Forradalmak Európában 1848/49-ben

Forradalmak Európában
Előzmények
• Különböző európai régiók fejlettsége rendkívüli módón eltérő (gazdaság, társadalom,
nemzetállamiság!
• "urópai országokban s#l$os válság%el$zetek alakulnak ki (nag$ pénzüg$i és gazdasági
válság!
• &z európai fejlődési vonal %asonló, ezért tör%et ki minden%ol forradalom!
• 'zent 'zövetség rendszerének elítélése!
• "g$es országok mozgalmainak vezetői %asonló (élt fogalmaznak meg) a polgári*
nemzeti átalakulást (fran(ia forradalom a minta!
• & kirobbanó forradalmak %atnak eg$másra!
• +enetük) ellenzéki erők eg$ségesen kirobbantják a forradalmat , liberálisok kiválása ,
radikálisok, munkások saját erejükből fol$tatják a forradalmat, forradalmi erők
leverése, amel$ a liberálisokat is elsöpri!
Franciaország
• -ajos .ülöp uralkodásának sok ellenzője van (ki(si a választók rétege!
• /012! szo(iális feszültségek megnövekedése miatt politikai va(sorákat (banketteket
rendeznek a reformok kidolgozására!
• .ebr! 33! eg$ bankett elmaradása miatti tiltakozó ak(ió nő forradalmi megmozdulássá
(tüntetések, barikádok!
• -ajos .ülöp és 4uizot lemondása!
• 5deiglenes kormán$ alakul (liberálisok, radikális köztársaságiak, munkások
képviselői!
• Köztársaság kikiáltása!
• +unkásság szo(iális köztársaság létre%ozását akarja (-ouis 6aln() nemzeti m7%el$ek
létre%ozása!
• 8ltalános választójog bevezetése!
• & munkástüntetéseket a katonaság brutálisan leveri!
éme! !er"le!ek
• .ő (él a nemzeti eg$ség megteremtése!
• "lőször 9ajna vidéken majd :él*;émetországban, 6erlinben voltak megmozdulások!
#erlin
5<! .rig$es <ilmos alkotmán$os monar(%iát és polgári szabadságjogokat ígér, ezért a
liberálisok kieg$eznek vele, radikálisok visszaszorítása, ígéretet tesz =oroszország
;émetországba olvasztására is, szeptembertől konzervatív fordulat, oktrojált
alkotmán$ kiadása (de(!, jobbág$ság felszabadítása az eg$etlen számottevő vívmán$!
#écs
+etterni(% ellenes fellépés szimpatizánsokra talál az egész osztrák birodalomban,
szo(iális problémák radikálisabban jelentkeztek, mint a birodalom más népeinek
forradalmaiban, &le>ander 6a(% által megfogalmazott /1 pontos petí(ió az
alkotmán$os jogokért, Kossut% pozson$i beszéde ösztönzőleg %at (egész
birodalomnak alkotmán$t követelt, diák megmozdulások (már(! /?!, +etterni(%
lemondása, kormán$ kinevezése, májusra ellentét a radikálisok és a kormán$ között,
udvar 5nsbru(kba majd rövid visszatérés után @lmützbe távozott, okt! A! +ásodik
forradalom a mag$ar forradalom megsegítésére, nov! végére leverik a bé(si
mozgalmakat, '(%Barzenberg*kormán$ megalakulása, kremsieri alkotmán$ozó
nemzetg$7lés feloszlatása, olmützi oktrojált alkotmán$ kiadása!
.rankfurti parlament
• Cssznémet alkotmán$ozó parlament megteremtése a (él és ideiglenes központi
kormán$zat megteremtése!
• Köztársaság*monar(%ia párti vetélkedés (végül monar(%ia megszavazása!
• "g$etlen német államban sem sz7ntek meg a dinasztiák, (sak alkotmán$os jogokat
biztosítottak alattvalóiknak!
• ;émet*osztrák vetélkedés a vezető szerepért!
• ;emzetközi politika sem nézi jó szemmel az eg$séges ;émetország kialakulását!
• & radikálisok és mérsékeltek közötti végső szakítás a s(%lesBig*%olsteini
konfliktuskor következik be!
• @sztrák vezetés7 parlament nem le%etséges a bé(si forradalom leverése után!
• 5<! .rig$es <ilmost választják meg német (sászárnak (/01D! már(!, ő nem fogadja el
a tisztséget, majd a birodalmi alkotmán$t is elvetik!
• =arlamentből elszivárognak a képviselők!
$!ália
• @lasz eg$ség megvalósításának le%etőségei) +azzini * demokratikus köztársaság,
feg$veres felkelésselE 4ioberti at$a * monar(%ikus megoldás, pápa vezette államE
6albo gróf * =iemont vezetésével megteremtett olasz eg$ség!
• 5F =ius az #j pápa liberális reformjai is segítik az eg$séges 5tália kialakítására való
törekvést!
• =alermo, Gos(ana, ;ápol$, =iemont, =ápai állam) felkelések törnek ki, alkotmán$
bevezetése!
• +ilanoi és velen(ei megmozdulások miatt 9adetzk$ osztrák tábornok visszavonult!
• &z olasz városok nem m7ködnek eg$ütt a forradalom során!
• +azzini demokrata %ívei szembekerülnek a mérsékeltebb szárnn$al!
• 9adetzk$ g$őzelme Hustozanál (j#l! 3?*3I!!
• Köztársasági megmozdulások) <elen(e, =ápai állam (4aribaldi segíti +azzini
demokratáit, Gos(ana, ;ápol$!
• 9adetzk$ #jabb g$őzelme ;ovaránál (/01D! már(!, sorra leverik a forradalmakat!

%se&ország
• +ár(! //! első megmozdulások!
• &usztroszláv elképzelés (nemzeti érdek legfőbb biztosítéka &usztria fennmaradása,
német eg$ség elutasítása, távol maradnak frankfurti parlamenttől!
• =ala(k$ történész az értelmiség vezetője!
• =rágai szláv kongresszus össze%ívás (j#n! 3!!
• J#n! közepére Kindis%(gratz felszámolja a forradalmi megmozdulásokat!
Forradalmak mérlege
Forradalmak '('mányai
• ;é%án$ terület alkotmán$a megmarad (;émetország, =iemont
• Jobbág$ság eltörlése Közép*Kelet*"urópában ((sak @roszországban és a 6alkán eg$es
részein maradtak jobbág$sorban a parasztok!

Forradalmak bukásának okai
• <ezetők személ$es ellentétei!
• "llentétes nézetek kibékít%etetlen %ar(a, alapvető nézeteltérés a nemzetek és
társadalmi rétegek konfliktusában talál%atóak!
• Kolerajárván$!
• Kis szám#, kiképzetlen forradalmi %aderő!
• Közép*"urópában a rendőrség lojális az uralkodó%oz!

emze!államok kialakulása
/010*as forradalmak bukása megdönti azt az elképzelést, %og$ liberális eszközökkel eg$séges
nemzetállam létre%oz%ató (a liberálisok eszmén$világa %el$ett a reálpolitika világa jött el,
amel$ az állam politikai %atalmának növelése érdekében fig$elmen kívül %ag$ta az erköl(si
megfontolást, és eg$ dinasztia vezetésével %ozta létre az eg$séges nemzetállamot!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful