In zona respectiv, precum i
maniputrii vi bratoarelor In interiorut betonutui proaspt.
In zona de Lucru se va interzice accesuL personatutui neautorizat i al pietoniLor spre i din staia
de metrou.
Nu se admite depasirea vatonlor de incarcare precizate prin project in niclo sectiune a
structuril, nici macar temporar.
16.9 RECEPTIA LUCRARILOR
La recepia tucrritor ce fac obiectut acestei documentatii, se vor respecta prevederite
NormativuLui C56-85 - "Normativ privind verificarea caLitii i recepia lucrritor de construcii
i instaLaii aferente". De asemenea, se mai vor respecta:
pag.lO8di 110
OS 109- 12 122013 ANEXA - Prolectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Ca/ et de sarc/ ni
16.9.1 Receptia structurii de betori armat.
Recepia structuril de rezisten se va efectua pe Intreaga construc1e sau pe pri de
construcie (tronson etc.), avnd Ia baz5 examinarea direct efectuat de ctre beneficiar i
executant pe parcursul
executiel
Iucrrllor. Suplimentar se vor mal verifica i urmtoarele:
Certificatele de garanie pentru calitatea materialelor Iivrate.
Existenta si coninutuI procesetor verbale de recepie calitativ privind: cofrajele,
armarea, aspectul elementelor dup decofrare, aprecierea caLittii betonului pus In Lucrare,
precum i existenta si con;inutul procesetor verbale pentru fazele determinante.
Existena i coninutut certificatetor de calitate, In cazul In care betonul a fost Livrat de
ctre o alt unitate de construcii.
Constatrile consemnate In cursul execuiiei de ctre beneficiar, prolectant sau alte
organe de control.
Confirmarea prin procese verbale a executrii corecte a msuritor de remedied
prevzute In diferitele documente aprute pe parcursut execu;iei.
Consemnrile din condica de betoane.
Butetinul privind catitatea betoanetor.
Dimensiunile de ansambLu i cotete de nivel.
Dimensiunile difentetor elemente in raport cu prevedente proiectului
Poziia etementelor prevzute In proiect.
Pozitia relativ, pe Intreaga Intime a construciei a elementetor verticale (sttpi,
diafragme, perei), consemnndu -se eventuatete dezaxri.
Incadrarea In abaterile admise, conform prevederitor cap. 10 i Anexa F din Standardul
ENV 13670-01
Once att verificare care se consider necesar.
Verificrile efectuate i constatrite rezuttate La receptia structurii de beton armat se
consemneaz Intr-un proces verbal Incheiat Intre autoritatea contractanta, proiectarit i
antreprenor, precizndu-se In concluzie dac structura In cauz se accept sau se respinge.
In cazurile In care se constat deficiene In executarea structurii, se vor stabiti msunile de
remediere, iar dup executarea acestora se va proceda La o nou recepie.
Executarea attor Iucrri La structura constructiei este admis numai In baza dispoziiei de santier
data de proiectant i Insuit de beneficiar.
Aceasta dispoziie se va da dup Inchelerea recep;iei structurii de beton armat sau, In cazuri
justificative, dup Incheierea recepiei pariaIe a structurii de rezistent.
Receptia par;iata va consta In efectuarea tuturor verificritor, cu excepia examinrii
rezistenetor betonului Ia vrsta de 28 zite care se va face La recepia definitiv a structurii de
beton armat.
In asemenea situaii, proiectantul va preciza unele pri de elemente asupra crora s se poat
efectua determinari utterioare si care nu se vor realiza deck dup Inchelerea recepiei
definitive a structurii.
pag.lO9di 110
DS 109- 12 122013 -ANEXA - Proiectare si executie - Autostrada Orastie - Sibiu -Lot 4, km, 65+965 - 82+070
Tune/ Km 71+825 - Km 72+240: Caiet de sarcini
16.9.2URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A LUCRARILOR
Antreprenorut are datoria de a urmari in timp eventuatete degradari ate structuni.
Urmarirea se va face anuat de catre un tehnician specialist in constructil (inginer sau subinginer)
care sa verifice vizuat si topografic structura, semnatandu-te contractantutul eventualele
defecte ce apar in timp. Urmarirea comporatrii structurii se va face conform cerintetor din
normativul. GM018-2003 "Ghid privind investigarea si diagnosticarea starli structuritor din beton
armat, beton precomprimat si otel.
De asemenea, se va urmari eventualete infittratii de apa ce pot sa apara in interiorul
staiilor, at galerliLor sau at altor constructil conexe,luindu-se masurite adecvate pentru stoparea
tor.
16.9.3NORME DE PROTECTIAMUNCII SI P.S.I.
La executarea tucrritor se vor respecta normete de tehnica securitatli, protectia si igiena
munch din:
NPM/1996Manuat de protecia munch - MPM/1996.
H971/2006Prescriptii minime pentru semnatizarea de securitate si/sau de sanatate La Locul de
munca
NP 086/2005 Normativ pentru prohectarea, executarea, expboatarea instalatihlor de stingere a
incendiitor.
Legea nr. 10/95 privind catitatea in constructii.
Legea nr. 319/2006 Legea securitathi si a sanatatii in munca.
Intocmit

Verificat
ro
O4.
i'
Xi
b-
'N t V7
Ing. io Russo
pcxg.11Odi 110
>

Cod desen : 03-P-11-SS-04-53-04_Rev0


Scara: 1:100/50
Tunel artificial
Km: 71+870.15 - 72+210.16
Finisare diafragme laterale tunel
VERIFICATOR TEHNIC
MODIFICARI
Descriere
COMPANIA NATIONALA DE
AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE
DIN ROMANIA
ANTREPRENOR
Data Data Semnat.
LOTUL 4
PROIECT SI EXECUTIE
AUTOSTRADA
ORASTIE - SIBIU
Km 65+965- Km 82+070
DETALII DE EXECUTIE
Data: 09/2013
PROIECTANT
VERIFICAT INTERN
DIRECTOR DE PROIECT
SEF PROIECT DISCIPLINA G. Pedrazzi
G. Voiro
S. Climente
F. Santinelli
PROIECTANT
PROIECTANT
PROIECTANT
L. Sabini
R. Russo
A. Giordano
LUCRARI DE TUNEL
BETON SPRITAT
CERINTE DE CALITATE - CP 012/2007
Ciment tip CEM42.5R II/A-LL 500 kg/m3
Agregate 1500 Kg/m3
diametrul maxim 8 mm
Raport apa/ciment (0.45) 225 l/m3
Superfludizant 4,5 Kg/m3
Silicat de Sodiu (in faza de turnare) S/C 0,12
Otel
Clasa
Rezistenta
BSt 500 S
R = 500 Nfmm aky
Tunel artificial
Km: 71+829.82 - 72+249.82
Sectiuni galerie tip A si A1
Descriere Data
PROIECT TEHNIC
Data Semnat.
Cod desen : 03-P-11-IG-04-30-02_Rev0
DIRECTOR DE PROIECT
Scara: 1:100 Data: 11/2011
PROIECTANT
VERIFICAT INTERN
SEF PROIECT DISCIPLINA G. Pedrazzi
G. Voiro
S. Climente
F. Santinelli
PROIECTANT
PROIECTANT
PROIECTANT
L. Sabini
R. Russo
A. Giordano
CERINTE DE CALITATE - CP 012/2007
CERINTE DE CALITATE - CP 012/2007
11/2011 Conformobservatii C.T.E. al C.N.A.D.N.R.
PFA Anton Chiric
Sector 1, Bucuresti
CU!: RO 22477214
Nr. Reg. Corn.: F40/865/25.07.2003
antonchirica@yahoo.corn
ANEXA A3
PROCEDURI TEHNICE
J
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE,
PTE-
LtASTALDI
astaIrom
APLICARE MATERIALE: EMACO
145-46
NANOCRETE AP SI EMACO NANOCRETE
R2; TUNEL ARTIFICIAL, KM 71+870.15 -
ASOCIEREA: 72+210.16
Rev.O
ASTALDI - EUROCONSTRUCT TRADING 98 - ASTALROM
Beneficiar: C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROIECT - INDICATIV 11055 PTJ20II:LotuI 4
1/4
92/32503/07.07.2011
Proiectare si executie Autostrada Orastie - Sibiu,
km 65+965km 82+200
PROCEDURATEHNICA-APLICARE MATERIALE: EMACO
NANOCRETE AP SI EMACO NANOCRETE R2 - TUNEL KM
71+870.15 - 72+210.16
Lotul 4 - Proiectare Si executie Autostrada Orastie - Sibiu, lot 4, kin 65+965 - 82+070
- ROMANIA -
DESCRIEREAREVIZIEI:
TIE NOUA**
copie controlata
Distribuita la:
copie necontrolata
ing.
Ovidiu
Dr. Ing. RTE: QHSEM: MP:
N. Altamura ing. D. Cristea ing. D. Bodoc ing. M. Grinovero * *editi
a
0 18.09.2013 Eugen POP
noua**
INTOCMIT
REV DATA VERIFICATDE. VERIFICATDE AVIZ ATDE APROBATDE NOTA
DE
'Confidential'
Acest document contine informatii particulare, care suntproprietatea asocierii "ASTALDI - EUROCONSTRUCT TRADING 98
- ASTALROM "si cad sub incidenta legii copyright-ului. "ASTALDI- EUROCONSTRUCT TRADING 98- ASTALROM" a
creat aceste informatii exclusiv pt. contractul "92 132503 / 07.07.2011", pr/n urmare once utilizare sau reproducere pt. once alt
scop este strict interzisa.
- 'A \

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE,


PTE-
VASTALDI #APLICARE MATERIALE: EMACO
145-46
NANOCRETE AP SI EMACO NANOCRETE
R2; TUNEL ARTIFICIAL, KM 71+870.15 -
ASOCIEREA: 72+210.16
Rev.O
ASTALDI - EUROCONSTRUCT TRADING 98 - ASTALROM
Beneficiar: C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROIECT - INDICATIV 11055 PT/2011 :Lotul 4
3/4
92/32503/07.07.2011
Proiectare si executie Autostrada Orastie - Sibiu,
km 65+965km 82+200
Acest material contine aditivi activi de inhibare a coroziunii pentru protectia otelului de
consolidare, ciment portland, materiale fine de umplutura bine sortate, pulbere redispersabila
Si aditivi speciali.
Domeniu de aplicare:
- cand otelul este vizibil si cand adancimea este mai mica de 100 mm
- cand betonul eSte contaminat cu cloruri;
- in medii critice, cand se specifica o protectie suplimentara;
- la reparatii cu mortare Emaco cand otelul eSte vizibil;
- cand timpul de Ia locul de munca flu permite ca mortarele de reparatii sa fie aplicate imediat
dupa curatarea otelului;
- deasemenea acest material se poate folosi pentru a stimula proprietatile de imbinare si
aplicare ale mortarelor de reparatii aplicate manul, pentru conditii Si grosimi extreme.
Indicatii de aplicare:
Pregatirea suprafetei: Consolidarea otelului: este riecesara eliminarea coroziunii si a tuturor
produselor secundare ale acesteia.
Reparatia Betonului: cand este folosit ca punte de aderenta pe beton, suprafata trebuie sa tie
complet curata si robusta din punct d evedere structural. Se indeparteaza betonul deteriorat
sau contaminat.
Aplicarea pastei: temperatura substratului trebule sa tie cuprinSa intre +5 grade si +35 grade.
Temperaturile minime trebuie conservate in timpul aplicarii Si cel putin 24 de ore aupa
aplicare, pentru a aSigura o tratare optima a produsului.
Emaco Nanocrete R2
Acest material este un mortar tixotropic pentru reparatii nestructurale sau reparatii in camp
continuu; cu priza rapida, modificat prin polimerizare, armat cu fibre;
Contine cimenturi speciale, nisipuri bine sortate, polimeri atent selectati si fibre pentru a
reduce contractiile si pentru a imbunatati proprietatile fizice si de aplicatie.
Suprafata pe care se aplica poate avea o groSime intre 3 - 100mm
Domeniu de aplicare:
Acest naterial este ideal pentru reparatii generale, unde sunt necesare proprietati de priza
rapida, timpi de tencuire redusi. Prezinta excelente proprietati de constructie, permitand
realizarea unei grosimi de pana la 100mm intr-un singur strat. Poate fi acoperit cu alt material
dupa numai 4 ore la 20 grade C.
Indicatii de aplicare:
Pregatirea suprafetei:
Beton: trebuie sa tie complet bine curatat pentru a asigura o buna aderenta. Toate urmele de
beton corodat, de mortar, praf, etc trebuie eliminate;
Otel - beton: daca otelul este vizibil, se recomanda utilizarea materialului Emaco Nanocrete
AP pe baza de ciment cu protectie activa.
Tratare suport: suportul pregatit trebuie sa tie bine hidratat, preferabil timp de 24 ore, dar
minimum 2 ore, inainte de aplicarea Emaco Nanocrete R2. Suprafata trebuie sa tie mata-
umeda (umeda dar flu lucioasa).
Aplicarea mortarulul: temperaturile minime trebuie mentinute in cursul aplicarii Si cel putin 12
ore dupa aplicare, pentru o tratare optima a produsului.
Materialul se aplica pe o grosime intre 3 100 mm.
Emaco Nanocrete R2 se aplica doar in intervalul temperaturilor +5 Si +30 grade C.
'A
\
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE,
PTE-
V ASTALDI
astairom
APLICARE MATERIALE: EMACO
145-46
NANOCRETE AP SI EMACO NANOCRETE
M^ B
R2; TUNEL ARTIFICIAL, KM 71+870.15 -
ASOCIEREA: 72+210.16
Rev.O
ASTALDI - EUROCONSTRUCT TRADING 98 - ASTALROM
Beneficiar: C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROIECT - INDICATIV 11055 P1/2011 :Lotul 4
4/4
92/32503/07.07.2011
Proiectare Si executie Autostrada Orastie - Sibiu,
km 65+965km 82+200
In zone in care avem suprafete de adancime 30mm - 60mm, se monteaza o plasa ancorata
Cu dibluri 6 sau unde este desvelita armatura, plasa se va lega de armatura de la partea
superloara a placii de suprabetonare. Plasa utilizata este de grosime 1.5 - 2.5 mm, cu ochiuri
de25-5Omm.
5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
5.1. Responsabilul tehnic cu executia (RTE) si responsabilul calitatii (RQC) urmareste
aplicarea Corecta a metodei de executie si montaj descrisa in prezenta procedura si tine
evidenta i nregistrarilor de calitate.
5.2. Directorul de Productie raspunde de buna organizare a activitatilor Si aplicarea corecta a
proiectelor de executie.
5.3. Seful punctului de lucru coordoneaza lucrarile Si asigura mijloacele umane, mijloacele de
transport si materialele pentru desfasurarea lucrarilor si aplicarea intocmai a metodei
descrisa in prezenta procedura.
5.5. Personalul care participa la aceste operatiuni va fi instruit de catre seful punctului de
lucru cu privire la actiunile ce trebuie intreprinse pentru buna desfasurare a lucrarilor.
6. RESURSE
6.1. Sef punct de lucru;
6.2. Echipa Topo
6.3. Responsabil tehnic cu executia (RTE)
6.4. Control calitate;
6.5. Laborant;
6.6. Sef echipa;
6.7. Muncitori.
7. RAPOARTE SI INREGISTRARI
7.1. Cerere aprobare material F-I 45-15, Rev. I
7.2. Proces verbal de receptie calitativa formular cod: F-RI-145-04, Rev.1
7.3. PIanul de control: F-PCQ-145-001
'A
\
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE,
PTE-
V ASTALDI
tom
APLICARE MATERIALE: EMACO
145-46
NANOCRETE AP SI EMACO NANOCRETE
R2; TUNEL ARTIFICIAL, KM 71+870.15 -
ASOCIEREA: 72+210.16
Rev.O
ASTALDI - EUROCONSTRUCTTRADING 98- ASTALROM
Beneficiar: C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROtECT- INDICATIV 11055 PT/201 I :Lotul 4
214
92/32503/07.07.2011
Proiectare Si executie Autostrada Orastie - Sibiu,
km 65+965-km 82+200
Iu1u
1. Scop
2. Documente de referinta
3. Conditli prealablle
4. Procedura
5. Atributli Si responsabilitati
6. Resurse
7. Rapoarte si inregistrari
8. Anexe
1. SCOP
Procedura are ca scop finisarea, repararea suprafetei la partea inferioara a placii de
suprabetonare a Tunelului, utilizand Emaco Nanoconcrete AP pentru protectia armaturilor,
urmat de reparatia Cu materialul Emaco Nanoconcrete R2 - Tunel km: 71+870.15 -
72+210.16
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1.Caiet de sarcini
2.2.0 56-1985 Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii.
2.3 Fisa tehnica EMACO Nanocrete AP
2.4 Fisa tehnica EMACO Nanocrete R2
3. CONDITII PREALABILE
3.1.Securizarea zonel de lucru;
3.2.SemnaUzarea zonei de lucru;
3.3.Asigurarea pe santier a documentatiel de executie aferenta lucraril precum si a prezentei
proceduri;
3.4.Personalul care executa lucrarile trebuie sa-si insuseasca proiectul de executie,
specificatiile tehriice, standardele, normativele valabile pentru acest gen de lucrari
precum si insusirea prezentei proceduri tehnice de executie;
3.5.Existenta aprobarii materialelor de catre inginer, existenta documentelor de calitate
pentru materialele aprovizionate si receptia acestora de catre inginer.
3.6.Asigurarea fortei de munca (echipe de muncitori, supraveghere tehnica);
3.7.Dotarea echipelor de lucru CU unelte si scule, mijloace de masura adecvate SI Cu
echipamente de protectie adecvate pentru acest gen de lucrari;
3.8.Instruirea efectuata de catre responsabilul Cu protectia muncii.SM, privind normele de
protectia muncil Si P.S.I.
4. PROCEDURA
Emaco Nanoconcrete AP
Se foloseste ca o punte de aderenta pentru mortarele de reparatii ulterioare (in cazul nostru
Emaco Nanocrete R2).
fASTALDI PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
PTE-
145-
APLICARE BETON PULVERIZAT, TUNEL
454
ARTIFICIAL, KM 71 +870.15 - 72+210.16
ASOCIEREA:
Rev.O
ASTAI.DI - EUROCONSTRUCTTRADING 98- ASTALROM
Beneficiar C.NAD.N.R.
Contract nr.
PROIECTINDICAT1V 11055 -PTF2OII:LotuI 4
ii
92/32503/07.07.2011
Prolectare si executle Autostrada Orastle - Sibiu,
km 65+965 - km 82+200
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE - APLICARE
BETON PULVERIZAT
Lotul 4 Proiectare si executie Autostrada Orastie - Sibiu, lot 4, km 65+965 - 82+070
- ROMANIA -
DESCRIEREA REVIZ IEI:
**EDITIE NOUA**
copie controlata
Distribuita la:
copie necontrolata
'Confidential'
Acest document confine informatiiparticulare, care suntproprtetatea asocierii 'ASTALDI EUROCONSTRUCT TRADING 98
- ASTALROM 'si cad sub incidenta legii copyright-ului. "ASTALDI EUROCONSTRUCT TRADING 98 ASTALROM" a
creat aceste informatii exclusiv pt. contractul "92/32503/07.07.2011", prin urmare once utUizare sau reproducere pt. once alt
scop este strict interzisa.
CUPRINS:
1. Scop
2. Documente de referinta
3. Condfli prealabile
JL
q
ASTALDI PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
PTE-
,
145-
APLICARE BETON PULVERIZAT, TUNEL 45.A
ARTIFICIAL, KM 71+87015 - 72+210.16
ASOCIEREA:
Rev.O
ASTALDI - EUROCONSTRIJCTTRADING 98- ASTAU8OM
Benefidar: C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROJECT INDICATIV11055 PT120II:1-otul 4
2J5
92125017.0201
PrOlectare si executie Autostrada Orastie - Sibiu,
km 65+965 - km 82+200
4. Procedura
5. Atributii Si responsabilitati
6. Resurse
7. Rapoarte Si inregistrari
8. Anexe
1. SCOP
Procedura are ca scop aplicarea betonulul pnn pulverizare destinat a fi utilizat pentru
consolidarea partil exterioare a peretilor mulati - Tunel.
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1 .Proiect de executie
2.2.Caiet de sarcini
2.3.0 56-1985 Verificarea calitatil Si receptia lucranlor de constructii.
2.4 SR EN 13369-2002
2.5 SR EN 14487-1: Beton care se aplica prin pulverizare. Partea 1: Definitii, specificatli Si
conformitate;
2.6 SR EN 14487-2: Beton care se aplica pnn pulverizare. Partea 2: Executie
3. CONDITII PREALABILE
3.1 .Securizarea zonei de lucru;
3.2.Semnalizarea zonei de lucru;
3.3.Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferenta Iucrarii precum si a prezentei
proceduri;
3.4.Personalul care executa Iucranle trebuie sa-si insuseasca prolectul de executie,
specificatiile tehnice, standardele, normativee vatabile pentru acest gen de lucrari
precum si insusirea prezentel proceduri tehnice de executie;
3.5.Existenta aprobarii matenalelor de catre inginer, existenta documentelor de calitate
pentru materialele aprovizionate si receptia acestora de catre inginer.
3.6.Asigurarea fortel de munca (echipe de muncitori, supraveghere tehnica);
3.7.Dotarea echipelor de lucru Cu unelte si scule, mijloace de masura adecvate SI Cu
echipamente de protectie adecvate pentru acest gen de lucrari;
3.8.Instruirea efectuata de catre responsabilul cu protectia muncii SM, privind normele de
protectia muncii si P.S.I.
4. PROCEDURA
S-a adoptat solutia betonului pulverizat pentru finisarea peretilor mulati la partea exterioara.
Preqatirea peretilor mulati pe inaltimea elevatiel:
Suprafata exterloara a peretilor mulati va fi curatata de resturi de beton, mortar sau alte
impuritati cu freza montata pe excavator.
PTE-
ASTALD PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE,
145-
APLICARE BETON PULVERIZAT, TUNEL 45.A
ARTIFICIAL, KM 71+870.15 - 72+210.16
As0aEREA;
Rev.O
ASTALDI - EUROCONSTRUCT TRADING 98- ASTALROM
Benefciac CN.AD.N.R.
Contract nr.
PROIECT- INDICA11V11055- PT12011:Lotul 4
3/5
92132503107.072011
si executle Autostrada Orastie - Sibiu,
km 65+965 - km 82+200
Finisarea peretilor va fi realizata Cu beton pulverizat, care se aplica pe pereti conform
detaliilor din project.
In project s-a prevazut montarea unei plase sudate de 44-10cmxl0cm, fixate cu ancore c1)8
limp:
- pe zona in care avem grosime de beton pulverizat <5cm sau egal Cu 5cm, finisarea
suprafetei se face doar prin beton pulverizat simplu, fara zona armata cu plasa de sarma cM
I Ocmxl 0cm;
- pe zona in care avem grosime de beton pulverizat 5cm - 15cm, zona se armeaza cu plasa
de sarma (1)4-10cmx10cm;
- pe zona in care avem grosime de beton pulvenzat mai mare de 15cm, zona se armeaza Cu
2 randuri de plasa de sarma 44-1ocmx1ocm;
Inainte de a se face pulverizarea Cu beton, suprafata se va desprafui cu jet de apa sub
presiune.
Pre-umezire: necesitatea unei umeziri suplimentare prealabile pulverizarii trebuie luata in
considerare in functie de absorbtia de apa de catre substrat si de riscurile unor efecte
negative asupra betonului aplicat prin pulverizare.
Pulverizare:
Pentru pulverizarea betonului, se aplica regulile generale urmtoare.
Inainte de pulverizare, se controleaz Intotdeauna temperatura betonului i alunecarea pe
loc.
Pentru a regla curgerea betonului prin duz (presiunea aerului, fluxul acceleratorului i at
betonului), duza trebuie orientat mntotdeauna In sensul opus substratului.
Betonub de pulverizat trebuie s fie compus i pulverizat astfel inct s se limiteze reculul.
Factorii importani care influenteaza reculul sunt compozitia betonului, unghiul duzei i
distanta fata de substrat, dozajul acceleratorului, aria de aplicare In tunel etc.
Duza trebuie directionata, ori de cte ori este posibil, perpendicular pe suprafaa de aplicare,
pentru a produce un strat cu densitate i grosime optime, CU 0 acoperire total a armturii i
Cu un recul minim. Nu trebuie s apar Impinsaturi sau alunecri ale betonului pulverizat.
Abaterite
fat
de distanta optima i fa de unghiul duzei pot man reculul i micora cabitatea
betonulul stropit.
Distanta Intre duz i suprafa se determin in functie de conditiile site-ului i de
posibibitatea de a obtine o compactare bun, o acoperire totab a armturii i un recul minim.
Grosimea specificat a betonutui apticat poate necesita aplicarea a dou sau mai multe
straturi pentru a evita cadenile 5i alunecrile. Aceasta se aplic In particular pentru
pulverizrile ctre In sus.
Grosimea fiecrui strat de beton depinde de mai multi parametri i trebuie s se bazeze pe
condijiIe site-ului i compoziia amestecului. Grosimea stratului poate fi mrit prin utilizarea
aditivilor (de exemplu acceleratoni), adaosunilor (de exemplu silice uttrafin) sau cimenturi cu
priz rapida.
Un strat nu trebuie aplicat Inainte ca stratul precedent s fie capabil sa II suporte.
Dac se scurge un timp foarte lung intre aplicarea difenitelor straturi pentru a obtine grosimea
totab specificata, In prealabil
suprafata
betonului aplicat trebuie curatata, fie prin decapare
cu aer compnmat, fie cu ap sub presiune malta, periat sau sabbath i preumezita (conform
articobulul 5 - SR EN 1448712:2007)
Betonul aplicat trebuie s aib o compozitie omogen i fra nici o incluziune de recul.
lASTALDI astaI',m PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
PTE-
145-
APLICARE BETON PULVERIZAT, TUNEL 45.A
ARTIFICIAL, KM 71+870.15 - 72+210.16
ASOCIEREA:
Rev.D
ASTALDI .-EUROCONSTRUCT TRADING SA - ASTALROM
Beneficiar C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROIECTINDICATW 11055 PTI201I:1.0tul 4
4/5
92/32503/07.07.2011
Proiecta,e si ezecutie Auiestrada Orastie - Sibiu,
km 65+965 - km 82+200
Pierderile In aer i de recul trebuie Indepartate de pe suprafeefe Inconjurtoare i din
substrat, Inainte de once aplicare de beton.
Timpul scurs intre stratul de beton deja pulverizat si stratul urmator, se recomanda sa se faca
astfel incat sa flu se piarda umiditatea, pastrandu-se conexiunea chimica intre cele doua
straturi.
In timpul pulverizrii pe sau printre armturi, trebuie luate In considerare in special
consecintele reculurilor i ale petelor. Dei efectul de ptare nu poate fi evitat, trebuie s se
fac eforturi pentru a reduce la minimum cat mai mult efectele negative i s se dea 0 atenie
special la:
- asigurarea c viteza fluxulul de aer din jurul barei este suficienta; aceast conditie este
Indeplinita fie printr-o distanta adecvat Intre duz i barele de armare, fie printr-un
flux de aer mai putemic care servete Ia propulsarea amestecului;
- acoperirea armturilor este terminat cat mai repede posibil, garantnd Ca este realizat
Inglobarea cerut; este de notat c aceleai cerinele referitoate la acoperirea de beton
se aplic att la o suprafaa rugoas pulverizat, cat i la o suprafa tumat neteda;
- prevenirea unei compactari mai slabe, dac pulverizarea se face cu fibre de oeI pe alte
tipuri de armatura;
- pre-umezirea substraturilor flu trebuie s prezinte urme de ap care curge.
S. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
a) Agentii economici care executa lucran de constructii asigura nivelul de calitate
corespunzator cerintelor, prin personal propriu si responsabil tehic cu executia
(RTE) atestat, precum Si pnntr-un sistem propriu conceput si realizat. Deasemenea
RTE-uI raspunde conform atributiilor ce ii revin pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor esentiale. Deasemenea RTE-ul urmareste
aplicarea intocmai a prezentel proceduri si a priectulul de executie.
b) Responsabilul CQ pe lucrare urmareste aplicarea intocmai a prezentel proceduri, a
proiectului de executie, (DDE Si CS) intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate
si evidenta acestora;
c) Directorul de Productie raspunde de buna organizare a activitatilor Si aplicarea
corecta aproiectelor de executie.
d) Responsabilul Cu protectia muncii si siguranta circulatiei raspunde de instruirea
privind respectarea normelor de protectia munchi, PSI si a prevederilor planutui de
menagement al traficului;
e) Seful de mecanizare raspunde de asigurarea Si buna functionare a instalatiilor si
utilajelor necesare executiei lucrarhi;
f) Seful de laborator raspunde de efectuarea determinarilor Si incercarilor impuSe de
specificatihle tehnice inainte si pe parcursul executiel lucrarilor Si ifltocmirea corecta
a rapoartelor;
g) Seful punctului de lucru coordoneaza lucrarile si asigura mijloacele umane,
materiale pentru desfasurarea lucrarilor si aplicarea intocmai a metodeh descrisa in
prezenta procedura
V ASTALDI
R
iam PROCEDURATEHNICA DE EXECUTIE
PTE-
145-
APUCARE BETON PULVERIZAT, TUNEL 45.A
ARTIFICIAL, KM 71+870.15 - 72+210.16
ASOQEREA:
Rev.O
ASrALDI - EUROCONSTRUCT TRAD4NG 98- ASTALROM
Beneficiar: C.NAD.N.R.
Contract nr.
IPROIECT INDICATIV 11055 PT12011iot,iI 4
5/5
92132503107.07.2011
Prolectare ci executle Autostrada Oraslie - Sibiu,
km 65+965 - km 82+200
Personalul care participa la aceste operatiuni va fi instruit de catre responsabilul punctulul de
lucru.
6. RESURSE
6.1.Sef punct de lucru;
6.2. Echipa Topo
6.3. Responsabll tehnic cu executia (RTE)
6.4. Control calitate;
6.5. Laborant;
6.6. Sef echipa;
6.7. Muncitori.
7. RAPOARTE SI INREGISTRARI
7.1 . Cerere aprobare material F-i 45-15, Rev. I
7.2. Proces verbal de receptie calitativa formular cod: F-RI-145-04, Rev.1
7.3. Condica de evidenta a betoanelor turnate
7.4. Planul de control: F-PCQ-145-001, rev.1
PTE-
V ASTALDI
am
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE,
APLICARE BETON PULVERIZAT, TUNEL 45.A
ARTIFICIAL, KM 71+870.15 - 72+210.16
ASOCIEREA:
Rev. 0
ASTALDI - EUROCONSTRUCTTRADING 98- ASTALROM
Beneficiar: C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROIECT - INDICATIV 11055 PT1201 1: Lotu 1 4
1/5
92132503/07.07.2011
Proiectare Si executie Autostrada Orastie - Sibiu,
km 65+965-km 82+200
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE - APLICARE
BETON PULVERIZAT
Lotul 4 - Proiectare si executie Autostrada Orastie - Sibiu, lot 4, km 65+965 - 82+070
- ROMANIA -
DESCRIEREAREVIZIEI:
**EDITIE NOUA**
copie controlata
Distribuita la:
copie necontrolata
ing.
Dr. Ing. RTE: QHSEM: MP:
Ovidiu
N. Altamura ing. D. Cristea ing. D. Bodoc ing. M. Grinovero * *
editi a
0 05.09.2013 Eugen POP
noua**
INTOCMIT
REV DATA VERIFICATDE. VERIFICATDE AVIZ ATDE APROBATDE NOTA
DE
'Confidential'
Acest document contine informatii particulare, care sunt proprietatea asocierii "ASTALDI - EUROCONSTRUCT TRADING 98
-ASTALROM " Si cad sub incidenta legii copyright-ului. "ASTALDI- EUROCONSTRUCT TRADING 98 -ASTALROM" a
creat aceste informatii exclusiv pt. contractul "92 / 32503 / 07.07.2011", prin urmare once utilizare sau reproducere pt. once alt
s cop este strict interzisa.
CUPRINS:
1. Scop
2. Documente de referinta
3. Conditii prealabile
PTE-
E ASTALDI stam PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE,
APLICARE BETON PULVERIZAT, TUNEL 45.A
ARTIFICIAL, KM 71+870.15 - 72+210.16
ASOCIEREA:
Rev.O
ASTALDI - EUROCONSTRUCTTRADING 98- ASTALROM
Beneficiar: C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROtECT - INDICATIV 11055 PT/201 I :Lotul 4
2/5
92/32503/07.07.2011
Pro jectare St executie Autostrada Orastie - Sibiu,
km 65+966 km 82+200
4. Procedura
5. Atributli Si responsabilitati
6. Resurse
7. Rapoarte Si inregistrari
8. Anexe
1. SCOP
Procedura are ca scop aplicarea betonului prin pulverizare destinat a fi utilizat pentru
consolidarea partil exterioare a peretilor mulati - Tunel.
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1 . Prolect de executie
2.2.Caiet de sarcini
2.3.0 56-1985 Verificarea calitatil si receptia lucrarilor de constructii.
2.4 SR EN 13369-2002
2.5 SR EN 14487-1: Beton care se aplica prin pulverizare. Partea 1: Definitii, specificatli si
conformitate;
2.6 SR EN 14487-2: Beton care se aplica prin pulverizare. Partea 2: Executie
3. CONDITII PREALABILE
3.1.Securizarea zonei de lucru;
3.2.Semnalizarea zonei de Iucru;
3.3.Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferenta Iucrarii precum si a prezentei
proceduri;
3.4.Personalul care executa lucrarile trebule sa-si insuseasca proiectul de executie,
specificatiile tehnice, standardele, normativele valabile pentru acest gen de lucrari
precum si insusirea prezentei proceduri tehnice de executie;
3.5.Existenta aprobarli materialelor de catre inginer, existenta documentelor de calitate
pentru materialele aprovizionate Si receptia acestora de catre inginer.
3.6.Asigurarea fortel de munca (echipe de muncitori, supraveghere tehnica);
3.7.Dotarea echipelor de Iucru cu unelte si scule, mijloace de masura adecvate Si cu
echipamente de protectie adecvate pentru acest gen de lucrari;
3.8.Instruirea efectuata de catre responsabilul cu protectia muncii SM, privind normele de
protectia muncii si P.S.I.
4. PROCEDURA
S-a adoptat solutia betonului pulverizat pentru finisarea peretilor mulati la partea exterioara.
Precatirea peretilor mulati pe inaltimea elevatiel:
Suprafata exterioara a peretilor mulati va fi curatata de resturi de beton, mortar sau alte
impuritati cu freza montata pe excavator.
Page 2: [1] Deleted Altamura Nicola

4/11/2014 4:20:00 PM
S-a adoptat solutia betonului pulverizat pentru finisarea peretilor mulati la partea
exterioara.
Preqatirea peretilor mulati pe inaltimea elevatiei:
Suprafata exterioara a peretilor mulati va fi curatata de resturi de beton, mortar
sau alte impuritati cu freza montata pe excavator.
Finisarea peretilor va fi realizata cu beton pulverizat, care se aplica pe pereti
conform detaliHor din project.
In project s-a prevazut montarea unei plase sudate de 4-10cmx1Ocm, fixate cu
ancore 4)8-1 Imp:
- pe zona in care avem grosime de beton pulverizat <5cm sau egal Cu 5cm,
finisarea suprafetei se face doar prin beton pulverizat simplu, fara zona armata
cu plasa de sarma I4-10cmxlOcm;
- pe zona in care avem grosime de beton pulverizat 5cm - 15cm, zona se
armeaza cu plasa de sarma 4-1Ocmx1Ocm;
- pe zona in care avem grosime de beton pulverizat mai mare de 15cm, zona se
armeaza cu 2 randuri de plasa de sarma 4-1Ocmx1Ocm;
Inainte de a se face pulverizarea cu beton, suprafata se va desprafui cu jet de
apa sub presiune.
Pre-umezire: necesitatea unei umeziri suplimentare prealabile pulverizarii trebuie
luata in considerare in functie de absorbtja de apa de catre substrat si de riscurile
unor efecte negative asupra betonului aplicat prin pulverizare.
Pulverizare:
Pentru pulverizarea betonului, se aplic regulile generale urmtoare.
Inainte de pulverizare, se controleaz Intotdeauna temperatura betonului i
alunecarea pe loc.
Pentru a regla curgerea betonului prin duz (presiunea aerului, fluxul
acceleratorului i al betonului), duza trebuje orientat Intotdeauna In sensul opus
substratului.
Betonul de pulverizat trebuie s fie compus i pulverizat astfel Inct s se
limiteze reculul. Factorii importanti care influenteaza reculul sunt compozitia
betonului, unghiul duzei i distanta
fat
de substrat, dozajul acceleratorului, aria
de aplicare In tunel etc.
Duza trebuie directionat, ori de cte ori este posibil, perpendicular pe suprafaa
de aplicare, pentru a produce un strat cu densitate i grosime optime, cu 0
acoperire total a armturii i Cu un recul minim. Nu trebuie s apar Impinsturi
sau alunecri ale betonubui pulverizat. Abaterile
fata
de distanta optima i faa
de unghiul duzei pot m5ri reculul i micora calitatea betonului stropit.
Distanta Intre duz i suprafaa se determin In functie de conditiile site-ului i de
posibilitatea de a obtine o compactare bun, o acoperire total a armturii i un
recul minim. Grosimea specificat a betonului aplicat poate necesita aplicarea a
dou sau mai mubte stratuni pentru a evita caderibe i alunecrile. Aceasta se
apbic In particular pentru pubverizrile ctre In sus.
Grosimea fiecrui strat de beton depinde de mai multi parametri i trebule s se
bazeze pe conditiile site-ubui i compozitia amestecului. Grosimea stratului poate
PTE-
VASTALDI
stam PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE,
APLICARE BETON PULVERIZAT, TUNEL 45.A
ARTIFICIAL, KM 71+870.15 - 72+210.16
ASOCIEREA:
Rev. 0
ASTALDI - EUROCONSTRIJCT TRADING 98- ASTALROM
Beneficiar: C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROIECT - INDICATIV 11055 PT1201 I :Lotul 4
3/5
92/32503107.07.2011
Prolectare si executie Autostrada Orastie - Sibiu,
km 65+965 km 82+200
Finisarea peretilor va fi realizata cu beton pulverizat, care se aplica pe pereti conform
detaliilor din proiect.
In proiect s-a prevazut montarea unei plase sudate de cf4-10cmxlOcm, fixate cu ancore 8-
limp:
- pe zona in care avem grosime de beton pulverizat <5cm sau egal cu 5cm, finisarea
suprafetei se face doar prin beton pulverizat simplu, fara zona armata cu plasa de sarma 4-
1Ocmx1Ocm;
- pe zona in care avem grosime de beton pulverizat 5cm - 15cm, zona se armeaza cu plasa
de sarma 4-1Ocmx1Ocm;
- pe zona in care avem grosime de beton pulverizat mai mare de 15cm, zona se armeaza cu
2 randuri de plasa de sarma 4-1Ocmx1Ocm;
Inainte de a se face pulverizarea Cu beton, suprafata se va desprafui Cu jet de apa sub
presiune.
Pre-umezire: necesitatea unei umeziri suplimentare prealabile pulverizarii trebuie luata in
considerare in functie de absorbtia de apa de catre substrat si de riscurile unor efecte
negative asupra betonului aplicat prin pulverizare.
Pulverizare:
Pentru pulverizarea betonului, se aplic regulile generale urmtoare.
Inainte de pulverizare, se controleaz Tntotdeauna temperatura betonului i alunecarea pe
loc.
Pentru a regla curgerea betonului prin duz (presiunea aerului, fluxul acceleratorului i al
betonului), duza trebuie orientat Intotdeauna in sensul opus substratului.
Betonul de pulverizat trebuie s fie compus i pulverizat astfel Inct s se limiteze reculul.
Factorii importanti care influenteaza reculul sunt compozitia betonului, unghiul duzei i
distanta
fat
de substrat, dozajul acceleratorului, aria de aplicare In tunel etc.
Duza trebuie directionata, ori de cte ori este posibil, perpendicular pe suprafata de aplicare,
pentru a produce un strat cu densitate i grosime optime, cu o acoperire total a armturii i
cu un recul minim. Nu trebuie s apar Tmpinsturi sau alunecri ale betonului pulverizat.
Abaterile
fat
de distanta optima i
fata
de unghiul duzei pot m6ri reculul i micora calitatea
betonului stropit.
Distanta Intre duz i suprafat se determin in
functie
de conditiile site-ului i de
posibilitatea de a obtine o compactare bun, o acoperire total a armturii i un recul minim.
Grosimea specificat a betonului aplicat poate necesita aplicarea a dou sau mai multe
straturi pentru a evita caderile i alunecrile. Aceasta se aplica in particular pentru
pulveriznile ctre In sus.
Grosimea fiecrui strat de beton depinde de mai multi parametri i trebuie s se bazeze pe
conditiile site-ului i compozitia amestecului. Grosimea stratului poate fi mrit pun utilizarea
aditivibor (de exemplu acceleratori), adaosurilor (de exemplu silice ultrafin) sau cimentuni cu
priza rapid.
Un strat nu trebuie aplicat Inainte ca stratul precedent s tie capabil s II suporte.
Dac se scurge un timp foarte lung Intre aplicarea diferitelor straturi pentru a obtine grosimea
total specificat, In prealabil suprafata betonului aplicat trebuie curatata, fie prin decapare
cu aer comprimat, fie cu ap sub presiune Inalt, periat sau sablat i preumezit (conform
articolului 5 - SR EN 14487/2:2007)
Betonul aplicat trebuie s aib o compozitie omogen i fr nici o incluziune de recul.
fi mrita prin utitizarea aditivilor (de exemplu acceleratori), adaosurilor (de
exemplu silice ultrafin) sau cimenturi Cu priz rapid.
Un strat flu trebuie aplicat Inainte Ca stratul precedent s fie capabil s II suporte.
Dac se scurge un timp foarte lung Intre aplicarea diferitelor straturi pentru a
obtine grosimea total specificat, In prealabil suprafata betonului aplicat trebuie
curtata, fie prin decapare Cu aer comprimat, fie Cu apa sub presiune Inalt,
periat sau sablat i preumezit (conform articolului 5 - SR EN 14487/2:2007)
Betonul apliCat trebuie s aib o compoziie omogen i fr nici o incluziune de
recul.
Pierderile In aer i de recul trebuie Indeprtate de pe suprafetele mnconjurtoare
i din substrat, Inainte de once aplicare de beton.
Timpul scurs intre stratul de beton deja pulverizat si stratul urmator, se
recomanda sa se faca asifel incat sa nu se piarda umiditatea, pastrandu-se
conexiunea chimica intre cele doua straturi.
In timpul pulverizrii pe sau printre armturi, trebuie luate In considerare In
special consecintele reculurilor i ale petelor. Dei efectul de ptare nu poate fi
evitat, trebuie sa se fac eforturi pentru a reduce la minimum cat mai mult
efectele negative i sa se dea o atentie special la:
- asigurarea Ca viteza fluxului de aer din jurul barei este suficienta; aceast
condiie este Indeplinit fie printr-o distanta adecvat Intre duz i barele
de armare, fie printr-un flux de aer mai puternic care servete la
propulsarea amestecului;
- acoperirea armturilor este terminat Cat mai repede posibil, garantand Ca
este realizat
Inglobarea cerut; este de notat c aceIeai cerintele referitoate Ia
acoperirea de beton se aplic att la o suprafata rugoasa pulverizat, cat
i la o suprafata turnat neted;
- prevenirea unei compactri mai slabe, dac pulverizarea se face cu fibre de
otel pe alte tipuri de armtur;
- pre-umezirea substraturilor nu trebuie s prezinte urme de ap care curge.
PTE-
SEASTALDI
R
itam PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE,
APLICARE BETON PULVERIZAT, TUNEL 45.A
ARTIFICIAL, KM 71+870.15 - 72+210.16
ASOCIEREA:
Rev.O
ASTALDI - EUROCONSTRUCTTRADING 98 - ASTALROM
Beneficiar: C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROIECT- INDICATIV 11055 PT/2011 :Lotul 4
4/5
92/32503/07.07.2011
Prolectare si executie Autostrada Orastie - Sibiu,
km 65+965 - km 82+200
Pierderile In aer i de recul trebuie Indeprtate de pe suprafetele Inconjurtoare i din
substrat, inainte de once aplicare de beton.
Timpul scurs intre stratul de beton deja pulverizat si stratul urmator, se recomanda sa se faca
astfel incat sa nu se piarda umiditatea, pastrandu-se conexiunea chimica intre cele doua
straturi.
In timpul pulverizrii pe sau printre armturi, trebuie Iuate In considerare in special
consecintele reculurilor i ale petelor. Dei efectul de ptare nu poate fi evitat, trebuie s se
fac eforturi pentru a reduce la minimum cat mai mutt efectele negative i s se dea o atentie
speciat la:

- asigurarea Ca viteza fluxului de aer din jurul barei este suficient; aceast conditie este
Indeplinit fie printr-o distanta adecvat mntre duz i barele de armare, fie printr-un
flux de aer mai puternic care servete la propulsarea amestecului;

- acoperirea armturilor este terminat cat mai repede posibil, garantand c este reatizat
Inglobarea cerut; eSte de notat c aceIeai cerintele referitoate la acoperirea de beton
se aplic att la o suprafata rugoasa pulverizat, cat i la o suprafata turnat neted;

- prevenirea unei compactri mal slabe, dac putverizarea se face cu fibre de


otel
pe alte
tipuri de armtur;

- pre-umezirea substraturilor nu trebuie s prezinte urme de ap care curge.


5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
a) Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate
corespunzator cerintelor, prin personal propriu Si responsabil tehic cu executia
(RTE) atestat, precum si printr-un sistem propriu conceput Si realizat. Deasemenea
RTE-ul raSpunde conform atributiilor ce ii revin pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor esentiale. Deasemenea RTE-uI urmareSte
aplicarea intocmai a prezentei proceduri si a priectului de executie.
b) Responsabilul CQ pe Iucrare urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a
proiectului de executie, (DDE si CS) intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate
si evidenta aceStora;
C) Directorul de Productie raspunde de buna organizare a activitatilor si aplicarea
corecta aproiectelor de executie.
d) Responsabilul cu protectia muncii si siguranta circulatiei raspunde de instruirea
privind reSpectarea normelor de protectia muncii, PSI si a prevederilor planului de
menagement al traficului;
e) Seful de mecanizare raspunde de asigurarea si buna functionare a instalatiilor Si
utilajelor necesare executiei Iucrarii;
f) Seful de laborator raspunde de efectuarea determinarilor Si incercarilor impuse de
specificatiile tehnice inainte si pe parcursul executiei Iucrarilor si intocmirea corecta
a rapoartelor;
g) Seful punctulul de lucru coordoneaza lucrarile si asigura mijloacele umane,
materiale pentru desfasurarea lucrarilor si aplicarea intocmai a metodei descrisa in
prezenta procedura.
PTE-
CASTALDI
i OEl pw
11
___ PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE,
APLICARE BETON PULVERIZAT, TUNEL 45.A
ARTIFICIAL, KM 71+870.15 - 72+210.16
ASOCIEREA:
Rev.O
ASTALDI - EUROCONSTRUCTTRADING 98- ASTALROM
Beneficiar: C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROIECT - INDICATIV 11055 PTI2OII :Lotul 4
5/5
92/32503/07.07.2011
Proiectare Si executie Autostrada Orastie - Sibiu,
km 65+965 - km 82+200
Personalul care participa la aceste operatiuni va fi instruit de catre responsabilul punctulul de
lucru.
6. RESURSE
6.1. Sef punct de lucru;
6.2. Echipa Topo
6.3. Responsabil tehnic cu executia (RTE)
6.4. Control calitate;
6.5. Laborant;
6.6. Sef echipa;
6.7. Muncitori.
7. RAPOARTE SI INREGISTRARI
7.1.Cerere aprobare material F-145-15, Rev.1
7.2. Proces verbal de receptie calitativa formular cod: F-RI-145-04, Rev.1
7.3. Condica de evidenta a betoanelor turnate
7.4.PIanuI decontrol: F-PCQ-145-001, rev.1
tam PROCEDURA TEHNICA DE ExECUTIE,
PTE,
ASTALD
------- SEAL The cracks entru TORCRETE..

TUNEL ARTIFICIAL, KM 71+870.15


RevO
72+210.16
ASOCIEREA:
ASTALDI - EUROCONSTRUCT TRADING 98- ASTALROM
7p
:Beneficiac C.N.A.D.N.R.
Contct nr.
ROIECT- INDICATIV11055PTJ2O11:Lotul4
1/5
92/32503/07.07.2011
oiectare SI executie AutostradaOrastie - Sibiu,
km 65+965 - km 82+200
Deleted: 145
.JDeleted: 45
f
eieted:i
Deleted: APLICARE
Deleted: BETON PULVERIZAT
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE - SEAL THE
CRACKS PENTRUTORCRETE
APLICARE
-
(Deleted:BETONPULVERIZ AT
j
Lotul 4 - Proiectare Si executie Autostrada Orastie - Sibiu, lot 4, km 65+965 - 82+070
- ROMANIA -
DESCRIEREA REVIZ IEI:
**EDITIE NOUA**
copie controlata
Distribuita la:
copie necontrolata
ing. Dr. Ing. RTE: QHSEM: MP:
b
N. Altamura ing. D. Cristea ing. D. Bodoc ing. M. Grinovero
nua*
INTOCMIT
REV DATA VERIFICATDE. VERIFICATDE AVIZ ATDE APROBATDE NOTA
DE
'Confidential'
Acest document contine informatii particulare, care sunt proprietatea asocierii 'ASTALDI - EUROCONSTRUCT TRADING 98
- ASTALROM 'si cad sub incidenta legii copyright-u/ui. "ASTALDI EUROCONSTRUCT TRADING 98 ASTALROM" a
creat aceste informatii exclusiv pt. contractul "92/32503 / 07.07.2011", prin urmare once utilL-are sau reproducere pt. once alt
s cop este strict interzisa.
CUPRINS:
f Deleted: OvidiuEugen POP
iDeleted: 05.09.2 13
1. Scop
stam
PROCEDURATEHNICA DE EXECUTIE,
PTE,
VASTALDJ
SEAL The cracks pentruTORCRETE..
TUNEL ARTIFICIAL, KM 71 +870 16 -
72+210.16
ASOCIEREA
ASTALDI - EUROCONSTRUCTTRADING 95- ASTALROM
Beneficiar: C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROIECT- INDICATIV j1055 - PT/201 I :Lotul 4
2/5
92/32503107.07.20 11
Proiectare si executie Autostrada.Orastie - Sibiu,
km 65+965 km. 82+200
2 Documente de referinta
3 Conditii prealabile
4 Procedura
5 Atributii si responsabilitati
6 Resurse
7 Rapoarte si inregistrari
8 Anexe
1. SCOP
Procedura are ca scop to seal the cracks. pentru Torcrete desfinat a fl utilizat pentrupartii
exterioare a peretilor mulati - Tunel.
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1 .Proiect de executie
2.2.Caiet de sarcini
2.3.0 56-1985 Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii.
2.4 SR EN 13369-2002
2.5 SR EN 14487-1: Beton care se aplica prin pulverizare. Partea 1: Definitii, specificatii si
conform itate;
2.6 SR EN 14487-2: Beton care se aplica prin pulverizare. Partea 2: Executie
3. CONDITII PREALABILE
3.1 .Securizarea zonei de Iucru;
3.2.Semnalizarea zonei de lucru;
3.3.Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferenta lucrarii precum si a prezentei
proceduri;
3.4.Personalul care executa lucrarile trebuie sa-si insuseasca prolectul de executie,
specificatiile tehnice, standardele, normativele valabile pentru acest gen de lucrari
precum si insusirea prezentei proceduri tehnice de executie;
3.5.Existenta aprobarii materialelor de catre inginer, existenta documentelor de calitate
pentru materialele aprovizionate si receptia acestora de catre inginer.
3.6.Asigurarea fortel de munca (echipe de muncitori, supraveghere tehnica);
3.7.Dotarea echipelor de lucru cu unelte si scule, mijloace de masura adecvate si Cu
echipamente de protectie adecvate pentru acest gen de lucrari;
3.8.Instruirea efectuata de catre responsabilul cu protectia muncii SM, privind normele de
protectia muncii si P.S.I.
4. PROCEDURA
.-- - 1 Deleted: 145
.jDeleted: 45
Deleted:A
'f
Deleted: APLICARE
I Deleted: BETON PULVERIZAT
Formatted: Italian
Formatted: Italian
Deleted: aplicarea
.1
Deleted: betonului pithpulverizare
[Deleted: consolidarea
1
Deleted: S-a adoptat solutia
betonului pulverizat pentru finisarea
peretilor mulati la partea extenoara.
Prepatirea Deretilor mutatE pe
inaltimea eIevatiei:
Suprafata extenoara a peretilor rnulati
va fi curatata de restun de be ton,
mortar sau alte impuntati Cu freza
montata pe excavator.11
Finisarea peretilor vail reaflzata Cu
beton pulverizat, care se aplica pe
pereti conform detaliilor din proiect.1J
In project s-a prevazut montarea unei
plase sudate de 44-1ocmxlocm,
fixate cu encore 4'8-1Imp:J
- pe zona in care avem grosime de
beton pulverizat <5cm sau egal Cu
5cm, finisarea suprafetel se face doer
prin beton pulvenzat simplu, fara
zona armata cu plasa de sarma '14-
1 Ocmxl 0cm;
- pe zona in care avem grosime de
beton pulverizat 5cm - 15cm, zona se
armeaza Cu plasa de sarma '14-
1Ocmxl Ocm;1J
- pe zona in care avem grosime de
beton pulverizat mai mare de 15cm,
zona se armeaza Cu 2 randun de
plasa de sarma 4'4-1 Ocmxl 0cm;
Inainte de a se face pulverizarea cu
beton, suprafata se va desprafui Cu
jet de apa sub presiune.1J
Pre-umezire: necesitatea unei umeziri
suplimentare prealabile pulverizarii
trebuie luata in considerare in functie
de absorbtia de spa de catre substrat
Si de riscurile unor efecte negative
asupra betonului aplicat prin
puIvertzare.
Pulverizare:
Pentru pulverizarea betonului, Se
aplicil regulile generale urmtitoare.
Inainte de pulverizare, se controleaz
Intotdeauna temperature betonului i
alunecarea pe loc.
Pentru a regla curgerea betonului prin
duz (presiunea aerului, fluxul
acceleratorului i SI betonului), duza
trebuie oiientatil Intotdeauna In
senSul opus substratului.1J
Betonul de pulverizat trebuie sSfie
compus i pulverizat astfel inct sil se
limiteze reculul. Factorli importj1
Ak stam PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE,
PTE
. ASTALDI
SEAL The cracks. pentruTORCRETE

TUNEL ARTIFICIAL, KM 71 +870.15 -


Rer
72+210.16
ASOCIEREA
ASTALDI - EUROCONSTRUCT TRADING 98- ASTALROM
Beneficiar. C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROIECTINDICATIVIIO55PTI2OII:LotuI4
315
92/32503/07.07.2011
prouectare Si executle AutostradaOrastie - Sibiu, - - -
km 65+965 - km82+2DO
Following the evaluation of the cracked structure, a suitable methods of concrete crack repair
procedure can be selected. Successful repair procedures take into account the cause(s) of the
cracking.
Cracks as narrowas 0.002 in. (0.05 mm) can be bonded by the injection of epoxy (EMACO
NANOCRETE R2). The technique generally consists of establishing entry and venting Ports at close
intervals along the cracks, sealing the crack on exposed surfaces, and injecting the epoxy under
pressure. Epoxy injection has been successfully used in the repair of cracks in torcrete surface.
Clean the cracks: The first step is to clean the cracks that have been contaminated; to the
extent this is possible and practical. Contaminants such as oil, grease, dirt, or fine particles of
concrete prevent epoxy penetration and bonding, and reduce the effectiveness of repairs.
Preferably, contamination should be removed by Flex or flushing with water or other specially
effective cleaning solutions.
Seal the surf aces: Surface cracks should be sealed to keep the epoxy from leaking out before it
has gelled. Where the crack face cannot be reached, but where there is backfill, or where a slab-
on-grade is being repaired, the backfill material or sub base material is sometimes an adequate
seal. A surface can be sealed by applying an epoxy (EMACO NANOCRETE R2), to the surface of
the crack and allowing it to harden. If a permanent glossy appearance along the crack is
objectionable and if high injection pressure is not reguired, a strippable plastic surface sealer may
be applied along the face of the crack. When the job is completed, the surface sealer can be
stripped away to expose the gloss-free surface.
-

Inject the epoxy: paint human pressure pots, may be used. Lowviscosity monomers and
resins (EMACO NANOCRETE R2) can be used to seal cracks with surface widths of 0.03 to 2
mm by gravity filling. High-molecular- weight methacrylates, urethanes, and
viscosity epoxies have been used successfully. The lower the viscosity, the finer the cracks
that can be filled. The typical Procedure is to clean the surface by air blasting and/or water
blasting. Wet surfaces should be permitted to dry several days to obtain the best crack filling.
The depth of penetration of the sealant can be declared by supplier, however meets the needs
of the works, envisaged for this scope of works.
5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
a) Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate
corespunzator cerintelor, prin personal propriu si responsabil tehic Cu executia
(RTE) atestat, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat. Deasemenea
RTE-ul raspunde conform atributlilor ce ii revin pentru realizarea nivelului de
calitate Corespunzator cerintelor esentiale. Deasemenea RTE-uI urmareste
aplicarea intocmai a prezentei proceduri si a priectului de executie.
b) Responsabilul CQ pe lucrare urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a
proiectului de executie, (DDE si CS) intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate
Si evidenta acestora;
C ) Directorul de Productie raspunde de buna organizare a activitatilor si aplicarea
corecta aprolectelor de executie.
- ipeted: 145
Deleted: 45
Deleted:A
Deleted: APLICARE
Deleted: BETON PULVERIZ AT
Formatted: Italian (Italy)
I Formatted: Italian (Italy)
I
1
Formatted: No bullets or
umbering
-

1pi
attern:
ormatted: Indent: Left: 6.3 mm,
ne spacing: At least 13.9 pt,
clear (White)
f
Formatted: Font: (Default) Anal, 12
pt, Font color: Auto, Romanian
L
(Romania), Pattern: clear
stam
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE,
PTE.,.
AS TA
SEAL The cracks.,pentru TORCRETE.
MW TUNEL ARTIFICIAL, KM 71+870.15 -
72+210.16
ASOCIEREA
ASTALDI - EUROCONSTRUCTTRADING 98- ASTALROM
Beneficiar C.N.A.D.N.R.
Contract nr.
PROIECT- INDICATIV 11055- PT1201 I :Lotul 4
4/5
92/32503/07.07.2011
Proiectare Si executie AutostradaOrastie - Sibiu,
km 65+965-km 82+200
Deleted: 145
:DeIeted: 45
Deleted:A
Deleted: APLICARE
Deleted: BETON PULVERIZAT
Formatted: Italian
Formatted: Italian
d) Responsabilul Cu protectia muncii si siguranta circulatiei raspunde de instruirea
privind respectarea normelor de protectia munch, PSI si a prevederilor planului de
menagement al traficului;
e) Seful de mecanizare raspunde de asigurarea si buna functionare a instalatiilor si
utilajelor necesare executiei lucrarhi;
f) Seful de laborator raspunde de efectuarea determinarilor si incercarilor impuse de
specificatlile tehnice inainte Si pe parcursul executiel lucrarilor Si intocmirea corecta
a rapoartelor;
g) Seful punctului de lucru coordoneaza lucrarile si asigura mijloacele umane,
materiale pentru desfasurarea lucrarilor Si aplicarea intocmai a metodei descrisa in
prezenta procedura.
Personalul care participa la aceste operatiuni va fi instruit de catre responsabilul punctului de
lucru.
6. RESURSE
6.1.Sef punct de lucru;
6.2. Echipa Topo
6.3. Responsabil tehnic Cu executia (RTE)
6.4. Control calitate;
6.5. Laborant;
6.6. Sef echipa;
6.7. Muncitori.
7. RAPOARTE SI INREGISTRARI
7.1.Cerere aprobare material F-145-15, Rev.1
7.2.,
--- f
Deleted: Proces verbal de receptie
73-- ------ ----
------ -------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------calitativaformular cod: F-RI-145-04,
------------------- -- - --------------------------- - ----- ------------------------------------.
Rev.1
7.4.Planul de control: F-PCQ-145-001, rev.1
Deleted: Condicadeevidenta
L
_betoanelor tumate
PFA Anton Chiric
Sector 1, Bucureti
CUI: RO 22477214
N r. Reg. Corn.: F40/865/25.07.2003
antonchirica@yahoo.corn
ANEXA A4a
CORESPONDENTA TEHNICA
ANTREPRENOR - INGINER
- __
A S TA L D I
u
EUROCONSTRUCT TRADING 98
I 1
ARE/I P.PI pt
Str. Nicolae Caramfil nr. 53, Sector 1 Cod 014142 Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 411 1399/4112019 Fax: +40 21 411 17 01
Nr.a:4
P g
Catre : ASOCI EREA CONSI TRANS SRL SC VI A DESI GN SRL - OMI CRON AMEPRO
I n atentia: Domnu lu i Dorin GAZDARU I nginer Rezident Senior
Birou Principal Str. Polona nr. 58, sector 1 . Bu cu resti
Domnu lu i I ng. Clau diu COCI NDA - I nginer Rezident
Birou Sibiu . I ntersectia DJ 1 06B cu DJ 1 43B. Statia General Beton, Etaju l I
Fax:(0269) 259975
I n copie:COMPANI A NATI ONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATI ONALE DI N
ROMANI A
In atentia:Domnu lu i Narcis Stefan NEAGA Director General
Doamnei Reneta BENDEAC Director Directia Proiecte Au tostrazi Fondu ri Externe
Fax: (021 ) 31 20984; (021 ) 2643225
Referinta: Proiectare si Executie AutostradaOrastie-Sibiu, Lot 4 : km 65+965 km 82+070
Subiectul : Tune!. Rapoarte de neconformitate 43, 44si 64
Stimati domni / doamne.
Facem referire la scrisorile dvs. C761 e din 26.09 201 3 si C872e din 21 .1 1 .201 3 . in care su nt emise
rapoartele de neconformitate nr. 43 .44 si 64.
Dezbatandu -le pe fiecare dintre ele separat, not intentionam sa va oferim informatii actu alizate si
explicatii pertinente . care sa permita astfel de neconformitati sa fie inchise .
,X
Rapoarte de neconformitate nr . 43
Cu scrisoarea I 3E1 282 din 02.1 0.201 3 Antreprenoru l a prezentat I ngineru lu i docu mentele solicitat
in notificarea sa de neconformitate nr . 43 si anu me dispozitia de santier 73 cu specificatii tehnice
relevante. Procedu ra tehnica de execu tic PTE 1 45-46 si PCCVI .
X
Pagina I din 4

Cu toate acestea . in scopu l de a da dovada u lterioara a msu rilor de remediere adecvate aplicate pe
placa de acoperire a tu nelu lu i , ne-am don s reamintim faptu l c aceI ai su bject a fost abordat de
ctre Dispoziia de santier nr. 73 i dezbtu t I n scrisoarea Antreprenoru lu i 1 3E1 282 de 02.1 0.201 3
I n scrisoarea I nginer de C789e de 1 8.1 0.201 3 . in scrisoarea Antreprenoru lu i 1 3E1 469 de
01 .1 1 .201 3 si in cele din u rmaprintr-o scrisoare I nginer lu i C828 din 08.1 1 .201 3
Respectand adresa C828e, mentionam ca flu am identificat discrepantele
mentionate
intre
specificaiile tehnice i execu tia lu crarilor floastre. precu m i nerespectarea normativu lu i C56
pentru verificarea ca1 itaii i recepia. De exemplu , cerinta pozitiei exacte a tu tu ror defectelor i
grosimilor individu ale ale acestora - care de fapt in normativu l C56 se aplica la 'lu crari ascu nse,
dei flu este cazu l; dar chiar i in acest caz, normativu l cere u n "control vizu al". care a fost cu
sigu rana efectu at pe du rata celor dou a lu ni de lu crari.
I n ceea ce priveste titu l de dispoziia de santier nr. 73 avei dreptate, deoarece reparaii1 e au fost
efectu ate la placa de acoperire i flu la fu ndaie.
Vrem de asemenea sa nu va faceti griji cu privire la adancimea acestor dau ne noi flu am declarat
ca su nt grosimi mai mari de 1 0 cm ci doar am ideritificat potentialele masu ri de remediere care se
aplica in acest caz. care in practica flu au aparu t. precu m inspectorii du mneavoastra cu sigu ranta au
vazu t. Prim u rmare. nu se aplica comentariile referitoare la discrepanta intre standardele teoretice si
lu crarile execu tate. insa flu intelegem care su nt prescriptiile tehnice care ar pu tea impiedica
u tilizarea produ selor propu se, atu nci cand aceleasi produ se su nt indicate pentru a fi folosite exact
in aceste conditii.
De asemenea am tiflu t cont de legislatia in vigoare . deoarece Dispoziia de antier depu sa a fost
realizat in forma origiflala i pregatita ca de obicei de proiectantu l aprobat.
Su ntem pe deplin de acord cu du mfleavoastra ca la momentu l transmiterii scrisorii dvs. u ncle
docu mente (Caietu l de sarcini, docu mentele de calitate ale fu rnizoru lu i si planu l de control de
calitate ) flu au fost transmise. aceasta problema find rezolvata intre timp, asa cu m am specificat la
incepu tu l acestu l paragraf.
Rapoarte de neconformitati nr. 44
Antreprenoru l. in u rma raportu lu i neconformitate I n obiect. emis de scrisoarea C761 e de
26.09.20 1 3 si in legatu ra cu lu crrile de torcret in tu neL a depu s in mod corespu nzator docu mentele
indicate acolo. Docu mentele relevante (Caietu l tchnic de sarcini . Dispozitia de santier 1 09 Revi,
Pagina 2 din 4
Procedu ratehnica de execu tie 1 45-45A Si PCCVI ) su nt anexate la. scrisoarea 1 3 E1 754 din data de
1 7.1 2.201 3, I ndeplinind astfel so!icitrile I ngineru lu i.
Rapoarte de neconformitati nr. 64
Aceasta neconformitate se refer la Su prafete denivelate, fisu ri si crapatu ri pe su prafata
torcretu lu i de-a lu ngu l pereii mu lati ai tu nelu lu i.
Probleme similare au fost raportate de ctre I nginer I n scrisoarea sa C783e de 1 5.1 0.20 1 3 , I n ceea
ce priveste in special grosimea torcretu lu i detectat in u nele pari inferioare ale perei1 or laterali
Aceasta grosime este o consecinta natu ral a msu riloraplicate de ctre Antreprenor, in scopu lde
a remedia u nele contacte neegale intre doi pereti mu lati adiacente,acordndastfel o su prafata mai
plana
Profitarnde impreju rare de a va reaminti faptu l Ca. asa cu m a fost stahilit in nu meroase discu tii si
intalniri. torcretu l aplicat in tu nel flu are nici u n scop stru ctu ral , dara fost aplicat de ctre
Antreprenor fara afectarea gabaritu lu i proiectat solicitat.
I n ceea cc privete grosimea i plasa de
otel
ce trebu ie sa se aplice I n cadru l torcretu lu i . noi pu r si
simplu amintim conditiile proiectate . care au fost indeplinite I n mod corespu nztor I n execu tarea
relevanta in santier si respectand SR EN 1 4487-1 /2006.
I n final amintim I ngineru l c fisu rile detectate pe su prafata betonu lu i, reprezint u n potential
fenomen natu ral i inevitabil , deoarece se refer la o stru ctu r continu a ( 1 ara rostu ri ) constitu it
dintr- u n material cu continu t cimentu os, a cru i retragere natu rals du ce la astfel de efecte I n ciu da
acestu i fapt. Antreprenoru l a oferit gestionat aceast situ aie , prin frezarea betonu lu i adiacent la
fisu ri . prin etanarea prin intermediu l u nor amestecu ri specifice 5i prin plasarea din nou a
torcretu lu i la su prafaa.
I n ceea ce privete lipsa de pianeitate perfecta a su prafetei - precu m si su pralata aspra non-
apreciata de torcret . acestea raspu nd u nor opinii pu r estetice . pe care se poate cu u u rin sa
cadem de acord . dar care nu corespu nd cerin;elor specifice ale normativelor. condi1 iilor tehnice
sau a altor obligatii ale Antreprenoru lu i in cadru l Contractu lu i : torcretu l ( care a fost avu t in vedere
tot timpu l de diferitele etape de proiectare ale contractu lu i ) flu este beton tu mat in cofraje, prin
u rmare. o su prafaa plana 5i neted nu poate rezu lta prin definitie.
I n conclu zie 5i ca u rmare a:
1 . Clarificarilor de mai su s.
2. I n u rma emiterii de rapoarte de neconformitate 43. 44 51 64 Antreprenoru l a fu mizat
docu mentele solicitate acolo. i
Pagina 3 din 4
I .Antreprenorj a pu s in aplicare msu rile de remediere care au 4ters
existenta
aspectelor negative
majore solicitate de ctre I nginer,
avand I n vedere aceasta. credem ca exista conditii ca I ngineru l poate sa inchida rapoartele de
neconformjte
Aceast solicitare poate fi confirmat
si
de asemenea se alinieaza faptu lu l ca du pa toate actiu nile
noastre efectu ate in acest sens,Beneficjaru 1 aco-

declarat tu nelu l ca in mntreirne sigu r,


fu nctional $i capabil
sa indeplina
inm dechiderea traficu lu i pu blic si
astfe!tu ne!u a fis primit oficL
Cu consideratie,
Reprezentantul Antreprenorujul
Ma
rinovero
J7tLLA
Paina 4 din 4
AS TA L D I
SIEL
EUROCONSTRUCT TRADING 98
Str. Nco!ae Coromffl nr. 53, Sector 1 Cod 014142 Bucuresti, R o m ^
r'f05-G.(h4& ""'fj
_ 4 0 *
Tel: +40214111399/4112019 Fax:+40214111701
r ^ CC Nr. pag. :2
Catre:ASOCIEREA CONS ITRANS SRL -SC VIA DESIGN SRL OMICRON AMEPRO
In atentia: Domnu lu i Dorin GAZDARU -I nginer Rezideni Senior
Birou Principal Str. Polona nr. 58. sector 1 . Bu cu resti
Do m nului I ng. lu nian PERLANU -I nginer Rezident
Birou Sibiu , I ntersectia Di 1 06B cu Di 1 43B, Statia General Beton, Etaju l I
Fax:(0269) 259975
In copie:COMPANIA NATIONALA DE ALJTOSTRAZI SI DRUMURI NATION ALE DIN
ROMANIA
I n a t e nt ia : Do m nului N a r c is S t e f a n N E A G A -Director General
Doamnei Reneta BENDEAC- Director Directia Proiecte Au tostrazi Fondu ri Exteme
Doamnei Nicoleta TUTUI ANU -Sef Project
Fax:( 0 2 1 ) 3 1 2 0 9 8 4 ; ( 0 2 1 ) 2 6 4 3 2 2 5
Referinta:Proiectare si Executie AutostradaOrastie-Sibiu, Lot 4:km 65+965 -kin 82+070
Subiectul:Bispozitiade Santier nr. 73 din 27.09.2013
Stimati domni / doamne.
Prin prezenta, ne referim la scrisoarea I ngineru lu i cu nr. de referinta C789e din data de 1 8
octombrie 201 3, prin care acesta a transmis observatiile sale cu privire la Dispozitia de Santier nr.
73 din data de 27 septembrie 201 3 si I a Procedu ra Fehnica PTE- 7 1 45-46., referitoare la remedierea
dTfectelor identaficate in plaLa de acoperire a tu nelu lu t artificial km 71 +824-km 72+24
4.__'_
"
_7
_ _ _ _ _
Va informam pe acesta cale ca Antreprenoru l a lu at in Laku l obser atiile I ngineru 1 u jar acestea
or fi implementate in 'ederea conipletaru docu mentelor menu onate rnai su s
Paina I din 2
'A
Reamintim in mod respectu os I ngineru lu i ca in cadru l acestu i Contract, Antreprenoru l este
responsabilatat cu proiectarea cat SI CU execu tia Lu crarilor find totodata raspu nzator sipentni
solu tiile de remediere propu se
I n cazu l neconformitatllor identificate in placa de acoperire a tu nelu lu i artificial km 71 +824-km
72+249 con: firmarn ca Antreprenoru l a propu s modalitati de remed.iere care insa au fost respinse de
catre I nginer, in mod neju stificat din pu nctu l nostru de vedere si au cu lminat cu solicitarea
Jngineru lu i de a se intoemi o expertiza tehnica a zonelor degradate pentru a se stabili solu tia de
remediere.
Astfel, cu referire la solicitarea exprcsa a I ngineru lu i de a se intocmi o expertiza tehnica va
informam respeetu os ca aceasta expertiza reprezinta u n test aditional instru ctat de I nginer conform
Su b-Clau zei 7.4 respectiv Clau za 1 3.
Va ru gam sa aveti in vedere ca, in cazu l in care expertiza va demonstra ca solu tia de remediere
propu sade catre Antreprenor este eorespu nzatoare, costu rile efectu arn acestei expertiLe precu m Si
intarzierile generate yor fi in resposabilitatea Beneficiaru lu i iar Antreprenoru l va fi indreptatit la
prelu ngirea Du ratci de Execu tie si plata costu rilor aferente.
I n conclu zie, ru arn I ngineru l sa confirme ca solicitarea reprezinta o instru ctiu ne in baza Su b-
Z5
1 3.1 astfel meat Antreprenoru l sa ia masu rile ce se impu n in aceste circu mstante.
Cu consideratie,
Reprezentantul Antreprenrului
Marinovero
Pagina 2 din 2
ASTALDI
_ u
EUROCONSTRUCT TRADING 98
LAREflEftE

Sir NftcI; Carmth or. 53 Sector 1 Cod 014142 8uLuretr, ROn 4Nr)
Z 5
TI. -40214111399/4112010 rax:-'-o2141117o1 -
Catre:ASOCIEREA CONSITRANS SRL -SC VI A DESIGN SRL -OMICRON AMEPR()
In alentia: Dornnu lu i I ng. Dorin GAZDARL -inginer Senior Rezident
Birou Principal Su Polona nr. 55, Sector I , Bu cu resti
Domnu lu i I ng. lu nian PERlANU I nginer Rezident
Birou Sibiu . lntersectia Di 1 06B Cu DJ 1 43B, Statia General Beton, Etaju l
Fax (0269) 259975
F.
Referiiita:Proicetare si Executie AutostradaOrasfie-Sibiu, Lot 4kin 65+965 kin 82+070
Su biectu l Transrnitere copii Procese Verbale de Receptie Ca!itativapentru Tune!
artilicial Km 71 +824.82 -Km 72249.82 -Vol. 1 ^ Vol. 9
Stirnati domni,
Atasal va transmitem (conform ceritralizatoarelor anexate) copli cu atasamente ale Proceselor
Verbale de Receplie Calitativa (PVRC!PVI .A) pentru u rmatoarele tipu ri de lu crari: cofrare si
armare; aspect beton du pa decofrare; aplicare membrana bitu minoasa; execu tie beton protectie
hidroizolatic; execu tie -trasare. sapatu ra si cofrare; -intocmitc pentru eletnentele placi acoperire si
placi fu ndatie, realizate la Tu ne] artificial Kin 7 1 7 824.82 -Km 72+24982
Cu su ima,
Reprezentaniul Antreprenorului
Marco GRNOVERO
i. IC
a a
R eft. i in 1 2 PI - Oit-M, Fe Si EMcutie Atli ostrd ( rsii..Sit,iu , 1 ui 4 : km 6--96 - km 824O
Su hkcwl Cerere aprohare rnateriak - piodu st pentru prolectia beloanelor Beionflaii
Uniprimer. EmceCo1 or-fle produ se de \1 (-BAUCHEMJE Mu ller GinbH &
Co. KG. cu pu nerea in opera de ctre SC \A\OREP SERVI CE SRI ,
tasai a trnsrr1 em ccn: rm berde: dou rnenieie pertru aprbarc produ se
peniru protectia betoanelor Betonflair Lnipriiner. lmceColor-flex produ se de MC-
BAUCH.EMJE Mu ller GmhH & Co. I <G. cu pu nerea in opera de catre SC NAVOREP
SERVI CE SRL. 1 71 u inizarii ]a ru anfc Kn -82462 Km 2-249.82, pe
a; Au rostrazii Orastie-Sibiu
U tntI li A ntreprenoru lw
%lat-k-o Ri "( )\ ER(
:.
00.
ASTALD

Iva soor
EUROCONSTRUCT TRADING 98 INIE
N3tLai;
Str. Nicolae Caramfi! nr. 53, Sector 1 Cod 01 41 42 Bu cu rest,
Tel: +4021 41 1 1 399/41 1 201 9 Fax: +40 21 41 1 1 701
Catre:
In atentia:
Fax:
Catre:
ASOCI EREA CONSTRANS SRL -SC VI A DESI GN SRL-OMI CRON AMEPRO
Domnu lu i I ng. Doria Gazdaru -inginer Senior Rezident
Birou Principal Str. Polona nr. 58, sector 1 , Bu cu resti
(021 ) 21 0 7966
ASOCI EREA CONSI TRANS SRL -SC VI A DESI GN SRL - OMI CRON AMEPRO
In atentia:Domnu lu i lu g. Ju nian PERI ANU - I nginer Rezident
Birou Sibiu , I ntersectia Di 1 06B cu Di 1 43B, Statia General Beton, Etaju l 1
Fax:(0269)259975
Referinta:Prolectare si Executie AutostradaOrastie-.Sibiu, Lot 4:km 65+965 - km 82+070
Subiectul:Predare documentatie spre aprobare stadiu DDE oh 4, 9, 14
Object 04 -Km (711-870,15 -72210,16) Tunel artificial
Object 09 -Km 82+449.80 Pasaj pe DJ 106B peste autostrada -Pane a nodulul rutier "Sibiu Vest"
Object 14 -Lucrari de consolidare Km 73+673,50 -Km 74+016,80
Stimati domni,
Atasat va transmitem 6 exemplare in format printat Si 0 copie pe CD, conform borderou
atasat, stadiu l de proiectare Detalii de Execu tie, elaborata in conformitate cu Cerintele
Beneficiaru lu i articolele 3.1 9 si 3.20.
Prezenta adresa este o notificare de depu nere a docu mentatiei de proiectare, in
conformitate cu Su b-C lau za 5.2. Aceasta depu nere respecta prevederile Cerintelor Beneficiaru lu i
art. 3.8 [Predarea Proiectu lu i].
Va mu ltu mim si pentru eventu ale clarificari su ntem la dispozitia du mneavoastra.__
: A DEiN
A.1EPRO
Cu stima,
LITOSI
Reprezen(antul Antreprenorului
Marg6CRINOVER0

Pagina I din I

lTcItit23
dinI
ORASTIE - SIB IL J : MOTORWAY lot 4
Detalilde Executie
N. Comp.
Cod 'd-g)
Th!u I Cod Client
I
I Flab. I EJab.
I Dep I Mod
I
JDP.
!D&I T1I 721I
I I I I
Parti desenate
Object 04-Km (71+870.15- 72+210,16) Tunelartificia!
1
1 0
3P I 0045
I

4
cofraj Si annare canal perttru scurgerea apelor SiJ
J
1 1 (/5CI05
Latiitati
Obiect 09- Km 82+449.20 Pasajpe Di 106B peste autoslrada - Parte a noduluirutier"Sibiu Vest"

1 :50X Re,O
- dacoriculeaCi
203P 0
9157
9 1 Prancofraj Si arrnsre ziduri de spijin tziuz sfertwi
3 03P 1 1 0
9157
20
Planco j C zidunde SphjnSf n
t -
- - - de con culee C2

__________ _______________
Obiect 14- Lucrail de consoildare Km 73+673,50 - Km 74+016,80

T3 P 1 1 5S1 1 45003 Spedfitii tefisionare annare diafragme 1:55110


603P 1 1 s S ' 1 45601 ArmareCraDfregme 0Q5X R
ASTA L D I
SI3i(J
EUROGONSTRIJCT TRADING 98
tNRRE
. J O Str Nscolae Carn,fjJ ni 53 Sector 1 Cod 014142 Bucuresti Romania
Tel: +40214111399/4112019Fax: +40 214111701
Catre:
In atentia:
Fax;
Catre:
In atentia
Fax:
ASOCIEREA CONSITRANS SRI -SC VIA DESIGNSRL - OMICRONAMEPRO
Domnului Ing. Dorin GazdaruInginer Senior Rezident
l3irou Principal Str, Polona nr. 58, sector 1, Bucuresti
(021) 210 79 66
ASOCIEREA CONSITRANS SRI-SC VIA DESIGNSRI-OMICRONAMEPRO
Domnului ing. lunian PERIANtJ - Inginer Rezident
Birou Sibiu, intersectia Di 106B cu Di 143B, Statia General Beton. Etajul 1
(0269)259975
Referinta: Proiectare si Executie Autostrada Orastie-Sibiu, Lot 4: km 65+965 km 82+070
Subiectul: Dispozitie tie santier or. 76 - Motlifucare caiet de sarcini tunel
(
)
Stimati domni,
Atasat va transrnitern 6 exemplare in format printat, din dispozitia de santier nr. 76, referitor la
inodificarea caietului de sarcini pentru tuneL
Prezenta adresa este o notihcare de depunere a ducumentatiei de proiectare. in conlorrnitate cu
Sub-Clauza 5.2. Aceasta depuncre respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului art. 3.8 IPredarca
Pro icc tului
1.
Va multumimsi pentru eventuale clarificari suntemIa dispozitia dumneavoastra.
Cu stima
y.
ReprezentantulAntreprenorului
SE H
/
StiGP
-+4
Pagini I din
mow
EUROCONSTRUCT TRADING 98
Str Ncolae Ca ra mffl n 3, Se ctor 1 Cod 01442 6ucuret, Romani
TeL +40 21411 13 99/411 20 19Fax: +4021411 J701
Calrv:
In aIenti
Catre
In aleptia
Fax.:
Referinta
Suhiectul
ASOCIEREA CONSITRAN SRI. -SC VIA DESIGN SRI- OMICRON AMEPRC
Doninului Ing. Dorin Gazdaru-lngincr Senior Rezident
Birou Principal Sir. Polona nr. 58. sector 1. Bucuresti
(021)2107966
ASOCIEREA CONSJTRANS SRI -SC VIA DESIGN SRI - OMICRON AMEPR()
Domrnilui Ing. lunian PERIAN(' - Inginer Rezident
Birou Sibiu. Imersectia DJ 10613 cu DJ 14313. Statia General Beton. Etaul I........
_i
(0269)259975
ix.
I.
,.DM.4 ,nii'.rr
Proiectare si E,.ecutie Autostrada Orastie.-Sibiu, Lot 4 km 65+965 - km824WTV, ,
)^.
luchidere rapori de neconformitate nr 43
1 -
DISpoZnlc de sanlier nr 73-lucrari de reparatii placa de acoperiretunel
Prodecura tehnica PTE-145-46 -- f--t.--
C
-
AiI
Stimati domni,
Facemreferire la adresa dumneavoastra 0-S4/C761e din 26.09.2013 si va t i h i i 1 e i i f f i
vederea inchiderii raportului de neconformitate nr.43, 6 exemplare din dispozitia de santier nr. 73 si
procedura tehnica PTE- 145 -46.
Din cauza ca aceste lucrari suni imprevizibile. in caietul de sarcini flu a fost prevazuta reparatia
placii superioare a tunelului.
Prezenta adresa este o notificare de depunere a documentatiei de proiectare, in conforniitate cu
Sub-Clauza 5.2. Aceasta depunere respecta prevederile Cerintelor Berieficiarului art. 3.8 [Predarea
P r o i e c t u l u i ] .
Va multurnirn si pentru eventuale clarificari suntemla dispozitia dumneavoastra.
Cu stirna.
Reprezentantul Antreprenorului
Marcp GRNOVERO
I J
iiin I din I
Ni ci
i -
( WCIZC
In
c: ASTALDI
tUNUI.UNII(ULI Jt(AUIP1
( Ao Q q
s
Nicolae Cararnfil nr. 53, Sector 1 Cod 014142 Bucuresti, Romania
Tel: +40214111399/4112019Fax: +40 214111701
/
UE.__..irtUCj ASTALROM
SI8IU
1NRARE11EIRE
Nae Data
Catre: ASOCIEREA CONSITRANS SRL -SC VIA DESIGNSRL - OMICRONAMEPRO
In atentia: Domnului lng Dorin Gazdaru-inginer Senior Rezident
Birou Principal Str. Polona nr. 58, sector 1, Bucuresti
Fax (021)210 7966
Catre: ASOCIEREA CONSITRANS SRL -SC VIA DESIGNSRL - OMICRONAMEPRO
In atentia Domnului Ing. lunian PERIANU - Inginer Rezident
Birou Sibiu, Intersectia DJ 106B Cu DJ 14313, Statia General Beton, Etajul I
Fax (0269)259975
Referiuta: Prolectare si Executie Autostrada Orastie-Sibiu, Lot 4: km65+965 - km82+070
Subiectul: Predare documeutatie spre aprobare stadiu DDE ob 4.
Stimati domni,
Atasat va transmitem6 exemplare in format printat si 0 copie pe CD, conformborderou
atasat, stadiul de proiectare Detalii de Executie, elaborata in conformitate Cu Cerintele
Beneficiarului articolele 3.19 si 3.20.
Prezenta adresa este o notificare de depunere a documentatiei de proiectare, in
conformitate cu Sub-Clauza 5.2. Aceasta depunere respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului
art. 3.8 [Predarea Proiectului].
Va multumimsi pentru eventuale clarificari suntemla dispozitia dumneavoastra.
Cu stima,
Reprezentantul Antreprenorului
Marco GRJNOVERO
ii
TIE
Pagina I din I
Jo o9
/
f4
L*
td
1 dirti
ORAST1E -SIBIL!: MOTORWAY lot 4
Detalil de Executie
ordcrou (Drawing List)
Cd(dwqJ
N. 7111u Cod Client $c6f S
El ab. flabCo
Comp.
lOP. IDS. TI 1213
Mod

op 0
Part! desenate
Object 04-Km (71+870,15 -72+210,16) Tune! artificial
1 3 P 1 1 S S 0 4 5 3 0 2 RACERESUPMFATA DIAFRAGMA C-25 150125X RevO
2 3 P 1 1 S S 0 45 3 03 RSFACERESUPRAFATh DAFRAGMA C-241:50125X RevO
3 3 P 1 1 S S 0 4 5 3 04FinisaredafragmeIateraIetunel 1100150X Re0
4 0 3P 1 1 I G 0 4 8 0 0 3 PIaramresico1ajPlacadercordare 1:500150X Re0
jil
I
if)
PFA Anton Chiric
Sector 1, Bucuresti
CUI: RO 22477214
Nr. Reg. Corn.: F40/865/25.07.2003
antonchiricayahoo.corn
ANEXA A4b
CORESPONDENTA TEHNICA
INGINER - ANTREPRENOR
12Mar2014 17:08CONSITRANS-LOT4
0269259975
p.8
airou Principal
Sir. Poloni nr.58sectorI
BucuroitL ROMANIA, cod 010504
Tel.: +40 021 2106906.s4C0212106050
Fix +4002121()7966,
wwWriItrns.ro
Biroul ingineruiui din 51blu
tnter,.cIe DJ 1065 Cu DJ 1439
Tel: 0268 259974
Fix: 0268 269975
,.mali:cen.uJtantoreetleetbIuIot4gm.lLcom
Priat i confidential
SC Aitaidi SpA
B-dl NICoIae Csrarni, rr.53, 9uciett, Rom6n4a
Tel:0214112019:021411139.
IV
VIA ae*ioi SRI.
O
ffhdb0
n
airepro
ReFstir&e d.voastr8
Reornha noeitrS
C92137413.S4IC839e
Fax:0214111701 Per6conacontact
CNADNRS.A.
Perru
B.dIDinicu Goteecu r'r.35, Sector 1, Bucurest, Rornanie Le9.IurIDlrecl
TeL:0212643335:0212643226.Fax:0213120984 0732020808
Date:14.112013
In At.ntIa: 0-lw, Marco Grinovero - Coordonatordo Proieci
0-Jul Sortn Scarlet - CoordonatorAdjunct de Proiect
Spre ;tlinta; 0-Jul. Marc Is $teIan Moaga - DirectorGeneral CNADNR
D-Iui. Hora NICOLAE DirectorGeneral Adjunct Prolecte cu Finarflare ExtarnA
D.nel Ronata BENDEAC - DirectorDirecIaFroiecte Autostr8zi Fonduri Externe
Prolectare @11Exocuji. Auto.trada Or6tle - Sibiu, Lot 4 km 65+988 - km 82+070
Contract C921325031 07.06.2011
SubJect: FinIsa). tunol (torcr.t).
Stlriiate Doamne/ Stlmai Domni,
Prin prezentaVa aducemIs cunoUrfl c in urmaverificirliorznice efectuate do ?niner;l a
vizitelorreprezentaniIorBeneflciarulul In SantIer s-a oonstatat Ca:
Peretli tunelulul praEint neconforrnith;i din pirnct do vedsre al unIformit6li 11pleneitAI.
Baretele dintre galerli nu au dimensluneaconstant, avAnd un aspect total
necorespunzator,
Avandin vedere colaprezentate anterior, Va soliclthmrernetheree cores punzatoare atuturar
4conformIt6ilordin punct do vedare al unlformitatli qi planeitaii
Cu stima,
IrtginerRez.ident,
Perianu lunlan
I r z 4` 1; - - - -
Arhlva;DDC,CD
nexa:
VI ru9m iS tren.mIteV docum.nt,Ie ofictalelanumarul di faxapeelfioct In artet
1/1
.ciRi-Jvre cj LMITATA
Corn.i4014751I9I Cod wnc R2629539
a
C'rnit 113AN R092FNC13 02560111655X00113Ci.IUiIA1t1
OmJOAN P.024MjD 0OLO00oO3:41RM1N0AKSucirpaColes 't;i
CiIt&Isociul 60.000RON
12 Mar 2014 17:07 CONSITRRr'$S-LOT4 0268259975 p.1
19
VIA OIION $L
0
omicron
Sirou Principal
Str. PoIon nr.56sectorI
Bucur.tl ROMAIuA, cod 010504
Ti.:+400212108808.+400212106050
Fax +40 0212107986,
www.coriilttan&.rO
Biroul InneruIut din Sibiu
Interaec;laDi 106B Cu DJ 1439
Tel 0269259874
Fax 0280 280978
e-rn.II:cons uitantorastIosIbIuIo14g mail.com
Privet i contluantial
SCAstaldi SPA
B-du Nlcoiae CararnI.nr.53, BjcuretI, Ramni
7si:021412019:0214111399,
Fax 021411701
CNADNR S.A.
B-uIDinicu Goloscu nr.8, Sector1, Bucuresu, Romania

..4 IbAfl flC.Afl I 4 fl 10


l.. . .U+.?
Fax:0213120984

Data:2.03.2C4

In Atenia; D-IuLMarco Grinovero Coordonatorde Project


D-luI Sorin Scarlet CoordonatorAdjurct do Pro:ect
Persoarls contact
CoctrIdSClaudlu
Legature Dlrect
C734 220 688
I'.o3.c1
Rofe rIreIe d-voaetrA:
14E 070din 27.02.2014
13E 1282din02.0.2013
13E 1489din 01 .11.2013
13E 1754 din 17.12.2013
Refrin1anoaira
C9213741310-641C086.
Spre tiIn;a:D-IuI. Narci tofan Neaga DirectorGeneral CNADNR
D.lul. Horla NICOLAE DirectorGeneral Adjunct Proiecte cu Firtanare Extern
D.n& Renate BENDEAC - DirectorDIreclaProlecte Autostrzl roriduri Exteme
Prolectare #1Execu%I+ AutostradaOr9tie - Sibiu, Lot 4 km 85+965 - km 82+070
Contract C92/32503/ 07.08.2011
Sublect: Sollcltar.a rtchlderll Rapoartelor do Neconformitat.nr. 43 44 *184 -
Tun.lul artificial km71+824 km72+249.
Stirnali dorm,
Ingirterul aanalizat sokcitaree Antreprenorulul airacresanr.14E 0170din 27.02.2014
argumentat pabazadocurnentelortransrnlse Cu celeIae adrese precizate In raferlri.
VaInformarri cA ne
mentlrem
punctul do vedere trarismis In adresele noastre Cu or.C789e din
18.10.2013, or. C828e din 08.11.2013 din 14.11.201, referitoriaexoerltzareazgrIeIor
[eiradate qi iictareasolui,iilcrdispuse de expert In vedereahchideni Rapoartelorde
Neconforrnitate mentionate, deoarece:
1. Dirnertsiunlle d&ectelorde 10cmsemnalate de Joginer, Antreprenorzi Beneticlar flu 88
r,cadreazg In tipurile do defecte care s poat fl remediate conformNormativukji C56-85.
Normattv pentruverificareacaIitaii V1recepiaIucrr, orcare pentruucrrilede fin- cuieli inisajo
paantrado5ul pleneelor, admite raparaii Cu grosimi de maxim5mmIn douastroturl
2. LucrriIe de torcret s-au exacutat necore8ptinztor, Ca urrnare adub4rlI grosimn stratulul
de%a5ici paea,nferioar9i obiosreaunordeoiveln exagerate apariafisurilorl
crptuiilor.Mai mult, s-ainteeriit prirt frezare asupratorcretulul aplica, operatle interzisi In
tandardul de reterin SREN 14487 112006, deoarece spardefecte ascunse care afecteaza
.!i
aderentatorcretulul pe pereii tuneLIul i implicit staoilitataai sigurana In axploatare astratului
iTorcret.
TteLu,,s,..., i)
V4 ruelm si trinarnited documentalg oficlels la ni.imarul do tax spsclflcat In antet.
._'z. SOCLB7ATE CURASP1JNDEP,E LIMITAlA 1/2
P.g c. i40947i19Cod unio RD 2629539 COD CAEN 7!12
Coot LOAN RO9RNC8028600It000O01SCR.TL'NARI
Cone JEAN RDIOPIRE4260I51959CC3000PIRAEUSBANK
ROMANIA S.A.SicuiaIaGth'ti
Capital ooIaI200000RON
12 Mar 2014 17:07 CONSITRRNS-LOT4 0269259975 p.2
Vi notifcmcapn In datado 15.042014 ssoIutionai cole semnalato in conformitate cu
'cvedire SubcIaLiiei 7.6 [Lucrrile do remed,ere) din Condiule Speciale de Contract
articolul2 3[Respectarea Legssltiei Romneti in domenwlconstruc!or
VA atenionm ca Inginerul flu poato certificalaplat iucrri neconforme din purict do vedere
calltattv, In conformitate cu prevederile Sub-.clauzei 14.6 [Emltere& Certificate/or Intermediare de
Plat] din CondiiiIe Speciale do Contract.
Cu stlm&
InginerRezident,
CocInd Claudiu
Amive;DDCCO
Anew 8 peglni: adresele C789e din 18.10.2013, tir.
C828o din 08.11.2013 41 C839e din 14.11.2013
212
SOCWrATE CUL&SPUNU1tE LI'nrATA
C40/94751I991 Cod gjo 1(0262939COD CAZN 7112
Cont IBAN R092RNCB028600 165300001BCR1t1NAR1
Cont MAN R010P842607799003000 P1RAT.S BANK
ROMANIA S.A. Suow.&a Givia
Capiul aociai; 200.000RON
-
I -T

/,

p- I
Btrou Principal
Str. Polona nt.661 sector I
Bucuritj ROMANIA, cod 010504
T.i+40 021 2108606. +40 021 2106050
Fax +40 021 2107986,
www.conaitranLr
Biroul ln9lnsruiui din Sibiu
Inlemecila DJ 1068 cu DJ 1438
$ti;ia Gen,ral Baton, at. I
T*I: 0269 269974
Fez: 0299 268675
-W -- . , tFtiiiW oftik-ntorastl"lblulot4agmati,00m
Pilvat 11 confidcniaI
8C Aetildi 8pA
8-dul Nicolee Carornfl) nr 5$ Bucurasu, Romania
Tel: 021 41120 19 0214111399,
Fax: 0214111701,0372852898
CNADNR 5.A
8-du) Dinicu Golascu n r . 35, Sector I Bucurasti, Romania
Tel,: 021 2643305;021 2643226,Fax021 3120984
,a
VIA DESIGN SRI
ASTALD)
1ASTALROM
SIB)U
1NTRAREIc1t
?1
rt)jJHZ.Data .LL14' 3
Re?einta d-voeetr*:
Rate rinta noastr:
60213141 310-841072a
Persoana contact
lunhin Perianu
Legatura DirectS
0732 020 808
De1a21112013
2AA/\2o3
In
Atentla:
D- lui. Marco Grnovero Coordonatordo Prolect
0-lul Sorin Scarlet - CoordonatorAdjunct do Proioct
Spre tlir4a: D- luI, Nerds 5tefan Nesga - DirectorGeneral CF4ADNR
0-lut. i'4oria NICOLAE - qirector GaneraldJunct Probecte Cu Finarare Extorn
D.nel R.nets BENDEAC - Dir ector DirecaeAutostri FonduriExterne
Protectaro 61 Execuie Autostrada OrIe -Sibiu, Lot 4 km 85+065 82+070
Contract C921325031 07082011
Sublsct: Report do neconformitato or. 64.
Stimati dornni,
AlOturat v anexmReport do neconformitate nr.84.
VA soilcitamel lhjai msuri In vedereasoiuionrii celor aenInalate.
Cu stima,
InginerRezident,
Perianu luntan.
Ak
e4itLT
ih
AmIvDDC,CO
M.xs: I osnI RNC nv 04,
Vs ruasn as tranemiteti dacumentlia oticlai* Is numarul di fax ep*cW cet In antat.
SOCIFIATh CUL.SPUNDCRE LIMTATA
1/1AomftkL
RgCoot.1401947511991 Cod =LeR2629539
Cont IBAN R092P.NCR028600116W00018CRTVNAPJ
Corn IBAN R02M1ND 00t00000314JO01MINDBANKStrs1aC&e Othilci
C*a1oth1:60.0000ON
RAPORT DE NECONFORMITATE (RNC)
BeneficiarCNADNR
Consultant CONSITRANS&VIA DESIGN &OMICRON AMEPROData
AntreprenorS.C.Astaldi SpA 21.11.2013
Contract nr.921AutostradaOrtie - Sibiu, Lot 4, km65+965- km82+070
-
RAPORT DE NECONFORMITATE (R N C) Nr. 64
Referitor la:
PK Intrare Pk Ieire Partea
Realiz are torcret.
Km 71 +870 Km 72+210
Descriereaneconformittii i acauzei:
1995 (actuaiiat) priyind calitatea in construcii,
Sectiunea 3 - ObIigall 0i rspunderi ale executaniIor conform cI.2.3 Ctractl CerineIe
Beneficiarulul.
TorcretUlrealiz atprez intsuprafetedenivelate,fisuri i crpturi.
Inspectorde antierCobuz Gheorghe Semnatura
Aprobat lnginerRezident lunlan Perianu -Semnatura
Notade Neconformitate afost primit ade.......................................
(Ia) ..............(ore) ................(data) .......................
Semnatura
Actiuneacorectivapropusa:
Termen de remediere:
Aprobat Directorde Contract Nume Semnatura
Data
Verificat eliminare neconformitate
Responsabil AQ Nume Semnatura
InginerRezident Semnatura
Data
12Nov 2013 11:32C0NSITRANS-L0T4 0269259975p.1
V
Blr ou Piln ctpai
Str . Polon i n r . 6 e,tor I
Bucur etI, OMANiA J cod 010804
TaI. :+40 0212108906 +40 0212106050
Fax +40 021210966,
www.carmsitrams.rck
Bir oul In gln er uiul din Sibiu
In tor seca DJ 1088 Cu DJ 1438
Tel: 0269 289974
Fax: 0289 259975
s-mi(I: con aulan tor aeti. sIbiuiot49mal1. om
Privat #1 conflden1al
SC MtaIdl Sp
8-dul Nicolas Car amfH, n r . 53, 8ucur et!, Rem9n ia
Tel: 02141120 19 0214111399,
Fax: 0214111701
Data: 12,11. 2013
In Aten3ia 04ul. Marco Grinovero Coordonator de Prolect
D- IuI Sortli Scarlet Coordonator Adjunct de Proiect
SIBIU
NTRARE /1 E
Nr.iUData

3
Refartn%ele d-vaitr :
Refeinanoastr$
C92137413J0-541c834
Fersoan8 contact
lunian Pailanu
LegEur6Dlrect9
0732020608
Prolactars ; I Exocutlo Autostrada Or1tie Sibiu, Lot 4 km 65+966 km 82+070
Contract C921325031 07.08.2011
Subloct: Minuth lnspec.a tehnlc*
Str !TtaJ Domni,
Va transmlterrt ataat miriuta din 7.11 .2013 ca urmarea inspootisi thnIce realiz ate de CNADNR
DIRCTIA CALITATE , Inginer si Antreprerior.
Cu atim&
InginerRazident,
Perlar',u lunian
=,or
MANAGER
MANAGER -
IiCTTON MANA3
SHOP
CON'rROi
i4.0
4RTM3RKS MANAGE R
ARTH
W ORKS
M.ANGE R
Ar $ilva;DDC,CO
nea: -2 pa9ini: Minuta dIn 07.11.2013.
- V4 r u99Tn a8 tr an amitai docum.ntra oficlale is n umar ul do fax apacificat in an tat.
SOCIETATCU RAtPUNDEREUM(TATA
1/1
Rag. Coni. J401947511991 Cod umtcR26299
Cent MAN R092RNCB0260011650000I3Ck-TLJI4ARI
Con.t ISAN R026MIND Dot 000tDO3l4 IROOl MINDflANKSuomialaCalmGctvtlei
Cpit otal: 60.000 RON
14 Nov 2013 3:02 CONSITRAtIS-LOT4
Blrou Principal
8r. Plonk nr.6$ sectorI
8ucur4ti, ROMANIA, cod 010604
teI.:4400212`108906.+400212101050
Fax +400212107986,
www conaitrinaro
Biroul Inm.rulul dirSibiu
lnters.etiaDJ bIB cu Di 143B
Tel; 0289259914
Fax; 0289269976
e-mail:consu itsntorutIes1bIuIot4gmal .com
Privet ql oonfdsnai
80AstaidISpA
9-dui Nicotac Ceremlil, nr.$3, Btjcureti, Romania
Tel 0214112019,0214111399,
Fax:0214111701
CPIADNRS.A.
8- dul 0ncu Gole*cu nr. 38, Sector 1, 8ucureet, Romania
Tel.: 021 284 33 06, 021264 32 26, Fax: 021 3120984
Osto; 14112013
0269259975F-1
100
omicron
rnepro
VIA DiIQN SAL
Reterntele o- voaatra.
Refern%anoestrl
C9213741310-$41C8399
Peraoar5contact
lunfenPer1anu.
LegaturA DtrefI'
7320201t%CCC,,
r
INTHAREL
431'.91. L)ai tt k' i.ot
In Atenla: D.lul, Marco Grinovero - Coordonatordo Protect
D-lull Sorin Scwlat- CoordortatorAdjunct de Proiect
Spre tflna: D.iul. Nrcia t.fan Nesga - DirectorGeneral CNADNR
D-lul. Mori* NICOLA - DirectorGeneral Adjunct Prolacte Cu Finanare Extema
D'.nel Reneta BENDEAC DirectorDirecie Prolecte Autastrlzi Pondurl Exteme
Prolectare ,l Execule Autostrada OrIft. - Sibiu. Lot 4 km 5+6$ - km 82+070
Contract C921325031 07.06.2011
Subl.ct: FnlsaJe tunel (torerat).
Stimate Doamne/ Stimati Dornni,
Prirprezeritavik aucemlacuno1inI ci In urmaverificlrilorzinice efectuate de ingirter9i a
vlzlteiorreprezentaniior8eneflcaruIui In Oantiers-acoriatatat c:
- Peratii tuneiului prezlntA neconforrnita%i din purict de vedere al uniforrnitalii ianeitil.
-rteIe d
-....---".--.-...
-
intre iuneacone galerti nu ai dimens tart, avInd un aspect total
tor...............,
.............
j!nterior, vs solicitArn reniedierea corespuriz aaMuri'
neconfQrrnitOilordin punot de vederaal uniformitu qiplaneit0Tll
Cu stirn&
InginarRezident,
Perianu lurtlan
*a-
Arhve;ODC.CO
Mexe:
VI ruIm aS tran.mltel documental* oflclala I. numarul do lax spacificat in antat.
SOCIETATCURUPLNDERE L(4TATA
R e g Corn . J 4O/ 4711199 Cod t i m e R2629539
Cont MAN R09' R1,-B0296001165500001L.NAPJ
CottrBAN r026M0O000C3t4 RCOI4WD3AXKSjusaaC*cft Grhtc
Cip:sl social.60000RON
12Mr2014 17:07CONSITRANS-LOT4 0269259875p.6
Blrou Principal
Sb'.Polonanr.56, sectorI
Bucureitl, ROMANIA, cod 010604
Tel.:+400212108905.*400212108050
19
Fax +400212107968,
www.cori.trn1.ro
VIA 01*1GW *L
Blruul inginerulul din 8lbiu
intarsecjlaDJ ioaa au DJ 143e
StaMGeneral Baton, e.I
Tel:0289259974
Fax: 0169 259976
*.mall:consuItantor*stieiibIuIot4.gmsIi.com
Pnvat ;i confidena4
SC Astaidi SpA
9-dul Nicolas Caramfil rr53, Bu:ureaU, RornanIa
Tel: 0214112019; 0214`1113 99,
Fax:0214111701, 0372652399
CNADNRBA
3-dul DINcu Goteicu nr.38, Sector1, 8ucvresti, Romanis
TeL021264 33 05; 021264 3226, Fax:0213120964
O
ouIKrof l
mp ro
Re1erina 0-vOasirS
13!1469din 01.11.2013
Referinanoealr&:
C9213741310.84106209
Persoanacontact
iinlan Perlanu
Le9aiur0DrectS
0732020608
Dale:08.11.2013
In Atenia: D-IuI. Marco Grinovoro - Coordonatordo Project
D-iui Sorin Scarlet - CoordonatorAdjunct de Prolect
Spra *Uinta: 04u1. Narcis $tefan N.aga - DirectorGeneral CNADNR
D-kii. Hone NICOLAE - DirectorGeneral Adjunct Proiecte cu Finantsre Extern*
D.nsi Ransta BEND EAC - DirectorDlreciaProtects Autostrzi Fonduri Externe
Prolectare $i Exacuie Autostrada Ortfe - Sibiu, Lot 4 km 66+966 - 82+070
Contract C921326031 07.05.2011
Sublect Diapozilla de S antler nr.73 din 27.09 2013.
Stimate doamne! Stlmai domril,
Nareferim Ia sorese Artreprenorului nr.13E1469 din 01.11.2013 (C2913i) 1i vA comunicm
urmtoarela:
' Modalit;Be do rernediere propuse de Antrepranorau feat respinse do InginerIn mod
jutificat deoarece s-au cortetatat urmtoareis necorteordare mire specificaiIIe tehnle,
egisiaiaIn vigoare 41iucrrIte care as execut:
Oblectul/ eierrtentul, stablilt In Dispozllado antiarnr.73 din 27.09.2013 eats ..Luccnt
do Fundatle".larcontinulul diap0zIIel ao referalucr6nl do tenculell, orotectil.fIniaIe
apiicato Do intrdoui PicIl do acoDeriJr.jPfans.u1aTurtelulul ArtifIcial km 71+524 -.
km 72+249:
Nu aunt reapoctate cerint.le Prescrlplel TehnicaC58- Norn,ativ pentru verificarea
calitatil 9i recepie iucrrllor9i Leas 10privirid calitateaIn construcili, prtind
acopenireaelemeritulul de structure Place do ecoperire (Planeu) atunelulul, cu site
lucrOni (tencuiell, protecii, finisaje), fSrOecceplul Beneticiarulu In condiiilo In care
elementul do etructur PIac6 do acoperire afast dejarocepionat;
Nu aunt respactate cerIreie C58- Norrrativ peritru varificareacalitatil 91 receptlei
Iucrrilorreferitoare Is atabiliree exact asuprafe;elordeteriorate ce trebuleec reparate
local Vi ad8ncimee defectelorde pe intradosul Picii do acopenire (Planu) a
tunelulul;
Vs rugstvt Ia transraititl documsntsie oltolale to numarut tie fax speolnoat in *rttat
SOCtFTATL1CURASIUNDURLtMIrATA
112
Rcg.Co,i i40/947$/1991Cod urtic R269539
Cent IAN k026M1N0o0t000034lWl MINOSANKSuc n,Cslei ON

Cont IIAN R092}tNCB 56Ot OOOO. OCR-TtJNARt
eIrmii
Cap i& icl: 60.COO RCN
12 t1r 2014 17:07 CONSITRANS-LQT4 0269259975
P.7
ConformDspozitlei de anflernr.73 din 27.09.2013, Antreprenorul deciar caexista
degradri In Placado acoperire (Pianeu) atunelulul, pe o edncinie rnai mare do 10
cm, ceea ce reprezInt de 10%groaimeaaceetui element.In aceste condlIll
rolectantul tebuie saspecifics garantarearezistenel ql stablIIti olanientului pao
perioad de 120de ani:
Conformprescripiicrlehnice in vigoare lucrrLie de tenculeil, protacii, finisaje pa
intradosul planeelor, flu pot fi aphcataIn grosimi do 10cm(100mm);
ConformPrescripei Tehnice C56- JormatIv pentru verificareacaIitii 51recepia
Iucrriior, DIspozriade $antlertrebuie sA respects normelo legale in viQoare I are
acoeai putere caqi Proiectut de
executie,
do aceee trebule trarisrnis lnginerului In
format origina; ai trebule emleA de prolectantul do specialitate aprobat in contract.
DlspozIlade $antiernr.73 din 27.092013 trebuie s respects prevederile Confider
Beneficiarulul art.3.8PredareaDocumentelor'.Acest document date incomplet (nu
contine Detalil do Execu%Ie, nu deire Calet do Sarcini i oslo confuz (6e referA la
elements do
fundaiii,
dardeacne luerdri pentru Placade acoperire atuneului qi flu
atabliete sigurce iurArl se vorexecute);
Aceaet* Diepozitle trebuie s conin&pantru Iucrfirile ce is stabUete, garanhli In
condiiile lgii 10/1995privind calitateain construc, atht din parties Preductonlordo
materials, cat ijI din parteaexecutantulul peritru asigurareareziateniel, stabliIrAlI I
algurantel In expoatare pentru aceeat duratdo exploatare pentru cars afoot
garantatelementul PlacA de accoenirs (Pianseu) aTuneIuluLAtiflciai km714-824 - km
72+249;
Pentru aprobareaFrocedurli Tehnlce PTE - 145- 46aunt necesare revizil referlteare 9:
stabliree responsabiitAii pentru tot paronaIuI Aritroprenoruui cu atnibutiuni in
asigurareanivelului do calilate doctoral in contract, conformLegi nr.10privind
calitateaIn construclI seclunea2, lucre b 4i liters ci; Bectiunea3, liters b, c, e, 1, I;
sectiunsa4 -
EniltereaPlanulul do Control Calitate VerificAri gi Incorcri ai aceetel pocedunl In care
Antreprenorul trebuie sA etabileascA tipul tncercAror- verificanilorCe so vorefectua
pamateria:ale foloeite Vi palucrarlie executote, metadele fcIoite pentru controlui -
IncercArlior- verificArHor, competeneIe personaluiui care efectueazacontrolul -
tncercarlle - verlficaflle ;i docurnentelo ciacalitate co so Intocmoac;
Consider*m aronath afirmaiaAntreprenoruiul CA ingloerul a soilcitat tests adi;ionate In
conformitate cu Subclauza 7.4, respectiv Subclauza 13, In adrosa C789e din 18.10.2013
Inginerul as referit is lucrrIie do rernediere care aunt stipulate in Conditui Generale do
Contact Subclauza7.8[LucrkrO do r omod!or . J.
Avand in vedere colaprezentate anterior, vA rugan, sA A reconsdaraji ahrmatiile prin care
lucrarde do remediere so IncadreazaIn Subclauza 3.1 (Droptul do a modlfifcaJ l $a
traremitei teats documentale sclictataIn conformitate cu Sub-e$guza5.2 (Documentefe
Antroprenorul ul) 41Cerinete Beneficlarulul art.3.8(Prods roe Pro!.ctuhi!J.
Cu stIm,
InginerRezident,
Perianu luniian.
Artd va;DDCCO
Anew
2/2
soccITATE culAsr'uNl)E ILIMrrArA

ZZ'
hog. Cori.J47f J99J Cod urd: R262S39 ..
'
19A J092RNC 08001165500001 BCR-rU4AU
12 Nov 2013 11:32 CONSITRANS- LOT4
0269259975
p.2
MINUTA
Inchaiataazi 7.21.2013 caurmare a hispectici tehnice reaUzate de CNADNR-DIRECTIA CAUTATE,
Impreunacu cons areacONSITRANS/VIA DESIGN/OMICRON -AMEPROSI antreprerwrul -
AsoclereaAtaIdISpA/Euroconstruct/Astalrom
LaaceastadataIucrarlle surit executate In proportle de 86%, dupe cumurrneaza:
Imbracaminte asfaltica
o UzuraMASF 16realizat in proportle de 82,7%;
o Stratde lagaturaBAD 25mrealizat In proportle de 92%;
o Strat de bazaAS2realtact In proportle de 95,3%;
B&aatul stabiltzat cu ciment eSte reetizat In propertie de 98,1%:
Parapetul metattc reeltzat In proportle de 82%;
- Semnaflzere vertical s1orrontatau afast eecutataIntruc.tprotectul de semnalizare flu este
iprobat aprobat;
Senturl executat in praportle de 90%;
card de protectte - afast reelizat;
- Imbracareataluzurliorcu pamant vegetal este realizataIn proportie de 70%;
- Spatitte servicli realizate In proportle de 25%;
- Centrut de intretinerasi coordonare realizat in proportle de 5%;
- Podurl SI pasaje realizate In proportle de 99,3%;
LucrarllaiatuneLkm.71t829- km.72+249, aunt reelizate in proportle de 80%, ramanand In
rest de executat
slatemcutler
Iluminet
marCaje -
o Peratli tunelulul prezintanaonformItatt majore din punct de vedere at uniformltati
sI planeitatli, areti Iir1iir11udimensiuneaconstants, avand un aspect
total necorespufizator.
o SolleitamcosuttantuIui saface masuretori din punct de vedere ii astgurarii
geornettlei confmprotectu Ui sacearaantreprenoru
JIA DESIGN
II
AUTSTRA0SST1E .sF8U
Conuttentul trebule saverlflce dacastat p11de parapet rnontati corespund
1
37413 t 2011
prevazuti, avand in vedere caacestiaau alte sectiune decat ceaprevazutaIn documie.
ib
enta
All
Constructorul nu afinalizat tucrarile de ProtectiaMedlulut (seperatoare, deca
atbii.
12 Nov 2013 11:32 COIISITRANS-LOT4 0269259975 p.3
- Nodul rutlerSibiu Vest este realizat In proport)e 35%, larIn prezerit nu alost predate, catre
Constructor, tot amplasamentul.
Consultantul precani!azacaflu se poate efectuareceptiaI; terminarealucraritor, deoarece pane
IasfarsJtu1anijiu, flu se vorrealize seperetoarele de hidrocarburl, rqularlzarlle de aibli, spatlile de servtcu,
C.ntrul de Intretlnere si coordonare, respectiv lucrarile p revaute IaAcordul de niedlu.
--
--
CNADNR-DIRECflA CALITATE
Ins, Dorij CALINE SCU D1RECTOI' "
1
d Ruiandra N E C H IT A
^ ^ Zvk-
Cormultant,
Ing.lunian PERIANU-InginerRezldei
Ing, Ttian URSUT SeniorAC
bf erre vcE w
3E 435 r 3C:C2C
- v1etrn riastr
O$V741JO$'Ce
-
Par
Perri
Lepatorg Dirc
0732 D2.0 606
Sy P
DMASL :::
:C::E E :
Ftr -
W'
Bfrou Ingingrului din Sbi.
intersecps DJ D6B J 3E
Tel; 0261269074
Fax:026 SSS7
e-mail; con t&itr
i oOr)
80 MtI! 8ph
a.urMIe Carrif3 urat
T: 21 411 23 32 Y
E x32,'1 i7 C
CAD4R $A
Otf lCU Gvestj ne 38
Te D2 26433 D5, D2 264 32 2 Pa 3 O
p at:3 O2O
n Aterta
D-tu, Marco Grinovro - Co oato de Proeci
D-WI Sorin Scar&t - Coordonato, Ajrt oe Protect
Spire tlIra: Dtui.Narcis tefan Neags - Director GeneralCNADN
D-hji, lions NCOL&E - DirectorGeneral Adjunct Prolecte F1rarre ExterM
D-ns( RenataBENDEAC-DirectorDi'-eciaProecte Autostrzi Fouri Extee
Prolectare 91Execuie Autostraa OrAtie - Sibiu, Lot 4 km85+965- km824070
Contract C92132503107GL20II
Sublet: Rssping.rs aprDbare matGniaI Setonfslr Uniprirner, !mecCoIor - flex pentru
protecls betneor is Tureut Artificialkm r1+824 - km 72+249.
S:mate DoamnW-Slimati Dcrnn,
ln9inerula anahzat docurneneIe rfer.tcars 18 iescrerea mat.riaeIor trarme cu adresa
mentionatA in referin a constatat og 1r Qocumantaia ce Exe4ie a TunelululArtificialkm
71+824 - km72+249nu suit prev.zute de aplicare arratenalelorin scopul protejri.
slamentelordirt beton
Penitru aprobarearnaterialelorIn soi prezentaLAntraprenorultrebuje
ransrniit lnineruiu
soLi;iaetablfltaperttru elernertete dirt D
etor, ce trtbiesc protejate de ctre Prolectant *j Inault
ce Verificatorul de ProectAtestaL
emeneedn oetr, ale TUreuILjLArtjfiiakm 71+824 - kr
( I
7 2-12Z au
fost receptionate rorcEe nta-ve'ie asupra ior se va face In acord cu cerintele
U
ormativuIu C55- 20
Cu atm
liinerRazident
Perianu lunian
A'rDDCCC)
gineri;' - aaLtt
kjR
-
V1)Jo -
Vi rumsk I mnamitq! dQ;monto t f;ae numsrul de farspeaificat triartet,--
:c-
Czr
0
otiiicron
arp ro
Refirinete d-voaatrA:
13E 1282102.10.2013
Ret.rlril.noastrA
C2137413I0.S4!C189a
12Mr2014 17:07CONSITRANS-LOT4 0269259975p.3
U
BUou Principal
Str.PolonA nr,56 sectorI
Bucurti, ROMANIA, cod 010504
TeI.:+40 021 2108906. +40 021 210060
Fax +40 0212107966,
wwwconaltrana ro
VIA D5IQN 1L
Oiroui ingin.tiiui din Siblu
lnt.rncjia DJ 1068 cu DJ 1438
101: 0269 269974
Fax: 0269 269975
e-mail: consultantoru116aIblulot4gmaU,com
Privet 11confldenaI
SC Ast&di 8pA
B-dui NIcoiaaCaramfil.nr.53.8vciroU, RomAnta
Tel:02141120 19:0214111309,
Fax; 021 4111701
PersosnA contact
lurilen Pelu
Data:8102013

LegaturA DiraclA
0732020608
In AtonIa: 0-lul.Marco Grinovoro - Coordonatordo Prolect
D-lui Sarin Scartat - CoordonatorAdjunct de Protect
Prolectare ;I ExecuIe Autostrada Or;tIe - Sibiu Lot 4 km 664965 - km 82'070
Contract C92132603107.06.2011
Sublect; Solicitaro lnfofmaII tohnics conform IegisiaIeI gi apectflca$itior tehnlcs In vlgoare,
pontru aprobar..Dlspozltal do antlernr.73 din 27.00.2013 gi Procedure TohnIc
PTE-146-46.
Stirnate Doamnel StIrta;f Domrtt,
Ininerul aanall!at Documentete Antreprenorului transniiee cu adreeadirreferIn I acomparot
informaVio tehnice din Dispoziiado Sanilernr.73 din 27.09,2013 1ProoeduraTetinicA PIE -
145- 46, Cu cole din spectfIcailIe tehnlce 51leolelatlaIn viaoare.
S-6Lcoristalat urmtoarelo abated:
Obtectul/ elemortt, stObilit In DIspozliado $antlernr.73 dIrt 27.09.2013. este Lucr*i do
Fundatie', iarconlnutuI dispozi$l so referA la lucrArl do tncuieli, protecILfinisale
aolicate ge inIrdosul PIAcIE do acoperire (PIarteuaTurieuiuj Artificial km71+824 - km
72+249;
nwaunt reapectate cerinete Prescrlpve! Tehntce C58Normaliri pentru verlflcare,acalItl
i reoepiaIucrArilor, privind 000per:reaelemeritulul do structuraPlacddo acopenre
(Pian6eu) a tUf101Ukdl, Cu alto lucrArl (tenculeti, protecii, flnlsaje), fAr acceptul
Benoficiarulul In cor'tdiiilo In care elemerttul do structurd Plai;4 do acoperire afoat deja
receptianat;
nu aunt respectate oeririele C58Normatin pentru verilicareacaIIla;Il #1r.ceptlel lucrArtlor
referitoare laetablreaexacts asuprafesiordeteriorate ce trsbuiesc reparate local l
adncimeadefect&ordo paIritradosul PIAcH do acoperire (Planeu ) atunelului;
r
VA nAm.1 tranimitetl documentele oflolal.I. numarul do fax spacificat In artut.
I3
S0C1AhE CUR,SLNDLRLLIMITATA
Rc9. Cc. )40,1 475f 1991 Cod wic f l26293
( Net

Cent SAN 026MIND0o1000003141RO0: MINf iBANK S ur C.tenGriv
IUIIIIIIUII!IIIII Iu1IJ JI
Cont BAN RO9ZRNCJI 025600116550000) )Ct-1UNARI
Csp Nl c.ocl&: 60.000 RON
12 Mar 2014 17:07 CONSITRRNS-LOT4
0269259975
p.4
conformDispozitado $anter it 73 din 27.09.2013,Antreprenoru! declar CA exiet
degraarI1nPIacadeacoperIre (PiOneu) tunelulul, p e o adricime mal mare de 10cm,
c.ea ce reprezint do 20% grosimeaacestui element.in aceste condjii nu as nial
garanteaz9rezIBtenagi slabliltateaalementulul pe 0perioadd do 120de an
concormprescripiiIortehntce in iigoare lucrnie de tenculeli, prolocIii, finisaje pe
itradosuI pianeeIor, flu pot fi aplicete in gro&mi de 10cm(100mm):
Fade cole prezentate mal sus, Inginerul flu sprobilli Dispozitlade 5antiernr.73 din
27.09.2013 9i diepune urntoarele:
conformPrescriptei TehnicaC56Norrnatln pontru verificareacatitOii ;i recepatucrrilor,
Dispozitlado antierlrebue s respects normole legate h vigoare 41 are acei putere ca
i proiectul do axeci41e
Oeci, Dispoziade antlertrebuie transrmsalngineru]ui lrformat origInal at 1rebue amlsa
do proectantui de speciatitate aprobat in contract.
Dispozi$ do artierir.73 din 27.09.2013 (rebuts so respects prevederile CerInetor
Beneficarulul art.3.8,,PredareaDocumertteior.Acest document este Incomplet (nu
conlne Dotaill de Execulle, nu delne Caiet de Sarcini sate confuz (se refers Is
elements do fundati, dat descrie jucrAh pentru Place do acoperire atunetulul t nu
etabiIete siguroe Iucrri se vorexecuta);
Acessli Diepoziie trebuie s contInk pentru lucrOrile ce to itabile;te, garan%il In condiiile
iegii slat din portiaProducitorliordo materials, cit i din parleaexecutantului pentru
aiigurarearezlaterei, atabiIitii ji siguranel In oxploatare pentru aceai durati de
exploet.re pentru care afoot garentat elemerflul Plai do acocenro (Piprteu aTunelulut
Artificial km71+824 - km72+2
> Trebulo all so precizeze c lucrailladi remodiefe adsectelorapArute aunt din vms
eecutantuiul 11se vorface pe propriacheltulatO;
Pentru aprobar-eaProcedurii Tehnice PTE - 145- 48aunt recesare revizil referitoare is:
stabihrearesponeabHhti pentru tot personalul Antreprenorulul Cu atributiuni In asigurarea
ntveluiui do calitate deciarat In contract, conformLegil nr.10privind calitatee in constructit
sec;iunea2, iiterab l liters d; seciunea3, literab, c, e, f, I; aecunee 4 - RTE;
emtereaPtanutui do Control Catate Verifloari i Tncercin specific acestet proceduri In
care Antreprenorul trebule si stabileagc tipul incercarilor- veriticirilorce as von efectua
pe materialele folosite qi pe !ucrrite executata, metodele folosite pentru controlul -
1ncercrilr- ve'IficOrilor, cornpetenele personalului care efectuaaz controlul -
Incercarile - verifivanle l documentele de caittate ci so intoomeoc;
23
SOCIrTATF.Cu RAWLNDliPd LMITATA
Rc&Cc,,,.140/9475/1991(o4 wile R2629539
Ccii ]BAN R092RNCU02R6001165500001uCR.TL1.iAR
Ccii IRAN R026MLND 001000003k IROCIMINDRAI'/KSutriiIS CuiU (rlvfle
Capital W ciIJ 60.X0 RON
12 Mar 2014 17:07 c0MSITRAtS-L0T4
0269259975 p .S
Aritreprenorui nu arspuns soiiitriioringinerukil din adresaC722e din 2708.2013, nu a
Intreprins mauri n ccndiiile logale peritru etingereaRNC-ui 43 din 26.092013.Antreprenorui
continuaiucrarlie de reparaii In conditilie prezentate mai sue, laun element de scturg de
rezistenla, fr documenta;ie de execufie 11rtiateriaie aprobate.
inginerul depune:
1' expert,zareazoneloroegradate 1i execuiaIucrrilordispuse de expert, Is Placade
acoperire (Pianepu) aTunalutui Artif i cial km71+824 - km72+249receotionat.numal c.i
acceDtu ereficiaruM:
) executarea Iucriilor ad se facaIn cni(liie feall Dentru obinereaunoriucrri de calitate
corespunztoare ci obiigatoriu realizarea0i merllineree, pe IntreagaduralSde exieten a
constructiel, airmtoareiorcerinle
esenliale
de rezietenji 1stabliltato, siguran in
exploatere;
>theituieiile pentru ExperlizA 4i reparaIi vorfi suportate de ctre Arflreprencr;
refuareareceptiel e!ementului dupe ofectuareaIn condtiI legale a reparaPiiorsau
retragereareoepel eiementuiui EjAcA de acorierire (Plariseu) aTunelulul Artificial km
71+824 km72+249In condiiiIe In care Antrepreriprul nu as confcrmeaz.
Cu stim,
InginerRezidorit,
Perlanu lunlan
(
Intoemit,
Inglrereel call II
Vroiu
Arhiva;DDC,00
Anexa: -
313
SOCIE IAThCU RMPU1'JOORE LtMT,VVA

Rep . Corn. 304711 Cod vnicR269539
Coi: JAN RO92RNC3R60015500001 IJCR-TUNAIU
Cort lIJf t,N RQ2OMINP 0)1 OODCQ3 14 ROWM.INDi)ANKSucurs#%InCatcaGnvlioi
C.13,101 od: 60.000 1( 014
IS 0t 2013 1344 CONS.ITRRNS-L014 0289259975 p.1
91rou Principal
Str.PoIon nr.$6( sectorI
Bucuretl, ROMANIA, cod 0105D4
-T.I.:+400212106906+400212106060
Fax+40 021 2107966,
www.corisltrara.ro
DirouI lriniuiuI din SIblu
lntars.CjiS DJ 1010 cu DJ 1436
Tel: 0210 259974
Fax: 0259 259975
e-mail, consultanorestIsslblult4gtnalicorn
Privet 9i corf icieni&
SC Aet. Idi SpA
0-dul Nicolme CeremS, hr. 53, Buc'jreti, Rrn5n*
Tel: 021 41 1 20 19; 021 411 1399,
Fox. 021 411 1701
CNADNR S.A.
B-d ul Diricu Golescu nr. 3$, Sector 1, Bi.icurosti, Romanis
Tel.: 021 284 33 05; 021264 32 219.
Fax: 021 312 0994
Date. 16.10.2013
OffikfOfl
IRIJJ fr
ONSTRUCTA.Sr/ ROtA
SIBIU
43Tj
ictti,
Relerinlele d-voaatrS:
Referintanoastr8
C9213741 3 ! O - 8 4 F C 7 8 3 e
PersoanS contact
lurdari Perlanu
Lagatura DirectS
0732 020 808
0. 2.013
In Atenla: D-Iul, Marco Grinovero - Coordonatorde Proiect
B-lid Sorin Scarlet - CoordonatorAdjunct do Proleet
Spi.6tlinla:
0-lull.tJarcls ftefan Nosga - DirectorGeneral CNADNR
D-lull. Mona NICOLAE - DirectorGeneral Adjunct Protacte Cu Fnantare Extem
D-nel Renato BENDAC - DirectorDirec%iaProiecte Autostrazi Fondurl Exteme
Protectare ;l Execu;le Autostrad. OrI;tie - Sibiu, Lot 4 km 85+965 - km 82+070
Contract C921326031 07.06.2011
SubJect: Fxecu. torcr.t In tunsi
StlmatA domnI Stimai domni,
Lalucr6rile do exaculle a torcretului In turiel in hpaunul Caiat de Sarcirli adecvat, aunor
proceduri do lucru corespunzOtoare 1i a unui plan do control calitete, a-au fcut totui verifioSri ale
pragOtiril stratului auport din peret rntei, ale monlrll plaselordo sarmaudate conform
.
prevedorilord im pja03P-- 11- SS04 53-04ravJa0.Finlsarediafragme laterals
lunel 51ale distanhierilormontati din 3 In 3 mpavertical 51unii CU0bar OR37a14 perttru a to
asigurao groslrne ccrespunz0toare atororetulu.
Cu toate acoatea torcretul realizat sate do pAnA Is 30 cmgrosimo In parteainferloarSape
G roalgille rnai man decillit cele artatetnpIanmenpat
sue, YA solicitmurrnStoareie:.
TransmitereasolunIordo remedcers pontru RNCr44 din data de 2e.09,2013- .
VS r u 9 S m c i trs n .n i lt.i ll d o c u m e t a l e o l Ic l a l a Is n um artal d i f i x apaci fteat In i n t e t
SCT LA
1) 2
MN
.j.
Can; BN RO92.NCt fl6ies0000i OCR-TUNA .

CG V : I
A OO
8A. RO26M1O1O1OOOs4tP.0Oi MDDBANKSucw,ai Cal 0,v,a

f l MARAM -
15 Oct 2013 1344 CONSITRANS- LOT4
025259975 p.2
Ref acereap ianei p rivind f ln!sarea diaf ragm&or lateralo care a arate ci modul de trataro
citaiiior ?n care grosimea torcretului bate muft mai mor al de 15 cm (dub) 9i care s
impledice
apaMla
flaurilor ci cf1pturiJor In torvret
DacA armarea cu numal dou* piase montate pentru un torerat de circa 15 cm grosime
esla corasp unzMoare 41 p entru dif erenta de circa 15 crn tororet nearrnat (groalme total de
circa 30cmtorcret).
Cu atim&
lrtglner Reziderlt,
Perlanu lurliari
Athva;DDC,CO
Anew
112
SOCIETATE Cu RASPNDERE UMITATA
R.g.Com.i4G/947S/l9ICod unic R262939
Coot MAN R092NCB0226001165500001SCR-TUNARI
Coot 1AN ?026M1ND 00100000314 11O01MINDANKSuci1&CalsaCowilc'
Capital ochi:60000RON
AJC'LEA ,\SIALDI
EUROCC.STRUCTATALROki
NTRARE /1E
Nr&LOData
d-voastr:
noastr:
Persoanacontact
unian Perianu
LegaturSDirectS
0732020608
Birou Principal
Str.Polonanr.56, sector1
Bucuresti, ROMANIA, cod 010504
gooffhdbo B
TeL:+400212108906.+400212106050
mep ic
Fax +400212107966,
www.consitrans.ro
VIA DESIGN SRL
Biroul Inginerulul din Sibiu
lntersec4iaDJ 106BCu DJ 143B
StatiaGeneral Betori, et.I
Tel: 0269259974
Fax: 0269 259975
e-mail:conSuJtantorastiesibiulot4@gmaiI.com
Privat i confidential
SCAstaldi SpA
B-dul Nicolae Caramfll nr53, Bucuresti, Romania
Tel:0214112019; 0214111399,
Fax:0214111701, 0372652899
CNADISRS.A.
B-dul Dinicu Golescu nr.38, SectorIBucuresti, Romania
Tel.:021264 33 05; 021264 3226, Fax:0213120984
Data:26.09.2013
In Atenia: D-IuL Marco Grinovero - Coordonatorde Project
D-lui Sorin Scarlat - CoordonatorAdjunct de Project
Spre
tiinta:
D-lui. Narcis tefan Neaga - DirectorGeneral CNADNR
D-lui. Emil Rusoiu - DirectorDirectiaProiecte Autostrzi Fonduri Externe
Proiectare i Execuie Autostrada Ortie - Sibiu, Lot 4 km 65+965 - 82+070
Contract C92/325031 07.06.2011
Subject: Rapoarte de neconformiti nr. 43 i nr. 44.
Stimati domni,
Alturat VaanexmRapoartele de neconformitati nr.43 i nr.44.
VA solicitms luati msuri In vedereasolutionrii celorsemnalate.
Cu stim,
InginerRezident,
Perianu lunian.
Arhiva;DDC,CO
Anexa:2pagni RNCnr.43 j 44 19fotografii.
3 L IU+
tun&h
i-iiflT >
' ta
Varugamsatransmiteti documentele oficiale lanumarul de fax specificat in antet.
SOCIETATECURASPUNDERE LIMITATA
t1
Z"s
S
Reg, Corn. J4019475/1991 Cod unic R2629539 -.-

Cont1BANRO92RNCBO2S600II6550000I BCR-IUNARI
e -
Coot MAN R026MIND 00100000314 1 ROOlMfNDBANI< Sucursala Calea Onvei ''
I
Cap ital social: 60.000 RON
RAPORT DE NECONFORMITATE (RNC)
Benef iciar CNADNR
Consultant CONSITRANS & VIA DE SIGN & OMICRON AME PRO Data
Antrep renor S.C. Astaldi Sp A 26.09.2013
Contract rir. 92/ Autostrada Ortie -Sibiu, Lot 4, km65+965 -km82+070
37413
RAPORT DE NECONFORMITATE
(
R N C
)
Nr 43
Referitor la:
PK Intrare Pk Ieire Partea
Tunel artificial
71+869 72+040 CI
Plac de acoperire cod 3PI ISS- 04- 60- 01
Descrierea neconf ormittii i a cauzei:
ffNu a fost respectat Legea nr.10/ 1995 (actualiz at) privind calitatea in constructii,Sectiunea ' -
art.5 litera a si b, Seciunea 3
-
Obligalii i rspunderi ale
executantilor
conform cI.2.3 Contract!
Cerintele Beneficiarulul.
Se executa iucrgn de xpatatii,, p..partea interioar a Plcu de Acoperire(pIaneul) faras,a
fUnda solicitarilor Inginerulut in din 27 08 2013 referitoare la elaborarea
bameittiei d Execiitie4Dispoz itie de Santier,Detatit de Executie Caiet de Sarcini Procedura
rehTha tteExecutie, Plan de Control Calitate Verificari Si Incercan
)
la testarea materialelor si
garantia Producatorilor pentru materialele fotosite
Anixam foto.
Insp ector de santier
Veronica Ptruloiu

Semnatura
Ap robat Inginer Rezident lunian Perianu ,, Se t9r
Nota de Neconf ormitate Vp st p rimit a d..
(Ia) ..............(ora) . IL..........(data) .
.
Semnatura
Actiunea carti p rop usa:
Termen de remediere:
Ap robat Director de Contract Nume Semnatura
Data
Verif icat elimmare neconf ormitate
Resp onsabil AQ Nume Semnatura
Inginer Rezident Semnatura
Data
/?Ak
i2T, 0
H
,AJ'C
01.
,ile,
/2r