Course Title

:

Panitikang
Pilipino
Date Effective:

1st Quarter
SY2008-2009

Date Revised:

June 26, 2008
Prepared by:

Filipino Cluster
Approved by:

Dean Amalia S. Baltazar Page 1 of 8

MAPÚA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
School of Languages, Humanities and Social Sciences

COURSE SYLLABUS

1. Kors Kod : FIL 11

2. Pamagat ng Kurso : Panitikang Pilipino

3. Pangangailangan : wala

4. Kasamang Pangangailangan : wala

5. Bilang ng Yunits : 3

6. Diskripsiyon ng Kurso : Pag-aaralan sa kursong ito ang mga katutubo at maaangking anyo ng
panitikang Filipino sa loob ng iba’t ibang panahon sa bawat rehiyon
ayon sa kasaysayan ng kultura ng Pilipinas. Matutuhan ang mga ito sa
pamamagitan ng pagpapahalaga sa lalong makabuluhang kathang
kumakatawan sa mga panahon sa iba’t ibang rehiyon ayon sa
kasaysayan ng panitikan.


VISION
Mapúa shall be an international center of excellence in technology education by:
• Providing instructions that are current in content and state-of-the art in delivery;
• Engaging in cutting-edge research; and
• Responding to the big local and global technological challenges of the times


MISSION
a) The mission of Mapúa Institute of Technology is to disseminate, generate, preserve and apply scientific,
engineering, architectural and IT knowledge.
b) The Institute shall, using the most effective means, provide its students with professional and advanced
scientific and engineering, architectural and information technology education through rigorous and up-
to-date academic programs with ample opportunities for the exercise of creativity and the experience of
discovery.
c) It shall implement curricula that, while being steeped in technologies, shall also be rich in the humanities,
languages and social sciences that will inculcate ethics.
d) The Institute shall advance and preserve knowledge by undertaking research and reporting on the results
of such inquiries.
e) The Institute, singly or in collaboration with others, shall bring to bear the world's vast store of
knowledge in science, engineering and other realms on the problems of the industry and the community
in order to make the Philippines and the world a better place.

MISSION
PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES
a b c d e
1. To Provide students with solid foundation in mathematics, basic
sciences, physics and general chemistry and their application to
engineering, architecture and other related disciplines.

2. To compliment the technical training of the students with proficiency
in oral and written communications.

3. To instill in the students human values and cultural refinement
through the humanities and social sciences.
√ √ √
4. To inculcate high ethical standards in the students through its
integration in the learning activities.
√ √Course Title:

Panitikang
Pilipino
Date Effective:

1st Quarter
SY2008-2009

Date Revised:

June 26, 2008
Prepared by:

Filipino Cluster
Approved by:

Dean Amalia S. Baltazar Page 2 of 8

7. Program Outcomes and Relationship to Program Educational Objectives

Program
Educational
Objectives
Program Outcomes
1 2 3 4
(a)
An ability to apply knowledge of mathematics, science, and
engineering

(b)
An ability to design and conduct experiments, as well as to
analyze and interpret data

(c)
An ability to design a system, component, or process to meet
desired needs

(d) An ability to function on multi-disciplinary teams √ √ √
(e)
An ability to identify, formulate, and solve engineering
problems

(f) An understanding of professional and ethical responsibility √ √ √
(g) An ability to communicate effectively √ √ √
(h)
The broad education necessary to understand the impact of
engineering solutions in a global and societal context
√ √ √
(i)
A recognition of the need for, and an ability to engage in life-
long learning
√ √ √
(j) A knowledge of contemporary issues √ √ √
(k)
An ability to use the techniques, skills, and modern engineering
tools necessary for engineering practice.8. Layunin ng Kurso at ang Kaugnayan nito sa Inaasahang Kalalabasan ng Programa:

Inaasahang Kalalabasan ng Programa Layunin ng Kurso
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
a b c d e f g h i j k
1. Magkaroon ng ganap na pagpapahalaga sa mga
tradisyon, kaugalian at paniniwala sa sariling panitikan
tungo sa kaunlaran ng bansa.

√ √ √ √ √
2. Mapatibay na mabuti ang pagpapahalaga sa katutubong
kultura at mamulat sa katotohanang ang panitikan ay
mabisang kasangkapan panghubog sa damdamin at
kaisipang makabayan.

√ √ √ √ √
3. Magkaroon ng mithiing maitindig ang isang bansang
matatag at masagana sa tulong ng mga piling akdang
pampanitikan.

√ √ √ √ √
4. Maiangkop ang mga kaalaman sa panitikan at
maiugnay ang mga pangyayari sa sariling karanasan sa
pamamagitan ng makataong pamumuhay at
pakikipamuhay

√ √ √ √Course Title:

Panitikang
Pilipino
Date Effective:

1st Quarter
SY2008-2009

Date Revised:

June 26, 2008
Prepared by:

Filipino Cluster
Approved by:

Dean Amalia S. Baltazar Page 3 of 8

9. Saklaw na Paksa:

Linggo
(Week)
Paksa
(Topic)
Pamamaraan
(Methodology)
Pagtataya
(Assessment)
Oryentasyon
Pagpapakilala ng kurso
Deskripsyon ng Kurso
Mga Layunin ng Kurso
Basehan ng Pagbibigay ng Grado

Kabanata I: Panimula
1
Unit I. Batayang Kaalaman sa Panimulang
Pag-aaral ng Panitikan
1.1 Kahulugan/katangian ng Panitikan
1.2 Impluwensya ng Panitikan
1.3 Mga Anyo ng Panitikan
1.4 Mga Paraan ng Pagpapahayag ng
Panitikan
1.5 Mga Panahong Saklaw ng
Panitikang Pilipino


• Panayam o Lektura

• TalakayanPagsasalaysay
2
Unit 2: Matandang Panitikan O Bago
Dumating ang mga Kastila
1. Pahapyaw na Kaligirang Pangkasaysayan
1.1 Ang Alibata
1.2 Mga Unang Anyo ng Tula
a. Mga Awiting Bayan
b. Mga Karunungang Bayan
b.1 Bugtong, Palaisipang,
Salawikain, Sawikain, Kasabihan
1.3 Iba Pang Anyo ng Unang Tula
a. Tugmaang Pambata, Bulong,
Epiko
1.4 Mga Unang Anyo ng Salaysay
1.5 Mga Unang Anyo ng Dula, Wayang
Orang at Wayang Purwa, Embayoka
at Sayatan• Panayam o
Pagbabasa

• Pananaliksik

• Pagsasakilos /
Pagsasadula

• Pag-uulat

• Malayang Talakayan


Pagguhit

Pagbibigay ng marka
sa ibinigay na sagot
(Graded recitation)

Pagtatala


Quiz 1
3
Unit 3: Panahon ng Kastila
1. Pahapyaw na Kaligirang Pangkasaysayan
2. Mga Akdang Pangwika
3. Mga Akdang Panrelihiyon /
Pangkagandahang-asal
3.1 Doctrina Cristiana
3.2 Nuestra Senora del Rosario
3.3 Pasyon
3.4 Barlaan at Josephat
3.5 Urbana at Felisa
4. Mga Kantahing Bayan
4.1 Leron Leron Sinta
4.2 Pamulinawen
4.3 Atin Cu pung Singsing
4.4 Sarong Banggi
4.5 Dandansoy

• Talakayan / Panayam

• Pananaliksik

• Pag-uulat

• Pagsasakilos /
Pagsasadula

• Lektyur
• Malayang Talakayan
• Pangkatang Gawain
• Pag-uulat

Pagbibigay ng marka
sa ibibigay na sagot
(Graded recitation)


Interpretasyon ng
akda

Pagpapalabas /
Pagsasakilos
4
5. Mga Anyo ng Dula
5.1 Karagatan
5.2 Duplo
5.3 Juego de Prenda
5.4 Kartilya
5.5 TIbag
5.6 Sinakulo
5.7 Panunuluyan
5.8 Salubong
5.9 Panubong
5.10 Alay o Flores de Mayo

• Lektyur

• Malayang Talakayan

• Pagsasadula

• Pag-uulat

• Pananaliksik

• Pangkatang-Gawain

Interpretasyon ng
Akda

Pagpapalabas /
Pagsasakilos

Pagsasalaysay

Course Title:

Panitikang
Pilipino
Date Effective:

1st Quarter
SY2008-2009

Date Revised:

June 26, 2008
Prepared by:

Filipino Cluster
Approved by:

Dean Amalia S. Baltazar Page 4 of 8

Linggo
(Week)
Paksa
(Topic)
Pamamaraan
(Methodology)
Pagtataya
(Assessment)


5.11 Pangangaluluwa
5.12 Moro-Moro
5.13 Zarsuela
Mga Patulang Pasalaysay, Awit at Korido
Don Juan Tenoro
Haring Patay
Kabayong Tabla

• PagpapaawitQuiz 2
5

Unit 4: Panahon ng Propaganda

1. Pahapyaw na Kaligirang
Pangkasaysayan
2. Ang Kilusang Propaganda
3. Mga Tatsulok ng Kilusang
Progaganda
4. Jose Rizal at mga Natatanging Akda
5. Marcelo H. del Pilar at mga
Natatanging Akda
6. Graciano Lopez Jaena at mga
Natatanging Akda
7. Mga Iba Pang Propagandista


• Pananaliksik

• Pag-uulat

• Talakayan

• Pananaliksik

• Lektyur
Pagbibigay ng
pagsusulit

Pagbibigay ng
panimulang
pagsusulit


6


Unit 5 Panahon ng Himagsikan
1. Pahapyaw na Kaligirang
Pangkasaysayan
2. Mga Tatsulok ng Tahasang
Paghihimagsik
3. Andres Bonifacio at mga Natatanging
Akda
4. Emilio Jacinto at mga Natatanging
Akda
5. Apolinario Mabini


PAGSUSULIT-Midterm
(Midterm ExaminationUnit 6: Panahon ng Amerikano
1. Pahapyaw na Kaligirang
Pangakasaysayan
2. Mga Anyo at Katangian ng Panitikan
sa Panahong Ito
3. Tula
Piling Akda ng Gawad Palanaca
4. Maikling Kuwento
5. Nobela
6. Dula / Teatro
7. Maikling Kuwento


• Pagsasadula

• Pananaliksik

• Simposyum

• Panayam

• Pagguhit

• Pagbuo ng iskit


• Decoding mula sa
kwento patungo sa
tula /dula


• Pagsusuri ng nobela

Pagbibigay ng marka
sa gagawing
pagsusuri (graded
recitation)


Pagsusuri sa akda

Panaliksik


Course Title:

Panitikang
Pilipino
Date Effective:

1st Quarter
SY2008-2009

Date Revised:

June 26, 2008
Prepared by:

Filipino Cluster
Approved by:

Dean Amalia S. Baltazar Page 5 of 8


Unit 7: Panahon ng Hapones
1. Pahapyaw na Kaligirang
Pangkasaysayan
2. Maikling Kwento
Lupang Tinubuan ni Narciso Reyes
Uhaw Ang Tigang na Lupa ni
Liwayway Arceo
3. Dula
Sino Ba Kayo ni Julian C. Balmaceda
4. Tula
5. Pagtalakay ng halimbawa ng Haikku
Tanaga at malayang taludturan
5. Nobela
6. Karagdadagang Babasahin• Panunuring
pampanitikan

• Talakayan

• Pagbasa sa magasin

• Liwayway at iba pang
magasing Filipino

• Know-Wonder-
Learned

Pagsasadula

Pagsusulit

Pag-uulat

Pag-mamarka

Pag-awit


7

Unit 8: Bagong Panahon
Kalagayan at Katangian ng Panahong
Ito
Pagtalakay ng akdang panitikan

Iba’t Ibang Anyo ng Panitikan at Mga
Natatanging Akdang Pampanitikan
Mga Akdang Makabagong Akdang
Pampanitikan sa taong 2000-2008
Mga Gantimpalang Palanca
Maikling Kwento
Kwento ni Mabuti ni G. E. Mabuti
Lupang Tinubuan
Uhaw Ang Tigang Na Lupa
Nobela
Sa Tundo ay May Langit Din
Canal Dela Reina
Bata Bata Paano Ka Ginawa
Dekada 70
Ang Kanilang Mga Sugat
Tula
Luksang Mukha ng Pag-ibig
Anak ng Kahapon
Bayan Muna Bago ang Sarili
Dula
Krusipiyho
Moses , Moses

Unit 9: Iba’t Ibang Dulog sa Panunuring
Pampanitikan
1. Moralistiko
2. Sosyolohikal / Historikal
3. Patalambuhay o Bayograpikal
4. Sikolohikal
5. Arketipal
6. Pormalismo
7. Marxismo
8. Feminismo
• Pagsusuri sa Pelikula

• Panunuring
pampanitikan


• Paghahambing
sa akda noon at
ngayon


• Pagsusulat ng
kuwento

• BookReport/

• Pagsasaliksik
/Pagbasa ng mga
makabagong Akdang
Pampanitikan• Paggamit ng iba’t
ibang dulogPagsusuri

Pagsubok


Pagsasaliksik at
paghango sa Internet
ng mga
makabangong akdaPagsususri ng mga
Akda ayon sa iba’t I
Ibang Pagdulog


Course Title:

Panitikang
Pilipino
Date Effective:

1st Quarter
SY2008-2009

Date Revised:

June 26, 2008
Prepared by:

Filipino Cluster
Approved by:

Dean Amalia S. Baltazar Page 6 of 8Linggo
(Week)
Paksa
(Topic)
Pamamaraan
(Methodology)
Pagtataya
(Assessment)
8
Unit 10: Tula
1. Kahulugan ng Tula
2. Mga Elemento ng Tula
3. Mga Uri ng Tula
4. Mga Halimbawa ng Tula
Inay
Itay
Rehas na Bakal
Ka Pinay: Manipesto ng
Pagdadalamhati
Mapuputlang Kaisipan ng Inang
Maputlang Lungsod
Inang Pagtutol
Sabon
Ang Gabing Puno ng Buhay


• Pagbuo ng Tula

• Pag-uulat

• Pananaliksik

• Pagguhit
Pagpapaliwanag

Pagsubok

Pagmamarka
(Graded recitation)

Quiz 3
9
Unit 11: Maikling Kuwento
1. Kahulugan ng Maikling Kuwento
2. Mga Uri ng Maikling Kuwento
3. Mga Bahagi ng Maikling Kuwento
4. Mga Elemento ng Maikling Kuwento
5. Mga Halimbawa ng Maikling Kuwento

Unit 12: Sanaysay
1. Kahulugan ng Sanaysay
2. Uri ng Sanaysay
3. Bahagi ng Sanaysay
4. Mga Halimbawa ng Sanaysay

• Pagkikilala sa
katangiang taglay
• Pag-uulat
• Pagsusuri• Pagkikilala
• Pag-uulat

Pagsubok

Pagmamarka
Pagbibigay
Halimbawa
10
Unit 13: Nobela
1. Kahulugan ng Nobela
2. Mga Uri ng Nobela
3. Mga Halimbawa ng Nobela
4. Mga Piliong naging tanyag sa
pagsulat ng nobela
Unit 14: Dula
1. Kahulugan at Katangian ng Dula
2. Mga Uri ng Dula
3. Kombensyon ng Dula
4. Mga Halimbawa ng Dula
5. Pagtalakay sa isang Dula
Unit 15: Pelikula
1. Kahulugan ng Pelikula
2. Dahilan ng Pagiging Popular ng
Pelikula
3. Mga Kahalagang Tinitingnan sa
Pelikula
4. Mga Elemento sa Pagsusuri ng
Pelikula
5. Mga Halimbawa ng Pagsusuri sa
Pelikula

• Pag-uulat
• Pananaliksik• Pag-uulat
• Pagsusuri
• Pagsusuri
• Pananaliksik
• Pagkilala sa mabuting
katangian


Paggawa ng
halimbawa
Pagmamarka
Quiz 4
11

DEPARTMENTAL EXAMINATION


Course Title:

Panitikang
Pilipino
Date Effective:

1st Quarter
SY2008-2009

Date Revised:

June 26, 2008
Prepared by:

Filipino Cluster
Approved by:

Dean Amalia S. Baltazar Page 7 of 8


10. Inaasahang Ibubunga ng Kurso at ang Kaugnayan nito sa Layunin ng Kurso/Ibubunga ng
Programa

Inaasahang Ibubunga ng Kurso
Ang mga mag-aaral na kumukuha ng
kursong ito ay inaasahang matatamo ang
mga sumusunod:
Layunin ng Kurso Ibubunga ng Kurso
1 2 3 4 5 6 a b c d e F g h i j k
Mapahalagahan ang tradisyon, kaugalian
at paniniwala sa sariling panitikan.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Mapatibay na mabuti ang pagpapahalaga
sa katutubong kultura.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Mamulat ang kaisipan sa katotohanang
ang panitikan ay panghubog ng
damdamin at kaisipang makabayan.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Magkakaroon ng mithiing maitindig ang
isang bansang matatag at masagana sa
tulong ng panitikan.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Maiangkop ang kaalaman sa panitikan sa
makataong pamumuhay at
pakikipamuhay.
√ √ √ √ √ √ √ √
Maiugnay ang mga pangyayari sa
kaalaman sa panitkan sa kasalukuyang
pangyayari at sa karanasan.
√ √ √ √ √ √ √ √
Magampanan ang papel ng wika sa pag-
aaral ng iba’t ibang disiplina.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Makapagbigay ng iba’t ibang estratihiya
sa pagbasa at pagsulat ng iba’t ibang
akda sa panitikan.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Mapaunlad ang kaalaman sa mga
usaping napapanahon at maiugnay ito sa
panitikan.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Mapalawak ang bokabularyo sa gawaing
kaugnay ng panitikan.
√ √ √ √ √ √ √ √
Magamit ang pangkatang
“multidisciplinary.”
√ √ √ √ √ √ √ √
Makapagsalita ng iba’t ibang paksa
kaugnay ng panitikan.
√ √ √ √ √ √ √ √
Maisagawa ang iba’t ibang kasanayan sa
pagbasa ng iba’t ibang adka sa panitikan.
√ √ √ √ √ √ √ √

11. Kontribusyon ng Kurso para Matugunan ang Professional Component:
Engineering topics – 10%
General education component -90 %

12. Batayang Aklat: Pagkalinawan, Leticia S. et.al, Panitikan sa Iba’t Ibang Rehiyon. Mutya Publishing
House, Inc. Valenzuela City. 2006.

13. Ebalwasyon ng Kurso:
Basehan ng Pagmamarka

Quizzes …………………………….. 80 pts.
A/SW/WT/Proj/Res. ………………… 30 pts.
C.P. …………………………………..30 pts.
O.P. …………………………………. 10 pts.
M.T.E. ……………………………… 20 pts.
F. E/D. E …………………………… 30 pts

Total ………………………………… 200 pts.

Course Title:

Panitikang
Pilipino
Date Effective:

1st Quarter
SY2008-2009

Date Revised:

June 26, 2008
Prepared by:

Filipino Cluster
Approved by:

Dean Amalia S. Baltazar Page 8 of 8

Equivalent

195 – 200 = 1 .00
182 - 188 = 1.25
175 – 181 = 1.5
168 – 174 = 1.75
161 – 167 = 2.00
154 – 160 = 2.25
147 – 153 = 2.75
140 - 146 = 3.00
0 – 139 = 5.00


Maliban pa sa iba pang kadahilanang hindi maipasa ang kurso ang mga sumusunod ay dapat isaalang-
alang:

Pangongopya sa mga pagsusulit.
20 % na kabuuang pagliban sa buong quartermester.
Di pagkuha ng panghuling pagsusulit ng walang kadahilanan.

14. Iba pang mga Sangguniang Aklat:

a. Sauco, Consolacion, et. al. – Panitikan ng Pilipinas Panrehiyon. Katha Publishing Co., Inc. Goodwill,
Makati City, Phils. 2004.

b. Salazar, Lucila A. et. al. Panitikang Filipino. Katha Publishing Co., Inc., Quezon City. 1995

15. Mga Iba pang Kagamitang Kinakailangan sa Kurso:

Layunin at Kagamitan
Panayam at Pagsusulit
Ebalwasyon ng Kurso

16. Kasapi ng Komite:

Dr. Mercedes C. Rodrigo – Filipino Rizal Cluster Head
Dr. Gertrudes P. Dapia
Dr. Cynthia C. Samia (on leave)
Prof. Evan C. Fajardo
Prof. Gilda O. Gabuyo
Prof. Rufina G. Panganiban
Prof. Jose Sonny N. Soriano

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful