You are on page 1of 4
Κυριακή τῶν Μυροφόρων Ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία τήν δεύτερη Κυριακή

Κυριακή τῶν Μυροφόρων

Ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία τήν δεύτερη Κυριακή ἀπό τό Πάσχα ἑορτάζει καί ἀπονέμει τιμές στίς ἁγίες Μυροφόρες Γυναῖκες, οἱ ὁποίες ἦταν πρῶτες μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί στούς κρυφούς μαθητάς τοῦ Χριστοῦ τόν ἀπό Ἀριμαθαίας βουλευτή Ἰωσήφ καί τόν νομοδιδάσκαλο Νικόδημο, ἐπειδή ἡ Ταφή καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι τά κυριώτατα καί συνεκτικότατα δόγματα τῆς ἁγιοτάτης ἡμῶν Πίστεως. Οἱ γυναῖκες πού πρῶτες εἶδαν τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ ἦταν αὐτές πού καί πρῶτες μετέφεραν τά χαροποιά μηνύματα στούς φοβισμένους καί κλεισμένους στό ὑπερῶο μαθητάς τοῦ Χριστοῦ. Καί τοῦτο ἐπειδή πρῶτες ἤκουσαν ὅταν προπατορικώς ἡμάρτησαν καί ἐκληρονόμησαν τήν ἀράν «ἐν λύπαις τέξη τά τέκνα σου» γι’ αὐτό καί πρῶται τώρα χαράς εὐαγγέλια κομίζονται, καί τήν ζωηφόρον Ἀνάστασιν πληροφοροῦνται «οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ' ἐγήγερται» καί πρῶται κήρυκες χρηματίζονται. Οἱ πιό γνωστές Μυροφόρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι : ἡ Θεοτόκος, ἡ Μαγδαληνή Μαρία ἀπό τήν ὁποία ὁ Χριστός ἔβγαλε ἑπτά δαιμόνια, ἡ Σαλώμη θυγάτηρ τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος*, Ἰωάννα γυνή τοῦ Χουζᾶ, Μαρία καί Μάρθα οἱ ἀδελφές τοῦ Λαζάρου, Μαρία τοῦ Κλωπᾶ (ἤ καί Κλεόπα πού κάποιοι τόν ἀναφέρουν), Σωσάννα καί ἄλλες πού τά ὀνόματα ἐκ τῆς ἱστορίας δέν διεσώθησαν. Ἑορτάζουμε ὅμως καί δύο ἀξιωματούχους καί ἐπίσημα μέλη τοῦ μεγάλου συνεδρίου καί κρυφούς μαθητάς τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν τό σθένος νά ἀντισταθοῦν θαραλέως στήν παράνομη ἀπόφαση καί ἄδικη καταδίκη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὡς μαθητές τοῦ Χριστοῦ ἦσαν καί οἱ δύο μέσα στήν συναγωγή μέ ἀρνητική ψήφο. Ἀργότερα δέ ὁ Ἰωσήφ μετά τήν σύλληψη τοῦ Ἰησοῦ (ὡς δικαστής)

διεφώνησε κατά τῆς ἀποφάσεως ἐκείνης «οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ

πράξει αὐτῶν» Λουκ. ΚΓ 51, καί ἀναλαμβάνει νά ἐνταφιάσει τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἦσαν καί οἱ δύο ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων, Ραββίνοι. Ἀλλά ὡς μαθητές Του,

ἀναγνωρίζουν ὅτι : «ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα

: «ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα 1

1

δύναται ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ Θεὸς μετ' αὐτοῦ» Ἰωαν. Γ’ 2. Παρόλο πού ὁ

Ἰησοῦς τούς διδάσκει περί γεννήσεως ἄνωθεν, «ἐξ’ ὕδατος καί πνεύματος» εἶναι διστακτικοί, φοβισμένοι καί δειλοί. Τούς κατέχει ἡ Ἰουδαϊκή ἀσθένεια. Τί εἶναι λοιπόν δειλία ; Πάθος τῆς ψυχῆς πού συνέχεται ἀπό φόβο κινδύνου. Δειλός σημαίνει δύο νόσους : Ὁλιγοπιστία στό Θεό καί φιλαυτία. Δηλώνει ἄνθρωπο πού ἔχει ἀπομακρυνθεί ἀπό τήν πίστη, καί ζεῖ μέ τήν ἰδέα ὅτι ἀναμένονται νά τοῦ συμβοῦν δύσκολα καί ἐπικίνδυνα πράγματα, τά ὁποῖα τά προμελετᾶ καί φοβᾶται, ἐνῶ δέν ἱσχύουν στήν πραγματικότητα. Ἄρα δειλία εἶναι θυγατέρα τῆς ἀπιστίας, πού προέρχεται βαθύτερα ἀπ’ τήν κενοδοξία. Ὁ φόβος αὐτός καί ἡ δειλία εἶναι ἐπικίνδυνα ἐλαττώματα, γιά τήν ὀμαλή ἐξέλιξη τοῦ πνευματικοῦ βίου καί τήν ἠθική πρόοδο τοῦ

ἀνθρώπου. Ἀποτέλεσμα τῆς δειλίας εἶναι ἡ λιποταξία ἀπό τό καθήκον, ἡ ἀναβολή, καί ἡ παραμέληση τοῦ ἀγαθοῦ ἔργου, ἡ ὑποχώρηση πού φτάνει στό κατάντημα νά ἐγκαταλείπει καί νά προδίδει φίλους στούς κινδύνους, νά θυσιάζει εὔκολα τό κοινό καλό, ἀσεβώντας σέ Θεό καί ἀνθρώπους. Τό ἄλλο ἄκρο τῆς δειλίας εἶναι ἡ τόλμη, τό θράσος, ἡ παρρησία, ἡ αὐθάδεια, ἡ ὀρμή στό κακό. Εἶναι ἡ κακή ὑπέρβαση τῆς δειλίας, πού ὀρέγεται καί ἀτιμωρισία διά τάς πράξεις της, καί ὑπηρετεῖ καί αὐτή τήν κενοδοξία καί τήν φιλαυτία. Μέ αὐτό τόν ἄκρο τῆς δειλίας γίνονται οἱ κατά νύχτα καί μέ προσωπίδες ἐγκληματικές πράξεις ληστείας καί καταστροφῆς, μέ ἀποφυγή καί κάλυψη ἀτομικής ταυτότητος. Ὁ χριστιανός πού εἶναι ἀκέραιος ἠθικά καί ἀγνός καί πιστεύει βαθύτερα στό Θεό μπορεῖ νά ὑπερβεῖ τήν δειλία του, μέ τήν χάρι τοῦ Χριστοῦ, μέ πνευματική πρόοδο μέσα στό χρόνο. Αὐτή ἡ στιγμή εἶχε φτάσει καί γιά τούς δύο κρυφούς μαθητάς τοῦ Χριστοῦ, τόν Ἰωσήφ καί τόν Νικόδημο. Ἦταν τώρα πιό σταθεροί στήν πίστη ἀπό ποτέ ἄλλοτε, ἦταν αφοσιωμένοι πλήρως στό Χριστό, ἀποφασισμένοι νά ζήσουν καί νά τόν ὑπηρετήσουν ταπεινά. Διωγμοί καί κίνδυνοι πολλοί γιά τήν ἀπόφασή τους αὐτή. Ἀλλά δέν διστάζουν πλέον. Καί οἱ πρώτα δειλοί γίνονται ἀνδρεῖοι. Τί εἶναι λοιπόν ἀνδρεία ; Ἡ ἀνδρεία ἔχει δύο ἔννοιες : τήν σωματική πού σημαίνει δυναμική κυριαρχία ἐπί τῶν ἐχθρῶν καί πνευματική ἀνδρεία πού ἐκδηλώνεται ἐσωτερικά μέ αὐτοκυριαρχία καί ἐγκράτεια κατά τῶν ὀρμῶν τοῦ σώματος καί τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς. Οἱ ἀνδρεῖοι ἔχουν ἠθικό σθένος στίς ἀντιξοότητες τοῦ βίου, εὐτολμία στούς κινδύνους, ἀντοχή στίς ἀτυχίες τῆς ζωῆς, ἠθική ἀντίσταση σέ πιέσεις καί ἀπειλές. Ἡ σωματική ἀνδρεία εἶναι ἐκ φύσεως, ὄχι σέ ὅλους, ἡ ψυχική ὅμως, ἐπειδή προέρχεται ἐκ προαιρέσεως, εἶναι γιά ὅλους ὅσους τήν ἐπιζητοῦν. Εἶναι καί γιά τούς ἄνδρες καί γιά τίς γυναῖκες, ὅπως οἱ μυροφόρες γυναῖκες σήμερα, πού ξεπέρασαν σέ ἀνδρεία τούς μαθητάς τοῦ Χριστοῦ. Ἄς μή φοβόμαστε λοιπόν νά πράττουμε τό ἀγαθόν, διότι θά ‘χουμε ἔτσι τήν προστασία καί τήν στήριξη τοῦ Θεοῦ. «Ἀνδρίζου, καὶ κραταιούσθω» γιά νά ὑπερνικήσουμε τίς πανουργίες τοῦ διαβόλου καί ἀξίως νά ἀκούσωμεν παρά τοῦ

Θεοῦ: «Τῷ νικῶντι… δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ' ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου» (Ἀποκ. Γ’ 21).

(*Ὁ Ἰωσήφ ὁ μνήστωρ τῆς Παναγίας πρίν ἀναλάβει νά τήν φροντίζει εἶχε ἀπό τόν γάμο του 4 υἱούς : τον Ἰάκωβο τόν λεγόμενο μικρό, τόν Ἰωσήν, τόν Σίμωνα καί τόν Ἰούδα (ὄχι τόν Ἰσκαριώτη ἀλλά τόν Ἀδελφόθεο) καί 3 κόρες τήν Ἐσθήρ, τήν Θάμαρ

2

καί τήν Σαλώμη (σύζυγος τοῦ Ζεβεδαίου) πού τέκνο της εἶναι ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ἄρα ἀνηψιός τοῦ Χριστοῦ.)

Χριστός Ἀνέστη ! π.Μηνᾶς Ἀλεξιάδης

Πανελλήνιες Εξετάσεις : Γονείς, το «κλειδί» για την επιτυχία

Στις 28 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις ! Οι μαθητές βάζουν τα δυνατά τους για να πετύχουν τον στόχο τους. Εντατικό διάβασµα, ξενύχτια, καφέδες, σοκολάτες και έντονο στρες… Οι µαθητές δίνουν τη «µάχη» τους στα θρανία και οι γονείς αναζητούν τρόπους για να τους βοηθήσουν να αισθανθούν και να αποδώσουν καλύτερα. Ωστόσο, η απόδοση στις εξετάσεις δεν εξαρτάται µόνο από το διάβασµα. Σηµαντικό ρόλο παίζουν αφενός οι διατροφικές επιλογές των µαθητών, αφετέρου το πόσο αποτελεσµατικά µπορούν να διαχειριστούν το άγχος τους. Είχα γελάσει, θυµάµαι, όταν λέγοντας ότι πέτυχα στις Πανελλήνιες, µια γνωστή ρώτησε επίµονα τη µητέρα µου «Τι περιλάµβανε η διατροφή µου»… Κι όµως ! Ένα ισορροπηµένο διαιτολόγιο, ενισχυµένο µε τροφές που βελτιώνουν τη µνήµη, αυξάνουν την αντοχή και ενισχύουν τη συγκέντρωση, αποτελεί το «οπλοστάσιο» του υποψηφίου. Οι τροφές που περιέχουν γλυκόζη ανήκουν σ’ αυτές, καθώς η γλυκόζη αποτελεί το αποκλειστικό «καύσιµο» του εγκεφάλου. Ευεργετικές ιδιότητες στη µνήµη έχουν επίσης το µέλι και η σοκολάτα. Γλυκόζη περιέχουν ωστόσο και τα φρούτα (προτιµήστε µούρα, βατόµουρα, δαµάσκηνα και ξερά βερίκοκα), που µαζί µε τα λαχανικά συµβάλλουν στην προστασία του εγκεφάλου, βελτιώνουν τη διαδικασία της µάθησης και τη µνήµη, κυρίως λόγω των αντιοξειδωτικών που περιέχουν. Για τους ίδιους λόγους, χρήσιµο είναι και το πράσινο τσάι, ενώ το γάλα, το γιαούρτι, αλλά και τα δηµητριακά ολικής άλεσης, που περιέχουν βιταµίνες του συµπλέγµατος Β όπως Β12, Β6 και φολικό οξύ, έχουν αντίστοιχες ιδιότητες για τη µνήµη. Τα ω-3 λιπαρά οξέα, που βρίσκονται κυρίως σε ψάρια όπως ο σολοµός, ο τόνος, το σκουµπρί, ο κολιός και οι σαρδέλες, προστατεύουν τον οργανισµό από την εξασθένηση της µνήµης. Ευεργετικές είναι όµως και όσες τροφές είναι πλούσιες σε χολίνη (αυγά, σοκολάτα, συκώτι κ.ά.), καθώς ενισχύουν τη δυνατότητα της συγκέντρωσης. Τέλος, απαραίτητη κρίνεται η συχνή κατανάλωση υγρών (χυµοί, νερό), καθώς η αφυδάτωση, µειώνει τη συγκέντρωση και µπορεί να προκαλέσει εκνευρισµό και κούραση. Μικρογεύµατα Δώστε έµφαση στα µικρά και συχνά γεύµατα, που θα βοηθήσουν τον υποψήφιο να βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση και να αυξήσει την απόδοσή του. Τα µεγάλα γεύµατα προκαλούν υπνηλία και µειώνουν τη συγκέντρωση και την ικανότητα σκέψης. Σαν σνακ προτείνονται:

τη συγκέντρωση και την ικανότητα σκέψης. Σαν σνακ προτείνονται: 3

3

Μια φρουτοσαλάτα, γιαούρτι µε µέλι και φρούτα ή ξηρούς καρπούς, δηµητριακά ολικής αλέσεως µε γάλα light, μπάρα δηµητριακών µε φρούτα ή µε σοκολάτα, 1 κοµµάτι σοκολάτα υγείας ή παστέλι, αποξηραµένα φρούτα

Τις ηµέρες των εξετάσεων, ο µαθητής καλό είναι να αποφεύγει το φαγητό έξω, για τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης και να µην εγκαθιστά νέες διατροφικές συνήθειες, γιατί δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει ο οργανισµός του. Τέλος, θα πρέπει να… ξεχάσει τη δίαιτα ! Και προσοχή στον καφέ και στην καφεΐνη ! H τελευταία υπάρχει (σε ποσότητες που αντιστοιχούν σε έναν καφέ) π.χ. στην κόκα- κόλα, στη µαύρη σοκολάτα, στο τσάι και σε αρκετά συµπληρώµατα διατροφής, που προβάλλουν τον ισχυρισµό ότι βελτιώνουν τις πνευµατικές επιδόσεις. Ο καφές προκαλεί αυξηµένη εγρήγορση, µειώνει την υπνηλία και διώχνει την κούραση. Ωστόσο, πέρα από το νευρικό σύστηµα, η καφεΐνη διεγείρει και την υπερέκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας, µε αποτέλεσµα να µην επιτρέπει στο σώµα να πέσει σε βαθύ ύπνο. Έτσι, ο οργανισµός δεν ξεκουράζεται επαρκώς. Γονείς, «σωσίβιο» στο πέλαγος του στρες Οι γονείς θα πρέπει να είναι πολύ υποστηρικτικοί, αλλά και πολύ προσεκτικοί, απέναντι στον στρεσαρισμένο έφηβο, την περίοδο των εξετάσεων, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του.

• Ελέγξτε το δικό σας άγχος, γιατί το μεταδίδετε στα παιδιά σας, συχνά χωρίς να το γνωρίζετε. Pωτώντας τα π.χ. διαρκώς αν διάβασαν και πόσες ώρες διάβασαν, κυνηγώντας τα για να φάνε, απαγορεύοντάς τους την έξοδο και τις κοινωνικές συναναστροφές απλώς επιβεβαιώνετε το άγχος σας και αυξάνετε το δικό τους.

• Σταθείτε κοντά στα παιδιά, στηρίζοντάς τα µε τρόπο διακριτικό, χωρίς υπερβολές

και υστερίες.

• Ενισχύστε την αυτοεκτίμηση του παιδιού σας µε σχόλια που δείχνουν ότι γνωρίζετε

πως κατέβαλε προσπάθεια και προετοιμάστηκε κατάλληλα.

• Περάστε στο παιδί το μήνυµα πως δεν ήρθε και το τέλος του κόσµου αν δεν τα

καταφέρει.

• Εξηγήστε στο παιδί ότι δεν θα πρέπει να αισθάνεται υποχρεωμένο απέναντί σας για

τα έξοδα που κάνατε (π.χ. σε φροντιστήρια, ιδιαίτερα), ούτε να νιώθει ότι θα σας ντροπιάσει ή θα σας απογοητεύσει αν δεν τα καταφέρει.

• Μην κάνετε υπερβολικές αλλαγές στην καθημερινή οικογενειακή ρουτίνα (π.χ. απόλυτη ησυχία, κλείσιµο τηλεόρασης, απομάκρυνση φίλων και γνωστών, υπερβολική ενασχόληση µε το φαγητό και τις ώρες μελέτης).

• Μην συγκρίνετε το παιδί µε άλλα παιδιά (συγγενών, φίλων ή γειτόνων) ή µε τα μεγαλύτερα αδέλφια τους. Της Νεκταρίας Καρακώστα

Επιμέλεια : Αγγελή Βίκυ